Page 1

TEZ NO YIL DR / YL ÜNİVERSİTE NO 325980 2012 2 189

145173

2004

2

67

205984

2007

2

124

214820

2007

2

51

219822

2008

2

68

220551

2008

2

189

226270

2008

2

189

229139

2007

2

192


235245

2009

1

16

240267

2009

2

189

241852

2007

2

189

249053

2010

2

189

261355

2010

2

124

264715

2010

2

189

279953

2010

2

18

309528

2009

2

18


SAYILTI 1. Araştırmaya katılan öğretmenler ankete samimi olarak cevap vermişlerdir. 2. Araştırmaya katılan öğretmenler ankete istekli olarak katılmışlardır. 3. Kullanılan veri toplama aracı araştırmanın amacını tam olarak ortaya koyacak şekilde uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

1-İlköğretim Okulu yöneticileri yapmakta oldukları görev ile ilgili her bir işin ne kadar zaman gerektirdiğini bilmektedirler. 2-Bu bilgilerini, verilen ankete objektif olarak yansıtmaları beklenmektedir. 1. 2. 3. 4. 5.

İzlenen literatür taraması ve anket uygulaması yönteminin konuya ilişkin Verilere yeterli düzeyde ulaşılmasını sağlayacak nitelikte olduğu, Veri toplama aracı olarak kullanılan ölçme aracının kapsam geçerliliği için Uzman kanısının yeterli olduğu, Araştırma örnekleminde yer alan deneklerin görüşlerini içtenlikle yansıttıkları varsayılmştır.

1.Araştırmada kullanılan anketteki sorulara deneklerin tarafsız, doğru ve tamamen kendi düşüncelerini yansıtan cevaplar verecekleri varsayılmıştır. 1.Öğretmen ve öğrenciler veri toplama aracını doğru doldurmuşlardır. 2.Örneklemin evreni temsil ettiği kabul edilmektedir. 1. 2. 3.

Ankete, yöneticiler gönüllü olarak cevap vermiştir. Veri toplama aracı ve uygulama ile ilgili olarak uzmanların görüşleri alınmıştır. Kullanılan istatistiksel teknikler amaca uygun olarak seçilmiş ve uygulanmıştır.

1. 2.

Öğrencilerin ankette yer alan sorulara verdikleri cevaplar, programa ilişkin görüşlerini yansıtmada yeterlidir. Öğrencilerin anket sorularını cevaplarken gerçek düşüncelerini belirtmişlerdir.


1. Yöneticilerin, araştırmacının verdiği anketteki sorulara gerçek duygu ve düşünceleriyle, objektif olarak cevap verdikleri kabul edilmektedir. 2. Örneklem evreni temsil etmektedir. 1.

Öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplar, gerçek algılarını ve stres düzeyini yansıtmaktadır.

1. Seçilen örneklem evreni temsil edecek büyüklüktedir. 2. Ortaöğretimde anket uyguladığımız öğrencilerimizin maddeleri tarafsız, doğru olarak ve içtenlikle hiçbir etki altında kalmadan, objektif olarak cevapladıkları kabul edilmektedir 1. Araştırmaya katılan polis memurları ile amirlerin, bu konuya ilgi duyacakları, 2. Araştırma kapsamında bulunan katılımcıların görüşlerini hür iradeleri ile objektif olarak belirtecekleri, bu sebeple veri toplama aracının güvenirlik derecesinin yüksek olacağı, 3. Araştırmaya katılan amirlerin değerlendirme yetilerinin yüksek seviyede olacağı, 4. Araştırmaya katılan amirlerin yapmış oldukları değerlendirmeleri personelin genel davranışları üzerindeki kanaatine göre değerlendireceği, 5. Araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için uzmanlardan elde edilen bilgiler yeterli olduğu kabul edilmektedir. 1.Bu araştırmada, örneklemde yer alan öğretmenler ölçeklere verdikleri yanıtların gerçek algıları olduğu varsayılmıştır.


DENENCE 1. Öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılık göstermektedir 2. Öğretmenlerin yaşına göre farklılık göstermektedir. 3. Öğretmenlerin medeni durumuna göre farklılık göstermektedir. 4. Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 5. Öğretmenlerin branşına göre farklılık göstermektedir. 6. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre farklık göstermektedir. 7. Öğretmenlerin yönetici olma isteklerine göre farklılık göstermektedir. 8. Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 9. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne göre farklılık göstermektedir.


ak cevapladıkları kabul edilmektedir.

enirlik derecesinin yüksek olacağı,

Sayıltı ve denence tablosu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you