Page 8

DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5690

PORTOS DE GALICIA ––RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2012, do presidente do ente público Portos de Galicia, pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Fisterra. 5792

––CÉDULA do 27 de xaneiro de 2012 pola que se notifica resolución de procedemento administrativo sancionador do expediente 13-14-11-07. 5793 SERVIZO GALEGO DE SAÚDE ––RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de soporte e mantemento da aplicación informática de dietética e cociña Dietools, dos centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde (NB-SER112-008).5795

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de mantemento e evolución do sistema de xestión da contratación administrativa (CADMO) (AB-SER1-11-041). 5797

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato da adquisición de 40.200 tríos de eléctrodos dun só uso (MS-CON1-11-009). 5799 XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA ––CÉDULA do 3 de xaneiro de 2012 pola que se notifican acordos do Xurado de Expropiación de Galicia que fixan o prezo xusto dos predios que se relacionan no anexo. 5801

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Diario Oficial de Galicia  

Sumario do DOG do 13 de febreiro

Diario Oficial de Galicia  

Sumario do DOG do 13 de febreiro

Advertisement