Page 1

S A N T S VA IL CE SE I NA ÇN S D SE AL NS T HV OI CRE TN SÇ

D E L S

H O R T S

salesians CURS 2010 | 2011

1


S A L E S I A N S

2

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

Sumari

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

Editorial

Editorial

3

Memòria del curs

4

Escola al dia

7

Educació Secundària Obligatòria

7

Batxillerat

12

Formació Professional

15

Acció pastoral

22

AMPA

24

Àlbum de fotos

25

L’era digital Un nou estudiant nascut en entorns digitals i en un món global arriba a les aules, provocant un canvi profund en la manera d’ensenyar i aprendre, generant noves oportunitats educatives i convidant a pares i professors a assumir un nou paper de guiatge. Sovint els canvis d’aquesta magnitud ens porten a dues reaccions força oposades, o bé desperten la por i la desconfiança, el rebuig frontal, o bé s’instal·len en un entusiasme exagerat, en un recolzament incondicional i acrític. Pensant en aquesta nova generació de fills i alumnes amb noves habilitats i possibilitats, cal afrontar i superar plegats els riscos i les amenaces que comporta tot canvi i assumir el repte de construir un espai d’aprenentatge. La societat del segle XXI reclama que persones i tecnologies comparteixin el protagonisme. Segons Ken Bain, professor de la Universitat de Montclair, “internet té la potència no tan sols de revolucionar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també de produir entorns que poden augmentar moltíssim la capacitat de promoure que la gent aprengui”. Certament, aquest és el repte utilitzar els recursos web 2.0 i les xarxes socials per reinventar la presència en les aules de les eines tecnològiques de la informació i la comunicació, tot aprofitant l’impuls motivador que aquestes tenen per als nostres joves. Aquest canvi però, no ens ha de fer oblidar a pares i professors que la tasca prioritària ha de ser la de guiar els nostres fills i alumnes cap a un ús ètic d’aquestes eines. Aprofitar les situacions quotidianes viscudes pels nois i les noies per reflexionar, observar, deduir, argumentar i concloure amb ells, és el millor camí per educar-los com a bons ciutadans. Camí que condueix a l’aprenentatge profund, perquè influeix en la seva manera de pensar, sentir i actuar i perquè els permet interioritzar valors com l’honestedat, la solidaritat, la tolerància, la responsabilitat i la perseverança, entre d’altres.  NÚRIA MOLLÀ. TITULAR

3


S A L E S I A N S

Memòria del curs

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

Quan l’Equip directiu de l’escola va decidir engegar un projecte d’aquesta mena, no pensava en una escola altament qualificada en TIC sinó en una escola que liderés un canvi pedagògic, on la integració de noves eines, de nous llenguatges i de nous espais d’aprenentatge oferissin la possibilitat de desenvolupar noves habilitats i competències als nostres alumnes. D’aquesta manera, volíem aconseguir transformar l’allau d’informació que reben habitualment els nois i noies, en una transmissió més vivencial i profunda d’allò que els és més significatiu, de manera que els ajudés a desenvolupar un esperit crític i una capacitat reflexiva que els permetés ser més lliures i responsables. Sorgia també una segona evidència que feia important incorporar les TAC a l’aula: “És complicat formar ciutadans per a una societat moderna si se'ls instrueix amb eines comunicatives de segles passats”.

El curs s’acaba i ens adonem que els nois i les noies durant tots aquests mesos han crescut, han madurat, han tingut il·lusions i desenganys, han fet procés tant a nivell intel·lectual com emocional. De fet, durant aquest temps, han avançat fent noves passes en el seu projecte de vida. Estan creant un camí, que tots sabem, que serà llarg, que tindrà obstacles, però en el que també gaudiran de bons moments. És important que els acompanyem i que els ajudem a superar aquells petits reptes que a dia d’avui es poden trobar, així els transmetem la confiança per a què ells sols els puguin resoldre el dia de demà.

Per altra banda, també teníem clar, que el projecte, a més, ens oferia una gran oportunitat per poder atendre millor la diversitat ja que treballar des de la digitalització ens podia facilitar els diferents ritmes d’aprenentatge. El curs, per tant, va començar amb les incerteses que suposa un projecte d’aquesta mena. En el mes de setembre els ordinadors no havien arribat, però gràcies al fet d’haver previst possibles dificultats així com la col·laboració dels pares dels alumnes que actualment han cursat segon d’ESO, es van poder superar totes les dificultats ja que a classe teníem llibres pels alumnes i els professors tenien els materials digitals que podien utilitzar a les aules, mitjançant les pissarres digitals

Com sempre aquest ha estat l’objectiu que hem tingut amb els nostres joves: acompanyar-los en el dia a dia i esperonar-los a aconseguir noves fites i nous projectes. Aquest ha estat un curs en el qual no han faltat projectes. Alguns d’ells han estat continuació de cursos passats i d’altres han estat nous. De temàtiques diferents no han mancat (concursos, llengües estrangeres, tecnologia, validació de competències,...). De tots ells en farem memòria, però aquest cop hi farem més incidència en aquells en els quals la tecnologia ha esdevingut un factor rellevant en la formació dels nostres alumnes, ja que aquesta ens serveix de vehicle en la innovació pedagògica d’uns nois i joves del segle XXI immersos en una societat de la informació i el coneixement.

El projecte, en sí, es va iniciar-se a mitjans d’octubre amb l’arribada dels continguts digitals. Uns quinze dies més tard, els netbooks van arribar a l’escola. Aquell moment era important, calia provar que tota la inversió feta amb noves línies ADSL, wifis,

A mitjans del curs passat, l’Equip directiu de l’escola juntament amb el claustre de professors va decidir engegar un projecte complicat: actualitzar la metodologia pedagògica de les classes mitjançant la digitalització dels continguts curriculars. Aquest projecte el coneixem tots amb el nom d’ EduCAT1x1.

4


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

balancejadors, etc... havia estat la correcta per a un bon funcionament de la digitalització de les aules. I així va ser com a començaments de novembre tots els alumnes de primer curs d’ESO van venir a escola amb el seu portàtil i en menys de dues hores tots ells estaven navegant i treballant amb els llibres digitals. L’inici del projecte havia estat tot un èxit.

a diversos fòrums que potencien el diàleg entre els alumnes i aquest amb els professors com és el cas d’ eina web 2.0 Google Docs a cicles de grau mitjà. Aquestes petites incursions en les digitalitzacions curriculars permeten apropar-nos a la manera de fer i de pensar dels nostres joves oferint-los un espai més motivador i engrescador per avançar en el propi coneixement.

Els dies van anar passant i les incidències van ser mínimes. Totes les pors i els neguits que en un principi se’ns presentaven poc a poc es van anar esvaint.

A més dels projectes propis de digitalització, a l’escola n’hem treballat d’altres com: El Taller d’estudi assistit (promocionat pel Pla Educatiu de l’Entorn), gràcies al qual alumnes de segon curs d’ESO han tingut l’oportunitat de millorar els seus aprenentatges, acompanyats sempre amb monitors que els han ajudat a desenvolupar unes tècniques i habilitats en l’estudi.

Un cop posat el projecte en marxa, hem anat avançant pel camí i malgrat estar en un procés d’adaptació metodològica, hem observat com la motivació dels alumnes ha millorat ja que les noves tecnologies ens permeten obrir una finestra fantàstica al món, on les dades estan actualitzades en tot moment, i les metodologies canvien en funció de les necessitats dels alumnes adaptant-se als ritmes de treball de cadascun d’aquests.

El projecte Mart XXI (promocionat també pel Pla Educatiu de l’Entorn) ha ofert estratègies educatives i d’acompanyament als nostres alumnes de quart curs d’ESO per tal de fomentar –los inquietuds científiques i tecnològiques. Amb aquesta experiència, els alumnes participants han esdevingut durant unes hores membres de la comunitat universitària, la qual cosa ha permès un millor assoliment de les competències bàsiques i una millor orientació acadèmica i professional.

Les altres etapes de l’escola també s’han digitalitzat amb projectes més senzills i menys ambiciosos, com és la implantació de la plataforma Moodle i les eines web 2.0 de treball col·laboratiu (Google Docs, Google Sites,...). Aquestes eines i plataformes permeten que l’alumne pugui construir el seu propi aprenentatge , prenent com a base les experiències que li ofereix l’entorn (companys, professors, pares, entitats socials,...). El professor és, des d’aquesta perspectiva, qui acompanya l’alumne en aquest procés d’aprenentatge. El centre de la interacció educativa no és el professor sinó l’alumne. D’aquesta manera es fomenta l’accés a la informació, el treball cooperatiu i l’accés

Un altre programa interessant que hem iniciat aquest curs, ha estat l’acollida dels auxiliars de conversa en les aules de gairebé tots els nois i noies de l’escola. Els auxiliars de conversa que han conviscut durant aquest curs amb nosaltres han treballat amb alumnes de totes les edats, des dels més petits, de primer d’ESO, fins als més grans, de 2n de grau superior, passant pels alumnes de cicles de grau mig, els de batxillerat i els professors. Aquest programa, s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de les famílies que s’han ofert de manera voluntària a acollir a aquest joves, que ens han apropat la llengua anglesa parlada als alumnes, mitjançant el treball en grup petit. Alumnes de primer de batxillerat, com ja ve essent tradicional en la nostra escola, han participat del projecte de Compromís Social, que els ha permès conèixer i comprendre altres realitats properes, que els ha fet remoure per dins, i ha aconseguit que s’adonin que hi ha moltes maneres de poder ajudar i dedicar-se als altres. Una d’elles és el voluntariat.

5


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

Amb tot aquest anar i venir no ens podem oblidar de la validació d’estudis gràcies a l’experiència laboral i el programa Qualifica’t del Departament d’Ensenyament. Aquest projecte que va néixer el curs passat de manera gairebé desapercebuda, ha anat prenent cos i aquest any a l’escola, s’ha triplicat l’oferta de places per a realitzar aquesta validació. Aquest programa permet que les persones adultes puguin fer valer els aprenentatges adquirits i, alhora, que aquests aprenentatges trobin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. A més dels projectes, aquet curs no podem obviar els concursos, ja que han estat un altre aspecte molt important en l’escola. Durant el primer trimestre del curs, els Salesians de Sant Vicenç dels Horts vam ser guardonats amb el premi EDU21 de la Fundació Jordi Pujol, pel treball interdisciplinari titulat “Itinerari d'educació de la interioritat a l'ESO” perquè representava una innovació en el camp concret de l’educació de la interioritat en el context escolar.

seu tutor de projecte, Francesc Jornet es presentaren a la XXIV edició del Premio Nacional Don Bosco, en el qual hi van participar uns 25 projectes, de centres de tot l'Estat, privats, concertats i públics, i van guanyar el 2n accèssit de l'àrea tecnològica pel projecte “Equip de control i gestió de l’eficiència energètica per a la recàrrega de vehicles elèctrics en un pàrquing multipunt“. El treball consistia en la realització d’un equip elèctric controlat amb un programa informàtic i un autòmat per tal d’obtenir paràmetres elèctrics que permetessin dur a terme una gestió energètica òptima d’una xarxa de recàrrega de cotxes elèctrics per a aparcaments comunitaris d’edificis d'habitatges privats. Amb tots aquest projectes no hem fet més que iniciar o bé seguir un camí que ens ha de dur a tots, petits i grans a créixer i desenvolupar-nos tant a nivell acadèmic – professional com personal i humà.

L'objectiu principal d'aquest treball de recerca educativa és educar als alumnes per a la interioritat endinsant-los al descobriment del seu món interior per tal que això els condueixi a plantejar-se preguntes sobre el significat i el sentit de la seva vida”.

 EVA AGUILÓ. DIRECTORA

Amb el mes de març, arriben les proves Cangur, on alumnes de quart curs d’ESO i de batxillerat es presenten a fer una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Aquest cop, l’alumne David Folqué Garcia, de 4t d'ESO ha quedat en 6a posició de 5991 participants presentats. També és durant aquest mes, quan l’alumne de segon de batxillerat tecnològic, David Sánchez, i el

6


S A L E S I A N S

Escola al dia: ESO

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les aules i als centres educatius. Aquest projecte implica l’ús d’un ordinador portàtil per cada alumne o alumna i transforma les aules en “aules digitals”, proporcionant accés a Internet i a entorns virtuals d’aprenentatge amb continguts i recursos educatius en format digital. Les quatre matèries que han entrat al projecte (Llengua Castellana, Ciències Socials, Ciències Naturals i Tecnologia) segueixen tenint els mateixos continguts que cursos anteriors, el canvi rau únicament en el suport i la metodologia que s’utilitza per a l’aprenentatge. Les noves eines i recursos que proporciona l’ordinador i la pissarra digital són infinits. Permeten treballar d’una manera més engrescadora continguts poc atractius. Permeten apropar-se més a la manera de veure el món dels alumnes.

ESO: link tecnològic

És una gran oportunitat per formar als alumnes des de ben jovenets en la crítica, la selecció d’informació i el posterior tractament. Per ensenyarlos a treure el major benefici de la xarxa i de la gran quantitat d’informació que hi circula. Per posar en pràctica la competència d’aprendre a aprendre per tal de fer–los conscients del procés i competents per al futur i per al present, on l’ordinador i Internet estan arreu.

La nostra escola s’ha caracteritzat sempre pel seu afany d’avançar els alumnes al futur. L’objectiu principal ha estat i és preparar-los per ser competents i poder desenvolupar-se plenament en el món que els espera un cop finalitzin la seva estada a l’escola. Seguint aquesta línia, Salesians Sant Vicenç ha apostat aquest any per EduCAT1×1, un projecte impulsat des de la Generalitat que té com a objectiu

7


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

Queden anys per davant i molta feina per fer, per renovar el mètode tradicional pel nou, però els ciments ja estan posats i amb la il·lusió , força de voluntat i afany de superació que ens caracteritza seguirem treballant per fer consolidar aquest canvi.

El gran canvi en la manera d’ensenyar que això suposa és important. No tenim un professor davant de 30 alumnes amb 30 llibretes i un guix per escriure allò que ha de ser copiat. Tenim un professor amb una pissarra digital on projecta activitats interactives, explicacions amb més exemples i animacions, enllaços a webs que els alumnes acostumen a visitar i els resulta , per tant, més familiar. Per altra banda, és una oportunitat d’adonar-se que Internet i tot allò que ofereix, també pot ser una eina potencial d’estudi i d’aprenentatge, cosa que és important i un objectiu de tots nosaltres. Tenim, també, un docent davant de 30 alumnes que treballen en petits grups de manera cooperativa en tant que poden compartir la feina simultàniament i que tenen a l’abast tots els recursos que poden necessitar.

L’últim curs de l’ESO no és queda enrere en projectes innovadors, tecnològics i de futur. Mart XXI i Aprenents són dos projectes ben diferents, però, que comparteixen un mateix objectiu: permetre que els alumnes experimentin en primera persona dues opcions de futur. Una orientada cap a estudis universitaris i l’altre cap al món laboral. Mart XXI és un projecte dut a terme per la UPC de Castelldefels ideat sobre els fonaments de la tecnologia i la ciència que dóna l’oportunitat de participar en la creació d’una colònia humana a Mart a 11 alumnes de 4t d’ESO del nostre centre. Darrere del nom És possible crear una colònia humana a Mart? s’amaga un interessant projecte els objectius del qual són: motivar els participants que encara no tenen clar quins estudis volen triar, ajudar-los en la seva orientació acadèmica, treballar en equip tot assumint responsabilitats i oferir-los l’oportunitat de conèixer de prop la universitat i les seves modernes instal·lacions.

El camí tot just comença i no seria just obviar les dificultats que hem trobat en posar tot això en marxa: els ordinadors van arribar al novembre i els primers mesos vam treballar tradicionalment, els imprevistos tècnics han estat pocs i gràcies al pla B hem pogut seguir les classes amb normalitat. Hem treballat insistentment el repte de reeducar els alumnes en l’ús dels portàtils com a eina exclusivament educativa i no d’oci...

El projecte consta de 5 sessions de treball durant les quals els alumnes i els seus equips de recerca hauran de dur a terme una missió i treballar un dels vuit àmbits de recerca proposats per tal de descobrir si la vida a Mart és viable. L’experiència és sense dubte enriquidora pels nostres alumnes que necessiten una empenta per descobrir la seva vocació i plantejar com opció de futur uns estudis tècnics o científics en alça en el món i en la societat actual. Però, l’escola no oblida aquells alumnes que es decanten per formació professional un cop acabin l’ESO i per aquests, l’Ajuntament de Sant Vicenç i els tres centres de Secundària del municipi van posar en marxa ara fa tres anys: el Projecte Aprenents l’objectiu del qual és oferir als nostres alumnes una formació prelaboral i mostrar-los què els espera un cop acabin els seus estudis.

Hem afrontat junts els temors d’allò que era desconegut i fins i tot revolucionari: com anirien les classes, si perdríem molt de temps posant a punt la maquinària, si podríem controlar 30 ordinadors funcionant alhora i si aprendríem a solucionar problemes tècnics que, finalment, amb molt bona ajuda dels serveis informàtics i la motivació de l’equip docent hem aconseguit minimitzar i superarlos. La valoració ha estat positiva, hem après a gestionar les tecnologies de la informació i comunicació.

Una dotzena d’alumnes de 4t d’ESO participen durant 10 hores setmanals en una empresa on coneixen de primera mà quina és la feina que es duu a terme. Tenen oportunitat de treballar, al llarg del curs, en dos llocs diferents per tal de conèixer dues empreses de sectors diferents; cosa que els ajudarà a decidir-se de cara a triar els seus estudis posteriors o bé incorporar-se al món laboral.

8


S A L E S I A N S 4t d’ESO és l’últim curs i el decisiu de la Secundària i és per això que es promouen aquest tipus de projectes a l’escola. És opció de la nostra escola mantenir-se com un centre educatiu dinàmic amb una acció educativa oberta i flexible; un centre preocupat per les necessitats dels nostres alumnes. Des d’aquí volem educar -los com a persones madures intel·lectualment i personalment mitjançant una acció educativa polivalent, emfatitzant en els processos formatius destinats al desenvolupament integral de l’alumne i desenvolupant la capacitat de reflexió i sensibilització davant el món en què vivim. La nostra és una escola professional que educa en una visió positiva del treball com a mitjà de realització personal, promovent en l’alumne la responsabilitat respecte el seu procés d’aprenentatge i el seu futur, més enllà de l’itinerari que triï o de l’opció acadèmica per la qual es decideixi. Salesians Sant Vicenç dels Horts renova dia a dia el seu compromís per ser una escola oberta a l’entorn que té com objectiu preparar als jovers per viure i créixer en societat tot respectant, per sobre de tot, el tarannà personal de cadascú per tal que esdevinguin protagonistes de la seva formació i capaços de construir el seu projecte de vida amb inquietud, esforç i afany de superació.

9

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

TECNOLOGIA 1r d’ESO: En l’àmbit tecnològic, l’alumne de primer d’ESO treballa per projectes i un dels objectius principals que ha d’assolir és l’adquisició de coneixements i habilitats bàsiques per poder: •

Identificar i utilitzar materials i eines bàsiques del taller.

Reconèixer i usar tècniques de treball

Dibuixar tècnicament els projectes a implementar

La metodologia emprada a l’aula–taller es centra en: •

L’ aprenentatge basat en problemes (ABP)

L’ús de les TAC com a font d’informació i com a eina per a desenvolupar informes pràctics.

Alguns dels projectes que s’han realitzat durant el curs han estat: •

Jocs de taula - Tangram

Diari tecnòlogic

Alimentació saludable i cuina

TECNOLOGIA 2n d’ESO: Seguint amb el mètode de projectes, l’alumne,segons el seu procés maduratiu, durant aquest curs s’inicia en: •

La construcció de maquetes, mosaics i construccions en miniatura; desenvolupant capacitats tan importants com el treball en equip dins d’un entorn pràctic i la iniciativa i autonomia per a resoldre els problemes que se li presenten.

El muntatge de circuits elèctrics i d’energia renovable, seguint mètodes de treball implementats en webquest, de manera que l’alumne pot participar amb eines col·laboratives web 2.0.

La realització de decorats per a ambients teatrals i escènics que permeten treballar l’educació en valors a través del món del cinema.

Metodològicament, un aspecte que es reforça molt en aquest curs és la presa de consciència dels perills i riscos que hi ha en els tallers industrials i és per aquest motiu que es treballa intensament els procediments normalitzats de treball que guien en tot moment com utilitzar materials i eines per tal de gestionar la seguretat i prevenir accidents.

10


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

TECNOLOGIA 3r d’ESO: El món de la tecnologia té moltes vessants i totes elles molt interessants. A mida que l’alumne creix i construeix el seu coneixement, els continguts augmenten en dificultat i es va consolidant el pensament tecnològic. És a tercer curs de l’ESO, quan l’alumne incorpora en el seu aprenentatge l’ús de fulls de càlcul i els conceptes bàsics d’electrònica que li permetran conèixer millor el perquè de moltes aplicacions i recursos que s’utilitzen en la societat que l’envolta. Això no treu que la vessant creativa també es tingui en compte mitjançant el taller d’artesania on la construcció de cadires i làmpades permet als alumnes aplicar els coneixements obtinguts en cursos anteriors. Projectes com aquests, en els quals el reciclatge és un pilar important, ajuden a l’alumne a construir un món més just i solidari.

TECNOLOGIA 4t d’ESO: En el darrer curs de l’ESO, l’alumne fa una incursió total en tasques professionalitzadores, com són • Instal·lacions elèctriques •

Circuits electrònics i electrònica digital

Pneumàtica

Aquests coneixements adquirits ajudaran al jove a entendre millor el funcionament dels sistemes automàtics que conviuen habitualment amb ell i que normalment proporcionen una millor qualitat de vida a les persones. També és en aquest curs, quan una part dels alumnes comencen a integrar-se en el món laboral mitjançant el Projecte Aprenents (projecte que forma part del Pla Educatiu de l’Entorn) en el qual es realitzen unes senzilles pràctiques en empreses durant tot el curs. L’objectiu d’aquesta incursió en el món de l’empresa és facilitar a aquests joves l’ orientació professional.

11


S A L E S I A N S

Escola al dia: Batxillerat.

Batxillerat tecnològic: compromesa i de futur

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

el temps que farà d'aquí a tres dies en un determinat indret amb suficient encert, podem fer videoconferències en temps real, es poden fer operacions a "cor obert" amb un mínim risc ...

una

Ara bé, també hem de ser conscients que tota tecnologia , a més d'avantatges, té els seus perills. Ho hem vist clarament aquestes darreres setmanes amb la central nuclear de Fukushima, al Japó (de fet ja ho vam constatar al 1986 a Txernòbil). La tecnologia en sí no és bona ni dolenta. Tot depèn de l'ús que se'n faci. La tecnologia es desenvolupa sempre inicialment amb propòsits bons o beneficiosos per a la humanitat. Ara bé, és discutible que el seu ús sempre tingui propòsits nobles, ja que també pot ser emprada amb fins egoistes que sovint vulneren els drets d'altres. Ara bé, no seria just culpar avui en dia a Einstein, a Mendeleiev o Pasteur per la bomba atòmica, les armes químiques o la guerra bacteriològica. Però en tot cas els científic i tecnòlegs tenen una responsabilitat que no poden defugir.

opció

Heu sentit parlar del concepte de “l'obsolescència programada”? Molts dels objectes tecnològics quotidians es dissenyen actualment per a què durin un nombre determinat d'anys, generalment pocs, quan, pel mateix preu, es podrien fer que duressin molt més. El problema és que si les coses duren massa, la gent no compra, i si no hi ha consum no hi ha guanys. És per aquest motiu que molts fabricants es basen en aquest concepte, per fer que hi hagi més moviment de mercat. Les neveres, les rentadores, les impressores... podrien durar molt més. És això ètic?

Els joves actualment els costa imaginar la seva vida quotidiana sense portar un mòbil al damunt, sense internet, sense ordinadors que ens ajuden a l’hora de fer escrits, treballs, presentacions o càlculs diversos (...) La tecnologia ens fa la vida més fàcil, ens millora la qualitat de vida. Ens podem enviar cançons i jocs via bluetooth entre diferents mòbils, podem escanejar documents i enviar-los mitjançant un correu electrònic, podem comprar les entrades del cinema des d'un ordinador o fins i tot des del mòbil, podem xatejar amb persones que estan a l'altra banda de l'Atlàntic, ...

Cal que els tecnòlegs tinguin el cap ben moblat. Han de tenir ben interioritzats principis i valors que no siguin relatius, que no es puguin modificar segons bufi el vent. És per aquest motiu que la formació en valors és bàsica en el món digitalitzat i tecnificat actual. No tot s'hi val, encara que tecnològicament sigui abastable.

La tecnologia és una disciplina relativament moderna, d'ençà la Revolució Industrial, i, utilitzant els mètodes de la ciència i els de l'enginyeria, investiga els milloraments i avenços de què són susceptibles els procediments industrials.

Aquí a l'escola, en la modalitat de Tecnologia, apostem pels coneixements tècnics, però sense deixar de banda els principis i valors essencials. Apostem pel Dibuix Tècnic, la Física, la Tecnologia Industrial, la Química,

Tots estem d'acord que la tecnologia ens permet fer coses que abans eren considerades de "ciència-ficció". Avui en dia, podem viatjar a l'altre extrem del planeta en poques hores, podem predir

12


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

La tecnologia es podria definir com la ciència que recull tots els coneixements tècnics que permeten construir objectes i màquines per adaptar el medi i satisfer les necessitats de les persones.

les Matemàtiques, ... però tenint clar que l'objectiu final és millorar les condicions de vida i no l'enriquiment a costa dels altres.

Opinen els protagonistes

D'ençà temps remots, tecnologia i progrés han estat dos conceptes que han compartit existència en la història de la humanitat: des del primer homínid que va inventar les primeres eines, la forja en l'Edat del Ferro o la invenció dels ferrocarrils durant la Revolució Industrial, els éssers humans han realitzat les seves activitats diàries cada vegada amb més comoditat.

Actualment la tecnologia proporciona grans avantatges al nostre dia a dia, suposa millorar la qualitat de vida de les persones, fent que s'estalviïn feina en una societat molt atrafegada. Jo he triat la modalitat de tecnologia pensant que és el futur, és el que ens farà avançar cap a una societat més evolucionada i millorada.

Davant de tal panorama, cal tenir en compte que estudiar la modalitat de Tecnologia per graduar-se en un futur pròxim en una carrera tècnica no és només estudiar una ciència més, sinó que és estudiar l’art de crear la ciència del passat, present i futur. Els tecnòlegs hauran de fer front a l’efecte hivernacle amb màquines sostenibles, pal·liar la crisi econòmica amb tècniques més rendibles, engrandir les tecnologies de la comunicació...

Estudiar tecnologia, a més, en una escola salesiana, és tot un privilegi. Aquí aprens tota la teoria necessària per preparar-te per la Selectivitat i la futura carrera universitària, i a més de la teoria també es fan pràctiques als tallers les quals et permeten dur a terme l'aplicació de la teoria. En l'actualitat crec que ser tecnòleg suposa tenir un futur assegurat, ja que professionalment té moltes sortides. I a més participes activament en la creació d'un món millor.

 KEVIN SEGOVIA. ALUMNE DE 2N CURS DE BATXILLERAT TECNOLÒGIC

 ALÈXIA BOSCH. ALUMNA DE 1R CURS DE BATXILLERAT TECNOLÒGIC

Segons el meu parer, l'especialitat de tecnologia t'aboca a fer servir la imaginació, superant-te a tu mateix, millorant allò existent que altres ja van posar la primera pedra, resoldre els misteris de la ciència i avançar amb els processos industrials per a

13


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

ser més competitius. Però no tot s'hi val; la moral i els valors juguen un paper molt important en cadascú de nosaltres, per poder transmetre confiança i responsabilitat a la nostra societat. Per tot això, la modalitat de Tecnologia ens ofereix l'oportunitat de desenvolupar les aptituds que pot tenir un alumne interessat en aquests aspectes. I per què estudiar tecnologia als Salesians? L'escola salesiana, des dels seus inicis ha treballat en la formació en l'àmbit professional, essent un punt molt avantatjós però també té en compte la vessant més humana de la persona, que ens ajudarà al dia a dia en el món laboral. La societat d'avui ens demana cada vegada més, més esforços per continuar invertint en millorar l'eficiència energètica i buscar noves fites per tal de buscar un equilibri en la nostra manera de viure amb les seves necessitats i l'entorn on vivim. Cal ser molt respectuosos amb el medi.  FRANCESC JORNET.

PROFESSOR DE LA MODALITAT DE TECNOLOGIA

Quina contradicció! Com pot ser que en els temps que corren en els quals el paper de la tecnologia és cada vegada més i més important, les classes de la modalitat de tecnologia no estiguin plenes de gom a gom? Els estudiants de l'actualitat es decanten sovint cap a les ciències socials, en comptes d'escollir un camí més tècnic. Per quin motiu? Potser és pel desconeixement que tenen sobre aquest àmbit; el troben avorrit, monòton, on les matemàtiques són aquell gran monstre que se'ns menja a tots. Però lluny d'això, la tecnologia no és res més que la filosofia de la ciència, és a dir, l'eina que et permet entendre molts dels avenços que es produeixen, ja sigui a nivell automobilístic, de telecomunicacions, i fins i tot mèdic. Per tant la tecnologia no s'ha d'entendre com quelcom aïllat que reserva els seu ús únicament per a situacions molt concretes de determinats àmbits industrials o tècnics, sinó que l'hem de veure com un dels pilars sobre els quals es sustenta la nostra societat i el seu desenvolupament.

millorar la vida de les persones. Per això, la modalitat tecnològica t'obre les portes cap a un món que significa evolució, innovació i, sobretot, futur.

 XAVIER BELLIDO. ALUMNE DE 2N CURS DE BATXILLERAT TECNOLÒGIC

Ser tecnòleg avui dia significa tenir una motxilla plena de coneixements, uns coneixements interdisciplinaris que t'ajuden a moure el motor de la gran revolució tecnològica. Així doncs, si el que vols és innovar i fer progressar la societat, l'àmbit de les tecnologies és el millor camí, el que et portarà a assolir nous reptes i formar el teu futur.

La tecnologia cada cop està més present en un ampli ventall d'àmbits professionals; és una eina necessària per a mantenir un bon progrés científic i social en procés de renovació constant. La tecnologia permet evolucionar amb un ritme trepidant tots els àmbits que l'engloben, des del disseny de vehicles fins a la cirurgia automatitzada. Tanmateix, aquest sector necessita professionals amb els coneixements suficients com per innovar i

 DAVID SÁNCHEZ.

ALUMNE DE 2N CURS DE BATXILLERAT TECNOLÒGIC

14


S A L E S I A N S

Escola al dia: FP

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

tipus de dades. També ha millorat l’automatització de tasques i la interactivitat tant en l’entorn proper com en el més llunyà. Els alumnes de cicles formatius de la branca elèctrica viuen totes aquestes aportacions, com a joves de la societat de la informació i també com a estudiants i futurs impulsors de nous reptes tecnològics. Els alumnes en el seu dia a dia utilitzen eines informàtiques per executar la majoria de processos elèctrics i electrònics (programació de processos mitjançant autòmats, disseny i gestió de vivendes intel·ligents), per realitzar simulació de processos on es pugui preveure el comportament de circuits, per regular sistemes i gestionar sistemes elèctrics i pneumàtics, per buscar informació, per analitzar dades i fer-ne el tractament de les mateixes per tal de poder interpretar-les.

Anem avançant...

Com a docents adeqüem les metodologies i els mitjans de comunicació a les seves inquietuds i expectatives, utilitzant eines que facilitin l’accés i la gestió d’aquesta informació mitjançant eines web 2.0 com poden ser el blogs, les wikis , el GoogleApps i la plataforma Moodle, entre d’altres per tal que els alumnes no només puguin accedir als continguts sinó que també puguin generar, editar, relacionar i compartir de manera senzilla tot el coneixement que estan generant. Facilitant especialment l’espai i el temps a tots aquells alumnes que compaginen treball i estudi. Eines que ells dominen i utilitzen amb gran facilitat.

Salesians Sant Vicenç dels Horts treballa per donar respostes formatives creatives i adaptades a les necessitats dels joves, de les empreses i del context socioeconòmic canviant, on la innovació tecnològica hi juga un paper clau. Compromesos amb el desenvolupament de les competències professionals dels nostres alumnes, optem per treballar amb un metodologia pràctica i actualitzada a les demandes de l’entorn sociolaboral. A tall d’exemple us presentem alguns detalls d’innovació que es porten a terme a la nostra escola.

Amb tot això, el que pretenem és formar tècnics i tècnics superiors que siguin capaços d’utilitzar la tecnologia i de promoure avenços que facilitin les tasques i feines del treballador del futur, millorant així el benestar de les persones.

Departament Elèctric. Cicle Formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i Cicle de grau superior de Sistemes de regulació i Control Automàtics.

A l’avantguarda de la innovació tecnològica El conjunt creat per la tecnologia, la informació i la comunicació ens els darrers anys ha proporcionat un conjunt d’avenços en la informàtica, les tecnologies audiovisuals i les telecomunicacions, de manera que han aportat a la societat, una facilitat d’accés a la informació gràcies a la digitalització de la mateixa, una millora ràpida i fiable en el processament de la informació i un emmagatzematge ràpid i fiable de tot

15


S A L E S I A N S Departament de Metall. Cicle de Grau mitjà de Mecanització i cicle de grau mitjà de Carrosseria.

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

També permet la presentació d’exercicis via internet (amb l’estalvi de paper que suposa) i, fins i tot, poder fer controls tipus test i obtenir la correcció gairebé immediata. Els alumnes poden accedir des de l’escola o des de casa seva i consultar o baixar-se els materials que es fan servir a les classes, mitjançant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya.

Innovació en tecnologies de la informació i la comunicació

La utilització d’aquestes eines, a part de facilitar molt la feina als docents, fa una mica més pràctiques i innovadores les classes, augmentant també la motivació dels alumnes.

El departament del Metall també s’ha anat sumant a la línia d’innovació tecnològica i ús de les TIC de la resta de l’escola. En el cicle de Carrosseria s’ha adquirit darrerament un sistema d’amidament electrònic per mesurar les deformacions dels elements estructurals dels vehicles. A més de l’avantatge que suposa l’amidament digital enfront del manual, utilitzat fins ara, el nou sistema funciona amb connexió via internet a una base de dades amb les fitxes tècniques dels fabricants dels vehicles, fet que permet comparar els amidaments realitzats amb les mides nominals que han de tenir, així es pot conèixer les desviacions i afinar la informació dels punts que s’han de fer servir per tal de realitzar l’estiratge dels diferents vehicles.

Departament Administratiu. Cicle de Grau mitjà de Gestió Administrativa. Cicle de grau mitjà de Comerç. Cicle de grau superior d’Administració i finances.

De les TIC a les TAC Els professionals administratius se’ls ha de preparar amb una gran polivalència per poder treballar en qualsevol sector econòmic. Els alumnes han d’assolir una sèrie de competències personals i socials relacionades amb el treball en equip, l’autonomia i iniciativa en la presa de decisions i en el desenvolupament de les tasques i l’atenció al públic.

En ambdós cicles, el de Mecanització i el de Carrosseria, des de fa uns cursos s’utilitza una plataforma Moodle de suport a la docència. S’ha creat un espai virtual on l’equip docent penja els apunts, exercicis i altres materials que donen suport i ajuden a desenvolupar les classes amb més eficiència. És molt avantatjós com a eina d’accés a demostracions de programes, a aplicacions d’autoaprenentatge i simulació, com poden ser els simuladors de peu de rei o micròmetre, molt útils per aprendre com s’utilitzen bé aquests elements.

Aquests professionals han d’estar actualitzats contínuament i des de l’escola se’ls ofereix sempre les últimes versions dels programes informàtics: Office, Grupo Sage (ContaPlus, FacturaPlus....), Accutype, A3. Utilitzen aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació, l’enviament i recepció de documentació, la realització de gestions administratives de tresoreria, la gestió de l’arxiu i la realització de registres comptables i de facturació entre d’altres.

16


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

El PQPI és un programa transformador i engrescador per al noi i la noia, les claus d’aquest procés són en primer lloc la gran quantitat d’hores de taller on s’aprenen les operacions bàsiques de fabricació, l’alimentació i assistència en els processos de mecanització, muntatge i fosa automatitzats i a soldar d’acord amb les especificacions de procediments de soldadura i, en segon lloc, les 200 hores de pràctiques en empresa. Un procés encaminat a proporcionar una formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en el sector professional de la mecànica i de la soldadura, tot desenvolupant les actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral. D’altra banda per poder treballar l’empresa a l’aula es fa des del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives). Projecte d’innovació pedagògica on es tracta de simular el funcionament d’una empresa real a l’aula. L’empresa simulada està connectada en xarxa amb altres empreses simulades d’altres centres educatius espanyols i estrangers. La Central de Simulació proporciona els organismes públics i bancs perquè la gestió econòmic-financera sigui més real.

Un cop els nostres alumnes finalitzen el PQPI tenen la possibilitat d’accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda i/o poden continuar la seva formació en un Cicle Formatiu de Grau mitjà. És en definitiva un petit pas per a la persona, però un gran pas per al seu futur professional.

Programa de Qualificació Professional Inicial PQPI.

Una oportunitat per al futur professional del jove El PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) facilita l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa, per aquells joves que tenen més de 16 anys i no han obtingut el graduat en ESO. És l’entrada a una etapa professional i tecnològica. Els alumnes d’un PQPI procedeixen d’estudis molt teòrics, i busquen una formació pràctica en tallers i l’aprenentatge d’un ofici que els permeti en un futur obtenir un títol de tècnic i obrir-los les portes al món laboral.

17


S A L E S I A N S Curs de Preparació a les proves d’accés de Grau Superior CPPAGS.

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

SEAT

Innovació al servei de la persona

KHW MIRKA Ibérica, SA

El CPPAGS és un curs que permet afrontar amb èxit l’examen de transició cap al Grau Superior, un pas mes en el seu currículum professional encaminat al món laboral, o a la continuació de la formació en estudis de grau universitari.

INDASA

El curs acull a joves de diferents especialitats que durant 8 mesos treballen intensament tot el necessari per assolir el nivell requerit per a la superació de la prova. L’objectiu principal del CPPAGS és estudiar i treballar les àrees comunes: català, castellà, matemàtiques i anglès. En aquesta etapa, és l’alumne qui pren el paper central i actiu en la seva formació, sent el professor un guia que aporta les eines i estratègies necessàries en aquesta etapa d’aprenentatge. La diversitat és, doncs, una realitat que es té en compte per a que cadascun dels alumnes pugui anar fent el seu camí professional.

A3 SOFTWARE Wolters Kluwer

No obstant això, la nostra escola no només forma els alumnes en l’àmbit acadèmic sinó que els acompanya en aquesta etapa de transició i de presa de decisions, a la vegada que eduquem en valors per a fer dels nostres alumnes persones íntegres i crítiques. És per això que en els darrers anys s’ha estat innovant en aquest aspecte més competencial, i s’ofereix als estudiants una hora de tutoria a la setmana.

AUTOMATISMOS CAROL

LLUVERAS / EUROQUÍMICA

CIMENTS MOLINS SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS FESTO

Departament Escola Empresa. Programa Qualifica’t.

I com a darrer detall d’innovació destacar la participació de l’escola al programa Qualifica’t, projecte consistent en facilitar la formació professional i la certificació de competències a persones que desitgin millorar la seva qualificació professional, mitjançant tres línies d’actuació:

La tutoria serveix per acompanyar a l’alumne en la seva orientació al llarg del curs; per compartir estratègies per afrontar una etapa vital plena de decisions professionals, acadèmiques i personals; per ajudar-lo a comprometre’s amb el seu futur, es prioritza, doncs, l’aprenentatge estratègic tot desenvolupant la confiança en sí mateixos.

Innovació empresarial. Molts d’aquests d’exemples i detalls d’innovació no serien possibles si no existís un important lligam de col·laboració amb empreses, amb la signatura de convenis de col·laboració i la donació de materials per a que els alumnes sempre puguin estar a l’avantguarda en tecnologia i materials. En aquest punt destaquem a les següents empreses, que durant aquest curs han col·laborat amb la nostra escola:

18

La impartició d’unitats formatives aïllades de diversos cicles formatius a empreses, col·lectius o particulars.

La validació de la formació impartida per empreses o entitats i la seva homologació i certificació com a unitats formatives equiparables.

La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral demostrable d’aquelles persones que ho sol·licitin. 


S A L E S I A N S

19

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

20

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

21

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

Acció pastoral

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

sensibilització del claustre i la formació específica d’alguns docents en aquest camp, i que continua amb el disseny d’un itinerari educatiu que, finalment, es va començar a aplicar a les aules en el curs 2009-10. L’objectiu principal d’educar en la interioritat és ajudar l’alumne a endinsar-se i descobrir el món interior de tal manera que el condueixi al plantejament de les preguntes sobre el significat i el sentit de la seva vida. Aquests objectius es treballen a partir de la distribució de diferents continguts: el silenci corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència, i a través d’una gran varietat de metodologies i formes de treball. L’itinerari està distribuït en una programació vertical, és a dir, progressiva en funció de la maduració i edat de l’alumnat i horitzontal, és a dir, de forma coordinada i planificada entre el professorat de diferents matèries que treballen en un mateix curs: sobretot la d’educació física, Música, Religió, Tutoria i Visual i Plàstica. Es tracta, doncs, d’un treball interdisciplinar entre diferents matèries que es coordina des del departament de Pastoral de l’escola i s’impulsa, de forma institucional, per part de l’Equip directiu del centre.

L’educació de la interioritat a l’ESO El dijous 16 de desembre de 2010, la nostra escola de Salesians Sant Vicenç va ser guardonada amb el Premi d’educació EDU21 que atorga la Fundació Jordi Pujol a iniciatives pedagògiques que suposin una innovació en aquest camp. Vam rebre el premi, amb profund agraïment, de mans del president Jordi Pujol al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona.

A l’acabar aquest curs constatem que aquest itinerari està experimentat i consolidat a l’etapa ESO. Els resultats són molt satisfactoris. El nostre repte de futur està, ara, en donar-li continuïtat per a les etapes de postobligatòria. Aquest és el nostre objectiu de cara als propers cursos.

Creiem que aquest reconeixement premia, per una banda, una aposta de l’Equip directiu per innovar i concretar l’educació de la interioritat en el context escolar; i, per altra banda, premia tota una trajectòria que s’inicià en el curs 2007-08 amb la

22


S A L E S I A N S

23

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

AMPA

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

formació com a persona que respecti i estimi l’ésser humà. És per això que els joves necessiten un model adult a qui admirar i de qui aprendre. Som a l’AMPA perquè creiem en l’educació compartida entre l’escola i la família. Per aquest motiu, des de l’AMPA salesiana hem plantejat noves activitats adreçades a millorar les activitats extraescolars que es gestionen des de l’escola i oferir noves activitats amb l’objectiu d’afavorir la relació entre els alumnes de l’ESO i els alumnes de les escoles de primària adscrites, a estalviar la despesa que suposa a les famílies la compra de llibres, i ajudar a l’escola a millorar el material docent col·lectiu. Respecte les activitats extraescolars que gestiona l’escola, aquesta fa una gestió directe d’aquestes activitats, no hem pogut fer tot allò que volíem, només les financem.

Tres anys a la junta de l’AMPA i encara hi ha moltes coses per fer

Pel que fa el material docent col·lectiu, l’escola ens va demanar un ajut econòmic per comprar pissarres digitals, davant la necessitat que ens plantejaven i les vam comprar.

Per nosaltres, l’educació neix a la família, es modela a l’escola i es consolida en el temps de lleure.

Amb la finalitat de crear un espai compartit per les comunitats educatives de primària i secundària vam fomentar dues activitats extraescolar: “La cantada de nadales” i “La bicicletada familiar”. Agrair des de l’AMPA la col·laboració desinteressada del restaurant SAGRISTÀ, bicicletes SANTVIBIKE i els pares, mares i alumnes.

Estem a l’AMPA perquè no volem renunciar a participar en la formació dels nostres fills i filles. Aquesta formació ha d’anar més enllà d’una simple operació mental d’aprenentatge de coneixements, ha d’ajudar que els nostres fills i filles rebin una educació rica en valors personals i socials, una

Per estalviar la despesa que suposa a les famílies la compra de llibres vam posar en marxa el projecte de la reutilització de llibres de text el qual ha suposat un gran estalvi a moltes famílies. Malgrat tot encara hi ha coses per fer, per exemple: afavorir un espai per ajudar a alumnes que tenen dificultats per aprendre o fomentar activitats durant l’estiu.

24


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

Curs 2010-2011 Àlbum de fotos 25

H O R T S


S A L E S I A N S

1r AD E L S

S A N T V I C E N Ç

H O R T S

1r B

1r C

Secundària

ESO 26


2n A

S A L E S I A N S

2n B

2n C

Secundària

ESO 27

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

3r AD E L S

S A N T V I C E N Ç

H O R T S

3r B

3r C

Secundària

ESO 28


4t A

S A L E S I A N S

4t B

4t C

Secundària

ESO 29

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

1r A

1r B

Secundària

Batxillerat 30


S A L E S I A N S

2n A

2n B

Secundària

Batxillerat 31

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

C1

C2

CF Grau MitjĂ

Carrosseria 32


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

E1

E2

CF Grau Mitjà

Equips i instal·lacions electrotècniques 33


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

GC1

GC2

CF Grau Mitjà

Gestió Comercial 34


S A L E S I A N S

M1

M2

CF Grau Mitjà

Mecanització 35

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

A1

A2

CF Grau Superior

Administració i finances 36


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

D E L S

H O R T S

S1

S2

CF Grau Superior

Sistemes de regulació i control automàtics 37


S A L E S I A N S

D E L S H O R T S CPPAGS

S A N T V I C E N Ç

PQPI

Comunitat educativa 38


S A L E S I A N S

S A N T V I C E N Ç

C / R afael C asanova, 1 3 2 0 8 6 2 0 - Sant Vicenç dels H orts  93 656 20 58  salesians.santvicenc@salesians.cat santvicenc.salesians.cat

39

D E L S

H O R T S

Revista Salesians Sant Vicenç dels Horts - Curs 2010/11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you