Page 13

Gô```à∏éfGE …OÉædG AGô°ûd ¿ÓJÉ≤àj ø«ªgÉ°ùe RôHGC

∫Éæ°SQGC â«H »a π°UGƒàJ AÉjƒb’ C G ÜôM …OÉædG ≈∏Y PGƒëà°SÓ E d á°Sô°T á°ùaÉæeh ≥jôØdG ºéf ™«H Ωó©H äÉfɪ°V »µfhôc øe ô#æ«a ø«°SQGC ≥jôØdG ≥jôa óFÉb ≈∏Y ®ÉØëdG ô#æ«a ójôjh ,¢SÉ#jôHÉa ∂°ù«°S »fÉÑ°S’ E G á°ùaÉæª∏d OóL ø«ÑY’ ™e óbÉ©àdG ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a Ö∏W ≈∏Y »µfhôc Oôj ºdh ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ádƒ£ÑdG Ö≤d ≈∏Y ÉcQÉJ ÜÉéj’ E ÉH ’h Ö∏°ùdÉH ’ ô#æ«a .º°SƒªdG ájÉ¡f ≈àM ôe’ C G

¢VôY ¢†aôj ô°û∏jh ¬fGC ócƒDjh »à«°S ôà°ù°ûfÉe ∫Éæ°SQGC ¿ƒîj ød `cÉL ô«¨°üdG ∫Éæ°SQGC ºéf ¢†aQ GôNƒDe âKóëJ »àdG QÉÑN’ C G ô°û∏jh ∫Éæ°SQGC IQOɨe »a ¬àÑZQ øY ,»à«°S ôà°ù°ûfÉe ±ƒØ°üH ¥Éëàd’ E Gh ¬dóÑj ødh ≥jôØdG ™e ¥ÉH ¬fGC GócƒDe πÑq≤j ¬fGE ô°û∏jh ∫Éb å«M ,∫Gƒe’ C ÉH ÖÑ°ùdG Gògh ≥jôØ∏d ¬ÑM ÖÑ°ùH äÉjQÉѪdG »a ∫Éæ°SQGC QÉ©°T »ædÉC°ùj Ée ɪFGO'' :∫Ébh ∫Éæ°SQGC ™e ¬Jô«°ùe π°UGƒj ¬∏©é«°S ÉfGC ,’ º¡d ∫ƒbGC øµd »à«°S ôà°ù°ûfÉe ≈dGE π≤àfÉC°S âæc GPGE …OÉædG .''∫Gƒe’ C G ÖÑ°ùH OÉf …’ C QOÉZGC ødh ∫Éæ°SQGC ÖMGC

∂dÉ°T ™aGóe ™e óbÉ©àdG ójôj ∫Éæ°SQGC ''¢Sƒ∏HhOÉHÉH'' »a ôµqØj ∫Éæ°SQGC ¿ E G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H äôcP q GC ájõ«∏éf’ ∂dÉ°T ™aGóe ¢Sƒ∏HhOÉHÉH ¢SƒcÉjôc »fÉfƒ«dG »dhódG ™e óbÉ©àdG ´ÉaódG º«Yóàd ¬©e óbÉ©àdG ô#æ«a ø«°SQGC ójôj å«M ,»fɪd’ C G ÖYÓdG ,äÉfɵe’ E G øe ô«ãµdG ∂∏ªj ¬fGC É°Uƒ°üN πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÖîàæªdG óFÉb ôÑà©j §≤a áæ°S 20 ôª©dG øe ≠∏Ñj …òdG ÜÉ°ûdG »a ájƒb É°VhôY º°SƒªdG Gòg Ωóq≤jh áæ°S 21 øe πb’ C »fÉfƒ«dG ó©H »FÉ¡ædG ∞°üf ≈dGE ¬≤jôa πgÉCJ »a ºgÉ°S å«M ∫É£H’ C G á£HGQ .ô«àf’ E G ≈∏Y Öq∏¨àdG

ø«H …OÉædG ábhQGC πNGO ÜôM ™bh ≈∏Y ΩÉj’ C G √òg ∫Éæ°SQGC ¢û«©j ¿Éà°S'' ø«H áæMÉW ÜôM â©dófGE å«M ,QÉѵdG ø«ªgÉ°ùªdG PGE …OÉædG »a ø«ªgÉ°ùe ôÑcGC ɪgh ''ô«°ûdGC ±ƒfɪãY''h ''»µfhôc Ée ƒgh …OÉædG º¡°SGC ≈∏Y ô«Ñc πµ°ûH PGƒëà°S’ E G ɪ¡æe πc ójôj »µjôe’ C G ΩÉb Éeó©H ∂dP »JÉCj ,ɪ¡æ«H IOÉM á°ùaÉæe ≥∏N ôÑcGC ∂dòH íÑ°UGCh %30 `H …OÉædG »a ¬ª¡°SGC á°üM IOÉjõH »µfhôc QGô≤dG áYÉæ°U ¿’ B G ¬fɵeÉEHh º¡°S’ C G ∞°üf øe ôãcÉCH ø«ªgÉ°ùªdG .…OÉædG IQGOGE ¢ù∏ée »a

»fÉãdG ¬µjô°T º¡°SGC AGô°ûH ¬à°üM IOÉjR ∫hÉëj ¬Môà≤e ¢†aQ ¬æµd ô«°ûdGC »fÉãdG ¬µjô°T á°üM AGô°T »µfhôc ¿Éà°S ∫hÉëjh ,…OÉædG º¡°SGC øe %27 ∂∏ªj …òdG »°ShôdG ôjOQÉ«∏ªdG ±ƒfɪãY …OÉædG »a ¬à°üM ™«Ñj ød ¬fGC ócGCh É¡©«H ¢†aQ ±ƒfɪãY øµd ìôq°U Gòg ó©Hh ,¬JóYÉ°ùe »a ÖZôjh ∫Éæ°SQGC Öëj ¬f’ C …OÉædG IQGOGE ¢ù∏ée »a ≈≤Ñ«°S ¬fÉCH …OÉædG ¿ƒjõØ«∏àd ±ƒfɪãY »à°üM ™«HGC ødh Éæg …Qɪãà°SGE ÖÑ°S Gògh ∫Éæ°SQGC ÖMGC ÉfGC'' :ÓFÉb øe áãdÉãdG áÑ°ùædG ≈dGE √QɶfGC »µfhôc ∫ƒqM Gò¡Hh ,''¿Éc …’ C .ô«gɪédG ºgh ø«ªgÉ°ùªdG

ócƒDJh É¡à°üM ™«H ¢†aôJ ô«gɪédG á£HGQ §≤a …OÉæ∏d É¡ªYO »µjôeÓ C d ôÑc’ C G á°üëdG ,ΩÉ°ùbGC áKÓK ≈dGE ∫Éæ°SQGC º¡°SGC º°ù≤æJh Iô«¨°üdG áÑ°ùædG ÉeGC ±ƒfɪãY »°Shô∏d iôNGC áÑ°ùfh »µfhôc ºgAGôZGE »µfhôc ∫hÉëj Gò¡d ,ô«gɪédG ±ôW øe ácƒ∏ªe »¡a º¡°S’ C G »∏eÉM á£HGQ øµd ,…OÉædG »a º¡à°üM ™«H πLGC øe ∫ɪdÉH ¿óæd »a »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ⩪àLGE É¡à°üM ™«H â°†aQ …OÉædG »a …OÉædG ºYóJ É¡fGC IócƒDe ™«ÑdG ΩóY QGô≤H ájÉ¡ædG »a êôîàd .ø«°ùaÉæàªdG øe …’ C π«ªJ ’h §≤a

™«H Ωó©H äÉfɪ°V »µfhôc øe Ö∏£j ô#æ«a ¢SÉ#jôHÉa »µfhôc ¿Éà°S íÑ°UGC …OÉædG á∏µ«g »a ô«ÑµdG ô««¨àdG Gòg ó©Hh ÜQóe Ö∏W ∂dòd ø«ÑYÓdG AGô°Th ™«H QGôb √ó«Hh RôH’ C G ºgÉ°ùªdG

∫ƒHôØ«d

…õ`````∏«°ûJ

»°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ∂dP øY ø∏YGC

º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG èFÉàf ÖÑ°ùH Ö°VÉZ

q GC ócƒDjh á∏Ñæb ôqéØj …ôæg ''õªjÉJ ∑Qƒjƒ«f'' ¿ ∫ƒ````Hô`Ø«d »````a ø```«ªgÉ°ùªdG »``fÉK Gòg ≈∏Y π°UGƒæ°S ,ájófC’G πµd Ö©°üdG ¿ÉµªdG ¿Éc .''Éæg ÉæØbƒj øe óLƒj ’h ∫GƒæªdG

Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæªdG ÉæfɵeÉEH'' :∫hQÉc ''πÑ≤ªdG º°SƒªdG ádƒ£ÑdG ÖY’ ∫hQÉc …ófGC …õ«∏éf’ E G »dhódG ºLÉ¡ªdG ócGC ¬fɵeÉEH ¬jOÉf ¿ q GC ∫ƒHôØ«d ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG Ö≤d ≥«≤ëJ ¬«∏«eR OƒLƒH πÑ≤ªdG º°SƒªdG ¿ q GE ∫Éb å«M ,OQGô«Lh õjGƒ°S ¬aƒØ°U »a º°†j ∫ƒHôØ«d ≈dGE êÉàëj ’h QÉÑc ø«ÑY’ º°SƒªdG º«YóàdG øe ójõe AÉ≤H §≤a Ö∏W ¬æµd πÑ≤ªdG ¢SGCQ ≈∏Y ¢û«∏#dGO ÜQóªdG :ÓFÉb ≥jôØ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ∫ƒHôØ«d »a Iô«Ñc Aɪ°SGC `cÉæg'' ÉæfGC øXGCh ¥QÉØdG ™æ°U É¡fɵeÉEHh .''πÑ≤ªdG º°SƒªdG Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ≈∏Y ¿hQOÉb

»∏°TGC ™e óbÉ©àdG ≈∏Y ôq°üj ∫ƒHôØ«d ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH ∫ƒc ƒL ¢Vô©jh ≠fƒj »dÉe ≠∏Ñe

QÉ«©dG øe á∏Ñæb …ôæg ¿ƒL ∫ƒHôØ«d …OÉf ∂dÉe ôé q a áØ«ë°üdG ¿GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ócGC ÉeóæY π«≤ãdG »a ∂jô°T »fÉK ''õªjÉJ `cQƒjƒ«f'' Iô«¡°ûdG ᫵jôe’ C G º¡°SGC øe ôÑc’ C G áÑ°ùædG …ôæg ∂∏ªj å«M ,√ó©H …OÉædG á«°VÉjôdG ''»L .¢SGC .±GC'' ácô°T ≥jôW øY ∫Éæ°SQGC …OÉf ,…OÉædG »a ''õªjÉJ `cQƒjƒ«f'' ™e ácQÉ°ûe Iô«N’ C G √ògh `cÓe øe …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G Ö∏W ¿GC ó©H ∂dP »JÉCj …ôæg π©L ɪe ᫵∏ªdG áÑ«côJ øY ìÉ°üa’ E G ájóf’ C G .ø∏©dG ≈dGE ô°ùdG Gòg êôîjo

»a ÉæJƒb ≈∏Y ßaÉëæ°S'' :¢û«∏#dGO ¬àYÉ£à°SÉEH ≥jôa óLƒj ’h ó«∏Øf’ C G ''¬«a Éæeõg

≥jôØdG »a IQƒãH ΩÉ«≤∏d ôq°†ëj ¢ûà«aƒeGôHGC ¢ShhDQ IóY ∫É£à°S á∏°ü≤ªdGh ¿ q GC ócƒDj Ée ƒgh øà°SÉH ¿Éa ƒcQÉe …óædƒ¡dG .IOhó©e âëÑ°UGC ≥jôØdG »a »Jƒ∏«°ûfGC ΩÉjGC

…óÑjh ¬JÉeóN ¢Vô©j »Ñ«d …OÉædG ÖjQóJ »a ¬àÑZQ ôcòj A»°T …GC ¬≤jôa ™e ¢ùjQƒJ ≥≤ëj øe ºZôdÉH ±óg …GC πé°ùj ºdh ¿’ B G óëd ,¬∏LGC øe âaô°U »àdG Iô«ÑµdG ∫Gƒe’ C G …OÉædG »a øjô«°ùªdG óMGC ìô°U å«M Ö°VÉZ ¿ÉehQ'' :ÓFÉb ''π«e »∏jO'' áØ«ë°üd ∞«°üdG ¬©«H »a ÖZôjh ¢ùjQƒJ øe Ió°ûH .''ΩOÉ≤dG

»æ«c ∫ƒHôØ«d ÜQóe ìô°U …òdG RƒØdG ó©H ¢û«∏#dGO »à«°S ôà°ù°ûfÉe ó°V ¬≤≤M Ö©∏e ¿ C G q GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ IôÑ≤e QÉ°U ¿’ B G ''ó∏«Øf’ C G'' E G ájóf’ C G q¿GCh ájõ«∏éf’ ¬Jô£«°S π°UGƒ«°S ∫ƒHôØ«d …GC Éjóëàe √óYGƒb πNGO ≥«≤ëJ ≈∏Y ¬JQób »a OÉf ∫Ébh ,¬«a áé«àf …GC Ö©∏ªdG Gòg ¿ q GE ¢û«∏#dGO å«M ,∂dòc ≈≤Ñ«°Sh ø«°ùaÉæªdG ÖYôe ¿Éc Ée ɪFGO Ée ɪFGOh ≥jôY Ö©∏e ƒgh ∫ƒHôØ«d õeQ ó∏«Øf’ C G'' :∫Éb

»côàdG ™e óbÉ©àdG ójôj ø«gÉ°T ¢û«aƒeGôHGC ójôj ,π°üàe ¥É«°S »ah ø«gÉ°T …Qƒf »côàdG »dhódG ™e óbÉ©àdG …òdG »fɪd’ C G ófƒªJQhO É«°ShQƒH ºéf Gòg ¬≤jôa ™e Iô«Ñc äÉjƒà°ùe Ωó≤j »a ádƒ£ÑdG IOÉjQ ≈dGE √OÉb å«M º°SƒªdG ∂dÉe ióHGCh ,¬æ°S ô¨°U øe ºZôdÉH É«fɪdGC hQhGC ¿ƒ«∏e 6 ≠∏Ñe ™aód √OGó©à°SGE ''Rƒ∏ÑdG'' »dÉëdG ¬jOÉf ™e ÖYÓdG ó≤Y ï°ùØd .ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ¬©e óbÉ©àdGh

ÉÑ°ùëJ πÑ≤ªdG º°SƒªdG ¬≤jôa º«YóJ »a ∫ƒHôØ«d ÖZôj ìÉæédG º°SG ''RójôdG'' IQGOGE ™°†Jh ,áeOÉ≤dG äÉbÉ≤ëà°SÓ E d ≈∏Y ≠fƒj »∏°TGC …õ«∏éf’ E G »dhódG óbÉ©àdG ≈∏Y ôq°üJh É¡JÉeɪàgGE ¢SGCQ ∫ƒc ƒL É¡ÑY’ â°VôY å«M ,¬©e QGôµJ Éæaógh á≤«bO ôNGB ≈àM πJÉ≤f π¶æ°S'' :∫Ébh ,Iô«N’ C G áfh’ B G »a äÉjQÉѪdG Iôãc øe §≤a ≈µà°TGE hQhGC ø«jÓe 10 ≠∏Ñe ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH .''§≤a äÉjQÉѪdG Iôãc øe ≈fÉ©f Éææµd ÉæJ’ÉM π°†aGC »a É«dÉM óLGƒàf ,1999 RÉéfGE IQGOGE øµd ÖYÓdG ™«bƒàH ôض∏d ¿ƒ«∏e 25 ≠∏Ñe âÑ∏W Ó«a ¿ƒà°SGC óLƒjh ,É¡ÑY’ øY »∏qîà∏d hQhGC ójóY ΩɪàgGE §ëe ≠fƒj »∏°TGC É¡àeó≤e »a ájõ«∏éf’ E G ájóf’ C G OÉëJ’ E G »dhƒD°ùe óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ìÉæL »fÉf ¢ùjƒd »dɨJôÑdG »dhódG ºLÉg ΩÉ¡æJƒJ ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÖY’ ø°ùMGC Ö≤d π«æd áë°TôªdG Aɪ°S’ C G ø«H √QÉ«àNGE ΩóY ÖÑ°ùH …õ«∏éf’ E G .»à«°S ôà°ù°ûfÉeh π«H øe ôãcGC Ö≤∏dG Gòg ≥ëà°ùj ¬fGE ∫Éb å«M ,ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG »a ¿Éch ™«ªédG IOÉ¡°ûH ájƒb É°VhôY º°SƒªdG Gòg Ωóqb ¬fGE »fÉf ∫Ébh ,…ô°UÉfh ó≤àYGC'' :ÓFÉb í°VhGCh ¬ª°SG óéj ºd ÉeóæY §ÑMGCo º¡æµd Ö≤∏dÉH RƒØ«°S ¬fGC ø¶j Gòg ájƒb É°VhôY âeób »æf’ C ádƒ£ÑdG »a ÖY’ ø°ùMGC Ö≤d ≥ëà°SGC »æfGC .''Ö≤∏dG Gòg π«æd πÑ≤ªdG º°SƒªdG πJÉbÉC°Sh ÉeɪJ ôe’ C G Gòg â«°ùf ó≤d ,º°SƒªdG

π°†aGC ¬fGC ócƒDjh …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G ºLÉ¡j »fÉf ádƒ£ÑdG »a ÖY’

¬JôµØe »a ™°†j πjóÑc ƒcÉ°S »°ùfôØdG π«gÉc `d

™aGóªdG ∫ƒHôØ«d IQGOGE â©°Vhh ¢ùjQÉH ÖY’ ƒcÉ°S hOÉeÉe »°ùfôØdG πjóH ±ó¡c »°ùfôØdG ¿ÉeôL ¿É°S ™e óbÉ©àdG »a …OÉædG π°ûa GPGE ÖéYGCoh ,π«gÉc …QÉ" ¿ƒàdƒH ™aGóe äÉfɵeÉEH ¢û«∏#dGO »æ«c ÜQóªdG IGQÉÑe »a áæ°S 21 ÖMÉ°U ÜÉ°ûdG É©FGQ AGOGC Ωóqb å«M Iô«N’ C G É°ùfôa ¿ÉEa ∂dP ≈∏Y IhÓYh ,´ÉaódG »a ô©°S ™e áfQÉ≤ªdÉH ó«gR ƒcÉ°S ô©°S Oóq©àe ¬fGC ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH π«gÉc .Ö°UÉæªdG

óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ™e ó≤Y …GC ™«bƒJ »Øæj É«N …O óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe IQGOGE ™e »FóÑe ó≤Y …GC ¬©«bƒJ (ójQóe ƒµ«à«∏JGC) É«N …O ó«aGO »fÉÑ°S’ E G ¢SQÉëdG ≈Øf ÜÉ°ûdG ¢SQÉëdG ¿ E G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG äôcP óbh ,§≤a áYÉ°TGE Oôée ôe’ C G ¿GC GócƒDe q GC ájõ«∏éf’ ÉjóÑe ¬∏°Uh ¢VôY …GC ≈∏Y Oôj ºd ¬fGE ∫Ébh ∂dP »Øf ≈dGE ´QÉ°S ô«N’ C G Gòg øµd ''ƒj ¿ÉªdG'' ™e Gó≤Y ™bqh ™e ó≤Y …GC ≈∏Y ™bqhGC ºd ,ÖjPÉcGC Oôqée π«b Ée πc'' :ÓFÉb ìôq°U å«M ,»dÉëdG ¬jOÉf ™e AÉ≤ÑdG »a ¬àÑZQ .''Éæg AÉ≤ÑdG »a ÖZQGCh ƒµ«à«∏JGC ™e õcôe ÉfGC ,OÉf …GC ™e ¢VhÉØJGC ºdh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

Éà«fGC ™e óbÉ©àdG »a ¬àÑZQ …óÑj óàjÉfƒ«dG ¿ƒfQƒa …óædƒ¡dG ™aGóªdG ¬JôµØe »a ™°Vh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ¿ q GC ájóædƒ¡dG á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H äôcP ¬«aÉ°ûc ¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC ÜQóªdG π°SQGC å«M ,ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ¬©e óbÉ©à∏d ΩGOôà°ùeGC ¢ùcÉLGC ÖY’ Éà«fGC .¬©«bƒàH ôض∏d hQhGC ¿ƒ«∏e 8 ≠∏Ñe ™aód √OGó©à°SGE ióHGCh Üôb øY ÖYÓdG áæjÉ©ªd EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

14

ƒ∏«°TQÉe »dÉ£j’ E G ÜQóªdG OÉ©àHGE ¿GC hóÑj ºdÉYh Ωó≤dG Iôc øjOÉ«e øY »Ñ«d ¢VôY å«M ,∂dP ≈dGE øëj ¬∏©L ÖjQóàdG ¬àÑZQ GócƒDe …õ∏«°ûJ …OÉf ≈∏Y ¬JÉeóN »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ìôq°Uh ¬ÑjQóJ »a Ωó≤dG Iôc ¿ E G i ó M’ E q ÉCH á«∏ëªdG äÉYGP’ É¡«a ÖjQóàdG ójôjh ¬jƒ¡à°ùJ ájõ«∏éf’ E G ¿ƒcGC ¿GC ÖMGC'' :ÓFÉb …õ∏«°ûJ áHGƒH øe ,ÖjQóàdG ó≤àaGC ÉfGCh Gôà∏éfGE »a ÉHQóe ¿GC ™FGôdG øe ¿ƒµ«°Sh ô«Ñc ≥jôa …õ∏«°ûJ .''¬HQóe ¿ƒcGC

∂dÉe ¿ q GC ájõ«∏éfGE á«Øë°U ôjQÉ≤J äôcP ô°q†ëj ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ÉehQ …õ∏«°ûJ …OÉf øe AGóàHGE ≥jôØdG ±ƒØ°U »a IQƒãH ΩÉ«≤∏d ™e óbÉ©àdG ójôj å«M ,ΩOÉ≤dG ∞«°üdG OóL ø«ÑY’ ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH ójóL ÜQóe »a ΩƒéædG ójóY á∏°ü≤ªdG ∫É£à°S ∂dòHh ,ÉÑ"hQOh ¢ùjQƒJ ,ɵ∏«fGC º¡eó≤àj …õ∏«°ûJ ¬Ñ°†Z ¢ûà«aƒeGôHGC ióHGC ¿GC ó©H ∂dP »JÉCj GôNƒDe ≥jôØdG èFÉàf ÖÑ°ùH ójó°ûdG ∫É£H’ C G á£HGQ øe êhôîdG É°Uƒ°üN èjƒààdG »a ¬Xƒ¶M ¿Gó≤ah á«HhQh’ C G Aɪ°S’ C G ójóY óLƒJh ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdÉH »∏jRGôÑdG ÉgRôHGC ¢ûà«aƒeGôHGC IôµØe »a .hôjƒ"GC ƒ«Nô«°S »æ«àæLQ’ C Gh Qɪ«f

øY ¢VGQ ô«Z ¢ûà«aƒeGôHGC ¬©«H »a ôqµØjh ¢ùjQƒJ ¬ÑY’ ≈∏Y ¢û«aƒeGôHGC ôÑ°U ¿ q GC hóÑjh ó≤a óØæj GCóH ¢ùjQƒJ hófÉfô«a ójóédG ¿ q GC …OÉædG øe áHô≤e QOÉ°üe äôcP ºLÉ¡ªdG ™«H »a ôµqØj »°ShôdG ôjOQÉ«∏«ªdG ô¡°TGC 4 πÑb …OÉæ∏d Ωób …òdG »fÉÑ°S’ E G ºdh ,¬JÉfɵeÉEH ¬YÉæàbGE ΩóY ÖÑ°ùH §≤a

»Jƒ∏«°ûfGC ádÉbGE »a ôµØj øà°SÉH ¿Éah ∂æjó«g ™°†jh áªFÉ≤dG »a πeÉ©J ¬Ñé©j ºd ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ q GC hóÑjh ¥ôJ ºdh º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG ™e »Jƒ∏«°ûfGC ájÉ¡f ó©H ¬àdÉbGE »a ôµØj PGE ,¬JÉfɵeGE ¬«dGE âdÉb å«M ójóL ÜQóe ø««©Jh º°SƒªdG ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ E G ''ø°U'' áØ«ë°U q GE ájõ«∏éf’ ∂æjó«g ¢SƒL …óædƒ¡dG IOÉYGE »a ôµqØj ™e óbÉ©àdG hGC …OÉæ∏d É«côJ Öîàæe ÜQóe

óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

∫É£H’ C G á£HGQ »a »ÑgòdG ™HôªdG ≈dGE πgÉCàdG ó©H

Éæ∏°Uh ó≤d'' :¿ƒ°ù"ô«a ÉæfɵeÉEHh ÉfGƒà°ùe áªb ≈dGE ''á«KÓãdG ≥«≤ëJ

¬≤jôa πgÉCJ ó©H ¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÜQóe ìôq°U áªb ≈dGE Gƒ∏°Uh ¬«ÑY’ ¿ C G ∫É£H’ C G á£HGQ »FÉ¡f ∞°üæd q ÉCH á«HhQh’ ,¬Jƒb âfÉc ɪ¡e OÉf …GC ≈∏Y Ö∏¨àdG ¿’ B G º¡fɵeÉEHh »æØdG ºgGƒà°ùe º¡Ø«îJ ød πÑ≤à°ùªdG »a ºgô¶àæJ »àdG äÉjóëàdG ¿ q GE ∫Éb å«M Éæ∏°Uh ÉæfGC ó≤àYGC'' :»dÉàdÉH ÉMô°üe á«KÓãdG ≥«≤ëJ º¡fɵeÉEH ¬fqGCh ô«ãµdG Éfô¶àæJ ,≥jôa …GC ≈∏Y Ö∏q¨àdG ÉæfɵeÉEHh ÉfGƒà°ùe áªb ≈dGE .''É¡«£îJ ÉæfɵeEÉH øµd áÑ©°üdG äÉjQÉѪdG øe

''1999 áæ°S RÉéfGE QGôµJ Éæaógh á«KÓãdG ≥«≤ëJ ójQGC'' :õ#«" 1999 áæ°S ƒjQÉæ«°S IOÉYGEh º°SƒªdG Gòg á«KÓãdG ≥«≤ëJ ójôj ¬fGC õ#«" ¿ÉjQ óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ºéf ócGC ¬æµd ∂dP ≥«≤ëàd ¬FÓeR äÉfɵeGE »a ¬à≤K ióHGC å«M ,∫É£H’ C G á£HGQh ¢SÉCµdG ,ádƒ£ÑdÉH GhRÉa ÉeóæY

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

elheddaf  

elheddaf elheddaf

elheddaf  

elheddaf elheddaf

Advertisement