Page 1

Foto © Pavol Barabáš, Slov

akia

.PL WWW.TELEPACE.CZ / WWW.LAJA

CIESZYN ZAMEK CIESZYN

20. 11.–23. 11. 2013

(HERBACIARNIA LAJA,SALA WYKŁADOWA)


FUNDACJA LAJA

NADACE LAJA

powstała w 2012 roku. Krótka historie organizacji równowazy wieloletnie doświadczenie założycieli w realizacji różnych projektów. Już od początku istnienia aktywnie angażujemy się na poziomie: - lokalnym - edukacyjne programy wielokulturowe oraz inicjatywy młodzieżowe - europejskim - Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe oraz międzynarodowe szkolenia

vznikla v roce 2012. Krátkou historii této organizace vyvažují mnohaleté zkušenosti jejich zakladatelů při realizaci různých projektů.Již od začátku její existence jsme aktivní na několika úrovních: -místní (lokální) – multikulturní edukační programy a iniciativy mládeže -evropská – „Projekt evropského dobrovolnictví“, výměny mládeže a mezinárodní školení

LAJA to miejsce na czesko-polskim pograniczu, gdzie młodzi ludzie odnajduja przestrzen i wsparcie w realizacji swojego potencjału twórczego, inspracje, możliwość rozwoju, odpoczynku oraz zabawy. Nasza siedziba znajduje sie w Herbaciarni Laja, prowadzimy także pokoje goscinne na Zamku w Cieszynie.

LAJA je místo v česko-polském příhraničí, kde mladí lidé nacházejí prostor a podporu pro uskutečnění svého tvůrčího potenciálu, inspiraci, možnost rozvíjet se, relaxovat a bavit se. Naše sídlo je v čajovně Laja, provozujeme také hotelové pokoje na Zámku v Těšíně.

Fundacja Laja, ul. Zamkova 3 abc, 43-400 Cieszyn, Poland info@laja.pl / www.laja.pl / tel: +48 662 883 434

OPOWIADAMY O ŚWIECIE - to warsztaty etnologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ideą naszych warsztatów jest zaszczepienie tolerancji wobec innych kultur, uświadomienie sobie własnej wartości i otwarcie się na drugiego człowieka. To warsztaty – więc każdy uczestnik jest zaangażowany. Poruszamy ciekawe tematy. Opowiadamy o kulturze ludzi mieszkających w różnych częściach świata. Mówimy o kuchni, muzyce, strojach, domach... Nie zapominamy oczywiście o Polsce – zobaczymy jak ciekawa i bogata jest nasza kultura. Podczas warsztatów działamy na wszystkie zmysły - dotykamy, wąchamy, słuchamy, smakujemy i zadajemy wiele pytań.

ZAPRASZAMY W ETNOLOGICZNĄ PODRÓŻ PO ŚWIECIE

Warsztaty prowadzimy u Was – dojeżdżamy do Waszej placówki z całym potrzebnym sprzętem. Zapraszamy także do naszej siedziby w Herbaciarni Laja w Cieszynie. www.opowiadamyoswiecie.pl

„VYPRÁVÍME O SVĚTĚ“ – to jsou ekologické dílny pro děti, mládež i dospělé. Hlavním posláním našich dílen je šířit toleranci vůči jiným kulturám, uvědomovat si vlastní hodnotu a být otevřený vůči jiným lidem. Jedná se o dílny – a tak každý účastník se nějak zapojuje. Vyhledáváme zajímavá témata. Vyprávíme o kultuře lidí, kteří žijí v různých částech světa. Povídáme si o jídle, hudbě, oblečení, domech… Samozřejmě nezapomínáme ani na Polsko – ukazujeme, jak je naše kultura hodnotná a pestrá. V průběhu dílen se snažíme působit na všechny smysly – ohmatáváme, čicháme, posloucháme, ochutnáváme a odpovídáme na spoustu otázek.

ZVEME NA ETNOLOGICKOU CESTU KOLEM SVĚTA

Nabízíme uspořádání dílen u Vás – přijedeme k Vám s celým nezbytným vybavením.Zveme také k nám, do našeho sídla v čajovně Laja v Těšíně.


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ TELEPACE

STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE TELEPACE

bylo založeno v roce 1999 jako následovník a pokračovatel v díle, které započala v roce 1994 Nadace Telepace pro podporu a vzdělávání mládeže. Hlavními cíli sdružení je realizace projektů zaměřených na šíření kulturních a mravních hodnot u cílové skupiny děti a mládež. Tohoto cíle chce dosáhnout podporou aktivit i přímou a soustavnou prací s mladými, realizací divadelních vystoupení, hudebních pořadů a řadou dalších akcí, které svým podáním a obsahem přímo nebo nepřímo naplňují uvedený cíl. Za dobu své činnosti se ve sdružení realizovala velká řada projektů, přičemž počet návštěvníků na akcích, které proběhly v budově Telepace či na přilehlé zahradě, a k tomu další návštěvníci na našich akcích mimo náš dům dosahuje několik desítek tisíc. Vedle toho je potřeba přidat přípravu podmínek pro působení Telepace jako nositele dobrých zpráv prostřednictvím televizního vysílání. Se zahájením televizního vysílání televize Noe nastala sdružení nová kvalitativně jiná etapa jeho činnosti. Sdružení se realizuje zejména v oblasti práce s mládeží, která se zajímá o práci s kamerou a dalšími technickými zařízeními a také mladým moderátorkám a moderátorům. Krásnou spolupráci také sdružení navázalo s videoamatéry, se kterými připravuje jejich televizní pořad a festival dobrých zpráv. Nová etapa působení se otevírá po navázání spolupráce s Nadací Laja z Polského Těšína a Mezinárodním festivalem outdoorových filmů. Společně připravují projekt Česko-polský festival outdoorových filmů.

powstało w r. 1999, jako spadkobierca i kontynuator działalności, którą w r. 1994 rozpoczęła Nadacja Telepace, a której celem było wspieranie i kształcenie młodzieży. Główne cele stowarzyszenia to realizacja projektów upowszechniających wartości kulturalne i moralne wśród dzieci i młodzieży.Cel ten stara się osiągnąć poprzez bezpośrednią i konsekwentną pracę z młodymi ludźmi, organizując przedstawienia teatralne, imprezy muzyczne i wiele innych akcji, które swoją treścią i sposobem realizacji bezpośrednio lub pośrednio realizują wspomniany cel. W okresie działalności stowarzyszenia udało się zorganizować cały szereg projektów, przy czym liczba uczestników imprez, które odbyły się w siedzibie Telepace bądź w jej ogrodach, a także poza nią, sięga dziesiątek tysięcy. Do tego trzeba doliczyć przygotowanie warunków do działalności Telepace jako emisariusza pozytywnych wiadomości przekazywanych w programie tej telewizji. Rozpoczęcie emisji telewizji NOE oznaczało dla stowarzyszenia początek nowego, innego pod wględem jakości etapu działalności. Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie pracując z młodzieżą, którą interesuje technika telewizyjna, praca z kamerą i innymi urządzeniami technicznymi, przygotowuje też młodych konferansjerów. Ciekawą współpracę Stowarzyszenie nawiązało filmowcami-amatorami, wspólnie z nimi przygotowując program telewizyjny oraz Festiwal dobrych wieści. Nowy etap działalności otwiera współpraca z Fundacją Laja z polskiego Cieszyna oraz z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Outdoorowych. Obie organizacje wspólnie przygotowują projekt pn. Czesko-polski festiwal filmów outdoorowych. SDRUŽENÍ TELEPACE, Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava, ČR, tel: +420 595 177 301, +420 606 664 610, www.telepace.cz, kudela@telepace.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ OUTDOOR FILMS, s.r.o. Ostrava pořádá již 11. let Mezinárodní festival outdoorových filmů – putovní soutěžní festival s filmovou tématikou sportů v přírodě a cestování. Za 11 let činnosti se festival rozrostl do 43 měst České republiky a Slovenska a stal se jedním z největších filmových soutěžních festivalů svého druhu a zaměření na světě. OUTDOOR FILMS, s.r.o., Smetanovo náměstí 7, 702 00 Ostrava Tel.: +420 739 016 466, +420 596 620 500 Mail: info@outdoorfilms.cz, www.outdoorfilms.cz

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW OUTDOOROWYCH Outdoors Films s.r.o. Ostrava organizuje już od jedenastu lat Międzynarodowy festiwal Filmów Outdoorowych –wędrowny konkursowy przegląd filmów z tematyką sportów uprawianych w przyrodzie oraz filmów podróżniczych. W ciągu tych 11 lat festiwal rozrósł się i obecnie gości w 43 miejscowościach Republiki Czeskiej i Słowacji, stając się tym samym jednym z największych na świecie konkursowych festiwali filmowych tego rodzaju i z taką tematyką.


Katalog Poland  
Katalog Poland  
Advertisement