Page 1

BETİKET SALİH YURTEN


Bu betik Hürrem Sultan Yengemiz’e armağanımdır.


BİLİNÇLİ KISIRLIK (Anti - natalizm) Yazan: Salih Yurten Geçen: 13.06.2017 Platon, ya prenses ya hiçbiri derken Flaubert, baba olsam kendimi lanetlerdim derken Dostoyevski, ana karnındayken beni öldürmelerini isterdim derken Buddha, insanlar yaşlılık ve ölüm felaketlerini üreyerek başlatılar demiştir. (Beres, 2018) Natal sözcüğü Amerikan İngilizcesi’nde ‘doğum, doğuş’ anlamlarına gelmektedir. Anti Natalizm ise ‘doğuma karşı olmak’ anlamına gelmektedir. David Benatar’ın Beter Never to Have Born adlı eserinden esinlenen Nic Pizzolato’nun yönetmenliğinde çekilen 2014 dizisi Ture Dedective dizisindeki başkahraman Rust Cohle’un gezen görüşünü tanımlayan düşüncedir. (Benatar, 2017) Anti-natalizm görüşüne göre üremeden vazgeçmeliyiz. Bu sonuca varmak için çeşitli güzergâhlar mevcut. Bunlardan bazıları “filantropik” diye isimlendirebileceğimiz güzergâhlardır. Üremeye devam ettiğimiz koşulda varlık sahasına getirilecek insanlara duyulan kaygıdan kaynaklanıyorlar. Bu argümanlara göre hayat acılarla doludur ve daha fazlasını yaratmamalıyız. Birçok natalizm destekçisi bu tavsiye ve iddiayı desteklemeye tereddüt ediyor; zira onlara göre, hayataki iyilik kötülüğe ağır basmaktadır. (Benatar, 2017) Çin, 1982 yılında başlatığı tek çocuk uygulamasını 2016 yılında iki çocuğa çıkardı. 1960’lı yıllarda Başlayan Singapur ve Çin’in kişi sayısı azaltma çalışmaları düşlem (felsefe) alanında yankı buldu. Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki daha aydın ve daha duyarlı bireyler, herhangi bir baskı altında kalmadan sınırlı üremeyi seçmektedirler. Gelecek yıllarda Japonya için %25, Ukrayna için %23, Polonya için %17, Küba için %14, Güney Kore için %13, Almanya için %12, Rusya için %11 kişi sayısı azalımı öngörülmektedir. (Haber, 2010) Gelişmiş ülkelerdeki aydın bireylerin bu tavrı, belki de doğaya saygı duymanın bir başka çeşididir. Çünkü kişi soyu arttıkça bitki ve hayvan türlerinde ciddi bir azalma olduğu görüldü. Bu düşüncenin arkasında kadını ikincil kişi sayma anlayışı vardır. Bu anlayış da İkililik (Dualysm) düşüncesine dayanır. İkililik ilk kez Miletli Düşünür Anaksimender (Doğumdan Önce, DÖ 610-546) ile başlamıştır. “Eserlerini Sokrates (MÖ 471-399) ile öğrencileri arasındaki diyaloglar şeklinde kaleme alan Platon, Sokrates’in barbarları Yunanların doğal düşmanı, kadınları da erkeklerin doğal düşmanı olarak gördüğünü yazar. Hiç evlenmemiş olan Platon (MÖ 429-347) erkek-kadın eşitliği için, cinsiyet farkının yadsınması ön koşulunu getirmiş; kadınlarla erkeklere eşit eğitim hakkı verilmesini istemiş, ancak kadınları sadece evlilik ve üreme alanları ile ilişkilendirmiş, cinselliği bir elit yaratmanın aracı olarak düşünmüştü. Erkekler arasındaki saf ve duru aşkı (Platonik aşk), kadınla erkek arasındaki aşka üstün tutmuştu. Platon, düalizmin erkekte akılcı hedeflere, kadında ise bedensel arzulara yöneldiğini öne sürmüştü.” (Kavrakoğlu, 2017) Makedonyalı Aristo’nun (DÖ 384 – 322) da kadına eksik, özürlü, gelişmemiş, beceriksiz erkek gözüyle bakmasının altında, yetkin olmayan üremeye antipatisi sezilir. Çünkü Sparta ve Yunan topluluklarında özürlü doğan çocuklar kuyuya atılırdı. Bu kuyuya da Gebinhinnom denirdi ki Cehennem düşüncesi buradan doğmuştur. Bir Sümer anlatısı olan Atapa öyküsüne dayanan Adem anlatısına göre Adem Cennet’te iken, eşi Havva, bir yılanın ayartması ile Tanrı’nın yasakladığı meyveden (buğday veya elma…) yediği için o kutsal yerleşkeden kovulmuştur. Dolayısı ile Sami peygamberlerinin cinselliğe sıcak bakması düşünülemez. Sami kültündeki Adem ve Havva inancından etkilenen Hristiyanlar, İsa Peygamber’in çarmıha gerilişini dahi Adem’in ilk günahına kefaret olarak görmüşlerdir. (Amstrong, 1998, s. 125)


Hata Augustinus, Tanrı'nın insanlığı ezeli lanete mahkum ettiğine inanıyordu; sırf Adem'in o biricik günahından ötürü… Üreme doğal bir sonuçtur. Cinsel arzu, dizginlenemeyen bir güdü olarak inançların çoğunda eleştirilmiştir ve Tanrı’ya ya da Hiçlik’e ulaşmanın tek yolunun cinsel ve damaksal istemlerden uzaklaşma olduğu savunulmuştur. Hint sofuluk anlayışında bu vardır. Anadolu Çilecilik geleneğinde de böyledir. Dolayısı ile sağlık biliminin ve canlıcık biliminin (mikrobiyoloji) gelişmesi sonucunda, ana uşaklığındaki henüz gelişmemiş kişi yumrusunun aldırılabileceği düşüncesi yerleşmiştir. Temelde cinsel zorbalık (tecavüz) olaylarının sonuçlarını bastırmak amacı ile gelişen bu düşünce sonradan başka yollara sapmıştır. “Latince kür, temizlemek demektir. Kürdan dişi, kürtaj rahmi temizlemek mânâsına geliyor. Kürtajı serbest bırakan ilk ülke 1920’de Sovyet Rusya olmuştur. Bunu 1930’larda İsveç ve Danimarka izlemiştir. Buna reaksiyon olarak İngiltere ve Amerika’da resmen yasaklanmış ise de, Amerikan yüksek mahkemesi 1973’te eyâletlerin kürtajı yasaklama hakkını iptal ederek kürtajın önünü açmıştır.” (Ekinci, 2012) “1960'lı yıllardan itibaren Batı Avrupa toplumlarında belirgin sosyo-demografik değişimler gözlenmektedir. Bu dönemde bir yandan kadının toplum ve çalışma alanında daha aktif rol alması ve cinsiyet eşitsizliğinin azalması, diğer yandan da aile değerlerinin erozyona uğraması ve aile normları ile aile büyüklüklerinin değişmesi söz konusudur. Özetle, 1960'lı yıllar Batı Avrupa ülkelerinde ikinci demografik geçişin yaşandığı yıllar olup, doğurganlığın azalması, nikahsız aile birlikteliklerinin artması ve cinsel özgürlüğün yaygınlaşmasına paralel olarak boşanma, kürtaj ve aile dışı doğumların artması bu dönemin en belirgin sosyo-demografik belirtileri olmuştur.” (Atasoy, 2013, s. 15)

TABLO


SONUÇ Yasalarla yutaşlarını sınırlayabilen devlet kurumunun toplumsal güvenlik ağı yapılandırmak yerine, öksüzlere acımayı salık vermek yerine, özürlü paylarını korumaya çalışmak yerine üremeyi denetim altına alması daha doğru olacaktır. Afrika gibi açlık sınırının altındaki ülkelerde ve İslam yerleşkelerindeki aşırı üreme istencini anlamak olanak dışıdır. Yoksul, eğitimi kıt ocaklarda ve ülkelerde üreme ve kişi sayısı (demografi) noktasında sıkıntı yaşanmazken, daha aydın beldelerin kendini yok etmek istercesine yaşama ve doğuma ürkek bakması onaylanamaz bir tutumdur. İyilik egemen oldukça ürkekleşen kişi doğası, bu engeli aşmalıdır. Gen kurguculuğu geliştikçe tüp bebek (in vitro) deneyimi yaygınlık kazandı ve tohum bankaları ile gelecekçi (fütürist) dehaların da öngördüğü gibi belki de gelecekte anne uşaklığına da gerek duymadan yeni soy kişiler yetiştirilecektir. Naziler yaşlı ve sakatları öldürerek ırklarını yüceltmeye çalıştılar. Türkler ise üremeyi şartlara bağlayarak ırklarını yücelteceklerdir!

KAYNAKÇA XAmstrong, K. (1998). Tanrı'nın Tarihi. Ankara: Ayraç Yayınevi. Atasoy, E. (2013). Demografi Yazıları. Bursa: MKM Yayıncılık. Benatar, D. (2017, 03 01). Anti Natalizm Felsefesi ve True Dedective Dizisi. Düşünbil Portal: htp://dusunbil.com/anti-natalizm-felsefesi/ adresinden alındı Beres, D. (2018, 01 23). Yaşamak Gerçekten de Hiç Doğmamış Olmaktan İyi midir? (S. Polat, Dü.) dusunbil.com. adresinden alındı Ekinci, E. B. (2012, 06 06). Tarihte Çocuk Düşürme ve Kürtaj. Osmanlılar: htp://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=398 adresinden alındı Haber, N. (2010, 11 23). Nüfusu Azalan Ülkeler. NTV: htp://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/nufusuazalan-ulkeler,msAni4m2yUWRgoaTMJod_g/2gTS18fi_kqzaU_OWVlO1g adresinden alındı Kavrakoğlu, F. (2017, 04 28). Düalist Bakış Açısı. Kavrakoğlu Blog: htp://blog.kavrakoglu.com/tag/dualist-bakis-acisi/ adresinden alındı


BİLMEK ya da BİLMEMEK Yazan: Salih Yurten Geçen: 19.07.2007

Dün merdivenlerden çıkarken Orada olmayan bir adamla karşılaştım Bugün de orada değildi Keşke dedim Keşke gitse (Karanlık Kent, Alex Proyas)

Cogito ergo Sum!... Descartes yanılmıştı! Düşündüğü için yoktu, bildikleri nicesince vardı! Yanlışlıkla parmağımızı kestiğimizde elimizdeki acıyı duymayız, ta ki bir neslerin ters gittiğini düşünerek o parmağa bakma anımıza değin parmağımız kanamaz ve kesmiş olmuş olmayız! Schrodinger ölü olduğunu görmediğin kedi canlıdır; canlı olduğunu görmediğin kedi ölüdür; görmeden bilemeyiz derken yanlış söyledi! Öldüğünü bilmediğin kedi canlıdır demeliydi! Suçsuzluk İpucu’na göre bir kişinin suçlu olduğu kanıtlanmamışsa o kişi suçlu değildir. Belki de çoklu evrenler içerisindeyizdir. Bir kişinin bilmesi ile canlı, olasılık barındıran evren bir anda donuyordur ve biz ilk bilenin eline kalmışızdır! Ortak olarak bildiğimiz olgulara gerçek diyoruz. Oysa bildiklerimiz yanlış da olabilir. Öyleyse gerçek ya da nesnellik, beynimizin gelişimi ölçüsündedir. Evrenin katmanlı oluşu mu algılarımızın başkalığı mı bize değişik yaşamlar, değişik bilgiler, değişik duygular sunmaktadır? Her ikisi de aynı anda olasıdır. Cern deneyleriyle bitirilmeye çalışılan tek bir atomun ayrıntısı bitmiyorken evrenin ayrıntısını nasıl bilebiliriz? Yaptığımız seçimleri seçtiğimiz anda beyindeki sinir hücre dizilimi değişir. Yani bir bilgiyi ya da yargıyı onaylama ya da onaylamama durumunda beyin başkaca yapılar sergiler. Yanlı bilineni düzeltmenin güçlüğü bundandır. Sinir hücreleri kararlı dizilimlerini bozmak istemezler. Beynin anlaksal ve sıvıl değişimi ile evren de değişir ve tavır alır. Nasıl çalarsan öyle oynar! Evren bir kişinin beyninde gerçekleşiyor olabilir mi? Sanırım hayır! Evrim Ağacı yazarlarından biri şöyle açıklıyor: “Yetişkin bir insanın beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bunların her biri ortalamada 1000 sinaps (sinir bağlantısı) yapar. Yani beynimizde toplamda 100 trilyon civarında sinaps bulunur. Gözlenebilir Evren içerisinde ortalama 7x1022 veya 70 sekstilyon yıldız var. Bir diğer deyişle, beyninizdeki her bir sinaps için orada bir yerlerde 700 milyon adet yıldız mevcut. Sayılar çok ciddi anlamda farklılık gösterebiliyor olsa da, Gözlenebilir Evren içerisinde 10 üzeri 80 (100 tredesilyon) atom bulunur. Bazı kaynaklara göre bu sayı sadece Hidrojen atomlarıdır, dolayısıyla çok daha devasa sayılara ulaşmak mümkün olabilir. Ancak ne olursa olsun bu sayıların hiçbiri sinaps sayısıyla; hatta bugüne kadar yaşamış bütün insanların toplam sinaps sayısıyla bile kıyaslanabilir değil. Sinaps sayısı bu sayılar yanında ufak kalıyor.” Ancak her kişinin kendi yaşamı kendi zihninde yaşanıyor olabilir!


Şu durumda en sakıncalı varlık nedir? Elbete ki yanlış bilgidir. Hawking şöyle diyor: Bilginin yağısı bilgisizlik değil, yanlış bilgidir! Tıpkı bireylerin yaşadığı anlık bir geçmiş, sonradan yine kendilerince başka yorumlanabiliyor ve başka ayrıntılara iye olarak anlatılabiliyor. Eğer gözlemlenmemiş bir anı ise her ikisinin de anlatısı doğru olabilir! Evrendeki her nesne bir nesne ile ve bir nesne de diğer biri ile bağıntılı ise ben birini sevdiğim anda o da beni seviyor mudur? Yoksa başka bir süreçte anlık olarak sevmiştir de ben onu sonsuz olarak mı benimsemişimdir? Su kabarcığı hava ile bütünleşmek için mi yükseliyor, hava mı onu çekiyor yoksa daha ağır olan su onun altına sürekli çökerek onu yukarı mı çıkarıyor? Uydumuz Ay, milimetrik olarak Yerküremize düşüyor mu, Küremiz mi onu çekiyor? Eylembilimcilere göre kütleler birbirini çeker. Bu bir yasadır. Ancak niçin birbirini çekerler sorusu henüz yanıtlanmış değil! Freud’un varsıl hastası Anau, sudan korkuyordu. Onu hipnoz edip konuşturdu ve kız, bir köpeğin kendi içtikleri bardaktan su içtiğini görmüş ve tiksinmişti. Bunu dile getirip uyandığında sayrılığı gitmişti. Anladığımız, söylediğimiz, öğrendiğimiz anda varlıkların anlağımızdaki yansımalarında bir değişim olur ve algılarımız kökten değişir. Ha algımız değişmiş ha evren, hiç farkı yok! Belki de mutsuzluğun gerçek nedeni kullandığımız sözcüklerde gizlidir. Sözcükler bilgiyi taşır. Yanlış sözcükle yanlış sözcük taşınır. Örneğin ışığın yokluğu ile karanlık aynı kavramlar değdir. Biri olumluyu olumsuzlama diğeri ise olumsuzluğun olumlamasıdır. Annemin küçükkenki bana söylediği sözler daha olumlu olsaydı bugün daha mutlu olurdum. Bilinçaltı olumsuzluk ekini algılayamıyor. Bugün yağmur yağmadı dersem düşünüzde yağmur canlanır. Demek ki olumsuz sözcükler yerine olumlu sözcüklerin olumsuzluğunu kullansaydık daha güzel bir gezegende yaşıyor olurduk. Şu durumda Tanrı’ya inandığımızda Tanrımız var oluyor demektir. Yani şöyle diyemeyiz Tanrı ya vardır ya yoktur! Bu Clarke Çıkarımı’nı aşıp Tanrı inanan için vardır, inanmayan için yoktur diyebilmeliyiz. Kör Tanrı’ya nasıl bakarsa Tanrı da ona öyle bakarmış! Dingir Sümerce dürüst demektir. Tengri sözcüğü böyle türetilmiştir. İnsan beynindeki her nöronda 50 bin ileteç (synaps) bulunur ve 36 km/saat hızı 1500 cm küplük insan beyninin alanına bölerseniz korkunç bir hız ortaya çıkar. Günümüz en hızlı bilgisayarlarının (Deep Blue PC) saniyede 100 trilyon işlem yapabilirken insan beyni saniyede 20.000 trilyon işlem yapabilmektedir. Evlerde kullandığımız bilgisayarların ortalama hızı 3.4 GHZ yani saniyede 5 milyar işlemdir (Evrimagaci.org). Yani madde ötesi varlıklar olabilmemiz için nöronlardaki ateşleme hızının saniyede 100 m değil, 299 bin km'ye yakın olması gerekmekte. Bu da mümkün g örünmüyor. O halde öldükten sonra zihinsel yansımamız olan ruhumuz, rüyalarda nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? En uzun rüya ancak birkaç dakika sürebiliyor. (Tubitak Açıklaması, Samanyolu Haber Ocak 2008) Yaklaşık olarak rüya zamanın bir dakikası normal zamanın bir saatine bedel oluyor. Bu da ruhumuzun bedenimizden 10 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. O halde Işık hızı bölü düşünce hızı çarpı 60 bize dünyada kaç paralel boyut olduğunu gösterecektir. 300000 km/sn bölü 0,1 km/sn x 60 = 50 bin. Demek ki evrende 50 bin paralel katman var ve çoğu kez Tanrı sandığımız ruhumuz bizden 50 bin katman daha diptedir ve o denli hızlıdır. O halde Planet X'ten (Bu son gezegenin minik ama yoğun olduğunu biliyorum, artık nasıl biliyorsam!) gelen bir Annunaki bizim Berzah dediğimiz boyuta (60 kat daha hızlı olan rüya zamanı ve ruhanilerin boyutu) yaşasalar, bizimle eşit hızda hareket etmiş olurlar ve biz onları göremeyiz. Çünkü başka bir boyuta olurlar. Ancak ikinci ve daha akla yatan bir açıklama daha var. Hız farkını kapatmanın en kolay yolu hacmi büyütmektir. Bir insan bedeni sineğe g öre çok yavaş gibi görünebilir ama insan büyük olduğu için sinekten daha çabuk yol alabilmektedir. Ruhumuzu


çok ama çok büyük olarak düşündüğümüzde bizimle aynı zamanı yaşıyor da olabilir. Hız farkını ortadan kaldırmanın en kolay ve doğal yolu hacmi büyütmektir. Dev bir insan, bizimle aynı hareketleri yapsa bizden daha hızlı olur. Güneşin kendi ekseni etrafında 25 günlük dönüşü dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünden 110 kat daha hızlıdır. Çünkü Güneş, Dünya’dan hacim olarak 110 kez daha büyüktür. Düşünce hızının ışık hızı karşısında oldukça düşük olması da gösteriyor ki Tanrı tam olarak insansı bir varlık değil! Ruhumuz Tanrı olabilir mi? Hayır! Çünkü evren ışık hızının üssü sayılarının alamayacağı kadar büyük. Saniyede 15 milyar km yapan insan ruhu şunu bilmiyor: Evrenin dışında da onu bekleyen bir şeysizlikler var. İç içe geçmiş evrenlerden söz ediyoruz. 0-300.000 km arasında 1 saniyelik bir evrene 50.000 katman yayılmış durumda. Şu durumda saniyede 6 evre geçirmekteyiz. Bu da saniyenin 10/60'ına karşılık gelen bir süredir ki günümüz biliminin saniyeyi 100'e bölmesi son derece yanlıştır. Sanırım Sümerliler bu gizemi çözmüş olmalı ki, 60'lık sayı sistemi geliştirmişlerdi. Sonuç 60 olunca işin içinde bir çemberseme hep vardır. Yani Hintler'in ve Mayalar'ın zamanı düz bir çizgi değil de döngüsel algılamaları bu yüzdendir. Zaten gezegenimiz ve Güneş, uzayda döngüsel olarak ilerler. Dolayısı ile dakikada ortalama 60 kez atması gereken bir yürek, dakikada 120 ile atarsa bir evre atlamış olur ve 10 milisaniye geleceğe taşınır. Zaman algısı genişler ve bağlı olduğu beyin daha çok güç harcar. Yaşadıkları ona daha uzun gelir. Yani bu durum yalnızca adrenaline bağlı değil, biraz da boyutlar arası ge çişten kaynaklanır. Kütle hızlandıkça ışık soluklaşır. Deneyimledim de oradan biliyorum. 50.000'i ışığın hızına bölerseniz 0,16 çıkar ki bu da dünyanın eğim derecesini verir. Yani gerçekten de iç içe geçmiş iki dünya var. Ancak diğer evren yalnızca bu evrenin soyut, karşıt benzeri. Dolayısı ile burada yaptığınız iyilikler orada para olarak geçiyor. Ancak Prof. Dr. Türker Kılıç kişi beynindeki sinir hücre sayısının 100 milyar olduğunu ve birbiri ile iletişim kurmaları durumunda 2 üssü 100 milyar bir düzeye çıkacağı ve dolayısı ile beynin, tam iletişim ebilirliği, evrendeki atomların toplamından daha büyüktür diyor. Ancak bir sinir hücresinin geri kalan diğer sinir hücrelerinin hepsi ile aynı anda iletişim kuramayacağını atlamış bulunuyor. Ancak, nicem kuramı gözü ile bakarsak atom altı evrende bunun gerçekleştiğini görmekteyiz. İşte atom altı evrenin olasılıkların tümünü değerlendiren yapısı, sonsuz olan olasılıklar oranında yani sonsuz koşut evrenlerin varlığını gerekli kılıyor. Ama her an değil! Bazı anlarda olasılık gerçeklik aralığı genişliyor ve kimi anlarda daralıyor. Çünkü varlıklar, gözlem, düşünce, ünlem, ses, dokunuş gibi soyut ve somut eylemlerden etkilenmekte belki de işçiliklerini gizlemektedirler.


CİNSELLİĞİN EREĞİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 02.08.2017

GİRİŞ Platon’a göre güzellik ülküseldir, Aristo’ya göre güzellik ölçüseldir, Kant’a göre çıkarsız sevilendir. Yaşam, tek hücreli canlıların ilksel çorba içerisinde oluştuğu yaklaşık 3.8 milyar yıl önce, tek bir amaca odaklanmış gibidir. Kendini yansımalarıyla çoğaltma ya da kendini sonsuz kılma. Ortam ve şartlar uygunsa hücre, sonsuzluğu seçer deniyor Lucy dizgisinde... Eğer ortam ve şartlar uygun değilse hücre bölünerek sonsuzlaşma yoluna gider. Yani her durumda yaşamın amacı sonsuzluktur. Kadınların daha doğrusu tüm dişilerin kendilerini güvende duyumsatmalarını sağlayacak eş aramaları hep bu sonsuzluk arayışındandır. Çünkü güvensiz bir ortamda sonsuzluk gerçekleşmez. Peki yaşam neden karbon bazlı kemikler gibi dayanıklı ve kalıcı oluşumlar yerine kıkırdak, ilik, sinir, kas, doku gibi çabuk parçalanabilir bir yapı göstermektedir? Yanıt şudur: Yaşam ile katılık ters orantılıdır. Katılık arttıkça yaşam yiter. Yani güç ve yaşam birbirinin tersi yönde devinir. Nietzsche, güç istenci düşlemi ile yanılmıştı. Biliyorsunuz ki o yapıtını bilerek yayımlamamıştı ancak kız kardeşi onun sayrıllığını fırsat bilip yayımlamıştı. Cinsel yarış öylesine kızışır ki karadul örümceği gibi birçok tür canı pahasına ilişkiye girer. Mürekkep balıkları da kimileyin sevişerek ölür. Mavi kanının son damlasına değin! Cinsellik yüzünden savaşlar çıktı, namus davaları güdüldü, liseliler kavga etti! Cinsellik hepimizin anlağını artığıyla uğraştırıp durmada. Bedenimizdeki en çok sinir barındıran iki yer, ellerimiz ve üreme organlarımızdır; sonra ayaklar geliyor. Dolayısı ile cinselliğin ivmesi ile evrimleşmekteyiz. Belki de bu gerçek nedeni bilirsek, üşüyeceğimizi ve giyim giderlerinde bulunacağımızı bilmemize karşın tüylerimizin neden döküldüğünü açıklama şansı bulmuş oluruz. Çıplak bir beden tüysüz daha albenili gibidir. Dişi yumurtası daha değerlidir. Bu yüzden dişiler naz yapar ve yumurta bedenin içinde korunur. Erkek yumurtaları daha ucuz ve bedenin dışındadır. Soğutma amacı ile esnek deri altında dışarıda serin tutulur. Belki de cinsellik dolayısı ile evrimleştik. Franz De Wall, İçimizdeki Maymun adlı eserinde, kadın memesinin bebeğin ağzına uygun ve uzun olması yerine oval olmasını böyle yorumlar.

CİNSELLİĞİN ELEŞTİRİSİ İbni Arabi’ye göre cinsellik, tanrısal bir esrime içeriyordu ve temizlenme aracı olmasının yanı sıra vecd haline benziyor, Allah ile yakınlaşma sağlıyordu. Michel Foucault, ünlü Cinselliğin Tarihi adlı yapıtında Ortaçağ’da delilerin kapatıldığı tımarhanelerden söz eder. Cinselliği bastırışımızda, onu suç olarak nitelendirmemizde, cinsel sapkınları dışlamamızda, ilişki sonrası yakınma duygumuzla delilik arasında bir koşutluk vardır. Çünkü cinsellikteki kendinden geçme ya da sapık yönelimler us dışıdır. Duygusal da değildir. Cinsellik utançla birlikte yürür.


Cristopher Ryan, Cinselliğin Şafağı adlı yapıtında, dişilerin ilişki sırasındaki inlemelerini ve haykırmalarını diğer erkekleri çağırma düdüğü sayar ve yumurtlama mevsiminde sağlıklı bir dişi olduklarını anlatmaya çalıştıkları kanısına varır. Ona göre cinsellik için evrimleştik. Belki de evrimbilimcilerin yanıt bulamadığı ‘Buzul Çağı’na rağmen tüylerimiz neden döküldü?’ sorusunun anahtarı buradadır. Çünkü çıplak beden daha güzel duruyordu! Darwin gibi cinselliği üreme istencine indirgeyen bilimadamlarına ve arkadan yaklaşmayı yasaklayan din adamlarına birileri ters ilişkinin güzelliklerini anlatmalı. Bence bayanların popoları da kukuları kadar güzel!

CİNSELLİĞİN GEÇENİ Erkekler dişilere göre daha iri ve daha güçlüdür. Bu durum, binlerce yıl öncesinde erkeklerin birden çok dişi ile çiftleştiğini gösterir. Çünkü iri ve egemen bir erkek, doğal olarak üremek için diğer dişilerin seçimi olacaktır ve cılız, sayrıl erkekler elenmiş olacaklardır. Böylece erkek cinsi, kuşaklar geçtikçe daha iri olmuştur. Avcı toplayıcı dönem büyük olasılıkla böyleydi. Sümer yazıtlarına baktığımızda İnanna, Ninhursag, Ningişzidda gibi tanrıçaları görürüz ve dişi egemen oguş yapısının yaklaşık son 10.000 yıl öncesine değin sürdüğünü anlarız. Hititler’in Kibelesi ve Mısır’ın İsis’i hep bu doğrultudadır. Hint söylencelerinde Şiva’nın çükünün evreni kaplayacak kadar büyüyebildiğinden söz edilir. Amaç eril gücü tek merkezde toplamaktı. Maya geleneklerinde ise tören sırasında mısır yaprağına penis kanı akıtarak o yılki hasadın bolluğunu sağlamak söz konusuydu. Phaistos Diski, Girit’te DÖ 1700’lerden kalmadır ve üzerinde dişi organının da betimlendiği harflerle yazılmış bir alfabe içermektedir. Antik Yunan’da özellikle Dionysos’un bahar şenliklerinde insan kurban etme ile cinselliğin bir arada törenleştirildiğini görürüz. Georges Bataille, Erotizm adlı yapıtında bu konu üzerinde yaklaşık 100 sayfa durur ve şiddet ile cinsellik arasında bir bağıntı arar. Ancak, cinselliğin yaratım, insan kurban etmenin de ölüm olduğunu ve böyle törenlerde kişinin tanrısallaştığını gözden kaçırır. Gerçekten de bahar şenlikleri, evrene yeniden yaşam vermek anlamına geliyordu ve o eski toplum sanıyordu ki: Biz bu töreni yapmazsak, yağmur yağmayacak ya da bitkiler yeşermeyecek ya da Güneş hep tutulu kalacak! Orta Çağ’da kadınların toplumsal konumlarının tam olarak yitirdiklerini; hizmetçi, köle, seks işçisi, cadı gibi unvanlarla ötekileştirildiğini, alınıp satılan bir mal konumuna indirgendiğini görürüz. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’da cinselliğin ilk günah sayılması ve cinsel doyumsuzluğun frengi gibi ciddi sayrılıklara yol açması nedeni ile dokunaklı ilişkiler epey sekteye uğramıştı ancak yasak olanın tadını başka hiçbir şeye değişmem diyorsanız, o dönemde yaşamak isteyebilirsiniz. Yeniden Doğum Çağı’nda (Rönesans) ünlü yonarlar ve çizerler hep çıplak bedenleri çalıştılar. Yaradılışa ve cinsel özgürlüğe çağrışım yapması için... Aydınlanma Çağı geldiğinde Fransız Devrimi’nin eşitlik savunmasıyla birlikte kadınlar yeniden toplumsal bir değer olmaya başladılar. Eşitlik anlayışı kadın ve erkeğin karşıtlığından doğan cinsel çekimin yitimine yol açmıştır. Çağcıl günümüzde ise kadının bir gösteriş, tanıtım, haz nesnesi olarak aldatılması elbete hepimizi üzmektedir.


CİNSELLİĞİN EREĞİ Cinselliğin birtakım amaçları vardır: Bütünleşme Çabası: Evrendeki bozunum (entropi) içten içe tüm canlıları tedirgin eder. Yazın bitimi, kışın soğuk yüzü, hasat mevsiminin kısalığı, besin bulma sıkıntısı ile cedelleşen tüm canlıların temel kaygısıdır. Üreme mevsimlerinin bitkilerin çiçeğe durma yani bolluk mevsimine denk düşmesi bundandır. Demek ki bütün canlılar, varlıkların eksik, yarım olduğunun bilincindedir. Kişi beyni hep yarım gördüğü nesleri tamamlama yoluna gider. Anlağında onları birleştirir. Gestalt Etkisi... Dişi ve erkek beden yapısı bir yapboz gibi birbirini bütünler. Güven Verme: Erkek doğal seçilimin etkisi ile genelde daha iridir ve cinsel birleşme sırasında dişiyi sarıp sarmalar. Ona güven verir. Artık üzülmeyeceksin, yorulmayacaksın, ben varım artık demenin beden dilinde karşılığı sevişmedir. Yaşam Bağışlama: Erkek kamışını dişinin kınına sokar ve ona yaşam üfler. Bu bir cömertliktir. Erdemsel doyumdur. Dişi de cömert davranır ve ona güzelliğini açar. Sonsuz Kılma: Eş, seviştiği karşı cinsin güzelliğini en iyi değerlendirme biçimini onun güzelliğini sonsuz kılmada görmüş ve üremek için hamle yapmıştır. Egemen olma: Sen bana beksin, bana aitsin, başkasına değil demek istercesine bir ilişkiye tanık olmaktayız. Karşıt güçleri yendiğini onaylatma tutkusudur cinsel ilişki. Bir değere iye olma, o değeri elde ederek yaşamsal konumda kendini bir üst basamağa taşıma dileğidir. Mutlu Etme: Eş, diğer eşe; seni öyle seviyorum ki senin mutlu olmanı istiyorum, sana haz vermek istiyorum söylemini beden dili ile anlatmaya çalışmaktadır. Bütün canlılar okşanmaktan hoşlanır. Çünkü sinir hücreleri devreye girer ve yaşamsal devinimini duyumsar, kalıcılık beklentisi pekişir. Ölüm Kaygısı: Bütün canlılar ölümden korkar ve yaşamının tohumunu ya da yumurtasını güvenli bir yere saklayıp ölmek ister. Tutumluluk İlkesi: İlişki ile birlikte yaşam deneyimlerini, birikimini ve sevdiği özellikleri tutumlu kullanmış, en azından başkalarının yararına açmış olmuştur. Benzeşme İstemi: Güzel bir nesne gören çocuk, onu alır kucaklar, bağrına basar. Böylece o güzelliği soğurmayı amaçlar. Erkek dişinin memelerini ağzına alır, sanki yemek ister. Midesinde eritip onu kendi kılma çabasındadır. Güzelliğin bulaşıcılığına inanır. Gerçekten de boşalma bir hücre yıkımıdır ve ardındaki toparlanma süreci yeniden yaratılmak gibidir. Evli çiftler süreç içerisinde birbirine benzemeye başlarlar. Tanrılık Duygusu: Erkek ve dişi, üremenin bir yaratım olduğunu içten içe bilir ve ilişki sırasında tanrının yaratım özelliğine ulaştıklarını duyumsar, bir yaratıcı gösterişiyle birbirlerine üstünlüklerini ve güzelliklerini sergilerler. Olgunluğa Ulaşma: Çirkinler güzeli güzellerin güzeli sevdiğinden daha çok sever. Çünkü kendi tohumlarının o düzgünlük ve dengeden beslenerek kendisinden daha olgun sonuçlar vereceğine, bir anlamda kendisinin de o olgunluğa erişeceğine inanır. Ayrıcalık Kazanma: Yüz ve beden ölçüleri tutarlı, oran ve orantısı düzgün hata ilgi çekici olan bir bedeni ele geçirmek, kişiye toplumda bir ayrıcalık kazandırır.


Yukarıdaki amaç listesini uzatmak kolay ancak, bir önerme böyle alıp başını gidiyorsa büyük olasılıkla yanlıştır! Buna Ockham’ın Usturası denir. O halde cinselliğin bir amacı yok mudur? Evet, cinsellik belki de bizim değil, bedenimizdeki hücre ve bakterilerin üreme istencinden doğmaktadır! Genler ölümsüzdür, bizler ise ölümlüyüz! Cinsel birleşme sırasında erkek ve dişi birbirine boşalmadaki ani yıkım nedeni ile benzeşir ve yeniden yapılanırlar. Bu nedenle güzellik ve ona benzeşmek cinselliğin oltası olmuştur.

CİNSEL İLETİŞİM Cinsel ilişki sırasında üç tür iletişim olur: 1. Koku Dili: Dişi ve erkek, ter bezleri ya da diğer salgılarla karşı cinse ileti g önderirler ve daha birbirlerinii görmeden kokuları ile tanışma fırsatı bulurlar. 2. Konuşma Dili: Ön sevişme, süslemeler yapmak için birbirine övgü dolu, güzel sözler etmek bu işin uzmanlık kısmı gibidir. Sevişme sırasındaki ünlemler, çok çok eski atalarımızla aynı gibidir. 3. Beden Dili: Dokunmak, sürtünmek, okşamak vs... İki cins de birbirine: ‘Dünya yansa umrumda değil!’ demek ister gibidir. Hata cinsel ilişki sırasında beynin acı uyaranları bir süreliğine kapanır.

FREUD’A GÖNDERMELER Çoklu Anlak Kuramı’na bir yenisini daha eklemek istiyorum ama, bir kadavra üzerinde çalışan cerrah gibi sevgisiz cinselliğin de bir anlamı yok… Cinsel Anlak, varoluşun sırrını çözmede bize yardımcı olur. Freud’un (1856 – 1939, Çekoslovakya) söylemeye çalıştığı durum buydu sanırım. Sen, annen ve baban birleşmeden önce Tanrı ile bir bütündün. Sonradan kazandığın biçemin sana bir benlik verdi. Cinsel gücünü harcamazsan, duyguların güçlenir. Yani kişideki güçler birbirine dönüşebilir. Buna Güçlerin Dönüşümü diyelim. Çok düşünen veya çok seven birinin bedeninin arıklaşması buna örnektir. Freud, bayanlarda görülen histeriyi küçük yaşlardaki cinsel kullanıma bağlamıştı. Babalar bilerek ya da bilmeyerek küçük kızlarını cinsel anlamda uyarıyor ve bu durum onları daha sonra hiç anımsamayacaklar olsalar bile, gocunur kılıyordu. Oysa ben şöyle düşünüyorum: Histerinin asıl nedeni baba ve erkek kardeşe duyulan sevgi ile başka erkeklere duyulan sevgi arasındaki cinsellik başkalığını ayırt edememektir. Freud saplantılı biriydi. Oedipus kompleksine aşırı takmıştı. Gustav Jung da böyle söyler. İçtiği puroyu bile el çekmeye (masturbasyon) yoran bir kafadan ne beklenir ki? Bence puro ve cıgara, anne memesine ya da eş memesine özlemdir. Neyse... İd, ego ve süperego diyeceğine şöyle diyemedi: Hayvanız, insan olarak hayvanlardan ayrı olduğumuzu düşünüyoruz, toplum dev bir insandır! Gerçekten de toplumun dayatmaları ile hayvansal alışkanlıklarımız hep çakışır. Bu arada diğer bireylerden ayrı olarak saygı ve sevgi duyulan bir kimliğe de gerek duyarız ki bu da insan yanımızdır.

EL ÇEKMEK Osmanlı’da otuz bir çekmeye, el çekmek deniliyordu. El kelimesi Arap harfleri ile yazıldığında 31 ebced hesabına denk gelmektedir. Yok çekmek yani la çekmek de aynı rakamı veriyor. Otuz bir


çekmek düşsel gerçeklik sınıfındandır ve pek doğal bir davranış sayılmamalı! Sevgi kaynaklı ise pek sorun olmaz diye düşünsek de bilerek düşsel gerçeklik üretmek, gerçeğe haksızlıktır. İster inanın ister inanmayın, yaşamımızdaki neredeyse tüm duyubilimsel (psikolojik) engellerin, kıyımların, olumsuzlukların osbir sırasında cinsel isteği artırmak amacı ile toplumsal onay gösterilmeyecek düşler kurmaktan kaynaklandığını belirtmeliyim. Kişi bedeninde 9 yan 12 sıfır hücre var. Ortak deviniyorlar ve ortak bir amaçları var. Kendi yaşamlarını sürdürmek. Bölünerek çoğalmak da bu amaçladır. Yaşamı sürdürmek! Bizim yaşama isteğimiz buradan gelir. Bağırsaklarımızdaki bakteriler, kolay üreyebilecekleri besinleri ister de biz onu canımız baklava ya da pilav istiyormuş sanırız! Beğenilmediğini hisseden birey masturbasyona y önelir. Bedenini kandırmaya çalışır ve beden kısa süreli sanal bir doyum yaşar. Bence böyle! Yahudiler, binlerce yıldır bir gelenek olarak osbir çekmeye izin vermezlerdi. Erkek menisinin binlerce minik insan tohumu olduğunu düşündükleri için… Oysa 23 kromozomun da anneden geldiğinin ıspatlandığı 20. Yüzyıl ile bu geleneğin anlamsızlığı da gün yüzüne çıkmıştır.

CİNSEL SAPMALAR Doğal olan her şey kutsaldır. Erkeğin kıskanç olması da buna dahil! Salgısal (östrojen ve testosteron) bozukluklara bir hastalık olarak bakmalı, eşcinselliğe ve çok eşliliğe karşı olmalıyız. Severek evlenmeli ve mutluluk odaklı yaşamalıyız, gösteriş odaklı değil! Eşcinseller hep karşı cinse benzemek ister. Güzel bir kadını mı güzel bir kadına benzemek isteyen erkeği mi istersiniz? Elbete birincisi. Çünkü özenti, ilkörneğin gücünü gösterir. Çift cinsiyetlilere gelince onlar da hazcılık ilkesi ile davranırlar. Algılamaya çalışmaktadırlar. Ancak haz ile mutluluk arasında doğru bir orantı olmadığını geç de olsa ayırdedeceklerdir. Kaldı ki topluma aykırı davranan kişi, içinde bir burukluk ve duyuncunda bir acı duyacaktır. Yakın cinsellik yani ensest ise gensel değereni (kaliteyi) düşürdüğü gibi toplumu derin bir yozlaşmaya götürmektedir. Dirimlerle yani hayvanlarla ilişkiye girmek eylembilimsel (fizik) ve mantıksal olarak saçmadır. Çünkü gen uyuşmazlığı vardır ve üreme istenci sıfır olacaktır. Ancak amaç haz almak ise durum değişir. Ya kişi hayvanlaşır ya hayvan kişileşir. İkincisi olmayacağına göre birincisi olacaktır.

BOY TEMİZLİĞİ Cinsel ilişki beden için bir devrimdir, Büyük Patlama’dır. Bu değişim, dört aşamada gerçekleşir: Uyarım, gerilim, doyum ve gevşeme. Başta coşku vardır ve nabız yükselir, kan basıncı artar. Bu yüzden cilt kızarır. Memeler ve üreme organları büyür. Cinsel esrime sırasında beyin ve beden bir olur, tüm bedenle haz alınan tek eylemdir ve haz açısından beslenmeden bile önce gelir. Tüm beden haz aldığı için tüm bedenin temizlenmesi gerekir. Çünkü beynin akımlı uyarısı ile tetiklenen hücre yıkımı ve artan kan basıncı ile yenilenen derinin, terden, yağdan ve ölü dokudan, bulaşan haz salgılarından arındırılması gerekir. Ergin anlamda İbni Arabi, gerçek sevgili olan Allah’ı, boşalma sırasındaki kendinden geçme ile bir anlık unutmaya bedel, başka ve cismani bir sevgiliye yönelmiş olmanın bedeli olarak gusl abdesti alınması gerektiğini belirtir.


Sümer ekininde kadınlar ilişkiden önce yıkanır, taranır ve güzel kokular sürünürlerdi. Erkekler ise ilişkiden sonra yıkanır ve taranırlardı. Tapınak fahişeleri ise cinselliğin kutsallığına ünlem çekmektedir. Oysa biz günümüzde bile böyle açık bir görüşe iye değiliz.

CİNSELLİK SONRASI KENDİNİ SUÇLAMA El çeken birinin kendini suçlamasını töreye, inanca bağlayabiliriz. Ancak proteinler açısından çok varsıl olan döl yitirimi söz konusudur. Bu kişiyi yakınır kılar. Ancak cinselliği asıl çekici kılan, ilişki sırasında Tanrı’ya ortak olup yaratıma girişme işlevidir ki karşıt türler bu haz uğruna utancı bir kıyıya bırakır ve birbirlerine dalarlar. Güvenin en somut biçimi, birlikte bir yaşam yaratmaya yönelmiş olmaktır. İşte hazzın yerini birazdan utanca bırakacak olması biraz da bundandır.

NOT: Cinsellik içermeyen küfürler, karşınızdakinin zoruna gitmez! Para karşılığı cinsel ilişkiye girmektense evde oturup çekiniz! En azından HİV, HSV, Hepatit B, Sifiliz gibi bulaşıklardan uzak olursunuz!


DİRİMLERDE ANLAK VE ÖĞRENME Yazan: Salih Yurten Geçen: 13.06.2017 GİRİŞ Geçen boyunca büyük düşünürler, örneğin Plutarchos ve Plinius gibi Yunan düşünürler, hayvanların bir usu ya da anlağı var mı, bilinçli mi değiller mi gibi sorulara yanıt aramışlardır. Thomas Aquinas, XIII. Yüzyıl’da dirliklerin soyut düşünemeyeceğini savunmuştur. Ardından İngiliz düşünür John Locke da bu tezi destekler nitelikte açıklamalar yapmıştır. Dr. David Eagleman’a göre umwelt denilen ve dirimlerin gerçeği algılaması dediğimiz olgu bizimkinden biraz değişiktir. Bir kene için onlarca başka kan var olabilir ya da bir yılan balığı, sudaki akımların yüzlerce düzeyini ayırt edip her biri için değişik duygulanımlar gösterebilir. “Kedi mırıldar ve kendini bacaklarınıza sürterse ona baktığınız için müteşekkir olduğunu, bunun da samimiyet ve duygusal yakınlık göstergesi olduğunu varsayıyoruz. Aslında, kedi size sürtünerek hormonunu sizin üstünüze bırakıp sizin ona ait olduğunuzu belirtmek ve diğer kedileri sizden uzak tutmak için yapıyor olabilir.” (Uludağ, 2017) Daha başka bir örnek vermek gerekirse bir yarasa için güzel ya da çirkin seslerin tanımı olabilir. Benzer biçimde “… yunusların da seslerden gelen geri bildirimlere dayanan insanlardan farklı bilinçleri vardır. Yunusların frontal korteksi, beyninin diğer bölgelerine nazaran daha küçük olduğundan, bir zamanlar yunusların zeki olmadığı düşünülmüş. Ancak yunuslar bu durumu beyinlerinin tamamının çok büyük olmasıyla telafi eder. Yunusların, neokorteksini açtığımızda, altı dergi sayfası kadar alan kaplarken insanın neokorteksini açtığımızda yalnızca dört dergi sayfası kaplar. Yunusların pariyetal ve temporal korteksleri de oldukça gelişmiş olduğundan, sudaki sonar sinyalleri analiz edebilirler. Ayrıca yunuslar aynada kendi görüntülerini tanıyabilen birkaç hayvandan birisidir. Buna ek olarak, yunusların ve insanların kökenleri 95 milyon yıl önce farklılaştığı için, bu iki türün beyin yapıları da oldukça farklıdır. Yunusların buruna ihtiyacı yoktur, bu nedenle doğduktan kısa bir süre sonra beyindeki koku bölgesi kaybolur. Ancak, 30 milyon yıl önce yunuslar yiyeceğe ulaşmak için sesleri kullanmayı öğrenmişlerdir.” (Uludağ, 2017) “Roger Sprey’in,1960’ların başlarında, sağ ve sol loblar dan oluşan iki beyne sahip olduğumuz olgusunu keşfetmesinden günümüze kadar yapılan çalışmaların binlerce yıllık bulgaları aşan düzeyde olduğu kabul edilse de bilim adamları, beynin hala yüzde sekseninin çözülmemiş bir muamma olarak önümüzde durduğunu söylüyorlar!” (Kayaalp, 2011) Charles Darwin bile “Bal arısı konusunda ne diyebiliriz ki?” tümcesi ile bu dirime olan sevgi ve varlığına duyduğu saygıyı dile getirmiştir. Kur’an’da, Nahl Suresi, 68. ve 69. Ayetler şöyledir. “Rabbin bal ansına şöyle ilham etti: Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine yuvalar yap. Aynca her türlü meyveden ye; rabbinin sana [nzık bulman için] belirlediği yol güzergahını harfiyen takip et." (Öztürk, 2014, s. 315) Şempanzelerin buldukları muzun yerini diğer şempanzelerin bilmemesi için başka yöne bakıyormuş gibi yaparak aldattıkları görülmüştür. İlginç olan bir bilgi de zeka gelişiminin daha çok öbek yani grup halinde yaşayan arı, karınca, yunus, karga, maymun gibi türlerde daha belirgin gözlemlendiğidir. Üreme için değil de haz için cinsel ilişkiye girmek bir zeka göstergesidir ve bonobolar ile yunuslarda görülür. Kapuçin maymunları ve şempanzeler, kendilerine türesiz yani adaletsiz davranıldığında bunu anlıyorlar ve düzeltme yoluna gidiyorlar.


Hayvanlarda öğrenme esin, güdü ve genetik kodlama ile gerçekleştiği için aşağıdaki bölümleri eleyebiliriz. Çünkü beynin aşağıda adı geçen bölümleri, neredeyse bütünüyle bilinçle ilgilidir. Suplementer Motor Alan: İstemli hareketler burada “prova edilir”, bu da onları bilinçsiz tepkilerden ayırır. Motor Korteks: Bedensel farkındalık bilinç için gerekli gibi görünen, benlik duygusu için çok önemli olabilir. Primer Görsel Korteks: Bu olmadan görsel korteksin diğer kısımları sağlam olsa da, bilinçli görme olmaz. Dorsolateral Prefrontal Korteks: Farklı fikirler ve algılar burada birbirine bağlanır – bu sürecin bilinçli deneyim için gerekli bir süreç olduğu düşünülmektedir. Orbitofrontal Korteks: Bilinçli duygular burada meydana gelir, eğer bu alan aktif değilse uyarana verilen yanıtlar duygu içermeyen sadece refleksif bedensel eylemler olarak kalır. Temporal Lob: Kişisel anılar ve dil buna dayanır; bu nitelikler olmadan bilinç kısıtlıdır. Tempo-Parietal Bağlantı: Beynin dünyayla ilişkili biçimde kendiliğinin bir haritasını depolar ve birçok alandan bilgi toplar. Talamus: Dikkati yönlendirir ve duyusal girdiyi açar kapatır. Hipokampus: Anıların kodlanmasından sorumludur ve o olmadan bilinç zamandaki tek noktayla sınırlıdır. Retiküler Formasyon: Kortikal aktiviteyi uyarır, o olmadan bilinçli farkındalık gerçekleşmez. (Demir, 2014)

TABLO

KİŞİ BİLİNCİ VE DİRİM BİLİNCİ Marian S. Dawkins, bilincin evrimsel süreçte bir seçilim ögesi olmayabileceğini dile getiriyor ve bilincin evrimle biçimlenmiş olmayabileceği uyarısını yapıyor. Çünkü bilinç çok önemli bir kazanım


olsaydı yalnızca bilinçli türler yaşamda kalacak, diğerleri elenecekti. Demekki bilinç, çoğunlukla kişilere özgü bir gelişimdir. (Dawkins, 1999, s. 13 - 14) Ancak dirliklerin bütnüyle bilinçsiz olduğunu düşünmek de yanlış olacaktır. Belki de dirimler kısa süreli bir bellek kullanmıyorlar diyebiliriz ancak, onların da uykularında düş görebildiklerini bildiğimiz için (atlar, kediler ve köpekler…) dirimlerin daha derin ve bilinçaltına yönelik bir bellek yapıları olduğunu savlayabiliriz. Bizlerin bilinçaltına inildiğinde saldırgan, açgözlü, yeğin bir kişilik yapımızın olduğunu Sigmund Freud çeşitli deneylerle ortaya koymuştur. Açıkçası bilinçaltı, bizim daha doğal olan, daha ilkel olan yanımızdır. İrlandalı yazar Joseph Murphy, Bilinçaltının Gücü adlı ünlü kitabında şöyle diyor: “Sizce nedir çağların en müthiş sırrı? Atom enerjisinin sırrı mı? Termonükleer enerji mi? Nötron bombası mı? Gezegenler arası yolculuk mu? Hayır hiçbiri değil. O halde nedir bu müthiş sır? Nerede bulunabilir ve nasıl temas kurulur ve eyleme geçirilir? Bunun cevabı olağanüstü basittir. Bu sır, insanları arayacağı en son yer olan kendi bilinçaltınızın içinde, mucizeler yaratan o harika güçtür.” (Kayaalp, 2011) Bilinçaltının temel özellikleri: 1. Düş ve gerçeği ayırt edemez 2. Duyulan ve düşünülen her nesi görsele döker ve saklar 3. Sakladığı bütün verileri birbiri ile ilişkilendirir (Kayaalp, 2011)

YETENEKLİ DİRİMLER 1. Örer (mimar) Karıncalar: Bazı karınca yuvalarının yapımı için 40 ton toprağın dışarı atıldığı saptanmıştır. Öte yandan 12 metre yeraltına 12 metre göğe doğru yuvalar yapabilen termit karıncalarını da burada anmak gerekir. 2. Dokumacı Kuşlar: Dokumacı kuşlar, Afrika, Hindistan, Avustralya ve civarındaki adalara yayılmış olan bir grup kuşa verilen addır. Bu kuşlar, adlarından da anlaşılacağı gibi, gerçekten dokurlar ve bu sanatlarıyla kendilerine yuvalar inşa ederler. Çeşitlerine göre biçimleri şişe, vazo, küre olan bu yuvaların malzemeleri genellikle taze, yeşil otlardır. Bazı cinsler yuvalarını dala asarken, bazıları ağaç çatalları üzerine oturturlar. Dokumacıkuşugillerde dokuma erkek kuşun İşidir. Dişi sadece yuvanın içini astarlar. Bu kuşların büyüklükleri yaklaşık olarak bir serçe kadardır. Güney Afrika'a yaşayan türlerden biri de apartman gibi bölmelere ayrılmış, çok karmaşık yuvalar yapar. Yüksekliği 3 metreyi, genişliği 4.5 metreyi bulan yuvalarda 200 çift barınabilir. 3. Baraj Öreri Su Samurları: Çevreden topladıkları ağaç dalları ile yapay setler kuran bu dirimler, yuva girişlerini suyun altında bıraktıkları gibi, çok değişik havalandırma ve kanal düzenekleri ile yaptıkları barajın içini donatırlar. Ayrıca aç değilken dahi avlanan bu canlılar, şaşırtıcı birkaç özelliğe daha iyedirler. Örneğin suda uyurken el ele tutuşurlar. 4. Çiftçi Dirimler: Fiji karıncalarının mantar ekip gübreleyip çiftçilik yaptıkları gözlemlenmiştir. 5. Su Örümcekleri: Suyu süzmek, nefesini tutma becerisi geliştirmek gibi evrimsel özellikleri bir kenara bırakmış olan bu dirimcik, kadifemsi ayak uçları ve poposu sayesinde hava kabarcıklarını alıp sudaki bir bitkinin kökünde bir yere iliştirir ve orada solunum yapabileceği bir aralık açar. Yemeklerini de suyun altında yer.


6. İzlekçi Papağanlar: 20 sözcüğe kadar izlek yapabilen papağanlardan özellikle Kakadu Papağanları’nın çalgı aletlerinin seslerini dahi izleyebilikleri bilinir. 5. Yengeçler: Bazı yengeç türlerinin daha iyi gizlenebilmek amacı ile sırtına odun ya da taş parçaları yapıştırdıkları gözlemlenmiştir. 6. Kargalar: Avları için kuyu kazan ve cevizleri yüksekten taşa atıp kırabilen kargaların bazı türleri yedi yaşındaki bir çocuk kadar zekidir. Deneylerle kanıtlanmıştır. 7. Ahtapotlar: Kimi ahtapot türleri, hintcevizi kabuğunu bir ev olarak sırtında taşır. 8. Goriller: Su derinliğini ölçmek için çalı kullanırlar. 9. Yunuslar: Tuzlu su yunusları ortak av bilinci sergileyebildikleri gibi Şişe Burunlu Yunuslar da burunlarında deniz süngeri taşır ve bu sayede kuma saklanan avlarını tararlar. 10. Orangutanlar: Ulamlaşmak ve yırtıcıları korkutmak amacı ile ıslık çalabilen dirimlerdir. 11. Şempanzeler: Fildişi Adaları’ndaki şempanzeler tam 4000 yıldır, kabuklu yemişleri açmak için taş çekiç kullanmayı biliyorlar. 12. Köpekler: 150 – 200 değişik komutu algılayabildikleri saptanmıştır. 13. Arılar: Kovanlarının yerlerini Güneş’in konumuna göre saptayabilen ve eşsiz düzgünlükte altıgen petekleri tükürerek yapabilen üstün bir canlıdır. Kovanlarına giren yabancı arıları birlikte kanat çırparak oluşan yüksek ısı ile öldürmektedirler. 14. Akbabalar: Kokusunu bile alamadıkları leşleri 5 km öteden bulabilen canlılardır. Osmanlı alimler buna ‘sevki tabii’ derlerdi. Günümüz bilim adamları ise igüdüsel öğrenme diyorlar. Benzer biçimde kedi ve köpekler de binlerce km öteden, gözleri kapalı bırakıldıkları yerden yola çıkıp yürüyerek evlerini bulabilmektedirler.

DİRİMLERDE ÖĞRENME Öğrenme, çoğu yoldaş (rehber) betiklerde “kalıcı davranış değişikliği” olarak geçer. Dirimlerdeki birkaç öğrenme testine bakalım: 1. Wolfgang Köhler, maymunlarla yaptığı deneyde, daha önce kendilerine gösterilmediği halde, kafesteki uzun çubukları kullanarak erişemedikleri muza kavuştukları gözlemlenmiştir. 2. Muhabbet Kuşları’nda, kendileri ile uzun süre ilgilenme ve onları eğitmeye çalışılması durumda, yeni sözcükleri izlekleme yeteneklerinin geliştiği gözlemlenmektedir. 3. Doğal ve edimsel koşullanma, Pavlov ve Skinner’in çalışmaları ile ortaya konmuştur. Pekiştireç ve yaptırımlarla dirliklere yeni davranış kalıpları kazandırabilineceğinin kanıtıdır.

SONUÇ Dirliklerin öğrendiğini ancak seçim yapma, öğrendiklerini geliştirme noktalarında sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Bu durumu da onların sağ beyinlerinin daha az gelişmiş olduğu varsayımıma dayandırıyorum. Bana kalırsa kişi soyunda sağ beyin daha çok MÖ 4000 yıllarında, dinlerin kurumlaşması ve yazının bulgulanması ile gelişmeye başladı.


Yukarıda söz etmediğimiz bir başka dirim anlağı göstergesi de doğal yıkımları önceden sezebilmeleridir. Köpekler, titreşimi algılayan patileri ile ve yılanlar ısı değişimini algılayan dilleriyle, karıncalar nem oranını algılayan antenleriyle vs... Kısacası dirimler bir çeşit üstün varlıklardır. Sakıncayı sezip kaçmak ya da önlem almak da bir anlak göstergesidir. Aralık 2004’teki Asya su çığını önceden sezen dirimlerin hiçbiri ölmemiştir. Güney Kutbu İmparator Penguenleri, ayı balıklarından korktukları için kıyıya gelir ve suya önce kimin dalacağını belirlemeye çalışırlar. Bu çok uzun sürerse birbirlerini denize iterler. Yere yakın yuva yapan kuş türleri, bir tilki ya da gelinciğin yuvaya yaklaştığını görürse, yavruları korumak için kanadı ya da bacağı kırıkmış gibi oyun yaparak ünlemi üzerine çeker ve yırtıcı dirim yuvadan uzaklaştırıldığında bu oyundan vaz geçip uçup gider. (Dawkins R. , 2001, s. 23) Ağlayamadıkları ve konuşamadıkları ve yıldızlara bakamadıkları için dirimleri beyinsizlikle suçlamaya payımız yok. Ayrıca onların etini yemek de uzak yamyamlıktır. Çünkü aynı soy ağacını paylaşıyoruz. Buna evrim ağacı deniyor ve tüm canlılar, tek bir canlıdan türemiştir.

CANLILARIN KROMOZOM SAYILARI (Anaklayan: Murat Üstündağ) Ayçiçeği 34 Keçi 60 Sirke Sineği 8 Kedi 38 İnek 60 Sinek 12 Maymun 42 At 64 Pirinç 12 Buğday 42 Köpek 78 Çekirge 14


İnsan 46 Deniz Yıldızı 94 Soğan 16 Kurt Bağrı Bitkisi 46 Keçi 100 Güvercin 16 Moli Balığı 46 At Kuyruğu 216 Mısır 20 Erik 48 Eğrelti Otu 500 Domates 24 Patates 48


KAYNAKÇA

XDawkins, M. S. (1999). Hayvanların Sessiz Dünyası. Ankara: 1999. Dawkins, R. (2001). Gen Bencildir. Ankara: Tübitak Yayınları. Demir, O. (2014, 2 4). Bilinç Nedir? Yeni Makale: htp://www.yenimakale.com/bilinc-nedir.html adresinden alındı Kayaalp, H. (2011, 12 15). Beyin Şaka Kaldırmaz. htp://okyanusum.com/makale/beyin-saka-kaldirmaz/ adresinden alındı

okyanusum.com:

Öztürk, M. (2014). Kur'an-ı Kerim Meali. Ankara: Ankara Okulu Yayınları. Uludağ, D. (2017, 2 15). Hayvan Bilinci. Sinirbilim: htp://sinirbilim.org/hayvan-bilinci/ adresinden alındı


DİŞİLERİN GİZEMİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 16.06.2017

Belki de evrenin boşluğu koca bir döl yatağıdır ve gökadalar onun içindeki hücreler gibidir. SY

GİRİŞ Ne derler bilirsiniz; erkekler köpek gibi iyelenseler de dişiler kedi gibi dilediklerini yaparlar! Kadın bir bilinmezdir. (Kristeva, 2012, s. 17) Bilim onu asla anlayamayacak çünkü bilim doğal olana değil yapay olana yönelmiş durumda. Çinliler’in ‘Kadın ve okumak bir araya gelmemeli!’ sözü bu doğallığı bozmamak içindir. Çemberi ve üçgeni bize öğreten kadın bedeni, bilinçaltında Tanrı itemi ile özdeştir. Kaldı ki ilk öğretmen annedir. Öte yandan kadın kıskançtır. Sizin onu aldatabilecek konumda olmanız belki de onun hoşuna gidecektir. (Uçkan, 2002, s. 100) Erkekler çocuk olmaya çalışarak sevimli göründüklerini sanırken kadında bu özellik kalıtsal olarak vardır. Cemal Süreyya şöyle der: Bir kadını ikiye bölerseniz yarısı çocucuktur, yarısı anne! Kadınlar dolayında olumsuz söylemlerde bulunmuş olan ünlü düşünürler ve inanç liderleri (Muhammet Peygamber, Sokrates, Mevlana, Nietzsche...) bu kez anneler için oldukça olumlu sözler söylemek zorunda kalmışlardır. Tanrıça öldü ve kadın unutuldu. (İrigaray, 2014, s. 14) Hintler’in Şiva’sı, Yunan’ın Athena’sı, Hititler’in Kibele’si, Türkler’in Ak Ana’sı, Germenler’in Tora’sı, Romalılar’ın Gaia ve Camenta’sı, Sümer’in Ninurta’sı, Babil’in İştar’ı, Afrikalılar’ın Dongo’su belleklerden uçup gitti. Günümüz uygarlığının gerçek kurucusu olan Yunan’a baktığımızda kadının az da olsa dile getirildiği görülür. Platon bile en azından aşk, iki kişi arasındaki ilişki söz konusu olduğunda kadına göndermede bulunur. (İrigaray, 2014, s. 14) Homo Sapiens’in ilkel yaşamında kadın baş tacı idi. Ancak Doğumdan Önce, bakın tarih bile bir doğumla başlıyor, DÖ 3000 yılından sonra kadın düşüşe geçti. Tarımın güce dayandığı dönemde erkeğin yıldızı parladı. Hint mitolojisinde kadının yaratılışı şöyle anlatılır: "Tanrı, yaprağın hafifliğini, ceylanın bakışını, güneş ışığının kıvancını, sisin gözyaşını aldı; rüzgarın kararsızlığını, tavşanın ürkekliğini buna ekledi. Onların üzerine kıymetli taşların sertliğini, balın tadını, kaplanın yırtıcılığını, ateşin yakıcılığını, kışın soğuğunu, saksağanın gevezeliğini, kumrunun sevgisini kattı. Bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı. Yarattığı kadını sevsin diye erkeğe armağan etti. (Erbil, 2015) En güzel kıssa olarak anılan Yusuf ile Züleyha anlatısında kadın başroldedir ve cinsel istem olarak erkekten daha güçlüdür. (İlkkaracan, 2014, s. 18) Arkeologlar binlerce yıl öncesinden kalma bir kemiğin erkeğe mi kadına mı bek (ait) olabileceğini bilebiliyorlar. Çünkü erkeklerde kasların kemiğe uyguladığı baskı kadınlarda daha az olduğu için kadın kemiği daha değişik durmaktadır. Kadın iskeletinin daha hafif ve küçük olduğunu, kemik oluşumunun erkekten çok çocuğa benzediği doğrudur. (Greer, 1997, s. 28-29) Kadınların kalça kemiklerinin arası daha geniş ve uyluk kemikleri daha düzdür.


Arapça ve İngilizce gibi birçok dilde kadın ve erkek sözcük çekimleri başka başka iken Türkçe’de böyle bir ayrım yoktur. Doğumdan Önce, DÖ 6. Yüzyılın sonlarında hakanlık yapmış olan Tomris Hatun’u anımsamakta yarar vardır. Belki de Türkler bu noktada ilktir. İşte bu ayrımcılığın ortadan kalkması için ‘kadınlık’ terimine karşı olan düşünürler de vardır. (Touraine, 2007, s. 19) Bukowski şöyle diyor: “ Yaradılışın gerçek gizini bilen dişiler!” Gerçekten de dişilerin yaşama içgüdüsü daha sade ama daha acımasızdır. Ancak yaşam varsa onların sayesinde vardır! Önce erkeğin yaratıldığını mı düşünüyorsun? Ancak anne karnında kişi yumrularında erkekliğin sonradan kazanıldığı görülür! Hata işe yaramasa bile erkeklerin bile memeleri var! Ek olarak erkek yumurtalıkları en başta böbreklerin yanında biçimlenir, sonradan aşağı iner. Erkeğin sonradan ortaya çıkmış bir tür olma olasılığı vardır. Çünkü eşeyli üreme tek üreme biçimi değildir. Kaldı ki başka cinsle dölleme geleneği son 250 milyon yıllık süreçte ve en başta derin denizlerde ortaya çıkmıştır. Köpekbalıklarında! Erkek ilk ilişkisi sonrasında tek bir dişiyi pes ettiremeyeceğini anlar. Dişiler gerçekten gizemlidir. Hata bu gizem çoğu kez başlarına bela açmıştırGüven yerini utanca bırakır. Kadınların bir haz uzantısı olduğu 1558 yılında Colombo adlı otacının çalışmalarıyla bilinir oldu. Ancak Dünya sağlık örgütüne göre günümüzde bile 140 milyon kadın, bızırlarının kesilmesi geleneğine kurban verilmiştir. (Cristopher Ryan, 2015) KADIN BAŞKA Anne uşaklığındaki yumrunun yaşamına önce dişi olarak başladığı, daha sonra eril salgı (testosteron) etkisi ile erkeğe dönüştüğü ve dolayısı ile hepimizin başlangıçta dişi olduğu, doğal temel ve belirleniminin kadınlar olduğu söylenmektedir. (Sayar, 2017) Ancak bu düşünce çürütülebilir ve doğru olduğu kuşkuludur. Kaldı ki kadınlara özenen dönmeleri aklamak için böyle bir sav yürütüldüğü düşünülebilir. Çünkü gebeliğin sekizinci yediliğinde değin yumrunun cinselliğinin belirlenmediği de kolaylıkla savunulabilir. (Demiral, 2011) Kaldı ki kadınlarda da eril salgı (testosteron) vardır. Ayrıca eğer yukarıdaki bilgi doğru ise yaşamsal erek erkekliktir, çünkü sonradan gelişen yaşamsal amaçtır. Tıpkı önce kökün sonra dalların sonra çiçeğin sonra meyvenin ve en sonda tohumun ortaya çıkması gibi... Testesteron erkek beyninin nesnelere, eylemlere ve rekabete daha meraklı, yön duygusu, üç boyutlu görme ve matematik konusunda daha iyi olmasını sağlar. Buna ek olarak beyinde seks ile ilgili bölgeyi güçlendirir. Bu bölge erkeklerde kadınlara göre iki kat daha büyüktür. (Arıkan, 2011) Testesteron olmadığında beynin dil ile ilgili kısımları daha çok gelişir, bu yüzden kızlar daha çok konuşmaktan hoşlanır... Dişil salgı (östrojen) etkisi ile “beynin iki yarısını birleştiren geniş lif bandı olan korpus kollosum kadınlarda daha geniştir ve beynin her iki yarım küresi ile daha fazla alışverişe imkan sağlamaktadır. Bu nedenle bayanlar, dil ve duygu arasında çok etkili bağlantı kurabilmekte, sözelleştirme ve derli toplu ifade edebilme yetenekleri daha yüksek olmaktadır. “Limbik sistem yada duygusal beyin kadınlarda daha büyüktür ve bu nedenle daha kolay bağ kurarlar.” (Arıkan, 2011) Bayanların sorunlarının daha ayırdında olduğu söylenebilir. Boşanma davalarının 3/4’ünü kadınlar açmaktadır. Kadınların dokunulmayı erkeklerden daha çok sevmeleri, koku duyularının daha gelişmiş olduğu söylenebilir ve kadın beyninde ünlem salgısı (dopamin) daha yüksektir, böylece daha kolay odaklanabilirler. (Arıkan, 2011) Ağırlık anlamında erkeklere göre daha yerincek ve beden ısısı daha düşük olan kadın bedeni, erkek bedenine göre, birçok noktada %10’luk bir yetersizliğe iyedir ve erkeklere göre gelişimini tamamlaması 3 yıl daha erken olur. Kadın bedenindeki yağ oranı %25, erkeklerde ise %15’tir. Yine aynı oranlarda kadın bedenindeki kas oranı daha azdır. Kadınların yürek atımları daha hızlıdır. Kadın


akciğeri, erkek akciğerine oranla %10 daha küçüktür ve kadınlar erkeklerden daha az terler. (Demiral, 2011) Kadınların %90’ında nesnelerin biçemlerini, boyutlarını, yerlerini, oranlarını, devinim ve konumlarını zihinde canlandırma yeteneği, erkeklerdeki gibi iyi gelişmemiştir. Bu yüzden dünyada mühendislerin % 99’u, kokpit müretebatının % 98’i erkektir. Kadınlar yakını, erkekler ise uzağı görmekte daha iyidirler. (Maraşlı, 2015) Aşçılıkta, güzellik algısında, tasarımda neredeyse hiçbir olguda kadınların erkeklere yetişemediği doğrudur. Hata Nurslu Sait, kadınların eğlencede dahi erkeklere yetişemeyeceğini savunur. (Nursi, 2007, s. 250) Peki kadını bunca çekici ve gizemli kılan nedir? Babil’in Asma Bahçeleri, bir kadın için yapıldı! Taç Mahal bir kadın için! Truva Savaşı yine öyle!...

DİŞİL NİTELİKLER 1. ANTERİOR SİNGULAT KORTEKS: Seçenekleri tartar, kararları verir. Endişe merkezidir ve kadınlarda erkeklerden daha geniştir. 2. PREFRONTAL KORTEKS: Duyguları kontrol eden ve çıldırmayı engelleyen kraliçe. Amigdala'yı frenler. Kadınlarda daha geniştir ve erkeklere kıyasla bir ya da iki yıl daha erken olgunlaşır. 3. İNSULA: Sezgilerden sorumlu merkez. Kadınlarda daha geniş ve aktiftir. 4. HİPOTALAMUS: Hormonal senfoninin orkestra şefi. Kadınlarda erkeklerden daha erken harekete geçer. 5. AMİGDALA: İçerideki vahşi canavar; dürtü merkezi. Sadece prefrontal korteks tarafından durdurulabilir. Kadınlarda daha küçüktür. 6. HİPOFİZ BEZİ: Doğurganlık hormonlanm üretir, süt üretimini sağlar, besleme güdüsünü güçlendirir, anne beyninin harekete geçmesini sağlar. 7. HİPOKAMPUS: Hiçbir kavgayı, romantik karşılaşmayı ya da sevgi dolu anı unutmayan fil; sizin de unutmanıza izin vermez. Kadınlarda daha geniş ve aktiftir. (Brizendine, 2011, s. 12)


DİŞİL SALGILAR 1. ÖSTROJEN: Kraliçe. Güçlü, kontrolü elinde tutan, her şeyi tüketen, bazen sadece işle ilgilenen, bazen, baştan çıkarıcı. Dopamin, serotonin, asetilkolin ve norepinefrin'in (beyne kendini iyi hissettiren kimyasallar) arkadaşı. 2. PROJESTERON: Östrojenin arka planda kalan ama son derece güçlü kız kardeşi; zaman zaman ortaya çıkar. Bazen östrojenin etkilerini tersine çeviren bir fırtına bulutu gibidir, bazen de yumuşatıcı bir etkendir, allopregnanolon'un annesidir (beynin Valium'u, sakinleştirici hapıdır). 3. TESTOSTERON: Hızlı, iddialı, odaklanmış, her şeyi tüketen, erkek; baştan çıkarıcı; saldırgan, hissiz; sarılmaya için zamanı olmayan. Kadınlarda da bu hormon vardır. (Brizendine, 2011, s. 124) 4. OKSİTOSİN: Yumuşacık, mırıldayan kedi; sevecen, besleyici, toprak ana, Oz Büyücüsü'ndeki iyi cadı Glinda; yardım etmekten ve hizmet etmekten zevk alır; östrojen'in ve vasopressin'in (erkek sosyalleşme hormonu), kız kardeşi, dopamin'in arkadaşı (beyne kendini iyi hissettiren diğer bir kimyasal). 5. KORTİZOL: Yorgun argın; stresli; fiziksel ve ruhsal olarak hassas duyumsatan bir hormon. 6. VASOPRESSİN: Gizli, arka planda, içten içe saldırgan erkek enerjiler; testosteronun erkek kardeşi, oksitosinin erkek kardeşi (Oksitosinin de yaptığı gibi aktif, erkeksi bir biçimde bağlanmayı istemenizi sağlar). 7. DHEA: Tüm hormonların deposu; aynı anda her yerde olabilen, her zaman hissedilir, hayatın özünü içinde barındıran; enerji verici; testosteron ve östrojenin annesi ve babası. Takma adı "anne hormon", hormonların Zeus ve Hera'sı; gençlikte bol miktarda bulunur yaşlandıkça gittikçe azalır. 8. ANDROSTENEDİON: Yumurtalıklardaki testosteronun annesi; küstahlığın tedarikçisi. Gençlikte hareketli, menopozda zayıflar ve yumurtalıklarla birlikte ölür. 9. ALLOPREGNANOLON: Projesteronun lüks düşkünü kızı; onsuz huysuz oluruz. Yatıştırıcı, sakinleştirici, rahatlatıcı; stresi ortadan kaldıran, ama gider gitmez de son derece rahatsız edici bir yoksunluk sendromuna neden olan hormon. Ani gidişi, PMS'nin (Âdet öncesi sendromu) nedenidir, kadınların âdet dönemlerinin başlamasından üç-dört gün öncesine denk gelir. (Brizendine, 2011, s. 15 - 16)

KADININ GÜCÜ 19. Yüzyıl bilim adamları, erkek beyninin kadın beyninden %9 daha büyük olması nedeni ile kadınların anlaksal anlamda daha yetersiz olduğunu düşünmüşlerdi ancak bu düşünce bugün çürütülmüştür. Çünkü erkek ve kadın beynindeki hücre sayısı eşittir. Sadece kadınlarda beyin hücreleri daha sıkı istiflenmiştir. Adet gören kadınların beyninde %25’lik bir değişim olur ve daha gergin, öfkeli bir yapı sergilerler. (Brizendine, 2011, s. 21 - 23) Ancak inançların ve inanç düzeneklerinin yani dinlerin doğuşunda, yazının bulgusundan önceki çağlarda İskandinavya’daki adet gören kadınların kendinden geçme durumlarının temel etken olduğu söylenir. (Schure, 1989, s. 56) Erkek ve kadın arasındaki genetik kodlama ayramı %1’dir. (Brizendine, 2011, s. 21)Ancak bu minik değişiklik, salgılardan sinir uçlarına dek tüm bedeni etkilemektedir. Kişi ile kişimsi maymunalar arasındaki ayram yalnızca %2’dir. Can alıcı soru şudur: Bu aralık giderek açılacak mı yoksa evrimsel süreçte giderek kapanacak mı? Dişiliğin bedenin her hücresine işlediği noktasında erkekler paylı ve


doğru düşünmektedirler. Ancak hücrelerindeki işleyiş başkalığı konusunda bilim henüz yetersiz. (Greer, 1997, s. 21) Kadınların boşalması, erkeklerinden başkadır. Erkeğinki üreme şansını artırma amaçlı iken kadınınki bağlılık ve cinsel doyumun dile getirilişidir. (Brizendine, 2011, s. 118) Kadınların yakışıklı erkekler olan ilgisi de daha iyi boşalmalar yaşatacağını düşündüğü içindir. (Brizendine, 2011, s. 119) Günlük konuşma sözcüğü dağarcığı kadında 20.000, erkekte 10.000 olarak açıklama bulmaktadır. Kadının okuma yazma yeteneği daha güçlüdür. Çünkü duygusal sinir odağı ile sözel sinir odağı aynı lobdadır. Tözel konularda da daha kavrayışlıdırlar. Acıyış noktasında kadın daha duyarlıdır. (Güleç, 2016) Hata ilk Türkçe sözlüğümüz olan Divanı Lügatit Türk’te acımak sözcüğü ‘kavdınmak – kadınmak’ diye geçmektedir. (Mahmut, 2003)

CİNSEL EREK Dişi cinsin, erkekten daha güçlü olduğu yolunda deliller vardır. Daha çok yaşarlar. (Greer, 1997, s. 23) Kadınların güzellik konusunda üstün olduğu doğrudur. Ne de olsa tüm ağır işlerde erkeler ön plandadır. Buna rağmen doğadaki en güzel göğüs bile hayal edilenden daha güzel değildir. Cinsel tercihler konusunda bir tür sınıf farklılığı vardır. İşçi sınıfının sevgilisi, hala yuvarlak ve tombuldur. Ancak modasever orta sınıf, inceliğe, hata zayıflığa iltifat ediyor. (Greer, 1997, s. 32-34) Doğal seçilim yoluyla daha kılsız kadınların yeğlenmesi sayesinde bayanların erkeklerden daha kılsız bir cilde ulaşmış olmaları genellenebilir bir sav değildir. Bazı erkeklerin de saçları gürdür ve tenleri kılsızdır. Kadınlar doğurgan dönemlerinde günde belki üç ya da dört- kez seksi düşünürken, yirmi ile otuz yaş arasındaki erkeklerin %85'i 52 saniyede bir seksi düşünmektedir. (Brizendine, 2011, s. 127) Muhyiddini Arabi, kadının ekeği tamamlayan bir parça olduğunu ve cinsel istemin buna dayandığını savunur. (Arabi, 1971, s. 253) Onun bu yorumunu Kur’an’ın Zariyat Suresi’ndeki 49. Ayete geçen “Biz her şeyi çift yarattık!” tümcesine dayanmaktadır. Buna benzer olarak penisin büyüklüğüyle ilgili duyulan kaygı, kadın cinsel organının küçüklüğü konusundaki kaygıyla paralellik gösterir. (Greer, 1997, s. 38) Vajina o kadar yapay yapılmıştır ki, herhangi bir penise uyum sağlayabilir. Böylelikle, uzun bir penise yol açacak, kısasıyla buluşacak. kalını için genişleyecek, küçüğü için büzülecektir; yani, her erkek, herhangi bir Kadınla, her Kadın da, herhangi bir Erkekle yatacak kadariyidir. (Greer, 1997, s. 39) Pek çok erkek dişi dilinin (klitoris) uyandırılması için harcadığı çaba boşunadır. Çünkü doğru dokunuşlar, kadını dinginleştirici olanlardır. (Greer, 1997, s. 42) Erkekler boşalmadıklarında kasıklarında basınç duyarken kadınlarda bu yoktur. Kendi adını taşıyan Platonik diyalogda Locrili Timaeus'un ağzından öğrendiğimize göre, Yeryüzü, her şeyi içine alan, dolayısıyla duyu organlarına, hatta hiçbir organa ihtiyaç duymayan bir küre olarak yaratılmıştı. Timaeus'un açıklamasına göre, Yeryüzünün "besinini almasını veya sindirdiklerini boşaltmasını sağlayacak'' bu tür organlara ihtiyacı yoktu, "zira ona giren çıkan hiçbir şey yoktu, çünkü ondan gayrı bir şey yoktu. Ölümsüz, kendi kendine yeten bir "organsız beden" şeklindeki bu Yeryüzü tasvirinin yankıları çağları aşıp günümüze kadar ulaşmıştır (Deleuze ile Guattari'nin meşhur tabirinde gördüğümüz gibi). (Copjec, 2015, s. 59) Erkekler gergin olduklarında cinsel ilişkiyi düşünürken kadınlar daha çok dingin olduğunda bu istekte bulunmaktadır. (Brizendine, 2011, s. 105) Tek eşlilik (monogami) istemine neden olan gen bulunmuştur. Vasopressin reseptörü geni adı veriliyor. Araştırmacılar "tekeşli" kuş türlerinin bazılarında dişilerin yavrulan için en iyi genleri bulmak amacıyla eşlerini aldattıklarını keşfettiler. Evrim


bilimcilerse uzun süredir, serçeler ve horozlar için geçerli olanın insanlar için de geçerli olduğunu tahmin ediyor. (Brizendine, 2011, s. 107)

KADININ YOLU Kadının yolu bir genişleme yolu, eskiyen veya artık kullanılmaz hale gelenleri salıverme yoludur. Bunda büyük ölçüde bir güven, azim ve teslimiyet söz konusudur, mücadele değildir. (Hart, 2014, s. 27) Tanrının ve nötr olanın olumlu ve yaratıcı anlamı, bizim bugün keşfettiğimiz, her ikisinin de ötekiyle ilişkilerini sürdürdükleri bir yer olabilir. (İrigaray, 2014, s. 18) Kadınların en büyük gücü anneliklerinde, yaraho, yaşam veren güçlerinde yatar. (Hart, 2014, s. 37) Kadının bir organı çocuğu beslemek için evrimleşmiştir. Yani göğüsleri. Belki de bazı erkekler anneye duydukları özlem ve beslenme gereksinimi ile hep çocuk kalmaktadırlar. Kadınların çevreni (aurası) göğüs bölgesi, kın (vajin) ve başın arka kısmında toplanmıştır. Belki de adet gördükleri için bu güçleri gökteki Ay ile ilgilidir. Ayın çekim gücü gezenimizi ciddi ölçüde etkilemektedir. Rahim içsel bir alandır ve enerjilerin güçlü bir şekilde birleşmesidir. Uretken, yaratıcı ve saftır. Bir kadın uygulayıcı, rahimle başarılı bir şekilde çalışabilirse, beden hamileliğin anısına sahip gibi olur ve yarahcı süreç meydana gelir. Fiziksel beden dönüşmeye başlar. iç organların niteliği değişir. Spiritüel enerji büyür ve bedeni etkiler. Kadının bedeni çok güzel bir şekilde tasarlanmıştır. Rahim, tıpkı yerkürenin okyanusları ibi, ene 'i etirir. Göğüsler, tı kı erkürenin ağlan ibi enerjiyi dışarıya yayar. (Hart, 2014, s. 50) Nietzsche, kadınlarda az da olsa sivrim (zeka) olsaydı yemek yapmakta ustalaşmış olurlardı sözünü bir kenara bırakırsak, sağlıklı yiyecekler hazırlamak ve yemekleri sevgiyle hazırlamak ve yiyeceğin nasıl yetiştiğine yeniden bağlanmakla ilgilidir kadın. (Hart, 2014, s. 54) Dr. Sun ve Hilary Hart gibileri, kadınların yüreğinin yerkürenin odağındaki çekirdek ile iletişimde ve bağlantılı olduğunu savunur. Çünkü kadın doğal olandır. Doğa da güzeldir. Doğaya karşı gelen tüm güçler yenilmiştir. ‘A.. olanın dini olmaz’ sözü yerine kadınlar doğal olarak bir şamandır demek daha uygundur. Çünkü onlar doğa gibi değişken ama duyarlıdırlar. SONUÇ Kadınlara bağımlı kalmamaya çalışın!

KAYNAKÇA XArabi, M. (1971). Füsusul Hikem. İstanbul: İstanbul Kitabevi. Arıkan, R. N. (2011, 01 23). Kalemim Sürçtü. Pembenar: htp://www.milliyet.com.tr/kadin-beynierkek-beyni-pembenar-yazardetay-yasam-1343245/ adresinden alındı Badinter, E. (1992). Biri Ötekidir. İstanbul: Afa Yayınları. Brizendine, L. (2011). Kadın Beyni. İstanbul: Say Yayınları. Copjec, J. (2015). Tut ki Kadın Yok. İstanbul: Encore Yayınları. Cristopher Ryan, C. J. (2015). Cinselliğin Şafağı. İstanbul: Okyanus Yayınevi.


Demiral, E. (2011, 10 18). Kadınların Erkeklere Göre Fiziksel Farklılıkları. Yeni Alanya: htp://www.yenialanya.com/kadinlarin-erkeklere-gore-fiziksel-farkliliklari-makale,2093.html adresinden alındı Erbil, P. (2015). Kibele'den Pandora'ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık. Greer, G. (1997). Cinselliği Biten Kadın. Ankara: Doruk Yayımcılık. Güleç, H. (2016, 10 21). Kadın Erkek Farklılıkları. Önce Vatan: htp://www.oncevatan.com.tr/kadinerkek-farkliliklari-makale,36995.html adresinden alındı Hart, H. (2014). Kadın Bedeninin Spiritüel Gücü. İstanbul: Ray Yayıncılık. İlkkaracan, P. (2014). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları. İrigaray, L. (2014). Başlangıçta Kadın Vardı. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Kristeva, J. (2012). Kadın Dehası. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Mahmut, K. (2003). Divanı Lügatit Türk Sözcük Dizini. (M. Bahari, htp://gokturkanitlari.appspot.com/eskiturkcesozluk.html adresinden alındı

Derleyici)

Mahmut, K. (2005). Divanı Lügatit Türk. An. Maraşlı, S. (2015, 01 13). Kadın Erkek Farklılıkları. Çocuk Aile: htp://www.cocukaile.net/kadin-erkekfarkliliklari-2/ adresinden alındı Nursi, S. (2007). Lemalar. İstanbul: Şahdamar Yayınları. Sayar, K. (2017). Seçtiklerim. 2017 tarihinde kemalsayar.com. adresinden alındı Schure, E. (1989). Büyük İnisiyeler. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları. Touraine, A. (2007). Kadınların Dünyası. İstanbul: Kırmızı Yayınları. Uçkan, İ. (2002). Kadınları Kullanma Kılavuzu. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.


DOĞRU DÜŞÜNME YOLLUĞU DOĞRU DÜŞÜNCE KILAVUZU Yazan: Salih Yurten Geçen: 18.07.2017

DÜŞÜNME TÜRLERİ 1. Sözel Düşünme 2. Sayısal Düşünme 3. Görsel Düşünme DÜŞÜNCE TÜRLERİ 1. Zorunlu Düşünce 2. Yararlı Düşünce 3. Mutlu Düşünce 4. Kutlu Düşünce

1. ZORUNLU DÜŞÜNCE Kişi sözcüklerle düşünür. Kimileyin istemesek de içimizde konuşan bir kendiliğimiz vardır. Kadim ulema buna saf düşünce ya da nutk demiştir. Bu içten konuşma istemsiz ve kötü olarak gerçekleşiyorsa buna vesvese demişlerdir. Gerçek şu ki olmak istediği kişi ile şu anki benlik arasındaki ayram yani farktan doğan bir içsel çatışmadır bu. Önüne geçilebilir. Çinliler’in Tao ve Zen öğretileri ve İnduslular’ın Budacılık öğretileri arasında bu içsel konuşmanın engellenmesine yönelik nesler vardır. İstekleri azaltma, amacı ortadan kaldırma, akışına bırakma, uğraşı edinme gibi çözümlerden söz edebiliriz. Düşünmeyi bir yaşamsal eylem olarak gören Descartes, bilgi düşlemini varlık düşlemine bağlamaya çalışarak düşünme eyleminin var olma savaşı olduğunu vurgulamıştır. Aslında düşünmeyi yaşamın vaz geçilmez bir dürtüsü olan Yunan düşünürleri de bu öbekte değerlendirilmelidr. Bizi zorunlu düşünceye iten bir neden de pay arayışıdır. Türe arayışı! Haksızlıklar, adaletsizlikler bizi istemsiz olarak zihinsel faaliyete sürükler. Bizi zorunlu düşündüren ikinci eğilmimiz gerçeği bilme tutkumuzdur. Gücünü doğruluktan alır. 2. YARARLI DÜŞÜNCE Özellikle 18. Yüzyıl’da başlayan Uran Devrimi ile yararlı olanı taçlandırmaya çalışan pragmatist bir erdemsizlik gelişti ve ilginçtir ki erdemin yerini aldı. Batı Ahlakı’nın bu bozunumunu engellemeye çalışan Osmanlı toplumu gibi oluşumların her türlü gevur icadını yadsımaya varan uç yasaklama ve baskı eylemleri altında gizli olan işte bu erdem savaşıdır.


Yararlı düşüncenin temel gereksinimlerin ötesine vararak Epikür’ün Hazcılık öğretisini aşan, hazzı madde olarak tekelleştiren bir aşırılığa varması ile oluşmuş yönetimlerin eleştirisi, kapitalizm eleştirisi bu yüzden birçok düşünürü yazmaya zorlamıştır. Günümüz yüksekokullarının birçoğu daha çok bilmek, doğruya ulaşmak için değil de daha çok kazanmak için düşünen ve kaçınılmaz olarak başarısız olan akademisyenlerle doludur. 3. MUTLU DÜŞÜNCE Çoğunlukla bizi düş kurmaya yönlendiren bir düşünce türüdür. Sözel ve sayısal düşüncenin bittiği yerde başlar. Öğrenç duygusu, bilişteki doyum gibi nedenleri vardır. Cinsel istemlerimizi genellikle bu düşünce yöntemi ile gideririz. Aşırı umut durumundan doğan istemsiz mutlu düşünceler de vardır. Başkalarının mutluluğuyla mutlu olmak, mutlu olunca topluma ve çevreye daha yararlı bir birey olacağına inanmak gibi itici güçleri vardır. 4. KUTLU DÜŞÜNCE Önsel Düşünce: Batı düşünürlerinin a priori dediği, gözleme ve deneye ve deneyimlere gerek duymadan gerçekleştirdiğimiz düşüncelerdir. Örneğin yeni doğan bir çocuğun direkt annesinin memesine yönelmeyi us getirmiş olması gibi gensel nedenlerle ele alınabilecek bir durumdur. Sezgisel Düşünce: Kuşkunun iticiliği ve yakınsamanın çekiciliğinin güdülediği düşünme biçimidir. Esin Düşünce: Tanrı çevresinden ya da doğa çevresinden tetiklendiğine inanılan, istemsiz ve nedensiz gerçekleşebilen, bilgi ve deneyimi aşabilen bir düşünce türüdür. Kutsal sayılan birçok betikte bu düşüncelerin gelişimini görebilirsiniz. DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ 1. Yaratıcı Düşünme: Daha önce düşünülmemiş olanı hedefleyen biçimdir 2. Eleştirel Düşünme: Girdileri sınama ile çıktılar oluşturma biçimidir. 3. Duygudaş Düşünme: Şartları, ortamı ve süreci tıpkılaştırarak düşünme biçimidir.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ 1. Karşıt düşüce geliştirme 2. Benzer düşünce geliştirme 3. Parçadan bütüne doğru düşünme 4. Bütünden parçaya doğru düşünme 5. Süreç içerisinde değerlendirme 6. Benzetmelerle düşünme DÜŞÜNCEYİ SINAMA 1. Mantığa Göre Sınama: Yaşamdaki deneyimlerimizin toplamından doğan mantık, neleri yapmamız gerektiğini ve neleri yapmamamız gerektiğini belirleyen anlaksal bir süreçtir. 2. Topluma Göre Sınama: Toplumun onay verdiklerini doğru, onay vermediklerini yanlış görme biçimidir ve kanımca en nitelikli ve en kolay düşünme biçimidir. Çünkü yenilikler denemek


çoğu kez yutuzdurur. Dogma olarak aşağılanan bu düşünme biçiminin batıl inançları besleme, yanlış bilgileri saklama alışkanlığımıza neden olması açısından eleştirilmesi oldukça doğrudur. 3. Yüzdeye Göre Sınama: Eyleme geçmeden önce getirilerin ve götürülerin yüzdeye vurulması durumdur. Sayımlayıcı bu yönteme göre %50’nin üstünde yararlı olan durumları ya da eylemleri olumlu, %50’nin altında yararlı olan durumları ya da eylemleri olumsuz olarak değerlendirme biçimidir. Bir şeyin yararı zararından fazla ise o şey zararlıdır.


DUYGULARIN KAYNAĞI

Yazan: Salih Yurten Geçen: 26.07.2007

Duygularımız evrim içerisinde hangi nedenlerle geliştiğini ve bizi diğer canlılardan ayıran bu güdülerin kaynağını belirlemeye çalışacağım. Duygular canlılık belirtecidir. Öte yandan duygular ölçüsüz ve istemsiz gerçekleştikleri için kişiyi başarısızlığa sürüklerler. Çünkü hesap edilemez ve denetlenemezdirler. Us arttıkça duygular körelir. Tanrı ve töz kavramları binlerce yıldır kişilerin kafasını kurcalamış olsa da onları tartışmaya gerek duymuyoruz. Çünkü ölçülebilir, kanıtlanabilir konular değildirler. İsterdim ki bu üstün uyarımları tek tek ve daha geniş anlatayım ancak, bu konuda betiklerde ve genel ağda bile henüz bir liste bile bulunmamaktadır. Duygubilim (psikoloji) işte bu yüzden doğa bilimleri ile boy ölçüşemez. Dolayısı ile bu çalışma bir liste yapma işinden öteye gidemedi. Şimdilik! Acı: Aşırı uyarılan sinir uçlarının bilinçteki yansımasıdır. Yaşamı koruma güdüsüyle ilgilidir. Acım: Merhamet, şefkat anlamına gelen bu sözcük, türdeşini koruma içgüdüsüdür. Binlerce yıllık toplumsal yaşamın kazandırdığı bir dürtüdür. Temeli duygudaşlıktır. Kendini onun yerine koymadır. Dolayısıyla acım, yine kendine acımanın bir başka biçimidir. Kendimize acıma da yaşamı koruma güdümüze dayanır. Açlık: Mide asitlerinin bilinçteki yansımasıdır. Kaynağı yetersiz beslenme ya da kan şekerinin düşüklüğü ya da salgı bezlerindeki sayrılıklardır. Oksijen artışının doğal bir sonucu da olabilmektedir. Bağışlama: Affettikten sonra içe dolan dinginlik duygusu. Bağlılık: Sadakat! Kaynağı anlaşmalar ve iyelenmelerdir. Gücünü dürüstlükten ve beklikten alır. Beklik: Aidiyet! Kendini, geldiği yere ya da kendisine emek veren kişilere ya da bir nesneye bek (ait) duyma durumudur. Bunu doğduğumuz andan beri yaparız. Anne kokusu, ilk çevre, oguş bu duyguyu besler. Benlik: Gurur da denebilir... Kendini bilme kişide 02 yaşı dolayına rastlar. Çevreden bağımsız olduğunu, kuzlu yani zararlı nesnelerden uzak durması gerektiğini, bedensel bütünlüğünü koruması gerektiğini kavradığı bir dönemdir bu. Toplumun kendisini kabul etmesi için ergenlik döneminde kendini erdemle süsleyen birey, beğendiği bir kişilik, bir kimlik oluşturur. Kendini aşırı beğenme haz veren bir olgudur ancak, toplumsal iletişimi zedeler. Kendini beğenmenin temelinde haz vardır. Haz da bir çıkardır. Bıkkınlık: Yılgınlıktır. İstemediklerimizin yinelenmesiyle ortaya çıkar. Kaynağı özgürlük istemidir. Böbür: Kibirdir. Kendini üstün görme ya da kendini aşırı beğenmeden doğar. Coşku: Yüreğimizin atışlarının sıklığında gizli olan bu duygu, geleceğin belirlenimsizliğinden doğar. Olacakları önceden tam olarak bilseydik böyle bir duyguyu yaşamayacaktık. Dolayısı ile temeli bilgisizliktir. Coşkun kişiler yanlış yaparlar. Çiğrime: Duyguların yoğunluğunun yitirilmesi durumunda ortaya çıkar. Yüz çevirme anlamına gelebilecek bu sözcük ekşi bir tadın yüzümüzde bıraktığı buruşukluk duygusunu andırır.


Dingi: Moral, yaşamsal güç diyebileceğimiz bu duygu, belli bir düzeye ulaşmış olduğumuzu bilmemizden kaynaklanır. Evse: Kaşgarlı Mahmut böyle derdi. Araplar vefa diyor. Borçluluk duygusundan doğar. O duygu da eşitlik anlayışımızdan doğar. Gücenme: Küskünlüğün kapısı olan duygudur. Düş kırıklığı ve beklentilerle ilgilidir. Kaynağı sevgidir. Güdüm: Azim ve gayret ve hırs ve kararlılık da diyebildiğimiz bir olgudur. Kafamızda kurduğumuz biçimlendirmelere ve sıralamalara dayanır. Gülme: Dürtüseldir. Kimileyin gülünç olmayan bir nesne ya da eyleme bile gülmek isteriz. Güven: Beklentilerden örülü bir duygudur. Güven bu yüzden süreç ister. Çünkü çok parçadan oluşur. Özgüveni de kapsar. İçten: Samimiyet dediğimiz bu duygu benzerlikleri eşleştirmemizden doğar. Karamsarlık: Umudun ters biçimlenen karşıtıdır. Beklentilerin azlığı, yaşam istencinin düşümü, sayrılıklar, gerginlik (stres) gibi kaynakları vardır. Kaygı: Kaynağı bilgisizliktir. Öngörülemeyen veriler bizi bu duyguya sürükler. Kıskançlık: Kaynağı sevgidir. Paylaşamama, kendine özel bulma durumlarında ortaya çıkar. Kıvanç: Memnuniyet, doyuma ulaşma, tatmin de diyebiliriz. Kaynağı beklenti ile gerçekleşenin örtüştüğünün ayırdına varmaktır. Korku: Yaşamımızın geleceğini sakıncaya soktuğumuzda duyarız. Kendini suçlamaya dayalıdır. Mutluluk: İyi olguların birbirini izleyeceği ya da sonsuza dek süreceği olasılığını göz önünde bulundurmaktan geçen bir duygudur. Anlıktır! Onur: Eski iyi davranışlarımızdan payımıza düşmesini, kazandığımızı düşündüğümüz saygıya yönelik bir çıkarımdır. Kaynağı özveridir. Öç: Süregiden bir öfke durumudur. Kaynağı türe ve eşitlik arayışıdır. Öfke: Bir yanlışı kavratma, öğretme, ödetme isteğimizden kaynaklanır. Anlaşılmamaktan doğar. Özgürlük: Berkelerden ve bağlardan kurtulma isteği ya da kurtulmuş olma durumudur. Özgürlük, yitirmeden anlaşılmayan bir duygudur. Kaynağı bilinçaltı değil, bilinçtir. Olaylara ve durumlara ve çevre şartlarına ve sağlığa göre deneyimlenir. Özlem: Uzaklaşan haz durumlarını yeniden yaşama isteğidir. Kaynağı sevgidir. Özveri: Fedakarlık olarak bildiğimiz bu sözcük, benliği genişlemiş bireylerde bulunur. Kendini topluma ya da başkasına verebilme, duygudaşlık ya da ırkseverlik ister. Saygı: Kanımca en önemli duygudur. Saygı doğuştan kazanılmaz. Büyüklerimizin bize öğrettiği bir duygudur. Kişi temelde güce tutkundur. Güç onu büyüler. Beden gücü, konuşma gücü, yönetim gücü, beyin gücü... Güce duyulan bu tutkunluk çıkarcılıktan kaynaklanır. Baba çocuğunun saygılı olmasını ister ki yaşlanınca kendisine baksın ya da oguşun kimliğini toplumda aşağılamasın, yüceltsin! Toplum bireyin saygılı olmasını ister ki varlığını sürdürebilsin!


Sevgi: Yunus Emre bizi sevginin tanrısallığına inandırdı ancak, o da bu işi tutkuyu yani aşkı yücelten Rumelili Celalettin Atamızdan öğrenmişti. O da Hafız ve Senai ve Atar gibi İran dizerlerinden... Sevgiyi dallandırabilirsiniz: Anne sevgisi, doğa sevgisi, dirim (hayvan) sevgisi vs... Ancak sevgi karşılık bekler. Aşkın gizli amacının cinsel birleşme olduğu gibi sevginin gizli amacı da çıkardır. Peki anneler yavrusunu karşılık bekleyerek sever? Hayır, bunu güdüsel olarak yaparlar ancak o da evrimsel süreçte gelişmiştir ve kendine olan sevgisinden kaynaklanır. Yani çocuğu anne kendisinin bir parçası olarak görür ve bu yüzden benimser. Sevinç: Düş kırıklığı ile yakın arkadaştır. Anlık bir duygudur. Gelir ve geçer. Neye sevindiğimiz ile doğrudan bağlantılıdır. Şaşkınlık: Olayların ve kişilerin beklentimizden yüksek ya da alçak gelişme ve görünümlerine tanık olduğumuzda ortaya çıkan bir duygudur. Temeli kendine beğenme ve kendine güvenin sarsılmasıdır. Şımarıklık: Sevginin verdiği güvenle kuralları çiğneme genişliğini göze almamıza yarayan bir duygudur. Kaynağı övgü ve sevgidir. Tada: Hoşlanma diyebileceğimiz, çocuksuluğun ve miniksiliğin, yumuşaklığın, inceliğin verdiği tatlılıktan beslenen bir duygudur. Tiksinti: Nefret de diyebilirsiniz! Kaynağı kuz yani zarar verici olduğunu düşünmemizdir. Çıkara aykırı olandır. İğrenme ise anlık tiksintidir. Kaynağı ise kökenin kötülüğünü düşünmüş olmaktır. Gıcıklık duymak ise karşımızdaki kişi ya da nesnenin ters tavırlar takındığına şartlanmış olmaktır. Tutkunluk: Hayranlık! Güzellik ya da olgunluk anlamında büyülenme, ele geçirilme. Kaynağı istekler ve amaçlardır. Tutuculuk: Türdeş sevgisi ve türünü koruma istemi bu duyguya bağlıdır. Çıkarcılığa dayanır. Türe: Adalet, adaletli olma gibi anlamları olan bu sözcük, eşitlik anlayışına dayanır. Oysa gerçekte kimse birbiri ile eşit ve denk değildir. Pastadan pay almak için türe peşinde koşan bireyi bu duyguya iten yine çıkarlarıdır. Umut: Beklentidir. İyi nesler olacağına yönelik gelecek öngörüsüdür. Kaynağı inançtır. Utanç: Kaynağı atasının çocuğuna olan kızmalarıdır. Pay (hak) etmediğimizi düşündüğümüz durumlarda gerçekleşebildiği gibi toplumun kızacağı ve kınayacağı açıkta cinsellik gibi olguları da içerir. Mahcubiyet bu duygunun bilinçli biçimidir. Uyarılma: Cinsel güdülerin bize yaşatığı duyguların tümü... Uyuşukluk: Kendinden geçme ya da duyusuzluk durumlarında ortaya çıkar. Birçok nedeni olabilir. Ünlem: Dikkat duygusu. Buna bir olgu ya da özellik de diyebilirdik ancak alışkanlık haline geldiğinde bir duygu gibi işlev görmektedir. Üzüntü: Düş gücünün geçmiş bir kötü anı yeniden yaşatması ve o anın süreceği kuşkusundan doğan bir duygudur. Yalav: Yalnızlık duygusudur. Tek başınalığın uzun sürmesiyle edinilir. Yangı: Yakınmak, pişmanlık! Yanlış olanı sonradan kavramadan doğar.


Yenginlik: Alçak gönüllülük denilen bu duygu, onaylanmış başarısızlıklardan, görgüden ve üstlerini sınamış olma gibi deneyimlerden doğar. Kaynağı bilgidir. Yorgunluk: Kas dokularımızdaki laktik asidin bilinçteki yansımasıdır. Kaynağı devinimdir.


ERDEMİN KAYNAĞI Yazan: Salih Yurten Geçen: 26.07.2007

Erdem Nedir? Türk Dil Kurumu’na göre erdemİ iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adıdır. İyi olarak nitelendirdiğimiz özellikleri sayalım: Özveri Paylaşma Alçak gönüllülük Yüreklilik Dürüstlük Bağışlayıcılık Tutumluluk Saygı Sevgi Utanma Bağlılık İyi sanı Anlayışlılık Bilgelik ... Doğa Erdemli midir? Kişimsi türlerinin yani primatların 298/300’ü bağlılık kavramını bilmemektedir. Ayrıca babunların kendilerinden küçük maymunları avlamalarına da tanık oluruz. Anne ve babalarıyla ve çocukları ile cinsel ilişkiye girmek dirimler yani hayvanlar için son derece doğaldır. Yamyamlık son bin yıl dışında kişi türünün de bir özelliğiydi. Kendi yavrularını yiyen kediler, başka kuşları aldatan guguk kuşları, güvercinleri yiyen pelikanlar, aç kaldıklarında bakıcılarını yiyen domuzlar vs doğanın erdemli olmadığını gösterir! Doğa acımasızdır. Demek ki doğa Tanrı’nın elinden çıkmamıştır ya da Tanrı erdemsizdir ya da Tanrı bizim kafamızın içindedir!

Erdemin Ortaya Çıkışı Nasıl Olmuştur? Biz kendimizi bildik bileli erdem vardı. Ancak kendini bilen çağcıl kişi türü son 300.000 yılda türemiştir. Acı toplayıcı öbekler biçiminde yaşayan küçük oguşlar kurmaktaydık. Eşlerimizi ve


yiyeceklerimizi paylaşıyorduk. Yani duygudaşlık vardı. Sonra kişiler doğayı da kişi gibi düşünmeye başladılar. Bütün besinleri veren topraktı. Öyleyse toprak anneydi. Ancak yağmur yağmayınca hiçbiri olmuyordu. Öyleyse gök babaydı. Volkanlar erkekti. Çünkü kızıyorlardı. Dereler dişiydi. Çünkü dişi organına benziyordular... Şimşek çakıyorsa gök baba kızmış olmalıdır. Ona en değerli yiyeceklerimizden ve en değerli besi dirimlerimizden sunalım dediler. Urfa Göbeklitepe’de, Çatalhöyük’te göçebelikten yerleşik ekine geçen bu anlayışların en eski izleri görülmektedir.

Erdemin İtkisi Nedir? Öncelikle ilk devletlerin kurulmaya başladığı (Doğumdan Önce) DÖ 5000 yıllarına geri dönersek erdemin yönetici çevresinden buduna dayatıldığını görürüz. Çünkü toplum adına karar verebilme gücüne iye idiler. Demek ki erdem ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Bu yüzdendir ki erdeme kafa yoran birçok düşünür yönetime de kafa yormak zorunda kalmıştır. Devlet denilemeyecek küçük oluşumlarda örneğin bir geniş oguşta ya da oymaklarda erdemin kaynağı o topluluğun kendisidir. Amaç topluluğun güvenini sağlamaktır. Paylaşırlar aç kalmamak için! Namusludurlar kuşku duymamak için! Yardımlaşırlar yararlanmak için!... Özverilidirler adlarının unutulmaması için! Verirler kendileri de gerek duyduklarında alabilmek için! Demek ki erdemin dayatıcısı toplumdur. Seçkinler sınıfı toplumun erdemli olmasını isterler. Varlıklarını ve üstünlüklerini sürdürebilmek için! Pek onlar bize dayatmasa da erdem doğamızda var mıdır? Evet. Bebekler üzerinde yapılan deneyler bunu kanıtlıyor. Çünkü us, doğadan başka olarak, beyinde gelişen bir düzendir. Düzen, düzensizliği istemez.

Yalnız Biri Erdemli Olabilir mi? Evet. Ancak onun erdemi ya töze dayalı ya da tanrı inancına dayalı bir erdem olur. Canlılık derecelerini sıralayalım: 1. Elementler: Kendi parçaları arasında uyum olan ve bütünlük gösterebilen... 2. Bitkiler: Büyüyüp gelişebilen... 3. Canlıcalar: Mantar, mercan, virüs gibi kimileyin canlı, kimileyin ölü olan varlıklar... 4. Dirimler: Balıklar, yüzergezerler, sürüngenler, memeliler, kuşlar. 5. Kişiler: Avustraloidler, Mongoloidler, Negroidler, Nordikler. Bu oranda çeşitli canlılık türleri varsa tözden söz edemeyiz. Ancak düşlerimizden ve düşlerimizi üzerine kurduğumuz beden görümlerinden yani anlaksal yansımalarımızdan söz edebiliriz. Dolaysı ile töz de geçersiz bir önermedir. Davranışlar tözün kanıtı olamazlar. Çünkü deyinlerin (robot), doğanın, gezegenlerin ve yıldızların da davranışları vardır. Töz geçersiz bir önermedir. Tanrı inancına bakalım: Tanrı bir mi çok mu, evenin içinde mi dışında mı, o nereden gelmiştir, o nerededir, onu kim var etmiştir; Baal mı, Tüylü Yılan mı, Baal mı, Ra mı, Allah mı, Ülgen mi, Kibele mi, Zeus mu, Yehova mı, İsa mı... Yalnızca yaratmış ve bırakmış mıdır yoksa bütün işleri halen yöneten o mudur gibi birçok soru tanrı önermesinin doğru olmadığını göstermektedir.


Kişi doğasına bakalım: Fıtrat, tabiat, kişilik... Bunlar doğuştan gelir ama işlevselliği genlere dayalıdır. Erdemin itkisi, kökeni de atalarımızdır. Hata kimi erdem özelliklerimiz kalıtsal olarak gelir. Akı iyi, karayı kötü olarak nitelendirmek ta bebeklikten başlar. Gerçekte acıma, sevgi gibi duyguları da kalıtsal olarak alırız ve sonradan geliştiririz. Çünkü hiçbir kadın kötü bir erkeği eş olarak istemez ve doğal seçilim hep iyi kişilerden yana olmuştur ve çağlar sonra iyilik az da olsa kalıtsallaşmıştır. Evet, erdem bir nebze doğamızın gereğidir.

Erdemin Kaynağı Nedir? 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkan tek hücreli canlıların tek amacı vardı: Bölünüp çoğalmak. Peki çoğalınca ne oluyordu? Yanıt şudur: Sonsuz oluyorlardı! Nurslu Said’in varsayımı doğrudur. Tüm canlı davranışlarının altında Sonsuzluk İstemi yatar. Beka arzusu! Kimi bilim adamları genetik bilginin paylaşımından söz ederler. İyi ama genetik bilgi de üreme amaçlı paylaşılır. Bağışıklığı artırarak genetik özürsüzlüğe ulaşmak ikinci sıradadır. Yalan, saygısızlık, sevgisizlik, acımasızlık kafamızda kurulu olan düzeni bozar ve geleceğimizin varlığından kuşku duymamıza neden olur. Kafamız karışır ve anlam ortadan kalkar! Dolayısı ile dinginliğin kaynağı olan güven yaşam içindir. Yaşamın sağlıklı sürdürülebilmesi için...


ETKİN SINIF YÖNETİMİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 28.04.2017 Aydın’a göre yönetim ortak bir amaca ulaşmak için eldeki kaynakların en iyi derecede kullanılması anlamına gelmektedir (Nazlı, 2015, s. 11). Oysa ki Anadolu’nun birçok okulunda vizyon ve misyon denilen amaç ve yöntem araştırılmaktadır, hata dillendirilmiş bile değildir. Kaldı ki Latince Disciplina sözcüğünden gelen disiplin kelimesi (Nazlı, 2015, s. 28) Türkler’e uygun düşmemektedir. Binlerce yıl göçebe yaşamış olan, önemli olayları oturup yazmak yerine, dizeler ve dizgelerle ezber eden bu toplum, özgürlüğüne düşkündür ve kural kalabalığından hoşlanmamaktadır. Disiplin sözcüğü yerine sınıf düzeni ve sınıf yönetimi demeyi daha uygun buluyorum. Üzülerek söylüyorum ki “Çocuklar sessiz olmazsanız ders işlemeye devam ederim!” gibi bir cümleyi kurmak öğretmenlerimizi de utandırmaktadır ama istekli değil de zorunlu eğitimin uygulandığı günümüzde öğretmenlerin işi gerçekten zordur. Sınıf yönetimi; eğitim amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla ilgili etkinliklerin tümüdür (Ağaoğlu,2002) (Varoğlu, 2014, s. 1). Demirel’e göre sınıf yönetimi eskiden sınıfta öğretmen otoritesinin sağlanması anlamında kullanılmaktaydı ve o zamanlarda disipline dayalı bir görüş hâkimdi. Bugün sınıf yönetimi daha çok öğrenmeyi sağlayacağı sınıf ortamının sağlanması ve sürdürülmesi olarak ifade edilir (Varoğlu, 2014, s. 10)Uzun yıllar ebeveynler, öğretmenler ve din mensupları çocukları korku ve baskıyla disipline etmeye çalıştılar. Bağırma, üzerine yürüme, hırpalama, dayak atma, vurma, eleştirme, tehdit, alay etme, azarlama meskenlerde ve eğitim kurumlarında olağan durumlar olarak görülebiliyordu (Ada ve Çetin, 2002: 7) (Nazlı, 2015, s. 3). Sınıf yönetiminin amacı, öğrencinin daha sağlıklı öğrenmesini sağlama, öğrencinin güvenliği, iletişim ve sosyalleşme becerilerinin artırılması, okul eşyalarının zarar görmemesi şeklinde sıralanabilir (Nazlı, 2015, s. 34). Sınıf Yönetimi ile ilgili çalışmalar 1907 yılında William Chandler Bagley ile başlamıştır. (Güner, 2010, s. 23) Ardından Davranışçı, Çevreci, Süreç - Çıktı yaklaşımlarla bu ala genişletilmiştir. Davranışçı yaklaşımda olumlu pekiştireç (ödül), olumsuz pekiştireç (yaptırım), bedel, söndürme gibi dört ögeden oluşmaktadır. Diğerlerini adından anlayabilirsiniz ancak, söndürme olayını biraz açıklamakta yarar var. İstenmeyen bir davranışı görmezden gelme, ödülün azaltılması gibi yollarla yapılır. Anadolu ağzında ‘bir kulağını ağır, bir kulağını sağır etmek’ diye özetlenebilen bir davranıştır. Tepki vermeme de diyebiliriz. Öğretmenin kullanabileceği belli başlı sözel olmayan iletiler şunlardır; a) Görmezlikten gelme b) Göz teması c) Yakınlaşma (fiziksel) d) Dokunma e) Sessiz kalma (Nazlı, 2015, s. 46)


Süreç – Çıktı yaklaşımını ortaya atan Kaunin’e göre, etkili öğretmenler sorunlar daha yaşanmadan önce önlem alabilen kişilerdir. (Güner, 2010, s. 30) Sınıfı sürekli gözlemeleri ve süreye yaymada başarılı olmaları da etkili bir tavırdır. Gettinger ve Kohler’e göre, etkin ve başarılı öğretmenler sınıf kurallarını en başta açıklayan ve bu kurallara bağlı kalan öğretmenlerden çıkmaktadır. Yapılan anketlerin sonucunda okulun ilk haftalarında ortaya çıkan sorunların sonraki zamanlarda giderek arttığı ve ilk haftaları sıkı tutan öğretmenlerin daha az sorun yaşadığı saptanmıştır. (Güner, 2010, s. 31) İlginç olan konu şudur ki Gettinger ve Kohler, en iyi öğretmenin dahi ders zamanının yarısını ders dışı etkinlik ya da hazırlıklarla geçirdiği gerçeğini ortaya koymuşlardır (Güner, 2010, s. 32). Yani zamanı verimli kullanmak, sürekli ders işlemek değildir. Çevresel Yaklaşım ise 1967’de Gump’ın yöntemsel çözümlemeleri ile ortaya çıkmıştır. Çok boyutluluk, eşzamanlılık, hız, tahmin edilemezlik, herkese açıklık ve ortak geçmiş. Tüm bu özellikler sınıfın içinde bulunan kişileri etkilemektedir. Sınıf düzeni kurallara harfi harfine uymak ya da sessizliği sağlamak anlamına gelmemelidir (Güner, 2010, s. 35). Öneriler: 1. Sınıf kurallarının sayısı 7’yi geçmemelidir (Güner, 2010, s. 37). 2. Öğrenciye soru sorma adabının öğretilmesi gerekir. Rumelili Celalettin Atamızın dediği gibi: “Soru sormak için dahi az da olsa bilmek gerekir!” 3. Uyum ve düzen (disiplin) kuralları sene başında açıklanmış olmalıdır. 4. Ödüller ve yaptırımlar tutarlı ve eşit dağıtılmış olmalıdır. 5. Sınıf gözlemi, öğrencilerin neye gereksinim duyduklarını bilmenizi sağlamak için olmalıdır. Buna Withitness Kavramı denilir. 6. Dersi beğenilen bir biçimde işleyen öğretmenlerin daha az sorunla karşılaştığı bilinmektedir. 7. Eleştirel düşünmenin sınıf yönetimi içinde kullanılması öğrencilerin üst düzeyde düşünme ve karar verme olanağı sağlayabilir. Ancak tüketim kültürünü sindirememiş olan Anadolu ulusu, eleştiri kültürünü de öğrenememiştir ve eleştirel düşünme yöntemlerini de bilmemektedir. Hata ilk eleştiri metnimiz olan Koçi Bey Risalesi (1631, Sultan Murat Dönemi) bile bir Arnavut tarafından yazılmıştır. 8. Ödül ve yaptırım ögelerini eşit dağıtmaya çaba gösterilmelidir. Eggen’e göre eleştirel düşünme, bilgilendirme arzusu, kuşkucu bakma, belirsizliği onaylama, kanıt arama, çağrışım kurma, son yargıyı geciktirme ile doğrudan ilişkilidir (Varoğlu, 2014, s. 3-4). Durukan ve Öztürk’e göre öğretmenlerin kişilik özellikleri onların sınıf yönetimi tavrını belirlemektedir. Kimi eğitimciler sınıf yönetiminde baskıcı olmayı, kimi eğitimciler eşitliği, kimi eğitici tarafsız davranmayı kabul eder. Ancak etkili hiçbir sınıf yönetiminde bağırmak ve olumsuz eleştirilerle sindirmek gibi tutumlar görülmez (Varoğlu, 2014, s. 2). İyi bir sınıf yönetiminin sonuçları şunlardır: 1. Öğrenci katılımı en üst seviyededir. 2. Öğrenciler, kendilerinden ne beklendiğinin fakındadır. 3. Boş zaman, karmaşa ve düzensizlik en az seviyededir.


4. Öğrenciler ve öğretmen arasında çift yönlü konuşma ve anlaşmaya dayalı iyi bir iletişim ağı vardır (Varoğlu, 2014, s. 10) Kötü bir sınıf yönetiminde (otokratik) ise şu özellikler görülür: Öğrencinin rastgele soru sorarak dersi bölmesi, sınıftan çıt çıkmaması, ödev yapmayan veya geç kalan öğrencinin derse alınmaması, öğrencilerin birbirleri ile karşılaştırılması, öğrencinin suçlanması, fiziksel cezaya başvurulması, eleştirilerde ailenin geçmişinin, etnik kökenin eleştiri kapsamına alınması, öğrencinin ailesine veya okul yönetimine şikâyet edilmesi gibi davranışlar bu kapsamda değerlendirilmektir ( Terzi, 2001) Otokratik anlayışa sahip öğretmenler, öğrencilerine değişmez standartlar koyarlar ve öğrencileri bu standartlara göre şekillendirmek, denetlemek ve değerlendirmek isterler. İtaat etmeye, otoriteye saygı gösteremeye, çalışmaya ve geleneksel değerlerin korunmasına aşırı derecede önem verirler. Öğretmen ve öğrenci arasındaki sözel iletişime önem verilmez, öğrenci özerk bir kişilik geliştirmesi, bireyselleştirilmesi desteklenmez. Bu anlayışta öğrencinin görüş ve düşüncülerini açıklamasına, benliğini ortaya koymasına, liderlik ve önceliği ele almasına izin verilmez ( Dönmezler,1999). (Varoğlu, 2014, s. 11). İlgisiz yönetim anlayışının öğrenci üzerindeki davranış etkilerini Tezcan (1994) şöyle sıralamıştır. 1. Öğrenci derste serbest kalır. 2. Öğrenci derste belli bir amaca yöneltilmediğinden, yaşamda da belli bir amaca yönelmez. 3. Derste öğrenci disiplinli davranmaz ve bu disiplinsizlik yaşamı boyunca sürer. 4. Sınıfta öğrenme ve çalışma atmosferi zayıflar. 5. Öğrenciler sınıfta istediklerini yaptıklarından bu isteklerin birbirinden farklı olması durumunda sık sık çatışmalar ortaya çıkar (Varoğlu, 2014, s. 14-15). Geleneksel sınıf yönetimi öğretmen merkezlidir. Kararları o alır, öğrenciler arasında ayrım yapabilir, eleştiriye izin vermez ve sessizlik esastır. Kısacası öğrenci düzene kurban edilir. Tepkisel yaklaşım biçimi uygulanır ve öğrencinin en ufak yanlışı karşılıksız kalmaz, böylece çocuk okuldan kopar. Gelişmiş sınıf yönetimi ise önleyici yaklaşım biçimini kullanır. Gözlemlerle olumsuzlukları önceden öngörür ve önüne geçer. Çocukların sürekli değişen ve gelişen (ergen) durumları göz önünde bulundurulur. Bütünsel yaklaşımla yanlışları bireye değil topluluğun etkileşimine mal eder. Sınıf yönetiminin bir diğer boyutu da sınıf oturma planı gibi dış özelliklerdir (Nazlı, 2015, s. 19). Sıraların peşpeşe dizildiği ve yaramazlık yapabilen öğrencilerin arka sıraları seçtiği, saklanarak dersten bağımsız işlerle uğraştığı dizilim yerine U oturma biçimi daha sağlıklı ve daha uygundur. Amerika’da her 3 öğretmenden 1’inin mesleği bırakma niyetinde olmasının nedeni öğrencilerde görülen istenmeyen davranışlardır (Nazlı, 2015, s. 4). Olumsuz davranışta bulunan öğrencilere karşı bu tutumu ile ilgili soru sorabilir, onu uyarabilir, onunla özel konuşabilir, rehberlik servisine yönlendirebilir, ailesi ile iletişime geçebilir, ona sınıf kurallarını yeniden anımsatabilir (Nazlı, 2015, s. 51-53) ya da hakkında tutanak tutabilirsiniz. Sınıf yönetiminde değişik yaklaşımlar söz konusudur. Bazılarına göz atalım: Canter Yaklaşımı’na göre sınıf düzenini bozan öğrenci önce uyarılmalıdır. Ancak olumsuz davranışlarını sürdürürse sınıftan 10 dakika ara ile uzaklaştırılabilmelidir (Nazlı, 2015, s. 55).


Glasser’in Gerçeklik Sağaltım Yaklaşımı’na göre öğrenciler yüzleşmek istemedikleri gerçeklerden kaçabilmek için olumsuz davranışlara girişirler (Nazlı, 2015, s. 56). Onları yaşamın ve okulun gerçekleri ile yüzleştirerek bu sorunu aşabilirsiniz. Skinner ise Davranış Değiştirme Yaklaşımı’nı hazırlamıştır. Ona göre olumsuz bir davranış ödül ve yaptırımla çözülebilir ve bu tepki o davranışı değişime zorlar (Nazlı, 2015, s. 57). Yani sorunların kaynağı olarak öğrencilerin kişiliklerini değil de davranışlarını görmek daha doğru olacaktır. Gordon’a göre olumsuz etkiye karşı olumlu tepki daha iyi bir yaklaşımdır (Nazlı, 2015, s. 57). Adler’in Ussal Sonuçlar Yaklaşımı’na göre sorunların kaynağında öğretmene karşı nefret, yaramazlık yapma arzusu, hırçınlık değil de ailevi, çevresel ve sosyal uyumsuzluklar yatmaktadır (Nazlı, 2015, s. 59).

KAYNAKÇA XGüner, N. (2010). KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI YAPILAN SINIFLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ÖNLEYİCİ SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Ankara: ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI. Nazlı, K. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Disiplin Sorunları ve Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi . Gaziantep: Zirve Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı. Varoğlu, G. (2014). ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI İLE ELEŞTİREL. İstanbul: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ.


EVRENSEL ERDEM İLKELERİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 04.08.2007

Sadeliğin yüce bir nes olduğu Platon ve Tzu’dan beri yani Doğumdan Önce 6. Yüzyıl’dan beri bilinmektedir. 33 yıllık yaşamına 7 betik sığdıran Bruce Lee sadelik olgunluğa götürür diyordu. Ben yasaları beğenmiyorum! Kuralları da pek sevmem! Çünkü kurallar us ile ortaya konur ve gönül kavramından pek de beslenmezler. Özgürlüğü seviyorum. Şaşılacak durumdur ki denizlerin altı bana daha özgür ortamlar olarak görünür... Günümüz türe (adalet) anlayışı tam olarak tek bir altın kural üzerine kuruludur: Kendine yapılmasını istemediğin bir nesi başkalarına yapma! Ancak uyuşturucunun da yasaklandığını görüyoruz. Öyleyse altın kuralı bir nebze daha genişletelim: Kendine ve başkalarına kuz (zarar) verme! Ancak dirimbilim ve doğa bilimleri gösteriyor ki yeryüzündeki türler, kişi soyu yüzünden sakıncaya girmiştir. Öyleyse altın kuralı birazcık daha genişletelim: Kendine ve dirimlere kuz verme! Ancak devlet malına zarar vermek de bir suçtur, başkasının malına da... Daha derine indiğimizde zararın kötülük, yararın iyilik olduğunu kavrarız. Öyleyse altın kuralımızı bir daha genişletelim: İyilik yap, kötülük yapma! O halde iyilik ve kötülük nedir? Kötülüğü anlamak için kuzun ne olduğunu yani zararın ne olduğunu bilmeliyiz! Bilimsel araştırmalar sonucunda getirileri götürülerine oranla daha az olan nesne ya da davranışlar kuzludur, kötüdür. Bilimsel araştırmalar sonucunda getirileri götürülerine oranla daha artık olan nesne ya da davranış iyidir. Toplum sürekli değişir. Doğa sürekli değişir. Gereksinimler sürekli değişir. Şu durumda en iyi kural, kural koymamaktır. Ancak önceden belirlenmiş bir yanlış ve doğru algısına da gerek duymaktayız. Bu da bilimsel kanıtlarla olur. Doğru ve yanlış konusunda biraz açıklama yapmam gerekiyor. Doğru ve yanlış, daha görecelidir çünkü, bilgiye dayalıdırlar. Oysa iyi ve kötü anlayışı daha az görecelidir çünkü duyunca dayalıdırlar. Peki hiç değişmeyen evrensel erdem ilkeleri yok mudur? İşte bu minik çalışmayı çivide alırken kök yönelimim de bu doğrultudaydı. Bir bakalım: KÖK ERDEM İLKELERİ Dürüstlük: Yalan toplumdaki güveni sarsar. Türelilik: Paysızlık toplumdaki eşitlik anlayışını bozar. Saygılılık: Büyükleri takmamak toplumun deneyimini siler. Sorumluluk: Görevleri aksatmak toplumu geri bırakır.


Bağlılık: Aldatma toplumu engeller. Utanırlılık: Utanmazlık toplumu yozlaştırır. EK ERDEM İLKELERİ Sakinlik: Öfke toplumu parçalar. Sililik: Arsızlık toplumun inancını zedeler. Seleklik: Pintilik toplumun gelecek kaygısını artırır. Ciddilik: Şımarıklık toplumun emeğini boşa verir. Acımlılık: Acımasız olmak toplumu korkutur. İyimserlik: Kötümserlik toplumu bunaltır. Özgecilik: Bencillik toplumun paylaşımını azaltır. Yenginlik: Böbürlenmek toplumu yarışa sokar. Bağışlayıcılık: Öç toplumu kızıştırır. Severlilik: Tiksinti toplumun kendini aşağılamasına yol açar. Kişiliklilik: Kendi ilkeleri olmayanlar toplumda kuşku uyandırır. Evseklik: Unutmak toplumu yaralar. İyeliklilik: Boş vermek toplumun bağlarını çözeltir. Çalışkanlık: Tembellik topluma yük olur. Onurluluk: Aşağılıklık toplumu değersizleştirir. Bu saydıklarımız böyle uzayıp gidebilir. Peki tüm bunların temelinde hangi erdem vardır, hangi ilke diğerlerinin tümünü doğurmuştur? Birçok bilgeye göre hepsinin temelinde dürüstlük vardır. Dürüstlük öyle bir özlelliktir ki bütün sayıbilim ondan doğmuştur. Biçimbilim, oranbilim... Sayılar tek ve düz bir rakamla başlar: 1 Bana kalırsa bütün erdemlerin temelinde türe yani eşitlik ve adalet vardır. Bütün kuralları kaldırdık ve tek bir kural koyduk: İyiliği ödüllendir, kötülüğü yaptırımla! Bir yönetici toplumu çok iyi tanımalı ve bu tek kurala göre davranmalı, diğer tüm kuralları kaldırmalıdır. Peki devletin yargıçları ne ile yargıda bulunacaklar? Duyunçlarına yani vicdanlarına göre... O halde köy başları (muhtarlar), kent önderleri (valiler), ülke başkanı (cumhurbaşkanı) bize yasama kurumu olarak ve yürütme kurulu olarak ve yargı kurumu olarak yeter! Belediye başkanlığı gereksizdir, koşut ve eş bir yapıdır, kaldırılmalı! Seçimler her 5 yılda bir yapılsa yeterli olur. Yöneticiler değişmeli çünkü iyilik ve kötülük algısı da süreçler boyu değişir durur.


EVRİM YASASI VE ÜLKÜLER KURAMI Yazan: Salih Yurten Geçen: 24.07.2017

Doğal seçilime çevre şartlarından başka bir açıklama ile getirilebilir mi? Daha doğrusu doğal seçilimi tamamlayacak başka bir bakış açısı geliştirilebilir mi? Bundan 2370 yıl önce Platon, Mısır gezilerinde tözü kavramıştı. Ruh ile ilgili birçok soru onun anlağını uğraşır kılmıştı. Ancak daha sonra İtalya gezisi yapar ve uzun süredir yanıt aradığı erdemin kökenine yönelik sorulara bir çözüm bulur. Sokrates, erdemli olmak kavramı ile tüm zihinleri bulandıran muzip bir adamdı. Ancak erdemin kaynağının ne olduğu üzerine düşünen Platon’dur. Ona göre erdemin kaynağı tözdür. Ancak tözler de idealardan oluşur. Canlıları canlı kılan ve değişmeyen töz adındaki varlık, bir kaynaktan besleniyor olmalıydı! Bu kaynak Tanrı da olabilirdi idea da... İdea; bi çim, görünüm, tür anlamlarına geliyordu Yunanca’da ancak bugün düş, ülkü anlamında kullanılmaktadır. Platon’a göre görülebilen evrenden başka görülemeyen bir idealar evreni söz konusudur. Peki doğal seçilimin nedeni üreme değil de benzeşme ise! O halde Darwin’in atladığı bir nokta açığa çıkmış olur. Daha önceki bir bete doğal seçilimin evrimsel her olguyu açıklamadığını kanıtlamaya çalışmıştım. (Yaradılış Bilmecesi adlı betimi İssuu sitesinden okuyabilirsiniz!) Atomların soygazlara benzemeye çalıştıkları gibi, çocukların uç kahramanlara benzemeye çalıştıkları gibi, tüm ulusların tek bir ulusa öykündükleri gibi dirimlerde yani hayvanlarda da tutkunluk gerçek bir itki, gerçek bir üreteç olamaz mıydı? Kimi ahtapot türlerinin 16’dan fazla hayvana benzeştiklerini ama bunu savunma ya da gizlenme, korunma amaçlı yaptıklarını bilmekteyiz. Kimi örümcek türlerinin karıncalara benzeşerek onların yuvalarına girip onları avladıklarını biliyoruz. Peki hayvanların düşleri, tutkuları, tutkunlukları onları biçimlendiriyor olabilir mi? Eğer dirimlerde tutkunluk varsa, diğer canlılara benzemek için onları bir kez görmüş olmaları yeterli olurdu. Örneğin güvercin, Stockholm sendromu ile atmacaya tutkun olmuş ve ona benzemeyi kafaya takmış olabilir. Ancak doğada seçilim çok yavaş işlediğinden biz bu tutkunluğun sonuçlarını şu an göremiyor olabiliriz. Kediler doğaya bırakıldıklarında giderek büyümeye başlarlar. Hata dağ kedilerinin bir kısmı, azat edilen ev kedileri ile çiftleşmiştir. Acaba aslanlarla aynı ortamda yaşamak zorunda kalan kediler, giderek daha büyük olan eşler seçerek evrimsel bir sıçrama gösterirler miydi? Karşı cinse tutku, İbni Arabi Felsefesi’nde söz edildiği gibi kişinin eksiklerini kapatma arzusundan başka bir nes değildir. Yani ben kelsem gür saçlı bir eş isterim. Yoksulsam varsıl bir eş isterim. Çarpık bacaklı isem düzgün bacaklı bir eş ararım... Dirimler yani hayvanlar da sevebilen canlılar olduklarına göre eş seçerken onlar da kendi eksiklerini gidererek bir ülküye ulaşma noktasında başarı elde etmeye çalışıyor olamazlar mı? Platon’un anlattıklarından bir çıkarım yaparsak bir at, atın ideasına iyedir ve o ideal at, zaman ve mekandan bağımsız olduğu gibi özürsüz ve güzelötesidir! Yani bir at bile çirkin bir at ile güzel bir at arasındaki başkamsılığı anlar. Çünkü her atın kafasında ideal, ülküsel bir at biçemi vardır. Dolayısı ile bu ülküsel varlıklar bizi evrilmeye zorlarlar. Çünkü onlara benzemek isteriz. Schopenhauer’in dediği gibi: Davranışlarınızı belirleyebilirsiniz ama isteklerinizi değil!


Aslanlar kedileri yerler. Ancak eğer kedileri yemeyecek derecede evcil bir aslanımız olsaydı ve bizim kedilerimizle birlikte yaşasaydı kediler ona Tanrımız derlerdi. Belki de Tanrı inancımız ülkülerimizden doğmuştur. Eski ekinlerde üstün yararlılıklar göstermiş savaşçılara ya da yetenekli kuruculara Tanrı ya da yarı tanrı denildiğini söylence (mitoloji) okumalarınızdan bilirsiniz! Kelebekler çiçeklerden beslendikleri için mi rengarenktirler, onlara benzeyerek göze batmadan avcıları savuşturdukları için mi, yoksa onları güzel buldukları için mi? Ancak eğer sizi avlamaya çalışan canlıya tutkunluktan çok korku beslerseniz bu evrim gerçekleşmez diye düşünüyorum. Katil balinalar ve köpek balıklarını bir düşünelim! Köpek balıkları katil balinaya benzemek şöyle dursun olabildiğince aykırılaşma yoluna gitmektedirler. Weisman, farelerle yaptığı deneylerde 20 döl boyunca farelerin kuyruklarını kesmiş ancak, her dölde farelerin kuyruklarının tamam olduğunu gözlemiştir. Sünnetli doğan çocuk sayısı da binlerce yıllık bu geleneğe nazaran pek azdır. Buna karşın kuyruğun kesilmesi ve sünnet kesiminin canlıların istemi ile gerçekleşmediğini de gözden kaçırmayalım! Yani istemsiz edinilmiş nitelikler sonraki soya aktarılmamaktadır. Peru’da, Şili’de, Patagonya’da, Bolivya’da, Avustralya’da, Malta’da, Afrika’da Japonya’da bebeklerin kafasına bez sararak ya da tahta ile sıkıştırarak onların kafalarını uzatma ve büyütme geleneklerini gözlemleyen antik uzaylı kuramcıları, eski zamanlarda yeryüzünde bulunmuş daha iri kafalı tanrılara benzemeye çalıştıkları için böyle yaptıklarını düşünmüşlerdir. Hata Göbeklitepe’deki T biçimli taşlar da o uzun kafalı insansı tanrıları anlatıyor olabilirdi. Çünkü bu T biçimli taşlara sunaklar sunulurdu ve üzerlerinde giysiye benzetilen, kemer tokası gibi belirgeler var. Kutsal betiklerin tümünde ve tüm eski söylencelerde “Tanrı insanı kendi biçiminde yarattı!” tümcesi geçer. Elbete ki yöntembilim (teknoloji) yalnızca beslenmeyi ve yaşam güçlüklerini kolaylaştırmak için var olmadı. İnsanlar Tanrı’ya benzemek istediler. Birtakım güçler ve güzellikler elde etmek için doğayı değiştirmeye çalıştılar. Cinsiyet değiştirenlerin karşı cinse duydukları tutku öylesine derin ve büyüktür ki bu uğurda kerelerce ameliyat masasına yatmayı göze alırlar. Erkekler zamanla kadın elbiselerine ilgi duymuş, kadınlar da erkek giysilerini denemiş ve benimsemişlerdir. Örneğin uzun saç Eski Fransa’da erkeklik belirgesi iken Çağcıl Fransa’da ve şu an tüm gezende kadınlara özgü olarak algılanmaktadır. Şunu bir düşünelim: Canlıların ayırdedici özellikleri başlangıçta hiçbir anlam dile getirmiyordu. Örneğin bir kuşun kol tüyleri ve bir iki kanat çırpmasının başlangıçta ne anlamı olabilirdi ki? Ancak bu canlıların bir ülküleri olduğunu, tüylü kollarının kanada evrilmesini bilinçaltlarında kıyıdan köşeden tasarlamış olduklarını varsaydığımızda işler bir nebze anlam kazanıyor gibi... Çoklu kişilik takıntısı gözlemlenen bireylerin kendi bedenlerini göz sinir hücrelerine varıncaya dek değiştirebildikleri gözlemlenmiştir. Ben Underwood adlı görme engelli, tıpkı yunuslar gibi yankı düzeneği geliştirmiştir, Wim Hof istediğinde soğuktan etkilenmemektedir. Yeni aldığınız bir giysiyi daha iyi taşımak istediğiniz için ya da havaya girdiğiniz için kendi bedeninizi daha düzgün hatlara iye imiş gibi gösterebildiğinize siz de tanık olmuşsunuzdur. Engelli kişilerin cinsel gücünün daha yükseldiği, işlevini yitiren organların diğer organlarda bir güç patlamasına yol açtığı bilinmektedir. Peki bu geçici değişimler neden istemli olarak kalıcı değişimlere dönüşmüş olmasın? Cristopher Ryan gibi araştırmacı yazarlar, kişi penisinin taç kısmını boşaltma etkisi yapabilen bir kancaya benzetirler. Önceki döl kalıntılarını dişinin kınından çıkarabilen bir başlık işlevi görür. Ancak birçok evrimbilimciye göre kişi soyu on binlerce yıldır tek eşli yaşamaktadır. En azından dişiler değil yalnızca erkekler çok eşlidir. Dolayısı ile erkeklerin kamış başı dişiye daha çok haz vermek için evrimleşmiş olamaz mı?


Kişi aynaya bakınca kendini tanır ve kendini sevmektedir. Kişimsi maymunlar bu algılamayı daha geç gerçekleştirirler. Oysa kişi, tek ve eşsiz olmak ister, kendini özel bulur. İşte buna kişimsi maymunlarda pek rastlanmaz. Eşleri için yarışan gorillerin çabasını saymazsak. Demek ki kişi bedenlerinin ve yüzlerinin birbirinden ayrışmasını, başkalaşmasını ve kimliğe bürünmesini onun kendini özel buluşuna bağlayabiliriz. Asya Şebekleri de tek eşlidir ama onlarda bu görünsel ayrışma gerçekleşmemiştir. Şu an bedenimizde işe yaramayan apandis, plantaris kası, kulak kasları, kuyruk sokumu, tüyler, Jacopson organı eğer gerek duyulursa yeniden iş başında olacaklardır. Çünkü DNA’lar bir taslak olmanın dışında yeryüzündeki en gelişmiş belleklerdir. Çevre şartları ve gereksinimlerden başka istek duyduğumuzda genlerimizdeki eski özellikleri uyarabilir ve geliştirebiliriz. Birçok üstün yeteneğin korku ve gerginlik anlarında ortaya çıktığı gibi... Büyük Fransız doğa bilimcisi Lamarck, İngiliz bilim adamı Charles Darwin’in doğduğu yıl Philosophie Zoologique adlı ünlü yapıtını yayımlamıştı. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. "Kazanılmış karakterlerin iletimi" tezi oldukça büyük tartışma yaratmış, genetik aktarım prensiplerinin ortaya konmasıyla görüşleri geçerliliğini yitirmiştir. Ancak alışkanlıkların, kişiliğin ve sürekliliğin DNA’yı değilse bile evrimi biçimlendirdiğini onaylamalıyız çünkü dirimlerde kazanılmış niteliklerin bir kısmı yapaydır. Örneğin sakıncalı durumlarda gözlerinden kan fışkırtan boynuzlu kertenkele, kemiklerini bilerek kırıp yağısına saplayan tüylü kurbağa, bedeninde bir tetik düzeneği geliştirmiş olan mantis karidesi... Bütün bunlar bilinçli eylemlerdir. İlk kez tesadüfen kullanıldı diyemeyiz! Kalıcı değişim (mutasyon) sonucu böyle bir nitelik kazandılar da diyemeyiz çünkü, çevre şartları ne olursa olsun böyle bilinçli savunma düzeneklerini sonuç veremez. Çünkü bu tür niteliklerin ilk deneyimleri mantıksızdır. Bir kurbağa kendine acı verecek bir eylemi neden yapsın? Dolayısı ile bunları rastlantılarla açıklamak oldukça ilkeldir. Genetik sapmalar sonucudur da diyemeyiz çünkü hepsi işe yarayan nitelikler. Neden genetik sapmaları işe yaramayan nitelikler göremiyoruz? Darwin’in yanıtı kolay: Onlar yok oldular! Ancak Darwin’in beşiğini sallamış olan Lamarck böyle düşünmez. Dirimlerin ortama göre değişebildiklerini söyler. Bence paylıdır da. Yani kutuplara giden bir ayı, daha kalın ve daha ak tüyler çıkarmaya başlar. Machimosaurus Rex yeni bulunan bir kemik kalıntısı... 130 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, günümüz timsahlarının on katıydı. Ancak yeterli beslenemediği için küçülme yoluna gitmiştir. Çünkü kemik yapısı günümüz timsahlarının tıpkısıdır. Deneyimlenmesi olanaksız özellikleri gelecek kuşlara nasıl aktarabilirsiniz? Yağı arıları karınca oymağından uzaklaştırmak için patlayan Bornia karıncaları, soktuğunda iç organları da iğne ile birlikte kopan bal arıları yaşamadılar ki üresinler! Ancak diğer karınca ve arılar bunu gördü ve onun yolunu izlediler de diyebilirsiniz! Ya da bu içgüdüsel bir eylemdir, bu türlerin tümünde doğuştan vardır diyerek konuyu kolayca kapatabilirsiniz! Bana kalırsa ikinci kez denemenin olanaksız olduğu bu davranışlar dirimlerin de ülküleri olduğunun kanıtıdır. Alışkanlığın ve kişiliğin aktarımı gen yoluyla olmaz zaten, töz yoluyla olur. Töz ise bilimin henüz erişemediği bir gerçeklik boyutudur. Ancak ben bu çalışmanın sonucunu henüz bilinemeyen töze bağlamak istemiyorum. Japon bilim adamı Masaru Emoto’nun çalışmalarına bağlamak istiyorum. Başka duygularla başka sözcüklerle etkilenen su damlalarının düzenli ya da dağınık buzlanmalar sergilediğini ıspatlamıştı. Dolayısı ile nicem boyutunda maddelerin bellekleri olduğundan söz edebiliyoruz. Alışkanlıklarımız ve yatkınlıklarımız ve kişiliğimiz atomlarımızı ve moleküler bağlarımızı derinden etkiler diye düşünmekteyim. Ben okul yıllarımda, gazelleri severdim ve okurdum. Annem bana, deden de gazel okurdu, dedi. Oysa ben bunu daha önce hiç duymamıştım ve bilmiyordum. Yatkınlık da diyebilirsiniz ancak ben bu konunun daha derin olduğunu seziyorum.


Cristopher Ryan, ilginç bir noktaya ünlem çekerek şöyle diyor: Kadın göğsüne tatlı bir ovallik veren nedir? Yalnızca yarar amaçlı evrimleşseydik ve üreme işlevi yalnızca soyu sürdürmekten oluşuk bulunsaydı, iri ve sarkık bir meme daha elverişli sayılırdı. Ancak durum böyle değildir. Kişi soyunun üremeden de önce bir güzellik kaygısı vardır. Hata çocukları olmadığı halde oldukça mutlu yaşayan çiftler vardır. Diğer canlılarda da az da olsa bu kaygı bulunuyor olmalı! Hem kadınlar iri ve sağlıklı erkekten daha başka arayışlar içerisindedirler. Örneğin sırf iyi olduğu için, sırf özverili, çalışkan ya da yardımsever olduğu için bir erkeği seçebilmektedirler. Hata sadece ağzı iyi laf yapıyor diye çirkin erkeklerle evlenen kızların sayısı hiç de az değildir. Yaşamım boyunca evrimden daha etkileyici bir bulgu, Darwin’den daha ilginç ve sivri (zeki) bir bilim adamı tanımadım! Nereden geldik, neyiz, nereye gidiyoruz biçimindeki din alimlerinin binlerce yıldır uğraşıp çözemedikleri sorulara çözüm bulmuştur. Peki kaygılarımız evrime nasıl biçem veriyor? Uçmayı çok isterdim ama sonra ayırdına vardım ki bedenim yere koşut uçarken gözlerim de yere bakar ve başka uçan biri ile kafa kafaya tokuşurdum! Peki kişinin gözleri neden ileri bakar? Gelecek kaygısı! İşte yaşamı hızlandıran, yarıştıran, türler arası acımasızlıklara neden olan hep bu kaygıdır! Kuşların ve sineklerin toplu uçuşlar yaparken kaba bir sayım yaptıklarını ve üremelerini buna göre ayarladıklarını söyleyen David Lack ve ürün bolluğu ile yumurta sayısı arasında bir doğru orantı olduğunu söyleyen Wynne ve Edwards yanılmıyorlardı. Kaygı evrimi etkiler! Kısacası: İsteklerimiz ve düşlerimiz ve hazlarımız ve alışkanlıklarımız ve kaygılarımız evrime yön veriyor!

DENGELEM VE KALITIM Dirimbilimcilerin ünlem çekmedikleri bir noktayı açığa vurmak istiyorum. Baskın genler yalnızca çekinik genleri yenmekle kalmazlar diğer gen oluşumunu da etkilerler. Örneğin eril salgı (testosteron) saçların dökülmesine neden olurken sağlam diş ve kaslara katkı sağlarlar. Yani genler bir yerden alırken diğer yerden verir. Buna dengelem diyorum. Dolayısı ile evrimi hızlandıran bir etkidir bu.

BENZEŞME ve KALITIM Evrimcilerin pek değinmediği ikinci bir konu da budur. Aynı çevreyi paylaştıkları için av ve avcının yapıları da birbirine benzeyecektir. Atmaca ve gücercin, sepsis arısı ve karınca, ahtapot ve yengecin sekiz kollu olmaları vs. Bu benzerlik, çok eskideki kendi türünü yeme yani yamyamlık belirtisi de olabilir. Bakın nereye geleceğim! Dirimlerin neredeyse tümü birbirine çok benzer ama kişi türünde benzeşmeden çok başkalaşma göze çarpar. Bunu yanlızca tek eşliliğe bağlayamayız. Dirimlerde gen çeşitliliğinin bizimkinden daha az olduğu açık. Ayrıca kişi türü yaptıklarından en çok kendisi etkilenmekte birincidir. Yani onun duygusal ve düşünsel yaşamı iyi ya da kötü değişimi de yanında getirir.


GELECEĞİN ÖNGÖRÜSÜ Yazan: Salih Yurten Geçen: 18.07.2007 Çok çok eski çağlarda (DÖ 10.000) Sümer Tanrısı Enki, geleceği öngörebileceğini düşünüyordu. Güneş Dizgesi’ndeki Nibiru adlı gezegenden geldiğini söylüyor ve gelirken gök cisimlerinin yuvarlak olduğunu, yörüngelerinin oval olduğunu da söylüyordu ve bu söylediklerini de buyrum yazmanı (vahiy katibi) Endubsar’a yazdırmıştır ki bu bilgilerin bulunduğu tablalar şu an Amerika, Princeton Üniversitesi’ndedir. Tanrı Enki, ovallik ve döngünün tüm evrende koşut olmasından yola çıkarak geçmişte yaşanılanların ileride yeniden yaşanacağını söylemiştir. Çünkü bir çember üzerinde devinirseniz başladığınız noktaya geri dönersiniz. Sitchin şöyle der: Homeros’un İlyadası’nda anlatılan Truva Kenti’nin toprağın altından çıkarıldığına inanıyorsunuz da eski çağlarda tanrıların aramızda dolaştığına neden inanmıyorsunuz? Sümerliler’e benzemeye çalışan Babil halkı da, ki Kalde ulusu da denir, Arapça’da kalade taklit demektir, gök cisimlerine yani yıldızlara bakarak geleceği öngörebileceklerini düşündüler ve ünlü müneccimler yetiştirdiler. Fransız Sayıbilimci Laplace’a göre bütün olacaklar, şimdiki olgulara bağlıydı ve öngörülebilirlerdi. Hata bu kuramını desteklemek için olacak her nesi önceden bilen Laplace’ın Şeytanı diye bir kavram yaratılmıştır. Uykulu düşlerde (rüyalar) gelecekte yaşanacakları görmüş olan binlerce kişi vardır ve bunların bir kısmı berkelenmiş ve kaydedilmiştir. İşte bugüne bakarak benim geleceğe yönelik söylemiş olduklarımından birkaçı: 1. Gezegen Kurulu: Herhangi bir ülkenin yaptığı paysızlıklara engel olacak! 2. Varsıl Ülke: Yalnızca seçkinlerin vatandaş olabileceği bir ülke kurulacak! 3. Yeni Beslenme: Mantardan üretilen bir et temel besin kaynaklarından biri olacak! 4. Babil Kulesi II: Türkiye'nin doğusunda gelmiş geçmiş en büyük ve çok katlı bir betikevi (kütüphane) oluşturulacak! 5. Para yerine yazılan betlerin alışverişte kullanıldığına tanık olacaksınız! Bilgi paranın yerine geçecek! 6. Deniz yosunları gensel olarak işlenecek ve sualtı tarımı yapılabilecek! 7. Devletler yerini kar amaçlı işletmelere bırakacak! 8. Üreme özgürlüğü sona erecek! 9. Güneş ışığının etkilerini azaltan yapay bulutlar olacak! 10. Japon adaları birleştirilecek! 11. Doğu ulusları varsıl olacaklar! 12. Artan kişi sayısını beslemek için koyun, keçi, sığır gibi dirimlerin evrimi hızlandırılıp yönlendirilecek! 13. Volkanlardan ve yıldırımlardan güç elde edilecek!


14. Akım ve genel ağ ücretsiz olacak! 15. Duygubilim (psikoloji) çocuklar üzerinde çalışarak ilksel görüngülerle tam bir bilim olacak! 16. Afrika uluslarında büyük bir değişim gözlemlenecek! 17. Yorgunluk emlerle giderilecek! 18. Denizlerde zeki bir yaşam saptanacak! 19. Birkaç gün içerisinde büyüyebilen ağaçlar üretilecek! 20. Antarktika'da çok eski bir uygarlığın kalıntıları tanıtılacak!


İMLERİN VE SAYILARIN İLİŞKİSİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 26.06.2017

GİRİŞ Atomaltı evrende şaşmaz bir düzen olduğunu hepimiz onaylıyoruz. Ancak şaşılacak bir konudur ki büyük evrende gelişigüzelliğin, rastlantının egemen olduğunu düşünmekteyiz!... Bilindiği üzere dil konusunda son derece yetkin olan Araplar, Kur’an ayetlerinin yorumlanması konusunda 9. Yüzyıl’dan beri çalışır oldular. Mutezile Mezhebi, Kur’an’ın mahluk yani sonradan yaratılan olduğunu, Hanbeli ve Gazali Mezhep ise Kur’an’ın halık yani yaratıcı söz ve diri olduğunu savundular. Allah’ın sözleri sonsuz bir bilinç ve bilgi içerdiği için evrensel sayıbilimden ayrı düşünülemezdi. Her ne kadar ebced hesabı Arapların ataları olan Aramiler’e dayansa da sonradan daha işlevsel kullanılagelmiştir. Peki evrensel ölçü yalnızca ayetlerde mi vardır, yoksa evrendeki her nesnede bir sayısal orantı ve ölçü bulunmakta mıdır? Bu soru çoklarının anlarını boşa harcamasına neden olduğu için çok da üzerinde durmamak gerekir. Daha doğrusu bu soruya yanıt vermesi gerekenler sayıbilimciler yani matematikçilerdir. Ancak ben Türkçe’ye bir tapı (hizmet) olması adına bu yazıyı çivide (kaleme) aldım. İmlerin yani harflerin rakamsal değerini bulmak zor olmadı ancak, anlamsal değerini bulmak benim için çok zor oldu. Yemeden, içmeden, uyumadan, günler ve geceler boyu çalıştım ve kendi bilinçaltımda sıkça görüştüğüm Ulu Sultan Süleyman Han’dan kayra ve destek alarak bu örgüyü dokudum. Ahmet Faruk Atamızın (İmam Rabbani) da yardımları olmuştur. Kendilerine esenlikler olsun! Yalnızca bir temel olması amacı ile tartışmaya açık yorumlara pek girmeden kısa çözümlemeler sundum. Umarım ki benden daha zeki kişiler bu çalışmayı alıp geliştirecekler ya da konuya daha başka bir açıdan yaklaşarak yeni bir atılım gerçekleştireceklerdir. Yararlı olması dileği ile...


İMLERİN SAYISAL DEĞERİ Sus

-0

A

-1

B

-2

C

-3

Ç

-4

D

-5

E

-6

F

-7

G

-8

Ğ

-9

H

- 10

I

- 11

İ

- 12

J

- 13

K

- 14

L

- 15

M

- 16

N

- 17

O

- 18

Ö

- 19

P

- 20

R

- 21

S

- 22

Ş

- 23

T

- 24

U

- 25

Ü

- 26

V

- 27

Y

- 28

Z

- 29


İMLERİN ANLAMSAL DEĞERİ A: Ana B: Baba C: Erkek Ç: Dişi D: Devlet E: Erdem F: Cinsellik G: Çekicilik H: Dönüşüm I: Doğruluk İ: Yönetici J: Çağdaşlık K: Kutsallık L: Olgunluk M: Seçkin N: Sorgulama O: Tanrı Ö: Öğrenim P: Paylaşım R: Yön S: Sevgi Ş: Mutluluk T: Türe U: Uğur Ü: Ün V: Etkilenmek Y: Yardım Z: Değer


Hece Düzenine Göre Okuma

Anne A + n + (Sus) + n + e 1 + 17 + 0 + 17 + 6 = 37 3 + 7 = 10 1: A: En temel olandır. Güneşi anlatır. Doğumu anlatır. İlk nedendir.

1: A

Baba B + a + (Sus) + b + a 2+1+0+2+1=6 6: F Cinselliği, gücü; cinsel gücü anlatır. İkincil konumdadır. Ay’ı anlatır.

Çocuk Ç + o + (Sus) + c + u + k 4 + 18 + 0 + 3 + 25 + 14 = 64 6 + 4 = 10 10: H: Dönüşüm Değişen, gelişen canlıdır. Üçüncül konumdadır. Gezen’i yani Dünya’yı anlatır.

Devlet D + e + v + (Sus) + l + e + t 5 + 6 + 27 + 0 + 15 + 6 + 24 = 83 8: G: Çekicilik 3: C: Erkek Ana, baba ve çocuğun kurduğu oguş, devletin temelidir. Budunu çevresinde toplayabilen bir erkeğin üzerinde gerçekleşen kurum...


İNANLARIN YERYÜZÜNÜ DEĞİŞTİRME TUTKUSU Yazan: Salih Yurten Geçen: 19.07.2017

Cinselliği Kınama: İlk kişiyi betimlerken yani Adem anlatısında Bilgi Ağacı’na yaklaşmayı temel bir suç sayan inanların yani dinlerin bu suçlamayı anlamlandıramadıkları açıktır. Sadece Tanrı tersini emretti diye o ağaca yaklaşmak suç olup çıkmıştır. Buna Adem de pek bir anlam veremez ve su çu Havva ile Ayartıcı Yılan’ın üstüne atar. Yasak meyve bu ilk kişilerin kendi cinselliklerini bulgulamalarına neden olmuştur ve ardı kesilmeyecek bir değişim başlamıştır. Artık Cennet’e yakışır değildirler ve aşağı ineceklerdir! Yaradılış nedenimiz olan cinselliğin kınanması, kıskançlıktan doğmuştur. Ancak kıskançlık Sami inanlarına göre kutsaldır. Çünkü onlara göre Allah da kıskançtır. Yasaklardan beslenen cinsellik, inanç düzeneklerinin kısıtlamalarıyla tam bir tabu konumuna yükselmiş ve kişioğullarının temel düşüncelerinden biri durumuna gelmiştir. Boyama ve yontu sanatları da bir yaratıcılık olduğu için İslam’da yasaklanmıştır. Oysa ki cinsel eylemler de bir yaratıcılık göstergesidir. Yeni bir canlının yaratımında temel eylemdir cinsellik! Belki de Allah’a şirk koşma nevinden görüldüğü için bu eylem kısıtlanmış ya da adet görme, ölüm, yabancı biri gibi durumlarda yasaklanmıştır. Etin Yasaklanması: Budizm, canlıların birbirine dönüştüğüne inanır. Töz göçü ile canlılar bir üst basamağa yükselebilir ya da bir alt yaşam basamağına alçalabilir. İlginç bir evrimsel görüş! İslam’da domuz eti haramdır. Çünkü domuz kendi pisliğini yer ve eşini kıskanmaz! Yunan Çok Tanrılı İnanı da etyemezliği yani vegenizmi doğurdu. Çünkü dirimleri yani hayvanları yediğimiz sürece birbirimizi öldürmeyi, savaşmayı sürdürürüz gibi bir kuşku vardı içlerinde. Düz Dünya: Son günlerde Amerika gibi Hristiyanlık’ı bilimin bulgularına karşın sürdürme eğiliminde olan ülkelerde David Murphy gibi paral destekçileri aşrık olan kişilerin ortaya attığı gezenimizin düz olduğu varsayımı aslında Aristo öğretilerine dayanıyor. Müslüman alimler, Yunan felsefesini eleştirir görünürler ancak onlardan alabildiklerini hiç değiştirmeden İslam’a sokma aymazlığını da göstermişlerdir. Sami dinleri egemenliği tamlaştırmak için düz dünyadan yanadırlar. Çünkü onlar Allah’ı kişileştirmişlerdir. Allah mantıklı bir evren yaratmış olmalıydı! Oysa Heisenberg ve Hawking gibi mini evren ve koca evren kuramcıları, evrenin tam olarak olasılıklarla devindiğini söylemektedirler.


Kötülüğü Ortadan Kaldırma Düşü: Kişi doğasında var olan saldırma, öfke, kızgınlık, yeğinlik, güç istenci gibi kavramlara karşı çıkan Hint ve Sami inanları, onları Tanrı’ya direkt bağlamazlar ve bu yüzden Şeytan ya da Nefis gibi yeni kavramlar yaratmış oldular. Kötülüğü ortadan kaldıralım diyen inanlar kötülüğü açıklama gereği duymazlar. Örneğin küçük bir kızla evlenmek Sami dinlerine göre Allah emretmişse iyidir. Demek ki kötülük Allah’a göre değişim göstermektedir. Erdemi bilgide değil inancın gücünde gören bu dinler, ahlak düşlemi oluşturmaya da çalışmamışlar, sünnet adı altında kalıplaşmış ahlak nakışları ile yolda yürümüşlerdir. Varsıllığa Yağılık: İnanlar bir anlamda Marksist düşünürler. Kardeşliği ve paylaşmayı hedeflerken biriken ya da yığılan değerlere karşı bir tiksinti aşılarlar. Varsılları zekata zorlayan İslam inancı gibi birçok inanç düzeneği, onları Tanrı’dan uzaklaşmakla suçlar. Budizm de bile az nesneye iye olmak daha yeğdir. Sami dinlerindeki tevekkül ve Zen Budizmi ile Taoculuk’taki akışına bırakma eylemleri ile çalışmanın ve güdünün önemini atlayan inanlar, maddi olanı ve maddeye yakın olanı yani varsıllığı ve varsılları soyut merkez olan Allah’tan ya da Tao’dan uzaklaşmış olmakla suçlarlar! Yeryüzünü Aşağılama: Cennet’ten kovulma olayını anımsayalım. Dünya sözcüğü Arapça’da aşağıda olan, aşağılık anlamlarına gelmektedir. Adem alçalmıştır. Yeri de dünyadır. Allah dünyaya değer verse kafirler içecek su bulamazlardı diyen İslam gibi diğer dinler de yaşamı küçümsemiş oldular. Yaşamın yalnızca yeryüzünde geliştiğini bile bile bunu yaptılar. Çünkü onlara göre ölümden sonraki yaşam, şimdiki yaşamdan daha üstün ve sonsuzdu. Bu yüzden yeryüzünü güzelleştirme ve olumlu yönde değiştirme isteği duyan bilim ve sanat, çoğunlukla inançlı olan Doğu’da pek gelişmedi. Kadını Aşağılama: Kadını ikinci sınıf bir yaratık olarak gören Sami inanları, Havva’nın Adem’in kaburga kemiğinden ve sonradan yaratıldığını söyleyerek aşağılarlar. İlginçtir ki tüm din liderleri erkektir. Anaerkil toplum düzeninden ataerkil düzene geçişin en kötü bir sonucu olan bu tutum, dişilerdeki doğurganlıkla doğadaki yaratımları küçümsemeye varmıştır. Böylece doğa da yıpratılmıştır. Ünlemle bakarsanız görürsünüz ki doğal çeşitliliği kıt olan yerleşkelerde inançlar daha çabuk yayılır. Örnek: Arap Yarımadası, Göbi Çölü, Tibet... Eski kişiler sanıyorlardı ki tohumu veren babadır ve anne yalnızca taşıyıcıdır. Oysa ki çağcıl genbilim kanıtladı ki anne ve babadan eşit sayıda kromozom birleşerek canlıyı oluşturmaktadır. Bitkileri Dışlama: Karınca, Kaplan, Kartal, inek gibi dirimleri kutsallaştırabilen inanç düzenekleri ağaçlar konusunda daha bir duyarsızlaşır. Ağaçları kesmeyi yasaklayan bir inan gösteremezsiniz. Lotus çiçeği Mısır’da kutsaldı ancak o da bütünüyle anlamsal değeri ile olmuştur. Somut çiçek üzerinden değil! Dirimleri Küçümseme:


İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören Sami dinleri, kişiyi tanrılaştırn Hint inanları, tanrıları özürleriyle seven pagan oluşumlar, kurban törenleri ile dirimlere kıyarlar. Usun yalnızca kişiye özgü olduğu varsayımından yola çıkarak dirimleri acıyı dahi duyumsamaz varlıklar düzeyine çekip onlara kıymaya fırsat tanırlar. Kutsal Yerleşkeler: Doğayı iten, yeryüzünü küçümseyen Ortadoğu inanları göğü kutsarken Budizm ve Taoizm ve Şamanizm ve Konfüçyanizm, yeryüzünü kutsamayı sürdürür. Ancak neredeyse hepsi için kutsal yerleşkeler, mabetler, yatırlar söz konusudur.


KARANLIK MADDE VE KARANLIK GÜÇ Yazan: Salih Yurten Geçen: 03.08.2017

1933 yılında İsviçreli Gökbilimci Fritz Zwicky, Coma Gökadası’nı inceledi. Işık yayılımı ile yıldız sayısını ve Viral Kuramı ile kütle ağırlığını sayımladı. İlginç bir biçimde Coma Gökadası’nın ağırlığı yıldızlarının ağırlığından tam 400 kat daha artıktı! Benzer bir gözlem sonucu Sinclair Smith, Vigo Gökada Kümesi’ni incelemiş ve 1936 yılında Fritz ile aynı sonuca varmıştı. 1939 yılında Horace Babcook, Andromeda Gökadası’nı incelemiş ve yörüngesinin dış çemberindeki yıldızların beklenin çok ötesinde hızlara ulaştığını görünce Andromeda’nın sandığımızdan daha çok bir kütle çekimi olduğunu ve bunun da ancak göremediğimiz bir madde ile açıklanabileceğini ortaya koydu. Ancak Fritz, 400 kat derken yanılıyordu. Günümüz gökbilimi 50 kat diyor. 1975 yılında Morton Roberts ve Robert Whitehurst, 1970 yılında Vera Rubin ve Kent Ford tarafından yapılan daha detaylı Andromeda gözlemlerini inceleyerek, Andromeda’nın dış bölgelerinde fazladan 200 kat fazla görülemeyen materyal olduğu sonucunu buluyorlar. Peki verilen rakamlar neden değişik? Çünkü gökadaların merkezinde az olan bu çekim etkisi dışına doğru giderek büyüyor ve yıldızların kaçıp kurtulmasında engel oluyor. İki olasılık var: Ya karanlık madde içten dışa düzenli bir dağılım gösteriyor ki evren düzensizdir ya da karanlık madde zeki imiş gibi davranıyor. (Kuantum sıçramaları, kararsız fotonlar, saçılan sezgisel parçacıklar, rastgele alfa ve beta ışımaları, parçacıkların birbirini yok etmesi (annihilation), elektromanyetik bozunma (decay), kuarkların, leptonların ve dört kuvvet taşıyıcısının yapısı, nötron beta bozunması gibi rastgele ve düzensiz oluşumlar hep evrenin düzensiz ve olasılıksal yapısını ortaya koyuyor!) Karanlık Güç ise evrenin %96’lık boş kısmındaki %68’ini dolduruyor ve ivmelendiriyor. Karanlık Madde ise %27. Ama yalnızca gökadalar içerisinde %27. Dolayısı ile evrenin madde oranı olan %4’ünün %27’si. Dolayısı ile evenin yalnızca %1.08’i Karanlık Madde. Öyleyse evrende toplam madde tutarı %5’tir. Dolayısı ile evrenin %95’i boşluktur. Çünkü Karanlık Güç madde olmayabilir. Bu konuda henüz pek bir bilgimiz yok. Gerçekte atomların da %95’i boşluktur. O halde tüm evren bir kara delik olarak sıkıştırılsaydı %5’lik madde tutarının %95’i boş olduğu için evrende yalnızca %0,25’i madde olabilir! 2012 yılında Amsterdam Yüksek Okulu’ndan Cristopher Weneger, Samanyolu Gökadası’nın odağında bir ışınım bulguladı. Belki de karanlık madde, birbiri ile çakışarak karanlık güce dönüşüyordu. Evrenin eterle dolu olduğunu ve bu eterin yoğunlaşarak yıldızları doğurduğunu söyleyen Nurslu Said, paylı olabilir! Eski Yunanlı düşünürlerin aether (parlak ve yerincek) dediği ve Müslüman alimlerin esir dediği eter, 19. yüzyılda atomlar arası boşluğu yani evreni doldurduğuna, ağırlığı olmadığına, ısı ve ışığı ilettiğine inanılan tözdür. Edwin Hubble (1889 – 1953, ABD) gaz bulutu sandığımız nesnelerin aslında gökadalar olduğunu ve hepsinin de rengi kızıla kaydığı için giderek uzaklaştıklarını dolayısı ile evrenin giderek artan bir hızla genişlediğini saptadı. Yıl 1929’du. Dolayısı ile 1990 yılında kullanıma sunulan ilk uzay gözlem aracına onun adı verildi. Hubble Uzay Yakınsağı... Bu arada yakınsak mercek demek! 1998’e gelindiğinde ise, Hubble Uzay Teleskobu’nun çok uzaklardaki patlar yıldızla ilgili gözlemleri, evreni çok uzun zaman önce aslında bugün olduğundan çok daha yavaş genişlediğini gösterdi. Einstein (1879 – 1955, Almanya) Karanlık Madde ve Karanlık Gücü bilmediği için Evrensel Değişmez (Kozmolojik Sabit) diye bir sayı uydurdu. Einstein, evrenin yaşını sayımlamak için bunu


yapmıştı. Big Bang" teorisi ilk olarak 1922 yılında Alexander Friedmann tarafından ortaya atıldı. Evendeki Hidrojen ve Helyum dengesi (kütle evrenin %75’i Hidrojen ve %7,5’i Helyum) ve arka ara dalga dalga ışıması (kozmik fon) da bunu doğruladı. Ancak benim düşünceme göre Büyük Patlama şimdi bile sürüyor. Tersi durumda evren giderek artan bir hızla genişlemezdi, öyle değil mi? Arka ara dalga ışıması 2,725 kelvinlik bir ısı barındırır ve evrendeki kesin soğuk olan -273,15’ten biraz daha sıcak yani -272 santigrat... Bumerang Bulutsusu’nun gerçek ısı değeri... Karanlık madde Tanrı’nın kendisi olabilir mi? Neden olmasın? Tanrı, evren kadar büyük olmasaydı Tanrı Evren tamlamasından söz edemezdik. Evrende bir canlılığın var olduğu kesin! gökadalarda ayrı, gökada kümelerinde ayrı, boşlukta ayrı etkiler gösteren hem her yerde hem de hiçbir yerde olabilen bir varlık... Üstelik karanlık maddenin canlılık özelliği varsa gökadalar arasında bir iletişim de var olabilir. 1990’da fırlatılan Hubble, görünür ışık, yakın-ultraviyole ve yakın-kızılötesi tayflarında gözlem yapar. 1991-2000 yılları arasında hizmet veren Compton Gözlemevi, gamma ışınları gözlemleri yapmaktaydı. Bugünkü halefi, 2008’de fırlatılan Fermi Gamma-Işını Teleskobu’dur. 1999’da fırlatılan Chandra gözlemevi, X-ışınları tayfına odaklanır. 2003’de fırlatılan Spitzer Teleskobu ise kızılötesi spektrumda gözlem yapar. NASA Goddard Uzay Üssü’nde bir montaj çalışması sürüyor. 2018’de bir Ariana 5 roketi ile fırlatılmak üzere yeni bir teleskop hazırlıyor. Webb adını taşıyacak bu gözlem aracı, öyle hassas ve gelişmiş ki; evrenin ilk yıldızlarının, galaksilerinin oluşumunu ve başka yıldızların yörüngelerindeki gezegenlerin doğrudan gözlemini mümkün kılacak! James Webb Gök Gözlem Aracı olarak adlandırılan yeni soy uzay yakınsağı... Ay’ın ötesindeki, Dünya’ya 1.5 milyon kilometre mesafede bulunan stabil Lagrange-2 bölgesine yerleştirilecek ve kozmolojik mesafelerde toz partiküllerinin ötesini görebilmek için kızılötesi tayfta gözlemler yapacak. Taşıyacağı aygıtlar ve ayna çapı ile evrenin bütün zaman dilimlerini gözlemleyebilecek. (Unutmayın, uzayda ne kadar uzağı gözlemlersek, o kadar geçmişe bakmış oluruz.)


O DEĞİL BİR YANINDAKİ! Yazan: Salih Yurten Geçen: 05.08.2017 Yaşam bana birçok ders verdi ve bu dersler arasında en önemlisi ‘O değil, bir yanındaki!’ tümcesidir. Bu kalıbı kişi soyunun ünlü tezlerine bir uygulayalım bakalım: Muhammed Peygamber’in başarısı kendisine değil İmamı Ali’ye bek olabilir. Şahı Velayet, Babul İlm, Esedullah gibi unvanları vardır. Muhammed Peygamber’in soyu kendisinden değil, Ali’dendir derler. Bu doğru değil çünkü 23 kromozom anneden gelir ve Fatma Zehra da soyunu sürdürmüş sayılır. Freud, bir kişi ta küçüklüğünden beri anne ya da kardeşine benzer kişileri sever demeliydi. Çünkü kromozom iplikleri farklı ipliklerle kendilerini bütünleştirmek isterler. Hücre bölünmesinin bir çok amacı vardır: Büyümek, çoğalmak, yenilenmek... Oysa yakınıyla ilişki genlerin değerini düşürür, kendilerini geliştiremezler. Darwin, gelişigüzel oluşmuş genlerden değil de istemli genlerden söz etmeliydi. Ülkülerimiz, düşlerimiz, hazlarımız, alışkanlıklarımız DNA’nın yapısını etkilemez diyorlar ama mayoz bölünmedeki parça değişiminin neye göre yapıldığını söyleyebilen bir tane uslu da yok! Nietzsche, güç istenci değil de üreme istenci demeliydi. Naziler, tam olarak güç istencine göre davrandılar. Ancak başarısız oldular. Doğru, Nietzsche ırkçı değildi ama gücü sevmediği de söylenemezdi. Schopenhauer, karamsarlığın değil de iyimserliğin gerçek olduğunu anlamalıydı. Gerçekçi olmaya çalışırken karamsarlaşmak düşlerden ve ülkülerden vaz geçmenin doğal sonucudur. Oysa düşler ve ülküler ve umut yaşamın gerçek olan tek yönüdür. Hegel, iki karşıtan üçüncü doğar değil de iki benzerden üçüncü doğar demeliydi. Celal Şengör, Hegel’in bu mantıksal tutarsız önermesini yani diyalektiği eleştirmektedir. Platon idea değil de töz demeliydi. Töz, anlaksal yansımadır ancak, bilincin sürdürülmesini sağlar. Aristo, gezen odaklı değil de güneş odaklı bir gök tasarlamalıydı. Gerçki Güneş odaklı göğü tasarlayan Kopernik de yanılmıştı. Samanyolu Gökadası’nın ortasında dev bir kara delik olduğu düşünülürse, yakın evrenimiz kara delik odaklıdır demek daha doğru olur. Tzu, akışına bırak derken yanılıyordu. Erişebildiklerin için çabala, erişemediklerin ya da gücün yetmediği olguları da akışına bırak demeliydi. Buddha, tözün tüm canlılarda olduğunu söylerken yanılıyordu. Hücrelerimizin bile kendi tözleri olduğunu savunmak elbete yanlış olur. Dirimlerin seyrek olarak tözü ölümlerinden sonra yaşamını sürdürür. Onlarda anlak gelişimi pek seyrek olur. Bu sürdürmede yine bir kişi etkisi vardır. Ayrıca bir töz ölen bir canlıdan yeni doğan bir canlıya geçemez. Çünkü anlaklar başkacadır. Başka anlak başka töz gerektirir. Kaldı ki parmak izi gibi birçok özelliklerimiz pek özeldir. Son dönem düşünürlerini neden eleştirmiyorum? Çünkü artık bilginin zikzakları eridi. Köşeleri aşındı. Coşkun ve içe dönük uçlar yitirildi. Yürümeyi öğrenen bir çocuktu toplum ve yürümeyi öğrenir öğrenmez koşmaya çalıştı. Gezen Savaşları böyle oldu. Bilim dallanıp budaklandı! Bireysellik, toplumsallığa yenildi. En üzücüsü de bu sonuncusudur!


PEYGAMBERLİĞİN KURUCUSU ZERDÜŞT Yazan: Salih Yurten Geçen: 01.08.2017 Not: Haşim Rezi ve Damesteter James’in çalışmalarından yararlanılmıştır.

Şu anda resmi olmayan tahminlere göre dünyada yaklaşık 200,000 Zerdüşti bulunmaktadır. Zerdüşt'ün yaşamına ilişkin tarihleri tam olarak tespit etmek imkansızdır; ancak araştırmacıların çoğunluğu peygamberin on - onbir ve altıncı yüzyılları arasında yaşadığını varsayıyorlar. Zerdüşt'ün çocukluğu ve sonraki yaşamına dair gelenekselanlatılar mucizelerle doludur. Örneğin, ağlayarak değil de, gülerek doğduğu söylenir. Zerdüştlük’ün en eski söylensel metinleri Gatha’ların DÖ 6000 yıllarına değin uzandığından yola çıkarak geçende birçok Zerdüşt’ün boy gösterdiğini ancak en ünlü olanının DÖ 7. Yüzyıl’da ortaya çıktığını düşünebiliriz. Ateşe saygı Zerdüştlüğün ayırt edici bir özelliğidir. Birbirinden farklı beş çeşit ateş bulunmaktadır: Her şeyin içinde, insane ve hayvan bedenlerinde, bitkilerde, alevde ve ışıkta. Avesta, 1200 bölümden oluşan kutsal metindir. DÖ 1000 yıllarında altın renkli tahtalara kazınmıştır. Öküz derisine altınla yazıldığı da söylenir. Büyük İskender’in DÖ 330’da bunları yaktırdığı bilinmektedir Zerdüşt, o büyük belleten DÖ 628'de doğmuş ve 77 yıl yaşamış. Söylediği dizgeler olan ve ezgi eşliğinde söylenen Gathalar, onun çok daha eskilere uzanan bir ekin birikiminden haber veriyorlar. O doğduğunda gülümsemiş, derler. Ağlamak Ehrimen'den imiş ve kötü sayılmıştır onun gölgesinde... İran'ın doğu kısmındaki topraklarda doğduğu söyleniyor. Diğer adı Spitama'dır. İki kadın ile evlenmiştir. 6 çocuğu olmuş. Ona ilk inanan kişi amcaoğlusu Medivmeh'tir. Viştasep adlı dönemin İran Padişah'ı dahi ona gönülden inanmış ve boyun eğmiştir. Zerdüşt, altın yıldız anlamına gelen bir sözcüktür. Daha sonraki kâhinler ve padişahlar Kerepen ve Key olarak adlandırılır ve çoğunlukla Zerdüşt'e düşmanlık beslemişlerdir. Peygamber inancı Sami kökenlidir. Bu yüzden Zerdüşt bir peygamberden çok bir öğretici idi ancak Tanrı Ahura Mazda ile söyleştiği gathalar onun Tanrı ile konuştuğu izlenimini doğurmuştur. Onun kutsal betiği Avesta, doğru düşünce, doğru söz ve doğru eylem adlı üç bölümden oluşur. Simgeli ve şifreli bir kutsal betiktir bu. Avesta ilkin Sümerce yazılmıştır. Zerdüşt başlangıçta çiftçilikle uğraşıyormuş. Yirmi yaşına geldiğinde on yıl boyunca düşünmek üzere Sabalan dağında herkesten uzak bir mağaraya çekildiği söylenir. Ahura Mazda onun içine doğar. Sami inanç düzeneklerinde kötülüğün ve iyiliğin kaynağı tek bir ilah iken Zerdüştlük Hürmüz (Ormuzd, Ahuramazda) ve Ehriman adlı iyi ve kötü iki ilaha dayandırılmış bir inanç gezenidir. Günümüzde Hindistan dolaylarında yüzbinlerce Zerdüşt yaşamaktadır. Avesta yaşam yazıtı demektir. Zerdüşt’ün Sümerli bir otacı olduğu da söylentiler arasındadır. Zerdüşt’e göre yaşamın babası Güneş'tir. Ahura Mazda ışığın Tanrısıdır ve karanlık ile birlikte Ehrimen’e de egemendir. Kuru ve hoş kokulu ağaç dalları yakılarak kutsal bir ateş oluşturulur ve tören yapılır bu inanç düzeneğinde. Çünkü ateş temizleyicidir. Zerdüşt, ağaçları kutsal sayardı ve onlar kişioğullarının kardeşidir, derdi. Yine ona göre kişi yaratma işini Tanrı'dan kalıt olarak almıştır. Ona göre, tüm inanç düzenekleri kişiler için var olmuştur ve onlardaki güzel yönler ayıklanıp alınmalıdır. Zerdüşt'ün daha bebekken ateşlerin ortasına atıldığı ve yanmadığı anlatısı sonradan eklenmiş ve onun


İbrahim Peygamber'le karıştırılmasına neden olmuştur. Çocukluk yıllarında Burzin Kurus adlı bilginden tıp, çiftçilik ve inanç eğitimi aldığı söylenir. İnanç törenleri için halktan para toplanmasına karşı çıkan Zerdüşt, belki de bu yüzden öldürülmüştür. Halkı sevmek ve halka yardım etmek ve Tanrıya övgüler dizmek onun inancının temelini oluşturuyordu. Onun bahar başlangıcında doğduğu söylenir. Meleklerin başı Vohumen ile göğe yükseldiği de söylenir. Kutsal Daiti ırmağında yıkandıktan sonra göğe yükselmek ona payda olmuştur. Ben yalanın savaşçısı, doğrunun ve iyiliğin dostuyum, diye tanıttı kendisini Ahura Mazda'ya. Ondan Avesta'nın üç yolunu aldı. Yine gökte ona ateşi ve hayvanları koruması ve gözetmesi buyuruldu. Cangranghaca adlı Hintli bilge Zerdüştle tanıştıktan sonra Rigveda adlı ölümsüz yazıtını çivide almıştır. Ünlü satranç ve buğday öyküsü de Zerdüşt ile Viştasep arasında geçmiştir. Zerdüşt dinine göre Ahuramazda ibadet istemez. Onu en sevindiren şey kalkınmış, çalışkan bir çiftçidir. Zerdüşt, Tanrı'ya kurban kesmeyi de ortadan kaldırır. Ona göre Cennet ve Cehennem ruhların ödüllendirmesi ve arındırılması işlemidir. Bu işlemden sonra hepsi eşit kalacaktır. Acıma olayına da karşı çıkar Zerdüşt, acınmayı beklemek arıklıktır, der. Zerdüşt, kötü yemekler yemediyseniz oruç tutmanıza da karşı çıkar. Ona göre oruç insanı zayıflaştırır. Mesih ve Mehdi inancı, ahir zaman, kıyamet hep Zerdüştlükten gelmedir. Kötünün en sonunda galip olacağı zaman, bildiğimiz dinamik dünyanın sonu gelecek, durağan ve ideal varoluş durumuna dönüşecek. Zamanların sonunda bir Kurtarıcı ortaya çıkacak ve hastalıklı olanlar fiziksel olarak iyileşecekler. Zerdüşti cennet, cehennem ve dönüşümün Kurtarıcı tarafından gerçekleştirileceği ve Yeniden Dirilme’nin eşlik edeceği son dünya kavramları muhtemelen Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi sonra gelen dinlerdeki benzer fikirlere ilham kaynağı olmuştur. Gusl abdesti ki abdest Farsçadır zaten, Essenilere büyük olasılıkla Zerdüştlük’ten kaldı. Çünkü gün doğumunda temizlenirlerdi ve ateşin ve suyun temizliğine de ayrı bir önem gösterirlerdi. Ölüye herkes yaklaşamazdı. Zerdüşt'ün öğretisi 'düalistik' olarak adlandırılır. Zerdüştilikte, iki ilksel başlangıcın -iyi ve kötü başlangıçlar kabul edilir- karşıtlığı vardır: Gerek ruhani gerekse maddi bütün alemler iyi ve kötücül başlangıçlara bölünmüştür. iyi güçler Hürmüz’ün (Ohrmuzd, Ahura Mazda, kelime anlamı Yaşlı Deve Sahibi, Altın Yıldız) ve kötü güçler onun ikizinin Ehrimen (Angra Mainyu, kelime anlamı Düşman Ruh, Yıkıcı Ruh) başkanlığındadır. İnsanın eşrefi mahlukat oluşu da Zerdüşt’ün konumlandırmasıyladır. Zerdüştilikte şahsa son derece önemli bir rol verilir, çünkü şahıs, ahlaki seçim yapmaya ehil olan biricik varlık savaşta can alıcı bir rol oynar. Herşahıs yaşamında iyi ve kötü arasında seçim yapmaya mecburdur. Cibril, Kutsal Ruh ve Miraç anlatılarını da Zerdüşt’e borçluyuz. Aynı zamanda hem bir rahip (Yasna 33.6, 13.94) hem peygamber olan, dinin tek kurucusu Zerdüşt otuzlu yaşlarında vahiy almıştır. Dini metinlerde bu olay şöyle tasvir edilir: Zamanında Zerdüşt şafak vakti, bahar bayramı için haonıa hazırlığı için su almaya nehir kıyısına gitti. Kovayı suyla doldurup kıyıya döndüğünde, ışıldayan bir Varlık -Vohu Manah (İyi Us) göründü ve Zerdüşt'ii, vahyi alacağı Ahura Mazda ve diğer beş ışıldayan Varlığa (Amefo Spenta) getirdi. Zerdüşt sadece Ahura Mazda'ya tapınmakla kalmadı (üç ahuramn en yücesi olduğu kabul edildiği için). onun bütün iyi şeylerin Yaratıcısı, yar olan ve ezelden beri varolan tek Tanrı olduğunu ilan etti. Melekler ilk kez Zerdüşt’ün isimlendirmesiyle var oldular. Amesha Spenta "başmelekler" olarak işaret edilen en yüce ruhani varlıklar Ahura Mazda tarafından işlerinde yardım etmeleri için yaratlmışlr en önemlileri ateşi koruyan ve iyi düşünce getiren meleklerdir. Ameşa Spentalarm yedi tür varlığın koruyucuları oldukları düşünülüyordu: Gökyüzü, su, yeryüzü, bitkiler, sığırlar, kişi ve ateş. Zerdüştiler, Ameşa Spentalardan sonra, Ahura Mazda'nm iradesini daha ayrıntılı yerine getiren Yazata adı verilen bir grup küçük nıhlar veya tanrıların varlığını kabul ediyorlardı. Avesta dilinde Yazata terimi


‘saygıdeğer’ anlamına gelmektedir.... Fravaşiler ise evrenin yaratılmasından çok önce Ahura Mazda ile beraber var olan akıllı varlıklardır. Zerdüştlük’ün kutsal metni Avesta, Angra Mainyu'nun taş gökyüzünün en aşağıdaki katmanından nasıl saldırdığını tuzlu olan sulardan nasıl çıkageldiğini anlatır. Sonra. yeryüzüne saldırdı ve onun gittiği yerlerde çölleroluştu. Kötü Ruh sonra bitkileri, boğaları ve ilk kişiyi mahvetti. Ateşi dumanla kirletti! Zerdüşt, insan ruhunun bedenden aynlıp, hayata iken yaptıklarından dolayı yargılanacağını öğreten ilk kişi olmuşturEğer kişinin yaşam süresince yaptığı iyi eylemler terazide ağır gelir de ruhu cenneti hak ederse güzel kızlar (kişinin vicdanı) tarafından karşılanır ve köprüyü geçmesine yardım edilir. Kötücül eylemlerin ağır gelmesi durumunda, ruh, bir bıçak ağzı gibi daralan köprünün üzerinde tiksindirici büyücü tarafından karşılanır ve ruh, varlıklarının zevk ve pişmanlıktan mahrum kaldığı Misvon-Gatu (sözcük anlamı Karışık Yer)'ya gönderilir. Genel dirilişten sonra bütün dürüst insanların ve günahkarların birbirlerinden ayrılacakları Kıyamet Günü gelecek. Tanrı Airyomon (dostluk ve şifa yazadı) ateş tanrısı Atar'la birlikte bütün metalleri kızıl - sıcak bir nehir olarak düzlüklere akacak bir nehir oluncaya kadar dağlarda eritecekler. Bütün insanların bu nehirden gerekiyor; günahkarlar i çin erimiş olarak görilnecek, dürüst insanlara da 'taze süt' olarak görünecek. Mistik bir içecekten "beyaz haoma" içmiş bütün insanlar, Ölümsüz ruhani varlıklarla aynı olacaklar. Ve son mutluluk anı uzaktaki Cennet yerine bu dünyaya gelecek! Görüldüğü gibi Kevser Şarabı da Zerdüştlük’ün işlemelerindendir. İslami ibadet de kabaca Zerdüşt’e dayanır. Zerdüştilik’te günlük beşli bir dua vardır. Onların bir amentüsü vardır ve Hürmüz’ün en iyi olduğunu, ona bağlı olduklarını dile getirir. Zerdüştiler için yeryüzü, su, ateş ve bitkiler kutsal elementler olduğu için, bunların temiz tutulması gerekir, bu nedenle, Orıaçağlardan bu yana ölü bedenler özel dakhmalara, yani "sessizlik kulelerine bırakılır" bırakılır. Dakhma, ölülerin içine açıkta bırakıldığı kule şeklinde yapılardır. Ölü bir beden kuşların ve yabani hayvanların yemeleri için bırakılır ve güneş ve rüzgar altında kalan kemikler toplanarak toprağa gömülür (çünkü Kıyamet Gününde insanlar bedenlerini elde edecekler). Günümüzde arrık Zerdüştiler mezarlıkları kullanmaya başlamışlar. .


SÖZÜN GÜCÜ ve SÖZDEKİ YARATICILIK Yazan: Salih Yurten Geçen: 06.05.2017 Kelimenin çoğulu olan kelam sözlükte “maddi ve manevi açıdan etkilemek, yaralamak” anlamındaki ‘kelm’ kökünden türemiş bir isim olup “konuşma, söz söyleme, sözlü etkiyi algılama” manasına gelir (Genç, 2016, s. 4). Arap müellifler ve mütercimler eserlerine çoğu kez ‘El-Kelam’ diye başladıkları için bu bilgi dalına bu ad verilmiştir (Genç, 2016, s. 6). Kelam ilminin amacı, inancı ispatır, denilebilir (Genç, 2016, s. 6). Ancak İslam geleneğinde hadisi şeriflerde “Allah’ın zatını düşünmeyiniz!” biçiminde uyarılarla engellenen bir alanın yani Allah’ın zat ve sıfatlarının, evren yaratılmadan önceki durumun açıklamalarına girişen ilmi kelam, bu açıdan büyük bir önemi haizdir. Kutsal betiklerin bel kemiği olan vahiy, ezeli midir sonradan mı yaratılmıştır sorusu bu ilim dalının doğmasına neden olmuştur. Peygamber’in vefatının ardından 700’lü yılların başında “İlk itikadi ihtilaflardan biri de Allah’ın sıfatları meselesinde meydana gelmiştir. Ca’d b. Dirhem, Kur’an’ın yaratılmış olduğunu söyleyerek, Allah’ın kelam sıfatının ezeliliğini inkâr etmiş, O’ndan bu görüşü Cehm b. Safvan alarak sistemleştirmiştir. Cehm ayrıca kulun iradesini inkâr ederek, ‘cebir’ fikrini ortaya atan ilk kişi olmuştur. (Genç, 2016, s. 14)” Yani başsız ve sonsuz bir vahiy düşüncesi yerine başı olan ama sonu olmayan (Allah’ın ilm sıfatından ötürü) bir vahiy anlayışının doğması, kader konusunun da tartışılmasına neden olmuştur. Peşi sıra Basra’da Hasan Basri’nin öğrencileri arasında günah işleyenin imanı yerinde kalır mı gider mi gibi bir tartışma doğmuştur. Böylece Mutezile Anlayışı doğmaya başladı. Allah’ın zat ve sıfat özelliklerinin birbirinden ayrı mı birbiri ile aynı mı olduğu da tartışma konusu edildi (Genç, 2016, s. 15). Bunların peşi sıra “Ehl-i sünnet kelam metodu ortaya çıktı. Bu metodu temsil eden ekoller Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’nin (v. 941) kurduğu Eşariyye ve Ebu Mansur elMaturidi’nin (v. 944) kurduğu Maturidiyye’dir (Genç, 2016, s. 17).” Kelam ilmindeki kanıtlama yöntemleri şunlardır: “Şahidin Gaibe Delil Getirilmesi (Somuttan Soyuta) Mukaddimelerden Sonuçlara Varmak (Tümevarım veya Tümdengelim) Taksim ve Sebr (Bölümlere Ayırma ve İnceleme) İttifak Edilenle İhtilaf Edilen Üzerine (Ortak ve Ayrı Düşüncelerden Yola Çıkma) İstidlal Delilin Batıl Olmasıyla İspatlanan Düşüncenin de Batıl Olması Bir Şeyin Doğruluğundan Benzerinin Doğruluğuna Bir Şeyin İmkânsızlığından Benzerinin İmkânsızlığına Delil Getirmek Kıyas ile İstidlal (Akıl yürütme ve karşılaştırma) Sem'iyyât ile İstidlal (Ayet ve Hadislerden yararlanarak açıklama yapmak ve delil sunmak)


Muarızca Doğruluğu Kabul Edilen Bilgilerle İstidlal (Aktaş, 2015, s. 59 -63).” Gazali (1058 -1111) ise Kelam ilminde çoğunlukla tevile başvurmuş ve Cennet, Cehennem, Kabir Azabı, Haşir, Rüyet konularının soyut değil somut olabileceğini ileri sürmüştür. “Gazzâlî, Rasûlullâh`ın, kelamcıların yaptığı gibi, Allah`ın özelliklerini söyleyerek, bu konudaki kapalılığı gidermemesinin sebebi olduğunu belirtmiştir. Ona göre Peygamber Efendimiz: “Allah vardır, ama cisim değildir, cevher ve araz değildir, aleme bitişik değildir, bir yön ve cihette bulunmaz” şeklinde Allah`ın özelliklerini anlatsa idi, halk bunu anlamaz ve inkara koşarak bunun imkansız olduğunu söylerlerdi. Peygamberimiz, onların aklının alabileceği hususları konuşmuştur (Aktaş, 2015, s. 75).” Bundan 2.000.000 yıl önce ortaya çıkan Homo Habilis’in beynindeki kalıcı değişim (mutasyon) bölgelerinden biri olan Wernich Alanı ve Broka Alanı’nın ki ikisi de beynin sol yarım küresinin Serebral yani dış korteksindedirler, bizi diğer türlerden ayıran en önemli özelliğimiz olup çıkıverdi. Wernich Alanı, sözcükler arası bağı anlamlandırmaya yarar ve Broca Alanı ise düşüncelerin sözcüklere dökülmesini sağlar. Bu iki alan kuz yani zarar görmüşse o kişi bu işlevleri yerine getiremez! Bu arada bizi diğer dirimlerden ayıran en önemli özelliklerimizden birinin de gırtlak kıkırdağı olan Dil Kemiği’ni de unutmayalım! Noam Chomsky (1928, ABD), ayrıntılı düşünce gelişiminin dil gelişiminden sonra olduğunu savunur. Paylıdır da! Anadolu atasözlerinde: “At yularından, yiğit sözünden…” diye anlatılmaya çalışılan şudur ki, bir kişinin toplumsal kimliği onun sözlerine ve sözünde durmalarına göre belirlenir. Sözünde durmak dürüstlük erdeminin ölçütlerinden biridir. Çünkü söz değerlidir. Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk Mesnevisi’nde: Hiç aşktan özge şey revâ mı Sarf etmeğe gevheri kelâmı (Kaplan, 2007, s. 456) Derken bunu anlatmaya çalışmıştır. Yunus Emre, 1300’lü yılların başında şöyle demiş: “Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz (Demircioğlu, 2011)” Sami düşünce düzeneğinde söz ve yaratmak bire bir bağıntılıdır. Yuhanna İncili, “Başlangıçta söz vardı!” ayeti ile başlar. (Tse, 1994, s. 10) Bakara 117. Ayet şöyledir: “Gökleri ve yeri örneksiz ve eşsiz güzellikte yaratan Allah'tır. O, herhangi bir şeyin olmasını dilerse ona sadece "Ol!" der ve o şey de oluş sürecine girer.” (Öztürk, 2014, s. 52) Antik Mısırlılar töze Ka derlerdi ve birtakım yakarış tümceleri ile bir tözü bir heykelin bedenine aktarabildiklerine inanırlardı. Bundan 4500 yıl önce derlenen Mısır Ölüler Kitabı ve 3000 yıl önce derlenen Tibet Ölüler Kitabı tamamen sözün bilinç üzerindeki inanılmaz etkisi üzerine yazılmış betiklerdir. İslam geleneğinde “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” kudsi hadisi (Nursi, 2007, s. 337) Tao düşlemindeki tao sözcüğünü yol olarak çevirebileceğimiz gibi söz olarak da çevirebiliriz. Dolayısı ile inançların gelişimi dilin gelişimi ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Söz, toplumsal kişiliğimizi oluşturmada çok önemlidir. İmamı Ali’nin ‘Sözü söylemeden önce sen ona sahipsin, söyledikten sonra o senin sahibin olur!’ bilinen özdeyişi bu anlamda düşündürücüdür. Toplumda yükselebilen kişilerin söylev ustası olması şaşırtıcı değildir. Hata kız arkadaş edinmede yakışıklı ya da varlıklı olmanın değil, ‘ağzı iyi laf yapmak’ deyiminin geçer kural olduğunu hepimiz bilmekteyiz.


Heiddeger öğretisinde geçmiş ve gelecek şu anda vardır. Şimdiki zamanda kullandığımız sözler yazgımızı belirleyebilir. Daha doğrusu sözde yaratıcılık vardır. Bazı nesler biz söylediğimiz için mi oluyor yoksa olacakları bildiğimiz için mi önceden söylüyoruz diye kuşkuya düştüğümüz çok olmuştur. Çünkü davranışlarımız ve anlayışlarımız geleceğimizi etkilediği gibi sözlerimiz de geleceği etkiler. Tıpkı Nicem Kuramı’nda gözlemin deneyi etkilediği gibi… Bilinçaltımıza kazınmış bazı sözcükler ya da notaların Freud’un da araştırmaları ile tüm yaşamımızı etkilediği kanıtlanmıştır. Evrenin söz ile yaratıldığı düşüncesi Paganizm’deki İnsan Tanrılar’a öykünülerek ya da ‘insanda tanrısal özün bulunduğu inancı’ ile Hz. Ali’nin Allah adı ile bir tutulması noktasına dayanır. Çünkü Mısır Mitolojisi’ne göre Osiris’in yaratılışı Ra’nın onun burnuna üflemesi ile tamamlanmıştır (Emmanuel, 1995, s. 118). Alevi mitlerinde evren yaratılmadan önce Allah sözündeki yaratıcı güçle inciye benzer bir cevher yaratmıştır. “O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince, ona yalnızca ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” Yukarıdaki izleği geliştirecek olursak sözler zihnimizde renk, koku, biçim, tat gibi nitelikler oluşturabiliyorsa zihnimizde oluşturduğumuz yapay gerçeklikler gerçek yaşama etki edebilir. Telekınetik etki budur. Öte yandan sadece olumlu sözlerle hata yalanlarla tedavi olduğunu sanan ve gerçekten de iyileşen hasta sayısı hiç de az değildir ki buna da Plasebo Etkisi deniliyor. Hipnoz katılımlarında ‘Parmağımı şıklattığımda uyanacaksın!’ gibi itemler, sözün insanın bilinçaltına değin işleyebilidğinin göstergesidir. Bir adım daha atarsak birçok sapkınlığın ve suç eğiliminin altında çocukluk döneminde bilinçaltına yerleştirilmiş kötü sözlerin payının olduğu bir gerçektir. Söz ve düşünce arasında sıkı bir bağ vardır. Ancak bazı araştırmacılara göre düşünce dilden önce gelir (Vygotsky, 1985, s. 57). Buna karşın Locke gibi düşünürlere göre dil, düşüncenin öncülü ve gereğidir (Ergat, 2008, s. 15). Örneğin bir çocuk "altın" adı verildiğini işittiği bir madende parlak ışıltılı bir sarı renkten başka bir şey ayrımsamazsa "altın" sözcüğünü yalnızca bu renge ilişkin idesine uygular49 ve dolayısıyla bir tavuskuşunun kuyruğunda gördüğü aynı rengi de altın diye adlandırır. Ondan daha iyi gözlemleyen başka bir çocuk da parlak sarı renge yüksek bir ağırlık eklerse50 o zaman ‘altın’ sözcüğü onun kullanımında parlak sarı ve çok ağır bir nesneyi gösterir. . Başka birisi de bu niteliklere eriyebilirliği de katar ve ‘altın' sözcüğü onun için parıltılı sarı, eriyebilir ve çok ağır bir nesneyi gösterir. Başkası işlenebilirliği de ekler. Bu çocuklardan hiçbiri o sözcüğü uyguladığı ideyi anlatmak istediği durumlarda hep aynı altın sözcüğünü kullanır (Ergat, 2008, s. 17).” İsmi Azam anlatısı da Mısır kültüründen İslam’a geçmiş bir inanıştır. Mısır papirüslerinin birinde Ra’nın adının gizli olduğu, onu o adla Tanrılar’ın bile çağırmadığı, o adı duyan kişinin korkudan düşüp ölebileceği yazılıdır. (Altunay, 2005, s. 300) Bristol Yüksekokulu’ndaki araştırmacılar, 64 mini ses vericisi kullanarak nesneleri devindirmeyi başardılar. Birinci akustik kuvvet aynı parmaklar gibi çalışıyor. İkincisi ise akustik vorteks yaratarak, nesneleri sıkıştırarak ve çekirdekte hapsediyor. Son akustik kuvvet ise yüksek yoğunluklu bir kafes yaratarak, cismi her yönde tutuyor. (Sezgin, 2015) Büyülerdeki ses gücü ile de nesnelerin devindirilebileceği, batıl inanç gibi görülse de kişi türünün binlerce yıl boyunca inandığı bir olgudur. Yakarışlarla kötülüklerden korunma, birini kendine tutkun ya da uzak kılma, bolluk ve uğur için binbinlerce muska yapılmıştır. Ünlü büyü betiklerinden bazılarının adını verelim: Mısır Büyüler Betiği, Irk Bitik, Kenzül Havas, Gizli İlimler Hazinesi bunlardan birkaçıdır. Otuz kişi el ele tutuşup 1,5 Voltluk ampülü yakabiliyorsa inanarak ettikleri yakarışların, tek bir kişi için ettikleri yakarışların olumlu sonuçları elbete olacaktır. Tekkelerde her derviş yalnızca şeyhine iyi dileklerde bulunur ve şeyh doğaüstü güçler elde eder. Duyu ötesi bilim (parapsikoloji), henüz emekleme aşamasındadır. Ancak ileride bu konu aydınlatılacaktır!


KAYNAKÇA XAktaş, Ş. (2015). İBN TEYMİYYE VE GAZZALİ`DE KELAM İLMİNİN YERİ. Konya: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KELAM BİLİM DALI . Altunay, E. (2005). Paganizm 2. İstanbul: Hermes Yayınları. Demircioğlu, A. (2011, 12 02). Yunus Emre STD. 05 06, 2017 tarihinde Yunus Emre, Sevenler ve Tanıtanlar Derneği: htp://www.yunusemrestd.com/haber_detay.php? haber_id=484&kategori_id=YUNUSEMRE%20%DE%DD%DDRLER%DD adresinden alındı Emmanuel, R. (1995). Gizemli Bilgilerin Kaynakları. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları. Ergat, E. A. (2008). Felsefede Dil Düşünce ve Varlık İlişkisi. İstanbul: Birey Yayınları. Genç, O. (2016). KELAM İLMİ VE FELSEFE İLE İLİŞKİSİ . Iğdır: T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KELAM BİLİM DALI. Kaplan, M. (2007). Şeyh Galip'in Şiir Anlayışı. Turkish Studies(6), 455-465. Nursi, S. (2007). Sözler. İstanbul: Şahdamar Yayınları. Öztürk, M. (2014). Kuranı Kerim Meali. Ankara: Ankara Okulu Yayınları. Sezgin,

O. (2015, Ekim 28). Cisimlerin Sesle Kontrolü Sağlandı. gercekbilim.com: htp://www.gercekbilim.com/star-trek-gercek-oldu-cisimlerin-sesle-kontrolu-saglandi/ adresinden alındı

Tse, L. (1994). Tao Te Ching. (Ö. Tulgan, Çev.) İstanbul: Yol Yayınları. Vygotsky, L. S. (1985). Düşünce ve Dil. İstanbul: Kaynak Yayınları.


TOPLUMUN GERÇEK YÜZÜ Yazan: Salih Yurten Geçen: 07.08.2017

Darwin’in sus belirgesi yaparak çektiği görgeyi görmüşsünüzdür. Yaban bir türden evrimleştiğimizi söylediğimizde kızıyorlar çünkü! Bireysel yaşamımızda bunu gözlemleme şansımız az olsa da topluma baktığımızda eski yabanlığımızın sonuçlarını görmek kolaydır. Toplumun anlağı bireylerin anlağına göre daha gelişmiş bir iletişim yumağı olduğu için ne olursa olsun toplumla ters düşmemekte yarar vardır ancak, bütün devrimsel gelişmeleri topluma karşı çıkan bireyler başarmıştır. Örneğin Nietzsche de toplumu sürü ahlakıyla suçladı ancak bengi dönüş, yazgıyı sevmek, Dionysosçuluk gibi yeni yollar sundu. Yalnızlığı öven düşünür sayısı hiç de az değildir. Toplumun gerçek yüzüne bir bakalım: Hazcılık: Çoğumuzun varoluş nedeni birey olmak ya da toplumsallaşmak değildir. Şaban’ın dediği gibi bir anlık şehvetin kurbanlarıyız. Toplum gelecekten çok şu anı düşünür. Büyük yeteneklerin değerinin sonra bilinmesi hep bu yüzdendir. Hırsızlık: Arıların kendileri için sakladıkları balı çalarız. İneğin yavrusu için ürettiği ağuzu ve sütü, tavukların yumurtalarını... Buna da evcilleştirme deriz ve onları tutuklu kılmakla da kendimize pay çıkarırız. Saldırganlık: En zayıf halka diyerek eleme geliştirmiş olmamız, eleştiriye uğrayan birini olumlu yönlerinden yakalamak varken onu eleştiren sürüye katılmamız, yaralı olana saldıran yabanıl dirimleri anımsatmaktadır. Yığmacılık: Kara borsa ürünleri bilirsiniz! Hiç çocuğu olmamasına rağmen servetini büyütme çabası içerisindeki varsılları da! Yapılan anketlerde milyonerlerin daha çok gelecek kaygısı taşıdıkları görülmüştür. Ömrünün sonuna dek yetecek parası olana varsıl diyoruz ama iş orada bitmiyor. Türdeşini Öldürme: Mirketlerin ve aslanların kendi türünü en çok öldüren dirim sıralamasında başı çektiğini biliyoruz. Kişi türünün kendi türünü öldürme sıklığı %2. Ancak geçen çağlar boyunca yapılan savaşlar, şu an Afrika’da süren açlığa karşı sessiz kalmak gibi eylemler daha artık rakamlar usa getiriyor. Çıkarcılık: Bütün bilimler doğayı korumak için değil çıkarlarımızı korumak ve artırmak içindir. Afrika oymaklarının oymaktaki kişi sayısınca balık avlamaları da yine balıklar biterse aç kalırız korkusundandır. Etçillik: Severek beslediği dirimi kesip yiyen tek türüz! Unutkanlık: Yapılan kötülüğü unutmayan ve öç güden ama yapılan iyilikleri çabuk unutan bir yapımız var. Güce Tapma: Güçlüler yargı önünde bile daha kazançlıdır. Yayılmacılık: Bütün dirimler çevre şartlarına göre ürerken, kişi soyu denetimsiz üreyen ve bu uğurda doğayı yıkıma uğratan tek türdür. Böbürlenme: Kendi türünün diğer türlerden daha üstün olduğunu savunan tek türüz! Üstelik bunu da dinlerle desteklemişiz! Toplum Tanrı’yı ya da doğayı anlamaya çalışmaz, tanrılaşmak ve doğaya egemen olmak ister.


Yağcılık: Yükselmek için yalakalık yapan tek tür kişi türüdür! Yalan: Dirimler konuşamadıkları için yalan söyleyemezler. Aldatma var ama yalan yoktur. Esincilik: Moda diye bir nes uydurup kitleleri ardınca sürükleyen bir türüz ve bu esinlerin mantıklı gerçek bir nedeninin olduğu pek seyrektir. Örneğin 1900’lerdeki kürk modası... Açgözlülük: Daha çok yaşamak için bütün acımasızlıkları göze alabilen tek türüz! Üstelik dirimler üzerinde deneyler yaparak bunu elde etmeye çalışıyoruz! Denizdeki balıkların tümünü yakalama şansı olsa tümünü yakalardı diyebileceğimiz bir türüz!


TÜRKİYE’NİN ANLAYIŞ SORUNU

Yazan: Salih Yurten Geçen: 29.07.2007 Uyarı: Bu açıklamada Mustafa Kemal’in parlak ve çabuk dönemi değerlendirilmemiştir!

BİLGİSİZLİĞİN DOĞALLIĞI: Bilmiyorum demek bir erdemdir ancak, bilmesi gereken bir konuda bilmiyorum deyip hiç sıkılmayan ve utanmayan kişilerin çokuştuğu bir ülkede yaşıyoruz. Bilmiyordum, bana bilgi gelmedi demek bağışlatıcı nedenler arasında görülüyor. Oysa bilmesi gerekenleri bilmemek boşlamaya (ihmale) dayalı bir suçtur. OKUMANIN GEREKSİZLİĞİ: Sadeliğin yücelik olduğu eski çağlardan beri bilinmektedir. Ancak ulaşmak istediğiniz sadelik karmaşıklıktan sonra gelir. İşte bunu bilmeden yüzeysel düşünmeyi sade düşünme sanan yurdum kişisi, sayfaları karıştırmaya da gerek duymaz. DÜŞÜNMENİN ANLAMSIZLIĞI: Çok düşünmeyi delilik başlangıcı olarak görmek, çok düşünmenin sonunun kötü olacağını sezdiren şu atasözü ile tavan yapmıştır: Düşün düşün, b.ktur işin! İşte bu nedenle Türkler’in bir tane bile düşlem (felsefe) betiği yoktur. ACININ YÜCELTİLMESİ: Sofuluktaki Rufailik, Melamilik gibi dallardan yayılan ve Fuzuli gibi dizerlerce özendirilen ‘acının kişiyi olgunlaştırdığı düşüncesi’ sürekli gergin, özezer, yakınır bir ulus doğurmuştur. İNANCIN GÜCÜ: Gerçeğe bilgi ile değil inançla ulaşacağını kanıksamış bir toplumumuz var. Çünkü Araplar bize şöyle öğretti: İnanırsan kurtulursun, sorgularsan ya da bilirsen değil! Böylece hepimiz var olduğunu hiç görmediğimiz Cennet’e layık olduk! Böyle bir toplulukta inanç düzeneklerine en çok değer veren kişi en üstün olarak karşılanmaktadır. Bilgi geçici bir edimdir. Varsayımlara dayanır. Ancak inançlar değişime kapalıdır. BATI’NIN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ: Batı ulusları Haçlı Seferleri’nden bu yana gevur olarak, karşı güç olarak tanınmış ve onların iyi yönleri, vermek istedikleri yararlar da göz ardı edilmiştir. Baskı, yayın, genel ağ bu yüzden ülkemize geç girmiştir. GÜNÜ KURTARMAK: Ünlemle bakarsanız görürsünüz ki son yıllarda gündeme gelen ‘Hedef 2023’ muştusundan başka hiçbir gelecek tasarlaması, gelecek kaygısı bulunmayan bir ülkede yaşıyoruz! Gerçekte ülkemizin ciddi anlamda kurgulanmış, yazılmış ve çizilmiş, eleştiriye uğratılmış, kaynakları değerlendirilmiş herhangi bir gelecek planı olmamıştır. YASALARIN DIŞSALLIĞI: Ülkemizdeki yasaların neredeyse tümü Batı’dan alınmıştır ve yargı çalışanlarının dışında kimsenin bu yasaları duymuşluğu yoktur. Yasama dili de ağır derecede Arapça, Farsça ve İngilizce’dir. Bu durum türe ve pay duygularımızı köreltmiştir. Türkiye’de alışverişte yalan söylemek, satıcılığın ve pazarlamanın bir süsü olarak görülmeye başlamıştır. PAYSIZ GEÇEN: Osmanlı, kendi topraklarındaki eski uygarlıkların (Fenike, Mısır, Sümer, Urartu, Lidya, Yunan, Bizans, Hint...) söylencelerini ve geçenini araştırmaya gerek duymamıştı. Türkiye de böyledir. Çevresindeki komşu devletleri tanımak için hiçbir enstitü ya da kürsü açmamıştır.


TATLI ŞİŞKİNLİK: Ülkemiz kuruluşundan bu yana her geçen gün değer yitiren parasını bu kez yanıltıcı şişkinlik (enflasyon) rakamları ile gemleme yoluna gitmiştir. Hata Merkez Bankası, bu sandırıcılığı (blöf) bir yönetim yöntemi (propaganda) olarak görmektedir. ÇİLECİ ÖĞRETMEN: Eğitim hiçbir dönemde bütçenin ya da ülke sorunlarının ilk basamağında yer almamıştır. Öğretmenler, çocuk terbiyecisi, dadı konumundadırlar. Bilgilendirici, aydınlatıcı değil! YÜKSEKOKULLARIN DÜŞÜŞÜ: Ülkemizdeki yüksekokul öğretim görevlileri yalnızca bilginin taşıyıcısıdırlar. İngilizce, Almanca betleri (makaleleri) çevirmekle hata kendi malları gibi sunmakla uğraşıktırlar. Eleştirel ve yaratıcı düşünceden yoksundurlar. Ülkemizde hiçbir başuzmanın yeni bir kavram ya da nesne bulguladığını görmezsiniz. Bunu onların yerine tamirci ve sanayiciler yapar! BATIYA YATIRIM: Yatırım söz konusu olduğunda ülkenin batısı doğusuna yeğlenmektedir. İstanbul yasal olmayan başkenttir ve doğu ile batı arasında bir köprü, iletişim eksikliği göze batmaktadır. Osmanlı da doğuyu çağlar boyu boşlamıştır. YABANCI DİLSİZLİK: ilköğretimden yükseköğretime İngilizce dersleri verilir ama kimse bu dili bir türlü öğrenemez! SANATIN VANDALLIĞI: Eleştirel düşünen, sanat ortaya koyan kişiler yönetim ile uyuşmazsa kesinlikle vandal olarak nitelendirilir. En kalıcı iletişim ve güdüm olan sanat ıskalanmaktadır. ARAPLAR’IN DOSTLUĞU: Yanı başımızda Azeriler dururken ille de Katar, Cidde, Yemen demiş ve bundan da utanmamış bir İslam düşkünüyüz. Halil İnalcık’ın da dediği gibi ‘hilafet hayranlığı’ Osmanlı’yı bitiren temel neden idi. YERALTI KARANLIĞI: Ülkemizde kemik kalıtları (fosiller) ve petrol ya da maden arama gibi eylemler hep gereksiz görülmüştür. Nedenini ben de bilmiyorum. Lozan değil herhalde! Yerbilim yani jeoloji bilgisizliği depremlere rağmen süregelmektedir. Sıvı yakıt ve akım dışında bir güç kaynağı usumuzun ucundan bile geçmemektedir! ÖNLÜK KORKUSU: Yanılma payından ötürü birinci olma, ilk olma korkumuz vardır. Diğer ülkelerde uygulanıp denenmemiş olan neredeyse hiçbir etkinlik yurda sokulmaz ve deneyen öncülerimiz ise yaptırıma uğratılır. ÖLÜMCÜL YARDIMLAŞMA: Ülkemizde yurtaşların yardımlaşması neredeyse bütünü ile ahrete ve ölümden sonrası yaşama yöneliktir. Erdem dürtüsü ile değildir. Bu yüzden yakınlık (akrabalık) bağları kopukken arkadaşlık, komşuluk daha üstedir. DOĞANIN DUYMAZLIĞI: Ülkemizde bir sorunun algılanması için birilerinin ölmesi gerekir. Bıçak kemiğe dayanmadan devinime geçilmez! Doğa bilimleri olan eylembilim, sıvıbilim, canlıbilim ve çevrebilim Osmanlı medreselerinde de okutulmazdı! AĞAÇSIZ GÜZELLİK: Gelişmeyi ve uygarlaşmayı çement ve çelikte gören sonradan olma kurarların (mühendis) yaşadığı bir ülkedeyiz. AYDINLIĞIN DİBİ: Seçkin (entellektüel) oluşu dili yozlaştırmakta, yabancı sözcüklerin çok bilmişliğinde arayan aydıncıklarımız oldukça çokçadır. Seçkin ve gündemde olan ünlüler ise hep batıya özenir yaşamakta ve bundan da övünç duymaktadır. Bir de ‘Yazmış oldum!’ diyerekten konunun uzmanı olmadan kitap çıkaran ünlüleri de unutmayalım. Mankenin şarkıcı olduğu bir ülkedeyiz. Yerbilim Başuzmanı Celal Şengör’ün uyarısına ünlemle bakmakta yarar var: Seçkin kümenin olmadığı toplumlar bilim, sanat ve birikim yapamazlar. Amerika’da öyle seçkinler vardır ki mal varlıkları Türkiye bütçesine denktir.


SINAVLARIN BOLLUĞU: Adam kayırma az çok azaldı derken bu kez her yerden sınavlar fışkırdı. Bizi bir yarış atına çeviren, yaşamda yarıştıran, mutsuzlaştıran bir kafa yapısı söz konusu! İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DÜŞKÜNLÜK: Batı, son birkaç yüzyıldır öylesine övülmüş ve öylesine körü körüne örnek alınmıştır ki yurdum kişisi Türk olduğundan utanmaktadır. ÇERİLİKTE BİRİNCİLİK: Uzaktan kumandalı hava araçlarının geliştirildiği bir dönemde yurtaşların para, emek ve zamanını verdikleri çerilik (askeriye) kurumu kökten değişim ve geliştirmelere gerek duymaktadır. GİYİM KUŞAM: Yahu ne ilginçtir ki bizim kendimize özgü herhangi bir giygimiz bulunmamaktadır! Fransız ve İngiliz ve Hırvat elbiselerini giyinmekteyiz. BASTIRILMIŞ CİNSELLİK: Cinselliğin Somalisi’dir Türkiye! Büyükler gençleri ayıplar, gençler yapmaz ama yapınca da ayyuka çıkarır! Yeni gelinin atı okşaması ayıptır. Oysa ki cinsellik kişi soyunun geçen çağlar boyunca yapabildiği en iyi nestir. GEZİLERİN KITLIĞI: Napolyon, yanına bilim adamlarını almadan sefer düzenlemezdi. İngiliz Krallığı, her büyük deniz seferi için bir doğabilimciyi eşlik etmekle görevlendirirdi. Bizde böyle bir gelenek yoktur. Avrupa ve Amerika işbirliği ile olursa belki! TOPRAĞIN YABANI: Hollanda hangi toprağa hangi ürün ekilirse daha çok ürün alınır diye araştırmalar yaparken Türkiye, su bolluğuna karşın böyle bir çaba içerisinde değildir. ÖZGÜRLÜĞÜN ÜNÜ: Sorsan herkes özgür! Ancak konuşmaya başladığınızda ya da toplu eylemler gerçekleştirmek istediğinizde durum değişiyor. Ben inanmıyorum şu şu nedenlerle demek inancı baltalamak, ben devleti şu yanlarından ötürü eleştiriyorum demek terör, devlet büyükleri yanlış yapıyor demek makama saygısızlık anlamlarına gelebiliyor! İSTEMEZÜK: Da Vinci olsun Einstein olsun, II. Gezen Savaşı sonrası Alman bilimciler olsun, İran Devrimi bilim adamları olsun, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile saçılan bilim adamları olsun Türkiye bunların neredeyse hiçbirine kucak açmamıştır. Yılda ortalama 100.000 nitelikli kişiyi beyin göçü ile elinden kaçıran bu ülke, beni gerçekten şaşırtıyor! ÖRENE AĞIT: Mimar Sinan ve Mimar Kemalettin dışında örer yetiştiremeyen ülkemiz, devlet yapılarını taştan değil, çementen kurmayı sürdürüyor. Oysa taş yapılar kentlere kimlik katarlar ve devlet kurumunun sonsuzluğunu, gücünü simgelerlerdi.


TÜRKLER ve UZAY Yazan: Salih Yurten Geçen: 14.06.2017 GİRİŞ Bu çalışmada Türkler’in çok yakın dönemdeki uzay araştırmalarını ve çalışmalarını ele almadım ancak; 17. Yüzyıl’da barutlu düzenekle uçmayı ve sapasağlam yere inmeyi başaran Lagari Hasan Çelebi ile aynı dönemde yaşayan ve Galata Kulesi’nden yapay kanatlarla havalanıp yere inmeyi başaran Bin Bilgili Ahmet Çelebi’den başka, önemli başarılara imza atmış olan Ali Kuşçu (1403 – 1474), Çağmini (? - 1221), Harezmi (780 - 850), Mirim Çelebi (? - 1525), Nasruddin Tusi (1201 - 1274), Takuyyiddin Çelebi (1526 - ?) gibi yakın atalarımızı anmadan geçemeyeceğim. Bu çalışmada çoğunlukla Ön Türkler’den ve onların göksel inanç ve anlayışlarından söz edeceğim. Türkler’in ataları çoğunlukla Orta Asya’nın bozkırlarında yaşadıkları için, yazılı kaynaklar oluşturmaya fırsat bulamadıkları için, genellikle göçebe bir ekin içerisinde sözlü gelenekle birlikte bir gökbilim oluşturmaya çalıştılar ve bu bilgileri benzetmeler, ikincil anlamlar, eğretilemelerle sonraki kuşaklara aktardılar. Bilimsel anlamda Türkler’in uzaya olan bakış açısını Sümer yazmalarında aramamız daha doğru olacaktır. Ancak bu metni artık derecede genişletmek istemedim. Neredeyse tüm uluslar kişileri tanrılaştırırken ya da put yapıp ona taparken Türkler’in evreni Gök Tanrı diye çağırmaları, gezegenleri ve yıldızları kutsallaştırmaları çok anlamlı görünmektedir. Yakut Türkleri’ne göre göğün direği üzerinde çift başlı kartal vardı ve bu kartal en çok 5. Kat göğe çıkabilir, Tanrı katı olan 9. Kata çıkamazdı. (Ögel, 1995, s. 173) Bu kartal simgesi Türkler’in atası olan Sümerler’e dayanır. Uçuş ekibinin lideri olan Utu’nun simgesiydi bu. Bir yüzü Nibiru’ya bir yüzü Yerküre’ye baktığı için! Ayrıca Sümer Tanrısı Anu ile Tanrı Bayülgen arasında da benzerlikler vardır. İkisi de göğün en yukarısında otururlar ve ikisi de uçan araba ile arada bir yeryüzüne inerler! Sümer sözcüğü bile Öz Türkçe’dir: Sü: Asker; Mer: Yerleşke Sümer: Çerilerin Yurdu

GÖK TANRI İNANCI ve TÜRKLER Eski Türkler Gök Tanrı’ya inanırlardı ve onu ara ara Kang Tanrı diye de çağırırlardı ki (Candan, 2013) kang baba, ulu demektir ve Türkler’in Tanrı’yı eril algılayışına örnektir. Yaradılış Destanı’nda Ak Ana vardır ancak daha çok yeryüzünü tapşırmaktadır. Günümüzde bile Türkler ‘Doğa Ana’ tamlamasını kullanmaktadırlar. YAKIN GÖK VE TÜRKLER Eski Türkler atmosfere ‘kök kalıg’ yani göğün halısı derlerdi. Kalıg sözcüğü boşluk anlamına gelmekteydi. (Ögel, 1995, s. 154) Sanırım bu sözcük asırlar sonra halı biçimine dönüşmüştür. Kalıg yani örtü anlamına da gelebilen bu sözcüğü eko doku ya da eko sistem olarak anlamak da olasıdır. Çünkü kuşların uçabildiği, yelin estiği, yere en yakın göğe verilen bir addı bu. (Candan, 2011, s. 26)

GÖK ve TÜRKLER Türklerde yeraltı katmanları yoktu. Yer ile gök hep bitişik anılmıştır. Gök Tanrı, Türkler’in koruyucusu idi. (Ögel, 1995, s. 147) Türkler’in düşüncesine göre Tanrı göğe benzemekte idi. (Ögel, 1995, s. 149)


Dış tesirlerden uzak, Altay ve Kırgız destanlarında da, "önce gök yaratılıyor; sonra da yer yaratılıyordu." (Ögel, 1995, s. 145) Sümer yazmalarındaki Taiamat anlatısı da bu doğrultudadır. Oğuz Kağan Destanı’nda Günhan, Yıldızhan, Ayhan; gökten mavi ışık içre inen hatundan doğmadırlar. Şaman törenlerinde, Ulu Tanrı'nın bulunduğu gök katları, 5. kattan sonra başlıyordu. Bazan da, 9. katın, yani göğün en yüksek katının üzerinde, Tanrı 'ya ulaşıyordu. (Ögel, 1995, s. 146) Altay destanlarında, "Dünya topraklarının bittiği yerde, sonsuz bir Mavi Deniz {Kök Tengiz) vardı. Antik Yunan mitlerindeki göğün ötesindeki Oceanos gibi… Görünen o ki çok eski atalarımız, göğün maviliğini tıpkı deniz gibi sudan almış olacağı inancı içerisindedirler. Yaradılış Destanı’nda, yer gök yok iken uçsuz bucaksız suların var olduğu ve Tanrı Kayra Han’ın bu suların üzerinde bir kaz gibi uçtuğu söylenir. (Öz, 2013) ,

GÖK ve TÜRK LİDER Ön Türkler’e göre Acun yani Dünya, gök çadırının dibi idi ve evren Türkler’in otağı idi. En Eski Türkler’in anlatılarında “Acun dört tane Gököküzün çektiği bir çadır arabasıdır!” düşüncesi vardı. (Ögel, 1995, s. 248) Onlar, Türk hakanlarını Acun’un gerçek iyesi, sahibi olarak görürlerdi. (Ögel, 1995, s. 240 - 243) Türk başkentini de yeryüzünün tam ortası diye anlatmaları (Ögel, 1995, s. 246) belki de yerküremizin biçimi dolayında az da olsa bilgili olduklarını göstermektedir. Eski Türklere göre gök, 9 kat idi: Dokuz sayısı Türklerin en eski ve en kutlu sayılarıydı. (Ögel, 1995, s. 162) Araplar 7’yi Çinliler 12’yi kutsal sayarken Türkler’in 9’u kutsal saymalarının ardında ne vardı? Büyük olasılıkla gereçk nedeni bilmiyoruz. Ancak Prof. Dr. Bahaeddin Ögel bunu 9 gezegen bilgisine yormaktadır. Türk hakanları bir keçenin üzerinde 9 kez döner, böylece tahta çıkmış sayılırlardı. (Ögel, 1995, s. 164)Şamanlar’ın göğe çıktım demeleri de böyleydi. Göğün en üst katını bir ağaç tapşırırdı ve göğe çıkan hakan, bu ağaca bir bayrak asmak zorunda idi.

GÖKKUŞAĞI ve TÜRKLER Gökkuşağı ise Eski Türkler’de Ala Kuşak ya da Ebemkuşağı gibi adlar bulur. Oğuz Kağan’ın yayı, gök kurdunun yelesi gibi benzetmeler de yapılmıştır. (Ögel, 1995, s. 227) Ön Türkler’de Ay’daki lekeler, omuzundaki sırıkla su taşıyan bir kıza benzetilirdi. Başta Ay’da lekeler yokmuş. Yerde öksüz ve yoksul bir kız suya giderken ağlamış. Ay ona acıyıp yere inmiş ve onu yanına almış diye bir anlatı söylenegelmektedir. (Ögel, 1995, s. 197)

BURÇLAR VE TÜRKLER Tam bir çemberi sayımlayabilmek için 12 sayısını kutsal yapan ve 12 takımyıldızı Ulhe ya da ‘parlak sürü’ olarak adlandıran Türkler’in atası Sümerler’dir. Hata Yunanca’daki zodyak sözcüğü buradan gelir ve ‘hayvan çemberi’ demektir. (Sitchin, 2001, s. 198) Daha sonra Hoca Ahmet Yesevi, kişioğullarını 12 tipte inceleyecek kendi görüşünü geliştirmiştir.

GÜNEŞ DİZGESİ VE TÜRKLER


Altay Türkleri’nde güneş, yaygın olarak sıcağın; ay da soğuğun itemleri olarak görülmüşlerdir. Atalarımızın gündüzleri sıcaktan yanarken; geceleri de üşümüş olmaları bu inanışı doğurmuş olmalıdır. (Ögel, 1995, s. 189 - 190) Eski Türkler’de yiğitler yemin ederken ‘Güneş bizi görüyor!’ derlerdi. Hunlar, Göktürler ve Moğollar, tan anı doğan Güneş’e selam dururlardı. (Ögel, 1995, s. 191) Dolunay’ı uluyan kurtlar bir parça kopararak yeniden küçültürlermiş. (Ögel, 1995, s. 199) Türk yiğitleri, ay ışığında savaşmayı yeğlerlerdi. (Ögel, 1995, s. 201) Yunus Emre şöyle demiş: Benim ayımın ışığına Bulutlar gölge etmeye Eski Türkler’e göre Güneş dişi, Ay ise erkekti. (Ögel, 1995, s. 187) Hata Anadolu anlatılarına göre, Güneş gece dışarı çıkmaya utanan ya da korkan bir kız olduğu için, onun ağabeyi Ay, kimi geceler çıkar nöbet tutarmış. Eski Türkler’de Güneş doğunun, Ay ise batının simgesiydi. (Ögel, 1995, s. 187)

KUTUP YILDIZI ve TÜRKLER Eski Türkler’e göre gök Temir Kazık’a, Altun Yaruk’a yani Kutup Yıldızı’na bağlı olarak onun çevresinde dönmekteydi. Çünkü bu yıldız, göğün direği idi. Eski Türkler Kutup Yıldızı’na pek yakın olan Küçük Ayı Takımyıldızı’na İki Aygır derler idi ve bu aygırların çektiği araba da yine Kutup Yıldızı’na bağlı olarak düşlenirdi. Büyük Ayı ise Yedi Kurt olarak adlandırılmıştı. (Ögel, 1995, s. 170 - 171) Bir Ön Türk olduğu sanılan ve DÖ 10. YY’da yaşadığı düşünülen Çular adlı bilgenin s özlerine göre even iki karşıt tanrısal nefesten doğmuştur ve odağında Kutup Yıldızı bulunmaktadır. (Kabadayı, 2007, s. 66)

SAMANYOLU GÖKADASI VE TÜRKLER Türkler, çok eski çağlarda göğün döndüğünü düşünerek ‘gök çıkrığı’ tamlamasını sık sık kullanmışlardır. Gerçi düşünmek sözcüğü yanlış olur, göğün döndüğünü bilmişlerdi demek daha doğru çünkü, Koca Samanyolu Gökadası dahi bir karadeliğin çevresinde dönmektedir. (Palmer, 2012)

GÖKBİLİM ve TÜRKLER 1. Yakut Türkleri’ne göre, yerden göğe ta Kutup Yıldızı’na değin yükselen bir Demir Kazık vardı. (Ögel, 1995, s. 172) Günümüzde bunu eksen noktaları olarak adlandırmaktayız. 2. Eski Türkler’de ‘ülker’ gezegen demekti. Göğün deliği anlamına da geliyordu bu söz. (Ögel, 1995, s. 205) O devirde gezegenlerin çekim etkisi daha iyi açıklanamazdı sanırım. 3. Dünya da, gezegenler gibi dönüyordu! Prof. Rasonuy bize "Macar Mirolojsi" berkelerine yani kayıtlarına göre: “Tanrı Acun’u yaratıyor, Ana Ata’yı yeryüzüne gönderiyor. Acun çok çabuk döndüğünden tufan oluyor. Bir tekerlek gibi dönen Dünya, ateşli sular altında kalıyor. .. " (Ögel, 1995, s. 206)


4. İran Söylenceleri’ne göre Samanyolu, gökte saman çekilirken yere düşen saman parçalarından oluşmuştu. (Ögel, 1995, s. 219) Ancak Ön Yakut Türkleri’ne göre Tanrı, Acun’u yaratmadan önce, gökte gezinirken çıkardığı tozdur Samanyolu! (Ögel, 1995, s. 220) Oysa bulutsular, daha yeni bulgulanmış gök cisimleridir. Not: Gerçekte Başuzman Bahaeddin Öğel Öğretmenimizin Yakut anlatılarından anladıkları birazcık daha başka idi ancak, ben onun söylediklerini sınırımı aşarak düzeltmeye çalıştım. Beni bağışlayın!) 5. Eski Türkler Mars’a ‘Yaldırık’ (korkunç be ateşli) ya da ‘Kırmızı Ülker’ derlerdi. Jüpitere ise Ongay ya da Erendüz derlerdi. (Ögel, 1995, s. 206) Venüs ise Çoban Yıldızı ya da Erte Çolpan diye anılırdı. Yine atalarımızın burçlara inandıklarını ve Terazi Burcu’na ‘Ülgü’ dediklerini görüyoruz. Ülgü de terazi demektir. (Ögel, 1995, s. 210 - 213) Yüzeyi demiroksitle kaplı olan bu gezegeni atalarımız ne güzel adlandırmışlar değil mi? 6. Yakut Türklerinde de, huna benzer bir inanış vardır: "Eskiden gezegenler çok yavaş dönermiş. Bunun için de, çok soğuk olurmuş. Bir şaman elindeki sopa ile gezegenleri kovalamış. Gezegenlerin hızlı dönmesi ile, havalar ısınmış ... (Ögel, 1995, s. 173) Gezegenlerin sürekli dönerken ve yıllar geçtikçe milimetrelerle Güneş’e yaklaştıkça hızlandıkları bir gerçektir. 7. Altay Türeyiş Destanı’nda, şöyle deniliyordu: “ .. Ay ile güneşin, kendilerinin ayrı bir güçleri yoktu. Bunlar, yalnızca, Tanrı 'nın verdigi ışık ile sıcaklığı yansıtıyorlardı. Bir maden parçası olan, bir ayna (toli) gibiydiler ... " Çingiz Han'ın küçük oğlunun adı da, ‘tolıly'yani ayna idi. (Ögel, 1995, s. 188) Ay’ın bir ışık kaynağı olarak kutsandığı Hitit ve Sami kültüne karşın Türkler onu bir ayna olarak görüyorlardı. Biz bu bilginin doğru olduğunu 1970’lere dek bilmiyorduk.

MİLANKOVİÇ DÖNGÜLERİ ve TÜRKLER “Milankovitch döngüleri olarak bilinen üç yörüngesel dönüşüm dünyanın güneşten çektiği sıcaklık oranını etkiliyordu. İlk milankovitch döngüsü eğrilik. Dünya güneşe oranla dimdik değil 23,5 derecelik bir açıyla eğrilmiş olarak yer alıyordu. İkinci milankovitch döngüsü dışmerkezlilik. Güneşin yerçekimi dünyayı neredeyse dairesel bir yörüngede tutuyordu. Ama Jüpiter ve Satürn'e yaklaştıkça bu iki gezegenin dünyamızı esneterek ona yeni şekiller veriyordu. Bu güneşin ışınının dünyaya ulaşmadan önce izlediği mesafeyi değiştiriyordu. Üçüncü milankovitch döngüsü eksen sapması. Eksen sapmasının nedeni dünyanın kusursuz bir küre olmamasıdır. Dünya dönerken dünyanın ekseni güneşe yaklaşıp ondan uzaklaşıyor.” (Gedik, 2016) Dünyamızdan kaynaklanan bu döngüsel hareketi daha iyi anlayabilmek için gözünüzün önüne yerde dönmekte olan bir topaç getirin. Topaç belli bir hızdan sonra yavaşlamaya başladığında dönmeye devam ederken bir baş sallama hereketiyle kendi dikey ekseni bir daire çizer. İşte Dünyamız’m da aynen buna benzeyen bir “baş sallama" hareketi vardır. Topaçtaki bir - iki saniye içinde gözlemlediğimiz bu hareketi Dünyamız yaklaşık olarak 26.000 yılda tamamlar. Ve bu süre içinde Dünyamız’ın Kuzey Güney ekseni gök- yüzündeki 12 ayrı Takım Yıldızı’nı sırasıyla takip eder. Bu Astrolojik olarak tanımlanan ve sıklıkla duymuş olduğumuz her 2.166 yılda bir, bir burçtan diğerine geçiş yapmamızın nedenini oluşturur. Dünyamız baş sallma hareketini yaklaşık 26.000 yılda tamamlar. Bu da "Büyük Devre"ye karşılık gelen bir süreci gösterir. 2166 X 12 = 25.992 Yıl (Yaklaşık 26.000 olarak kabul edilir.) Eski Türkler’de de bügün olduğu gibi 12 Burç 12 ayrı hayvan sembolüyle gösterilmekteydi. Ve Türk Takvimi’nin eslisi, da, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bu “Gök Çıkrığı" (iımsibine bağlıydı.


Büyük Çark: Aslan Burcu'ndan başlayıp aynı yere gelinceye kadar geçen süreyi yani 26.000 yıllık "Büyük Devre'yi göstermektedir. Kova Burcu'na geçiş Astronomik hesaplara göre 2012 yılında ola- enktır. Mayalar bu tarihi, Dünya üzerindeki büyük fiziksel ve ruhsal d önüşümlerin başlangıç tarihi olarak belirtmişlerdir. Eski Türkler’de “hakimiyetin göklerde olduğu” inancının oluşumuna neden olan etkenlerden biri, işte bu ezoterik bilgiye dayanmaktaydı... Tufan Öncesi Uygarlıklarla temasa geçen tüm toplumların inançlarında bu temayla karşılaşılır. Eski Mısır Uygarlığı bu temayı en canlı işleyen toplumların başında yer almıştır. Örneğin o muhteşem Sfenks Heykeli’nin Aslan başlı oluşunun nedeni, yaşanan büyük tufanın ve sonrasında başlayan bizim devremizin Aslan Burcu’na denk gelmesinden dolayıdır. (Candan, 2011, s. 28 - 30)

ESKİ UZAYLILAR KURAMI ve TÜRKLER Altay Şamanları’na göre 9. Kat gökteki Tanrı Ülgen’in yarlıkçısı yani habercisi, kızıl bulutan bir arabası vardır ve dizgini gökkuşağıdır; kamçısı ise şimşektir. (Ögel, 1995, s. 230) Discovery Cahnnel’ın 2013 yılından bu yana bir dizi halinde çektiği Ancient Aliens belgeselinde anlatınlara göre, eski atalarımızın füze biçimindeki uzay araçlarını bir yılana ya da ateşli bir arabaya benzetmekten başka umarları yoktu. Orta Asya Türkleri’nin değilse bile Sümerler’in uzayla ilişkide oldukları kesindir. Çünkü bugün bile elde edemediğimiz gökbilimsel bilgiler taşıyorlardı. Örneğin 12 gezegen vew 360 dereceli sayma yöntemleri gibi... Türk destanlarında geçen ‘gök tüylü, gök yeleli, mavi ışık saçan Gök Kurt’ inancını gerçek bir tabana oturtmak isteyen Ergun Candan’a göre, tıpkı Fransız araştırmacılar çevresince ortaya konulmuş olan Afrika Dogon Kabilesi’ndeki Sirius anlatıları örtüşmektedir. Mavi ışık yayan ve Gezenimizden 8.6 ışık yılı ötede olan Sirius A ve Sirius B, en eski Türkler’in ağzında ‘Kurt Başı’ olarak ses bulmuştu. (Candan, 2011, s. 81) Ayrıca bu yıldızların içerisinde bulunduğu Köpek Takımyıldızı da Gök Yeleli Kurt’un ta kendisidir. Türkler’de kurt bu yüzden kutsal olmalıdır. Öte yandan Oğuz Kağan’a yol gösteren kurdun aslında Köpek Takımyıldızı olduğunu anlıyoruz. Çünkü yıldızlara bakarak yön bulmak, tüm toplumlarda görüldüğü gibi Türkler’in de kullandığı bir yöntemdi. Ancak Türkler’in yön bulmak için bu takımyıldızı seçmiş olmaları epey anlamlıdır. Eski Türkler, önemli duruşmalarda gökten inen Ak Sakallılar’ın var olduğuna inanırlardı. Bunlar, Gök Tanrı’nın elçileri idi. (Candan, 2011, s. 63) Atlantis araştırmacılarına göre Atlantis bilgeleri de ak sakallıdır ve Kızılderili anlatılarında kendilerine uygarlığı öğreten ve denizden gelen ak sakallı, uzun boylu bir ırktan söz edilir. Mayalar, Şef TanrıKukulkan’ı Sakallı Yılan olarak adlandırmışlardı (Girard, 1991, s. 25) ve onun göğe inip çıkabildiğini söylüyorlardı. Ancak uzun sakal, Maya yerlilerinde hiç görülmezdi. Sümerler, Samuel Noah Kramer’in titiz çalışmalarına göre büyük olasılıkla Türkistan’dan Basra Körfezi’ne göç etmiş bir budundur. (Kramer, 1999, s. 29) Sümer yazıtlarında ki birçoğu Amerika Princeton Üniversitesi’ne kaçırılmıştır. Belki de Körfez Savaşı’nın çıkarılmasının altında Amerika’nın kişi ırkının kökenine yönelik bu bilgileri elde etme çabası yatmaktadır. Bu konuları atlarsak uygarlığın DÖ 4000 yıllarında apansız başlaması, Eric Von Daniken (1935, İsviçre) ve Zecharia Sitchin (1922, Bakü) gibi araştırmacıları kuşkulandırmıştır. Özellikle çok iyi Sümerce bilen Sitchin, Sümer Yazmaları’nı inceledikten sonra gördü ki bundan yaklaşık 400.000 yıl önce yeryüzüne altın madeni için inen ve genetik mühendisliklerle insanı çömlek kaplarda yaratan uzaylı bir ırktan söz edilmektedir. (Sitchin, 2001) Hata Adem’in pişmiş topraktan (çömlekten) yaradılışı anlatısının özünde bu yazmalar yatmaktadır. Ayrıca 12. Gezegen olan Nibiru’nun Güneş çevresinde 3657 yılda bir döndüğü ve Tanrılar Tanrısı Marduk olarak anıldığını belirten Sitchin’e göre eski uluslar Güneş, Ay, yıldızlar ve gezegenleri Tanrı olarak nitelendirmişlerdi ve belki de Tanrı inancı buradan doğmuştu. (Sitchin, 2001, s. 211)


SONUÇ Oğuz Kağan Destanı’nda şöyle denir: Gök olsun çadırımız, Güneş de bayağımız! Türkler üç kez çağ açan tek ulustur: Yazının bulgusu (Sümerler, DÖ 3500), Kavimler Göçü (Hunlar, DS 350), İstanbul’un Ele Geçirilmesi (Osmanlılar, DS 1453)! Güçle olasıdır ki Uzay Çağı’nı gerçek anlamda ilk başlatan yine biz olacağız!... Amerika’nın 1969 Apollo 11 başarısını küçümsemek gibi olmasın ama, Ay’a gerçekten gidildiği dahi kuşkulu olmasının yanı sıra, Ruslar’ın gizli olarak Amerikalılar’dan daha önce oraya gidip döndükleri de tartışmalı konular arasındadır.

TABLO I Açıklama: Sitchin’in 12. Gezgen adlı yapıtının 214. Sayfasında yer verilern ve 12 gezegenin kabartma olarak işlendiği bir Akad mührü ki Akad’lar ne biliyorlarsa Sümerler’den öğrenmişlerdi.

TABLO II Açıklama: Sümer Uçuş Tanrısı Utu’nun mührü! (Sitchin, 2013, s. 187)


KAYNAKÇA XCandan, E. (2011). Türkler'in Kültür Kökenleri. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları. Candan, E. (2013). Atalarımızın Gök Tanrı Dini. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları. Gedik,

S. (2016, 09 20). Milankoviç Döngüsü. Ogün htp://www.ogunhaber.com/genel/milankovic-dongusu-662973h.html#comments adresinden alındı

Haber:

Girard, R. (1991). Popol Vuh. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları. Kabadayı, O. (2007). Eski Türkçe Gökbilimi Terimleri. Kırıkkale: Kırıkkale Ünüversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDE Bölümü. Kramer, S. N. (1999). Sümer Mitolojisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ögel, B. (1995). Türk Mitolojisi (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Öz, E. (2013, 07 27). İslamiyet Öncesi Türk Destanları - Yaradılış Destanı. Edebiyatogretmeni: htp://www.edebiyatogretmeni.com/sozlu-turk-edebiyati-destanlar-donemi/islamiyet-oncesiturk-destanlari-yaratilis-destani-ozet-1 adresinden alındı Palmer,

J. (2012, 11 29). Dev Kara Delik Şaşırttı. BBC: htp://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/11/121129_giant_blackhole.shtml adresinden alındı

Sitchin, Z. (2001). 12. Gezegen. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.


TÜRKLER’İN ARI IRK ÇALIŞMALARI Yazan: Salih Yurten Geçen: 04.08.2017

Gregor Mendel (1822 – 1884), Avusturyalı bir inanç adamıdır. Manastırın bahçesinde 15 yıl boyunca bezelyeler üzerinde kalıtım çalışmaları yürütmüş ve Mendel Yasaları dediğimiz bir iki tümce bırakmıştır. Ancak sayımlama (istatistik) bilimi henüz ortaya çıkmamışken Mendel bu bilimi çalışmalarında kullanmıştır. Mendel, çalışmalarında bezelyeleri seçti. Çünkü çeşitleri çok, döllemesi kolaydı ve az sürede yetişebilmekteydiler. Baskın ve çekinik genlerden ilk kez söz eden Mendel’in Yasaları şöyledir: 1. Benzerlik Yasası: Tıpkı genlerle çapraz dönlenmiş bitkilerin tümü tıpkı olur. 2. Ayrılma Yasası: Melez ırklar, anne ve babadan değişik oranda etkilenirler. 3. Bağımsızlık Yasası: Başka türdeki melezlerin çaprazlanması ile yeni elde edilecek türe geçecek özellikler rastal, gelişi güzel belirlenir. Yani şansa bağlıdır. Baskın ve çekinik genleri öğrenmek için son sayfadaki çizelgeye bakınız! Avrupa’da 22 ülkeden 15’i insan genleri üzerinde çalışmayı yasaklamıştır ancak, gen kuruculuğu öyle bir basamağa yükseldi ki eksik genler onarılabiliyor ve kötü genler silinebiliyor. Hata uç kişi (super human) yaratmak için DNA’ları tek tek dizmekteler. Ancak geçende bu bilgiyi en iyi kullanan Almanlar olmuştur. Aryan, Sanskritçe ‘soylu ve onurlu kişiler’ demektir. Hitler, Doğumdan Önce 2000 – 4000 yıllarında Alman ovalarından doğuya doğru göç etmiş Aryan ırkının üç tür soyu olduğuna inanıyordu. Birinci sınıf Aryanlar, İskandinavlar ve Almanlar ve Atlantisliler idi. İkinci sınıf ise Hint ve İran ve Türk ırkları idi. Daha alt sırada gelen Slavlar’ı Almanlar sürgün etmek ya da yok etmek istemişlerdir. Heinrich Himmler ve Ant Rosenberg gibi Nazi Subayları, eski ırkları incelemek ve onların bilgisini elde etmek için çalıştılar. Bu konuda öyle duyarlı idiler ki söylenceleri bile değerlendiriyorlardı. Friedrich Willhelm Nietzsche (1844 – 1900) ırkçı değildi ve Almanlar’ı beğenmediğini her fırsata söylüyordu. Çünkü kendisi Prusya doğumlu idi. Böyle Buyurdu Zerdüşt yapıtında, üstün kişi savlamasında bulunur. Gerçekte anlatmak istediği sezgileriyle, esinle gerçeği kavrayan Zerdüşt Peygamber gibi birinin önderliğinde, duygu ile mantığın bir yürüdüğü yeni bir kuşak yaratmaktı. Naziler’in bu tasarımı yeryüzü budununa karşı kullanacaklarını bilmiyordu. Hata böyle bir durum oluşacağını az da olsa sezmiş ve İşte Kişi adlı yapıtını çivide dökmüştü. Emile Zola ve Aldous Huxley, Bernard Shaw gibi yazarların öjenik (gensel ilerleme) öngörülerine dayanan yapıtları da onları bu alana yönlendirmiştir. DÖ 200’lü yıllarda Wikingler’in saçları sarı olsun ve bit düşmesin diye soda ile ağartma yaptıklarını biliyoruz. Almanlar ise 1940’larda sarışın çocuklar bu özelliklerini yitirmesinler diye ve gelişmiş süler yaratmak için ultra viole ışınlarla sağaltım ve dinginim (terapi) yaptıklarını biliyoruz. Sarışın ve mavi gözlü, boylu poslu kişilere tutkun olmamak mantık dışıdır. Hepimizin bilinç altında bu vardır. Mustafa Kemal’in en temel başarısı, belki de bu gensel başarı idi. Cengiz Han ve Oğuz Kağan da mavi gözlü idi. Yani Türkler eşsiz bir lider yaratmak istediklerinde gensel özelliklere ünlem çekerler.


Almanlar bir konuda yanlış yapmışlardı. Mendel’i iyi okudukları söylenemez! Üstün ırk, üstün genlerin birleşmesi ile değil; değişik türlerin çaprazlaması ile elde edilebilirdi. Bu anlayışı en iyi kullanan Türkiye’dir. Zorunlu Doğu Görevi ve Yer Değiştirme, Memlekete görev yasağı gibi engeller çıkararak başka gen türlerini karıştırarak sağlıklı ve gelişkin soylar elde etme amacındadır. Osmanlı İlhan Devleti (İmparatorluk) bünyesinde 75 değişik ırk vardı ve son dönemde 5 binbin Suriyeli’yi bünyemize katmamızın gerçek nedeni, yukarıda söz ettiğimiz anlayıştır. Ancak bunu bilinçli olarak değil de gelişi güzel yapmaktayız! Gelinim ol da soyumuz güzelleşsin tümcesi ile Dede Korkut Betiği’nde yabancı kızları kandırmaya çalışan yiğit Türkler’e rastlarız. Çin gelinlerini seven Göktürkler; Rum, Sırp ve Leh yani Polonya güzellerini alan Osmanlı Hakanları hep bu karşıtların birleşiminden olgunlar türer anlayışının izinden yürümüşlerdir. Türk Derin Devleti’nin ki en az 6000 yıllıktır, abarmıyorum, fişleme yaptığı yani kendi yurtaşlarını bölütlere ayırdığı doğru olabilir mi? Hım... Bir düşünelim! Almanların ikinci yanlışı da cılız genleri ayıklamak için engelli ve bakıma gerek duyanları, hata yaşlıları gaz odalarında yok etmekti. Stalin de bu esine kapılmış ve binbinlerce kişi silinip gitmiştir. Yanlış dediğime bakmayın, belki de doğruydu. Nitelikli engellileri öldürmüyorlardı sonuçta! Hem son dönemde yasal özkıyım yani ötenazi için devletlere baskı yapan ve yaşam artık kendileri için bir yük olmuş kişi sayısı hiç de az değildir! Gerçekten de Afrikalı kişilerin bedenleri daha sağlamdır. Hata 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 4 altın madalya alan Jesse Owens, Hitler’i öyle sinirlendirmişti ki adam gösteri alanını terk etmiştir. En katıksız kişi soyunun (Sapiens) Afrikalı zenciler olması, çağcıl ve soylu geçinen Avrupa ve Amerikan seçkinlerini oldukça üzmüştür ama gen çalışmaları böyle diyor. Yapacak bir nes yok! Amerikan vatandaşı olan Japonlar’ın türettiği melez çocukların aşırı güzel ve sağlıklı olmaları da karşıtların birleşimine iyi bir örnektir. İşte bu anlayışla kurgubilimciler yani mühendisler, uçakların her bir parçasını ayrı ülkede üreterek daha verimli sonuçlar elde etmektedirler. Bu da genbilimin uranbilime yansımasıdır.

BATI’DA GEN ÇALIŞMALARI FRİEDRİCH MİESCHER: 1869 yılında, hücre çekirdeğinde özel bir madde bulundu ve buna Miescher “Nüklein” adını verdi . Daha sonra ise nükleit asitlerin iki tipte olduğu anlaşıldı. Birincisi timüsten elde edilen timonükleik asit, ikincisi bira mayalarından elde edilen zimonükleik asit. Timonükleik asit hayvanlar alemine , zimonükleik asit ise bitkiler alemine özgü sayıldı. FEULGEN – ROSSENBECK : 1924 yıllarında ise Feulgen ve Rossenbeck timonükleik asidin çok duyarlı bir tepkimesini tanımladılar ; böylece her iki nükleik asidin her iki canlılar aleminde bulunduğu ispat edilebildi. ondan sonra timonükleik asit çekirdeğe , zimonükleik asit ise sitoplazmaya ait özgü yapı maddeleri sayıldı. LEVENE & MORİ : 1929 yılında Levene ve Mori tarafından timonükleik asidin DNA , zimonükleik asidin ise RNA Olduğu anlaşıldı. WATSON & CRİCK : 1953 yılında Watson ve Crick DNA molekülünün kendine has özelliklere sahip bir çift sarmal yapı halinde bulunduğunu ileri sürdüler. Bu araştırıcıların önerdikleri DNA yapısı o tarihlerde başka araştırıcılar tarafından ortaya konulan DNA ya ilişkin önemli bulgulara dayanmaktadır. Bunlardan biri, Wilkins ve Franklin tarafından, izole edilmiş DNA fibrillerinin X-ray ışınlarını kırma özelliklerinin açıklanmasıdır. Elde edilen X ışını fotoğrafları, DNA nın zincirlerindeki bazların diziliş


sırasına bağlı olmaksızın, çok düzenli biçimde dönümler yapan bir molekül olduğunu göstermektedir. Ayrıca TMV (tütün Mozaik Virüsü) üzerinde yapılan çalışmalar da DNA ile ilgili çalışmalarda ışık tutmuştur. İşte Watson ve Crick bu bulguları değerlendirerek böyle özelliklere sahip DNA makro molekülünün sekonder yapısına ait bir model geliştirdiler. Bu modele göre, bir çok sorunun açıklanması yapılabildiğinden dolayı 1962 yılında bu iki bilim adamına NOBEL ÖDÜLÜ verildi. (fenokulu.net) İAN WİLMUNT : 1996’da Wilmuth ve arkadaşları tarafından ilk klon hayvan Dolly üretilmiştir.

BASKIN VE ÇEKİNİK GEN ÇİZELGESİ (Anaklayan: Murat Üstündağ)


ÜÇGENEVLER (PİRAMİTLER) Yazan: Salih Yurten Geçen: 09.06.2017

GİRİŞ Greçkçe piro ateş, amis ise merkez demektir. Ortasında ateş yakmak anlamına gelen bu birleşik sözcük yani piramit, bir benzetme ile ortaya atılmıştır. Eski Yunan halkı kendi pişirdikleri konik somun ekmeklere ‘piramis’ derlerdi. Piramit sözcüğü Latin kökenli olsa da o topraklarda asıl yaşayan kişiler olan Mısırlılar onlara Mastaba diyor. Aslında mastaba sözcüğü ta İmhoteb döneminde kralların gömüldüğü dikdörtgen gurlara (mezarlar) verilen addır. Ancak ben üçgenev olarak Türkçe adlandırmayı daha uygun buldum. İçerisinde bitkilerin daha çabuk büyüdüğü, yiyeceklerin bozulmadığı, yaraların daha çabuk iyileştiği bu yapıların gizemi herkesi az çok ilgilendirmektedir. Abidos Piramit’i üzerindeki uçak, helikopter, hovercraft çizimleri de bu ilgiyi artırıyor. Wadi Al-Jarf limanında, Merer adlı bir yönetici tarafından yazılmış antik bir papirüs keşfedildi ve bu papirüs, piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ilk elden yazılan tek kayıt oldu. Merer adli antik Mısırlı’nın piramitlere yakın bir Nil kanalı ile bu ağırlıkların taşındığını yazmış olduğu söylenen bir papirüs bulunmuş deniliyor birçok haber yazısında. Ancak bu tez inandırıcı değildir. Böyle koca bir su kanalı ve su rampası yapmak karada taşımaktan daha zordur. Ayrıca 2 metreküplük bir taşı su yüzeyinde tutması için ondan 10 kat daha büyük tulumları yapacak bez ya da deri de yoktu!

ÇİN ÜÇGENEVLERİ Wikipedia’da bile Çin piramitlerini gerçekte Türkler’in yapmış olduğu yazılıdır. Belki de bu yüzden Çin’de özellikle Xian kentindeki üçgenevlerin avlularına girmek yasaktır. Mısır piramitlerinde firavun mezarları piramidin içindedir, Çin piramitlerinde ise kral mezarları yerin altındadır, üzerine piramit yapılmıştır. Mısır piramitlerinin ucu sivrilirken, Çin piramitlerinin ise tepe noktası düz kare şeklindedir. (Şen, 15) Hata bu üçgenevlerden Beyaz Üçgenev, Mısır’daki 157 metrelik Büyük Khufu Piramit’inin neredeyse iki katıdır. 5000 yıllık Çin yazmaları bile bu üçgenevlere göndermelerle dolu olduğu için, geçmişleri epey uzaktır. James Chucward’a göre eski Uygur Ülkesi’ni kuran ve bu yapıları yapanlar Mu’dan göçmüşlerdir. Ancak 17 Haziran 2017’de Evrim Ağacı adlı Youtube kanalında canlı yayın yapan yerbilimci başuzman Celal Şengör, deniz ve okyanus tabanlarının yaşlarına göre taslaklandırılmış olduğunu ve böyle bir söylentinin doğru olamayacağını söylemektedir. (Bkz. Tablo II)

SÜMER ÜÇGENEVLERİ Sümerler, MÖ 4000 yıllarında Basra Körfezi çevresinde Ur, Uruk, Umma, Eridu, Lagaş, Nippur ve Kiş gibi kent devletleri kurmuş, kişioğluna 130’dan artık buluş bırakmış bir uygarlıktı r. Samuel Noah Kramer’e göre Türkistan uyruklu olmaları daha güçlü bir olasılıktır. 1900’lerin başında Amerikan ve İngiliz kazıbilimciler Irak’ta yaptığı çalışmalarla binlerce Sümer tableti bulup çıkarmışlardır. 130’dan artık buluşa imza atan bu ulus, ki bel ve kazma gibi sade aletleri de onlara borçluyuz, yazıyı ilk bulgulayan budundur. Sümerler’in ilginç yapılarına zigurat deniliyor. Bkz. Tablo I


Zigurat, ‘Göğe Yükselen Merdiven’ anlamına geliyor. Rahiplerin en üste Tanrı ile görüştüklerine inanılmıştır. Belki de 33 basamaklı Mason üçgenevlerinin tepesindeki göz bunu anlatıyordu. Çünkü eski İsrail halkı da ne öğrenmişse Sümer’den öğrenmiştir. Eyüp, Nuh kıssaları bile Sümer yazıtlarında vardır. Hata Sümer’den çok sonra tasarlanmış Babil Kulesi de zigurat denilen bu yapılara duyulan hayranlıktan doğmuştur. Hata Mısırlılar’ın yaptığı ilk piramit olan Sakkara bile basamaklıdır. En eski Ziggurat örneklerinin Ubaid döneminde M.Ö 4000’li yıllara ait olduğu saptanmıştır. En sonuncusu M.Ö 6. yy aittir. Zigguratları pramitlerden ayıran en önemli özelliği ise piramitlerin aksine Zigguratlarin üst yüzeyinin düz oluşudur. Anlaşılan, Mezopotamya'nın düz ovası, üstünde uzayla ilgili ekipmanın yerleştirileceği plâtformların yapay olarak yükseltilmesini gerektirmekteydi. Metinler ve resimli betimlemeler bu yapıların en eski tarla kulübelerinden daha sonraki merdivenler ve eğimli rampalarla daha geniş bir alt basamaktan bir üstteki daha dar basamağa çıkılan kat kat platformlara kadar değişmektedir. Ziguratın en tepesinde tanrı için onun "kuş"u ve "silâhları"nı koymak için düz, duvarlı bir avluyla çevrelenen gerçek konuru inşa edilirdi. Bir silindir mühür üstünde resmedilen bir zigurat sadece alışıldık basamaklı inşaatı göstermekle kalmaz, aynı zamanda yüksekliği üç kata denk geliyor gibi görünen iki "halka anteni" de vardır. (Sitchin, 2001, s. 318) Pişirilmiş toprak kaplarda yapılan kerpiç keseklerlerle yapılan ziguratlarda kullanılan kerpiç tuğlalar genelde asrtrolojik anlamlarından dolayı değişik renklere sahiptir. Ziguratların kat sayısına bakıldığında ise bunların 2 ile 7 arasında değiştiği görülür. O dönemde 7 katlı yapılar kurmak da ilginç bir gelişimdir. Tanınmış örneklerinden biri Nasiriye’de bulunan Büyük Ur Ziguratı’dır. Günümüzde bilinen 32 ziggurat vardır. 4’ü İran’da geri kalanı ise Irak’tadır.

KONİK YAPILAR – PERS YAKÇALLARI Ancak mekanik aksamlı, elektrik akımı ile çalışan buzdolaplarını bir kenara bırakırsak yiyeceklerin bozulmadan korunması için düşük sıcaklıklara ihtiyaç olduğuna ya da buzun suya dönüşmesini engellemek için soğuk bir ortamın gerektiğine ilişkin bilgiler, binlerce yıl öncesinden beri insanlık tarafından bilinmektedir. (Bkz. Talbo VIII) Persler zamanında inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalabilmiş olan Yakçal (Yakhchāl) isimli yapılar da bu bilgi birikiminin bıraktığı miraslardır. M.Ö. 400 civarında yapıldıkları düşünülen bu mühendislik harikası yapılar, elektriğin keşfedilmesi ve sağlıklı şekilde kullanılmasından binlerce yıl öncesinde, kavurucu Pers çöllerinde buzların erimesini ve yiyeceklerin korunmasını sağlıyorlardı. (Bkz. Tablo VIII) Yerden yaklaşık 18 – 20 metre yüksekliğe erişebilen yakçalların görüntüsü, devasa birer kubbeyi andırmaktadır. Tamamen özel bir karışımla elde edilen çamur kullanılarak yapılan yakçalların duvarları da yine aynı maddeden üretilen, oldukça kalın tuğlalarda örülüdür. Yapıların ayrıca yerin altında da yaklaşık 5.000 metreküplük bir alanları bulunmaktadır ve yer altındaki alanların duvarları, yer üstünde kalan kısımlara göre daha fazla kalınlık gösterir. Çamur duvarların bu kalınlıkları, yakçalların tabanında 2 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yakçallar inşa edilirken kullanılan bu özel karışımlı çamura sarooj adı verilmektedir. Perslere özgü bir harç olan saroojun içeriğinde kum, kil, yumurta akı, kireç, keçi tüyü ve kül bulunduğu bilinmektedir. Bu maddelerin karışımı ile elde edilen sarooj, içi ile dışı arasında ısı transferini engellediği gibi su geçirmez özelliğe de sahiptir. Yakçal gibi devasa buzdolapları için daha iyisi düşünülemezdi..


Yakçalların çölün kavurucu sıcağına karşı son derece etkili bir çözüm sunmaları, karmaşık bir yapıları olduğu algısını yaratabilir. Fakat işin aslında çalışma prensipleri oldukça basittir. Yakçalların soğutma işlevinde en önemli rolü buzlar oynamaktadır. Buz, kışın dağlardan toplanarak yakçallara yığılabildiği gibi yakçalın içerisine bağlanan Kehriz ya da Qanat olarak adlandırılan yer altı tünellerinden gelen suyun geceleri dondurulması ile de elde edilebilmektedir. Yakçalın soğutma işlevini yerine getirmesinde bir diğer önemli etken de yapı içerisindeki hava sirkülasyonunun sağlanmasıdır. Yakçalların içindeki hava döngüsü, yine Perslere özgü bir yapı olan rüzgar tutucularda (günümüzün klimaları diyebiliriz) kullanılan sisteme benzer şekilde sağlanmıştır. Temelinde, bina içinde ısınan havanın dışarıya verilerek sirkülasyonu sağlama ve içeriyi düşük sıcaklıkta tutma mantığı yatmaktadır. Binlerce yıl önce inşa edilmiş olan bu yapılardan bazıları bugün bile el değmemiş halleriyle durmaktadır. Geçmiş dönemde Pers İmparatorluğu‘nun hükmettiği toprakların bugünkü sakinlerinden olan İran, Afganistan ve Tacikistan‘da bugün hala modern buzdolapları için ‘yakchal’ kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz. (Vitae, 2016)

MAYA VE AZTEK ÜÇGENEVLERİ En ünlülerinden biri Chichen İtza’nın görüntüsü köşeli koniktir ve MÖ 800 yıldan daha öncesine bektir. Her cephesinde 91 basamak var ve en üsteki taraça ile 365 Güneş Günü’nü simgeler. 24 metre yüksekliğindedir. Teotihuacan Piramitleri ise Güneş ve Ay Piramitleri olarak da bilinirler ve Güneş Piramidi 90 metre yüksekliğe iyedir. MS. 200’lerde yapıldığı sanılmaktadır. Cholula Piramidi ise 1900’lerde yani yeni bulgulanmıştır ve 55 metre yüksekliğindedir. Uxmal Piramidi ise daha çok bir tapınak biçimindedir. Güney Amerika yağmur ormanlarında bulunmayı bekleyen daha birçok dev yapı olduğu düşünülebilir. Ancak her ne kadar birçok gizem adamı (okültist) Sakallı Yılan ile Bilgelik Tanrısı Tooth’u özdeşleştirmeye çalışsalar da bu çabalar anlamsızdır. Çünkü Mısır Piramitleri daha kesik hatlar iye iken Maya ve Aztek Piramitleri daha yayvandır. Ancak doğru söyledikleri bir nes var ki o da soyumuzun Doğumdan Önce yaklaşık 4000’lerde ani bir anlaksal patlama ile uzmanlaşmaya, ustalaşmaya eriştiğidir.

MISIR ÜÇGENEVLERİ Mısır’da irili ufaklı 118 piramit vardır. Ancak ilk piramitler kerpiçtendi ve kayboldular. (Freeman, 2003, s. 32) Gelişen yöntembilim (teknoloji) ile dahi bu pramitlerin yapımı zordur. Lübnan, Balbek’teki 1050 tonluk taşları kaldırabilecek gezgin bir vinç henüz yapılamadı. Ancak piramitlerin yapı taşları daha yerincektir. 2,6 tonluk 2,5 milyon taştan oluşan piramitler vardır. Taşların üzeri cilalanmış taşlarla kaplıymış ancak, bu parlatılmış taşlar sonraki devirlerde çoğunlukla sökülüp cami inşaatlarında kullanılmıştır. Horus veya Menes tarafında ilk firavunluk dönemi M.Ö. 3100’de başlamış ve M.Ö. 30 yılında da, son firavun Kleopatra döneminde Romalılar tarafından sona erdirilmiştir. Yaklaşık 3070 yıl gibi bu uzun süre içerisinde, firavunluk sisteminde bazı bölünmeler olmuş ve her bölümde farklı sülaler iktidar olmuştur. Bu bölümlerin en önemlisi ve bizim konumuzla ilgili olanı da piramit çağının başladığı “Eski Krallık” diye bilinen bölümdür. Bu bölüm 3. Sülaleden başlayıp, 6. Sülaleye kadar devam eden dönemdir. (Yaklaşık M.Ö. 2686 – 2181) Bu dönem içerisinde yapılan, pek çoğu yok olan irili ufaklı


piramit sayısı 78’dir. Ancak bu döneme damgasını vuran IV. Sülaledir. Bu sülale bugüne kadar Mısır’da yapılan en büyük piramitleri yapmış olmanın yanında, günümüze kadar ayakta duran meşhur Gize Piramitleri’ni de yapan sülaledir. IV. Sülale takriben M.Ö. 2514’de tahta geçen Firavun Sneferu ile başlamıştır. Sneferu o zamana kadar yapılmakta olan basamaklı piramit inşaatı sistemini değiştirerek Gize’deki piramit sistemini başlatan kişidir. M.Ö. 2480 yılında ölmüş olup, 34 yıllık başarılı geçen firavunluk döneminde Dashour’da iki büyük piramit inşa ettirmiştir. (Özkan, 2012) Ancak Heredot’un aktardıklarına bakılırsa ilk üç piramit Tufan Öncesi Surid Dönemi’nden kalmışlardır ve 11 bin yıldan daha yaşlıdırlar. Ayrıca Heredot, bu yapıların kaldıraç düzeneği ve kişi gücü ile yapıldığını anlatmıştır. Ancak bu bilgiler dedikodu düzeyindedir. (Robet Bauval, 1996, s. 9) Piramitlerin çoğunlukla Nil’in batı kıyısına yapılması şaşırtıcı değildi. Tuğla için çamur Nil’den elde edilirdi, keresteler Nil çevresinden, balıklar yine Nil’den... Eski Mısırlılar kişioğlunun Nil timsahından evrildiğini düşünürlerdi. (Emmanuel, 1995, s. 15) Mısır’ı yukarı ve aşağı diye ikiye bölen bir ırmak... Öyle ki Mısırlılar krallarını ‘Yukarı ve Aşağı Mısır’ın İyesi’ diye çağırırlardı. Nil’in taşma dönemlerini hesaplarken sayıbilim ve gökbilim konularında uzmanlaşmışlardı. Nil onların gerçek tanrısıydı. (Hornung, 2004, s. 9-11) (Bkz. Tablo V)

MISIR PİRAMİTLERİ NASIL YAPILDI? Firavunlar çoğunlukla kerpiç evlerde yaşadılar ancak sonsuz yaşama inandıkları için gurlarını taştan yaptırdılar. (Robet Bauval, 1996, s. 26) Piramitlerin yapımında beyaz kireç taşı kullanılmıştır. (Furlong, 2008, s. 38) Şimdi sarı göründüklerine bakmayın, yapıldığı devirde cilalanmış kaplama taşları ile piramitler bembeyazdılar. Aslına bakarsanız üç piramit, yapılmadan önce tasarlanmış bir master plan yani uzman tasarım içermektedir. 11’li sayının kutsallığı ile oluşturulmuş yapılardır. (Furlong, 2008, s. 46) Heredot’a göre manivela ve kaldıraçlarla, History Channel ekibine göre rampalarla, Fransız örer Jean Pierre Houdin’e göre iç rampalarla, Eric Von Daniken ve izlekçilerine göre uzaylıların yardımı ile, uç dincilere göre Yusuf Peygamber’in mührü ve tahıl ambarı olarak kulllanılmak için yapılmışlardır. History Channel’in piramitler ile ilgili hazırladığı belgesel araştırmaları sonucunda bu yapıların yüz binlerce köle çevresinden değil on bin paralı usta çevresinden yapıldıkları netleşti ve taşların Nil nehrindeki kayıklarla kolayca taşınabildiği saptandı. (Günal, 2014) Çünkü işçilerin barınakları ve tutukları çeteleler daha yeni açığa çıkmıştır. Gerçek şu ki dev yontuların işçilere bağlı iplerle sürüklendiği eski görseller var. Taşların ısıtılıp aniden soğutulması ile peynir gibi kolay kesildiğine yönelik odun kömürü kalıntıları var ve taşları yükseltmek için kullanılan rampalardan biri hala orada! Khufu, ölümsüz olmayı istiyordu ve sarayına bu konuda bilgili kişileri çağırıp yeraltı tanrısı Tooth’un gizli yolunu öğrenmek için onlardan görüş alıyordu. Oysa birçok araştırmacılar, Osiris ve Tooth gibi bilgelerin çok başka yerlerden geldiklerini ve oradaki buduna uygarlık öğrettiklerini savunurlar. Kendi piramidinin yapılması için kuzey güney doğrultusunu hesaplayıp yere ilk kazığı çakakan yine Khufu idi. (Sezgin, 2013) Oysa ki piramitlerin Büyük Avcı ve Köpek takımyıldızlarındaki kemer üçlüsü (Alnilam, Alnitak, Mintaka) örnek alınarak yapıldığını ve aynı açılarda yerleştirildiğini (Bkz. Tablo VI) bugün öğreniyoruz. (Robet Bauval, 1996, s. 104) Piramitler yapılmadan evvel Giza merkezinde Annu diye dikili bir taş vardı ve o taşın üzerine uzaydan geldiği söylenen, konik, Benben adında bir taş bulunuyordu. Bu taşın daha sonraları piramidin tepesine konulduğu söyleniyor ve sözcük anlamı ‘döl’dür. (Robet Bauval, 1996, s. 22)


Benben taşı, İsis’i gebe bırakan Osiris’in dölünü anlatmaktaydı ve tek çocukları olan Horus’un doğum nedeniydi. Piramit metinleri ayrı bir betik olarak değerlendirilmektedir. 227 piramit metni vardır ve çoğunlukla kral ükekleri (firavun lahdi) üzerinde bulunurlar. Göğün İki Kanatlı Kapısı Açılıyor metni dışında diğerleri başlık taşımazlar. Çoğunlukla ötegezen yani ahirteten söz ederler. Ötegezenin konum bilgileri hayli belirsiz olmakla birlikte, cennetimsi "Sazlık Diyarı" ve "Adak Diyarı," "Çakallar Gölü" ve "Kıvrılan Suyolu" gibi önemli mekanlar vardır. (Abiz, 2006, s. 23) Antik Mısır metinlerini okumayı yoksulluktan okula gidememiş olan Jean François Champollion (1790-1832) sayesinde başardık. Mısır’a sefer düzenlemiş olan Napolyon’un askerleri 1899’da Roseta Taşı’nı buldular ama üzerindeki yazıları kimse okuyamıyordu. Şifreyi Ramses ve Kleopatra sözcükleri ile çözmüştü. (Bkz. Tablo VII) Çünkü Mısır’ın son firavunu bize süt duşunu öğretmiş olan Kleopatra idi. Jül Sezarla evlenerek ülkesini son bir kez kurtarmaya çalışan Kleopatra! (Livraga, 1980, s. 23)

SONUÇ Eski çağlardan beri avcılar köpekleri ile avlanmaktadırlar. Ancak Orion (Betelgause) takım yıldızı, gerçekten de bir elini kılıcı ile kaldırmış diğer elinde bir kalkan olan savaşçı birine benzetilmeye uygundur. (Bakınız Tablo III) Ancak Mısır bakış açısı ile bu bütünleme daha çok elinde asa bulunan Osiris’e benzemektedir. Firavunlar, öldükten sonra bir yıldıza dönüşürlerdi. Mısır inancı böyledir. (Robet Bauval, 1996, s. 80) Belki de Ra yani Güneş Tanrı’nın sözünü dinleyen uşakları olduklarına inanıldığı için Tanrı Güneş, krallar ise yıldızdır gibi bir betimlemedir bu... Amenembet Piramidi’nde duvar üzerine işlenmiş Osiris kabartmasında Osiris’in elinde bir yıldız tutuğunu görmekteyiz. (Bkz. Tablo IV) Benim düşünceme göre tam tepeden bakıldığında bir yıldızı andıran piramitler, bu yüzden koni biçiminde yapıldı. Yapılırken Büyük Avcının Kemeri örnek alındı. Kuzeyden güneye sıralanmalarının altında şu not vardı: Biz Güneş’e bakarak bu yapıları dikmedik! Başka bir yıldıza baktılar. Bu yüzden doğu – batı doğrultusu terk edildi. Belki de piramitler de yalkaçlar gibi besin saklama amacı ile kullanıldılar. Üçgenevlerin Yusuf Peygamber’in mührü olduğunu söyleyenler de vardır. Para yönetiminde ve düş yorumunda usta olan bu peygamberin tözü geçmişe de uzanabiliyordu. Büyük Avcı kemerindeki üç yıldız, ki üç piramit bu doğrultuda konumlandırılmıştır; anne, baba, çocuk üçlüsünü anlatırlar. İsis, Osiris, Horus... Çekirdek oguş (aile) ve krallık! Aralarındaki ilişki çok açık: Bir ülkeyi ancak mutlu bir oguş yönetebilir ve krallık iyi ise oguş da iyi olur. Belki de gökteki tüm yıldızlar bu çekirdek yıldız kümesinden doğmuştur diye inanmışlardı. Sfenks de kral ocağının bekçisi olan vezir ya da baş rahip adına dikilmiş olmalıdır. Krallarının gökteki Güneş’ten kopmuş yıldızlar olduğunu düşünen Mısırlılar, düşen bir göktaşını alıp yontarak Benben taşı yapmışlardı ve piramidin en tepesine onu koyuyorlardı. Çünkü kutsaldı, gökten gelmişti. Piramite basamaklar halinde yükseltmenin anlamı da Sümer’deki gibiydi: Kralın tözü bu basamaklardan çıkıp göğe yükseldi! Büyük olasılıkla Benben taşının üzerinde bir göz vardı. Güneş Tanrı’nın her nesi (şeyi) gören gözü ve kralın her nesten yarlık bulunan gönül gözünü betimliyordu. Çünkü yönetim, Tanrı yoluna açılan bir kapıdır. Tanrı’ya en yakın varlık kraldır. Üzerinde baskı duyan bir yöneticinin gönül kapıları kendiliğinden açılır ve o da çok şaşırır. Göğün krallığının yerin krallığını yönettiğini görür.


Sonuç olarak Mısır’ın Sümer’i örnek aldığı açıktır. Dolayısı ile Sitchin Nibiru derken yanılıyordu. Sirius demeliydi. Sirius mavidir ve Türkler’de mavi kutsal renktir. Osiris’in elindeki asa da Sü mer Tanrıçası Ninurta’nın elindeki şimşekli asadır. (Candan, 2005, s. 99) Güneş’e en yakın yedinci yıldız düzeneği olan Sirius ile alıp veremediğimiz nedir? Acaba gerçekten de oradan mı geldik? Yoksa mavi renge hayran mıyız?


TABLOLAR TABLO I

TABLO II

TABLO III


TABLO IV

TABLO V


TABLO VI

TABLO VII

TABLO VIII


KAYNAKÇA Abiz, F. (2006). Kadim Mısır Ötedünya Kitapları. Ankara: Kabalcı Yayınevi. Altunay, E. (2005). Paganizm 2. İstanbul: Hermes Yayınları. Candan, E. (2005). Antik Mısır Sırları. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları. Emmanuel, R. (1995). Gizemli Bilgilerin Kaynakları. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları. Freeman, C. (2003). Mısır, Yunan ve Roma. Ankara: Dost Kitabevi. Furlong, D. (2008). Piramitler Gerçeği. İstanbul: İzdüşüm Yayınları. Günal, H. (2014, 10 01). Mısır Piramitleri İle İlgili Herşey. Yeni Makale: htp://www.yenimakale.com/misir-piramitleri-ile-ilgili-hersey.html adresinden alındı Hornung, E. (2004). Mısır Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Livraga, G. A. (1980). Teb. İzmir: Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Yayınları. Özkan, Y. (2012, 07 10). Gizemi Çözülememiş Olan Antik Yapılar I. Yaşar Özkan: htp://www.yasarozkan.net/makaleler/gizemi-cozulmemis-olan-antik-yapilar--1/makale23.html adresinden alındı Robet Bauval, A. G. (1996). Tanrıların Evi Orion'da. İstanbul: Ad Yayıncılık. Sezgin, O. (2013, 08 25). Piramitlerin Nasıl Yapıldığına Dair Bilimsel Bir Araştırma. Gerçek Bilim: htp://www.gercekbilim.com/piramitlerin-nasil-yapildigina-dair-bilimsel-bir-arastirma/ adresinden alındı Sitchin, Z. (2001). 12. Gezegen. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları. Şen, Y. S. (15, 03 2009). Çin'deki Piramitler Türklere mi Ait? Çin Günlüğü: htp://www.cingunlugu.com/cin-deki-piramitler-turklere-mi-ait/ adresinden alındı Vitae. (2016, 11 08). Yakçal. denizhummasi: htps://www.denizhummasi.com/yakcal-binlerce-yiloncesinin-devasa-buzdolaplari/ adresinden alınd X


YARADILIŞ BİLMECESİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 09.07.2017

GİRİŞ Ridley Scot’un yönetmenliğini üstlendiği Prometheus ve Covenant dizgilerini izlerken gerçekte en öğrenç duyduğumuz konunun nasıl yaratıldığımız sorusu olduğunu kanıksadım ve bu beti yazmaya koyuldum. Covenant’ın giriş kısmında Walter ile Weyland’ın karşılıklı konuşması ne denli üstündü betimleyemem doğrusu!... Tanrıların Vallaha’ya Girişi... Bütün çabalarımız, dökülen kanlar ve koca bir geçen, ‘Bizi kim yarattı?’ sorusu karşısında sönük kalmaktadır! Bütün bu tasarımlar, bu yaratıcılık, bu soyut sancılar; evrimcilerin ileri sürdükleri gibi olasılıklarla biçimlenmiş olamazdı! Arap dinlerinin ileri sürdüğü yaradılış öyküsü de tam olarak Sümer ve Babil mitlerine dayanmaktadır. Dolayısı ile yeni bir açıklamaya gerek duymaktayız. Benim düşünceme göre kişi soyunun yaşamını kökten değiştiren ve uygarlığımızın seyir çizgisini belirleyen isimler ve değerleri şunlardır: Tzu – Yol Öğretisi Platon – Ülküsel Varoluş Robert Hook – En Küçük Canlılkar Darwin – Doğal Seçilim Kopernik – Güneş Odaklı Gök Newton – Yerçekimi Leibniz – İkili Sayma Düzeneği Sigmund Freud – Bilinçaltı Alfred Wegener – Kıtasal Sürüklenme Dr. Crwford Long – Anestezi ile ameliyat Einstein – Görelilik Kuramı Heisenberg – Nicem Kuramı Daniken – Eski Uzaylılar Bu saydıklarım o denli önemlidir ki eğer uygarlığımız yok olsa onu yeniden kurmaya güçleri yeter. Benim düşünceme göre eylembilim düşlembilimi belirler. Yani fizik felsefeyi belirler. Tözel sayrılıkların emleri davranışlarımızda yapacağımız değişiklikler olmalıdır. Böylece düşüncelerimiz kendiliğinden değişecektir. Yaradılış bilmecesini çözmemiz için önce en eski söylencelere kulak vermeliyiz: Yunan söylencelerine göre kişiyi, diğer tanrılardan öç almak için Prometheus yaratmıştı ve diğer türlerden üstün olması için ona kendi biçimini vermişti. Diğer tanrılar da ondan öç almak için ilk


kadını yani Pandora’yı yaratmışlardı. Yunanlılar bu söylenceden öylesine etkilenmişlerdiki yontu sanatını hep çıplak bedenlerle çalıştılar. Yoksa sapkın oldukları için değil! Sümer yazıtlarına göre dişi tanrıçalar Nammu ve Nimmah, Enki’nin tasarladığı ilk kişiyi denizin dibindeki kilden yoğururlar. Enki’nin tasarımının temel özelliği kendine benzer, bilge bir tür yaratımış olmasıdır. Çin söylencelerine göre tanrıça Nü Wa çok kadar yalnız olduğunu düşünmekte ve üzülmekte olduğu bir gün, gölete kendi yüzüne bakarken kendisine benzer bir yaratığı çamurdan biçimlendirmeyi us getirir. Tibet Dzyan Betiği’ne göre Dünya’daki üç oğula kendilerine benzer bir canlı yaratmaları emir edildi. Önceleri kemiksiz canlıların bölünerek çoğaldığı bu gezegende kişi yaratıldı. Mısır çiziyazılarına (hiyeroglif) göre Ra, başlangıçta el çekerek yani otuz bir çekerek yaratıyordu. Ancak kişioğlunu adını söyleyerek yaratmıştır. Bir başka söylenceye göre Hava Tanrısı Set, kişi yontusunun burnuna üfleyerek onu yarattı. Tevrat da aynısını söyler. Bir başka Mısır söylencesine göre ilk kişi, timsahtan türedi! Hint söylencelerine göre tanrılar ilkin maymunu, ondan da kişioğlunu yaratırlar. Kızılderili söylencelerine göre sakallı bir adam uykudan uyarnır ve küçü bir kız yaratır. Nanih Wiya adlı çamur yığınından ilk kişinin yaratıldığına inanmışlardır. Maya kutsal betiği Popol Vuh’a göre sadece yaratıcılarını sevsin, onlarla konuşsun diye yaradılışa girişen suyun altına gizlenmiş yaratıcılar vardı. Çamurdan, tahtadan yarattıkları ilk kişiler başarısız oldu ve sonunda mısır unundan yarattıkları ilk kişi onları az da olsa sevindirmişti. Türk söylencelerine göre Kayra Han, sonsuz suyun altındaki çamurdan tanrı olduğu bilinsin diye ilk kişiyi yaratır. Arap söylencelerine göre daha insan yaratılmadan önce yeryüzünde Allah’ın yarattığı bir başka tür vardı. Ancak o başarısız oldu. Özetlersek bir çamurdur almış başını gidiyor. Bu duruma en mantıklı açıklamayı getiren Sitchin olmuştur. Onun varsayımına göre pişmiş topraktaki kaplarda yapılmış bir gen çalışması ile ilk kişi yaratıldığı için bu gibi söylenceler ortaya çıkmıştır. Yine neredeyse tüm halkların söylencelerinde Tanrı’nın bizi kendisine benzer olarak yarattığı ya da ilk kişinin burnuna üflediği ya da ona kendisinden bir şey verdiği anlatılmaktadır. Rouah Aramice yel demektir. Son nefesi veren kişiler öldüğüne göre rouah yani ruh nefes olmaldır diye düşünmüş olan Samiler, bizi de kendilerine inandırmışlardır. Nature Dergisi’nin Ağustos 2002 ulamına göre FOXP2 adındaki bir gen genel anlamda konuşma yeteneğimizi belirliyor. Özellikle çene kasları ve ağız dokusu bu genle ilgili olarak biçimleniyor. Ancak dil kemiği denilen hyoid organcığı konusunda bilim adamları bir açıklama yapamıyorlar. Hata Noam Chomsky gibi dahiler, dilin doğuştan getirdiğimiz bir özellik olduğunu söylüyorlar. Mayalar’ın Popol Vuh adlı kutsal betiklerine göre dil tanrıların bir armağanıdır. Chicaco Yüksekokulu’nun Aralık 2004 araştırma açıklamasına göre kişi soyunun beyni bundan yaklaşık 50.000 yıl önce ani bir gelişme yaşadı. Sinirsel anlamda bu gelişme, adeta bir Büyük Patlama etkisi idi.

YARATICI AKIM


Descartes’in geliştirdiği düşleme göre kişi bedeni bir meşin yani makineden başka bir nes değildi. İlk kez 1818 Fransası’nda ortaya atılan Frankestein öykülerinde akım gücü ile bedenler devindirilebilmekteydi. Stephan Spielberg’in Dünyalar Savaşı dizgisinde gökten düşen yıldırımlar, yerin altındaki eski çağ uzaylılarına yeniden yaşam bağışlamaktaydı. Tözün beyinde olduğu, kişi beyninin ise 12 volt akımla çalıştığı doğrudur. Bahardaki tohumların uyanışında yağmurlardan hemen önce çakan şimşeklerin toprağı uyandırmadığını savunamayız! Gezegenimizin pusulaları ivmelendiren bir manyetik yapısı olduğunu, Allen Kuşakları kanıtlar niteliktedir. Gezegenimizden başka bir hızda dönen çekirdeğin sürtünme ile akım oluşturduğu bilmekteyiz. Bu doğal akımın bizi ve tüm canlıları doğurmuş olabileceğini de gözden kaçırmayalım. Tevrat’ın yaradılış bölümüne göre Tora’nın nefesinde kıvılcımlar vardı!

YARATICI BİLİNÇ Yakın dönemde yaşamış Öngör Edgar Gayce, çok uzaktaki kişilerin beyninden bilgi alabiliyordu. Belki de Avatar dizgisindeki ağaçların kökleri ile oluşturduğu bir bilişim ağı gibi kişi beyinleri arasında da tözel bir ağ vardır. Uykulu düşlerde çok uzaktaki bir yakınımızın içine düştüğü durumları nasıl oluyor da görebiliyoruz? Nasıl oluyor da telgraf, telefon gibi bulgular birçok bulgun çevresinden neredeyse aynı anda saptanmıştır? Tek yumurta ikizlerinden her biri nasıl da uzaktaki kardeşinin başına gelenleri duyumsayabiliyorlar? Sol beyin, ilkel ancak yaratıcı yanımızdır. Epifiz bezinin ve DMT hormonunun ruhsal niteliklerimizin kaynağı olduğuna yönelik Voltaire’inkiler de dahil olmak üzere ilginç araştırmalar var. Ben bütün canlıları içine alan bir ortak bilinçten söz etmek istiyorum. Öyle ki biz onu tanrı sanıyoruz. Tıpkı bedendeki hücrelerin birbiriyle iletişim konumunda oldukları gibi biz de diğer canlılarla iletişim durumundayız. Bu yüzden iyilik de kötülük de yanıtsız kalmıyor. Mutsuzluğun başlangıcı gerçekçi olamaya karar verdiğimiz andır. Çünkü gerçekçi olmaya çalışırken sezgisel, duygusal niteliklerimiz körelir. Bir olumsuzluğa uğrayan kişi kendini yalnız görür ancak bir olumsuzluğa uğrayan topluluğun bireylerinde ne toplu olarak ne de tek tek bir gocunma görülmez. Kısacası yaşamın amacı olarak gördüğümüz mutluluk bile zihnimizin sağlığına bağlıdır. Köpek beynine bakarsanız daha ço tek parça imiş gibi durur. Ancak kişi beyni temelde üç loba indirgenebilir. Sağ, sol ve alt beyin... Ben şuna inanıyorum. İnsan beyninin bir lobu var ki temel, doğa ile uyumlu ve tanrısal sezgi ve işlerliğe iye. Bilim yakında bunu daha net açıklayacaktır. Yani diğer yanlarımız sonradan gelişti ve biz o en eski yaratıcı yanımıza Tanrı diyor olabiliriz. Ortak bir bilincimiz var! ABD'nin Oregon bölgesinde Blue Mountains dağlarında 3.8 milyon kilometre çapında bir alana yayılan parazit bal mantarının dünyanın en büyük canlı organizması olduğu ifade ediliyor. Ortak bir amacı, iletişimleri, sıralamaları olan dev bir canlı kümesi... İşte biz de böyleyiz. Kanıt mı? Uykulu düşlerdeki görüngülerin hep aynı anlamlara gelmesi! At isteği, para haberi, gelin ölümü anlatır. Bu herkes için ve tüm düş görenler için geçerlidir. İkinci kanıt da evrimsel açıdan tek bir türden geldiğimizin DNA’ların yakınlığı ile biliniyor olmasıdır. Yani tüm canlılar arasında bir kan bağına benzer bir gen bağı vardır. Demek ki kişilerin bilinci ortaktır. Aynı anda aynı ya da benzer buluşları bulgulayan bilim adamlarını düşünelim. Tesla ve Edison gibi...

YARATICI DİRİM


Belki de dirlikleri yani hayvanları pek de küçümsememliyiz. Çünkü bugün beğenmediğimiz adamsı maymunlarla ortak bir atadan geliyor da olabiliriz ki bilimin genel kanısı bu doğrultudadır. Ayrıca dirimlerin kimi gelişmiş özelliklerine bugün bile iye değiliz. Örneğin Yunuslar gibi yüzmek, kuşlar gibi uçmak, eğimli alanlarda atlar gibi koşmak bizim için hala bir düş olarak uzakta kalmaktadır. Evrimi sürekli bir gelişim olarak algılamak yanlış olabilir. Çünkü kimi dinozorlar, çevrelerindeki besin azaldıkça küçülmeyi seçip bedenlerindeki tüylerin verdiği kazanımla kuşlara dönüşmüşlerdir. Başka bir örnek de kişi türünün giderek küçülüyor olmasıdır. Bilim adamları 21. Yüzyıl’da türümüzün boyunun eski çağlara oranla 10 cm dolayında arttığını düşünüyorlar. İyi yaşam koşulları ve yeterli beslenme, sağlık alanıdaki gelişmelerle bu sağlanmış oldu. Ancak daha eski çağlara gittiğimizde oldukça iri bedenlerin kemikleri ile karşılaşmaktayız. Genellikle boyları 2.60 cm dolayındadır. Her işin kas gücüne dayandığı, bileklerindeki güçle savaşılan eski çağlarda bu gelişim oldukça sıradandır. Paskalya Yontuları’nı, Mısır Piramitleri’ni, Ural setlerini ki her biri 4.000 tonluk taşlardan oluşmuştur, yapan kişilerin ufak tefek olması da beklenemezdi. Ya da başka bir örnek: Buzul Çağının bitimine dek yaşamış olan kılıç dişli kaplanlar, günümüz kaplanlarından çok daha gelişmiş bir türdü. Yukarıda söylediklerimizden yola çıkarak evrimin kimileyin ters işlediğini düşünebiliriz. Açıktır ki Nietzche gibi koca bir düşünür de Darwin’e bu yüzden karşı çıkmıştır. Çünkü Nietzsche’ye göre en önce güçlü türler yok olmaktadır. Cılız türler, bir araya gelerek ya da küçüklerini kazanca dönüştürerek daha uzun yaşamaktadırlar. Evrim tam olarak doğru bir kuramsa eğer, 210 milyon yıldır değişmeyen Latimeira balığı ve Mezozoik Çağ’dan yani yaklaşık olarak 200 milyon yıl öncesinden kalan Kivi Kuşları neden hiç değişmediler? Burada ilginç bir uyarıda bulunacağım. Eski Sümerliler’in verdiği 435000 yıl önce Tanrılar gelip kişiyi ve bitkilerden bir kısmını yarattılar sözü oldukça anlamlıdır. Sitchin antik uzaylıların gen mühendisliği ile birçok hayvan türünün başkalaştığını öne sürmektedir ki evrime ikincil bir açıklamadır ve verilen geçen (tarih) birbiri ile örtüşmektedir. Yani Kambriyen Canlı Patlaması ile Sümer Tanrıları'nın inişi... Genbilimciler, ürememiz için DNA’nın yalnızca %5’inin yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki geri kalan %95’lik kısmı ne işe yaramaktadır? Belki evrimsel süreçteki durumlarımızın bir kaydıdır belki de henüz erişmediğimiz ileri düzey niteliklerimizin saklı olduğu bir sarnıç! Bunu henüz bilmiyoruz! Eğer ilk söylediğim gibi ise kişi soyu geçen boyunca en az 20 kez başka türler olarak yaşamıştır. Yani en az 20 başka canlılık biçemiyle yaşam sahnesinde boy göstermiştir. Belki de bizi yaratan şu anki dirimlerden biridir. O sürekli gelişmeyi değil doğal akışı sevmiş ve bu yönde yeniden geriye doğru evrimleşerek hayvan sınıfına girmiş olabilir. Belki de maymun bir tanrıdan söz etmeliyiz! Çok mu uçuk oldu? Oysa İndiler’in yani İndus Vadisi kişilerinin yani Hindistanlılar’ın Maymun Tanrı Hanuman diye bir anlatıları vardır. Üstelik Öğrenme Efendisi’nin oğludur. Toparlarsak bugün beğenmediğimiz dirimler yani hayvanlar belki eskiden üstün bir anlağa iye bir tür barındırıyorlardı. Yani bizim türümüzden daha zeki bir tür karanlık çağlarda yaşamış olabilir ve sonradan bu üstün niteliklerini yitirmiş de olabilir. Ancak yitirmeden hemen önce bizlere biçim vermiş yaratıcı dirimler de olabilirler. Canlılar öleceği sıra saklanır ve etini yemesinler için türlerini korurlar Gücü izleyemeyen gülüdürüye başvurur. Aslan gibi olamayınca gülünç olan kedi gibi...

YARATICI ELEMENT Evrende en çok bulunan elementler sırasıyla şunlardır: Hidrojen, helyum, oksijen, karbon... Ancak içlerinde en çok moleküler çeşitlilik barındırma ebilirliğine iye olan karbondur. Yaşamın


kaçınılmaz gereksinimi ilk olarak karbondur. Kemiklerimiz bile karbon bazlıdır. Karbon Büyük Patlama ile değil, ondan çok sonra dev yıldızların patlamaları ile oluşmuş bir atom türüdür. Organik birleşmeler oluşturma noktasında zirveyi karbon çeker ve yaşamın en temel ögesidir.

Alyuvarlarımızda hemoglobinleri oluşturan, onlara rengini veren, oksijen girişini ve karbondioksit çıkışını sağlayan neredeyse tek element demirdir. Demir bedenimizde neredeyse zeki denilebilecek bir tavırla devinip durmaktadır. Dünya’nın manyetik etkisini de büyük oranda bu elemente borçluyuz. Arap inançlarına göre demir gökten indirilmiştir. Demir Çağı’ndan söz ediyoruz ve neredeyse bütün çağcıl gelişmeleri demiri işlemeye borçluyuz.

YARATICI EVREN Doğal yıkımlardan hemen önce dirliklerin bunu sezdiğini ve kaçıştıklarını biliyoruz. Örneğin Endonezya yıkımında hiçbir fil ölmemişti. Buna karşın yüzbinlerce kişi yaşamını yitirdi. Peki biz ne yaptık ki bu ortak bilinci yitirdik? Bilinç, ortak bilinci kemiren, ondan beslenen ucuz ve düşkün yanımızdır. Bunu yapmamımızın nedeni yaşamsal çıkarlarımızdı. Ancak uyumazsak ölürüz. Çünkü uyku anında bilinç tuzu, ortak bilinç denizinin içinde erir ve tüm beden iyileşir. Peygamberler ve şizofrenler ortak bilinçten beslenebilen ender kişilerdir. Ortak bilincin kendi bilinçlerine yansıdığını bilmedikleri için sözlerini Tanrı’nın sözü olarak nitelendirmiş olabilirler. Kutsal betiklerde Allah değil Elohim ile karşılaşırsınız; ben değil biz sözüyle! Dolayısı ile tüm canlıların hem bir


birinden bağımsız hem de ortak geliştirdiği bir bilinç vardır. Rumelili Celalettin atamız, her nes canlıdır, her şey diridir, der! Karanlık madde ki evrenin %95’ini kapsadığı söyleniyor ancak ağırlık olarak evrenin %27’sidir, bence çok büyük ve sonsuz bir yaşam biçimi olabilir. Freud id, ego ve süperegoya bir dördüncüsünü eklemek zorunda kalacak: Sonsuz Benlik!

YARATICI GEZEN Neden yalnızca yeryüzünde yaşam var? Seti çalışmaları ile uzaya ileti gönderdiğimiz 1972 yılından bu yana yasal herhangi bir karşılık alamadık! Bu demektir ki 50 yıllık uzaklıkta herhangi gelişmiş bir canlı saptayamıyoruz. Acaba canlılık gezegenimize özgü olabilir mi? Kanada’nın Yeni İskoçya Eyaleti’nde toprağın soluk alış verişi saptandı. (Ekim 2015) Özellikle Ruslar’ın sonda çalışmaları sırasında gezenimizin hırıltılı bir ses çıkardığı berkelenmiş ve bilimadamları bu durum karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Prof. Celal Şengör’e göre kişi Gezen’e (Dünya’ya) kuz yani zarar veremez. Çünkü o kendini hep dengeler. Örneğin oksijen yoğunluğunu artırmak i çin yakında deniz seviyesini yükseltecektir! Yunan Düşünür Hermes Tirismegistus, Zümrüt Tablet’te Gezen’in canlı olduğunu, soluk alıp verdiğini öne sürmüştür. Günümüz bilimi bunu doğruladı. Rus bilim adamı Vladislavluka Venko, bu durumu deneylerle kanıtlamıştır.

YARATICI GÖKTAŞI Çağcıl gök bilimi, su ayıları gibi dirimlerin uzayda dahi yaşayabildiklerini saptadı. Nasa, Alabama mikrobiyoloji uzmanı Richard Hover, 4 milyar yıllık bir göktaşında canlıcıkların kalıtlarına rastladı ve bunu da tüm gezene duyurdu. Berkeley Yüksekokulu canlıbilim başuzmanı Richard Muller ise Kambriyen Çağı yani bundan 400 milyon yıl önceki ani canlı türleri patlamasını göktaşlarına bağlamaktadır. Yani Jurassic dönemi bitirdiği düşünülen göktaşları, yaşam almaktan çok yaşam bağışlıyor da olabilirdi.

YARATICI KİŞİ İnsan olarak ölmek, tanrı olarak doğmak düşünülebilir mi? Kişi tanrı olabilir mi? Aşırı gelişmiş bir anlak, geçmişi ve geleceği ele geçirip tıpkı Lucy dizgisinde olduğu gibi kendi türünü yaratabilir mi? Alevi söylencelerine göre evren yokken Şah vardı ve bir inci tanesi yarattı. O incide 12 gibi birtakım rakamlar belirdi. O inciden 12 imamın tözünü yaratan Şah, İmamı Ali’den başkası değildi. Muhammet Peygamber’e göre, başmelek Cebrail’e göklerin ötesinde ve perdelerin ardında Kur’an sayfalarını veren yine kendi eliydi! Ayrıca İslam düşünürlerine göre ilk us yani aklı evvel Ruhu Muhammedi’dir. Hata o, “Adem su ile çamur arasında iken ben nebi idim!” demiştir. Belki de maymunu yaratan da insandı! Tek bir kişinin tüm yaradılışı göğüslemesine içerleyen Yunus şöyle demiş: Hey Dost senin yoluna Canım vireyin Mevla


Aşkın ile yanuban Oda gireyin Mevla Göbeklitepe ile 12.000 yıla ulaşan sözlü ve yazılı ve görsel ekinimiz içerisinde sıralama hep şöyle olmuştur: Önce tanrılar vardı, sonra yarı tanrılar sonra biz kişiler var olduk! Neredeyse tüm ulusların mitleri ve anıtları bu tümceyi anlatır. Belki de çok çok eski dönemlerde üst bilinç, ortak bilinç, uzaduyum, ötegörü, durugörü, düşgörüm gibi niteliklerimiz vardı ve biz tanrılardık. Bu özelliklerimizi giderek yitirdik ve yarı tanrılar olduk ve çıkarcılık peşinde koşturmaktan günümüz niteliksiz kişilerine dönüştük! Evrensel tıp simgesi olan sarılmış çift yılan Kadusa, bir Türk sağlık uzmanının önerisi ile onay görmüştür. Bu kişi Başuzman Süheyl Ünver’den başkası değildir. Yunan kültüründeki Hermes Kadusası’nın alındığı yer kuşkusuz Mısır’dır ve oraya da Sümer’den geçmiştir. Sümerler Türk’tü. Ancak bu ayrı bir konu. Sümerli Türkler maymunların genleri ile oynayıp ilk kişileri yaratan Enki, Ninmah ve Ningişzidda gibi göksel varlıklardan söz ederler ve eklerler: Bizi kendi biçimlerinde yarattılar! İnanmıyorsanız Sümer yaradılış ve sağlık mührüne bakın:

Yukarıdaki mühür görseli DNA çift sarmalını ne güzel de anlatıyor, değil mi? Üstelik ilk denemeler başarısız olmuştur ve Tanrı Enki’nin türler arası çaprazlama yöntemlerinde yaptığı değişiklikle başarı sağlandığı da Sümer tabletlerinde yazılıdır.

YARATICI OLASILIK Doğrusu yaradılış bilimi aşan bir konudur. Ancak bilim bu noktada alçakgönüllü değildir! Her bilinmezi olasılıklarla açıklama eğilimindedir. Büyük Patlama ile var olmuş evrenin bir yaratıcısı olmalı düşüncesine Anti Madde tezi ile karşı çıkan bilim, evrenin %4’ü kadar koca bir anti madde yığınının nereye gittiğini açıklayabilmek için de Koşut Evrenler Varsayımı’nı ortaya atmıştır. Ancak bilim bu gibi konularda daha alçakgönüllü olmayı öğrenecektir. Doğu toplumları önümüzdeki yüzyılda soyut bilgilerle somut bilgileri harmanlayacak ve çok daha yeni ve isabetli tezler üreteceklerdir. Frank Pastore’nin dediği gibi: Hangi Büyük Patlama’yı soruyorsun kardeşim? Evrendekini mi, canlıların aniden türemesindeki mi, kişi anlağının gelişimindekini mi, sanatın gelişimindeki duygubilimsel (psikolojik) patlamayı mı? Evrimbilimcilere göre tüm canlılar tek hücreli canlılardan evrimleştiler. İyi ama ilk hücre nasıl ortaya çıktı? Yine onlara göre deniz kulaklarında (lagün) Ay’ın da çekim etkisi ile biriken sulardaki


zengin mineraller, sürekli bir çalkantı ile ilk aminoasitleri oluşturmuştur. Buna İlksel Çorba Varsayımı deniliyor. Karbon bazlı olan aminoasitler yaklaşık 20 çeşittir ve birleşerek proteinleri, proteinler de RNA’ları onlar da birleşerek DNA’ları oluşturmuşlardır. Ancak sorun şudur ki evendeki bozunum (entropi) birleşmeden çok ayrışmayı gerekli kılmaktadır. Bu konuda Miller Urey, Chicago Yüksekokulu’nda bir deney yapmış ve 3.8 milyar yıl önceki oksijensiz havayı örneklemiş, yıldırım yerine akım verdiği akvaryumda 20 aminoasiten 3’ünün oluştuğunu görmüştür. Desmond Morris ilginç bir saptama ile Darwin’i eleştirir ve paylıdır da: Neden ilkel kişileri soğuktan ve sıcaktan ve utançtan koruyan kıllar dökülmüştü? Neden adamsı maymunlara göre on kat daha cılız bir varlık olup çıktık?

YARATICI ÖZÜR Acaba diyorum, anlaklarımızın gelişimi bir beklenmedik değişim (mutasyon) olabilir miydi? Beğenilen bu değişim, üremede etkili olmuş ve yeni zeki bir ırk mı yaratmıştı? Şizofren sayrıllarda karşılaştırma yetisi ortadan kalkmaya başladığı için kuşkular gelişmeye başlar. Gerçekte bu kuşku yaşamı koruma amaçlıdır. Dinozorların özürleri vardı. Bedenleri sert deriden değil, yumuşak tüylerden kaplı bir deri ile örtülü idi. Süreçler boyu küçülmeyi seçen bu canlılar, bedenlerindeki tüyleri uçmak için kullanmayı hedefleyen bir bilinçaltı itkisi ile doğal seçilimin de katkısı ile kuşlara dönüşüverdiler. Otistikler, zeka geriliği olan bireyler değil, tam tersine kimi noktalarda aşırı gelişmiş bir zihin yapısına iye olan kişilerdir. Hesap meşinlerinden daha iyi sayabilen ve duyurucu rehberlerini ezber edebilen otisitikler, savantlar vardır. Örneğin David Temmet 7 dil biliyor ve bir hesap meşini gibi hızlı sayma yapabiliyor. Yani bu bir özür değil, evrim açısından bir artıdır. Belki de çok eski çağlarda zeka dediğimiz nes de başlangıçta bir özür olarak algılandı. Bizim düşünmeye başlamış hindi ve tavuğu hasta sanıp hemen kesmemiz gibi... Ya da ayaklarımızın evrimini göz önüne alalım. Başta beş parmak birbirinden ayrıydı ve ağaçlarda fink atmamıza yarıyordu. Ancak sonradan iki genin birleşmesi ile bu parmaklarda birleşti ve ağaçlardaki kazanımımızı yitirdik. Bunu bir özür olarak görmedik. Çünkü karada daha iyi yürüyebiliyorduk!

YARATICI SÖZ Nurslu Said, geçtiğimiz yüzyılın en önemli soyut düşünürlerinden biriydi. Yazdığı Nur adlı yapıtlarda hep gök görültüsünün tohumlara uyan diktesini ilettiğinden söz eder. İncil, “Başlangıçta söz vardı!” diyerek başlar. İslam inancına göre; “Allah bir şeyin yaratılmasını istediğinde ona yalnızca ol der, o şey de hemen oluverir!”. Mısır Tanrısı Ra, canlıları yalnızca onlara vereceği adları söyleyerek yaratmaktaydı. Söz düşünceyi, düşünce de nesneleri etkiler. Sussex Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip Ultrahaptics firması ile işbirliği içerisinde, ses dalgalarını kullanarak nesneleri kaldırabilen ve hareket ettirebilen bir sonik taşıyıcı ışın geliştirdi. Bu teknikte, küçük nesneleri tutup hareket ettirebilen akustik bir hologram oluşturmak için yüksek genlikli ses dalgaları kullanılıyor.


Güneş’in ve diğer gök cisimlerinin çıkardığı korkunç sesler son dönemlerde berkelendi. Eski büyük yapıtların ses gücü ile yerleştirilmediklerini savunamıyız. Evrenin kendine özgü bir çalgısı olmalı! Komadan yeni çıkan kişiler, yakınlarının sözleri ile kendilerine geldiklerini savlamaktadırlar. Güzel sözlerin ve bilginin bize yeniden yaşam verdiğini de ben söyleyim. 2004 yılında Malatya’da uyuduğumda, düşümde İmam Gazali’yi görmüştüm ve bana şöyle demişti: “Kişiye yaşam veren bilgidir.” Kişinin dil yeteneğinden daha gelişmiş bir yönü yoktur. Binlerce dil ve binlerce anlam var ve sıkı durun, kişiyi maymundan ayıran neredeyse tek nitelik, dil kemiği ya da Hyoid denen kemiktir.

YARATICI SU Önemli Youtuber akar paylaşımcılarından olan Kaan Ünsal Alphan’ın dediği gibi gezegenimizin yalnızca %25’lik kısmı olan karalarda zeki yaşam gelişiyor olsun da denizlerin altında neden gelişmemiş olsun ki? Hem denizler alan, besin kaynağı ve elementler açısından daha varsıldırlar hem de evrimbilimcilere göre yaşam ilkin denizlerde başlamıştır. Özellikle 1990’dan sonra Japon güney açıklarında, balıkçıların Ningen adını verdikleri dev adamsı yaratıkların görgü tanığı ve görselleri genel ağda uçuşup durmaktadır. Ayrıca nerdeyse tüm eski anlatılarda geçen denizkızı ve su perisi gibi inanışlar tümüyle düş ürünü olamazlar. Söylencelerin düşler içerdiği doğrudur ancak, temelde çekirdek bir gerçeğe dayanırlar. Çünkü eski atalarımız bilimi dahi sözle aktarıyorlardı yani dizgeler ve masallarla... Buna en güzel örnek Heinrich Schilieman’ın Homeros dizelerindeki gerçeklikten kuşku duyarak yaptığı Çanakkale kazılarında Truva kentini ve tonlarca altın süs takısını bulup çıkarmasıdır. Başka bir örnek Tanrı Şiva’nın yaptırdı söylenilen Hindistan ve Sri Lanka’yı birbirine bağlayan taş yolun günümüzde dalgıçlar tarafından gerçek olduğunun saptanmasıdır. Sümer yazıtlarına göre Oanami denilen balık adamlar gündüz sudan çıkıp kendilerinin yanında dolaşıyor, onlara uygarlık öğretiyor, güneş batarken yeniden suya dalıp gözden yitiyorlarmış. Evrende en çok bulunan hidrojen atomu, Satürn’ün halkaları ve kuyruklu yıldızlarda bol bol su yada buz bulunmasını elveriyor. Hata gezenimizdeki denizlerin kuyruklu yıldızlar ile taşınan sulardan oluştuğu söylenmektedir.

YARATICI TANRI Tanrı o denli büyüktür ki varlığı ya da yokluğu saptanamaz ve ilginçtir ki onu uzamsal olarak Güneş’in yerinde konumlandırırız, zihnimiz buna alışkındır. İslam inancına göre Allah Adem’i iki eli ile yoğurduğu balçıktan yarattı. Ancak yoğurmadan önce kırk gün bekletmiş ve üzerine otuz dokuz üzüntü yağmuru bir de sevinç yağmuru yağdırmıştı. Bu balçığın ana maddesi ise Cebrail’in yedi iklim ve yedi beldeden getirdiği toprak idi. Tanrı sözcüğünden başka bir nes bilmediğimizi onaylayalım lütfen! Missouri Yüksekokulu’nda çalışan Prof. Dr. Brick Johnstone’un araştırmaları inanç merkezinin beynin sağ tarafında olduğunu kanıtlar nitelikte. Hata bu bölgeleri hasar almış bireylerin inançlarını da yitirebildikleri saptanmıştır. Benim de savım şudur: Tanrı’yı sol beyinde, kulu da sağ beyinde arayınız! Arap inanç düzenekleri bir önceki kültürlerden devşirmedir ancak Havva anlatısının doğruluk payı vardır. Çünkü genetik araştırmalar, bundan 250.000 yıl önce tek bir kadından türediğimizi ortaya


koyuyor. Ortak mitokondri yapısına dikkat çeken uzmanlar, kişi soyunun bazı çağlarda oldukça azaldığına da vurgu yapıyorlar.

YARATICI TÖZ Rus bilim adamlarının ve Nazi bilim adamlarının ruhun varlığını ya da ağırlığını kanıtlamaya yönelik deneyler yaptığını biliyoruz. Ancak zihinsel bir biçimimizin var olduğunu her gece rüyalarımızda görmekteyiz. Peki biz var olmadan önce başka boyutlarda ruhlarımız hep var idiyse? Günü geldiğinde bizi yaratıp öldüren aslında kendi ruhlarımız olabilir mi? Madam Blavatsky’nin Secret Doctrine adlı eserinde yazılanlara göre, ki o da bütün bu bilgileri Tibet rahiplerinden öğrenmişti, yedi kök ırk vardır ve bizler 5. Kök Irk’ın 5. Basamağında bulunuyoruz. Ancak ilk kök ırklar daha tözel (spiritüel) canlılar idi. Atlantisliler ve Lemuryalılar’ın zihinsel ve güdüsel yeteneklerinin üst seviyede olduğunu söyleyen Blavatsky, ilk kişi ırkı olan Polarean Soy’un eten kemikten varlıklar olmadıklarını Tibet Dzyan Betiği okumalarında görmüş ve yayımlamıştır. 1939 yılında Kirlian oguşunun geliştirdiği Kirlian Fotoğrafçılık Yöntemi ile soyut beden, ışık beden gibi söylencelerin gerçekliği bir nebze kanıtlanmıştır. Sitchin’in ve M. İlmiye Çığ, Samuel Kramer gibi bilginlerin eski Yarı Tanrı ve Tanrı’lara uzaylı ya da üstün varlıklar olarak bakmaları yerine öldükten sonra yaşama dönebilenler ve soyut yönetim önderleri olarak bakmaları önerisini sunuyorum. Geçmiş ve gelecek şu anda varsa tözün gizli olduğu anlağımız, geçmişi ve geleceği tasarlayabilir.

YARATICI UZAYLI Eric Von Daniken, kutsal kitaplarda anlatılanların bir gök arabasının inişine daha çok benzediğinden yola çıkarak yeni bir kuram geliştirdi ve eski çağlarda bizden daha zeki uzaylı ırkların gezegenimize gelip bize uygarlık öğrettiklerini savladı. Tevrat’tan kotarılan İncil ve Kuran’da anlatılan balçıktan yaradılışı Allah’ın değil Elohim’in işi olarak görmek eski metinlere daha tutarlı bir bakıştır ve Elohim Allah değil Allahlar ya da ilahlar anlamına gelmektedir. Hata Tanrıça İnanna’nın Enkidu’yu Fırat nehri kenarındaki balçıktan nasıl yoğurup biçimlendirdiği Gılgamış destanında da geçer. Sitchin bunlardan yola çıkarak der ki aslında Sümer metinlerindeki tanrılar, gezegenlerin eski adlarıdır! Zecharia Sitchin Sümer geçenini araştırırken ilginç saptamalarda bulunmayı sürdürür. İlk kurdukları kentin adının Eridu olması ve neredeyse tüm dillere dünya sözcüğü olarak yer etmesi örnek verilebilir. Arapça’da arz, İngilizce’de world, Almanca’da erde, Keltçe Jord, Kürtçe erd olmasının altında gezegenimizin isim babalığını yapan uzaylı bir ırkın etkisi olmalıdır. Sitchin’in verdiği geçen ile bilimsel araştırmalar örtüşür. Çünkü kişi soyu bundan yaklaşık 250.000 yıl önce Afrika’daki tek bir oguştan türemiştir. Anunnakiler’in altın aradığı yer ise Afrika’nın güneyi idi. Hata günümüz maden işletmeleri, orada altın çıkarmak için bu karanlık çağ oyuklarının izini sürmektedirler.

YARATICI YABANCI


Bilim dahi açıklayamadığı bir takım bulgular söz konusudur. Teksas’ta bulunan 400.000.000 yıllık demir çekiç, Rusya’da bulunan 300.000.000 yıllık vida gibi türbilimcileri düşündüren sayısız örnek vardır. Dolayısı ile evrimin geçenbilime olumsuz bir ket vurması diyebileceğimiz kişi türünü ilkelden gelişmişe doğru düşünmek yanlış olabilir. Belki karanlık çağlarda kurduğumuz uygarlıklar çok daha ilerideydi. 800.000 yıl önce ateşi bulduğu söylenen soyumuz o günden sonra aylak aylak dolaşmadı ya! Kaldı ki Manna İçkisi, örenlik sanatı gibi noktalarda atalarımıza yetişebilmiş değiliz. Eski Hint metinlerinde uzun uzadıya anlatılan Vimana yani uçan araçlar, bugünün yöntembiliminin ötesindedirler. Hata Hitler’in bu araçlarla ilgili belgeleri ele geçirmek için 2. Gezen Savaşı’nı başlatığı söyleniyor. Dolayısı ile eski çağlarda aşırı gelişmiş bir öbek kişi, bizi genetik olarak biçimlendirip bu gezegenden ayrılmış olabilir. Bu düşünceye ipucu olarak Mayalar’ın Kral Pacal için oydukları gömüt taşındaki görsel örnek verilebilir. Belki yaratıcı yabancı dediğimiz bu atalarımız bize tıpatıp benzemiyorlardı, ancak bizi kendilerine benzer yaratmış da olabilirler! Tevrat’ın yaradılış bölümü bereşit sözcüğü ile başlar ki reşit olan İsrail halkı’nın yaratımı gerçekleştirdiği anlamı da vardır. Ne diyelim, üstün ırk ne de olsa! Kaldı ki İsrail kelimesi yapısal anlamda ‘Tanrı ile güreşen...’ demektir. Pekala eski dönemlerde bir uygarlık aşırı gelişerek diğerlerinden soyutlanmış ve çok başka amaçlar peşinde koşmuş olabilirler. Buna kanıt olarak eski kişilerin girmesinin yasak olduğu, Tanrısal bölge olarak anılan İtla ve Baalbek kentlerini örnek verebilirim.

YARATICI YILDIZ Mısır’da Ra, Sümer’de Marduk, Hindistan’da Sugriva, Yunaistan’da Helios hep onu anlatıyordu. İlk tanrı hep Güneş olmuştur. Zerdüştler ve Yezidiler ateşi onun minik bir parçası olarak gördükleri için kutsallaştırdılar. Platon bu yüzden en derin kavramları örneğin ülkü gezeni, idealar alemi gibi güçlükleri ışık ve gölge ile anlatmaya koyuldu. Sagan’ın dediği gibi hepimiz yıldız tozuyuz! Hepimiz Güneş’ten koptuk. Belki bu canlılık da güç kaynağımız Güneş’ten geliyordur.

SONUÇ 200 binbin yıl boyunca yaşamış olan dinozor soyu bugün kuşlara dönüşmüş durumda. Uçmaya evrimleşen böyle gelişmiş bir tür neden daha zekiye doğru evrimleşemedi! Oysa Dede Tereke (T-Rex) Torun Ttavuk’tan daha zekiydi. Avlanmak zorundaydı çünkü! Hem doğal seçilimi olasılığa ve rastlantılara ya da çevre şartlarına bağlamak hem de doğal seçilimin yararlı kazanımlarla biçimlendiğini düşünmek ve yalnızca kişilerde beynin gelişimine olanak verecek bir yapıda olduğunu görmezden gelmek, bir çelişki değil midir? Evrimin eksik bir kuram olduğuna inanıyorum. Ancak şu an elimizde bulunan en iyi açıklama bu. Yaşam binbinlerce yani milyonlarca yıl içerisinde oluştu. Diğer yaşamları yok etmeye payımız yok! Eski devirlerden beri mantarların bitki ile dirlik arasında bir ara geçiş biçemi olduğu düşünüldü. Kök hücrelerden et üretmek gibi pahalı bir iş yerine mantardan et üretmeyi öneriyorum! Yukarıda da söylediğim gibi %95’lik oranda yoğun olan işe yaramaz genleri görüp %5’ini üremede kullandığımızı görüp sonra üremedeki seçilimle her evrilişi açıklamamız ne derece doğrudur? Evrimbilimcilerin maymun mu kişi mi olduğunu tam belirleyemedikleri ve yaşlarını dahi tam kestiremedikleri kafataslarını sıralayıp bakın beyin hacimlerinde büyüme olmuş demelerini saçma


buluyorum. Fillerin 5 kg ve İspermeçet Balinaları’nın 8 kg beyni var ama bizdeki kadar işe yaramıyor. Avusturalya ada kargaları fındık büyüklüğünde beyinlerini tıpkı bizim gibi iyi kullanabiliyorlar. Sıralı alet kullanma becerileriyle şempanzelerden bile daha zeki oldukları, hata 7 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine erişebildikleri, deneylerle kanıtlanmıştır. Evrim çok ciddi bilimdir. Yeter ki Dawkins gibi bu konunun uzmanları doğal seçilimin her değişimi açıkladığını söylemesinler! Milyonlarca yıl öncesi atmosfer çözümlemeleri yapabilen bilim adamları Yerküre’nin hava katmanının bir dönem %33’e varan oksijen içerdiğini saptamıştır. Kehribar kabarcıkları ve Antarktika buz incelemeleri neticesinde saptanan bu bilgilerin büyük bir önemi var. Çünkü oksijen oranı arttıkça canlılarda büyüme, sağlık gözlemlenir. Kuzey ülkelerindeki gençlerin daha boylu poslu olmaları, nispeten soğuk havanın daha çok oksijen barındırması ile ilgilidir. Türkiye’nin iç, doğu ve orta kısımları ağaçlandırılırsa sağlıklı bir nesil yetiştirmek daha kolay olacaktır. İnsan maymun akrabalarından epey başkadır. Kaşlar ve bıyık, dil kemiği, görünüş olarak birbirne benzememe, cinsel ilişki süresi, bilinç, duygu noktalarında aramızda uçurum vardır. Günümüzde organ üretimi için dirlik ve kişi hücrelerinin birleşimi ile kimera denilen canlı ya da canlıcalar üretilmektedir. Rus bilim adamı İlya İvanoviç İvonov, 1920’li yıllarda Batı Afrika’da kişi ile maymun melezi bir işçi varlık yaratmayı umarak birçok deney yapmıştır. Ancak tümünde de başarısız olmuştur, deniliyor. Ancak ben bilim adamlarının bunu başardığını düşünüyorum. Kaldı ki Richard Dawkins de 5. Maymun adlı belgeselinde böyle bir melezlemeden kolaylıkla sonuç alınabileceğini söylüyor. Çünkü kişi ile maymun arasındaki gen benzerliği, at ile eşek arasındaki benzerlikten daha artık! Dolayısı ile aşağılık takıntısına kapılmamamız için, inançlar bir anda uçuvermesin diye, devletler bu bilgiyi gizim gizim gizliyorlar. Kar adamı, koca ayak görüntülerinin ve anlatılarının tümü yalan değil demek istiyorum...


YAŞAYAN ŞAMANLIK Derleyen: Salih Yurten Geçen: 06.08.2017

Eski Türklük’ten dolayısı ile Şamanlık’tan ve ta Sümer’den kalma birkaç geleneğimizi sıralayalım: 1. Yaşar, durmuş, satılmış gibi eylem kökenli adlar vermek ve sayrılıklar ve olumsuzluklar yaşanınca çocuğun adını değiştirmek Şamanlık kökenlidir. 2. Ağaçlara bir dilek tutarak çaput bağlamak ve o çaput ağaçta kaldığı sürece dileğin gerçekleşeceğine inanmak Şamanlık kökenlidir. 3. Beğendikleri durumlarda ya da destek vermek amacıyla alkış çalmak eski Türk geleneğidir. 4. Yılbaşını kutlamak Sümer kökenlidir. 5. Baş örtüsü takmak Sümerk kökenlidir. 6. İlişki öncesi ya da sonrası yıkanmak. 7. Bir evde ölen biri olursa yaklaşan bayramı Kara Bayram olarak nitelemek ve ölünün kırkı çıkıncaya değin gelen konuklara yemek vermek, kırkıncı gün helva pişirmek çok çok eski gelenekler olan yuğ törenlerine dayanır. Kadınların ölen koca ya da oğlun ardından saçını yolup giysilerini yırtması da eski Türk geleneklerindendir. Bu davranışlara tözün bedeni kırk günde terk edeceği inancı neden olmaktaydı. 8. Anne ve bebesini kötü tözlerden, albızdan korumak için yatak odalarına makas, bıçak gibi caydırıcı aletler koymak da Şamanlık kökenlidir. Kırmızı kurdele de bu amaçla takılır. 9. Üç kez tahtaya vurmak be böylece kötü varlıkların konuşulanı duymasını engellemeye çalışmak da Şaman Kökenlidir. 10. Suyu onurlu sayıp gidenin arkasından su dökmek, su gibi gidip gelsin dileği de eski Türk gelenekleri arasıdadır. 11. Düğünlerde bereket için gelin ve damadın başına atılan buğday taneleri ile darısı başına söylemi arasındaki ilişki de eski geleneklerimize dayanır. 12. Dağ başında ya da kuytu bir yerde taş ya da kumla nesneler çizip onları elde edeceğini ummak da Şamanlık kökenlidir. 13. Büyüklerin elini öpmek eski bir Türk geleneğidir. Büyükler oturmadan sofraya oturmamak, büyükler içeri girince toparlanmak ya da ayağa kalkmak da öyledir. 14. Kutsal gecelerde kuşluk sürecine dek yakılan mumlar da Şaman kökenlidir. 15. Ateşe işimemek ve tükürmemek de eski Şaman yasaklarına dayanır. 16. Kurşun dökme ve bu irkilme ile dinçlik kılma da eski Şaman otacılığındandır. 17. Türbe uğramaları da Şamanlık’a dayanır. En kıdemli ölen kişinin tözünün öte gezende de diğer tözlere başkanlık yaptığı dolayısı ile onlardan yardım ummak da Şaman kökenlidir.


18. Şamanlar Tanrı ve koruyucu tözler için arak yani rakı ya da kımız saçarlardı ve buna da kansız adak denirdi. 19. Şaman'ın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi yabanî ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim gibi örgüler Şaman giysilerinin izleri taşımaktadır. 20. Köpeğin ulumasını yakında birinin öleceğine yormak da eski Şaman inançlarından kalmadır. 21. Yağmur yağması için çocukların evlerden öteberi toplayıp bunu kaynatıp içmeleri ve teneke çalarak galla gotik töreni yapmaları da eski bir Türk geleneğidir. 22. Keseyi, mendili, tabancayı başkasına vermemek de eski bir Türk geleneğidir. 23. Çakır gözün nazar olgusunu engellediğinden yola çıkarak nazar boncuğu takmak da Şaman geleneğidir.


KAPİTAL’İN ELEŞTİRİSİ Yazan: Salih Yurten Geçen: 24.08.2017

Marks, toplumları depretmiş, devindirmiş büyük bir düşünürdür. Ancak onun beslendiği ana kaynak bilim değil anarşidir dersem çok ileri gitmiş olur muyum? Sanmıyorum çünkü, birçok ülke Marks’ı yurtaş olarak benimsemediği gibi kendisi temelde bir bilim kişisi değil gazeteciydi. Başuzman Celal Şengör de onun altından bir yüreği olduğunu ama yüreğindeki o altınların ileriyi görmesine engel olduğunu söyler. Tüm bunlara karşın paranın bir simge değil bir değer olduğunu vurgulaması ile (eskiden paralar altın ya da gümüş olurdu) Marks ökeliğini göstermiştir! (Kapital , 2003, s. 93) Marsizmi Engel ve Karl’ın mektupları ile inceleyen Terry Eagleton’un paylaştığı mektupların birinde ikilinin her şeye parasal yönden baktığı için kendini eleştirdiği satırlara rastlarız. Kapital’in giriş kısmında Marks, yoksulların ve çalışanların kendi felsefelerini geliştiremediklerinden yakınır. Oysa felsefe geliştirmenin boş süreç ya da yoksullukla doğrudan bir ilgisi yoktur. Örneğin Türkiye’de düşlem yani felsefe gereksiz görülür. Düşünen adam istenmeyen adam olur. Antik Yunan’da Diojen, oldukça yoksuldu ama düşlem yapabiliyordu. Dolayısı ile bu durum ortamla ilgilendirilse daha dürüstçe bir davranış olurdu. En büyük düşünürler en büyük yanlışları yapanlar olmuştur hep! Karl Marks, Aristo’nun ‘Beş yatak bir ev...’ değerlendirmesinin ardından söylediği para biriminin gerçek değeri yansıtmadığı ve geçici bir değerlendirme olduğunu söylediği Ethica adlı yapıtına gönderme yaparken nesnelerin gerçek değer ölçüsünün ‘emek’ olduğunu vurguluyor. Emek de kişinin harcadığı anlak ve kas gücünün sürece bölümüdür diyerek güzel bir saptama yapıyor ancak, nesnelerin değer ölçütünün emek değil de gereksinim olduğunu gözden kaçırmıştır. (Kapital , 2003, s. 66) Aristo, değerin göreceli ve sanal olduğunu vurgulamıştır ancak gereksinimlere göre değişkenlik sergilediğini söyleyecek oranda ileri irdelemeler yapmamıştır. Marks’ın 20 Yarda keten bezi 1 ceket söylemini sürekli kerelediğini görürüz. Terzilik ve keten bezi üretimini harcanan emeğe göre ölçen Marks, yeteneğe bağlı sanat ve el işi konularına pek girmez. Çünkü doğuştan gelen yeteneklerin emek ve süreci değiştirdiğini ve dolayısı ile başka bir değer bi çimi olduğunu da gözden kaçırır. Örneğin Da Vinci’nin bir görgesini başka bir çizerinki ile bir tutabilir miyiz? Kesinlikle hayır! Peki buradaki başkalık nedir? Elbete ki Da Vinci’nin ölçülemeyen soyut yeteneğidir. Soyut değerleri ölçemeyiz. Bu yüzden Marks bir anlamda maddecidir. Marks doğal değerler demez de kullanım değeri der. (Kapital , 2003, s. 69) Örneğin bir seten yararlanırsınız ve sulama yaparsınız ve bu bir kullanım değeri oluşturur. Ayrıca doğanın değişiminin de bir değer olduğunu söyler. İşte bu anlayış Rusya ve Çin gibi Markçı ilkeleri uygulamaya çalışan yerleşkelerde doğanın yıpratılmasına neden olmuştur. Doğadaki değerin kaynağını Tanrı’ya bağlamaya gerek duymayan Marks, ki bu davranışı doğruydu, doğaya karşı iyi duygular beslememize, gönül borcu duymamıza, doğadan aldığımızı bir biçimde geri vermek zorunda olduğumuz diril dengeyi (eco system) görmemize de engel olmuştur. Marks emeğin değerini de sürece bağlar ki hızlı çalışan ile yavaş çalışanı ya da bir işi kolay yoldan yapan ile zor yoldan yapanı bir tutmuş olma aymazlığını gösterir. (Kapital , 2003, s. 79)


Sanat ve bilim hep seçkinler takımının (aristokrasi ve burjuvazi) yardımları ve eylemleri ile gelişir olmuştur. Oysa Karl Marks’a göre aşırı değer verilen nesne anlayışı yaratmak Nesnel Saplantı (metafetişizm)’dan öte bir nes değildir. (Kapital , 2003, s. 75) Marks’ın neredeyse tüm satırlarında metalaştırıla nesnelerden tiksindiğine tanık olursunuz. (Kapital , 2003, s. 89) Kullanım değeri, yararlılık gibi sözcüklerle bu duygusunu bastırsa da onun paranın her nesi satın alabildiği bir gezene başkaldırışına tanık olursunuz. Yoksulların varsıllardan tiksinmesine benzer bu duygu, yeryüzünü paylaşımla, yardımlaşmayla yeniden kuralım tutkusuna götürmüştür. Ancak Richard Dawkins’in koca bir betik yazdığı şu tümce: Gen bencildir! İşte bu tümce doğanın da bir anlamda kapitalist olduğunu göstermiyor mu? Yani bir anlamda Marks doğaya da başkaldırır ve kadınların metalaştırıldığı Yunan pazarları ile dalga geçer. (Kapital , 2003, s. 87) Marks evli iken başka bir kadınla da ilişki yaşıyordu. Hata kendisini iflastan kurtaran o ikinci kadın olmuştur. Toplumsal yaşamda erdemli ve başarılı olamayan biri doğal yaşamı nasıl değiştirebilir? Marks’ın bir başarısı da para, altın, gümüş gibi değer ölçütlerinin değişkenliğini ortaya koymasıdır. (Marks, 2003, s. 98) Yani emeğin değerini ölçebileceğimiz değişmez bir rakam yoktur. Altına göre daha değersiz olan gümüş ve bronzun daha çok bozuk para olarak bölünebildiğine ve daha çok kullanışlı olduğuna ünlem çeken yine Marks’tır. Değer ölçüsü ile değer ölçütü kavramlarını ayıran yine odur. (Kapital , 2003, s. 99) Marks, 2 paunda ketenini satan esnafın bir İncil almasını metanın metaya dönüşümüne örnek gösteriyor oysa ki bu durum metanın manaya dönüşümüne bir örnektir. (Marks, 2003, s. 106) Kapital’de paranın devingenliği oldukça sade bir biçimde açıklanıyor ancak, devinme hızının düşüşünün yığılım (stok), devinme hızının yükselişinin istem (talep) anlamlarına gelebileceğine hiç değinmiyor. (Kapital , 2003, s. 117) Bu durumu daha çok sunum (arz) ve istem ile ya da üretim azlığı veya yoksullukla açıklamayı uygun görüyor. Marks temel değer ölçüt nesnesinin altın ve gümüş olmadığını söylese de (Kapital , 2003, s. 121) bu böyledir. En azından anlaklarmızda böyledir. Buğday da öyledir. Ekmeğin ederi arttıkça bütün satımlıkların ederinin artması örneğini verebilirim. Marks, halen daha ucuz olan Hint mallarının ucuzluk nedenini Hintliler’in paralarını toprağa gömmeleri gibi gerçeküstü bir olaya bağlaması (Kapital , 2003, s. 126), doğruluk payı olsa dahi gülünçtür! Hint ülkesindeki iş gücü bolluğu ve kişi sayısının sürekli artmasına bağlaması daha uygun olurdu. Karl, gümüşün ucuz olmasını çıkarılmasının kolay olmasına yani harcanan emeğin azlığına bağlıyor. Oysa gümüşün altından daha çok rezerv içerdiği herkesçe bilinir. Marks yanılmakta ve yanıltmaktadır. (Kapital , 2003, s. 136) Onu bu zorlamalara iten neden düşüncelerini benimsetmek için düşünme davranışıdır. Marks, kullanım değeri ile değişim değerleri başka olan meta alışverişi için değişim değerindeki sapmalardan söz eder. Örneğin bir birim süreçte buğday üretene göre bir birim süreçte şarap üreten kişinin daha çok üretim yapabileceğini söyler ve değişim değerindeki paysızlığa ünlem çeker. (Kapital , 2003, s. 148) Ancak şunu görmez: Şarapçı şarap işinde ustalaştıkça emek süreci kısalır, çiftçi de ekim işinde ustalaştıkça daha kısa süreçte daha çok buğday üretir. Dolayısı ile değişim değerinin başkalığı ustalığa göre, ürün üstünlüğüne ve şansa göre değişir. Sanırım Marks’ın yanılgıları için şimdilik bu kadar yeter!


AZ BİLİNEN TÜRK ATA SÖZÜ VE DEYİMLERİ Derleyen: Salih Yurten Geçen: 15.07.2007 Açıklama: Elazığ, Malatya ve Tunceli yörelerinden derlediğim ata sözü ve deyimlerdir.

Eşeği zorla suya götürürsün ama zorla su içiremezsin! Kaynak: Felsefe Öğretmeni Bülent Utkulu Yer: Çemişgezek ÇPA Lisesi öğretmenler odası Açıklama: Öğrenme istenci ile değil ocağının zorlaması ile okula gelen, sevgi ve saygı boyutundan uzak, araştırma ve ödev yapma tavrından yoksun öğrencileri güdülemenin anlamsızlığı üzerine söylenmiş bir sözdür.

Dün boktu, bugün koktu! Kaynak: Büro Yönetimi Öğrencisi Süleyman Karadağ Yer: Çemişgezek kıraathanelerinden biri Açıklama: Yerine (vekil) yöneticilik yapan okul yönerinin öğretmenlere aşırı baskı kurması sonucunda, onun da eskiden bir öğretmen olduğunu ve yöneticiliğe yeni başladığını anımsatmak için söylenmiş bir sözdür.

Kendi düşen ağlamaz! Kaynak: Süleyman Yurten Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Babam, kendini bile bile zarara sürüklerken bu sözü söylemişti.

Tandır sıcak iken ekmek tutarmış! Kaynak: Eski Komşumuz Neco Hala Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Ağaç yaş iken eğilir, her iş zamanında yapılmalı öğütlerini anımsatan bir atasözüdür.

Yoksulun havlusu kurumaz!... Kaynak: Duvarcı Mehmet Usta


Yer: Malatya, Merkez, Umut Kebap Salonu Açıklama: Şeytan Musto’nun lokantasında mangal için ocak tuğlalarını dizerken bana anlattığı öykü şöyledir: Çok varsıl bir adam varmış. Karşısındaki evde de bir yoksul yaşarmış. Adam her gün kendi evinin merdivenlerinden inerken karşıdaki yoksul evin önündeki çamaşır askısında nemli bir havlu görürmüş. Anlarmış ki yoksul karı koca geceleyin yine mercimeği fırına vermişler… Bu durum varsıl adamın hoşuna gitmiş. Tutmuş bu yoksul ocağa yüklü bir harçlık vermiş ve karşılığını da istememiş. Günler sonra artık o ıslak havluyu göremediğini ayırt etmiş. Anlamış ki paraya yönelik hesaplar yoksul adamı da mutluluğundan etmiş…

Eşeği baştan çıkarır Sıpanın oynaması Kaynak: Annem Emine Yurten Yer: Ulukent, Saray Semti’ndeki evimiz Açıklama: Olgun kişileri baştan çıkaran yine karabilmezlerdir anlamında söylediği bir sözdür.

Sen ki gittin Kars’a Orada var bir arsa Arsada kurulu yapı Yapıda var bir kapı Kapıda durur halka Halkayı üç kez çalka Biri çıkar sırtı aba İşte o benim baba Elinde bir dana O benim ana Fistanı sarı O benim karı Onlara çok çok selam söyle Kaynak: Coğrafya Öğretmeni Yılmaz Yılmaz Yer: Çemişgezek ÇPA Lisesi önü Açıklama: Karslı bir arkadaşından duymuş, bana söylerken cep duyurucusu ile sakyaladım.


Biz üç şeye kına yakarız: Askere kına yakarız vatana kurban olsun diye, kurbanlık hayvana kına yakarız Allah'a kurban olsun diye ve geline kına yakarız eşine kurban olsun diye... Kaynak: Turan Boyun Yer: Genel ağ Açıklama: Facebook paylaşımlarında rastaldığım bir sözüdür.

Buyrun cenaze namazına! Kaynak: Felsefe Öğretmeni Bülent Utkulu Açıklama: IV. Murat içkiyi yasakladıktan sonra tebdili kıyafet eyleyip halkını temaşaya çıkar ve hata boğaz boyunca usulcana ve gizlicene esnafa içki içmek istediğini ve içkiyi nasıl temin edeceğini sual eder. Kayıkçılara sorduğunda onlar da Bekri Mustafa tiryakisidir; akşamları içer, sen onu bul, derler. Sultan Murat, bu adamı bulur ve onunla samimiyet kurar. Akşam olur, denize açılırlar. İkisi de içmeye başlarlar ve padişah adının Murat olduğunu söyler. Zaten bu adamın tavrından işkillenmiş olan Bekri Mustafa sorar: “Başında Sultan da var mı?” Sultan Murat evet der. Bunun üzerine Bekri Mustafa “Buyrun cenaze namazına!” der. O söz bugüne dek ulaşır. Ardından Sultan Murat’ın bu adamı affettiği ve hata ona özel izin çıkardığı da rivayetler arasındadır.

Allah birinizi bin ede, gökten yağa siz yerde toplayasınız, Cennet Hanımı olasınız! Kaynak: Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp Yer: Çemişgezek ÇPA Lisesi öğretmenler odası Açıklama: Sabaha kahvaltısı hazırlayan bayan öğretmenler için dillendirilmiş bir yakarıştır. 11. Devlet su işleri Bırak bu işleri Fırçala dişleri Kaynak: Ethem Aksu Yer: Malatya, Merkez, Kanatçı Amca Kebap Salonu Açıklama: Lafı ağzımda gevelerken bana karşı söylenmiş bir sözdür. 12. Kürt getirdiğini yemez, Yemeden de gitmez! Kaynak: Cevriye Yıldırım Yer: Ulukent, Saray Semti’ndeki evimiz


Açıklama: Getirdiği üzümleri çar naçar biz ona bir nes ikram edemeyince getirin yiyek diyerek yemek istediğinde söylediği sözdür. 13. İtin yemediği ot, başını ağrıtırmış! Kaynak: Nejdet Tosun Yer: Malatya, Merkez, Cumhuriyet Lisesi avlusu Açıklama: Yeni şeyler denemenin sakıncaları konusunda uyaran bir atasözüdür. 14. Bilmediği beş vakit namaz, Onu da şeytan bırakmaz… Kaynak: Felsefe Öğretmeni Bülent Utkulu Yer: Çemişgezek ÇPA Lisesi, öğretmenler odası Açıklama: Çokbilmişlikle şirinlik yapmak isteyen yabancı dil öğretmeni için söylediği sözdür. 15. Hozat kilesiyle tam bir kile… Kaynak: Ahmet Singin Yer: Çemişgezek Dolmuş Durağı Açıklama: Kendisinin bana anlattığına göre Harput Kilesi dört teneke, Hozat Kilesi ise sekiz tenekedir. Eskiden böyle imiş ve abartılı ölçüler için bu söz söylenirmiş. 16. Onlar benim çaldığım yeri arıyorlar!... Kaynak: Felsefe Öğretmeni Bültent Utkulu Yer: Çemişgezek ÇPA Lisesi öğretmenler odası Açıklama: Saz çalamadığı için yakınan Seda Küçükokur için, acemi çalışını övebilmek için bunu anlatmıştır. Bülent Bey bu sözü söylemesinin ardından bu konuda şu gülmeceyi anlatmıştır: Nasrettin Hoca’ya saz çalmayı bilip bilmediği sorulur. O da sazı eline alır ve tıngırdatmaya başlar ancak, hep aynı yeri karadüzen olarak çalıp durmaktadır. Yanındakiler: Hocam öyle olur mu? Diğer üstatlar elini sazın sapında gezdiriyorlar ve nice başka sesler çıkartıyorlar. Hoca yanıtlar: - Onlar benim çaldığım yeri arıyorlar!... 17. Birgün de babamın dediği olsun!


Kaynak: Abdul Vahit Emmi Yer: Malatya, Merkez, Fadıl Baba Dergâhı Açıklama: Şeyh ne söylerse müritler hep tersini yapar diye söylenmiş bir sözdür. Bu konuda Abdulvahit Emmi’min anlattığı gülmece şudur: Nasrettin Hoca’nın oğlu, o ne derse hep tersini yaparmış. Oğluna her öğlen bir batman buğday verir ve: Oğlum bunu değirmende ufalt, bulgur pilavı yapıp yiyelim, dermiş ve oğlan hep buğdayı değirmene götürürken mahalle arkadaşları ile oyuna dalar, unutuğu bilinmesin diye buğdayı da dereye döker eve gelirmiş. Bu durum kırk yıl böyle devam etmiş. Hoca, kırkıncı yılın kırkıncı günü oğluna: Oğlum al şu bir batman buğdayı, götür dereye dök der ve oğlunun bu kez tersini yapıp buğdayı değirmene götüreceğini umut ederek bekler. Oğlan akşam eve geldiğinde elinde yine bulgur yoktur ve Hoca ona: Oğlum bulgur nerede? Oğul: Dereye döktüm Baba! Hoca: Neden Yavrum? Oğul: - Kırk yıl boyunca sen ne söylediysen hep tersini yaptım. İçimden dedim ki, bir gün de babamın dediği olsun!... 18. Çok nekes bir adam varmış. Bu adam bir gün gölde balık avlarken suya düşmüş ve yüzmeyi de bilmiyormuş. Çevreden yardıma gelen herkes tut elimi, elimi al dedikçe bu adam boğulmaya daha da yaklaşıyormuş. Hemen Nasrettin Hoca’ya danışmışlar. Hoca gelmiş ve adama demiş ki: Elimi al! Adam hemen Hoca’nın elini tutmuş ve boğulmaktan kurtulmuş. Kaynak: İlahiyatçı bir arkadaşım anlattı, adını da unutum… Yer: Konya, İhsaniye Battıçıktısı’nın yanındaki apartman gözü Açıklama: Çok cimri kişilerin mantığını anlamak için anlatılmış bir gülmecedir. 19. Kalkayım kılıç kalkan mı oynayayım? Kaynak: Zinnete Genç Yer: Elazığ, Merkez, Kortikoğlu Çeşmesi önü Açıklama: Kendisi ile uğraşanlarla bir olmak istemediğini anlatmak için kullandığı bir tümcedir.


20. At olup kuyruk mu sallayacağım? Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Bizden geçti, anlamında kullanılmış bir sözdür. 21. Unumuzu eledik, eleğimizi astık! Kaynak: Habip Yurten Yer: Elazığ Atatürk Lisesi Açıklama: İş işten geçti, biz yaşlandık anlamında… 22. Güzel bakmak sevaptır. Kaynak: Emre Fakıoğlu Yer: Dream TV Açıklama: Orta tabaka kişilerin dilinde ‘Güzele bakmak sevaptır.” biçiminde kötüye kullanım kazanmış bir ata sözüdür. 23. Azimli sıçan duvarı deler. Kaynak: Hazal Kazancı Yer: Dream TV Açıklama: Sıradan kişilerin dilinde ‘Azimle sıçan duvarı deler.’ gibi kaba ama biraz da gülünç bir anlam değişimine uğramış ata sözüdür. Atalarımız azim gösteren bir farenin bile duvarı delmek gibi boyunu kat kat aşan işler yapabileceğini anlatmak istemişler. 24. Yutarım iyi, Giderim kötü… Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent Damla Sokakta’ki evimiz Açıklama: Yemenin kolay, çalışmaya gitmenin zor olduğunu anlatmak amacıyla kullanılmıştır. 24. Atam, Atam! Sen kalk, ben yatam…


Kaynak: Tahire Güler Yer: Pertek, Süpürgeç Dağı yanı Açıklama: Ninemin anneme anlattığına göre, Pertek’te resmi bir kurumun önüne Atatürk anıtı dikilecekmiş ve Atatürk heykelini ben yaparım diyen yontucu da Atatürk’ün boyuna göre dört parmak kadar daha uzun bir heykel yapınca, kolundan tutukları gibi mahkemeye çıkarmışlar. O da şöyle demiş: “Sayın Hakimim, buralarda yağış, sel çok olur, atam boğulur gibi olmasın diye ben böyle yaptım!” bu sözünün üzerine hakim onu bağışlamıştır. Belki de yukarıdaki sözü söyleyen de aynı adamdır. 25. Öküz yere düşerse bıçak çeken çok olur. Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent Açıklama: Düşenin dostu olmaz, anlamındadır. 26. Öksüz hırsızlığa çıkmış, ay akşamdan doğmuş! Kaynak: Şükran Güler Yer: Kortikoğlu, Elazığ Açıklama: Belalar çaresiz ve zavallılara daha çok isabet eder anlamında bir atasözü. 27. Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent Açıklama: Uyanık ve uslu olmak gerektiğini anımsatan bir atasözü. 28. Hem ayranım dökülmesin, hem götüm sikilmesin! Açıklama: Aydemir Akbaş’ın Kolpaçino 3 filmindeki repliği… Bunu bana Kadir Karay adlı arkadaşım söylemişti. Hem param gitmesin hem de dükkan açayım diyorsun anlamında. 29. Baktın ki olmuyor, bakmayacaksın! Solucan bağırsak da yaşar, bağırmasak da! Yarasa mağarada yaşar, yaramasa da! Kaynak: İhsan Yavuz Yer: Çemişgezek, Tekya Park


Açıklama: Bu sözleri duvar yazıları sınıfında değerlendirmek daha doğru olur. 30. Ummadığın taş, Yarar baş! Kaynak: Süleyman Yurten Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Kelebek Etkisi anlatılmak istenmiştir. 31. Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir! Açıklama: Kimileri bu sözü söyledikten sonra değiştirip perşembenin gelişi çarşambadan bellidir, demek istemişler. Oysa yukarıdaki tümcede geçen Çarşamba sözü gelecek yedilikteki çarşambayı anlatır, perşembeye göre dün olan çarşambayı değil. 32. Ta Fizan’a kadar… Kaynak: Mustafa Sandal, Pazara Kadar şarkısı Yer: Kral TV Açıklama: Bu deyimin ortaya çıkışı ülkücülük görüşü ile aynı geçene iyedir. Yusuf Akçura, 1876 yılında Moskova'nın doğunda yer alan Ulyanovsk kentinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden Akçura, annesi ile beraber İstanbul'a yerleşti. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Harp Okulu'na kaydoldu. İlk makalesini "Malumat" dergisinde Şehabettin Hazret adı ile yazdı. Harp Okulu'nda öğrenimini sürdürürken Türkçülük hareketine katılması nedeniyle 45 gün hapse mahkûm edildi. Erkanı Harbiye sınıfına ayrıldıktan birkaç ay sonra ise askerlikten ihraç edilerek Fizan'a sürgün edildi. Sürgün cezası sırasında arkadaşı Ahmet Ferit Bey ile birlikte kaçarak Fransa'ya gitti. 33. Sev seni seveni dağdaki çoban olsa da Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan olsa da Kaynak: Mustafa Bağlı Yer: Malatya, Umut Kebap Salonu Açıklama: Duvar yazıları sınıfında değerlendirelbilecek bir söz. 34. Yüzüne kara çalıp eline ayna vermek… Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Bir budun deyimi… Yapıp yakıştırmak deyimi ile aynı anlamdadır. 35.


Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak… Kaynak: Genel Ağ Yer: gülüm.net Açıklama: Dimyat Mısır'da, Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir iskeledir. Eskiden Mısır'ın meşhur pirinçleri, ince hasırdan örülmüş torbalar içinde buradan Türkiye gelirdi. Dimyat'a pirinç almak için giden bir Türk tüccarın bindiği gemi Akdeniz’de Arap Korsanları tarafından soyulmuş ve adamcağızın kemerindeki bütün altınlarını almışlar. Binbir müşkilat içinde Türkiye'ye dönen pirinç tüccarı, o yıl iflas bayrağını çekmiş. İstanbul'dan kalkmış, memleketi olan Karaman'a gitmiş. O sene tarlasından kalkan buğdayları da bulgur tüccarlarına sattığından kendisi ve ocağı kışın bulgursuz kalmış. "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak" sözünün aslı buradan kalmıştır. 36. Ben de yanarım kedinin çamaşır yıkamasına!... Kaynak: Nezihe Yurten Yer: Ulukent’teki evleri Açıklama: Gülmece ögesi olarak söylenir ve beceriksiz kimseler için küçümseme içeren bir deyimdir. 37. Herkes de sakız çiğner, Türkmen kızı da! Türkmen kızı tadını getirir… Kaynak: Tahire Güler Yer: Pertek Açıklama: Yakışmamış anlamında, ayak uyduramayan ya da beceremeyenler için küçümseme içerir bir deyimdir. 38. Nem nüm etmek, Kaynak: Fehmi Karacaoğlu Yer: Harput Açıklama: Laga luga yapmak, mırın kırın etmek deyimleri ile aşağı yukarı aynı anlamdadır. Bir kişinin isteksiz konuşmalarını anlatmak, gizli yakınmalarını dillendirmek için kullanılır. 39. Bok yedik Kürt’e köle olduk! Kaynak: Cemal Arslan Yer: Harput Açıklama: İyi yönelim ve yüksek beklenti ile yakınlaşılan adamın zorba çıkması ile neticelenen işlerde kullanılan bir deyimdir.


40. Dalda durur bal erik Olursa birlikte yerik Olmazsa neylerik Kaynak: Hasan Gazi Yer: Yeşilyurt, Malatya Açıklama: Ortaklaşa yapılacak işlerdeki belirsizliğe rağmen beslenen umudu anlatır. 41. Altını bozar, keyfini bozmaz! Kaynak: Pertek Ata sözü Yer: Pertek Açıklama: Abartarak kişiyi keyfine düşkün olmama konusunda uyarmak için kullanılan bir deyimdir. 42. Sevişmek için yaratılmış… Kaynak: Ethem Aksu Yer: Merkez, Malatya Açıklama: Kaba deyim. Ama ne anlatmak istediğini oldukça iyi bilenler için!... 43. Faş malamat olasın, Tatarhanlar’a gelesin Gördüğün gün benden ola… Kaynak: Abdullah Şekeroğlu Yer: Elazığ yerel TV kanalı Açıklama: Kalıplaşmış Elazığ ata kargışlarıdır. 44. Yağmurlu günde bir bardak su vermemek… Kaynak: Yer: Açıklama: 45. Etme kulum bulursun, Meğer etmemiş olursun!


Kaynak: Yer: Açıklama: 46. Hele ho!... Kaynak: Ahmet Usta’nın Oğlu Yer: Ulukent otobüs durağı Açıklama: Anlatılanlara göre bir Türk ve bir Kürt dost olmuşlar, yaptıkları bir iş karşılığında, kabal olarak ikisine de bir öküz verilmiş. Gece, evlerine doğru yola çıkmışlar. Türk biraz iri yapılı imiş, ne dalmış ne düşünmüş ise dönmüş demiş ki, “Bu öküz benimdir!”. Kürt de yanıtlamış: “Hele ho!...” Bu öykücükten de anlaşıldığı üzere sonu belli olmayan işler için yorum yapmak doğru değildir. 47. Şeytan boş kalınca yavrusunu bilmem nedermiş! Kaynak: Cenk Çiftçi Yer: Saray kasabası, Elazığ Açıklama: Bütün kötü düşünce ve istemlerin boş kalmaktan kaynaklandığını anlatır bir deyim. 48. Temele baş koymak… Kaynak: Attila İlhan Yer: Hangi Batı adlı betik. Açıklama: Yazar, bu deyimi dil ustaları için kullanır. Toplumbilim ve sözbilim alanlarında Türkiye’de İlk çalışmaları yapanlar için… 49. Ölüyü diriyi sikti, Gözünü bize dikti! Kaynak: Selçuk Özakça Yer: Hatay Döner Açıklama: Çıkarcı kişileri eleştirmek için kullanılan bir deyimdir. 50. Yemişen Kazığı’na oturtmak… Kaynak: Fatih Sultan Mehmet Han Yer: Uykulu düşümde geçen bir konuşmadır.


Açıklama: bilerek yanlış yapanlara yanlışın en büyüğünün yapılacağı anlamındadır. 51. Bakarak öğrenilseydi kediler kasap olurdu! Kaynak: Rıfat Pürmüslü Yer: Uğur Çayevi, Elazığ Açıklama: Gözlem yöntemine göre uygulamalı eğitimin daha önemli olduğunu vurgulayan bir ata sözüdür. 52. Azrail çocuk dağıtıyormuş, adam demiş: Benimkini almasın da! Kaynak: Hasan Gazi Yer: Malatya, Erpiliç Bölge Satış Noktası Açıklama: Kazancı kovalamayı bıraktım, elimdeki gitmesin anlamında, şanssızlığı ve yazgı karasını bildiren bir deyimdir. 53. Körün taşı gibi... Kaynak: Enver Topçuoğlu Yer: Elazığ, Harput Anadolu Lisesi, Öğretmenler odası. Açıklama: Atamaların gelişi güzel ve tam olarak şansa bağlı olduğunu anlatmak için kullanmış olduğu bir deyimdir. 54. Süngüsü dik yürümek... Kaynak: İlber Ortaylı Yer: Teke Tek İzlencesi Açıklama: Onuruyla ve yüzünün akı ile toplum içine çıkabilmek anlamında bir deyim... 55. Aç gezeriz, kuyruğu dik gezeriz! Kaynak: İdris Yurten Yer: Elazığ Devrim Ortaokulu Açıklama: Kimseden ummadan, onurunu koruyarak yaşamak anlamında bir deyim... 56. Tam takır, Kuru bakır!


Kaynak: Ata Demirer Yer: Avrupa Yakası Dizisi Açıklama: Evde un uçmaz, kepek kaçmaz anlamında yani elimizde hiçbir nes yok, çok yoksuluz gibi anlamlarda kullanılır bir deyimdir.. 57. El eli yıkar, el döner yüzü yıkar! Kaynak: Aziz Bora Yer: Malatya Zuhal Eczanesi Açıklama: Yardımlaşmanın önemini anlatan bir ata sözüdür. 58. Çiviyi bükmek... Kaynak: Cevriye Karacaoğlu Yer: Saray Kasabası Açıklama: Yol değiştirmek, duruma göre tavır alarak eski sözünden caymak anlamında bir deyim. 59. Astarı Yüzünü Geçti! Kaynak: Ayhan Tarakçı Yer: Youtube Açıklama: Bu deyimi duyduğunuzda ‘Yüz verdik, astarını ister!’ deyimi ile bir terslik olduğunu düşünmeniz oldukça doğaldır ancak bu söz daha çok sayımlanan mal oluşun bütçeyi aştığını vurgulamak için kullanılır. 60. Bana bir Fate lazımdı, o da zamanında lazımdı!... Kaynak: Aziz Bora Yer: Malatya Zuhal Eczanesi Açıklama: Her nesnenin anında ve çağında güzel olduğunu vurgulayan bir sözdür. Tıpkı İbrahim Tatlıses’in dillendirdiği şu dizelerdeki gibi: Gülün destesi bir para Onun da vakti geçti 61. Eşeğe demişler ki: Gözün aydın, sıpan oldu! O da demiş ki: Ardımdan mı alacak sanki, önümden alacak! Kaynak: Emine Yurten


Yer: Ulukent’teki evimiz Açıklama: Yani yeni doğan sıpa, sırtımdaki yükten değil önümdeki yemden çalacak anlamında, çocuğun büyük bir yük olduğunu, sevinçten çok sorumluluk gerektirdiğini anlatan bir kalıplaşmış konuşturmadır. 62. Davul tozu, minare gölgesi... Kaynak: Aytunç Altındal Yer: TV Açıklama: Önemsiz nesler için kullanılan iki halk deyimidir. 63. Ardı olmayanın önü olmazmış! Kaynak: Melek Mustafa’nın Ağabeyi Yer: Malatya Açıklama: Nasıl gelmişse öyle de gideceğini, beklenmedik iyi gelişmelerin pek seyrek olarak gerçekleştirdiğini anımsatan bir atasözü. 64. El öpmekle ağız kirlenmez! Kaynak: Asteğmen Salman Bey. Soyadını unutum. Aikido öğretmenimdi. Yer: Malatya, Merkez Açıklama: Hürmet ve saygı ile yitirim yaşamazsınız, bu sizi yüceltir anlamında bir deyim... 65. Kulak asma, Bel bağlama! Kaynak: Nurullah Çakar Yer: Hatay Döner Salonu, Elazığ Açıklama: Çok güvenme, anlamında bir deyim... 66. Arka ayağı ile kulağının ardını kaşımak… Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent Açıklama: Tembel ve duyarsız insanlar için kullanılan bir deyim… 67.


Falanın fendi, Alemi yendi! Kaynak: Cemal Arslan Yer: Harput, Elazığ Açıklama: Falanca fena kişinin tuzakları, diğer insanları alt etti anlamında, yamanlık bildiren bir söz. 68. Ummadığın taş, Yarar baş! Kaynak: Şaziye Yurten Yer: Sağman, Tunceli Açıklama: Beklemediğin işler, küçük ve önemsiz gibi görünen ayrıntılardan doğar anlamında, kelebek etksini anlatan bir halk söylemidir. 69. Kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakarmış! Kaynak: Gülçin Birben Yer: Malatya, Kışla Semti Açıklama: Evrene nasıl bakarsak, onu nasıl çağırırsak o da bize öyle bakar ve öyle yaklaşır benzeri anlamları düşündüren bir ata sözüdür. 70. Sahipsiz köy görmüş, eli deyneksiz gezer! Kaynak: Leyla Güler Yer: Elazığ, Sarı Yakup Köyü Açıklama: Kimsesizlere aşırı yüklenen zorbalar için söylenen bir deyimdir. 71. Öyle bir düşmüşük ki arka Hem kurt yiyor hem karga Kaynak: Emine Yurten Yer: Elazığ, Ulukent Açıklama: Ark, su yolu, dere demek. Düşkünlüğü anlatan bir deyim. 72. Şapı kaynatsan olur mu şeker Cinsini s.ktiğim cinsine çeker


Kaynak: Asteğmen Salman Bey Yer: Malatya, Merkez Açıklama: Kişinin soyu ne ise kendisi de odur anlamında bir deyim. 73. Ben yanarım yavruma, Yavrum yanar yavrusuna!... Kaynak: Emine Yurten Yer: Elazığ, Merkez Açıklama: Herkesin yandığı başka anlamında bir ata sözü. 74. Kendi düşen ağlamaz! Kaynak: Süleyman Yurten Yer: Harput Açıklama: Bir işi yapan sonuçlarına katlanır anlamında bir ata sözü. 75. Evler göçtü narlığa Güvenmeyin varlığa Kaynak: Şükran Güler Yer: Elazığ, Beyaz Çeşmeü Açıklama: Dağınık kişilere gülünç bir dokundurmada bulunan bir deyim... 76. Kurtla saldırıp kuzuyla ağlamak... Kaynak: TV Yer: Söyleşi Açıklama: Çıkarı için güçlü ile de güçsüz ile de iyi geçinen iki yüzlü günümüz tipik kişisini anlatan bir deyim. 77. Hayr dile komşuyan, Hayr gele başan! Kaynak: Emine Yurten Yer: Elazığ, Ulukent


Açıklama: Başkalarına iyilik dile ki, iyilik göresin anlamında bir ata sözü. 78. Şeker eksem tuz olur! Kaynak: Emine Yurten Yer: Elazığ, Ulukent Açıklama: Kötü yazgıyı anlatan bir deyim. 79. Cana geleceğine mala gelsin ama, Mal da canın yongası... Kaynak: Bayram Bey Yer: Malatya, Erpiliç Dağıtım Kurumu Açıklama: Ben cana geleceğine mala gelsin dediğimde o da bu atasözü ile karşılık vermişti! 80. İt de bahara çıkar ama nasıl! Kaynak: Zeynal Yıldız Yer: Elazığ, Kırkdut Açıklama: Hepsi geçer ama nasıl geçer demek isteyen bir ata sözü. 81. Kafasına vur, ekmeğini al! Kaynak: Hıncal Uluç Yer: TV, Yaşamdan Dakikalar İzlencesi Açıklama: Savunmasız kişiler için kullanılan bir deyim... 82. İt de bahara çıkar ama Yediği taşı bir Allah bilir… Kaynak: Ömer Yurten Yer: Elazığ, Merkez Açıklama: Zorlukların söylendiği kadar kolay olmadığının anlatımıdır. 83. Bana bir ver, komşuma iki! Kaynak: Yakup Yıldırım


Yer: Çemişgezek, Tunceli Açıklama: Alevi dayanışmasında böyledir, diyordu. 84. Kanına ekmek doğrayıp yese doymaz! Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Acımasız ve gizli yağılık besleyen kişiler için… 85. Dişlerini parıldatmak… Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Çıkarcı, kurnaz ve fırsat kollayan tipleri anlatabilmek için bir deyim. 86. Yağlı kara, boklu bela! Kaynak: Ferday Genç Yer: Kortikoğlu, Elazığ Açıklama: Kurtulunması mümkün olmayan sıkıntılar ve sıkıntılı, yapışkan kişiler için… 87. Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiç birini istemez! Kaynak: Talat Bey Yer: ÇPA Lisesi, Çemişgezek Açıklama: Bir gerçeği vurgulayan atasözü… 88. Ucuzda vardır bir illet Pahalıda vardır bir hikmet Kaynak: Yılmaz Yılmaz Yer: Cemevi, Çemişgezek Açıklama: Ucuz mal alacak kadar zengin değilim sözü yerine… 89. Her boyayı boyadık da fıstığı yeşil mi kaldı? Kaynak: Hakan Gökalp


Yer: ÇPAL, Çemişgezek Açıklama: Kabullenilmiş başarısızlık, üşengeçlik, yorgunluk ifadesi… 90. Biz yedik Allah artırsın, Sofrayı da kuran kaldırsın! Kaynak: Ömer Yuten Yer: Çemişgezek Öğretmenevi Açıklama: Mizah içeren bir deyimdir. 91. Kucağında oturup sakalını yolmak… Kaynak: Süleyman Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Musa ve Firavun kıssasına gönderme… 92. Etme kulum bulursun, meğer etmemiş olursun! Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Karma ya da hak inancı… 93. Yemedim aşından, kör oldum tütününden!... Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Hiç yarar görmedim ama çok zarar gördüm anlamında… 94. Ağız temizliği yapmak… Kaynak: Nezihe Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Kendini temize çıkarmak için arkasından konuştuğu kişiye yüzüne karşı da konuşmak. 95. Sen iyi olursan herkes iyi olur, sen kötü olursan herkes kötü olur! Kaynak: Erol Bey


Yer: Çemişgezek Öğretmenevi Açıklama: Ona da babası böyle dermiş! 96. Allah can vermiş Azrail alamıyor! Kaynak: Bülent Utkulu Yer: Çemişgezek Açıklama: Pinti kişiler için…

97. Keyfimiz beyde yok! Kaynak: Erol Bey Yer: Çemişgezek Öğretmenevi Açıklama: Rahatlık ve şükür ifadesidir. 98. Anan öle yavrum! Kaynak: Emine Yurten Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Şehitlerimiz için… 99. Dost öyle bir dost ki, atla gidene de kazık çakmakta yaya gidene de! Kaynak: Aziz Bora Yer: Sıtmapınarı, Malatya Açıklama: Yaradan kimseyi dertsiz bırakmaz, üstekilere yerinme anlamında… 100. Bel bağlamak… Kaynak: Ruhsar Tizer Yer: Saray, Elazığ Açıklama: Güvenmek anlamındadır. 101. Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurda değişme! Kaynak: Hakan Gülyağı


Yer: Ulukent, Elazığ Açıklama: Bilmediğin karlı işlerden zararla dönersin anlamında bir atasözü…

Bette  
Bette  
Advertisement