Page 1

N M J C

``d Iõ«q‡h á∏eÉ°T á«£¨J ¿Éª°†d ø`e ΩOÉ≤dG Oó`©dG Qó°ü«°S '' ƒµ«°SÓµdG'' ÚæK’ E G Ωƒj AÉæãà°SG ''‹hódG ±Góq¡dG''

êO 20 :øªãdG - á«fÉãdG áæ°ùdG 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

(21.00 É°S ≈∏Y Ωƒ«dG) áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ

á```eGôµdG IOÉ``©à°S’ ∫É```jôdG áeÉYõdG ≈∏Y ®ÉØë∏d É°UQÉÑdGh

øe áfƒ∏°TôH `d ∫ƒbGC'' :hódÉfhQ ''GÒNGC »µÑj ...’hGC ∂ë°†j ≈∏Yh ¿hó©à°ùe øëf'' :»µ«H ''É°†jGC ó©à°ùJ ¿GC ÉfÒgɪL

∫ÉjôdG Iƒ≤H ±Î©j ’ƒjOQGƒ"h º«µëàdG ºLÉ¡oj ƒ«æjQƒe ''áfƒ∏°TôH `d IOÉà©ŸG Ωɵ◊G äÓeÉ› ≈°ûNGC'' :ƒ«æjQƒe iƒbGC óMGC ∫ÉjôdG'' :’ƒjOQGƒ" ''…óqëàdG ∫ƒÑb Éæ«∏Yh ájóf’ C G ∫ÉjôdG ™e »Ñ∏b'' :∫hhGQ »FÉ¡f ‘ ¬JÉbÓe ójQGCh ''∫É£H’ C G á£HGQ

∫ÉjôdG …ô¨j ¿Ó«e ºî°V ≠∏Ñà ¢ûàaƒª«gGôHGh hódÉfhQ πHÉ≤e


ô`NGB QÉ``ÑN’CG ô``¶àæ«°S »``æjRhô``ÑeCG ¿Ó`````«e IQOÉ``Ñe √ó≤Y ójóéàd ∫ɪYÉCH ∞∏µªdG »LhQ ƒæjQƒe ócGC ¬∏cƒe ¿qGC ¿Ó«e ºéf »æjRhôÑeGC ƒª«°SÉe ¬≤jôa øY √ó©ÑJ Iƒ£N …’C ÉCé∏j ød »a πãªàJ ,IóMGh ádÉM »a ’GE »dÉëdG ¢VôY ºjó≤J »a IQGO’EG IQOÉÑe ΩóY ô¡°T √óbÉ©J Iôàa »¡àæJ øe ™e ójóéJ »LhQ ìôq°Uh ,…QÉédG ΩÉ©dG øe ¿GƒL ô¶àæ«°S ƒª«°SÉe'' :ÓFÉb ''…ɵ°S'' áµÑ°ûd º¡JÉ«©°Vh á°SGQO ,ºgOƒ≤Y AÉ¡àfG ô¶àæªdG ø«ÑYÓdG ∫É«M IQGO’EG √Qô≤à°S Ée ≈∏Y GQOÉb ∫GR’ »∏cƒe ,ójóL …GC Öbôàæ°S øëfh πÑ≤ªdG …Ée ô¡°T »a ºàà°S çóM GPGE øµd ,≥jôØdG Gòg ∑ôJ »a ÖZôj ’h ¿Ó«e ¿GƒdÉCH ô«ãµdG ºjó≤Jh AÉ£©dG .''»JOGQGEh ¬JOGQGE øY êQÉN ôe’CÉa ¬côJh

:±ƒ````µ°ûjƒà°S ó©H º°ùëJo ºd É#«∏dG'' ''IOƒ©dG ≈∏Y QOÉb ∫ÉjôdGh

ÖY’ ±ƒµ°ûjƒà°S ƒà°ùjôg ±ôàYG IôµdG IQƒ£°SGCh ≥HÉ°ùdG áfƒ∏°TôH ∫ÉjQ ø«H Ωƒ«dG ƒµ«°SÓc ¿qÉCH ájQɨ∏ÑdG ájÉZ »a ¿ƒµ«°S áfƒ∏°TôHh ójQóe πFÉ°Sƒd íjô°üJ »a ∫Ébh ᫪g’CG º°ùëjo ºd Ö≤∏qdG ôeGC'' :á«fÉÑ°SGE á«eÓYGE äÉ«£©e ∑Éæg ¿ƒµà°S ∫ÉjQ RÉa GPGE ó©H øYh ,''É°UQÉÑdG QÉ°ùe ô«q¨Jo ób IójóL ƒµ«°SÓµdG »a É°UQÉÑdG ™e ájƒ≤dG äGójó°ùàdG ÖMÉ°U É¡°VÉN »àdG äÉ¡LGƒªdG øe ,á°UÉN ôYÉ°ûeh ¢ù«°SÉMGC ∑Éæg ,≈°ùæJ ’ äɶëd É¡fqGE ,ô«Ñc ƒµ«°SÓµdG'' :∫Éb .''äÉjQÉѪdG øe ´ƒædG Gòg πãe ¢VƒîJ ¿GC ™FGôdG

Ó«e’ ô©°S ™aôjh ∫ÉjôdG õàÑj âjÓH ôØjQ

''≠«d ÉHhQhGC'' á≤HÉ°ùe »FÉ¡f ™HQ

ájófGC 3 πgÉCàH á«dɨJôH Iô£«°S »````FÉ``¡ædG ∞`°üf ≈`dGE áKÓK â≤≤M á«dɨJôH ájófGC ™HôªdG ≈dGE πgÉCàdG á≤HÉ°ùªd »ÑgòdG »HhQh’ C G …QhódG å«M ,''≠«d ÉHhQhGC'' ájófGC äRhÉéJ ɵ«ØæH ,ƒJQƒH ≠æ«JQƒÑ°Sh äÉÑ≤Y ÉZGôH `cÉJQÉÑ°S øe πc øaƒgóæjGE ,ƒµ°Sƒe ,»FÉ¡ædG ∞°üf ≈dGE É¡≤jôW »a ∞««c ƒeÉæjOh ôNGB RƒØH ÜÉgòdG »a √Rƒa ƒJQƒH Qôqc å«M OÉY ɪ«a ,(2-5) áé«àæH »°ShôdG ¬°ùaÉæe ≈∏Y ÜÉgòdG »a ∫OÉ©àªdG ÉZGôH ÉeGC ,(1-4) ÜÉgòdG »a RÉa …òdG ƒgh Góædƒg øe ∫OÉ©àdÉH ɵ«ØæH ¿ƒµ«°Sh ,πgÉCàdG ábÉ£H ´õàæ«d ¬fGó«e »a GôNGB ’OÉ©J πé°S ó≤a ¬fGó«e êQÉN (1-1) .…óædƒ¡dG »àæjƒJ ¬°ùaÉæe ≈∏Y ÉHÉjGEh ÉHÉgP RÉa Éeó©H »FÉ¡ædG ∞°üf ±GôWGC ôNGB ∫ÉjQÉ«a

:»FÉ¡ædG ™HQ ÜÉjGE èFÉàf 5 ƒJQƒH - 2 ƒµ°Sƒe `cÉJQÉÑ°S :»FÉ¡ædG ∞°üf

0 ∞««c ƒeÉæjO - 0 ÉZGôH ≠æ«JQƒÑ°S 2 ɵ«ØæH - 2 øaƒgóæjGC 3 ∫ÉjQÉ«a - 1 »àæjƒJ

ƒJQƒH - ∫ÉjQÉ«a ɵ«ØæH - ÉZGôH ≠æ«JQƒÑ°S

»∏cƒe iôf ób'' :∞jófÉH ∫ɪYGC π«ch ''ô«àf’ E G ¿GƒdÉCH õ«Ø«J ÖfÉL ≈dGE

â£HQ »àdG Iójó©dG AÉÑf’ C G Ö≤Y ∞jófÉH ¿GQƒ" »fhó≤ªdG »dhódG ¬dƒNóH »à«°S ôà°ù°ûfÉe ܃°U π«MôdÉH »æ«àæLQ’ C G ÜGóàfG á≤Ø°U øª°V ≈dEG …õ«∏éf’ E G …OÉædG øe õ«Ø«J ¢SƒdQÉc ƒgh ƒdQÉc »æ«°ûa’ÉH ∞°ûc ,ô«àf’ E G ¿GC ''…QhõJGô«ædG'' ºLÉ¡e ∫ɪYGC π«ch ,ÉÑdÉZ ¬≤jôa ™e π°UGƒ«°S ∞jófÉH ¿Gƒd’ C ÉH ™«ªédG √ógÉ°ûj ¿GC ÉëLôe º°SƒªdG õ«Ø«J É¡∏ªë«°S »àdG É¡°ùØf ƒ«°ûàdÉc'' ™bƒªd ìô°U å«M ,πÑ≤ªdG ô«àf’ E G ™e ¬FÉ≤ÑH ÉeɪJ ™æà≤e'' :''24 ócGC ÖY’ ∞jófÉH ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG OGó©àdG »a ¬à«ªgGC ≥jôØdG ƒdhƒD°ùe ógÉ°ûf ¿GC GóL øµªªdG øe ÉæfGC iQGCh πÑ≤ªdG º°SƒªdG õ«Ø«J ø«Hh ¬æ«H ádÉeR ƒdQÉc çóëJh ,''…QhõJGô«ædG AGƒd âëJ -¬Ñ°ùM- ≥°T …òdG ô«àf’ E G øY á«HÉéjÉEH .πÑ≤ªdG º°Sƒª∏d G󫡪J ìÓ°U’ E G ≥jôW

Ó«e’ ∂jôjGE ™e óbÉ©àdÉH ºà¡e ójQóe ∫ÉjQ q¿GC á«æ«àæLQGC á«eÓYGE ôjQÉ≤J äôcP …OÉf π¨à°SGh ,ΩOÉ≤dG º°SƒªdG ¬eƒég º«Yóàd ∂dPh âjÓH ôØjQ …OÉæd ÜÉ°ûdG ºéædG É°Uƒ°üN ,hQhGC ¿ƒ«∏e 18 ≈dGE π°ü«d ÜÉ°ûdG ô©°S ™aQh ´É°Vh’CG á«æ«àæLQ’CG ᪰UÉ©dG QɶfGC âëJ óLGƒàj ¬fÉCH ɪ∏Y ,''ƒ#fÉàdG'' Iôµd ΩOÉ≤dG ºéædG ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG πX »a .ƒfÓ«e »Ñ£bh ∫Éæ°SQGC ,áfƒ∏°TôH IQƒ°U »a Iô«Ñc ájófGC

Gô«ãc ’Ée Ö°ùµ«°S »dɨJôÑdG ≠æ«JQƒÑ°S ±ƒ∏«Yɪ°SGE »°ShôdG AGQh øe ≈∏Y πÑ≤e áfƒÑ°ûd ≠æ«JQƒÑ°S …OÉf ¿CG hóÑj á«°ShQ á«eÓYEG ôjQÉ≤àd É≤ah …OÉædG ¥É°ûY ∫ÉeB’ Ö«qîe º°Sƒe ájÉ¡f ™e øeGõàJ á«dÉãe á≤Ø°U ó≤Y IOÉYEG á«fɵeEG ájóL πµH ƒµ°Sƒe ∞«Jƒeƒcƒd …OÉf ¢SQój PEG ,ô°†NC’G ,2007 áæ°S É¡H πM »àdG ∫ɨJôÑdG »a Iójó°T IÉfÉ©e ó©H ±ƒ∏«Yɪ°SEG äGQÉe »°Sôc ≈∏Y ∫Éëjo ¿CG πÑb ''≠æ«JQƒÑ°S'' ™e á∏«Ä°V äÉcQÉ°ûªH CGóH ÖYÓdÉa ,º°SƒªdG Gòg äÉjóëJ øe …CG »a ô°†NC’G ≥jôØdG ™e ôKCG ¬d ô¡¶j ’h A’óÑdG ≈∏Y hQhCG ø«jÓe 6 ¢Vô©j ób ∞«Jƒeƒcƒd ¿qCG á«°ShôdG ôjQÉ≤àdG âaÉ°VCGh á°VQÉ©e …CG ≈≤∏j ød ôeCG ƒgh ±ƒ∏«Yɪ°SEG íjô°ùJ ô«¶f »dɨJôÑdG …OÉædG .áfƒÑ°ûd »a IQOÉ°üdG áaÉë°üdG Ö°ùM

ájõ«∏éfGEh á«°ùfôa ájófGC Éà«fGC ¢ùcÉLGC ™aGóe ÖbGôJ

¢ùcÉLGC ±ƒØ°U »a …ƒ≤dG ÜÉ°ûdG ™aGóªdG q¿GC á«fÉ£jôH á«Øë°U ôjQÉ≤J äOÉaGC iôNGCh á«°ùfôa ájófGC πÑb øe ájóéH É≤MÓe äÉH Éà«fGC ¿ƒfô«a ΩGOôà°ùeGC ¢ùcÉLGC IQGOGE »YÉ°ùe ΩÉeGC ≥jô£dG ™£b »a ôµØJ Iô«N’CG q¿GC ôcP PGE ,ájõ«∏éfGE `d á≤MÓªdG ¥ôØdG Aɪ°SGC øYh ,iôNGC º°SGƒe 3 `d ÉeÉY 22 ÖMÉ°U ó≤Y ójóéàd »a ,ΩÉ¡æJƒJh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe »g É¡æe ájõ«∏éf’EG ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdG ºJ Éà«fGC iôN’CG »g IógÉL ≈©°ùJ §≤a É«∏«°Sôe É¡æe ø∏YGC á«°ùfôa Ébôa ¿GC ø«M .IóYÉ°üdG á«YÉaódG ÖgGƒªdG RôHGC øe óMGh äÉeóN ¿Éª°†d

á«HhQhGC äÉjQÉÑe 4 »a √Qƒ¡ªL øe Ωhôëe Rô«éfGQ

OÉëJ’EG äGQGôb Qhó°U ôKGE iƒ°üb QÉØæà°SG ádÉM Rô«éfGQ ƒ#°SÓ" ¢û«©j »àdG √ô«gɪL äÉaô°üJ ÖÑ°ùH ¬≤M »a á«°SÉb äAÉL »àdG Ωó≤dG Iôµd »HhQh’CG πÑb ''≠«d ÉHhQhGC'' á≤HÉ°ùe »a øaƒgóæjGC AÉ≤d ∫ÓN ájô°üæY äÉaÉàg â≤∏WGC Iô"ƒH ó«ée …ôFGõédG »dhódG ¬aƒØ°U »a º°†j …òdG ≥jôØdG Ö©∏«°Sh ,™«HÉ°SGC ø«JGQÉÑe É¡æe πÑ≤ªdG º°SƒªdG É«HhQhGC á«dÉààe äÉjQÉÑe ™HQGC »a √Qƒ¡ªL ¿hO ≈dGE π°üJ á«dÉe ôFÉ°ùN …OÉædG áæjõN ∞∏qµj ób Ée ƒgh ¢ùchôÑjGE ¬Ñ©∏e »a ôjóªdG øjÉH ø«JQÉe Ö°†Z QÉKGC Ée ƒgh ,hQhGC ¿ƒ«∏e ∞°üfh ø«fƒ«∏e øe ôãcGC A»°T π©a Éæ浪j ’'' :ÓFÉb QGô≤dG øY çóëJ å«M …óæ∏൰S’G ≥jôØ∏d …ò«ØæàdG ™aGóæ°Sh …OÉædG ó°V á∏ªM ∑Éæg q¿GC ó«c’CG øµd ,»ØFÉ£dG ∑ƒ∏°ùdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d .''Iƒb πµH Éæ≤M øY

∫É≤àfÓd íª£j π«gÉc ∑QÉ°ûj ≥jôa ≈dGE ≥∏¨jh ∫É£H’ C G á£HGQ »a ∫ƒHôØ«d ¬Lh »a ÜÉÑdG …õ«∏éf’ E G ÖîàæªdG ™aGóe π«gÉc …QÉ" ióHGC »a ¿ƒàdƒH »dÉëdG ¬jOÉf øY π«MôdG »a ¬àÑZQ »a ¬∏eGC Éæ∏©e ,áeOÉ≤dG ä’É≤àf’G Iôàa á«HhQh’ C G ∫É£H’ C G á£HGQ á≤HÉ°ùªH ácQÉ°ûªdG `cÉL ≥HÉ°ùdG ¬∏«eR π©a ɪ∏ãe πÑ≤ªdG º°SƒªdG ΩÉeGC ÜGƒH’ C G íàØj Ée ƒgh ,∫Éæ°SQGC ÖY’ ô«°û∏jh √òg »a ácQÉ°ûªdG ájóf’ C G óMGC ≈dGE ¬dÉ≤àfG hGC ∫Éæ°SQGC ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe πãe á≤HÉ°ùªdG ≈dGE Ωɪ°†f’ E G ¢†aôj ób ɪ«a ,»à«°S ôà°ù°ûfÉe øY ó«©ÑdGh ¬ª°V ≈∏Y ô°üj …òdG ∫ƒHôØ«d »eGôàMGE øe π∏bGC ød'' :π«gÉc ∫Ébh ,πgÉCàdG õgÉL ÉfGC øµd ,»∏LGC øe √Oƒ¡L πc ó©H ¿ƒàdƒÑd ™aGóe ±É°VGCh ,''¿’ B G IójóL áHôéJ ¢Vƒîd â°ùdh ÉHÉ°T âdGR Ée ÉeÉY 25 ø°S »a'' :¿ƒàdƒH »a äÉjQÉѪdG øe OóY ôÑcGC âÑ©dh Gô«¨°U ≈àa á«dhódG IôÑîdG âÑ°ùàcGEh ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG .''∫É£H’ C G á£HGQ »a »JQó≤e QÉ¡XGE ¿’ B G ójQGCh

∫É£H’ C G á£HGQ »a áfƒ∏°TôH ` ójQóe ∫ÉjQ IôcòJ !hQhGC 325 ≈dGE π°üJ

ÉéeÉfôH ìôà≤j ''∑ƒH ¢ùjÉa'' ≈∏Y ''»dhódG ±Gó¡dG'' ƒµ«°SÓµdG áÑ°SÉæªH É°UÉN

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

≈`````∏Y

óMGC ÖjQóàd Gôà∏éfGE ≈dGE ∫É≤àfÓ E d √OGó©à°SGE øY OQɵjQ ∂fGôa ∞°ûc ¿ƒµj ób å«M ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG øe AGóàHG IRÉપdG áLQódG ájófGC ÜQóªdG …óædƒ¡dG …OÉæd ΩOÉ≤dG πX »a …õ∏«°ûJ ¬à£HQ »àdG QÉÑN’ C G ᵫ°Th ádÉbÉEH ƒdQÉc »dÉ£jÓ E d Ö°ùMh ,»Jƒ∏«°ûfGC á«Øë°U ôjQÉ≤J ÜQóe ¿ q ÉEa ájõ«∏éfGE íæe ≥HÉ°ùdG áfƒ∏°TôH ô°†N’ C G Aƒ°†dG óbÉ©à∏d ''Rƒ∏ÑdG''`d OQɵjQ ∫Ébh ,¬©e ÉfGC'' :¬JÉëjô°üJ »a »a ÖjQóà∏d ó©à°ùe ¿Éch ,''Gôà∏éfGE …óædƒ¡dG »dhódG ¢†aQ ób ≥HÉ°ùdG ≈∏Y ±Gô°T’ E G óMGC »a πà°SÉcƒ«f ¬àdÉbGE πÑb ,äÉbh’ C G ÖjQóJ øe …GQÉ°SÉJ’ÉZ q GE ,»côàdG π«ch ¿ q GC ’ ≈dGE QÉ°TGC ¬dɪYGC »dƒJ øe ¬HGôàbG óMGC »a Qƒe’ C G ΩÉeR .ájõ«∏éf’ E G ájóf’ C G

¿ƒµj ødh É«côJ ™e √ó≤Y Ωôàëj ∂æjó«g …õ∏«°ûJ ÜQóe πÑ≤ªdG

02

¿ƒµj ød ∂æjóæ«g ¢Sƒ" ¿ q GC hóÑj ɪc …õ∏«°ûJ …OÉæd ΩOÉ≤dG ÜQóªdG ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG ¬«dGE äQÉ°TGC π«MQ øY åjóëdG ôKGE GôNƒDe »Jƒ∏«°ûfGC ƒdQÉc »dÉ£jÓ E d πªàëe å«M ,''Rƒ∏ÑdG''`d á«æØdG á°VQÉ©dG øe …óædƒ¡dG ÜQóªdG ∫ɪYGC π«ch ¿ q GC ó≤©H §ÑJôe ∂æjó«g ¿ q GC ≈dGE QÉ°TGC Ωó≤dG Iôµd á«côàdG ájOÉëJ’ E G ™e ,É¡©e √ó≤Y ï°ùØd ó©à°ùe ô«Zh ≥Ñ°S’ C G ÜQóªdG õcôj å«M ¢SÉCc ≈dGE É«côJ ∫É°üjGE ≈∏Y …õ∏«°ûàd õ«°S ∫Ébh ,2012 áeOÉ≤dG ÉHhQhGC ºeGC ∞ë°üdG ióM’ E øà°ùjƒ¡æaƒ«f ¿Éa Ωôàë«°S ∂æjó«g'' :á«fÉ£jôÑdG ¬d ¢ù«d ôe’ C G ,É«côJ ™e √ó≤Y ¿ÉehQ ™e ¬àbÓ©H •ÉÑJQG ï°ùØj ød ∂æjó«g øµd ¢ûà«aƒeGôHGC .''¬≤aƒe º¡qØàj ¢ûà«aƒeGôHGCh √ó≤Y

''ÉC£N ôÑcGC ¿ƒµà°S »Jƒ∏«°ûfGC ádÉbGE'' :πjOƒg »dÉ£j’ E G øY ô«N’ C G IQGOGE »∏îJ ¿ C G ÜQóªdG πjOƒg ø«∏" ócGC q ÉCH …õ∏«°ûJ …OÉæd ≥Ñ°S’ ádÉbGE ∫ƒM ô«KGC »àdG ô«ãµdG ΩÓµdG πX »a ∂dPh ,Gô«Ñc ÉC£N ¿ƒµ«°S »Jƒ∏«°ûfGC ƒdQÉc ôKGE ¬àØ«∏N »a ô«µØàdG ájGóHh »dÉëdG º°SƒªdG ájÉ¡f »a ¬Ñ°üæe øe ≥HÉ°ùdG ¿Ó«e ÜQóe ºYO πjOƒg øµd ,øà°SÉH ¿Éa ƒcQÉeh ∂æjó«g ¢Sƒ" ø«jóædƒ¡dG πãe ø«HQóe Aɪ°SGC ôcP ádÉC°ùe É¡fGE'' :…OÉædG á«©°Vh øY ájõ«∏éf’ E G ∞ë°üdG ióM’ E ÉKóëàe »Jƒ∏«°ûfGC AÉ≤H âÑã«°S'' :±É°VGCh ,''iôNGC Iôe ÜQóªdG ô««¨J ÉC£îdG øe ¬fGC ó≤àYGC É«°üî°Th á°SÉ°ùM .''ø«∏Ñ≤ªdG ø«ª°SƒªdG øe AGóàHG ÜÉ≤d’ C G ≥«≤ëJ ≈∏Y ¬JQób »Jƒ∏«°ûfGC

ôà°ù°ûfÉe ''»HQGO'' »a ácQÉ°ûª∏d õgÉL ROQÉ°ûàjQ ɵ«e ôà°ù°ûfÉe ¬≤jôa IGQÉÑe »a ácQÉ°ûª∏d GõgÉL ROQÉ°ûàjQ ɵ«e …õ«∏éf’ E G ¿ƒµ«°S ƒgh ,GóZ …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf »a óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC »à«°S ™e ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN É¡«dGE ¢Vô©J äÓ°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE øe ≈fÉY …òdG E G »Ñªdh’ C G ÖîàæªdG q¿ÉEa »æ«°ûfÉe ƒJô«HhQ ÜQóªdG ó«cÉCJ Ö°ùMh ,…õ«∏éf’ å«M ,Iô¶àæe ôà°ù°ûfÉe áæjóe ''»HQGO'' »a ¬àcQÉ°ûeh ¬à«aÉY OÉ©à°SG ROQÉ°ûàjQ ø«eƒj πÑb äÉÑjQóàdG ≈dGE OÉY óbh õgÉL ɵ«e'' :¬©aGóe ∫ƒM »dÉ£j’ E G ÜQóªdG ∫Éb øY õ«Ø«J ¢SƒdQÉc »æ«àæLQ’ C G ºLÉ¡ªdG Ö«¨«°S …òdG âbƒdG »a Gòg ,''ô«îH ƒgh .ø«YƒÑ°SGC Ióªd √ó©Ñà°S áÑcôdG iƒà°ùe ≈∏Y ¬àHÉ°UGE ÖÑ°ùH ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa AÉ≤d

âfÉc GPGE'' :…QhÉeGC »a ô«àf’ E G ΩÓMCG Éæª∏ëa ƒàjOƒµ°S’ E G ''¢UÓîdG ºLÉ¡e …QhÉeGC »∏jRGôÑdG ócƒDj º¡©ªéà°S »àdG á©bƒªdG ¿GC ÉeQÉH ¿Ó«e ô«àfGE …OÉæH AÉ°ùªdG Gòg ÉjóëJ ¿ƒµà°S ºgQÉ°üfGC ΩÉeGC iôj å«M ,¬«a GƒWôqØj ød Éjƒb ¢SƒàæaƒL øe QÉ©ªdG ºLÉ¡ªdG ÉeQÉH iód äÉMƒª£dG ¿ q GC »g »àdG ¬JGP Qó≤dÉH Iôaƒàe ,¢ùaÉæªdG ôµ°ù©e iód ¬«∏Y ≈≤Ñj AÉ≤ÑdG ≈∏Y ´Gô°üdÉa »a ô«àf’ E G áÑZôd ÉÄaɵe ÉjóëJ ,''ƒàjOƒµ°ùdG'' Ö≤∏H ¬ª°Sƒe PÉ≤fGE á«Øë°U Ihóf »a …QhÉeGC ∫Ébh :»°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f äó≤Y Éæ©°Sh »a Ée πc πª©æ°S'' äÉMƒª£dGh ô«àf’ E ÉH áMÉWÓ E d QÉ°üf’ C G AÉ°VQGEh Éæ°ü≤æJ ’ »©°ùdG Åaɵj ™«ªé∏d áÑ°ùædÉH ≈dGE πgƒDJ ábÉ£H ¢UÉæàb’ .''∫É£H’ C G á£HGQ

∫É£H’CG á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf ÜÉgP IGQÉÑe ôcGòJ ¿ÉªKGC ójQóe ∫ÉjQ IQGOGE äOóqM áÑ°ùædÉH hQhGC 80 ø«H âMhGôJ å«M ,áfƒ∏°TôÑH É¡≤jôa ™ªéà°S »àdG á«HhQh’CG äÉLQóª∏d áÑ°ùædÉH É¡æªK π°Uh ɪ«a ,ø««eôªdG ∞∏N »JÉCJ »àdG äÉLQóª∏d ¿GC ô¶àæªdG øeh ,º«àæ°S ø«jÓe 4 »dGƒM ∫OÉ©j Ée …GC hQhGC 325 ≈dGE ájƒ∏©dG .ΩÉjÉCH IGQÉѪdG óYƒe πÑb ôcGòàdG πc ´ÉÑJ

™bƒe ≈∏Y ''»dhódG ±Gó¡dG'' Ωƒ«dG ìôà≤j ø«Ñ驪dG ≈∏Y É°UÉN ÉéeÉfôH ''`cƒH ¢ùjÉa'' ø«H É«fÉÑ°SGE ƒµ«°SÓc áÑ°SÉæªH ∂dPh ,áëØ°üdÉH ºbÉ£dG ô¡°ù«°S å«M ,áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ Iô«¨°Uh Iô«Ñc πc π≤f ≈∏Y áëØ°ü∏d ôjóªdG ,çóëdG äÉgƒjó«ah Qƒ°Uh äÉëjô°üJh QÉÑNGC øe ô«ÑµdG AÉ≤∏dG Gòg ¢üîJ .Éæ©e Gƒfƒc ,IôNÉ°Sh IOÉL á«°TÉ≤f ™«°VGƒªH áeƒYóe

ÖjQóàdG øe Öjôb OQɵjQ …õ∏«°ûJh Gôà∏éfGE »a áeOÉ≤dG ¬à£ëe ¿ƒµj ób

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

»dÉJÉf …O ¢ùeGC ôaÉ°S áfƒ∏°TôH ≈dEG »dÉ£j’ E G ºéædG ó°T »dÉJÉf …O ƒ«fƒàfGC ô«¡°ûdG ᩪédG ¢ùeGC ∫ÉMôdG áfƒ∏°TôH áæjóe ܃°U ájôØ°S »a á«fÉÑ°S’ E G ióMGE É¡dÓN ó°ü≤«°S á°ü°üîàªdG äGOÉ«©dG ¢†©H øY ∞°ûµdG ó°üb É¡æe ≈fÉY »àdG Ω’’ B G ôjô≤J ôcPh ,GôNƒDe áµÑ°T √ô°ûæH äOôØfG …O ¿ q GC ''äQƒÑ°S …ɵ°S'' ≈∏Y »fÉ©j »≤H »dÉJÉf IGQÉÑe òæe ¬∏MÉc iƒà°ùe ΩÉeGC …õ«æjOhGC ¬jOÉf ≈≤ÑJ ø«M »a ,ÉehQ óM’ C G óZ Ωƒj ¬àcQÉ°ûe áãdÉãdG ádƒédG áªb »a ádƒ£ÑdG øe ø«KÓãdGh »dƒHÉf ΩÉeGC á«dÉ£j’ E G ájÉZ ≈dGE ∂°T πëe ,¬e’GB ÜÉÑ°SGC øY ∞°ûµdG »∏«°ûdG ¿ÉCH ô«còàdG ™e õ«°ûfÉ°S ¢ù«°ùµdGC ≥dÉCàªdG ÜÉ«¨∏d ôN’ B G ƒg í°Tôe .IóÑj ¿É°ùM AÉ≤aQ ΩÉeGC


ó«YGƒe

´ƒÑ```°S’CG ó«``YGƒe (32 ádƒ÷G) á«fÉÑ°S’ E G ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ÉcQƒjÉe ∫ÉjQ - ÉZ’Ée 17:00 á«∏«Ñ°TGE - »aÉà«N 17:00 É«°ùf’Éa - Éjô«ªdGC 19:00 áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ 21:00 ó¨dG äÉjQÉÑe ôjófÉàfÉ°S ≠æ«°SGQ - ÉfhQƒc’ ƒØ«JQƒÑjO 16:00 ¢ù«∏chô«g - »àfÉØ«d 16:00 ¿ƒî«N ≠æ«JQƒÑ°S - OGó««°Sƒ°S ∫ÉjQ 16:00 hÉÑ∏«H ∂«à∏JGC - Éfƒ°SÉ°ShGC 18:00 ójQóe ƒµ«à∏JGC - ∫ƒ«fÉÑ°ùjGE 20:00 ø«æK’ E G ᣰùbô°S ∫ÉjQ - ∫ÉjQÉ«a 20:00 (33 ádƒ÷G) ájõ«∏‚’ E G ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe Ó«a ¿ƒà°SGB - ΩÉ¡à°ùjh 15:00 …õ∏«°ûJ - ¢ûàjƒehôH â°ùjh 15:00 ¿ô«ÑcÓH - ¿ƒJôØjGE 15:00 óf’Qóæ°S - ΩÉ¡¨æ«eô«H 15:00 ∂«à∏KGC ¿É¨jh - ∫ƒÑcÓH 15:00 ó¨dG äÉjQÉÑe ∫ƒHôØ«d - ∫Éæ°SQGB 16:00 (30 ádƒ÷G) á«dÉ£j’ E G ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ƒeô«dÉH - ÉehQ 17:00 ¿Ó«e ô«àfGC - ÉeQÉH 19:45 ÉjQhóÑeÉ°S - ¿Ó«e 19:45 ó¨dG äÉjQÉÑe É«fƒdƒH - Éfhô«a ƒØ««c 14:00 É«°ûjôH - √ƒæL 14:00 ƒjR’ - É«fÉJÉc 14:00 …QÉ«dÉc - »°ûà«d 14:00 …QÉH - Éæjõ«°ûJ 15:00 ¢SƒàæaƒL - Éæ«àfQƒ«a 14:00 …õ«æjOhGC - »dƒHÉf 19:45 (30 ádƒ÷G) á«fÉŸ’ C G ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe »dhÉH ¿É°S - ÆQƒÑ°ùØdƒa 14:30 äQƒØµfGôa - ºjÉ¡æaƒg 14:30 ÆQƒÑeQƒf - ¿ôJhÓ°SQõjÉc 14:30 96ôaƒfÉg - ÆQƒÑeÉg 14:30 äQɨJƒà°T - ødƒc »°S ±GC 14:30 04 ∂dÉ°T - øªjôH QOô«a 17:30 ó¨dG äÉjQÉÑe ¿RƒcôØ«d ¿ôjÉH - ï«fƒ«e ¿ôjÉH 14:30 ÆQƒÑjGôa - ófƒªJQhO É«°ShQƒH 16:30 (31 ádƒ÷G) á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ô«°ùchGC - RƒdƒJ 18:00 ¿Éc - ƒ°Tƒ°S 18:00 »°ùfÉf - ¿É«àjGE âfÉ°S 18:00 ¿ÉjQƒd - øjQ 18:00 ƒcÉfƒe - ¢ù«f 18:00 â°SGôH - ¢ùfƒd 18:00 hOQƒH - π«d 20:00 ó¨dG äÉjQÉÑe É«∏«°Sôe - ¬««dƒÑfƒe 16:00 ¿É«°ùædÉa - ¿ƒ«æ«aGC ∫QGB 16:00 ¿ƒ«d - ¢ùjQÉH 20:00 (31 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ºgGC) ájóædƒ¡dG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ÆÉg øjO hOGB - QɪµdGC OGR GB 19:45 ó¨dG äÉjQÉÑe ¢ùcÉLGC - ø¨«ª«f 13:30 √ójÉ°ûfGC »àfGƒJ - ÜÉ°ûàaGôZ …O 13:30 øaƒgóæjGC - ƒ∏«ªdGC ¢ù«∏cGô«g 13:30 2º«∏jh - ΩGOôJhQ OQƒæ«a 15:30 (27 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ºgGC) á«dɨJÈdG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ƒª«àjQÉe - ¢ûjQɪ«Z ÉjQƒà«a 21:15 ó¨dG äÉjQÉÑe QÉe Gô«H - ɵ«ØæH 18:15 áfƒÑ°ûd ≠æ«JQƒÑ°S - ƒJQƒH 20:15 (29 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ºgGC) á«cÎdG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe QƒÑ°S ÜÉàæY …RÉZ - »°ûJÉHôæ«a 17:00 ó¨dG äÉjQÉÑe QƒÑ°S É«fƒb - QƒÑ°S …ô°ü«b 13:00 QƒÑ°S É°UQƒH - QƒÑ°S ¿hõHGôW 17:00 ø«æK’ E G …GQÉ°S ÉJ’ÉZ - QƒÑ°S É°ù«fÉe 18:00 (33 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ºgGC) ájóæ∏൰S’G ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe ∂«à∏°S - ¿ƒà°ùfƒL âfÉ°S 15:00 ¢ùJQÉg - ¢ù«fôØæjGE 15:00 IGQÉÑe) ¿ô«e âfÉ°S - RôéæjQ ƒ¨°SÓZ 15:00 (18 ádƒédG øY á∏LƒDe ó¨dG äÉjQÉÑe ¿ƒà∏«eÉg - ¿É«fôÑ«g 12:00 (30 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ºgGC) á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG ó¨dG äÉjQÉÑe Gô«c Gô«c - ɵ«fƒdÉ°ùJ `chÉH 17:00 ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH - ƒdƒa ¢SƒcɫѪdhGC 17:00 ¢ùjQ’ - ¢SƒcɫѪdhGC 17:00 ’ÉaÉc - ¢Sƒà«ehôJGC 17:00 ¢ù«∏cGôjGE - Éæ«KGC ∂jGC 17:00 (ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGôd á∏gƒDŸG äÉjQÉÑŸG) ᫵«é∏ÑdG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe êÉ«d QGófÉà°S - RGƒàfƒZ’ 17:00 ó¨dG IGQÉÑe ¿ô«cƒd - êhôH ܃∏c 19:30 (22 ádƒ÷G ‘ IGQÉÑe ºgGC) ájQɨ∏ÑdG ádƒ£ÑdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe É«aƒ°U É«aÓ°S - É«aƒ°U ɵ°ù«°S 19:00 (»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG) …õ«∏‚’ E G OÉ–’ E G ¢SÉCc Ωƒ«dG IGQÉÑe óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe - »à«°S ôà°ù°ûfÉe 17:15 (»∏Ѫjh Ö©∏e) ó¨dG IGQÉÑe (»∏Ѫjh Ö©∏e) »à«°S `cƒà°S - ¿ƒàdƒH 16:00

...…hôµdG º°SƒŸG ‘ øî°S’ C G ´ƒÑ°S’ C G

QGOGôdG ≈∏Y ôà°ù°ûfÉe »HQGOh Qɶf’ C G ∞£îj É«fÉÑ°SGE ƒµ«°SÓc Éæ«∏Y ìôà≤j ºgGC èeÉfôH ä’ƒ£ÑdG á«HhQh’ C G ,´ƒÑ°S’ C G Gòg á∏aÉM áeÉfRQ äÉ¡LGƒªdÉH »a Iô«ÑµdG ∞∏àîe IQÉ≤dG AÉLQGC å«M ,Rƒé©dG Qó°üàj ƒµ«°SÓµdG »fÉÑ°S’ E G áªFÉb äÉjQÉѪdG Gòg Iô«ÑµdG ..´ƒÑ°S’ C G

iôNGC »a Qƒãjh IGQÉÑe »a §≤°ùj …òdG ∫ƒHôØ«d ≥jôa ΩÉeGC á∏¡°S ¿ƒµJ ød á«é©aóªdG ᪡e ¿GC ô«Z .™«ªédG ÉÄLÉØe

,…õ«∏éf’EG OÉëJ’EG ¢SÉCµH ôà°ù°ûfÉe áæjóe »HQGO QGôZ ≈∏Y á¡LGƒdG »a iôNGC äÓHÉ≤e RôÑJ ɪc .áfƒÑ°ûd ≠æ«JQƒÑ°Sh ƒJQƒH ø«H »dɨJôÑdG ƒµ«°SÓµdGh ájõ«∏éf’EG ádƒ£ÑdÉH ∫ƒHôØ«dh ∫Éæ°SQGB áªb

≈∏Y ¬©HôJ ¿Ó«e π°UGƒj ¿GC ™bƒàj å«M ,´ƒÑ°S’CG Gòg á«dÉ£j’EG ádƒ£ÑdG áªb »a ô¶àæe ójóL ’ áªb »a …õ«æjOhGC ∞«°†à°ùj …òdG »dƒHÉf ô°TÉѪdG ¬≤MÓe øY ¥QÉØdG ™°Sƒj óbh ,IOÉjôdG »°Sôc ¬Ø«°†e ≈∏Y RƒØdÉH ¬≤£æe ¢Vôa ádÉM »a á«fÉãdG áÑJôª∏d ¿Ó«e ô«àfGC IOƒY ó©Ñà°ùj ’h ,ádƒédG .Éæ«àfQƒ«a ≈dGE ¬∏≤æJ »a Iô«N’CG ¬JGQÉ°üàfG ó«cÉCàd É«≤«≤M GQÉÑàNG ¢SƒàæaƒL ¬LGƒj âbh »a ,ÉeQÉH

áfƒ∏°TôH ¬Ø«°Vh ójQóe ∫ÉjQ ø«H »fÉÑ°S’EG ƒµ«°SÓµdG ¿GC ’GE ,Iô«ÑµdG äÉjQÉѪdG øe OóY óLGƒJ ºZQ Rƒa ádÉM »a É°Uƒ°üN º°SƒªdG Gòg ''ɨ«∏dG'' Ö≤d ô«°üe IGQÉѪdG áé«àf Oóëà°S PGE ,QɶfC’G ó°û«°S ƒµ«°SÓc »a Óãªàe ójQóeh áfƒ∏°TôH »àæjóe ø«H ™ªéj ôNGB ƒµ«°SÓc ɪFGO É«fÉÑ°SGE »ah ,±ƒ«°†dG äÉ°ùaÉæªd á∏gƒDe áÑJôe ≈∏Y ¿É°ùaÉæàj ¿Gò∏dG ¿É≤jôØdG ɪgh ,ójQóe ƒµ«à∏JGCh áfƒ∏°TôH ∫ƒ«fÉÑ°SGE .πÑ≤ªdG º°SƒªdG ''≠«d ÉHhQhGC''

áaÉ°Uƒ∏d IOƒ©∏d í°Tôe Òàf’ C Gh ¥GhQ ø°ùMGC ‘ ¿Ó«e

¬à«ªgGC ‹É¨JÈdG ƒµ«°SÓµdG ó≤Øj ƒJQƒH èjƒàJh ô£N ‘ π«dh ¿ôjÉÑdG

øY ¥QÉØdG ™«°Sƒàd ¢Vƒ©J ’ á°Uôa ΩÉeGC ófƒªJQhO É«°ShQƒH ''ɨ«∏°SófƒÑdG'' Qó°üàe ¿ƒµ«°S π«d ¬LGƒ«a É°ùfôa »a ÉeGC ,Üô£°†ªdG ¿ôjÉÑdG á¡LGƒªd ï«fƒ«e ≈dGE π≤æà«°S …òdG ¿RƒcôØ«d ¬≤MÓe É°Uƒ°üN ,á∏Ñ≤ªdG ä’ƒédG »a á°ùaÉæªdG ºdÉ©e OóëJ ób IGQÉÑe »a hOQƒH ¬Ø«°V ΩÉeGC ÉÑ©°U ÉfÉëàeG ó°ûj ɪc ,''»L ¢SGC »Hzh É«∏«°Sôe É°Uƒ°üNh áHƒ©°U π≤J ’ äÉfÉëàeG ¿ƒ¡LGƒj ø«≤MÓªdG ¿GC ÖÑ°ùH IQGôëdG ¢†©H ó≤àØ«°S ¬fGC ƒdh ,QɶfC’G áfƒÑ°ûd ≠æ«JQƒÑ°Sh ƒJQƒH ø«H ∫ɨJôÑdG ƒµ«°SÓc .Ö≤∏dÉH ƒJQƒÑd ôµÑªdG èjƒààdG

∫ƒ«fÉÑ°SGE ≈∏Y ÉØ«°V ƒµ«à∏J’ C Gh É°UQÉÑdG ∞«°†à°ùj ∫ÉjôdG

…õ«∏‚’ E G çó◊G ¿É©æ°üJ ¿ÉJÒÑc ¿Éà¡LGƒe

âÑ°ùdG Ωƒ«dG …õ«∏éfE’G OÉëJE’G ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf »a ôà°ù°ûfÉe áæjóe »HQGO ¿Éc ¿GEh ≈àM ''¿õ«à«°ùdG'' ÖfÉL øe õ«Ø«J ¢SƒdQÉc »æ«àæLQ’CG ±Gó¡dG »a ø«∏ãªe ,ø«≤jôØdG »a ø«ÑY’ ºgGC ó≤àØ«°S øjQÉédG ø«H IGQÉѪdG IQGôM øe ô«ãµdG π∏≤j ød ∂dP ¿GC ’GE ,''ôªëdG ø«WÉ«°ûdG'' ÖfÉL øe »fhQ øjGhh ≈©°ù«°S ɪFGO Gôà∏éfGE »ah ,»fhQh õ«Ø«àd á∏jóÑdG äGQÉ«îdG øe Gô«Ñc GOóY ¿Éµ∏àªj øjò∏dG øjhó©dG ,¢SÉCµdG IGQÉѪH ô«N’CG ∫ɨ°ûfG Ó¨à°ùe óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ádƒ£ÑdG Qó°üàe øe ôãcGC ÜGôàbÓd ∫Éæ°SQGB

ô£N ‘ ∫Éæ°SQGB ™°†jh ''≠«dôÁÈdG'' QÉѵH ∞°ü©j ∫ƒHôØ«d á©HÉàª∏d á∏«°üM

á¡LGƒdG »a

ábQÉØe ó¡°T ∫ƒHôØ«d ≥jôa ¿GC ’GE ,º°SƒªdG Gòg É¡∏é°S »àdG á«Ñ∏°ùdG ¬éFÉàf ºZQ á«é©aóŸGh ¿óæd øe Oƒ©J IOQÉÑdG Üô◊G âfÉc ø«M »a Ö«JôàdG áeó≤e ¥ôa ΩÉeGC IRÉàªe èFÉàf ≥≤M ¬fƒc »a á∏ãªe Iõ«ªe ¿Éµjôe’ C G ƒëf º¡fGÒf ¿ƒHƒ°üj 13 ''RójôdG'' ™ªL ó≤a ,Ö«JôàdG IôNƒDeh §°Sh ¥ôa ΩÉeGC É¡∏é°S »àdG á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ÉHÉgP RƒØdG øe ≈dh’CG á©HQ’CG ÖJGôªdG πàëJ »àdG ájófÓ C d º¡JÉ¡LGƒe øe á∏eÉc á£≤f »àdG πcÉ°ûªdG ó©H ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC áªjõgh Rƒa óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC áªjõgh Rƒa …õ∏«°ûJ ≈∏Y ÉHÉjGEh ≥jôa É≤HÉ°S É¡°TÉY ∫Gõj ’ »àdGh ∫ƒHôØ«d ≈≤ÑJ ΩÉbQ’CG √òg ¿ÉEa ¬«∏Yh ,»dÉëdG º°SƒªdG ìÉààaG »a ∫Éæ°SQGB ΩÉeGC ∫OÉ©Jh »à«°S ≥jôa É¡àëJ ¢û«©j ø«°SQGB ∫Éæ°SQ’B »°ùfôØdG ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC óZ Ωƒj ô¶àæJ »àdG ᪡ªdG áHƒ©°U ≈∏Y Gô°TƒDe »à«°S ôà°ù°ûfÉe í°ùàcG øjGC ''≠«dôªjôÑdG'' QÉÑc ΩÉeGC √QhO AGOGC ø°ùëj ≥jôa ΩÉeGC ,ô¨æ«a ≈ë°VGC ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe çóMGC ∫Éæ°SQGB ≥jôa .áØ«¶f á«KÓãH »°VɪdG ´ƒÑ°S’CG ájõ«∏éf’EG ájóf’CG ≈dGE ∫ƒëàdÉH IOó¡ªdG Éeó©H ,᫵jôeGC ᫵∏e ô¶àæªdG ÖYÓdG »ªgÉ°ùe ºgGC óMGC òîJG »fóæd ∫ɪ°ûdG …OÉædG ºLÉ¡e ¿ƒµ«°S ,»à«°S ôà°ù°ûfÉe ≈eôe »a ¬≤jôa á«KÓK øe ø«aóg ¬∏«é°ùàH á«°VɪdG ádƒédG ¿ÉëàeG »a ¬≤dÉCJ ó©H »∏fÉà°S »µjôe’CG ¬æe óMGh ±óg ¿ƒµ«°S å«M ,óM’CG GóZ ∫Éæ°SQGB ΩÉeGC …óL ¿ÉëàeG »a ∫hQÉc …ófGC ÜÉ°ûdG …õ«∏éf’EG »dhódG ∫ƒHôØ«d ájóL äGƒ£N »µfhôc ΩOÉ≤dG ºLÉ¡ªdG Qƒ¡X ¿ÉEa ∂dP øe ôãc’CGh ,º°SƒªdG Gòg IRÉપdG ájõ«∏éf’EG ádƒ£ÑdG äÉ«£©e øe ô«ãµdG ô««¨àH Ó«Øc ≥HÉ°ùdG º¡ªLÉ¡e ÉeɪJ ∫ƒHôØ«d QÉ°üfGC »°ùæj ób ,á«é©aóªdG ΩÉeGC »HÉéjGE ¬LƒH »°VɪdG »ØfÉL ô¡°T π°SÉcƒ«f øe ¢†aQ ø«M »a ,¬«°ùaÉæe º¡°SGC AGô°ûH …OÉædG ≈∏Y PGƒëà°SÓd øY ∫RÉæàdG ±ƒfɪãY ô«°û«dGC »°ShôdG »µHRh’CG ôjOQÉ«∏ªdG .ó∏«Øf’CG ≈dGE ∫hQÉc É¡«a Ωób »àdG É¡°ùØf IôàØdG »a …õ∏«°ûJ ≈dGE π≤æJ …òdG ¢ùjQƒJ hófÉfô«a »fÉÑ°S’EG ´ô°T ∑GPh Gòg ø«Hh ,∫Éæ°SQ’BG ≥jôØd ¬ÑëH ∂dP GQôÑe ¬à°üM »µfhôc äGƒ£N ±É≤j’E º¡°Tƒ«L ó°ûM »a á«é©aóªdG QÉ°üfGC ¬Lƒd É¡Lh äÉYƒªéªdG ¢†©H AÉ°ûfGE ∫ÓN øe ,º¡≤jôa ≈∏Y PGƒëà°SÓd »àdG IôµØ∏d º¡à°VQÉ©e øY ô«Ñ©à∏d á«fhôàµd’EG ™bGƒªdG ôÑY .äGQÉe’EG Ö©∏e »a πÑ≤ªdG ∞«°üdG çóM ¿ƒµJ ób É¡fGC hóÑj øe 32 ádƒédG áªb Égó¡°ûà°S »àdG á«FÉæãdG äÉ¡LGƒªdG »g Iô«ãc á¡LGƒe ∑Éæg ¿GC ô«Z ,…õ«æjOhGC ¬Ø«°Vh »dƒHÉf ø«H á«dÉ£j’EG ádƒ£ÑdG ÖY’ ¬LGƒ«°S PGE ,IGQÉѪdG √òg πNGO ø«jôFGõé∏d áÑ°ùædÉH GóL á°UÉN …õ«æjOhGC ™aGóe »dƒHÉf øe IóÑj ø°ùM »æWƒdG ÖîàæªdG §°Sh …ôFGõédG ÖYÓdG ∫hÉë«°S å«M ,á«£Y øH …ó¡e »Hô¨ªdG ÖîàæªdGh AÉ¡àfG ™bƒàj ìÉàØe øjódG »ë`e ,á«dÉ£j’EG ádƒ£ÑdG »a »Hô¨ªdG √ô«¶f ≈∏Y RƒØdG ójóéàH ¬bƒØJ ó«cÉCJ ó«L ∞bƒe »a »dƒHÉf ™°†«°S ¬fÉEa ≥≤ëJ GPGE Ée ádÉM »a Rƒa ƒgh ∫OÉ©àdÉH ΰù°ûfÉe »HQGOh ƒµ«°SÓµdG ᪡e ¿GC ô«Z ,º°SƒªdG Gòg ''ƒàjOƒµ°ùdG'' Ö≤d ≈∏Y ¿Ó«e á°ùaÉæªd Gòg äÉ桵J øcQ ∞«°†à°ùj .…õ«æjOhGC º°SƒªdG IÉCLÉØe ΩÉeGC á∏¡°S ¿ƒµJ ød »dƒHÉf »æWƒdG ÖîàæªdG óFÉb ´ƒÑ°S’CG ÉéjƒàJ ôãc’CG ÖYÓdGh ≥HÉ°ùdG πÑ≤ŸG º°SƒŸG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ øY Ö«¨j ób ï«fƒ«e ¿ôjÉH ô£N »a »a ácQÉ°ûe ôãc’CGh ôFGõédG »a …òdG ôe’CG ƒgh ''ɨ«∏°SófƒÑdG'' Ö«JôJ »a á©HGôdG áÑJôªdG ≈dGE Æô«ÑeQƒf ¬Ø«°†e ΩÉeGC »°VɪdG ´ƒÑ°S’CG ¬dOÉ©J ó©H ï«fƒ«e ¿ôjÉH ™LGôJ »ëe »æWƒdG ÖîàæªdG ïjQÉJ áÑJôªdG ÖMÉ°U Ωƒ«dG ∞«°†à°ù«°S ≥jô©dG »fɪdC’G ≥jôØdG ,∫ÉZ ¿Éa ¢ùjƒd …óædƒ¡dG ÜQóªdG ™e ÉgóbÉ©àd ≥jôØdG IQGOGE AÉ¡fGE ¬æY ºéf ≈dOGC …òdG ,ìÉàØe øjódG ¥Éaôd ójóL ôã©J …GCh áÑ©°U ¿ƒµà°S ôØ«∏dG ΩÉeGC ¿ôjÉÑdG ᪡e ¿ÉEa »dÉàdÉHh ,Iô«N’CG ä’ƒédG »a GóL …ƒ≤dG ¿RƒcôØ«d ¿ôjÉH á«fÉãdG ºgGC èFÉàf ∫ƒM ¬JÉ©bƒàH 96ôaƒfÉg á©HGôdG áÑJôªdG ÖMÉ°U OÉY GPGE É°Uƒ°üN ,á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ äÉ°ùaÉæªd πgÉCàdG äÉHÉ°ùM êQÉN ≥jôØdG π©éj ób ô¨jÉà°ûfÉØ°T ,ÉHhQhGC »a ´ƒÑ°SC’G äÉjQÉÑe .ÆQƒÑeÉg ≈dGE ¬∏≤æJ øe RƒØdÉH ôKÉCàe ¿Éc ''ƒµ«°ûJ'' ¿GC hóÑjh Iô«≤ØdG ájôFGõédG ádƒ£ÑdÉH GóL ÜÉ«Z RôHGC .óO¡É°àû©Jªd’G π¿ãeGC ᬫàØHjôóé¡JJhIQG¬õJZôÑÉHNhQºhµGC ë»Ha ´™ƒbу°JS’CåG G«òMg äÉ«ÉØjjQóÉ¡ÑeJ 1-1 áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ …õ«∏éf’EG OÉëJ’EG ¢SÉCc øe »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG IGQÉÑe ó≤àØà°S 1-0 ójQóe ƒµ«à∏JGC - ∫ƒ«fÉÑ°ùjGE ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉeh »à«°S ôà°ù°ûfÉe øjQÉédG ø«H á«°ùeC’G √òg 1-1 ∫ƒHôØ«d - ∫Éæ°SQGB ó FÉ≤H Éæg ôe C ’ G ≥∏ ©àjh ,ø«≤jôØdG » a ¥ ÓW E ’ G ≈ ∏ Y RôHC ’ G ø«ªé æ∏ d 0-1 …õ«æjOhGC - »dƒHÉf ¬HÉ«Z íLôªdG õ«Ø«J ¢SƒdQÉc »æ«àæLQC’G º¡aGógh ''¿õ«à«°ùdG'' 1-1 ¿RƒcôØ«d - ï«fƒ«e ¿ôjÉH ÉÑFÉZ »fhQ øjGh …õ«∏éf’EG »dhódG ¬≤jó°U ¿ƒµ«°S ø«M »a ,áHÉ°UÓ E d 1-1 hOQƒH - π«d 0-1 ¿ƒ«d - ¿Éeô«L âfÉ°S ¢ùjQÉH ¢Vôa …òdG ø«JGQÉѪd ±É≤j’EG ÖÑ°ùH ''ôªëdG ø«WÉ«°ûdG'' ±ƒØ°U øY 0-1 áfƒÑ°ûd ≠æ«JQƒÑ°S - ƒJQƒH ÜÉ«Z ¿ÉEa »dÉàdÉHh ,Ωó≤dG Iôµd …õ«∏éfE’G OÉëJE’G πÑb øe ¬«∏Y 0-1 ¿GRÉc ø«HhQ - ƒµ°Sƒe ɵ°ù«°S »∏«JƒdÉHh ƒµ«LO øe πc ΩÉeGC ∫ÉéªdG íàØ«°S »fhQ -õ«Ø«J »FÉæãdG 0-0 óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe - »à«°S ôà°ù°ûfÉe .óàjÉfƒ«dG ÖfÉL øe ƒàjQÉ°û«°ûJ á≤aQ ±ƒJÉHôHh »à«°ùdG ÖfÉL øe

∫ƒHôØ«d ‘ ¢ùjQƒJ IQƒ£°SGC AÉ¡f’E ™∏£àj ∫hQÉc

ƒ«°ûàdɵdG áªb ‘ »Hô¨e - …ôFGõL »HQGO

äÉ桵J

…õ«∏‚’ E G Ö°†¨dG »HQGO øY ÚÑFɨdG RôHGC ÊhQh õ«Ø«J

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

03

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒµ«°SÓµdG

(21.00 áYÉ°ùdG ≈∏Y á∏«∏dG) áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ

áeÉYõdG ÜôM øe ¤hC’G á≤∏◊G ‘ áeGóædG ójôj ’ É°UQÉÑdGh áeÉ¡°ûdG IOÉ©à°S’ ∫ÉjôdG ºgGC πÑ≤ŸG AÉ©HQ’ C G IGQÉÑeh ᪡e á∏«∏dG IGQÉÑe ᫪gGC Qó≤H hóÑJ ’ É¡fGC ’GE ,á∏«∏dG √òg IGQÉÑe É¡«°ùàµJ »àdG ᫪g’ C G ºZ Q ÉÑ£b »≤à∏«°S øjGC ,É«°ùædÉa áæjóªH ''ÉjÉà°ù«ªdG'' Ö©∏e ≈∏Y πÑ≤ªdG AÉ©HQ’ C G IGQÉÑe GAõL ó≤a ób ∫ÉjôdG ¿Éc GPÉEa ,É«fÉÑ°SGE ∂∏e ¢SÉCc »FÉ¡f »a »fÉÑ°S’ E G ƒµ«°SÓµdG ÉXƒ¶M ∂∏ªj πHÉ≤ªdÉH ¬fÉEa ,á«fÉÑ°S’ E G ádƒ£ÑdG Ö≤∏H èjƒàà∏d ¬°Uôa øe Gô«Ñc ÖFɨdG Ö≤∏dG ƒgh ,É«fÉÑ°SGE ∂∏e ¢SÉCc Ö≤∏H èjƒààdG »a É°UQÉÑdG ™e ájhÉ°ùàe hóÑJ .ÉeÉY 17 òæe »µ∏ªdG ≥jôØdG øFGõN øY

á«dÉààe äÉjQÉÑe çÓãd π°UGƒàà°S Üô◊Gh Gòg ¢SÉCµdGh ádƒ£ÑdG »JGQÉÑe »a ¢†©ÑdG ɪ¡°†©H á¡LGƒªH ¿É≤jôØdG »Øàµj ød äÉ°ùaÉæe øª°V ΩÉjGC 10 »dGƒM ó©H iôNGC Iôe ¿É¡LGƒà«°S πH ,§≤a ´ƒÑ°S’ C G ≈∏Y ,ójQóªH ''ƒ«HÉfô«H ƒZÉ«àfÉ°ùdG'' Ö©∏e ≈∏Y ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf …GC ´ƒÑ°SÉCH ∂dP ó©H áfƒ∏°TôÑH ''ƒf ÖeɵdG'' Ö©∏ªH ÜÉj’ E G IGQÉÑe »a É¡LGƒàj ¿GC 4 ≈dGE ø«≤jôØdG ø«H äÉ¡LGƒªdG OóY ™aôj …òdG ôe’ C G ƒgh ,πÑ≤ªdG …Ée 3 ïjQÉàH ø«H äÉ¡LGƒªdG øe π©éj ób …òdG ôe’ C G ƒgh ,§≤a Éeƒj 18 »dGƒM »a äÉjQÉÑe .ä’ɪàM’G πc ≈∏Y áMƒàØe ø«≤jôØdG

RƒØdG Ú≤jôØdG ≈∏Y ¢VôØJ »àdG ÜÉÑ°S’ C G âfÉc ɪ¡e ɨ«∏dÉH èjƒàà∏d É°UQÉÑdG áfÉN »a Ö°üJ äÉë«°TôàdG πc ¿GC ºZQh ''ƒµ«°SÓµdG'' øe π©éJ ÜÉÑ°S’ C G øe á∏ªL ∑Éæg ¿GC ’GE ,Ωƒ«dG IGQÉÑe áé«àf å«M ,RƒØdG πLGC øe ¬bGQhGC ∞«XƒJ ≥jôa πc ≈∏Y ¢VôØjh ¬àª«b ≈∏Y ßaÉëj øe ¢ü∏îàdGh ádƒ£ÑdG »a πe’ C G øe ¢ü«°üH ≈∏Y ®ÉØë∏d ’hGC ∫ÉjôdG ≈©°ùj 5 ôNÉBH äRÉa áfƒ∏°TôH) ∫É£H’ C G á£HGQh ¢SÉCµdG äÉjQÉѪd ÉÑ°ùëJ É°UQÉÑdG Ió≤Y ø««f’ÉàµdG äGRGõØà°SG ≈∏Y OôdG »a »µ∏ªdG áÑZQ ≈∏Y IOÉjR (ɪ¡æ«H äÉ¡LGƒe êQÉN É°UQÉÑdÉH ≈dh’ C G áªjõ¡dG ¥ÉëdEG øY ∂«gÉf ,Iô«N’ C G áfh’ B G »a IójGõàªdG ™aGhO ÉeGC ,(¢ù«dƒcô«g ΩÉeGC É¡fGó«e »a óMGh AÉ≤d äô°ùN) º°SƒªdG Gòg √QÉjO á£HGQh ∂∏ªdG ¢SÉCµd ÆôØàdGh ɨ«∏dG ≈∏Y ¿ÉæĪW’G »¡a RƒØ∏d »fƒdÉàµdG …OÉædG .áeOÉ≤dG äÉfÉgô∏d ÉÑ°ùëJ ôãcGC ∫ÉjôdG ó«≤©Jh ,∫É£H’ C G

᪰UÉ©dÉH ''ƒ«HÉfô«H ƒZÉ«àfÉ°S'' Ö©∏e ƒëf á∏«∏dG √òg ºdÉ©dG QɶfCG ¬éàJ ádƒ£ÑdG »a ºgC’G IGQÉѪdG ™e óYƒe ≈∏Y ¿ƒµ«°S …òdGh ,ójQóe á«fÉÑ°SE’G á«fÉãdG áÑJôªdG ÖMÉ°U ójQóe ∫ÉjQ ∞«°†à°ù«°S ø«M º°SƒªdG Gòg á«fÉÑ°SE’G É¡«a ≈©°ù«°S IGQÉÑe »a ,áfƒ∏°TôH …ó«∏≤àdG ¬ªjôZh Qó°üàªdG ''ɨ«∏dG'' »a ój ≈∏Y ÜÉgòdG á«°SɪîH âî£∏J »àdG ¬àeGôc IOÉ©à°S’ »µ∏ªdG ≥jôØdG á«°SɪN ó«cCÉàH ø«jójQóªdG øY ôãcCG OÉ©àHÓd ¿ƒ©°ùj øjòdG ¿’ÉàµdG .GôµÑe èjƒààdG ¿Éª°Vh ÜÉgòdG

•É≤f ÊɪãdG ¥QÉah ÜÉgòdG á«°SɪN ∫ÉjôdG ≈∏Y •ƒ¨°†dG ójõJ ’h RƒØdG QÉ©°T ƒ«æjQƒe …RƒL ójQóe ∫Éjôd »dɨJôÑdG ÜQóªdG ƒÑY’ πªë«°S √òg IGQÉÑe ¿GC å«M ,áfƒ∏°TôH Qó°üàª∏d º¡àaÉ°†à°SG óæY Ωƒ«dG RƒØdG ô«Z A»°T ≥jôØdG ≈©°ù«°S PGE ,ø«≤jôØ∏d ±Góg’ C G øe ójó©dG É¡JÉ«W »a πªëà°S á∏«∏dG áfƒ∏°TôÑH ''ƒf ÖeɵdG'' Ö©∏ªH ÜÉgòdG IGQÉÑe »a Iô«ÑµdG ¬àªjõg ƒëªd ∞«°†ªdG ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød É¡JÉ≤HÉ°S QGôZ ≈∏Yh IôªdG √òg ¬àª¡e ¿GC ƒdh ,áØ«¶f á«°SɪîH ™°†j ób ôeGC ƒgh ,IQGó°üdG »a á∏eÉc •É≤f 8 ¥QÉØH ''É°UQÉÑdG'' Ühôg πX »a ≈∏Y ®ÉØë∏d RƒØdÉH Ωõ∏ªdG …ójQóªdG ≥jôØdG πgÉc ≈∏Y Iójó°T ÉWƒ¨°V .áMhôéªdG ¬àeGôc IOÉ©à°S’ áé«àædGh ¬Xƒ¶M

IQÉ°ùNh èjƒààdG πLƒDJ É°UQÉÑdG IQÉ°ùN áfƒ∏°TôH êƒàJ ∫ÉjôdG

...¿’Éàµ∏d ∫h’ C G hó©dG ≈dGE É°UQÉÑdG »HQóªd ºLôàe øe

»ÑjQóàdG ¬îjQÉJ ‘ Iô°TÉ©dG Iôª∏d áfƒ∏°TôH ¬LGƒ«°S ƒ«æjQƒe ∫ÉëdG ƒg ɪ∏ãe ÉeɪJ ,ø«aô£dG ø«H »îjQÉàdG .»fÉÑ°S’EG ƒµ«°SÓµdG ´Gô°üd

∫ÉjôdG ΩÉeGC ô°ùîj ⁄ ’ƒjOQGƒZ

…RƒL ÜQóªdG äGQó≤H ±ôà©j ™«ªédG ¿GC ºZQ ∫ÉjQ AGOGC ≈∏Y Iô«ÑµdGh áë°VGƒdG ¬à°ùªdh ,ƒ«æjQƒe á«îjQÉJ Iô¶f »ah ¬fGC ’GE ,º°SƒªdG Gòg ójQóe ¬d ≥Ñ°ùj ºd ,»dɨJôÑdG á«gGódG Gòg ¿GC óéæ°S ᣫ°ùH ∞∏àîe ™e ''ƒf ÖeÉc'' Ö©∏e »a Rƒa …GC ≥≤M ¿GC ¿Éc ø«M ø«Jôe ∫ O É©J å«M ,É¡HQO » àdG ¥ ôØdG ø«M »a ,(2-2 h 1-1) …õ«∏éfE’G …õ∏«°ûJ ÜQój »°VɪdG º°SƒªdG ÉgôNGB iôNGC äGôe çÓK ô°ùN øe ,»dÉ£j’EG ¿Ó«e ô«àf’C ÉHQóe ¿Éc ø«M (0-1) πÑb ''É°UQÉÑdG'' ÖjQóJ ≈∏Y ¬aGô°TGE òæeh ôNGB ÖfÉL ¿GC ’ƒjOQGƒZ ÜQóª∏d ≥Ñ°ùj ºd ,∞°üfh ø«ª°Sƒe ¢ùªN ¬eÉeGC Ö©d å«M ,»µ∏ªdG …OÉædG ΩÉeGC ô°ùN ''ƒf ÖeÉc'' »a ∂dP ¿Éc AGƒ°S É¡H RÉa äÉ¡LGƒe á¡LGƒªdG ™«ªédG ô¶àæj Gòd ,''ƒ«HÉfô«ÑdG'' hGC .á∏HÉ≤e πNGO á∏HÉ≤e »a ø«HQóªdG ø«H ᪰SÉëdG

≈∏Y …OÉædÉH ¢UÉîdG øjƒµàdG õcôe øe áHÉ°ûdG ¿Gò∏dG Éà°ù««æjGE ¢ùjQófGCh õjófÉfô«g »aÉ°ûJ QGôZ ≈∏Y ¿Gó«ªdG §°Sh »ÑY’ ø°ùMGC øe ¿’BG ¿GôÑà©j »a Iójó°ûdG ¬JGCôL øY IhÓY Gòg ,ºdÉ©dG iƒà°ùe …òdG ôe’CG ƒgh ∫ÉZ ¿ÉØd á«æØdG äGQÉ«îdG á°ûbÉæe .Gô«ãc ô«N’CG ¬H OÉ°TGC

ºgÉ°übGC áfƒ∏°TôH 5-2 ƒ«æjQƒe á«≤H á°ü≤∏dh ÚJôe

ø«H äÉ¡LGƒªdG ´ƒªée á∏«°üM ¿ÉEa ÉeƒªYh óëd Qó≤J »f’ÉJɵdG …OÉædGh »dɨJôÑdG ÜQóªdG ídÉ°üd É¡æe á°ùªN â¡àfG ,äGAÉ≤d á©°ùàH ¿B’G ™e Iôe) ''ƒe''`d §≤a ø«æKGE πHÉ≤e ,»fÉÑ°S’EG ≥jôØdG »àdÉM π«é°ùJ ™e (ô«àfC’G ™e iôNGCh …õ∏«°ûJ ,ÜÉj’EGh ÜÉgòdG ΩɶæH ¥ƒØàj ô«N’CG øµd ,∫OÉ©J πHÉ≤e ø«àÑ°SÉæe »a ∫h’CG ¬≤jôa ≈°übGC ¬fGC ∂dP ,§≤a IóMGh Iôe ∫É£H’CG á£HGQ á≤HÉ°ùªd ¬JQOɨe á°ùaÉæª∏d ájQGôªà°SG Ωƒ«dG IGQÉÑe ¿ƒµà°S å«M ´Gô°üdG áHÉãªH Ée Éeƒj íÑ°üJ ób »àdGh ɪ¡æ«H

áfƒ∏°TôH …OÉf ƒ«æjQƒe ∫ÉjôdG ÜQóe ¬LGƒ«°S »a ÖjQóàdG GCóH ¬fGC ºZQ ¬îjQÉJ »a Iô°TÉ©dG Iôª∏d âbƒdG ¢ùØf »a ɪLôàeh GóYÉ°ùe ¿Éch É°UQÉÑdG πLôdG'' ø«H ájɵëdG Oƒ©Jh ,»°ù«FôdG ÜQóª∏d ºJ ÉeóæY ,1996 ∞«°U ≈dGE ''É°UQÉÑdG''h ''¢UÉîdG ÜQóª∏d óYÉ°ùeh ¢UÉN ºLôàªc ¬©e óbÉ©àdG ≥ëàdGE …òdG ¿ƒ°ùHhQ »HƒH ô«°ùdG …õ«∏éfE’G á≤aƒe ájGóÑdG âfÉch ,É¡°ùØf IôàØdG »a ≥jôØdÉH ∑GòfGB §°SƒdG ÖY’ AÉ≤aQ íéf å«M ó«©H óM ≈dGE ájófC’G ¢SÉCc Ö≤d ≥«≤ëJ »a ''’ƒjOQGƒZ »Ñ«H'' ≈∏Y RƒØdG ôKGE (1997) ¢SÉCc ≈∏Y IõFÉëdG á«HhQh’CG âëJ πª©dG ≈∏Y ≥aGh ºK ,¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ôªà°SG …òdG ∫ÉZ ¿Éa ¢ùjƒd ójóédG ÜQóªdG IôeGE .2000 áæ°S ájÉZ ≈dGE ¬©e

‘É°ûJh Éà°ù««fG RhôH ‘ ºgÉ°S

ájhôµdG áaÉ≤ãdG øe Gô«ãc ƒ«æjQƒe OÉØà°SGh ∂dP πÑb ô«ãµdG òNGC Éeó©H …óædƒ¡dG »æ≤à∏d á«dÉ©dG ''ƒe'' ºgÉ°S ó≤a ∂dòd áaÉ°VGEh ,…õ«∏éf’EG ô«°ùdG øe ÖgGƒªdG ójó©d á°UôØdG AÉ£YGE »a IôàØdG √òg ∫ÓN

ø`````«≤jôØdG äÉ`````«FÉ°üMGE E G á````dƒ£ÑdG »`````a á`````«fÉÑ°S’ áfƒ∏°TôH 1 84 31 7 27 3 1 85 16 69

ójQóe ∫ÉjQ 2 76 31 7 24 4 3 72 22 50

≥jôØdG áÑJôªdG •É≤ædG Ö©d »≤Ñàe RÉa ∫OÉ©J ô°ùN πé°S ≈≤∏J ¥QÉØdG

¿Éà∏ªàëªdG ¿Éà∏«µ°ûàdG

á«ëjQÉCH á∏«∏dG √òg IGQÉÑe áfƒ∏°TôH Qó°üàªdG πNó«°S ,∫ÉjôdG ±ÓN ≈∏Y RƒØdG ¿GC PGE ,áé«àædG øe ÉWƒ¨°V ¬LGƒj ød »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ¿GC É°Uƒ°üN ,Iô«Ñc ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG º°Sƒª∏d ''ɨ«∏dG'' Ö≤∏H ¬XÉØàMG IócƒDe ¬Ñ°T áÑ°ùæH ócƒD«°S ¥QÉØ∏d QɶædÉH »°ù«e π«fƒ«d ¥Éaôd Iô«Ñc GQGô°VGC IQÉ°ùîdG πµ°ûJ ød ɪæ«H Éeõ∏e hóÑj »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ¿GC ô«Z ,»µ∏ªdG º¡Ø«°†e øY º¡∏°üØj …òdG íjôªdG ÉàHÉK ó©j ºd √Gƒà°ùe ¿ÉCH óMGC ôµæj ’ …òdG ƒgh πb’ C G ≈∏Y ¬d ™Ø°ûj AGOGC ºjó≤àH .ÜÉgòdG IGQÉÑe »a ¬«∏Y ¿Éc …òdG Qó≤dG ¢ùØæH

- ƒ«dÉaQÉc hOQɵjQ - ÉØ∏«°S GO ƒ∏«°SQÉe - ¢SƒeGQ ƒ«Lô«°S - ¢SÉ«°SÉc ô«µjGE :ójQóe ∫ÉjQ - ÉjQÉe …O πîfGC - πjRhGC Oƒ©°ùe - (GQÉjO ÉfÉ°S’) Iô«°†N »eÉ°S - ƒ°ùfƒdGC »HÉ°ûJ -- »Ñ«H .(QƒjÉÑjOGC πjƒfÉeGE) áªjR øH ºjôc - hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc »fGO - ¢ù૵°SƒH ƒ«Lô«°S - »µ«H OQGô«L - ƒà«∏«e ∫ÉjôHÉZ - ¢ùjódÉa Qƒàµ«a : áfƒ∏°TôH hQó«H - »°ù«e π«fƒ«d - Éà°ù««fGE ¢ùjQófGC - õjófÉfô«g »aÉ°ûJ - ÉàjÉc hójÉ°S - ¢ù«ØdGC .É«a ó«aGO - õ«¨jQOhQ

IôNÉ°S IôÑæH çóëJ ∫h’CG AÉ≤∏dG πÑb º«µëàdG ºLÉ¡j ƒ«æjQƒe ∫ÉjôdG Iƒ≤H ±Î©j ’ƒjOQGƒZh

¬JOÉ©ch å«M ,ø«≤jôØdG »HQóe ø«H äÉëjô°üàdG IóM âJhÉØJ ≈∏Y ¬fGô«f íàØd ójQóe ∫Éjôd »dɨJôÑdG ÜQóªdG ´QÉ°S ÜQóe GóH ø«M »a ,IôNÉ°S IôÑæH IGQÉѪdG øY ÉKóëàe º«µëàdG ∫ÉjôdG Iƒ≤H Éaôà©e á«©bGh ôãcGC ’ƒjOQGƒZ ÖjRƒL áfƒ∏°TôH .¬≤jôa Iƒb πبj ¿GC ¿hO

Ωɵ◊G äÓeÉ› ≈°ûNGC'' :ƒ«æjQƒe Éæ°ùØfGC Oƒ©f ¿GC Öéjh áfƒ∏°TÈd IOÉà©ŸG ''ÚÑY’ Iô°û©H Ö©∏dG ≈∏Y ΩÉeCG á∏«∏dG IGQÉѪd ¬«ÑY’ ô°†M ¬fCÉH ƒ«æjQƒe ±ôàYG ó°V iôNCG Iôe ¬fGô«f É¡Lƒe ,ø«ÑY’ Iô°û©H Ö©∏d áfƒ∏°TôH ΩÉeCG ø«ÑY’ Iô°û©H Ö©∏dG ≈∏Y ÜQóàdG Éæ«∏Y'' :ÓFÉb º«µëàdG AGƒ°S áfƒ∏°TôH ΩÉeCG »≤jôa øe ÉÑkY’ ¿hOô£j ɪkFGóa É°UQÉÑdG Iôe ∂dP çóëj óbh ô«àfC’G hCG …õ∏«°ûJ »a âæc ÉeóæY ∫Éb É°UQÉÑdG iƒà°ùe øY ¬ãjóM »ah ,''Ée ÖÑ°ùd iôNCG ¬d ™aôf ¿CG Öéjh ™FGQ ≥jôa áfƒ∏°TôH'' :»dɨJôÑdG ÜQóªdG ¿hRƒØj Gók«L ¿ƒÑ©∏j ɪæ«M º¡fCG »a á∏µ°ûªdG øµdh ,á©Ñ≤dG .''¿hRƒØj É°k†jCG Gók«L ¿ƒÑ©∏j ’ ɪæ«Mh

''øjôN’ B G ¢ùµY AGôØ°üdG äÉbÉ£ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G óª©J ÉææµÁ ’'' äGQGòfGE øe ¢ü∏îà∏d äGQGòfGE »≤∏J ø«ÑYÓdG ¢†©H óª©J á«°†b øY ƒ«æjQƒe çóëJ ôNGB ó«©°U ≈∏Y á∏FÉW âëJ ¬©bhGC ∂dP ¬«ÑY’ óª©J ¿ÉCH Éëª∏e ,᪡ªdG äÉjQÉѪdG »a óLGƒàdG ¿Éª°Vh á≤HÉ°S äÉ뫪∏àd É≤ah ∂dP ¬dÉ©àaG ºZQ ’ƒjOQGƒZ É°UQÉÑdG ÜQóe ™e ¬JGP ôe’ C G π°üëj ºd âbh »a áHƒ≤©dG ¿GE »æfƒÑbÉ©«°S º¡f’ C AGôØ°üdG äÉbÉ£ÑdG ∫É©àaG Éæ浪j ’ øëf'' :¢Uƒ°üîdG Gò¡H ∫Éb …òdG ƒ«æjQƒe AÉ≤d Ö©d øe øµªàj ød ƒ«dÉaQÉc ¿’ B G ,∂dP π©a ¿ƒ©«£à°ù«a iôN’ C G ¥ôØdG ¢†©H ÉeGC ,∂dP Éæ∏©a .''∫É£H’ C G á£HGQ »a ÜÉgòdG

ɨ«∏dG äÉ¡LGƒe :ƒf ÖeɵdG Ö©∏e ‘

ɨ«∏dG äÉ¡LGƒe :ƒ«HÉfÒH Ö©∏e ‘

81 :äÉjQÉѪdG ´ƒªée 47 :áfƒ∏°TôH Rƒa 18 :ójQóe ∫ÉjQ Rƒa 16 :∫OÉ©àdG 161 :áfƒ∏°TôH ±GógGC 93 :ójQóe ∫ÉjQ ±GógGC

80 :äÉjQÉѪdG ´ƒªée 50 :ójQóe ∫ÉjQ Rƒa 16 :áfƒ∏°TôÑd RƒØdG 14 :∫OÉ©àdG 169 :ójQóe ∫ÉjQ ±GógGC 89 :áfƒ∏°TôH ±GógGC

...É«©bGh ¿Éc »fÉãdGh

ájóf’ C G iƒbGC óMGC ∫ÉjôdG'' : ’ƒjOQGƒZ ''…óëàdG ∫ƒÑb Éæ«∏Yh

äÉHÉ«¨dG

áeóÿG êQÉN hÒfGôZh ƒfGÒµ°SÉe ,∫Gó«HGC ,∫ƒjƒH

πL’ C øeõdG ≥HÉ°ùj ¿’ B G ƒgh »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ´ÉaO øY ÉÑFÉZ ∫ƒjƒH ¢ù«dQÉc áfƒ∏°TôH óFÉb ∫Gõj ’ πÑ≤ªdG AÉ©HQ’ C G Ωƒj É°†jGC ∫ÉjôdG ΩÉeGC É«fÉÑ°SGE ∂∏e ¢SÉCc »FÉ¡f IGQÉÑe πÑb ÜQóªdG á∏«µ°ûJ ≈dGE IOƒ©dG »dhódG RɵJQ’G ÖYÓd »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ó≤àØ«°S ɪc ,É«°ùædÉa áæjóªH ''ÉjÉà°ù«ªdG'' Ö©∏e ≈∏Y ,áHÉ°U’ E G ÖÑ°ùH ∫Gó«HGC ∂jôjGE »°ùfôØdG ô°ùj’ C G ô«¡¶dGh áHƒ≤©dG »YGóH ƒfGôµ«°SÉe ô««aÉN »æ«àæLQ’ C G ºLÉ¡ªdG IOƒ©H É°Uƒ°üN á∏ªàµe ±ƒØ°üH á¡LGƒªdG ∫ÉjôdG πNój ¿GC ô¶àæj iôN’ C G áØ°†dG ≈∏Yh ΩÉeGC ¢ùeÉîdG QGòfÓ E d ¬«≤∏J ó©H hô«fGôZ πjóÑdG ÜÉ«Z §≤a πé°ùæ°S å«M ,áªjR øH ºjôc »°ùfôØdG .á«°VɪdG ádƒédG »a hÉÑ∏«H

ójQóe ∫ÉjQ ΩÉeGC á∏«∏dG √òg IGQÉÑe ¿ÉCH ’ƒjOQGƒZ ±ôàYG ∫Ébh ,¬d iƒb’ C G ¢ùaÉæªdG ÉeGC ¬≤jôØd É«≤«≤M ÉfÉëàeG πµ°ûà°S óMGC ™e ¢ùaÉæà∏d Éæd á°Uôa É¡fGE'' :Oó°üdG Gòg »a É°UQÉÑdG ÜQóe º¡ f ’ C º¡¡LGƒæ°S Iôe ºc º¡j ’ ,¥ÓW’ E G ≈∏Y ájóf’ C G iƒbGC ∫ÉjôdG ’ƒjOGQƒZ ióëJh ''Éjƒb É≤jôa ä’ÉëdG ™«ªL »a ¿ƒ≤Ñj º¡j ’h ,∑Éæg ÜÉgòdGh …óëàdG ∫ƒÑb Éæ«∏Y Öéj'' :ÓFÉb á«MÉædG øe ájõgÉédG ƒg ºg’ C G øµdh É¡«∏Y ¿ƒµf »àdG ±hô¶dG .''RƒØ∏d áÑZôdG ôaƒJh á«ægòdG

§¨°†dG ™e ¿ƒ∏eÉ©à«°S ¿ƒÑYÓdG'' ''áëjôe á≤jô£H ™aôd ¿hõgÉL ¬«ÑY’ ¿ÉCH ’ƒjOQGƒZ ócGC iôNGC á¡L øe »a á∏«∏dG º¡¡LGƒJ ób »àdG •ƒ¨°†dG á¡LGƒeh …óëàdG :QÉW’ E G Gòg »a ÜÉ°ûdG ÜQóªdG ∫Ébh ,ójQóe ∫Éjôd º¡à¡LGƒe ,GóL áëjôe á≤jô£H §¨°†dG ™e ¿ƒ∏eÉ©à«°S ¿ƒÑYÓdG'' π©a Éæ浪j ’h ,¬Lh πªcGC ≈∏Y º¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG ¿ƒdhÉë«°Sh .''GóL …ƒb ¢ùaÉæe ™e óYƒe ≈∏Y øëf ¿’ B Gh Gòg øe π°†aGC

IGQÉ`````````Ñe π``````NGO IGQÉ````````Ñe

∫É```````jôdG »```````«dɨJôH ™```````e Ió```````jóL á```````¡LGƒe »```````a É```````°UQÉÑdG ƒ```````«fÉÑ°SGE QCÉãdG OhóM É¡«a ∞bƒàJ ’ IGQÉÑe »a ,ójQóe ∫ÉjQ ÖfÉL øe ƒ«dÉaQÉc hOQɵjQh »Ñ«H ø««dɨJôÑdG ø««dhódG ø«©aGóªdG ™e Iô°TÉÑe á¡LGƒe »a áfƒ∏°TôH ÖfÉL øe É«a ó«aGO »fÉÑ°SE’G ÖîàæªdG ±Góg ¿ƒµ«°S QhódG IGQÉÑe ≈dEG »fÉÑ°SE’G Öîàæª∏d »îjQÉàdG ±Gó¡dGh »dɨJôÑdG »FÉæãdG ø«H QCÉãdG Oƒ©j ɪfEGh ,ÜÉgòdG IGQÉÑe »a ∫ÉjôdG ≈eôe »a É°UQÉÑdG á«°SɪN øe ø«aóg πé°ùe É«a ¿ƒc óæY ø««dɨJôÑdG ø«©aGóªdG iód áKÓãdG ¿ƒÑYÓdG É¡«a Ö©d IGQÉÑe »a ,»dɨJôÑdG √QÉL ÜÉ°ùM ≈∏Y »FÉ¡ædG ™HQ Qhó∏d »fÉÑ°SE’G ÖîàæªdG πgCÉJ øY ¬H ø∏YCG …òdG ó«MƒdG πgCÉàdG ±óg πé°S ÉeóæY É«≤jôaEG ܃æL ∫Éjófƒe øe »FÉ¡ædG øªK .IGQÉѪdG ∂∏àd Iô«NC’G ≥FÉbódG »a É«ah »Ñ«H êôîj ¿CG πÑb ø««°SÉ°SCG EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

04

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒµ«°SÓµdG

±GógGC É°UQÉÑdG

∫ÉjôdG ±GógGC

É°UQÉÑdG Rƒa

∫OÉ©J

Rƒa ∫ÉjôdG

OóY äÉjQÉѪdG

251

262

63

30

68

161

59

55

14

5

9

28

8

17

2

1

5

08

11

8

2

4

0

06

7

12

1

2

3

06

336

354

82

42

85

209

...ɨ«∏dG »a 162 ºbQ ƒµ«°SÓµdG πÑb äGQÉ°üàfG á°ùªîH Ωó≤àj »µ∏ªdG

´ƒªée äÉ¡LGƒe äGAÉ≤∏dG ᫪°SôdG

70`H É°UQÉÑdG ´QÉ°üj ÉÑ≤d 73`H ∫ÉjôdG É«fÉÑ°SGE ‘ áeÉYõdG πL’ C

á°ùaÉæªdGádƒ£ÑdGá«fÉÑ°S’ E G ∂∏e ¢SÉCcÉ«fÉÑ°SGE ôHƒ°ùdG»fÉÑ°S’ E G á£HGôdG ¢SÉCc∫É£HGC á£HGQ ÉHhQhGC ´ƒªéªdG

IGQÉ```ÑŸG Ωƒ````‚ ¯ ''IôgÉX'' áLQóH ¿Éª‚ ƒfÉ«à°ùjôch »°ù«e ójQóe ∫ÉjQ ÖfÉL øe hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc »dɨJôÑdG IôgɶdG »FÉæãdG ¿ƒµ«°S ,á∏«∏dG √òg IGQÉÑe »a IOÉ©dG ¥ƒa ø«ªéf ,áfƒ∏°TôH ÖfÉL øe »°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQ’CGh º°SƒªdG Gòg Ió«édG ɪ¡à∏«°üM ≈dGE ô¶ædÉH ¿Gó«ªdG ¥ƒa ø«ÑY’ ºgGC ¿Éfƒµ«°S ɪ¡fGC å«M Ωó≤dG Iôc »a á«°SÉ«≤dG ΩÉbQ’CG πc ɪ£M ¿Gò∏dG ɪgh ,á«Øjó¡àdG á«MÉædG øe É°Uƒ°üN º°ùàJ »àdG áªîàdG ¿GC ô«Z ,á«°üî°ûdG ɪ¡eÉbQGC º«£ëJ »a ÉYô°Th ,º°SƒªdG Gòg á«fÉÑ°S’EG ¬f’C ,ø«ÑfÉédG øe IQƒ°üdG »a ø«ÑYÓdG øe GOóY ™°†à°S ΩƒéædG øe ø«≤jôØdG »à∏«µ°ûJ É¡H .ΩƒéædG πµd IGQÉÑe ¿ƒµà°S IGQÉѪdG ¿ÉEa áWÉ°ùÑHh

ójó÷G ™jô°ùdG QÉ£≤dG...ƒ∏«°SQÉe

…RƒL »dɨJôÑdG ÜQóªdG iód Ó°†Øe ÉÑY’ øµj ºd ¬fGC ºZQ Ö∏L »a ƒ«æjQƒe áÑZQ ∫ƒM QÉÑNGC øe ∂dP Ö≤YGC Éeh º°SƒªdG ájGóH ƒ«æjQƒe ô°ùjC’G ¥GhôdG »a É«°SÉ°SGC GQhO Ö©∏«d ΩÉ¡æàJƒJ øe ∫ÉH âjQÉZ …õ∏jƒdG »a Iƒ≤H ¬°ùØf ¢Vôa ÉØ∏«°S GO ƒ∏«°SQÉe »∏jRGôÑdG ô°ùj’CG ô«¡¶dG ¿GC ’GE ,∫Éjô∏d »dɨJôÑdG ÜQóªdG §£N »a ÉÑ©°U ɪbQ QÉ°Uh ,»µ∏ªdG ≥jôØdG á∏«µ°ûJ óæY Ωƒé¡dG »a Gô«ãc ºgÉ°ùj ¬fGCh É°Uƒ°üN ,¬æY AÉæ¨à°S’G ¬«∏Y π«ëà°ùj ¿ƒ«d ∂«ÑªdhGC »©aGóe ¬H ÆhGQ …òdG …QÉ¡ªdG π°UÉØdG ôcòàj πµdGh ,√Oƒ©°U Gòg á«HhQhC’G ∫É£HC’G á£HGQ ±GógGC πªLGC óMGC Óé°ùe .á∏«∏b ™«HÉ°SGC πÑb º°SƒªdG

.á«fÉÑ°S’EG á£HGôdG ¢SÉCc »a ø«≤jôØdG ø«H

»µ∏ª∏d á≤∏£e Iô£«°S É«fÉÑ°SÉEH IRÉટG ¢SÉCµdG ‘

§°Sh á¡HÉÛ ÊÉŸ’ C G ìÓ°ùdG..πjRhGC ôeóŸG É°UQÉÑdG ¿Gó«e

¿É≤jôØdG ɪg áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ ¿’C øe ¿Éc ¬fÉEa É«fÉÑ°SGE »a ÉéjƒàJ ôãcC’G äÉÑ°SÉæe IóY »a ɪ¡¡LGƒJ GóL »≤£æªdG ¢SÉCµdG hGC á«fÉÑ°SE’G ôHƒ°ùdG ¢SÉCc »a »àdG á°ùaÉæªdG »gh ,IRÉપdG á«fÉÑ°SE’G RÉa äÉjQÉÑe 8 »a ¿É≤jôØdG É¡«a πHÉ≤J ø«àæKÉH É°UQÉÑdGh É¡æe ¢ùªîH ∫ÉjôdG ,ø«≤jôØdG ø«H ∫OÉ©àdÉH IóMGh â¡àfGh »a Éaóg 17 π«é°ùJ øe ∫ÉjôdG øµªJh áfƒ∏°TôH ∞àcG ɪæ«H É°UQÉÑdG ≈eôe ≥jôØdG ≈eôe »a §≤a ±GógGC 8 π«é°ùàH .»µ∏ªdG

ºgGC óMÉCc ¬°ùØf πjRhGC Oƒ©°ùe π°U’CG »côàdG »fɪd’CG »dhódG ÖYÓdG ¢Vôa ÖY’ ø≤JGC å«M ,ƒ«HÉfô«H ƒZÉ«àfÉ°ùdG Ö©∏ªH ¬d º°Sƒe ∫hGC »a ójQóe ∫ÉjQ »ÑY’ ≈dGE áaÉ°VGE ´QÉH Qôªeh ÜÉ©dGC ™fÉ°üc √QhO ÉeÉY 22 ôª©dG øe ≠dÉÑdG §°SƒdG ƒ«æjQƒe …RƒL ÜQóªdG áë∏°SGC ºgGC óMGC πjRhGC ¿ƒµj ¿GC ô¶àæjh ,á«Øjó¡àdG ¬à«dÉ©a ºgGC ôÑà©j »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ¿Gó«e §°Sh §N ¿GC É°Uƒ°üN ,É°UQÉÑdG á¡LGƒe »a GôeGC ¿ƒµ«°S ¬eƒj »a πjRhGC óLGƒJ ¿ÉEa »dÉàdÉHh ,’ƒjOQGƒZ ÜQóªdG á∏«µ°ûJ Iƒb •É≤f .É°UQÉÑdG ¿Gó«e §°Sh IOÉeQGC á¡LGƒe »a ∫Éjô∏d GóL ÉjQhô°V

QƒjÉÑjOGC ó«cÉCàdG IGEG»QdɃÑZeƒ£‘dG »dhódG ºLÉ¡ªdSG ≥ôàa°ƒùj°ûfºÉed

äó¡°T »àdG äÉjQÉÑŸG ±GógGC 5 øe ÌcGC ...ɨ«∏dG ïjQÉJ ‘

E G »à«° ∏éf’ ÑjOGC πjƒfÉe ≥jôa ™e QƒjÉ °SƒªdG á∏°UGƒe QÉàNÉa …õ« fÉc øjGC ójQóe ∫Éjôd GQÉ©e »dÉëdG º,Ée óM ≈dGE á«Ñ∏°S ¬àjGóH âÖÑ°ùH øjGƒ¨«g ƒdGõfƒZ E G ÜÉ«Z ¿GC ô«Z e ¬H áªjR øH ¥Éëdh áHÉ°U’ cÉfƒe ºLÉ¡e C G ∫Éæ°SQGBh ƒ µ∏ªdG ≥jôØdG øe π©L GôNƒD »eƒé¡dG QÉ«îdG ≥Ñ°S’ » L ƒ R … e G ƒ C E G ,ƒ«æjQ áHÉ°U’ ÜQóªd ºg’ C G ¿GC É°Uƒ°üN æLQ’ ùj ºd øjGƒ¨«g øe óFÉ©dG »æ«àƒDj …òdG πµ°ûdÉH ¬àbÉ«d ó©à° ºéëH IGQÉÑe »a É«°SÉ°SGC G g d ∏ E G ƒµ«°SÓµ C G »a ∫ÉjôdG QÉ°üfGC Oh ácQÉ°ûª∏d ¬ Ó©ah ,»fÉÑ°S’ C G ™«HÉ°S’ Éæg ¿GC ƒdh ᪰SÉM QƒjÉÑjOGC Ö°ùc é°S ¿GC ó©H ,Iô«N’ àMG π ±GógGC IóY ªjR øH ácQÉ°ûªd Ó«Ä°V ’ɪ .á∏«∏dG É«°SÉ°SGC á

Éa ùØf Ö«ÑW ¢ùjód ° » j ü ° « Ö ’ Y Ñ » ¿ƒæ÷ÉH ¢∫ùÉjaQ É¢æSŸQGÉM ¿ÉCH óMGC ôµæj ’ ó’CbG

a ∫h Qóe µdh ,É«fÉÑ°SGE » É«°SÉc ô«µjGE ój ¢SQÉëdG ƒg ¢S¿hô«ãµdG ¬«∏Y ≥Øàj ób Ée øùjódÉa Qƒàµ«a áfƒ∏°TôH Ñj ¢ h ¬Ñ©d ¢SQÉM ¿GC ƒg ÉàØd ôãc’ C G ¢SQÉëdG ≈≤ ,¬JÉcƒ∏°ùH ≈àM E G ܃∏°SÉCH ô¶æ∏d SÉ«°Sɵd »WÉ«àM’G ¢SQÉëdÉaÑc GQhO Ö©∏j »fÉÑ°S’ « ÖîàæªdG »a ¢ àdG Iô«ÑµdG èFÉàædG »a Gô G º°SGƒªdG »a áfƒ∏°TôH C ¢SQÉëc ≥jôa É¡∏é°S »ÑdÉH »Øàµj ’ å«M ,Iô«N’ ∫òÑj πH ≈eôea É¡∏é°ùj L ¡ ƒ O G c Ñ « ô I √QhO »a áYGô ’ » e G d ø ª Ñ É N Q Ó j É ∫ ä G G d E à M »àdG äÉ«FÉ°ü W äÉaÉ°ùªd ¬°†côH É¡Ñ©∏j » ÑYÓdG ¢†©H ¬°†côj Ée õgÉæJ ób á∏jƒ °ùØf QhO ¢ùjódÉØd ɪc ,ø« »àdG IõØà°ùªdG ¬JÉcƒ∏°S π°†ØH ô«Ñc » É°üYGC ¢ùaÉæªdG ó≤ØJ Ée ÉÑdÉZ .√õ«côJh ¬H

ɪ¡æ«H á«HhQhGC äÉ¡LGƒe 6 ≈∏YGC ¿Éc ∫ÉjôdG Ö©ch

áfƒ∏°TôH 1-5 ójQóe ∫ÉjQ : 1930/1929 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 2-8 ójQóe ∫ÉjQ : 1935/1934 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 0-5 áfƒ∏°TôH : 1935/1934 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 5-5 áfƒ∏°TôH : 1943/1942 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 0-5 áfƒ∏°TôH : 1945/1944 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 1-6 ójQóe ∫ÉjQ : 1950/1949 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 2-7 áfƒ∏°TôH : 1951/1950 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 1-5 ójQóe ∫ÉjQ : 1952/1951 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 0-5 ójQóe ∫ÉjQ : 1954/1953 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 1-5 áfƒ∏°TôH : 1954/1953 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 5-1 áfƒ∏°TôH : 1963/1962 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 5-0 ójQóe ∫ÉjQ : 1974/1973 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 0-5 áfƒ∏°TôH : 1994/1993 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 0-5 ójQóe ∫ÉjQ : 1995/1994 º°Sƒe áfƒ∏°TôH 6-2 ójQóe ∫ÉjQ : 2009/2008 º°Sƒe ójQóe ∫ÉjQ 0-5 áfƒ∏°TôH : 2011/2010 º°Sƒe

,É«fÉÑ°SGE »a á«∏ëªdG äÉ°ùaÉæªdG êQÉN ájhôµdG á°ùaÉæªdG »a É°†jGC ¿É≤jôØdG ¬LGƒJ á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ ≈∏Z’CG á«HhQh’CG QhódG ÉJGQÉÑe ¿ƒµà°Sh äÉÑ°SÉæe 6 »a 8h 7 ø«JGQÉѪdG º°SƒªdG Gòg »FÉ¡ædG ∞°üf »a ∫ÉjôdG RÉa ,á≤HÉ°ùªdG »a ø«≤jôØdG ø«H ɪ«a á≤HÉ°ùdG äÉjQÉÑe ™HQC’G øe çÓK É°UQÉÑdG áë∏°üªd §≤a IóMGh IGQÉÑe â¡àfG ø«H ∫OÉ©àdG áé«àæd ¿ÉJGQÉÑe âdGBh ó≤a á«Øjó¡àdG á«MÉædG øe ÉeGC ,ø«≤jôØdG .É°UQÉÑ∏d 7 πHÉ≤e Éaóg 12 ∫ÉjôdG πé°S

iôNGC Iôe ∫ÉjôdG áÑbÉ©Ÿ ™∏£àj Éà°ù««fGE øY åjóëdG ¿hO »fÉÑ°S’ E G ÖîàæªdG hGC áfƒ∏°TôH ±ƒØ°U »a õjófÉfô«g »aÉ°ûJ øY åjóë∏d ¥ô£àdG Éæ浪j ’ Ωɪ°†f’G ¢†aQ ¿GCh ¬d ≥Ñ°S å«M ,ójQóe ∫ÉjQ ™e GóL á°UÉN á°üb ¬d ô«N’ C G Gòg ,Éà°ù««fGE ¢ùjQófGC ¬∏«eR ÖîàæªdG RÉéfGE »°Sóæ¡e ºgGC óMGC ¿Éc …òdG Éà°ù««fGE ,¢†aôj ’ É°VôY ¬«≤∏J ºZQ »µ∏ªdG ≥jôØdG ±ƒØ°üd èjƒààdG ±óg É¡ªgGCh ᪡ªdG ¬aGógGCh ᪰SÉëdG ¬JGôjôªàH ô«N’ C G É«≤jôaGE ܃æL ∫Éjófƒe »a »fÉÑ°S’ E G ,¿Gó«ªdG §°Sh §N ≈∏Y Iô£«°ùdG »a ’ƒjOQGƒZ ÜQóªdG áë∏°SGC óMGC É°†jGC ƒg ¿ƒµ«°S ,Góædƒg ΩÉeGC ∫ÉjófƒªdÉH .Ωƒé¡dG »a É«a ó«aGOh »°ù«ªd ôÑcGC øjƒªJh ,´Éaó∏d ôÑcGC ájɪM ¿Éª°V »dÉàdÉHh

äÉ°ùaÉæe »a óFÉ°S ƒg Ée ±ÓN ≈∏Y »g ∫ÉjôdG áØc âfÉc øjGC á«fÉÑ°S’EG ádƒ£ÑdG ôeC’G ¿ÉEa ,GóL áØ«ØW áÑ°ùæH ƒdh íLQC’G ∂∏e ¢SÉCc äÉ°ùaÉæe »a ÉeɪJ ∞∏àîe 28 »a ¿É≤jôØdG É¡«a ¬LGƒJ »àdG É«fÉÑ°SGE hGC áeó≤àªdG QGhOC’G ∞∏àîe »ah áÑ°SÉæe ó≤a ,á«FÉ¡ædG IGQÉѪdG É¡«a ɪH IôNÉCàªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y äÉjQÉÑe 9 »a ∫ÉjôdG RÉa É°UQÉÑdG äRÉa ɪæ«H ¢SÉCµdG »a É°UQÉÑdG ø«H ∫OÉ©àdÉH ¢ùªN â¡àfGh á¡LGƒe 14 »a øµªJ ó≤a ±Góg’CG ó«©°U ≈∏Y ÉeGC ,ø«≤jôØdG 55 »a É°UQÉÑdG ∑ÉÑ°T IQÉjR øe ∫ÉjôdG ój ≈∏Y ∫ÉjôdG ∑ÉÑ°T äõàgG ɪæ«H áÑ°SÉæe .áÑ°SÉæe 59 »a É°UQÉÑdG

‘ Rƒa …GC ≥≤ëj ⁄ ∫ÉjôdG á«fÉÑ°S’ E G á£HGôdG ¢SÉCc

äÉjQÉÑe »a óFÉ°S ƒg ɪd ÉaÓN ¿ÉEa ,ø««fÉÑ°SE’G ∂∏ªdG ¢SÉCch ádƒ£ÑdG á£HGôdG ¢SÉCc á≤HÉ°ùe »a ø«≤jôØdG äGAÉ≤d áÑàY ó©àJ ºdh GóL IQOÉf âfÉc á«fÉÑ°SE’G É¡æe 2 »a É°UQÉÑdG äRÉa ,äÉjQÉÑe â°ùdG »a ,ø«≤jôØdG ø«H ∫OÉ©à∏d É¡æe 4 âdGB ɪæ«H ≈∏Y Rƒa …GC πé°S ¿GC ∫Éjô∏d ≥Ñ°ùj ºd âbh ,á«fÉÑ°SE’G á£HGôdG ¢SÉCµH É°UQÉÑdG ÜÉ°ùM 8 ójQóe ∫ÉjQ πé°S ó≤a ±GógC’G á¨∏H ÉeGC ɪch Éaóg 13 É°UQÉÑdG â∏é°S ɪæ«H ±GógGC á«æ«ÑdG äÉ¡LGƒªdÉH ≥∏©àj Éæg ôe’CÉa Éæ∏b

áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ É≤jôa ôÑà©j å«M ,É«fÉÑ°SÉEH ÉéjƒàJ ôãcC’G ø«≤jôØdG äÉ°ùaÉæªdG ™«ªL »a ÉÑ≤d 73 ∫ÉjôdG Rƒëj ∂«à∏JGC ôÑà©j ɪæ«H É°UQÉÑ∏d ÉÑ≤d 70 πHÉ≤e ó«°UôH á«fÉÑ°S’EG áµ∏ªªdG ájófGC ådÉK hÉÑ∏«H ''ƒµ«°SÓµdG'' IGQÉÑe ¢†©ÑdG ôÑà©jh ,ÉÑ≤d 34 á«°VÉjQ á¡LGƒe áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ ø«H ∞°Uƒj ∫ÉjôdG ¿ƒµd ∂dPh ,á«°SÉ«°S OÉ©HÉCH ,É«fÉÑ°SGE »a »µ∏ªdG êÉà∏d πãªe ¬fGC ≈∏Y ∞°Uƒj Ée áfƒ∏°TôH πãªj ɪæ«H É«fƒdÉJÉc º«∏bGE »a ¿’ÉJɵdG ø««dÉ°üØf’ÉH ¬fóe ôÑcGC áfƒ∏°TôH áæjóe ôÑà©J …òdG .É¡ªgGCh

162 ºbQ ƒµ«°SÓµdG ''ɨ«∏dG'' ïjQÉJ ‘

¿GC áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ »≤jôØd ≥Ñ°S á«fÉÑ°S’EG ádƒ£ÑdÉH IGQÉÑe 161 »a É¡LGƒJ ø«H äÉ¡LGƒªdG äó¡°T å«M ,ÉgóMh ,äÉ«FÉ°üME’G »a Gô«Ñc ÉHQÉ≤J ø«≤jôØdG RÉa ôcòdG áØdÉ°S IGQÉÑe 161 ´ƒªée øªa 63 èFÉàf âdGB ɪæ«H IGQÉÑe 68 »a ∫ÉjôdG 30 â¡àfG ø«M »a É°UQÉÑdG áë∏°üªd IGQÉÑe øe ÉeGC ,∫OÉ©àdÉH ø«≤jôØdG ø«H IGQÉÑe 262 ∫ÉjôdG πé°S ó≤a á«Øjó¡àdG á«MÉædG â∏é°S ɪæ«H É°UQÉÑdG ≈eôe »a Éaóg ɪch ∫ÉjôdG ≈eôe »a Éaóg 251 É°UQÉÑdG ≥∏©àJ äÉ«FÉ°üM’EG √òg ¿ÉEa Éæ∏b ¿GC ≥Ñ°S á«fÉÑ°S’EG ádƒ£ÑdG »a ø«≤jôØdG äÉ¡LGƒªH á«∏ëªdG äÉ°ùaÉæªdG á«≤H ¿hO ÉgóMh .á«LQÉîdGh

áëHGQ ¥GQhGC

∫ÉjôdG ¢SGCQ ‘ ´Gó°Uh É°UQÉÑdG ‘ º‚ ‘É°ûJ »aÉ°ûJ »fÉÑ°S’ E G »dhódG ÜÉ©d’ C G ™fÉ°U ¿ÉEa ,»f’ÉJɵdG ≥jôØdG Iƒb á£≤f ƒg áfƒ∏°TôH §°Sh §N ¿Éc GPGE ÜÉ©dGC ™fÉ°U π°†aGC øjô«ãµdG πÑb øe ôÑà©j ¬fGC É°Uƒ°üN ,§îdG Gòg »a É°UQÉÑdG áë∏°SGC ºgGC óMGC ôÑà©j õjófÉfô«g GóL ÉéYõe ÓeÉY áfƒ∏°TôH ¿Gó«e §°Sh §N »a »aÉ°ûJ óLGƒJ ¿ƒµ«°Sh ,á«°VɪdG á∏«∏≤dG º°SGƒªdG »a ºdÉ©dG »a ≈∏Yh ,»aÉ°ûJ πãe ÖY’ äÉcôM »a ºµëà∏d ∞YÉ°†e ó¡L ∫òÑd ¿hô£°†«°S øjòdG ójQóe ∫ÉjQ §°Sh »ÑYÓd .ƒ°ùfƒdGC »HÉ°ûJ »fÉÑ°S’ E G ÖîàæªdG »a ¬∏«eR ¿ƒfÉ©«°S øe ¢SGCQ

É¡Jô£«°S â°Vôa É°UQÉÑdG ∂∏ŸG ¢SÉCc ‘

’ƒjOQGƒZ øe ΩÉ≤àfÓd ƒ«æjQƒe ÒcƒL øjGƒ¨«g ójQóe ∫Éjôd »æ«àæLQC’G »dhódG ºLÉ¡ªdG êôN ∞«µdGh ºµdÉH ÜÉgòdG IGQÉÑe IQÉ°ùN ó©H ÜÉjE’G IGQÉÑe »a Qôµàj ød ôeC’G ¿ÉCH ÓFÉb É°UQÉÑdG É¡«a óYƒJ äÉëjô°üàH øjGƒ¨«g ƒdGõfƒZ øeh á∏«∏b ™«HÉ°SGC πÑb ’GE ó©j ºdh ÓjƒW ÜÉZh Ö«°UGC ódƒªdG »°ùfôØdG ÖYÓdG ¿GC ô«Z ,ójQóªH ÜQóª∏d áëHGQ ábQh ≈≤Ñj ∂dP ™e ¬fGC ô«Z ,á∏«∏dG √òg ƒµ«°SÓc »a É«°SÉ°SGC ¬àcQÉ°ûe GóL ó©Ñà°ùªdG ±hôX âYO GPGE Ée ádÉM »a »µ∏ªdG ≥jôØ∏d GóL Gó«Øe ¿ƒµj óbh •É«àM’G óYÉ≤e ≈∏Y »dɨJôÑdG .¬H áfÉ©à°SÓd É¡àé«àfh IGQÉѪdG

»°SÉ°SGC áLQóH »WÉ«àMG ÉàjÉc ácQÉ°ûª∏d í°Tôe

hójÉ°S »dɪdG »dhódG §°SƒdG ÖY’ ¿ƒµj ’ ób ɪHQ É«WÉ«àMG Ö©∏dG ¿ÉCH ΩÉjGC πÑb ±ôàYG …òdG ƒgh áfƒ∏°TôH ≥jôa ±ƒØ°U »a É«°SÉ°SGC ÉÑY’ ÉàjÉc øµdh ,Éà°ù««fGEh »aÉ°ûJ ∫ÉãeGC ø«ÑY’ º°†j ¬Ñ°üæe ¿GC É°Uƒ°üN ¬éYõj ’ É°UQÉÑdG πãe ≥jôa »a ÉÑdÉZ PGE ,’ƒjOQGƒZ Ö«H ÜQóª∏d ''ô«cƒédG'' ø«ÑYÓdG ºgGC óMGC ≈≤Ñj á«∏«Ñ°TGEh ¢ùfÓd ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG »ah ,•É«àM’G óYÉ≤e ≈∏Y »f’ÉJɵdG ≥jôØ∏d ÜÉ°ûdG ÜQóª∏d ∫h’CG QÉ«îdG »dɪdG ÖYÓdG ¿ƒµj Ée IGQÉѪdG áé«àf ≈∏Y ô«KÉCàdG »a ô«Ñc QhO ¬d ¿Éch É«°SÉ°SGC ≈àM hGC É«WÉ«àMG ∑QÉ°T Iô«ãc ¿É«MGC ’ɪàMG ∑Éæg ¿GC ≈dGE IQÉ°T’EG QóéJh Gòg ,¬FÓeR ƒëf ¬JGôjôªàH É¡d ¬©æ°U hGC ±GógÓ C d ¬∏«é°ùàH ÉeGE .á∏«∏dG IGQÉÑe »a É«°SÉ°SGC ÉàjÉc ∫ƒNód Gô«Ñc

ÖYÓdG ïjQÉJ ‘ ''É«a ó«aGO'' GCƒ°SGC ¬LGƒ«°S ∫ÉjôdG º≤Y Iôàa GCƒ°SGC ó©J å«M ,GóMGh Éaóg Rôëj ¿GC ¿hO »fƒdÉàµdG ≥jôØdG ™e äÉjQÉÑe ™°ùJ É«a ó«aGO ≈∏Y äôe RGôMÉEH É«a ó«ØjO º°SG §ÑJQG Ée IOÉYh ,ᣰùbô°S ∫ÉjQ ¢ü«ª≤H ɨ«∏dG »a Ö©∏dG GCóH òæe ¬≤MÓJ »Øjó¡J á£HGQh ɨ«∏dG »a Iô«N’ C G ¬JÉcQÉ°ûe øµd ,ÉHhQhGC »a ø«aGó¡dG π°†aGC øe óMGh ¬fGC âÑãJ ¬eÉbQÉCa ,±Góg’ C G »g 0 -3 ÉcQƒjÉe ¬Ø«°†e ≈∏Y áfƒ∏°TôH É¡«a RÉa »àdG IGQÉѪdG âfÉch .∫ƒeÉCªdG iƒà°ùªdG øY ¬H äó©àHG ∫É£H’ C G »a çÓKh ɨ«∏dG »a äÉjQÉÑe â°S á∏«W ∑ÉÑ°ûdG »dhódG ±Gó¡dG õ¡j ºd Égó©H ,ɨ«∏dG »a É«a ¬«a πé°ùj AÉ≤d ôNGB ¿Éc ÉjGC äÉjQÉÑe ™°ùàd π«é°ùJ ¿hO §b ≥Ñj ºd ,á«fÉÑ°S’ E G ɨ«∏dG ≈dGE ¬≤jôW É«a ±ôY òæeh ,∫É£H’ C G á£HGQ .¬H Ö©∏j ¿Éc …òdG ¢ü«ª≤dG EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

05

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒ```µ«°SÓµdG

hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ºàNh »ª°SôdG ™bƒª∏d ¬ãjóM ∫GƒD°S øY áHÉL’ E ÉH ,≥jôØ∏d …òdG »ØîdG ´Gô°üdÉH ≥∏©J áfƒ∏°TôH ºéf ø«Hh ¬æ«H ™dófG πc ¿GC ócGC å«M ,»°ù«e π«fƒ«d áaÉë°üdG ΩÓc ƒg ∫É≤j Ée ¿ƒµj ¿GC É«aÉf ,¬eÓc ¢ù«dh ¿GC ΩÉj’ C G øe Ωƒj »a ôµa ¿GC hGC ,±Gó¡dG Ö≤d ≈∏Y ¢ùaÉæj ''ƒµ«°SÓµdG'' IGQÉÑe øe π©éj ¬æ«H É«°üî°T Éjhôc ÉYGô°U ’ ÉfGC'' :∫Ébh ,»°ù«e ø«Hh ∫É≤j …òdG ΩÓµdÉH »d ábÓY ô«Z »°ùØf ôÑàYGC ,∞ë°üdG »a …GC ™e á°ùaÉæe …ÉCH »æ©e ∫ÉjQ áeóN »a Éæg ÉfGC ,¢üî°T ¬°ü«ªb øY ™aGOGCh ójQóe ƒg »aóg'' :™HÉJh ,''§≤a …OÉædG Gòg ™e ÜÉ≤dC’G ≥«≤ëJ πNOGC »æ∏©éj Gògh ,≥jô©dG IóYÉ°ùe πLGC øe ¿Gó«ªdG ¢ù«dh RƒØdG ≈∏Y ≥jôØdG ∫ÉjQ ìÉéæa ,»°ùØf IóYÉ°ùe â°ùdh É°†jGC »MÉéf ƒg ójQóe .''π«°UÉØàdG á«≤ÑH ɪà¡e

¬fGC á«∏ëªdG áaÉë°ü∏d ¬ãjóM »a ócGC å«M ,Ωƒ«dG IGQÉѪH áfƒ∏°TôH Rƒa áfÉN »a Ö°üJ »àdG äÉ桵àdG πc hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ºéædG ¢†aQ ø°ùMGC »a øëf'' :hódÉfhQ ∫Ébh ,∂dP äÉÑK’ E á°Uôa IôªdG √òg ''ƒµ«°SÓc'' ¿ƒµ«°Sh ,ôãc’ C G ºjó≤J ≈∏Y QOÉb ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ≈∏Y ô°üj ∫GRÉe ,''ôNGB Öcƒc øe äÉCj ºd ≥jôa ¬f’ C áfƒ∏°TôH Ωõg Éæ浪j ó¡édG øe Gójõe ÉædòH GPGE ,Iôàa òæe Ió«L á≤jô£H …OƒDj Éæ≤jôah ,É«dÉM ÉædGƒMGC ≈∏Y QOÉb Éæ≤jôa ¿GC ócÉCàe ÉfGC ,GóHGC ô°ùîj ’ É≤jôa ¬∏©éj ’ Gòg øµd ,á∏«ªL Ωób Iôc Ö©∏jh ô«Ñc ≥jôa É°UQÉÑdG'' :»dɨJôÑdG ºéædG ™HÉJh πc »a QGƒ°ûªdG á∏°UGƒªd QÉ°üàf’G ≥«≤ëJ ≈∏Y õcôæ°Sh äÉfɵe’ E G ∂∏ªf øëæa ,iôN’ C G çÓãdG äÉjQÉѪdG »ah IGQÉѪdG √òg »a RƒØdG .''É#«∏dG É¡«a ɪH äÉ°ùaÉæªdG

á£≤f GCƒ°SGC 0-5 IQÉ°ùN'' ''É¡ë°ùeÉC°Sh …QGƒ°ûe »a

…ÉCH É«æ©e â°ùd'' »°ù«e ™e ´Gô°U AGQh ≈©°SGCh ''ÜÉ`````````≤d’ C G

:ƒ°ùfƒdGC »HÉ°ûJ º````d øµd 0-5 É``æ«°ùf'' ''OôdG ™«£à°ùf ÉæfGC ¢ùæf

»àdG ÜÉgòdG IGQÉѪd hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc OÉYh ócGC å«M ,áØ«¶f á«°SɪîH áfƒ∏°TôH RƒØH â¡àfG ,»°VÉjôdG √QGƒ°ûe »a GCƒ°S’ C G ¿Éc AÉ≤∏dG ∂dP ¿GC »°üî°ûdG √OhOôe ¿GC ≈dGE âbƒdG ¢ùØf »a Gô«°ûe :∫Ébh ,AÉ≤∏dG øe πe ¬fGC áLQód ÉØ«©°V ¿Éc É¡eƒj äô©°T ,»d áÑ°ùædÉH ájɨ∏d ÉÄ«°S ¿Éc AÉ≤∏dG ∂dP'' GCƒ°S’ C G AÉ≤∏dG √ôÑàYGC ÉfGCh ôcòj ÉÄ«°T ΩóbGC ºd »fGC »æµd'' :hódÉfhQ ™HÉJh ,''»°VÉjôdG …QGƒ°ûe »a ød ,(Ωƒ«dG) âÑ°ùdG IGQÉÑe »a AÉ≤∏dG ∂dP í°ùeÉC°S á°UÉNh …OÉædG ¢ùØf øe ø«Jôe ô°ùNGC ¿ÉCH íª°SGC π¨à°ùæ°Sh Éæ°VQGC ≈∏Y Ö©∏à°S IGQÉѪdG ,áfƒ∏°TôH ,''IGQÉѪdG ∂∏J ÉfQÉ°üfGC ≈°ùæj »µd ±hô¶dG πc á©FGQ áYƒªéªdG πNGO AGƒL’ C G »fƒbó°U'' :ºàNh äGAÉ≤∏dG πµH RƒØdG øY çóëàj πµdGh GóL ìÉàتdG »g É#«∏dG IGQÉÑeh ,áfƒ∏°TôH ΩÉeGC á«≤ÑàªdG .''äÉjQÉѪdG »bÉÑd

§∏îj ƒ«dÉaQÉc ÜÉ«Z »a ƒ«æjQƒe äÉHÉ°ùM ∫É£H’ C G á£HGQ ÜÉgP

πbGC ¿ƒµj ób ''É#«∏dG'' »a âÑ°ùdG AÉ≤d ,∫É£H’ C G á£HGQh ∂∏ªdG ¢SÉCc øe ᫪gGC ?∂dòc ¢ù«dGC

.ɪ¡eÉeGC ø«Jôe ô°ùîj ¿GC ójôj ’ ¬fGE ∫Éb ƒ«æjQƒe ó©H §¨°†dÉH ¿hô©°ûJ ’GC ,óMGh ≥jôa øe ?ΩÓµdG Gòg

ÜQóªdG ΩÓc øe §¨°†dÉH ô©°ûf ’ ÉfQÉ°üfGC Qƒ©°T øe πH ,§≤a ƒ«æjQƒe ó©H á°UÉN ɪFGO ºgAÉah GƒàÑKGC øjòdG IGQÉÑe »a √ƒ∏©a Éeh ¿ƒî«N áªjõg ójQGC ’ ,ΩÉ¡æJƒJ ≈∏Y ≥«∏©àdG »æµd •ƒ¨°†dG ÉæfÉCH ó≤àYGC õ«côàd êÉàëf ¢ùaÉæªdG ,ô«Ñc ,õ«côàdG äó≤a GPGE ∂d ôبj ød IôªdG Gòg ÜQóªdGh ∂«∏Y »°†≤«d ∂dP π©a óª©àj πH ¿GC ºµ«∏Y ,Gò¡H ™«ªédG ôÑNGC ƒ«æjQƒe øe 0-5 AÉ≤d ôÑà©f ø«ÑYÓc ÉæfGC GƒcQóJ ó©H ¢ùæf ºd øµd ,ÉeɪJ √Éæ«°ùfh »°VɪdG πc »a OôdGh º¡«∏Y RƒØdG ™«£à°ùf ÉæfGC .âbh

Gòg »a ∂©e ∞∏àNGC ¿GC »d íª°SGE ÉMÉàØe ''É#«∏dG'' AÉ≤d ôÑàYGC ÉfÉCa ,ìô£dG ,áfƒ∏°TôH ø«Hh Éææ«H äÉjQÉѪdG á«≤Ñd øe Ó«∏b º£ë«°S …òdG RƒØdG ≥«≤ëJ Éæ«∏Y ¿Éc ¿GEh ≈àM ,''É°UQÉÑdG'' »ÑY’ áªjõY ÉæHô≤j ¬fGC ’GE ''É#«∏dG'' Éæd ≥≤ëj ød RƒØdG πNóæ°S å«M ,ÜÉ≤d’CG á«≤H øe GóL ,º¡dh Éæd IójóL á«∏≤©H ¢SÉCµdG »FÉ¡f ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ¿ƒcQó«°S º¡fGC á°UÉN .áfƒ∏°TôH Ωõg ≈∏Y QOÉb

¿ƒµ«°S É#«∏dG ƒµ«°SÓc'' ''A»````°T πc ìÉ``````àØe

Gòg RƒØdÉH ºcQÉ°üfGC ó©J πg ,Gô«NGC ?âÑ°ùdG

Éfó¡L iQÉ°üb ∫òÑæ°S ÉæfÉCH ºgóYGC »æ©j GPÉe º∏©f øëf ,ºgOÉ©°SGE πLGC øe º¡∏L’Ch ,º¡d áÑ°ùædÉH ''ƒµ«°SÓµdG'' »a §≤a ¢ù«d ¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈∏Y πJÉ≤æ°S äÉjQÉѪdG πc »a πH ,âÑ°ùdG IGQÉÑe .ø«°ùaÉæªdG πc ™eh iôN’CG ójQóe ∫ÉjQ ¿ƒjõØ∏J øY

™bƒàJ ∞«c ?AÉ≤∏dG Gòg

äGAÉ≤∏dG áfƒ∏°TôH ™e áÑ©°U ɪFGO ,Iô«£Nh »a á°UÉN Ógòe GQƒ£J âaôY »àdG Iô«N’CG º°SGƒªdG ¢ùaÉæªdG ¿ÉeôM ≈∏Y ¿hóªà©j º¡fGE ,º¡d â«à°ûJh ¬bÉgQGE »dÉàdÉHh IôµdG øe IGQÉÑe »a Éæd π°üM Ée Gògh ,√õ«côJ Ωƒª©dG ≈∏Y ,¿’BG ¬ÑæéJ Éæ«∏Yh ÜÉgòdG GóL ≥gôe A»°T ƒ¡a IôµdG ≈∏Y ßaÉëf ¿GC Gójó°T ÉYGô°U øµd ,áfƒ∏°TôH »ÑY’ ΩÉeGC .IGQÉѪdÉH RƒØ∏d ¬°VƒN Éæ«∏Y Öéj

ΩÉeGC Ö©∏à°S ∂f’ C ,RôH’ C G ¿ƒµà°S ∂ડe »a Ó«eR ɪgh »aÉ°ûJh Éà°ù«fGE ?ÖîàæªdG

ɪ¡©e âÑ©dh ¿Gó«L ¿ÉÑY’ ɪg »a ¿ÉÑ©∏j ɪ¡æµd ,ÖîàæªdG »a Gô«ãc øe …óMh â°ùd ,iôNGC á≤jô£H áfƒ∏°TôH πjRhGCh Iô«°†N ¿ƒµ«°ùa ɪ¡eÉeGC Ö©∏«°S óæ∏d óædG ∞≤f ¿GC ∫hÉëæ°Sh á«≤ÑdGh

¬à``ÉbÓe ó`````jQGCh ∫É````jôdG ™e »`````Ñ∏b'' :∫hhGQ ''∫É£``````HC’G á```£HGQ »````FÉ¡f »a »dÉëdG »fɪd’ C G ∂dÉ°T ÖY’h ≥HÉ°ùdG ójQóe ∫ÉjQ IQƒ£°SGC ∫Éb ∫É£HGC á£HGQ »FÉ¡æd πgÉCàdG ≥«≤ëàH º∏ëj ¬fGE ,¢ù«dGõfƒ" ∫hhDGQ ¬LGƒe »a á∏¡°S ¿ƒµJ ød ᪡ªdG ¿GC ºZQ ,∂dÉ°T ¬jOÉf ™e ÉHhQhGC √òg ¿GC ∫hhDGQ ±É°VGCh ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe …õ«∏éf’ E G ¥Óª©dG »FÉ¡f »a ójQóe ∫ÉjQ á¡LGƒe »a ÓeGB Iƒ≤H √hóëJ áÑZôdG Qƒ©°ûdG ™«£à°ùj ød á«îjQÉJ äɶëd ¢û«©j ¬∏©é«°S Ée ,IQhódG Gòg »a ∫ÉjôdG ™e »Ñ∏b'' :∫hhDGQ ∫Ébh ,É¡dƒ°üM ≈àM É¡H Iójó°T áÑZQ …ód ,»FÉ¡ædG »a É°†jGC ¬¡LGhGC ¿GC ≈æªJGCh ƒµ«°SÓµdG .''¢SÉCµdÉH RƒØdGh »FÉ¡æ∏d Oƒ©°üdG ≈∏Y ∂dÉ°T IóYÉ°ùªd

ƒfÉ«à°ùjôc ∫h’ C G ójQóe ∫ÉjQ ºéf π°UGhh ,á≤ãdG øe ójõªH ''ƒµ«°SÓµdG'' øY ¬ãjóM hódÉfhQ ¬∏°üJ »àdG ájôî°ùdG ºéM øe Öé©J ¬fGC ócGC ø«M ¬fÉEa Gò¡Hh ,áfƒ∏°TôH »a IQOÉ°üdG ∞ë°üdG øe ,¿Gó«ªdG »a Oô∏d »¨Ñæj ɪc ¿hõcôe √AÓeRh `cÉæg ôjó≤àdG GhhDÉ°SGC ó≤d'' :»dɨJôÑdG »dhódG ∫Ébh ≥jôa ÉæfÉCH »MƒJ á≤jô£H ÉæY GƒKóëJh ,ô«ãc ∫ƒbGC »æµd ,á°ùaÉæªdG ≈∏Y iƒ≤j ’ ∞«©°V ,Gô«NGC »µÑ«°S ’hGC ∂ë°†j øe ¿GE áfƒ∏°TôÑd ±É°VGCh ,''¿Gó«ªdG »a …ôé«°S Ée iôæ°Sh ɪ¡e Éæ«∏Y ôKƒDj ¿GC A»°ûd øµªj ’'' :ƒfÉ«à°ùjôc ∫É≤j Ée ¿GC ≈∏Y ócGC ƒ«æjQƒe …RƒL ÜQóªdG ,Gƒ∏©a ±ƒdÉCe ôeGC Gògh ,ÉæJÉjƒæ©e øe π«ædG ¬aóg Éæg ájGóH IQÉ°TGE ºµëdG »£©j ø«M ÉeɪàgG √ô«©f ødh .''AÉ≤∏dG

»°ù«e ≈∏Y óªà©J É°UQÉÑdG'' :ƒfGódÉa ''hódÉfhQ ≈∏Y ÉfOɪàYG áLQO øe ôãcGC ∫ÓN á«∏°†aGC ∂∏àªj ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ƒfGódÉa »NQƒN ójQóe ∫Éjôd »°VÉjôdG ôjóªdG ôÑàYG ɪ∏ãe ø«©e ÖY’ ≈∏Y Gô«ãc óªà©J ’ ƒ«æjQƒe áÑ«àc ¿GC »a πãªàJ á©HQ’ C G ƒµ«°SÓµdG äGAÉ≤d ¢SÉCc »Øa ,RƒØdG ójôj ±ôW πc'' :¬dƒb »YGPGE íjô°üJ »a AÉLh ,»°ù«e ≈∏Y ¢ùaÉæªdG óªà©j ,äƒe hGC IÉ«M ÉJQÉÑe ¿ƒµà°S ∫É£H’ C G á£HGQ »ah ,äƒe hGC IÉ«M IGQÉÑe ¿ƒµà°S IGQÉѪdG ∂∏ªdG á«∏NGO â°ù«dh á«LQÉN Qƒe’ C ™°†îj ɪ¡æ«H ô«Ñc óëJ Éæg ¿ƒµ«°S ø«HQóª∏d áÑ°ùædÉHh ,ɪ¡«≤jôa ≈∏Y ô«Ñc ô«KÉCJ ɪ¡jódh IOÉ©∏d ¿ÉbQÉN ¿Éªéf »°ù«eh hódÉfhQ'' :™HÉJh ,''§≤a ≥∏©àj ɪ∏ãe hódÉfhQ iƒà°ùªH Gô«ãc ≥∏©àj ’ √Gƒà°ùe ¿GC á«∏°†aGC ∂∏ªj ójQóe ∫ÉjQ ¿GC øXGCh .''IGQÉѪdG ∫ÓN »°ù«e êGõªH áfƒ∏°TôH iƒà°ùe

''á«fóH ÉcÉc á∏µ°ûeh ,hódÉfhQ »a •ôØf ¿GC π«ëà°ùªdG øe'' QÉ°üf’ C G ÖdÉW ɪc ,¿Ó«e ΩɪàgG πëe óLƒj …òdG hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ó≤Y ™«H á«fɵeGE ƒfGódÉa ó©Ñà°SG ,ôNGB ¿ÉC°T »ah ,''Ó°UGC áMhô£e ô«Z ¬dÉ≤àfG á«fɵeGEh √OƒLƒH AGó©°S øëfh Éæjód ÖY’ π°†aGC hódÉfhQ'' :∫Ébh ,ÉcÉc hOQɵjQ ≈∏Y ôÑ°üdÉH ¬eôM Ée ƒgh á∏jƒ£dG ¬àHÉ°UGE áé«àf É«fóH ôKÉCJ ¬æµd ܃gƒe ÖY’ ¬fGE ,É«dÉM áMhô£e â°ù«d ÉcÉc ∫É≤àfG á«fɵeGE'' :™HÉJh .''±hô©ªdG √Gƒà°ùªH Qƒ¡¶dG øe

á¡LGƒªd õgÉL âfGC πg ,óédG âbh ¿ÉM ?äGôe ™HQGC áfƒ∏°TôH

É¡fGE ,á≤«≤ëdG âbh ¿ÉM ó≤d º©f Oóë«°S ô¡°ûdG Gògh ájɨ∏d á°SÉ°ùM á∏Môe ™e ÉæéFÉàf å«M ,º°SƒªdG ájÉ¡f íeÓe ,ájÉ¡ædG »a A»°T πc ≈∏Y ∫óà°S áfƒ∏°TôH (Ωƒ«dG) âÑ°ùdG IGQÉѪd ájóéH ô°†ëf øëf AÉ≤∏dG ,RƒØdG ƒgh óMGh A»°T ÉæfÉgPGC »ah π°üj ºd áfƒ∏°TôHh ÉeɪJ Ó¡°S ¿ƒµj ød .Qƒe’CG Éæd π¡°ùj ≈àM âbƒdG Gò¡d

∂ë°†j øe áfƒ∏°TôÑd ∫ƒbGC'' ''Gô«NGC »µÑj ’hGC

ƒfÉ«à°ùjôc :hó```dÉfhQ á`fƒ∏°TôH'' øe äÉC``j ºd ô`NGB Öcƒc É```æ浪jh ''¬```````eõg

»a RƒØdG ≥≤M ∫ÉjôdG ¿GC ºZQ ócGCh øj’ äQÉg âjGh Ö©∏e á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf ≈dGE √Qhôe Ωóæj ób ¬fGC ’GE ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á≤«bódG »a çóM Ée ≈∏Y Gô«ãc ∂∏J øe ø«KÓãdGh á©°SÉàdG Ö∏b ≈≤∏J å«M ,á¡LGƒªdG ƒ«dÉaQÉc hOQɵjQ ´ÉaódG ¬à∏bôY ó©H AGôØ°üdG ábÉ£ÑdG øe Üô≤dÉH ¢ùaÉæªdG ÖY’ ∂dòH Ö«¨«d ,äÉ«∏ª©dG á≤£æe ∞°üf QhódG ÜÉgP øY É«ª°SQ ΩÉeGC á≤HÉ°ùªdG øe »FÉ¡ædG πjôaGC ô¡°T øe 27 Ωƒj áfƒ∏°TôH ¬dƒ°üM ÖÑ°ùH ∂dPh ,»dÉëdG ΩÉeGC πÑb øe ∫hGC QGòfGE ≈∏Y QhódG ÜÉjGE »a ¿ƒ«d ∂«ÑªdhGC .»FÉ¡ædG øªK

âaôàbG'' :ƒ«dÉaQÉc §≤a GóMGh ÉC£N ''GQGòfGE ¬«∏Y â«≤∏J ≈∏Y Gójó°T ¿õëdG GóH óbh Gòg ƒgh É≤HÉ°S »dɨJôÑdG ƒJQƒH ÖY’ Gò¡d ¬©««°†J øY çóëàj Ωƒ∏dÉH ≈≤dGCh ,…ô«°üªdG óYƒªdG ºµM ≈∏Y Iô°TÉÑe ô«Z á≤jô£H ,»°VɪdG AÉ©HQ’ C G IGQÉÑe …òdG ,»dhõàjQ ’ƒµ«f »dÉ£j’ E G ∫hGC øe √QòfGCh ¬©e íeÉ°ùàj ºd QGóe ≈∏Y ¬ÑµJQG ÉC£N ôNGBh ∫Éb å«M ,á≤«bO ø«©°ùàdG ¬≤«∏©J »a áæ°S 32 `dG ÖMÉ°U Ö©dGC ¿GC â«æªJ ó≤d'' :ôe’ C G ≈ ∏Y »a ¬fGC á°UÉN ÜÉgòdG AÉ≤d ƒg ¬dƒb »æ浪j Ée ,ƒ«HÉfô«ÑdG »Ä£N øe QGòf’ E G â«≤∏J »æfGE .''IGQÉѪdG QGóe ≈∏Y ó«MƒdG

QOGC »FÉ¡ædG ∞°üf 22 áæjõîdG ≈∏Y hQhGC ¿ƒ«∏e

,Iô«ÑµdG á«bGó°üªdG äGP á«fɪd’ C G ''ó∏«H'' á«eƒj øe ´ƒÑ°S’ C G Gòg ôÑN RôHGC AÉL ºéf ≠dÉH ΩɪàgÉH ÖbGôj ƒ«æjQƒe …RƒL ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ¿GC âØ°ûc å«M ∫ÓN ¬JÉeóîH ôض∏d §£îjh ''ø«gÉ°T …Qƒf'' ófƒªJQhO É«°ShQƒH ¿Gó«e §°Sh ¬eó≤j …òdG RÉપdG º°SƒªdG ÜÉ≤YGC »a ∂dP »JÉCjh ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ô¡°T’ C G πÑb ¿’ B G óëd É#«∏°SófƒÑdG Qó°üàJ »àdG ܃∏c ø"Qƒj áÑ«àc ™e áæ°S 22`dG ÖMÉ°U òæe ∫h’ C G É«côJ Öîàæe ™e Ö©∏j ÖYÓdG Gòg ¿GC ɪ∏Y ,É¡àjÉ¡f øY ä’ƒL ¢ùªN ºd ¬fGC ɪc ,GóMGh Éaóg É¡dÓN RôMGC ¿’ B G óëd IGQÉÑe 24 ¢VÉN å«M 2005 √ÉéJÉH IQÉY’ E G π«Ñ°S ≈∏Y Ió«Mh Iôe »a iƒ°S ófƒªJQhO IQOɨe ¬d ≥Ñ°ùJ .äGƒæ°S ™HQGC πÑb …óædƒ¡dG ΩGOôJhQ OQƒæ«a

''¬gÉéJ øjO …ód ¬f’ C ∫ÉjôdG QOÉZGC ød'' :ÉcÉc ƒ"É«àfÉ°S Ö©∏e IQOɨe Iôµa ¬°†aQ ÉcÉc hOQɵjQ »∏jRGôÑdG ÜÉ©d’ C G ™fÉ°U OóL øe GAõL ¢Vƒ©J ≈àM ¬©«Ñd ô£°†J ób »àdG IQGO’ E G ≈∏Y πH §≤a ¬«∏Y óªà©j ’ ∂dP ¿GC ºZQ ,»dÉëdG º°SƒªdG ájÉ¡æH ƒ«HÉfô«H ±GôW’ C G ¢†©H'' :Oó°üdG Gòg »a ''¢SGC'' á«eƒ«d hÉ°ù«∏«°ùdG ÖY’ ∫Ébh ,hQhGC ¿ƒ«∏e 67`H Qó≤ªdGh ¿Ó«e øe √ó≤Y AGôà°TG ô©°S ó°üM ƒg »aóg ¿’ C áë°üdG øe ¬d ¢SÉ°SGC ’ ∂dP øµd ,…OÉædG øY π«MôdG ójQGC »æfÉCH êhôJ ≈àM áHÉ°UÓ E d »°Vô©J â∏¨à°SG äÉjƒà°ùªdG ºjó≤J »a ¿’ B G ≈àM íéfGC ºd »æf’ C …OÉædG Gòg √ÉéJ øjO …ód ¬fGC ó≤àYGC áMGô°Uh ,ójQóe ∫ÉjQ ™e ÜÉ≤d’ C G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG iƒ°S Ö∏WGC ’ ÉfGCh ,᪡ªdG äÉjQÉѪdG »a ≥dÉCàdG ∫ÓN øe ô«gɪédG ܃∏b ∞£N ójQGC'' :™HÉJh ,''»æe Iô¶àæªdG .''∂dòH ΩÉ«≤∏d Ö©∏dG á°Uôa

ɪ°SÉM ¿ƒµj ¿GC ≈∏Y IQób ôãcGC hódÉfhQ'' :¢SƒdQÉc ƒJô«HhQ ''»°ù«ªH áfQÉ≤e ádƒ£ÑdG »a É«dÉM §°TÉædG ¢SƒdQÉc ƒJô«HhQ ≥HÉ°ùdG »µ∏ªdG ºéf ájójQóªdG áaÉë°üdG ¢ùæJ ºd ¬fGC ɪH ƒµ«°SÓµdG ¢üîJ QƒeGC IóY øY ¬Jô°ùØà°SG å«M ,»fÉà°ùZGódG ’ɵ°TÉNÉe »éfGC ™e á«°ShôdG :ÓFÉb hódÉfhQh »°ù«e ø«H RƒØdG øY çóëJ ÉeóæY ¬«dGE √ÉÑàf’G ó°Th ,πÑb øe äGôe IóY ¬Ñ©d »°ù«e ¬eó≤j ɪe ôãcGC ∫Éjô∏d Ωó≤j ¿GC ¬fɵeÉEH ƒfÉ«à°ùjôc øµd ,»°ù«e Ö©d á≤jôW »æÑé©J'' á°SÉe áLÉM »a ÉehO ¿ƒµj ∫ÉjôdG ¿GC ø«M »a ÉfGô"hÓÑdG »a √óMh ¢ù«d »°ù«ªa ,É°UQÉÑ∏d .''»°ù«ªH áfQÉ≤e ƒµ«°SÓµdG º°ùM ≈∏Y IQób ôãcGC ¿ƒµ«°S hódÉfhQ ¿GC ó≤àYGC Gò¡dh ,ƒfÉ«à°ùjôµd

¬MÉéf ô°S √AGòM ¿GC ócƒDj hódÉfhQ ≥jôØdG ™e ¬JÉÑLGh áaɵH ΩÉ«≤dG ≈∏Y √óYÉ°ùj ''…QÉØ°S'' ≈ª°ùjo …òdG √AGòM ¿GC hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ójQóe ∫ÉjQ ºLÉ¡e ócGC ¬àëØ°U ∫ÓN øe hódÉfhQ ∫Ébh ,¢†«H’ C G …OÉædG ™e É¡°Vƒîj IGQÉÑe πc »a ™àªàj ¬fGC »dɨJôÑdG Öîàæe óFÉb ±ôàYG ɪ«a AGòMh ≥jôØdG πLGC øe …ó¡L iQÉ°üb ∫òHGC »æfGC ɪc »°ùØf ´ÉàeGE ∫hÉMGC IGQÉÑe πc »a'' :»YɪàL’G ''ôàjƒJ'' ™bƒe ≈∏Y .''»d áÑ°ùædÉH GkóL º¡e ƒgh ∂dòH ΩÉ«≤∏d »d IóYÉ°ùªdG Ωó≤j …QÉØ°S

ÜQóe ’ƒjOQGƒ"'' :(∫Éjô∏d ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG) ¿hôjódÉc ''RƒØ∏d ÜôbGC É°UQÉÑdGh »dÉãe

≈dGE IQÉ°T’ E G QóéJ ,ôNGB ¿ÉC°T »ah ∫ƒ°üëdG øª°V ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ó©H hQhGC ¿ƒ«∏e 22 ≠∏Ñe ≈∏Y á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf ≈dGE ¬dƒ°Uh º∏°ùd É≤ah ∂dPh ,ÉHhQhGC ∫É£HGC ¿ƒfÉb ¬«∏Y ¢üæj …òdG äÉBaɵªdG ™ØJôJ ¿GC øµªªdG øeh ,á≤HÉ°ùªdG ∫ÉM »a hQhGC ¿ƒ«∏e 26 ≈dGE á∏¨dG IGQÉѪdG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG »∏Ѫjh Ö©∏e »a á«FÉ¡ædG ¿ƒ«∏e 30 »dGƒMh ,¿óæ∏H ,Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ∫ÉM »a hQhGC äGóFÉY ÜÉ°ùàMG ¿hO Gòg ød »àdG »fƒjõØ∏àdG π≤ædG »a hQhGC ¿ƒ«∏e 15 øY π≤J ∫GƒeGC É¡∏ch ,ä’ÉëdG GCƒ°SGC á°SÉ«°S »a ájɨ∏d ᪡e ɪFGO »YÉ°ùdG …OÉædG .QÉѵdG ΩƒéædG ™e óbÉ©à∏d

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

¿ƒµj ób GQÉjO ,ìôà≤e ø«gÉ°T AÉ≤ÑdG ≈æªàj ÉcÉch á«ë°†dG

06

¿ƒeGQ …OÉæ∏d ≥HÉ°ùdG ¢ù«Fô∏d Iô«N’ C G áLôîdG ô°S …ójQóe ô°UÉæe …GC º¡Øj ºd É¡dÓN øe ¬Lhh ,''äQƒÑ°S'' »g á«f’ÉJÉc á«eƒ«d íjô°üàH ≈dOGC å«M ,¿hôjódÉc ÉfGô"hÓÑdÉH OÉ°TGC ¬fGC áLQO ≈dGE ,ájɨ∏d ¢SÉ°ùM âbh »a »µ∏ªdG …OÉæ∏d IójóY äGOÉ≤àfG :¬eÓc »a AÉLh ,ɪ¡æ«H áeOÉ≤dG äÉ¡LGƒªdG »a »#æjô«ªdG ≈∏Y ºgRƒa ™bƒJh Iô«N’ C G áfh’ B G »a á∏«∏b ÉaGógGC Rôëj QÉ°U áfƒ∏°TôH ¿GC í«ë°U ,¿Gó«L ¿É≤jôØdG'' ,Ö©∏dG »a á°UÉîdG ¬àØ°ù∏a ɪ¡æe ±ôW πµd øµd ,∫ÉjôdG ™é°ûj ¿GC ¬fÉC°T øe ∂dPh :™HÉJh ,''Gô°TÉÑe ÉHƒ∏°SGC è¡àæj ójQóe ɪæ«H ,IôµdG ≈∏Y PGƒëà°S’G òÑëj áfƒ∏°TôÑa ,''º¡«∏Y RƒØdG ójQóe ∫ÉjQ ≈∏Y Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°Sh ,GóL ó«L πµ°ûH ¿ƒÑ©∏j áfƒ∏°TôH'' áaÉ≤K ∂∏àªj ƒ¡a ,ÉeɪJ ƒ«æjQƒe ¢ùµY ’ƒjOQGƒ"'' :’ƒjOQGƒ" »Ñ«H ¢Uƒ°üîH ºàNh .''»dÉãe ÜQóe ¬fGE ,øjôN’ B G ™e πeÉ©àdG »a á«dÉY

''É°UQÉÑdG ≈∏Y RƒØ∏d ø«fÉéªdG πãe ÜQÉëæ°S'' :áªjR øH ¿ƒµJ ób áfƒ∏°TôH ΩÉeGC âÑ°ùdG Ωƒ«dG áeOÉ≤dG á∏HÉ≤ªdG ¿GE ,áªjR øH ºjôc ójQóe ∫ÉjQ ºLÉ¡e ∫Éb »àdG äÓHÉ≤ªdG »a QÉ°üàf’G ≥«≤ëJ ìÉàØe É¡H RƒØdG ôÑà©j å«M ,äÉ¡LGƒªdG »bÉÑd ájô«°üe ø«fÉéªdÉc ¿ƒ∏JÉ≤«°Sh ,Iƒ≤H AÉ≤∏dG ¿ƒ∏Nó«°S √AÓeRh ¬fGC »°ùfôØdG »dhódG ócGC Gò¡dh ,Égó©H ,RƒØf ¿GC ójôf Ö≤∏dG Éæëæªj ’ RƒØdG ¿Éc ¿GE ≈àM'' :±É°VGCh ,AÉ≤∏dG Gòg »a ܃∏£ªdG ≥«≤ëàd .''áfƒ∏°TôH ≈∏Y RƒØ∏d ø«fÉéªdÉc ÜQÉëæ°S Gòd ,QÉ°üàf’G ≥«≤ëàd ájƒb áÑZQ √hóëJ ≥jôØdG

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒµ«°SÓµdG ...∫ÉjôdG ΩÉeGC ô°ùN ¿GC ¬d ≥Ñ°ùj ºd

ójQóe ∫Éjôd ¿hó©à°ùe øëf'' :»µ«H ''É°†jGC ó©à°ùJ ¿GC ÉfÒgɪL ≈∏Yh ''É¡∏L’ C πª©f Éææµd Ö©°U ôeGC á«KÓãdG ≥«≤–''

.…Gƒà°ùe áªb »a ¿ƒcGC ¿GC ≥jôØdG

.ÜÉ≤d’CGh äÉjQÉѪdG Ö°ùµd á«fƒfÉb

Ö«°UGC …òdG ∫ƒjƒH ≈àMh ∫Gó«HGC ™e ∞WÉ©àJ πg ?ó©H Oƒ©j ødh

᫵«°SÓµdG äGAÉ≤∏dG óMÉCH á«°SɪÿG Qôµàà°S πg ?áeOÉ≤dG

ÆGôØdG iôj Ωƒ«dG ≥jôØdG ¿GC á°UÉN ,çóëj Gòg ó«cÉCàdÉH »dÉëdG º°SƒªdG »a ɪgGôf ’ ób ,ɪ¡HÉ«¨H çóM …òdG ô«ÑµdG ™aôd Éæ©e ÉehO ɪgh ,Éæà≤aôH ¿Éfƒµ«°S ΩOÉ≤dG º°SƒªdG »a øµd .ÉfÉ«MGC ∞JÉ¡dG ôÑYh äÉÑjQóàdG »a ÉæJÉjƒæ©e

™bGƒdG ,ÉæØ∏àNG øëf ≈àMh ∞∏àNG ójQóe ,ø«ëjô°U ¿ƒµæd Ωƒj çóM Ée Gògh çóëJ Ée GQOÉf Iô«ÑµdG èFÉàædGh çóëàj Ö©°U º¡eÉeGC ΩOÉb ƒg Ée πc á¨dÉѪdG Ωó©d ,á«°SɪîdG Éæ∏é°S AÉ≤d πc »a QÉ°üàf’G ≥«≤ëJ ƒg º¡ªdG ,Gò¡d OGó©à°SG ≈∏Y øëfh .áé«àædG º¡J ’h

?∫ƒjƒH ∂∏«eR øY GPÉeh

Éæc ɪe ÉC£HGC ¿Éc ¬LÓY øµd ,»ª∏Y óM ≈∏Y ø°ùëàj ¬fGE .É©jô°S ¬JOƒY ≈æªàf ÉædRÉeh ,™bƒàf ‘ ƒfGÒµ°SÉeh ¢ù૵°SƒH ™e ∂ªgÉØJ øY GPÉeh ?´ÉaódG §N

ɪ∏ãe ¢ù«d øµd ,¢ù૵°SƒHh ƒfGô«µ°SÉe ™e GóL Ió«L Qƒe’CG A»£H ¢ù૵°SƒH ,óFÉ≤dGh ¢SÉ°SC’G ¬fC’ ∫ƒjƒHh ÉfGC ºgÉØàf …hôµdG åÑîdGh ∂«àµàdG ≈∏Y óªà©j ¬æµd ∫ƒjƒH ™e áfQÉ≤ªdÉH IôÑîdG ∂∏ªj ¬fC’ ¬Jƒb âÑKGC ó≤a ƒfGô«µ°SÉe ÉeGC ,ó«L Gògh .áYô°ùdGh ?ºLÉ¡ŸG »µ«H øY GPÉeh

ƒµ«à«∏JGC ≈eôe »a ±óg ∂∏eGC Ée πc ,Gòµg ¢ù«d ..(∂ë°†j) ÉfƒYO ,QÉàNÉ°T ≈eôe »a ådÉKh ∫ÉjQÉ«a ≈eôe »a ôNGBh ójQóe .™«ªé∏d ó«Øe Gò¡a ≥jôØdG ºYód ¬∏«é°ùJ øµªj Ée iôf IQÉ°ùîH âª∏Y Ωƒj `cQÉÑNGC âfÉc ∞«c ,GÒNGC ?ójQóe

ájɨd AÉ≤∏dG äógÉ°T å«M ,¿ƒî«N ±óg QGC ºdh äÉCLÉØJ πLC’ ''∫ɨjQóªdG'' Ö©∏ªd ¥óæØdG ÉfQOÉZh ø«à°ùdG á≤«bódG RÉah πé°S ¿ƒî«N ¿GC É橪°S ô«NC’G »ah ,ÉæFÉ≤∏d OGó©à°S’G ΩÉeGC Éæd çóM ¿GC ≥Ñ°Sh çóëj Gòg ,ójQóe ∫ÉjQ ≈∏Y .¢ù«dƒcô«g ''ƒØ«JQƒÑjO hófƒe'' áØ«ë°U øY

᫵«°SÓc äGAÉ≤d á©HQGC ,çóë∏d ó©à°ùe âfGC πg ?ÌcGC ¢ù«d §≤a Éeƒj 18 ±ôX ‘

¿GC ∂dòc ô«gɪédG ≈∏Yh Gò¡d ¿Gó©à°ùe ≥jôØdGh ÉfGC º©f ´QÉ°ûdG »a ,º¡«dGE êÉàëf É«dÉM ÉæfC’ ÉæªYóH Gò¡d ó©à°ùJ πª©f πH çóëàf ’ øëf øµd Gòg º∏©f øëfh ¿ƒKóëàj QÉ°üf’CG .á°UÉîdG äÉjQÉѪdG √òg »a á°UÉN ,iôN’CG ƒ∏J Iƒ£N ájóéH ≥«≤– øe ÉÑjôb ≥jôØdG iôJ πg »µ«H áMGô°üH ?GOó› á«KÓãdG

?á«°SɪÿG ™bqƒJ π«°ShQ πg

8 ¥QÉØa ,ÜÉ≤dC’G ∂∏J ∫hGC ≥«≤ëJ ÜÉàYGC ≈∏Y É«dÉM øëf âfÉc ɪ¡eh ,''ɨ«∏dG'' Ö≤d ≥«≤ëàd GóL Éëjôe ôÑà©j •É≤f ≈©°ùæ°S GóL ÉÑjôbh ,»æ©j Éeh ∂dP ᫪gGC º∏©f øëæa ±hô¶dG ≈∏Y ÉæàH …òdG ∫É£HC’G á£HGQ É°†jGC ÉæeÉeGCh ¢SÉCµdG ≥«≤ëàd ÉÑ©°U ¿ÉgôdG ≥«≤ëJ ¿ƒµj ób ,É¡«a »FÉ¡æ∏d ∫ƒ°UƒdG ÜÉàYGC QGƒ°ûe øe ≈≤ÑJ Ée πc ,A»°T Éæ«∏Y Ö©°üj ’ πª©dÉH øµd ïjQÉàdG ™æ°U ójôf ÉæfGC á°UÉN ,RÉéf’EG ™æ°üd ¬«£îJ ÉæfɵeÉEH É¡≤≤M øe ∑Éæg ¢ù«d øµd á«KÓãdG ≥≤M øe ∑Éæ¡a ,ójóL øe .ø«Jôe

.ôãcGC ¢ù«d ¬æe áHÉYO Oôée É¡fGC ºcôÑNGC ó≤d ..(∂ë°†j) ?¢SÉCµdG »FÉ¡æd ∂JÉ©bƒJ Ée

ÉfGC ,øµªe A»°T πµa ójQóeh áfƒ∏°TôH ø«H IGQÉÑe É¡fGC ɪH »a QÉ°üàf’G ó«cÉCJ ∫hÉëæ°Sh áë°VGh »JÉ©bƒàa »fƒ∏°TôH ,ÉæØ©°V •É≤f ájƒ≤Jh ÉæJƒb •É≤f ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe Ö©∏ªdG ¿hO RƒØdG πLGC øe Iôe πc »a πNóf ÉæfGC ó«cC’G A»°ûdGh .äÉHÉ°ùM ≈∏Y ÒKÉCJ ¬d ¿ƒµ«°S (Ωƒ«dG) âÑ°ùdG ƒµ«°SÓc πg ?¢SÉCµdG ƒµ«°SÓc

áaÉë°U øe »¡àæj ’ …òdG åjó◊ÉH ∂jGCQ Ée ?º°SƒŸG ∫GƒW …OÉæ∏d A»°ùj …òdGh ójQóe

ájÉ¡f »a ÉbQÉa ™æ°üJ ób ádƒ£ÑdG •É≤æa ,ÉeɪJ Gòg ó≤àYGC ’ ᫪g’CG É¡d ¢SÉCµdG øµd ,Ö«JôàdG »a ¿hó«©H øëf ɪdÉW º°SƒªdG ød âÑ°ùdG áé«àf ,Gô«Ñc ÉÑ≤d …hÉ°ùJ IóMGh IGQÉÑe ¿C’ ôÑcC’G .±hô©e Gògh Éæ«∏Y ÉbÓWGE ôKƒDJ

∑Qój Ö«H ,Oô∏d »YGO ’h º¡ãjóëH ™àªà°ùf øëfh ¿ƒKóëàj ,ºg’CG ƒg Gògh Ö©∏ªdG »a ܃∏£ªdG OôdG Éæ«£©jh º¡dÉ©aGC ᪫b ÉæàHQÉëe ó«MƒdG ¬aóg íÑ°UGC hóÑj Ée ≈∏Y ójQóe ∫ÉjQ ƒÑY’h áë°VGh QƒeC’G ,ÜÉ≤dC’G ≥«≤ëàH ¢ù«dh áaÉë°üdÉH .ójQóe »a áaÉë°üdG ¬dƒ≤J ɪY ÉeɪJ ¿ƒKóëàj ’ ≥jôØdG

øe ÒãµdG ‘ º°SƒŸG Gòg ,ôeÉCH ∂MQÉ°üæ°S »µ«H ?GPÉŸ ,ÉØ«©°V ¿Éc `cGƒà°ùe äÉÑ°SÉæŸG

ÉfGC ,∫h’CG ≥jôØdG »a »àfɵeh »JAÉØc âÑKGC ¿GC É«dÉM ºg’CG ºdÉ©dG ¢SÉCc ,í«ë°U ƒg ¢ùµ©dÉH πH ÅWÉN ∂eÓc ¿GC ∫ƒbGC ’ »àæ∏©Lh »æà≤gQGC á«°üî°ûdG »JÉ«M »a äGô««¨àdG ¢†©Hh Gògh óLGƒàe QGô≤à°S’Gh A»°T πc OÉY É«dÉM ,…QɵaÉCH Éàà°ûàe »a ÖYÓc »∏Yh º°SƒªdG øe á∏Môe ºgGC »a øëf ¿’BG ,ºg’CG ƒg

..äÉ£°ûæŸG á«°†b ó°ü≤f øëf

∂dP »a åjóëdG ¢VƒN ójQGC ’h º¡æe ÉÑ«éY GôeGC ¿Éc ∂dP ᫪gGC ’h ÉæH ≥ãJ Éfô«gɪLh Éæ°ùØfÉCH ≥ãf øëf ,´ƒ°VƒªdG ô«Z GQƒeGC GóHGC πª©à°ùj ’ ≥jôY OmÉf áfƒ∏°TôH ,ójQóe AÉYOE’

»```°ù«e º```éædG ø```Y É¡```aô©J ’ AÉ`````«°TGC 10 íª°S …òdG ¬jOÉæd ¬ÑM …RGƒj ¬æWƒd ¬ÑM ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,áfƒ∏°TôH ¬≤jôa ™e »YɪL .√ôªY øe §≤a 23 ø°S »a ƒgh IQƒ£°SGC ¬∏©Lh ,¬àbÉW ô«éØàH ¬d

É«dhO ÚàæLQ’ C G πãÁ ÖY’ ô¨°UGC -5

»æ«àæLQ’CG ÖîàæªdG ¢ü«ªb πªëj ÖY’ ô¨°UGC »°ù«e π«fƒ«d ºéædG ôÑà©j ɪc ,…Oh AÉ≤d »a ôéªdG ΩÉeGC ≈dhC’G ¬àcQÉ°ûe øY Ó°†a å«M ,á«dhódG πaÉëªdG »a πNOh ,É«fɪdÉCH 2006 ∫Éjófƒe ≈dGE ø«àæLQ’CG √ó∏H Öîàæe ™e ôaÉ°S ób »°ù«e ¿Éc ÖY’ ô¨°UGC ¬∏©L Ée ,ÉeÉY 20 ø°S ó©H RhÉéàj ºd ƒgh É«Hô°U á∏HÉ≤e »a πjóÑc ''ƒ¨fÉàdG'' Öîàæe ïjQÉJ »a ¬ª°SG Gó∏îe ,πjóÑc ƒdh ∫ÉjófƒªdG »a ∑QÉ°ûj »æ«àæLQGC ¢SÉCµH RƒØj ÖY’ ô¨°UGC ¿ƒµ«d »°ù«e ≈©°ùjh ,ø«àæLQ’CG ïjQÉJ »a ÖY’ ô¨°UÉCc …ó«∏≤àdG ºjô¨dG ¢VQGC »a iôéà°S É¡fGC ºZQ ,πjRGôÑdÉH 2014 áeOÉ≤dG IQhódG »a ºdÉ©dG .''ƒ¨fÉàdG'' Öîàæªd

áfƒ∏°TôH ¤GE »°ù«e â∏≤f Q’hO 900 -6

êÓ©∏d ɪ¡æHG π≤f ºàj ≈àM Gô«ãc »°ù«e GódGh π°VÉf ó≤a É≤HÉ°S ¬«dGE Éfô°TGC ɪ∏ãe èdÉ©«°S …òdG ó∏ÑdG »g É«fÉÑ°SGE ¿GC ø¶j ¿Éc óMGC ’ á≤«≤ëdG »a øµd ,øWƒdG êQÉN ¢ü≤f'' ºéædG ¢Vôªd AÉÑWC’G ±É°ûàcG ™eh ÉeÉY 11 ø°S »a å«M ,»°ù«e ¬«a ºdh ,''âjÓH ôØjQ'' …OÉf á°SQóe »a ô«¨°üdG πØ£dG É¡æ«M ¿Éc ,''ƒªædG äÉfƒeôg »£¨j ’ ≠∏Ñe ƒgh ,»°ù«e êÓY πLGC øe Éjô¡°T hQhGC 900 ™aóH ’GE ô«N’CG Gòg ¢Vôj …OÉf ióHGC ø«M É«fÉÑ°SGE øe ó«©°ùdG ôÑîdG »JÉC«d ,∞«dɵàdG øe GóL Ó«∏b GAõL ’GE ∑Qój ¿Éc áfƒ∏°TôH »a É¡æ«M óMGC ’ øµd ,»°ù«e êÓ©H πصà∏d √OGó©à°SG áfƒ∏°TôH .ïjQÉàdG »a ¬d á≤Ø°U ø°ùMGC ɪHQ AGôLGE Oó°üH …OÉædG ¿GC

RÉØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ¬°ùØf IógÉ°ûe √ôµj -7

¬fGC »°ù«e π«fƒ«d ºéædG ócGC ,Qƒ¡ªédG øe ô«ãµdG É¡aô©j ’ »àdG äÉbQÉتdG øeh ¬∏©Øj Ée IógÉ°ûe »æ«àæLQ’CG ºéædG √ôµj å«M ,ÉeɪJ ¿ƒjõØ∏àdG »a ¬°ùØf ógÉ°ûj ’ äÉ°üî∏e ≈àM hGC ¬aGógGC hGC á©FGôdG ¬JÉZhGôªH ôe’CG ≥∏©J AGƒ°S ,¿Gó«ªdG á«°VQGC »a …òdG ÉfhOGQÉe ±ó¡H ¬«Ñ°ûdG »aGôîdG ¬aóg ≈àM ógÉ°ûj ºd ¬fGC »°ù«e ôcPh ,É¡æY ,ÉHGƒL É¡d óéj ’ á«°üî°T áYÉæb ¬fÉCH ∂dP Gôk°ùØe ,»aÉà«N ≈eôe »a √É°†eGC IQƒ£°S’CG πãe ,Ωó≤dG òæe ᫪dÉ©dG IôµdG ô«WÉ°SGC ™e áØ°üdG √òg »a »°ù«e ∑ôà°ûjh …òdG ¿GójR øjO øjR ≈àM hGC ,¬d IGQÉÑe …GC ógÉ°ûj ºd …òdG ∞jhôc ¿Égƒj …óædƒ¡dG .¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ¬JÉ£≤d iôj Ée GQOÉf »a ÓjóH πNO ø«M ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ÜÉ°ùëd ᫪«∏bGE IGQÉÑe »a iƒ°S á≤«bO …GC ,ƒ«æjQƒe …RƒL ÜQóªdG ∑GòfGB ¬HQój ¿Éc …òdG »dɨJôÑdG ƒJQƒH ΩÉeGC áfƒ∏°TôH AÉ≤d øe ô«ãµdG iôj å«M ,Ωƒ«dG π°UÉM ƒg ɪ∏ãe ÉeɪJ ¿Gô¡à°ûj ’ ÉfÉc ø«∏LôdG øµd .ºdÉ©dG »a ÜQóe π°†aGC »fÉãdGh ºdÉ©dG »a ÖY’ π°†aGC ∫h’CG ¿GC ø«©ÑààªdG

√ó› ≥«≤ëàd ≈©°ùjh ÉfhOGQÉà ¬àfQÉ≤e √ôµj -10

π«fƒ«d ºéædG ¿GC ¿hó≤à©j ºdÉ©dG ôÑY …hôµdG ¿ÉC°û∏d ø«©ÑààªdG º¶©e ¿GC ºZQ ¿GC √ôµj ''É°UQÉÑdG'' ¥É°ûY º¡∏e ¿GC ’GE ,IójóédG ø«àæLQ’CG IQƒ£°SGC íÑ°ü«°S »°ù«e IQƒ£°SGC ≈≤Ñj ÉfhOGQÉe ¿GC Iôe πc »a ìô°üj å«M ,IQƒ£°S’CG ¬æWGƒªH ¬àfQÉ≤e ºàj ¬HÉ°ûàjh Gòg ,ÉfhOGQÉe ¬∏©a Ée »ëªJ ød iôNGC IQƒ£°SGC ¿ƒµ«°S »°ù«eh ,IódÉN øe ÉbÓ£fGE É«aGôN Éaóg ɪ¡æe πc πé°S å«M ,äÉØ£à≤ªdG ¢†©H »a Gô«ãc ¿ÉÑYÓdG ɪ¡æe πc πé°S ɪc ,º¡≤jôW »a ø«ÑYÓdG πc ø«ZhGôe ≈eôªdG ≈dGE ’ƒ°Uh ∞∏îdG ∫Éjófƒe »a Gôà∏éfGE ≈eôe »a ¬∏é°S ÉfhOGQɪa ,»ª«µëJ ÉC£îH Ö°ùàMG ó«dÉH Éaóg ¢SÉCµH èjƒààdG iƒ°S »°ù«ªd ≥Ñj ºdh ,∫ƒ«fÉÑ°SGE ≈eôe »a ¬∏é°ùa »°ù«e ÉeGC ,1986 .√ó∏Ñd ÉfhOGQÉe ¬H ΩÉb Ée πc ≥≤ë«d ºdÉ©dG

ïjQÉàdG ‘ áæ°ùM ÉjGƒf ÒØ°S ô¨°UGC -8

»°ù«e π«fƒ«d ÖYÓdG IÉ«M »a áÄ«°†e á£≤f áHÉãªH 2010 ¢SQÉe 11 ïjQÉJ ¿Éc ÉjGƒæ∏d Gô«Ø°S ¿ƒµ«d ''∞«°ù«fƒ«dG'' ᪶æe ±ôW øe √QÉ«àNG ºJ å«M ,á«YɪàL’G A»°ûdG øµd ,ºdÉ©dG AÉëfGC πeÉc ôÑY É¡«dGE π°Uh »àdG Iô«ÑµdG Iô¡°ûdG ó©H ,áæ°ùëdG ΩÉ°SƒdG ó∏≤J å«M ,áæ°ùëdG ÉjGƒæ∏d ô«Ø°S ô¨°UGC ôÑà©j »°ù«e ¿GC ƒg Gòg πc »a õ«ªªdG á©HÉàdG ᪶æªdG √òg ¢ù«FQ É¡æ«M ∫Ébh ,§≤a ÉeÉY 23 ø°S »a ƒgh Ö°üæªdG hGC ºàj ≈àM ,áÄ«¡dG øe Góª©àe ¿Éc ô«¨°üdG ¬æ°ùH »°ù«e QÉ«àNG ¿GC ,IóëàªdG ºeCÓd »a ¿hôj øjòdG ∫ÉØWC’G ™e É°†jGCh ,ºdÉ©dG ôÑY ô«≤ØdG ÜÉÑ°ûdG ø«Hh ¬«H π°UGƒàdG .»dÉëdG âbƒdG »a Iô«Ñc Ihób »°ù«e

ƒ«æjQƒe ó°V âfÉc ''É°UQÉÑdG'' ™e ¬d IGQÉÑe ∫hGC -9

…RƒL »dÉëdG ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ™e iôNGC ájɵM »°ù«e π«fƒ«d ºéæ∏dh Iôe ∫h’C áfƒ∏°TôH »a ∫h’CG ≥jôØ∏d π°Uh ób »æ«àæLQ’CG ºéædG ¿Éc å«M ,ƒ«æjQƒe Ö©d øe øµªàj ºd ¬æµd ,º°SƒªdG ∂dP øe ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe ,2003 áæ°S

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

07

ôãc ,ójQóe ∫ÉjQh áfƒ∏°TôH ø«H …QÉædG ''ƒµ«°SÓµdG'' óYƒe øe äÉYÉ°S πÑb âbô£J ø«M »a ,IGQÉѪdG √òg »a ¬∏©Øj ób Éeh »°ù«e π«fƒ«d ºéædG øY åjóëdG äÉbôØàªdG ¢†©Hh ÖYÓdG IÉ«ëd ,ájhôµdG á«°VÉjôdG ™bGƒªdGh ∞ë°üdG ¢†©H »°VÉjôdG »ªdÉ©dG …GCôdGh AGô≤dG ôjƒæJ πLGC øe ,»°VÉjôdG √QGƒ°ûe øe äÉØ£à≤ªdGh áaÉë°üdG ™e IOQÉH ábÓY ≈∏Y ôaƒàj …òdG ,»æ«àæLQ’CG áÑgƒªdG π«°UÉØJ ¢†©ÑH á°UÉîdG π«°UÉØàdG øe ¢†©H ôcP ''»dhódG ±Góq¡dG'' äÉCJQG QÉW’EG Gòg »ah ,᫪dÉ©dG .√ô¨°U òæe ºéædG ÖYÓdG IÉ«ëH

ÉekÉY 15 ø°S ‘ ƒgh ÊÉÑ°S’ E G ¢ü«ª≤dG ¢†aQ -1

,äGƒæ°S ó©H ™£°ùJ ób áÑgƒe øY çóëàJ 2002 áæ°S á«fÉÑ°SE’G ∞ë°üdG âfÉc Ωó≤jh »æ«àæLQGC π°UGC øe ,»°ù«e π«fƒ«d ¬ª°SG ô«¨°U ÖY’ ∫ƒM ΩÓµdG ôãc å«M á«fÉÑ°S’EG ájOÉëJ’G øe ø«dhƒD°ùe π©L Ée ,áfƒ∏°TôH …OÉf ™e GóL á«dÉY äÉjƒà°ùe ,»fÉÑ°S’EG Öîàæª∏d Ö©∏dG ¬«∏Y ø«°VQÉY ¬jódGhh ÖYÓdG øe ¿ƒeó≤àj ,Ωó≤dG Iôµd ΩC’G √ó∏H π«ãªJ ójôj ¬fÉCH Éaôà©e ¬JOGQGE ¢†ëªH ¢†aQ ô«¨°üdG πØ£dG øµd √òg ∞°ûµJ ºdh ,ÉeɪJ ¬fƒaô©j ’ ó∏ÑdG Gòg »a ø«dhƒD°ùªdG ¿GC ƒdh ,ø«àæLQC’G ÉjóÑe »°ù«e ºéædG É≤M’ ¬eÓc ócGC ,≥HÉ°S ∫hƒD°ùe ±ôW øe GôNƒDe ’GE π«°UÉØàdG ¢SÉCµH èjƒààdÉH ¬d íª°ù«°S ¿Éc »fÉÑ°S’EG Öîàæª∏d ¬Ñ©d ¿GC ºZQ ,ø«àæLQ’CÉH ¬µ°ùªJ .2010 ºdÉ©dG

∞«¶æJ á∏eÉY âfÉc ¬eGCh IÒ≤a á∏FÉY øe -2

»a ódh ¬fGE πH ,¢†©ÑdG ø¶j ɪ∏ãe GóL Ió«qL »°ù«e π«fƒ«d ºéædG ádƒØW øµJ ºdh ’h »∏ëe ™æ°üe »a ÓeÉY √ódGh ¿Éc å«M ,ø«àæLQC’ÉH GóL Iô«≤a á∏FÉY §°Sh ¬JódGh ÉeGC ,ºjôµdG ¢û«©dG ∞«dɵJ πªëJ ≈∏Y ¬JQób ΩóY ÖÑ°ùH ,Ωƒæ∏d ’GE â«Ñ∏d Oƒ©j πª©∏d á°UÉN ácô°T ƒëf ¬LƒàdG â∏°†a PGE ,∫ɪdG Ö°ùc »a Gô«ãc Ü’CG óYÉ°ùJ âfɵa ¢Vôe øe »fÉ©j ¿Éc …òdG »°ù«e πØ£dG º¡æeh É¡FÉæHGC á«HôJ πLGC øe ,áضæªc ɪ¡æHG π≤f ¿GódGƒdG Égó©H Qô≤«d ,¬æe AÉØ°û∏d ∫GƒeC’G øe ô«ãµd êÉàëj …ƒ°†Y ∞°üfh áæ°S øe ôãcGC ±ôX »a ∫ɪdG Gôaqh ób ÉfÉc É¡∏Ñbh ,êÓ©dG πLGC øe É«fÉÑ°S’E .∂dP πLGC øe

¬d á«dhO IGQÉÑe ∫hGC ‘ á«fÉK 40 iƒ°S Ö©∏j ⁄ -3

Iôe ∫h’C √AÉYóà°SG ºJ ø«M ,2005 áæ°S »°ù«e π«fƒ«d ºéæ∏d á«dhódG ájGóÑdG âfÉch øµd ,ôéªdG Öîàæe ΩÉeGC ¬d ≈dhGC ájOh IGQÉÑe ¢Vƒîd ,∫h’CG »æ«àæLQ’CG Öîàæª∏d Ö©∏j ºd ¬fGC ’GE É«°SÉ°SGC πNO ¬fGC ºZQ å«M ,áfƒ∏°TôH ºéæd GóL áÄ«°S âfÉc ájGóÑdG ø«ÑYÓdG óMGC ≈∏Y √AGóàYG ôKGE ºµëdG √OôW ¿GC ó©H ,IGQÉѪdG øe á«fÉK 40 iƒ°S ójó°ûdG §¨°†dG ¿Éc ±ô°üàdG ∂dP ÖÑ°S ¿GC äGƒæ°ùH Égó©H »°ù«e ∫Ébh ,ø«jôéªdG ób âfÉc á«∏ëªdG áaÉë°üdG ¿GC á°UÉN ,»æ«àæLQ’CG Öîàæª∏d √AÉYóà°SG ÖMÉ°U …òdG á°SQóe »a É¡æY ¿ÉHGC »àdG ,á«dÉ©dG ¬JÉ«fɵeÉEH ºgô¡Ñ«°S »°ù«e ¿ÉCH ô«gɪédG äóYh .»fƒdÉàµdG …OÉæ∏d ÜÉ°ûdG ≥jôØdG É°†jGCh áfƒ∏°TôH

á«ÑgòdG IôµdÉH RÉa …òdG ó«MƒdG »æ«àæLQ’ C G -4 Úà«dÉààe ÚJôe

Égô«WÉ°SGCh Ö©∏dG Ωƒéf øe ô«ãµdG ™æ°Uh RÉ«àeÉH …hôc ó∏H ø«àæLQ’CG ¿GC ºZQ øe ÖY’ …GC ¬≤≤ëj ºd »°SÉ«b ºbôH OôØæj »°ù«e π«fƒ«d ºéædG ¿GC ’GE ,ÉfhOGQÉe πãe ,2010h 2009 ø«à«dÉààe ø«Jôªd ºdÉ©dG »a ÖY’ ø°ùMGC Ö≤∏H ¬éjƒàJ ƒgh ,πÑb »°ù«e ∫Ébh ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG Iôª∏d IõFÉédÉH ôض∏d É°†jGC º°SƒªdG Gòg ¬Lƒàjh hGC »°üî°T Ö≤∏H RÉa ɪ∏c ,ø«àæLQ’CG √ó∏Ñd ¬Øjô°ûàH É°†jGC ô©°ûj ¬fGC ¿ÉC°ûdG Gòg »a

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒµ«°SÓµdG

..AÉ≤∏dG πÑb ø«ªjô¨dÉH á°UÉN äÉ«FÉ°üMGE

...»dɨJôÑdG Ió≤Y É°UQÉÑdGh »æ«àæLQ’ C G Ió≤Y ƒ«æjQƒe ∫Gõj ɪ«a

iƒb’ C G ¢SƒµfÓÑdGh ÉfGôZhÓÑdG Ωƒ«dG GCóÑJ áeÉYõdG ÜôMh ÉHhQhGC ‘

hódÉfhQ ≈∏Y »°ù«ªd ∞«ØW ¥ƒqØJ »dÉëdG º°SƒªdG äÉ«FÉ°üMGE »a

Éaóg 19 π«é°ùJ AGQh ¿Éc å«M ,᪰SÉëdG äGôjôªàdG ø«M »a ,§≤a á«fÉÑ°S’ E G ɨ«∏dG äÉjQÉÑe ∫ÓN ¬≤jôØd ¢ùØf ∫ÓN ô«Z ’ ±GógGC á«fɪK ™æ°U »a hódÉfhQ ºgÉ°S …Qôªeh »aGóg Ö«JôJ Qóq°üàj »°ù«e ¿GC ɪ∏Y ,á≤HÉ°ùªdG ≥HÉ°ùdG óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÖY’ Qó°üàj ø«M »a ,¬≤jôa Ö«JôàdG πàëj ¬fGC QÉÑàYÉH ,§≤a ¬≤jôa »aGóg Ö«JôJ ÉjQÉe …O π«îfGC øe πc ó©H øjQôªªdG ó«©°U ≈∏Y ådÉãdG .πjRhGC Oƒ©°ùeh

,3 πHÉ≤e hódÉfhôd äGQGòfGE 7 AGôªM ábÉ£H ’h á≤jôW ¿GC Éæg ßMÓjh ,∞«¶ædG Ö©∏dG ∫Éée ≈dGE ¿’ B G »JÉCf π°üëJ ¬fGC QÉÑàYÉH áfƒ°ûN ôãcGC hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc Ö©d óbh Gòg ,√ô«¶æd §≤a áKÓK πHÉ≤e äGQGòfGE á©Ñ°S ≈∏Y äÉjQÉѪdG ∫ÓN ∫ÉjôdG ºéæd AGôØ°üdG äÉbÉ£ÑdG äAÉL ∂«à∏JGC ,ádƒ£ÑdG QÉWGE »a áfƒ∏°TôHh Éfƒ°SÉ°ShGC :á«dÉàdG ô«°ùchGCh ,¢SÉCµdG »a ÉHÉgP á«∏«Ñ°TGEh ÉHÉjGEh ÉHÉgP hÉÑ∏«H »°ù«e ÉeGC ,∫É£H’ C G á£HGQ QÉWGE »a ΩGOôà°ùeGC ¢ùcÉLGCh ƒµ«à∏JGCh ÉZ’Ée ΩÉeGC ɨ«∏dG »a äAÉL ¬JGQGòfGE ™«ªéa AGôªëdG ábÉ£ÑdG ¿GC ɪ∏Y ,Ö«JôàdG ≈∏Y É«°ùædÉah ójQóe .¿’ B G óëd ø«aô£dG Óc øY Ió«©H

:Iô°TÉѪdG äÉ¡LGƒªdG hódÉfhQ 1 - 5 »°ù«e É¡æe çÓK ,äÉ¡LGƒe ™Ñ°S »a ¿’ B G óëd ¿ÉÑYÓdG ¬LGƒJ πc RÉa É¡æ«Mh :óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe »a hódÉfhQ ¿Éc ɪqd âfÉc äÉ¡LGƒe çÓKh ,ôN’ B G AÉ≤∏dG ∫OÉ©àdG OÉ°Sh AÉ≤d »a ±ôW É¡∏ch :ójQóe ∫Éjôd »dɨJôÑdG »dhódG A»ée òæe iôNGC IGQÉѪdG ÉeGC ,»°ù«e AÉ≤aQ ídÉ°üd á«FÉ¡ædG É¡àé«àf âdGB …Oh QÉWGE »a Ωô°üæªdG …ôØ«a ô¡°T ∫ÓN âfɵa á©HÉ°ùdG ô«NÓ C d É¡«a QÉ°üàf’G ∫GBh ,ø«àæLQ’ C Gh É«fÉÑ°SGE »Ñîàæe ø«H ≈∏Y GOQ AGõédG á∏cQ øe (1-2)`dG RôMGC …òdG »°ù«e π°†ØH ÉHhQhGC π£H ∞«°Uƒd ó«MƒdG ±ó¡dG ÖMÉ°U ƒfÉ«à°ùjôc á°ùªîH »f’ÉJɵ∏d ƒg ¥ƒqØàdG ¿ÉEa ’ɪLGEh ,2004 πé°S ¬fGC ɪ∏Y ,óMGh ∫OÉ©Jh IóMGh áªjõg ,äGQÉ°üàfG .áæ°S 26`dG ÖMÉ°üd ±óg πHÉ≤e É¡dÓN ±GógGC áKÓK

¿Gó©jh »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G »a GôéØfG ƒµ«°SÓµdG »a ô«ãµdÉH É°†jGC IQÉ°T’ E G QóéJ ,ábQÉîdG äÉ«FÉ°üM’ E G √òg øY Gó«©Hh ∂dPh ,GôNƒDe ¿ÉÑYÓdG É¡æY ¿ÉHGC »àdG á∏FÉ¡dG áeQƒØdG ≈dGE ɪ¡«≤jôØd øjAÉ≤d ôNGB ∫ÓN ±GógÓ C d ɪgRGôMGE ∫ÓN øe ≈∏Y á«FÉæK πé°S »fƒ∏°TôÑdÉa ,»°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ∫ÓN QÉàNÉ°T ≈∏Y Éaógh (1-3) »°VɪdG âÑ°ùdG Ωƒj Éjô«ªdGC ∑O ɪæ«H ,(0-1) AÉKÓãdG Ωƒj »fGôc’ C G ∂°ùà«fhO ΩÉ¡æJƒJh (0-3) hÉÑ∏«H ∂«à∏JGC øe πc ∑ÉÑ°T …ójQóªdG øjò¡d ô«ÑµdG OGó©à°S’G ≈∏Y π«dO Gògh ,(0-1) Rô«Ñ°ùJƒg »a ¿Éfƒµ«°S π¡a ,Ωƒ«dG á©bƒªd øjô«ÑµdG ø«ªéædG ƒfÉ«à°ùjôµd ΩGC ?…OôØdG ¬bƒØJ »°ù«e ócƒD«°S πgh ?óYƒªdG ∂°T ¿hóH É¡æY áHÉL’ E G ±ô©æ°S Iô«ãc á∏Ä°SGC ?ôNGB ΩÓc .Iô°ûY ájOÉëdG áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG á∏«d

hódÉfhQh ƒ«æjQƒe ΩÉeGC πé°ùj ºd »°ù«e É°UQÉÑdG ΩÉeGC ∫h’ C G ¬aóg øY åëÑj ºd »°ù«e π«fƒ«d ¿GC óéf ,ø«ªéæ∏d áÑjô¨dG äÉbQÉتdG øeh É¡«a ¿Éch ƒ«æjQƒe É¡HQO »àdG ¥ôØdG ≈∏Y πé°S ¿GC ¬d ≥Ñ°ùj »æ«àæLQ’ C G ºéædG ¿GC ºZQ PGE ,¢SɪàdG §N ≈∏Y ô«N’ C G Gòg ≈∏Y ±óg …GC πé°ùj ºd ¬fÉEa ø«°ùaÉæªdG πc ∑ÉÑ°T ∑O ∫ÓN ÜÉgòdG AÉ≤d »a ∫ÉjôdG ≈àMh ô«àf’G ,…õ∏«°ûJ ∂dPh ,¥ôØdG √ò¡d ÉHQóe ƒ«æjQƒe É¡«a ¿Éc »àdG äÉ¡LGƒªdG hódÉfhôd áÑ°ùædÉH ¿ÉC°ûdG ∂dòch ,á∏eÉc äÉ¡LGƒe 8 ∫ÓN …GC º¡«∏Y πé°ùj ºd ¬fGC π«dóH áfƒ∏°TôH ΩÉeGC Ió≤©H ÜÉ°üªdG 3h ôà°ù«°ûfÉe ™e 3) á∏eÉc äGôe â°S º¡¡LGh ¬fGC ºZQ ±óg πª©j »FÉæãdG π©éà°S »àdG ábQÉتdG »gh ,(∫ÉjôdG ™e √òg øe ¢ü∏îà∏d π«ëà°ùªdG á¡LGƒe ∫ÓN Ió≤©dG .Ωƒ«dG

.Ü .±

ô«Z øe ,ø«≤jôØdÉH á°UÉîdG äÉ«FÉ°üME’G øY IhÓY πc ÉgRôëj »àdG áÑYôªdG ΩÉbQC’G ∂∏J ≈°SÉæàf ¿CG øµªªdG ,»fƒ∏°TôÑdG ÖfÉédG øe »°ù«e π«fƒ«d ø«ªéædG øe å«M ,…ójQóªdG ÖfÉédG øe hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôch º°SƒªdG QGóe ≈∏Y ɪ¡FGOCG øY π«°UÉØàdG ¥OCG ¢Vô©à°ùæ°S ÉÄàa Ée »àdG ábQÉîdG ɪ¡àª«b ¢ùµ©J »àdGh »dÉëdG ɪ¡∏©L …òdG ôeC’G ,Iô«NC’G ø«æ°ùdG QGóe ≈∏Y É¡fÉeó≤j iƒà°ùe ≈∏Y ÖY’ π°†aCG IõFÉéd QGôªà°SÉH ø«ë°Tôe .áæ°ùdG ∫ÓN ºdÉ©dG

á≤«bO 31 »°ù«e øe ôãcGC Ö©d hódÉfhQ º°SƒªdG á∏«W §≤a óëd »°ù«e Ö©d å«M ,äÉjQÉѪdG OóY øe ¿ƒµJ ájGóÑdGh ∫É£H’ C G á£HGQh (28) ádƒ£ÑdG ø«H Ée IGQÉÑe 44 ¿’ B G 39 »a É«°SÉ°SGC GCóH ,(6) É«fÉÑ°SGE ∂∏e ¢SÉCch (10) á«HhQh’ C G ÉjÉgP »°ShôdG ¿GRÉc øHhQ »g ¢ùªN »a ÓjóH πNOh ,É¡æe QÉWGE »a GôNƒDe ∫ÉjQÉ«a ,∫É£H’ C G á£HGQ QÉWGE »a ÉHÉjGEh »ah ,É«fÉÑ°SGE ¢SÉCc QÉWGE »a hÉÑ∏«H ∂«à∏JGCh áàÑ°Sh ,ɨ«∏dG á«aÉ°VGE IGQÉÑe …GC ,IGQÉÑe 45 hódÉfhQ ¢VÉN ,πHÉ≤ªdG ,∂∏ªdG ¢SÉCc QÉWGE »a âfÉch »æ«àæLQ’ C G √ô«¶f øY IóMGh AÉæãà°SÉH ájGóÑdG π«µ°ûJ øª°V É¡©«ªL »a óLGƒàdG ¿Éch ,ádƒ£ÑdG »a hÉÑ∏«H ∂«à∏JGCh ¢SÉCµdG »a É«°SQƒe ΩÉeGC øjAÉ≤d ≠æ«JQƒÑ°S ÖY’ ídÉ°üd Ö°üJ ≥FÉbódÉH á∏«°üëdG ¿GC ɪ∏Y ¿hO Gòg ,3798 πHÉ≤e á≤«bO 3829 ™bGƒH ≥HÉ°ùdG áfƒÑ°ûd á≤«bO 31 ¥QÉa Éæ«£©j Ée .á«dhódG äÉjQÉѪdG ÜÉ°ùàMG .äÉ°ùaÉæªdG πc »a º°SƒªdG Gòg ɪ¡æ«H §≤a

AÉ≤d 28 »a Éaóg 28h 29 ''ɨ«∏dG'' »a √ÉÑ©d ɪ¡æe ±ôW πc º£M ó≤a ,±Góg’ C G RGôMGE ó«©°U ≈∏Y ÉeGC 28 RôMGC ƒfÉ«à°ùjôµa ,á°UÉN º°SƒªdG Gò¡d á«°SÉ«≤dG ΩÉbQ’ C G øY óMGh ±óg ¥QÉØHh ,IGQÉÑe πc »a ±óg ™bGƒH …GC Éaóg øª°V É°†jGC IGQÉÑe 28 »a áHÉ°UGE 29`dG ÖMÉ°U ''ƒ«d'' √ô«¶f ä’ƒ£Ñ∏d ø«aGóg ɪ¡∏©éJ »àdG ΩÉbQ’ C G »gh ,ɨ«∏dG ä’ƒ£H øe πc »aGóg ≈∏Y ¿Éeó≤àj ɪ¡fGC ɪH iôѵdG á£HGQ ¿É«°ùf ¿hO Gòg ,É«dÉ£jGEh Gôà∏éfGEh É«fɪdGCh É°ùfôa ¢SÉCch ,ôNÓ B d 6 πHÉ≤e ±GógGC 9 »°ù«e RôMGC øjGC ∫É£H’ C G É¡dÓN ∑ÉÑ°ûdG ƒjQGRhQ áæjóe øHG ∑O »àdG É«fÉÑ°SGE ∂∏e á∏«°üëdÉa »dÉàdÉHh ,ôNÓ B d 6 πHÉ≤e äÉÑ°SÉæe 7 »a .»dɨJôÑ∏d 40h »æ«àæLQÓ C d Éaóg 45 :»g á«dɪL’ E G

É¡æe 102 ,Iójó°ùJ 189 :»°ù«e Éaóg 45h Iõcôe É¡fGC óéf ,áæ°S 23`dG ÖMÉ°üd 45`dG ±Góg’ C G »a Éæ≤bO Ée GPGEh ∫ó©ªH …GC ,IGQÉÑe 44 QGóe ≈∏Y Iójó°ùJ 189 áé«àf äAÉL Iójó°ùJ 189`dG ø«H øeh ,óMGƒdG AÉ≤∏dG »a Iójó°ùJ 4.3 54 ∫ó©ªH …GC ,çÓãdG äÉÑ°ûîdG πNGO É¡æe 102 âfÉc áÑ°ùf ¿ÉEa ¬«∏Yh ,á«dɪL’ E G äGójó°ùàdG øe áFɪdÉH ,áFɪdÉH 24`H Qó≤J á«dɪL’ E G äGójó°ùàdG øe ∞jó¡àdG 44`H Qó≤J IõcôªdG äGójó°ùàdG øe ∞jó¡àdG áÑ°ùfh äGójó°ùJ ™HQGC πc Éaóg πé°ùj ''ƒ«d'' ¿GC √Éæ©e ɪH ,áFɪdÉH ø«àdhÉëe πc ó©H - ÉÑjô≤J - Éaógh ,º°üîdG ≈eôe ≈∏Y .çÓãdG äÉÑ°ûîdG πNGO

É¡æe 105 ,Iójó°ùJ 377 :hódÉfhQ Éaóg 40h Iõcôe IôjõL øH’ á«Øjó¡àdG á«dÉ©ØdG ¿ÉEa ,iôN’ C G á¡édG øeh ôHÉcGC ™e ¬Jô«°ùe GCóH …òdG ºéædG øe ô«ãµH πbGC GôjOÉe ≈∏Y ≈dh’ C G á¶MÓªdÉa ,2005-2004 º°Sƒe ÉfGôZhÓÑdG 377 ™bGƒH ≈eôªdG ≈∏Y ójó°ùàdG ô«ãc ¬fGC ƒg ¬JÉ«FÉ°üMGE á¶MÓªdGh ,»æ«àæLQ’ C G ¬H Ωƒ≤j Ée ∞©°V …GC Iójó°ùJ Qó≤Jh áØ«©°V IõcôªdG äGójó°ùàdG áÑ°ùf ¿GC »g á«fÉãdG øY ó©ÑdG πc Ió«©H »gh ,áFɪdÉH 28 áÑ°ùf …GC §≤a 105`H Gò¡a ,Éaóg 40 RôMGC ¬fGC ɪHh ,»°ù«ªH á°UÉîdG áFɪdÉH 54`dG »dɪL’ E G äGójó°ùàdG Oó©H áfQÉ≤e ¬aGógGC áÑ°ùf ¿GC »æ©j áÑ°ùfh ,äGójó°ùJ ™°ùJ πc ±óg …GC ,ÉÑjô≤J áFɪdÉH 11 ƒg .áFɪdÉH 38 ƒg IõcôªdG äGójó°ùàdÉH áfQÉ≤e ¬aGógGC

ɨ«∏dG »a ''ƒ«d''`d ᪰SÉM IôjôªJ 19 ''ƒfÉ«à°ùjôc''`d 8 πHÉ≤e ±Góg’ C G OóY ≈dGE áaÉ°V’ E ÉHh á«dÉ©ØdG áÑ°ùfh ,á«eƒé¡dG ºéædG ¥ƒØàj ≈∏Y »f’ÉJɵdG √ô«¶f É°†jGC …ójQóªdG á«MÉf øe

πbGC áLQóHh ,¢ùHÉ«dGh ô°†N’CG πcÉCj …òdG áfƒ∏°TôÑd Iô«ÑµdG ᪫≤dG ≈∏Y º°SƒªdG Gò¡d á«HhQh’CG IôµdG ƒ©HÉàe ™ªéj ôjô≤àdG Gòg »ah ,É«HhQhGCh É«∏ëe ø««f’ÉJɵdG ΩÉbQGC á°ùaÉæe âYÉ£à°SG »àdG ¥ôØdG π°†aGC ôÑà©j …òdG ójQóe ∫ÉjQ ¿ÉCH Éæd í°Vƒà°S »àdGh ,ƒ«æjQƒe …RƒLh ’ƒjOQGƒZ »Ñ«H øe πc »à∏«µ°ûJ øY ᫪bôdG äÉeƒ∏©ªdG ¢†©H ≈∏Y õcôæ°S ∂∏ªdG ¢SÉCc »FÉ¡f πÑb ɨ«∏dG »a Ωƒ«dG ≈dh’CG É¡à≤∏M ¿ƒµà°S áeÉYõdG ÜôMh ,É«dÉM ÉHhQhGC »a iƒb’CG ɪg ø«≤jôØdG ...á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQh

É«HhQhGC Ωƒé¡dG Iƒb å«M øe »fÉãdG ∫ÉjôdGh ≈dh’ C G É°UQÉÑdG

¢ùªîdG ä’ƒ£ÑdG ó«©°U ≈∏Y Ωƒég iƒbGC ¿Éµ∏àªj ójQóe ∫ÉjQh áfƒ∏°TôH øe Óc ¿GC É¡«∏Y ≥ØàªdG •É≤ædG øeh »a Ωƒég iƒbGC ÖMÉ°U ¿GC ø«M »a ,Oó©dG ¢ùØf øe 72 »fÉãdGh ,AÉ≤d 31 øe áHÉ°UGE 85 RôMGC ∫h’CÉa ,ÉHhQhGC »a iôѵdG 29 »a Éaóg 61`dG ÖMÉ°U ïfƒ«e ¿ôjÉH ∑Éæg É«fɪdGC »ah ,IGQÉÑe 32 »a Éaóg 70 πé°S - óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe - Gôà∏éfGE 30 »a Éaóg 52`dG ÖMÉ°U »°ùfôØdG π«d Gô«NGCh ,á∏HÉ≤e 32 øe Éaóg 58`dG hP ¿Ó«e ô«àfGE ∑Éæg É«dÉ£jGE »ah ,IGQÉÑe .πµc ºdÉ©dGh Rƒé©dG IQÉ≤∏d Iô«ÑµdG äÉ≤HÉ°ùªdG á«≤ÑH áfQÉ≤e ɨ«∏dG »Ñ£≤d á«Øjó¡àdG Iƒ≤dG ócƒDJ ΩÉbQGC É¡∏ch ,ádƒL

•É≤ædG Oó©d áÑ°ùædÉH A»°ûdG ¢ùØfh ..

Óa ,ádƒ£ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y á∏é°ùªdG •É≤ædG OóY ≈dGE óàeG πH ,§≤a ±Góg’CG ó«©°U ≈∏Y »HhQh’CG ¥ƒØàdG ∞bƒàj ’h ÉfGôZhÓÑdGh »¨æjô«ªdG ó«°UQ ¿Óãªj øjò∏dG á£≤f 84h á£≤f 76 ∞≤°S ≈dGE π°Uh iôѵdG ä’ƒ£ÑdG øª°V ≥jôa …GC óLƒj π«d ¿GC ø«M »a ,á£≤f 66 ɨ«∏°SófƒÑdG óFGQh ,á£≤f 68 ƒ«°ûàdɵdG Qó°üàeh ,á£≤f 69 ó°üM Gôà∏éfGE Qó°üàªa ,»dGƒàdG ≈∏Y .ádƒL 30 øe §≤a á£≤f 58`H πFGh’CG A’ƒDg ø«H øe á«£≤f á∏«°üM ∞©°VGC ∂∏ªj

»HhQh’ C G ó«©°üdG ≈∏Y ø°ùM’ C G ∫ÉjôdGh ´ÉaO iƒbGC É°UQÉÑdG

¿GC ∂dP ,πµc iôѵdG ÉHhQhGC ä’ƒ£H iƒà°ùe ≈∏Y É°†jGC ´ÉaO iƒbGC ÖMÉ°U áfƒ∏°TôH ôÑà©«a ,´ÉaódG ó«©°U ≈∏Y ÉeGC ¬«∏Yh ,Éaóg 18 ≈≤∏J …òdG ófƒªJQhO É«°ShQƒH ó©H Éaóg 22`H ÉãdÉK ójQóe ∫ÉjQ »JÉCj ø«M »a ,§≤a Éaóg 16 â≤∏J ¬cÉÑ°T »a ΩÉbQ’CG √òg É≤≤M ɪ¡fGC á°UÉN ,É«HhQhGC ø««dR’CG ø«ªjô¨dG Iƒb »a ∂°û∏d ’Éée ÉbÓWGE äÉ«FÉ°üM’EG √òg ´óJ ’ .É«dÉ£jGEh Gôà∏éfGE á≤aQ ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ä’ƒ£H çÓK π°†aGC øª°V É¡fGC ≈∏Y ÉehO AGôÑîdG É¡Øæ°üj ádƒ£H

óMGh ÖY’ AÉæãà°SÉH 136`dG ±Góg’ C G ≈∏Y GƒHhÉæJ ø««fƒ∏°TôÑdG ™«ªL

ÖY’ AÉæãà°SÉH ÉaGógGC GhRôMGC ∫h’CG ≥jôØdG »ÑY’ ™«ªL ¿GC ƒg É°UQÉÑdG OGó©J »a ßMÓªdÉa ,OGó©àdG ó«©°U ≈∏Y ÉeGC ¢SGôM ∫ÉëdG á©«Ñ£H ≈°ùæf ¿GC ¿hO Gòg ,áHƒ≤©∏d Ωƒ«dG AÉ≤d »a Ö«¨«°S …òdG ƒfGô«µ°SÉe ô««aÉN »æ«àæLQ’CG ƒg óMGh »°ù«e π«fƒ«d ±Gó¡dÉH ájGóH Gƒ∏é°S º¡©«ªéa á«≤ÑdG ÉeGC ,ƒ«æ«e øHhQh ƒàæ«H πjƒfÉe »°SƒNh õjódÉa Qƒàµ«a ≈eôªdG á«dɪL’EG á∏«°üëdG ¿GC ɪ∏Y ,Gó«Mh Éaóg GhRôMGC øjòdG á«≤ÑdGh …Ó«aGCh πjƒ°ùcÉeh ƒfÉjQOGCh ∫Gó«HGCh ∫ƒjƒH ≈dGE ’ƒ°Uh .136`H Qó≤J º°SƒªdG Gòg äÉ≤HÉ°ùe ™«ªL »a ’ƒjOQGƒZ ∫ÉÑ°TGC ±ôW øe á∏é°ùªdG ±GógÓ C d

áÑ°SÉæe 116 »a Ωƒ°üîdG ∑ÉÑ°T GƒcO »µ∏ªdG …OÉædG øe ÉÑY’ 15

áà°S óLƒj å«M ,äÉ≤HÉ°ùªdG ∞∏àîe »a 116`dG ±Góg’CG π«é°ùJ ≈∏Y ójQóe ∫ÉjQ øe ÉÑY’ 15 ÜhÉæJ ,πHÉ≤ªdG »ah π««cõjGE ø«©aGóªdG øe πµH ôe’CG ≥∏©àjh ,∑ÉÑ°ûdG õg »a ¿’BG óëd Gƒ∏°ûa - áKÓãdG ≈eôªdG ¢SGôëd áaÉ°VGE - ø«ÑY’ óYÉ°üdG ÜÉ©d’CG ™fÉ°Uh ,GQÉjO ÉfÉ°S’h ƒZÉZ ƒjófÉfô«ah Iô«°†N »eÉ°S ¿Gó«ªdG »£°Sƒàe ,∫ƒ«ÑdGC ∫hhGQh …GQÉZ áªjR øH ºjôch hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ºgh ,±GógGC Iô°û©dG õLÉM GhRhÉéJ §≤a ø«ÑY’ á©HQGC ¿GC ɪ∏Y ,¢ù«dÉfÉc ƒ«Lô«°S .πjRhGC Oƒ©°ùeh øjGƒ¨«g ƒdGõfƒZh

IGQÉÑe 46 ™bGƒH ácQÉ°ûe ôãc’ C G »°ù«eh ÉjQÉe …O

óëd ∑QÉ°T …òdGh ,»f’ÉJɵdG ÖfÉédG øe »°ù«e π«fƒ«d ∑Éæ¡a ,äÉjQÉѪdG »a GóLGƒJ ôãc’CG ø«ÑYÓdG ¢Uƒ°üîH ÉeGC äÉÑ°SÉæªdG Ö∏ZGC »a ∑QÉ°Th πNO ô«N’CG ¿GC ƒdh - ÉàjÉc hó«°S »dɪdG §°SƒdG ÖY’ ™e ∂dòH ÉjhÉ°ùàe IGQÉÑe 46 »a ¿’BG …O π«îfGC ƒgh ,äÉcQÉ°ûªdG OóY å«M øe Qɶf’CG ∞£îj ôNGB É«æ«àæLQGC ¿ÉEa »ª°UÉ©dG ≥jôØ∏d áÑ°ùædÉH ÉeGC - πjóÑc øjòg ¿GC ɪ∏Y ,¢SÉ«°SÉc ôµjGE ≈eôªdG ¢SQÉM ≈∏Y IóMGh IGQÉÑe ¥QÉØH Éeó≤àe É°†jGC IGQÉÑe 46 Ö©d …òdG ÉjQÉe ᪰SÉëdG äGôjôªàdG Ö«JôJ É°†jGC ¿GQó°üàj ƒ¨fÉàdG Öîàæe ™e á«°VɪdG ºdÉ©dG ¢SÉCc »a ÉcQÉ°T øjò∏dG ø«ÑYÓdG .»fÉã∏d 11h ∫hÓ C d 17 ™bGƒH ɪ¡«≤jôØd

≥FÉbódG OóY å«M øe ¿ÉbƒØàj »°ù«eh ¢SÉ«°SÉc

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

08

É°†jGC »°ù«e π«fƒ«d ≈dGE ¥ƒØàdG Oƒ©j áfƒ∏°TôH »Øa ,ÖY’ πc É¡Ñ©d »àdG ≥FÉbódG OóY øY É°†jGC çóëàf ,ájÉ¡ædG »ah 3747`dG ÖMÉ°U ¢SÉØdGC ∫É«fGO »∏jRGôÑdG øªj’CG ô«¡¶dG øY π«Ä°V ¥QÉØH Éeó≤àe á≤«bO 3798 »a ¿’BG óëd ∑QÉ°T …òdG Éeó≤àe ,á≤«bO 3961`H ô°†NC’G π«£à°ùªdG ¥ƒa GóLGƒJ ôãc’CG ƒg ¢SÉ«°SÉc ôµjGE ¢SQÉëdG ¿ÉEa ójQóe ∫ÉjQ øY ÉeGC ,á≤«bO .á≤«bO 3539`H ådÉãdG ƒ∏«°SQÉeh ,á≤«bO 3829`H »fÉãdG hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ≈∏Y .Ü …Rƒa

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ƒµ«°SÓµdG

á«ŸÉ©dG AGQ’BG

...É«fÉÑ°SGE QGƒ°SGC êQÉN ƒµ«°SÓµdG

q GC iôj …ôFGõ÷G »°VÉjôdG …GCôdG ⪰ùM É°UQÉÑdG ¿ áeGôµdG IOÉ©à°SG πLGC øe Ö©∏oj ƒµ«°SÓµdGh Ö≤∏dG

''ƒ«æjQƒeh ∫ÉjôdG ≈∏Y ÊÉgQ ™°VGC'' :¢S’É" íq °TQ ∫É£H’ C G á£HGQ »FÉ¡f ™HQ ‘ ójQóe ∫ÉjQ ój ≈∏Y ΩÉ¡æJƒJ êhôN ºZQ ‘ Gô°üàæe êhôî∏d »µ∏ŸG …OÉædG ''RÒÑ°S'' ™aGóe ¢S’É" ΩÉ«∏jh »°ùfôØdG äÉeƒq≤e ∂∏Á äÉH …ƒ≤dG ôª°S’ C G Ö°ùM ''»#æjÒŸG'' `a ,á∏«∏dG ƒµ«°SÓc ¤GE ƒ«æjQƒe áîÑW ∫ƒ°Uhh iƒà°ùŸG AÉ≤JQG ôKGE á°UÉN ¬Áô¨H áMÉW’ E G √òg Üôb’ C G ójQóe ∫ÉjQ ¿ q GC ó≤àYGC'' :√OÓH áaÉë°üd ÉMôq°üe ,AGƒà°S’G óM ¢ùaÉæàdG ¬d ∫ƒqîj πµ°ûH ≈≤JQG ≥jôØdG iƒà°ùªa ƒµ«°SÓµdG º°ù◊ IôŸG »#æjÒŸG ìÓ°S ¿ƒµà°S ƒ«æjQƒe IÈN ¿GC ó≤àYGC ,¬ÁôZ ≈∏Y RƒØdGh É°UQÉÑdG ΩÉeGC Iô¶àæŸG á©HQ’ C G ¬JGAÉ≤d ‘ ∫ÉjôdG ≈∏Y ÊÉgQ ™°VGC ÉfGC ,∫h’ C G .''∫É£H’ C G á£HGQ ‘ á°UÉN

:(‹ƒHÉf …OÉf ¢ù«FQ) ¢ù«àfƒjQƒd …O ''É¡eõg Ö©°üdG øe IQƒ£°SGC áfƒ∏°TôH'' º«àe ≥°TÉY ¬fÉCH ‹ƒHÉf …OÉf ¢ù«FQ ¢ù«àfƒjQƒd …O ƒ«∏jQhGC ±ÎYG -¬Ñ°ùM- ’ƒjOQGƒ" áÑ«àµa ,''…QhR’ C G'' ¬≤jôa ó©H Iô°TÉÑe áfƒ∏°TÈH ∫ÉŸG πLQ ócGC Gò¡d ,ä’ÉÛG ≈à°T ‘ Ihób É«°üî°T ƒg Égòîàj IQƒ£°SGC É°UQÉÑdG q¿GC É«dÉ£jGE ‘ »Fɪ櫰S êÉàfGE ácô°T ÈcGC ÖMÉ°U …ÌdG ∫ɪY’ C Gh ≈à°T ‘ ÚjOÉædG äGAÉ≤d »bÉH ≈àMh Ωƒ«dG ƒµ«°SÓc º°ùM ≈∏Y IQOÉb ‘ ÉØ«°†e ,(∫É£H’ C G á£HGQh É«fÉÑ°SGE ∂∏e ¢SÉCc) á«≤ÑàŸG äÉ≤HÉ°ùŸG …OÉf'' :‹É£j’ E G ''¢SQÉe'' ƒjOGôd »°VÉŸG ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f É¡H ¤OGC äÉëjô°üJ Ö©°üdG øe …ƒbh QOÉf …hôc ∫Éãe ’ƒjOQGƒ" IOÉ«b â–h áfƒ∏°TôH ≈∏Y É«dÉM iƒb’ C G º¡a º¡àë∏°üŸ ∫hƒDà°S áé«àædG ¿ q GC ó≤àYGC ,¬àYõYR .''á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG

∫Ó¨à°SGh ∫ÉjôdG AÉjÈc'' :¢ûà«àfGC ''º¡∏«Ñ°S É°UQÉÑdG ´ÉaO äGƒØg á°Uôa º¡d âë«JGC øjòdG á∏≤dG øe GóMGh ¢ûà«àfGC ÒehOGQ »Hô°üdG Èà©j ôeGC ƒgh ,áfƒ∏°TôH ºK ójQóe ∫ÉjQ ÚÁô¨dG A’óH »°Sôc ≈∏Y ¢Sƒ∏÷G ¿ q GC π«dóH ,É«eÓYGE áYƒª°ùe áª∏c ÖMÉ°Uh Úà°SQóŸG ÉjÉÑîH ɪq∏e ¬∏©éj ÉeɪàgGh á©HÉàe â«≤d ájójQóŸG ''¢SGB'' áØ«ë°üd É¡H ¤OGC »àdG ¬JÉëjô°üJ IOÉY'' :≥HÉ°ùdG »Hô°üdG ÖîàæŸG ÜQóe ∫Éb ''ƒµ«°SÓµdG'' ∫ƒMh ,øjójó°T á«≤«≤M ácô©e ƒg ,ƒµ«°SÓµdG ‘ áYƒª°ùe áª∏c ¿ƒµ∏Á ’ ÚHQóŸG Gòd IôµdG ≈∏Y ójó°ûdG √PGƒëà°SG ‘ áfƒ∏°TôH Iƒb ,¿Gó«ŸG á«°VQGC ‘ ∫Éàbh ∫Ó¨à°SGh ¬FÉjÈc IOÉ©à°SÉH ¬àÑZQh ¬àÁõY ‘ ∫ÉjôdG á°Uôa ¿ q GC iQGC .''É°UQÉÑdG ´ÉaO §ÿ »Ñ°ùædG ∞©°†dG

∫ÉjôdG øµd iƒbGC É°UQÉÑdG'' :ƒ#«a ''É¡JGQÉ› ≈∏Y QOÉb ƒ#«a ¢ùjƒd ócqGC á«dÉ£j’ E G ''äQƒÑ°S ƒ∏jO ÉàjRÉ"’'' á«eƒj ™e √GôLGC QGƒM ‘ ‘ É°UQÉÑdG IGQÉ› ¬fɵeÉEH ójQóe ∫ÉjQ ¿ q GC ≥HÉ°ùdG á«dɨJÈdG IôµdG º‚ ¥É«°S ‘ ƒ#«a ∫Ébh ,''ÉfGô"ƒ∏ÑdG'' áصd ™«ª÷G í«LôJ ºZQ Ωƒ«dG IGQÉÑe ¬jód q¿’ C π°†aGC áfƒ∏°TÈa á«æØdG ÖfGƒ÷G øY ÉæKó– GPGE'' :π°üàe AÉ°ûf’ E G QƒW ‘ ≥jôa ójQóe ∫ÉjQ ,øjõ«ªŸG ÚÑYÓdG øe á©FGQ áYƒª› ¬qfGC É°Uƒ°üN Ée A»°T π©a ≈∏Y ¬JQób ‘ ≥KGC ∂dP ™e øµd ójóL ÜQóe ™e »Ñ£b ¿GƒdGC ¢üª≤J ¬d ≥Ñ°S ƒ#«a ¿ q GC ôcòdÉH ôjóL .''Iójó°T ájóæH Ö©∏j .á«fÉÑ°S’ E G IôµdG

√ó°TGC ≈∏Y ¿ƒµ«°S ´Gô°üdG'' ''’ƒjOQGƒ"h ƒ«æjQƒe ÚH ƒfÉ«à°ùjôch »°ù«e ÚH áfQÉ≤ŸG ƒ#«a ¢†aQ Ú≤jôØdG Ωƒ‚ RôHGC øYh ’'' :±É°VGC ɪc ,ɪ¡«≤jôØd ÒãµdG ¿Éeóq≤jo ¿ÉÑY’ ɪ¡fqGC GócqƒDe hódÉfhQ ,''øjRÉà‡ Éª¡«∏c ,IóY QƒeGC ≈∏Y óªà©j ∂dP ,ɪ¡æ«H ¿QÉbGC ¿GC »æææµÁ á°ùaÉæŸG ¿ q GC ƒ#«a ôcP ’ƒjOQGƒ"h ƒ«æjQƒe ÚH Ö≤JôŸG ´Gô°üdG ¢Uƒ°üîHh πãe Ö«H'' :∫Éb å«M ,¿GÒÑc ¿ÉHQóe ɪ¡fqGE ¤GE GÒ°ûe ɪ¡æ«H á«eÉM ¿ƒµà°S »HQóe ƒ«æjQƒe ¿ q GC ɪc ,áfƒ∏°TôH ‘ âÑ©d ÉeóæY ÊóYÉ°S ó≤d »≤«≤°T .''áë°VGh ¬àª°üH âfÉc Òàf’ E G ‘ ≥HÉ°ùdG

ô¡b ≈∏Y QOÉb ∫ÉjôdG'': ΰSƒ°T ''ƒ«HÉæjÈdG ‘ É°UQÉÑdG Ωƒ«dG IQÉÑŸG ‘ É°UQÉÑdG RhÉŒ ≈∏Y QOÉb ójQóe ∫ÉjQ ¿ q GC ΰSƒ°T ófÒH ócqGC ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤GE ÚYÉ°ùdG ƒ«æjQƒe ∫ÉÑ°T’ C á¡LGƒŸG ᫪gGC ¤GE ô¶ædÉH áYGP’ E ÊÉŸ’ C G ÜQóŸG ∫Ébh ,''É#«∏dG'' Ö≤d ≈∏Y Ö©∏dG ‘ á∏eÉc º¡Xƒ¶M ôµØ«°S ºK ƒ«HÉfÒÑdG ‘ RƒØdG ¤GE íª£«°S ójQóe ∫ÉjQ ¿ C G'' :''ÉcQÉe'' q GC ó«c’ ,∫É£H’ C G …QhO »FÉ¡f ∞°üf ≈∏Y ÉeÉ“ õcÒ°S Égó©Hh ¢SÉCµdG »FÉ¡f ‘ ¤GE ô¶ædÉH ójQóe ∫Éjôd ᫪gGC ÌcGC ¿ƒµà°S (Ωƒ«dG ó°ü≤j) âÑ°ùdG IGQÉÑe .''ÚÑYÓdG ≈∏Y »°ùØædG ÉgÒKÉCJ

áØ«¶ædG ÜÉgòdG á«°SɪN øe áÑjôb áé«àf ,''ƒ«HÉfôÑdG'' Ö©∏e »a ÉeɪJ ó©Ñà°ùe ôeGC ¿GC ºZQ Ωôàëe ≥jôa ójQóe ∫ÉjQ'' :±É°VGCh Ée π«dóH ¬YÉaO §N »a ≈≤ÑJ ¬à∏µ°ûe ¿qGC ó≤àYGCh ,¿ƒî«N ≠æ«JQƒÑ°S ΩÉeGC çóM Ö°ùc »a ≥aqho GPGE ¬àdÉ°V óé«°S áfƒ∏°TôH óM ≈dGE ¢ù«d øµd äGô¨ãdG ≥∏Nh äÉMÉ°ùªdG áfƒ∏°TôH ¿GC ó≤àYGC ,ÜÉgòdG »a çóM Ée ø«ªjô¨dG äÉjQÉÑe »bÉH øYh ,''1-2 RƒØ«°S ¢SÉCc »FÉ¡f AÉ≤d »æ©fh ΩÉjC’G ΩOÉb »a ∫Éb ∫É£H’CG á£HGQ »FÉ¡f ∞°üfh É«fÉÑ°SGE q¿GC ó≤àYGC øµd ,É¡ahôX á°ùaÉæe πµd'' :OÉæe ∂∏J º°ùëd ÜôbC’G ¿ƒµà°S áfƒ∏°TôH .''É#«∏dG ƒµ«°SÓc »a RƒØJ ƒd äÉ°ùaÉæªdG

‹hO ÖY’) »eƒ∏H ógÉ°TÉC°S'' :(≥HÉ°S ''ƒ«HÉfÒÑdG ‘ ƒµ«°SÓµdG

ô°†îd ô«ÑµdG …ôFGõédG ºéædG Éæd ócGC âÑ°ùdG Ωƒj ÉXƒ¶ëe ¿ƒµ«°S ¬fGC »eƒ∏H ᪰UÉ©dG ≈dGE √Oƒ≤à°S »àdG ájôØ°ùdÉH πÑ≤ªdG IGQÉÑe ºgGCh ôÑcGC IógÉ°ûªd ójQóe á«fÉÑ°S’EG ∫ÉjôdG ø«H ™ªLGC ºdÉ©dG Égô¶àæj ≈∏Y GójóL ôeC’G ¿ƒµj ødh ,áfƒ∏°TôHh ɪc á«°VɪdG áæ°ùdG ¬©e çóM ¬fq’C »eƒ∏H øe ¬æµªJ ¿hO âdÉM §≤a ÉahôX ¿GC »eƒ∏H ìô°U óbh ,ÜÉgòdG ƒµ«°SÓc á©HÉàe IƒYO â«≤∏J ó≤d'' :ójQóe ≈dGE ¬à∏MQ ¿ÉC°ûH óYƒªdG »a ¿ƒcÉC°Sh AÉbó°UC’G ¢†©H øe ô«Ñc AÉ≤d ¬fGE ,ƒ«HÉfô«ÑdG »a ¬∏dG AÉ°T ¿GE ±ô©«°Sh ∞¨°ûH √ô¶àæj ™ªLGC ºdÉ©dG .''iƒb’CG ɪg ø«jOÉf ø«H Gójó°T É°ùaÉæJ

RƒØ«°S áfƒ∏°TôH'' ∫Éjô∏d íª°ùj óbh ''∂∏ŸG ¢SÉCc ‘

ƒµ«°SÓµdG áé«àf ∫ƒM »eƒ∏H äÉ©bƒJ ƒ¡a Éæd ócGC ɪc ¬ØWGƒY øe á©HÉf øµJ ºd AGOGC ∫ƒMh ,ôN’BG øY ¬æ«©H É≤jôa πq°†Øj ’ ∫Éb ɪ¡æe πc iƒà°ùªd ¬ª««≤Jh ø«≤jôØdG áfƒ∏°TôH'' :1981 áæ°S »≤jôaGE ÖY’ ø°ùMGC ≥°SÉæàdGh ™FGôdG »YɪédG AGO’CG ≈∏Y óªà©j äÉjOôØdG ¿qGC iQGC âbh »a ¬Wƒ£N ø«H á≤jôW ≈∏Y ≈¨£J Ö©∏dG »a á«fÉfC’Gh ∫ƒMh ,''ƒ«æjQƒe ájÉ°Uh âëJ ∫ÉjôdG Ωƒéf ôeC’G ¿GC ó≤àYGC'' :»eƒ∏H ±É°VGC áé«àædG º¡d áfƒª°†e áé«àædG É°UQÉÑ∏d Ωƒ°ùëe ƒµ«°SÓµdG ºªb »bÉH øYh ,''1-2 É¡©bƒJGCh Éæd ∫Éb ∫É£HC’G á£HGQh ∂∏ªdG ¢SÉCc »a ∫Éjô∏d íª°ùJ ób áfƒ∏°TôH'' :ÉMRÉe »eƒ∏H ó≤àYGC Óa ∂dP ¿hO ÉeGC ,∂∏ªdG ¢SÉCc π«æH .''ÉÄ«°T ¿ƒ∏©Ø«°S º¡fGC

≈∏Y πgÉCàdGh ∂∏ªdG ¢SÉCc »FÉ¡f »a √Rƒa »FÉ¡f ∞°üf »a …ó«∏≤àdG ¬ªjôZ ÜÉ°ùM .á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ

‹hO ÖY’) ìÉàØe ÉÑ©°U AÉ≤d ™bƒJGC'' :(≥HÉ°S ''¬ª°ùëj ób ∫OÉ©àdGh

ìÉàØe øjódG »ëe ™e ÉæãjóM iód ™e á«dhódG äÉcQÉ°ûªdG øe OóY ôÑcGC ÖMÉ°U øe õFÉØdÉH ø¡µàdG q¿GC ∞°ûc »æWƒdG ÖîàæªdG ójQóe ∫ÉjQ ø«H Ωƒ«dG AÉ°ùe ƒµ«°SÓc á©«Ñ£d Gô¶f GóL ÉÑ©°U ¿ƒµ«°S áfƒ∏°TôHh ᪰UÉ©dG OÉëJGE ™aGóe iôj øµd ,á¡LGƒªdG øe ∫ÉjôdG Ωƒéf ¿qGC É≤HÉ°S πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°Th ÉcÉc hOQɵjQh hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ∫ÉãeGC ,É°UQÉÑdÉH áMÉW’EG ≈∏Y IQó≤dG ¿ƒµ∏ªj …OÉædG ¥ƒØJ ô°S øY ìÉàØe çóëJh q¿GC GôÑà©e Iô«N’CG äGƒæ°ùdG »a »f’ÉJɵdG ø«≤jôØdG ø«H ¥QÉØdG ™æ°U »YɪédG Ö©∏dG ô«N’CG »ah ,»°ù«e π«fƒ«d AÉ≤aQ Iƒb ô°S ƒgh ∫OÉ©àdÉH ƒµ«°SÓµdG »¡àæj ¿GC ''ƒµ«°ûJ'' ™bƒJ áfh’BG »a á°UÉN ¬JGõ«ªeh ¬àHƒ©°üd Gô¶f .Iô«N’CG

áÑ«Ñ°T ÜQóe) OÉæe áªb É¡©bƒJGC'' :(ájÉéH Ö©∏«°S ∫ÉjôdGh ájQÉf ''∞«ædG ≈∏Y

≥HÉ°ùdG »æWƒdG ÖîàæªdG Ωƒég ºéf iôj ¿qGC OÉæe ∫ɪL »dÉëdG ájÉéH áÑ«Ñ°T ÜQóeh ¬Ø«°Vh ójQóe ∫ÉjQ ø«H á∏«∏dG √òg óYƒe πc øe IóYGh ájQÉf áªb ¿ƒµ«°S áfƒ∏°TôH ø°ùMGC »a ¿GóLGƒàe ø«≤jôØdG ¿qGC PGE ,ÖfGƒédG á°ùaÉæªdÉH ø«ÑYÓdG ™qÑ°ûJ ó©H ɪ¡dGƒMGC ¿Éc ∫É£H’CG á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf ≈dGE QhôªdGh Éæd ìô°U å«M ,ø«ªjô¨∏d áÑ°ùædÉH Gô«°ùj ∫ÉjQ ,áæNÉ°Sh Iô«Ñc áªb É¡©bƒJGC'' :ÓFÉb QƒeÉCa »dÉëdG ≥jôØdG ¬JGP ¢ù«d ÜÉgòdG ∂dP »a ɪH É¡ë«ë°üJ ºJ ¬aƒØ°U »a Iô«ãc q¿GC ó≤àYGCh OƒLƒe õaÉëdG ¿qGE ºK ,¬eƒég §N •ôqØj ød ∫ÉjôdGh ∞«f á«°†b ¿ƒµà°S IGQÉѪdG .''¬FÉjôÑc IOÉ©à°SG »a

øµd áfƒ∏°TôH ™é°TÉC°S'' ¿ƒµJ ød áé«àædG ''IôŸG √òg á∏«≤K

ƒgh áfƒ∏°TôÑd ójó°ûdG ¬ÑM ºZQh á«fÉÑ°SE’G ''É#«∏dG'' `H GóL ±ƒ¨°ûdG ™HÉàªdG á∏Kɪe áé«àæH ÉYɪW øµj ºd OÉæe q¿GC ’GE ÜÉgP »a ÖÑëªdG ¬≤jôa É¡≤≤M »à∏d ™bƒJ ¿GC iôj PGE ,¢ùdófC’G OÓH ƒµ«°SÓc

»Øj ¿GC ≥HÉ°ùdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ±Góg ≈æqªJh Qƒ¡ªédG ™àªà°ùjh √OƒYƒH ƒµ«°SÓµdG ɪc ,ø«≤jôØdG ø«H á∏«ªL IGQÉѪH …hôµdG .Iô«N’CG äGƒæ°ùdG »a IOÉ©dG ¬«∏Y äôL

ÜQóe) ÊGRƒdG ∞jô°T É°UQÉÑdG'' :(¿Gôgh ájOƒdƒe 1-3 áé«àæH É¡àª∏c ∫ƒ≤à°S ''IGQÉÑŸG áHƒ©°U ºZQ

»dÉëdG ÜQóªdG »fGRƒdG ∞jô°T ¿ƒµ«°S áfƒ∏°TôÑd É«ah Gô°UÉæe ¿Gôgh ájOƒdƒªd å«M ,Ωƒ«dG AÉ°ùe ƒµ«°SÓµdG AÉ≤d »a É≤HÉ°S »æWƒdG ÖîàæªdG §°Sh ºéf ±ôàYG èjƒààdG øe GóL ÉÑjôb ≈ë°VGC É°UQÉÑdG ¿qÉCH ∫ÉjQ ¿qGC QÉÑàYÉH á«fÉÑ°SE’G ádƒ£ÑdG Ö≤∏H ¥ÉëàdEÓd á∏«Ä°V ÉXƒ¶M ∂∏ªj ójQóe í°Tôa Ωƒ«dG á¡LGƒe øY ÉeGC ,IQGó°üdÉH áé«àæH RƒØ∏d π°q†ØªdG ¬≤jôa ''ôgÉ£dG »°S'' ,ójQóe »a Ö©∏Jo IGQÉѪdG ¿qGC ºZQ (1-3) »f’ÉJɵdG ≥jôØdG ᫪jOÉcGC ¿qÉCH ∞°ûc ɪ«a Éà©æ°U ’ƒjOQGƒ" Ö«H ÜQóªdG áµæMh äGƒæ°ùdG »a áfƒ∏°TôH áë∏°üªd ¥QÉØdG .…ó«∏≤àdG ¬ªjôZ ΩÉeGC Iô«N’CG

á«©ªL óFÉb) …hGR RƒØ«°S ∫ÉjôdG'' :(∞∏°ûdG ¢SÉCµdG πÑb á«¡°ûdG íàØd ''∫É£H’ C G á£HGQh

á©HÉàe á°Uôa …hGR ô«ª°S äƒqØj ød ¬fqGC ɪc áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ ø«H áª≤dG ¬°ùØf ôÑà©j PGE ™«é°ûàdG »a ÉaôW ¿ƒµ«°S ∫hC’G ¬≤jôa ó©H »µ∏ªdG …OÉæ∏d Gô°UÉæe ™bƒJ q¿GC óéj …hGR øµd ,É«∏«°Sôe ∂«ÑªdhGC ¿ƒµJ ɪd ájɨ∏d Ö©°U AÉ≤∏dG áé«àf ¬àÑZQ ∞îj ºd ¬fGC ’qGE ,¬«a ÉaôW É°UQÉÑdG ÜÉgòdG áé«àf q¿ÉCH GócƒDe ∫ÉjôdG Rƒa »a »a âÑ©do IGQÉѪdG ¿q’C GQÉ«©e ó©Jo ’ (0-5) á«©ªL óFÉb ôcP ɪc ,á°UÉN ±hôX Ωƒ«dG RƒØdG øY åëÑj ∫ÉjôdG ¿qÉCH ∞∏°ûdG iôNGC äGQÉ°üàfÓd ¬à«¡°T íàa πLGC øe .∫É£H’CG á£HGQh ¢SÉCµdG »a É°UQÉÑdG ≈∏Y

∫ÉjôdG ô°UÉæ«°S ¢SCɵdG ‘ ÌcGC ôµqØjh ∫É£H’ C G á£HGQh

∫ÉjQ ø«H Ωƒ«dG IGQÉÑe áé«àf hóÑj …hGR ô«ª°S Gô«ãc º¡J ’ áfƒ∏°TôHh ójQóe Iô«Ñc áLQóH º°ùM o ''É#«∏dG'' Ö≤d ¿qGC QÉÑàYÉEH ’ ¬fGC ∞∏°ûdG óFÉb ócGC PGE ,É°UQÉÑdG áë∏°üªd πHÉ≤e Ωƒ«dG ∫ÉjôdG IQÉ°ùN »a É©fÉe iôj

''¥QƒdG ≈∏Y π°†aGC ∫ÉjôdG'' :Éà«jófÉe áë∏°üŸ ¥QƒdG ≈∏Y á«∏°†a’ C G¿ E G IôµdG º‚ ÉàjófÉe ôcP q GC ≥HÉ°ùdG á«fÉÑ°S’ Ö«JôJ IQGó°U πàëj ''ÉfGô"ƒ∏ÑdG'' ¿ q GC ºZQ É°UQÉÑdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ∫ÉjôdG Qó°üàj áfƒ∏°TôH í«ë°U'' :≥HÉ°ùdG É«°ùædÉa ¿Gó«e §°Sh ∫Ébh ,''É#«∏dG'' ,Úaô£dG ÚH ájhÉ°ùàe ¿ƒµà°S Qƒe’ C G ƒµ«°SÓµdG ‘ øµd Ö«JÎdG ∫hóL ,''ÉcÉc IOƒY ™e É°Uƒ°üN OGó©J π°†aGC ∂∏Á ƒ«æjQƒe ¿ q GC ó≤àYGC »à¡L øe .õFÉØdG ójó– ‘ ΩÉg QhO É¡d ¿ƒµ«°S á«°ùØf πeGƒ©dG ¿ q GC ±É°VGCh

:(á«fÉÑ°S’ E G IôµdG ÒÑN) ÎfÉg ΩÉgGô" ''É°UQÉÑ∏d áeÉg áé«àf ¿ƒµ«°S ∫OÉ©àdG'' ''äQƒÑ°S …ɵ°S'' áµÑ°ûd ¬ãjóM ‘ á«fÉÑ°S’ E G IôµdG ÒÑN ÎfÉg ΩÉgGô" ôcP IGQÉÑe ∫ÓN áfƒ∏°TÈd GóL áeÉg áé«àf ¿ƒµ«°S ∫OÉ©àdG ¿ q GC á«fÉ£jÈdG º¡fqGC ó≤àYGC ,É°UQÉÑ∏d áé«àf π°†aGC ¿ƒµ«°S ∫OÉ©àdG'' :∫Éb å«M ,Ωƒ«dG π°†aGCh ,∫ÉjôdG ¥ÉgQGE πLGC øe Ióe ∫ƒW’ C IôµdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿ƒdhÉë«°S .''ôµÑe ±óg π«é°ùJ ƒg ∂dP ≥«≤ëàd ƒjQÉæ«°S

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

09

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

ójQóe ∫ÉjQ IGQÉÑe ¥Ó£fGE πÑb äÉYÉ°S ádƒ£ÑdG øe 32 ádƒédG áªb »a áfƒ∏°TôHh ™«ªL √ô¶àæj óYGh ƒµ«°SÓc »a á«fÉÑ°S’EG QɶfC’G ó°ûJo ,ºdÉ©dG AÉëfGC »a ø«©ÑààªdG á¡LGƒªdG √òg ƒëf ôFGõédG »a É°†jGC ø«jôFGõédG øe Iô«Ñc áÄa ¿qGC QÉÑàYÉH ƒgh É°UQÉÑdGh ∫ÉjôdG Iô°UÉæe ø«H º°ù≤æJ »a á°UÉN ᵡf ƒµ«°SÓµdG »£©j Ée ø««æØdG AGQGB ¢†©Ñd ÉæJAGôb »ah ,ÉfOÓH ø«≤HÉ°ùdG hGC ø««dÉëdG AGƒ°S ø«ÑYÓdGh QƒeC’G º°ùM ∫ƒM º¡jód ÉYɪLGE ÉfóLh ''É#«∏dG'' Ö≤∏H êƒàªdG ájƒg ¢Uƒ°üîH 8 ≈dGE ¥QÉØdG â≤ªY áfƒ∏°TôH ¿qGC QÉÑàYÉH ɪæ«H ,ΩÉàîdG øY á∏«∏b ä’ƒL πÑb •É≤f …OÉæ∏d á°Uôa Ωƒ«dG ƒµ«°SÓc ¿ƒµ«°S IQÉ°ùN ôKGE ¬àeGôc OQ πLGC øe »µ∏ªdG .á«°SɪîH ÜÉgòdG

:(≥HÉ°S ‹hO ÖY’) …RÉZ ¥QÉØdG ™æ°U QGô≤à°S’ E G '' ‘ ∫ÉjôdGh É°UQÉÑdG ÚH ''IÒN’ C G äGƒæ°ùdG

á°Uôa …RÉZ ójôa äƒqØj ød ó«cÉCàdÉH ¿ƒµ«°Sh É«fÉÑ°SGE ƒµ«°SÓc IógÉ°ûe ,ójQóe ∫ÉjQ ܃ÑëªdG ¬≤jôØd É«ah Gô°UÉæe »æWƒdG ÖîàæªdG ºLÉ¡e ±GôàYG ºZQ Gògh GóL Iô«Ñc áÑ°ùæH º°ùM o Ö≤∏dG ¿qÉCH ≥HÉ°ùdG πãªH ±ôà©J ’ Ωó≤dG Iôc ¿qGC ƒdh áfƒ∏°TôÑd ¿qGC …RÉZ ø¶jh ,-¬Ñ°ùM- äÉ©bƒàdG √òg ¬°ùØæd QÉÑàY’G OQ ≈∏Y QOÉb ∫ÉjôdG Iô¡°S ''ƒ«HÉfô«H'' ¬Ñ©∏e »a RƒØdG ≥«≤ëàH øY π≤j ød ±GógC’G ¥QÉa øµd Ωƒ«dG »a »°ù«e AÉ≤aQ Iƒb ¢Uƒ°üîH ÉeGC ,ø«aóg GhôJ …OÉf ºéf É¡©LQGC ó≤a Iô«N’CG IôàØdG QGô≤à°SE’G πeÉY ≈dGE É≤HÉ°S »°ùfôØdG á«MÉf øe AGƒ°S áfƒ∏°TôH »a OƒLƒªdG π°üëj Ée ¢ùµY ,»æØdG ºbÉ£dG hGC ø«ÑYÓdG Ü Q ó ª d G ô q« ¨ j … ò d G ó j Q ó e ∫ É j Q » a .º°Sƒe πc »a ø«ÑYÓdGh

øe 1-3 RƒØ«°S ∫ÉjôdG'' áÁR øH ,hódÉfhQ π«é°ùJ ''Ú©aGóŸG óMGCh

º d IG QÉѪdG √ò g á é «àæd ¬ JÉ©b ƒ J øY h π°†ØªdG ¬jOÉf ƒëf ¬dƒ«e …RÉZ ójôa p∞îjo RƒØH IGQÉѪdG AÉ¡àfÉEH ø¡qµJh ójQóe ∫ÉjQ ¿GC É©bƒàe ,(1-3) áé«àæH »µ∏ªdG …OÉædG óMGC hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc »dɨJôÑdG πé°ùj ∫ÉM »a áªjR øH ºjôc ≈dGE áaÉ°VGE ±Góg’CG ™aGóe ™«bƒJ øe ô«N’CG ±ó¡dGh ¬àcQÉ°ûe ,¢SƒeGQ ƒ«Lô«°S hGC ƒdÉaQÉc hOQɵjQ ÉeqGE


ƒµ«°SÓµdG

ø«YGC »a ''ƒµ«°SÓµdG'' ¯¯ ...á```````«ªdÉ©dG á`````aÉë°üdG

:á«°VÉjôdG IôjõédG ∫hGC ô¶àæj ’ƒjOQGƒZ ''ƒµ`«°SÓµdG'' É````jGóg

...∫ƒ≤©ªdG RhÉéJh É°Sô°T ¿Éc ´Gô°üdG

É¡```````Jô«¶f Ωõ``````````¡J É```````«fƒdÉàc á````````aÉë°U ''ƒ````µ«°SÓµdG'' π```Ñb á``jójQóªdG

''ɨ«∏dG'' ¢üîj ójóL »°VÉjQ º°Sƒe πc »ah IOÉ©dÉc ójQóe ∫ÉjQ ø«H ôNGB ´ƒf øe ´Gô°U »Øàîj ,á«fÉÑ°S’ E G É«fƒdÉàc á©WÉ≤e »a áaÉë°üdG ≥HÉ°ùàJ å«M ,áfƒ∏°TôHh ºgGC ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd ,ójQóe ᪰UÉ©dG »a É¡Jô«¶fh ¢ùaÉæàdG Gòg OGOõjh ,º°SƒªdG ∫GƒW ºjô¨dG AÉ£NGC ¿Éc …òdGh ,ƒµ«°SÓµdG óYƒe ÜôàbG ɪ∏c ójó°ûdG ´Gô°üdGh ºMôj ºd …òdGh ,»fƒdÉàµdG ÖfÉédG ∞°U »a º°SƒªdG Gòg ≈£YGC Ée ƒgh ,0-5 ÉHÉgP ádòªdG áªjõ¡dG ó©H ÉeɪJ ¬ªjôZ øe ájôî°ùdG »a øæØà∏d `cÉæg á«∏ëªdG ∞ë°ü∏d á°UôØdG …RƒL ô«¡°ûdG ÜQóªdG Ωhób ó©H á°UÉN ,ójQóe ∫ÉjQ ≥∏©J GPGE ÉeɪJ âµ°ùj ’ ¿GC ™«ªédG ±ô©j …òdGh ,ƒ«æjQƒe ƒjQÉæ«°ùdG ƒgh ,¬≤jôa ≈∏Y hGC ¬«∏Y áaÉë°üdG ºé¡àH ôe’ C G …òdG Ωƒ«dG AÉ≤∏d ÉÑ°ùëJ ô¡°ûdG »dGƒM òæe ≥∏£fG …òdG á«fÉÑ°S’ E G áaÉë°üdG ø«YGC âëJ ,''ƒ«HÉfô«ÑdG'' »a …ôé«°S ¢†©H áaÉ°VGE ¬fÉC°T øe π«°üØJ …’ C áÑbôàªdG ᫪dÉ©dGh .äÉ≤«∏©J øe É≤M’ »JÉC«°S ɪd πHGƒàdG

IÉæb ™bƒe ôcP ¬à¡L øe ¿GC ,''á«°VÉjôdG IôjõédG'' Ö«H áfƒ∏°TôH ÜQóe É≤HÉ°S ≥∏Y ób ’ƒjOQGƒZ ¬≤jôa ¬«dGE π°Uh Ée ¿ÉCH ΩOÉb π©éj ,¿’ B G ≈àM Öéj ÉjGóg É¡∏c ó«YGƒªdG ,''É°UQÉÑdG'' É¡∏Ñ≤J ¿GC ¿GE øY ™bƒªdG ∫AÉ°ùJh ≈∏Y GQOÉb ’ƒjOQGƒZ ¿Éc »a ¬JOÉY ≈∏Y ®ÉØëdG »a IQÉ°ùîdG ΩóY »æ©j Ée ƒgh ,''ƒ«HÉfô«ÑdG'' ≈dh’ C G ájó¡dG πÑ≤«°S ¬fGC »a ''ɨ«∏dG'' ≥«≤ëJ »gh ¿GC ºZQ ,ºjô¨dG Ö©∏e ´É°üdG OôH óYƒJ ób ,ƒ«æjQƒe …RƒL ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ≥jôa ΩÉeGC ø«Jôe ¬HQój ≥jôa …CG ô°ùîj ¿GC ó©Ñà°SGh ø«YÉ°U É¡d Ö∏éà°S Iô¨°üe á∏HÉ≤eh óëJ ƒgh ,º°SƒªdG ¢ùØf »a óMGh πc »ah áeOÉb äÓHÉ≤e ™HQGC »a ,Qɶf’ C G øe ô«ãµdG .É«HhQhGCh É«∏ëe á浪ªdG äÉ°ùaÉæªdG

»dGƒ°ûdGh ójQóe »a »LGQO áMhódG øe ≥∏©«°S ¿ƒdƒà«°S øjòdG Aɪ°SGC øY á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb âæ∏YGCh Gòg πص૰S å«M ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG ''ƒµ«°SÓµdG'' IGQÉÑe øY ≥«∏©àdG ɪgh ójQóe »a ¿ƒfƒµ«°S º¡æe ¿ÉæKG ∂dòH ø«≤∏©e á©HQGC ≥∏©«°S ɪc ,∞«°S ∞°Sƒj …Oƒ©°ùdGh »LGQO ß«ØM …ôFGõédG ΩÉ°üY øe πc áMhódG »a …õcôªdG ƒjOƒà°S’ C G øe IGQÉѪdG ≈∏Y π≤æà°S »àdG IôjõédG äGƒæb »∏j ɪ«ah ,á°û«£H ºJÉMh »dGƒ°ûdG .IÉæb πc ≥∏©eh çóëdG

:2 + á«°VÉjôdG IôjõédG á°û«£H ºJÉMh ójQóe øe ∞«°S ∞°Sƒj :7 + á«°VÉjôdG IôjõédG ójQóe øe »LGQO ß«ØM

âàÑK GPGE Ö©∏dG á∏°UGƒªH áfƒ∏°TôÑd íª°ùJ ød ô«JÓH áÄ«g »ÑY’ ™°†î«°S ¬fGC É¡æ«M É°†jGC ∞°ûch ,äGAÉYO’EG Ó©a ºJ Ée ƒgh ,´ƒÑ°SGC ∫ÓN ø«Jôe ¢UƒëØ∏d áfƒ∏°TôH .á«Ñ∏°S âfÉc èFÉàædG øµd 8 ¥QÉa á«°†b ™«ªédG ≈°ùæjh ,ájóéH IGQÉѪdG ™e ’ƒjOQGƒZ ’ƒjOQGƒZ'' :ÖJɵdG ∫Ébh ,áMôØdGh áLôØdG πªàµJ »µd •É≤f ¿GC Éæ«∏Y Öéj ’h ,É°†jGC áfƒ∏°TôHh ójQóe »a ô°ùîj ’ AÉ≤∏dG Gòg »a ¬≤≤ëf ¿GC πH ,IGQÉѪdG √òg ó©H Ö≤∏dG ô¶àæf É«îjQÉJ Ö≤∏dG ¿ƒµ«°S »dÉàdÉHh ,∑Éæg ∫ÉØàM’G ¿ƒµj »µd .''2-6 ¿hôcòàj ɪ∏ãe ¢SÉædG √ôcòàjh

»a º¡«∏Y OôdÉH ºµ«∏Y'' : ÉcQÉe ''Éæ«∏Y á«≤ÑdGh ¿Gó«ªdG

: 9 + á«°VÉjôdG IôjõédG »dGƒ°ûdG ΩÉ°üY

ÜôM :á«HôY äQƒÑ°ShQhGC 16 øe ≥```∏£æJ Ωƒ``éædG …É`````e 3 ≈`````àM π```jôaGC

''äQƒÑ°S hQhGC'' ™bƒe ô°TÉH ¬à«£¨J á«Hô©dG ¬àî°ùæH …òdG ''ƒµ«°SÓµdG'' AÉ≤∏d å«M ,Ωƒ«dG á«°ùeGC …ôé«°S Iô«Ñch Iô«¨°U πµd ¥ô£J äÉfQÉ≤eh äÉ«FÉ°üMGE øe Gõcôe ,äÉ桵Jh AGó°UGCh ≈∏Y ¬JGô≤a Ö∏ZGC »a áLhOõªdG äÉYGô°üdG ø«H ,á∏HÉ≤ªdG πNGO ƒ«æjQƒe ø«HQóªdG ø«ªéædGh ’ƒjOQGƒZh §°SƒdG »ªéf ø«H ≈àMh ,hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôch »°ù«e π«fƒ«d åjóëdG ™bƒªdG ÖæéJh ,ƒ°ùfƒdCG »HÉ°ûJh õjófÉfô«g »aÉ°ûJ ∫ÉjQ ø«H ájɵëdG ¿GC GôÑà©e ,AÉ≤∏dG Gòg ≈∏Y á°UÉN IQƒ°üH ≥∏WGC å«M ,á∏°UGƒàeh á∏jƒW º°SƒªdG Gòg áfƒ∏°TôHh ójQóe »¡àæàd ,`cQÉ©ªdG ≈dhÉCH Ωƒ«dG ≥∏£æà°S »àdG ΩƒéædG ÜôM É¡«∏Y á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf øe IOƒ©dG AÉ≤d ïjQÉJ ƒgh …Ée 07 ácô©ªH áæjóªH ∂∏ªdG ¢SÉCc ácô©e ⪰ùM ¿ƒµJ ¿GC ó©H ,ÉHhQhGC ∫É£HGC .…QÉédG πjôaGC 20 Ωƒj É«°ùædÉa

Rƒa øe ÉeɪJ á≤KGƒdG á«fƒdÉàµdG áaÉë°üdG ¢ùµY ≈∏Yh »a GQòM ôãcGC ájójQóªdG áaÉë°üdG âfÉc ,''É°UQÉÑdG'' ∞ë°üdG º¶©e âÑWÉN å«M ,Ωƒ«dG ''ƒµ«°SÓc'' ™e É¡∏eÉ©J º¡àãMh ,≥jôØdG »ÑY’ á«fÉÑ°S’EG ᪰UÉ©dG »a IQOÉ°üdG GCôéJ øe πc ¢SGôNGEh ÜÉgòdG AÉ≤d øe QÉCãdG IQhô°V ≈∏Y ''ÉcQÉe'' áØ«ë°U äô°ûfh ,º¡≤jôa øeh º¡æe ájôî°ùdG ≈∏Y âfÉc É¡fGC ¬«a äócGC ,¢ù«ªîdG Ωƒ«d ÉgOóY »a ’É≤e ÜQóªdG IQób ≈∏Yh ,»µ∏ªdG …OÉædG äGQób »a ≥ãJ âdGRÉeh ø«M ≈dGEh ,’ƒjOQGƒZ ≈∏Y OôdGh ¬°ùØf äÉÑKGE »a ƒ«æjQƒe á¡LGƒdG »a ∞ë°üdG á«≤Hh ''ÉcQÉe'' ¿ƒµà°S ∂dP ∫ƒ°üM ∞ë°üdG »a π«bh ô°ûf Ée πc ≈∏Y Oô∏d ,IGQÉѪdG ó©H á∏«∏≤dG ΩÉj’CG »a á°UÉNh ,ÜÉgòdG IGQÉÑe òæe á«fƒdÉàµdG Ωƒé¡dGh ájôî°ùdG »a Éàa’ GóYÉ°üJ âaôY »àdG á«°VɪdG .ójQóe ∫ÉjQ ≈∏Y QôѪdG ô«Z »≤jó°U .¿

πg'' :∫ƒÑJƒa ¢ùfGôa áfƒ∏°TôH ¿GC ∫ÉjôdG âÑãj ''?ôNGB Öcƒc øe ¢ù«d

ójôj ’ƒjOQGƒZ'' :äQƒÑ°S …ɵ°S ''á«fÉãdG Iôª∏d ƒ«æjQƒe AÉjôÑc ìôL å«M ,ΩÉ¡dG AÉ≤∏d ÉgQhóH âbô£J ᫪dÉ©dG ''äQƒÑ°S …ɵ°S'' áµÑ°T ’ƒjOQGƒZ Ö«H ø«HQóªdG ø«H ´Gô°üdG ≈∏Y AÉ≤∏d É¡∏«∏ëJ »a äõcQ √ô«¶æd »dɨJôÑdG ÜQóªdG AÉ°üb’ E äOÉY ¿GC ó©H ,ƒ«æjQƒe …RƒLh ¿Éc ø«M ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf øe ,»°VɪdG º°SƒªdG Oôj ’ƒjOQGƒZ ÜQóªdG -É¡Ñ°ùM- π©éj Ée ,»dÉ£j’ E G ô«àfÓ C d ÉHQóe AÉ≤d øe ájGóH äÉ°ùaÉæªdG πc øe ∫ÉjôdG AÉ°übÉEH ,ø«YÉ°U ´É°üdG ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGôd ’ƒ°Uhh ∂∏ªdG ¢SÉCµH GQhôe ,''ɨ«∏dG'' »a Ωƒ«dG AÉjôÑc ìôéd ≈©°ù«°S áfƒ∏°TôH ÜQóe ¿GC ≈dGE áµÑ°ûdG äQÉ°TGCh äGAÉ≤∏dG »a √ô«µØJ âà°ûj ≈àM ,äGòdÉH AÉ≤∏dG Gòg »a ƒ«æjQƒe »àdGh áeÉ≤dG çÓãdG ᫪gGC ôãcGC ôÑà©J ''ɨ«∏dG'' AÉ≤d øe áÑ°ùæH áeƒ°ùëªdG .Iô«Ñc

á©°SGh á«°ùfôØdG ''∫ƒÑJƒa ¢ùfGôa'' áØ«ë°U âbô£J ’ ,IóMGh ájhGR øe ''ƒµ«°SÓµdG'' IGQÉÑe ≈dGE ,QÉ°ûàf’G ójQóe ∫ÉjQ Iƒb äÉÑKGE ’h ''ɨ«∏dG'' ≈∏Y á°ùaÉæªdÉH ’ ≥∏©àJ ¿CG Ó©a ™«£à°ùj áfƒ∏°TôH ¿Éc ¿GE ∫ƒM ɪfGEh ,¬fGó«e ≈∏Y AÓeR ¿Éc ¿GE áØ«ë°üdG âdAÉ°ùJh ,äÓHÉ≤ªdG ióMGE ô°ùîj …óëàdG Ö°ùc ¿ƒ©«£à°ùj hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ºéædG ∫Éb …òdG ô«N’ C G Gòg íjô°üJ ≈dGE Ióæà°ùe ,∂dP äÉÑKGEh áØ«ë°üdG äôcPh ,ôNGB Öcƒc øe äÉCJ ºd ''É°UQÉÑdG'' ¿GE ¬«a πc õcô«°S ƒ«æjQƒe …RƒL ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ¿GC á«°ùfôØdG ™aGóªdG ∂dòH πص૰Sh ,»°ù«e áÑgƒªdG ±É≤jGE ≈∏Y √Oƒ¡L ’ ób ìÉéædG áÑ°ùf øµd ,ÉfÉ«MGC ¢SƒeGQ É°†jGC √óYÉ°ùjh »Ñ«H .ÜÉgòdG AÉ≤d AÉ£NGC ¢ùØf â∏°üM GPGE Iô«Ñc ¿ƒµJ

''ƒ«HÉfô«ÑdG øe ≥∏£æJ ób É°UQÉÑdG á«KÓK'' :Ö«µ«d ójQóe ∫ÉjQ ®ƒ¶M øY ,á«°ùfôØdG ''Ö«µ«d'' áØ«ë°U âKóëJ É¡à¡L øe §≤a ≥∏©àj ’h ô«Ñc ¿ÉgôdG ¿GC á°UÉN ,ójóédG ''ƒµ«°SÓµdG'' AÉ≤d »a ≈∏Y ''ɨ«∏dG'' Ö≤∏d ºjô¨dG ¿Éª°V ÖæéJ ɪfGEh ,…ƒæ©ªdG RƒØdG ≥«≤ëàH áfƒ∏°TôH ¿GC á«°ùfôØdG áØ«ë°üdG âdÉbh ,''ƒ«HÉfô«ÑdG'' Ö©∏e »a ¬°VQGC øe GCóÑJ ób É¡fCG ábQÉتdGh ,IójóL á«KÓãH ôض∏d IOÉ©dG ¥ƒa í°Tôe å«M ''ɨ«∏dG'' »a ≈dh’ C G ,äGôe çÓK »a ¬HÉ°ùM ≈∏Yh ºjô¨dG Ö©∏e »a ΩÉjGC áKÓãH Égó©H ºK ,¬dÉÑ°TGCh ƒ«æjQƒe ∫ÉeGB º«£ëàd ∫OÉ©àdG »Øµj GôÑ©e ø«≤jôØdG óMGC ¿ƒµj ¿GC πÑb ,É«°ùædÉa áæjóªH ∂∏ªdG ¢SÉCc »FÉ¡f ¬«a ´ƒbƒdG ójQóe ∫ÉjQ ójôj ’ …òdG A»°ûdG ƒgh ,»HhQh’ C G »FÉ¡æ∏d .≥jô©dG ''ƒµ«°SÓµdG'' ïjQÉJ »a Gòg ôcP Öæéàj ≈àM

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

10

º¡HGƒ°U Ghó≤a ''É°UQÉÑdG'' ƒÑY’ º¡æe ôî°ùJ ''¢SGC''h

ô¡X ,™«HÉ°SGC πÑb ójQóe É¡Jôéa »àdG á«°†≤dG √òg ôKGEh ìô°U å«M ,Ö°†¨dG áªb »a º¡°ù«FQ ≈àMh áfƒ∏°TôH ƒÑY’ ≥jôØdG ᩪ°S â∏©L äÉeÉ¡J’G √òg ¿GC º¡æe ô«ãµdG ÖgPh πH ,¢†«°†ëdG »a øjQƒ¡°ûe ø«ÑYÓc º¡à©ª°Sh ¬eó≤j Ée ¿Éc GPGE AÉ£©dG »a áÑZôdG ó≤a ¬fÉCH ∫ƒ≤∏d º¡°†©H áØ«ë°U âdÉbh ,¢SÉædG ±ôW øe ∑ƒµ°T πëe ¿Gó«ªdG »a OQ ô«Ñc óM ≈dGE ¬Ñ°ûj ''É°UQÉÑdG'' »ÑY’ OQ ¿GE É¡æ«M ''¢SGC'' ¬fGC »æ©j Ée ƒgh ,≥«≤ëàdG »°VÉb ΩÉeGC ¿ƒµj ø«M ¥QÉ°ùdG Qƒ°üH ÉgôjQÉ≤J áªYóe ,QÉf ¿hO ¿ÉNód OƒLh ’ ,ácôëdG øY ¿hõLÉY ºgh √AÓeRh »°ù«e ø«ÑJ ô«JɵjQÉc ºd »àdG äÉ£°ûæªdGh ájhO’CÉH A»∏e A’óÑdG ó©≤e ø«M »a √òg âfɵa ,¬dÉÑ°T’C É¡dÉ°üjGE ’ƒjOQGƒZ ÜQóªdG ™£à°ùj ájôî°S ≈∏Y Oô∏d ójQóe áaÉë°üd á«ÑgP á°Uôa á«°†≤dG .º¡ªjôZ

πÑ≤J ’ É«fƒdÉàch Qòà©J ójQóe QGòàY’G

¢UƒëØdG ∫ɪàcG ó©Hh í°†JG ,äÉ£°ûæªdG á«°†b ¢Uƒ°üîH ó≤àØJ äÉ«°Vôa Oôée π«b Ée πc ¿GC èFÉàf ¿GC á°UÉN ,á°Sƒª∏e ádOGC …’C ≈∏Y á«Ñ∏°S É¡∏c äAÉL äGQÉÑàN’EG áaÉë°U äóLh ,áfƒ∏°TôH »ÑY’ ™e ô«Ñc êôM »a É¡°ùØf ójQóe ¢ù«FQ ™aQ ¿GC ó©H á°UÉN ,É¡Jô«¶f Ée ,ºcÉëª∏d á«°†≤dG ''É°UQÉÑdG'' Ωó≤J ájójQóªdG ''ÉæjOÉc'' áYGPGE π©L ºd Gòg øµd ,≥jôØ∏d É«æ∏Y GQGòàYG á«fƒdÉàµdG áaÉë°üdG π«∏Z ∞°ûj Ωó©H π«°ShQ ¢ù«FôdG ÖdÉW »àdGh äGAGôL’EG á∏°UGƒeh QGòàY’G ∫ƒÑb ¿GC ó©H π©ØdÉH ºJ Ée ƒgh ,á«fƒfÉ≤dG øe ≈∏Y ¢SÉædG ±ô©àj ¿GC ≈∏Y ô°UGCh ∂dP π«°ShQ ¢†aQ ójQóe ∫ÉjQ ≥jôa ¢ù«FQ ¿ƒµj ób …òdGh ,áYÉ°T’EG Üô°S á∏ªM »a á«fƒdÉàµdG áaÉë°üdG ô°TÉÑàd ,õjô«H ƒæ«àfQƒ∏a ’ …òdG AÉæÑdÉH ¬àØ°Uh …òdG ,ójQóe ¢ù«FQ ≈∏Y IójóL Gògh ,∫Gƒe’CG ≥«≤ëJ á«Ø«c iƒ°S A»°T ¬°SGCQ »a óLƒj .ájQƒJɵjQɵdG äÉeƒ°SôdG øe ô«ãµdG ∫ɪ©à°SÉH

¿hO èjƒààdG'' :äQƒÑ°S ÉHÉgP ójQóe ≥ë°S ¿hO ¿ƒµ«°S ÉHÉjGEh ''º```````````©W

óYƒe øe äÉYÉ°S πÑbh ,º°SƒªdG Gòg »fÉãdG ''ƒµ«°SÓµdG'' Gôjô≤J ''äQƒÑ°S'' áØ«ë°U äô°ûf ''É°UQÉÑdG'' Iƒb ∫ƒM Qƒëªàj ,Gô«ãe ≈∏Y ójQóe ∫ÉjQ IQób ΩóYh Iô«ÑµdG ¿GC ≈∏Y äócGC å«M ,π©a ɪ¡e É¡eõg ¿GC Gó«L ¿ƒcQój …OÉædG QÉ°üfGC áªjõ¡dG ¥ÉëdGE ≈∏Y QOÉb º¡≤jôa ¿GC ≈dGE Iô«°ûe ,√QGO ô≤Y »a ójQóªH ¿ƒµ«°S ¬æµd Ωƒ°ùëe ''ɨ«∏dG'' Ö≤d »a õØJ ºd ''É°UQÉÑdG'' ¿GC ƒd º©W ¿hO πeÉ©àj ¿GC -É¡Ñ°ùM- ÖLGƒdG øe Gòd ,''ƒ«HÉfô«ÑdG''

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

äRhÉéJ É«fƒdÉàc ∞ë°U ájôî°S IôªdG √òg OhóëdG ∞ë°üdG ¬àæ°T …òdG ¢Sô°ûdG Ωƒé¡dG ™«ªédG ßM’h ''äQƒÑ°S'' á«eƒ«c É¡æe IQƒ¡°ûªdG á°UÉN ,á«fƒdÉàµdG AÉjôÑc ìôL »a ≈fGƒàJ ’ å«M ,''ƒØ«JQƒÑjO hófƒe''h »µ∏ªdG …OÉædG ¢ù«FQ ≈àMh ,ójQóe ∫ÉjQ ÜQóeh »ÑY’ ,IójóY ô«JɵjQÉc ™WÉ≤e »a Qƒ°U …òdG õjô«H ƒæ«àfQƒ∏a áfƒ∏°TôH »a ᪰UÉ©dG πãªe É¡H »æe »àdG áªjõ¡dG ó©Ña É¡à∏ªM á«fƒdÉàµdG ∞ë°üdG äô°TÉH ,áØ«¶f á«°SɪîH QÉ°üf’CG ¬∏©Øj ɪH áfÉ©à°S’EÉH ,áaƒdÉCªdGh ájRGõØà°S’G º¡©bGƒe »a √hô°ûæj ɪH hGC äÉjGôdÉH ôe’CG ≥∏©J AGƒ°S ∑Éæg π°UGƒJ …òdG ôe’CG ƒgh ,âfôàf’CG áµÑ°T ≈∏Y º¡JÉjóàæeh áæjóe âæjõJ ø«M ,¿’BG øe ΩÉjGC πÑb ¬JhQP ≠∏H ≈àM IóMGh Iôµa ≈dGE É¡∏c ô«°ûJ ,áØ∏àîeh ójóY Qƒ°üH áfƒ∏°TôH ,¬°VQGC ≈∏Y ójQóe ∫ÉjQ ≥ë°Sh ÜÉgòdG ƒjQÉæ«°S IOÉYGE »gh øe ôjòëàdGh ≥«∏©àdG ≈∏Y ∞jhôc ¿Égƒj IQƒ£°S’CG πªM Ée .á≤jô£dG √ò¡H ójQóe ∫ÉjQ RGõØà°SG »a …OɪàdG

ÜôëdG »a GƒcQÉ°T ''É°UQÉÑdG'' ƒÑY’ ''äQƒÑ°S'' ájÉYôH á«°ùØædG

øe Ióªà°ùe á«fƒdÉàµdG áaÉë°üdG Iƒb ¿GC ¬«a ∂°T ’ ɪeh óMGC ™e åjóëdG »a áHƒ©°U …GC óéJ ’ å«M ,…OÉæ∏d É¡Hôb º¡dÓ¨à°SG ≈àM hGC ,≥jôØdG Ωƒéf ,ôN’BG ±ô£∏d πFÉ°SQ ôjôªàd QÉ°ûàf’G á©°SGh ''äQƒÑ°S'' á«eƒ«a ,Iô«N’CG ÉgOGóYGC óMGC »a âeÉb ≈dh’CG É¡àëØ°U ¢ü«°üîàj É¡«a ô¡¶j ájRGõØà°SG IQƒ°üd ,áfƒ∏°TôH øe ø«ÑY’ á°ùªN ''5'' ºbô∏d º¡jójÉCH ¿hô«°ûj ¿GC ≈∏Y ád’óc ''É©e'' ßØd ø«∏µ°ûeh ójQóe ìÉ°ùàcG ≈∏Y ≥Øàe ™«ªédG hófƒe'' áØ«ë°U ÉeGC ,ójóL øe ábQh â∏ª©à°SG ó≤a ''ƒØ«JQƒÑjO å«M ,π«°ShQ hQófÉ°S ¢ù«FôdG »a ¢ù«FôdG É¡««Øë°U óMGC §≤°SGC øY ∫GƒD°ùH √õØà°SG ø«M ,Qƒ¶ëªdG ¿ÉCH ócÉCàe ¬fÉCH π«°ShQ Oôa ójQóe ô°ûæàd ,áØ«¶f á«°SɪîH ójóL øe ∫ÉjôdG Ωõ¡à°S ''É°UQÉÑdG'' É¡àëØ°U ≈∏Y ''5'' ºbôd ô«°ûj ƒgh π«°ShQ IQƒ°U áØ«ë°üdG ¢ù«FQ Qòà©j ¿GC πÑb ôÑëdG øe ô«ãµdG ∫É°SGC Ée ƒgh ,≈dh’CG .¬dGƒbGC ≈∏Y ''É°UQÉÑdG''

äôªãà°SGh âµ°ùJ ºd ójQóe áaÉë°U äÉ£°ûæªdG á«°†b »a

á«fƒdÉàµdG áaÉë°üdG äÉ«eƒj øe ƒ∏îJ ’ âdGRÉeh âfÉc »àdG â∏©L ,…ójQóªdG ±ô£dG RGõØà°SG á«fÉÑ°S’EG ᪰UÉ©dG áaÉë°U »JÉCàd ,Iƒ≤H Oô∏d á°UôØdG ø«ë«àJ É¡Jôéa »àdGh äÉ£°ûæªdG á«°†b ∫Éjôd á«dGƒªdG ''ÉæjOÉc'' áYGPGE ≈∏Y É°SGCQ Qƒe’CG Ö∏≤æàd ,ójQóe ójQóe áaÉë°U ó«°ùàJh Ö≤Y ôjQÉ≤àdG ô°ûf »a äô°TÉÑa ,ó¡°ûªdG »a É¡∏c Ö°üJ »àdG äÉ≤«∏©àdGh »a âëÑ°UGC ''É°UQÉÑdG'' ᩪ°S ¿GC âbƒdG »a Iô«°ûe ,¢†«°†ëdG ≥Ñ°ùj ºd ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ≈dGE ¬°ùØf ,ô«£îdG ΩÉ¡J’G Gò¡H º¡JG ¿GC ¬d ''ÉcQÉe'' áØ«ë°U äQhÉM ɪc ¿GE É¡æ«M ∫Éb …òdGh ,Ωó≤dG Iôµd »HhQh’CG OÉëJ’EG 烩Ñe


ƒµ«°SÓµdG ...¿ƒÑbqôàj ∫ÉjôdG QÉ°üfGCh ¿ƒMÉJôe É°UQÉÑdG QÉ°üfGC

ΩÓ```°ùà°S’G ¢†```aôJ ó```jQóeh ∫É```ØàMÓ E d ô```°q†ëJ É````«fƒdÉàc

ÖfÉédG É¡«∏Y ≈¨£j á¡LGƒªdG π©L Ée ƒgh ºdÉ©dG AÉëfGC ≈à°T øe Ωó≤dG Iôc ¥É°ûY QɶfGC âØ∏J å«M ,ºdÉ©dG »a ô¡°T’ C G IGQÉѪdG ójQóe ∫ÉjQh áfƒ∏°TôH ø«H É«fÉÑ°SGE ''ƒµ«°SÓc'' ôÑà©j ''É#«∏dG'' »a ¥QÉØdG ™°SƒJ ó©H á∏°UGƒàe ä’ÉØàMGE É«fƒdÉàc á©WÉ≤e IójóY ΩÉjGC òæe ¢û«©Jh ,É«ªdÉYh É«ª«∏bGEh É«∏ëe óéªdG É≤≤M ø«≤jôY ø«jOÉf ø«H ᫪dÉY á°ùaÉæe É¡fÉCch »dhódG ...¿ E G q ÉEa Gòg ºZQh øµd ,•É≤f 8 ≈dGE π°Uh ≈àM á«fÉÑ°S’

øY ∫õ©æ«°S …ôFGõédG Qƒ¡ªédG ...Ωƒ«dG Iô¡°S ájôFGõédG IôµdG

,äÉæMÉ°ûe ,äÉægGôe á```jÉ¡ædGh äGQÉ````é°T äÉÑWôªdG ™bh ≈∏Y …hôµdG Qƒ¡ªédG ô¶àæj Ωó≤dG Iôc ô«gɪL øe √ô«¨c ôÑà©j …òdG Ωƒ«dG Iô¡°ùd ''ƒµ«°SÓµdG'' AÉ≤d ∞¨°ûH …ôFGõédG ´QGƒ°Th AÉ«MGC ∞∏àîe »a á«°SɪM AGƒLGC AÉØ°V’ E á°Uôa ójQóe ∫ÉjQh áfƒ∏°TôH ÉjOÉf ∂∏ªj å«M ,á≤«ª©dG ôFGõédG ¿ƒ©àªà°ù«°S QɪY’ C G πc øeh ôFGõédG »a á°†jôY ô«gɪL º°SƒªdG Gòg É¡æµd ,ø«Jôe º°Sƒe πc »a QôqµàJ Iô¡°ùH QÉ°üfGC ø«H ÖgÉCàdG áLQO ™aQ Ée ƒgh äGôe ¢ùªN Qôqµàà°S »dGƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG Iôª∏d áªjõ¡dÉH óYƒàe ø«H ø«≤jôØdG á«fƒdÉàµdG á檫¡dG ô°ùµH óëàe ø«Hh ,áfƒ∏°TôÑd áÑ°ùædÉH ƒfÉ«à°ùjôc ºéædG hGC ƒ«æjQƒe …RƒL ÜQóªdG π°†ØH ájôFGõédG á«∏≤©dG ¬«∏Y Ö∏q¨J »ª«ªM ƒL »a ,hódÉfhQ ¿É«M’ C G øe ô«ãc »a ÖÑ°ùj Ée ƒgh ∫É©Øf’ E G á©jô°S ’ ¬∏©éj …ôFGõédG ™ÑW øµd ,äGQÉé°ûd Qƒ£àJ äÉæMÉ°ûe óYƒe Üô°Vh áëdÉ°üªdÉH ≈dGE Iô¡°ùdG »¡àæJ ¿GC »°Vôj .ΩOÉ≤dG ''ƒµ«°SÓµ∏d''

ºYÉ£ªdGh »gÉ≤ªdG øcÉeGC ΩÉjGC πÑb IRƒéëe ôFGõédG »a á«Ñ©°ûdG AÉ«M’ C G ¢†©Ñd ÉæJOÉb ádƒL ∫ÓN øeh GCóH Ωó≤dG IôµH ¢Shƒ¡ªdG ÜÉÑ°ûdG ¿ q GC É«∏L í°†JGE á≤«ª©dG ÖMÉ°U Éæd ∞°ûc å«M ,»ªdÉ©dG óYƒª∏d ô«°†ëàdG »a Ó©a áfƒ∏°TôÑd øjô°UÉæªdG óMGC ¿GC »Ñ©°T »M »a »gÉ≤ªdG óMGC ô«aƒàH √ÉjGE ÉÑdÉ£e á«°VÉjôdG Iôjõé∏d ábÉ£H ¬d Ö∏L »a º¡∏«∏Z ¿ƒØ°ûj ''É°UQÉÑdG'' QÉ°üfGCh ¬côJh §≤a óYÉ≤ªdG ¬Ø°ûc …òdG ¬°ùØf ôe’ C Gh ,ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üfGC øe º¡FGô¶f ’ Ωó≤dG Iôµd ™HÉàe ô«Z ¬fGC ócGC å«M ,ºîa º©£e ÖMÉ°U ábÉ£H Ö∏Lh √ôeGC ôHóàd ô£°VGE ¬æµd á«dhódG ’h á«∏ëªdG ,πeÉc ô¡°T Ióªd ¬«∏Y øFÉHõdG ìÉëdGE ó©H á«°VÉjôdG IôjõédG ¬ª©£e áYÉb ôaqƒjh ™bGƒdG ôeÓ C d ï°Vô«°S ¬fGC ≈dGE Gô«°ûe .º¡YÉàªà°S’ E ájQhô°†dG äÉeóîdG πc ºjó≤J ™e ¬æFÉHõd

QÉ°üf’ C G ø«H áµë°†eh áÑjôZ äÉægGôe IGQÉѪdG óYƒe ô¶àæj …òdG ÜÉÑ°ûdG ¢†©H ™e ÉæãjóM »ah ≈∏Y GƒægGôJ ø«jOÉædG QÉ°üfGC ¿ q GC ÉæØ°ûàcGE ôªédG øe ôMGC ≈∏Y ô°UÉæe Éæd ∞°ûc å«M ,ΩÉjÉCH IGQÉѪdG πÑb QƒeGC IóY ô°UÉæe ¬≤jó°U ™e øgGôJ ¬fGC ójQóe ∫Éjôd Ö°qü©àe É«a ó«aGO ºbôH ¬jóJôj …òdG ¬°ü«ªb ¥ôM ≈∏Y ,áfƒ∏°TôH ™aóH ójQóe ∫ÉjQ ô°UÉæe ΩÉ«b πHÉ≤ªH ,ójQóe ∫ÉjQ RÉa GPGE ∫ƒM ÉæãjóM QÉWGE »ah ,áfƒ∏°TôH RÉa GPGE AGƒ°ûdÉH AÉ°ûY øªK ¿hóJôj É¡HÉÑ°T Ö∏ZGC ¿Éc »àdG áYƒªéªdG øe Ωóq≤J AÉ≤∏dG ¬æ°S ÜQÉ≤j …òdG ¢UÉî°T’ C G óMGC É°UQÉÑdGh ∫ÉjôdG á°üªbGC ∫ÉjQ'' :ÓFÉb áfƒ∏°TôÑd Gô°UÉæe ÉÑWÉîe ÉeÉY ø«©HQ’ C G Oôée º¡∏c áfƒ∏°TôH ô°UÉæj øeh ≥jôY ≥jôa ójQóe ¿Éc äGƒæ°S πÑb ¬f’ C ,ÉÄ«°T ïjQÉàdG øe ¿ƒaô©j ’ ø«≤gGôe ∫ÉjQ ÜÉ≤dGC ™HQ ≥«≤ëàH º∏ëj »fƒdÉàµdG ≥jôØdG Gòg QÉ°üfGC ø«H ójóL øe äÉæ°SÓªdG π©°TGC Ée ƒgh ,''ójQóe .ø«≤jôØdG

''¿ƒWQÉ£dG'' Iôc øe ìÉJôæ°S Éeƒj 18 Ióªd

πÑb ™°VƒdG »a ⪵ëJ áWô°ûdG øµd äGôe √òg ô°UÉæY Ö∏ZGC ¿GC ≈dGE Iô«°ûe ,AÉ≤∏dG ájGóH ôeGhÉCH Ö©∏ªdG ∫ƒNO øe áYƒæªe áYƒªéªdG .Ö¨°T ∫ɪYGC »a º¡ÑÑ°ùJ ó©H IójóY á«FÉ°†b

ô«Z ¿Éµjôe’ C Gh Üô©dG Ö©∏ªdG »a º¡«a ܃Zôe

QÉ¡æd ÉgOóY »a ''¢SGC'' áØ«ë°U óéJ ºdh ∫ÉjQ QÉ°üfGC ÖdÉ£ªH ô«còàdG »a ÉLôM ¢ùeGC QÉ°üfGC ájhDQ »a º¡àÑZQ Ωó©H IQôµàªdG ójQóe ≈àMh á«HƒæédG ɵjôeGCh Üô©dG øe º¡jOÉf »µ∏ªdG QÉ°üfGC ¿qGE áØ«ë°üdG âdÉb å«M ,¿ÉHÉ«dG Gòg øY GhôÑY á«fhôàµd’EG º¡JÉjóàæe ôÑYh hGC ájô°üæ©dÉH ≥∏©àj ’ §«°ùH ÖÑ°ùd ∫ɨ°ûf’EG »ØµJ ’ »àdG Ö©∏ªdG øcÉeÉCH ɪfGEh á«gGôµdG äQÉ°TGC ó≤a Gòg ºZQh øµd ,ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üf’C ™«Ñ∏d ôcGòàdG âMôW ójQóe ∫ÉjQ IQGOGE ¿qGE ''¢SGC'' ºgô«Zh Üô©dG øe ô«ãµdG ∑Éægh ¢SÉædG ™«ªéd øe º¡©æe óMGC ™«£à°ùj ødh ôcGòàdG Ghôà°TGE ƒfÉ«à°ùjôc AÓeR Iô°UÉæeh Ö©∏ªdG ∫ƒNO ´ÉÑ£f’EG Gòg ¿qGC ≈dGE IQÉ°T’EG QóéJh .hódÉfhQ º°SƒªdG äôL øjGC áfƒ∏°TôH »a É°†jGC OƒLƒe óMGC ¬«a ∫Éb ,ô°TÉѪdG ≈∏Y áKOÉM »°VɪdG ÉYQP ¥GP ¬fGE »∏ëªdG ¿ƒjõØ∏à∏d QÉ°üf’CG .''ƒf ÖeÉc'' Ö©∏e »a Üô©dÉH

Ö°üJ äGAÉàØà°S’ E G º¶©e ''É°UQÉÑdG'' áë∏°üe »a

Ωƒ«dG Iô¡°S èeôѪdG AÉ≤∏dG óYƒe πÑbh ≈àMh ᫪dÉ©dGh á«fÉÑ°S’EG ∞ë°üdG â©°Vh ∫ƒM Iô«ãc äGAÉàØà°SGE á«°VÉjôdG ™bGƒªdG »a èFÉàædG äAÉéa ,AÉ≤∏dG áé«àæH ø¡µàdG AÉæãà°SÉH áfƒ∏°TôH áë∏°üªd É¡Ñ∏ZGC ,ójQóe ∞ë°U »a âjôLGC »àdG äGAÉàØà°S’G q¿GC ô¡XGC …òdG ''ÉcQÉe'' áØ«ë°U ™bƒe πãe ɪ«a ójQóe ∫ÉjQ Rƒa ¿ƒ©bƒàj % 55 áÑ°ùf ∫OÉ©J % 15h áfƒ∏°TôH Rƒa §≤a % 30 ™bƒJ á«dGƒªdG ''äQƒÑ°S'' áØ«ë°U ÉeGC ,ø«≤jôØdG áfƒ∏°TôH RƒØH É¡éFÉàf äAÉéa áfƒ∏°TôÑd % 20 áÑ°ùæH ø«≤jôØdG ∫OÉ©Jh ,%70 áÑ°ùæH »ah ,§≤a % 10 áÑ°ùæH ójQóe ∫ÉjQ Rƒah IQhhƒc ™bƒe QGhR iôj á«°VÉjôdG ™bGƒªdG áÑ°ùfh % 49 »g áfƒ∏°TôH Rƒa áÑ°ùf ¿qGC ô«¡°ûdG ¿GC % 4 iGCQ ɪ«a % 47 »g »µ∏ªdG …OÉædG Rƒa ''Ö«µ«d'' IójôL »ah ,’OÉ©àe »¡àæ«°S AÉ≤∏dG ≈∏Y »fhôàµd’EG É¡©bƒe QGhR äƒq°U á«°ùfôØdG ÉeGC % 52 áÑ°ùæH RƒØdG ≥≤ëà°S ''É°UQÉÑdG'' ¿GC 43 º¡àÑ°ùf âfɵa ójQóe ∫ÉjQ Rƒa Gƒ©bƒJ øe »¡àæ«°S AÉ≤∏dG ¿qGC % 5 §≤a iôj ø«M »a % .∫OÉ©àdÉH

Üô°†d ∂∏ªdG ¢SÉCc Ö≤d ≥«≤ëJ º¡≤jôa Ió≤©dG ô°ùc ƒg ∫h’CG ,óMGh ôéëH øjQƒØ°üY »a Ö≤d …GC ≥«≤ëJ Ωó©H º¡≤jôa ΩRÓJ »àdG Ió≤Y ô°ùc ƒg »fÉãdGh øjô«N’CG ø«ª°SƒªdG »a ’ …ôéj ød AÉ≤∏dG ¿qGC á°UÉN áfƒ∏°TôH ''ÉcQÉe'' â∏≤fh ,ójQóe »a ’h É«fƒdÉàc »a ºgó«ªYh QÉ°üf’CG ¢ù«FQ äÉëjô°üJ ≥«≤ëJ ¿hô¶àæj QÉ°üf’CG ¿qGC ócGC …òdG ójQóe É¡H ∫ÉØàMÓ E d ,ΩOÉ≤dG AÉ©HQ’CG Ωƒj ¢SÉCµdG ôKGE ''ƒ«HÉfô«ÑdG'' Ö©∏e »a ∂dP ó©H Iô°TÉÑe Ωƒ«dG AÉ≤d øY ÉeGC ,''É#«∏dG'' á°ùaÉæªd IOƒ©dG …Qhô°V RƒØdG ¿qGE øjô°UÉæªdG ó«ªY ∫Éb ó≤a ô°ùN GPGE ø«jójQóªdG ܃∏b πà≤à°S Iô°ùëdGh ’ RƒØdG ¿Éc ¿GEh ≈àM ,iôNGC Iôe º¡≤jôa .ƒ«æjQƒe ∫ÉÑ°T’C ádƒ£ÑdG íæªj

≈dGE Éfó«©j Ωƒ«dG RƒØdG É°UQÉÑdG áHGƒH øe ïjQÉàdG

ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üfGC øe ô«ãc ¬°ûbÉf Ée Gòg ô«ãµdG iôj å«M ,á«fhôàµd’EG º¡JÉjóàæe ôÑY »a RƒØdG ≥«≤ëJ ¿qGC »µ∏ªdG …OÉædG QÉ°üfGC øe á«ægP Iƒb º¡«ÑY’ »£©«°S Ωƒ«dG ''ƒµ«°SÓc'' É°†jGCh ∂∏ªdG ¢SÉCc »FÉ¡f É¡H ¿ƒ∏Nój Iô«Ñc ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »FÉ¡f ∞°üf »JGQÉÑe ó°TGC øµj ºd ø«Ñ≤∏H ôضdG á«fɵeGE »æ©j Ée ƒgh º°SƒªdG ∞°üàæe »a ɪgô¶àæj ø«∏FÉØàªdG á¨∏Hh áfƒ∏°TôH ¿qGE QÉ°üf’CG óMGC ∫Ébh ,»dÉëdG ∫ÉjQ øµqªJ ɪ∏c ™bGƒdG ôeÓCd º∏°ùà°ùj ïjQÉàdG ÜQóªdG ≈∏Y Öéj Ée ƒgh ,¬eõg øe ójQóe ¥É°ûY íæªd ¬«a Qɪãà°S’EG ƒ«æjQƒe …RƒL øe ôãcGC òæe Iô¶àæe áMôa ójQóe ∫ÉjQ äɶëd QÉ°üf’CG ɪ¡«a ¢TÉY ∞°üfh ø«ª°Sƒe …òdG áfƒ∏°TôH ΩÉeGC á°UÉN áÑ©°Uh á«°SÉb Ó¨à°ùe ÉHÉjGEh ÉHÉgP ''ƒµ«°SÓµdG'' ≈∏Y ô£«°S .º¡jOÉf É¡H ôe »àdG á«dÉ≤àf’EG á∏MôªdG

Oóq¡J áaô£àe áYƒªée ''ƒ«HÉfô«ÑdG'' ¥ôëH

¢†©H â∏≤f »°VÉjôdG ¢ùaÉæàdG øY Gó«©Hh ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üf’C á«fhôàµd’EG äÉjóàæªdG ’ º¡fGC ¬HÉë°UGC ¬«a í°Vƒj ÉfÉ«H hGC GôÑN Ö©∏e »a ''É«fƒdÉàc'' º°SG ájhDQ ¿hójôj GƒÑWÉN å«M ,''ƒ«HÉfô«H ƒ"É«àfÉ°S'' º¡≤jôa PÉîJ’E ójQóe »a á«∏ëªdG áWô°ûdG º¡fÉ«H »a Qƒ¡X ¿’C ∂dP çhóM ™æªd É¡JÉWÉ«àMGE πeÉc ''ƒ«HÉfô«ÑdG'' π©é«°S ójQóe »a á©WÉ≤ªdG º°SG »ah ,¿É«ÑdG ÜÉë°UGC ∫ƒb óM ≈∏Y ¥ôàëj áØ«ë°U âdÉb äGAÉYO’EG √òg ≈∏Y ÉgOQ ''ƒµ«°SÓc'' πc »a OÉà©e ôe’CG ¿GC ''ÉcQÉe'' IóY »a π°üM ¿GC ≥Ñ°S ¬f’C É≤∏≤e GôeGC ¢ù«dh

Ωó≤dG Iôc ¥É°ûY óMGC Éæd √ôcP Ée Gòg Ö©∏ª∏d Ögòj ¬fGC ∞æj ºd å«M ᫪dÉ©dG ™æà≤e ô«Z ¬æµd ,Iƒ≤H ¬àæjóe ≥jôa ™«é°ûàd »a ≈àM hGC Éæg √ógÉ°ûj Ée ¿ q ÉCH ÉeɪJ ¬fGC ≈dGE Gô«°ûe ,á≤«≤M Ωób Iôc ¿ƒjõØ∏àdG á≤∏©àªdG ó«YGƒªdG √òg πãe »ah ádƒ£ÑdG øY åjóëdG íÑ°üj ''ƒµ«°SÓµdG''`H Gó©Ñà°ùe GôeGC ájôFGõédG IôµdG hGC á«æWƒdG Qƒ¡ªédGh ¢SÉædG ¿ q GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,GóL »àdG ájhôµdG á©àªdG øY ¿ƒãëÑj …ôFGõédG ájóf’ C G ’h »æWƒdG ≥jôØdG ’ øµªàj ºd ¿Gƒàj ºdh ,É¡æe AõL ƒdh ºjó≤J øe á«∏ëªdG ¿ q GC ™ª°ùJ ø«M'' :∫ƒ≤dG »a ô°UÉæªdG Gòg IôµdG ≈°ùæJ ∂fÉEa áÑjôb ƒµ«°SÓµdG IGQÉÑe Ö©∏J »àdG ájóf’ C G √ò¡a ,ɪZôe ájôFGõédG á©àªdG Éæd Ωó≤J ¿GC ɡ浪j ’ ''∂«à°SÓÑdG'' »a πLGC øe Ö©∏ª∏d ´ƒÑ°SGC πc Ögòf ÉæfGC ºZQ .''πªYh á°VÉjQ á∏HÉ≤e IógÉ°ûe EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

11

»µ«H ¿ƒÑdÉ£j QÉ°üf’ C G áfƒ∏°TôH ≈dGE Gô«cÉ°T QÉ°†MÉEH ≈∏Y ¢SɪëdG »Ø°†J »àdG Qƒe’CG øeh ≈dGE º¡bô£J ΩÉj’CG √òg QÉ°üf’CG ä’ÉØàMGE Ωƒ«dG ójQóe ∫ÉjQ Ωõg ó©H ∫ÉØàM’EG á«Ø«c QÉ°üf’CG ¢†©H ∫Éb å«M ,''É#«∏dG'' Ö≤d ¿Éª°Vh ™aGóªdG »JÉCj ¿GC ¿hójôj º¡fGE á«∏ëªdG ∞ë°ü∏d Gô«cÉ°T Iô«¡°ûdG á«æ¨ªdG ¬à≤jó°üH »µ«H OQGô«L Ö≤∏dG ≥«≤ëJ áÑ°SÉæªH äÓØëdG ¢†©H AÉ«M’E ''äQƒÑ°S'' áØ«ë°U â∏≤fh ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ,¬à≤jó°U ô°†ëj ¿GC »µ«H øe ójôf'' :ºgóMGC ∫ƒb É¡æµd ójQóe ∫ÉjQ ô°UÉæJ É¡fGC ±ô©f øëf ÖY’ á≤jó°U É¡f’C ÉæHô£Jh Éæd »æ¨à°S QÉ°üf’CG ∞bƒàj ºdh ,''É¡H ≈dh’CG ƒgh »fƒ∏°TôH Ö©∏e Üôb Iô«Ñc ájGQ Gƒ≤∏Y πH óëdG Gòg óæY á«∏ëªdG áWô°ûdG É≤M’ É¡àYõf ''ƒf ÖeÉc'' ≈∏Y'' :ájGôdG »a Öàch ,á«bÓNGC §HGƒ°V »YGóH 7 ïjQÉJ ó©H ∫ÉØWGC ™HQGC ÜÉéfGE Qô≤j ¿GC »µ«H Gòg ø«≤jôØdG ø«H AÉ≤d ôNGB óYƒe ƒgh ,''…Ée .º°SƒªdG

áægGôªdG ÖJɵe çóëdG ™æ°üJ ójQóe »a

á«fÉÑ°S’EG ᪰UÉ©dG »ah ôNGB ÖfÉL øe ÖfÉL øe ¬°ùØf ¢SɪëdG hóÑj ’ ójQóe QÉ°üfGC ∫GRÉe å«M ,ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üfGC áfƒ∏°TôH Ió≤Y øe ø«aƒqîàe »µ∏ªdG …OÉædG Ée ƒgh º°SGƒe áKÓK òæe º¡eRÓJ »àdG ä’ÉØàM’EG QÉ¡XGE øY ¿ƒ¶Øqëàj º¡∏©L ó¡°ûJ Gòg ºZQh øµd ,AÉ≤∏dG Gò¡d áeRÓdG Oƒ¡©e ô«Z ÉcôëJ ójQóe »a áægGôªdG ÖJɵe GôNƒDe ójQóe ∫Éjôd ájƒ≤dG IOƒ©dG ó©H á°UÉN äôcPh ,º¡JGQób »a ø«ÑYÓd á≤ãdG IOƒYh áægGôªdG ÖJɵe q¿GC ájójQóªdG ''¢SGC'' áØ«ë°U äÉægGôe ∫ÉÑ≤à°SGE âaôY ójQóe »a IOƒLƒªdG 150 øe ôãcGC ±ôW øe hQhGC ¿ƒ«∏e 10 ᪫≤H √òg Ö°üJh ,ójQóe ∫Éjôd ô°UÉæe ∞dGC Rƒa ƒgh óMGh ÖfÉL »a É¡∏c äÉægGôªdG QÉ°üfGC ¿qGC ≈∏Y ∫ój Ée Gògh ,ójQóe ∫ÉjQ º¡≤jôa »a ¿ƒ≤ãj GƒdGRÉe ¢†«H’CG …OÉædG .ójó°T ßØqëàH øµd

IGQÉÑe ≈∏Y ôãcGC õ«côàdG ¿ƒµ«°S ∫ÉØàM’ E Gh ¢SÉCµdG ''ƒ«HÉfô«ÑdG'' »a

»a ''ÉcQÉe'' áØ«ë°U ¬Jô°ûf ôjô≤J »ah ᪫b ¿qGC ≈dGE äQÉ°TGC ¢ùeGC QOÉ°üdG ÉgOóY øµd ,π°üM ɪ¡e áàHÉK ≈≤ÑJ ''ƒµ«°SÓµdG'' ≈∏Y Öéj ¬fGC ¿ƒæ¶j »µ∏ªdG …OÉædG QÉ°üfGC

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

∫ÉjQ ≈∏Y ôNGB GRƒa ¿hô¶àæj ™«ªédG ∂dP íÑ°UGC Éeó©H ,''ƒ«HÉfô«ÑdG'' »a ójQóe òæe Gô«ãc áfƒ∏°TôH QÉ°üfGC É¡H ™àªà°ùj IOÉY iôJ ’h ™ª°ùJ Óa ,’ƒjOQGƒ" ÜQóªdG Ωhób RƒØd áfƒ∏°TôH áæjóe »a ô«°ûj Ée ’GE πÑb IOƒLƒe øµJ ºd áWôØe á≤ãH ''É°UQÉÑdG'' .äGƒæ°S çÓK

áæjóªH á«eƒj ä’ÉØàMEG ´ƒÑ°SGC øe ôãcGC òæe áfƒ∏°TôH

´ƒÑ°SGC »dGƒM òæe áfƒ∏°TôH QÉ°üfGC º¶æjh Ö©∏e øe Üô≤dÉH á∏«d πc á«dÉØàMGE äÉ©ªéJ ΩÓY’EG πFÉ°Sh â∏≤f å«M ,''ƒf ÖeÉc'' ,∑Éæg øe ógÉ°ûªdG øe ójó©dG á«fƒdÉàµdG QÉ°üf’CG äÉ桵Jh ∫GƒbGC ≈∏Y äõcQ É¡æµd ’h ,RƒØdG IQhô°V áfÉN »a É¡∏c Ö°üJ »àdG iƒ°S ôµÑªdG ''É°UQÉÑdG'' QÉ°üfGC ∫ÉØàMGE ∫ój Éeƒj ô°ûY á«fɪãdG ¿qGC »a Iójó°ûdG º¡à≤K ≈∏Y ¬æµªj …òdG º¡≤jôØd á«îjQÉJ ¿ƒµà°S áeOÉ≤dG ™HQGC ¬eõ¡H ójQóe ∫ÉjQ ôÑY á«KÓãdG ≥«≤ëJ ±É°†J ÜÉ≤dGC áKÓK ≥«≤ëJ πLGC øe äGôe º°SƒªdG ájGóH »a ≥≤M …òdG ∫h’CG Ö≤∏d â∏≤fh ,»fÉÑ°S’EG ''ôHƒ°ùdG'' ¢SÉCµH á°UÉîdGh óMGC ¢ù«Fôd Éëjô°üJ ''äQƒÑ°S'' áØ«ë°U ∫ÉjQ ¿qGE ¬«a ∫Éb …OÉædG QÉ°üf’C äɪ«¶æàdG ødh áfƒ∏°TôH ΩÉeGC ÉeɪJ õLÉY ≥jôa ójQóe Ö©d ƒd ≈àM ''É°UQÉÑdG'' ≈∏Y RƒØdG øe øµªàj Éæg IôµÑe ä’ÉØàM’EG ¿qÉEa Gòd ,ÉÑY’ 12 `H .§≤a áfƒ∏°TôH …OÉf âbh ¬f’C áfƒ∏°TôH »a

™æªJh Iƒ≤H πNóàJ áWô°ûdG á«°SÉ«°ùdG äGQÉ©°ûdG

»àdG á«eƒ«dG ä’ÉØàME’G √òg ∫ÓNh ∫hÉM áæjóªdG »a …OÉædG ¥É°ûY É¡ª¶æj IójóL äÉjGQ ™æ°U øjô°UÉæªdG ¢†©H øæqØàj å«M ,≥∏£dG AGƒ¡dG ≈∏Y ∑Éæg ºgôWÉN »a ∫ƒéj Ée º°SQ »a QÉ°üfC’G ,áeOÉ≤dG á©HQC’G ᫵«°SÓµdG äGAÉ≤∏dG ∫ƒM äÉWÉ°ûædG √òg ¿ƒµJ Iôe πµch øµd áWô°T áÑbGôeh ø«YCG âëJ ä’ÉØàME’Gh ™æªd Iôe øe ôãcCG »a â∏NóJ »àdG áfƒ∏°TôH »àdG äÉjGôdG Öë°Sh á«°SÉ«°ùdG äGQÉ©°ûdG ,É¡HÉë°UC’ ¢Vô©àdG ¿hO ∂dP ≈∏Y ∫óJ á«fƒdÉàµdG ∞ë°üdG âdÉb Oó°üdG Gòg »ah Ω ƒ j » a ä É j G Q ç Ó K â Ñ ë ° S á W ô ° û d G q¿ E G á«°SÉ«°ùdG QƒeC’ÉH É¡∏c ≥∏©àJ óMGh ,É«fƒdÉàch ójQóe ø«H π°UGƒàªdG ´Gô°üdGh :É¡«a Öàc ájGQ QÉ°üfC’G óMCG ™æ°U å«M â°ù«d áfƒ∏°TôHh É«fÉÑ°SEG â°ù«d É«fƒdÉàc'' Ée ºµH π©Øæ°S'' :ôNBG Öàch ,''ójQóe ∫ÉjQ .''ºµjOÉæH ÉæjOÉf ¬∏©Øj


N J M C

á``£HGQ ∫É```£H’CG ¢TÉNôN .¢S - º°SÉ≤∏H .Ω

1 ¿Ó«e ô«àfGE - 2 ∂dÉ°T

∫hhDGQ ≥dÉCJh ∂dÉ°T 샪W ∫ƒ¡éªdG ≈dGE ô«àf’ E ÉH ¿Éã©Ñj

âæ°ùMGC'' :ƒ«æjQƒe ™aódG »a QÉ«àN’G ΩÉ¡æJƒJh IójóL á∏«µ°ûàH ''Iô«Ñc ÖYÉàe Éæd ≥∏N

1 ójQóe ∫ÉjQ - 0 ΩÉ¡æJƒJ

á``````Ñ≤Y ≈````````£îàj »`````µ∏ªdG ó```````````©à°ùjh ΩÉ``````````¡æJƒJ ΩÓ```````M’ C G ƒ`````````µ«°SÓµd

»````````````dÓ©dG »`````````````a ≥```````∏ëoJ ''ø```````«WÉ«°ûdG'' ∫É``£H’CG á9`£HGQ ƒ`µ«°SÓc ,äGƒ````æ°S ó``````©H Oƒ`©j »````∏Ѫjh ƒ``````ëf ìÉ```````éæH ≥```````jô£dG ≥``````````°ûJh äÉ``ÑK’EG π``°UGƒj ∂dÉ````°T

äÉ```ÑãH ô``«°ùj ô``à°ù°ûfÉeh ÜÉ°ùM ≈∏Y πgÉCàdG øe ¥É≤ëà°SGh IQGóL øY óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe øµªJ »a »≤à∏«d á«HhQh’ C G ∫É£H’ C G á£HGQ øe »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ≈dGE …õ∏«°ûJ ô«àf’ E G ÜÉ°ùM ≈∏Y √QhóH πgÉCJ …òdG »fɪd’ C G ∂dÉ°T …OÉf ΩOÉ≤dG QhódG QÉàNÉ°T áÑ≤Y √QƒÑY ó©H áfƒ∏°TôH »≤à∏«°S ôN’ B G ÖfÉédG øeh ,»dÉ£j’ E G .…õ«∏éf’ E G ΩÉ¡æJƒàH ìÉWGC …òdG ójQóe ∫ÉjQ …ó«∏≤àdG ¬ªjôZ »fGôch’ C G

á«æØdG ábÉ£ÑdG

á£HGQ øe á≤HÉ°ùdG áî°ùædG π£H êGôNGE øe »fɪd’ C G ∂dÉ°T …OÉf øµªJ ¬«ÑY’ Iƒb π°†ØH »FÉ¡ædG ∞°üf ≈dGE πgÉCàdG Iô«°TÉCJ Ö°ùch ÉHhQhGC ∫É£HGC Rƒa ≥«≤ëJ ôÑY ójóL øe É«dÉ£jGE π£H GƒLôMGC å«M ,Iô«ÑµdG º¡àªjõYh ™«ªL Ö°ùM ∂dÉ°T AÉLh ,óMGh ±óg πHÉ≤e ø«aó¡H ÜÉj’ E G IGQÉÑe »a ôNGB ΩóY øe ºZôdÉH ∫É£H’ C G á£HGQ »a º°SƒªdG Gòg ô«ÑµdG √Gƒà°ùªH ø«©ÑààªdG .''ɨ«∏°SófƒÑdG'' »a ¬≤dÉCJ

Iô«NC’G á≤«bódG »a ''∑ƒ∏ªdG'' Iô£«°S ºLôJ ∫hhDGQ ∫h’ C G •ƒ°ûdG »a Ö©∏dG äÉjôée ≈∏Y ∂dÉ°T …OÉf ¢VQ’ C G ÜÉë°UGC ô£«°S »a QGõ«°S ƒ«dƒN ¢SQÉëdG ≈eôe ójó¡Jh ¢UôØdG øe ójó©dG ≥∏N øe GƒæµªJh ,¢ù«dGõfƒZ ∫hhDGQ Ωô°†îªdG »fÉÑ°S’ E G ºéædG ≥jôW øY äGôªdG øe ô«ãµdG øµqªJ ,»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH ∫h’ C G É¡Wƒ°T ájÉ¡f ≈dGE ¬éàJ IGQÉѪdG âfÉc ¿GC ó©Hh âbƒdG »a ∫h’ C G ±ó¡dG π«é°ùJ øe ∫É£H’ C G á£HGôd »îjQÉàdG ±Gó¡dG ∫hhDGQ .≈dh’ C G á∏MôªdG »a Éeó≤àe ∂dÉ°T êôî«d ™FÉ°†dG ∫óH

¢ùjójƒg øµd áYô°ùH OÉY ô«àf’ E G ájÉ¡ædG »a ¿É«∏£dG ΩÓMGC πàb πjó©J øe ¿Ó«e ô«àfGC øµªJ §≤a ≥FÉbO 3 `H »fÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH ó©Hh øµd ,»dÉ£j’ E G …OÉæ∏d πe’ C G ¢†©H ó«©«d ÉJƒe ƒZÉ«J ≥jôW øY áé«àædG âµjGó«æ«H ¿GC ’GE ô«àf’ C G Ωƒég ±ôW øe IOÉédG ä’hÉëªdG ¢†©H øe ºZôdÉH 81 á≤«bódG »a ô«N’ C G ºdÉ©dG π£H ΩÓMGC ≈∏Y ≈°†b ∂dÉ°T ÖY’ ¢ùjójƒg »FÉ¡ædG ∞°üf ≈dGE ∂dÉ°T πgÉCJ ø∏©«d ,∫hhDGQ øe á©FGQ IôjôªJ ó©H .''ôªëdG ø«WÉ«°ûdG'' á∏HÉ≤ªd ºgOGó©à°SGh

Qƒ°†ëdG ,¿óæd ,øj’ äQÉg Ö©∏e ,êôØàe 34000…ô«gɪédG (É«dÉ£jGE) »dhõjQ ’ƒµ«f :ºµëdG ,ƒjÉaQÉc hOQɵjQ :äGQGòf’ E G (ójQóe ∫ÉjQ) hô«fGôZ ¿ÉÑ«à°SG ∫Éjô∏d (50O) hódÉfhQ :±Góg’ C G

ójQóe ∫ÉjQ …OÉf ÜQóe ìô°U IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ƒ«æjQƒe …RƒN ∑Gô°TGE »a ájɨ∏d É≤ëe ¿Éc ¬fGC »àdG øY áØ∏àîe IójóL á∏«µ°ûJ É¡f’ C ,ÜÉgòdG IGQÉÑe »a É¡H ∑QÉ°T ,ó«L πµ°ûH âÑ©dh ºg’ C G â≤≤M å«M ,¬≤jôa ≈∏Y ƒ«æjQƒe ≈æKGCh Ö©dh Iô«Ñc IGQÉÑe Ωób ¬fGC ∫Éb É°†jGC ô«N’ C G Gòg ∫Ébh ,™FGQ πµ°ûH ,ƒJƒcGE Gƒæ«H ,õ«eƒZ ƒ«∏jQƒg áÑ©°U ¿ƒµà°S âfÉc ∫ÉjôdG ᪡e ¿GE ,¢S’ÉZ ΩÉ«∏jh ,¿ƒ°ShGO πµjÉe »a Éaóg ΩÉ¡æJƒJ πé°S ƒd ájɨ∏d :»dÉàdÉH ÉMô°üe ,∫h’ C G •ƒ°ûdG ΩƒJ ,π«H åjQÉZ ,ÉcƒdQÉc ¿GQó«a á∏«µ°ûàH ™aódG »a ÉÑ«°üe âæc'' ,¢ûàjQOƒe Écƒd ,¿ƒ°ùà«dOƒg ,ó«L πµ°ûH âÑ©d É¡f’ C IójóL ôjO ¿Éa π«jÉaQ ,¿ƒæ«d ¿hQGB πcÉ°ûe ≥∏Nh ô«Ñc ≥jôa ΩÉ¡æJƒJ .ƒµæ«°ûà«∏aÉH ¿ÉehQ ,äQÉa •ƒ°ûdG »a πé°ùj ¿GC OÉch Iô«ãc ÜÉfójQ …QÉg :ÜQóªdG âfɵd ∂dP çóM ƒdh ∫h’ C G .''áÑ©°U ¿ƒµà°S ÉæàjQƒeÉCe

πµ°ûH ÉæHôàbG'' :hódÉfhQ áfƒ∏°TôHh »FÉ¡ædG øe ô«Ñc ''ôNGB ºdÉY øe ¢ù«d

:¿Ó«e ô«àfGC ƒJƒH ,ƒ«°Sƒd ÉØ∏«°S GO ,É«cƒfGQ ÉjQófGC ,hófÉæ«°ù«°S ¿ƒµjÉe ,QGõ«°S ƒ«dƒN ,»à«fGR ô««aÉN ,QójÉæ°T »∏°ùjh ,ÉJƒe ƒZÉ«J ,¢ûà«aƒµfÉà°S ¿ÉjO ,ƒeƒJÉZÉf hOQÉfƒ«d :ÜQóªdG .ƒàjGE πjƒeÉ°U

Éæjód âfÉch á∏¡°S øµJ ºd IGQÉѪdG'' :∂æ«éfGQ ''ô«àf’ C G ≈∏Y Iô«Ñc á«∏°†aCG »FÉ¡ædG ∞°üæd ¬≤jôa πgÉCJ ó©H ∂æ«éfGQ ∞dGQ ∂dÉ°T …OÉf ÜQóe ìôq°U Iô£«°S øe ºZôdÉH ¥ÓW’ E G ≈∏Y á∏¡°S øµJ ºd IGQÉѪdG ¿GC ô«àf’ C G ≈∏Y RƒØdGh GƒÑ°ùch ó«L πµ°ûH GƒÑ©d ¬«ÑY’ ¿GC ∫Éb å«M ,AÉ≤∏dG äÉjôée ≈∏Y ¬≤jôa ¥ÓW’ E G ≈∏Y á∏¡°S øµJ ºd IGQÉѪdG'' :∫Éb å«M ,¿Ó«e ô«àfGC ≈∏Y á«∏°†aGC IGQÉѪdG πÑb áë°VGh á«∏°†aGC ÉæÑ°ùc ó≤d ,áé«àædG »a Éæeó≤J øe ºZôdÉH ,πgÉCàdGh RƒØdG Éæ≤≤ëà°SG ájÉ¡ædG »ah ¢UôØdG øe ójó©dG Éæ≤∏Nh ÉgAÉæKGCh øe É浪J ∂dòdh ô«àf’ C G Ö©d á≤jôW øY áë°VGh Iô¶f Éæjód âfÉc ó≤d .''º¡«∏Y Ö∏¨àdG

∫É£H’ C G á£HGQ IQƒ£°SGC ∫hhDGQ'' :Qódõà«e ''´RÉæe ¿hóH á«HhQh’ C G ∫Éb …òdG ¢ù«dGõfƒZ ∫hhDGQ ¬∏«eR ≈∏Y Qódõà«e ±ƒà°ùjôc ™aGóªdG ≈æKGC ó©H ∂dP »JÉCjh ,´RÉæe ¿hóH á«HhQh’ C G ∫É£H’ C G á£HGQ IQƒ£°SGC ¬fGC ¬æY ó°V ø«aóg ¬∏«é°ùJh ádƒ£ÑdG ÖYÓe »a ∫hhDGQ √ó¡°ûj …òdG ô«ÑµdG ≥dÉCàdG ±Gó¡dG Ö≤d πªëj ¬fGC ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH ÜÉj’ E Gh ÜÉgòdG »JGQÉÑe »a ô«àf’ C G á£HGQ IQƒ£°SGC ƒgh ô«Ñc ÖY’ ∫hhDGQ'' :Qódõà«e ∫Ébh ,ádƒ£Ñ∏d »îjQÉàdG ≥«≤ëJ πLGC øe Ö©∏ªdG πNGO ô«Ñc πµ°ûH íaɵj ¬fGE ,á«HhQh’ C G ∫É£H’ C G .''ôjó≤àdG πc ≥ëà°ùj ∂dòd RƒØdG

É«HhQhGC Éaóg 72 ≈dGE √ó«°UQ ™aôj ∫hhDGQ ¬©«bƒàH ´RÉæe ¿hO »HhQhGC ±Góg π°†aGC ≈°†e âbh …GC øe ôãcGC ∫hhDGQ äÉH ∫É£H’ C G á£HGQ »a Éaóg 71 É¡æe á«HhQh’ C G äÉ≤HÉ°ùªdG »a 72 ºbQ ±ó¡dG »ZGõæjGE »dÉ£j’ E G ≈∏Y Éeó≤àe íÑ°UGC å«M ,''ôHƒ°ùdG'' ¢SÉCc »a ±ógh ÉgóMh »a ¬«≤MÓe øY ôÑà©e ¥QÉØHh ,πµc á«HhQh’ C G äÉ≤HÉ°ùªdG »a (70) ø«aó¡H OÉëJ’G ¢SÉCc »a ±GógGC IóY πé°S »ZGõæjGE ¿’ C ,ÉgóMh ∫É£H’ C G á£HGQ ∫ÉjQ ±ƒØ°U »a ¿Éc ɪd ∫hhDGQ É¡«a ∑QÉ°T ¿GC ≥Ñ°ùj ºd »àdG »HhQh’ C G .§≤a ∫É£H’ C G á£HGQ á≤HÉ°ùe »a »µ∏ªdG …OÉædG ™e ∑QÉ°T å«M ,ójQóe

:ójQóe ∫ÉjQ

¢SƒeGQ ƒ«Nô«°S ,¢SÉ«°SÉc ôµjGE ,∫ƒ«ÑdGC ∫hhDGQ ,(hô«fGôZ) ,Gƒ∏«HQG hQÉØdGC ,ƒjÉaQÉc hOQɵjQ øH) ƒ°ùfƒdGC »HÉ°ûJ ,ƒ∏«°SQÉe Oƒ©°ùe ,Iô«°†N »eÉ°S ,(áªjR hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ,πjRhGC .QƒjÉÑjOGC πjƒfɪjGE ,(ÉcÉc) ƒ«æjQƒe …RƒL :ÜQóªdG

:á«æØdG ábÉ£ÑdG .ɵæjQƒµæ«H πjƒfÉe »dɨJôÑ∏d º«µëJ ,êôØàe ∞dGC 78 ,''OQƒaGôJ ódhGC'' Ö©∏e .…õ∏«°ûàd (76O) ÉÑZhQO ,ôà°ù«°ûfɪd (77O) ∑QÉH ,(44O) õjófÉfô«g :±Góg’ C G .(…õ∏«°ûJ) ¢ùjôc ,…ô«J ,GOƒdÉe ,(óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe) GôØjGE ,»°ThGC :äGQGòf’ E G .(…õ∏«°ûJ) õjô«eGQ :Oô£dG

ó©H »ÑgòdG ™HôªdG ≈dGE Gô«NGC π°Uh ób ójQóe ∫ÉjQ ¿ƒµj ΩÉ¡æJƒJ áÑ≤Y ¬«£îàHh ø«M 2003 ΩÉY »FÉ¡ædG ∞°üf »a ¬d Qƒ¡X ôNGB Oƒ©j å«M ,Qɶàf’G øe äGƒæ°S 8 ƒcÉfƒe ΩÉeGC »FÉ¡ædG ™HQ QhódG øe ΩÉ©H Égó©H êôN å«M ,¢SƒàæaƒL ΩÉeGC »°übGC ,¢SƒàæaƒL øe πc ΩÉeGC »FÉ¡ædG øªK QhódG »a á«dÉààe äGôe â°S »°übGC ºK ,»°ùfôØdG áfƒ∏°TôHh ∫ÉjôdG ø«H óYƒªdG Oóéà«d .¿ƒ«dh ∫ƒHôØ«d ,ÉehQ ,ï«fƒ«e ¿ôjÉH ,∫Éæ°SQGC ≈dGE »µ∏ªdG …OÉædG πgÉCJ âaôY »àdG 2002 á©bƒe øe äGƒæ°S 9 ó©H »ÑgòdG ™HôªdG »a .ójQóe »a (1-1) ∫OÉ©àdÉH √AÉØàcGh (2-0) ƒf ÖeɵdG »a ÉHÉgP √Rƒa ó©H »FÉ¡ædG

:∂dÉ°T

äÉbÉØN’ E G √òg øY ∫h’ C G ∫hƒD°ùªdG hOQÉfƒ«d íÑ°UGC IQÉ°ùîdG √òg ó©Hh ócGCh ∂dP ≈Øf hOQÉfƒ«d øµd ,∫É£H’ C G á£HGQh ádƒ£ÑdG »a ô«àfÓ C d á«dÉààªdG ¬LÉYõfG hOQÉfƒ«d óÑj ºdh ,√óMh ƒg ¢ù«dh ™«ªédG É¡∏ªëàj á«dhƒD°ùªdG ¿GC ¬FÉ≤H øe É≤KGh GóH å«M ,¬∏«MQ Üôb øY GôNƒDe âKóëJ »àdG QÉÑN’ C G øe ,≥jôØdG É¡«∏Y óLƒj »àdG ádÉë∏d Öfòe ™«ªédG'' :ÓFÉb ≥jôØdG ¢SGCQ ≈∏Y .''πÑ≤à°ùªdG »a õ«côàdG Éæ«∏Yh ¥ÓW’ E G ≈∏Y Éæg »∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y É≤∏b â°ùd

Rƒ`ØdG ≥`≤M óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe …õ``∏«°ûàd 44 π```HÉ≤e 70 º``bQ

äGƒæ°S 8 ó©H »FÉ¡ædG ∞°üf »a ∫ÉjôdG

,¢ûjójƒg âµjGó«æ«H ,Qódõà«e ±ƒà°ùjôc ,Gó«°Tƒj ƒJƒ°ùJGC ,ôjƒf πjƒfÉe ,¢SƒdƒHhOÉHÉH ¢SƒcÉjQƒc ,Ö«JÉe πjƒL ,¿Égƒ«ehÉH Qóæ°ùµdGC ,»jQÉ°S õfÉg .∂«æéfGQ ∞dGQ :ÜQóªdG.hójGE ,¢ù«dGõfƒZ ∫hhDGQ ,hOQGƒN

''ô«àfC’G »a »∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y É≤∏b â°ùdh Öfòe ™«ªédG''

:»``````FÉ¡ædG ∞``````°üf è```````eÉfôH (…Ée 4 :ÜÉj’ E G ,πjôaGC 26 : ÜÉgòdG) óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe - ∂dÉ°T (…Ée 3 :ÜÉj’ E G ,πjôaGC 27 :ÜÉgòdG) áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ

»¡àæàd π«Hh ƒØjO ≥jôW øY ∞㵪dG §¨°†dG √ƒÑY’ π°UGhh º∏°ùà°ùj ºd ¬fGC ’GE É≤Ñ°ùe .»µ∏ªdG πgÉCJh º«àj ±ó¡H IGQÉѪdG

55000 :…ô«gɪédG Qƒ°†ëdG ,É«fɪdGC ,ø°Tô«µæ°ù∏L ,ÉæjQGC ¢ùæ«à∏«a Ö©∏e .(É«æ«aƒ∏°S) Éæ«eƒµ°S ô«eGO :ºµëdG ,êôØàe .(∂dÉ°T) õ櫪°T ¢SÉcƒd ,¢SƒdƒHhOÉHÉH ¢SƒcÉjQƒc ,¢ù«dGõfƒZ ∫hhDGQ :äGQGòf’ E G .(ô«àf’ C G) É«cƒfGQ ÉjQófGC ,ÉJƒe ƒZÉ«J ,ƒ«°Sƒd ÉØ∏«°S GO .ô«àfÓ C d (48O) ÉJƒe ,∂dÉ°ûd (81O) ¢ùjójƒg ,(44O) ∫hhGQ :±Góg’ C G

É°Uƒ°üNh IQÉ°ùîdG √ò¡H GóL ôKÉCàe ¬fGC hOQÉfƒ«d ¿Ó«e ô«àfGC ÜQóe ∫Éb ¿GC GóL Ö©°üdG øe ¬fGC ∫Ébh ,ÉHÉjGEh ÉHÉgP ¬≤jôa ô°ùN å«M ,√òg á≤jô£dÉH IGQÉѪdG øYh ,çóM GPÉe QôqÑj ¿GCh Ö©°üdG ∞bƒªdG Gòg »a ¬°ùØf øY ™aGój ÖfÉédG øe GõgÉL øµj ºdh ó«L πµ°ûH Ö©∏j ºd ¬≤jôa ¿GC hOQÉfƒ«d ∫Éb ¿GC Ö©°üdG øe'' :∫Éb óbh ,¬≤jôa ô°UÉæY ≈∏Y É«∏L Ö©àdG ô¡X å«M »fóÑdG iƒà°ùªdG ≈∏Y øjó«L øµf ºd ,á£îdGh á∏«µ°ûà∏d »JGQÉ«àNG øY ´ÉaOGC RÉàªe πµ°ûH IGQÉѪdG ô««°ùàH ∂dÉ°T ΩÉb ɪæ«H A»£H πµ°ûH ÉæÑ©dh »fóÑdG .''IôµdG ≈∏Y ÉæJô£«°S ºZQ ¬ëdÉ°üd

:è```````````FÉàædG …õ∏«°ûJ 1 - 2 óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe áfƒ∏°TôH 1 - 0 QÉàNÉ°T ô«àf’ E G 1 - 2 ∂dÉ°T ójQóe ∫ÉjQ 1 - 0 ΩÉ¡æJƒJ

:ΩÉ¡æJƒJ

á«æØdG ábÉ£ÑdG

çóM Ée QôHGC ¿GC ™«£à°SGC ’'' :hOQÉfƒ«d ''RÉàªe πµ°ûH Ö©d ∂dÉ°Th

...»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ÜÉjGE

…õ∏«°ûJ 1 - 2 óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

±ó¡dG πé°ùeh IGQÉѪdG ºéf ÉeGC ƒfÉ«à°ùjôc IGQÉѪdG »a ó«MƒdG RƒØdG Gòg ¿GC ìô°U ó≤a hódÉfhQ ƒëf Iô«Ñc Iƒ£N áHÉãªH πgÉCàdGh º¡fGC ∫Éb πHÉ≤ªdG »a ¬æµd ,»FÉ¡ædG á£HGQ »a ≥jôa Ö©°UGC ¿ƒ¡LGƒ«°S ¿GC hódÉfhQ ±É°VGCh ,¿’ B G ∫É£H’ C G É¡æµd áÑ©°U áfƒ∏°TôH ó°V á¡LGƒªdG ¢ù«d áfƒ∏°TôH ¿’ C á∏«ëà°ùe â°ù«d IQÉ°ùî∏d ¢Vô©e ƒgh ,ôNGB ºdÉY øe Iƒ£N Éæ≤≤M ó≤d'' :∫Éb å«M É°†jGC ¿’ B G ,»FÉ¡ædG ƒëf πgÉCà∏d Iô«Ñc á£HGQ »a ≥jôa Ö©°UGC ¬LGƒæ°S ¬«∏Y Ö∏¨àdG ÉæfɵeÉEH øµd ∫É£H’ C G øe ¢ù«dh IQÉ°ùî∏d ¢Vô©e ¬f’ C .''ôNGB Öcƒc

ádƒ£ÑdG »a QGƒ°ûe øe ≈≤ÑJ ɪ«a ¿’ B G õ«côàdG º¡«∏Y øµd ,ádƒ£ÑdÉH º¡d ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫É£H’ C G á£HGQ ≈dGE πgƒDe õcôe ≥«≤ëJ ádhÉëeh ,ájõ«∏éf’ E G ,ádƒ£ÑdG ≈∏Y õ«côàdG Éæ«∏Y ¿’ B Gh º°SƒªdG Gòg á©FGQ äɶë∏H É櫶M'' :∫Éb å«M .''…õ∏«°ûJh »à«°S ôà°ù°ûfÉe IQƒ°U »a AÉjƒbGC Ωƒ°üNh áÑ©°U äÉjQÉÑe Éfô¶àæJ

∫ÓàMG Éæaógh ,Éæ«∏Y …ƒb ≥jôa ó°V Éfô°ùN'' :π«H ''ádƒ£ÑdG »a ™HGôdG õcôªdG ôµ°T ó≤a π«H åjQÉZ …õ∏jƒdG »dhódG ΩÉ¡æJƒJ …OÉf ÖfÉL øe IGQÉѪdG ºéf ÉeGC …ƒb ≥jôa ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ¿ƒª∏©j GƒfÉc º¡fGC ∫Éb å«M ,ó«édG AGO’ C G ≈∏Y √AÓeR øe ºZôdÉHh ,Gƒª∏°ùà°ùj ºd º¡æµd ájGóÑdG òæe ±GógGC á©HQÉCH Ωó≤àe ¬fGC É°Uƒ°üN ¿GC π«H ±É°VGCh ,»MGƒædG ™«ªL øe º¡æe iƒbGC ≥jôa ó°V Ghô°ùN º¡fGC ∫Éb ∂dP ∫É£H’ C G á£HGQ »a ácQÉ°ûª∏d ádƒ£ÑdG »a ™HGôdG õcôªdG ∫ÓàMG »dÉëdG º¡aóg ∫ÉjQ ¿’ C áÑ©°U É¡fGC IGQÉѪdG πÑb ±ô©f Éæc'' :»dÉàdÉH ÉMôq°üe ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG Gòg ≈dGE π°üf ¿GC ™bƒàj óMGC øµj ºdh á©FGQ ÉæJô«°ùe âfÉc ó≤d ,ô«Ñc ≥jôa ójQóe .''É°†jGC Ó¡°S ¿ƒµj ød …òdG ádƒ£ÑdG »a ™HGôdG õcôªdG ¿’ B G Éæaógh ,QhódG

ÜQóªdG íÑ°UGC ƒ«æjQƒe ≈dGE πgÉCàj …òdG ó«MƒdG ¥ôa á©HQGC ™e »FÉ¡ædG ∞°üf »dɨJôÑdG á«gGódG ÜQóªdG π°UGƒj ΩÉbQ’ C G º«£ëJ ƒ«æjQƒe …RƒN ,ä’ƒ£ÑdG ∞∏àîe »a á«°SÉ«≤dG íÑ°UGC πgÉCàdGh RƒØdG Gòg ó©H å«M á£HGQ ïjQÉJ »a ó«MƒdG ÜQóªdG ∞°üf ≈dGE π°üj …òdG ∫É£H’ C G å«M ,áØ∏àîe ájófGC 4 ™e »FÉ¡ædG …õ∏«°ûJ ,ƒJQƒH ™e ∫ƒ°UƒdG ¬d ≥Ñ°S ¬fGC ójóL øe ócƒD«d ¿Ó«e ô«àfGCh .Iô«ÑµdG ádƒ£ÑdG √òg »°UÉ°üàNG

''Rô«Ñ°ùdG'' ΩÓMGC º£qëj hódÉfhQ ñhQÉ°U »ÑgòdG ™HôªdG ≈dGE ∫ÉjôdÉH πgÉCàjh

»dɨJôÑdG ºLÉ¡ªdG Oó°S §≤a ≥FÉbO 5 Qhôe ó©Hh »fÉãdG •ƒ°ûdG ¥Ó£fG ™eh √ôKGE ≈∏Y ø∏YGCh ¢SQÉëdG ´OÉN AGõédG á≤£æe êQÉN øe ÉNhQÉ°U hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc »°übGC ób ¿Éc ΩÉ¡æJƒJ ¿GC øe ºZôdÉHh ,(50) á≤«bódG »a ±ó¡H QGhõdG Ωó≤J ºµëdG

ójQóe ∫ÉjQh ¿’ B G óëd √Éæ≤≤M ɪH Qƒîa ÉfGC'' :ÜÉfójQ ''ô«Ñc ≥jôa iƒà°ùªH GóL Qƒîa ¬fGC IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ÜÉfójQ …QÉg ΩÉ¡æJƒJ …OÉf ÜQóe ìô°U ≈àMh IGQÉѪdG ájÉ¡f ≈àM Gƒª∏°ùà°ùj ºd ¬«ÑY’ ¿GC É°Uƒ°üN ,IGQÉѪdG √òg »a ≥jôa …ƒb ≥jôa ójQóe ∫ÉjQ ¿GC ÜÉfójQ ±É°VGCh ,πgÉCàdG ±óg ójQóe ∫ÉjQ π«é°ùJ ó©H ɪH Qƒîa ÉfGCh ó«L πµ°ûH ÉæÑ©d'' :∫Éb å«M ,¬«∏Y Ö∏¨àdG ™«ªédG ∫hÉæàe »a ¢ù«dh ójQóe ∫ÉjQ øµd ,Éæjód Ée πc ÉgÉæëæeh Iô«Ñc á≤ãH IGQÉѪdG ÉæÑ©d ó≤d ,√Éæ≤≤M :ÜÉfójQ ±É°VGC É¡H Ö©d »àdG á£îdG øYh ,''¬«∏Y Ö∏¨àdG ™£à°ùf ºdh ô«Ñc ≥jôa .''¬∏«eR øY GôNÉCàe ¿Éc ¿ÉehQ øµd §≤a óMGƒH ¢ù«dh ø«ªLÉ¡ªH âÑ©d ó≤d''

Éæ«∏Yh ∫É£H’CG á£HGQ »a á©FGQ äɶë∏H É櫶M'' ''ádƒ£ÑdG ≈∏Y õ«côàdG ∫Éb å«M ,∫É£H’ C G á£HGQ »a ¬≤jôa QGƒ°ûe ÜÉfójQ …QÉg º«qb π°üàe ¥É«°S »ah ácQÉ°ûe ∫hGC »a »FÉ¡ædG ™HQ ≈dGE ∫ƒ°UƒdG øe GƒæµªJh Iô«Ñc äÉjQÉÑe Gƒeób º¡fGC

114 ºbQ IGQÉѪdG Ö©d »aÉ°ûJ

:ƒ°ùfƒdGC Iô«Ñc IGQÉÑe ÉæÑ©d'' »FÉ¡ædG ∞°üf IGQÉÑeh ''GóL á°UÉN ¿ƒµà°S ójQóe ∫ÉjQ ¿Gó«e §°Sh ºéf ìô°U ó°V IGQÉѪdG ¿GC ƒ°ùfƒdGC »HÉ°ûJ º¡æµd ,ájɨ∏d áÑ©°U âfÉc ΩÉ¡æJƒJ øe GƒæµªJh Iô«Ñc IGQÉÑe GƒÑ©d ∞°üf IGQÉÑe øYh ,RƒØdG ≥«≤ëJ É¡fGC ƒ°ùfƒdGC ∫Éb áfƒ∏°TôH ó°V »FÉ¡ædG ø«≤jôØdG Óc ¿’ C GóL ájƒb ¿ƒµà°S ¿ƒµà°Sh ¢†©ÑdG ɪ¡°†©H ¿Éaô©j ºd IGQÉѪdG'' :∫Éb å«M ,á°UÉN ᡵæH ,ô«Ñc ≥jôa ΩÉ¡æJƒJ ¿’ C á∏¡°S øµJ ∞°üf »a á°UÉN IGQÉÑe ¿’ B G Éfô¶àæJ RƒØdG ∫hÉëæ°Sh áfƒ∏°TôH ó°V »FÉ¡ædG .''»FÉ¡æ∏d πgÉCàdGh º¡«∏Y

ΩÉ¡æJƒJ …OÉf ¿Gó«e á«°VQGC ≈∏Y ójóL Rƒa ≥«≤ëJ øe ójQóe ∫ÉjQ …OÉf øµªJ ,»HhQh’CG »ÑgòdG ™HôªdG ≈dGE πgÉCàdG ábÉ£H Ö°ùµj ¬∏©L Ée ,∞«¶f ±ó¡H ¬«∏Y Öq∏¨Jh øY ¢VQC’G ÜÉë°UGC øe ∞«æY OQ É¡∏HÉb QGhõdG øe áØãµe äɪé¡H äGCóH IGQÉѪdG ôµjGE ¢SQÉëdG øµd ,¿É«MC’G øe ô«ãµdG »a ójQóe ∫ÉjQ ´ÉaO ≥gQGC …òdG π«H ≥jôW .܃∏¨e ’h ÖdÉZ ÓH ∫h’CG •ƒ°ûdG »¡àæ«d OÉ°UôªdÉH É¡d ¿Éc ¢SÉ«°SÉc

…ôæg …ô«J ºbQ ∫OÉ©joh

…ô«J ºbQ õjófÉfô«g »aÉ°ûJ ∫OÉY QÉàNÉ°T ΩÉeGC IGQÉѪdG »a øe GóMGh äÉHh ∫É£H’ C G á£HGQ »a 114`dG IGQÉѪdG ¬Ñ©∏H …ôæg ø«H øªa »°ù«e ÉeGC ,ádƒ£ÑdG ïjQÉJ »a ácQÉ°ûe ø«ÑY’ 10 ôãcGC É¡æe 98 »æ«àæLQ’ C G πé°S ,áfƒ∏°TôH ¢ü«ª≤H ¬d Éaóg 175 ¢û«ØdGC »fGO øe 17 É¡æe π«eR øe Iô°TÉÑe IôjôªJ ᣰSGƒH 23 ôª©dG øe ≠∏Ñj ƒgh 34`dG ¬aóg »æ«àæLQ’ C G RôMGC ɪc ,√óMh ïjQÉJ »a ±Góg π°†aGC ™HÉ°S »°ù«e íÑ°ü«d ,Éeƒj 292h ÉkeÉY .Éaóg 33 ∂∏ªj …òdG ¢ùàæjQƒe GRhÉéàe á≤HÉ°ùªdG

QÉàNÉ°Th hódÉfhQ ºbQ º£qëjo »°ù«e %48 áÑ°ùæH IôµdG ∂∏àeG …òdG ó«MƒdG É°UQÉÑdG ΩÉeCG

ïjQÉJ »a πé°ùe π°†aGC É°†jGC »°ù«e íÑ°UGC ôNGB ÖfÉL øe ,óMGh º°Sƒe »a Éaóg 48 πé°S å«M ,óMGh º°Sƒe »a áfƒ∏°TôH º°Sƒe »a Éaóg 47 πé°S …òdG »∏jRGôÑdG hódÉfhQ É«£îàe »HhQh’ C G »°SÉ«≤dG ºbôdG ádOÉ©e øY »°ù«e π°üØjh ,1997-1996 ójQóe ∫ÉjQ ÖY’ Ö«°üf øe »dÉëdG ºbôdG ¿’ C ,GóMGh Éaóg øeh .1960-1959 º°Sƒe »a Éaóg 49 ™bqh …òdG ¢Tɵ°TƒH ≥HÉ°ùdG PGƒëà°SÓd IGQÉѪdG øe á∏Môe »a QÉàNÉ°T π°Uh iôNGC á¡L PGƒëà°SG π°†aGC É«°ùædÉa OÉ©à°SG Ée ¿ÉYô°S øµd ,É°UQÉÑdG ΩÉeGC ¬≤«≤ëJ ºJ PGƒëà°SG ≈∏YGC ƒgh ,%48 áÑ°ùæH IôµdG ≈∏Y .á«fÉãdG á∏MôªdG »a §≤a %38 ≈dGE QÉàNÉ°T PGƒëà°SG ™LGôJ ¿GC ó©H %46`H º°SƒªdG Gòg É°UQÉÑdG ΩÉeGC

''ɪkFGO á©àªe ∫ÉjôdG ™e ÉæJÉjQÉÑeh »FÉ¡ædG ∞°üæH ó«©°S'' :õjódÉa QhódG ≈dEG ¬≤jôa πgCÉJh QÉàNÉ°T ≈∏Y RƒØdG Ö≤Y ¬JOÉ©°S øY õjódÉa Qƒàµ«a áfƒ∏°TôH ≈eôe ¢SQÉM ÜôYCG ÉfCG'' :á«fƒdÉJɵdG ''äQƒÑ°S'' áØ«ë°U É¡Jô°ûf äÉëjô°üJ »a ∫Éb å«M ,ÉHhQhCG ∫É£HCG á£HGQ øe »FÉ¡ædG πÑb RƒØ∏d ≈©°ùj ¿Éc ≥jôØdG'' :Qƒàµ«a ™HÉJ h ,''»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdG »FÉ¡ædG ∞°üæd ≥jôØdG πgCÉJ ó©H GóL ó«©°S ∫ÓN øe AÉ≤∏dG »a √ô¡XCG Ée ƒgh º°üîdG áHƒ©°U ÖÑ°ùH ,ÜÉgòdG »a É¡≤≤M »àdG áé«àædG øe ºZôdG ≈∏Y ,º¡à¡LGƒe ÉehO ≈æªàf'' :∫Éb »FÉ¡ædG ∞°üf »a ∫ÉjôdG á¡LGƒe øYh ,''¬d âë«JCG »àdG Iô«£îdG ¢UôØdG .''á©àªe º¡©e ÉæJÉjQÉÑe ¿ƒµà°Sh

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

13

á«fÉãdG áæ°ùdG 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

:’ƒ```````jOQGƒ" ÖYÉàªdG Éæd ≥∏N QÉàNÉ°T'' ≥jôa ô£NGC ójQóe ∫ÉjQh ''∫É£H’ C G á£HGQ »a ôjóªdG ÜôYGC áfƒ∏°TôÑd »æØdG ÖjRƒL øY ’ƒjOQGƒ" ó©H ¬JOÉ©°S ¬≤jôa πgÉCJ ∞°üf Qhó∏d å«M ,»FÉ¡ædG »a ∫Éb äÉëjô°üJ áØ«ë°U É¡Jô°ûf ó≤d'' :''äQƒÑ°S'' »a Éæ«fÉY øµdh ,ájGóÑdG Éfô£«°S ∂dP ó©H áÑ©°U IGQÉÑe ¿ƒµà°S É¡fGC º∏©f Éæc ,IGQÉѪdG ≈∏Y ájGóÑdG »a Ió≤©e ¿ƒµà°S âfÉc Qƒe’ C Gh ,GóL ɪæ«M ÉÑ∏°S GhôKÉCàa ,∞bƒªdÉH É檵ëJ ’ƒd ôµ°TGC ,á∏«ëà°ùe âJÉH º¡àª¡e ¿GC GhógÉ°T »a óLGƒàf Éæà∏©L »àdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ø«ÑYÓdG QÉàNÉ°T »ÑYÓH Gô«ãc Ö«H OÉ°TGCh ,''ä’ƒ£ÑdG πc ƒµ°ù«°ûJƒd É«cô«e º¡HQóe IOÉ«≤H »fGôch’ C G ≈∏Y ådÉãdG º°Sƒª∏d ádƒ£ÑdG »a ºgóLGƒàd ÜQóªdG ∫Éb ójQóe ∫ÉjQ á¡LGƒe øYh ,»dGƒàdG .''ô£N’ C G ≥jôØdG ¬LGƒæ°S'' :»fƒdÉJɵdG

:óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

…OÉf ÜÉ°ùM ≈∏Y 1-2 áé«àæH ø«ªK Rƒa ≥«≤ëJ øe óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe øµªJ óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe Qôc ∫h’CG •ƒ°ûdG »a .á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ á≤HÉ°ùe »a …õ∏«°ûJ •ƒ°ûdG AÉ¡fÉEH ''êójôH OQƒØeÉà°S'' Ö©∏e ≈∏Y ∫hC’G •ƒ°ûdG É¡H ≈¡fGC »àdG áé«àædG »a õjófÉfô«g »µ«°ùµªdG ''OQƒaGôJ ódhGC'' á«°VQGC ≈∏Y ¬∏é°S º«àj ±ó¡H ÉbƒØàe ∫h’CG ä’hÉëe IóY ó©H AÉL ±ó¡dG Gòg ,õ#«" ¿ÉjGQ …õ∏jƒdG Ωô°†îª∏d ô«Ñc πªY ó©H ,(43O) òaÉæªdG πc ≥∏ZGC …òdG º¡HQóe ∂«àµJh áµæëH ¿ƒ°ù"ô«a ∫ÉÑ°TGC É¡∏àb »àdGh ''Rƒ∏ÑdG''`d .»Jƒ∏«°ûfGC ∫ÉÑ°TGC ΩÉeGC

,õ#«" ,&fƒ°S »L ∑QÉH ,∂jQÉc ,GôØjGE ,¢ûàjó«a ,ófÉæjOôa ,»°ThGC ,QÉ°S ôjO ¿Éa ''ø«WÉ«°ûdG'' á°SGô°T ΩÉeGC á«fÉK âeGO ÉÑ"hQO áMôa .»fhQ ,õjófÉfô«g ,(75O É«°ùf’Éa) »fÉf »fÉÑ°S’ E G ºLÉ¡ªdG Öë°ùH »Jƒ∏«°ûfGC ƒdQÉc …õ∏«°ûJ ÜQóe ΩÉb »fÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH ™e .¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC :ÜQóªdG Oƒ°S’ C G Ωƒég §N ¢û©fGC Ée ,ÉÑ"hQO »jójO …QGƒØj’EG ºLÉ¡ªdÉH ™aOh ¢ùjQƒJ hófÉfô«a

30

:…õ∏«°ûJ

øµªàj ¿GC πÑb ,QÉ°S ôjO ¿Éa ≈eôe ≈∏Y á«dÉààe äGójó°ùJ áKÓK äOó°S å«M AÉbQõdG C ¬àMôa ΩóJ ºd …òdG ±ó¡dG ƒgh (77O) »a ∫OÉ©àdG ±óg π«é°ùJ øe ,OQÉÑe’ ,¢ûà«aƒfÉØjGE ,∫ƒc »∏°TGC ,(82O Gôjô«a) ¢ùµ«dGC ,…ô«J ¿ƒL ,∑É°T ôà«H ,á«fÉK 30 øe ôãc’ ¬ H π à b ' ' ô ª ë d G ø « WÉ«°ûdG''`d É«fÉK Éaóg &fƒ°S »L ∑QÉH »HƒæédG …QƒµdG πé°S å«M .(46O ÉÑ"hQO) ¢ùjQƒJ ,(61O ƒdÉc) ɵ∏«fGC ,¿É«°ùjGE ,Rô«eGQ ,GOƒdÉe .óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ƒg ∫h’CG É«fÉ£jôH ¥ÓªY ¿GC GócƒDeh ¿óæd ᪰UÉ©dG AÉæHGC ΩÓMGC .»Jƒ∏«°ûfGC ƒdQÉc :ÜQóªdG

''Iô«N’ C G áfh’ B G »a ≥jôØdG ¬eó≤jo ɪd Qhô°ùe ÉfGC'' :»fhQ »a Éaógh ,ΩÉ¡à°ùjh »a á«KÓK √RGôMÉEH …QÉédG ô¡°ûdG ájGóH òæe Qƒ£àªdG √Gƒà°ùe øY »fhQ øjGh º∏µJ ,2002 ΩÉY òæe ôªëdG ø«WÉ«°ûdG ¬«∏Y õØj ºd …òdG êójôH OQƒØeÉà°S Ö©∏e Ió≤Y ¬H ô°ùc …õ∏«°ûJ ≈eôe º∏©j ɪch ,Iô«N’ C G áfh’ B G »a ≥jôØdG á≤aQ ¬eóbGC ɪd GóL Qhô°ùe ÉfGC'' :''OQƒaGôJ ódhGC'' AÉ≤d ó©H ∫Éb å«M ∑ÉÑ°ûdG õg äGCóHh ,ôN’ B ´ƒÑ°SGC øe Ékeó≤J äRôMGC »æµdh ájGóÑdG »a ÉkÑ©°U ¿Éc »ª°Sƒe 샰Vh πµH ™«ªédG ¬«a π°üMGC õcôe …GCh ¿Éµe …GC »a »∏ª©H Ék≤M ™àªà°SGCh ≥jôØdG ™e ¿’ B G ÉkØ∏àîe ÉØbƒe Ö©dGC ÉfGCh ,ójóL øe .''IôµdG ≈∏Y

≥ëà°SG ôà°ù°ûfÉe'' :»Jƒ∏«°ûfGC ''Ió«L IGQÉÑe Ωóqb …õ∏«°ûJh πgÉCàdG

áfƒ∏°TôH 1 - 0 QÉàNÉ°T

á``cQÉ°ûªdG ≈```∏Y Qƒ``µ°ûe QÉ``àNÉ°Th á``FOÉg á`∏«d â`°†b É`°UQÉÑdG

:QÉàNÉ°T

≈∏Y á©HGôdG Iôª∏d ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »FÉ¡f ∞°üæd áfƒ∏°TôH πgÉCJ ,∞«¶f ±ó¡H ∂«°ùàfhO QÉàNÉ°T ¬Ø«°†e ≈∏Y √Rƒa ó©H »dGƒàdG πÑb ó«MƒdG AÉ≤∏dG ±óg »°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQ’ C G ºéædG πé°Sh ´ƒªée »a 1-6 É°UQÉÑdG ¥ƒØà«d ∫h’ C G •ƒ°ûdG ájÉ¡f øe ø«à≤«bO øe ∂«°ùàfhO QÉàNÉ°T ≥jôa øe Ωƒé¡H ∫h’ C G •ƒ°ûdG GCóH ,ø«JGQÉѪdG πgÉCàdG »a ÓeGC º¡ëæªjh á«YÉHôdG ¥QÉa ¢ü∏≤j ±óg π«é°ùJ πLGC QhódG »a ÉehQ ÜÉ°ùM ≈∏Y ≥≤ëJ …òdG ô«ÑµdG RƒØdG QGôµJ º∏M ™e »YÉaO ∫ƒëJ πX »a IôµdG QÉàNÉ°T ƒÑY’ ∂∏àeG å«M ,≥HÉ°ùdG ìÉààaG »a Gƒëéf øjòdG ’ƒjOQGƒ" ÖjRƒL ÜQóªdG »ÑYÓd ájôë°S IôjôªJ ó©H ∫h’ C G •ƒ°ûdG ájÉ¡f øe ø«à≤«bO πÑb π«é°ùàdG AGõédG á≤£æe πNGO øe »°ù«e ÉgOó°ù«d ¢û«ØdGC »fGO »∏jRGôÑdG øe .¬≤jôa Ωó≤J øY Éæ∏©e

≥FÉbódG ôªà°ùàd ,âÑ°ùdG Ωƒj ƒµ«°SÓµ∏d OGó©à°S’G AóH ¬«∏Y …òdG »aÉ°ûJ øe ’óH õ«#jQOhQ hQó«H ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ªdG πNOh ,OÉ°UôªdÉH ¿Éc √ó©≤e áfƒ∏°TôH õéë«d ,ihóL ¿hO øµdh É°UQÉÑdG ≈eôe »a »aô°T ±óg π«é°ùàd QÉàNÉ°T øe ä’hÉëªH »fÉãdG •ƒ°ûdG ôªY øe á«≤ÑàªdG .»FÉ¡ædG ∞°üf »a π°†ØªdG

ƒà«∏«e) »µ«H ,¢ù«ØdGC ,õ«dOÉa »aÉ°ûJ ,ÉàjÉc ,ƒfÉjQOGC ,(70O »dGƒàdG ≈∏Y á©HGôdG Iôª∏d »FÉ¡ædG ∞°üf »a áfƒ∏°TôH ,…Ó«aGC ,(66O hQó«H) ó«aGO ,ƒfGô«µ°SÉe ,¢ù૵°SƒH ,É«kHhQhGC º°SGƒe á©HQGC ôNGB »a »FÉ¡ædG ∞°üæd É°UQÉÑdG πgÉCJ ¿GC ≥Ñ°Sh ,ÉjkQÉf ¿ƒµ«°S …òdG »FÉ¡ædG ∞°üf »a ójQóe ∫ÉjQ áfƒ∏°TôH ¬LGƒ«°S .»°ù«e ,(75O øjôØ«L) É«a ∫OÉ©àdG ó©H ø«JGQÉѪdG ´ƒªéªH 2009 »a …õ∏«°ûJ ≈∏Y ¥ƒØàj ¿GC πÑb õdƒµ°S ∫ƒH ±ó¡H 0-1 ô°ùNh 2008 »a óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ¬LGh å«M E G ô«àf’ E G ΩÉeGC É°UQÉÑdG ô°ùN »°VɪdG º°SƒªdG »a ɪæ«H ,Éà°ù««fGE ƒg êójôH OQƒØeÉà°S »a πJÉ≤dG »fƒdÉJɵdG ±ó¡dG ÖMÉ°U ¿Éch 1-1 ’ƒjOQGƒ" ÖjRƒL :ÜQóªdG »dÉ£j’ .ΩÉ©dG Gòg »FÉ¡f ∞°üf »a ''ÉfGô"ƒ∏ÑdG'' á¡LGƒe ó«©«o°S …òdG ƒ«æjQƒe …RƒL »dɨJôÑdG π°†ØH EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

∫Ó¨à°SG ΩóY ≈dGE áªjõ¡dG ÖÑ°S »Jƒ∏«°ûfGC ™LQGC 25 ∫hGC »a Qƒe’ C G äÉjôée ≈∏Y º¡Jô£«°S ¬«ÑY’ ±óg ≈dGE É°†jGCh ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC á≤«bO ∫h’ C G •ƒ°ûdG ájÉ¡f πÑb √RôMGC …òdG ƒàjQÉ°û«°ûJ ≈∏Y Éfô£«°S ó≤d'' :»dÉ£j’ E G ÜQóªdG ∫Ébh ,≥FÉbóH √òg π¨à°ùf ºd ∞°SÓ C d øµd á≤«bO 25 ∫hGC »a IGQÉѪdG πJÉb â«bƒJ »a AÉL ∫h’ C G ôà°ù°ûfÉe ±ógh ,Iô£«°ùdG ,»fÉãdG IGQÉѪdG •ƒ°T »a Ö©∏dG á«é«JGôà°SG ô««¨àd Éæ°ùØfGC ôq°†ëof Éæc Éæf’ C »a'' :±É°VGCh ,''¢ùaÉæª∏d á«∏°†aGC íæeh Gô«ãc Éæ«∏Y ôKGC ±ó¡dG Gòg É≤M Éæeóbh ô°qü≤fo ºd ¬JGP âbƒdG »ah í°TôàdG ≥ëà°SG óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe á≤«≤ëdG .''Ió«L IGQÉÑe

∑QÉH ôµ°TGC'' :¿ƒ°ù"ô«a ''»bGôdG ¢Vô©dG ≈∏Y ƒàjQÉ°û«°ûJh

,»µ°ùà«cGQ ,±ƒJÉ«H ,¿É«∏jh ,∑ƒ°ûØ°T ,ƒµæ°û°ùjGE GO hOQGhOGE) Éà°Sƒc ,ø«Hƒc Oƒ¡ée πbÉCH Ö©d ''É°UQÉÑdG'' ,¿ƒ°SOÉL ,(58O ÉØ∏«°S ƒµ«°SÓµ∏d ÉÑ°ùëJ √õFÉcQ ≈∏Y ßaÉMh ¿Éª°ûÑeÉg ,¿ÉjQÉà«îe C G ¢ùµY âfÉc »fÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH ¢ùjƒd ,(75O ƒ«æjófÉfô«a) πJÉ≤dG »fƒdÉJɵdG ±ó¡dÉa ∫h’ C G •ƒ°ûdG ájÉ¡f ™e .(66O ƒæjQƒe) ƒfÉjQOGC ÓYÉL õjófÉfô«g »aÉ°ûJ ¥Éaôd á≤ãdG íæe ∫h’ C G ÜÉë°UGC ∑ÉÑ°T »a Oó°S …òdG …Ó«aGC º«gGôH’ E QÉàNÉ°T äÉYÉaO §°Sh á©FGQ Iôc »°ù«e Qôeh ,IhGô°†H ºLÉ¡j É°UQÉÑdG .ƒµ°ù«°Sƒd É°ùjô«e :ÜQóªdG ¢SQÉëdG øµd ¢VQ’

:áfƒ∏°TôH

πé°ùjo »µ«°ùµe ÖY’ ∫hGC íÑ°UGC PGE ¬HGƒHGC ™°ShGC øe ïjQÉàdG õjófÉfô«g πNO ,Ωƒ«dG IGQÉÑe »a ¬aóg ó©H óMGh º°Sƒe »a ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »a ±GógGC á©HQGC ÜQóªdG RÉa ,¿’BG ≈àM IGQÉÑe 13 »a »Jƒ∏«°ûfGCh ¿ƒ°ù"ô«a ≈≤àdG ôNGB ÖfÉL øeh IGQÉÑe »a ’OÉ©Jh ,¢ùªN »a ô°ùNh ,…õ∏«°ûJh ¿Ó«e ™e ™Ñ°S »a »dÉ£jE’G »a óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ™e 124 ºbQ ¬JGQÉÑe õ#«" ¿ÉjGQ …õ∏jƒdG Ö©d ɪc ,IóMGh ∫hhDGQ »fÉÑ°SE’G ºbQ ∫OÉY ɪc ,Éaóg 25 º¡dÓN RôMGC ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ êhôN á∏Môe »a 43 ºbQ IGQÉѪdG »a ¬àcQÉ°ûªH ±Qhó«°S …óædƒ¡dGh ¢ù«dGõfƒ" .܃∏¨ªdG

»a OQƒaGôJ ódhGC Ö©∏e ≈∏Y IGQÉÑe …GC óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ô°ùN ¿GC ≥Ñ°ùj ºd ºZôdG ≈∏Yh ,93/92 º°Sƒe òæe ∫h’CG É¡Wƒ°T »a Ωó≤àe ƒgh ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »a ´ÉaO §N iƒbGC ÖMÉ°U ƒg É°†jGC ∫Gõj ’ ôà°ù°ûfÉe ¿GC ’GE ÉÑ"hQO ±óg øe »àdG ô°û©dG äÉjQÉѪdG »a äGôe çÓK ’GE ¬cÉÑ°T õà¡J ºd PGE ,¿’BG ≈àM ádƒ£ÑdG .≥jôØdG É¡Ñ©d

ádƒ£ÑdG ,∫É£H’ C G á£HGQ á«îjQÉàdG á«KÓãdÉH RƒØ∏d ™∏£àj ¬fÉCH õ#«" ¿ÉjQ ôªëdG ø«WÉ«°ûdG óFÉb ócGC »a ¿’ B G øëf'' :ájõ«∏éf’ E G ∞ë°ü∏d ∫Éb å«M ,1999 ΩÉY çóM ɪc …õ«∏éf’ E G OÉëJ’G ¢SÉCch ájõ«∏éf’ E G ,''…õ∏«°ûJ ≈∏Y RƒØdG ≥«≤ëJ »a ÉfóYÉ°S Gògh »dÉãªdG â«bƒàdG »a äAÉL ø«HÉ°üªdG IOƒYh ÉæJ’ÉM π°†aGC ¢†©H ≈∏Y ôKƒDj ɪHQ Gògh ,ΩÉjGC áKÓK πc IGQÉÑe Ö©∏f ÉæfGC »gh Iô«Ñc á∏µ°ûe Éæjód'' :±É°VGCh Qôµàj ¿GC É©«ªL πeÉCf ,Ö©∏ªdG πNGO 䃪∏d OGó©à°SG ºJGC ≈∏Y ÉÑY’ 20 Éæjód É≤Ñ°ùe â∏b ɪc øµd,ø«ÑYÓdG .''1999 ΩÉY RÉéfGE

º«µëJ ,ÉæjQGB ¢SÉÑfhO Ö©∏e .ôjÉe ¿ÉjQƒ∏a »fɪdÓ C d ƒà«∏«e :äGQGòf’ E G ,¿ÉjQÉà«îe ,(áfƒ∏°TôH) (QÉàNÉ°T) ƒµæ«°û°ùjGE »°ù«e π«fƒ«d :±Góg’ C G áfƒ∏°TôÑd (44O)

õjófÉfô«gh ,±Qhó«°Sh ∫hhDGQ ΩÉbQGC ∫OÉ©jo õ#«" ∫É£H’ C G á£HGQ »a ±GógGC 4 πé°ùj »µ«°ùµe ∫hGC

''OQƒaGôJ ódhGC'' »a ô°ùîj ºd ôà°ù°ûfÉe !! 1993-1992 º°Sƒe òæe

''1999 RÉéfGE QGôµJh á«KÓãdÉH º∏MGC'' :õ#«"

:á«æØdG ábÉ£ÑdG

ø«H 161 ºbôdG …õ∏«°ûJh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ø«H âÑ©d »àdG IGQÉѪdG â∏ªM »a RƒØdG ≥≤M …òdG ôà°ù°ûfÉe ídÉ°üd »g áÑ∏¨dGh ,äÉ≤HÉ°ùªdG πc »a ø«≤jôØdG Gòg ÉeGC ,IGQÉÑe 47 »a ’OÉ©Jh IGQÉÑe 44 »a RƒØdG …õ∏«°ûJ ≥≤M ɪæ«H ,IGQÉÑe 70 ,IóMGh áªjõg πHÉ≤e …õ∏«°ûJ ≈∏Y ådÉãdG √Rƒa óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ≥≤ëa º°SƒªdG ≈∏Y ÜÉj’EG IGQÉÑe »ah ,1-3 ájô«îdG ´QódG ádƒ£H »a ¬«∏Y RÉa ¿GC ≥Ñ°S å«M ájõ«∏éfE’G ádƒ£ÑdG »a ¬eÉeGC ô°ùNh ,∞«¶f ±ó¡H êójôH OQƒØeÉà°S Ö©∏e .±ó¡d ø«aó¡H

12

¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC ô«°S óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÜQóe OÉ°TGC GócƒDe &fƒ°S »L ∑QÉHh õjófÉfô«g »FÉæãdG iƒà°ùªH »a ô«Ñc πµ°ûH ºgÉ°S ø«aóg ɪgRGôMGEh ɪ¡≤dÉCJ ¿ÉCH ∫Éb å«M ,ôªëdG ø«WÉ«°ûdG ídÉ°üd IGQÉѪdG AÉ¡àfG IGQÉÑe Éæeób ÉæfGC ó≤àYGC'' :''äQƒÑ°S …ɵ°S'' áµÑ°ûd OôWh ,…õ∏«°ûJ ºéëH ô«Ñc ≥jôa ΩÉeGC GóL Ió«L RôMGC ÉÑ"hQO ¿’ C …õ∏«°ûJ AGOGC ≈∏Y ôKƒDj ºd õjô«eGQ äÉbhGC º¶©e »a π°†a’ C G Éæc ÉæfÉCH iQGC »æµd ,AÉ°üb’ E G ó©H ∫OÉ©àdG ±óg ¢Vô©dG Gòg ≈∏Y ƒàjQÉ°û«°ûJh &fƒ°S »L ∑QÉH ôµ°TGC'' :±É°VGCh ,''IGQÉѪdG .''º°SƒªdG »¡àæj ¿GC ≈dGE iƒà°ùªdG Gòg ≈∏Y É©«ªL ôªà°ùf ¿GC πeGBh ,»bGôdG

''GCƒ°S’ C G ƒg É檰Sƒe π©L ôà°ù°ûfÉe'' :∂«°ûJ ôà«H ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ øe ¬≤jôa êhôN ≈∏Y ∂«°ûJ ôà«H …õ∏«°ûJ ¢SQÉM ô°qùëJ ,ø«JGQÉѪdG ´ƒªée »a ±ó¡d á«KÓãH óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC ¬JQÉ°ùN ó©H ∂dP øe º∏q©à∏d √AÓeR ¥Óª©dG ¢SQÉëdG ÉYO ¢ùe’ C G IGQÉÑe AÉ¡àfG ó©Ña äGQÉ°üàfÓd IOƒ©dG IQhô°V ≈∏Y º¡qãMh »°SÉ≤dÉH ¬Ø°Uh …òdG ¢SQódG »¡æfo ¿GC Öéj ,É©«ªL Éæd áÑ°ùædÉH GCƒ°S’ C G ƒg º°SƒªdG Gòg'' :∫Éb å«M ,á«∏ëªdG ¢†¡æf ¿GC ¿’ B G Éæ«∏Yh ,»fÉãdG õcôªdG ≈∏Y ájÉ¡ædG »a π°üëfh Iƒ≤H º°SƒªdG ádÉM »a ¬fGC ó≤àYGC ,ójóédG º°Sƒª∏d Gó«L ó©à°ùf ≈àM IƒÑµdG √òg øe É©jô°S .''»fÉãdG õcôªdG πàëæ°ùa á«≤ÑàªdG äÉjQÉѪdG »a RƒØdG ≥«≤ëJ »a Éæëéf

á«fÉãdG áæ°ùdG 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


Gô```à∏éfGE …OÉædG AGô°ûd ¿ÓJÉ≤àj ø«ªgÉ°ùe RôHGC

∫Éæ°SQGC â«H »a π°UGƒàJ AÉjƒb’ C G ÜôM …OÉædG ≈∏Y PGƒëà°SÓ E d á°Sô°T á°ùaÉæeh ≥jôØdG ºéf ™«H Ωó©H äÉfɪ°V »µfhôc øe ô#æ«a ø«°SQGC ≥jôØdG ≥jôa óFÉb ≈∏Y ®ÉØëdG ô#æ«a ójôjh ,¢SÉ#jôHÉa ∂°ù«°S »fÉÑ°S’ E G á°ùaÉæª∏d OóL ø«ÑY’ ™e óbÉ©àdG ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a Ö∏W ≈∏Y »µfhôc Oôj ºdh ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ádƒ£ÑdG Ö≤d ≈∏Y ÉcQÉJ ÜÉéj’ E ÉH ’h Ö∏°ùdÉH ’ ô#æ«a .º°SƒªdG ájÉ¡f ≈àM ôe’ C G

¢VôY ¢†aôj ô°û∏jh ¬fGC ócƒDjh »à«°S ôà°ù°ûfÉe ∫Éæ°SQGC ¿ƒîj ød `cÉL ô«¨°üdG ∫Éæ°SQGC ºéf ¢†aQ GôNƒDe âKóëJ »àdG QÉÑN’ C G ô°û∏jh ∫Éæ°SQGC IQOɨe »a ¬àÑZQ øY ,»à«°S ôà°ù°ûfÉe ±ƒØ°üH ¥Éëàd’ E Gh ¬dóÑj ødh ≥jôØdG ™e ¥ÉH ¬fGC GócƒDe πÑq≤j ¬fGE ô°û∏jh ∫Éb å«M ,∫Gƒe’ C ÉH ÖÑ°ùdG Gògh ≥jôØ∏d ¬ÑM ÖÑ°ùH äÉjQÉѪdG »a ∫Éæ°SQGC QÉ©°T »ædÉC°ùj Ée ɪFGO'' :∫Ébh ∫Éæ°SQGC ™e ¬Jô«°ùe π°UGƒj ¬∏©é«°S ÉfGC ,’ º¡d ∫ƒbGC øµd »à«°S ôà°ù°ûfÉe ≈dGE π≤àfÉC°S âæc GPGE …OÉædG .''∫Gƒe’ C G ÖÑ°ùH OÉf …’ C QOÉZGC ødh ∫Éæ°SQGC ÖMGC

∂dÉ°T ™aGóe ™e óbÉ©àdG ójôj ∫Éæ°SQGC ''¢Sƒ∏HhOÉHÉH'' »a ôµqØj ∫Éæ°SQGC ¿ E G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H äôcP q GC ájõ«∏éf’ ∂dÉ°T ™aGóe ¢Sƒ∏HhOÉHÉH ¢SƒcÉjôc »fÉfƒ«dG »dhódG ™e óbÉ©àdG ´ÉaódG º«Yóàd ¬©e óbÉ©àdG ô#æ«a ø«°SQGC ójôj å«M ,»fɪd’ C G ÖYÓdG ,äÉfɵe’ E G øe ô«ãµdG ∂∏ªj ¬fGC É°Uƒ°üN πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÖîàæªdG óFÉb ôÑà©j §≤a áæ°S 20 ôª©dG øe ≠∏Ñj …òdG ÜÉ°ûdG »a ájƒb É°VhôY º°SƒªdG Gòg Ωóq≤jh áæ°S 21 øe πb’ C »fÉfƒ«dG ó©H »FÉ¡ædG ∞°üf ≈dGE ¬≤jôa πgÉCJ »a ºgÉ°S å«M ∫É£H’ C G á£HGQ .ô«àf’ E G ≈∏Y Öq∏¨àdG

ø«H …OÉædG ábhQGC πNGO ÜôM ™bh ≈∏Y ΩÉj’ C G √òg ∫Éæ°SQGC ¢û«©j ¿Éà°S'' ø«H áæMÉW ÜôM â©dófGE å«M ,QÉѵdG ø«ªgÉ°ùªdG PGE …OÉædG »a ø«ªgÉ°ùe ôÑcGC ɪgh ''ô«°ûdGC ±ƒfɪãY''h ''»µfhôc Ée ƒgh …OÉædG º¡°SGC ≈∏Y ô«Ñc πµ°ûH PGƒëà°S’ E G ɪ¡æe πc ójôj »µjôe’ C G ΩÉb Éeó©H ∂dP »JÉCj ,ɪ¡æ«H IOÉM á°ùaÉæe ≥∏N ôÑcGC ∂dòH íÑ°UGCh %30 `H …OÉædG »a ¬ª¡°SGC á°üM IOÉjõH »µfhôc QGô≤dG áYÉæ°U ¿’ B G ¬fɵeÉEHh º¡°S’ C G ∞°üf øe ôãcÉCH ø«ªgÉ°ùªdG .…OÉædG IQGOGE ¢ù∏ée »a

»fÉãdG ¬µjô°T º¡°SGC AGô°ûH ¬à°üM IOÉjR ∫hÉëj ¬Môà≤e ¢†aQ ¬æµd ô«°ûdGC »fÉãdG ¬µjô°T á°üM AGô°T »µfhôc ¿Éà°S ∫hÉëjh ,…OÉædG º¡°SGC øe %27 ∂∏ªj …òdG »°ShôdG ôjOQÉ«∏ªdG ±ƒfɪãY …OÉædG »a ¬à°üM ™«Ñj ød ¬fGC ócGCh É¡©«H ¢†aQ ±ƒfɪãY øµd ìôq°U Gòg ó©Hh ,¬JóYÉ°ùe »a ÖZôjh ∫Éæ°SQGC Öëj ¬f’ C …OÉædG IQGOGE ¢ù∏ée »a ≈≤Ñ«°S ¬fÉCH …OÉædG ¿ƒjõØ«∏àd ±ƒfɪãY »à°üM ™«HGC ødh Éæg …Qɪãà°SGE ÖÑ°S Gògh ∫Éæ°SQGC ÖMGC ÉfGC'' :ÓFÉb øe áãdÉãdG áÑ°ùædG ≈dGE √QɶfGC »µfhôc ∫ƒqM Gò¡Hh ,''¿Éc …’ C .ô«gɪédG ºgh ø«ªgÉ°ùªdG

ócƒDJh É¡à°üM ™«H ¢†aôJ ô«gɪédG á£HGQ §≤a …OÉæ∏d É¡ªYO »µjôeÓ C d ôÑc’ C G á°üëdG ,ΩÉ°ùbGC áKÓK ≈dGE ∫Éæ°SQGC º¡°SGC º°ù≤æJh Iô«¨°üdG áÑ°ùædG ÉeGC ±ƒfɪãY »°Shô∏d iôNGC áÑ°ùfh »µfhôc ºgAGôZGE »µfhôc ∫hÉëj Gò¡d ,ô«gɪédG ±ôW øe ácƒ∏ªe »¡a º¡°S’ C G »∏eÉM á£HGQ øµd ,…OÉædG »a º¡à°üM ™«H πLGC øe ∫ɪdÉH ¿óæd »a »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ⩪àLGE É¡à°üM ™«H â°†aQ …OÉædG »a …OÉædG ºYóJ É¡fGC IócƒDe ™«ÑdG ΩóY QGô≤H ájÉ¡ædG »a êôîàd .ø«°ùaÉæàªdG øe …’ C π«ªJ ’h §≤a

™«H Ωó©H äÉfɪ°V »µfhôc øe Ö∏£j ô#æ«a ¢SÉ#jôHÉa »µfhôc ¿Éà°S íÑ°UGC …OÉædG á∏µ«g »a ô«ÑµdG ô««¨àdG Gòg ó©Hh ÜQóe Ö∏W ∂dòd ø«ÑYÓdG AGô°Th ™«H QGôb √ó«Hh RôH’ C G ºgÉ°ùªdG

∫ƒHôØ«d

…õ`````∏«°ûJ

»°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ∂dP øY ø∏YGC

º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG èFÉàf ÖÑ°ùH Ö°VÉZ

q GC ócƒDjh á∏Ñæb ôqéØj …ôæg ''õªjÉJ ∑Qƒjƒ«f'' ¿ ∫ƒ````Hô`Ø«d »````a ø```«ªgÉ°ùªdG »``fÉK Gòg ≈∏Y π°UGƒæ°S ,ájófC’G πµd Ö©°üdG ¿ÉµªdG ¿Éc .''Éæg ÉæØbƒj øe óLƒj ’h ∫GƒæªdG

Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæªdG ÉæfɵeÉEH'' :∫hQÉc ''πÑ≤ªdG º°SƒªdG ádƒ£ÑdG ÖY’ ∫hQÉc …ófGC …õ«∏éf’ E G »dhódG ºLÉ¡ªdG ócGC ¬fɵeÉEH ¬jOÉf ¿ q GC ∫ƒHôØ«d ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG Ö≤d ≥«≤ëJ ¬«∏«eR OƒLƒH πÑ≤ªdG º°SƒªdG ¿ q GE ∫Éb å«M ,OQGô«Lh õjGƒ°S ¬aƒØ°U »a º°†j ∫ƒHôØ«d ≈dGE êÉàëj ’h QÉÑc ø«ÑY’ º°SƒªdG º«YóàdG øe ójõe AÉ≤H §≤a Ö∏W ¬æµd πÑ≤ªdG ¢SGCQ ≈∏Y ¢û«∏#dGO ÜQóªdG :ÓFÉb ≥jôØ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ∫ƒHôØ«d »a Iô«Ñc Aɪ°SGC `cÉæg'' ÉæfGC øXGCh ¥QÉØdG ™æ°U É¡fɵeÉEHh .''πÑ≤ªdG º°SƒªdG Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ≈∏Y ¿hQOÉb

»∏°TGC ™e óbÉ©àdG ≈∏Y ôq°üj ∫ƒHôØ«d ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH ∫ƒc ƒL ¢Vô©jh ≠fƒj »dÉe ≠∏Ñe

QÉ«©dG øe á∏Ñæb …ôæg ¿ƒL ∫ƒHôØ«d …OÉf ∂dÉe ôé q a áØ«ë°üdG ¿GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ócGC ÉeóæY π«≤ãdG »a ∂jô°T »fÉK ''õªjÉJ `cQƒjƒ«f'' Iô«¡°ûdG ᫵jôe’ C G º¡°SGC øe ôÑc’ C G áÑ°ùædG …ôæg ∂∏ªj å«M ,√ó©H …OÉædG á«°VÉjôdG ''»L .¢SGC .±GC'' ácô°T ≥jôW øY ∫Éæ°SQGC …OÉf ,…OÉædG »a ''õªjÉJ `cQƒjƒ«f'' ™e ácQÉ°ûe Iô«N’ C G √ògh `cÓe øe …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G Ö∏W ¿GC ó©H ∂dP »JÉCj …ôæg π©L ɪe ᫵∏ªdG áÑ«côJ øY ìÉ°üa’ E G ájóf’ C G .ø∏©dG ≈dGE ô°ùdG Gòg êôîjo

»a ÉæJƒb ≈∏Y ßaÉëæ°S'' :¢û«∏#dGO ¬àYÉ£à°SÉEH ≥jôa óLƒj ’h ó«∏Øf’ C G ''¬«a Éæeõg

≥jôØdG »a IQƒãH ΩÉ«≤∏d ôq°†ëj ¢ûà«aƒeGôHGC ¢ShhDQ IóY ∫É£à°S á∏°ü≤ªdGh ¿ q GC ócƒDj Ée ƒgh øà°SÉH ¿Éa ƒcQÉe …óædƒ¡dG .IOhó©e âëÑ°UGC ≥jôØdG »a »Jƒ∏«°ûfGC ΩÉjGC

…óÑjh ¬JÉeóN ¢Vô©j »Ñ«d …OÉædG ÖjQóJ »a ¬àÑZQ ôcòj A»°T …GC ¬≤jôa ™e ¢ùjQƒJ ≥≤ëj øe ºZôdÉH ±óg …GC πé°ùj ºdh ¿’ B G óëd ,¬∏LGC øe âaô°U »àdG Iô«ÑµdG ∫Gƒe’ C G …OÉædG »a øjô«°ùªdG óMGC ìô°U å«M Ö°VÉZ ¿ÉehQ'' :ÓFÉb ''π«e »∏jO'' áØ«ë°üd ∞«°üdG ¬©«H »a ÖZôjh ¢ùjQƒJ øe Ió°ûH .''ΩOÉ≤dG

»æ«c ∫ƒHôØ«d ÜQóe ìô°U …òdG RƒØdG ó©H ¢û«∏#dGO »à«°S ôà°ù°ûfÉe ó°V ¬≤≤M Ö©∏e ¿ C G q GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ IôÑ≤e QÉ°U ¿’ B G ''ó∏«Øf’ C G'' E G ájóf’ C G q¿GCh ájõ«∏éf’ ¬Jô£«°S π°UGƒ«°S ∫ƒHôØ«d …GC Éjóëàe √óYGƒb πNGO ≥«≤ëJ ≈∏Y ¬JQób »a OÉf ∫Ébh ,¬«a áé«àf …GC Ö©∏ªdG Gòg ¿ q GE ¢û«∏#dGO å«M ,∂dòc ≈≤Ñ«°Sh ø«°ùaÉæªdG ÖYôe ¿Éc Ée ɪFGO Ée ɪFGOh ≥jôY Ö©∏e ƒgh ∫ƒHôØ«d õeQ ó∏«Øf’ C G'' :∫Éb

»côàdG ™e óbÉ©àdG ójôj ø«gÉ°T ¢û«aƒeGôHGC ójôj ,π°üàe ¥É«°S »ah ø«gÉ°T …Qƒf »côàdG »dhódG ™e óbÉ©àdG …òdG »fɪd’ C G ófƒªJQhO É«°ShQƒH ºéf Gòg ¬≤jôa ™e Iô«Ñc äÉjƒà°ùe Ωó≤j »a ádƒ£ÑdG IOÉjQ ≈dGE √OÉb å«M º°SƒªdG ∂dÉe ióHGCh ,¬æ°S ô¨°U øe ºZôdÉH É«fɪdGC hQhGC ¿ƒ«∏e 6 ≠∏Ñe ™aód √OGó©à°SGE ''Rƒ∏ÑdG'' »dÉëdG ¬jOÉf ™e ÖYÓdG ó≤Y ï°ùØd .ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ¬©e óbÉ©àdGh

ÉÑ°ùëJ πÑ≤ªdG º°SƒªdG ¬≤jôa º«YóJ »a ∫ƒHôØ«d ÖZôj ìÉæédG º°SG ''RójôdG'' IQGOGE ™°†Jh ,áeOÉ≤dG äÉbÉ≤ëà°SÓ E d ≈∏Y ≠fƒj »∏°TGC …õ«∏éf’ E G »dhódG óbÉ©àdG ≈∏Y ôq°üJh É¡JÉeɪàgGE ¢SGCQ ∫ƒc ƒL É¡ÑY’ â°VôY å«M ,¬©e QGôµJ Éæaógh á≤«bO ôNGB ≈àM πJÉ≤f π¶æ°S'' :∫Ébh ,Iô«N’ C G áfh’ B G »a äÉjQÉѪdG Iôãc øe §≤a ≈µà°TGE hQhGC ø«jÓe 10 ≠∏Ñe ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH .''§≤a äÉjQÉѪdG Iôãc øe ≈fÉ©f Éææµd ÉæJ’ÉM π°†aGC »a É«dÉM óLGƒàf ,1999 RÉéfGE IQGOGE øµd ÖYÓdG ™«bƒàH ôض∏d ¿ƒ«∏e 25 ≠∏Ñe âÑ∏W Ó«a ¿ƒà°SGC óLƒjh ,É¡ÑY’ øY »∏qîà∏d hQhGC ójóY ΩɪàgGE §ëe ≠fƒj »∏°TGC É¡àeó≤e »a ájõ«∏éf’ E G ájóf’ C G OÉëJ’ E G »dhƒD°ùe óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ìÉæL »fÉf ¢ùjƒd »dɨJôÑdG »dhódG ºLÉg ΩÉ¡æJƒJ ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÖY’ ø°ùMGC Ö≤d π«æd áë°TôªdG Aɪ°S’ C G ø«H √QÉ«àNGE ΩóY ÖÑ°ùH …õ«∏éf’ E G .»à«°S ôà°ù°ûfÉeh π«H øe ôãcGC Ö≤∏dG Gòg ≥ëà°ùj ¬fGE ∫Éb å«M ,ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG »a ¿Éch ™«ªédG IOÉ¡°ûH ájƒb É°VhôY º°SƒªdG Gòg Ωóqb ¬fGE »fÉf ∫Ébh ,…ô°UÉfh ó≤àYGC'' :ÓFÉb í°VhGCh ¬ª°SG óéj ºd ÉeóæY §ÑMGCo º¡æµd Ö≤∏dÉH RƒØ«°S ¬fGC ø¶j Gòg ájƒb É°VhôY âeób »æf’ C ádƒ£ÑdG »a ÖY’ ø°ùMGC Ö≤d ≥ëà°SGC »æfGC .''Ö≤∏dG Gòg π«æd πÑ≤ªdG º°SƒªdG πJÉbÉC°Sh ÉeɪJ ôe’ C G Gòg â«°ùf ó≤d ,º°SƒªdG

π°†aGC ¬fGC ócƒDjh …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G ºLÉ¡j »fÉf ádƒ£ÑdG »a ÖY’

¬JôµØe »a ™°†j πjóÑc ƒcÉ°S »°ùfôØdG π«gÉc `d

™aGóªdG ∫ƒHôØ«d IQGOGE â©°Vhh ¢ùjQÉH ÖY’ ƒcÉ°S hOÉeÉe »°ùfôØdG πjóH ±ó¡c »°ùfôØdG ¿ÉeôL ¿É°S ™e óbÉ©àdG »a …OÉædG π°ûa GPGE ÖéYGCoh ,π«gÉc …QÉ" ¿ƒàdƒH ™aGóe äÉfɵeÉEH ¢û«∏#dGO »æ«c ÜQóªdG IGQÉÑe »a áæ°S 21 ÖMÉ°U ÜÉ°ûdG É©FGQ AGOGC Ωóqb å«M Iô«N’ C G É°ùfôa ¿ÉEa ∂dP ≈∏Y IhÓYh ,´ÉaódG »a ô©°S ™e áfQÉ≤ªdÉH ó«gR ƒcÉ°S ô©°S Oóq©àe ¬fGC ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH π«gÉc .Ö°UÉæªdG

óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ™e ó≤Y …GC ™«bƒJ »Øæj É«N …O óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe IQGOGE ™e »FóÑe ó≤Y …GC ¬©«bƒJ (ójQóe ƒµ«à«∏JGC) É«N …O ó«aGO »fÉÑ°S’ E G ¢SQÉëdG ≈Øf ÜÉ°ûdG ¢SQÉëdG ¿ E G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG äôcP óbh ,§≤a áYÉ°TGE Oôée ôe’ C G ¿GC GócƒDe q GC ájõ«∏éf’ ÉjóÑe ¬∏°Uh ¢VôY …GC ≈∏Y Oôj ºd ¬fGE ∫Ébh ∂dP »Øf ≈dGE ´QÉ°S ô«N’ C G Gòg øµd ''ƒj ¿ÉªdG'' ™e Gó≤Y ™bqh ™e ó≤Y …GC ≈∏Y ™bqhGC ºd ,ÖjPÉcGC Oôqée π«b Ée πc'' :ÓFÉb ìôq°U å«M ,»dÉëdG ¬jOÉf ™e AÉ≤ÑdG »a ¬àÑZQ .''Éæg AÉ≤ÑdG »a ÖZQGCh ƒµ«à«∏JGC ™e õcôe ÉfGC ,OÉf …GC ™e ¢VhÉØJGC ºdh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

Éà«fGC ™e óbÉ©àdG »a ¬àÑZQ …óÑj óàjÉfƒ«dG ¿ƒfQƒa …óædƒ¡dG ™aGóªdG ¬JôµØe »a ™°Vh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ¿ q GC ájóædƒ¡dG á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H äôcP ¬«aÉ°ûc ¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC ÜQóªdG π°SQGC å«M ,ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ¬©e óbÉ©à∏d ΩGOôà°ùeGC ¢ùcÉLGC ÖY’ Éà«fGC .¬©«bƒàH ôض∏d hQhGC ¿ƒ«∏e 8 ≠∏Ñe ™aód √OGó©à°SGE ióHGCh Üôb øY ÖYÓdG áæjÉ©ªd EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

14

ƒ∏«°TQÉe »dÉ£j’ E G ÜQóªdG OÉ©àHGE ¿GC hóÑj ºdÉYh Ωó≤dG Iôc øjOÉ«e øY »Ñ«d ¢VôY å«M ,∂dP ≈dGE øëj ¬∏©L ÖjQóàdG ¬àÑZQ GócƒDe …õ∏«°ûJ …OÉf ≈∏Y ¬JÉeóN »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ìôq°Uh ¬ÑjQóJ »a Ωó≤dG Iôc ¿ E G i ó M’ E q ÉCH á«∏ëªdG äÉYGP’ É¡«a ÖjQóàdG ójôjh ¬jƒ¡à°ùJ ájõ«∏éf’ E G ¿ƒcGC ¿GC ÖMGC'' :ÓFÉb …õ∏«°ûJ áHGƒH øe ,ÖjQóàdG ó≤àaGC ÉfGCh Gôà∏éfGE »a ÉHQóe ¿GC ™FGôdG øe ¿ƒµ«°Sh ô«Ñc ≥jôa …õ∏«°ûJ .''¬HQóe ¿ƒcGC

∂dÉe ¿ q GC ájõ«∏éfGE á«Øë°U ôjQÉ≤J äôcP ô°q†ëj ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ÉehQ …õ∏«°ûJ …OÉf øe AGóàHGE ≥jôØdG ±ƒØ°U »a IQƒãH ΩÉ«≤∏d ™e óbÉ©àdG ójôj å«M ,ΩOÉ≤dG ∞«°üdG OóL ø«ÑY’ ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH ójóL ÜQóe »a ΩƒéædG ójóY á∏°ü≤ªdG ∫É£à°S ∂dòHh ,ÉÑ"hQOh ¢ùjQƒJ ,ɵ∏«fGC º¡eó≤àj …õ∏«°ûJ ¬Ñ°†Z ¢ûà«aƒeGôHGC ióHGC ¿GC ó©H ∂dP »JÉCj GôNƒDe ≥jôØdG èFÉàf ÖÑ°ùH ójó°ûdG ∫É£H’ C G á£HGQ øe êhôîdG É°Uƒ°üN èjƒààdG »a ¬Xƒ¶M ¿Gó≤ah á«HhQh’ C G Aɪ°S’ C G ójóY óLƒJh ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdÉH »∏jRGôÑdG ÉgRôHGC ¢ûà«aƒeGôHGC IôµØe »a .hôjƒ"GC ƒ«Nô«°S »æ«àæLQ’ C Gh Qɪ«f

øY ¢VGQ ô«Z ¢ûà«aƒeGôHGC ¬©«H »a ôqµØjh ¢ùjQƒJ ¬ÑY’ ≈∏Y ¢û«aƒeGôHGC ôÑ°U ¿ q GC hóÑjh ó≤a óØæj GCóH ¢ùjQƒJ hófÉfô«a ójóédG ¿ q GC …OÉædG øe áHô≤e QOÉ°üe äôcP ºLÉ¡ªdG ™«H »a ôµqØj »°ShôdG ôjOQÉ«∏«ªdG ô¡°TGC 4 πÑb …OÉæ∏d Ωób …òdG »fÉÑ°S’ E G ºdh ,¬JÉfɵeÉEH ¬YÉæàbGE ΩóY ÖÑ°ùH §≤a

»Jƒ∏«°ûfGC ádÉbGE »a ôµØj øà°SÉH ¿Éah ∂æjó«g ™°†jh áªFÉ≤dG »a πeÉ©J ¬Ñé©j ºd ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ q GC hóÑjh ¥ôJ ºdh º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG ™e »Jƒ∏«°ûfGC ájÉ¡f ó©H ¬àdÉbGE »a ôµØj PGE ,¬JÉfɵeGE ¬«dGE âdÉb å«M ójóL ÜQóe ø««©Jh º°SƒªdG ¢ûà«aƒeGôHGC ¿ E G ''ø°U'' áØ«ë°U q GE ájõ«∏éf’ ∂æjó«g ¢SƒL …óædƒ¡dG IOÉYGE »a ôµqØj ™e óbÉ©àdG hGC …OÉæ∏d É«côJ Öîàæe ÜQóe

óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe

∫É£H’ C G á£HGQ »a »ÑgòdG ™HôªdG ≈dGE πgÉCàdG ó©H

Éæ∏°Uh ó≤d'' :¿ƒ°ù"ô«a ÉæfɵeÉEHh ÉfGƒà°ùe áªb ≈dGE ''á«KÓãdG ≥«≤ëJ

¬≤jôa πgÉCJ ó©H ¿ƒ°ù"ô«a ¢ùµ«dGC óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÜQóe ìôq°U áªb ≈dGE Gƒ∏°Uh ¬«ÑY’ ¿ C G ∫É£H’ C G á£HGQ »FÉ¡f ∞°üæd q ÉCH á«HhQh’ ,¬Jƒb âfÉc ɪ¡e OÉf …GC ≈∏Y Ö∏¨àdG ¿’ B G º¡fɵeÉEHh »æØdG ºgGƒà°ùe º¡Ø«îJ ød πÑ≤à°ùªdG »a ºgô¶àæJ »àdG äÉjóëàdG ¿ q GE ∫Éb å«M Éæ∏°Uh ÉæfGC ó≤àYGC'' :»dÉàdÉH ÉMô°üe á«KÓãdG ≥«≤ëJ º¡fɵeÉEH ¬fqGCh ô«ãµdG Éfô¶àæJ ,≥jôa …GC ≈∏Y Ö∏q¨àdG ÉæfɵeÉEHh ÉfGƒà°ùe áªb ≈dGE .''É¡«£îJ ÉæfɵeEÉH øµd áÑ©°üdG äÉjQÉѪdG øe

''1999 áæ°S RÉéfGE QGôµJ Éæaógh á«KÓãdG ≥«≤ëJ ójQGC'' :õ#«" 1999 áæ°S ƒjQÉæ«°S IOÉYGEh º°SƒªdG Gòg á«KÓãdG ≥«≤ëJ ójôj ¬fGC õ#«" ¿ÉjQ óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ºéf ócGC ¬æµd ∂dP ≥«≤ëàd ¬FÓeR äÉfɵeGE »a ¬à≤K ióHGC å«M ,∫É£H’ C G á£HGQh ¢SÉCµdG ,ádƒ£ÑdÉH GhRÉa ÉeóæY

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


Gô`````à∏éfGE ..…õ«∏‚’ E G OÉ–’ E G ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe - »à«°S ΰù°ûfÉe

''»HQGódG'' ø°†àëj »∏ÑÁh Ú≤jôØdG ±óg »FÉ¡ædGh ø°†àëj Ωƒ«dG âÑ°ùdG Ö©∏e »∏ÑÁh ¤hGC äÉjQÉÑe QhódG ∞°üf »FÉ¡ædG ¢SÉCµd OÉ–’ E G …õ«∏‚’ E G ÚH øjQÉ÷G ΰù°ûfÉe óàjÉfƒj ΰù°ûfÉeh ‘ »à«°S IGQÉÑe IóYGh ájƒbh ¿ƒµ«°S É¡fGƒæY ,IQÉK’ E G ΰù°ûfɪa óàjÉfƒj ¤GE π°Uh áªb √Gƒà°ùe ΩÉj’ C G √ òg ¤GE πgÉCJh »FÉ¡f ∞°üf á£HGQ ÉeGC ,∫É£H’ C G ΰù°ûfÉe ™°†jh ,»FÉ¡ædG ¤GE ∫ƒ°Uƒ∏d É«°ù«FQ Éaóg IGQÉÑŸG ™°†j ôN’ B G ƒ¡a »à«°S .áØ∏àî`e äÉMƒª£H øµd É«°ù«FQ Éaóg ¢SÉCµdG ¿É≤jôØdG

øe ≥KGhh óàjÉfƒ«dG øe É≤∏b â°ùd'' :»æ«°ûàfÉe ''»FÉ¡ædG ¤GE Éædƒ°Uh ìô°U ÉeóæY »FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ¬≤jôa ƃ∏H øe É≤KGh »à«°S ΰù°ûfÉe ÜQóe GóH øe ºZôdÉH óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe IGQÉÑe ¢Uƒ°üîH ¥ÓW’ E G ≈∏Y É≤∏b ¢ù«d ¬fGC »ææµd ájƒb óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ó°V IGQÉÑŸG'' :∫Éb å«M ,ájɨ∏d áÑ©°U É¡fGC ’ º`dh á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ¤GE π°üæ°S ÉæfGC ≥KGh ÉfGC .¥ÓW’ E G ≈∏Y É≤∏b â°ùd .''Ö≤∏dÉH RƒØdG

º¡æµd ºgGƒà°ùe ¢ùØf ∂∏‰'' ''ÜÉ≤d’ C G ≈∏Y GhOƒq©J

∞∏àîj ’ iƒà°ùŸG Gòg ¬≤jôa iƒà°ùe ¿GC »à«°S ΰù°ûfÉe ÜQóe ±É°VGCh øë°T »æ«°ûàfÉe ∫hÉM å«M ,óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe QÉ÷G iƒà°ùe øY ÉbÓWGE …GC óLƒJ ’'' :ÓFÉb RƒØdG ≈∏Y ÉeõY ºgójõJ »àdG äÉëjô°üàdÉH ¬«ÑY’ GhOƒq©J º¡æµd óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe iƒà°ùe ¢ùØf ‘ ÉfGƒà°ùe ¿’ C Éææ«H Iƒéa .''¬«dGE ∫ƒ°UƒdG ∫hÉëf Ée Gògh ÜÉ≤d’ C ÉH RƒØdG ≈∏Y

á£HGQ ‘ ó©≤à RƒØ∏d ¿’ B G πJÉ≤f ¿GC Éæ«∏Y'' ''ΩÉ¡æJƒJ øe QGòMh ∫É£H’ C G

...¬à©ª°ùH ∞°ü©J ób áaÉë°üdG ™e Iô«ãµdG ¬∏cÉ°ûe

¢Vô©eh ô°TÉÑŸG ≈∏Y É«Øë°U ºà°ûj ¿ƒ°ù"Òa »````HhQh’ C G OÉ–’G øe á«``°SÉb á````Hƒ≤Y ¤GE ¿ƒ°ù"Òa ¢ùµ«dGC Ò°ùdG óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ÜQóe ∫Gõj Ée ó©Ña .ΩÓY’ E G πFÉ°Shh áaÉë°üdG ™e πcÉ°ûŸG Òãj ¬≤jôa IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H øjô¡°T πÑb É¡H ΩÉb »àdG á©WÉ≤ŸG ,ÚYƒÑ°S’ C áaÉë°üdG ™e ¬Kó– ΩóYh ¿ƒàÑeÉgôØdh ó°V ô“ƒDŸG »Øa ,ójóL ƒjQÉæ«°ùH øµd IôqµdG ó«©j ƒg Ég á£HGQ ‘ …õ∏«°ûJ ó°V ¬≤jôa IGQÉÑe ≥Ñ°S …òdG »Øë°üdG ∫ɪàMG øY ¿ƒ°ù"Òa Ú«Øë°üdG óMGC ∫ÉC°S ∫É£H’ C G º`d ¬æ«°ûeh áØ«æY á≤jô£H OQ ¬æµd ófÉæjOÒa ácQÉ°ûe .Qƒ°†◊G É¡ª¡Øj

¿ƒ«Øë°üdGh ô°TÉÑŸG ≈∏Y âãH áKOÉ◊G º¡∏«eR ™e GƒØWÉ©J IÉæb »a ô°TÉѪdG ≈∏Y ¿ƒ°ù"ô«Ød »Øë°üdG ôªJƒDªdG åHh êôM »a IÉæ≤dG IQGOGE π©L Ée ,ájõ«∏éf’EG ''äQƒÑ°S …ɵ°S'' Ée ƒgh ô°TÉѪdG ≈∏Y áÄjòÑdG äɪ∏µdG ∂∏J åH ó©H ójó°T √òg äQÉKGCh .åÑdG ™£≤Jh QƒØdG ≈∏Y É¡JGQGòàYGE Ωó≤J É¡∏©L Ée ,ôªJƒDªdG »a øjô°VÉëdG ø««Øë°üdG Qɵæà°SGE áKOÉëdG ≈∏Y ºà°ûdG ≈dGE ¢Vô©J …òdG º¡∏«eR ™e ¿ƒØWÉ©àj º¡∏©L á«°†≤dG øe ¬Øbƒe Qô°†àªdG »Øë°üdG ó©H Qô≤j ºdh ô°TÉѪdG .π©Ø«°S GPÉeh

äɪ∏µdGh ÊhQ ≈£N ≈∏Y QÉ°S á°Vƒe âëÑ°UGC áÄjòÑdG ≥jôØdG åjOÉMGC ‘

¢SÉCµdG ,ádƒ£ÑdG »a ÜÉ©°üdG øe ô«ãµdG ≈∏Y πÑ≤e ≥jôØdG .∫É£H’CG á£HGQ ¢SÉCch

:õ```dƒµ°S ∫ƒ`H ô°TÉ©dG Ö≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ±ógGC'' Rƒ`````Øæ°Sh ∫Gõ````àY’ E G π````Ñb ''»à«°ùdG ≈∏Y º°SƒŸG Gòg ÊhQ øjGh ∂∏«eR AGOGC º«≤J ∞«c ≈∏Y OQh √Gƒà°ùe ¤GE OÉY ¬fGC É°Uƒ°üN ?¬jó≤àæe

ádƒ£ÑdG ‘ á«dÉ◊G ¬≤jôa á«©°Vh ¿GC »æ«°ûàfÉe ∫Éb ôNGB ¥É«°S ‘h ó°V IÒN’ C G IQÉ°ùÿG ó©H É°Uƒ°üN ájɨ∏d áÑ©°U âëÑ°UGC ájõ«∏‚’ E G ¬fɵe á∏°UGƒe ‘ »à«°S ΰù°ûfÉe á«©°Vh äó≤©J å«M ,0/3 ∫ƒHôØ«d á«Ñ∏ZGC ‘ RƒØdG ≥«≤ëàH ÚÑdÉ£e º¡∏©éj Ée ƒgh Ö«JÎdG ‘ ™HGôdG õcôŸÉH ≈∏Y ¢VÉ°†≤fÓ E d á°Uôa …GC ô¶àæj ΩÉ¡æJƒJ ¿GC É°Uƒ°üN áeOÉ≤dG äÉjQÉÑŸG πJÉ≤f ¿GC Éæ«∏Y Öéj ,¿’ B G áÑ©°U âëÑ°UGC Qƒe’ C G'' :∫Éb å«M ,™HGôdG õcôŸG .''ÒÑc πµ°ûH Éæe ÜÎ≤j …òdG ΩÉ¡æJƒJ øe Qòëf ¿GCh º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM

܃æL »a ô«NC’G ºdÉ©dG ¢SÉCc ájGóH òæe íaÉc ó≤d OƒLh øe ºZôdÉHh ,Gòg øe Gô«ãc ≈fÉY ¬fGC øXGCh É«≤jôaGE RƒØJ »µd πJÉb »fhQ ¿GC ’GE ÖîàæªdG »a ÉÑY’ 20 øe ôãcGC ≥ëà°ùj GPɪd áeOÉ≤dG ™«HÉ°S’CG »a øgôH ¬fGC øXGCh ,Gôà∏éfGE IóYÉ°ùe ≈∏Y QOÉb ¬f’C óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe »a Éæ©e Ö©∏dG .RƒØdG ≥«≤ëJh ≥jôØdG

á≤Ø°U ¢VôY ójôj ''¿õ«à«°ùdG'' ÉcÉch QƒjÉÑjOGC ÚH á°†jÉ≤e ‘ ôµØj »à«°S ΰù°ûfÉe ¿GC ájõ«∏‚’ E G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H äôcP ójôJ å«M ,ójQóe ∫ÉjQ ÖY’ ÉcÉc hOQɵjQ »∏jRGÈdG ºéædG ™e óbÉ©àdG ¤GE QÉ©ŸG ‹ƒZƒ£dG ºLÉ¡ŸG ÚH á°†jÉ≤e á≤Ø°U ¢VôY ''¿õ«à«°ùdG'' IQGOGE øgGôjh .ÉcÉc πHÉ≤e ‹Ée ≠∏Ñe ¤GE áaÉ°V’ E ÉH QƒjÉÑjOGC πjƒfÉÁGE É«dÉM ∫ÉjôdG QƒjÉÑjOÉCH ®ÉØàM’ E G ‘ ƒ«æjQƒe áÑZQ ≈∏Y »à«°S ΰù°ûfÉe ƒdhƒD°ùe ∫ƒÑ≤H ójQóe ∫ÉjQ IQGOGE ´Éæb’ E ÉcÉc øe ¢ü∏îàdG ‘ ¬àÑZQ ¤GE áaÉ°V’ E ÉH .πjƒW âbh òæe ''»à«°ùdG'' ΩɪàgGE πë`e ÉcÉc ¿GC É°Uƒ°üN ¢Vô©dG

∫ƒ°üë∏d Úeƒj Ö©∏ŸG ΩÉeGC ΩÉf ô°UÉæe »FÉ¡ædG ∞°üf IôcòJ ≈∏Y ΩÉeGC ΩÉf ≥jôØ∏d É©é°ûe ¿GC »à«°S ΰù°ûfÉe ‘ É¡fƒæLh Ωó≤dG Iôc ÖFGôZ øe ¬≤jôa IGQÉÑe IógÉ°ûŸ ∫ƒNódG IôcòJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »∏ÑÁh Ö©∏e ÜGƒHGC ô°UÉæŸG .…õ«∏‚’ E G OÉ–’ E G ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf ‘ óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ó°V Ωƒæ∏d ¬°VGôZGC Ö∏éj ¿GC ’GE ≈HGC ,ΰù°ûfÉe øY Ió«©H áæjóe ‘ ø£≤j …òdG ''Éjóª«f'' áØ«ë°üd ìô°Uh ,∂«HÉÑ°ûdG íàa óYƒe ≈àM Ö©∏ŸG IGPÉëà ¢SÉædG äóLh â¶≤«à°SGE ÉeóæYh Ö©∏ŸG ΩÉeGC ≠ó≤d'' :ÓFÉb ájõ«∏‚’ E G IógÉ°ûe ójQGC »æµd ¿ƒæ› »æfGC ¿hó≤à©j ‹ÉØWGC ,‹ƒM øe ¿ƒØ£°üj .''Ö©∏ŸG ‘ IGQÉÑŸG

ÉfÉ£YGC ∫É£H’ C G á£HGQ ‘ πgÉCàdG'' :¿ƒ°ù"Òa ''RƒØdG ójôfh É«aÉ°VGE GõaÉM ÒN’ C G RƒØdG ¿GC ìô°U ó≤a ,¿ƒ°ù"Òa Ò°ùdG óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ÜQóe ÉeGC GõaÉM ¬≤jôa íæe ∫É£H’ C G á£HGQ ‘ »ÑgòdG ™HôŸG ¤GE πgÉCàdGh …õ∏«°ûJ ó°V ≥«≤– ójôf Éææµd á∏¡°S ¿ƒµJ ød IGQÉÑŸG'' :∫Éb å«M RƒØdG ≥«≤ëàd É«aÉ°VGE á£HGQ ‘ »FÉ¡ædG ∞°üf ¤GE πgÉCàdG ó©H Éæg »FÉ¡ædG ¤GE πgÉCàdGh ójóL Rƒa .''∂dP ≥«≤– ÉæfɵeÉEHh ∫É£H’ C G

ÊhQh õ«Ø«J øe á°Uƒ≤æe ¿ƒµà°S IGQÉÑŸG øjGh ɪg øjô°üæY RôHGCh ø«≤jôØdG á¡cÉa øe á°Uƒ≤æe IGQÉѪdG ¿ƒµà°Sh ÖÑ°ùH …õ«∏éf’ E G OÉëJ’ E G ±ôW øe ÖbÉ©e ∫h’ C Éa ,õ«Ø«J ¢SƒdQÉch »fhQ »a áHÉ°UGE ≈dGE ¢Vô©J ó≤a õ«Ø«J ÉeGC ,ô°TÉѪdG ≈∏Y QÉ°üfÓ C d ¬ªà°T á«°†b ,»æ«°ûàfÉe ÜQóªdG ôcP ɪ∏ãe ø«YƒÑ°SGC Ióªd Ö«¨«°Sh ∫ƒHôØ«d ΩÉeGC áÑcôdG É¡fɵeÉEH »àdG ø«≤jôØdG »a ô°UÉæ©dG øe ójó©dG óLƒJ ∂dP øe ºZôdÉH øµd .ø«ÑYÓdG ¢†jƒ©J

Qƒe’CG §Ñ°Vh ¢ùØædG á©LGôe ≈dGE ÜQóªdGh ø«ÑYÓdG …OÉædG ¿GC É°Uƒ°üN √ÉÑ≤Y óªëj ’ Ée ≈dGE π°üJh Qƒq£àJ ¿GC πÑb

¿ÉªdG'' ó°V IGQÉÑe Éfô¶àæJ ∂dòch ∫É£H’CG á£HGQ »a Gó«L .OÉëJ’EG ¢SÉCc »a ''»à«°S »àdG á¶ë∏dG »g Ée ,¿’ B G »°VÉŸG ¤GE ∂H Oƒ©f Rƒ«g ∫ÉØjQ ÖYÓdG ΩÉb ÉeóæY ÉgôcòàJ ?óàjÉfƒ«dG ™e ∂d IGQÉÑe ∫hGC ‘ ∂©e çóëàdÉH

â∏eÉ©Jh âÑ©d …òdG ø«ÑYÓdG ø°ùMGC øe óMGh Rƒ«g äÉfɵeGE ¿ƒµ∏ªj øjòdG ø«ÑYÓdG á«Yƒf øe ¿Éc ó≤d ,º¡©e πãe ø«ÑY’ OƒLh ™e Gô«ãc ≥jôØdG IOÉaGE º¡fɵeÉEHh á«dÉY π©ØdÉH ¿Éc Rƒ«g .¢ShôH ∞«à°Sh ¿ƒ°ùæ«HhQ ¿ÉjôH πãe ájƒ≤dG ájófC’G πc »a Ö©d ó≤d ,…OÉædG »a IQƒ£°SGC ™e ÜÉ©dC’G øe ójó©dÉH RÉah ï«fƒ«e ¿ôjÉHh áfƒ∏°TôH ÉÑY’ âæc ÉeóæY ô«WÉ°S’CG øe ¿Éc ó≤d ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe .¬ÑfÉL ≈dGE óLGƒàdÉH Qƒîa »æµd Gô«ãc ¬©e Ö©dGC ºd ΰù°ûfÉe ™e ádƒ£ÑdG ‘ ÜÉ≤dGC 9 â≤≤M ó≤d Éeh ô°TÉ©dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ±ó¡J πg ,óàjÉfƒj ?∂«dGE áÑ°ùædÉH ø°ùM’ C G Ö≤∏dG ƒg

áÑ°ùædÉH ø°ùM’CG QÉ«àNGE »æ浪j ’h »æª¡J ÜÉ≤d’CG πc Iô°TÉ©dG â≤≤M ƒd ≈àMh »fÉãdG øY ∞∏àîj ’ ∫h’CG ,»dGE q â∏é°S …òdG º°SƒªdG ¿GC øXGC øµd øjõ«ªe º¡∏c ,¬°ùØf ôe’CG ƒgh »dGE áÑ°ùædÉH ø°ùM’CG äÉ°ùaÉæªdG πc »a Éaóg 20 ¬«a q ¿Éa OhQ ™e ô«ãc äÉjQÉÑe âÑ©d ó≤d ,2003/2002 º°Sƒe .Iõ«ªe äɶëd âfÉc óbh …hô∏à°ù«f Iôc ‘ ÉÑY’ IÒ¨°üdG ∂à∏FÉY ‘ ∂∏“ πg ?Ωó≤dG

ióMGE »a ¬LÉeOÉEH GôNƒDe âªb ô«¨°U øHG …ód º©f Iô«¨°U ᫪jOÉcGC »g ,ôà°ù°ûfÉe »a ájhôµdG ¢SQGóªdG ᫪jOÉcGC â°ù«d É¡fGC øe ºZôdÉHh .''∑QÉH …QGófƒH'' ≈ª°ùJ ¬d áÑ°ùædÉH ó«L ôeC’G ¿GC ’GE ,Iô«Ñc ¥ôa º°†J ’h Iô«Ñc .GôgGR ÓÑ≤à°ùe ¬d ¿ƒµ«°S ¬fGC øXGCh IôµdG äÉjóéHGC º∏©à«d óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ™bƒe øY

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

15

πãe ‘ ƒg …òdG õ#«" ¿ÉjQ ∂∏«eR ∂dòch Gòg Ö°UÉæŸG πc ‘ Ö©∏j å«M ÉÑjô≤J ∂æ°S ?√Gƒà°ùe º«≤J ∞«c , º°SƒŸG

,Ö©∏ªdG πNGO Ö°üæe …GC »a Ö©∏dG ¬fɵeÉEH õ#«" Ö©∏dG ¬æµj ɪc ¿Gó«e §°Sh ÖY’ ,ºLÉ¡ªc Ö©∏dG ™«£à°ùj É°SQÉM ≈àM Ö°üæe …GC »a Ö©∏dG ¬fɵeÉEH áëæLC’G »a ™e πeÉ©àdG ™«£à°ùj ¬∏ãe ÉÑY’ »JÉ«M »a QGC ºd ,≈eôª∏d .ádƒ¡°ùH õcGôªdG ‘ QÉ÷G ó°V (Ωƒ«dG) ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG Gòg ¿ƒÑ©∏J πg ,¢SÉCµdG »FÉ¡f ∞°üf ÜÉ°ù◊ áæjóŸG ?Ö≤∏dG ≥«≤ëàd ¿ƒëª£J

ΩÉb …òdG »fhQ øjGh ¬ÑY’ ≈£N ≈∏Y ¿ƒ°ù"ô«a QÉ°Sh äɪ∏µH ô°TÉѪdG ≈∏Y QÉ°üf’CG ºà°ûH »°VɪdG πÑb ´ƒÑ°S’CG âëÑ°UGC Gò¡Hh .¬ÑbÉ©j …õ«∏éf’EG OÉëJ’EG π©L Ée ,áÄjòH …òdG óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe AÉ°†YGC óæY á°Vƒe á«HÉædG äɪ∏µdG ¿ƒµj ¿GC ¢VôàØjh Gôà∏éfGE »a É«dÉM ∫h’CG …OÉædG ôÑà©j øµd ,ø«©é°ûªdGh Qɨ°üdG ø«ÑYÓd Ihób ¬HQóeh √ƒÑY’ º¡æ«H ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’EG IAÉÑY ™∏N GhQôb A’ƒDg ¿GC hóÑj .ø«©é°ûªdG ø«Hh

…õ«∏‚’ E Gh »HhQh’ C G ¿GOÉ–’G ¬©e ÓgÉ°ùàj ød

áaÉë°üdGh ´QÉ°ûdG åjóM á«°†≤dG √òg â∏µ°T óbh ∞°ü©J ób É¡fC’ ,á«°VɪdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G »a ájõ«∏éfE’G ±hô©ªdGh Gôà∏éfGE »a GQƒ°†M ôãcC’G ÜQóªdG ᩪ°ùH .ÖjQóàdG »a ¿ôb ™HQ øe ôãcGC QGóe ≈∏Y áÑ«£dG ¬bÓNÉCH ¿ÉEa ,ájõ«∏éfE’G á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG Ö°ùMh »HhQh’CG OÉëJ’EG øe á«°SÉb äÉHƒ≤Y ≈dGE ¢Vô©e ¿ƒ°ù"ô«a ∂dP ≈dGE áaÉ°V’EÉHh ,¥ÓW’EG ≈∏Y ¬©e πgÉ°ùàj ød …òdG ¢SÉCµdG ¢†«Øà°S »àdG Iô£≤dG ¿ƒµJ ób áKOÉëdG √òg ¿ÉEa øe …òdG …õ«∏éfE’G OÉëJE’G ™e ¿ƒ°ù"ô«a ábÓY »a .iôNGC Iôe ¬ÑbÉ©j ¿GC øµªªdG

OÉ–’ E G ™e ΰù°ûfÉe πcÉ°ûe á∏LÉY IƒYOh âªbÉØJ …õ«∏‚’ E G Qƒe’ C G á©LGôŸ

…OÉf πcÉ°ûe á«°VɪdG á∏«∏≤dG ΩÉj’CG »a âªbÉØJ óbh √òg áÑbÉ©e ó©Ña ,…õ«∏éf’EG OÉëJ’EG ™e óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ¬JÉëjô°üJ á«Ø∏N ≈∏Y äÉjQÉÑe 5 `H ¿ƒ°ù"ô«Ød áÄ«¡dG »fhQ øjGh …õ«∏éf’EG ºéædG áÑbÉ©eh ºµëdG ó°V áÄ«°ùªdG äGô«eÉc »a QÉ°üfCÓd ô°TÉѪdG ¬ªà°T ÖÑ°ùH ø«JQÉѪH »a AÓ≤©dGh QÉ°üf’CG øe Iô«Ñc áYƒªée âYO ¿ƒjõØ∏àdG

»à«°S ∑ƒà°S - ¿ƒàdƒH

¬JÉfɵeÉEH ''∑ƒà°ùdG'' ¿ƒàdƒH ióëàj IÒ¨°üdG á`°†jô©dG ¬```JÉMƒª£H

ΩÉj’CG √òg §¨°†dG âëJ É¡∏c áæjóªdG ,í«ë°U Gòg º©f ’GE ádƒ£ÑdG »a •É≤f 10 `H ÉæY ¿hó©àÑj º¡fGC øe ºZôdÉHh º¡jód .¢SÉCc IGQÉÑe É¡f’C IôªdG √òg RƒØdÉH ¿ƒÑdÉ£e ÉæfGC ó°V Iô«NC’G äÉjQÉѪdG »a Ghô°ùN º¡æµd …ƒb ≥jôa º¡«∏Y Ö∏¨àdGh É°†jGC ∂dP π©a ÉæfɵeÉEHh …õ∏«°ûJh ∫Éæ°SQGC .ójóL øe áæjóªdG ïjQÉJ Öàµæd á«fÉãdG Iôª∏d πg ,»∏ÑÁh ‘ áÑ©°U ''»à«°S ¿ÉŸG'' ó°V IGQÉÑŸG ?Ió«L áØ°üH õcôeh ô°†ë`e ≥jôØdG

¿GC øXGC .ó«L πµ°ûH ô°†ëeh ÉeɪJ õgÉL ≥jôØdG º©f §¨°†dG øe ô«ãµdG Éfójõj ''»HQGO'' É¡fGC ɪH IGQÉѪdG Iõ«e ≈∏Y ¿hQOÉb ÉæfGC øXGCh »∏Ѫjh »a Ö©∏æ°S ÉæfGC É°Uƒ°üN .ájÉ¡ædG »a á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ ɪFGO ¿ƒµJ ä’ƒ£ÑdG øe IÒN’ C G Qƒ¡°ûdG äÉjQÉÑe √ô¶àæJ óàjÉfƒj ΰù°ûfÉeh ᪰SÉM ?∂dP iôJ ∞«c ,áÑ©°U

,ádƒ¡°ùH ∂dP π©a ÉæfɵeÉEHh πÑb øe ∂dòH ÉfQôe ó≤d …ÉCH èjƒààdG »a ÉæXƒ¶M Oóëj ɪFGO πjôaGC ô¡°T ¿GC øXGC ≈àM É浪J ó≤d ÜÉ≤d’CG πµH RƒØ∏d º°SƒªdG Gòg ±ó¡f ,Ö≤d GQGƒ°ûe Ωó≤fh ájõ«∏éfE’G ádƒ£ÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdG øe ¿B’G

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

OÉ–’ E G ¢SÉCµH »ÑgòdG ™HôŸG ‘ á«fÉãdG IGQÉÑŸG ¿ƒµà°S Ú≤jôa ÚH Ö©∏ŸG ¢ùØæHh óM’ C G óZ Ωƒj …õ«∏‚’ E G QÉѵdG …ó–h RÉ‚’ E G ≥«≤– ¤GE ɪ¡æe πc ±ó¡j Gòg Ωó≤j …òdG ¿ƒàdƒH …OÉæa ,IÒ¨°U äÉfɵeÉEH á∏°UGƒe ójôj ¢SÉCµdG √òg ‘ IÒÑc äÉjQÉÑe º°SƒŸG .¿ÉÁ’ E G ∞©°VÉCc »FÉ¡ædG ¤GE πgÉCàdGh Ö«£dG √QGƒ°ûe á°†jôY äÉMƒªW ∂∏ª«a »à«°S `cƒà°S …OÉf ÉeGC ¿ƒµà°Sh ,»FÉ¡ædG ¤GE πgÉCàdGh ¬°ùaÉæà áMÉWÓ E d É¡f’ C Ú≤jôØdG ÚH IQÉK’ E Gh ájóædG ájÉZ ‘ IGQÉÑŸG ∞£N ’ º`dh º°SƒŸG PÉ≤f’ E á«ÑgòdG á°UôØdG áHÉãà .πÑ≤ŸG º°SƒŸG ájQÉb á°ùaÉæe ¤GE πgÉCàdG ábÉ£H


É``«dÉ£jGE

...ójQóe ∫ÉjQ AGôZ’ E ¢ûà«aƒª«gGôHGE + ɪî°V ɨ∏Ñe ¢Vô©j ób

15 √Qób ÉÑJGQ ƒfÉ«à°ùjôc ≈∏Y ¢Vô©j ¿Ó«e

á浪e á≤Ø°üdG ¿GC ócƒDj ƒ«æjQƒeh hQhGC ¿ƒ«∏e ¿Ó«e øY ÉcÉc πMQ ɪ∏ãe'' :Gô«ØjQ ''∫ÉjôdG øY ¢ùjôc πMô«°S

á«ÑgòdG IôµdG ≈∏Y π°üM »dÉ£jGE ÖY’ ∫hGCh ¿Ó«e IQƒ£°SGC çóëJ áÑZQ øY QÉÑNGC øe GôNƒDe Qhój Ée ∫ƒM Gô«ØjQ »fÉ«L ¿Ó«e ÖY’ A»°T πc'' :∫Éb å«M ,hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ™e óbÉ©àdÉH ''…ô«fƒ°ShôdG'' ®ÉØàM’ÉH áÑZQ `cÉæg ¿Éc GPGE å«M ¬à∏ªMh ¬≤jôah ÖYÓdG ≈∏Y óªà©j ôµØj º∏a ,çóëj ¿GC øµªj »°T …GC Ωó≤dG Iôc »a ¬fGE ºK `cÉæg 𶫰S ¬H ø«ëdG ø«H çóëJ ób ,¿Ó«e øe êôî«°S ÉcÉc ¿GC âbƒdG ∂dP »a óMGC .''á©bƒàe ô«Z ä’É≤àfG ôN’ B Gh

¿Ó«ªd ƒ°ùfÉ" ™«H πÑ≤j ób ¢SƒàfÉ°S õfÉ«ãæjQƒc »a ájɵf Éfƒ«∏e 30 πHÉ≤e ¢SƒàfÉ°S …OÉf ¿Gó«e §°Sh ¿GC ≈dGE QÉÑN’ C G ¢†©H ô«°ûJ ,ôNGB ÖfÉL øe ≥HÉ°ùdG ¬ÑY’ IOÉ«≤H õfÉ«ãfQƒc …OÉf øe Ió°ûH ܃∏£e ƒ°ùfÉ" »∏jRGôÑdG hódÉfhQ iód ´ÉæàbG Éæ¡a ,ÖYÓdG ™e óbÉ©àdG ójôj …òdG hódÉfhQ ™aO º¡fɵeÉEH õfÉ«ãæjQƒc ¿ÉCH ''¢ùjO'' áYƒªéeh ÖYÓdG ´ÉæbGE á«fɵeÉEH »a øµd hQhGC ¿ƒ«∏e 13 ≠∏ÑJ »àdGh ábÉ£ÑdG øe ¢SƒàfÉ°S …OÉf Ö«°üf ᪫b áØ«ë°U äócGC ∂dòHh ,2012 »ØfÉL »a ∂dP ºà«°S ä’ɪàM’G ™«ªL óbh Qƒe’ C G √òg …OÉØJ »a ÖZôj ¢SƒàfÉ°S …OÉf ¿GC á«dÉ£j’ E G ''…ô«jQƒc'' 30`dG ÜQÉ≤j …òdGh πÑ≤ªdG ∞«°üdG »a ¿Ó«e ¢VôY ∫ƒÑ≤H ∂dP ó©H Qô≤j .hQhGC ¿ƒ«∏e

OƒLƒe ô«Z ƒfÉ°SÉc ¿Éµe »dƒHÉf ≈dGE πMôj ób ÖYÓdGh ¬àHôéJ øY ¢VGQ ô«Z ƒfÉ°SÉc ¿GC ¿Ó«e …OÉf øe áHô≤e QOÉ°üe äócGC øµd »°VɪdG »ØfÉL »a ¿Ó«ªd ÖYÓdG π°Uh å«M ''…ô«fƒ°ShôdG'' ™e ƒ«fƒ£fGC »°†≤«d ƒ«æ«HhQh ƒJÉH á∏«µ°ûàdG »a ¬«∏Y π°†Øj …ô#«dGC ÜQóªdG ¬∏«ch ìôW ÖÑ°ùdG Gò¡dh ,A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y äÉjQÉѪdG äGôàa º¶©e ôãcGC ƒfÉ°SÉc π©éJ ¿GC É¡fÉC°T øe IójóL á¡Lh OÉéjGE ádhÉëe hRƒH »Ñ«H ≈dGE ≥jôØdG πgÉCJ Ée GPGE á°UÉN »dƒHÉf ƒëf ¬∏«MQ Iôµa ô¡¶àd IOÉ©°S .∫É£H’ C G á£HGQ

ô«àf’ E G¯

≈∏Y »fƒµ°ùdô«H ƒ«Ø∏«°S ¬µdÉeh ¿Ó«e ΩõY ¿ÉC°ûH äGó«cÉCàdG ôªà°ùJ ,á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G ¥ƒ°S ∫ÓN ójQóe ∫ÉjQ øe hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc º°V äôcPh ,Ió©Ñà°ùe ÖYÓdG øY ''»#fô«ªdG'' »∏îJ Iôµa âfÉc ¿GEh ≈àM ¢Vô©d Ió©à°ùe ''…ô«fƒ°ShôdG'' IQGOGE ¿GC ''äQƒÑ°S ƒ∏jO …ô«jQƒc'' áØ«ë°U íÑ°ü«d hQhGC ¿ƒ«∏e 15 √Qóbh »dɨJôÑdG ÖYÓdG ≈∏Y ºî°V …ƒæ°S ÖJGQ .Ωó≤dG Iôc ºdÉY »a …ƒæ°S ÖJGQ ≈∏YGC ÖMÉ°U ∂dòH

á≤Ø°üdG ìÉéf ìÉàØe ¿ƒµj ób ¢ûà«aƒª«gGôHGE øY »∏îàdÉH ójQóe ∫ÉjQ ´Éæb’ E ¿Ó«e π«Ñ°S ¿GC áØ«ë°üdG âYOGh Gòg øY »∏îàdG ≈dGE áaÉ°VGE ºî°V »dÉe ≠∏Ñe ¢VôY ôÑY ¿ƒµ«°S ¬eƒéf ºéf º°V ób ¿Ó«e ¿Éch ,¢ûà«aƒª«gGôHGE ¿ÉJ’R …ójƒ°ùdG ºéædG ™e IQÉY’ E G π«Ñ°S ≈∏Y »°VɪdG ∞«°üdG »a áfƒ∏°TôH øe ¢ûà«aƒª«gGôHGE çÓK ≈∏Y §°ù≤J hQhGC ¿ƒ«∏e 24 πHÉ≤e πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a ¬ª°V QÉ«N ÖYÓdG øY »∏îà∏d OGó©à°SG ≈∏Y hóÑj …OQÉÑeƒ∏dG …OÉædG ¿GC ’GE ,äGƒæ°S .hódÉfhQ »æ«Y πL’ C äÉjQÉÑe çÓãd É«dÉM ±ƒbƒªdG

GôHGE ¢†aôj ’ ƒ«æjQƒe πµ°ûe ôÑcGC ójQóe ∫ÉjQ QÉ°üfGCh ójQóe ∫ÉjQ ¥hôJ ób IôµØdG √òg ¿ÉCH ÉgOÉ≤àYG áØ«ë°üdG äóHGC óbh áaÉ°V’ E ÉH ,πÑ≤ªdG ∞«°üdG »a ójóL ºLÉ¡e º°†d ô¶àæªdG ¬«©°S πX »a ø«H IRÉપdG ábÓ©dG πX »a ∂dòch áfƒ∏°TôÑd ≥HÉ°S ÖY’ ¬fGC ≈dGE ób …òdG ôe’ C G ƒgh …ójƒ°ùdG ºéædGh ƒ«æjQƒe …RƒL »dɨJôÑdG ÜQóªdG QÉ°üf’ C G ¬ª°†¡j ød Ée ƒgh ,hódÉfhQ π«MQ πÑ≤àj ''¿Gh π°û«Ñ°ùdG'' π©éj .»dÉëdG âbƒdG »a ∫h’ C G ≥jôØdG ºéf ôÑà©j ''¢ùjôc'' ¿GCh á°UÉN ádƒ¡°ùH

ójôjo Ée π©Øj »fƒµ°ùdô«H'' :ƒ«æjQƒe ''øµªe ¿Ó«e ≈dGE ƒfÉ«à°ùjôc ∫É≤àfGh ócGC ¿GC ó©H ™«ªédG ƒ«æjQƒe …RƒL ójQóe ∫Éjôd »æØdG ôjóªdG ÉCLÉa ≈dGE hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ¬æWGƒe ∫É≤àfG á«fɵeGE ''äQƒÑ°S …ɵ°S'' áµÑ°ûd »æ©°ùj ’'' :ÓFÉb ƒ«æjQƒe ìô°Uh ,πÑ≤ªdG ∞«°üdG ∫ÓN ¿Ó«e ±ƒØ°U QOÉb »fƒµ°ùdô«H ¿GC í°VGƒdG øe ,π«ëà°ùe ôeGC ƒfÉ«à°ùjôc ∫É≤àfG ¿GE ∫ƒ≤dG Ö∏L ≈∏Y QOÉb »à«°S ôà°ù°ûfÉe ¿GC ó≤àYGC ’ »ææµd á«fƒæL AÉ«°TGC π©a ≈∏Y .''Iô«ÑµdG ájOɪdG ¬JÉfɵeGEh ¬MƒªW øe ºZôdG ≈∏Y hódÉfhQ

¬```æe ±É``NGC »``fC’ Gô`HGE ï``HhGC ’'' :hRƒ`JÉ`" hQÉ``æ«L ''ø```«eÉ`Y ó``©H ∫õ``àYÉC°Sh

¿GC ócƒDjh ¬«ÑYÓH ó«°ûjo »JGQƒe ójóL øe ìôØà°S ô«àf’ E G ô«gɪL

áÄ«°S IOÉY É¡fGC ó≤àYGC øµd ¬°ü«ªb ™∏N .Gòg ≈∏Y ÖbÉ©à°S ∂fÉCH º∏©J ∂f’C ?∂∏Ñ≤à°ùe øY GPÉe

ôµ°T ≈°ùæj »JGQƒe ∫É£H’ C G á£HGQ øe ô«àf’ E G êhôN π©éj ºd á浪ªdG ÜÉ≤d’ C G πc ó°üëd Égƒeób »àdG Oƒ¡é∏d ¬≤jôa »ÑY’ ôµ°TGC ¿GC ójQGC'' :ÓFÉb ᫪°SôdG ô«àf’ E G IÉæ≤d º∏µJ å«M ,…OÉæ∏d äGƒæ°ùdG ∫ÓN …OÉædG Gƒ∏ãe øjòdG ø«ÑYÓdG ™«ªLh »≤jôa ô«gɪé∏dh »d á©àªdGh IOÉ©°ùdG ™æ°U øe πch Iô«N’ C G ÉæfÉCH ø«≤j ≈∏Y ÉfGC'' :±É°VGCh ,''É¡H ôîØf ¿GC Öéj äGRÉéfÉEH øe øjóeÉ°U ≈≤Ñf ¿GC Éæ«∏Yh ÉæJOƒLh ÉæJƒb ±É°ûàcG ó«©æ°S ¿ÉCH ô«gɪédG »©eh ™æà≤e ÉfGC ,ΩÉ©dG Gòg ÉæaGógGC ƃ∏H πLGC .''GOóée πØàëf ÉfÓ©éj ¿GC ≈∏Y ¿GQOÉb ≥jôØdGh ÜQóªdG

≥Ñàj ºd ,ÜhôZ á∏Môe »a ÉÑjô≤J ÉfGC ,33`dG ø°S »a ÉfGC ,∫GõàY’G πÑb ô«ãµdG ¿GC »æ浪j ¬«a Ö©dGC …òdG õcôªdG QÉÑàYÉHh πÑb äÉjƒà°ùªdG ≈∏YGC »a ø«ª°Sƒªd ôªà°SGC ÜQOGC ¿GC ójQGC πÑ≤à°ùªdG »a ,πMQGC ¿GC .á«æ°ùdG äÉÄØdG ±É≤j’ E G ó©H ¢ûà«aƒª«gGôH’ E â∏b GPÉe ?ô«N’ C G

ójQóe ≈dGE ÜÉgò∏d í°Tôe ƒà«∏«e õ«Ø«J Ωhób ∫ÉM »a …RƒL ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ¿GC á«fÉÑ°SGE á«Øë°U ôjQÉ≤J äôcP á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G ¥ƒ°S »a ºLÉ¡e ™e óbÉ©àdG ójôj ƒ«æjQƒe º°†j ≥jôØdG ¿GC øe ºZôdG ≈∏Yh ,ΩOÉ≤dG º°Sƒª∏d GOGó©à°SG ¿GC ’GE QƒjÉÑjOGCh áªjR øH ,øjGƒ#«g ºgh ø«ªLÉ¡e áKÓK ¿ÉEa á«dÉ£j’ E G áaÉë°üdG Ö°ùMh ,Iô«N’ C G IôàØdG »a ¬≤dÉCJ øe ºZôdG ≈∏Y ¿’ B G ≈àM √ôeGC º°ùëj ºd ô«N’ C G ºLÉ¡e Ωhób ∫ƒM Iô«NC’G IôàØdG »a äô°ûàfG »àdG QÉÑN’ C G ó©H ∂dPh ƒà«∏«e ƒ#«jO ô«àf’ E G ºLÉ¡e ƒg º°S’G . º°SƒªdG Gòg Iô«Ñc ƒà«∏«e êhôN á°Uôa »dÉàdÉHh ,ƒfÓ«e ≈dGE õ«Ø«J ¢SƒdQÉc »à«°S ôà°ù°ûfÉe

∫É£H’ C G á£HGQ øe ÉæLhôN'' :QójÉæ°T ''ºdÉ©dG ájÉ¡f ¢ù«d ≥jôØdG »a √AÓeR QójÉæ°T »∏°ùjh ô«àf’ E G §°Sh ºéf ÖdÉW ≈∏Y õ«côàdGh ∫É£H’ C G á£HGQ »a ∂dÉ°T ΩÉeGC IQÉ°ùîdG ¿É«°ùæH çóëJ å«M ,Ωƒ«dG AÉ°ùe á«dÉ£j’ E G ádƒ£ÑdG »a ÉeQÉH IGQÉÑe ƒ∏jO ÉàjRÉ" ’'' áØ«ë°üd ÓFÉb ÜÉj’ E G AÉ≤d ó©H …óædƒ¡dG ÉfQƒ¡X ∞∏N á«HhQh’ C G ádƒ£ÑdG ™°Vh Éæ«∏Y'' :''äQƒÑ°S á∏¡°S ¿ƒµJ ød IGQÉѪdG ,ÉeQÉH ΩÉeGC âÑ°ùdG IGQÉÑe ≈∏Y õ«côàdGh ¬LhôNh Gô«ãc RÉa ô«àf’ E G ,∫hÉëæ°S Éææµdh ádƒ£ÑdG ∂dòch .''A»°T πc ájÉ¡f ¢ù«d ∫É£H’ C G á£HGQ øe

ójóédG IƒæL ºéf ÖbGôj ô«àf’ E G ¬ª°†d Ö∏£H Ωó≤à«°Sh ™e óbÉ©àdG »a ô«àf’ E G áÑZQ ≈dGE ''Rƒ«f ô«àfGE »°S ±GC'' ™bƒe QÉ°TGC ¿GCh ΩOÉ≤dG ƒJÉcô«ªdG ∫ÓN ɵ°ùJƒc <GQƒj iƒæL §°Sh ÖY’ ''»fƒØjô#dG'' »a É¡Jô«¶f ™e äÉ°VhÉتdG AóÑd §£îJ IQGO’ E G »ØfÉL ∫ÓN iƒæéd º°†fG »cÉaƒ∏°ùdG §°SƒdG ÖY’ ,ÉÑjôb »àdG á∏«∏≤dG äÉjQÉѪdG ∫ÓN Éàa’ AGOGC ô¡XGC ¬æµdh »°VɪdG ''…QhRGô«ædG'' IQGOGE ÜÉéYGE ∫Éæj ¬∏©L Ée ≥jôØdG ™e É¡°VÉN ºYódG ¬«a iGCQ …òdG ɵfGôH ƒcQÉe »°VÉjôdG ôjóªdG á°UÉNh ÖMÉ°U §ÑJôjh Gòg ,≥jôØdG §°Sh »a á«YÉaódG IQó≤∏d ΩRÓdG .hQhGC ¿ƒ«∏e 3.6 πHÉ≤e <GôH ÉJQÉÑ°S øe ÉeOÉb 2015 ΩÉY ≈àM ''ƒ∏HhRhôdG'' `H ÉeÉY 24 `dG

RƒØdG øe ¿ƒ≤KGh øëf'' :»à«fGR á£HGQ ¢Vƒ©æd ádƒ£ÑdÉH ''∫É£H’ C G ¬≤jôa êhôN øY »à«fGR ô««aÉN ô«àf’ E G óFÉb º∏µJ ’GC Öéj ∂dP ¿GC GócƒDe ∫É£H’ C G á£HGQ øe ∫òªdG »a Gó«©H ÜÉgòdG »a ≥jôØdG áÑZQ ≈∏Y ôKƒDj »dƒHÉf ™e Ö≤∏dG ≈∏Y ´Gô°üdGh á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG ó≤d'' :á«dÉ£j’ E G ''…GQ'' IÉæ≤d ∫Éb å«M ,¿Ó«eh âfÉc ∫hhDGQ ±óg øµd Öéj ɪc á¡LGƒªdG Éæ°†N »a É¡«a ºµëàf Éæc »àdG á¶ë∏dG »a ÉæÄ£îd áé«àf ,ÜÉgòdG IGQÉѪd áé«àf ¿Éc AÉ°üb’ E G ,á∏HÉ≤ªdG ô«°S ,''Iô°ùëdGh IQGôªdÉH ô©°ûf ¿GC »©«Ñ£dG øeh ó¡L ≈°übÉCHh ΩÉàdG õ«côàdG Éæ«∏Y ¿’ B G'' :±É°VGCh ¿ƒ≤KGh øëfh ,ø««dÉ£j’ E G ¢SÉCµdGh ádƒ£ÑdG ≈∏Y .''ɪ¡≤«≤ëJ á«fɵeGE øe

,á«dÉ£j’ E G 5 Canal IÉæb ™e á∏HÉ≤e »a ¿Ó«e …OÉf óFÉb hRƒJÉ" hQÉæ«L çóëJ øe ójó©dG øY »æjRhôÑeGC ó©H »fÉãdG √AÓeR ¢üîJh ¿Ó«e ¢üîJ »àdG •É≤ædG ¿ÉJ’Rh ƒfÉ°SÉc ƒ«fƒ£fGC ∫ÉãeGC ø«ÑYÓdG .¢ûà«aƒª«gGôHGE ?Ö≤∏dG ≈∏Y ´Gô°üdG iôJ ∞«c

øe øëf ,ájÉ¡ædG »a êƒàf ¿GC ≈æªJGC øe §≤a øëf ,ádƒL 23 òæe ádƒ£ÑdG Qó°üàj »a ºgh ÉHÉjGEh ÉHÉgP »dƒHÉfh ô«àf’EG Ωõg ≥ëà°ùf ÉæfGC ó≤àYGC ,ådÉãdGh »fÉãdG õcôªdG .Ö≤∏dG ?ƒfÉ°SÉc ™°Vh º«≤J ∞«c

.¬æe ±ÉNGC »æf’C ÉÄ«°T √oôÑNGC ºd ÉfGC

?¿Ó«e »a ¢ùHÓªdG ±ôZ AGƒLGC »g ∞«c

πgGC áé¡∏H º¡d çóëJGC Ö°†ZGC ÉeóæY »ª°SôdG ¿Ó«e ™bƒe øY .ÉjôH’Éc

™«ªédG çóëàj ¢ùHÓªdG ±ôZ »a á¨∏dG øe π«∏≤dG Égó©H ,á«∏jRGôÑdG »ææµd ,á«dÉ£j’EG á¨∏dG ºK øeh ájõ«∏éf’EG

≈dGE ¢ûà«aƒª«gGôHGE IOÉY’ E §°Sƒà«°S ó«aó«f Rƒé©dG Ió«°ùdG Iô«N’ C G ¿Ó«e IGQÉÑe ó©H ƒfÓ«e øe IQOÉ°üdG ôjQÉ≤àdG ôN’ B É≤ah IOƒ©dG ÜGƒHGC ¿GC hóÑj ,¢ûà«aƒª«gGôHGE É¡ÑÑ°S »àdG ∫óédG çGóMGCh ¬JOƒY ¿GC ≈dGE QÉÑN’ C G ô«°ûJ å«M ,ÖYÓd âëàa ób Rƒé©dG Ió«°ù∏d ¬dɪYGC π«ch ™e çóëà«°S …òdG ó«aó«f π«aÉH ≥jôW øY ¿ƒµà°S ÉjQófGC ™æ≤j ób …òdG ''’ƒjGQ ƒæ«e'' »dÉëdG GôHGE ∫ɪYGC π«chh ≥HÉ°ùdG øe É°†jGC ∂dPh »aƒ«dG ÖjQóàd ∫É" ¿Éa ÜQóªdG ô°†ëj ¿ÉCH »∏««fGB .∫É" ¿Éa ¬Ñëjo …òdG ¢ûà«aƒª«gGôHGE QÉ°†MGE ¿Éª°V πLGC

Iô°SGC øe Iô«Ñc IOÉ°TGE ≈≤∏àj ø°ùæjQƒ°S 18`dG ø°S »a ''…ô«fƒµfÉ«ÑdG''

¿GC πÑb øe ≈àM ƒfÉ°SÉc ±ôYGC ÉfGC øµd GóL ó«L ¢üî°T ¬ofGE ,¿Ó«ªd Ö©∏j ºd ,Ió°ûH Ö°†¨j ¬fÉEa Ö°†¨j ÉeóæY Éeó©H »HQGódG »a OôW ÉeóæY ¬æe Ö°†ZGC

¢SƒàæaƒL

§`îdG π``Nój »``aƒ«dG äÉ````eó``îH Rƒ``````Ø∏d hófÉfô«a »∏jRGôÑdG

Ωƒj √ôªY øe 18`dG ø°ùæjQƒ°S ∂jôjó«a ójóédG »aƒ«dG ºéf πªcGC …òdG …OÉædG AÉæHGC øe Iô¨°üe á∏ØëH »¶M å«M ,»°VɪdG ¢ù«ªîdG Gòg ,¬æ°S ô¨°U øe ºZôdÉH Iô«ÑµdG ¬JÉfɵeGE øY Gô«ãc Gƒª∏µJ ±ƒØ°U »a ¿ƒµ«d »°VɪdG ∞«°üdG »a ¢Sƒàæaƒéd ≈JGC ÖYÓdG ¬∏©L Ée ¬JGQó≤H …ô«f πjO ÜQóªdG ™æbGC Ée ¿ÉYô°S øµdh ÜÉÑ°ûdG ≈dGEh ,¬«a ø«ª¡ªdG ø«ÑYÓdG óMGC ¿ƒµjh ∫h’ C G ≥jôØ∏d ¬«Yóà°ùj óMGh Qƒ¡X ¬dh ∫h’ C G ≥jôØdG ™e áÑ°SÉæe 15 »a ø°ùæjQƒ°S ô¡X ¿’ B G .É«dÉ£jG ¢SÉCc »a

õ«Ø«J ≈∏Y ô«àf’ E G ¢ùaÉæj »aƒ«dG hQhGC ¿ƒ«∏e 30 Ö∏£j »à«°S ¿ÉªdGh ¢SƒàæaƒL èFÉàf ø°ùëJ ¿GC hóÑj ¬ªYO §£N ¢û©fGC ób GôNƒDe ΩOÉ≤dG »Ø«°üdG ƒJÉcô«ªdG ∫ÓN á£HGôd πgÉCàdG ¢Uôa ¿GCh á°UÉN QGOGQ ≈∏Y ô¡¶àd äOÉY ∫É£H’ C G •É≤f 6`H É«dÉM ó©àÑj …òdG ≥jôØdG ™HGôdG õcôªdG ÖMÉ°U ƒjR’ øY ™bƒe ,ájQÉ≤dG ádƒ£Ñ∏d πgƒDªdG áÑZQ ≈dGE QÉ°TGC Öjh ƒJÉcô«e ƒJƒJ ºjó≤J »a Rƒé©dG Ió«°ùdG IQGOGE ≥jôØdG πgÉCJ ∫ÉM Iô«Ñc ájóg ºéædG »gh ∫É£H’ C G á£HGôd ôà°ù°ûfÉe ºLÉ¡eh »æ«àæLQ’ C G GócƒDe …õ«∏éf’ E G ≥jôØdG øY ¬∏«MQ GóH …òdG õ«Ø«J ¢SƒdQÉc »à«°S ô«àf’ E ÉH §ÑJQG ób õ«Ø«J ¿Éch ,ø«aô£dG ø«H ábÓ©dG ôJƒJ ó©H ób √ô©°S ¿GC ≈dGE É¡àbh QOÉ°üªdG äQÉ°TGC å«M ,»°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ∫ÓN .hQhGC ¿ƒ«∏e 30 ≠∏Ñj

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

16

ÖY’ hófÉfô«a »∏jRGôÑdG äÉeóîH RƒØdG ¥ÉÑ°S ¢SƒàæaƒL πNO ¿Ó«e ÉgRôHGCh á«HhQh’ C G ájóf’ C G ójóY øe ܃∏£ªdG ƒJQƒH §°Sh Gòg á«HhQh’ C G ádƒ£ÑdGh á«dɨJôÑdG ádƒ£ÑdG »a õ«ªàªdG ¬FGOGC ó©H äQÉ°TGC å«M ,ƒµ°Sƒe `cÉJQÉÑ°S ΩÉeGC IGQÉÑe ôNGB á°UÉNh º°SƒªdG Rƒé©dG Ió«°ùdG »dhƒD°ùe ¿GC ≈dGE ''äQƒÑ°S ƒ∏jO …ô«jQƒc'' áØ«ë°U ƒµ°Sƒe ≈dGE ≈àM Gƒ∏≤æJh ƒJQƒH äÉjQÉÑe ∫ÓN π©ØdÉH ÖYÓdG GƒÑbGQ ócƒDj Ée ƒgh ,`cÉJQÉÑ°S ΩÉeGC ÖYÓdG IógÉ°ûªd »°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ΩÉ©dG …ƒb ≥jôa AÉæH ójôjo …òdG ''…ô«fƒµfÉ«ÑdG'' `d ájƒ≤dG áÑZôdG .ä’ƒ£ÑdG ≈∏Y á°ùaÉæªdG ≈dGE IOƒ©∏d ÉÑ°ùëJ πÑ≤ªdG

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ɫ```dɣjGE

...''ƒ°ûàdɵdG'' øe 33 ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ …õ`````«æjOhGC - »````dƒHÉf

QÉ```©°ûH ´ƒ``Ñ°SC’G á``ªb Ö`©∏j »dƒHÉf ''´ƒ`````````LQ ’ ...ΩÉ````e’ C G ≈`````dGE'' ø«≤jôØdG ø«H áé«àf π≤KC G øYh .äÉjôNC G ™HQC G »a ’OÉ©Jh ø«àæKG ÉeóæY 2007 áæ°S »dƒHÉf …OÉf É¡∏é°S »àdG ∂∏J IôàØdG √òg »a .áØ«¶f á«°SɪîH RÉa

∂°T πëe õ«°ûfÉ°Sh …õà«a’ ácQÉ°ûe IGQÉÑŸG ≈∏Y »Ø°†«o°S ɪgOƒLhh É°UÉN É≤fhQ

… õà«a ’ » æ«àæL QC ’ G á c QÉ°û e á «fɵ e EG ∫ ƒ M ∑ ƒ µ °û dG Ω ƒ ë J áHÉ°UE’ ≥HÉ°S âbh »a ¢Vô©J ób ¿Éc ÖYÓdG ¿C’ ,Égô«Z øe ,É¡àédÉ©ªd ¢ ùeC G ≈àMh »° VɪdG ´ƒÑ° SC’G ∫GƒW ≈©° S áÑcôdG »a É g ó « c C É J ∑ ô J i ô N C G â ∏ q° † a É ª « a ¬ à c Q É ° û e Q O É ° ü ª d G ¢ † © H ó c D ƒ à d ∑ƒµ°ûdG ΩƒëJh Gòg .ó¨dG á∏«d Ö©∏«°S AÉ≤∏dG ¿CG ɪH óZ Ωƒj ≈dEG ácQÉ°ûe ∫ÉM »ah ,õ«°ûfÉ°S …õ«æjOhCG ºéf ∑Gô°TEG ∫ƒM É°†jCG á j ƒ g ≈ ∏ Y ø « ª é æ d G ø « H ¿ ƒ µ « °S G ó j ó °T É Y G ô °U ¿ EÉ a » F É æ ã d G π«≤ãdG ɪ¡fRh ≈dEG áaÉ°VEG ɪ¡Ñ©d á≤jôW ¬HÉ°ûàd ∂dPh ±Gó¡dG .…õ«æjOhCGh »dƒHÉf »à∏«µ°ûJ »a

Iƒ£N ¿ƒµ«°S …õ«æjOhGC ≈∏Y RƒØdG'' :''IóÑj ''ÉfQGƒ°ûe ‘ ᪰SÉMh áeÉg

...É¡≤jôa º∏M ƒg ¿GƒN ¿GC ócƒDJ ƒ#æ«eÓa á°ù«FQ

ƒ#æ«eÓØd Ö©∏dG ‘ ÖZôj ¿GƒN ¢ùªëàj »∏jRGÈdG ≥jôØdGh

»a ÖZôj ¿GƒN ÉehQ …OÉf ÖY’ ¿GC ºjQƒeGC É«°ûjôJÉH ƒ#æ«eÓa á°ù«FQ äócGC øµd ≥HÉ°ùdG ¬jOÉf ≈dGE IOƒ©dG ≈∏Y ≥aGƒj ób ¬fGCh ÓÑ≤à°ùe É¡jOÉf ±ƒØ°üd Ö©∏dG ÉeÉY 32`dG ÖMÉ°U º°V πLGC øe âbƒdG ƒ#æ«eÓa ™«°†j ød ∂dòHh ,ÉehQ á≤aGƒe •ô°ûH »a »¡àæj √ó≤Y ¿GC ºZQ ∞«°üdG Gòg ¬ëjô°ùJ á≤«Kh ÉehQ IQGOGE ¬àëæe ∫ÉM »a ¬fGE ,ÉfÉ«MGC ¿GƒN ™e çóëJGC'' :''ƒHƒ∏"'' ¿ƒjõØ∏àd ºjQƒeGC âMô°Uh ,2013 ΩÉY ∞«°U .''¬ëjô°ùàd Éehôd óFÉY A»°T πc øµd ,ójóL øe IOƒ©dG ójôj ¬fGC »fôÑNGC óbh »ª∏M

ÉehQ ƒëf ¬éàj »Jƒ∏«°ûàfGC …õ∏«°ûJ ™e ¬àbÓY ΩRÉCJ ó©H »dÉëdG ¬≤jôa ™e IójóY πcÉ°ûe »Jƒ∏«°ûàfGC ƒdQÉc …õ∏«°ûJ ÜQóe ¬LGƒj ÜQóªdÉa ,óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC ∫É£H’ C G á£HGQ øe »°VôªdG ô«Z êhôîdG ÖÑ°ùH ¿’ B G ≈dGE Qõj ºd …òdG ƒgh ¢ùjQƒJ `cGô°TGE ÖÑ°ùH IOÉM äGOÉ≤àfGE ¬LGƒj á«dÉ£j’ E G øY ¬dGƒD°S óæYh .hQhGC 58 ᪫≤H √Gôà°TGE …OÉædG ¿GC øe ºZôdÉH ¬≤jôa ™e ÉÑ°ûdG .''ø«dhƒD°ùªdG ój »a A»°T πc ,√QôbGC Ée …ód ¢ù«d ,º∏YGC ’'' :ƒdQÉc ∫Éb ¬∏Ñ≤à°ùe .ÉÑjôb ≥≤ëàj ób Ée ƒgh »JƒJ ÖjQóJ »a ÖZôj ¬fGC ócGC ób »Jƒ∏«°ûàfGC ¿Éch

ƒeÒdÉH ôgGƒL ¿ƒ≤MÓoj Oó÷G ÉehQ ∑Óe …Qƒà°SÉH º¡dhGCh ôÑc’ C G ó«Øà°ùªdG ¿ƒµj ób ÉehQ …OÉf ¿GC ''äQƒÑ°S ƒ∏jO ÉàjRÉ#d'' áØ«ë°U äôcP äOÉaGC å«M ,ƒàjó«æ«H …O ¢SÉeƒJ ójóédG ∂dɪdG ∫ƒ°Uh ™e ƒeô«dÉH …OÉf øe ≥HÉ°ùdG »°VÉjôdG ôjóªdG »æ«JÉHÉ°S ôàdGh ¿GC ƒfÓ«e áæjóe øe IQOÉ°üdG áØ«ë°üdG πµ«g øª°V Éehôd »°VÉjôdG ôjóªdG Ö°üæe ≈∏Y π°üëj ¿GC Qô≤ªodG øe ƒeô«dÉÑd ¿hô«ãµdG ™bƒJ ôe’ C G Gòg çhóM ™eh ,á«dÉ£j’ E G ᪰UÉ©dG …OÉæd IójóédG IQGO’ E G øY ''ÉàjRÉ#d'' âØ°ûc óbh .º¡ª°†d ø«≤HÉ°ùdG ¬«ÑY’ QÉKGB Ö≤©àH »æ«JÉHÉ°S Ωƒ≤j ¿GC äÉbÓ©dG πX »a …Qƒà°SÉH ô««aÉN ƒeô«dÉH Ωƒéf ºéæd áHhhDódG »æ«JÉHÉ°S á≤MÓe .Gô«HQÉH hõæjôdG »a ≥dÉCà«d ¬Ñ∏Lh ¬Ø°ûàcG …òdG …QGO’ E Gh ÖYÓdG ø«H Ió«édG

ƒjR’

...á≤Ø°üdG √ò¡d â°ùª– ≥jôØdG ÒgɪL øe %80

…Gô°SÉJ’É" º‚ ≥MÓjo ƒjR’ É`````fÉ``c ∂jQƒ```d

∂jQƒd »côàdG …Gô°SÉJ’É" §°Sh §N ÖY’ π©éd ¥ÉæîdG ƒjR’ …OÉf ≥«°†j »dhódG ¿ÉEa ,''äQƒÑ°S ƒ∏jO …ô«jQƒc'' áØ«ë°U Ö°ùMh .∞«°üdG äGóbÉ©J ∫hGC ÉfÉc ¬Jƒ≤dh ¬àjƒ«ëd ''Qƒ°ùædG''`d äÉjƒdh’ C G áªFÉb ≈∏YGC »a ÉeÉY 27`dG hP »fÉÑd’ C G ≈∏Y º¡æµdh hQhGC ¿ƒ«∏e 4.5 ƒg »FóѪdG ƒjR’ ¢VôY ¿GC áØ«ë°üdG äócGCh ,á«fóÑdG ¬JôLGC AGQGB ôÑ°S »ah .hQhGC ø«jÓe 6 ÜQÉ≤j Ée ≈dGE ¢Vô©dG Gòg ™aôd OGó©à°SG Gò¡d º¡æe %80 øe ôãcGC ¢ùªëJ ƒjR’ ô«gɪL ¢üîj »ª°SôdG É¡©bƒe ≈∏Y áØ«ë°üdG .º¡≤jôØd »Ø∏îdG §î∏d áeRÓdG áaÉ°V’ E G Ωó≤«o°S ¬fGC øjócƒDe ÖYÓdG

¿ƒÑ∏£j ∑GôJ’ C Gh ¬Ñ∏L ≈∏Y ô°üjo ''Qƒ°ùædG'' ¢ù«FQ hQhGC ÚjÓe 8

:á≤Ø°üdG ∫ƒM ∫GƒD°S ≈∏Y GOQ ƒà«Jƒd ƒjOhÓc ƒjR’ ¢ù«FQ ∫Éb ,¿ÉC°ûdG Gòg »ah ¿ƒµj ¿GC øµªj ƒg ,ÉehQ ≈dGE »fÉÑd’ C G ÖYÓdG Ö∏L ᪡e …QÉJ »∏#jGE â«£YGC ó≤d'' ≈∏Y ɪFGO ƒ¡a ,ÉfÉc πãe ¢üî°T ≈dGE áLÉëH øëf .´ÉaódGh §°SƒdG »£N »a Gó«Øe ∂°ùªàj »côàdG …GQÉ°SÉJ’É" ¿GC ó≤àYGC ,Ió«L IôÑN ¬jódh É«fóH OGó©à°S’G áÑgGC ¢†©ÑH ΩÉ«≤dG ƒjR’ ≈∏Y ¿GC Gòg ≈æ©eh ,''hQhGC ø«jÓe 8 ≈dGE ÜôbGC ¢Vô©d .á≤Ø°üdG ≈∏Y Iô«N’ C G äÉ°ùª∏dG ™°Vh øe øµªàj ¿GC πÑb äÉ°VhÉتdG

,IÒN’ C G ájô°û©dG ‘ π°†a’ C G …õ«æjOhGC ¿ÉgP’ C G ‘ ‹ƒHÉf á«°SɪN øµd

ÖÑ°ùH Iô«NC’G ájô°û©dG »a Gô«ãc …õ«æjOhCGh »dƒHÉf ≥à∏j ºd ≈≤àdG å«M ,IóY ΩGƒYCG »a ≈∏Ø°ùdG äÉLQódG »a »dƒHÉf óLGƒJ á « ∏ °† a C ’ G â f É c , § ≤ a ä É Ñ °S É æ e 9 » a 2 0 0 1 Ω É Y ò æ e ¿ É ≤ j ô Ø d G »a »dƒHÉf RÉa ɪ«a äÉjQÉÑe 3 »a RÉa …òdG …õ«æjOhC’ É¡«a

‹ƒHÉf Ö©∏e'' :(…õ«æjOhGC ÜQóe) ÚdhójƒL ''ÉehQ áÁõg ∑QGóJ ‘ ÖZôf Éææµd ,∞«îe

º¡e AÉ≤d ¬fGC ócGCh ''…ô«fƒµfÉ«ÑdG'' ΩÉeGC º¡ªdG AÉ≤∏dG øY IóÑj ø°ùM …ôFGõédG çóëJ É«fƒdƒH »a'' :ΩÓY’ E G πFÉ°Sƒd IóÑj ìô°Uh ,''…ô«fƒ°ShôdG'' ≈∏Y §¨°†dG AÉ≤H’ E ájɨ∏d »fÉãdG õcôªdG »a øëf ,¬LQÉN ¢ù«dh ÉæÑ©∏e »a Ö©∏f ÉæfÉCch äô©°T ,É°ûgóe ôe’ C G ¿Éc ¥ƒØàj ¿Ó«e ¿GC ºZQ Ö≤∏dÉH RƒØ∏d ÉfóYÉ°ùj Ée πc Éæjód ,ΩGôjo Ée ≈∏Y ô«°ùj A»°T πch ácQÉ°ûªdG ¿Éª°†d ᪰SÉMh áeÉg Iƒ£N ¿ƒµ«°S …õ«æjOhGC ≈∏Y RƒØdG .Ó«∏b Éæ«∏Y .''Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ≈∏Y ÉfóYÉ°ùjo Gòg ¿’ C ºµªYO Gƒ∏°UGh ô«gɪé∏d ∫ƒbGC .á«HhQh’ C G

ÉehQ

ÖMÉ°U ¿ƒµ«°S á«dÉ£jE’G ádƒ£ÑdG ÜÉ°ùëd ´ƒÑ°SC’G áªb »a É¡«a ¬LGƒj ájɨ∏d áÑ©°U IGQÉÑe ΩÉeGC »dƒHÉf …OÉf áaÉ°UƒdG º°SƒªdG Gòg á«dÉ£j’EG ájóf’CG iƒbGC óMGCh ¢ùeÉîdG õcôªdG ÖMÉ°U ''ƒdhÉH hÉ°S'' á«°VQGC ≈∏Y Ö©∏à°S »àdG IGQÉѪdG √òg .…õ«æjOhGC …OÉf »àdG »gh ,ΩÉ©dG Gòg ádƒ£ÑdG »a ''…QhR’CG'' ô«°üªd IOóëe ¿ƒµJ ób ,º¡ÑfÉL øeh .IóÑj AÉ≤aQ ¬∏Nój …òdG ΩÉ¡dG êô©æªdG QÉWGE »a πNóJ ôãcGC º∏ëdG øe »dÉJÉf …O AÉ≤aQ øµªo«°S QÉjódG êQÉN RƒØdG ¿ÉEa ó¡°ûj πµdG ¿GC ɪ«°S ’ ,á«HhQhC’G ∫É£HC’G á£HGôd á∏gƒDe ábÉ£ÑH .ΩÉ©dG Gòg º¡Jƒ≤H º¡d

»a É¡eóY øe õ«°ûfÉ°S ácQÉ°ûe á«fɵeGE øY ø«dhójƒL …õ«æjOhGC …OÉf ÜQóe çóëJ ÉfGC ,AÉ≤∏dG Gòg »a `cQÉ°ûj ¿GC Ö©°üdG øe ¬fGC ó≤àYGC'' :∫Éb å«M ,»dƒHÉf ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG IGQÉѪdG º¡e ÖY’ ¬f’ C Gô°VÉM ¿ƒµjh áYô°ùH ≈aÉ©àj ¿GC ≈æªJGC »ææµd »dƒHÉf ΩÉeGC ¬àcQÉ°ûe ó©Ñà°SGC ¿É°S πãe Ö©∏e »a IGQÉѪdG'' :±É°VGCh .''äQÉ°üàf’ E G øe ô«ãµdG Éæ≤≤M ¬∏°†ØHh ≥jôØ∏d GóL `cQGóàd ∂∏ªf Ée πc Ωó≤æ°S Éææµd á«°SɪM AGƒLGC ¬«ah ∞«îe º¡Ñ©∏e ,áÑ©°U ¿ƒµà°S ƒdhÉH .''ÉehQ áªjõg

:(¢SƒàæaƒL IQƒ£°SGC) …OQÉæ«cÉJ

πãe ÖY’ ¤GE êÉà– áª≤dG ¤GE ‘ƒ«dG IOƒY'' ''¿ƒaƒHh »æ«∏«c πãe ܃∏≤dG …OQÉH ¢ù«dh ¿GójR ‘ ≥jôØdG ≈∏Y ÒÑc ôKGC ¬d ¿Éc ¿É°ûjO π«MQ ò«ØæJ ºàj ¬fÉCH ∫Ébh á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ?∂dP ∫ƒM iôJ GPÉe ,≈≤Ñj »µd ¬ÑdÉ£e

óFÉ≤dG ¿Éµa ÖYÓc øµdh ÜQóªc ¬aôYGC ’ »jójO ¿Éch ¬ÑfÉL ≈dGE äQƒ£J »æfGC å«M ,Ö©∏ªdG πNGO ≥∏£ªdG .¬eõ∏j Éeh ≥jôØdG iƒà°ùe Gó«L ±ô©j »àfƒµd óYÉ°ùªc πÑ≤à°ùe ∂d ¿GC iôJ πg ?‘ƒ«dG •É«àMG ó≤©e ≈∏Y

ÉÑjô≤J »àfƒc ¿GC »d »Øë°U ≥jó°U øe ⩪°S ó≤d ÖjôZ ôeGC hóÑj ¬fGC ƒdh ≈àM ''»aƒ«dG''`d ÉHQóe íÑ°UGC ¬«∏Y »aƒ«dG ¿ÉCH iQGC »°üî°ûdG »jGCQ »a ,»dGE áÑ°ùædÉH …GC ≈∏Y øµd ,º¡e ôNGB ÜQóe hGC »à«dÉÑ°S ≈q ∏Y õcôj ¿GC »àØ°üH ÜQOGC ¿GC ÖMGC »f’C GóYÉ°ùe ¿ƒcGC ¿GC ójQGC ’ ∫ÉM .∫h’CG ¢üî°ûdG ¢ü«ª≤H ɪ¡à°ûY ÉgGCƒ°SGCh iôcP ø°ùMGC »g Ée ?…ÒfƒµfÉ«ÑdG

¿’BG ≈àM »ægP QOɨJ ºd ∫GõJ ’ »àdGh iôcP GCƒ°SGC ΩÉY ¿Ó«e ΩÉeGC »FÉ¡ædG »a ∫É£H’CG á£HGQ IQÉ°ùN »g ÉeGC .Gô«ãc »fÉYGC »æà∏©Lh »æàeó°U áªjõ¡dG ∂∏J ,2003 ∫hC’G ƒàjOƒµ°ùdG πãe IójóY »¡a á∏«ªédG äÉjôcòdG ºK øeh »d áæ°S ∫hGC »a É¡Jó°üM »àdG É«dÉ£jGE ¢SÉCch ∞°üf ≈dGE π°üf ɪFGO Éæc ,Égô«Zh ∫É£HC’G á£HGQ Ö≤∏dÉH RƒØf Éæch ÉHhQhGC »a »FÉ¡ædG Ék°†jGCh »FÉ¡ædG .Qôµàe πµ°ûH »dÉ£j’EG

ó≤Y …ód ∫GR Ée ¿Éc ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,áÄ«°S á≤jô£H Éæc ,ƒ"É«J º°V πLGC øe »JÉeóN øY Gƒæ¨à°SGh 2007 ΩÉY º°Sƒª∏d QÉÑc ø«ÑY’ áKÓK hGC ø«æKG AGôà°TG ≈∏Y øjOÉà©e ø«ÑY’ ∑Éæg íÑ°UGC ''»dƒH ƒ°ûàdɵdG'' ó©H øµdh .º¡æ«H ¢ùfÉéJ GóHGC óLƒj ’h ᣰSƒàe äÉjƒà°ùªH π«Ñ°S ≈∏Y ÚÑY’ AGΰTG ºàj º°Sƒe πc πÑb ÉLPƒ‰ ™°†j ’ ‘ƒ«dG ɪFGóa ,IQÉY’ E G ?¥ƒ°ùdG ‘ GOóë`e

™aOo …òdG ÖYÓdG ƒgh õ«æ«JQÉe ™e çóM Ée Ghô¶fG .ô«ãµdGh ô«ãµdG ¬«a …O ¬fGC ¿hÒãµdG ó≤àYG …òdG ≈Ñ«H ≈àM ?ójó÷G ƒ«Ø«d

Ö©∏j ¿Éc ó≤a ,äGôe ¢ùªN »Ñ«H øe π°†aGC ƒ«Ø«d …O É¡æe ∂∏ªj ’ Iô«ÑµdG IOƒédG ¬jódh º°SƒªdG »a áYÉ°S 270 ¢ù«∏a ≈Ñ«H ÉeGC Ö©∏ªdG ¢VQGC »a GóFÉb ¿Éc ,π«∏≤dG »Ñ«H .ájQGôªà°S’G ¬jód Ghôe øjòdG øjó«÷G ÚÑYÓdG ÌcGC ºg øe ?¢SƒàæaƒL ≈∏Y

,IOÉb ø«ÑY’ øe ô«ãµdG ∑Éæg ¿Éc ≥jôØdG Gòg »a øe ô«ãµdG iôJ πcÉ°ûªd ≥jôØdG ¢Vô©àj ÉeóæY ¿Éµa ,¿GójR ,»dÉ«a πãe ¢ùHÓªdG áaôZ πNGO IOÉ≤dG ø«ÑYÓdG øe ´ƒædG Gò¡d GóFÉb óLƒj ’ ¿B’G ,Ró«aGOh hô«àfƒe ó«L iƒà°ùªH ô¡¶j ¬æµdh ƒ∏«e »Ñ«∏«a ¿ƒdƒ≤j ,πcÉ°ûªdG .»Øàîj ∂dP ó©Hh äÉjQÉѪdG ¢†©H »a

…òdG …OÉædG RƒeQ óMGCh ¢SƒàæaƒL IQƒ£°SGC çóëJ ÖYÓdG ,óéªdG øe áæ°S 11 ∫GƒW ≥jôØdG ¿GƒdGC ¢üª≤J Tutti Pazzi'' èeÉfôH ≈dGE …OQÉæ«cÉJ ƒ«°ù«dGC ܃gƒªdG á¨∏dÉH ''¢SƒàæaƒéH ¿ƒYƒdƒe øëf'' hGC ''Per La Juve ¬«a ¥ô£J ≥«°Th ™FGQ ,∫ƒ£e QGƒM »a çóëJ ,á«Hô©dG .É¡«a çóëàj ¿GC ¢†©ÑdG ±Éîj »àdG Qƒe’ C G øe ójó©dG ≈dGE

º°SG ¬jƒ°ûJ ¿ƒdhÉëj ¢SÉfGC `cÉæg ¿Éc øµd ?äÉ£°ûæŸG øY åjó◊ÉH ''‘ƒ«dG''

á«MÉædG øe GÒãc ≈fÉ©j ¢SƒàæaƒL ?á«°ùØædG

¬jƒ°ûJ √òg º¡à∏©ØH GƒdhÉM º¡a ,ÉØ«î°S GôeGC ¿Éc ó≤d ≥HÉ°S ≈dGE Oƒ©j ¿GC ''…ô«fƒµfÉ«ÑdG'' ≈∏Y øµd ¢SƒàæaƒL .ÉÑYôoe ¿Éc ÉeóæY √ó¡Y

Éeóæ©a ,ô«ÑµdG ÖYÓdG ƒjÉa …O ôcòJGC á£≤ædG √òg »a âfGCh ¬H ô©°ûJ …òdG §¨°†dG ¿GE »d ∫Éb ¢SƒàæaƒL »a ¿Éc øe ôãcGC …ƒb ∂fGC âaôY GPGE ∂jód ¿ƒµj ød IGQÉѪdG »a .¢ùaÉæªdG

Éæ©e ¿ƒµJ ¿GC ÉfQhô°S »YGhO øe ¬fGE ,ƒ«°ù«dGC ≥jôØdG RƒeQ óMGC âfÉCa .Éæ›ÉfôH ÈY Gò¡d RƒØdG ≥«≤– πLGC øe A»°T πc â«£YGCh ?¢ü«ª≤dG

‘h ¬ÑÑ°ùH ‘ƒ«dG Ωõ¡fG …òdG ¿ƒaƒH πãe ™e äɵ밆dG ∫OÉÑàj ¢ù∏L IGQÉÑŸG ájÉ¡f ?hRƒJÉ"

∫Éb ¿Ó«e - »aƒj IGQÉÑe πÑb »æ«∏«c ≈àM º©f Gògh ,∂ë°†j ƒgh É¡dƒ≤jh Gô«ãc ¿hRƒØJ ºàfGC …ô#«d’C iQGC IGQÉѪdG πÑb âæc ÉfÉCa ,≥HÉ°ùdG »a π°üëj Ée ¢ùµY ójóëàdÉH …ô«fƒ°ShôdG ΩÉeGC Ö©dGC ÉeóæYh ¿ƒ«©dG »a ΩódG ¬H »æ£HôJ …òdG »Jƒ∏«°ûàfGC ™e ≈àM óMGC …GC ™e çóëJGC ’ ¿ƒµJ ÉeóæY øµd ¬««MGCh ¬©e çóëJGC ɪHQ ,á°UÉN ábÓY .â¡àfG ób IGQÉѪdG

Ö©∏ŸG ‘ ∂Ñëfh `cQó≤f øëf ,ƒ«°ù«dGC Gkôµ`°T ?¬LQÉNh

øY åjóëdG ™ª°SGC ÉeóæY áMGô°üH øµd ,ºàfGC ºµd Gôµ°T øeh .AɵÑdG »a áÑZQ »æµ∏ªàJ ''≠«d ÉHhQhGC'' »a »aƒ«dG á£HGQ ≈∏Y á°SGô°ûH ¢ùaÉæj ¿Éc É≤jôa ¿GC ∞°SƒDªdG »a äÉYƒªéªdG QhO »£îJ øY GõLÉY íÑ°UGC ∫É£HC’G .Rƒa …GC ≥≤ëj ¿GC ¿hO ≈°ü≤jh ≠«d ÉHhQhGC ''äQƒÑ°S ƒJƒJ'' áØ«ë°U øY

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

17

¢SƒàæaƒL ∞°SC’G ™e øµd ,ºµd Gôµ°T ,ô«îdG AÉ°ùe .GOƒLƒe ó©j ºd »≤«≤ëdG

IOƒ©d Ö°SÉæŸG ¢üî°ûdG ƒg »∏««fGB ÉjQófGC πg ?‘ƒ«dG

''`cƒH ¢ùjÉa'' ÈY …OÉædG »©é°ûe øe ÒãµdG ?AÉ°ùædG á°UÉNh ∂Ø«°†à°ùf ¿GC Éæe GƒÑ∏W

ƒg ¬fGC øXGC ΩÉjGC Iô°ûY πÑb ¬«dGE âKóëJ ÉeóæY .IójóédG IQGO’EG »a á«HÉéj’G Ió«MƒdG á«°üî°ûdG

¢SƒàæaƒL »©é°ûe ™«ªéd á«ëJh º¡d ÓjõL Gôµ°T .ɪFGO »Ñ∏b »a º¡a

»Lƒe ΩÉb ,‹ƒHÉf ᪵ë`e ‘ çóM Ée ó©H ΩóY ô°ùØJ ∞«c ,¬°ùØf øY ´ÉaódÉH √óMh íàa IOÉYGEh É¡àbh ¬°ùØf øY ¢SƒàæaƒL ´ÉaO ?ójóL øe á«°†≤dG

≥M πLGC øe ¿B’G íaɵj ÉjQófGC ¿GC ±ôYGC ÉfGC .¢SƒàæaƒL

»∏ªY ÖMGCh Pergocrema »a ÜQóe ÉfGC ¿’BG ÉHQóe ¿ƒcGC ¿GC ™«£à°SG äGƒæ°S ¢ùªN hGC ™HQGC ∫ÓNh .Éaôàëe ? ¿’ B G ∂JÉ«M ‘ π©ØJ GPÉe

Oƒ©«°S ∞«c ,''‘ƒ«dG'' øY ¿’ B G çóëàæ°S ?Éjƒb

âbh ÜôbGC »a »≤«≤ëdG ¢SƒàæaƒL Oƒ©j ¿GC Öéj óLƒj ’ É«dÉM ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe ¿ƒfÉ©j º¡fC’ øµªe ôeGC QÉѵdG ø«ÑYÓdG ≈dGE IOƒ©dÉa ¥QÉØdG ¿ƒ©æ°üj ø«ÑY’ .º¡e ¢SƒàæaƒL ôªãà°SG IÒN’ C G äGƒæ°ùdG ‘ øµd ≥jôW øY ¥ƒ°ùdG ‘ ∫Gƒe’ C G øe ÒãµdG ?Iójó÷G IQGO’ E G

øµdh ∫ɪdG øe ô«ãµdG ≥ØfGC ¢SƒàæaƒL ¿GC í«ë°U

±ƒÿG Ió°T øe Éæ«°ùaÉæe ¿ƒ«Y ‘ ΩódG iQGC âæc'' ''‘ƒ«dG ógÉ°TGC ÉeóæY »µHGC ¿’ B Gh

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


¢ShƒD````````c ä’ƒ£Hh 31 ádƒ÷G áªb ¿ƒ«d - ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH

∫É£H’ C G á£HGôH º∏ëjh ¬°ùØf ∫GƒæªdG ≈∏Y á∏°UGƒªdG ójôj ''»é°SÉ«ÑdG'' IQÉ``````°ùîdG'' :Ωƒ````àfÉ°T ™``jOƒJ »æ©J ¿ƒ```«d ΩÉ``eGC ''∫É````£H’ C G á```£HGQ º```∏M

᪰UÉ©dÉH AGôe’CG á≤jóM Ö©∏e ≈dGE óM’CG óZ QÉ¡f IOhó°ûe Qɶf’CG ¿ƒµà°S ¿É°S ¢ùjQÉH ¢VQ’CG ÖMÉ°U ø«H 31 ádƒédG áªb ø°†àë«°S …òdG ¢ùjQÉH á«°ùfôØdG »a ådÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U ¿ƒ«d ∂«ÑªdhGC ¬Ø«°Vh ¢ùeÉîdG õcôªdG ÖMÉ°U ¿ÉeôL IóMGh á£≤f ≈dGE ¢ü∏≤àJ ób •É≤f ™HQGC iƒ°S ø«≤jôØdG π°üØj ’ å«M ,Ö«JôàdG º∏°S ≈∏Y ¢ùaÉæàdG »a ɪFÉb ø««°ùjQÉÑdG πeGC ≈≤Ñjh ,¢VQ’CG ÜÉë°UGC Rƒa ádÉM »a πÑb á«HhQh’CG á°ùaÉæªdG »a ácQÉ°ûªdG πLGC øe ≈dh’CG áKÓãdG õcGôªdG óMGC hGC Ö≤∏dG ¥QÉØdG ¿qGC ɪH É°†jGC áªFÉb QGhõdG ®ƒ¶M ≈≤ÑJ âbh »a ,ΩÉàîdG øY ä’ƒL ™°ùJ .•É≤f 5 RhÉéàj ’ áÑ©°U IGQÉÑe √ô¶àæJ …òdG π«d Qó°üàªdG ø«Hh º¡æ«H

ÉHhQhGC QÉÑc ±ôW øe ™HÉàe øjôaƒd

äGQÉ°üàf’EG á∏°UGƒe ƒg ºg’CG'' ''¢ùØædÉH á≤ãdG IhQP ≈dGE ∫ƒ°UƒdGh

CGóH ¿B’G ¬æµd ∫hC’G ≥jôØdG øª°V øjôaƒd ¿ÉjO ™aGóª∏d áÑ©°U ájGóÑdG âfÉc ÉÑY’ íÑ°UCG ób ¿B’G ƒg Égh ,≈dhC’G áLQódG ádƒ£H »a ó«L πµ°ûH ∞«qµàj πFÉ°Sƒd É≤ahh ,ôãcCG ¬«∏Y óªà©j πjƒH ÜQóªdG íÑ°UCGh ¿ƒ«d á∏«µ°ûJ »a ÉeÉg ΩɪàgG IôFGO »a ¿ƒµ«°S ¬fEÉa ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y (2-4-4) ™bƒeh ΩÓYE’G ¿qCG ´É°ûj âbh ´ô°SCG »a á≤Ø°üdG AÉ¡fE’ ádhÉëe »ah ,»fɪdC’G ï«fƒ«e ¿ôjÉH øY ≈∏îàJ »c ¿ƒ«d IQGOE’ hQhCG ¿ƒ«∏e 12 ƒëæH É°VôY π°SQCG …QÉaÉÑdG …OÉædG ä ó H C G á « ° ù f ô a ≈ à M h á j õ « ∏ é f E G h á « f É ª d C G á j ó f C G I ó Y q¿ C G É ª c , Ü É ° û d G É ¡ Ñ Y ’ ’ …òdG ¢S’hCG ∫É°û«e ¿ÉL `d ¢Vhô©H Ωó≤àJ óbh ÖYÓdÉH Gójó°T ÉeɪàgG .øjôaƒd ™«H Iôµa ó©Ñà°ùj

øe º°SƒªdG Gòg ≥dÉCàªdG ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ÖY’ ''ΩƒàfÉ°T ¿ƒª«∏c'' øµªJ ô«N’ C G Gòg ¿Gó«e á«°VQGC ≈∏Y ''¿ƒc'' …OÉf ΩÉeGC Iô«Ñc IGQÉÑe ºjó≤J ∫ÓN ó©H ¢VQ’ C G ÜÉë°UGC ≈eôe »a GóL π«ªL ±óg π«°ùéJ ''¿ƒª«∏c'' ´É£à°SGh ∂∏J ∫ÓN âaÓdG ¬≤dÉCJ ó©Hh ,''ô«eOƒH ƒ«JÉe'' ¬∏«eR øe á©FGQ IôjôªJ ¿Gó«ªdG §°Sƒd …ô°üM QGƒM ¢ü«°üîJ ''¿ÉjõjQÉHƒd'' IójôL äQôb IQÉѪdG ±É£àNG πLGC øe ''»L .¢SGC .»H'' ™e Ö©∏j …òdG ''ΩƒàfÉ°T ¿ƒª«∏c'' óYGƒdG 8 ó©H »¡àæà°S ádƒ£ÑdG ¿ q ÉCH ɪ∏Y ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGôd πgƒDªdG ådÉãdG õcôªdG Oƒ©«d ᪰UÉ©dG …OÉf »Øµj •É≤ædG øe Qó≤dG Gògh á£≤f 24 »æ©j Ée ä’ƒL .''1≠«∏dG'' ádƒ£H ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°ùj ¿GC πÑb É«HhQhGC Gõcôe ∞£îjh Iƒ≤H ¿GC ∂àYÉ£à°SÉH πg ,ΩƒàfÉ°T ÓgGC ≈∏Y ¬à∏é°S …òdG ±ó¡dG Éæd ∞°üJ ?¿ƒc

±ƒà°ùjôc'' …Ó«eR ¿qGC ó≤àYGC Ö©∏H ÉeÉb ''ô«eOƒH ƒ«JÉezh ''»dÉL ºK ''äÉgh òN'' á≤jôW ≈∏Y Iôc É¡fGC ó≤àYGC ≥ª©dG »a Iôc »æà∏°Uh ó©Hh ''ô«eOƒH'' ±ôW øe âfÉc Ωhób â¶M’ Iô°TÉÑe IôµdG »dÉÑ≤à°SG äQô≤a ,…ƒëf áYô°ùH ø«©aGóªdG óMGC Ö©∏ªdG ±ôW ≈∏Y ÉÑfÉL ≈ëæJGC ¿GC óMGh A»°ûH ôµqaGC âæc ¬JGP âbƒdG »ah ≥∏bGC »c É¡H Oóq°SGC á≤jôW OÉéjGE ƒgh â≤∏WGC Éeó©H øµd ,¢ùaÉæªdG ´ÉaO ô«q¨J IôµdG âjGCQ ≈eôªdG ƒëf áÑjƒ°üJ ø«©°ùàdG ájhGõdG øµ°ùJh Ó«∏b ÉgQÉ°ùe .»fÉãdG ºFÉ≤dÉH

q X ±ó¡dG GhógÉ°T øjòdG øe ô«ãc ø ¢ù«dh ™jRƒàdG …ƒæJ âæc ∂fGC .≈eôªdG ƒëf Öjƒ°üàdG

¢ù«dh ¿ƒ«d Ωõ¡J ¿GC Öé«a ¿ƒ«d ¿Éµe ≈∏Y ¿hõcôj Éæg ™«ªédG ,ôNGB É≤jôa AÉ≤HGE ¿hójôj ™«ªédGh IGQÉѪdG √òg øµd ''AGôe’CG á≤jóM'' »a ÓeÉc OGõdG øe ´QÉ°üj ¿ƒ«d ¿qGC ≈°ùæf ’ ¿GC Öéj »c π«ëà°ùªdG π©Ø«°Sh Ö≤∏dG πLGC Éfƒeõg GPGE ,ÉfQGO ô≤Y »a Éæ°SôàØj ≈dGE πgÉCàdG º∏M ´Oqƒæ°S ÉæfGC ó«cÉCa .∫É£H’CG á£HGQ ¿É°S ¢ùjQÉH iƒà°ùe ¿GC iôJ πg á£HGQ iƒà°ùe ≈dGE »≤Jôj ¿ÉeôL ?ÉHhQhGC ∫É£HGC

Ö©∏«°S ''»L .¢SGC .»H'' ¿qGE ∫ƒbGC ød hGC É¡H èjƒààdG πLGC øe ∫É£H’CG á£HGQ øµd ,ójQóe ∫ÉjQ hGC áfƒ∏°TôÑH áMÉW’EG √òg »a áfɵe Éæjód ¬fGC ó≤àYGC Ωób Iôc Ωó≤f Éæf’C á«bGôdG á°ùaÉæªdG á∏«ªL á≤jô£H Ö©∏fh á«eƒég Ée Ö°ùM ôªà°ùe óYÉ°üJ »a ÉfGƒà°ùeh ÜÉ°ùàcG Éæ«∏Y Öéj ,¿ƒ©ÑààªdG √ócƒDj á¡HÉéªd á≤ãdÉH »q∏ëàdGh IôÑîdG ¢†©H π°Uh ÉeóæY Gó«L ôcòJGC ,QÉѵdG ΩÉY ∫É£H’CG á£HGQ »FÉ¡f ≈dGE ƒcÉfƒe ó≤àYGC ,ójQóe ∫ÉjôH ìÉWGC Éeó©H 2004 íª°ùj ø«q©e iƒà°ùe ≈dGE Éæ∏°Uh ób ÉæfGC hGC ÉHhQhGC á≤dɪY ΩÉeGC Oƒª°üdÉH Éæd .º¡d πcÉ°ûªdG ¢†©H çGóMGE πb’CG ≈∏Y ≥HÉ°ùdG øe ôÑcGC …ô«gɪL óaGƒJ `cÉæg ?GPɪd ,ºµJÉjQÉÑe ∫ÓN

¿É°S ¢ùjQÉH ø«M òæe ∂d â∏b ɪc Ωób Iôc Ωó≤j íÑ°UGC Ωƒ«dG ¿ÉeôL áYõædÉH õ«ªàJ á∏«ªLh ájô°üY ∫ƒbGC ød ,≥jôØdG »ÑY’ πµd á«eƒé¡dG É¡¡Ñ°ûJ É¡æµd á«dƒª°ûdG IôµdG É¡fGE ᫵«àµàdG πªédG ¢†©H ∫ÓN øe Ó«∏b »æYOh ,GôNƒDe É¡≤«≤ëJ Éæ©£à°SG »àdG ô«gɪédG øe äÉĪdG ∑Éæg ¿qGC ∂d óchDGC ¢ù«d AGôe’CG á≤jóM ≈dGE »JÉCJ »àdG á©HÉàe πLGC øe πH …OÉædG ≥°û©J É¡f’C ¿ƒXƒ¶ëe øëf ,á∏«ªédG Ωó≤dG Iôc Éæ«∏Y Öéjh ô«Ø¨dG Qƒ°†ëdG Gò¡H πµd π«ªédG Oôdh ¬«∏Y ®ÉØë∏d πª©dG .Éæ«a ¬à≤K ™°Vh øe ''¿ÉjõjQÉHƒd'' IójôL øY

ƒfGC ºdh Iƒ≤H Öjƒ°üàdG ójQGC âæc ,’ AÓeõdG ¿’C ™jRƒàdG hGC ôjôªàdG GóHGC º¡«dGE ô¶fGC ºd »æfGC ɪc ø«ÑbGôe GƒfÉc ÉXƒ¶ëe âæc ó≤a ™bGƒdG »ah ,Ó°UGC ºd áMGô°U πµHh »æf’C OhóëdG ó©H’C âæc πH »fÉãdG ºFÉ≤dG ƒëf IôµdG Oó°SGC ,∫h’CG ºFÉ≤dG ƒëf É¡Hƒq°UGC ¿GC …ƒfGC AGƒ°S π«ªL ±ó¡dÉa ∫ÉëdG πc ≈∏Y í«ë°U ,á«f øY hGC ßM áHô°V ¿Éc §°Sh »æfGC ɪH Gô«ãc πé°SGC ’ »æfGC øµd Ö©∏dG áYÉæ°üd ôãcGC π«eGCh ¿Gó«e á∏«ªL É¡∏c »aGógGC q¿ÉEa πé°SGC ɪqd »a ´hQ’CG ƒg ±ó¡dG Gòg ¿qGC ó≤àYGCh äÉÄØdG »a »æf’C ±ôàëªc »Jô«°ùe .á∏Kɪe ÉaGógGC â∏é°S áHÉ°ûdG

≥M ≈∏Y ¿Éc ¿É°ûjO ¿ÉCH ±ôà©j GQGƒjO

ådÉãdG Ö≤∏dÉH ôضj ¿GC ∫hÉëj ¬d áÑ°ùædÉH

É«∏«°Sôeh hOQƒH ™e ø«Jôe ádƒ£ÑdG Ö≤d ≈∏Y GQGƒjO π°üM ôãcGC ±ô©j ¬fGC PGE ¬d ådÉãdG Ö≤∏dG Rôëj ¿GC IôªdG √òg ∫hÉëjh ádƒ£ÑdG ájÉ¡f πÑb OÉédGh »YɪédG πª©dG ᪫b √ô«Z øe »a á≤ãdG ¬jód ∫GõJ ’ É«∏«°Sôe ™aGóªa ,IOhó©e ä’ƒéH ΩƒbGC ¿GC äOQGC ∂dòd áÑ©°üdG á°ùaÉæªdG ÖMGC »æfGE'' :∫Ébh èjƒààdG Ö≤∏dÉH RƒØ∏d á°Uôa ∂jód ¿ƒµJ ÉeóæY ,óMGh ¿GB »a A»°T πµH ¿Éc ƒd ≈àM »dɨdG êÉàdÉH ôضdGh RƒØ∏d A»°T πc π©Øà°S á£HGôdG ¢SÉCµH RƒØdG ójôf øëf ,ɪ¡e ¢ù«d ¬fGE ¿ƒdƒ≤«°S ¢SÉædG øjô°TÉѪdG ø«°ùaÉæªdG ΩÉeGC äÉjQÉѪdG ¿ƒµà°S Égó©Hh ’hGC ≈∏Y »≤Ñf »c É¡«a ôã©àf ’ ¿GC Éæ«∏Y Öéjh ᪰SÉMh ᪡e .''Ö≤∏dG ≈∏Y ®ÉØëdG πeGC

¿ƒ«d ΩÉeGC IGQÉѪdG ¿ q GC ó≤à©J πg ?ºµd áÑ°ùædÉH ádƒ£ÑdG êô©æe ¿ƒµà°S

∫hóL »a ôãcGC Oƒ©°üdG ÉfOQGC GPGE ≈∏YGC áÑJôe ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh Ö«JôàdG º©æa ¬H øëf …òdG ¢ùeÉîdG õcôªdG øe iƒ°üb ᫪gGC äGP ¿ƒ«d IGQÉÑe ¿qGE ádƒ£ÑdG êô©æe ÉgôÑàYGC É«°üî°Th Öéj ,¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉÑd áÑ°ùædÉH ≈∏Y RƒØdG πLGC øe A»°T πc π©Øf ¿GC ójôJ âæc GPGE É«≤£æe ,ô°TÉѪdG Éæ°ùaÉæe

Ö©d …òdG É«∏«°Sôe ∂«ÑªdhCG ÖY’ GQGƒjO ±ôàYG ¬dóÑà°SG ¿ q CG ó©H ¬fCG ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG IGQÉѪdG ÖMCG »fC’ ÉéYõæe âæc'' :∫hC’G •ƒ°ûdG »a ÜQóªdG ΩÉb ÜQóªdG øµd IGQÉÑe πc Ö©dCG ¿CG ójQCGh á°ùaÉæªdG ,¬JGô««¨J ΩGôàMG Öéj ™bGƒdG »ah »æÑé©j ºd QGô≤H ôeCG áHÉ°UE’G øe IOƒ©dG ,»dGƒMCG ø°ùMCG »a øcCG ºd ÉfCÉa ôKCG ɪe á«fóÑdG »JÉfɵeEG øe É°Uƒ≤æe âæc ó≤a ó≤©e GôFÉM ÉÑY’ âëÑ°UCÉa á«ægòdG »JGQób ≈∏Y ÉÑ∏°S »c âbƒdG ¢†©Ñd êÉàMCG ,¿Gó«ªdG §°Sh »a É¡FÉJh »æfCG í°VGƒdG øeh ,»àbÉ«d πeÉc »a ¿ƒcCGh ™Lôà°SCG Éeó©H øµd ô««¨J á¶ëd OhóëdG ó©HC’ É«LGõe âæc ºdh »fÉfCG »æfCÉH â°ù°ùMCG RÉØ∏àdG »a äÉ£≤∏dG â¶M’ »a QƒeC’G íë°UCG ¿CG ≈æªJCG ,≥jôØdG πLCG øe Ö©dCG øcCG .''äÉjQÉѪdG ΩOÉb

''RƒªdG ájQƒ¡ªL'' `H á«°ùfôØdG ájOÉëJ’G ∞°üj ∂«æ«ehO »eÉëe Iôµd á«°ùfôØdG ájOÉëJ’G »°ùfôØdG Öîàæª∏d ≥HÉ°ùdG ÜQóªdG ∂«æ«ehO ¿ƒªjQ ô«¡°ûdG »°ùfôØdG ÜQóªdG »eÉëe ∞°Uh ó≤àfGh ,É«≤jôaGC ܃æéH 2010 ºdÉ©dG ¢SÉCc ó©H ∂«æ«ehO ™e É¡∏eÉ©J »a ''RƒªdG äÉjQƒ¡ªL ióMGE'' πãe ±ô°üàJ É¡fÉCH Ωó≤dG Öîàæªd ôµÑªdG êhôîdG AGQh »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ∂«æ«ehO √ôÑàYG …òdG »°ùfôØdG OÉëJ’EG ∂«æ«ehO »eÉëe ''¿ƒ°ù«fƒc õØ«j ¿ÉL'' á«FÉ°†b á°ù∏L »a ∂dP AÉLh ,∫h’CG QhódG øe ádƒ£ÑdG ''∑É«æ«L'' AÉ≤aQ ´Oqh å«M 2010 ºdÉ©dG ¢SÉCc ádƒ£H øe ''áµjódG'' øe ¬àdÉbGE ôKGE á«°ùfôØdG ájOÉëJ’G øe ¢†jƒ©àH áÑdÉ£ª∏d ∂«æ«ehO É¡eÉbGC »àdG iƒYódG »a ø«aô£dG ∫GƒbGC ≈dGE ´Éªà°SÓd ∫Éjófƒe »FÉ¡f ≈dGE »°ùfôØdG ÖîàæªdG OÉb ∂«æ«ehO ¿qGC ôcòjo .¬à©ª°ùH ≥F’ ô«Z »°ùfôØdG ÜQóªdG √GBQ πµ°ûH ,ÖîàæªdG ÖjQóJ .Iô«¡°ûdG ¿GójR áë£f äó¡°T á«eGQO IGQÉÑe »a í«LôàdG äÓcôH ¿ƒ«°ùfôØdG ô°ùNh É«dÉ£jGE ΩÉeGC 2006 É«fɪdGC

á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG »a Ö©∏d Oƒ©j ød »#jõjôJ

ÖYÓª∏d ≥HÉ°ùdG ''»aƒ«dG'' ºLÉ¡e IOƒY á«fɵeGE »#jõjôJ ó«aGO »°ùfôØdG ºLÉ¡ªdG ∫ɪYGC π«ch hóæ«dÉc ƒ«fƒàfGC ∞îj ºd ™bGƒªdG ¬à∏bÉæJ ôNGB ôÑN »a ≥HÉ°ùdG »dhódG ÖYÓdG ∫ɪYGC π«ch ócGCh ,Gô¡°T 12 òæe É¡LQÉN πëJQG ¿GC ó©H á«dÉ£j’EG ºLÉ¡ªdG πé°Sh ,øgGôdG âbƒdG »a á«∏ëªdG ájóf’CG óMGC ¿GƒdGC ¢üªq≤Jh É°ùfôa ≈dGE IOƒ©dG »a ôµqØj ’ ¬∏cƒe ¿qGC á«°ùfôØdG ∫hóédÉH ≈∏Ø°ùdG õcGôªdG á≤£æe »a §≤°ùj ¿GC πÑb óYÉ°üdG »fÉÑ°S’EG …OÉædG ™e GQƒ¡X 25 »a ±GógGC 10 ''∫ƒ#jõjôJz`H Ö≤∏ªdG ,''ô«Ñc π£H ¬fGC ô¡¶j ∫GRÉe ƒ¡a á浪e É¡fGE º©f ?É«dÉ£j’E IOƒ©dG'' :hóæ«dÉc ∫Ébh ,á«fÉãdG áLQó∏d •ƒÑ¡dÉH GOó¡e íÑ°üjh Ée πc Gògh É«HƒæL ÉjOÉf ¿ƒµj ¿GC á°Uôa ∑Éæg øµd …OÉædG º°SG øY ∞°ûcGC ¿GC ™«£à°SGC ’'' :»#jõjôJ ∫ɪYGC π«ch πªcGCh ¬f’C çóë«°S Gòg ¿GC ó≤àYGC ’'' :hóæ«dÉc ∫Éb ¿Ó«ª∏d hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc π«MQ á«fɵeGE øYh ,''»dÉëdG âbƒdG »a ¬dƒb »æ浪j .''Ée ÉYƒf »dÉ«N πH íLôe ô«Z ∫É≤àfG ƒgh ,ô«ãµdG ∞∏µj

ΩÉeGC ô«N’ C G QÉ°üàf’ E G¿ q GC ó≤à©J πg ¥ÉÑ°S ≈dGE ''»L .¢SGC .»H'' OÉYGC ¿ƒc ?ådÉãdG õcôªdÉH ôضdG

»àdG çÓãdG •É≤ædG âfÉc ,º©f ádƒédG »a QÉjódG êQÉN øe ÉgÉæÑ∏L …OÉf ∫ÉÑ≤à°SG πÑb ºg’CG á«°VɪdG ÉæJGQÉÑeh ô°TÉѪdG Éæ°ùaÉæe ¿ƒ«d ¿’C •É≤f 6 IGQÉѪH É¡Ø°UGC ¬eÉeGC ,OhóëdG ó©HGC ≈dGE ó«Øà°ù«°S É¡H õFÉØdG á«dÉY ≥jôØdG ìhQ ¿ƒµJ ¿GC GóL π«ªL ó©H ó«©H øe ÉfóY Éæf’C Iójó°T á≤ãdGh ΩÉeGC QÉjódG πNGO •É≤ædG ´É«°V »°VɪdG πÑ≤dG ´ƒÑ°S’CG »a ''¿ƒjQƒd'' ,óYGƒ≤dG êQÉN RƒØdÉH ∂dP Éæ°VƒqYh ôãcGC äÉjƒæ©ªdG ™aQ ¿’BG Éæaóg á£HGôd Éæ∏gƒDj õcôe πLGC øe Ö©∏dGh ¬«dGE Éæ∏°Uh …òdG iƒà°ùªdG ¿’C ∫É£H’CG áfɵe ≥ëà°ùf Éæ∏©éj º°SƒªdG Gòg íaɵæ°S ,Rƒé©dG IQÉ≤dG QÉÑc øª°V …òdG Ée iôf ºK á≤«bO ôNGB ≈àM .Ö«JôàdG ∫hóL ¬æY ôØ°ù«°S

É``````«∏«°Sô```````e

''»JÉa'' ∞£N ójôjh ¿Éfƒ«dG QÉÑc ióqëàj IQÉe’ E G …OÉf ócGC ƒcÉfƒe'' :ó«fÉH ¥ôa iƒbGC ô¡b ≈∏Y QOÉb ¬fGC ''AÉ≤ÑdG Éæaógh ádƒ£ÑdG á ¡ H É é e ™ « £ à ° ù j ¬ ≤ j ô a q¿ C G ó « f É H ó c C G É ª c ø°qùëJh É¡jQÉée ≈dEG √É«ªdG äOÉY óbh QÉѵdG á≤HÉ°ùdG ä’ƒédÉH áfQÉ≤e ≥jôØ∏d ΩÉ©dG AGOC’G á¡LGƒªdG Ö≤Y íjô°üàdG ≈dEG ¬©aO Ée ƒgh QÉ°üàfE’G Gò¡H GóL ó«©°S ÉfCG'' :π«d ΩÉeCG á≤HÉ°ùdG âÑKCG ƒcÉfƒe ,ádƒ£ÑdG Ö«JôJ óFGQ ΩÉeCG ≥≤ëªdG ™«ªéa ¥ôØdG iƒbCG ô¡b ≈∏Y QOÉb ¬fCG ™«ªé∏d Gòg ≈∏Y º¡ÄæqgCGh á«dƒLQ IGQÉÑe GhOCG ø«ÑYÓdG Éæ∏©éj Ée äÉeƒq≤ªdG øe ∑Éæg áMGô°U ,QÉ°üàfE’G »a äGQÉ°üàf’G øe ójõªdG ≥≤ëfh äÉÑãH ô«°ùf á Ñ © ° U ä É j Q É Ñ e ∑ É æ g q¿ C G ø e º Z ô d É H π Ñ ≤ à ° ù ª d G º°SƒªdG Gòg AÉ≤ÑdG ≥«≤ëJ ≈≤Ñj Éæaóg ,Éfô¶àæJ .''í«ë°üdG ≥jô£dG »a ô«°ùf øëfh

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

18

…OÉf ¿ÉEa á«°ùfôØdG ''Ö«µ«d'' IójôL ™bƒe Ö°ùM ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG ¬JÉHÉ°ùM »a ™°Vh ƒcÉfƒe IQÉeGE É«dÉM §°ûæj …òdG »JÉa hOQɵjQ ÆQƒÑ°SGôà°Sh âfÉæd ¿qGC hóÑj øµd ,»fÉfƒ«dG ∂«fƒdÉ°S ¢ùjQ’ …OÉf ™e ¿q’C ÖYÓdG äÉeóîH ôضdG πLGC øe óà°ûà°S á°ùaÉæªdG ¢SƒcɫѪdhGCh ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH ø««fÉfƒ«dG ø«jOÉædG »JÉa äÉeóN øe IOÉØà°S’EG »a áë∏e áÑZQ ÉjóHGC ≥jôa ¿qGC hóÑjh ,2013 ájÉZ ≈dGE ¬≤jôa ™e §ÑJôªdG á«dÉe OQGƒe øe Ωõ∏j Ée πc ™°Vƒd ó©à°ùe IQÉe’EG ≥jôØdG ¬LÉàëj Ée Ö∏éd á«æØdG á°VQÉ©dG …ój ø«H º°SƒªdG ájÉ¡f ™e ó«L πª©H Ωƒ≤j ó«fÉH ¿qGC á°UÉN ≈dGE •ƒ≤°ùdG íÑ°T øe ≥jôØdG PÉ≤fGE ∂°Th ≈∏Y ƒgh Ió«ØªdG äÉeGó≤à°S’EG ≈dGE ∂dP hó©jh ,»fÉãdG º°ù≤dG ójõà°S ∂dòd …ƒà°ûdG ''ƒJÉcô«ªdG'' ∫ÓN É¡H ΩÉb »àdG á«dɪdG OQGƒªdÉH ≈¶ëjh ÜQóªdÉH IQGO’EG á≤K º¡LÉàëj øjòdG ø«ÑYÓdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IƒLôªdG .√ô¶f »a ≥jôØdG

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

ƒ`````cÉ`````fƒ`````e


É«fÉŸGC

¿RƒcôØ«d ôjÉH - ïfƒ«e ¿ôjÉH

...ɨ«∏°SófƒÑdG øe 30 ádƒédG áªb

Ö````©∏dG »``a Ö``gP ø``e ¿É```fÉgQ...Ö````≤∏dGh ∫É````£H’ C G á````£HGQ PGE á©FGQ IôàØH ¿RƒcôØ«d ôªj å«M ,ø«≤jôØ∏d áÑ°ùædÉH ÖgP øe É¡WÉ≤f hóÑJ á¡LGƒe »a ¿RƒcôØ«d ôjÉH »fÉãdG õcôªdG ÖMÉ°Uh º°SƒªdG Gòg á«fɪd’ C G ájóf’ C G iƒbGC óMGC ∞«°†à°ù«°S …òdG ïfƒ«e ¿ôjÉH »°VɪdG º°SƒªdG π£H ø«H ø«KÓãdG ádƒédG áªb ¿ƒµà°S ܃j ¬HQóe äÉeóN ´GõàfG »a íéf …òdG …QÉaÉÑdG …OÉædG ≈∏Y ÉØ«°V πëj ¬f’ C ó M’ C G GóZ ¥ÓW’ E G ≈∏Y á∏¡°S ¿ƒµJ ød ¬àª¡e øµd ,(0-1) ÆôÑfQƒf ΩÉeGC §≤°S ÉeóæY »°VɪdG …ôØ«a 5 òæe áªjõ¡dG º©W ¥òj ºdh Iô«N’ C G »fɪãdG äÉjQÉѪdG øe ™Ñ°S »a GõFÉa êôN á≤HÉ°ùdG çÓãdG äÉ¡LGƒªdG ó«°ùJ …òdG ∫OÉ©àdG ô°ùµjh GõFÉa êôîj »µd ¬jód Ée πc Ωó≤«°S ¬æµd ,ófƒªJQhO øY á£≤f 14 ¥QÉØH ∞∏îàj ¬fƒc ¬Ñ≤∏H ®ÉØàM’G »a πe’ C G ó≤a …QÉaÉÑdG …OÉædG ¿ƒµj óbh ,º°SƒªdG ájÉ¡f »a …QÉaÉÑdG …OÉædG ≈dGE π≤àæ«°S …òdG ¢ùµæjÉg .πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc á°ùaÉæe ≈dGE πgƒDªdG ådÉãdG õcôªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ´QÉ°üj ¬f’ C ∂dPh ,(çÓãdG äÉjQÉѪdG »a 1-1) ɪ¡æ«H

ô«°S'' :ÓFÉb IQƒ£°S’CG OQ ,ôª©dG øe ø«©Ñ°ùdG ¬Zƒ∏H ó©H ÖjQóàdG ƒJhGCh ,69 »a ƒgh óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ÜQój ¿ƒ°ùZô«a ¢ùµ«dGC ,GóHGC ÖjQóàdG ¢†aQGC ød ,ø«©Ñ°ùdG »a ƒgh ¿Éfƒ«dG ÜQO πZÉ¡jQ .''∂dP π«îJGC ’ »æfGC ƒdh

ÚHhQ AÉ≤H ¿GC ócƒDJ ¿ôjÉÑdG IQGOGE ácQÉ°ûŸÉH §ÑJôe ÒZ …ÒÑjQh ∫É£H’ C G á£HGQ ‘

»°VɪdG º°SƒªdG ɨ«∏°SófƒÑdG π£H ïfƒ«e ¿ôjÉH …OÉf ócGC …ô«ÑjQ ∂fGôa »°ùfôØdGh ø«HhQ ø«jQGB …óædƒ¡dG ¬«ÑY’ ¿GC »a ≥jôØdG π°ûa ¿GEh ≈àM πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a ¬©e ¿Gôªà°ù«°S ∫QÉc ìô°U å«M ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc á°ùaÉæªd πgÉCàdG :ÓFÉb …QÉaÉÑdG …OÉæ∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »¨«æehQ õæjÉg ÉjGC ™«Ñf ø∏a §≤a ɪg ¢ù«dh ,…OÉædG ™e ɪ¡FÉ≤H ó«cÉCJ »©°SƒH'' ø«HhQ …óædƒ¡dG ìÉæédG ¿Éch Gòg ,''ø««°SÉ°SC’G Éæ«ÑY’ øe ≥HÉ°S âbh »a ìô°U ób 2013 ≈àM ¿ôjÉH ™e √ó≤Y ôªà°ùj …òdG Ö©∏dG ΩóY øe π°†aGC á«HhQhC’G ájófC’G ¢SÉCc »a Ö©∏dG ¿GC ¿ôjÉÑdG ™e √óbÉ©J Oóe ó≤a …ô«ÑjQ ÉeGC ,¥ÓW’EG ≈∏Y É«HhQhGC ¥ƒ°S »a §°ûæ«°S ¬≤jôa ¿GC »¨«æehQ ócGC ɪc ,2015 ≈àM á°ùaÉæª∏d πgÉCàj ºd ¿GEh ≈àM πÑ≤ªdG ∞«°üdG ∫ÓN ä’É≤àf’G .á«HhQh’CG

''âaGôc'' º°†d ≈©°ùj ÚdôH ÉJÒg π°UGƒàj ¢SGô◊G πµ°ûeh

≈eôªdG ¢SQÉM ¿GC ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC ''ôµ«c'' á∏ée äôcP »fɪd’CG ø«dôH ÉJôg …OÉf ΩɪàgG ÜòL âaGôc ¢SÉeƒJ ÜÉ°ûdG ∞°üædG ∫ÓN ïfƒ«e ¿ôjÉH ¥Óª©dG ¬≤jôa ™e Ió«édG ¬°Vhô©H áLQódG ≈dGE §Ñg ób ÉJôg ¿Éch ,»dÉëdG º°SƒªdG øe »fÉãdG IOÉ©à°S’ ¿’BG ¬≤jôW »a hóÑj ¬æµdh »°VɪdG º°SƒªdG á«fÉãdG ɪc ,»fÉãdG º°ù≤dG Ö«JôJ √Qó°üJ ™e AGƒ°V’CG ádƒ£H »a ¬fɵe ä’É≤àfG ¥ƒ°S ∫ÓN ¬aƒØ°U º«Yóàd ᪰UÉ©dG …OÉf ≈©°ùj á°ùaÉæªdG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒµj ≈àM á∏Ñ≤ªdG á«Ø«°üdG ø«ÑYÓdG âaGôc ¿GC iôj å«M πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a ≈dhC’G áLQódG »a .¬≤jôØd Ió«Øe áaÉ°VGE ¿ƒµ«°S

á¡LGƒŸG ᫪gGC øe π∏≤j ''ôØ«∏dG'' ÜQóe

çóëJ ôNGB ó«©°U ≈∏Y ,º∏ëdG ájÉ¡f áHÉãªH ¿ƒµà°S iôNGC áé«àf ¿RƒcôØ«dh (2006 ≈àM 2002 øe) ≥HÉ°ùdG ¿ôjÉÑdG ÜÉ©dGC ™fÉ°U ¿ôjÉÑdG ºdƒDæ°S'' :ÓFÉb óMC’G IGQÉÑe øY ∑’ÉH πµjÉe É«dÉM …QÉaÉÑdG …OÉædG ¿ÉeôM ≈dGE IQÉ°TGE »a ,''¬«∏Y Éfõa GPGE Gô«ãc .ΩOÉ≤dG º°SƒªdG ∫É£H’CG á£HGQ »a ácQÉ°ûªdG øe

᫪gGC øe ¿RƒcôØ«d ôjÉH …OÉf ÜQóe ¢ùµæjÉg ܃j π∏b ''30'' ádƒédG »a óMC’G GóZ ï«fƒ«e ¿ôjÉH Ö©∏e ≈∏Y IGQÉѪdG ´Gô°U »a ᪰SÉM ¿ƒµJ ób »àdGh ,ɨ«∏°SófƒÑdG á°ùaÉæe øe πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc á°ùaÉæe ≈dGE πgÉCàdG áÑ°ùædÉH á«fɪd’CG ádƒ£ÑdG Ö≤d øe Üô≤àdGh …QÉaÉÑ∏d áÑ°ùædÉH Qó°üàªdG øY ¥QÉØdG ¢ü«∏≤àd GógÉL ≈©°ùj …òdG ¿RƒcôØ«∏d GóL áÑ©°U IGQÉÑe ôN’BG ƒg √ô¶àæJ …òdGh ófƒªJQhO É«°ShQƒH .ÆQƒÑjGôa …OÉf ΩÉeGC

ô¨jÉà°ûæjÉØ°T ácQÉ°ûe ∫ƒM ∑ƒµ°T áHÉ°U’ E G ÖÑ°ùH

§°SƒdG §N ÖY’ IQób ∫ƒM ô«Ñc πµ°ûH ∑ƒµ°ûdG ΩƒëJ IGQÉѪdG »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ô¨jÉà°ûæjÉØ°T ¿É«à°SÉH »fɪdC’G øª°V óMC’G GóZ ¿RƒcôØ«d ôjÉH ΩÉeGC ¿ôjÉÑdG É¡°Vƒîj »àdG ÖÑ°ùH ∂dPh ,ɨ«∏°SófƒÑdG ádƒ£H øe ø«KÓãdG ádƒédG äÉ°ùaÉæe …OÉædG Ö«ÑW ôdƒe º∏«¡∏«a õfÉg ìô°U ó≤a ,πMɵdG »a áHÉ°UGE Ωƒ«dGh ᩪédG ¢ùeGC ≥jôØdG ÖjQóJ øY ÜÉ«¨∏d ô£°VG ÖYÓdG ¿GC ¢ù«ªîdG äÉÑjQóJ ∫ÓN áHÉ°UE’G ºdÉCH ô©°T Éeó©H ,âÑ°ùdG ø«HhQ ø«jQGB …óædƒ¡dG Oƒ¡éd π©ØdÉH ¿ôjÉÑdG ó≤àØjh ,»°VɪdG πLGC øe RƒØdG ≈dGE êÉàëj ≥jôØdG ¿ÉCH ɪ∏Y ,±É≤jE’G ÖÑ°ùH πbC’G ≈∏Y ádƒ£ÑdÉH ådÉãdG õcôªdG RGôMGE »a ¬aóg ≥«≤ëJ ¿ôjÉH πàëjh ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »a ácQÉ°ûª∏d ôjÉH πàëj ɪæ«H Ö«JôàdG ∫hóL »a É«dÉM ™HGôdG õcôªdG ï«fƒ«e .»fÉãdG õcôªdG ¿RƒcôØ«d

ɪFGO õfÉ«dGC ‘ äÉjQÉÑŸG'' :¢ùµæjÉg ''‹ áÑ°ùædÉH ájOÉY É¡æµd IÒãe

¢ùµæjÉg QGôb Ö≤Y á°UÉN ᡵf IGQÉѪdG πªëJh Gòg …óædƒ¡dG áaÓNh º°SƒªdG ájÉ¡f »a ¿RƒcôØ«d øY π«MôdÉH å«M ,ïfƒ«e ¿ôjÉÑd »æØdG ôjóªdG Ö°üæe »a ∫ÉZ ¿Éa ¢ùjƒd ™e πeÉ©à«°S ¬fGC á«fɪdC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd ¢ùµæjÉg ìô°U …GC ™e πeÉ©àj ɪc ,ï«fƒ«e »a õfÉ«dGC Ö©∏e ≈∏Y IGQÉѪdG ΩÉ©dG Ωɪàg’G'' :ÓFÉb Oó°üdG Gòg »a í°VhGCh ,iôNGC IGQÉÑe ɪHQ ôÑcGC ¿ƒµ«°S »ÑfÉL øe Ωɪàg’G ,ájɨ∏d É©ØJôe ¿ƒµ«°S Qƒ¶æªdG Gòg øe'' :∞«°†«d ,''¿ôjÉÑdG ÖjQóàd πMQÉC°S »æfC’ Oôée É¡fGE »d áÑ°ùædÉH ,âëH »∏ªY Ωƒ¡ØªH ôeC’G ™e πeÉ©JGC ¿ƒµJ Ée ɪFGO ïfƒ«e »a IGQÉѪdG ¿GC ºZQ ,ájOÉY IGQÉÑe .''™«ªé∏d Iõ«ªeh á«FÉæãà°SG

¬≤jôa ᪡e ó≤©jh Èc’ C G ÖFɨdG ÚHhQ

±ƒØ°U »a »dhódG …óædƒ¡dG ìÉæédG »fɪd’CG OÉëJ’G ∞bhGC IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H √OôW ôKGE ºµëdG ¬ªà°ûd ø«JGQÉÑe ïfƒ«e ¿ôjÉH 15 √QGó≤e ɨ∏Ñe OÉëJ’G ¬eôZ ɪc ,(1-1) ÆôÑfQƒf ΩÉeGC ¬≤jôa ¬ªà°T ôKGE ,¬Jô«°ùe »a á«fÉãdG Iôª∏d OôW ø«HhQ ¿Éch ,hQhGC ∞dGC ¿ôjÉÑdG áë∏°üªd AGõL á∏cQ ÜÉ°ùàMG ô«N’CG ¢†aQ ó©H ºµëdG õcôªdG πàëj …òdG …QÉaÉÑdG ≥jôØdG ó≤àØ«°Sh ,IGQÉѪdG ájÉ¡f »a º°SƒªdG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ á°ùaÉæe ≈dGE πgƒDªdG ô«Z ,™HGôdG ¿RƒcôØ«d ôjÉH ΩÉeGC áª≤dG IGQÉÑe »a ø«HhQ Oƒ¡L ≈dGE ,πÑ≤ªdG äQƒØµfGôa âNGôàæjG ΩÉeGCh ,ÉæjQGC õfÉ«dG Ö©∏e ≈∏Y óM’CG GóZ ådÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U ôaƒfÉg ¿ÉCH ôcòj ,ô«NC’G Ö©∏e ≈∏Y .§≤a IóMGh á£≤f ¥QÉØH ïfƒ«e ¿ôjÉH ≈∏Y Ωó≤àj

‹Éãeh »æ°S ÖÑ°ùH ÖjQóàdG ¢†aQGC ød'' ''πZÉ¡jQh ¿ƒ°ùZÒa ≈≤Ñj

¬fÉEa RƒØdG ´GõàfG »a íéfh ¿RƒcôØ«d ßëdG ∞dÉM GPGEh ∫hóL Qó°üàj …òdG ófƒªJQhO É«°ShQƒH ≈∏Y •ƒ¨°†dG ójõ«°S å«M ,¿RƒcôØ«d ΩÉeGC •É≤f ¢ùªN ¥QÉØH ɨ«∏°SófƒÑdG Ö«JôJ Öéj ,ÉæØbƒe »a ôµaGC'' :ÓFÉb á£≤ædG √òg ≈dGE ¢ùµæjÉg QÉ°TGC ¬eÉY ≥HÉ°ùdG »dhódG ÖYÓdG πªµjh ,''áÑ∏°U ¢VQGC ≈∏Y ≈≤Ñf ¿GC óàªj Gó≤Y ¬«a ™bh âbh »a ,πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ø«à°ùdGh ¢SOÉ°ùdG Ö≤d RGôM’E √OÉb …òdG …OÉædG ƒgh ,ï«fƒ«e ¿ôjÉH ™e ø«eÉ©d »a √QGôªà°SG ∫ƒM ¬dGƒD°S iódh ,1990h 1989 »eÉY ádƒ£ÑdG

∫ÉZ ¿Éa ádÉbGE ó©H …QÉaÉÑ∏d ¿ÉëàeG ∫hGC AÉ¡fEG πbC’G ≈∏Y øª°†«°S ¬fEÉa ¿RƒcôØ«d RÉa ∫ÉM »ah á°ùaÉæe »a ô°TÉÑe ó©≤e õéMh »fÉãdG õcôªdG »a º°SƒªdG êÉàëj âbh »a ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ÉHhQhCG ∫É£HCG á£HGQ ¢SCÉc • É ≤ f ™ °ù J ¥ Q É Ø H ™ H G ô d G õ c ô ª d G π à ë j … ò d G ï f ƒ « e ¿ ô j É H ¬dÉeB G ≈∏Y ®ÉØëdG πLC G øe RƒØdG ≥«≤ëJ ≈dE G ¿RƒcôØ«d ∞∏N áj󫡪àdG QGhOC’G ≈dEG πgCÉàdGh ,ådÉãdG õcôªdG ≈dEG Ωó≤àdG »a Q É ¶ f C ’ G § ∏ °ù à °S h , ∫ É £ H C ’ G á £ H G Q ≈ d EG É g Q h ó H π g Dƒ J » à d G I G Q É Ñ e ∫ h CG ¿ ƒ µ à °S É ¡ f C ’ ó M C ’ G G ó Z ¿ ô j É Ñ d G ≈ ∏ Y É °† j CG ¢S É j Q ó f CG ó « © °ü J h ∫ É Z ¿ É a á d É b EG Ö ≤ Y ≥ j ô Ø d G É ¡ °V ƒ î j .»æØdG ôjóªdG Ö°üæe ≈dEG ôµfÉj

ådÉãdG õcôŸG Éæaóg'' :ôµfÉj ''∫É£H’ C G á£HGQ ‘ ácQÉ°ûŸGh

¬æWGƒeh ∫ÉZ ¿Éa ∫É≤ªdG ÜQóªdG óYÉ°ùe ≈dƒà«°Sh Gòg ɪd óf’ô«L ¿Éeôg ¬fhÉ©«°Sh ÜQóªdG ᪡e ôµfÉj ¢SÉjQófGC º°SƒªdG ájÉ¡f Ö°üæªdG ¢ùµæjÉg º∏à°ùj ¿GC πÑb º°SƒªdG øe ≈≤ÑJ á£≤f ¥QÉØH ™HGôdG õcôªdG É«dÉM ï«fƒ«e ¿ôjÉH πàëjh ,»dÉëdG ÉÑ©°U GQÉÑàNG âÑ°ùdG Ωƒ«dG √QhóH ¢Vƒîj …òdG ôaƒfÉg øY »a ¿ôjÉÑdG ±GógGC øY ôµfÉj çóëJ å«M ,ÆQƒÑeÉg Ö©∏e ≈∏Y ådÉãdG õcôªdG ƒg ±ó¡dG'' :ÓFÉb ,á«≤ÑàªdG ¢ùªîdG ä’ƒédG ød ôe’CG Gògh ,ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc á°ùaÉæe ≈dGE πgÉCàdGh IQGOGEh »æa ºbÉWh ¿ƒÑY’ ,Éæ©«ªL ÉfóëJG PGE ’GE ≥≤ëàj …QÉaÉÑdG …OÉædG áë∏°SGC ºgGC ôµfÉj ó≤àØ«°Sh ,''¿ƒ©é°ûeh …òdG ºµëdG ¬ªà°ûd ø«JGQÉÑe ∞bhGC …òdG ø«HhQ ø«jQGB ¬æWGƒe .ÆôÑfQƒf ΩÉeGC á≤HÉ°ùdG á∏MôªdG IGQÉÑe OÉb

¢ùµæjÉg ÜQóŸGh ∑’ÉÑd á°UÉN IGQÉÑe

™ªéà°S É¡f’C á°UÉN ᡵf πªëà°S IGQÉѪdG ¿GC ócƒDªdG øeh 1987 øe É°†jGC ¬«∏Y ±ô°TGC …òdG »∏Ñ≤à°ùªdG ¬≤jôØH ¢ùµæjÉg π«MQ ó©H 2009-2008 º°Sƒe ájÉ¡f »a Iõ«Lh IôàØdh 1991 ≈àM »dÉëdG ¬≤jôa ∑ôàj ¿GC ójôj å«M ,¿Éª°ùæ«∏c øZQƒj ÜQóªdG ¬îjQÉJ »a ∫h’CG Ö≤∏d ¬JOÉ«b ∫ÓN øe á浪e á≤jôW π°†aÉCH …GC ¿’C …QÉaÉÑdG …OÉædG ≈∏Y RƒØdG ∫ÉM »a ’GE ≥≤ëàj ød Gògh

- ófƒªJQhO É«°ShQƒH ÆQƒÑjGôa

...¢SƒjQÉH ±Gó¡dG ÜÉ«Z ócÉCJ ó©H

¬`````JOƒY π`````é°ùj ó```b ¿Gó````jR á````«°SÉ°S’ C G á∏````«µ°ûàdG ≈`````dGE

iƒ°S ôµØj ’ óFGôdG ájóg ≈æªàjh RƒØdG ‘ …QÉaÉÑdG øe

É«°ShQƒH ¬jOÉf á∏«µ°ûJ ≈dGE ¿GójR óªëe …ô°üªdG »dhódG Oƒ©j ¿GC ócƒDªdG ºµM »a äÉH …OÉf ø∏YGC å«M ,¢SƒjQÉH ¢SÉcƒd »fÉjƒZGQÉÑdG ºLÉ¡ªdG áHÉ°UGE ó©H á«°SÉ°S’ C G ófƒªJQhO ¬JGQÉÑe »a ¢SƒjQÉH ¬ªéf Oƒ¡L ó≤àØ«°S ¬fGC ''ɨ«∏°SófƒÑdG'' Qó°üàe ófƒªJQhO É«°ShQƒH ÉeÉY 29 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ¿GójR ¿Éch ,á«∏°†Y áHÉ°UGE ÖÑ°ùH óM’ C G GóZ ÆQƒÑjGôa ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG »a É«≤jôaGE ܃æL ΩÉeGC √OÓH Öîàæe ™e ¬àcQÉ°ûe Ö≤Y ¬≤jôa ±ƒØ°U ≈dGE OÉY ób òæe ɨ«∏°SófƒÑdG Qó°üàªd á«°SÉ°S’ C G á∏«µ°ûàdG ≈dGE ó©j ºd ¬æµd »°VɪdG ô¡°ûdG ÆQƒÑ°ùfÉgƒL øe »fÉ©j ¢SƒjQÉH ¿GC …OÉædG í°VhGC ɪc ,»Ñ«∏°üdG •ÉHôdG »a ™£≤H »°VɪdG º°SƒªdG ¬àHÉ°UGE É«°ShQƒH ΩÉeGC á«dÉàdG IGQÉѪdG »a ≥jôØdG ±ƒØ°U ≈dGE Oƒ©«°S ¬æµdh á«∏°†Y áHÉ°UGE ¿RƒcôØ«d ôjÉH ΩÉeGC •É≤f ¢ùªN ¥QÉØH ádƒ£ÑdG ófƒªJQhO Qó°üàjh Gòg ,ñÉHOÓ¨æ°ûfƒe »aGóg áªFÉb Qó°üàj ¢SƒjQÉH ¿GC ôcòj ,ä’ƒL ¢ùªN ôNGB πÑb ∂dPh »fÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U .Éaóg 13 ó«°UôH º°SƒªdG Gòg ɨ«∏°SófƒÑdG »a ≥jôØdG

»dhÉH âfÉ°S ËÉ¡æaƒg ¤GE ∫É≤àf’G πLGC øe ó≤©dG ï°ùa ójôj ÜQóŸG ô¨dƒg …Qƒ£°S’ C G ¬HQóe ¿GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f Ωó≤dG Iôµd á«fɪd’ C G ádƒ£ÑdG »a ô«N’ C G πÑb õcôªdG ÖMÉ°U »dhÉH âfÉ°S …OÉf ø∏YGC 2004 ≈dGE 1993 øe ájhôµdG ¬Jô«°ùe á∏«W ÉeÉY 41ôª©dG øe ≠∏Ñj …òdG »µ°ùaÓ°ù«fÉà°S Ö©dh ,º°SƒªdG ájÉ¡f »a ≥jôØdG `côà«°S »µ°ùaÓ°ù«fÉà°S ó≤Y »¡àæjh ,2006 ΩÉY òæe ¬d ÉHQóeh …OÉædG øY ∫hƒD°ùªc πªY Égó©Hh ,ÆQƒÑeÉg áæjóe »a á«Ñ©°ûdG AÉ«M’ C G óMGC ≥jôa ,»dhÉH âfÉ°S ™e øY ≈∏îà«°S ¬fGC ø∏YGC …òdG ºjÉ¡æaƒg ≈dGE íLQ’ C G ≈∏Y Ωɪ°†f’G πLGC øe ΩÉY πÑb ¬î°ùa »a ¬àÑZQ ióHGC ¬æµd 2012 ΩÉY »µ°ùaÓ°ù«fÉà°S ¥QÉØH ∞∏îàjh á«dÉààe ºFGõg á©Ñ°S AGƒ°V’ C G ádƒ£H ≈dGE ÉãjóM óFÉ©dG »dhÉH âfÉ°S ≈≤∏Jh ,»dÉëdG º°SƒªdG ájÉ¡f »a »dƒjGõà«H ƒcQÉe ¬HQóe .á«fÉãdG áLQódG ádƒ£H ≈dGE •ƒÑ¡dG øe ò≤æªdG ô°ûY ¢ùeÉîdG õcôªdG øY ø«à£≤f

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

19

e ∞≤«°S QhO É«°ShQƒH ƒ©é°û ºjôZ ∞∏N ófƒªJ ôª∏d ï«fƒ«e ¿ôjÉH äÉæ«©°ùàdG I G C ’ h d C …OÉædG ¿’ º¡îjQÉJ »a ≈ a íæªj ób …QÉaÉÑdG ¢ùØæJ á°Uôa º¡≤jôa GOóée OÉ©àH’Gh AGó©°üdG » G d ÉeóæY IQGó°ü ôjÉH ∞«°†à°ùj C G »fÉãdG ¿RƒcôØ«d QGC õfÉ«dG'' Ö©∏e ≈∏Y πÑ≤ªdG óM’ 'Éæj ' a » G d é ƒ d á G d ã Ó K « C G ádƒ£ÑdG øe ø G πjòàe ñÉHOÓ¨æ°ûfƒe É«°ShQƒHh ɪd’ ùeGC âëààaG »àdG á«f Jôàd õæjÉe AÉ≤∏H ᩪédG ¢ G ¬Ñ≤d øY åMÉÑdG ófƒªJQhO GCóHh ,Ö« ªN ™ªL Éeó©H ¬FGOGC »a ™LGôJ äGQÉ°TGE C ’ ù ¢ f ≤ É • a ≤ § a » G ¥QÉØdG ¢ü«∏≤àH e Ñ ô¡¶j 2002 òæe ∫hq ô«N’ É C G ¬JÉjQ C G ™HQ’ ≥jôa øY ¬∏°üØj …òd ¿RƒcôØ«∏d íª°S Ée ,I ≤a •É≤f ¢ùªN ≈dGE ܃∏c øZQƒj ÜQóªdG °ûY áæeÉãdG ádƒédG ó©H 15 ≈dGE ɪ¡æ«H ô ¥QÉØdG π°Uh ¿GC ó©H §¬JGQÉÑe ≈dGE πNój ¿GC ófƒªJQhO πeÉCjh , a IQGó°üdG »a OÉ©àH’ÉH ¬d íª°ùj ™°Vh » »a ƒgh ÆQƒÑjGôa ™e Vƒîj ¿RƒcôØ«d ¿’ C ,AÉ≤∏dÉH √Rƒa ∫ÉM dG ájƒg ô«Ñc πµ°ûH º°ùëj ób AÉ≤d »a ¿ôjÉÑdG ™e ¬JGQÉÑe ¢ îdG »a …QÉaÉÑdG …OÉædG íéf ∫ÉM »a π£Ñùjƒd …óædƒ¡dG ¬HQóe ádÉbGE ó©H ¬d AÉ≤d ô ∫hGC »a kGõFÉa ¬æe êh a (1-1) ÆôÑfQƒf ™e ∫OÉ©àdG ôKGE ∫ÉZ ¿Éa ¢ .á≤HÉ°ùdG ádƒédG » QhO øµd êôîj ¿GC πeÉCj ófƒªJ e ¬à¡LGƒe øe GõFÉa °ù«°S ¢ù«HÉH »dɨæ°ùdG ±Gó¡dG ™ V ° « Ø ¬ a ô G j Ñ ƒ Q Æ G d óg 20) » dGh øeÉã ¬aƒØ°U »a º°†j …ò¡LGh »àdG •ƒ¨°†dGh äÉHƒ©°üdG πc ºZQ (Éa ,Iô«ãc •É≤f ≥«≤ëJ øY √õéY ÖÑ°ùH E G Iô«NC’G IôàØdG »a É¡ òdG ø«gÉ°T …Qƒf »côàdG ¬ªéf iôj å«M ¬fÉCH ,¬JÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »fÉÑ°S’ C øµªj ’ ∏dG Gòg ≤ Ö h ’ ójQóe ∫ÉjQ ≈©°ùj … ,Ö≤∏dG øe ¬≤jôa Ωôëj ¿GC óM’ C G M ó S ° « ª æ © æ É .''¬H RƒØdG øe ≥ëà°ùf øëf'' :ÉØ«°†e

C øµÁ ''¬æe Éæeôëj ¿GC óM’

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG

É°T ’h Ö≤∏dG ≥ëà°ùf'' :Úg


ójóL ø«aôàëªdG É«kª°SQ ¬Ñ≤∏H ∫ÉØàMÓd ó©à°ùj ¢SƒcɫѪdhGC ...AÉ°ùªdG Gòg

...¬eƒéf πoL ¿Gó≤Ød ó©à°ùjh ,»fÉ©j ≥HÉ°ùdG ¬jOÉf

ÆQƒ```Ñ°ùØdƒa äÉ``££îe ø`ª°V »`fÉjR ¢†``aôj ''Qõ`jÉc''h ∫hõ````ædG ó```©H Ée AGô``°ûdG á``«≤MGC ó``æH »``a §```jôØàdG

≈≤∏J ¿GC ó©H √ó≤Y Oóqéj …Oô«ØdÉa QƒÑL ™e óbÉ©àdÉH äÉfɪ°V »fÉÑ°S’ E G ¿GC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f âfhqOo IójóY á«fÉfƒj á«eÓYGE ôjQÉ≤J äócGC äÉ桵àdG áLƒe Ö≤Y πÑ≤ªdG º°SƒªdG ≥jôØdG ¢SGCQ ≈∏Y 𪵫°S …Oô«ØdÉa ƒà°ù«fQGC â°†aQ ¬àLhR) á«∏FÉY ±hôX áé«àf ¬Ñ°üæªd ¬côJ ≥HÉ°S âbh »a âëLQ »àdG ¿GC ≥jôZ’ E G OÓH »a á«°VÉjôdG óFGôédGh ™bGƒªdG ôÑY Öàc Ée øª°V AÉLh .(¬à∏°UGƒe ¥ÉØJ’ π°UƒJh ≥jôØdG IQGOEG ™e ≥HÉ°S âbh »a ™ªàLG »°VɪdG º°SƒªdG ÉZ’Ée ÜQóe á«dɪdG •hô°ûdG ¢†©H ™e iôNGC áæ°ùd Éæ«KGC `H ¬Kƒµe Iôàa ¬ÑLƒªH Oóªj ≥«aQ …ôFGõédG »dhódG º¡eó≤àj ø«ÑY’ 5 ™e óbÉ©àdG É¡æ«H øe »JÉCjh ,á«°VÉjôdGh .Ωƒ«dG AÉ°ùe øe ájGóH ''ɫѪdhGC'' ™e √óbÉ©J »¡æ«°S …òdG QƒÑL

π°UGƒ«°S …Oô«ØdÉa'' :(…OÉædG ¢ù«FQ) ¢ù«cÉæjQÉe ''äÉ≤Ø°üdG »bÉH ∫ɪcGE QɶàfG »a ¬eÉ¡e ¿ƒµ«°S …Oô«ØdÉa ¿GC ìô°U ɪd á«fÉfƒ«dG áaÉë°üdG ¬æY âKóëJ Ée ¢SƒcɫѪdhGC …OÉf ¢ù«FQ ¢ù«cÉæjQÉe ¢Sƒ∏«éfÉØjGE ócGC óbh ɪc ,''á∏eÉc ¬Ñ°T ∂dP áÑ°ùfh πÑ≤ªdG º°SƒªdG Éæ©e ¿ƒµ«°S'' :∫Éb å«M ,ìôq°U ɪc % 99.99 áÑ°ùæH πÑ≤ªdG º°SƒªdG ''ôªë o dG'' ÜQóe ócGC PGE ,º°S’ÉH …Oô«ØdÉa º¡Ñ∏W øjòdG ø«ÑYÓdG ¢†©H ™e ójóéàdG Gòch óbÉ©àdG Üôb øY ¬ãjóM º°†N »a GóL …ôãdG íªdGC .¬eÓµH ¢ù«cÉæjQÉe ºgó°üb øe øª°V ó«cÉCàdÉH óLGƒàe QƒÑL ¿GC »fÉfƒ«dG ΩÓY’ E G

AÉ°ùªdG Gòg ¬HÉ≤dGC ∫hÉCH ∫ÉØàMÓd ó©à°ùj QƒÑL ô«N’ C G ∞«°†à°ùj ÉeóæY ¢SƒcɫѪdhGC π£ÑdG èjƒàJ º«°SGôe Ωƒ«dG AÉ°ùe Éæ«KÉCH ''»cÉ°ùjGQÉc'' Ö©∏e ó¡°ûj ,iôNGC á¡L øe ≥«aQ `d áÑ°ùædÉH GóL É°UÉN á«°ùe’ C G √òg óYƒe ¿ƒµ«°Sh ,á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG á≤HÉ°ùe øe á«eÉàîdG ádƒédG »a É°ùjQ’ ¬°ùaÉæe É°ùjQ’ ∑ÉÑ°T õg ∫ÓN øe É«dÉãe Ωƒ«dG π©éd ''ô°†îdG'' ºLÉ¡e ≈©°ùjh ,ájhôµdG ¬Jô«°ùe »a Ö≤d ∫hÉCH êƒà«°S …òdG QƒÑL .»fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG ´QO AÉ≤∏dG ájÉ¡æH ™aôj ¿GC πÑb »Øjó¡àdG √ó«°UQ ™aôH AÉØàM’Gh »fƒN .…

ájõgÉéd ìÉJôe ƒæ«∏«°SQÉe ƒØ«JQƒÑjO á¡LGƒe πÑb ø°ùëd …OÉf ¬LGƒj ≠æ«°SGQ GóZ ôjófÉàfÉ°S ¬Ø«°†à°ùe óM’ C G ƒØ«JQƒÑjO »a É«fhQƒc’ m ëJ ɪYO πãªj ó ¢UôØd Gô«Ñc áÑ°ùædÉH AÉ≤ÑdG 7 πÑb ø«≤jôØ∏d ájÉ¡f øe ä’ƒL ádƒ£ÑdG ɪc ,á«fÉÑ°S’ E G Ö©∏e »a çóM Ée GPGE ''≠æ«°SGQ'' QÉ°üàfG ó©j á∏«Ä°†dG ≥jôØdG ¢UôØd AÉ«MGE ô«¡°ûdG ''QhRÉjQ'' ÉHhQhGC'' á≤HÉ°ùªd πgƒDe ó©≤e ≈∏Y á°ùaÉæªdG »a »dhódG ádÉM øYh ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ''≠«d ôNGB »a Ió°ûH ≥dÉCàªdG ø°ùëd …ó¡e …ôFGõédG ™bƒe √ô°ûf ôjô≤J ócGC ,±ƒ«°†dG äGAÉ≤d É«°SQÉZ ƒæ«∏«°SQÉe ÜQóªdG ¿GC »ª°SôdG ''≠æ«°SGQ'' ,''ô°†îdG'' ¿Gó«e §°Sƒàe ájõgÉéd GóL ìÉJôe ó°T øe ø«àdƒL πÑb ≈fÉY ø°ùëd ¿GC á°UÉN .äÉÑjQóàdG øY IôàØd ¬Ñ«qZ »∏°†Y

,Iô"ƒH OGQGC ’ɵ°TÉNÉe ∂jô«J ¢VôY ¬°†aQ øµd ¬ØbhGC »fRhôZ

ádÉM §°Sh ∫ƒM äÉ桵àdG ºéædG á¡Lh ó«ée …ôFGõédG øe ájGóH Iô"ƒH ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG òæe äGCóH »àdGh É«ª°SQ ¬fÓYGE øY ¬∏«MQ ƒ¨°SÓZ âÑàc ,Rô«éfGQ áaÉë°üdG ¿GC á«°ShôdG äÉjƒdhGC øª°V ¿Éc »æWƒdG ÖîàæªdG ™aGóe »a Iô«ÑµdG äÉ≤Ø°üdG ÖMÉ°U ’ɵ°TÉNÉe »éfGC …OÉf ¢ù«FQ »YÉ°ùe øµd ,º°SƒªdG Gòg É«°ShQ »°ShôdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a ƒ°†©dG ,''»éfGC'' Iô"ƒH ¢†aQ ɪqd âeó£°UG ±ƒªjôc ¿Éª«∏°S Ée ,»fRhôZ ∂jô«J …OÉf ¬H Ωóq≤J É«ª°SQ É°VôY ’ πµc º¡àdƒ£H ¿ÉCH ¿hhDô≤j ¢ShôdG π©L .''∂«LɪdG'' …ƒ¡à°ùJ

Ihóf GƒdƒqM ∫ÉØWGC ∫GõZ É¡£°ûf »àdG øjôLÉ¡ªdG !»°VÉjQ ôªJƒDe ≈dGE

ÉaôW ∫GõZ QOÉ≤dG óÑY …ôFGõédG »dhódG ¿Éc πª©dG IQGRh ɡશf á«eÓYGE Ihóf »a ’É©a øjôLÉ¡ªdG ±hôX ∫ƒM á«YɪàL’G ¿hƒD°ûdGh »a º¡éeO IQhô°Vh É«dÉ£jGE »a ÖfÉL’ C G OÉ°üàb’G ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j ɪH ™ªàéªdG ó«æéàH IQƒcòªdG IQGRƒdG âeÉb PGE ,∑Éæg øe ¬fƒc øjôLÉ¡ª∏d áÄ«°†e á¡LGƒc ∫GõZ ≥∏q°ùà«d ,É°ùfôa »a øjôLÉ¡e ø«jôFGõL øjƒHGC Ωó≤dG Iôc ∫ÓN øe á«eƒéædG º∏q°S ó©H ɪ«a ’ÉØWGC ¿GC ôe’ C G »a ∞jô£dG øµd ,É«dÉ£jGE »a IhóædG Ghô°†M …QÉH áæjóªH ¢SQGóe øe åjóëdG GƒdƒqMh É¡£°ûf »àdG á«Øë°üdG ∫Gõ¨H GƒØàdG PGE ,»°VÉjQ ôNGB ≈dGE »YɪàL’G ÉjÉÑN øY √ƒdÉC°Sh äÉaGôZƒJhGC AÉ°†eÉEH √ƒÑdÉWh .º°SƒªdG Gòg AÉ≤ÑdG »a ¬Xƒ¶M Gòch ¬jOÉf

30 ºbQ √Qƒ°†M ™«bƒàd ó©à°ùj ..á«dÉ£j’ E G ádƒ£ÑdG »a

…QÉ«dÉc ¬LGƒoj ìÉÑ°üe AÉ≤ÑdG ¿Éª°V øY åëÑjh

IOÉ«≤d ø«ëq °TôªdG RôHGC »fÉjR !Oƒ©°üdG áæ«Ø°S ø∏a á«fÉãdG áLQódG ≈dGE ∫õf Ée GPGE ''»ØdƒØdG'' ¿ƒch âë°VhGC ,áfÉfQ Aɪ°SGC Öë°UGC QÉÑc ø«ÑY’ ΩɪàgG Ö£≤à°ùj áfÉ©à°SÓd ÉCé∏J ób IQGO’EG ¿GC á«côJ á«Øë°U ôjQÉ≤J ≈dGE IOƒ©dG áÑ«àc AÉæH »a á«°SÉ°SGC áæÑd º¡∏©Lh øjQÉ©ªdÉH …òdG »fÉjR ºjôc º¡àeó≤e »a »JÉCjh ,≈dh’CG ''ɨ«∏°SófƒÑdG'' ¿GC ɪ∏Y ,…QÉédG º°SƒªdG ájÉ¡f ≈àM QƒÑ°S QõjÉc ≈dGE ô«YGC ≈°†eGC ¬fGC ɪH øjôNGB ø«ª°Sƒªd óàªj ''»ØdƒØdG'' ™e √ó≤Y .hQhGC ø«jÓe 7 πHÉ≤e äGƒæ°S 4`d 2009 ∞«°U ''»ØdƒØdG'' ídÉ°üd

QõjÉc'' :»côàdG ''QƒÑ°ùfƒZ 365'' ™bƒe ''ÆQƒÑ°ùØdƒa ídÉ°üd »fÉjR »a •ôØj ød

äÉ≤Ø°üdG øY Gôjô≤J »côàdG ''QƒÑ°ùfƒZ 365'' ™bƒe ô°ûf ,πÑ≤ªdG º°Sƒª∏d GOGó©à°SG Égó≤Y QƒÑ°S QõjÉc …OÉf Ωõà©j »àdG »a IQGO’EG ájƒdhGC ƒg Iô"ƒH ó«ée ¿GC ≈∏Y √ó«cÉCJ ÖfÉL ≈dÉEa ≈¶ë«°S »fÉjR ¿GC ôjô≤àdG hQôëe ΩõL ,áeOÉ≤dG IôàØdG ™bƒªdG ¬H AÉL Ée Ö°ùM - »côàdG ≥jôØdÉa ,≠dÉH ΩɪàgÉH ¬Ñ∏L ≥M Ωóîà°ù«°Sh ÆQƒÑ°ùØdƒa `d ¬JOƒY πÑ≤j ød …òdG AGô°ûdG á«≤MGC óæH ¬«∏Y ¢üæj ɪ∏ãe •ô°T …GC ¿hO .''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »fÉjR IQÉYGE ó≤Y »a Öàco

øª°V ¬FÉ≤H ¿Éª°V πLGC øe IRÉàªe á«©°Vh »a »°ûà«d óLƒjo ,ø««dÉààe øjRƒa ¬≤«≤ëJ ôKGE á«dÉ£j’ E G ≈dh’ C G áLQódG ájófGC ,á£≤f 34 ó«°UôH Iô°ûY á°ùeÉîdG áÑJôªdG AÓàYÉEH ¬d É몰S ∫hGC øY §≤a •É≤f 3 ¥QÉØH Ωó≤àj ''»°ShQƒdÉ«édG'' ¿ q GC ºZQh q GE ,•ƒ≤°ùdÉH øjOó¡ªdG ìÉÑ°üe øjódG ∫ɪL AÉ≤aQ ¿ q GC ’ á≤£æªdG øY ôãcGC OÉ©àHÓd á«ÑgP á°Uôa ¿ƒµ∏ªj É«a'' Ö©∏e »a …QÉ«dÉc áaÉ°†à°SG óæY ,AGôªëdG ø«KÓãdGh áãdÉãdG ádƒédG ÜÉ°ùëd ''…QÉe πjO √hDÉ≤aQh ìÉÑ°üe ≈©°ùj PGE ,ƒ«°ûàdɵdG øe RƒØdG ≥«≤ëJh »°ûà«d »a •É≤ædG AÉ≤H’ E »JGQÉÑe ó©H »dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG .ÉjQhóÑeÉ°Sh …õ«æjOhGC

»fƒN .…

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

¬Wƒ≤°S ó¡°ûj ób GóL ÉÑ«°üY ɪ°Sƒe ÆQƒÑ°ùØdƒa ¢û«©j òæe IƒØ°üdG ¥ôa øª°V óLGƒàªdG ƒgh á«fÉãdG áLQódG ≈dGE É¡ª°†j …òdG ΩƒéædG ºc øe ºZôdÉÑa ,´É£≤fG ¿hO áæ°S 14 ¿GC ’GE ,»à«aGôZh ƒ¨«jO ø««∏jRGôÑdG IQƒ°U »a ,√OGó©J ,IôNƒDªdG áÑcƒc øª°V Iôàa òæe óLGƒàe ''ÜÉFòdG'' …OÉf ,OGó©àdG πL C o ¿GC á«fɪdGC á«Øë°U ôjQÉ≤J äócGC Gòg πL’ πH IQOɨª∏d ¿ƒë°Tôe ¿Gó«ªdG §°Sh »ÑY’ á°UÉN ,QÉæàjQ »fɪd’ C G ,ƒ¨«jO ¿GC PGE ,GóL IOÉL É°VhôY ¿ƒµ∏ªjh »fÉHÉ«dG ≈àMh Æô«ÑædÉc »cQɪfGódG ,∑’ƒH »µ«°ûàdG ájóéH ¿hôµØj ºgh iôNGC ájófGC øe äÉÑ∏W Gƒ≤∏J »Ñ«°SÉg .≥jôØdG ∑ôJ »a

ôjóªdGh …õ«æjOhGC ΩÉeGC áÑ©°U ᪡e »a IóÑj ¬ÑÑ°ùH AÉæãdG ≈≤∏àj »dƒHÉæd »°VÉjôdG

¬≤dÉCJ ÖÑ°ùH IóÑj ¿É°ùM …ôFGõédG »dhódG ≈∏Y AGƒ°V’ C G ójó°T ΩɪàgÉH á«dÉ£j’ E G áaÉë°üdG â£∏°S ádÉMGEh á«°SÉ°SGC áfɵe √õéM äó¡°T »àdG Iô«N’ C G IôàØdG »a á°UÉN ,»dƒHÉf ™e âaÓdG ¿’ B G »dƒHÉf ¬«dGE ∫GB Ée »a ô«ÑµdG π°†ØdG ™Lôjh ,A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y ƒfÉZQÉZ ôàdGh »fÉjƒZhQh’ C G ,…QÉédG º°SƒªdG »a äÉ≤Ø°U IóY ó≤©H ΩÉb …òdG ƒgh ,…OÉæ∏d »°VÉjôdG ôjóªdG ¿ƒ¨«H OQÉ°ûàjQ ≈dGE »fÉjƒZhQh’ C G ±Gó¡dG ,IóÑj πãe ø«ÑY’ ¬Ñ∏L ÖÑ°ùH AÉæãdGh IOÉ°T’ E G πLôdG Gòg ≈≤∏J å«M .õjhQ »fÉÑ°S’ E G ™aGóªdGh »fÉaÉc ¿ƒ°ùjOGE

AÓeR ô¡XGC ,ôNGB ÖfÉL øe Iô«Ñc áªjõY …ôFGõédG »dhódG AÉ°ùe º¡Ø«°†H áMÉW’ E G πLGC øe »a QÉ°üàf’G ¿ C G óZ q GC å«M ,óM’ AÉ≤ÑdG ¿Éª°V »æ©j ób …QÉ«dÉc AÉ≤d ±ó¡dG ƒgh ,GóL Iô«Ñc áÑ°ùæH ,ƒfÉc …O »éjƒd ÜQóªdG á∏«µ°ûàd »°ù«FôdG ájõgÉL ócGC ób ìÉÑ°üe øjódG ∫ɪL ¿Éc ɪæ«H …õ«æjOhGC …RÉéfGE QGôµJh IGQÉѪdÉH RƒØ∏d ≥jôØdG ∫h’ C ÉH áMÉW’ E G »°ûà«d ´É£à°SG å«M ,ÉjQhóÑeÉ°Sh Oƒ©j ¿GC πÑb ,≈dh’ C G õcGôªdG ≈∏Y ¢ùaÉæjo …òdG iód IƒæL øe •QÉØdG ´ƒÑ°S’ C G ÓeÉc OGõdÉH .AÉ≤ÑdG ≈∏Y ¬«°ùaÉæe óMGC ÉjQhóÑeÉ°ùH AÉ≤àd’G

º¶àæe πµ°ûH √Qƒ°†M »dhódG ô°ùj’ C G ô«¡¶dG πé°S ¿Éª°V ≈∏Y ¢ùaÉæjo …òdG ¬≤jôa ™e º°SƒªdG ájGóH òæe ôãcGC »fÉK ìÉÑ°üe ôÑà©jo PGE ,ƒ«°ûàdɵdG »a AÉ≤ÑdG ó©Ña ,…QÉédG º°SƒªdG »a ácQÉ°ûe »°ûà«d »ÑY’ ,äÉjQÉѪdG πc Ö©d …òdG »JGRhQ ƒ«fƒàfGC ¢SQÉëdG É¡æeh ácQÉ°ûe 29 ó«°UôH ''ô°†îdG'' ÖY’ »JÉCj äGAÉ≤d 3 øY ìÉÑ°üe ÜÉZh ,É«k°SÉ°SGC IGQÉÑe 23 ÖÑ°ùH IóMGh ,º°SƒªdG ájGóH òæe §≤a ,ÜQóªdG äGQÉ«àN’ ø«Jôeh ±É≤j’ E G »a 30 ºbQ √Qƒ¡X ™«bƒàd ó©à°ùj ɪæ«H .GóZ …QÉ«dÉc AÉ≤d »a ''GB …ô«°S'' ídÉ°üdG óªëe .GC

''»ØdƒØdG'' ¿Gó«e §°Sh ô°UÉæY πc Ék°VhôY â≤∏J

..»dGƒàdG ≈∏Y á°ùeÉîdG Iôª∏d á«°SÉ°S’ C G ¬àfɵe ≈∏Y ßaÉë«o°S

hóëJ Iô«Ñc áªjõY …RÉéfGE QGôµàd √AÉ≤aQ ÉjQhóÑeÉ°Sh …õ«æjOhGC

ácQÉ°ûe ¬≤jôa »ÑY’ ôãcGC »fÉK GókZ 30 ºbQ √AÉ≤d Ö©∏«°Sh

2011-2010 …hôµdG º°SƒªdG ájÉ¡f øY á∏«∏b ™«HÉ°SGC πÑb ™bƒàj ™«ªédG ¿Éc âbh »ah ,Rƒé©dG IQÉ≤dG QÉ£bGC πL »a ºéædG ≈∏Y k Gô«°ùj »Ø«°üdG ä’É≤àf’G ¥ƒ°S ôªj ¿GC ¬«a ≈∏Y ≥ëà∏j ¿GC πÑb Gô«ãc ≈fÉY …òdG »fÉjR ºjôc …ôFGõédG øe ¬«dGE ÉeOÉb »côàdG QƒÑ°S QõjÉc `H IQÉY’EG π«Ñ°S ¿GC á«côJ á«Øë°U ôjQÉ≤J äócGC ,»fɪd’CG ÆQƒÑ°ùØdƒa »dÉëdG ¬jOÉf ø«H Gójó°T ÉYGô°U πNój ób ''ô°†îdG'' hôà°ùjÉe •ƒ≤°S á«fɵeGE »g ¬«a á«©LôªdG á£≤ædG ,''»ØdƒØdG''h .á«fɪd’CG á«fÉãdG áLQódG ≈dGE ƃѰùØdƒa

ɵ«ØæH øe ¬Ñ∏L AGQh ¬f’ C IOÉ°T’ E G ∫Éæj ''¿ƒ¨«H'' !hQhGC ¿ƒ«∏e 3 ió©àj ød √ô©°Sh ƒ¡a ,''…QhR’ B G'' IQGOGE »a …ƒ≤dG πLôdG ¿ƒ¨«H ≈dGE »dƒHÉf ™e »æWƒdG ÖîàæªdG ÖY’ ™«bƒJ »a π°†ØdG ™Lôj ∫ÉM »a »dÉ£j’ E G ≥jôØ∏d ájƒdh’ C G íæªj óæH ™e óMGh º°Sƒªd IóÑj ¿É°ùM IQÉYÉEH áfƒÑ°ûd ɵ«ØæH IQGOGE ™æbGC øe √AÉ≤H »dɨJôÑdG ≥jôØdG ¢†aQ ôKGE á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G Iôàa ΩÉjGC ôNGB »a »dƒHÉf ™e ≈°†eGC …ôFGõédG »dhódÉa ,√ó≤Y AGô°T OGQGC ø°ùMGC …OƒDjh ƒ«°ûàdɵdG »a ójóL øe √QGƒ°ûe IóÑj å©Ñ«d ,ájõ«∏éf’ E G ádƒ£ÑdG ≈dGE π≤àæªdG ¢û«∏M ≥«aQ ¬æWGƒe á≤aQ áfQÉ≤e GóL ¢†Øîæe ô©°S ƒgh ,hQhGC ø«jÓe 3 RhÉéàj ød »dƒHÉf ≈dGE É«FÉ¡f ¬dÉ≤àfG ô©°S ¿ E G ≈∏Y ájhôµdG ¬ª°SGƒe q GC ɪc ,¥ÓW’ .º°SƒªdG Gòg ''ô°†îdG'' ÖY’ ¬eób Ée ™e

ó¨dG Iô¡°S …õ«æjOhGC AÉ≤d »a ¬àfɵe ≈∏Y ¬XÉØM ƒëf ΩÉàN »a …õ«æjOhGC ó¨dG Iô¡°S ∞«°†à°ùj ÉeóæY ,¿Ó«e Qóq°üàªdG øe ôãcGC ÜGôàb’Gh »fÉãdG √õcôe ≈∏Y ®ÉØëdG »dƒHÉf ∫hÉëj …òdG º¡°ùaÉæe Iƒ≤d Gô¶f ,á∏¡°ùdÉH ¬FÉ≤aQh IóÑj ¿É°ùM ᪡e ¿ƒµJ ødh ,á«dÉ£j’ E G ádƒ£ÑdG øe ø«KÓãdGh áKÓãdG ádƒédG …ôFGõédG »dhódG πNój ¿GC ô¶àæªdG øe ɪ«a ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫É£H’ C G á£HGQ á≤HÉ°ùe ≈dGE á∏gƒDªdG á©HGôdG áÑJôªdG ¿Éª°†d ´QÉ°üjo ,ÉeQÉH äÉjQÉÑe ó©H ≥HÉ°ùdG 烪°ùJQƒH ÖYÓd »dGƒàdG ≈∏Y á°ùeÉîdG á«°SÉ°S’ C G IGQÉѪdG »¡a ,ájGóÑdG òæe ¬cGô°TGE ∫ÉM »ah ,É«°SÉ°SGC .É«fÉJÉch ƒjR’ ,…QÉ«dÉc

IójóL äÉ≤Ø°U ó≤Y πÑb IóÑj AÉ≤HGE ≈∏Y õ«côàdG …OÉædG ÜGôàbG πX »a ôÑcGC ¿ƒµà°S »àdG πÑ≤ªdG º°SƒªdG äÉjóëàd ÉÑ°ùëJ iôNGC äÉ≤Ø°U ó≤©d »dƒHÉf IQGOGE ≈©°ùJ ,ôNGB ¥É«°S »ah πÑb ºg’ C G É«FÉ¡f ɵ«ØæH øe IóÑj ó≤Y AGô°T ´hô°ûe ¿ƒµ«°S øµdh ,á«HhQh’ C G ∫É£H’ C G á£HGQ á≤HÉ°ùe »a ácQÉ°ûªdG ¿Éª°V øe »ÑY’ ™e óbÉ©àdG …ƒæj »dƒHÉæd »æØdG ºbÉ£dG ¿ C Gh ,iôNGC äÉ≤Ø°U »a ô«µØàdG q GC PGE ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG óà°û«°S ¢ùaÉæàdG ¿ q ÉEa ó«c’ ô∏æjGE ¿ÉNƒZ ,…ójƒJÉe õ«∏H ,ƒcƒ°ù«°S ≈°Sƒe ∫ƒM ΩÓµdG GCóHh ,ƒfÉZQÉZ ≈àMh Gõæ«jõJÉH π«MQ á«fɵeGE πX »a øjôNGB §°Sh .…ôFGõédG »dhó∏d ôÑcGC á°ùaÉæe ≥∏î«°S Ée ,Ö©∏ªdG RɵJQG §°Sh »a Aɪ°SGC 4 ójôjo …QGõJÉe ¿ C ,iôNGC Aɪ°SGCh q ’ ídÉ°üdG óªëe .GC

20

á«fÉãdG áæ°ùdG 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


ø«aôàëªdG ójóL

''ô°†îdG'' ÖY’ …ô¨J ób ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »a ácQÉ°ûªdG

…Oô«ØdÉah ¿hóÑY `H ™æà≤j ¢SƒcɫѪdhGC ¢ù«FQ GkôµÑe á≤Ø°üdG ΩɪJ’ E ≈©°ùj

á¡LGƒe øY ÖFÉZ »dƒ¨a ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ¿É«Ø°S ¿ƒµ«°S ÖY’ »dƒ¨a øY ÉkÑFÉZ Éjô«ªdCG É«°ùf’Éa á¡LGƒe ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa º°SôH ,Ωƒ«dG á«q°ûY øe 33 ádƒédG ,á«fÉÑ°SE’G ádƒ£ÑdG óMCG ÖÑ°ùH ∂dPh IQÉYE’G ó≤Y OƒæH »dƒ¨a ™æªj …òdG ¬jOÉf á¡LGƒe øe »a ¬«dEG π≤àfG …òdG √Gƒà°ùe »dƒ¨a OÉ©à°SGh Gòg ,»°VɪdG ∞«°üdG ,''ɨ«∏dG'' øe IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN É«éjQóJ øe ¬H ¢SCÉH ’ OóY »a `cQÉ°T ¿CG ó©H QGôb ¿ q CG ócqDƒj Ée Éjô«ªdCG á≤aQ äÉjQÉѪdG Gòg ,ÉkÑFÉ°U ¿Éc »°ùdófC’G …OÉædG ≈dEG ¬JQÉYEG ≥HÉ°ùdG πHƒfhôZ ÖY’ Oƒ©j ¿CG ô¶àæªdG øeh .ádƒ£ÑdG ájÉ¡f ó©H É«°ùf’Éa ≈dEG

¿hóÑY ∫ɪL ™e óbÉ©àdG ≈∏Y Ék«ª°SQ ≥aGh ¢SƒcɫѪdhGC …OÉf ¢ù«FQ ¢ù«cÉæjQÉe ¿ q GC á«fÉfƒj á«eÓYGE ôjQÉ≤J äôcP ''…Oô«ØdÉa ƒà°ù«fQGC'' ™e »°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj √ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ó©H ∂dPh ,»æWƒdG ÖîàæªdG ¿Gó«e §°Sƒàe ¬«∏Y Ée …òdG ¬°ù«Fôd ¿hóÑY øY áÑ«W IQƒ°U π≤f ób ≥Ñ°S’ C G É«∏«Ñ°TGE ÜQóe ¿Éch ,''»∏«ØjôJ'' `d »fÉÑ°S’ E G ÜQóªdG .’ÉaÉc ™e äÉ°VhÉتdG ÜÉH íàa iƒ°S ¿’ B G

¿Gó«e §°Sƒàe ™e óbÉ©à∏d k GógÉL ≈©°ù«°S ¢SƒcɫѪdhGC ¿qGC »æ©j ób iôNGC á¡L øeh ,∂°T ¿hO ¿hóÑY ¿ƒµ«°S ójóL »eƒég ób Ée ,''ô°†îdG'' ÖY’ ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ »a ácQÉ°ûªdG …ô¨Jo ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH ÜÉ°ùM ≈∏Y ''ôªM’CG'' …OÉædG π°q†Øj ¬∏©éj .…ó«∏≤àdG ¬ªjôZ

IGQÉÑe ™e óYƒe ≈∏Y ¿hóÑY Éæ«KGC »a á«∏µ°T

»a √Gƒà°ùe øY ¢VGQ Oƒ«©°S »∏gC’G ™e ójóédG √Qƒ¡X Oƒ«©°S ô«eCG ÜôYCG øY »∏gC’G ÖY’ iƒà°ùªdG ≈∏Y √É°VQ »a ¬H ô¡X …òdG ¬≤jôa IGQÉÑe OÉëJG ΩÉeCG Iô«NC’G ádƒ£ÑdÉH áWô°ûdG Gkô«°ûe ,ájô°üªdG ™∏£àj ¬fqCG ≈dEG ¢UôØdG øe ójõªd á∏MôªdG ∫ÓN πc ô¡¶«od á∏Ñ≤ªdG ,äGQób øe ¬jód Ée »a ≥HÉ°ùdG »àjƒµdG »Hô©dG ÖY’ ±É°VCGh RGôMEG ≈ªæJCG âæc'' :''∫ƒZ'' ™bƒªd íjô°üJ k ÓjƒW ∫GR ’ âbƒdG ,áWô°ûdG AÉ≤d »a ±óg AGOCG ºjó≤Jh äGOƒ¡éªdG áØYÉ°†ªd ≈©°SCÉ°Sh ô«gɪédG ôµ°TCG ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a π°†aCG ºZQ Iô«NC’G áfhB’G »a Iƒ≤H »æJófÉ°S »àdG .''ΩɶàfÉH »àcQÉ°ûe ΩóY

¬aGógCG ™HÉ°S πé°ùjo QÉcôc á«JGQÉeE’G ádƒ£ÑdG »a äÉ°ùaÉæe øª°V á©HÉ°ùdG ádƒédG ádƒ£H øe Iô°ûY á«JGQÉeE’G áLQódG ºjôc íæe ,á«fÉãdG ÖY’ QÉcôc »æWƒdG ÖîàæªdG á櫪K á£≤f ≥HÉ°ùdG ,äGQÉeE’G ¬≤jôØd á¡LGƒªdG ∫ÓN ¬à©ªL »àdG â¡àfGh Ö©°ûdÉH ∫OÉ©àdG ™bh ≈∏Y ∫OÉ©àdG ±óg QÉcôc πqé°Sh ,(1`1) »HÉéjE’G ᣰSGƒH á¡LGƒªdG øe Iô«NC’G á≤«bódG »a øY Ö©°ûdG ¢SQÉM õéY Iô°TÉÑe áØdÉîe ôà°ù°ûfÉe ÖY’ ≈°†eCGh Gòg ,É¡d …ó°üàdG .º°SƒªdG »a ¬aGógCG ™HÉ°S ≥HÉ°ùdG »à«°S

»HQGO »a ∫OÉ©àj ∫É°SÉæe êƒ∏c

,IRÉપdG á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG ≈∏Y QÉà°ùdG ó¨dG á«°ûY ∫ó°ùjo øª°V »æWƒdG ÖîàæªdG ¿Gó«e §°Sƒàe ¿hóÑY ∫ɪL π≤æàj å«M ó≤ah ,á«∏µ°T IGQÉÑe »a ∂jGC IÉbÓªd Éæ«KGC ≈dGE á«eÉàîdG É¡àdƒL á∏gƒDªdG äÉbÉ£ÑdG ióMGE ≈∏Y Ö©∏qdG »a ¬Xƒ¶M ™«ªL ’ÉaÉc á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG øe áYƒªée πé°S ¿GC ó©H ,á«HhQh’CG äÉ≤HÉ°ùª∏d ób ∂jGC IGQÉÑe ¿qGC ôcòjh ,''≠«d ôHƒ°S'' øe Iô«N’CG ä’ƒédG øª°V .’ÉaÉc ¢ü«ª≤H ¿hóÑ©d Iô«N’CG ¿ƒµJ .∫ ≥ëdG óH ´

¢SƒµjÉæ«KÉfÉH ÜGƒHGC ≈∏Y »fÉ£∏°S á«fÉfƒ«dG ᪰UÉ©dG …OÉf ¿qGC »æ©j Ée ∫ƒ°üëdG π«Ñ°S »a πHÉ≤e …GC ™aój ød ,ôaÉgƒd á°SQóe èjôN äÉeóN ≈∏Y ,ájô¡°ûdG IôL’CG ™aóH »Ø൫°S å«M 400 »dGƒM ≈°VÉ≤àj »fÉ£∏°S ¿qGC ôcòjh .Ékjƒæ°S hQhGC ∞dGC

…ôFGõédG ÖYÓdG áfɵe Iô«Ñc âëÑ°UGC ¿Éfƒ«dG »a

»fÉfƒ«dG …hôµdG º°SƒªdG ó¡°Th Gòg å«M ,ø«jôFGõédG ø«ÑYÓd Ékàa’ k GRhôH QɶfGC º¡«dGE Ö∏L k Gô«Ñc k GQGƒ°ûe Gƒeóqb AÉ°†eGE ó©Ña ,á«≤jôZ’EG …OGƒædG ¥ôYGC ∫ÓN ¢SƒcɫѪdhGC »a QƒÑL óLGƒàj ,Ωô°üæªdG …ƒà°ûdG ''ƒJÉcô«ªdG'' ÖîàæªdG »a ¬∏«eR ¿hóÑY ∫ɪL IôµdG »Ñ£b ´Gô°U πëe »æWƒdG ≈dGE »fÉ£∏°S º°†æj ¿GC πÑb ,á«fÉfƒ«dG ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH ΩɪàgG ó©H áªFÉ≤dG á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG ¿qGC ócqƒDj Ée ,ô«N’CG áÑ°ùædÉH áëLÉf á¡Lh âëÑ°UGC .Éæ«ÑYÓd .∫ ≥ëdG óÑY

øe ájGóH á«fÉfƒ«dG ᪰UÉ©dÉH Ωóqbh Gòg ,πÑ≤ªdG »Ø«°üdG ''ƒJÉcô«ªdG'' ,''≠«d ôHƒ°S'' »a k Gó«qL Ékª°Sƒe »fÉ£∏°S 4 É¡dÓN πé q °S IGQÉÑe 22 Ö©d å«M »a áeó≤àe õcGôe πàëj ɪc ,±GógGC .ádƒ£ÑdÉH øjQôªªdG ø°ùMGC Ö«JôJ

¢ù«∏cGôjGE `d ¬JQOɨe Ió«cGC

`d »fÉ£∏°S IQOɨe âJÉHh Gòg ó©H Ék°Uƒ°üN ,IócqƒDe ¢ù«∏cGôjGE ºd …òdG ôe’CG ,ójóéàdG »a ¬∏WɪJ ,ô«¡°ûdG »fÉfƒ«dG …OÉædG QÉ°üfGC ¬∏Ñ≤àj á°UÉîdG º¡à≤jô£H ∂dP ≈∏Y GhOQ å«M ≈∏Y á∏°UGƒàªdG º¡JGô«Ø°üJ ∫ÓN øe ɵ«fƒdÉ°S »HQGO ∫ÓN ô°ùj’CG ºLÉ¡ªdG »fÉ£∏°S º°SG ¿qGC ôcòdÉH ôjóLh ,ô«N’CG áfh’BG »a ájóf’CG øe ójó©dÉH §ÑJQG .»dÉ£j’EG …õ«æjOhGC ÉgRôHGC Iô«N’CG

''ÉfÉÑdG'' õØqëJo ¬à«©°Vh

¥ÉëàdG ¢Uôa øe ójõj Éeh Gòg »g ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH `H »fÉ£∏°S …GC øe √ƒ∏Nh ¬jOÉf ™e ¬à«©°Vh ,ΩOÉ≤dG ¿GƒL ô¡°T øe ájGóH ¬©e ΩGõàdG

á«fÉfƒj á«eÓYGE ôjQÉ≤J äôcP ≈©°ùj ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH …OÉf q¿GC ¢ùeGC ºLÉ¡e »fÉ£∏°S ºjôc ™e óbÉ©à∏d k GôM ¿ƒµ«°S …òdG ɵ«fƒdÉ°S ¢ù«∏cGôjGE ¿GƒL øe ájGóH ¬jOÉf ™e ΩGõàdG …GC øe ∞ë°üdG ójóY äô°ûfh ,πÑ≤ªdG »a IQOÉ°üdG ∂∏J kÉ°Uƒ°üN á«fÉfƒ«dG ÖY’ ¿qGC äócqGC å«M ,ôÑîdG ɵ«fƒdÉ°S ≥ëà∏«°S ≥HÉ°ùdG ÆÉg ¿GO hOGC

∞æ©dG óª©àj ºd Iô"ƒH'' :(≥HÉ°S …óæ∏൰SG ºµM) ∫ÉZhO ''»≤£æe ÖjOÉCàdG áæéd QGôbh

óf’Qóæ°S ΩÉeGC Ék«°SÉ°SGC AÉ≤Ñ∏d í°Tôe IQƒjó"

¢ùjQÉH á¡LGƒªd õgÉL »HÓL ∑≥«É≤Ñ°ëTà»H akÉÑ¿dɃ£àeÑe≈Ég≤ÑôjØdåh«¢Mü,«Éª¡≤«H∏Y∫óh°’CùëG »j ª’°Sáô«d©G°¬Vahóg»aπé''õ°ØSdhøh«M'' óL»°ƒVjhɪGdòGgº°,óSfƒ’ªdQGóæ°S o »FÉ¡f ∞°üf »a ¿ÉeôL ¿É°S .AGôªëdG á≤£æªdG øe Ühô¡∏d çÓãdG •É≤ædG É°ùfôa ¢SCÉc ∫QGB ΩÉeGC á∏¡°S ᪡e »a ôjOÉb OGƒDa ó¨dG á«°ûY π≤æàj ,IRÉપdG á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG øe 31 ádƒédG äÉ°ùaÉæe øª°V ∫hÉæàªH hóÑJ IGQÉÑe »a ∫QGB á¡LGƒªd ¿ƒ«æ«aGC ≈dGE ''ô°†îdG'' ¿Gó«e §°Sƒàe ôjOÉb á≤HÉ°ùdG á¡LGƒªdG »a á«°SÉ°S’CG á∏«µ°ûàdG ≈dGE ¬JOƒY πqé°S ób ôjOÉb ¿Éch ,¿É«°ùædÉa ≈©°ùjh Gòg ,¿ƒ«æ«aGC »a ájGóÑdG òæe Ö©∏d ¬∏gƒDj Ék«bGQ k GOhOôe Ωóqb å«M »°ùfÉf ΩÉeGC .IôNÉCàªdG õcGôªdG øY ÉkàbƒDe OÉ©àHÓd ∂dPh ¬∏≤æJ øe ÓeÉc OGõdÉH IOƒ©∏d ¿É«°ùædÉa

É«kFÉ¡f ó«©∏H ™e óbÉ©àdG »a ÖZôj ¿hOƒ°S

™e Ék«FÉ¡f óbÉ©àdG »a ÉjóqL ôµqØjo ¿hOƒ°S …OÉf ¿qGC á«°ùfôØdG ''¿ƒ«fƒd'' IójôL äôcP äQƒØµfGôa âNGôàfGB øe IQÉYGE πµ°T ≈∏Y Ö©∏j …òdG »æWƒdG ÖîàæªdG ™aGóe ó«©∏H Ö«ÑM ¢ùªM Ée ,¿hOƒ°S ™e ó«qL º°Sƒe ≈∏Y ''¿Éàfƒa ô«∏c'' á°SQóe èjôN ™bqhh ,»fɪd’CG ,Ék«FÉ¡f ¬©e óbÉ©àdG ≈∏Y »fÉãdG »°ùfôØdG º°ù≤dG »a ''»fhOQGC'' á≤£æe πãªe »dhƒD°ùe ó©àHG å«M ,Iô«N’CG áfh’BG »a Ö«gQ πµ°ûH â©LGôJ ¿hOƒ°S èFÉàf q¿GC ôcòdÉH ôjóLh õcôªdG »a ™Ñ≤j äÉH Éeó©H Ék°Uƒ°üN ,Oƒ©°üdG äGô«°TÉCJ ≈∏Y áYQÉ°üªdG ¥ôØdG øY Ó k «∏b .Qó°üàªdG ¿ƒ«ØjGE øY á∏eÉc •É≤f 9 ¥QÉØH ô°TÉ©dG EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

21

¿ƒµ«°S ¿hóÑY ¿qGC ¢SƒcɫѪdhGC ¢ù«Fôd …Qó«ØdÉa ócqGCh Gòg ádƒ≤©ªdG á«dɪdG ¬àª«b ™e Ék°Uƒ°üN ,''ɫѪdhGC'' `d k Gô«Ñc GQɪãà°SG »°VɨàdG ¿hO ,á«fÉfƒ«dG ᪰UÉ©dG …OÉf ∫hÉæàe »a hóÑJ »àdG ÖY’ É¡eóq≤oj ¿GC øµªªdG øe »àdG á«æØdG áaÉ°V’EG ºéM øY ób ¿hóÑY ∫É≤àfG ᪫b ¿qGC ôcòdÉH ôjóLh ,≥Ñ°S’CG »à«°S ôà°ù°ûfÉe …hôµdG Ö£≤dG ¢SƒµjÉæ«KÉfÉH ¿Éch Gòg ,hQhGC ¿ƒ«∏e 2 RhÉéàJ .»dhódG ¿Gó«ªdG §°Sh ™e óbÉ©àdG ¬à«f ø∏YGC ób Éæ«KGC »a ôN’BG

≥jô£dGh Ék«ª°SQ QOɨjo …ôjGõdG ¿hóÑY ΩÉeGC Ió¡ªeo

`H ¥Éëàd’G πLGC øe ¿hóÑ©d á«JGƒe ±hô¶dG hóÑJh Gòg »dhódG …ôjGõdG OGƒL ø∏YGC ¿GC ó©H kÉ°Uƒ°üN ,¢SƒcɫѪdhGC Ée ,á«fÉfƒ«dG ᪰UÉ©dG …OÉf kÉ«ª°SQ ¬JQOɨe ≥HÉ°ùdG »Hô¨ªdG

QGófƒ°SGôc á¡LGƒe »a »ëdƒÑe ≈∏Y ∫ƒ©j É«∏jôc (ôFGõédG â«bƒàH 11) Ωƒ«dG áë«Ñ°U ¢Vƒîj »æWƒdG ÖîàæªdG ¢SQÉM ÜÉgh »ëdƒÑe ¢ùjGQ ø«M ∂dPh á«°ShôdG ádƒ£ÑdG »a ᪡e IGQÉÑe ≈∏Y Qó°üàªdG ∞«°Uh QGOƒæ°SGôc …OÉf πÑ≤à°ùj ádƒédG º°SôH ,GQÉeÉ°S »a ÆQƒdÉà«e Ö©∏e »ëdƒÑe óLGƒàjh Gòg ,''ɨ«d ôªjôH'' øe á°ùeÉîdG º¡ªdG RƒØdG ó©H Ék°Uƒ°üN ,¬dGƒMGC ø°ùMGC »a ∞«Jƒeƒcƒd ΩÉeGC á«°VɪdG ádƒédG »a ≥≤ëªdG ôcòdÉH ôjóLh ,Ö≤∏qdG ≈∏Y ø«°ùaÉæªdG óMGC ƒµ°Sƒe äÉaÉ°ûàcG óMGC ¿’BG óM ≈dGE ôÑà©oj »ëdƒÑe ¿qGC .á«°ShôdG ádƒ£ÑdG »a ójóédG º°SƒªdG

ádƒ£ÑdG Ö≤∏H ¬HQóe Åæq¡j QƒÑL á°UÉîdG ¬à≤jô£H

∫É°SÉæe ô°UÉf ∫OÉ©J ¿Gó«ªdG §°Sƒàe …ôFGõédG »YÉaódG Ωó≤dG Iôµd …óæ∏൰S’G OÉëJÓ E d á©HÉàdG á«ÑjOÉCàdG áæé∏dG QGôb øY ø«≤HÉ°ùdG ø«jóæ∏൰S’G ΩɵëdG óMGC ∫ÉZhO äQGƒ«à°S ™aGO »àdG á¡LGƒªdG »a ºd ''∂«LÉe'' ¿ q GC QÉÑàYÉH »≤£æe QGô≤dG ¿ q ÉCH ∫ÉZhO iôj øjô«ãµdG ¢ùµYh ,Iô"ƒH ó«ée »dhódG ¿ÉC°ûH áØ«ØN áHƒ≤Y QGó°UGE ôKGE ¬≤jôa ⩪L áæéd ô«jÉ©e ≈∏Y AÉæH'' :''»°S .»H .»H'' IÉæ≤d ºµëdG Gòg ∫Éb å«M ,∂«à∏«°Sh Rô«éfGQ IGQÉÑe ºµM √ÉéJ »fGhóY `cƒ∏°ùH º≤j »°S `H êƒ∏c á©eÉL √ógÉ°T Ée ƒgh á«fGhóY ¬«a øµJ ºd Iô"ƒH `cƒ∏°S ¿ q ÉCH ∫ÉZhO ócqGCh ,''GhÉC£NGC º¡fÉCH ó≤àYGC ’h Gòg π©a º¡«∏Y Öéj ¿Éc ÖjOÉCàdG »a êƒ∏c QCG ±CG .''¬«æ«Y »a ºµëdG √ógÉ°T Ée Gògh ∞æY `cÉæg øµj ºdh Oó¡jo øµj ºd'' :±É°VGC ÉeóæY ,É¡æ«M …GQƒe ºµëdG áæjóªdG »HQGO á«fÉehôdG ∂dPh ,áahô©ªdG »°VɪdG º°SƒªdG ƒjQÉæ«°S QGôµàd ≈©°ùj »àdG IGQÉѪdG ∫ÓN äÉ°ùaÉæe øª°V ,»°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ⪫bCG ÖY’ πNOh ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG øe 26 ádƒédG C G IGQÉÑe »a ôgÉÑdG √OhOôe ó©H AÉ≤∏dG Ö©d ɪc Ék«°SÉ°SCG ≥HÉ°ùdG πHƒfhôZ IQƒjó" ¿’óY ó©à°ùj ,¿ƒJôØjGE ΩÉeGC »°VɪdG ´ƒÑ°S’ k eÉc »àdG »KQÉcÉe ∂«e ÜQóªdG á∏«µ°ûJ »a É«°SÉ°SGC AÉ≤Ñ∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ¿Gó«e §°Sƒàe øe ôÑà©jo ∫É°SÉæe ¿ q CG ôcòdÉH ôjóLh ,Ó ∫ÓN »YÉaódG ¿Gó«ªdG »£°Sƒàe ø°ùMCG ádƒédG º°SôH ∂dPh ,óf’Qóæ°S ∞«°†dG ΩÉeGC ájɨ∏d ᪡e á¡LGƒe Ωƒ«dG Iô«¡X ¢Vƒîà°S á«fÉehôdG ádƒ£ÑdG øe ÜÉjE’G á∏Môe C G GƒdhQÉ°T ÖY’ ≈©°ùjh ,IRÉપdG ájõ«∏éf’EG ádƒ£ÑdG øe 33 .IOÉjôdG GQƒ°Tƒª«J É¡«a πàëj »àdG ,IRÉપdG ƒjQÉæ«°S QGôµJ ≈dGE ≥Ñ°S’

á°VôY ¿Éc ¿CG ó©H ∞«æY πNóàd õJÉe AÉ≤d ∫ÓN º°ù≤dG ádƒ£H øª°V ,»fÉãdG »°ùfôØdG »HÓL ºjôc OÉY ô°ùjC’G ô«¡¶dG ≈dEG »éfCG …OÉæd ,¬≤jôa äÉÑjQóJ âàÑKCG ¿CG ó©H á«Ñ£dG ¢UƒëØdG …CG OƒLh ΩóY ¿CG ô¶àæªdG øeh Gòg ,¬àÑcQ ≈∏Y IQƒ£N ™ªéJ »àdG á¡LGƒªdG »a Gkô°VÉM »HÓL ¿ƒµj ¿É°S ¢ùjQÉH …OÉæH ΩOÉ≤dG AÉ©HQC’G Ωƒj ¬≤jôa .á«°ùfôØdG ¢SCɵdG »FÉ¡f ∞°üf øª°V ¿ÉeôL

q GC ó≤à©j …Oô«ØdÉa ¿ƒµ«°S ¿hóÑY ¿ Gkô«Ñc GkQɪãà°SG

»æWƒdG ÖîàæªdG ºLÉ¡e QƒÑL ≥«aQ ÉCæg á°UÉîdG ¬à≤jô£H ¢ShGô«H ¢SƒcɫѪdhGC …OÉfh ádƒ£ÑdG Ö≤∏H …Oô«ØdÉa ƒà°ù«fQGC ¬HQóe AÉ°ûY ᪫b ™aóH ΩÉb ¿GC ó©H ∂dPh ,á«fÉfƒ«dG á«bGôdG á«æ«°üdG ºYÉ£ªdG óMGC »a ôNÉa á≤aQ ¬HQóe QƒÑL ≈≤àdGh ,á«fÉfƒ«dG ᪰UÉ©dÉH ÜQóªdÉH QƒÑL §HôJh Gòg ,áaó°U ¬dɪYGC π«ch èjôN AÉ≤H »a º¡°ùJo ób ,Ió«qL ábÓY »fÉÑ°S’EG .''»∏«ØjôJ'' ±ƒØ°U øª°V ô«°ùcGC á°SQóe

ójóL øe IOÉ°T’ E G ≈≤∏àj ìÉÑ°üe

¿ƒµj ¿ÉCH »dÉ£j’EG ''hô«fÓH ∫GB'' ™bƒe ÉCÑæJ »æWƒdG ÖîàæªdG ô°ùjGC ô«¡X ìÉÑ°üe øjódG ∫ɪL ∂dPh ,''ƒ«°ûàdɵdG'' »a 33 ádƒédG »ÑY’ RôHGC øe »a É¡eóqb »àdG Iô«ÑµdG äÉjƒà°ùªdG ≈dG ô¶ædÉH IGQÉÑe ìÉÑ°üe ¢Vƒîjh Gòg ,Iô«N’CG ä’ƒédG ÖY’ ¿qGC ôcòdÉH ôjóLh ,…QÉ«dÉc ΩÉeGC ᪡e »a Iô¡X’CG ø°ùMGC øe ó©jo ≥HÉ°ùdG ¿ƒjQƒd πëe ¿ƒµj ¿’C ¬ëq °Tôj Ée ,º°SƒªdG Gòg É«dÉ£jGE ''ƒJÉcô«ªdG'' ∫ÓN ájóf’CG øe ójó©dG ´Gô°U .πÑ≤ªdG »Ø«°üdG

ádƒ£ÑdG ΩÉàN »a Éjkƒæ©e GRkƒa ≥≤ëj êÉë∏H ájô£≤dG

ÜÉ°ùM ≈∏Y Ékjƒæ©e k GRƒa óq°ùdG ≥≤qM ádƒédG »a ∂dPh ,(2`3) ™bGƒH äÉ«£jôîdG êÉë∏H ôjòf ∑QÉ°Th ,ájô£≤dG ádƒ£Ñ∏d á«eÉàîdG QGƒWGC á∏«W Ék«°SÉ°SGC »æWƒdG ÖîàæªdG ô«¡X õcôªdG »a ¬ª°Sƒe º«YõdG ≈¡fGC ∂dòHh ,AÉ≤∏dG Gòg ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe ¬d GCƒ°S’CG ƒgh ¢SOÉ°ùdG πÑb ,É«Ñ°ùf á∏jƒW áMGQ »a êÉë∏H πNó«°Sh É¡«a ≈©°ùj »àdG ô£b ô«eGC ¢SÉCc QɪZ ¢VƒN .ádƒ£ÑdG áÑ«N ¢†jƒ©àd

IOƒ©∏d õgÉLh ¬àHƒ≤Y »°†≤j »fÉée

,¢ùeCG πHƒfhôZ ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe ó©H ób »æWƒdG ÖîàæªdG ™aGóe »fÉée ∫QÉc ¿ƒµj πÑb øe ¬«∏Y â£∏q°oS »àdG ¬àHƒ≤Y ≈°†b »a ¬ÑÑ°ùJ ó©H ,Ωó≤dG Iôµd á«°ùfôØdG á£HGôdG âfÉf ΩÉeCG ƒ«°ùcÉLCG AÉ≤d ∫ÓN »YɪL QÉé°T øY »fÉée ÜÉZh Gòg ,¿B’G øe ô¡°T ƒëf πÑb IôjõL …OÉæd Iô«NC’G ™HQC’G äÉjQÉѪdG ´ƒÑ°SC’G Oƒ©j ¿CG ô¶àæªdG øe øµd ,ɵ«°SQƒc »a ¿ƒeƒd ≈dEG ¬jOÉf á≤aQ π≤æàj ø«M ΩOÉ≤dG .1 ≠«d øe 32 ádƒédG áªb

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


É````````jó«e

QÉ`````ÑNGC

...á«°ùfƒàdG á°ùaÉæªdG ¥ƒ≤M Ö°ùµd áeó≤àe äGƒ£N â£N ɪ«a

ójóédG áæ°UGô≤dG ±óg π°UGƒàdG äɵѰTh á«còdG ∫É≤ædG ∞JGƒg èeGôH º«ª°üJ »a á°ü°üîàe áÄ«g ¬JóYGC ôjô≤J QÉ°TGC ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ¿GC ≈dGE äÉ«éeôÑdG áeÓ°S ßØMh ¿Ée’ C G ±ó¡dG âëÑ°UGC »YɪàL’G π°UGƒàdG äɵѰTh á«còdG ''∂àfɪ«°S'' ácô°T Ωõà∏Jh ,âfôàf’ E G áæ°UGô≤d ójóédG øª°†àj …ƒæ°S ôjô≤J ºjó≤àH ôjô≤àdG äóYGC »àdG Ée ºgGCh ,äÉ«éeôÑdG ºdÉY »a äGóéà°ùªdG πµd äÓ«∏ëJ ô°ûf äÉ«∏ªY QGôµJ ƒg ΩÉ©dG Gò¡d Égôjô≤J ¬«dGE QÉ°TGC Iõ¡L’ C G áHÉ°U’ E áã«ÑîdG äÉ«éeôÑdGh äÉ°Shô«ØdG ó©Ña .á°SÉ°ùëdG äÉfÉ«ÑdG áæ°Uôb ±ó¡H á«fhôàµd’ E G iôÑch `cƒæÑdG ≈∏Y »fhôàµd’ E G ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY QÉ°ûàfG äÉ≤Ø°üdGh AÓª©dG äÉfÉ«H øY ∞°ûµ∏d äÉcô°ûdG á«còdG ä’GƒédG ≈dGE ±ó¡dG ∫ƒqëJ ,á°SÉ°ùëdG ájQÉéàdG »©bƒe ƒeóîà°ùe ¢Vô©J óbh ,π°UGƒàdG äɵѰTh øe ójó©∏d ójhQófGC 𫨰ûàdG Ωɶfh ''ôàjƒJ''h '' ƒÑ°ù«a'' äɪé¡dG OóY ¿GC ’GE ,á«°VɪdG IôàØdG ∫ÓN äÉ≤jÉ°†ªdG ™eh .≥∏≤dG ô«ãj …òdG ºéëdÉH â°ù«d É¡«dGE Gƒ°Vô©J »àdG äɪé¡dG √òg ¿GC ≈dGE ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG ô«°ûJ ∂dP äÉ«éeôH ô°ûf »a äÉ«éeôÑdG áeÓ°S ßØëH á≤∏©àªdG á«æ≤àdG ܃«©dG âfôàf’ E G áæ°UGôb π¨à°ùjh ,2010 ∫ÓN äOGR øe âfôàf’ E G ôÑY äÉØ∏ªdGh èeGôÑdG π«ªëJ ≥jôW øY ºààa äÉ«éeôÑdG ∂∏J ô°ûf á«∏ªY ÉeGC .π∏°ûdÉH É¡Ñ«°üJ áã«ÑN .äÉ°Shô«ØdG ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áØFGõdG §HGhôdG ¢†©H ≈∏Y ∫ƒNódG ∫ÓN

ôNGB áë«°U

ó```````jóL

''ƒJ ¿Gh'' IÉæb ≥∏£j ¥OÉ°U AÓY äÉ°ùHôYh äÉ°S πjÉf ≈∏Y á«°VÉjôdG

¥OÉ°U AÓY …ô°üªdG »eÓY’ E G OÉY ó©H ,»eÓY’ E G AÉ°†ØdÉH Qƒ¡¶∏d ôÑY ∂dPh ,Qƒ¡°T IóY ΩGO ∞bƒJ ¿Gh'' º°SG πªëJ IójóL á«°VÉjQ IÉæb ≈∏Y ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f É¡ãH ≥∏£fG ''ƒJ äÉ°ùHôY ø««YÉ棰U’ E G øjôª≤dG ≈∏Y ¥OÉ°U ô¡X óbh ,äÉ°S πjÉfh ƒjOƒà°SGC Ωóbh Ió«dƒdG IÉæ≤dG √òg OÉëJGh »∏g’ C G IGQÉѪd »∏«∏ëJ »a ,AÉ©HQ’ C G â≤∏£fG »àdG áWô°ûdG º°ù≤dÉH ø«≤jôØdG äÉjQÉÑe ≈dhGC »àdG á«∏ëªdG á≤HÉ°ùª∏d »fÉãdG ɪc ,Éeƒj 75 ΩGO ∞bƒJ ó©H âØfƒDà°SG …OÉf øe ¢SÉCµdG óªMGC øe πc πM …OÉf øe ¿É°†eQ óªëeh ,≥Ñ°S’ C G ô°üe Öîàæeh »Ñªdh’ C Gh ,∂dÉeõdG ≈∏Y ¬eób èeÉfôH ∫hGC »a ¥OÉ°U ±ƒ«°V ,É≤HÉ°S áfÉ°SôàdGh »∏g’ C G ≥«∏©àdÉH á«£Y óªëe π㪪dGh Üô£ªdG É°†jGC ΩÉbh ,IójóédG IÉæ≤dG ºJ ¬fÉEa ,IQÉ°TÓ E d .ÓÑ≤à°ùe äÉjQÉѪdG πc ≈∏Yh ≈dh’ C G IGQÉѪdG ≈∏Y ôjRh ¬àªLÉ¡e ó©H …ô°üªdG ¿ƒjõØ∏àdG »a Qƒ¡¶dG øe ¥OÉ°U ™æe ájɪM øY ¢ùYÉ≤àdÉH √ÉjGE ɪ¡àe ,»dOÉ©dG Ö«ÑM ≥Ñ°S’ C G á«∏NGódG ¿ƒjõØ∏àdG ≈∏Y ¬éeÉfôH ºjó≤J øe ¬©æªd »≤ØdG ™aO Ée ,äÉLQóªdG ≥ah ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LGC §Ñ°†H IÉæ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG øµªjh ,…ô°üªdG :á«dÉàdG á«æ≤àdG äÉ«£©ªdG äÉ°S πjÉf :»YÉ棰U’ E G ôª≤dG ¯ HOR :ÜÉ£≤à°S’G -27500 :õ«eôàdG-12476 :OOôàdG -äÉ°S ÜôY :»YÉ棰U’ E G ôª≤dG ¯ VER :ÜÉ£≤à°S’G -27500 :õ«eôàdG -11977 :OOôàdG

øe á£≤d 1 OGORƒ∏H ÜÉÑ°T - 1 ôFGõédG ájOƒdƒe »ª°UÉ©dG ''»HQGódG'' ±GógGC äÉgƒjó«a Ωƒ«dG OóY »a ºµ«∏Y ìôà≤f ≈¡àfG …òdGh OGORƒ∏H ÜÉÑ°Th ôFGõédG ájOƒdƒe …QÉédG ø«H ™ªL …òdG (13O) »a ∞jó¡àdG ≈«dGE ¥ÉÑ°ùdG ÜÉÑ°ûdG ¿Éc å«M ,¬∏ãªd ±óg ∫OÉ©àH AÉ≤∏dG áé«àf OGó≤e ÖYÓdG ∫OÉ©«d ,»ÑjÉ°U ᣰSGƒH ∫h’ C G •ƒ°ûdG øe :±GógC’G §HGQ »∏j ɪ«ah ,(22O) »a OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ±óg ¯ http://www.youtube.com/watch?v=1UdgTMKAhmk ôFGõédG ájOƒdƒe ±óg ¯ http://www.youtube.com/watch?v=m3xOGYkVdrA

âfôàf’G ≈∏Y á°VÉjôdG

∂jOGƒf IógÉ°ûe ójôJ ?á«°VÉjôdG äGƒæ≤dG äÉbÉH »a ∑ôà°ûe ô«Z âfGC »dÉY âfôàfG ∑Gôà°TG ∂∏àªJ πg ?äÉjQÉѪdG πªLÉCH ™àªàdG hGC á∏°†ØªdG ógÉ°ûªdG ≈∏Y π«ëà°ùªdG øe ó©j º∏a ,π«ëà°ùe ô«Z ôe’ C Éa ¿PGE ?≥aóàdG ¢†©Ñd IôµàëªdG á«°VÉjôdG äGƒæ≤dG iód ∑Gôà°TG ábÉ£H ∂∏àªj ’ …òdG ,ô°TÉѪdG ≈∏Y Iôjóà°ùªdG IôµdG AGƒLÉCH ™àªà∏d ÉÑ©°U ,᫪dÉ©dG ä’ƒ£ÑdG ä’ƒ£ÑdG iƒbGC π≤æH âfôàf’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒªdG øe ójó©dG Ωƒ≤J å«M äÉjQÉÑe ºgGC π≤æH Ωƒ≤J ,™bGƒe 3 ºµd Ωó≤f Ωƒ«dGh .᫪dÉ©dGh á«HhQh’ C G : ájõ«∏éf’Gh á«dÉ£j’G ,á«fÉÑ°S’G πãe ᫪dÉ©dG ä’ƒ£ÑdG http://www.meevos.tv http://www.fromsoccer.eu http://www.wii-cast.tv

ΩÉg

ΩÉg

RTL IÉæb ≈∏Y ÉfÉée á«fɪd’ C G ádƒ£ÑdG

CBC ™ªée ™e ∑Gôà°T’ÉH á«fɪd’ C G RTL IÉæb â∏°üëJ »FÉ°†ØdG »fƒjõØ∏àdG π≤ædG ¥ƒ≤M ≈∏Y »dhódG êÉàfÓ E d ø«H ºJ …òdG ¥ÉØJ’G ó©H ,∫h’ C G º°ù≤dG á«fɪd’ C G ádƒ£Ñ∏d ,åÑdG ¥ƒ≤ëd áµdɪdG Sportcast ácô°Th IÉæ≤dG IQGOGE ìƒàتdGh »fÉéªdG ¢Vô©dG ≥M ΩôѪdG ó≤©dG πª°T å«M ∂dòch »dÉëdG º°SƒªdG øe á«≤ÑàªdG ádƒ£ÑdG äÉjQÉѪd AÉ≤∏dG ≈dhGC åH »a IÉæ≤dG ´ô°ûà°Sh ,2012/2011 πÑ≤ªdG ≥ah IÉæ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG ºµæµªjh ,´ƒÑ°S’ C G Gòg øe ÉbÓ£fG :á«J’ B G á«æ≤àdG äÉ«£©ªdG RTL GERMANY :IÉæ≤dG º°SG ASTRA 1E :»YÉ棰U’ E G ôª≤dG Ébô°T áLQO 19.2 :»µ∏ØdG QGóªdG HOR :ÜÉ£≤à°S’G -27500 :õ«eôàdG - 11954 :OOôàdG áMƒàØe :ô«Ø°ûàdG

Iõ¡L’ C A2.35 áî°ùædG Qhó°U ¢ù∏WGC Qƒà°ùjôc

á«°VÉjQ IÉæb ¥ÓWGE »a ôµØJo ''᪰ùf'' ø«àdƒ£ÑdÉH ôض∏d ≈©°ùJh á«HQɨe á«Hô¨ªdGh ájôFGõédG äÉ≤FÉ°†H ¿hôªj ¿ƒæ∏©ªdGh ájOÉ°üàb’G äÉcô°ûdG ∫Gƒe’CG ï°V øY øjõLÉY º¡∏©éJ á«dÉe É¡fGC ɫ檰V »æ©j ɪH Iô¶àæªdG á«Ø«µdÉH QɶàfG »a á«°ùfƒàdG IõØ∏àdG ¢Vô©H â∏Ñb å«M ,»ª°SQ πµ°ûH ¥ÉØJ’G IQƒ∏H á«°ùfƒàdG IõØ∏àdG á°ù°SƒDe âµ°ùªJ ¬«∏Y äOÉàYG ɪ∏ãe π≤ædG »a É¡≤ëH á¡L …GC øe á°ùaÉæe ¿hO ≥HÉ°ùdG »a ''᪰ùf'' ø«JÉæ≤dG â°†aQ ɪ«a ,âfÉc ´É£≤∏d ¿É«ªàæJ ¿Éà∏dG ''π©ÑæM''h AÉ°†«ÑdG ájGôdG ™aQh ΩÓ°ùà°S’G ¢UÉîdG åÑdG ≥M ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ɪ¡≤M ÉJócGCh á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb π©L …òdG âbƒdG »a ∫ƒM ΩƒëJ »àdG πcÉ°ûªdG ÖÑ°ùH É¡°SɪM ó≤ØJ .∞∏ªdG Gòg

''᪰ùf'' IÉæb ≈æÑe øe IócƒDe QOÉ°üe âØ°ûc ∫É°üJG »a »HQɨªdG ™HÉ£dG äGP á«°ùfƒàdG πª©J IÉæ≤dG ¿GC ''»dhódG ±Góq¡dG'' ™e »ØJÉg åÑdG ¥ƒ≤ëH ôض∏d É¡©°Sh »a Ée πc Éjô°üM á«°ùfƒàdG ádƒ£Ñ∏d »FÉ°†ØdG ∫ÉM »a ¬fGC áØ«°†e ,É¡à°TÉ°T ≈∏Y IÉæ≤dG ¬éàà°S ≈¨àѪdG Gòg ≈dGE π°UƒàdG ôFGõédG »a ójóëàdÉHh QGƒédG ∫hO ≈dGE ójóL øe ÜGƒH’CG ¥ô£àd Üô¨ªdGh ájõØ∏àdG äÉ°ù°SƒDªdG ™e ¢VhÉØà∏d π≤f á«fɵeGE ∫ƒM ¿Gó∏ÑdG √ò¡H á«eƒª©dG ≈∏Y á«Hô¨ªdGh ájôFGõédG ádƒ£ÑdG »à°ùaÉæe äÓé°ùªdG ¢Vô©dG á«fɵeGE ™e ô°TÉѪdG QGƒëdG ÜÉH íàa ºJ GPGE É≤M’ ÉgójóëJ ºàj äGAÉ≤∏d πc ¿GC ∫hƒD°ùªdG ¢ùØf QÉ°TGC óbh ,É¡©e á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG ¿ÉCH »MƒJ äGô°TƒDªdG ∫ÉM »ah ,᪰ùf IÉæb ídÉ°üd ¿ƒµà°S IÉæ≤dG ɡરSQ »àdG äÉ©bƒàdG ≥≤ëJ .á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a á«°VÉjQ IÉæb ¥ÓWGE »a ôµØà°S É¡fÉEa

Ö°ùc ∫hÉëJ ''᪰ùf'' êôîJ IôjõédGh ¿ÉgôdG Ωɪàg’G IôFGO øe

Iõ¡L’ C A2.35 IójóédG áî°ùædG äQó°U ôaô«°S ≈∏Y äÉæ«°ùëJ øª°†àJ ¢ù∏WGC Qƒà°ùjôc Canal äÉbÉH áaÉ°VGEh »fÉéªdG ≠櫵dG Canal Satellite h ART Arab ,+Digital áÑ°ùf äOGRh ´ô°SGC ôaô«°ùdG íÑ°UGC PGE ,á«°ùfôØdG radegast ô««¨J ºJ ɪc ,πÑb ɪY ¬JÉÑK º°SÉ≤J øe RÉ¡édG »eóîà°ùe ø«µªàd protocol …GC Rline ᣰSGƒH Iõ¡L’ C G ¢†©H ™e ''π¨fódG'' IOƒLƒªdG äGƒæb πc º°SÉ≤J ¢üî°T …’ C øµªj ôNGB ¢üî°T …GC ™e π¨fO ≈dGE ∫ƒëªdG ¢ù∏W’ C G »a ,ΩGóîà°S’G á∏¡°S á≤jôW »gh Rline `H §≤a ôaô«°ùc ¢ù∏W’ C G ΩGóîà°SG QOÉ°U å«M ¢ù∏W’ C G ≈∏Y º°SÉ≤àdG á≤jôW ¿GC ’GE ,¢ùcƒHÓc Ée ≈∏Y áaÉ°VGEh RG45. πHɵdG ôÑY Iô°TÉÑe ºàJ ôaô«°S ≈dGE ¬∏jƒëJh ''π#fódG'' åjóëJ ºJ ,≥Ñ°S √ô««¨J hGC ∑RÉ¡L åjóëàd …GC ,ô°TÉѪdG ≠櫵dG ød …OÉY ∫ÉÑ≤à°SG RÉ¡L ≈dGE ¬JOÉYGEh π¨fO ≈dGE øY Ó°†a ,ôJƒ«Ñªc RÉ¡L ≈dGE IôªdG √òg êÉàëJ áØ∏àîe äÉbÉÑd »fÉée ôaô«°S êÉeOGE ºJ ∂dP á«bÉH ,á«°VÉjôdG IôjõédG ,ájô°ùjƒ°ùdG ábÉÑdÉc äÉ°S πjÉæ∏d QhÉéªdG 3 Oô«H ∂«àfÓJGC ≈∏Y ¢ù«H ≈∏Y »Hô©dG Üô¨ªdG ''¢Sƒ∏H ∫Éæc'' ábÉH Gô«NGCh .äÉ°ùHôY »YÉ棰U’ E G ôª≤dG

IOƒY ¢Uƒ°üîH ÉjQGƒM ÉéeÉfôH åÑH ''᪰ùf'' IÉæb âeÉbh øe ±ƒ«°†dG øe GOóY ¢Vô¨∏d âYóà°SGh á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG •É°ûf »ª°SôdG ≥WÉædG QGôZ ≈∏Y »°VÉjôdG ó¡°ûªdG äÉfƒµe ∞∏àîe øY πãªe π«∏N øH ∫ɪch »eɪ¡dG ¥QÉW á£HGôdG Öàµe º°SÉH ™æ°üj ∫Gõj ’ …òdG ¥ƒ≤ëdG ´ƒ°Vƒe ø©a .»≤jôa’EG …OÉædG Ö൪dG ƒ°†Y ΩÉb ,á«°ùfƒàdG á«°VÉjôdG •É°Sh’CG »a çóëdG ''᪰ùf'' »JÉæb øY ø«∏ãªe QGƒëdG …OÉ¡dG »°ùfƒàdG »©eÉédG »a ácQÉ°ûªdG øe á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb ÜÉë°ùfG ó©H ''π©ÑæM''h áØ°üH ¢Vô©∏d á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG äGAÉ≤d AGôà°TG äÉ°VhÉØe ¬dÓN ºJh ,IôØ°ûªdGh áMƒàتdG á«°VÉjôdG É¡JÉ°TÉ°T ≈∏Y ájô°üM IõØ∏àdG á°ù°SƒDe ™e ¢VhÉØàdG AÉæKGC É¡«a ô¶æ∏d äÉMôà≤e ºjó≤J ôjƒëJ hGC ó≤©dG ï°ùØH ÉeGE »FÉ¡ædG QGô≤dG PÉîJG πÑb á«°ùfƒàdG äÉjQÉѪd É¡ãH ájô°üM á°ù°SƒDªdG øY ´õæJ áØ°üH ¬dƒ°üa ,»æWƒdG ÖîàæªdGh ¢ùfƒJ ¢SÉCch á«fÉãdGh ≈dh’CG á£HGôdG »àdƒ£H á©eÉé∏d áæjóe ¿ƒjõØ∏à∏d á«°ùfƒàdG á°ù°SƒDªdG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’EG ™e ∫h’CG §°ù≤dG πãªJ »°ùfƒJ QÉæjO ¿ƒ«∏e 4.8 õgÉæj ≠∏ѪH ájhôµdG ¬∏LGC πM …òdG »fÉãdG §°ù≤dGh »°VɪdG ôѪ°ùjO »a ¬∏LGC πM …òdG ∞dGC 60 `H IQó≤ªdG ô«NÉCàdG áÑjô°V ≈dGE áaÉ°VGE ¢SQÉe ô¡°T »a .äÉ≤ëà°ùªdG √ò¡d É¡©aO øY ÉgõéY ÖÑ°ùH ∂dPh QÉæjO ΩOGB óªMGC

≠dÉÑe ™aO ¢†aôJ á«°ùfƒàdG IõØ∏àdG ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y ®ÉØë∏d á«aÉ°VGE

∞∏e »a âÑ∏d ó≤©fG …òdG ÇQGƒ£dG áæéd ´ÉªàLG ¢†ØfG á«°ùfƒàdG IõØ∏àdG á°ù°SƒDªd »ª°SôdG OôdG OhQh ó©H …õØ∏àdG åÑdG ≥HÉ°S âbh »a ¬H âeó≤J …òdG ¢Vô©dG ¢ùØæd Égó«cÉCJ π≤æd hGC ¬«a â∏©°TGC …òdG âbƒdG »a ,§≤a äGQÉ«∏e 4 ™aóH »°VÉ≤dGh áaôàëªdG á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG äÉjQÉѪd …õØ∏àdG π≤ædG ¥ƒ≤M á«eƒª©dG á«fƒjõØ∏àdG äGƒæ≤dG ø«H á°Sô°T ÉHôM ≈dh’CG áLQódG á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb ÜÉë°ùfG πX »a ó∏ÑdÉH á°UÉîdGh .¥ƒ≤ëdG ¥ÉÑ°S øe ájô£≤dG

AÉ°üb’ E ¿É£¨°†j ''π©ÑæM''h ''᪰ùf'' ¥ÉÑ°ùdG øe á«eƒª©dG IõØ∏àdG

äQôb »°VÉ≤àdG äGAGôLGE ∫ƒWh áÑ©°üdG á«©°VƒdG √òg ΩÉeGCh IõØ∏àdG á°ù°SƒDe øY ø«∏ãªe ™e ójóL øe ´ÉªàL’G áæé∏dG ''π©ÑæM''h ''᪰ùf'' »JÉæbh á°ùaÉæªdG ¢ù∏ée øe πch á«°ùfƒàdG Éfɪ°V …õØ∏àdG åÑdG ¥ƒ≤M ™«H IOÉY’E á°†jô©dG •ƒ£îdG ™°Vƒd ø«eÉCJh ájóf’CG áfÉYGE É¡fÉC°T øe »àdG ájó≤ædG ádƒ«°ùdG ôaƒàd ¿GC ɪ«°S ’ ,QGô°V’CG ∞NGC

: ófƒ``eƒµ«∏«J

èjƒààdG á°üæe »a ¢SÉCµdG ∫É£HGC ∞«°†à°ùJ á«°VÉjôdG »ÑX ƒHGC

áKÓãdG RhÉéJ …òdG É¡îjQÉJ ióe ≈∏Y ádƒ£ÑdG ïjQÉJ »a π°†a’ C G IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉe’ E G ádhO ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SÉCc »FÉ¡æd á«°VÉjôdG »ÑX ƒHGC IÉæb á«£¨J ôÑà©J øµj ºdh .»FÉ¡ædG óYƒe øe ΩÉjGC á°ùªN øe ôãcGC ióe ≈∏Y »FÉ¡ædG »aôWh É¡îjQÉJh ádƒ£ÑdG øY èeGôHh äÉeƒ∏©ªH øjógÉ°ûªdG äOhRh áYƒæàeh á∏eÉ°T âfÉc å«M ,ΩÉ©H Oƒ≤Y ∫hGC »FÉ¡f ø°†àëj ¿GC ±OÉ°üJ …òdG 11 ºbôdG âØXh å«M ,''áØ«∏N Éæ∏c'' ¢SÉCµdG »FÉ¡f QÉ©°T QÉ«àNG »a áªgÉ°ùªdG ∫ÓN øe É¡JGQOÉÑe »a ¿Éc πH §≤a á«£¨àdG »a IÉæ≤dG OôØJ ¿Éµa ÉkjOÉf 11 »dɨdG Ö≤∏dG ≈∏Y äRÉM »àdG ájóf’ C G OóY ¿ƒµj ¿GC »a áaó°üdG âªgÉ°Sh »∏NGódG É¡éeÉfôH »a ''IôjõédG'' É¡H êƒJ »àdG ádƒ£H ôNGBh 1975 ΩÉY ¢SÉCµ∏d ádƒ£H ºdh ,ô«ÑµdG »FÉ¡ædG Qƒ°†ëd óaGƒJ …òdG ¢†jô©dG Qƒ¡ªédG ¿ƒ«ëj ºgh á«°VÉjôdG ójGR áæjóe Ö©∏e πNGO Gõ«ªe GQƒ°†M Gƒ∏µ°Th »°VɪdG »a ¢SÉCµdG Gƒ∏ªM GóFÉb 11`d ºjôµàdG k ƒ°Uh á¶ë∏H á¶ëd äÉjôcòdG ¬©e ™Lôà°ùJh ájôK äÉeƒ∏©ªH ógÉ°ûªdG ∫ƒ°†a …ôãàd 31 `dG É¡JÉëØ°U »a âÑ∏bh ¢SÉCµdG ádƒ£ÑH ≥∏©àe çóM …GC IÉæ≤dG ∑ôàJ á£ëe ≈dGE ’ .IôjõédGh IóMƒdG

∞«°†dG QGòàYG ÖÑ°ùH áMƒàØe ä’É°üJG èeÉfôH ≈dGE ∫ƒqëàj ''™WÉ≤dG π«dódG'' OÉëJ’G »a á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG ¢ù«FQ QòàYG Éeó©H ,áMƒàتdG ä’É°üJ’G èeGôH á≤jôW ≈∏Y ''™WÉ≤dG π«dódG'' èeÉfôH øe á≤∏M ºjó≤J ≈dGE ájOƒ©°ùdG á«°VÉjôdG IÉæ≤dG äô£°VG áeÉ©dG áfÉe’ C G ¿GE OƒgôØdG QóH ájOƒ©°ùdG á«°VÉjôdG IÉæ≤dG »a áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe èeÉfôÑdG Ωó≤e ∫Ébh .Iô¶àæªdG á«fÉãdG á≤∏ëdG øY ÜhQÉb óLÉe Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉëJ’G IQGOGE ¢ù∏ée øe íFGƒ∏dG ¢†©H OɪàYG ó©H ¿ƒµj ¿GC ≈∏Y ,ôNGB âbh ≈dGE ÜhQÉb óLÉe ™e ÖJôªdG »fÉãdG AÉ≤∏dG π«LÉCJ âÑ∏Wh IÉæ≤dG âÑWÉN Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉëJÓd Ée Gòg øµdh ,´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f ∫ÓN »fÉãdG AõédG »a √Qƒ¡¶d ¿Éc Ö«JôàdÉa ,AÉ≤∏dG π«LÉCJ πLGC øe Ö«JôJ …GC Éæg øµj ºdh ≥«°V âbh »a â∏°Uh á∏°SGôªdG ¿GC ±É°VGCh .…Oƒ©°ùdG ºJ PGE ,»°SGOôªdG ó¡a ºµëdG ∫GõàYG øY âfÉc á∏jóÑdG á≤∏ëdG ¿GC ôcòj .áYÉ°S 48 ∫ÓN πjóH ∞«°V QÉ°†MGE Ö©°üdG øe ¬f’ C âbƒdG ≥«°V ÖÑ°ùH IÉæ≤∏d ÉÑ©°U ÉaôX ¿Éc ,çóM .ájófGC AÉ°ShDQh ø««eÓYGEh ø«≤HÉ°S ΩɵM ™e á©°SGh ä’É°üJG íàa ºJ ºK øeh ,É¡°ùØf IÉæ≤∏d ¬ãjóM øe äÉ£≤d ¢VôY

:¿ƒè```e`É`f`ô``HjõØ∏àdG á«dÉ£j’G ádƒ£ÑdG

1+ á«°VÉjôdG IôjõédG.................................É°S 14:00 ƒjR’ - É«°ûjôH 9+ á«°VÉjôdG IôjõédG...............................É°S 14:00 …QÉ«dÉc - »°ûà«d 4+ á«°VÉjôdG IôjõédG.................................É°S 14:00 …QÉH - Éæjõ«°ûJ 5+ á«°VÉjôdG IôjõédG..........................É°S 14:00 ¢SƒàæaƒL - Éæ«àfQƒ«a 1+ á«°VÉjôdG IôjõédG..............................É°S 19:45 …õ«æjOhGC - »dƒHÉf

2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG á«dÉ£j’G ádƒ£ÑdG 1+ á«°VÉjôdG IôjõédG..................................É°S 17:00 ƒeô«dÉH - ÉehQ 1+ á«°VÉjôdG IôjõédG.............................É°S 19:45 ¿Ó«e ô«àfGE - ÉeQÉH 9+ á«°VÉjôdG IôjõédG.............................É°S 19:45 ÉjQhóÑeÉ°S - ¿Ó«e

á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG

: á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG

2+ á«°VÉjôdG IôjõédG.....................É°S 16:00 ôjófÉàfÉ°S ≠æ«°SGQ - ¿hQƒc’ 6+ á«°VÉjôdG IôjõédG..............É°S 16:00 ¿ƒî«N ≠æ«JQƒÑ°S - OGó««°Sƒ°S ∫ÉjQ 2+ á«°VÉjôdG IôjõédG........................É°S 18:00 hÉÑ∏«H ∂«à∏JGC - Éfƒ°SÉ°ShGC 2+ á«°VÉjôdG IôjõédG.......................É°S 20:00 ójQóe ƒµ«à∏JGC - ∫ƒ«fÉÑ°SGE

2+ á«°VÉjôdG IôjõédG............................É°S 17:00 ÉcQƒjÉe ∫ÉjQ - É"’Ée 10+ á«°VÉjôdG IôjõédG..............................É°S 17:00 É«∏«Ñ°TGE - »aÉà«N 2+ á«°VÉjôdG IôjõédG..............................É°S 19:00 É«°ùf’Éa - Éjô«ªdGC 2+ á«°VÉjôdG IôjõédG..........................É°S 21:00 áfƒ∏°TôH - ójQóe ∫ÉjQ

Orange Sport.......................É°S 14:30 ¿RƒcôØ«d ôjÉH - ï«fƒ«e ¿ôjÉH Orange Sport........................É°S 16:30 ÆQƒÑjôa - ófƒªJQhO É«°ShQƒH

á«fɪd’ C G ádƒ£ÑdG

Orange Sport.............................É°S 17:30 04 ∂dÉ°T - øªjôH QOô«a

2011 πjôaGC 18 ø«æK’G : á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG

2011 πjôaGC 17 óM’ C G ájõ«∏éf’G ádƒ£ÑdG

2+ á«°VÉjôdG IôjõédG........................É°S 20:00 ᣰùbô°S ∫ÉjQ - ∫ÉjQÉ«a EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

22

á«fɪd’ C G ádƒ£ÑdG

Canal +.........................................É°S 16:30 ∫ƒHôØ«d - ∫Éæ°SQGC

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


á```MGôà°SGE

:¬d ∫É≤a ,√ò«eÓJ óMGC äÉ«°VÉjôdG IOÉe PÉà°SGC ∫ÉC°S 15 ô«¨°üdG ∑ÉNGC íæeh ô«fÉfO 10 `códGh `cÉ£YGC ƒd'' :ò«ª∏àdG ¬«∏Y Oôa ,''á«∏ª©dG √òg …hÉ°ùJ ºc ,GQÉæjO .''ô«fÉfO 5 ¬æe òNGBh ¬Hô°VCG ÜôëdG …hÉ°ùJ''

¢ù«æ«" ÜÉàc øe

á```àµf Ωƒ«dG

≥```````````«dÉ©Jh Qƒ````````°U

±GógGC ó«°UQ í°Vƒj »fÉ«H º°SQ ƒfÉ«à°ùjôch »°ù«e øe πc á«fÉÑ°S’ E G ádƒ£ÑdG »a

äÉëØ°U ‘ √Qƒ°†M πé°ùj QQó«a ÉÑ≤d 16 `H áYƒ°SƒŸG

:Iô"ƒH ,áfÉî°ùdG'' ,ô£ªdG ,QÉædG ...ôéëdG ≈àMh è∏ãdG »a É¡Ñ«éf »à°UÓH ádƒ£ÑdG ''ájõ«∏éf’ E G

™HQ’ C G äGQhódG »a ÉÑ≤d 16 QQó«a »LhQ …ô°ùjƒ°ùdG ¢ùæàdG ÖY’ ≥≤M ¬ª°SG ÖYÓdG πé°S å«M ,áÑ©∏dG √òg ïjQÉJ »a »°SÉ«b ºbQ ƒgh iôѵdG PGE ,ÜÉ≤d’ C G øe ó«°UôdG Gò¡H á«°SÉ«≤dG ΩÉbQÓ C d ¢ù«æ«" áYƒ°Sƒe »a ¢ü∏îà∏d ÓjƒW ƒdQÉc »àfƒe »a RƒØdG ¬d ≥Ñ°ùj ºd …òdG QQó«a ógÉL »a áMƒàتdG É°ùfôØH √Rƒa ºZQ á«∏eôdG »°VGQ’ C G ≈∏Y ¢ü≤f Ió≤Y øe Ö«∏«a »fɪd’ C G ÖYÓdG ΩÉeGC ôJƒJ áeÓY …GC ô¡¶j ºd ¬æµd 2009 ƒdQÉc »àfƒe ádƒ£Ñd »fÉãdG QhódG ÜÉ°ùëd á∏«ëdG π«∏b ôÑjGô°ûdƒc ø««Øë°ü∏d ÉeÉY 29 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …ô°ùjƒ°ùdG ÖYÓdG ∫Ébh ,IòJÉ°SÓ C d ä’ƒ£ÑdG º°Sƒe »a »d áÑ°ùædÉH Ió«L ájGóH ™Ñ£dÉH É¡fGE'' :IGQÉѪdG Ö≤Y âæc »àdG AÉ«°T’ C G πµH ΩÉ«≤dG øe â浪J å«M ,á«∏eôdG »°VGQ’ C G ≈ ∏Y AÉ¡fGE â©£à°SGh IGQÉѪdG ∫GƒW iƒà°ùªdG äÉÑK ≈∏Y â¶aÉMh É¡«a ÖZQGC .''¬ÑZQGC âæc …òdG πµ°ûdÉH •É≤ædG

ÜÉ`````ƒ```````j`j`ó`«``Ø`d`G`````©dGC 2012 â«∏jGE È«æ°ùd ÊÉãdG QGó°U’ E G ¥ÓWGE êhôîdG πLGC øe ¿ƒ«∏ÑjQ »fÉ£jôÑdG ÜÉ©d’ C G Qƒ£e ™e É¡fhÉ©J õª«L 505 ácô°T âæ∏YGC »JÉCjh ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG É¡Mô£d ''â«∏jGE ôÑ«æ°S'' Öjƒ°üàdG áÑ©∏d »fÉãdG QGó°UÓ E d Iõ«ªàe áî°ùæH ∫hÉæàj …òdGh ,2005 ΩÉY ≥∏WGC …òdG ∫h’ C G QGó°U’ E G çGóMGC πªµà°ù«d ójóédG QGó°U’ E G ∫QÉc …ô°ùdG 𫪩dG ∫ƒM çGóM’ C G QhóJ å«M ,á«fÉãdG ᫪dÉ©dG ÜôëdG AÉæKGC ¢UÉæb ä’ƒ£H ΩÉY á«fɪd’ C G ájhƒædG QGô°S’ C G ∞°ûc »à««aƒ°ùdG OÉëJ’G ä’hÉëe •ÉÑMGE AÉæKGC ¿ô«Hô«a iƒ°S É¡∏«°UÉØJ øe ójó©dG øY áÑ©∏dG GQƒ£e ∞°ûµj ºdh .ÜôëdG »a Égó°V É¡dÓ¨à°S’ 1945 …GC É¡æY ôcòj º∏a Ö«°SGƒëdG áî°ùf ÉeGC ,ÜÉ©d’ C G Iõ¡L’ C á°ü°üîe ÉgOGóYGE …QÉédG ï°ùædG ¿GC ¢†©ÑdG Égó©jh §«£îàdG ≈∏Y É¡°SÉ°SGC »a óªà©J É¡fGC ƒg áÑ©∏dG õ«ªj Ée ôãcÉCa ,äÉeƒ∏©e ábO øe Qó≤dG ¢ùØf ≈∏Y ¿’ B G ≈àM áÑ©d Qó°üJ ºdh É¡Yƒf øe Öjƒ°üàdG ÜÉ©dGC ø«H øe π°†a’ C G Öjƒ°üàdG ≈∏Y ¿Góªà©J Ö©∏d ø«à≤jôW ø«H áÑ©∏dG ™ªéJh .ÉgGQƒ£e ∫ƒb óM ≈∏Y ,º«ª°üàdG IQƒ°U Ωó≤«°S ójóédG QGó°U’ E G ¿GC áÑ©∏dG GQƒ£e ócGC óbh ,ådÉãdGh ∫h’ C G ¢üî°ûdG Qƒ¶æe øe ∞FGò≤dGh áë∏°S’ C G iƒà°ùe ≈∏Y §≤a ¢ù«d á«fÉãdG ᫪dÉ©dG ÜôëdG çGóM’ C á«≤«≤M AÉæKGC OƒæédG IÉfÉ©e Ωó≤J á«©bGh áHôéJ π≤f iƒà°ùe ≈∏Y É°†jGC øµdh ,∫Éà≤dG »a áeóîà°ùªdG .º¡JÉ«ë°†Jh ÜôëdG

´ƒÑ°S’ C G Gòg πãe »a çóM

:πjôaGC 16

»a 1960 πjôaGC 16 ó«dGƒe øe »dÉM Ωób Iôc ÜQóeh ,≥HÉ°S »fÉÑ°SGE Ωób Iôc ÖY’ õ«à«æ«H π«FÉaGQ IOƒ¡°ûe IGQÉÑe ó©H 2005-2004 ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ Ö≤∏H ôض∏d ∫ƒHôØ«d …OÉf OÉb ,ójQóe áæjóe ΩÉY »a Ó«à°SÉc ójQóe ∫ÉjQ …OÉf ™e ájhôµdG ¬Jô«°ùe GCóH óbh ,á«côàdG ∫ƒÑ棰SG áæjóe »a äôL º°Sƒe »ah ,1985 ΩÉY ≈àM ¬©e Ö©dh ,’QÉH …OÉf ≈dGE π≤àfG 1981 »ah ,1981 ΩÉY ≈àM 1974 ∫ÉjQ »Ä°TÉf …OÉf ™e âfÉc á«ÑjQóàdG ¬àbÓ£fG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’ E G ™e ,¢ùjQÉæ«d …OÉf ™e Ö©d 1986/1985 ,ó«dƒdG ó∏H …OÉf ÜQO 1996/1995 º°Sƒe »ah ,1989 ΩÉY ≈àM ¬HQOh ,1986 ΩÉY »a Ó«à°SÉc ójQóe ÜQO 2001/2000 º°Sƒe »a ,1999 ΩÉY ≈àM ¬HQOh ,GQhOÉeGôà°ùcGE …OÉf ÖjQóJ ≈dGE π≤àfG 1997 »ah ΩÉY òæeh ,2004 ΩÉY ≈àM É«°ùf’Éa …OÉf ÖjQóJ ≈∏Y ±ô°TGC ó≤a 2001 áæ°S ∫ÓN ÉeGC ,»Øjô«æJ …OÉf ™e »°VGôàdÉH ¥ÉØJG ≈dGE É¡∏°UƒJ øY ∫ƒHôØ«d IQGOGE âfÉHGC 2010 »ah ,∫ƒHôØ«d …OÉf ÜQój ƒgh 2004 ájÉ¡f ó©H √QOÉZ Ée ¿ÉYô°S …òdG ô«àf’ E G ÖjQóàd π≤àfÉa ,…OÉædG ÖjQóJ ᪡e ¬ÑLƒªH ôé¡j ,õ«à«æ«H .≥jôa ¿hO øe ¿’ B G ƒgh ÜÉgòdG á∏Môe

:πjôaGC 17 ¿Éª«d áæjóªH 1985 πjôaGC 17 ó«dGƒe øe Üô°†ªdG Iôµd ±ôàëe »°ùfôa ÖY’ ,É#fƒ°ùJ ójôØ∏jh ƒL …ófGC »µjôe’ C G ÖYÓdG ¬LGh ÉeóæY 2007 áæ°S áMƒàتdG É«dGôà°SGC ádƒ£H »a ßëdG ¬ØdÉëj ºd ,É°ùfôØH ≈dh’ C G QGhO’ C ÉH É#fƒ°ùJ ∞àµj ºd å«M ,ádƒ£ÑdG ¢ùØf øe 2008 ΩÉY »a ´É°Vh’ C G äô«¨J øµdh ,∂jOhQ …GQƒe …ófGCh »fRƒj π«Fɵ«e øe m πc ≈∏Y Ö©°üdG √QGƒ°ûe »a Ö∏¨J ¿GC ó©H »FÉ¡æ∏d π°Uh ¬æµdh Gòg ôض«d ¢ûà«aƒµjO `cÉaƒf »Hô°üdG ÖYÓdG ±ôW øe Ωõg ¬æµdh ,∫GOÉf π«FÉaQh ¬«µ°SÉ" OQÉ°ûjQh .»fÉãdG õcôªdÉH É#fƒ°ùJ »Øàµjh ,¬d iôÑc ádƒ£H ∫hÉCH ô«N’ C G

∂à«∏N hhhCG'' »a ∂à«≤d ÉjGQƒe ''ô«£J ɪ°ùdG

:πjôaGC 18 ∂«éf'' ¿É£«°ûdG ø«æe ''¢û«æaƒ°ûj Ée

áæjóe »a ¿ƒ°ùHGC ¢ùªjÉL ƒ«KÉe …õ«∏éf’ E G Ωó≤dG Iôc ÖY’ ódh 1979 áæ°S øe Ωƒ«dG Gòg πãe »a ΩÉY ≈àM ¬©e Ö©dh ,1994 ΩÉY »a ¿hÉJ ¿ƒJƒd …OÉf ™e ájhôµdG ¬Jô«°ùe GCóH ,Gôà∏éfGE »a ∂dƒaƒ°S ΩÉY ≈àM ¬©e Ö©dh ,∫Éæ°SQGB …OÉf ≈dGE π≤àfG 1997 ΩÉY »ah ,IóMGh IGQÉÑe »a ¬©e `cQÉ°Th ,1997 ,IóMGh IGQÉÑe ¬©e Ö©dh ,â°SQƒa ΩÉ¡#æJƒf …OÉf ≈dGE ô«YGC 2000 ΩÉY »ah ,IGQÉÑe 35 »a `cQÉ°Th ,2003 ,≠æjójQ …OÉf ≈dGE ô«YGC 2002 »ah ,äÉjQÉÑe 7 Ö©dh ¢S’ÉH ∫Éà°ùjôc …OÉf ≈dGE ô«YGC 2001 ΩÉY »ah IGQÉÑe 113 »a `cQÉ°Th 2007 ΩÉY ≈àM Ö©dh »à«°S ΩÉ¡#æeôH ≈dGE π≤àfG 2003 »ah ,IGQÉÑe 14 ¬©e Ö©dh Gôà∏éfGE Öîàæe ™e Ö©d óbh ,óàjÉfƒj ΩÉg â°Sh …OÉf ™e Ö©∏j ƒgh 2007 ΩÉY òæeh ,±GógGC 5 πé°Sh πé°Sh ƒ∏«HÉc ƒ«HÉa ÜQóª∏d á«°SÉ°S’ C G á∏«µ°ûàdG »a ¿Éc å«M √OÓH Öîàæe ™e GôNƒDe RôHh ,2002 »a .»fɪd’ C G ÖîàæªdG ΩÉeGC Éaóg

:πjôaGC 19 πjRGôÑdG Öîàæe ô°UÉæY ø«H øe ¿Éc ,1972 πjôaGC 19 ó«dGƒe øe »∏jRGôH Ωób Iôc ÖY’ ƒg hódÉØjQ .1999 áæ°S ÉHhQhGC »ah ºdÉ©dG »a ÖY’ π°†aGC IõFÉL hódÉØjQ ∫Éfh ,2002 ºdÉ©dG ¢SÉCµH äRÉa »àdG πãªàJ …hôµdG √QGƒ°ûe »a ájOôa IõFÉL 11 ÖYÓdG ∫Éf óbh ,»∏jRGôÑdG ƒdhÉHhÉ°S …OÉf ™e Ék«dÉM Ö©∏j áæ°S ÉØ«ØdG Ö°ùM ºdÉ©dG »a ÖY’ π°†aGC ,1994h 1993 »eÉY á«∏jRGôÑdG á«ÑgòdG IôµdG øe πc »a ódQhh á∏ée Ö°ùM ºdÉ©dG »a ÖY’ π°†aGC ,2000 ΩÉY ÉHhQhGC »a ÖY’ π°†a’ C á«ÑgòdG IôµdG ,1999 áæ°S ɵjô«eGC ÉHƒµdG ±Góg ,1999 ΩÉY õfh’ C G á∏ée Ö°ùM ºdÉ©dG »a ÖY’ π°†aGC ,1999 áæ°S ôcƒ°S º°Sƒe ∫ÓN á«fÉÑ°S’ E G ádƒ£ÑdG »a ÖY’ π°†aGC ,1999 IQhód ɵjô«eGC ÉHƒc »a ÖY’ π°†aGC ,1999 »à©Ñ£d ºdÉ©dG »°SÉCµd ΩƒéædG á∏«µ°ûJ »a ƒ°†Y ,2000 áæ°ùd ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ±Góg ,1999/1998 .2006 ΩÉ©d ¿Éfƒ«dG »a »ÑæLGC ÖY’ π°†aGC Ö≤d øY Ó°†a ,2002h 1998

ºµ∏eR’'' áMÉ°S »a ᪫ªëJ ''ôjGRO ™J AGó¡°ûdG

∞ØØØØaCG'' ...á¡jôc áëFGQ ¢TÉc ÉgQGO Ó«bh ''!! ÖY’

É«LƒdƒæµJ äÉ°ShÒØdG Ωƒég ó©H IójóL á©Ø°U ≈≤∏àj ójhQófGC

:¿ƒÑYÓdG ø«fÉ«Y ÉfGQ'' ,ø«î°Sƒeh Éj hôjóf ¢TÉØ«c ''¢ùjGQ

á«æWƒdG ádÉcƒdÉH ∫É°üJ’G hGC 021 73 14 17 ¢ùcÉØdG .021 73 14 37 :∞JÉ¡dG ≈∏Y QÉ¡°T’EG º°ù≤H Gƒ∏°üJG ºµJÉfÓY’E .56150 :¢ùµ∏àdG 021 73 95 59 :¢ùcÉØdG .021 73 24 03 :∞JÉ¡dG .ôFGõédG - Qƒà°SÉ> ´QÉ°T ,1 :QÉ¡°T’EGh ô°ûæ∏d .™jRƒà∏d á«æWƒdG á°ù°SƒDªdG :™jRƒàdG SIO Üô¨dG SIE - ¥ô°ûdG SIA - §°SƒdG :™Ñ£dG (᪰UÉ©dG ôFGõédG) ó«©°S QƒH 66 ºbQ .Ü .¢U :»dÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÉæH Gƒ∏°üJG :ºµJÓ°SGôe ™«ªéd .É¡HÉë°UGC ≈dGE OôJ ’ IójôédG ≈dGE π°üJ »àdG äÉWƒ£îªdGh ≥FÉKƒdG πc :á¶MÓe

EL Heddaf N 234 - Samedi 16 Avril 2011

äÉéàæªdG »©æ°üe ´ÉæbGE É¡J’hÉëe øe ∫ÉæJ ób IójóL á©Ø°U äÉ«éeôÑdG ºdÉY »a IóFGôdG GOOGLE ácô°T â≤∏J âfôàf’ E G ôÑY ô°ûàfG …òdG »°Shô«ØdG Ωƒé¡dG ó©H ™°Sƒe πµ°ûH ¬àéàfGC …òdG ójhQófGC Ωɶf ΩGóîà°SG áãjóëdG äÉéàæª∏d ÉLGhQ ≥≤ë«d ójhQófGC Ωɶf ΩGóîà°SG ô°ûàæj ¿GC πeÉCJ π"ƒ" âfÉch ,ºdÉ©dG ∫ƒM Ö«°SGƒëdG ±’GB Ö«°ü«d »YÉ°ùe ¥ÉYGC Ée ôãcÉCa ,»Mƒ∏dG OÉH …GB ܃°SÉM É¡°SGCQ ≈∏Yh ,πHGC äÉéàæe á°ùaÉæe øe øµªàJ ≈àM √ôÑY á∏eÉ©dG ßØëH ≥∏©àj ɪ«a á°UÉN ,É¡«∏Y ójhQófGC Ωɶf AGƒàMG áHôéàdG âàÑKGC »àdG á«æ≤àdG ܃«©dG Oó°üdG Gòg »a ácô°ûdG ¢SQÉe ∫ÓN áã«ÑîdG äÉ«éeôÑ∏d ø«eƒég ójhQófGC Ωɶf ¬LGh óbh ,áã«ÑîdG äÉ«éeôÑdG á¡LGƒe »a áeÓ°ùdG áfQÉ≤e IOhóëe Ωƒé¡dG ≈∏Y âÑJôJ »àdG ôFÉ°ùîdG ¿GC ø«°üàîªdG AGôÑîdG ¢†©H ócƒDjh ,ɪ¡eÉeGC √Gƒb äQÉN »°VɪdG .πÑ≤à°ùªdG »a ¢Sô°TGC Ωƒé¡d √ôÑY á∏eÉ©dG Iõ¡L’ C G â°Vô©J GPGE çóëj ób ɪH

(᪰UÉ©dG ôFGõédG) ó«©°S QƒH 66 ºbQ .Ü.¢U :ÉeGQƒfÉ> IójôL øY Qó°üj »eÓYGE ≥ë∏e 021 73 86 30 :¢ùcÉØdG .021 73 94 14 :∞JÉ¡dG .¿Gƒ°VQ .Ü :ô`jôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf .ábRGôe π«Yɪ°SEG :ô`jôëàdG ¢ù«FQ .ó©°SƒH πMÉc :ô`°ûædG ôjóe áHÉë°SƒH …Rƒa - …Qójƒb ∞°Sƒj - OGóM ∫OÉY - »î«°T óªëe :ôjôëàdG .OGôe ¢û«∏M :ôjôëàdG ô«Jôµ°S »fƒN ¢ùfƒj - ∫ÓeCG óªëe -

23

á«fÉãdG áæ°ùdG - 2011 πjôaGC 16 âÑ°ùdG -234 Oó©dG


Ωƒ``````````éædG QGô```````°SGC

IQÉ«°S …ôà°ûj »°ù«°S πjôÑL á©FGQ áaôNõH ''»æ«"QƒÑeƒd'' ™e √óLGƒJ ΩÉjGC äGQÉ«°ùdG ≈∏Y ¬fÉeOÉEH »°ù«°S πjôÑL »°ùfôØdG ºLÉ¡ªdG ô¡à°TG Gô«Ñc GOóY …ôà°ûj ’ íÑ°UGC ¬fGC ɪH ¿Éfƒ«dG »a âØ∏àNGE Qƒe’CG øµd ,…õ«∏éf’EG óf’Qóæ°S á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG âØ°ûc å«M GôNƒDe π°üM Ée ƒgh ,ÉgÓZGC AGôà°TG ≈∏Y õcôj πH É¡æe »àdGh ,¢SƒµjÉæ«JÉfÉH ±Gó¡d IójóédG ''»æ«"QƒÑeƒd'' IQÉ«°S øY ÜÉ≤ædG ≥jôZ’EG OÓH »a ,Gòg .≥HÉ°ùdG É«∏«°SQÉe ∂«ÑªdhGC ÖYÓd ájƒæ°ùdG IôL’CG ô°ûY …GC ,hQhGC ∞dGC 250 ɡફb ≠∏ÑJ Öîàæe ÖY’ É¡aÉ°VGC »àdG ábQÉîdG áaôNõdG øY IQÉ«°ùdG √ò¡d ≈dh’CG Qƒ°üdG âØ°ûc óbh .»æ«"QƒÑeƒ∏dG »Ñëe ±ôW øe É©°SGh ÉfÉ°ùëà°SGE âb’ »àdGh ,ô«N’CG ∫ÉjófƒªdG »a áµjódG

Ió````jóL á```WQh ¿Éfƒ«dG »a ''ƒaƒ"''`d

™e óbÉ©àJ á≤HÉ°ùdG …ô«ÑjQ á≤«°ûY âfôàf’ E G øe ÉgQƒ°U ±òëd ácô°T

¢SƒµjÉæ«JÉfÉÑd »°ùfôØdG ÖYÓdG OÉY áaÉë°U øjhÉæY Qó°üJ ≈dGE ''ƒaƒ" »fó«°S'' ô¡°TGC Ió©d ΩGO ÜÉ«Z ó©H á«≤jôZ’EG íFÉ°†ØdG IôªdG √òg ôe’CG πãªàjh ,•ÉÑ°†f’EÉH É¡«a ΩõàdGE »a ≥HÉ°ùdG ¿ƒ«d ∂«ÑªdhGC ÖY’ •QƒJ »a ´ƒÑ°S’CG ∞°üàæe ¬JQÉ«°ùH ¬aôàbGE Qhôe çOÉM ¿hO øµd ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG ≈∏Y »°VɪdG ∫Éb ɪ∏ãe - ßëdG ø°ùëd ≈∏àb »a ÖÑ°ùàdG ô«°ûJ á«fÉfƒ«dG ôjQÉ≤àdG IOÉ¡°T øµd - É«°üî°T ºd QhôªdG çOÉM ¿GC äócGC å«M ,∂dP ¢ùµY ≈dGE á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ºJh ,áWÉ°ùÑdG ∂∏àH øµj á«fɵeE’ ô«°ûj Ée á©°SÉàdG ¢ù«dh ÉMÉÑ°U 샰Vh QɶàfGE »a ,ôµ°S ádÉM »a IOÉ«≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN á«FÉ¡f áØ°üH ÉjhDôdG .áeOÉ≤dG

á « H Q É ¨ ª d G ∫ ƒ °U C ’ G ä G P á « °ù f ô Ø d G i ƒ ¡ d G á © F É H â d G R É e ≈ ∏ Y ô ¡ °T CG I ó Y Q h ô e º Z Q É °ù f ô a » a ç ó ë d G ™ æ °ü J '' á « g R '' áKÓK ™e É¡WQƒJ øY É¡dÓN øe âæ∏YCG »àdG Iô«¡°ûdG á«°†≤dG ï«fƒ«e ¿ôjÉH ºéf ºgRôHCG ∫hC’G »°ùfôØdG ÖîàæªdG Ωƒéf øe áµÑ°ûdG ôÑY É«ª°SQ É©bƒe GôND ƒe äC É°ûfC G Éeó©Ña .…ô«ÑjQ ∂fGôa äÉeƒ∏©ªdGh äGƒjó«ØdG ójóY ô°ûæH ¬dÓN øe âeÉbh ,á«JƒÑµæ©dG Iôe á ÑjôZ á L ôî H Ω ƒ ≤J á æ° S 1 9 ` dG á ÑM É° U » g Ég ,É¡H á ° UÉî dG í °ù e '' π L CG ø e á °U É N á c ô °T ™ e ó b É © à d G ä Q ô b å « M , i ô N CG á µ Ñ °T » a É ¡ æ Y ä ’ É ≤ e h G Q ƒ °U … ƒ ë J » à d G ™ b G ƒ ª d G ™ « ª L É ¡ J É « ë H ô « Ñ µ d G Ω É ª à g E ’ G ø e â ∏ e É e ó © H ∂ d P h , '' â f ô à f E ’ G .êÉ«cÉe ¿hO É¡d IQƒ°U ô°ûf ÉgôNBGh á°UÉîdG

¿Gójõd ådÉãdG øH’G ∫ÉjôdG ≈dGE º°†æj

á````«fÉ`ãdG á```æ°ùdG 2011 π``jô```aGC 16 â````Ñ°ùdG -234 Oó````©dG

ájô«îdG ∫ɪY’ C ÉH Ωƒ≤j ''¿Éc ôØ«dhGC'' øé°ùdG »a É«fɪdGC Öîàæªd ≥HÉ°ùdG ¢SQÉëdG óLƒj øµd ,øé°ùdG »a ''¿Éc ôØ«dhGC'' ïfƒ«e ¿ôjÉHh hGC á«fƒfÉb áØdÉîªd ¬HɵJQGE ÖÑ°ùH ¢ù«d ∂dP IóYÉ°ùe »a ¬æe áÑZQ πH ,π«Ñ≤dG Gòg øe ôeGC …òdG ôe’CG ƒgh ,É«°ùØf ø«eôéªdG ÜÉÑ°ûdG »àdGh á«fɪdGC á«Øë°U ôjQÉ≤J ¬æY âØ°ûc áæ°ùd ºdÉ©dG ¢SÉCc π£H ∞«°Uh ¿GC âaÉ°VGC ™e ≥«°ùæàdÉH Iƒ£îdG √ò¡H ΩÉb 2002 QÉWGE »a Ωó≤dG Iôµd á«fɪd’CG ájOÉëJ’EG πLGC øe ájGóÑdG áHô°V'' É¡«∏Y ≥∏WGC á∏ªM IóYÉ°ùªdG ºjó≤àH Ωƒ≤«°S å«M ,''IójóL IÉ«M »a ¿hóLGƒàj Gô°UÉb ô°ûY óM’C á«°ùØædG ∂dPh ,á«eGôLGE ’ɪYGC º¡HɵJQGE ÖÑ°ùH øé°ùdG á©°SGƒdG ¬JôÑNh ¬Jô¡°T ∫ɪ©à°SGE ≥jôW øY .IÉ«ëdG »a ìÉéædG á«Ø«c ∫ƒM ºgOÉ°TQ’E

»````°ShôdG ''’É``µ°TÉNÉe'' ¢ù«FQ ’ÉØàMGE hQhGC ø«jÓe á©HQGC ±ô°üj ¢SƒdQÉc ƒJô«HhQ OÓ«e ó«©H ¬FÉî°ùH ºdÉ©dG QÉ¡HGE ''±ƒªjôc ¿Éª«∏°S'' »fÉà°ùZGódG ’ɵ°TÉNÉe »éfGC …OÉf ¢ù«FQ π°UGƒj .º°SƒªdG Gòg á«°ShôdG ádƒ£ÑdG »a §°ûæj …òdG ∫h’ C G ≥jôØdG »ÑY’ √ÉéJ ô«¶ædG ™£≤æe Ég ,áaƒ°UƒH ∑QÉÑe »Hô¨ªdGh ¢SƒdQÉc ƒJô«HhQ »∏jRGôÑdG ø«ªéædG Ö∏L »a ¬àªgÉ°ùe ó©Ña á©HQ’ C G áHGôb ±ô°U ÉeóæY iôNGC Iôe ᫪dÉ©dG áaÉë°üdG øjhÉæY Qó°üàj ±ƒªjôc ƒg øe º°SƒªdG Gòg ΩOÉ≤dGh ≥HÉ°ùdG »∏jRGôÑdG »dhódG ''OÓ«e ó«Y πØM'' πLGC øe hQhGC ø«jÓe ƒµ°Sƒe á«°ShôdG ᪰UÉ©dÉH »∏«∏dG ≈¡∏ªdG ≈dGE hQhGC ø«jÓe áKÓK âÑgP å«M ,õfÉ«ãæjQƒc ájó¡dG âfɵa ∞dGC 900 ÉeGC ,áNòÑdG á«dÉØàM’ E G √òg º«¶æJ ≈∏Y á«∏c áØ°üH ±ô°TGC …òdGh ɪ∏Y ,É°S/º∏c 434 ≈dGE iƒ°ü≤dG É¡àYô°S π°üJ ''¿hô«a »JÉ"ƒH'' IQÉ«°S »gh ÖYÓdÉH á°UÉîdG .ádƒ£ÑdG Ö≤d Gƒ≤≤M GPGE ájó¡dG ¢ùØæH ¬«ÑY’ óYh ¢ù«FôdG ¿GC

ƒ``````«æjódÉfhôd ¬`````«Ñ°T ô`«ãj »``Hô¨e π°UGC ø```e á``fƒ`∏°TôH »``a ÖYôdG á«fÉÑ°S’ E G áfƒ∏°TôH áæjóe áWô°T â≤dGC ∫É«àM’ E G »a ¢üàîe ¥QÉ°S ≈∏Y GôNƒDe ¢†Ñ≤dG »a ÖYôdG ™æ°Uh ájQÉéàdG äÓëªdG ≈∏Y ≥∏©àjh ,IójóY ™«HÉ°SC’ á«f’ÉàµdG ᪰UÉ©dG øe ≠dÉÑdG ΩÉ°ûg á«Hô¨ªdG ∫ƒ°U’ C G ÖMÉ°üH ôe’ C G øµd ,ájOÉY Qƒe’ C Éa Éæg ≈dGE ...áæ°S 38 ôª©dG ''ÉcQÉe'' á«eƒj Égô°ûæH äOôØfGE áÑjô¨dG ábQÉتdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG á«∏ªY ¿GC âØ°ûc »àdGh ,á«°VÉjôdG ºéædÉH ô«ÑµdG ¬¡Ñ°T ÖÑ°ùH âªJ π¡µdG Gòg ádƒ£H »a É«dÉM §°TÉædG ƒ«æjódÉfhQ »∏jRGôÑdG øe’ C G ô°UÉæY âfÉc å«M ,ƒ#æ«eÓa ™e √OÓH ƒg ábô°ùdG »a ÖÑ°ùàªdG ¿ÉCH ɪFGO ihɵ°ûdG ≈≤∏àJ π©L …òdG ôe’ C G ,''ƒ°ûJhhÉZ hódÉfhQ''`H ¬«Ñ°T »fóªdG ¢SÉÑdÉH ø««Wô°T Ωóîà°ùJ äÉ£∏°ùdG .¬∏©a »a Gƒëéf Ée ƒgh ¬æY åëÑ∏d

¿GójR øjódG øjR á∏FÉY øe ådÉK ƒ°†Y º°†fG äGCóH ¿GC ó©Ña .ójQóe ∫ÉjQ …OÉf á∏FÉY ≈dGE hõæjGE áæ°S 16`dG ÖMÉ°Uh ôÑc’ C G øH’G Iô¡°T ájófGC »aÉ°ûc ΩɪàgG ∫Éæjh ¥Éa’ B G ≈dGE π°üJ ,∫ÉjôdG ÜÉÑ°T ™e Ö©∏j ƒgh ÉHhQhGC »a iôÑc ôZÉ°U’ C G ™e Ö©∏j …òdG »fÉãdG øH’Gh ¿Gójõd ådÉãdG øH’G ƒg Ég ,≈eôe ¢SQÉëc å«M ,»µ∏ªdG …OÉædG á∏FÉY ≈dGE º°†æj Écƒd ΩGƒYGC á«fɪK ôª©H ƒgh ≥jôØdG ™e Gó≤Y ™bqh øª°V πª©j ''hõjR'' ¿GC ±hô©eh ,Gòg .§≤a »àdG äGƒæ°ùdG ó©H »#æjô«ªdG IQGOGE ≥jôa ™e ÖYÓªdG »a ÉgÉ°†b ¬æHG GCóH ɪc ,≥jôØdG Iô¡°T ∫Éæj hõæjGE ΩɪàgGEh ᫪dÉY ᫪dÉY ájófGC øe QGôZ ≈∏Y ¢SƒàæaƒL ôà°ù°ûfÉeh .óàjÉfƒj

É«FÉ¡f πe’ C G ó``≤a É`fhOGQÉ`e á`«ÑgòdG Iô``µdG ´ÉLôà°SGE »`a ''GQƒ```eÉ`c’'' ÖÑ°ùH 1986 á```æ°ùd ’ƒ¡ée »≤H ÉaGôàYG á«dÉ£jE’G ''Gô«°S ÓjO …ô«jQƒc'' á«eƒj äô°ûf 1986 áæ°S ÖY’ π°†aC’ á«ÑgòdG IôµdG IõFÉL ∫ƒM áæ°S 22 á∏«W 1989 áæ°S ÉfhOGQÉe hófÉeQCG ƒ#«jO É¡ÑMÉ°U øe É¡àbô°S âªJ »àdGh ábô°ùdG ¿EÉa ,¬°ùØf Qó°üªdG Ö°ùMh .Gòg Éæeƒj ≈dEG Égóéj ¿CG ¿hO Iô«¡°ûdG ''GQƒeÉc’'' É«aÉe ±ôW øeh á«dÉ£jE’G »dƒHÉf áæjóe »a âªJ ≈dEG É¡∏jƒëJh IõFÉédG ÖjhòàH ''ƒ°ShQ ’ …QƒJÉØdÉ°S'' ÉgOGôaCG óMCG ΩÉb »àdG ¿EÉa ,πHÉ≤ªdG »ah .∫ɪdG øe ºî°V ≠∏Ñe πHÉ≤e ∑GòfBG É¡©«H ºJ á«ÑgP ∂FÉÑ°S É¡æ«H øe iôNCG QƒeCG »a Gô«ãc »æ«àæLQC’G ''»ÑgòdG ≈àØdG'' óYÉ°S …QƒJÉØdÉ°S ¿Éc ƒ#«jO ¿CG ɪH ™bƒàe ôeCG ƒgh ,äÉ£°ûæªdÉH √ójhõJh IôNÉØdG äÉYÉ°ùdG ¬FGógEG .É¡æ«M ø«jÉcƒµdG ≈WÉ©àj

»fÉjGƒZhQh’ C G ''∫hQÉæ«H'' QÉ°üfGC ºdÉ©dG »a ''ƒØ«J'' ôÑcGC ¿ƒ©æ°üj π°†aGC Ö≤d Ó©a »fÉjGƒZhQh’ C G ƒjó«Ø«àfƒe ∫hQÉæ«H …OÉf QÉ°üfGC ≥ëà°SG ≈∏Y QÉà°ùdG º¡dGó°SÉEH GôNƒDe ºdÉ©dG Gƒ°ûgOGC Éeó©H ,á«°VQ’ C G IôµdG »a QÉ°üfGC »àæjóæÑjófGC …OÉæd º¡àaÉ°†à°SG ∫ÓN ¥ÓW’ E G ≈∏Y ôÑc’ C G ƒg ¥ÓªY ''ƒØ«J'' ¿ÉEa ,á«eÓY’ E G ôjQÉ≤àdG Ö°ùMh .¢ùjQhOÉJôÑ«d ÉHƒc QÉWGE »a »æ«àæLQ’ C G ,ôàe 50 ¬°VôYh ôàe 309 ¬dƒW ,™Hôe ôàe ∞dGC 15 ¬àMÉ°ùe ≠∏ÑJ ''ƒØ«àdG'' Gòg ¬àª«b ÉeGC .É°üî°T 350 »dGƒM ¬∏ªM ≈∏Y ±ô°TGC ¬fGC áLQO ≈dGE GóL π«≤Kh á∏ª©dÉH º«àæ°S ¿ƒ«∏e 300 øe ôÑcGC …GC Q’hO 35500`H äQó≤a á«dɪL’ E G »a …GƒZhQh’ C G π£H ƒg 1891 áæ°S ¢ù°SÉCàªdG ∫hQÉæ«H ¿GC ɪ∏Y ,ájôFGõédG .»°VɪdG º°SƒªdG

á«fƒfÉ≤dG ádAÉ°ùª∏d ™°†îj ''»L .¢SGB .»H'' ¢SQÉM ¬àjƒg ôjhõJ »a √ÉÑà°T’ E G ÖÑ°ùH á«°ûY á«fƒfÉb ádAÉ°ùe ≈dGE ''’ƒHGC ∫GójGE'' ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ¢SQÉM ™°†N .á«°ùjQÉÑdG …É°SQÉa á«MÉ°V »a äÉYÉ°S ™Ñ°S »dGƒM âeGO »°VɪdG AÉ©HQ’ C G ≈dGE äQÉ°TGC äGAÉYOGE »a »°ùfôØdG AÉ°†≤dG ≥«≤ëJ ≈dGE ôe’ C G Gòg ÖÑ°S Oƒ©jh »≤«≤ëdG ¬ª°SGE ¿GC ó≤à©jo PGE ,IQhõe ájƒ¡d »fhôeɵdG ¢SQÉëdG Gòg ∫ÉëàfGE ¢ù«dh áæ°S 31 ôª©dG øe ≠∏Ñjh ,’ƒHGC ∫GójGE ¢ù«dh ''Éæ«eÉ««H RGhôÑehGC'' ƒg ''ô«Ñ«∏«a ôà«H'' ¿hôeɵdG »a ≥HÉ°ùdG ¬HQóe ÉgôcP »àdG ≥FÉ≤ëdG »gh ,24 hP ¢SQÉëdG ≈∏Y Gô«Ñc ìÉ«JQ’ E G GóH πHÉ≤ªdG »a .ø«àæ°S øe ôãcGC πÑb øe ócÉCàe ¬fÉCH ìô°Uh ádAÉ°ùªdG ájÉ¡f ó©H á«æ«eQ’ C G á«°ùæédG .AÉ°†≤dG ¬dƒ≤j Ée QɶàfGE »a ,¬JAGôH

πØàëj ƒ#«a ¢ùjƒd ó«©H ''ø«∏«g'' ™e 11`dG É````ª¡LGhR

»ëdG ¢UÉ°UôdÉH Ωƒég »°ù«e ≥«≤°T ∫õæe ≈∏Y Ω ó ≤ d G I ô c º é f ≥ « ≤ °T ∫ õ æ e ¢V ô © J ƒ j Q G R h Q á æ j ó e » a » °ù « e π « f ƒ « d » æ « à æ L Q C ’ G π Ñ b ø e á j Q É f ä É ≤ ∏ £ H Ω ƒ é g ≈ d EG á « æ « à æ L Q C ’ G ' '¢ SÉ«JÉe' ' ∫õæªH GójóëJ ôeC’G ≥∏©àjh ,ø«dƒ¡ée º«≤J âfÉc …òdGh ,áæ° S 28 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »° ù«e ç O É ë d G ´ ƒ b h A É æ K CG á f ƒ ∏ °T ô H ± G ó g I ó d G h ¬ « a Ω ƒ é ¡ ∏ d ¢V ô © J å « M , » °V É ª d G ´ ƒ Ñ °S C ’ G ∫ Ó N ¢† © H π ã e ¬ ∏ ã e π b C ’ G ≈ ∏ Y ä É °U É °U Q â °ù H »àdG ƒjQGRhQ áæjóe ¿CG ôcòj.IQhÉéªdG ∫RÉæªdG ∫ É ª °T º ∏ c 3 0 0 ó © Ñ J » °ù « e ∫ õ æ e É ¡ H ™ ≤ j π F É °S h ô j Q É ≤ J Ö °ù M h . ¢S ô j CG ¢ù æ j ƒ H á ª °U É © d G ä É L G Q O G ƒ e ó î à °S G ø « ª L É ¡ ª d G ¿ EÉ a , Ω Ó Y E ’ G QóæJ »àdG ƒjQGRhQ ܃æL »a Ωƒé¡dG »a ájQÉf .∞æ©dG çOGƒM É¡H

ƒfÉ«à°ùjôc ióëàj Qɪ«f ''∂jÉf'' ôÑY hódÉfhQ ¢ùHÓªdG »a á°üàîªdG ''∂jÉf'' ácô°T Ωƒ≤J øe ÖdÉ£J á«FÉYO á∏ªëH GôNƒDe á«°VÉjôdG ≈∏Y âjƒ°üàdÉH âfôàf’ E G OGhQ É¡dÓN ɪéf 16 º°†J áªFÉb øe π°†ØªdG ÖYÓdG øe ᪫b ôÑcÉCH õFÉØdG ºéædG ≈¶ëj ≈àM ôcòf ô«gÉ°ûªdG A’ƒDg øeh .ájÉYôdG Oƒ≤Y πjRhGC Oƒ©°ùeh ¢ûà«aƒª«gGôÑjGE ¿ÉJ’R …òdG ,ÉØ∏«°SGO Qɪ«fh hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôch óYGC å«M ,Ωhõ∏dG ¥ƒa ¢ùªëàe ¬fGC hóÑj ¬∏«eR á≤aQ áÑ°SÉæªdG √ò¡d ¬H É°UÉN ƒjó«a »µjôæg ƒdhÉH »∏jRGôÑdG ¢SƒàfÉ°S …OÉf »a ≈∏Y Ö∏¨àdGh äGƒ°U’ C G øe OóY ôÑcGC ó°üM ≈∏Y ¬JóYÉ°ùªd ¬«Ñëe ¬dÓN øe ÉYOh ,ƒ°ùfÉZ Qó°üàj øe ƒg hódÉfhQ ∫ɨJôÑdG Öîàæeh ójQóe ∫ÉjQ ºéf ¿GC ɪ∏Y ,ø«≤HÉ°ùàªdG á«≤H .™°SÉ°T ¥QÉØH ¿’ B G óM ≈dGE âjƒ°üàdG

äQÉa ôjO ¿Éa áLhR äÉÑKGE »a π°ûØj Ωɵ«H π°†aGC IõFÉéH RƒØJ ''ÉeôjGE'' áë«°†a øe ¬JAGôH É«fɪdGC »a á«eÓYGE hQhGC ∞dGC 200 ™aójh ôjO ¿Éa π«jÉaGQ ΩÉ¡æJƒJ ºéf áLhR QÉ«àNG ºJ ∂dPh 2010 ΩÉ©∏d á«eÓYGE π°†aGC ,»Ø∏«°S ,äQÉa »a ¿QƒÑæ«éjQ ƒjOGQ õFGƒL ∫ÉØàMGE ∫ÓN :AÉæ°ùëdG IGCôªdG ÉÑWÉîe πØëdG º¶æe ∫Ébh ,É«fɪdGC ô¡°TGC óMGC »ëÑ°üJ ¿GC »a âëéf ób âæc GPGE'' ™e ∂à¡LGƒe ºZQ »fɪd’ C G ¿ƒjõØ∏àdG »a äÉ«°üî°ûdG √òg »dÉæJ ¿GC ø«≤ëà°ùJ ∂fÉEa ,IÉ«ë∏d Oó¡ªdG ¢VôªdG ™e âfÉY »àdGh ,»Ø∏«°S äóH óbh ,Gòg .''IõFÉédG ɪæ«H IõFÉédG ≈≤∏àJ »gh Ió«©°S ,¿ÉWô°ùdG ¢Vôe á«fɪd’ C G áî°ùædG ºjó≤J GCóÑJ ¿’ ø«eƒj ó©H ó©à°ùJ ΩÉ©dG »a ¬d âë°TôJ …òdGh ''¢ùfGO ¢ùà«d'' èeGôH øe »àdG ≈dh’ C G IôªdG »g √òg â°ù«d É¡fGC ɪ∏Y .»°VɪdG äRÉa ó≤a ,É«fɪdGC »a á«eÓYGE IõFÉéH »Ø∏«°S É¡«a RƒØJ èeÉfôH øY á«ÑgòdG Gô«eɵdG IõFÉéH »°VɪdG ΩÉ©dG .''âæ«dÉJ ôHƒ°S''

Ωɵ«H ó«aGO ájõ«∏éf’ E G Ωó≤dG Iôc ºéf ™aój ¿GC Qô≤J πãªJ ᫵jôe’ C G ''¢ûJƒJ øjGE'' á∏éªd hQhGC ∞dGC 200 ≠∏Ñe ΩóY ÖÑ°ùH ∂dPh ,á∏éªdG ø«Hh ¬æ«H IÉ°VÉ≤ªdG ∞«dɵJ ™e ábÓY áeÉbGE ᪡J øe ¬JAGôH âÑãJ ádO’ C ¬ªjó≤J πÑb á∏éªdG √òg âØ°ûc ɪ∏ãe ''»°ù«f ÉeôjGE'' π«∏dG IÉàa ¢ù∏éfhGC ¢Sƒd ÖY’ Ö°†Z É¡æ«M äQÉKGCh ô¡°TGC Gòg .á«FÉ°†b iƒYO Égó°V ™aQ …òdG »°ùc’É" í£°ù∏d á«°†≤dG ƒØ£J ¿GC øµªªdG øeh ôjQÉ≤àdG π¨à°ùJh ójóL øe GPGE Ée ∫ƒM ∂«µ°ûà∏d ôe’ C G πª©dG Gò¡H ''¢ùµ«H'' ΩÉb ¬àLhR ¿GC ɪ∏Y ,Ó©a IOƒdƒe ô¶àæJ ÉjQƒàµ«a á«∏jƒL ô¡°T ∫ÓN .ΩOÉ≤dG

≥HÉ°ùdG ¿Ó«e ô«àfGE ºéf πØàMGE ó«©H ø«∏«g ¬àLhRh ƒ#«a ¢ùjƒd ô°ûY …OÉëdG ɪ¡LGhR OÓ«e IÉ«ëdG QGôªà°SGE ™e øeGõàªdGh GóHh .ɪgQɨ°U ™eh ɪ¡æ«H Ió«©°ùdG ≈dƒàj …òdGh ≥HÉ°ùdG »dɨJôÑdG ºéædG …QhõJGô«ædG »a ÉjQGOGE ÉÑ°üæe ¿’ B G ∫hÉæàd ¬àLhR ™e √Qƒ¡X iód Gkó«©°S áæjóe ºYÉ£e óMGC »a AGó¨dG áÑLh ™e ƒ#«a ábÓY ôÑà©Jh ,Gòg .¿Ó«e äÉbÓ©dG íéfGC ióMGE ø«∏«g ¬àLhR ,Ωó≤dG Iôc Ωƒéf ºdÉY »a á«LhõdG »àdG Iô«¡°ûdG ábÓ©dG πãe ÉeɪJ Ωɵ«H ó«aGO …õ«∏éf’ E G ºéædG ™ªéJ õ«ªàJ ɪæ«H ,ÉjQƒàµa ¬àLhR ™e øjôN’ B G Ωó≤dG Iôc Ωƒéf äÉbÓY ∫É°üØf’ E ÉH »¡àæJ Ée Gô«ãch ôJƒàdÉH ÖîàæªdG ºéf ™e çóM ɪ∏ãe ,GôµÑe ∫ƒc »∏°TGB …õ∏«°ûJ …OÉfh …õ«∏éf’ E G .πjô«°T á≤HÉ°ùdG ¬àLhRh

elheddaf  

elheddaf elheddaf

elheddaf  

elheddaf elheddaf

Advertisement