Page 1

EL TRIANGLE DEL 22@ 53 Habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer C/ Àvila, 143 - Barcelona

Rambla, 221 - Sabadell info@salasserveis.com www.salasserveis.com 93 745 73 00


EL TRIANGLE DEL 22@ El Triangle del 22@ és un edifici residencial que es distribueix en planta baixa i 6 plantes tipus amb i 53 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Tots els habitatges tenen balcó i safareig i són de 2 dormitoris a excepció del 7è 5a que és d’una habitació. La planta baixa es destina a dos locals comercials i als accessos a l’edifici. Els diferents accessos conflueixen en un sol nucli d’accessos verticals, veritable espina dorsal del projecte. Aquest nucli conforma el pati interior i resol l’accés als diferents mòduls d’habitatge. L’accés als aparcaments soterranis es realitza des del carrer Tànger i mitjançant una corona circular interior s’accedeix a 4 bandes d’aparcament per a un total de 59 places.

Fitxa tècnica • • • • • • • • • • •

Nom de la promoció: El Triangle del 22@ Promou: Fundació Nou Lloc Habitatge Social Gestiona : Salas Serveis Immobiliaris Arquitectura: Serra-Vives-Cartagena Arquitectes Enginyeria: Energea i AE-T Aparelladors: Isidre Bragulat i Enric Cardús Any de construcció: 2012 Població: Barcelona Superfície construïda: 7358,17 m2 Qualificació energètica: A Zona climàtica: C2


L’eixample Cerdà es caracteritza sobre tot pels seus xamfrans i l’arquitectura residencial que va provocar al llarg de segle i mig. En el projecte El Triangle del 22@ de la Fundació Nou Lloc, la difícil parcel·la pentagonal orientada a Nord s’obre a Sud-Llevant a una franja verda de 20 m d’amplària. Aquesta singularitat ens ha permès resoldre el gruix del programa mitjançant dues bandes de mòduls d’habitatge social de profunditat variable i orientacions oposades, separades per un pati central i articulades per un sol bloc d’accessos verticals situat en la mitgera preexistent. La major virtut i originalitat del projecte rau en el plec al que se sotmet la banda orientada a Tànger-Àvila, per tal de respectar l’alineació del xamfrà tan pròpia de l’eixample i causant d e la persistent continuïtat del paisatge urbà de la Barcelona del XIX. Ras i curt; una variant nova i eficient per un tipus edificatiu que identifica la nostra ciutat. Serra-Vives-Cartagena, Arquitectes


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS Qualificació energètica A El Triangle del 22@ ha obtingut la certificació de Qualificació energètica A que atorga l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). S’han minimitzat les necessitats energètiques dels habitatges implementant sistemes d’estalvi d’energia (façana ventilada, ventilació creuada, control temporitzat de la renovació d’aire dels habitatges i lluminàries de baix consum, entre d’altres) i sistemes de producció d’energia tèrmica renovables i d’alta eficiència (connexió a la xarxa Districlima). Com passa amb els electrodomèstics, la categoria energètica és proporcional al consum energètic, de manera que la qualificació energètica A implica un menor impacte ambiental de l’edifici i un estalvi energètic i econòmic per als inquilins.

Accessibilitat El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat, d’acord amb el Decret 135/1995 de 24 de Març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de Novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. A més, l’habitatge 1r 8a està totalment adaptat.

Altres elements destacables •

Punt de càrrega per a motos elèctriques i aparcament per a bicicletes per fomentar els desplaçaments dels inquilins de forma neta, sostenible i lliure de fums per la ciutat.

Instal·lació recollida pneumàtica dins del mateix edifici, que faciliten la recollida selectiva i impliquen un major nivell de confort per als veïns.

Cubells per a la recollida selectiva, perfectament integrats al mobiliari de les cuines, que promouen i faciliten el reciclatge dels residus domèstics.

Connexió a xarxa de fibra òptica que permet la navegació per Internet a una velocitat de 100Mb.


Gestió El Triangle del 22@ és una iniciativa de la Fundació Nou Lloc Habitatge Social que ha comptat amb Salas Serveis Immobiliaris per a la gestió integral del projecte: des del projecte bàsic fins a la gestió dels inquilins. L’edifici s’ha construït en un solar propietat de l’Ajuntament de Barcelona amb el finançament de l’Institut Català de Finances i en realitza l’adjudicació el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Els habitatges, amb protecció oficial en règim de lloguer, estan destinats als ciutadans inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona que compleixin els requeriments legalment establerts. El procés d’adjudicació s’inicia amb un sorteig a càrrec del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que determina els sol·licitants del registre únic que poden optar a formalitzar el lloguer. Després de diferents jornades de portes obertes i visites personalitzades a l’edifici i al pis pilot totalment moblat, els adjudicataris que així ho han desitgen poden formalitzar el seu contracte de lloguer. Finalment, el dia 30 de juny es celebra l’acte de lliurament de claus i, a partir d’aquest moment, els inquilins poden ocupar els seus habitatges. Salas, com a empresa responsable de la gestió i el manteniment de El Triangle del 22@, ha planificat acuradament tots els elements constructius i les instal·lacions per tal de reduir al mínim els costos i les molèsties ocasionades pel manteniment de l’edifici. Es realitzaran controls periòdics, manteniments preventius i les reparacions necessàries per a mentenir l’edifici en condicions òptimes. S’ha contractat també a un gestor energètic i a una empresa mantenidora especialitzada que, al seu torn, es responsabilitzaran del perfecte funcionament de les instal·lacions energètiques.


MESURES EMPRADES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE AMBIENTAL DE L’EDIFICI Durant el procés constructiu •

Utilització de materials reciclables i de baix impacte ambiental: s’han utilitzat materials de construcció tradicional, com són el formigó, la ceràmica o les plaques de guix laminat tipus Pladur, perquè tenen un baix impacte mediambiental i són fàcilment reciclables.

Gestió de residus: s’ha reduït al mínim possible la generació de residus i s’han processat d’acord amb les normatives vigents.

Disminuir el consum d’energia •

Façanes aïllades i ventilades: la façana ventilada és un sistema d’acabat exterior que permet la disposició d’una cambra ventilada entre l’aïllament i l’element d’acabat exterior. Per aquesta càmera circula l’aire i a l’hivern aïlla del fred i a l’estiu dissipa la calor. Ha significat una millor en el confort i estalvi dels habitatges, doncs els principals avantatges són: estalvi energètic, protecció als sorolls i a les humitats. La façana ventilada es pot resumir que actua com una doble pell.

Distribucions optimitzades per a garantir la il·luminació natural al major nombre d’estances i permetre la ventilació creuada: la i·luminació natural, a part de millorar la qualitat de vida dels inquilins, genera un important estalvi en despesa d’electricitat. Al seu torn, la ventilació creuada permet la generació natural d’un corrent d’aire que actua com a regulador de la temperatura interior, millorant la sensació de confort els mesos de més calor.

Fusteria exterior d’alumini amb ruptura de pont tèrmic, vidres amb càmera i persianes d’alumini amb aïllament interior tipus Alutermic: els tancaments amb ruptura del pont tèrmic minimitzen l’intercanvi tèrmic amb l’exterior aïllant l’edifici i reduïnt la despesa en calefacció als mesos d’hivern.

Lluminàries de baix consum i il·luminació per cèdula crepuscular: d’aquesta manera es redueix el consum elèctric a les zones comuns garantint una il·luminació òptima.

Disminuir el consum d’aigua •

Cisternes amb interrupció voluntària i doble descàrrega: permeten regular a voluntat la quantitat d’aigua utilizada a cada servei ajustant-la a les necessitats reals.

Mecanismes airejadors d’estalvi d’aigua a les aixetes.

Millorar l’eficiència energètica •

Connexió a la xarxa Districlima.


LA XARXA DISTRICLIMA Què és? Districlima és una xarxa urbana de calor i fred: una xarxa que permet proveir d’energia tèrmica a diversos edificis a l’hora. Aquesta energia s’utilitza per a produir la calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta sanitària dels habitatges. Per tant, el sistema substitueix als sistemes convencionals de producció de fred i calor als edificis. Nota: per condicionants econòmics derivats de la regulació de preus de la protecció oficial, a El Triangle del 22@ s’utilitza només la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària i de calefacció. Ni l’edifici ni els habitatges disposen d’aire condicionat.

Com funciona? Els sistema consta 4 elements principals: •

Central de producció d’energia: és on es situen els sistemes de producció tèrmica d’alta eficiència i mínim impacte ambiental així com els sistemes d’impulsió d’aigua calenta i freda a la xarxa de distribució. Habitualment s’utilitzen fonts d’energia residuals (residus sòlids urbans o alternatives) amb equips d’alt rendiment energètic, minimitzant així el consum d’energies primàries d’origen fòssil i reduint l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Xarxa de distribució: És un sistema de canonades aïllades tèrmicament que transporta l’aigua calenta i freda fins als edificis. La xarxa està formada per dos tubs de servei de calor i dos de fred (anada i retorn) que contenen mes de 17 milions de litres d’aigua. L’aigua freda circula a 5,5oC i la calenta a 90oC.

Subestació: és la sala que conté els diferents equips encarregats de distribuir i mesurar l’aigua calenta i freda que necessita cada habitatge. La subestació és una sala de reduïdes dimensions situada a l’edifici client.

Instal·lació interior: és el conjunt d’instal·lacions, pròpies de l’edifici, a través de les quals es distribueix l’energia a cada un dels habitatges. Quan l’aigua calenta o freda arriba la l’habitatge, s’utilitza en el sistema de calefacció o refrigeració substituint els sistemes convencionals de generació de fred i calor (calderes i equips d’aire condicionat domèstic).


Beneficis Ambientals •

Habitualment s’utilitzen fonts d’energia residuals (residus sòlids urbans o alternatives) amb equips d’alt rendiment energètic, minimitzant així el consum d’energies primàries d’origen fòssil.

Reducció de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, ja que és una solució més eficient energèticament.

Reducció important de pèrdues de refrigerant a l’atmosfera en relació amb els sistemes convencionals.

Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats al sistema.

Impacte visual nul, ja que el sistema permet que els terrats i les façanes quedin totalment netes.

Econòmics •

Reducció dràstica de la potència elèctrica a contractar

Estalvi en la factura energètica de l’usuari.

Reducció en el cost de manteniment i menys necessitat d’especialització dels tècnics.

No cal comprar ni canviar els equips de producció propis.

Facilitat en la previsió de la facturació energètica.

Més espai disponible per a la comercialització o per a altres usos.

Edificis d’última generació amb un alt valor afegit.

De seguretat •

Garantia de seguretat i continuïtat del subministrament.

Eliminació del risc de producció de legionel·losi a l’edifici quan s’eliminen les torres de refrigeració.

Supervisió permanent de les instal·lacions d’especialistes, incloses les subestacions.

Absència de gasos inflamables dins l’edifici.

per

part

D’ús •

Flexibilitat: el servei està assegurat en tot moment sense necessitat de planificació i s’adapta a les diferents necessitats de l’usuari, per la qual cosa resulta fàcil l’ampliació de potència amb una mínima inversió en equips propis.

Fiabilitat: lla redundància i la qualitat dels nostres equips, la seva automatització i la seva supervisió permanent per tècnics altament qualificats, garanteixen la fiabilitat del servei prestat.

Simplicitat: instal·lacions menys complexes i més econòmiques en el seu manteniment. Augment de la simplicitat de l’operació de les instal·lacions, ja que la producció d’energia no pertany a l’edifici.

Estalvi d’espai amb terrats espaiosos i sales tècniques de dimensions reduïdes.

Absència de vibracions, sorolls i impactes visuals negatius a causa de l’eliminació d’equips d’aire condicionat o xemeneies.


VISITA TÈCNICA (06/06/12) S’ha realitzat una visita tècnica de la promoció Triangle del 22@ a la que han assistit una seixantena de tècnics de diferents administracions i institucions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Incasol,...) així com d’empreses privades. Després d’un parlament inicial a càrrec d’Ignasi Batlle, director general de Salas, s’ha fet un recorregut guiat de tot l’edifici a càrrec dels aparelladors de Salas, arquitectes de Serra-Vives-Cartagena i tècnics d’Energea, Climasol i Districlima. Durant la visita s’han fet explicacions sobre el plantejament arquitectònic de la promoció, la certificació de Qualificació Energètica A, la distribució dels habitatges, la ventilació creuada, la xarxa Districlima i el sistema de recollida pneumàtica entre d’altres. La visita, que ha durat aproximadament 2 hores, s’ha convertit en una bona excusa per a fer networking i per a posar en valor la tasca de gestió i coordinació portada a terme per l’equip tècnic de Salas.

VISITA DE L’ALCALDE TRIAS (30/06/12) Xavier Trias ha subratllat, en l’acte d’inauguració de l’edifici situat al número 143 del carrer Àvila, que la seva construcció és el resultat de “la col·laboració publicoprivada” ja que l’ajuntament ha cedit el sòl i la Fundació Nou Lloc Habitatge Social ha estat la responsable de l’edificació. El nou edifici, batejat com “El Triangle del 22 @”, forma part del pla municipal per construir un total de 648 habitatges protegits, concentrades bàsicament al voltant de l’eix de Avinguda Diagonal des de plaça de les Glòries fins al Fòrum, i de les quals ja han estat lliurades 475 i estan en construcció 173 més. Poc abans que els inquilins de les noves 53 habitatges hagin rebut les claus, Trias ha destacat que “El Triangle 22 @” permetrà viure en condicions molt dignes a ciutadans que, com els joves i la gent gran, tenen dificultats per accedir a pisos de lloguer. Tots els pisos, excepte un, tenen dues habitacions, disposen de balcó i de mesures d’estalvi energètic, accessos per a persones de mobilitat reduïda i, entre els equipaments previstos, figuren connexions de fibra òptica per accedir a Internet a una velocitat de 100 Mb, punts de recàrrega per a motos elèctriques, aparcament per a bicicletes, i recollida pneumàtica i selectiva de residus. Segons l’alcalde Xavier Trias, l’ajuntament aposta per construir habitatges en règim de lloguer, en lloc de pisos de propietat, “perquè és l’única forma de garantir la protecció social”, ha recalcat abans de felicitar la fundació promotora de l’edifici (Nou Lloc) i als arquitectes “perquè el projecte i els acabats són excel · lents”. “El Districte del 22 @ és futur-ha assegurat-i una aposta importantíssima per a la ciutat, de manera que seguirem potenciant i esperem poder col · laborar molts anys amb les empreses” promotores. Per part del president de la Fundació Nou Lloc Habitatge Social, Pere Esteve, ha indicat que, en l’actual context de crisi, construir i lliurar pisos als seus inquilins suposa “un repte, un orgull i una gran responsabilitat” i ha recalcat que les nous habitatges són “totalment sostenibles des del punt de vista mediambiental”. Ha precisat, en aquest sentit, que les façanes de l’edifici garanteixen l’aïllament i la ventilació, perquè disposen de càmeres d’aire entre els elements aïllants i l’acabat exterior, ia més, l’edifici està concebut per aprofitar la il · luminació natural. L’adjudicació dels nous habitatges s’ha dut a terme entre els inscrits al Registre de Sol · licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona, i de les 53 un total de 13 corresponen a persones que ja residien als barris confrontants. Encara que la majoria d’inquilins són parelles joves entre 25 a 35 anys, un 20 per cent són persones entre 65 a 75 anys.


ACTE DE LLIURAMENT DE CLAUS (30/06/12)


RESSÒ MEDIÀTIC

Inmobiliaria

El Periódico Consell de Cent, 425-427. 08009 Barcelona I Anuncios por: Teléfono 93.265.53.53 I Email anuncios@elperiodico.com I Fax 93.246.54.51

EL PROYECTO ESTÁ PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓ NOU LLOC HABITATGE SOCIAL Y GESTIONADO POR SALAS SERVEIS IMMOBILIARIS

El Triangle del 22@, listo para ser habitado JULIO MAYA I BARCELONA

E

n el cruce de las calles Tànger y Àvila del distrito de Sant Martí se erige El Triangle del 22@, un imponente edificio residencial de siete plantas con 53 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, 59 plazas de aparcamiento y dos locales comerciales. De acuerdo a la voluntad social y de sostenibilidad de la Fundació Nou Lloc Habitatge Social, promotora del proyecto, el inmueble incorpora criterios ambientales innovadores que han permitido obtener la certificación de calificación energética A otorgada por el Institut Català d’Energia (Icaen). La promoción, construida en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, ha contado con la gestión integral de Salas Serveis Immobiliaris y con la financiación del Institut Català de Finances (ICF). De la adjudicación de las viviendas se encarga el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Los pisos están destinados a los ciudadanos inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Barcelona que cumplan los requerimientos establecidos. El proceso de adjudicación se inicia con un sorteo a cargo del que determina los solicitantes del registro único que pueden optar a formalizar el alquiler. Después de diferentes jornadas de puertas abiertas y visitas personalizadas al edificio y

al piso piloto, totalmente amueblado, los adjudicatarios que así lo deseen pueden formalizar su contrato de alquiler. Finalmente, el 30 de junio se celebrará el acto de entrega de llaves y, a partir de ese momento, los inquilinos podrán ocupar sus viviendas. Salas, como empresa responsable de la gestión y el mantenimiento de El Triangle del 22@, ha planificado cuidadosamente todos los elementos constructivos y las instalaciones para reducir al mínimo los costes y las molestias ocasionadas por el mantenimiento del edificio. Se realizarán controles periódicos, mantenimientos preventivos y las reparaciones necesarias para mantener el inmueble en condiciones óptimas. Asimismo, se ha contratado a un gestor energético y a una empresa mantenedora especializada que se responsabilizarán del perfecto funcionamiento de las instalaciones energéticas. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS // En El Triangle del 22@ se han utilizado materiales reciclables para minimizar el impacto ambiental; se ha reducido al mínimo posible la gestión de residuos; se ha disminuido el consumo de energía mediante fachadas aisladas y ventiladas, iluminación natural, ventilación cruzada, carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico, cristales con cámara, luminarias de bajo consumo e iluminación por cédula crepus-

LOS IMPULSORES

PROFESIONALES AL SERVICIO DEL CONSUMIDOR

S

33 Edificio residencial El Triangle del 22@.

EL EDIFICIO CONSTA DE 53 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER

cular. También se ha reducido el consumo de agua con cisternas con interrupción voluntaria y doble descarga y mecanismos aireadores de ahorro en los grifos, y se ha mejorado la eficiencia energética con la conexión a la red urbana de calor y frío Districlima.

alas es una empresa de servicios inmobiliarios con sede en Sabadell, 20 años de experiencia y más de 2.500 viviendas entregadas, que trabaja para ser un referente en el acceso a la vivienda y conseguir la mayor satisfacción del cliente, aportándole siempre el máximo valor añadido. La firma cuenta con un equipo de profesionales pluridisciplinar y dispone de un sistema de calidad certificado con la norma ISO 9001 por Applus. La Fundació Nou Lloc Habitatge Social es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la creación de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Nacida el año 2006, la fundación coordina los esfuerzos e iniciativas del sector público y privado para dar respuesta a las demandas sociales en el campo de la vivienda. En este sentido, trabaja preferentemente con las personas más jóvenes.


FUNDACIÓ NOU LLOC HABITATGE SOCIAL La Fundació Nou Lloc Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre que promou la creació d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. Nascuda l’any 2006 la Fundació coordina els esforços i iniciatives del sector públic i privat per a la satisfacció de les demandes socials en el camp de l’habitatge.

Visió Facilitar a tota persona l’accés a un habitatge, independentment de les seves condicions econòmiques i socials.

Missió Promoure habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer destinats, preferentment, als més joves.

Valors •

Compromís amb aquelles persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge de compra o de lloguer a preus de mercat.

Cooperació entre les diferents entitats del sector públic i privat per a la coordinació d’esforços i iniciatives que busquin satisfer les necessitats en el camp de l’habitatge.

Vocació Social per actuar i també per promoure els canvis socials necessaris per millorar el dret fonamental de tot ser humà de tenir una llar.

Innovació aplicant les millores, tant tècniques com de gestió, que facilitin l’anticipació a les necessitats dels llogaters i de la societat en general.

Servei a través de la disposició i la voluntat d’atenció a les necessitats dels llogaters i potencials llogaters.

Sensibilització de la societat respecte a les dificultats d’una part important de la població per accedir a un habitatge.

Actuacions •

Promoció d’habitatges amb protecció oficial en regim de lloguer.

Rehabilitació d’habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer.

Construcció d’habitatges per a gent gran amb serveis comuns.

Promoció de la investigació en temes relacionats amb les persones i l’habitatge.

Col·laboració amb organitzacions no lucratives, tant d’àmbit nacional com internacional, que tenen com a missió ajudar a persones desfavorides amb necessitats d’habitatge.


SALAS SERVEIS IMMOBILIARIS Salas és una empresa de serveis immobiliaris amb seu a Sabadell, 20 d’experiència i més de 2.500 habitatges lliurats, que treballa per a ser un referent en l’accés a l’habitatge i aconseguir la major satisfacció del client, aportant-li sempre el màxim de valor afegit. Salas Serveis Immobiliaris està format per un equip pluridisciplinar de persones que donen resposta a cadascun dels àmbits del desenvolupament i gestió d’una promoció: des de la contractació de tècnics i constructores, fins al finançament, els estudis de sòl i viabilitat de projectes, l’administració, la direcció tècnica, la comercialització o la comunicació, entre d’altres. D’aquesta manera, entre els professionals que composen l’equip Salas hi ha arquitectes tècnics, comercials, interioristes, enginyers, economistes, tècnics en sistemes, advocats, periodistes i especialistes en processos administratius i gestió de projectes. A més, Salas disposa d’un sistema de qualitat certificat amb la norma ISO 9001 per APPLUS, realitza controls de qualitat percebuda i processos de millora continuada.

La gestió de Salas es caracteritza per: •

Habitatges a preu de cost: Salas treballa per a comunitats de propietaris, cooperatives o fundacions sense ànim de lucre i aplica marges d’empresa gestora, no de promotor.

Finançament a mida: Salas desenvolupa plans de pagament personalitzats i cerca les millors opcions de finançament així com els models d’accés a l’habitatge més beneficiós per al client: protecció oficial, renta lliure, comunitats de propietaris, cooperatives, lloguer,...

Transparència i Participació: Salas ofereix informació exhaustiva i actualitzada del procés constructiu de cada promoció per tal de mantenir informats als clients en tot moment.

Personalització dels habitatges: Un equip de Salas permet que els clients personalitzin el seu habitatge modificant envans, canviant instal·lacions o utilitzant acabats diferents. Aquest servei, molt útil per a persones amb necessitats especials, permet que cada client faci el seu habitatge pràcticament a mida.

Qualitat: Salas disposa d’un sistema de qualitat certificat amb la norma ISO 9001 per APPLUS, realitza controls de qualitat percebuda i processos de millora continuada que garanteixen que els habitatges es lliuren en les millors condicions possibles.

Responsabilitat social corporativa: Salas treballa de manera social i ambientalment sostenible construint únicament sota demanda certa, aplicant models no especulatius i incorporant totes aquelles millores tècniques que permetin minimitzar la petjada ecològica dels seus habitatges. A més, Salas garanteix que tots els seus habitatges son accessibles i els adapta, sense cap cost afegit, per als clients amb necessitats especials en col·laboració amb la Fundació Salas per l’Accessibilitat.


Promou:

Adjudica:

S貌l propietat de:

Col路labora:

Financia:

Gestiona:

Presentació de la Promoció El Triangle del 22@ (cat.)  

Presentació de la Promoció el Triangle del 22@ (català)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you