Page 1

ई-मासिक एसिल २०११


Netbhet E-Magzine | April 2011

नेटभेट ई-मासिक एसिल २०११ प्रकाळक आणण वंऩादक -

भख ु ऩष्ृ ठ -

वलरर चौधयी

salil@netbhet.com

प्रणल जोळी

pranav@netbhet.com

गोकुऱ दे ळऩ ॊडे

gokul.pdesh@gmail.com

अऩण ा वॊखे

asankhe@gmail.com

वुजजत लळॊदे

drsujeetshinde@gmail.com

वलळ र कुरकणी

vkulkarni.omnistar@gmail.com

ब ग्मश्री वयदे व ई

shree_279@yahoo.com

रेखन -

वलन मक य नडे

v.k9121@gmail.com

क् ॊती वडेकय

krantisadekar@gmail.com

प्रवलण कुरकणी

pravinmila@gmail.com

वरीर चौधयी

salil@netbhet.com

वुश व झेरे

suhas.zele@gmail.com

श्रीकृष्ण व भॊत

shrikrishnas@gmail.com

स्लप्न कोल्शे

only.swapna@gmail.com

© या पुस्तकातील िर्व लेख, सित्रे, फोटोग्राफ्ि याांिे हक्क लेखकाच्या स्र्ाधीन. © नेटभेट लोगो, नेटभेट इ-मासिकािे िर्व हक्क िकाशकाांिे स्र्ाधीन िांपकव- िलील िौधरी , िणर् जोशी

www.netbhet.com ४९४, सर्सनत अपाटमेंट्ि, िाई िेक्शन, अांबरनाथ (पूर्व), ठाणे ४५१५०१

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

नेटबेट च एवप्रर २०११ श अॊक आऩल्म श ती दे त न आम्श र अततळम आनॊद शोत आशे . प्रत्मेक अॊक भध्मे वलवलध ब्रॊगवा च वभ लेळ कयणे, त्म ॊन

प्रोत्व शन

दे णे , नलनलीन रेख ॊची वलवलधत आणणे शे क भ वलरर चौधयी ल प्रणल जोळी अततळम नेट ने कयत आशे त.

नेटबेट म लेफव ईटच प्रभुख उद्देळ आॊतयज र लयीर ब्रॊगवा न एकत्र आणून त्म ॊन लरख ण व ठी व्म वऩीठ उऩरब्ध करून दे णे श आशे . जेणे करून भय ठी व हशत्म ल भय ठी ल चक म ॊन एकत्र क भ कयणे ल भय ठी ब ऴेच्म उत्कऴ ाव ठी प्रमत्न कयणे

ह्म लेड्म ध्मेम ने अनेक रोक म व ठी क मायत आशे त.

तवेच आॊतयज र लय शोण -म इतय उऩक्भ ॊळीशी नेटबेट वॊरग्न आशे .

उऩक्भ ळी पक्त रेखक , कली ककॊल व हशत्मक य म ॊनीच न शी तय पोटोग्र पय, चचत्रक य, लळल्ऩकर अळ कर क य ॊनीशी वॊरग्न

भय ठी अवे आभुची भ मफोरी

व्श ले अळी

इच्छ आम्शी कयतो.

ततर फैवलू लैबल चे लळयी ॥ अवे व ॊगण -म म लळरेद य ॊन खूऩ खूऩ ळुबेच्छ !!

वोन री

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

दत्तजमंती ऩयदे ळ त आल्म लय जे व्श इथे शॉलरडे ट इभ आणण शॎऩी शॉलरडेच उठवूठ गजय वुरु शोतो त्म लेऱी खयॊ च दम मेते इथल्म रोक ॊची. तो नोव्शें फयभध्मे आरेर ’थॅंक्वचगजव्शॊग’ न भक घयगुती

जेलण च क माक्भ आणण त्म च्म दव ु र्म हदलळीच खये दीच धुभ कूऱ आटऩर कव लेध र गत त

ते न त ऱचे. म्शणजे नक्कव क म? तय घय वज लट, णिवभव ट्री आणण कुठे कुठे यॊ गण ये णिवभव कॎयोरचे क माक्भ..ऩण तयी शे वगऱॊ घोट ऱतॊ ते णिवभव म एक च वण च्म बोलती. त्म नॊतय ऩ हशरॊ तय अगदी श त च्म फोट लय भोजण ये इथरे वण, अद्म ऩशी त्म ॊन उत्वल म्शण मचॊ जील लय मेतॊ.. अवो..म ऩ र्शलाबूभीलय म ॊच्म णिवभवच्म च आवऩ व मेण यी दत्तजमॊती केलऱ तेलढ्म व ठी आठलते अवॊ न शी.

भ झॊ रश नऩण लवईतल्म एक छोट्म ग ल त गेल्म ने दत्तजमॊतीच शी उत्वल ऩ श मचॊ आणण ततथे अवेऩमंत जलऱजलऱ दयलऴी तो व जय कय मचॊ ब ग्म भर र बरॊय़. लवई ऩजर्शचभेर "चगयीज" न ल चॊ एक छोटॊ ग ल आशे , प्रलवद्ध तीथाषत्र े "तनभाऱ"च्म जलऱ. ततथे ऩलातीऩेष कद चचत थोडी कभी उॊ चीची अवेर एक टे कडी आशे, "हशय डोंगयी" ततचॊ न ल. दयलऴी इथे अवण र्म दत्त च्म दे लऱ त दत्तजमॊती व जयी शोते आणण त्म तनलभत्त ने दे लऱ च्म आवऩ व एक छोटी जत्र ऩण बयते (ककॊ ल तेव्श तयी बय मची...भर व ध यण ९५ नॊतयचॊ वलळेऴ भ हशत न शी) लवईतीर आवऩ वच्म ग ल तीर फयीच रोकॊ न चुकत म म त्रेर ज मचे आणण त्म त भ झे आईफ फ शी शोते. भ झी आई तळी ब वलक आशे ..दे ल खयॊ च आऩल्म र भदत कयतो लगैये गोष्टीॊलय ततची ब फडी श्रद्ध आजशी आशे . भी गभतीत म्शणते कव गुरुल यची रक्ष्भीव्रत ची ऩोथी तू

ल च मचीव ऩण रक्ष्भीने भ त्र आम्श र तुझ्म ऩेष व थ हदरीम...अथ ात ततने शी वला बक्ती ततच्म भुर व ॊ ठीच केरी अवण य म ची ख त्री आशे भर ...अवो..

तय आम्शी प्रत्मेक दत्तजमॊतीर चगयीजर ज मचो. फये चद ऩ मीच ज मचो. त्म चॊ क यण भ झ्म फ फ ॊन च र मर आलडतॊ शे जयी अवरॊ तयी भुख्म त्म लेऱी जयी एव.टी.भश भॊडऱ ने ज द फवेव वोडल्म तयी आभच्म स्टॉऩर मेईऩमंत थ ॊफ मचॊ त्र ण त्म ॊच्म त नव मचॊ म्शणून भग तनद न

ज त न तयी ’लन टु, लन टु’च कय लॊ र गे. ते रलकय अॊध य ऩड मचे हदलव आणण आभच्म फयोफय च रण ये इतय रोकशी अव मचे लळल म फ फ ॊच्म गप्ऩ त्म भुऱे तो अध -ा ऩ ऊण त व कऱ मच शी न शी कव ज मच ते. डोंगयीची चढणशी अगदी फ़ य न शी आणण ऩ मर्म आशे त. त्म भुऱे भग य ॊगेत ऩोशोच मचो तेच केव्श केव्श ऩ मर्म वॊऩत आरेल्म अव मच्म त्म लेऱी.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

म दळान तरॊ भर आठलतॊ ते म्शणजे फशुध शे दे ऊऱ आणण डोंगयी कुण तयी ऩ टर ॊच्म भ रकवची आशे आणण त्म ॊच य जू म्शणून एक भुरग भ झ्म फ फ ॊच वलद्म थी दे व्श र्म त अवे.

आम्शी हदवरो कव तो आम्श र थोड ज स्त ब ल दे ई. भूतीवभोय यें ग ऱणॊ आणण शक्क च न यऱ "गुरुजी घ्म न " म्शणून फ फ ॊन तो दे ई. ते लम(आणण क ऱ) अवॊ शोतॊ कव अळ लेऱी भ झे फ फ वगळम ॊचे "गुरुजी" अवल्म च भर खूऩ अलबभ न ल टे (खयॊ तय तो आजशी ल टतो जेव्श शे त्म ॊचे वलद्म थी अच नक कुठे बेटत त आणण आलजन ुा श क भ यत त त्म त्म लेऱी).

दळान झ रॊ कव भग शलॊ तवॊ त्म छोट्म जत्रेत कफ़य मची भोकऱीक अवे , अथ ात आईफफफ ॊ योफयच.. त्म लेऱच्म त्म जत्र म्शणजे आणण त्म तूनशी शी डोंगयीलय अवल्म ने भोठे ऩ ऱणे इ. नवत ऩण ती गोर गोर घोडे घेऊन कफ़यण यी आणण च य-ऩ च र कडी वऩॊजये वदृर्शम ऩ ऱणे उभ्म ने गोर गोर कफ़यत त म्शणजे तो ऩ ऱणेल र श त नेच ते कफ़यत अवतो ते अवत आणण भर शे प्रक य वलळेऴ आलड मचे न शीत त्म भुऱे त्म तरी रोक ॊची भज ऩ श णे शे च शोई. फ कव छोटी छोटी दक ु नॊ भ त्र फयीच अवत. श त तल्म यफयी नऱी कभ दोर्म ने लयख री कयण ये

ऩ ण्म ने बयरेरे फ़ुगे, आऩटीफ य (श एक भस्त प्रक य नॊतय क शी आठलडे आम्श र एकभेक ॊच्म ऩ म ख री अच नक फ़ोडून दचकल मर क भी मेई) एख दॊ ब तुकरीतरॊ खेऱणॊ अळी खेऱण्म ॊची छुटकू-भुटकू खये दी शोई.

अळ जत्र ॊभधुन रयॊग फ़ेकणे श शी एक त्म लेऱच रोकवप्रम खेऱ शोत . तो भ झे फ फ आणण द द खेऱत. फ़क्त एकद च आम्श र त्म त व फण आणण आगऩेटीचॊ फॉक्व र गरॊ शोतॊ शे आठलतॊ आणण तो आनॊद भग आम्शी थोडी ज द लभठ ई घे ऊन व जय शी केर शोत जवॊ क शी व फण आणण ते फॉक्व म्शणजे क म भौल्मल न लस्तू अव व्म त. फॊदक ु ॊनी फ़ुगे फ़ोडणे म स्टॉरलयशी गदी अवे आणण फ फ -द द ततथेशी लेऱ घ रलत.

ख मच्म गोष्टीॊऩैकव एक म्शणजे खजूय आणण दव ु यॊ उकडरेरे ळेंगोडे आणण ळेंग शे घे तरॊ म्शणजे

घेतरॊच ऩ हशजे म कॎटे गयीतरॊ. ऩैकव खजूय आई फशुध ते थॊडीचे हदलव अव मचे म्शणून घ्म मची ऩण भर ल ट मचॊ ते फ़क्त इथेच वलक मर मेत त. ऩण त्म शीऩेष भ झ्म रश नऩणी उकडरेरे ळेंगोडे श प्रक य फ़क्त अळ दे ल च्म जत्रेतच वलक मर ऩयल नगी अव ली अळीच भ झी वभजूत शोती.त्म चॊ क म व्श मचॊ आधी तनभाऱची जत्र अव मची आणण भग लवईतल्म आवऩ वच्म चचेवचे वण म्शणजे एक स्ऩेळर यवलल य जेव्श

ततथेशी त्म ग लच उत्वल अवे. भ झ्म ळ ऱे तल्म णिर्शचन भैत्रीणी ततथेशी फोरल मच्म त्म भुऱे ततथे आणण भग म दत्तजमॊतीच्म म त्रेत अळ च हठक णी तो उकडरेरे ळेंगोडेल र भी ऩ श मचे

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 त्म भुऱे लवईतल्म जत्र म्शटरॊ कव ळेंगोड भ झ्म जीबेलय रूऱ मर र गतो. नॊतय जयी इतय

हठक णी ककॊ ल बय्म कडूनशी ळेंगोडे घेतरे गेरे तयीशी तनव्लऱ ततथरे ते ळेंगोडे ख मर भर म वगळम जत्र ॊभध्मे ऩुन्श तवॊच ज मर आलडेर.

आत शी ऩ मऩीट करुन दभरेरो आम्शी जय नेभकॊच चगयीजभधरॊ कुणी ओऱखीचॊ बेटरॊ तय त्म ॊच्म घयी दोन लभतनट ॊव ठी ज लॊ र गे क यण श त्म ॊच्म ग ल तर उत्वल म्शणून त्म ॊनी अगदी आऩण वण र जवे थोडॊ ख मचॊ स्ऩेळर लगैये केरेरॊ अवतॊ तवॊच केरेरॊ अवे आणण

त्म ॊच भ न भोड मच नवतो अवॊशी आई म्शण मची. वगऱॊ आटऩून ककया अॊध य त भग ततथूनच वुटण यी म त्र स्ऩेळर फव ऩकडून घयी मेईऩमंत जत्रेतल्म आठलणी डोक्म त घोऱत अवत.

इतकव ब फडेऩणे व जयी केरेरी दत्तजमॊती नेभकव कधी वुटरी ते आठलत न शी. ऩण जलऱजलऱ वलस्भयण त गेरेर श वण अभेरयकेत आल्म लयशी व जय कय मर लभऱ मर तो आभच लभत्र

भॊद य जोगऱे कय च्म कृऩेने. त्म च्म कोकण तल्म ग लीशी श उत्वल व जय शोतो आणण त्म च्म भुर ॊन कऱ ल म्शणून त्म ने त्म च्म घयी वुरु केर शोत . भॊद यच्म धीयगॊबीय आल ज तल्म ॐक य ने वुरु शोई. त्म च्म घयी एकत्र म्शटरेल्म आयत्म , जेलण आणण ग ण्म च एख द क माक्भ म ने भ झ्म क शी दत्तजमॊत्म आणखी स्ऩेळर झ ल्म .

आत ऩुन्श एकद दत्तजमॊतीची ऩोकऱीच आशे ऩण म आठलणी भ त्र भर जेव्श केव्श भी भ झ्म भर ु र दत्तजमॊतीव ठी मोग आर तय लय उल्रेखरेल्म भॊहदय त घेऊन ज ईन

त्म लेऱेऩमंत तनद न हदर व दे तीर म ची ख त्री आशे . आणण खयॊ व ॊग मचॊ तय शी म्शणजे २०१० ची दत्तजमॊती वुद्ध ख वच आशे . ऩण त्म फद्द्र रलकयच लरशे न त्म षण चीशी आठलण झ री कव......:)

अपणाव िांखे

http://majhiyamana.blogspot.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

ट्रे क भाणणकडोश

वललेक आणण शये ळ दोघेशी ट्रे क र गेरे , इथे वभीय आणण वलन्म ऩयीष दे त शे त .... आऩण भ त्र क म कय मचॊ ???? अव नेशभीच प्रर्शन घेऊन हदन्म द य त उब ....... भी त्म र म्शण रो वध्म झोऩ क ढ ... दोघ ॊच्म ऩयीष वॊऩल्म म्शणजे आऩणशी ज ऊ ट्रे क र .....तव तो जय व खुळ झ र आणण घयी ज लुन ट्रे क च्म तम यीर र गर ..... आत तवे भर शी तम यीर र गणे ब ग शोतेच म्शण मर ....क यण जुन टे न्ट आत बयऩूय झीझर शोत .... नलीन आण मच शोत ... बयऩूय ळॉवऩॊग कय मची शोती ..... भग हदन्म र च घेऊन गेरो आणण वगऱी तम यी करून घेतरी ....

वभीय आणण वलन्म ऩयीष दे ऊन आरे आणण आम्शी अवे चौघे तनघ रो ... वललेक आणण शये ळ ह्म ॊन आम्शी भधल्म च ऩोइन्टर ग ठण य शोतो .... ह्म टोऱीच म्शोयक्म भीच .. नक ळ , टे न्ट, ब्म टयी, दोर्म भ झ्म च कडे ... म्म ग्गी , ऩ णी , पस्ट एड , डडळेव. ब ॊडी .. फ कवॊच्म कडे .... फोरत फोरत आम्शी ग डीतून ख री उतयरो ... आणण भ णणकडोशच्म

भ गच्म फ जूर

उतयरो ....भ णणक डोश म्शणजे जुन्नय भधीर एक भस्त हठक ण .....ऩ णीच ऩ णी आणण आजूफ जूर ट्रे कवा र खुण लण ये उॊ चच उॊ च डोंगयकडे .....हशयलऱ .... भस्त वगऱे ... ह्म आधी इथे आम्शी आरो न्शलतो .... म्शणजे भी वोडून फ कवचे ...

भी रश नऩणी आरो शोतो , लळलनेयी ,न णेघ ट ....लगैये लगैये ऩ हशरे शोते.... .... इतक्म त हदन्म ने वभोयच फोडा ल चर ..." इथे बफफटे आढऱून मेत त .... कृऩम गट ने कपय ले ..श त त क ठी अन्मथ आणखी ळस्त्र फ ऱग ले .." झ रे ..... हदन्म अगदी ग य ऩडर ....

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 कव फव त्म र वभज लून आम्शी ऩुढे तनघ रो ... भ णणकडोश च्म फ जू फ जू ने आम्श र

न णेघ ट त ज मचे शोते ....दऩ ु यी उन जय ज स्तच र गत शोत ... इतक्म त ऩ णीशी वॊऩरे शोत .....

वभीय फ टल्म बय मर ... ऩ ण्म कडे गेर आम्शी ततघे इथे जय व लरीर फवरो ..... इतक्म त हदन्म आणण वलन्म जय शरके शोऊन आरे .... आणण भ झीशी एक डुरकव झ री ....

वभीय ने जय व ऩ णी तोंड लय ट कून भर उठलरे .... आणण आम्शी ऩयत तनघ रो ..... आत चढण जय ज स्त शोती ... झ डॊशी द ट शोऊ र गरी शोती ....

वललेक र पोन करून आम्शी वलच यरे कुठम आशे ते ... आणण भग त्म ॊन ग ठ मर आम्शी वय वय तनघ रो .....

वऩॊऩऱग ल जोग धयण आणण भ णणकडोश ह्म भध्मे एक डोंगयय ॊग आशे .... त्म त अगदी भधर अव एक डोंगय चॊद्र व यख्म आक य च आशे .... ततथेच वललेक आणण शये ळ थ ॊफरे शोते ..... आम्शी जलऱ ऩ व ऩोशोचरोच शोतो इतक्म त चढत न हदन्म च ऩ म भुयगऱर ...... आई ग .... आत क म ... स्प्रे भ य आणण तनघ ... वॊध्म क ऱ शोत आरी म य ... थ ॊफून

उऩमोग न शी ,......we have to move .... ... हदन्म बफच य यडत कढत च रू र गर ...... आर आर डोंगय जलऱ आर ....इतक्म त र ॊफून कुणी मेत न हदवरे ......

हदन्म जय व पुरर शोत ......कवर आत तय एकदभ वुऩयभेन झ र शोत .... क यण वभोरून .... वललेक आणण शये ळ न शी तय दोन वुऩय डुऩय पट्म क ऩोयी मे त शोत्म .... त्म शी ट्रे कवा शोत्म फशुतेक ...

ऩण प य त्र लवक हदवत शोत्म ... एकवर गुडघ्म र क शी र गरे शोते ....त्म ॊन ऩ शून हदन्म अगततक शोउन जलऱ गेर अगदी आभच्म आधीच ......

थोडीवी वलच यऩूव झ ल्म लय कऱरे कव त्म ॊची चुक भुक झ री आशे .... त्म ॊच ग्रऩ ु त्म ॊन वोडून तनघून गेरे .....

ह्म भुरी न अर्शम च अवत त ....नेशभी उळीय भग आणखी क म कयण य ते ग्रुऩ ल रे .... वलन्म ने नेशभी प्रभ णे क डी ट करी ....

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 तततक्म त त्म तरी व्मलजस्थत अवरेरी ळलभक ,,, वलन्म र म्शण री ... , " य त्री , आम्शी झोऩेत अवत न .... एक बफफट्म ने आभच्म कॎम्ऩलय शल्र केर .... त्म त वगळम ॊची ऩ ॊग ऩ ॊग झ री ....आणण तवेच त्म त भग आभचे भोफ ईर आणण व हशत्म अवेच ततथे ऩडून य हशरे ..... आत आभच्म कडे क शीच न शी ..... अॊग लयच्म कऩड्म लळल म ... '' आणण अषयळ् ती यडू र गरी .....

त्म तच त्म शीन र भ य कव र गर ह्म चे कऱरे .... भग क म त्म ॊन आभच्म त व भीर करून आम्शी वललेक आणण शये ळ र .... ग ठ मर तनघ रो .... आत ऩमंत त्म भुरीॊनी आभच्म भोफ ईरलरून घयी आणण इतय ग्रुऩ ल ल्म ॊन कऱलरे

शोते ....आम्शी आत वललेक आणण शये ळ र ग ठून कॎम्ऩ फॊद करून घयी ऩयतण य शोतो .... वॊध्म क ऱी ६.३० च्म वुभ य व ..... तो चॊद्रकोयी डोंगय बेटर ..... आम्शी वगऱे इकत्र बेटरो ....आणण वगऱी भ हशती व ॊगून आत ऩयतीची ल ट धरू र गरो ....

खयॊ तय ततथे बफफट्म ने शल्र केर म्शणून ज स्त धभक कय मची वोडून आम्शी

ऩयतण्म च तनणाम घेतर .....आत ऩमंत त्म दोघी आभच्म त बयऩूय लभवऱून गेल्म

शोत्म .... शवत खेऱत आम्शी च रत शोतो ....फोरत फोरत आत य त्र झ री शोती ..... आम्शी टें ट र लरे .... भुरीॊन टें ट भध्मे झोऩ मर व ॊचगतरे .... आणण उयरेरे दोघे

कॎम्ऩप मय कडे रष दे तीर अवे ठयरे ....बूक हश र गरी शोती ..... ऩ णी लगैये क ढून आम्शी भेग्गी तम य केरी .. ऩोटबय ख ल्री ... आणण ग णी लगैये फोरून थकून भग झोऩ मर तनघ रो ....

वललेक आणण शये ळ शे ज गण य शोते .... य त्री ११.३० च्म दयम्म न ....अच नक टें ट च्म भ गे कवरी तयी श रच र हदवरी ...... वललेक ने लळटी ल जलून वगळम ॊन ज गे केरे ......आम्शी टें ट भधून फ शे य आरो फघतो

तय क म ..... तीन बफफटे एकभेक ॊत ब ॊडत शोते .... आगीभुऱे ते जलऱ मेत नव्शते ..... हदन्म ची तय फोफडीच लऱरी .... वललेक आणण शये ळ शुर्शळ य झ रे .... वभीय ने क ठी श त त घेतरी ... वलन्म ने फेटयी त्म बफफट्म ॊच्म डोळम त भ य मर वुरुल त केरी .....

इतक्म त भी वुयी क ढून श त त धयरी ......जलऱ ऩ व अध ा त व श खेऱ च रर .... त्म ॊन शुवक लण्म त फय च लेऱ गेर ....ऩण त्म टें ट भधीर ऩोयी अजून फ शे य आल्म नव्शत्म ......ते बफफटे गेल्म लय आम्शी टें ट भध्मे ऩ हशरे तय भर ु ी ग मफ ...?????

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 कुठे गेल्म अवतीर ??? ळोध ळोध वुरु .. आम्शी टें ट लगैये फ ॊधून त्म ॊन ळोध मर तनघ रो ....तेशी अगदी गट ने

...... क एकटे न शी....फम ाच लेऱ नॊतय .... कुण च तयी यडण्म च आल ज ऐकू आर ..... जलऱ ज उन ऩ शतो तय ...हश तय शीन ..... हशच गुडघ जखभी अवून हश इतकव क

ऩऱ री ..?? फया ळलभक कुठे म .? ती इतकव गप्ऩ झ री कक क शीच फोरत नव्शती ....

आम्श र ल टरे क शी तयी ल ईट घडरे अवेर ....क शी लेऱ नॊतय ती फोररी कक ळलभक ऩुढे ऩऱ री .... भग शीन र ऩ ठभोयी घेऊन .... वभीय आणण आम्शी तनघ रो .....

वभीय दभर कक वलन्म घेई भग शऱू शऱू ते भ झ्म ऩमंत मेई .... हदन्म ल चर क यण तोशी ऩ म ने चुकर शोत न ....

२.३० ल जत ळलभक व ऩडरी .... अगदी वलव्शऱत शोती ती .... फघतो तय ततच्म ऩ म र ..व ऩऱ शोत ..... त्म ने ततच ऩ म ऩूणऩ ा णे जखभी केर शोत ....भग क म ततर

त्म तून वोडलरे .... दल ऩट्टी केरी .... आणण तनघ रो ततर हश ऩ ठभोयी घेऊन ....

क म श रत झ री शोती म्शणून व ॊगू .... कळ र इतकव भदत कयत शोतो त्म भुरीॊची क म ठ उक .???....

ऩण तयी आत ते वलचधलरणखत अवेन अवे भ नून .... च रत य हशरो ... आत यस्त हदवू र गर शोत ..... क यण क शी ग ड्म मेत ज त न हदवत शोत्म ..... आम्शी आत जॊगर वोडरे शोते .....भ णणकडोश धयण च्म फव स्थ नक जलऱ एक छोटे ख नी घय शोते ततथे आम्शी थ ॊफ मचे ठयलरे .... त्म भुरी एकदभ गप्ऩ झ ल्म शोत्म .. कुणीच कुण कडे ऩ शत नव्शते पक्त त्म घय कडे कूच कयत शोतो ...

अच नक भर ज णलरे कक ऩ ठीलयचे ओझे अगदीच कभी झ रे आशे .... भी रष हदरे न शी ...... ल टरे आत वलम झ री अवेन .... दोघीॊन त्म घय जलऱ उतयलन ू शले तय आय भ करू ....

तततक्म त वभीय म्शण र .. ," अग शीन तू इतकव शरकव कळी झ रीव ग ?"

क शीच आल ज न शी .... भी फघतोम तय शीन आशे कुठे त्म च्म ऩ ठीलय ???? ," वम्म अये ती शीन कुठे म ?"

" कुठे म म्शणजे ? हश क म ऩ ठीलय ... " अवे म्शणत त्म ने ऩ ठी ऩ हशरे तय एक भें ढरू त्म च्म ऩ ठीलय शोते ....

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 तवेच एक भ झ्म शी ऩ ठीलय शोते ...... दोघ ॊच्म शी रृदम च ठोक च चुकर ..... हदन्म ने

तय जीन्व ओरीच करून ट करी .....घ फयरेरे आम्शी ती भें ढय तळीच वोडून ऩऱत ऩऱत त्म घय ऩ ळी ऩोशचरो ....आभच आल ज ऐकून घय तर एक भ णूव फ शे य आर ...

ऩ णी ऩ जन ू त्म ने अगोदय आम्श र ळ ॊत केरे ... अन भग वलच यरे क म झ रे ते ..... त्म र आम्शी वगऱी शकहकत व ॊचगतरी ....

त्म लय तो म्शण र ..... " क म पजजती करून घेतरी ऩोया शो ....अव जॊगर त कुणी ऩोयी घ लत्म त शोम ...?? अये शडऱी शोत्म त्म .... अन ते बफफटे नव्शते क म .... ज द ू टोन शोत .... न शीतय त्म ॊनी तम् ु श र अवेच वोडरे अवते क म ??? शे क म तभ ु च्म वोफत

न शी झ रॊ ... ह्म फ जन ू ज ण्म र्म च य ऩ च रोक ॊवोफत झ र म ते ..... तभ ु ी उग च गेर त ह्म फ जून ...."

त्म ने व ॊचगतरेरे ऩटरे शी .....ऩण भग त्म शडऱीॊनी आम्श र क शी क केरे न शी ...??? फया भोफ ईर भध्मे केरेरे कॉर ऩ हशरे तय क शीच एन्ट्री नव्शत्म .. अवे कवे ..???? श च वलच य कयत कयत आम्शी घयी ऩोशचरो ...... बूत बफत क शी नवते ... अवे भनोभन ठयलत .... झ र प्रवॊग व ये वलवयण्म चे ठयलून आम्शी ऩुन्श य त्री बेटरो ....

आत ऩुन्श ऩुढच्म भहशन्म त ट्रे क तोशी ..... ऩुन्श भ णणकडोशच ....!!!!!!!!!!!! फघू त्म शडऱी बेटत त क ????

िुसजत सशांदे

http://sujeetshinde.blogspot.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

भरा बालरेरी आंफोरी …. कोल्श ऩूयशुन वक ऱी वव्ल वश ची आजय भ गे व लॊतल डीची फव ऩकडरी, फवची एकॊदयीत अलस्थ ऩ शून धडकवच बयरी शोती. वगऱे च ऐनलेऱी ठयल्म ने शॉटे र वोडरे तय इतय कवरेच आयषण नव्शते. शॉटे रची वुद्ध वोम झ री ती भ मफोरीकय वुनीर ग लडे उपा वुन्म आॊफोरीकय म ॊच्म कृऩेने. (शर फे, धन्मल द लगैये म्शणण य न शीमे भी

)

धडक-धडक कयत र र डब्फ तनघ र . दोन अडीच त व नॊतय ल त लयण फदर मर र गरे…., तनवगाय ज ने आज भ झ भुड हठक आशे शे व ॊग मर वुरुल त केरी शोती.

दश -व डे दश च्म दयम्म न ग डी आॊफोरीत ऩोशोचरी. शॉटे रलय ज लुन फ्रेळ झ रो, चश ऩ णी

आटोऩरे आणण फ शे य ऩडरो. वुन्म ने आॊफोरीफद्दर जे क शी व ॊचगतरे शोते त्म तरी वत्मत

ऩट मर वरू ु ल त झ री शोती. स्थ तनक बटकॊतीव ठी एक ग डी ठयलरी, ऩण तो दऩ ु यी ३ च्म नॊतय मेण य शोत . म्शणुन तोऩमंत ऩ मीच घ ट च यस्त धयर .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 घ ट त वगऱीकडे प्रचॊड धुक ऱ ल त लयण शोतॊ. दयीत ख री डोक लुन फतघतरॊ तयी क शी हदवत नव्शतॊ.

म शवर्म पुर ॊनी भ त्र भन ऩ वन ु स्ल गत केरॊ…

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

जोडीर पुरऩ खये शी शोतीच…

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

ळेलटी १२ च्म दयम्म न ऩयत कपयरो, ऩोट त क लऱे ओयड मर र गरे आशे त म ची आठलण फदररेल्म ल त लयण ने आणण म एक कव लभत्र ने करुन हदरी.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

जेलण नॊतय थोड आय भ करुन व डे तीनच्म दयम्म न ऩयत उॊ डग मर तनघ रो. म लेऱी अतनर आभच स्थ तनक ड्र मव्शय कभ ग ईड फयोफय शोत . ऩहशर भोशय लऱलर तो हशयण्मकेळीकडे. इथे हशयण्मकेळी नदीच उगभ आशे म्शणे . भी प य खोर त गेरो न शी, भर ती ज ग भ त्र आलडरी.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

ऩुढे य घलेर्शलय मेथीर स्लमॊबु गणेळ चे भनोब ले दळान घेलुन ….

रगेचच क लऱे व द ऩॉईंट ग ठर . इथे भर क शी फेस्ट रॉ डस्केऩ रोकेळन्व लभऱ ल्म .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

दव ु य हदलव तऱकोकण त उतय मचे अवल्म ने स्थ नीक स्थऱे आज उयक मचीच अवे ठयलरे शोते. दोन हदलव ऩुणा आय भ आणण दोन हदलव बटकॊती अव फेत शोत . त्म भुऱे रगेचच ऩुढच्म ऩॉईंटकडे „न ॊगयत व धफधफ ‟ तनघ रो.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 भर म धफधब्म र क शी एक पोटोत फवलत आरे न शी.

ततथे जलऱचे कुयकुये आणण लेपवाची ऩ कवटे गभल ली र गरी. तयीऩण शी फम अजुन आळ ऱबुत व यखी फघतच शोती.

ततथन ु तनघ रो ते थेट भश दे ल गड ऩॉइॊट ग ठर . श स्ऩॉट भ त्र खयोखय लेड र लण य शोत .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

भर शी भग भोश आलयर न शी… त्म नॊतय भ त्र अतनरने ग डी थेट आॊफोरीच्म भुख्म धफधब्म कडे क ढरी. आत प यवे ऩ णी न शीमे ऩण जे शोते ते दे खीर भ झ्म व यख्म भुॊफईकय व ठी खुऩ शोते.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 ततथुनच ऩुढच्म लऱण लय आणखी एक भस्त नज ये लभऱ रे..

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

ल त लयण षण षण र फदरत शोतॊ. षण ऩल ु ी स्लच्छ झ रेर आवभॊत ऩयत धक् ु म ने ब यर गेर .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

क शी षण ऩुली लयचॊ शे धुक ऱरेरॊ झ ड अवॊ हदवत शोतॊ…

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 शऱु शऱु ब स्कयय ल ॊनीऩण ऩयतीच भ गा धयर शोत . धुक्म भुऱे त्म ॊन ट ट ऩण कयत आरे न शी.

आत भ त्र ऩजान्मय ज ने दे खीर शजेयी र लरी आणण आम्शी आजच्म ऩुयती भ घ य घेतरी.

नुकत्म च क शी भहशन्म ऩुली घ ट त कोवऱरेल्म दयडीच हढग य अजुनशी यस्त्म लरुन शरलरेर न शीमे त्म ऩ र्शलाबूभीलय भ घ य घेणेच ळश णऩण चे शोते. आणण ते ळश णऩण चे शोते शे नॊतय दोन-अडीच त व कोवऱरेल्म वड क्म ने लवद्ध केरे.

फ कव कोकण चे इतय पोटो ऩन् ु श कधीतयी. वद्ध्म ऩयु ते एलढे च फ स्व….

सर्शाल कुलकणी

http://magevalunpahtana.wordpress.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

चित्रदगड - पऩक्िडड यॉक्व..

वॊध्म वभम

ऩ नी ये ऩ नी तेय यॊ ग कैव ...

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

झेऩ लण ये वभद्र ु ऩषी ऩयतीच्म प्रल व त एक वललषीत ज गी फोट ऩोशोचत च व ठ .वत्तय वभुद्रऩषी अच नक आभच्म लय झेऩ लू र गरेर ॊफन ू गोंडव हदवण य श ऩषी प्रवॊगीककती यौद्ररूऩ घेउ ळकतो म ची झरक लभऱ रीकभीतकभी अडीचळे रोक . व लज लय झडऩ घ रत न

.तयी आम्शी शोतो तयीशी अततळम लेग ने ल उग्र आलेळ त शे आभच्म लय झेऩ लत शोते

रे तवेच लीवएक लभनीटे आभच्म लय जवे अच नक शे आ .त्म ॊच्म डोळम त क म ब ल अवतीर त्म च प्रत्मम आर तघयट्म घ रन ू ते ग मफ झ रे.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

यवयवते वोने

एक ॊड लळरेद य पोटो भोठ करून ऩ हशल्म लय रष त मेईर कव ज्म दगड लय शे इतके भोठे झ ड रुजरेमॊ त्म लय प यच कभी ) ककॊ फशुन जलऱ जलऱ न शीच झ ड ची भुऱे फ जूर च अवरेल्म भो म दगड लय गेरीत आणण झ ड चे

.भ ती आशे (

ख री .आक यशी अचॊबफत कयण य च आणण म दगड च ...क म जफय तोडग ळोधर म नॊ (: .ऩोऴण ततथन ू शोते आशे हशयले ऩ णी, वऩलऱवयवोनेयी दगड-, वबोलत री हशयगे गदा वयऱवोट ल ढण ये लष ृ अन लय स्लच्छ तनऱे आक ळट्रे र . .करू तेव्श ॊ म ज गेव ठी ककभ न त वबय तयी शल च

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

वोन्म च ऩलात

मध् ु दनौक भोयऩॊखी ऩ णी -

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

कुठल्म लवनेभ ची आठलण शोतेम(: ...

कुठे भोयऩॊखी, कुठे हशयले तय कुठे चक कते वोनेयी जर...

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

शोडके घेऊन गेरो कव म स्तॊब ळी थ ॊफन ू ऩ ण्म त ऩ म वोडून तनवग ाळी एकरूऩ शोत मेते

वूम ाच कट ष

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

उजऱरेरे ळेंडे

म हशयव्म जर त वभवऩात व्श लॊ...

भाग्यश्री िरदेिाई http://sardesaies.blogspot.com

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

वापलत्रीच्मा रेकी आम्शी.. ब यत तीर स्त्री लळषण ची ‘स नगॊगोत्री’ आणण भश त्भ ज्मोततय ल पुरे म ॊन ‘वत्मळोधक’ भ ग ात तेलढीच तोर भोर ची व थ दे ण र्म क् ॊततज्मोती व वलत्रीफ ई पुरे ह्म ॊची आज ऩुण्मततथी.

१७ व्म ळतक तल्म ह्म क् ॊततज्मोतीचे क मा भ झ्म व यख्म २१ व्म ळतक तल्म भुरीर अत्मॊत प्रेयण द मी आणण आर्शचमाक यक दे खीर ल टते.क यण,ज्म

क ऱ त जस्त्रम ॊच्म

फ फतीत वभ ज

अत्मॊत रुढीवप्रम शोत , चूर आणण भर ु ह्म ऩरीकडे ब यतीम जस्त्रम ॊचे जीलन नव्शते त्म क ऱ त

लळषण ची,क् ॊतीची भळ र ऩेटलण्म चे ध डव ह्म भहशरेत म ले शे आर्शचमाक यकच आशे .I think she is destined for that..आज,तनयतनय ऱम षेत्र त जस्त्रम मळ ची जी लळखये चढत आशे त त्म च ऩ म यचण्म त अग्रगण्य़ अवे एक न ल व वलत्रीफ ई आशे त. क शी लऴ ंऩ वन ू भी दे खीर क शी गयीफ रश न भर ु ॊन

लळकलीत आशे .एलढे च न शी तय ज्म

ग डानभध्मे त्म ॊच्म गयीफ अवण्म भऱ ॊ प्रलेळ न क यण्म त आर शोत तेथे खेऱ मर घेऊन ु े त्म न ज त आशे .आणण,शे व ये भी अत्मॊत उत्स्पूताऩणे कयीत आशे .भर ल टते कव,खयोखयच आऩरे जे आदळा आशे त त्म ॊन नुवते आदळा न भ नत आऩण त्म ॊच्म क म ाच आदळा वभोय ठे लून तवे ल गण्म च प्रमत्न दे खीर आऩवूकच कयतो.

भर व वलत्रीफ ई पुरे ह्म आदळा ल टत त आणण म्शणूनच,भी गल ाने म्शणू ळकते कव,व वलत्रीच्म रेकव आम्शी..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------व वलत्रीफ ई पुरें चे जीलनक मा मेथे नभूद कयीत आशे ... क टे यी अॊथरुण लय जन्भ र मेऊन त्म अॊथरुण ची ज्म ॊन वलम शोते ते व भ न्म म्शणून जगत त ऩण फोचण र्म

क ट्म ॊची ज्म ॊन

ज णील शोते आणण शक्क चॊ वुख लभऱवलण्म ची ज्म ॊच्म त

हशम्भत अवते ते अव भ न्म शोत त. ब यत न ल च्म ऩुरुऴप्रध न अडथळम तून ल ट क ढत प्रत्मे क

स्त्रीच्म जीलन र स न भत ृ च आनॊद दे ण र्म व वलत्रीफ ई पुरे म अळ च अव भ न्म स नगॊगोत्री शोत.त्म ॊचे

क व्मपुरे ,फ फन्नकळी

वुफोध

यत्न कये

आशे त.तत्क रीन जीलन वभस्म ॊचे लेध घेण र्म

शे

क व्मवॊग्रश

दे खीर

प्रक लळत

झ रेरे

तवेच अतनष्ट व भ जजक प्रथ ॊलय कोयडे

ओढण र्य़ कवलत त्म ॊनी लरशल्म आशे त. व त य जजल्ह्म तीर न मग ल म ग ली व वलत्रीफ ईंच जन्भ झ र . आईचॊ न ल रक्ष्भीफ ई तय ग लचे ऩ टीर अवण र्म लडडर ॊचॊ न ल खॊडोजी नेलवे ऩ टीर.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

व वलत्रीफ ईंच्म जन्भ लेऱी इॊग्रज वत्त प्रस्थ वऩत शोऊ र गरेरी. त्म भुऱे ल त लयण दफरेर,ॊ

र च यीचॊ, ऩ यतॊत्र्म चॊ शोतॊ. ऩण तयीशी फशुत ॊळ वभ ज र इॊग्रज ॊची वलम झ रेरी. म च लेऱी वन तन्म ॊनीशी उच्छ द भ ॊडरेर . दे ल आणण धभ ाच्म न ल ख री लचास्ल ग जवलण्म व ठी तत्क रीन वलणा इतय ज तीॊच छऱ कयत शोते. हशॊद ू वभ ज त म क ऱ त स्त्री म्शणजे तनव्लऱ एक उऩबोग्म लस्तू शोती. ततर लळषण च अचधक य नव्शत , एलढे च नव्शे तय ते ऩ ऩ शोते. ती क शी भ गू ळकत नव्शती, ततर ‘न शी’

म्शणण्म च अचधक य नव्शत . ऩरु ु ऴ ॊनी घ रन ू हदरेल्म च कोर्म ॊभध्मे आमष्ु मबय मॊत्र प्रभ णे ध लत य श मचे आणण णझजत ज मचे एलढॊ च त्म ॊच्म आमुष्म चॊ उहद्दष्ट शोतॊ.

एकूणच स्त्री स्ल तॊत्र्म औऴध र शी नवरेल्म वभ ज त ल क ऱ त व वलत्रीफ ईंच जन्भ झ र . ऩण फॊधन ॊच अथाच ज्म लम त कऱत न शी, त्म लम ऩ वूनच त्म ॊनी आऩल्म क म ार त्म ॊच्म शी

नकऱत वुरुल त केरी. एक दफ ु ळम भुर चे पुर हशवक लून घेण र्म धहटॊगण र त्म ॊनी अद्दर घडवलरी, तय ऩक्ष्म ॊची अॊडी ख ण र्म न ग र त्म न ॊ ी ठे चून भ यरॊ. वन तन्म ॊच्म वलयोध र व भोये ज ण्म ची शी तम यी त्म ॊनी तऱभऱीनॊ आणण ध डव नॊ केरी. व वलत्रीफ ईंच्म रग्न र

रग्न च्म

लेऱी त्म ॊचॊ लम नऊ लऴ ंचॊ शोतॊ . म्शणजे त्म

उळीयच! त्म ॊचे ऩती ज्मोततय ल ॊचॊ लम तेय लऴ ंचॊ, म्शणजे तेशी

लेऱच्म

रूढीनुव य

‘भोठे च'! रग्न र

उळीय(?) झ रेरॊ शे जोडऩॊ प ल्गुन लद्म ५, ळके १७६५ (इ.व. १८४०) योजी वलल शफद्ध झ रॊ. व वलत्रीचे व वये गोवलॊदय ल पुरे शे भूऱचे पुयवग ुॊ ीचे षीयव गय, ऩयॊ तु ऩेळव्म ॊनी त्म ॊन ऩुण्म तीर पुरफ गेची जभीन फषीव हदरी म्शणून ते ऩुण्म र त्म ॊन पुरे शे आडन ल लभऱ रे.

मेऊन य हशरे ल पुर ॊच्म

व्मलव म लरून

व वलत्रीफ ईंचे ऩती ज्मोततय ल म ॊन रश नऩण ऩ वन ू च भ तप्र ृ ेभ र बरे न शी. त्म ॊची भ लव फशीण

वगुण -आऊ म ॊनीच त्म ॊच व ॊब ऱ केरेर . वगण ु ऊ एक इॊग्रज अचधक र्म च्म भुर च्म द ई म्शणून क भ कय मच्म . त्म ॊन इॊग्रजी कऱ मचॊ ल फोरत शी म मचॊ. त्म ॊनी आऩल्म म स न च उऩमोग

ज्मोततय ल ॊन

व वलत्रीफ ईंन

प्रेरयत कयण्म व ठी केर . ज्मोततय लशी लळषण कडे

णिर्शचन लभळनर्म न ॊ ी रग्न ऩूली हदरेरे एक ऩुस्तक त्म

आकवऴात झ रे .

व वयी घेऊन आल्म

शोत्म . म लरून त्म ॊच्म भन त अवरेरे अषय ॊचे आकऴाणशी हदवून मेते.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 एकूणच स न व ठी आतूय अवरेरे दोन तेजस्ली जीलनप्रल श एक झ रे शोते.‘वेठजी, ट करॊ ऩ ऊर भ गॊ घेऊ नक . तुभी लळक लॊ अवॊ भर फी ल टतॊ’. म ळब्द त त्म ॊनी ऩतीर त कद हदरी.

ज्मोततय ल ॊन शी एक नल भ गा व ऩडर . त्म ॊनी स्लत: लळकून व वलत्रीफ ईंन लळकलरॊ. वगुण ऊ तय वोफत शोतीच. दोघीॊनी यीतवय लळषण घेतरॊ आणण ब यत च्म इततश व तीर एक अनन्मव ध यण घटन घडरी. १ भे, १८४७ योजी व वलत्रीफ ईंनी वगुण ऊर भ ग व ॊच्म

लस्तीत एक ळ ऱ क ढून हदरी. शी

त्म ॊची ऩहशरी ळ ऱ . वगुण ऊ तेथे आनॊद ने ल उत्व श ने लळकलू र गल्म . ऩुढे लबडेंच्म ल ड्म त

ळ ऱ वुरू झ ल्म नॊतय वगुण ऊॊन त्म ळ ऱे त फोर वलण्म त आरे . शी ऩहशरी ळ ऱ भध्मेच फॊद ऩडरी. त्म क ऱ त रोक म्शणत जो लळकेर, त्म च्म व त वऩढ्म नयक त ज तीर. त्म लय उऩ म

म्शणून त्म ॊन व ॊगण्म त आरॊ कव गोर्म व शे फ नॊ एक ळोध र लर म कव, जो लळकण य न शी

त्म च्म चौद वऩढ्म नयक त ज तीर. नयक च्म बीतीने क श ईन रोक लळषण र शोक य दे ऊ र गरे. हदन ॊक १ ज नेल यी, १८४८ योजी लबडे ल ड्म त त्म ॊनी ऩहशरी भर ु ीॊची ळ ऱ क ढरी. शी अखॊड हशॊदस् ु थ न तरी स्लदे ळीम व्मक्तीने क ढरेरी ऩहशरीच भुरीॊची ळ ऱ . व वलत्रीफ ई ‘शे डलभस्ट्रे व’

म्शणून क भ ऩ शू र गल्म . त्म क ऱ त ऩुण्म तीर अन्म ब ग ॊतशी २-३ भुरीॊच्म ळ ऱ त्म ॊनी वुरू केल्म ल क शी क ऱ च रलल्म .

वरु ु ल तीर ळ ऱे त वश भर ु ी शोत्म , ऩण १८४८ व र वॊऩेऩमंत शी वॊख्म ४०-४५ ऩमंत ज ऊन

ऩोशोचरी. म मळस्ली ळ ऱे चे स्ल गत वन तनी उच्च लणीम ॊनी धभा फड ु र .... जग फुडण य.... करी आर .... अळ फोंफ भ रून केरे. वन तन्म ॊनी वलयोध केर . अॊग लय ळेण पेकरे. क शी उन्भत्त ॊनी तय अॊग लय श त ट कण्म ची ब ऴ केरी. ऩण नकऱत्म लम त न ग ठे चण र्म व वलत्रीर भ णव ॊची बीती ल टणॊ ळक्म नव्शतॊ. अनेक वॊकटॊ ऩ य कयत श स नप्रव य च प्रल व च रूच य हशर . घय वोड लॊ र गरॊ. वगुण ऊ वोडून गेरी. अनेक आघ त झ रे. ऩण व वलत्रीफ ई डगभगल्म न शीत. लळषण च्म

प्रव य व ठी

अन्म

व भ जजक

षेत्र ॊतशी

कभ

कयणे

गयजेचे

आशे , जस्त्रम ॊच

आत्भवलश्र्ल व ल ढलणे गयजेचे आशे शे व वलत्रीफ ईंनी ओऱखरे . क शी क्ूय रूढी ऩयॊ ऩय ॊन शी त्म ॊनी आऱ

घ तर . रश नऩणीच रग्न झ रेल्म

अनेक भुरी लम च्म

फ य -तेय व्म

लऴी वलधल

व्श मच्म . ऩतीच्म तनधन नॊतय एकतय त्म ॊन वती ज ले र गे ककॊ ल भग त्म ॊचे केळलऩन केरे ज ई. त्म ॊन

कुरूऩ फनवलरे ज ई. वलयोध च

अचधक य नवरेल्म

वलधल

भग कुण तयी

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 नय धभ च्म लळक य फनत. गयोदय वलधल म्शणून वभ ज छऱ कयण य, जन्भ र मेण र्म भर ु र म तन ॊलळल म क शीच लभऱण य न शी अळ वलच य ॊनी म वलधल आत्भशत्म कयत ककॊ ल भ्रूणशत्म कयत.

ज्मोततय ल ॊनी म वभस्मेलय उऩ म म्शणून फ रशत्म प्रततफॊधक गश ृ वुरू केरे . व वलत्रीफ ईंनी ते वभथाऩणे च रलरे. गश ु े भ नत. म च ृ तीर वला अन थ फ रक ॊन व वलत्रीफ ई आऩरीच भर हठक णी जन्भरेल्म क ळीफ ई म ब्र ह्भण वलधलेचे भूर त्म ॊनी दत्तक घेतरे .

केळलऩन फॊद कयण्म व ठी न लबक वभ ज तीर रोक ॊचे प्रफोधन कयणे ल त्म ॊच वॊऩ घडलन ू आणणे, ऩन ु वलाल श च क मद व्श ल म व ठी प्रमत्न कयणे अळी अनेक क भे व वलत्रीफ ईंनी कल्ऩकतेने ऩ य ऩ डरी.

एव. टी. कॊडक्टयऩ वून ते अॊतय ऱ म त्रीऩमंत आत्भवलश्र्ल व नॊ ल टच र कयण र्म स्त्रीळक्तीच्म

आजच्म फशुत ॊळी वुख लश झ रेल्म जगण्म भ गे व वलत्रीफ ईंच्म त्म ग च इततश व आशे . ल ईट ते ट कून दे ऊन प्रत्मेक वजील र जगण्म च अचधक य लभऱ ल शी वज्जन ॊची धडऩड अवते. त्म व ठी स्लत:च्म घय ची, आमुष्म ची ऩडझड झ री तयी त्म ॊन त्म ची तभ नवते. ज्मोतीव वलत्री शे म च न्म म नॊ वभ ज च्म कल्म ण व ठी स्लत:च्म वुख च त्म ग करून अखॊड धडऩडत य हशरे.

वत्मळोधक वभ ज च्म

क म ातशी व वलत्रीफ ईंच

भोठ

वशब ग अवे . भश त्भ

तनधन नॊतयशी (१८९०) व वलत्रीफ ईंनी वत्मळोधक वभ ज च्म

क म ाची धुय

पुरे म ॊच्म

ल हशरी. आऩल्म

वलच य ॊच प्रव य त्म ॊनी आऩल्म व हशत्म च्म भ ध्मभ तूनशी केर . क व्मपुरे ल फ लनकळी वुफोध यत्न कय शे क व्मवॊग्रश त्म ॊनी लरहशरे . ऩुढीर क ऱ त त्म ॊची ब ऴणेशी प्रक लळत कयण्म त आरी. इ.व. १८९६ च्म दष्ु क ऱ त भ णव ू कव वलवरून एकभेक र ओयफ डण्म च प्रमत्न कयण र्म

वभ ज र व वलत्रीफ ईंनी वत्क म ाच आदळा घ रून हदर . ऩोट व ठी ळयीय वलक्म कयण र्म फ म फ ऩड्म ॊन दष्ु ट ॊच्म त लडीतून वोडलून त्म ॊनी त्म ॊन वत्मळोधक कुटुॊफ ॊत आश्रम व ऩ ठवलरे .

त्म ॊच्म क म ार श तब य म्शणून ऩॊडडत यभ फ ई, ग मकल ड वयक य अळ रोक ॊनी भदतीच श त ऩुढे केर .

इ.व. १८९६-९७ च्म दयम्म न ऩुणे ल ऩरयवय त प्रेगने धुभ कूऱ घ तर . कुण र च भ हशती

नवण य श जीलघेण आज य अनेक ॊचे जील घेऊ र गर . श योग वॊवगाजन्म आशे शे कऱल्म लय

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 इॊग्रज वयक यने एक नलीनच उऩ म ळोधर . योगी हदवर कव, त्म र जफयदस्तीने उचरून नेरे ज ई ल नॊतय तो कधीच ऩयत मेत नवे. तो भेर कव त्म र भ यरे गेरे, क शीच कऱत नवे.

रोक ॊचे शे श र व वलत्रीफ ईंन वशन झ रे न शीत. त्म ॊनी प्रेगऩीडीत ॊव ठी वव णे म ॊच्म भ ऱ लय (ऩुणे ळशय जलऱ) शॉजस्ऩटर वुरू केरे. त्म स्लत: योग्म ॊन धीय दे ऊ र गल्म . त्म ॊच्म घयी ज ऊन त्म ॊन बेटू र गल्म . कुटुॊफीम ॊन आध य दे ऊ र गल्म . ब यतीम स्त्रीर स्त्रीच

दे श

ततच्म

ज ऱून

अजस्तत्ल ची, व भर्थम ाची ज णील दे ण र्म , धगधगत्म

ट कण र्म

वभ ज र

भ नलतेच

भॊत्र

चचतेलय जजलॊत

व ॊगण र्म , अषय ॊच्म

व थीने

स्ल तॊत्र्म च्म वम ू ार भ र्थम लय कोयण र्म , भश त्भ ज्मोततय ल ॊव यख्म भश न वध ु यक च आध य शोण र्म

भ उरीव प्रेगच्म

योग्म ॊची वेल कयत न

स्लत:च्म

आमष्ु म ची कपकवय नव्शती.

इतय ॊच्म जीलनज्मोतीॊन श त ॊच आडोव धयत न व वलत्रीफ ईंच्म स्लत:च्म श त ॊन र गरेरी धग त्म ॊन ज णलरी न शी. व वलत्रीफ ईंन प्रेग झ र . अव भ न्म जीलन जगण यी शी स नगॊगोत्री अखेय व भ न्म ॊच्म प्रल श त त्म ॊच्म व यखीच शोऊन, त्म ॊच्म व ठीच वलरीन झ री.

वापलत्रीफाई पुरे

स्वप्ना कोल्हे http://onlyswapna.multiply.com

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

ढगातरा खेऱ आणण भाझे आजोफा. ‚भी दव ु यॊ च ऩ श मचो, दव ु यॊ च ऐक मचो, दव ु यॊ च शुॊग मचो आणण त्म भुऱे भ झी ऩूलीची वलच य ची व खऱी तुट मची.ऩयत व ॊधरी ज मची न शी.‛ लवॊत ऋतुचॊ आगभन शोण य आशे ह्म ची च शूर र ग मर र गरी आशे .थॊडी अॊभऱ कभी शोऊ

र गरी आशे .भ गच्म फ गेत तर्शे तर्शे चे ऩषी मेत आशे त.गोड ग णी ग ऊन,आल ज करून लवॊत च्म आगभन ची आठलण करून दे त आशे त. अळ लेऱी चौऩ टीलय ज ऊन ळ ॊत वभुद्र च्म ल त लयण त थोड लेऱ घ रल ल म्शणून भ झ्म न तीने भर वच ु न केरी.

वभद्र ु म्शणजे भर तयी जील कव प्र ण आशे .त वनत व वभद्र ु लयच्म ल ऱूत फवन ू उॊ च उॊ च

र ट ॊकडे ऩश त यश लॊ.कुठची र ट ककती जोय त पुटण य आशे त्म चॊ भन त ब कवत करून ज स्त

पेव आणन ू पुटरेरी र ट ज स्त भोठी अवते अवॊ भन ळी वभज लॊ.ऩजर्शचभेकडच च वभद्र ु हदवत अवल्म ने, वम ू ोदम ऩश ण्म च मोग मेत न शी.ऩण वम ू ास्त क शी कभी वॊद ू य नवतो.वम ू ाकडे

उघड्म डोळम नी फघलतॊ अळ जस्थतीत वम ू बा फॊफ खऩ ू च अल्श द मक ल टतॊ.आणण शे बफॊफ ख री ख री वभुद्र त फुड मर ज त अवत न आऩर यॊ ग इतक फदरतॊ कव दऩ ु यच श यखयखीत

हदवण य वूमा भ लऱतीर इतक वुॊदय अवेर अळी कल्ऩन शी कयलत न शी.वूमा यखयखीत आशे तव च आशे ऩण शे लेऱेचे, ल त लयण चे आणण शलेच्म ज ड-ऩ तऱ अवण्म च्म जस्थतीचे खेऱ आशे त शे रष त आरॊ तयी, ‚भ नवीच चचत्रक य तो भ लऱतीचे वम ा ू र ते,वम ा ू र ते कयतो‛ ू प ू प ह्म कवलतेच्म ओऱी आठलून तनवग ाचॊ कौतूक कय लॊ तेव्शडॊ थोडच अवॊ ल टल्म लळल म यश त न शी.

ऩण श झ र खेऱ वम ा ू र च .त्म ऩल ू प ू ी शोण य ढग ॊच खेऱ खेऱ मर भर तततकच आलडतॊ. भ झ्म न तीर श वम ू ास्त च दे ख ल आलडतोच त्म लळल म भ झ्म व यख च ढग ॊच खेऱ

खेऱ मर शी आलडतो. आणण श ढग ॊच खेऱ भर भ झ्म आजोफ ॊनी लळकलर .आणण भी आत तो ढग तर खेऱ भ झ्म न तीर लळकलण्म च्म प्रकक्मेत अवतो.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 भ झे आजोफ भर आणण भ झ्म ब ल र घेऊन लेंगुल्म ाच्म चौऩ टीलय ज मचे.चौऩ टीलय ज मर

आभच्म घरून एक त व तयी र ग म च तेव्श , तवॊच, ख नोरीची घ टी चढून लय गेल्म लय पेव ऱ वभुद्र हदव मच .घ टीच्म अगदी उॊ चीलय ऩोशोच मर लीव लभनीटॊ तयी र ग मची तेव्श ,

आणण तवॊच, आभच श त धरून ळ ऱे त ज मर दश लभनीटॊ र ग मची तेव्श , आभचे आजोफ आभच्म फयोफय ढग ॊच खेऱ खेऱ मचे. धूय वोडण यॊ आगग डीचॊ इॊजजन, एख दी भोठी घूव ककॊ ल भोठ क वल ऩ श मर त्म आक ळ तल्म क ऩव च्म धुय त भर भुऱीच कठीण ज त नव मचॊ.ऩण भ झे अजोफ ,लयच्म श्रेणीच आक य ऩश मचे.आणण आम्श र लणान करून व ॊग मचे.

‚तो ततच श त आशे . ततच्म श त त एक छोटवॊ कुत्र्म चॊ वऩल्रू आशे . हदवरॊ त्म वऩल्र चॊ ळेऩूट ?‛ अव लय आम्श र प्रर्शन कय मचे.

अवॊच एकद भ झी आजी, आजोफ आणण आम्शी दोघे ब ऊ, लें गुल्म शून गोव्म र ज त

शोतो.आभची फव एक भ ऱय न त आल्म लय फॊद ऩडरी. आजुफ जूर वगऱॊ उज ड य न

शोतॊ.फवच्म ड्र इव्शयने आम्श र व ॊगीतरॊ कव दव ु यी फव मेई तोऩमंत आम्श र फ शे य उघड्म लय ककॊ ल फवभधे फवून यश लॊ र गण य.आजी फवभधे फवरी आणण आम्शी आणण आभचे आजोफ फ शे य एक खडक लय ज ऊन फवरो.

भ झ्म आजोफ ॊनी आक ळ त एक ढग त एक भोठ य षव ऩ हशर . त्म य षव चॊ आभचे आजोफ लणान करून व ॊगत शोते. शऱू तो य षव भोठ शोत गेर . त्म चे केव वऩॊज य मर र गरे .ऩॊधय

एक लभनीट त तो य षव न हशव झ र .पक्त अलघ्म ऩॊधय लभनीट नॊतय तो आक ळ च ब ग शोत तव भऱ ु ीच हदवेन . ऩुढे जीलन त भ झ्म रष त आरॊ कव शे आऩरॊ जीलनवुद्ध आक ळ तल्म ढग ॊच्म यचनेव यखॊ आशे .भ झ्म ध्म न त म मचॊ कव भ झ हदलव च तनत्मक्भ क शी लेऱेव ठी भुऱीच फदर मच

न शी.ऩण भ झे वलच य त्म क्भ च्म ऩुढच्म ब ग फद्दर त्म त्म हदलळी ककॊ ल त्म त्म षण र फदरत यश मचे.

भी दव ु यॊ च ऩ श मचो, दव ु यॊ च ऐक मचो,दव ु यॊ च शुॊग मचो आणण त्म भुऱे भ झी ऩूलीची वलच य ची व खऱी तुट मची.ऩयत व ॊधरी ज मची न शी.

जेव्श आक ळ ऩूणा ढग ऱरेरॊ अव मचॊ आणण ढग ॊच्म वलचचत्र क ऱवय छट हदव मच्म त्म लेऱी

भ झ्म रष त म मचॊ कव जीलन अवॊच क ऱकूट्ट आणण घणृ णत अवतॊ.म्शणून त्म तून रश न-वश न

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 गोष्टी ऩ शून, चेशर्म लय शवू आण मर शलॊ.वयतेळेलटी वूम ाची ककयणॊ मेऊन स्लच्छ प्रक ळ हदवून भ झ हदलव जोळऩण ू ा शोण य आशे अवॊ नक्कवच ल ट मचॊ. ज्म आक ळ र कधीशी स्ऩळा कयत मेण य न शी ते वद वलाक ऱ त्म च ज गी अवण य.अगदी व धी गोष्ट रष त घेण्म व यखी अवते ती म्शणजेच त्म आक ळ कडे ऩ शून आनॊद लभऱू ळकतो नव्शे तय लभऱलत आर ऩ हशजे .

जीलन तल्म व ध्म ,वध्म गोष्टी दर ा ीत शोत त.ल टत अवरेल्म एख द्म भशत्ल च्म गोष्टीकडे ु ष लस्तुतनष्टऩणे न ऩश त एक ऩ ऊर भ गे घ्म लॊ अवॊ भर ल टतॊ.आणण आक ळ कडे ऩ शून एख दॊ पुरऩ खरूॊ,एख द वव ककॊ ल एख दी, कुत्र्म चॊ वऩल्रू श त त घेतरेरी, भुरगी ऩश ली.

श्रीकृष्ण िामांत

http://shrikrishnasamant.wordpress.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

भी एक भानल ?

भी कोण? भ झ्म अजस्तत्ल च उद्देळ क म? भी जजलॊत आशे म्शणजे क म? अवे प्रर्शन भी वलच यणे चुकवचे क ठयते? ऩण अवेच क शीवे अनुत्तरयत प्रर्शन ॊचे ढीग उबे कयण ये वलच यलॊत क गणरे ज त त? म्शणूनच ह्म वगळम घोऱ च अथा वभजन ू घेण्म च प्रमत्न भी वरू ु केर जग आणण " . .ह्म व ध्म वोप्म दोन ळब्द तभ नल च अथा भर व ऩडर - जगू द्म भी एक भ नल आशे न शी शे कोणी ठयलरे /? इतय भ नल ॊनी, शो त्म ॊनीच शे ठयलरेकुत्र्म

.

कव न शी शे ठयलण्म ची क म गयज भ ॊजय ॊन भी भ नल आशे ? म्शणजेच क म तय भ नल, भ नली / अभ नली, अभ नुऴ श वगऱ घोऱ घ तर आशे तो भ नल नेचह्म भ नल च तनभ ात कोण ., क तनभ ाण केरे? तनभ ात आलर्शमक आशे शी कल्ऩन दे खीर पक्त भ नल ची आशे क यण ह्म तनवग ात भ नल लळल म इतय कोण र शी कल्ऩन कयण्म ची आलर्शमकत अवणे ळक्म न शी शे .वलच य भ झ्म डोक्म त वुरू शोते तेव्श भी दयू चचत्रल णी फघत शोतो

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011 जगबय च रण र्म चचत्रल णी ल हशन्म त्म ॊच्म चचत्रण चे अनेक वलद्मुद चुॊफकवम रशयीॊवॊच आवभॊत त वोडत तभ झ म .म घय तीर चचत्रल णी वॊच तून तम य शोण र्म रशयी आवभॊत तीर एक वलद्मुद चुॊफकवम रशयीवॊच्म ळी एकरूऩ झ ल्म म्शणूनच ते चचत्रण भी घयफवल्म फघत (रयझोनेट) . लस्तू भ झ्म घय त आल्म नव्शत्म प्रत्मष त त्म चचत्रण तून हदवण र्म .शोतो

वलर्शल तीर अगणणत स्ऩॊदन रशयीॊचे ल त्म तन ू तनभ ाण शोण र्म ऊजेचे भोज भ ऩ भ नल च्म षभते फ शे यचे आशे ह्म अभ ऩ स्ऩॊदन रशयीॊच ऩरयण भ भर आग ., ल य , ऩ णी, ऩर्थ ृ ली ल शे अप ट आवभॊत ह्म ऩ च भश बूत ॊच्म रूऩ ने ज णलतोतनजील

/ वलर्शल तीर प्रत्मेक वजील .

लस्तूचे अजस्तत्ल ह्म अभ ऩ व्मऩॊदन रशयीॊन एकरूऩ ब ग आशे शे वगऱे आऩोआऩ घडते

झ रेर च एक एक (रयझोनेट)

.ह्म त क शी उद्देळ अवणे ळक्मच न शी .म्शणन ू च भ झे अजस्तत्ल आशे

.आशे ह्म वष्ृ टीच वखोर, तकाळद्ध ु अभ्म व आभच्म ऩूलाज ॊनी केरेर आशे ल त्म चे भय ठीतून स न उऩरब्ध आशे तो अभ्म वक कोण ., कधी केव्श कवे ह्म च्म त भर लळय मचे न शी ऩण त्म तून भी क म लळक मचे शे ठयलरे आशे (रयझोनेट) तय वलर्शल तीर अभ ऩ स्ऩॊदन रशयीॊन एकरूऩ . चय म्शणजे स्लळक्तीने श रच र करू

.झ रेरे चय ल अचय शे दोन भख् ु म ऩरयण भ आशे त

तय अचय म्शणजे फ ह्म ळक्ती लळल म श रच र घडू .ळकण ये ळकत न शीचय प्रक य चे च य

.

.जे आजशी आऩण वगऱे च अनुबलतो आशे .अभ्म वक ॊन हदवरे ब ग आभच्म ज यज, अॊडज, र्शलेदज, उदफीज अवे ते च य प्रक य आशे त. ज यज प्रक य त भ दी एक वॊऩूणा ळयीय र जन्भ दे तेअॊडज प्रक य त भ दीच्म ळयीय तून एक अॊडे . फ शे य मेते ल त्म अॊड्म त्ून भग एक ऩण र्शलेदज . ू ा ळयीय फ शे य मेतेप्रक य त भ दीच वॊफॊध नवन ू पुर तून तनभ ाण -उदफीज म्शणजे पऱ .भत्र ू तून जन्भ र मेण ये जजल णू ल जॊतू / भर / घ भ .शोण ये फीज जलभनीत रुजते ल मोग्म ल त लयण त नव्म रूऩ ने अजस्तत्ल त मेते ऩण वगऱे च ज यज भ नल न शीत ज यज त .पक्त भ नल र दोन ऩ म च ल दोन श त च ले गऱ उऩमोग कयण्म ची षभत आशे जन्भ ऩ वून अॊत ऩमंत ज तीत ज स्त लेऱ भ नल दोन ऩ म लय

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011 तय ज यज तीर

.ळयीय च प्रत्मेक अलमल जलभनीऩ वून दयू ल क शी अॊतय लय आशे .उब अवतो

इतय जील ॊच्म ळयीय च प्रत्मेक अलमल जन्भ ऩ वून अॊत् ऩमंत ज तीत ज स्त लेऱ जलभनीर वभ ॊतय अवतो. चय वष्ृ टीचे च य प्रक य शोण्म चे क यण म्शणजे वलर्शल तीर स्ऩॊदन रशयीॊची वॊख्म ल ऊजेतीर षभत उगभ ळी ज स्त आशे तय उगभ ऩ वन ू दयू ह्म स्ऩॊदन रशयीॊची वॊख्म ल ऊज ा कभी शोते.

शे बूकॊऩ ने तनभ ाण शोण र्म वष्ृ टीतीर इतय वजील ॊच्म

रशयीॊच्म

अभ्म व तून ज णलतेएक भ नल आशे म्शणून भी .,

तुरनेत भ झ्म त वलर्शल तीर ज स्त स्ऩॊदन रशयी एकरूऩ झ ल्म

आशे त त्म ॊची ऊज ा ळक्ती ह्म

भ नल रुऩी ळयीय त ज स्त आशे म्शणूनच भन ., भें दच् ू म

भ ध्मभ तून ह्म वष्ृ टीर वभजण्म ची ळक्मत ह्म भ नल र तनवग ातून प्र प्त झ री आशे शी

.

.तनवग र ा वभजण्म ची षभत इतय वजील ॊन कभी आशे कुत्री भ ॊजयॊ स्लतचे वऩरू छ न ओऱखते ऩण प्रवूतीतरे ऩहशरे वऩरू ख ऊन ट कत न चे ल दव ु र्म : आढऱते, लवॊव्श ऩहशल्म नय ची वऩरे भ रून स्लतचे अजस्तत्ल प्रस्थ वऩत कयतो श:् प्रक य अऩल द लगऱत भ नल च्म फ फतीत घडत न शी ल तवे घडू नमे म्शणन ू च मोग्म वॊस्क य, तनमभ ह्म ॊचे भशत्त्ल ल ढरेभ नल च रश न जील जन्भ र मेत च तनवग ार कभीज स्त प्रभ ण त वभजण्म ची . ह्म वभज षभतेर भ गा दळान ल खतऩ णी बोलत रच्म ऩरयजस्थ .षभत घेऊन मेतोतीतून लभऱतेजन्भद त्म ॊन त्म क ऱ त कुटुॊफ तनमोजन चे तनमभ शे भी वभजण्म चे क यण भ झ्म . नवल्म ने एक च आईने जन्भ हदरेल्म वश जील न ॊ भ झ्म षभतेनुव य वभजण्म ची वॊधी भर .लभऱ री

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 भ नल रुऩ तीर प्रत्मेक जील च्म ळयीय तीर अॊतफ ाह्म स्लरूऩ तीर वलवलधत इतय वजील ॊच्म तुरनेत ज स्त ज णलतेभुख्म क यण अभम ाद ह्म चे ., क ऱलेऱ, स्थ न ची कोणतीशी फॊधने नवरेरी ळयीयवुख उऩबोगण्म ची तनवग ाने फश र केरेरी षभत शे च आशे हदलव च्म

३६५म्शणूनच .

प्रत्मेक वेकॊद र ह्म ऩर्थ ृ ली लय एक नलीन भ नल एक लेगऱे स्लत्ल घेऊन जन्भ र मेतो, क यण त्म षण र वष्ृ टीतीर ठय लीक स्ऩॊदन रशयीॊन एकरूऩ .झ रेर च तो एक जील अवतो (रयझोनेट) इतय ग्रश य ळीॊच्म स्ऩॊदन रशयीॊच्म ऊजेच ऩरयण भ चे ते एक स्लरूऩ अवते, म्शणून त्म भ नल जील चे इतय भ नली जील ळी व म्म नवते. शे इतय ज यज जील ॊच्म फ फतीत घडत न शीक ऱ ची ऩण एक च

त्म ॊच्म ळयीयवुख उऩबोगण्म लय ठय लीक .

. जील च्म स्लरूऩ त प यव पयक नवतोभम ाद अवल्म ने नलीन जन्भ र मेण र्म

आईच्म ऩोटी जन्भ र मेण ये प्रत्मेक फ ऱ ळयीय चे एक आगऱे लेगऱे अॊतफ ाह्म स्लरूऩ घेऊन .जन्भ र मेते

ह्म चचत्रण तून तय शे च लवद्ध शोते, पक्त भ नल र ह्म आगळम लेगळम षभत ॊची तनवग ाने हदरेरी दे णगी आशे ल शी दे णगी वभजण्म चे ब ग्म भर र बरे आशे म्शणून भी एक भ नल अवण्म च भर अलबभ न आशे ह्म लभऱ रेल्म भ नल जन्भ च भी ककती च ॊगर उऩमोग करू ळकतो शे भ त्र भ झ्म लय झ रेल्म वॊस्क य ॊळी वॊफॊचधत आशे भी

.

ते कवे शे ऩण व ॊगण्म च .

.प्रमत्न कयण य आशे

ववनायक रानडे http://vkthink.blogspot.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

एका फंददळीिी गोष्ट आऩरॊ ळ स्त्रीम वॊगीत श एक वलळ र अव भश व गय आशे म तर एख द थेंफ जयी र बर ., तयी आमुष्म चॊ व थाक शोईरलऴ ानुलऴंच न शी !, तय तऩ नुतऩॊ गुणीजन म अनभोर खजजन्म त आऩल्म मोगद न नॊ भोर ची बय घ रत आशे त.

म वलऴम लय भी क शी लरश लॊ, इतक भ झ अचधक य न शीऩण ळ स्त्रीम वॊगीत ची एक

.

व !वलद्म चथानी म्शणून ध डव कयतेम म भश व गय त उतयण्म चॊलाव ध यणऩणे अवॊ वभजरॊ ज तॊ, कव ळ स्त्रीम वॊगीत त स्लय, त र आणण रम म ॊचॊ भशत्त्ल ळब्द ॊऩेष अचधक आशे , वुगभ वॊगीत त ळब्द, त्म ॊचे अथा, ब ल म गोष्टीॊकडे ज स्त रष द्म लॊ र गतॊम च अथा अव भुऱीच न शी ., कव

ळ स्त्रीम वॊगीत त ब ल ककॊ ल ळब्द प यवे वलच य त घेतरे ज त न शीतय ग आणण त्म लळल म क . यव म ॊचॊ अतट ू न तॊ आशे ? अथ ात वगळम च वलऴम ॊप्रभ णे म शी वलऴम त लबन्न लबन्न भतप्रल श

आशे तच, अवोतवरयत म क माक्भ त शे च -ऩॊ अजम ऩोशनकयजी म ॊनी आक ळल णीलयीर वॊगीत ! व ॊचगतरॊ शोतॊ, कव स्लयरम म ॊप्रभ णेच ब ल आणण ळफ-म त र-द म ॊचॊशी ळ स्त्रीम वॊगीत तरॊ भशत्त्ल कभी न शी!

ळ स्त्रीम फॊहदळीॊचे वलऴम लेगलेगऱे अवत तशीच बक्ती जेव्श

.बक्ती श त्म तर भुख्म वलऴम .

कृष्णरीर लणणात,े तेव्श त्म फॊहदळी आऩोआऩच ळॊग ृ ययव च आवलष्क य कयत तबगल न कृष्ण

.

आणण त्म च्म रीर श तय नुवतॊ वॊगीतच क म, ऩण अगदी ६४ कर ॊच्म अवॊख्म कर क य ॊच मुग नुमुगे जजव्श ळम च वलऴम आशे त्म लळल म ऩूली ळ स्त्रीम वॊगीतग मक ज्म य जदयफ य त

.

आऩरी कर व दय कयत, त्म य ज चॊ गुणलणान, वॊगीत ची भशती, वष्ृ टी, जगयश टी अवे ककतीतयी वलऴम म फॊहदळीॊभधन ू भ ॊडरे गेरे आशे त आणण ज त आशे तआणखी एक

हशॊदी फॊहदळीॊभधर .

ननहदम शे तय अगदी -त्म तल्म त्म त वऩम आणण व व .अनॊत वलऴम म्शणजे न ती-अन हद !ख व

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 तय भी ज्म फॊहदळीची गोष्ट व ॊगतेम, ती म च वलऴम लयचीम फॊहदळीची न तमक म्शणजे खटल्म च्म घय तरी भधरी वून, जजर व व,ू नणॊद म ॊच्म वोफतच ज ल

आणण अळ यग ड्म तून वऩम बेटणॊ शे ककती जजकवयीचॊ आणण कठीण

.

भो म आणण ध कट्म [

.आशे त त्र व द्म मर ]!ऩण

आशे , ते ततचॊ ततर च ठ ऊकतयीशी ती वऩम र बेटण्म चॊ ध डव म्शण कव व शव म्शण !, कयते आणण आऩल्म वखीर त्म घटनेच इततलत्ृ त ॊत व ॊगते, शी म फॊहदळीची भध्मलती कल्ऩन आत

!

क शी वलळेऴ न शी न शे तय, ज्म लय एलढॊ घडीबय तेर ओत मर शलॊम नभन र चऩण तयीशी भी ! ते क भ कयतेम, क यण म फॊहदळीतर एकेक ब ल, एकेक ळब्द ततच्म स्लय लरीनॊ ऩेरन ू धयर म! शी अप्रततभ फॊहदळ आशे ऩूरयम य ग तरीव मॊक ऱच्म क तयलेऱेत ग इर ज .् ण य भ यल

थ ट तर श व मॊक रीन वॊचधप्रक ळी य ग ].अलरकडे तो य त्रीच्म प्रथभ प्रशय तशी ग इर ज तो[ . कोभर रयऴब, तीव्र भध्मभ आणण ऩॊचभ लजजात अवरेर श अततळम वुयेख य गभैं " म य ग तरी . शी फॊहदळ भी ऐकरी ती !शी ती वुयेख आणण वुयेर फॊहदळ "कय आई वऩम वॊग यॊ गयलरम ॊ ऩरयतोऴ ऩोशनकयजी म ॊच्म आल ज तआणण नेभकव

.त्म च ले ऱी ती भर अत्मॊत ब लरी शोती .

जन्भ चॊ व थाक म्शणत त !लळकत न शी तीच भ झ्म ऩुढ्म त उबी, ते शे च अव लॊ क ? अलघ्म ऩ च ओऱीॊत त्म न तमकेच्म ककती ब लन ॊचॊ इॊद्रधनू गुॊपरॊ आशे स्लय ॊनीशी फॊहदळ

!

लळकत अवत न अषयळर ठे ल लॊ:बूलभकेत स्लत त्म न तमकेच्म :, इतकॊ एकरूऩ केरॊ त्म ब लन , ळब्द आणण स्लय ॊनी!

भैं कय आई वऩम वॊग यॊ गयलरम ॊ आलर ज त ऩनघट कव फ ट ॥ स्थ मीभधल्म म दोन ओऱीॊत ततच खट्म ऱ, र जय , शवय चेशय हदवतो! भैंS कय आई वऩम वॊग यॊ गयलरम SSS भॊद्र तनऴ द ऩ वून वुरू शोण यी, ऴड्ज, तीव्र भध्मभ, गॊध य, कोभर रयऴब म ॊच्म व थीनॊ ऩुन्श ऴड्ज लरून ख री उतयत भॊद्र धैलत, भॊद्र तनऴ द, ऴड्ज, कोभर रयऴब अळी लय चढत भध्म

ऴड्ज लय वॊऩण यी ऩहशरी ओऱ त्म वखीर जणु व ॊगतेम, कव घयच्म वगळम कटकटी वलवरून, व वनणॊ ू द-, ज ल वगळम ॊच्म न क लय हटच्चून भी वऩम ळी यॊ गयलरम ॊ, [म यॊ गयलरम ॊ ळब्द तरॊ ऩहशरॊच अषय वभेलय आरॊम, कोभर धैलत लयची शी वभ त्म यॊ गयलरम ॊचॊ भशत्त्ल आणखीनच ल ढलतेमचेष्ट भस्कयी ]!, ळग ॊृ य करून आरे , तो कुठे ? तय आSलर ज Sत ऩनघट कक फ Sट !

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 ऩ णी बय मच्म तनलभत्त नॊ ऩ णल म लय ज त ज त वख्म नॊ भर घेयरॊभॊद्र तनऴ द लरून ! कोभर रयऴब च श त धरून गॊध य, तीव्र भध्मभ अळ ऩ मर्म ॊलरून लय चढत चढत भध्म तनऴ द र स्ऩळन ूा गॊध य आणण तीव्र भध्मभ वोफत धैलत च्म बोज्म र लळलून ऩुन्श कोभर

रयऴब लय उतयण यी शी दव ु यी ओऱ म र जर्म न म व जर्म भख ु ड्म च आयव च आशे जणुक म

!

वख ु लभऱ रॊ अवेर ततर त्म अलघ्म क शी षण ॊच्म बेटीत? ऩण तयीशी ती इतकव खर ु रेरी, पुररेरी आशे कव जवॊ अख्खॊ आमष्ु म जगरीम त्म षण ॊत!

आत म त कवरॊ आरॊम कौतुक? ऩ णल म च्म ल टे लय वऩम ळी यॊ गयलरम ॊ कयण्म त क म वलळेऴ ? म चॊ उत्तय हदरॊम अॊतये त!

एक डय शै भोशे व वननॊदको-, दज ू े दे यतनम जेठतनम वत ले-,

तनवहदन कय यशी शभयी फ त! शे आशे ततचॊ दख ु :, ततची व्मथ आणण म्शणून ततर वऩम र बेटण्म व ठी ऩ णल म च्म ल टे च

!

!!वश य घ्म ल र गर म

एक डय शै S भोशे व Sव ननॊदकोS गॊध य नॊ वजलरेरॊ ततचॊ दधै ु लत वोफत ल ढलत नेऊन हदरॊम त य ऴड्ज च्म

ख तीव्र भध्मभ नॊ:

श ती आणण त्म नॊ भ गे लऱून भध्म तनऴ द र वोऩलरॊम, ऩण तनऴ द र ते वशन न शोऊन त्म नॊ त य वप्तक तल्म कोभर रयऴब र श त ळी धयत ऩुन्श ते त य ऴड्ज कडे वुऩूदा केरॊमततच्म

!

ख तरी तीव्रत :त्म द,ु ततचॊ ते घ फयणॊ, घुवभटून यश णॊ केलऱ स्लय ॊतून ज णलतॊ! दज ू े दे यनीSम जेठनीSम वत Sले

म व वनणॊ ू देची बीती कभी झ री म्शणून कव क म-, ध कट्म ज ल आणण भो म

]दे यतनम [

.त्र व दे त यश त त ]जेठतनम [ ज ल शी

म ओऱीत भध्म तनऴ द नॊ आऱलरेरॊ द ु ख त य वप्तक तल्म कोभर:रयऴब नॊ त य गॊध य आणण भध्म तनऴ द वोफत खोखो खेऱत भध्म धैलत-, भध्म तनऴ द, भध्म वप्तक तर तीव्र भध्मभ, भध्म गॊध य, भध्म वप्तक तर कोभर रयऴब म ॊच्म लऱण लऱण नॊ ज त ऴड्ज च्म झोऱीत घ तरॊम!

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 तनवहदन कय यशी शभयी फ Sत! ऩुन्श भॊद्र तल्म तनऴ द नॊ भध्म तल्म कोभर रयऴब च्म श त त श त गुॊपून, गॊध य, तीव्र भध्मभ, धैलत, भध्म तनऴ द ऩमंत चढलत नेरेरी ततची अगततक कैकपमत तीव्र भध्मभ नॊ भध्म धैलत, गॊध य म ॊच्म ळी खो.खो खेऱत कोभर रयऴब लय आणन ू ऩोशोचलरी आशेध कट्म तय ठीक आशे , त्म ॊन क शी कऱत न शी, ऩण तनद न भो म ज ल ॊनी तयी वभजून घ्म मर शलॊम न ]!भेल्म [ त्म शी !ऩण छे ! भ झ्म च ल टे नॊ गेरेल्म अवतीर न त्म ! शे वगऱे वगऱे ब ल त्म वुय लटीॊनी इतके वुयेख आणण

!भ झ्म फद्दर कुचुकुचु फोरत यश त त

वुयेर भ ॊडरे आशे त, कव गुॊतून ज मर शोतॊ त्म फॊहदळीत!

शी फॊहदळ एक फॊहदळ न यश त , केलऱ एक य ग चॊ रूऩ ज णून घेण्म व ठी लळकरेरी ककॊ ल

ऐकरेरी यचन न यश त त्म अल्रड लम तल्म त्र वरेल्म ऩण तयीशी उत्व श नॊ उध णरेल्म न तमकेची गोष्ट शोतेअततळम अप्रततभ अळी शी फॊहदळ

!आणण श व य त्म स्लय लरीच खेऱ !

ऐक .इथे ऐक मर लभऱे र, आणण ज णून घ्म ततची गोष्ट!

http://www.youtube.com/watch?v=v8bOeHRz_Kc

क्ाांती िडे कर

http://srujanswapn.blogspot.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

अयपलंद आम केअय - एक अवाभान्म वंस्था ! जग तीर वल ात भोठे डोळम ॊचे शॉस्ऩीटर कोठे आशे ? भर ख त्री आशे कव भ झ्म प्रभ णे

तुभच्म ऩैकव फर्म च जण ॊन ल टत अवेर कव जग तीर वल ात भोठे डोळम ॊचे शॉस्ऩीटर अभेयीक ,

इॊग्रॊड ककॊ ल तत्वभ प्रगत दे ळ भध्मे अवेर. ऩण लभत्र ॊनो, शे शॉस्ऩीटर आऩल्म ब यत दे ळ भध्मेच आशे . त लभऱन डू भधीर "भदयु ई" म ळशय त अवरेल्म म शॉस्ऩीटरचे न ल आशे - "अयपलंद आम केअय वीस्टभ (Arvind eye care system)".

अयवलॊद आम केअय शॉस्ऩीटर शे वयक यी शॉस्ऩीटर न शी ककॊ ल कोणत्म शी भो म वॊस्थेने च रलरेरे शॉस्ऩीटर न शी. डॉगोपलंदखऩा लः कटस्लाभी मांनी स्लत्च्मा फऱालय स्लत्च्मा खिाडने . ( ीशी .लः कटस्लाभी मांना अयपलंद शॉस्ऩीटर भवमे डॉ .डॉ .िारु केरेरे शे शॉस्ऩीटर आशे Dr. V) अवे वंफोधरे जाते. डॉअयवलॊद आम केअयची स्थ ऩन केरी त्म लेऱी

१९७६लें कटस्ल भी म ॊनी

त्म ॊचे लम शोते ५८ लऴे .जेव्श रोक ॊन तनलत्ृ तीचे लेध र गत त तेव्श डॉ म लम त

.

.

एव्शढे च नव्शे तय तेव्श त्म ॊन स्लत्र .ख ट ॊचे शे शॉस्ऩीटर च रू केरे ११लें कटस्ल भीॊनी rheumatoid arthritis न ल च आज य झ र शोत आणण त्म भुऱे त्म ॊच एक श त रुऱ झ र शोत भ त्र .अवे अवत न शी दद ु ाम्म ईच्छ ळक्तीच्म फऱ लय डॉलें कटस्ल भी म ॊनी म शॉस्ऩीटरची . शे तू केलऱ एकच .स्थ ऩन केरी, ज स्तीत ज स्त अॊध रोक ॊऩमंत ऩोशोचून त्म ॊन नवलन दृष्टी द्म मची. वॊऩुणा जग त वुभ ये ४५ दळरष रोक ॊन अॊधत्ल आरेरे आशे दळरष रोक ब १२त्म ऩैकव

.यत त

आशे त %८०दळरष रोक ॊऩैकव

१२आणण भुख्म म्शणजे ब यत तीर

.रोक ॊचे डोऱे उऩच य ने फये

कयत मेतीर %८०म्शणजेच म

.रोक ॊचे अॊधत्ल दयू कयत मे ईर अत्मॊत गयीफ ., अलळषीत

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 रोक ॊन डोळम ॊव ठी व ध चष्भ घेणेदेणखर ळक्म नवते आऩल्म ऩैकव ळशय त य शण र्म . ककत्मेक ्ॊन चष्भ ल ऩय ल र गतो, फर्म च लेऱ चष्भ आऩल्म पॎळनच एक ब ग फनतोऩण

.

वभ ज त क शी रोक अवे आशे त कव ज्म ॊन चष्भ वलकत घेणे ऩयलडत न शी आणण त्म भुऱे केलऱ गरयफीभुऱे

.अव च क शीव प्रक य भोतीबफॊद ू फ फतशी आशे .त्म ॊन अॊधत्ल ऩत्कय ले र गते

आणण अस न भऱ ु े भोतीबफॊदच ू े ऑऩये ळन कयत न आल्म ने अनेक जण

अॊधत्ल ऩत्कयत तएक

.

.डोळम र भोतीबफॊद ू झ ल्म लय दव ु य डोऱ ळ फूत आशे तोऩमंत कवेफवे क भ तनब लून नेत त म

.भ त्र दृष्टीशीन झ ल्म लय श त लय ऩोट अवरेल्म म रोक ॊचे अतीळम श र शोत त

दष्ु टचक् तून त्म ॊची वट ॊ ी अयवलॊद आम केअयची वुरुल त . ु क कयण्म च्म शे तूने डॉलें कटस्ल भी म न केरी आणण आज शे शॉस्ऩीटर जग तीर वल ात भोठे डोळम लयीर उऩच य कयण ये शॉस्ऩीटर झ रे .आशे डॉलेकॊटस्ल भी म ॊनी म प्रकल्ऩ ची भ ॊडणी कयत न भॎकडॉनल्ड्व म वुप्रलवद्ध प स्टपुड

.

कॊऩनीच्म क माप्रण रीच आध य घेतर शोत .ल चून शवु मेईर कद चचत ऩण शे खये आशे

.

जग तीर वलवलध ब ग ॊतीर रोक ॊन एक च प्रक ये प्रलळषण दे ऊन, वलात्र एकवभ न ऩद्धती आणण ॅ़ प्रण री ल ऩरून भॎकडोनल्ड्वच्म कोणत्म शी शॉटे र भध्मे एकवभ न उत्ऩ दन दे ण्म च्म षभतेची डॉलें कटस्ल भी म ॊनी डोऱम .म ॊच्म उऩच य ॊळी ग ठ घ तरीअयवलॊद आम केअय भधीर ऑऩये ळन्व म भध्मे डॉक्टवा एक ज गी उबे अवत त आणण वला लेऱख उ आणण

.

.शे म च प्रण रीलय आध यीत अवत त

.क यख न्म तीर उत्ऩ दन ॊप्रभ णे रुग्ण एक भ गोभ ग एक मेत अवत त

वोप्म गोष्टी डॉक्टय ॊच्म भदतीर अवरेल्म नवा आणण तॊत्रस ॊनी केल्म भुऱे डॉक्टय ॊलय अतीयीक्त ब य ऩडत न शी आणण त्म भऱ ु े डॉक्टय ॊची उत्ऩ दकत ल ढतेब यत तीर इतय डॉक्टवा लऴ ार २०००डोळम ॊची ऑऩये ळन्व कयत त भ त्र अयवलॊद आमकेअय भधीर डॉक्टवा लऴ ार

.

२२०

मेथे डॉक्टय ॊन ज स्त ऩैवे हदरे .ऑऩये ळन्व कयत तज त न शीत , ऩयॊ तू रुग्ण ॊची वॊख्म च ईतकव ज स्त अवते कव डॉक्टवान मेथे ज स्तीत ज स्त लळकण्म ची वॊधी लभऱते. अयवलॊद आमकेअय भध्मे दययोज वुभ ये ८५० ते १००० ऑऩये ळन्व शोत त ६०००दयहदलळी वुभ ये ज्म ॊन ऩैवे दे णे जभत न शी त

.ऩेळट् ॊ व मेथे उऩच य व ठी आरेरे अवत त्मम ॊच्म कडून

उऩच य व ठी एकशी ऩैव घेतर ज त न शीम लळल म त्म ॊच्म व ठी भोपत य शण्म ची आणण ज्म ॊन ऩैवे दे णे ळक्म आशे त्म ॊच्म कडून फ ज यब ल ने ऩैवे घेतरे

.

.जेलण्म ची वोम केरी ज ते

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011 %४०दयलळी वुभ ये

.ज त तरोक ऩैवे दे ऊन आणण ६० .रोक भोपत उऩच य करून घेत त %

उऩच य ची वोम भोपत अवरी तयी फये च जण भ हशती अब ली ककॊ ल शॉस्ऩीटर ऩमंत मेणे ळक्म नवल्म ने उऩच य करु ळकत न शीम फव ग लोग ली .त्म ॊच्म व ठी अयवलॊदच्म ख व फव आशे त . रोक ॊच्म डोळम ॊची तऩ वणी करून त्म ॊन मोग्म तो

.ज ऊन तेथे भोपत कॉप्व आमोजीत कयत त

वल्र भोपतहदर ज तोज्म ॊन उऩच य ॊची त्लयीत गयज आशे अळ रोक ॊन फवने थेट भख् ु म . एक हदलव प्र थलभक च चण्म .ईस्ऩीतऱ त आणरे ज ते, दव ु र्म हदलळी ऑऩये ळन आणखी दोन हदलव दे खब र करून ऩ चव्म हदलळी फवने त्म ॊच्म ग ली नेऊन वोडरे ज ते.

एलढे वगऱे करूनशी अयवलॊद आम केअयच्म रष त आरे कव एकुण गयजुॊऩैकव केलऱ ७ % च ल ऩय "टे रीभेडीवीन क य" म लय उऩ म म्शणून त्म ॊनी .रोक ॊऩमंत त्म ॊन ऩोशोचत मेत आशे म ग ड्म ॊभध्मे फवन ू अयवलॊद आम केअयचे तॊत्रस दयु च्म ग ल ॊभध्मे ज ऊन तेथीर रोक ॊची

.केर

म वला ग ड्म वॎटेर ईट द् .तऩ वणी कयत तल ये भख् ु म ईस्ऩीतऱ ळी जोडरेल्म अवत त . द्ल ये रुग्ण चे पोटो घेऊन ते भुख्म टे रीभेडीवीन क य भध्मे तऩ वणी करून एक कॎभेर्म भुख्म ईस्ऩीतऱ तीर तस डॉक्टय तऩ वणी करून रगेचच यीऩोटा

.ईस्ऩीतऱ त ऩ ठलरे ज त त

श यीऩोटा टे रीभेडीवीन क य भध्मे प्रीॊट .फनलून ऩ ठलत तशोतो आणण रुग्ण र रगेचच हदर ज तोइतक्म कभी खच ात गयजू

.रुऩमे आक यरे ज त त २०म व ठी प्रत्मेक रुग्ण कडून केलऱ

.रुग्ण ॊन त्म ॊच्म ग ल त ज ऊन उऩच य ऩुयवलण्म च श प्रक य आगऱ म्शण ल र गेर भोतीबफॊदच् ु म ऑऩये ळन नॊतय डोळम त फववलण्म ची रेन्व ब यत भध्मे कोठे शी उऩरब्ध नव्शती .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011 श

.डॉरवा इतक खचा म मच ३५आम त कयण्म व ठी रेन्वच्म प्रत्मेक जोडीव ठी

लें कटस्ल भी म ॊनी ऑयोरॎ फ ची स्थ ऩन केरी आणण म रेन्व ब यत त

ऩयदे ळ तून

.प्रर्शन वोडलण्म व ठी डॉ

डॉरवा इतक्म कभी क ५वलाप्रथभ मळस्ली ऩणे फनलल्म त्म दे खीर केलऱ ्ीभतीतआज अतीळम कभी खच ात

.

.दे ळ ॊभध्मे तनम ात केरी ज त त ८५ऑयोरॎ फ भधीर उत्ऩ दने जगबय तीर

ज स्तीत ज स्त ऑऩये ळन्व कयण्म चे आऩरे स न केलऱ स्लत् ऩयु त भम ादीत न ठे लत अयवलॊद आम केअयने ब यत तीर आणण ईतय दे ळ ॊतीर अनेक ईस्ऩीतऱ ॊन शे स न ऩुयवलण्म व )Consulting) वुरुल त केरीअयवलॊद आम केअयने ज्म ईस्ऩीतऱ ॊन भदत केरी त्म ॊची

.

.उत्ऩ दकत दऩ ु टीने ल ढरी अयवलॊद आम केअय शी एक मळस्ली वेल ब ली वॊस्थ अवरी तयी दे णखर तो एक मळस्ली व्मलव म आशे शे

वलवरून च रण य न शीकभीत कभी खच ात ज स्तीत ज स्त वुवलध

.

अऩयु वलण र्म यवलॊद आमकेअयने मन ु मटे ड ककॊ गडभ भधीर अचधकृतयीत्म प्रक लळत झ रेल्म एक यीऩोटा च्म आध ये स्लत्ची तुरन UK भधीर इस्ऩीतऱ ॊळी केरीम भध्मे अवे तनष्ऩन्न झ रे कव वॊऩुणUK ा भध्मे जेलढी ऑऩये ळन्व शोत त त्म च्म ६०ऑऩये ळन्व एकट्म अयवलॊद आम केअय

. %

आणण .भध्मे शोत त म व ठी आरेर खचा श UK भधीर खच ाच्म केलऱ १ .इतक आशे % म्शणजेचUK भध्मे जे ऑऩये ळन १०० रुऩम ॊत शोईर ते ऑऩये ळन अयवलॊद आम केअय भध्मे केलऱ १ रुऩम ॊत केरे ज ईर अवे अवरे तयी उऩच य ॊच्म गण ु लत्ते फ फतीत अयवलॊद आम केअय . UK आणण US भधीर इस्ऩीतऱ ॊच्म तुरनेत खुऩच उजले ठयरे आशे . ६० %३९रुग्ण ॊन भोपत वुवलध दे उनशी दयलऴी वभ ु ये

%नप कभ लण र्म अयवलॊद आम

केअयच्म व्मलव म चे गणणत अनेक ॊन उरगडरे न शीदोन -त्म फद्दर भी तुम्श र ऩुढीर एक . प्रचॊड ईच्छ ळक्ती .रेख ॊअध्मे व ॊगण य आशे च, स्लच्छ शे तू आणण innovation च्म फऱ लय कोणतीशी गोष्ट अळक्मप्र म न शी शे द खलन ू दे ण र्म डॉभध्मे तनधन झ रे २००६लें कटस्ल भीॊचे भ त्र त्म ॊनी वरु ु केरेर श मस अखॊड च रत आशे , च रत य शण य आशे .

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011

लभत्र ॊनो श रेख ल चल्म नॊतय म ॊऩढ ु े श ळब्द आऩण आऩल्म डडक्ळनयीतन ू क ढून

"अळक्म"

ट कर ऩ हशजेऐकरेल्म वल ाधीक प्रेयण द मी कथ ॊभधीर वलोत्तभ /भी आत ऩमंत ल चरेल्म . आणण क ऱज र लबडण यी शी कथ आऩल्म वल ंव ठी भ गादळाक ठये र म च भर वलर्शल व .ल टतो म रेख च ळेलट भी डॉ- लें कटस्ल भीॊच्म च एक ल क्म ने कयतो . “When you grow in spiritual consciousness, we identify with all that is in the world so there is no exploitation. It is ourselves we are helping. It is ourselves we are healing.” अयपलंद आम केअयच्मा वंकेतस्थऱारा बेट द्मा - http://www.aravind.org

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

अणणांच्मा उऩोऴणारा वराभ; ऩण... आॊदोरन च वलऴम कोणी च ॊगर घेतर म्शणून तो भ णूव भश न मक ठयतो क ? एख द वलऴम भ गी र लल्म नॊतय त्म भ णव र वगळम च वलऴम ॊतीर वगऱे च कऱते, अवे भ न मचे क ? त्म च्म प्रत्मेक कृतीभ गे कोणत शी छुऩ उद्देळ न शीच, शे क भ नून च र मचे? वभ जहशत फघत न त्म भश न मक ने केरेल्म चुक आणण त्म च्म कडून शोत अवरेल्म चुक म ॊन षभ कयतच य श मचे क ? एख द्म वलच य ने प्रब वलत शोणे लेगऱे आणण तो वलच य अॊगीक यत न त्म भ गची वलच य ॊची फैठक भजफूत अवणे लेगऱे म फ फत .त्म भश न मक चे वलच य हठवूऱ अवतीर तय तो त्म वलच य ॊच कव भ न मच ?..... अवे अनेक प्रर्शन आशे तकेलऱ

.त्म ची उत्तये व ऩडत न शीत ...

बोऱे ऩण ने आणण वभ ज तीर भोठ घटक अण्ण शज ये म ॊच्म भ गे ज तो म्शणून अण्ण ॊन अण्ण ॊच्म प्र भ ण .भश न मक म्शण मर भन धजत न शीज्कऩण लय आषेऩ घ्म मचे क यण न शी . त्म व ठी त्म ॊनी केरेल्म आॊदोरन र ऩ हठॊफ च द्म मर शल , तयीशी आॊदोरनकत्म ा भ णव र भश न मक भ नण्म ची गयज आशे क ? अण्ण खये च भश न मक आशे त क ? प्रर्शन ॊची भ ऱ तुटत तट ु त न शीण्ण ॊन ऩ हठॊ फ दे ची ठोव उत्तये अम प्रर्शन ॊ .ण र्म ॊकडेशी न शीत. भ्रष्ट च य ने फयफटरेल्म व्मलस्थेर कोणीतयी ठोव र लर ऩ हशजे, शी वलाव भ न्म जनतेची अऩेष शोतीवॊव रयक" योजच्म .' जफ फद र्म ऩेरत न भ्रष्ट च य च य षव त्म ॊन हदवत शोत ; ऩण त्म लय उऩ म लभऱत नव्शत य ज .ए ., वयु े ळ करभ डी म ॊच्म प्रकयण नॊतय तय रोक ॊच य जक यण्म ॊलयीर वलर्शल वच उडू र गर शोत त्म तच अण्ण शज यें नी रोकऩ र वलधेमक च्म इथऩमंत वगऱॊ

.

.अनुऴॊग ने आॊदोरन वरू ॊ ऩ हठॊफ लभऱ मर र गर ु केरे आणण रोक ॊच अण्ण न

ठीक च ररे शोते; ऩण इथून ऩुढे भ त्र अनेक घटक न ॊ ी शे आॊदोरन प्रब वलत शोत गेरेत्म त . अण्ण ॊच्म आॊदोरन र इॊग्रजी भ ध्मभ ॊनी ल ये भ ऩ प्रलवद्धी

.भ ध्मभ ॊची बलू भक भशत्त्ल ची ठयरी

म भ गे केलऱ म दे ळ तून भ्रष्ट च य चे तनभर ूा न झ रे ऩ हशजे .हदरी, श शे तू नक्कवच नव्शत . लत्ृ तल हशन्म ॊच्म चच ा फतघ गेल्म वश भहशन्म ॊतीर क शीतल्म तय शे रष त मेईर, कव म ॊन शे वयक य ऩ डण्म ची घ ई झ री आशे य ज प्रकयण अवेर .ए ., वुयेळ करभ डी प्रकयण अवेर ककॊ ल वलककलरक्व प्रकयण अवेर म वगळम प्रकयण ॊतून वयक यर अडचणीतच आण मचे शोते , शे वशज रष त मेतेए वयक यशी क शी प य हदले र लकेंद्र तीर मऩ ु ी) .त नवल्म ने म भ ध्मभ ॊची बलू भक

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 अमोग्म म्शणत मेण य न शी; ऩण त्म ऩ ठीभ गे केलऱ रोकहशत श च उद्देळ न शी शे त्म ॊच्म आक्स्तऱे ऩण लरून रष त मेतेकरभ डी .इथे भ त्र एक भूरबूत पयक आशे (., य ज ककॊ ल वलककलरक्व प्रकयणी वलयोधी ऩष ने भोठ गद योऱ केर ; ऩण रोक ॊच ऩ हठॊफ भ त्र त्म ॊन लभऱ र न शीन रोक ॊतून प यव प्रततव द लभऱत नवल्म ने म आत वलयोधी ऩष ॊनी उठवलरेल्म प्रर्शन ॊ . व शात कभी झ रीच आशे वयक यची वलर्शल .भ ध्मभ ॊचीशी गोची शोत शोती; ऩण वलयोधक ॊकडेशी ती न शी, अव च वॊदेळ जणू जनत दे त शोतीम दोन्शीऩेकम .ऴ ततवर्म च कोणीतयी श ऩ ्मयर्शन श त ऱ ल , अळी अऩेष वलाव भ न्म ॊन ल टत शोती आणण अण्ण ॊच्म रूऩ ने ती ऩूणा झ री . चे ब ॊडलर करून वयक यर नभल ले आत म प्रर्शन , म व ठी शी भ ध्मभे ऩुढे झ री . त्म ॊनी अण्ण ॊन हशयो कय मचे ठयवलरे चोलीव त व अण्ण ॊच्म फ तभ म .म द खलून रोक ॊभधीर अवॊतोऴ ज गत ृ केर वलककलरक्व . लभऱ री आणण भ ध्मभ ॊन नल भुद्द रोक ॊन ततवयी व्मक्ती . य ज प्रकयण त वयक य कोवऱरे तय न शी .आणण ए; ऩण तयीशी क शी चचय ऩडल्म शोत्म आत अण्ण ॊन हशयो करून ती तोप ड ग मची, म च उद्देळ ने भ ध्मभे क भ र र गरीअण्ण ॊच्म उऩोऴण चे हदलव जवे ऩढ ु े ऩुढे ज ऊ र गरे तव तवे भ ध्मभ ॊची ध य

.

.

(फेभुदत नव्शे ) तअतनजर्शच

रोक ॊच ऩ हठॊफ ल ढत गेर आणण एक लऱण लय अण्ण ॊच्म भ गण्म भ न्म

.तीव्र शोत गेरी

ते ग .आत अण्ण भश न मक झ रे . ऩयत तनभ ाण झ र आशे आत खय प्रर्शन .झ ल्म ्ॊधील दी वलच य ॊचे आशे त, ते अॊग लयच्म कऩड्म ॊनीळी रढत शे त लगैये लगैये चच ा झडू र गल्म वुटणे प्रर्शन . वोडवलण र्म ॊन प्रतीक करून त्म ॊच मथोचीत भ न य खणे भशत्त्ल चे आणण तो प्रर्शन, शे शी भशत्त्ल चे अवतेचर कोण च्म भन त ळॊक मेण्म चेअण्ण ॊच्म आॊदोरन फद्द . क यण न शी; ऩण म च अथा अण्ण ॊन भश न मकऩद लय फववलणे शे अण्ण ॊव ठी आणण वभ ज व ठीशी घ तक ठये र . वलच य ॊची ऩत क श त त घेणे आणण ती घेऊन ऩढ ु े ज णे म दोन लबन्न गोष्टी आशे तभश त्भ

.

क ळ न य मण म ॊन शी ते क शी ऩस्ल तॊत्र्म नॊतय जमप्र .ग ॊधीजीॊन शे दोन्शी जभरे्मयभ ण त जभरे जमप्रक ळ न य मण म ॊन गुरू भ नण ये ककभ न डझनबय नेते हदल्रीत वयक यर शरवलत न ) (हदवतीर; ऩण शे अण्ण ॊन जभेर क ? श प्रर्शन आशे अण्ण ॊकडे वलच य ऩुढे घेऊन ज ण्म व ठी

.

न शीर गण यी ळक्ती, शे भ न्मच कय ले र गेरत्म ॊच्म वलच य ॊच गोंधऱच प्रचॊड आ .शे तफौद्धीक षभतेवलऴमी कोणी जय आषेऩ घेत अवेर, तय त्म भ गीर अवम ू आणण तनगयगट्टऩण वोडून त्म लय चच ा व्श मर शयकत न शी उऩजस्थत कयण्म चे क यणश प्रर्शन ., अळ भ णव ॊन दे व्श र्म त

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

.


Netbhet E-Magzine | April 2011 ठे लून आऩर क माब य कयण ये तनभ ाण शोत त आणण आॊदोरन (इथे तय ते झ रे आशे तच)् ची हदळ द खवलणे, फघून घेणे, अडचणीतच आणणे म ऩ तऱीलय मेतेत्म चफयोफय दे व्श र्म तीर म

.

भश न मक र शी आऩण खूऩ भोठे आशोत अव ब व शोतो आणण तो लेगलेगळम भ गण्म करू त आणण भग वभ ज व ठी म भ गण्म फशुॊत ळलेऱ व्मलश यल द च्म ऩरीकडच्म अवत .र गतो यण ॊगण त उतयरेर भश न मक वभ ज चेच नक ु व न कय मर र गतोत्म ॊचे लळष्म त्म ॊच्म

.

वलच य ॊन वलयोध म्शणजेच वभ ज ल द र , ऩुयोग लभत्ल र वलयोध, दे ळ र वलयोध अळ आलम उठल मर र गत तत्म भुऱेच अण्ण ॊन भश न मक कयणे वभ ज ने ऩ म लय धोंड भ रून

.

.ण्म व यखेच आशे घे अण्ण ॊच्म एकूणच व्मजक्तभत्त्ल त कुठे ग ॊधील द हदवत न शीग ॊधीजी ज्म प्रक ये आॊदोरन

.

कय मचे त्म र च ग ॊधील द वभज मच क ? ग ॊधील द श वलच य ॊच आणण आच य ॊच एक भ गा आशे एक फ जूर अण्ण प ळी द्म ., गोळम घ र अळ ऩद्धतीचे आल शन कयत शे त, तय दव ु र्म फ जर ग ॊधील दी म्शणलन ू ू घेत शे तअये ग ॊधीॊन तरल यच भ न्म नव्शती आणण शे तय

.

केलऱ तरल य ककॊ ल प ळीची गोष्ट कयण्म फ फत प्रर्शन .तरल यीच्म म्म नेत ग ॊधील द कोंफत शे त न शी, तय प्रर्शन आशे त्म वलच य ॊची अचधष्ठ न अवण्म चेपयक एक षणबय आऩण भ नू कव क म . ऩडतो, कव ते ग ॊधील दी आशे त कव न शी म च भ्रष्ट च यवलयोधी ते आग्रशी आशे त आणण त्म व ठी त्म ॊच्म प्र ण ऩण र र लण्म फद्दर आषेऩ न शी त्म ॊच्म बोलती जभत

.त्म ॊनी आऩर प्र णशी ऩण र र लर शोत च कव

आषेऩ आशे तो .ककॊ ल त्म ॊच्म वभ जवेलेच्म तनष्ठे फद्दरशी आषेऩ न शी

.अवरेल्म जऱभट ॊफद्दर शी जऱभटे ल ढरी, कव त्म त वभ ज च च र्शल व कोंडर ज ण्म ची ळक्मत आशे दद ु ल ने ती

.नेत्म कडे अळी जऱभटे फनू न दे ण्म ची त कद अव मर शली .

अण्ण ॊच्म .त्म भुऱे ते दीघाक रीन भोठे आॊदोरन उबे करू ळकत न शीत .अण्ण ॊकडे न शी उऩोऴण र वर भ; ऩण...

िसर्ण कुलकणी

.

http://gandhchaphyacha.blogspot.com

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

IPv 6.0 गेल्म क शी लऴ ात आऩल्म योजच्म ल ऩय तरॊ इॊटयनेट अवॊ क शी रोकवप्रम झ रॊम, कव आजच्म घडीर ज्म र इॊटयनेट भ हशत न शी तो अड णीचॊ ग्र ह्म धयर ज तो. भी जेव्श अकय लीत शोतो तेव्श , व मफय कॎपेभध्मे ज ऊन ऩहशल्म ॊद भ झ ईभेर एड्रेव फनलर शोत म शूलय. तेव्श ची ऩरयजस्थती आणण आजची ऩरयजस्थती म त आत ऩ य जभीन आवभ न च पयक झ र म. अतील वॊळोधन करून वलकवीत केल्म गेरेल्म प्रण री, नलीन तॊत्रस न म भुऱे ल ढरेरी स्ऩध ा म भुऱे

इॊटयनेट वशजतेने उऩरब्ध शोऊ र गरॊ. जेव्शढ्म प्रचॊड प्रभ ण लय म च ल ऩय वुरु झ र , तवच

क शी गोष्टीलय तनफंध मेऊ घ तरेत रलकयच, जे आऩल्म र जगबय ऩ श मर लभऱतीर ह्म लऴा अखेयीव. आऩल्म ऩीवीच लल्डा ल ईड लेफलय अवरेर ऩत्त (आमऩी एड्रेव) आत नलीन रुऩ त हदवण य आशे . नलीन रुऩ त म्शणजे व ॊगतो न , प्रर्शन आणण उत्तय अर्शम ऩद्धतीने. आमऩी (इंटयनेट प्रोटोकॉर( एड्रेव म्शणजे नक्की काम? आऩण १९८२ ऩ वून जगबय शी अॊक ओऱख ल ऩयतोम. आमऩी एड्रेवची व धी वयऱ वोऩी

व्म ख्म म्शणजे – लल्डा ल ईड लेफ (इॊटयनेट) लय तुभच्म वॊगणक ची अवरेरी व ॊकेततक ओऱख अॊक ॊच्म स्लरुऩ त. शे अॊक तुभच्म वॊगणक र ज गततक नेटलकाळी (डडजीटर स्लरुऩ त) जोडण्म व आणण भ हशती आद नप्रद न कयण्म त उऩमुक्त ठयत त. आमऩी एड्रेव ४.० नक्की कवा अवतो? आऩण वध्म जे आमऩी एड्रेव व्शजान ल ऩयतो ते आशे त IPv4. ह्म आमऩी एड्रेवभध्मे च य क्भ ॊक अवत त, जे प्रत्मेकव तीन अॊकव अवत त. श व ध यणऩणे XXX.XXX.XXX.XXX अव अवतो (उद यण था १७२.८.९.०). ह्म त “X” च्म ज गी ० ते २५५ ह्म भधरे कुठरेशी अॊक अवू ळकत त. ह्म भध्मे प्रत्मेक तीन अॊकव क्भ ॊक ८ फीट्वचे अवत त. फीट्व शे एक भ ऩक आशे वॊगणक

गणणती प्रण रीचे, ज्म त प्रत्मेक अॊक त्म उऩकयण त डीजीटरी ककती भ हशती व ठलरेरी आशे त्म ची ज ग दळावलतो. त्म नुव य आमऩी व्शजान ४.० भध्मे ८+८+८+८=३२ फीट्व आशे त.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

आमऩी एड्रेव ीशजडन ६.० िी गयज ती काम? लय हदरेल्म भ हशतीनुव य ३२ फीट्वच अवरेर आमऩी एड्रेव व्शजान ४.० आऩल्म र

४,२९४,९६७,२९६ इतके मुतनक ऩजब्रक एड्रेव दे ऊ ळकण य शोत . आत इतक्म प्रभ ण त इॊटयनेटच ल ऩय ल ढल्म भऱ ु े व शजजकच जजतके कॉजम्फनेळन्व आऩण ल ऩरू ळकत शोतो ते वॊऩू र गरेत आणण तेव्श च इॊटयनेटच्म ऩढ ु च्म वऩढीची म्शणजेच आमऩी एड्रेव व्शजान ६.० ची वन १९९५ भध्मे तनभीती कयण्म त आरी.

आमऩी एड्रेव ीशजडन ६.० कवा अवतो आणण मािे पामदे काम? इॊटयनेटची ऩढ ु ची वऩढी व्शजान ६.० खऩ ु वॊळोधन तून तम य केरी गेरी आशे . व्शजान ४.० च्म

तुरनेत व्शजान ६.० भध्मे १२८ फीट्वची षभत आशे . शे तम य कयत न भ गीर व्शजानभधल्म तीन अॊक स्लरुऩ त फदर करून तो च य अॊकव कयण्म त आर आणण च य क्भ ॊक ल ढलून ८ कयण्म त आरे. म्शणजे च च यऩट ज स्त आमऩी एड्रेव आऩल्म र लभऱतीर. श व ध यऩणे XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX अर्शम पॉभाभध्मे हदवेर (उद शयण था – 3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf). आऩण व पयक ज णलेर कव जुन्म

व्शजानभध्मे दोन अॊक ॊच्म भध्मे डॉट (.) शोत आणण इथे कोरन म ( : ) आशे . ह्म भध्मे अजून एक भशत्लऩूणा केरेर फदर म्शणजे, ह्म आमऩी एड्रेव भध्मे अषयवुद्ध अवतीर अॊक ॊफयोफय A to F

ऩमंत. ह्म भध्मे एक च य अॊकव क्भ ॊक श १६ बफट्वच अवण य (अॊक आणण अषय अवल्म ने) आशे . त्म भुऱे १६+१६+१६+१६+१६+१६+१६+१६=१२८ बफट्व. ह्म प्रक यच्म आमऩी एड्रेव

व्शजानभुऱे जगबय नलीन ३४०,२८२, ३६६,९२०, ९३८,४६३,४६३,३७४,६०७,४३१,७६८,२२१,४५६ इतके मुतनक आमऩी उऩरब्ध शोतीर.

आमऩी एड्रेव ीशजडन ६.० कधी ऩावन ू उऩरब्ध शोईर? ह्म लऴा अखेयीव जगबय व्शजान ६.० ल ऩय मर वुरुल त शोईर. अभेरयकेत भ गच्म लऴी

नोव्शें फयभध्मे दोन ळशय त आभच्म कॊऩनीने व्शजान ६.० दे ण्म व प्र मोचगक तत्ल लय वुरुल त केरी शोती. वुरुल तीर थोड गोंधऱ उड र शोत , ऩण भग वगऱ वुयऱीत झ रॊ. आऩल्म ब यत तवुद्ध पेब्रुल यीऩ वून शे क भ वुरु झ रॊम.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

शे लाऩयणमावाठी आऩल्मारा फदर कयाले रागतीर का? शे व्शजान ल ऩयण्म व ठी आऩल्म र श डालेअयभध्मे क शीशी फदर कय ले र गण य न शीत एक भोडेभ रयवेट वोडून (क शी हठक णी य ऊटय रय-कॉजन्पगय कय ले र गतीर इतकॊच). जय तुम्शी

ड मन लभक आमऩी एड्रेव ल ऩयत अव र तय तो आऩोआऩ फदरर ज ईर, आणण जय स्टॎ हटक आमऩी अवेर तय आऩल्म र भॎन्मूअरी फदर ल र गेर. ह्मािे पामदे ते काम? १. खुऩ भो म प्रभ ण लय मुतनक एड्रेव लभऱणे. २. नेटलका अजून ज स्त वुयक्षषत शोईर.

३. डीएनएव (DNS – Domain Name System) जी वॊकेतस्थऱ उघडण्म व ठी ल ऩयरी ज ते ती प्रकक्म जरद शोईर. काशी तोटे १. श आमऩी रष त ठे ल म र कठीण आशे . २. रगेच भो म प्रभ ण लय शोण य श फदर क शीव त्र वद मक ठरू ळकतो इनस्टॉर कयत न वलीव ऑऩये टवान . चरो रेट्व शोऩ पॉय द फेस्ट…फघम ु क म शोतॊम ते अचधक टे क्नीकर भ हशती शली अवल्म व इथे बेट दे ऊ ळकत –http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6

सुहास झेले http://suhasonline.wordpress.com

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

गुगर म्मुणझक इॊडीम (Labs) - हशॊदी ल भय ठी चचत्रऩट गीत ॊच खजजन ! हशॊदी चचत्रऩट वॊगीत श आऩल्म ब यतल लवम ॊच्म जीलन च अवलब ज्म घटक आशे . आणण म्शणूनच आऩल्म ऩैकव फये च जण कधीन कधी ईंटयनेटलय ग णी, ग ण्म चे फोर, ग णी ड उनरोड (चकट-पू) कयण्म व ठीच्म लरॊक्व ळोधण्म व ठी प्रमत्न केरे अवतीरच. आऩल्म

वला searches लय नजय ठे लून अवण र्म गुगर क क ॊनी शे ऩ हशरे आणण म तुनच ख व

ब यतीम ॊच्म म वॊगीतलेड र उत्तय म्शणून गुगर क क ॊनी गुगर ईंडीम म्मुणझक (Labs) ची वरु ु ल त केरी आशे .

www.google.co.in/music म वॊकेतस्थऱ लय गुगर क क ॊनी नली-जुनी शज यो हशॊदी ग णी

यलवक ॊव ठी भोपत उऩरब्ध करुन हदरी आशे त. म वॊकेतस्थऱ लय ज उन शले ते ग णे वचा कयत मेते आणण एक नवलन ऩॉऩ-अऩ वलॊडो भध्मे ग णे च रु कयत मेते. ग णे ड उनरोड कयण्म ची ककॊ ल कोणतेशी वॉफ्टलेअय ड उनरोड कयण्म ची बफरकुर आलर्शमकत न शी. तवेच कर क य, ग मक, वॊगीतक य, चचत्रऩट चे न ल इत्म दीलरुन ग णे ळोधण्म ची वोम दे णखर म भध्मे आशे .

गुगर ईंडीम म्मुझीक शे भ झ्म भते एक अप्रतीभ बफझनेव भॉडेर आशे . लयलय व ध्म -वोप्म हदवण र्म म वेलेने एक च दगड त अनेक ऩषी भ यरे आशे त.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011 ग्राशकांिे पामदे 

ग ण्म ॊची वीडी वलकत घेणे वल ंन च ळक्म शोत न शी , आणण वलाच ग ण्म ॊच्म वीडी

वलकत घेणे तय कोण र च ळक्म शोत न शी वलकत घेतरेल्म वीडीज व ब ॊ ऱून ठे लणे ., आऩल्म र

शले आशे ते ग णे ऐकण्म व ठी मोग्म वीडी ळोधून क ढणे शे त्र वद मक आणण लेऱख उ क भ आशे .

केरेल्म ग ण्म भ ॊ धून आऩल्म र शले ते ग णे ळोधून क ढणेशी तततकेवे वोऩे

तवेच ड उनरोड

गुगर क क ॊनी वला ग णी कर .नवतेक य, ग मक, वॊगीतक य, चचत्रऩट चे न ल इत्म दीलरुन

ळोधण्म ची वोम ऩुयवलल्म भुऱे क शी वेकॊद तच आऩल्म र शले अवरेरे ग णे ल जलत मेते. 

म वेलेभध्मे ग ण्म ॊचे live streaming शोतेम्शणजे ग णे ककॊ ल कोणतेशी वॉफ्टलेअय

.

म भुऱे वॊगणक तीर .ड उनरोड कयण्म ची आलर्शमकत न शी भशत्त्ल ची आणण भश गडी भेभयी स्ऩेव ल म ज त न शीवला क शी चुटकववयळी

.तवेच ड उनरोडीॊगव ठीच लेऱशी ल म ज त न शी .

! उप्रब्ध शोते 

आशे . 

भुख्म म्शणजे गुगरच्म इतय वला वेल ॊप्रभ णेच शी वेल दे णखर वल व ं ठी ऩुणऩ ा णे भोपत ग णी ऐकण्म ची वोम ऑनर ईन अवल्म भऱ ु े जग त केव्श शी आणण कोठूनशी जजथे )

.ग ण्म ॊच आनॊद रुटू ळकतो (वॊगणक आणण इॊटयनेट उऩरब्ध आशे गुगरिे पामदे 

गुगरक क ॊनी म व ठी व ये ग भ ब यतीम लेफव ईट्वळी

कॉभ म .कॉभ आणण व लन.म इन म .

ग ण्म ॊचे इॊटयनेट प्रव यण ॊचे शक्क म ब यतीम लेफव ईट्वने वलकत घेतर .वॊगनभत केरे आशे ्ेरे अवत तत्म भुऱे गुगर क क ॊन शी ग णी वलकत घ्म ली र गत न शीत तवेच शी ग णी आऩल्म

.

) वलावServers) ा लय शोस्ट कय ली र गत न शीत. 

प्रत्मेक ग णे एक नवलन वलॊडो भध्मे च रु शोते आणण म प्रत्मेक वलॊडोभध्मे गग ु रतपे

ज हशय ती द खवलल्म ज त तज हशय तीॊऩ वून लभऱण .् ये उत्ऩन्न लय हदरेल्म ब यतीम व ईट्वफयोफय ल टून घेतरे ज ते. 

ततवय आणण गग ु र व ठी वल ात भशत्त्ल च प मद म्शणजे वला हशॊदी ग णी आत

गग ु रच्म ळोध मॊत्रणेभध्मे वभ वलष्ट झ रेरी आशे तकयोडो ब यतीम दययोज लेगलेगळम -र खो .

ग ण्म ॊच गग ु रलय ळोध घेऊन इतय व ईट्वलय ज त शोते ते आत ऩन् ु श गग ु रच्म च गग ु र ईंडीम म्मझ ु ीक म वॊकेतस्थऱ कडे लऱलरे ज त त %८०त्म भऱ ु े इॊटयनेटलय ग णी ळोधण ये

.ऩेष ज स्त

ग्र शक गुगरकडेच य शत त आणण त्म ॊन गुगरतपे द खवलल्म ज ण र्म ज हशय ती ऩश व्म र गत त.

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

म्शणजे अत्मॊत कभी खच ात गुगरने ज हशय तद य ॊन आकऴीत कयण ये क शी कयोड

ब यतीम ग्र शक आऩल्म भुठीत ठे लरे आशे त.

लय हदरेल्म दोनशी प मद्म ॊऩेष अतीळम भशत्त्ल च आणखी एक प मद आशे . गुगर तपे

ऐकलरे ज ण ये शे वॊगीत ऩुणऩ ा णे क मदे ळीय आशे . म भुऱे वंगीत षेत्रारा music piracy (वंगीत िौमड( ऩावून भुक्ती लभऱण य आशे . आऩणशी एक वजग न गयीक म्शणून नक्कवच क मदे ळीय भ ग ाच अलरॊफ करुन भत च आऩल्म आलडत्म वॊगीत च भनभुय द आनॊद रुटू ळकतो.

म भध्मे प्र भुख्म ने हशॊदी ग ण्म ॊच वभ लेळ केरेर अवर तयी क शी भय ठी आणण तलभऱ ग णी दे णखर ऐकत मेत त. वध्म प्र मोगीक तत्त्ल लय वुरु केरेल्म म वेलेभध्मे गुगरक क नक्कवच खुऩ वुध यण कयतीर.

तेव्श लभत्र ॊनो ग णी ळोधण्म व ठी लेऱ ल म न घ रलत आजच www.google.co.in/music र बेट द्म आणण आऩल्म आलडत्म ग ण्म ॊच भनभयु द आनॊद रुट .

सवलल चौधरी http://www.netbhet.com/

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe


Netbhet E-Magzine | April 2011

Netbhet.com| Blogkatta |Marathi eBooks | Forum | About Us | Subscribe

Netbhet eMagazine April 2011  

Netbhet eMagazine April 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you