Page 1

Duurzaamheidsverslag 2012 Evonik Antwerpen

Evonik. Power to create.

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 1

30/05/13 13:07


Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 2

30/05/13 13:07


Inhoudstafel Boodschap van de directie Visie en doelstellingen Kerncijfers

5 7 9

1. People 1.1 Inleiding 1.2 Opleiding 1.3 Sociaal overzicht 1.4 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 1.5 Veiligheid en gezondheid 1.5.1 Investeringen en bedrijfskosten voor veiligheid en gezondheid 1.6 Tijdlijn

10

2. Planet

26

2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.4

27 30 31 32 33

Milieu Milieu-investeringen, milieubedrijfskosten en heffingen Water Energie Logistiek

11 12 14 15 16 19 20

3. Prosperity

34

3.1 Financieel overzicht 3.1.1 Overzicht activiteiten Evonik Degussa Antwerpen NV 3.1.2 Overzicht activiteiten Evonik Oxeno Antwerpen NV 3.2 Balans en resultatenrekening 3.2.1 Balans en resultatenrekening van Evonik Degussa Antwerpen NV 3.2.2 Balans en resultatenrekening van Evonik Oxeno Antwerpen NV 3.3 Toelichting 3.3.1 Evonik Degussa Antwerpen NV 3.3.2 Evonik Oxeno Antwerpen NV

37 37 38 40 40 42 44 44 45

Colofon

46

3

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 3

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


‘Voor Evonik Antwerpen was 2012 een succesvol jaar. De totale afzet­ hoeveelheid van onze producten steeg ten opzichte van 2011 verder.’

Stefan Kroll, Afgevaardigd Bestuurder

4

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 4

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


Boodschap van de directie

CHEMIE MAAK ER WAT VAN!

Hoe ziet de wereld van morgen eruit? Wat zijn de behoeften van onze samen­ leving binnen tien of twintig jaar? Wie zich deze vragen stelt, herkent trends in een vroeg stadium en geeft de markt van de toekomst vorm. Dit is wat Evonik - en ook Evonik in Antwerpen - doet. Ons programma voor de toekomst, ­Evonik 2016, berust op een stevige basis. Efficiëntie, waarden en groei; met dit trio willen we onze ambitieuze doel­ stellingen vandaag en in de komende jaren realiseren. Voor Evonik Antwerpen1 was 2012 een succesvol jaar. De totale afzethoeveelheid van onze producten steeg ten opzichte van 2011 verder met 7,9 procent. De meest beduidende groei in absolute cijfers werd opgetekend in de Business Unit Health & Nutrition (methionine). Ook de sector van de agrochemie (herbi­ciden) zag de omzet licht stijgen. De andere sectoren kenden een lichte (coatings en additieven, bleekmiddelen) tot moderate (siliciumproducten) terugval. In vergelijking met 2011 steeg het gemiddelde ­aantal medewerk(st)ers(2) opnieuw licht. Evonik Antwerpen doet het goed, maar laat het duidelijk zijn dat dit vooral de ­verdienste is van al haar medewerkers. Daarom investeert Evonik Antwerpen

zoveel in haar huidige, maar ook in haar toekomstige medewerkers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het sponsoringproject “Cyber classroom”, dat Evonik in samenwerking met Technopolis in Mechelen realiseert. Deze ontwikkeling laat jongeren in 3D kennismaken met vraagstukken uit de chemie en de wetenschap. Ze kunnen abstracte chemieen fysicaprocessen op een interactieve manier ontdekken, begrijpen en sturen. “chemie - maak er wat van!” is de slogan die wijst op de aanwezigheid van chemie in al onze dagdagelijkse producten. Tegelijk maakt deze slagzin duidelijk, dat je met een job in de chemische industrie je leven kan uitbouwen. Onze medewerkers hadden dit jaar ook reden tot feesten. In 2012 was het tien jaar geleden dat de Oxeno-eenheid in Antwerpen opstartte. Dit hebben de medewerkers gevierd met een miniopendeurdag. Familie en vrienden waren welkom voor een unieke blik achter de schermen. Bovendien werd op het einde van 2012 het investeringsproject Zephir voor de Oxeno-eenheid Antwerpen goed­gekeurd. De bouw van deze aan­ zienlijke uitbreiding is gepland voor 2013/2014. Verder werd het uitbreidings­ project voor de Methionine-eenheid in 2012 afgesloten en werden investeringen

voor de produc­tie van Si 363 en uitbrei­ dingen voor ACA en TMC-on goed­ gekeurd. Projecten die mooie perspec­ tieven bieden voor onze mede­werkers. Naast investeren in medewerkers en werkgelegenheid besteden we uiteraard steeds de nodige aandacht aan het milieu. In 2012 ijverden we voor de bouw van windturbines die ons van groene stroom moeten voorzien. Voor een eerste windturbine aan het Kanaaldok hebben we reeds een bouwvergunning. Energiezuinig produceren zal bijdragen aan de milieubeschermende maatregelen op onze site. Veiligheid is een thema dat we permanent hoog op de agenda houden. Met het project samurai@work zetten we in 2012 steeds meer stappen in de goede richting. Het gestegen aantal ongevallen met werkverlet bewijst dat het werk echter nog niet af is. Het ultieme doel is een nieuwe veiligheidscultuur: veiligheid moet een tweede natuur worden. Het is duidelijk. We werken steeds verder aan de wereld van morgen. Evonik Antwerpen wil haar programma voor de toekomst, met ambitieuze doelstellingen op het vlak van efficiëntie, waarden en groei, samen met haar medewerkers realiseren. Chemie, wij maken er wat van!

Evonik Antwerpen omvat Evonik Degussa Antwerpen NV en Evonik Oxeno Antwerpen NV Hierna worden begrippen als “medewerker” en “werk­nemer” en andere begrippen die niet geslachtsneutraal zijn, zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt. (1)

(2)

5

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 5

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


6

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 6

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


Deze visie vertaalt zich in concrete initiatieven, uitgewerkt in de doelstellingen voor 2013: Doelstelling 1: Verbeteren van de veiligheidscultuur

• Conformiteit ISO 9001 en 14001 voor diensten BU-SU Antwerpen. • Introductie van nieuwe software (EASI) voor het documentenmanagement­ systeem, ter vervanging van de voorgaande software ENNOV.

• Invoeren van het Corporateveilig­heids­masterplan (o.a. gedragsanalyse cf. human factor Business Unit Health & Nutrition, BU-HN). • Geen ongevallen met werkverlet (frequentiegraad max. 1,5). • Voltooien van het samurai@workveiligheidsproject: fases 2 (workshops), 3 (actiepunten) en 4 (borging).

Doelstelling 3: Overleg en dialoog met sociale partners en medewerkers

Doelstelling 2: Omzetting van diverse projecten

Evonik Antwerpen tracht zo op een duurzame manier om te gaan met de drie P’s (people, planet, prosperity):

• Afsluiten van One ERP SAP-projecten. Dit houdt in: de migratie van nieuwe supply chain en human resources software. • Omzetten van investeringsprojecten op een competitieve en betrouwbare wijze. • Hercertificering ISO 9001 en 14001 voor de Business Units (BU), Health & Nutrition (HN), Inorganic Materials (IM), Advanced Intermediates (AI) en Coatings & Additives (CA).

De visie van Evonik Antwerpen: strategie voor duurzame ontwikkeling en groei

• Analyse van medewerkersenquête 2012 en opstellen van actieprogramma. De medewerkersenquête is een tweejaarlijkse wereldwijde bevraging binnen de Evonik-groep. • Sociaal overleg in functie van economische noden en realiteit.

• respectvol en verantwoord omgaan met de medewerkers; • respectvol en verantwoord omgaan met de omgeving; • een betrouwbare en competitieve productie garanderen; • een attractieve partner zijn om nieuwe investeringen en activiteiten aan te trekken.

7

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 7

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


8

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 8

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


Kerncijfers Kerncijfers Evonik Degussa Antwerpen NV in DEUR

Productiehoeveelheidsindex (referentiejaar 2008) %

2008

2009

2010

2011

2012

100 %

94 %

105 %

115 %

120 %

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

431.645

399.300

470.156

487.869

498.392

66.606

65.619

60.129

31.550

25.187

-594

2.441

75.041

24.548

29.087

Eigen vermogen en voorzieningen

167.099

168.523

241.858

260.500

291.056

Schulden

124.822

68.094

97.765

76.068

82.533

Vaste activa

180.492

130.120

99.783

114.574

120.015

Vlottende activa

111.429

106.497

239.840

221.994

253.573

CO2-equivalent per ton

0,39

0,37

0,45

0,52

0,50

Verkocht product (ton)

963.929

1.011.816

1.052.054

1.019.258

1.055.074

3,28

2,74

4,04

4,63

7,85

Omzet Afschrijvingen Winst/Verlies van het boekjaar

Investeringen

24.298

15.544

32.070

46.558

30.893

Personeelskosten

92.179

88.144

90.870

102.492

108.176

1.027

1.016

1.015

1.035

1.051

Medewerkers (jaargemiddelde)

Kerncijfers Evonik Oxeno Antwerpen NV in DEUR Omzet Afschrijvingen Winst/Verlies van het boekjaar Eigen vermogen en voorzieningen Schulden Vaste activa Vlottende activa Investeringen

2008

2009

2010

2011

2012

541.434

418.358

576.271

657.843

699.259

1.955

2.098

4.545

7.493

7.915

36.116

52.880

46.597

49.759

51.464

111.128

165.545

211.927

262.353

311.816

42.748

64.143

61.339

79.934

Productiehoeveelheidsindex %

Veiligheid, kwaliteit en milieu

Frequentiegraad (arbeidsongevallen met werkverlet per miljoen werkuren)

In het kader van duurzame ontwikkeling werd in 2012 aan milieubescherming, veiligheid en gezondheid 31,376 miljoen EUR besteed. Het investeringsvolume aan milieuactiviteiten bedraagt 3,09 miljoen EUR, aan veiligheidsactiviteiten 3,17 miljoen EUR. Aantal Aantal uren uren opleiding opleiding

Sociaal Aantal uren opleiding 25.000

25.000

20.000

20.000

55.110

17.376

32.830

28.979

29.792

10.000

146.258

212.312

240.436

313.308

337.768

5.000

4.878

12.069

20.002

2.284

8.728

0

4,5 4

4

3,5

15.000

Aantal 3,5 uren opleiding

15.000

7.618

964 mannen

894,5 vrouwen

3

10.000

2,5

3 25.000 5.000

2 4,5

2,50 20.000 2 15.000

1,5 4 2004

2005

2006

2007

1 3,5

2008

0,5 3

1,5 10.000 2008

2009

2010

2011

2012

0 2,5

1 5.000

2

0,50

1,5 2004

2005

2006

2007

1

2008

0,5

Werknemers (per 31.12. 2012): 1.053

9

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 9

0

Duurzaamheidsverslag 2012

30/05/13 13:07


1. People

10 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 10

30/05/13 13:07


1.1

CHEMIE - MAAK ER WAT VAN!

dat jongeren in 3D kennismaken met vraagstukken uit de chemie en de wetenschap. Ze kunnen op een interactieve wijze ontdekken, begrijpen Samenwerking met en sturen. Dit is een unieke leerwijze die een nieuwe dimensie geeft aan de Technopolis-Mechelen klassieke chemie-opleiding. Hiervoor heeft Evonik een samenwerking opgezet Evonik, zowel de Antwerpse site als het met Technopolis in Mechelen. De reden Duitse moederbedrijf, heeft een lange dat we Technopolis kozen als partner is traditie in het ondersteunen van en samenwerken met het onderwijs. In 2012 voor de hand liggend. Evonik en Technopolis hebben elkaar gevonden op werden in dit kader belangrijke stappen gezet. In Duitsland is de Evonik-groep de vlak van het enthousiasmeren van drijvende kracht achter het project “Cyber jongeren op eenvoudige, moderne en classroom”. Na de succesvolle introductie interactieve wijze. Vanaf mei 2013 kunnen bezoekers en van deze nieuwe wijze van lesgeven in studenten via de “Cyber classroom” een Duitsland kreeg Evonik in Antwerpen de eer om, als eerste buitenlandse vestiging, kijkje nemen in chemische en weten­ schappelijke processen. Inzicht in chemie dit als proefproject te lanceren. Het toestel, de “Cyber classroom”, laat toe en wetenschap komt veelal neer op het

Inleiding

visueel maken van het proces. Letterlijk kunnen binnendringen in abstracte chemie- en fysicaprocessen is het sterke punt van deze opstelling. Gelijktijdig introduceren we ook de slogan “chemie - maak er wat van!”, zowel in Technopolis als in onze eigen communicatie. De slogan wijst enerzijds op de aanwezigheid van onmisbare chemische producten in ons leven, anderzijds op de mogelijkheid via een job bij Evonik een toffe carrière uit te bouwen.

11 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 11

30/05/13 13:08


1.2

Opleiding

Algemeen

Interne opleidingen

In 2012 nam bijna iedere medewerker deel aan één of meerdere opleidingen, goed voor 28.065 opleidingsuren of 3.508 opleidingsdagen. 2,62 procent van de loonmassa werd in 2012 aan vorming besteed. Het IPA (InterProfessioneel Akkoord) stelt voorop dat een minimum­ percentage van 1,9 procent moet worden behaald. Er ging opnieuw veel aandacht naar veiligheidsopleidingen die onder rubriek 1.5 Veiligheid en gezondheid aan bod komen. Hierna nog enkele bijkomende thema’s, die het vermelden waard zijn.

35 nieuwe medewerkers volgden het tweedaagse introductieprogramma rond Veiligheid, Kwaliteit en Milieu. Een 50-tal nieuwe productiemede­­werkers nam deel aan één of meerdere basisoplei­dingen over chemie, fysica, proces­technologie, pomp-, meet- en regeltechnieken. Opleiding koelmachines: binnen Operations krijgen de productiemede­ werkers opleiding over de bedrijfseigen koelmachines, zodat zij het onderhoud mee in beheer kunnen nemen.

De Fabrieksbrandweer en Medische Dienst gaven in 2012 meerdere interne opleidingen voor heel wat medewerkers, o.a.: gebruik ademlucht en gaswerkpak, veiligheidspost, oefenen met poeder­ blusser, reanimatietechnieken, toelichting bij het gebruik van nieuwe toestellen. Ook de eigen beroepskennis werd op peil gehouden door het volgen van bijscholingen. Coaching: medewerkers kunnen tijdens hun loopbaan begeleid worden. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van interne sollicitaties en voor functies met

een leidinggevend profiel. Hierbij wordt verder gewerkt rond competenties zoals leidinggeven, manier van samenwerken en communiceren. Deze feedbacken coachingsessies dragen bij tot de persoonlijke groei van de betrokken medewerkers en worden erg positief onthaald. Samenwerking en communicatie: in verschillende afdelingen werden workshops georganiseerd rond onderlinge samenwerking en communicatie.

12 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 12

30/05/13 13:08


Samenwerking Onderwijs - Industrie Schoolstagiairs In 2012 werd hard gewerkt om de contacten met scholen verder uit te bouwen in het kader van stagewerking. Het werken met schoolstagiairs is immers een efficiënte manier om nieuwe mede­ werkers te selecteren, een thema dat in onze vergrijzende sector steeds actueler wordt. Hiernaast biedt het werken met stagiairs voor beide partijen nog een aantal andere voordelen. Zo is een werknemer bij Evonik vaak reeds vele jaren in dienst, terwijl een stagiair een frisse kijk heeft op ons bedrijf en op de hoogte is van de laatste ontwik­kelingen. Onze manier van werken zal door hen sneller in vraag gesteld worden. Bovendien kan een student de interesse in studeren opnieuw aanwakkeren bij onze huidige medewerkers. Waar we in het verleden eerder een ad hoc-aanpak hanteerden, trachten we nu gerichter op zoek te gaan naar interessante profielen en benaderen we de onderwijs­instanties proactief. Bovendien zijn we meer aanwezig op jobbeurzen en schoolevenementen. Dit om de studenten vertrouwd te maken met de organisatie en de structuur van Evonik.

Evonik Antwerpen stuurt haar medewerkers uit Tijdens het schooljaar 2011-2012 kregen niet minder dan 34 studenten, uit 9 verschillende onderwijsinstanties, de mogelijkheid om stage te lopen bij Evonik. Het grootste aantal van hen kwam in onze werkplaatsen terecht, maar ook onze productieafdelingen droegen hun steentje bij door een aantal studenten te begeleiden. Afhankelijk van de studie­ richting liepen zij twee weken tot een heel semester stage. Zo leerden zij ook de verschillende ploegensystemen kennen. De begeleiding van deze studenten is een intensief proces. Wij wensen daarom uitdrukkelijk de stage­begeleiders te bedanken voor de geïnves­teerde tijd en energie!

Evonik Industries gaat in Singapore haar vijfde methionine-installatie uit de grond stampen, de opstart is voorzien in 2014. Om deze werkzaamheden voor te bereiden en de bouw van de nieuwe installatie te begeleiden, zijn in 2012 de eerste expats uit Antwerpen naar Singapore vertrokken, meteen een van de verste bestemmingen binnen het concern. De kennis uit Antwerpen zal in Singapore meer dan welkom zijn, de projectleiding is voor een groot deel in Antwerpse handen. In een tweede fase zal een tweede, grotere groep medewerkers uit Antwerpen naar Singapore vertrekken om de opstart te begeleiden en de Singaporese medewerkers bij te staan.

SIRA-project In 2012 volbrachten 6 jongeren de opleiding tot procesoperator in het SIRAproject. Dit gecombineerde opleidings­ programma van studeren en werken richt zich tot jongeren tussen 18 en 25 jaar, die zich op deze manier gedurende een volledig schooljaar kunnen om- of bijscholen. Via deze weg leiden wij jongeren op, met het oog op een toekomstige tewerkstelling.

13 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 13

30/05/13 13:08


1.3

Sociaal overzicht

Familiedagen Oxeno-eenheid De Oxeno-eenheid Antwerpen had in 2012 reden tot feesten. Het was immers 10 jaar geleden dat deze nog jonge installatie opstartte. Op zondag 11 en 18 november organi­seerde de Oxenoeenheid samen met de afdeling Communicatie twee familie­dagen. Gespreid over deze twee dagen kwamen vier groepen met familieleden, vrienden en kennissen de Oxeno-eenheid bezoeken. De medewerkers konden zo aan hun partner, kinderen, ouders of vrienden laten zien waar zij werken en hoe hun jobomgeving er uitziet.

Internationaal uitwisselingsproject Na een welkomstwoord en een presen­ tatie over Evonik, vertrokken de groepen met de bus voor een rondrit over het hele terrein. De bedrijfsleiding zorgde voor deskundige uitleg bij de verschillende installaties. Het bezoek werd afgesloten met een gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Met “Nieuwe horizonten”, het vakantieuitwisselingsprogramma voor scholieren van Evonik Industries, kunnen kinderen (tussen 14 en 18 jaar) van medewerkers twee weken in een gastgezin in het buitenland doorbrengen. Voor de meeste jongeren is dit een eerste kennismaking met een niet-Europees land. We verwachten van hen dat ze openstaan voor andere culturen, zich vlot in het Engels kunnen uitdrukken en uiteraard dat ze zelfstandig de verre reis kunnen ondernemen. Vorig jaar zijn er uitwisselingen geweest met Canada en de USA.

Hiernaast biedt het Evonik-concern jaarlijks een aantal kinderen de kans een volledig schooljaar via de organisatie AFS in het buitenland door te brengen. Vorig jaar mocht één kind van een medewerker van Evonik Antwerpen één jaar lang studeren in Brazilië.

14 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 14

30/05/13 13:08


1.4

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sponsoringprojecten

Schoolbezoeken

Drakenbootrace

Tal van sociale, folkloristische, culturele en educatieve projecten op lokaal niveau kunnen al jaren op de steun van onze firma rekenen bij de organisatie van hun uiteenlopende evenementen. In 2012 ging onze bijdrage op sociaal vlak o.a. naar projecten van het Rode Kruis Antwerpen-Haven, meer bepaald ter ondersteuning van de werking van de medische wachtdienst in de Antwerpse haven. De vzw Breek de Stilte, die zich inzet voor mensen met autisme, kon opnieuw op onze hulp rekenen. Naast een aantal sociale projecten, leggen we in onze sponsoringpolitiek sterk de nadruk op educatieve projecten. In samen­ werking met essenscia, TechnopolisMechelen, VOKA en het Havencentrum Lillo hebben we in 2012 tal van projecten voor een kortere of langere periode opgestart. Tijdens de ecomobiliteitsdag op 1 april in Technopolis-Mechelen stonden duurzame vervoermiddelen en materialen in de kijker. Wie een ritje wou maken met de sportieve Evonik Wind Explorer was hier aan het juiste adres. In het Havencentrum van Lillo werkte Evonik dan weer samen met VOKA om de visibiliteit van de grootindustrie op een interactieve manier te verhogen.

In 2012 brachten opnieuw tientallen scholen, universiteiten en onderwijs­ instellingen/opleidingscentra een bezoek aan onze firma. Afhankelijk van de studierichting en de leeftijd van onze bezoekers, wordt er telkens een op maat gemaakt programma voorzien. Vaak trekt men, na een algemene voorstelling van de firma, naar onze werkplaatsen, het labo of een productie-eenheid. Een bezoek aan onze biologische afvalwaterzuiverings­ installatie kan op veel interesse rekenen. Met deze bezoeken trachten we als chemisch bedrijf de jeugd warm te maken voor een wetenschappelijke of technische studiekeuze.

Bronzen medaille voor Evonik Aangemoedigd door de Afgevaardigd Bestuurder behaalde de ploeg van Evonik begin september een welverdiende derde plaats in de Antwerpse drakenbootrace. Een mooi voorbeeld van teamspirit en fun, waarmee deze sportieve ploeg haar eigen slogan “teamwork makes a dream work” kon waarmaken. De combinatie van spierkracht, goede coördinatie tussen trommelaar en roeiers en de juiste techniek bleek zeer succesvol in deze sportieve wedstrijd. Voor herhaling vatbaar!

15 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 15

30/05/13 13:08


1.5

Veiligheid en gezondheid

Frequentiegraad ongevallen Evonik Antwerpen telde 12 ongevallen met werkverlet in 2012, dit wil zeggen een frequentiegraad van 7,85 (aantal ongevallen met werkverlet per miljoen werkuren).

Sectorvergelijking frequentiegraad 40

39,16

36,51

35

36,05

35,99

35,82

35,61 32,66 30,15

30

28,45

26,98

25

26,07

26,07

24,62

24,66 22,04

22,61 20

18,91

19,11 17,00

16,76 15

15,43

16,87 12,95

10

8,83

7,09 4,67

5

22,19

11,09

8,50

8,23

5,77

4,60

4,07

10,63

10,28

7,28

7,55

10,41

5,08

4,09

10,40

11,97

10,12

11,23

7,23

7,85 3,28

2,74

4,04

4,63

2010

2011

0 1995

Industrie BelgiĂŤ

1996

1997

Chemie BelgiĂŤ

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

Evonik Antwerpen

Bron: VIBNA

16 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 16

30/05/13 13:08


Veiligheidsbeleid en ongevallenpreventie gaan samen met gerichte veiligheidsopleidingen en specifieke kennis UWEB Sinds oktober 2008 werd het e-learningprogramma UWEB bij Evonik Antwerpen geïntroduceerd. Via dit intranetplatform krijgt iedere medewerker jaarlijks een cursuspakket toegewezen om zo een aantal veiligheidsthema’s op te frissen. Het volgen van alle UWEB-modules in 2012 nam in totaal 3.537 opleidingsuren in beslag. Oefenen met poederblusser 129 medewerkers hebben in 2012 deel­ genomen aan een opfrissing over het gebruik van een poederblusser. Iedere medewerker dient deze opleiding op regelmatige basis te volgen.

Duurzame veiligheidscultuur Ook in 2012 liep in onze fabriek het project ‘Werken aan een duurzame veiligheidscultuur’, in samenwerking met samurai@work. Tijdens opleidingssessies voor leidinggevenden en medewerkers werd het eigen veiligheidsgedrag in kaart gebracht, maar ook het aanspreken van collega’s en medewerkers op (on)veilig gedrag. Via dit programma leren we dat het vermijden van ongevallen in eerste instantie een kwestie is van het toepassen van enerzijds een duidelijk beleid en anderzijds een aangepast veilig gedrag van iedereen. Om dit beleid kracht bij te zetten en de inhoud van de opleidingen te bestendigen, werd in 2012 een postercampagne gelanceerd, waarbij onderstaande aandachtspunten in de fabriek verspreid werden:

Gouden Safety Award voor FCP-A-eenheid en Oxeno-eenheid Begin mei mochten de medewerkers van de FCP-A-eenheid uit handen van Afgevaardigd Bestuurder, Stefan Kroll, de gouden Safety Award in ontvangst nemen. Deze erkenning kregen zij voor een decennium lang werken zonder ongeval met werkverlet. Dit is een belangrijke prestatie, mede door de complexiteit en de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden in de installatie. Dat een decennium zonder ongeval met werkverlet geen alledaagse gebeurtenis is, blijkt uit het feit dat naast de FCP-Aeenheid op onze Antwerpse site, uit­ sluitend de OX-eenheid momenteel tien jaar zonder ongeval met werkverlet bereikt heeft. Deze positieve evolutie is vooral te danken aan het verhoogde veiligheids­ besef en de motivatie van de mede­ werkers. We moeten echter waakzaam blijven en strikt de veiligheidsvoor­ schriften blijven toepassen.

300.000 uren werken zonder ongeval met werkverlet Eind oktober bereikte de groep Utilities en Centraal Labo, die samen één groep vormen in de veiligheidswedstrijd, 300.000 uren werken zonder ongeval met werkverlet. Op beide afdelingen werd dit mooie veiligheidsresultaat op passende wijze gevierd. Ook de FK-/HK-/CS-eenheid viel in de prijzen. Daar werden eveneens 300.000 uren werken zonder ongeval met werkverlet gevierd. Een unieke prestatie van alle betrokkenen!

17 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 17

30/05/13 13:08


Brandweer Schuimvormend middel Voor de voertuigen van de bedrijfsbrandweer en voor de vaste beschuimingsinstallaties van de AO- en de ME-installatie werd eind januari 2012 een grote hoeveelheid nieuw schuim­ vormend middel geleverd. Het oude schuim bevatte immers PFOS (perfluor­ octaansulfonaten). Deze PFOScompo­nenten zijn zeer slecht biologisch afbreekbaar, accumuleren in het oppervlaktewater en kunnen zo in de voedselketen terechtkomen. Daarom werd de productie van PFOS-houdende blusschuimen gestopt en het gebruik ervan verboden.

Oude brandweerwagen naar Chileense collega’s Het brandweerkorps van Evonik Antwerpen heeft zich een nieuw, hoogtechnologisch voertuig aangeschaft dat aan de meest recente normen voldoet. De oude brandweerwagen was immers na 29 jaar trouwe dienst aan vervanging toe en zal nu ingezet worden bij een brandweerkorps in Chili. Op 14 december 2012 vond de officiële overhandiging plaats in aanwezigheid van o.a. de ereconsul van Chili. Ondertussen vertrok het voertuig per schip naar Chili. Begin 2013 werd de nieuwe brandweerwagen officieel gedoopt. Hopelijk wordt de wagen vooral voor oefeningen ingezet en zal hij zo weinig mogelijk moeten uitrukken.

Jaaractieplan 2011

Jaaractieplan 2012

i change Het jaaractieplan 2011 promootte beweging en gezonde voeding. Twee belangrijke voorwaarden voor een gezond leven die ook in 2012 verdere aandacht kregen. Echt vernieuwend daarbij was de invoering van de digitale gezondheids­coach ‘i change’. Een van de grote troeven van ‘i change’ is het ruime aanbod aan programma’s : ‘i change my food’, ‘i change my weight’, ‘i change my move’, ‘i change my stress’ en ‘i change my sleep’. De programma’s zijn op maat van de individuele gebruiker die ze op eigen tempo en volgens de eigen prioriteiten kan afwerken. Bovendien is de deelname volstrekt anoniem.

Outsourcing / Contractoren en veiligheid Het jaaractieplan 2012 brengt het veilig (samen)werken met contractoren onder de aandacht. Elke dag zijn er vele contractoren actief op de site. Deze contractoren beschikken over competenties en middelen die noodzakelijk zijn om de gebouwen en installaties te onderhouden, te verbeteren, aan te passen of om omvangrijke werken uit te voeren. Ook voor deze grote groep mensen wil Evonik een veilige werkomgeving waar­ borgen, elk ongeval is er immers één te veel! Naar aanleiding van de grote bedrijfs­ stilstand in 2011, waar er enkele ongevallen met contractoren zijn gebeurd, werd in het CPB beslist om de veiligheid bij het werken met contrac­ toren te analyseren en te verbeteren. Vanuit de werkgroep zijn er verschillende acties ondernomen: • Analyse van de huidige werkwijze bij het samenwerken met contractoren. • Vooraleer een contractormedewerker een toegangsbadge ontvangt, krijgt deze medewerker een algemene introductiefilm te zien. Pas na een succesvolle test, krijgt deze mede­ werker een toegangsbadge. De intro­ ductiefilm is beschikbaar in 12 talen, om mogelijke taalbarrières uit te sluiten.

18 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 18

30/05/13 13:08


1.5.1 Investeringen en bedrijfskosten voor veiligheid en gezondheid Investeringen

Met het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie komen er immers regelmatig anderstalige contractor­medewerkers op de site. Door deze introductiefilm in hun moedertaal te geven, mag men zeker zijn dat de gegeven informatie ook begrepen wordt. Hierdoor wordt de informatiedoor­ stroming naar de mensen op de werkvloer sterk verbeterd. Contractoren met veel medewerkers op onze site werden uitgenodigd om hun veiligheidsbeleid toe te lichten. Bovendien konden de contractoren aanduiden waar zij mogelijke verbeter­punten zien in de samen­ werking. Een nieuwe instructie rond stellingbouw, de vereenvoudigde aanduiding rond keuringen van stellingen en een vernieuwde opleiding van stellinggebruikers verbetert de veiligheidsbeleving bij het werken met en op stellingen. Om de relatie tussen hoofd- en mogelijke subcontractors transparant te maken, is het badgebeheer aangepast. Door middel van affiches werden specifieke thema’s onder de aandacht gebracht, zoals het sperren van tijdelijke vloeropeningen en werken op hoogte.

• Alle verantwoordelijken van raam­ contractoren en contractoren die voor langere tijd op de site actief zijn, worden driemaal per jaar op een VKM-overleg uitgenodigd. In dit VKM-overleg worden nieuwe instructies toegelicht en ongevallen of incidenten besproken. Zo leren ook andere contractoren uit ongevallen. • Contractoren worden actief betrokken bij elk VKM-overleg. Sinds 2012 geeft iedere contractor om beurt een presentatie over de risico’s eigen aan zijn vakgebied of specialiteit. Zo worden andere medewerkers ook bewust van de mogelijke risico’s, indien men in elkaars buurt werkzaam is. Dit overleg heeft als doel de veilig­ heidscultuur van Evonik ook bij contractoren te implementeren. • Vooraleer een contractor werken komt uitvoeren, wordt een grondige screening doorgevoerd en wordt het veiligheidsbeleid van de contractor geanalyseerd. Zodoende worden onveilige contractoren geweerd van de site. In 2012 was er slechts één ongeval met werkverlet bij de contractoren. Elk ongeval is er echter één te veel, maar de neerwaartse trend is ingezet. In 2013 wordt het jaaractieplan nog verdergezet.

Bedrijfskosten

In 2012 werd 3,173 miljoen EUR In 2012 bedroegen de uitgaven geïnvesteerd in diverse veiligheids­ voor veiligheid en gezondheid projecten bij Operations en Services. 6,966 miljoen EUR. Tot de belangrijke investeringen in Services behoren de aankoop van een nieuw brandweervoertuig en een nieuw type adembeschermingsapparatuur, de vervanging van meerdere hydranten, de uitbreiding van de camerabewaking en de beveiliging van de perimeter ter hoogte van het Kanaaldok. In gebouw B430 werd het elektrisch vermogen en de gezekerde spanning vernieuwd. Bij Operations werden in de FCP-A-eenheid vervangingsinvesteringen uitgevoerd, zoals de verwijdering van de asbest­ houdende beplating aan de façade, de brandbeveiliging van de diverse traphallen werd verbeterd en complianceinvesteringen in het tankpark werden doorgevoerd. In de Methionine-eenheden werden de branddeuren vervangen en werd het condensaatnet gescheiden. Op de B-eenheid werd een nieuw type HCN-detectie (op basis van lasertech­ nologie) geïnstalleerd.

19 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 19

30/05/13 13:08


1.6

Tijdlijn

1

5

januari

februari

10.01.2012

03.02.2012

Start nieuwe kunsttentoonstelling in het personeelsrestaurant met werken van Veerle Cooymans - 1

Schoolbezoek GITOK Kalmthout (7de jaar M&R-Technieken) - 4

tot 10.01.2012

Nieuwjaarsfeest oprustgestelden in feestzaal “De Geesten” te Ekeren

Kunsttentoonstelling in het personeels­restaurant met werken van Ingrid Van Uffelen 16.01.2012

2

6

Schoolbezoek Gemeentelijk Instituut Brasschaat (6de jaars Techniek-Weten­schappen en Wiskunde-Wetenschappen) -2 27.01.2012

Bezoek Antwerp Management School - 3

3

7

03.02.2012

06.02.2012

Bezoek GITOK Kalmthout 07.02.2012

Bezoek studenten Leibnitz-Institut für Katalyse Rostock - 5 10.02.2012

Bezoek (deel 1) Sint-Jozef-Instituut Schoten (2de jaar Industriële Wetenschappen en Mechanica– Elektriciteit) - 6 14.02.2012

Kekulé-cyclus 2012 m.m.v. Evonik Antwerpen (in de Universiteit Antwerpen) - 7 17.02.2012

4

8

Bezoek (deel 2) Sint-Jozef-Instituut Schoten (2de jaar Industriële Wetenschappen en Mechanica– Elektriciteit) - 8 21.02.2012

Jobbeurs Lessius Mechelen (De Naeyer) m.m.v. Evonik Antwerpen 28.02.2012

Jobbeurs KUL

20 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 20

30/05/13 13:08


1

4

maart

april

06.03.2012

01.04.2012

Technorally 2012 i.s.m. firma Cegelec en PITO Stabroek - 1

Technologie-event Antwerpen (Technopolis Mechelen)

06.03.2012

17/19.04.2012

Start nieuwe kunsttentoonstelling in het personeelsrestaurant met werken van Veerle Boets - 2

Opleiding tankcontainers (i.s.m. firma Van Hool) - 4

07.03.2012

Etentje vrijwillige brandweerlieden (deel 1)

Jobbeurs KdG Hogeschool, Artesis, Plantijn, m.m.v. Evonik Antwerpen 2

5

13.03.2012

Schoolbezoek GITOK Kalmthout (7de jaar IndustriĂŤle Elektriciteit) - 3

22.04.2012

Antwerp 10 Miles met deelname van meerdere medewerkers 26.04.2012

Internationale Evonik HR-meeting in Antwerpen

Meeting Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen BelgiĂŤ (workshop Evonik/Stoko Skin Care)

13.03.2012

26.04.2012

Jobbeurs Gent (RUG + Hogeschool) m.m.v. Evonik Antwerpen

Start nieuwe kunsttentoonstelling in het personeelsrestaurant met werken van Kristina Smidts - 5

13.03.2012

3

18.04.2012

16.03.2012

Jobbeurs KAHO Sint-Lieven Gent m.m.v. Evonik Antwerpen 27/28.03.2012

26.04.2012

Algemene Vergadering Evonik Oxeno Antwerpen NV

Concernbezoek voor Logistiek maart

Stilstand Oxeno-eenheid voor periodieke keuringen en onderhoudswerken

21 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 21

30/05/13 13:08


mei

juni

02.05.2012

begin juni

Etentje vrijwillige brandweerlieden (deel 2)

Viering “10 jaar zeeboekingen” bij de afdeling Expeditie

03.05.2012 1

6

Overhandiging gouden Safety Award aan de medewerkers van FCP-A - 1 04.05.2012

Algemene Vergadering Evonik Antwerpen 04.05.2012 2

7

Bezoek ACTA (procesoperatoren in opleiding) - 2 08/09.05.2012

Sociale verkiezingen 09.05.2012

Bezoek KdG-Hogeschool (2de jaar Professionele Bachelor Chemie) - 3 3

8

10.06.2012

Wandeling in de Kalmthoutse Heide (personeelskring) - 8 11/12.06.2012

Evonik Technik Leiter Treffen in Antwerpen

juli/augustus 13.07.2012

Bezoek studenten Logistiek van de Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim - 9

15.05.2012

Bezoek KU Leuven (1ste jaar Bachelor Chemie & Biochemie) - 4 22.05.2012

Bezoek College Essen - 5 4

9

24.05.2012

Jobbeurs GITOK Kalmthout 24.05.2012

Bezoek Lessius Hogeschool Antwerpen - 6 31.05.2012

Etentje voor medewerkers die met pensioen gingen (deel 1) - 7 5

22 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 22

30/05/13 13:08


1

5

september

oktober

08.09.2012

12.10.2012

Drakenbootfestival in het Kattendijkdok te Antwerpen: bronzen medaille voor het Evonik-team - 1

Jubilarisfeest (deel 1) - 6

17.09.2012

Start nieuwe kunsttentoonstelling in het personeelsrestaurant met werken van Tim Michielsen, Kathleen Steegmans en Marie Ederveen - 2

13.10.2012

Kaas- en Breugelavond met quiz (personeelskring) - 7 24.10.2012

300.000 uren werken zonder ongeval met werkverlet voor de groep Utilities en Centraal Labo

19.09.2012 2

6

Schoolbezoek Stella Maris Merksem (7de specialisatiejaar Chemische Procestechnieken) - 3 21.09.2012

Bezoek 7de specialisatiejaar Veiligheid PI Sint-Godelieve - 4 3

7

23.09.2012

Motortreffen met BBQ (personeelskring) - 5

4

23 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 23

30/05/13 13:09


november

1

6

07.11.2012

18.11.2012

Bezoek studenten KdG-Hogeschool (AC/MC-Procestechnologie)

Familiedag Oxeno (deel 2) - 6

07.11.2012

SHE (Safety Health Environment) Forum (essenscia) bij Evonik Antwerpen

Start 2-jaarlijkse medewerkersenquête van het Evonik-concern (t.e.m. 30.11.2012) – Antwerpen bereikt deelnamepercentage van 87 procent! - 1 09/12.11.2012

2

7

Uitstap met de personeelskring naar Berlijn - 2 11.11.2012

Familiedag Oxeno (deel 1) - 3 13.11.2012

3

8

Start nieuwe kunsttentoonstelling in het personeelsrestaurant met werken van Carine Van Gorp - 4

28.11.2012

29.11.2012

Schoolbezoek Don Bosco Haacht (6de middelbaar chemie) - 7 30.11.2012

Meeting PSA/VBA (Private Security Association – Vlaamse Bedrijfsbeveiliging Associatie) - 8 30.11.2012

Etentje voor medewerkers die met pensioen gaan (deel 2) - 9

16.11.2012

Jubilarisfeest (deel 2) - 5

4

9

5

24 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 24

30/05/13 13:09


december 01.12.2012

Sinterklaasfeest van de personeelskring - 1 14.12.2012 1

Schoolbezoek leerkrachten Wetenschappen Sint-Michielscollege Schoten - 2 14.12.2012

Overhandiging oude brandweerwagen aan de consul van Chili - 3 2

20.12.2012

Bezoek Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent (laatste jaar Bachelor Chemie) - 4

3

4

25 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 25

30/05/13 13:09


2. Planet

26 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 26

30/05/13 13:09


2.1

Milieu

Resultaten geleide en niet-geleide emissies en broeikasgassen Geleide emissie De figuur “luchtemissies” geeft de emissies weer van NOx (verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2)), zwaveldioxide (SO2), stof, KWS (koolwaterstoffen) en koolstofmonoxide (CO). Zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden dragen bij tot verzuring van atmosfeer en bodem. Koolwaterstoffen en stikstofoxiden leiden tot smogvorming. De totale emissiehoeveelheid voor Utilities en Operations bedroeg: 826 ton (+25 ton). 57 procent van deze globale emissie­ hoeveelheid wordt door de WKK-units en stoomketels van Utilities geëmitteerd. De totale NOx-hoeveelheid steeg

opnieuw (+63 ton) en bedraagt nu al 71 procent van de totale emissies. De totale hoeveelheid CO daalde dan weer met ca. 40 ton. Binnen de operationele eenheden leveren de Methionine-eenheden en het Blauwzuurbedrijf de belangrijkste bijdragen aan emissies. Wanneer de relatieve milieu-impact1 in 2012 van de globale geleide emissies over een periode van 20 jaren vergeleken wordt met deze impact uit 19932, is de daling aanzienlijk: 5,58 kg/t product in 1993 tegenover 0,78 kg/t product in 2012. 1 Verhouding van absolute emissies tegenover de geproduceerde hoeveelheden 2 Volledige beschikbare gegevens

Niet-geleide emissie Met behulp van het meetprogramma LDAR (Leak Detection And Repair) werden de niet-geleide VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) voor het vierde jaar op rij volgens de Vlaremverplichtingen in de installaties door een externe firma “the Sniffers” gemeten. De huidige resultaten (2,89 ton) wijzen op een stagnatie van de niet-geleide fugitieve emissies.

Deze geringe emissiehoeveelheid geeft duidelijk de doorgedreven inspanningen weer om de diverse apparaten, pompen en filters lekdicht te onderhouden. Voor nieuwe installaties worden apparaten met zeer geringe lekverliezen toegepast.

Luchtemissies t/j

kg emissie/t product

1400

7

1200

6

1000

5

800

4

600

3

400

2

200

1

0

0 1993

Stof

KWS

2008

N2O

CO

2009

NOX

2010

SO2

2011

2012

kg emissie/t product

27 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 27

30/05/13 13:09


Broeikasgasemissies (CO2 - CH4 - N2O - freonen) Broeikasgassen laten de invallende zonnestralen door, maar houden de teruggekaatste warmte tegen. De emissie van de volgende broeikas­ gassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) worden uitgedrukt in CO2-equivalenten1. De emissie van CO2 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de oxidatie van fossiele brandstoffen. Zie bijbehorende overzichtstabel hieronder.

De totale hoeveelheid CO2-uitstoot van alle broeikasgassen daalde licht tot 526.150 ton. Door de hogere stroom- en stoomproductie van de WKK-2-installatie bedroeg het aandeel van de beide WKK– installaties reeds 95 procent. Het principe van warmte­krachtkoppeling bestaat uit het gecombi­neerd produceren van elektriciteit en warmte (in dit geval stoom), zodat nagenoeg geen energie verloren gaat. Een dergelijke combinatie van elektriciteits- en warmteproductie verbruikt tot 30 procent minder brandstof

dan conventionele productie-eenheden. Dankzij de gerealiseerde energie­ besparing wordt jaarlijks wel ongeveer 80.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. Evonik Antwerpen behoort tot de wereldtop qua energie-efficiëntie. Per ton product bedraagt de CO2-equivalent nu 0,498.

De CO2-equivalent (CO2-eq) is een meeteenheid die gebruikt wordt om het opwarmende vermogen (global warming potential) van broeikasgassen weer te geven.

1

Broeikasgassen Hoeveelheid (t)

2008

2009

2010

2011

2012

CO2

357.233

353.627

445.845

503.509

496.832

CH4

790

548

691

662,5

565,9

N 2O

8,5

38,1

30

31,2

33,01

2,60

0,73

0,70

1,69

2,329

CO2

357.233

353.627

445.845

503.509

496.832

CH4

16.590

11.508

14.515

13.913

11.884

N 2O

2.635

11.811

9.300

9.672

10.233

Freonen / koelmiddelen

5.341

1.481

1.418

5.344

7.201

Freonen / koelmiddelen CO2-equivalenten

28 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 28

30/05/13 13:09


Resultaten afvalstoffen

Resultaten lozingen naar het water

De hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen omvat zowel industrieel afval door de eigen chemische activiteiten als niet-gevaarlijk huishoudelijk en restafval. In 2012 werd opnieuw ca. 10 procent minder afval geproduceerd. Evonik Antwerpen streeft voor het gevaarlijk afval steeds naar een duurzame oplossing. Meer dan 94 procent van de afvalstoffen wordt gevaloriseerd in nuttige toepassingen (o.a. recyclage, verbranding met energiewinning).

De niet-gevaarlijke afvalfracties worden gescheiden en gesorteerd opgehaald door gespecialiseerde inzamelaars/ophalers. De relatieve milieu-impact (kg afval/t product) ligt nu bij 12,6: duidelijk meer dan een halvering ten opzichte van 1990! Bovendien worden ook stoffen (= vroegere secundaire grondstoffen), die in het productieproces van methionine en blauwzuur ontstaan, als grondstof (= meststof) ingezet in de landbouw. Deze hoeveelheden stijgen jaarlijks aanzienlijk.

kg afval/t product

afval t/j 40.000

40

35.000

35

30.000

30

25.000

25

20.000

20

15.000

15

10.000

10

5.000

5

0

0 2008

Recyclage

Verbranding met energiewinning

Fysicochemie

Verbranding

In 2012 bedroeg de hoeveelheid CZV 143,33 ton, een duidelijk gunstige daling met 26 ton versus 2011. De emissie van stikstof naar het water is opnieuw licht gedaald tot 17,24 ton. Er werden ook significant lagere waarden voor de zwevende stoffen gemeten (30,36 ton). De globale milieu-impact naar het oppervlaktewater is met meer dan 80 procent verminderd ten opzichte van 1990. De relatieve milieu-impact: 4,80 kg/t product in 1990 tegenover 0,18 kg/t product in 2012.

Emissies in water (COD, totaal N, zwevende stoffen, P-PO4 )

Afval volgens verwerkingswijze

1990

Via de waterzuiveringsinstallatie van Evonik Antwerpen wordt het intern geproduceerde afvalwater na zuivering geloosd in het oppervlaktewater (Schelde). Het geloosde debiet gezuiverd afvalwater bedroeg: 1.670.835 m続, opnieuw een vermindering met ca. 5 procent ten opzichte van 2012. De vuilvrachten zijn duidelijk gedaald met ca. 22 procent. De algemene kwaliteit van het geloosde afvalwater is dus sterk verbeterd. De belangrijkste beoordelingsparameter voor de waterkwaliteit is CZV (chemische zuurstofvraag of COD chemical oxygen demand, eenheid mg O2/l).

2009

2010

Deponie

2011

t/j

kg emissie/t product

1200

5,5 5

1000

4,5 4

800

3,5

600

3 2,5

400

2 1,5

200

1 0,5

0

0

1990

2012

COD

Totaal N

2008

Zwevende stoffen

2009

P-PO4

2010

2011

2012

kg emissie/t product

kg afval/t product

29 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 29

30/05/13 13:09


2.1.1

Milieu-investeringen, milieubedrijfskosten en heffingen

Investeringen voor milieu Investeringen die bij het ontwerpen van nieuwe installaties worden gerealiseerd, worden omschreven als indirecte milieuinvesteringen. Aanvullende oplossingen zijn directe investeringen. In 2012 werden 3,09 miljoen EUR milieuinvesteringen uitgevoerd. De twee belangrijkste milieu-investerin­ gen vonden plaats in verschillende optimalisaties en uitbreidingen van de Methionine 1-eenheid en de logistieke uitbreiding van het centraal container­ plein (CCP). Sinds de oprichting van de vestiging in 1968 werd al ca. 112,102 miljoen EUR uitsluitend voor milieu geïnvesteerd (ca. 10 procent van het totale inves­te­rings­­ volume).

Bedrijfskosten voor milieu: stijging van de uitgaven Ook 2012 kende een toename van de uitgaven voor milieurelevante opdrachten. De milieukosten omvatten de zuiverings­ activiteiten van de afvallucht, het afval­ water in de biologische waterzuiverings­ installatie en de verwerking van afval bij externe verwerkers. De milieubedrijfskosten bedroegen ca. 24,3 miljoen EUR.

Evolutie van de heffingen en taksen1 De verschillende soorten milieuheffingen die Evonik Antwerpen worden opgelegd, bedroegen in 2012 al 2,956 miljoen EUR. De voornaamste heffingen en taksen zijn opgesplitst in bijdragen voor lozing van afvalwater (24,1 procent), het opnemen van koelwater uit het Kanaaldok (30,3 procent), belasting op drijfkracht (27,9 procent), wetgeving beheersing risico’s zware ongevallen (12,2 procent) en afvalverwerking (5,5 procent). 1 Andere taksen zoals gemeentelijke en dossiertaksen (milieuvergunning), werden buiten beschouwing gelaten.

VGM-heffingen miljoen EUR 3

4,5 4

2,5

3,5

2

3 2,5

1,5

2

1

1,5 1

0,5

0,5

0

0 1990

Afval

Drijfkracht

Watervang

Zware risico’s

2008

2009

2010

2011

2012

Afvalwater

30 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 30

30/05/13 13:09


2.2

Brakwater Het brakwater wordt uit het Kanaaldok B2 opgepompt en uitsluitend gebruikt als koelmedium. Dit koelwater komt nooit in direct contact met stoffen uit de processen. Uitwisseling van temperatuur gebeurt via warmtewisselaars. Het opgewarmde water wordt met een beperkte temperatuurstijging, zonder enige contaminatie, terug in het dok geloosd. Efficiënt omgaan met grote watervolumes heeft zowel ecologisch als economisch een positieve invloed, waardoor dit een hoge prioriteit geniet bij Evonik Antwerpen. Het brakwaterverbruik is de laatste jaren stabiel gebleven, terwijl er telkens hoge productievolumes gerealiseerd werden.

Drinkwater Drinkwater wordt afgenomen via het stadsnet van AWW en vervolgens verder verdeeld over de site van Evonik Antwerpen. De belangrijkste toepassingen zijn, enerzijds het gebruik voor menselijke consumptie en sanitaire voorzieningen via een specifiek netwerk; anderzijds wordt dit water gebruikt in de verschillende productieprocessen als bedrijfs- en/of gedemineraliseerd water. Deze netten zijn strikt gescheiden om wederzijdse contaminatie te vermijden. De productie van gedemineraliseerd water gebeurt door middel van een eigen instal­

Water

De WKK of warmtekrachtkoppeling latie op de site. BIWS verzorgt de exploi­ tatie. Daarnaast wordt er extern gedemi­ne­ raliseerd water aangekocht via Induss, een dochteronderneming van Waterlink. Beide bronnen verzekeren een continue voorraad aan gedemineraliseerd water. Een deel van de productie gedeminerali­ seerd water wordt omgezet tot stoom. Gebruikte stoom, in de vorm van gecon­ denseerd heet water, wordt gerecupereerd en aansluitend gereinigd om opnieuw stoom van te maken. Dit heeft tot gevolg dat de totale gebruikte hoeveelheid water en energie aanzienlijk verkleind kan worden. Het totale volume drinkwater volgt sterk de hoge productievolumes. Dit volume is stabiel gebleven.

Een WKK-installatie levert stoom en elektriciteit bij een zeer hoge energieefficiëntie, beter dan conventionele installaties die slechts afzonderlijk stoom of elektriciteit produceren. Dit leidt tot een verminderd verbruik van brandstof, in het bijzonder aardgas, en bijhorend een lagere emissie van broeikasgassen. Evonik Antwerpen exploiteert samen met Electrabel sinds 1999 een eerste WKKinstallatie. In 2010 werd een tweede WKK

opgericht, bestaande uit een gas- en stoomturbine. Deze uitbreiding kwam tot stand in samenwerking met Lillo Energy, de joint venture tussen Electrabel en E.ON. Sindsdien zijn beide installaties nagenoeg constant in dienst en leveren ze op een meer milieu-efficiënte manier elektriciteit en stoom.

Drinkwater

Brakwater % Miljoen €

% Miljoen €

t/jaar

Miljoen €

1200000

300

1000000

250

800000

200

600000

150

400000

100

200000

50

160 140 120

t/jaar

1200000 1000000 800000

100 80 60

600000 400000

40 20 0

0 1990

Hoeveelheid

2008

Hoeveelheid/ton

2009

2010

Verkochte producten

2011

200000

0

2012

0 1990

Hoeveelheid

2008

Hoeveelheid/ton

2009

2010

2011

2012

Verkochte producten

31 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 31

30/05/13 13:09


2.3

Energie

Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik in 2012 kende slechts een geringe stijging en lag ongeveer 2,4 procent boven het niveau van 2011. Deze verhoging is vooral te wijten aan de hogere belastinggraad van de productie-installaties. In 2012 werd gestart met de vervanging van enkele, meer dan 40 jaar oude, verdeeltransformatoren. De beschikbaar­ heid van de stroomvoorziening lag opnieuw op een hoog niveau.

Uit veiligheidsoverwegingen beschikken alle productie-eenheden over nood­ stroom­aggregaten om bij een eventuele spanningsonderbreking de kritische apparaten te kunnen bedienen. De noodgroepen voorzien eveneens spanning aan de noodverlichting in de eenheden. Deze noodstroomgroepen worden op regelmatige basis functioneel getest.

Elektriciteit

CO2

Aardgas is een zeer belangrijk product bij Evonik Antwerpen. Het wordt gebruikt als grondstof in bepaalde productieprocessen. Daarnaast wordt het ook ingezet als pri­ maire brandstof voor de productie van stoom in de stoomketels en de WKK’s. Verder worden ook afvalgassen, hoofdza­ke­ lijk koolwaterstofverbindingen, uit de productie verbrand. Deze hebben een hoog energiegehalte, waardoor ze energie vrij­ geven tijdens verbranding. Deze energie kan nuttig gebruikt worden in de installaties om stoom te produceren. Zo worden de gascomponenten op een milieuvriendelijke manier onschadelijk gemaakt, terwijl de aard­ gasconsumptie eveneens verminderd wordt.

Evonik Antwerpen volgt nauwlettend de uitstoot van CO2 op, zoals deze verhandeld wordt onder het European Trading System. De CO2-uitstoot bedroeg in 2012 496.832 ton en ligt hiermee iets lager dan de uitstoot in 2011. De oorzaak hiervoor is de verhoogde energie-efficiëntie ten gevolge van de maatregelen van het benchmark­ convenant.

Aardgas

% %

t/jaar

300

1200000

250

1000000

200

800000

150

600000

100

400000

50

200000

0

0 1990

Hoeveelheid

Aardgas en andere brandstoffen

2008

Hoeveelheid/ton

2009

2010

2011

% Miljoen €

1200000

250

1000000

200

800000

150

600000

100

400000

50

200000

0

2012

0 1990

Hoeveelheid

Verkochte producten

t/jaar

300

2008

Hoeveelheid/ton

2009

2010

2011

2012

Verkochte producten

32 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 32

30/05/13 13:09


2.4

Logistiek

10 jaar zeeboekingen

Uitbreiding centraal containerplein (CCP)

De afdeling Expeditie vierde in 2012 het jubileum “10 jaar zeeboekingen”. Bij een zeeboeking gaat het om de export van goederen die binnen Europa of wereldwijd per schip worden verzonden naar de klanten. Hoofdzakelijk zijn dat containers zoals de 20- of 40-voet boxcontainers of tankcontainers voor vloeistoffen. Onze producten worden verscheept naar een 75-tal havens wereldwijd. Evonik Antwerpen is verantwoordelijk voor het transport van de container naar de haven en de plaatsing op het juiste schip. De ca. 45.000 boekingen in de laatste 10 jaar werden in de logistieke modules van SAP geautomatiseerd. Op deze wijze werden al 120.000 containers verzonden.

In 2012 werd het bestaande centrale containerplein (CCP) uit 2006, verzamelplaats voor de stockage van containers beperkt in de tijd, nogmaals uitgebreid met 10 extra vakken voor tankcontainers met vloeistoffen. Redenen hiervoor waren het toenemende aantal containers, de stijgende bezettings­ graad en het groeiend aantal in-/uitbewegingen.

Op deze wijze werd voldaan aan een reeks voorwaarden, zoals de Vlaremmilieuwetgeving rond de opslag van gevaarlijke goederen en maatregelen rond de gecontroleerde opvang van lekken. Tengevolge van het hemelwaterdecreet wordt bovendien het hemelwater vertraagd afgevoerd. Ook veiligheidstechnisch zijn er grote voordelen: het gebruik van de 70 ton zware stacker blijft beperkt tot het containerplein. De centrale ligging van het containerplein creëert zo eveneens meer mogelijkheden voor containervervoer per spoor.

33 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 33

30/05/13 13:09


3. Prosperity

34 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 34

30/05/13 13:09


Concerninformatie Evonik Antwerpen behoort tot het Duitse concern Evonik Industries AG, één van de wereldmarktleiders in de speciaal­ chemie. Bovendien bestaan participaties in immobiliën en energie. De operationele activiteiten van de speciaalchemie zijn gebundeld in zes bedrijfsgebieden en behoren nu tot de drie segmenten ‘Consumer, Health & Nutrition’, ‘Resource Efficiency’ en ‘Specialty Materials’. In deze nieuwe segmentstructuur worden de speciaal­ chemie-activiteiten van Evonik op elkaar afgestemd met het oog op succes op lange termijn. Het segment Services levert vooral diensten op concernniveau voor de operationele chemische activi­ teiten en het Corporate Center. Het Corporate Center ondersteunt het concern bij de strategische sturing van de onderneming. Het segment Real Estate omvat de participaties in immobiliën­ activiteiten. Centraal in deze ondernemingsstrategie staan winstgevende groei en duurzame waardecreatie; deze wordt door onze aandeelhouders RAG-Stiftung (74,99 procent) en CVC Capital Partners (indirect 25,01 procent), een fonds voor financiële investeerders, ondersteund. In een aanhoudend veeleisend wereld­ economisch klimaat was Evonik ook in 2012 erg succesvol. Ook na de afzegging van de geplande beursgang voor 2012

beogen de aandeelhouders van Evonik nog steeds een beursgenoteerde onder­ neming te maken. Evonik onder­steunt uitdrukkelijk deze plannen en stelt alles in het werk om een vlotte beurs­introductie mogelijk te maken.

verhoging. Hiertoe dient het programma On Track 2.0 dat tegen eind 2016 een duurzame jaarlijkse kostenbesparing van 500 miljoen EUR wil realiseren.

Actief portfoliomanagement, verbonden met een efficiënte toewijzing van kapitaal, is voor het concern van grote betekenis: Met speciaalchemie wordt gefocust op er wordt uitsluitend geïnvesteerd in snelgroeiende megatrends - vooral gezondheid, voeding, efficiënte resources, activiteiten die zich door duurzame, winstgevende groei onderscheiden. alsook globalisering - en we ontsluiten daarmee toekomstige attractieve markten. Activiteiten die niet langer in deze strategie passen of die onder de rende­ In het boekjaar 2012 werd meer dan mentsverwachtingen blijven, worden 80 procent van de omzet uit leiding­ afgestoten. gevende marktposities gehaald. Daarbij Met gerichte acquisities breiden wij het werden geïntegreerde technologische portfolio met betrekking tot producten, platformen gebruikt, die wij continu markten en technologieën verder uit. verder ont­wikkelen. Tot onze sterktes behoren een uitgebalanceerd spectrum Dankzij de operatieve en strategische aan werk­terreinen, eindmarkten en successen ontving Evonik in mei 2012 van regionale aanwezigheid, evenals nauwe het rating-agentschap Standard & Poor’s samen­werking met onze klanten. Motor een verbeterd Investment-Grade-Rating voor toekomstige groei zijn bovendien (BBB+). ons marktgeoriënteerd onderzoek en ontwikkeling. Duurzaam ondernemen en verantwoord Ook strategisch heeft Evonik vooruitgang handelen zijn voorwaarden voor de toekomst van Evonik. Wij nemen wereld­ geboekt. In het programma Evonik 2016 wijd verantwoordelijkheid op voor onze worden de doelstellingen voor groei, activiteiten, onze medewerkers en de efficiëntie en waarden samengebracht. maatschappij. Dit betekent voor ons Naast een ambitieus investerings­ duurzaamheid en “Corporate Respon­ programma van meer dan 6 miljard EUR sibility“ (CR). Als bestanddeel van de wordt ook ingezet op een verhoogd concernstrategie pikt de CR-strategie de innovatietempo. Om het concurrentie­ megatrends, evenals ecologische en vermogen verder te verbeteren, beoogt maatschappelijke uitdagingen, op en Evonik 2016 bovendien een efficiëntie­

35 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 35

30/05/13 13:09


produceren met “Verbund”-structuren voor meerdere Business Units. Dit maakt een uitstekende verwerking van goederen­stromen mogelijk, omdat ­­ neven- en eindproducten van de ene productie gebruikt worden als grondstof voor een andere productie. Het gevolg is een optimaal rendement van ingezette middelen en bijgevolg een hogere toe­ Evonik is wereldwijd vertegenwoordigd en heeft productie-eenheden in 24 landen. gevoegde waarde. Energie­voorzieningen De grootste sites, waaronder Antwer­pen, en infrastructuur van de site kunnen kostenefficiënt door alle aanwezige Marl, Wesseling, Rheinfelden, Mobile Business Units worden gebruikt. (Alabama, USA) en Shanghai (China), ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De producten en techno­ logieën van Evonik leveren zo een aanzienlijke bijdrage tot de duurzame ontwikkeling van de maatschappij en tegelijk worden onze marktposities verstevigd.

Sommige productie-eenheden worden om logistieke of productie­technische redenen in de buurt van of op het terrein van hun klanten geëxploiteerd (“fence-tofence”-eenheden). Daarnaast zijn er wereldwijd een heel aantal kleinere sites, die maar voor één Business Unit produceren.

36 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 36

30/05/13 13:09


3.1

Financieel overzicht

3.1.1 Overzicht activiteiten Evonik Degussa Antwerpen NV Ook voor Evonik Degussa Antwerpen NV was 2012 een succesvol jaar. De totale afzethoeveelheid van onze producten steeg ten opzichte van 2011 verder met 7,9 procent. De meest beduidende groei in absolute cijfers werd opgetekend in de Business Unit Health & Nutrition (methionine). Ook de sector van de agrochemie (herbiciden) zag de omzet­ hoeveelheid licht stijgen. De andere sectoren kenden een lichte (coatings en

additieven, bleekmiddelen) tot moderate (siliciumproducten) terugval. In verge­ lijking met 2011 steeg het gemiddelde aantal medewerkers met 16. Evonik Degussa Antwerpen NV sluit het boekjaar 2012 af met een omzet van 498,4 miljoen EUR, een stijging met 2,2 procent ten opzichte van 2011. Het EBIT steeg met 8,2 miljoen EUR (+30 procent) tot 35,7 miljoen EUR.

Het financiële resultaat nam in 2012 af, voornamelijk omwille van de vermin­ dering van de financiële vorderingen. Het resultaat voor belastingen stijgt met 6,6 miljoen EUR (+22 procent) tot 36,3 miljoen EUR. Na aftrek van een belastingkost van 7,3 miljoen EUR sluit het boekjaar 2012 af met een winst van 29,1 miljoen EUR.

O

Aansluiting EBIT - Nettoresultaat Evonik Degussa Antwerpen NV 01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

Mut. %

35.719

27.521

30 %

622

1.848

0

331

36.341

29.700

+/- Belastingen

-7.254

-5.152

=

29.087

24.548

in DEUR Bedrijfsresultaten (EBIT) +/- Financieel resultaat +/- Uitzonderlijke resultaten =

Resultaat vóór belastingen

Resultaat na belastingen

i

O

A

W

E

22 %

S

V

18 %

V

I

P

M

37 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 37

30/05/13 13:09


3.1.2 Overzicht activiteiten Evonik Oxeno Antwerpen NV Bij een algemeen relatief stabiele markt­ vraag werden de resultaten van het voorbije jaar overtroffen. Tijdens het derde kwartaal van 2012 verzwakte evenwel de marktvraag, hetgeen leidde tot een geringere afzet van isobuteen. Een stilstand bij een belangrijke klant leidde tijdens het vierde kwartaal tot een verminderde afzet­hoeveelheid voor 1-buteen. Voor MTBE kon echter een duidelijke groei opge­tekend worden.

Ondanks de lichte daling van de totale afzethoeveelheid ten opzichte van 2011 (-1,2 procent) steeg de omzet met 6,3 procent. Evonik Oxeno Antwerpen NV sluit het boekjaar 2012 af met een omzet van 699,3 miljoen EUR, een stijging met 6,3 procent ten opzichte van 2011. Het EBIT steeg met 14,5 miljoen EUR (+24 procent) tot 75,3 miljoen EUR.

Het financiële resultaat nam in 2012 sterk af, voornamelijk omwille van de toename van de financiële kosten. Het resultaat voor belastingen stijgt met 8,8 miljoen EUR (+13 procent) tot 74,0 miljoen EUR. Na aftrek van een belastingkost van 22,5 miljoen EUR sluit het boekjaar 2012 af met een winst van 51,5 miljoen EUR.

Aansluiting EBIT - Nettoresultaat Evonik Oxeno Antwerpen NV in DEUR Bedrijfsresultaten (EBIT) +/- Financieel resultaat +/- Uitzonderlijke resultaten =

Resultaat vóór belastingen

+/- Belastingen =

Resultaat na belastingen

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

Mut. %

75.306

60.831

24 %

-1.324

3.040

0

1.359

73.982

65.230

-22.518

-15.471

51.464

49.759

13 %

3%

38 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 38

30/05/13 13:09


39 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 39

30/05/13 13:09


3.2

Balans en resultatenrekeningen

3.2.1 Balans en resultatenrekening van Evonik Degussa Antwerpen NV De jaarrekening van Evonik Degussa Antwerpen NV werd opgesteld conform de Belgische wet op de jaarrekening. Hierna volgt een korte bespreking van de balans en resultatenrekening. Vaste activa Het investeringsvolume bedroeg 30,9 miljoen EUR, wat een daling is van 15,7 miljoen EUR ten opzichte van het voorgaande jaar. De uitzonderlijk hoge investeringen van 2011 waren ­­ verbonden aan de uitbreiding van de methionine-productie en de stilstand die één keer om de tien jaar plaatsvindt. De materiële vaste activa namen overigens met 5,4 miljoen EUR toe ten opzichte van het afgelopen jaar. Sedert de oprichting van de vennootschap in 1968 werd 1.183 miljoen EUR geïnvesteerd.

Vlottende activa De stijging van de vlottende activa is te wijten aan een stijging van de voorraden, alsook een toename van de vorderingen. Voorzieningen en uitgestelde belastingen De stijging van voorzieningen en uitgestelde belastingen (1,5 miljoen EUR) is voornamelijk te wijten aan de toevoe­ ging van voorzieningen voor grote herstellingswerken. Schulden De toename van de totale schulden is hoofdzakelijk te verklaren door een verhoging van de kortetermijnschulden.

Balans Evonik Degussa Antwerpen nv in DEUR

31.12.2012

31.12.2011

120.015

114.574

807

719

Materiële vaste activa

119.133

113.781

Financiële vaste activa

75

74

253.573

221.994

182

106

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa

Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering

64.032

53.079

188.741

168.017

Liquide middelen

112

121

Overlopende rekeningen

506

671

373.588

336.568

280.807

251.733

Kapitaal

27.500

27.500

Reserves

11.610

11.545

241.620

212.597

77

91

10.248

8.767

9.368

7.798

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Totaal der activa Passiva Eigen vermogen

Overgedragen winst Kapitaalsubsidies Voorzieningen en uitgestelde belastingen Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal der passiva

880

969

82.533

76.068

1.672

3.301

79.441

71.290

1.420

1.477

373.588

336.568

40 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 40

30/05/13 13:09


Resultatenrekening Evonik Degussa Antwerpen nv

Resultatenrekening Evonik Degussa Antwerpen nv (vervolg)

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

Bedrijfsopbrengsten

575.684

554.639

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

Omzet

498.392

487.869

12.741

4.332

Geproduceerde vaste activa

4.137

4.101

Andere bedrijfsopbrengsten

60.414

58.337

Bedrijfskosten

539.965

-527.118

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

299.750

285.423

99.669

108.086

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

108.176

102.492

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

25.187

31.550

386

-57

Voorzieningen voor risico's en kosten

1.570

-5.357

Andere bedrijfskosten

5.227

4.981

35.719

27.521

1.118

2.942

-496

-1.094

in DEUR

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Diensten en diverse goederen

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële kosten

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

36.341

29.369

Uitzonderlijke opbrengsten

-

331

Uitzonderlijke kosten

-

-

36.341

29.700

88

170

-

-1

Belastingen op het resultaat

-7.342

-5.321

Winst van het boekjaar

29.087

24.548

158

282

-223

-217

29.022

24.613

29.022

24.613

212.597

187.984

-

-

-241.619

-212.597

-

-

in DEUR

Winst van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst van het boekjaar Resultaatverwerking Te bestemmen winst van het boekjaar Overgedragen winst van het vorige boekjaar Toevoeging aan de wettelijke reserves Over te dragen winst Vergoeding van het kapitaal

41 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 41

30/05/13 13:09


3.2.2 Balans en resultatenrekening van Evonik Oxeno Antwerpen NV De jaarrekening van Evonik Oxeno Antwerpen NV werd opgesteld conform de Belgische wet op de jaarrekening. Hierna volgt een korte bespreking van de balans en resultatenrekening. Vaste activa Het investeringsvolume bedroeg 8,7 miljoen EUR, dit is een stijging van 6,4 miljoen EUR ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen De voorzieningen en uitgestelde belastingen bestaan uitsluitend uit voorzieningen voor grote herstellingswerken. Schulden De sterke afname van de totale schulden is nagenoeg volledig terug te voeren tot een verlaging van de handelsschulden.

Balans Evonik Oxeno Antwerpen nv in DEUR

31.12.2012

31.12.2011

29.792

28.979

6

9

Materiële vaste activa

29.776

28.960

Financiële vaste activa

10

10

337.768

313.308

-

-

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa

Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering

28.723

29.961

Vorderingen op ten hoogste één jaar

68.454

43.186

239.867

239.993

724

168

367.560

342.287

311.816

260.353

5.000

5.000

500

500

306.316

254.853

-

-

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

643

2.000

Voorzieningen voor risico's en kosten

643

2.000

Liquide middelen

Vlottende activa De sterke stijging van de vlottende activa is te wijten aan een toename van de vorderingen.

Overlopende rekeningen Totaal der activa Passiva Eigen vermogen Kapitaal Reserves Overgedragen winst Kapitaalsubsidies

Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal der passiva

-

-

55.110

79.934

-

-

54.328

79.934

782

-

367.560

342.287

42 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 42

30/05/13 13:09


Resultatenrekening Evonik Oxeno Antwerpen nv

Resultatenrekening Evonik Oxeno Antwerpen nv (vervolg) 01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

Bedrijfsopbrengsten

697.478

665.897

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

Omzet

699.259

657.843

-2.432

7.090

Geproduceerde vaste activa

-

-

Andere bedrijfsopbrengsten

651

964

-622.172

-605.066

540.773

516.381

74.546

80.222

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-

-

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

7.915

7.493

0

0

-1.366

667

Te bestemmen winst van het boekjaar

304

303

Overgedragen winst van het vorige boekjaar

Bedrijfswinst

75.306

60.831

Toevoeging aan de wettelijke reserves

Financiële opbrengsten

18.635

16.630

Over te dragen winst

-19.959

-13.590

in DEUR

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten

Financiële kosten

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

73.982

63.871

Uitzonderlijke opbrengsten

-

1.359

Uitzonderlijke kosten

-

-

73.982

65.230

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

-

-

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

-

-

-22.518

-15.471

51.464

49.759

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

-

-

Overboeking naar de belastingvrije reserves

-

-

51.464

49.759

51.464

49.759

254.853

205.094

-

-

-306.317

-254.853

-

-

in DEUR

Winst van het boekjaar vóór belasting

Belastingen op het resultaat Winst van het boekjaar

Te bestemmen winst van het boekjaar Resultaatverwerking

Vergoeding van het kapitaal

43 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 43

30/05/13 13:09


3.3

Toelichting

3.3.1 Evonik Degussa Antwerpen NV Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Evonik Degussa Antwerpen NV behaalde in 2012 een omzet van 498,4 miljoen EUR, wat 10,5 miljoen EUR of 2,2 procent hoger is dan de omzet in het boekjaar 2011. De afzethoeveelheden die aan de basis van de omzet liggen, stegen met 7,9 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar.

Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen De toename van omzet en afzethoeveel足 heden leidde ertoe dat de bedrijfskosten eveneens gestegen zijn. In vergelijking met 2011 zijn de kosten voor grond- en hulpstoffen met 5,0 procent gestegen terwijl deze voor diverse goederen en diensten met 7,8 procent gedaald zijn. Dit laatste houdt verband met de grote onderhoudswerken die tijdens de stilstand (eens om de 10 jaar) van 2011 plaatsvonden.

Te bestemmen winst van het boekjaar Personeel De personeelskosten stegen met 5,5 procent in vergelijking met het vorige boekjaar. In 2012 waren er gemiddeld 1.051 medewerkers in dienst tegenover 1.035 in 2011. Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen 25,2 miljoen EUR, waarvan 7,0 procent betrekking heeft op de investeringen van het boekjaar.

Het boekjaar werd afgesloten met een winst na belastingen van 29,1 miljoen EUR tegenover een winst na belastingen van 24,5 miljoen EUR in het voorgaande jaar. Door onttrekkingen aan de belastingvrije reserves sluit het boekjaar uiteindelijk af met een te bestemmen winst van 29,0 miljoen EUR tegenover een te bestemmen winst van 24,6 miljoen EUR in het voorgaande boekjaar.

44 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 44

30/05/13 13:09


3.3.2 Evonik Oxeno Antwerpen NV Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Evonik Oxeno Antwerpen NV behaalde in 2012 een omzet van 699,3 miljoen EUR, wat 41,4 miljoen EUR of 6,3 procent hoger is dan de omzet in het boekjaar 2011. De afzethoeveelheden die aan de basis van de omzet liggen, daalden lichtjes met 1,2 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar.

Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen De toename van de omzet had tot gevolg dat de bedrijfskosten eveneens gestegen zijn. In vergelijking met 2011 zijn de kosten voor grond- en hulpstoffen met 4,7 procent gestegen, terwijl deze voor diverse goederen en diensten met 7,1 procent gedaald zijn.

Te bestemmen winst van het boekjaar Het boekjaar werd afgesloten met een te bestemmen winst van 51,5 miljoen EUR tegenover een te bestemmen winst van 49,8 miljoen EUR in het voorgaande jaar.

Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen 7,9 miljoen EUR, waarvan 9,7 procent betrekking heeft op de investeringen van het boekjaar.

45 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 45

30/05/13 13:09


Evonik Degussa Antwerpen NV

Evonik Oxeno Antwerpen NV

Colofon

Raad van Bestuur Evonik Degussa Antwerpen NV Thomas Wessel, voorzitter Dr. Reiner Beste Johann-Caspar Gammelin (vanaf 01.07.2012) Stefan Kroll Norbert Ripke (tot 30.06.2012) Jan Van den Bergh

Raad van Bestuur Evonik Oxeno Antwerpen NV Rainer Fretzen, voorzitter (vanaf 01.08.2012) J. Metz, voorzitter (tot 31.07.2012) Jörg Matthes Stefan Kroll

Dit rapport belicht de werkzaamheden van Evonik Antwerpen (Evonik Degussa Antwerpen NV en Evonik Oxeno Antwerpen NV) op financieel, sociaal, milieu- en veiligheidsvlak voor het jaar 2012. Het verslag kan ook geraadpleegd worden op de website www.evonik.com/antwerpen

Commissaris PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba Vertegenwoordigd door Willy Goyvaerts Peter Van den Eynde Directie Evonik Degussa Antwerpen NV Stefan Kroll, Afgevaardigd Bestuurder Frank Daman, Directeur Operations

Commissaris PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba Vertegenwoordigd door Willy Goyvaerts Peter Van den Eynde Directie Evonik Oxeno Antwerpen NV Stefan Kroll, Afgevaardigd Bestuurder

Foto’s verslag (m.u.v. tijdlijn): Evonik Industries Karsten Bootmann Sven Cortebeeck Marc Lambrechts Leen Steelandt Voor meer informatie over dit rapport en over de werkzaamheden van Evonik kan u terecht bij: Evonik Degussa Antwerpen NV Contactpersoon: Koen Van den Steen, Communicatieverantwoordelijke Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen België telefoon +32 3 560-3330 fax +32 3 560-3827 www.evonik.com/antwerpen

MIX Papier van verantwoorde herkomst www.fsc.org

Dit rapport werd gedrukt op FSC-papier.

FSC® C008551

46 Duurzaamheidsverslag 2012

Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 46

30/05/13 13:09


Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 47

30/05/13 13:09


Evonik Degussa Antwerpen nv Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen BelgiĂŤ telefoon +32 3 560-3211 fax +32 3 560-3311 www.evonik.com/antwerpen

Evonik. Power to create. Evonik_Duurzaamheidsverslag_2012.indd 48

30/05/13 13:09

Evonik sustainability report 2012