Page 8«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Êîíêóðñ

¤ÌÐѹؽ¾»ÌÑùÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹

В

Чеченском государственном университете 20 марта состоялся финал конкурса «Университетан сийлахь йо1». В торжественной обстановке 18 участниц конкурса, которые прошли предварительный отбор на своих факультетах, демонстрировали знание культуры, обычаев и традиций чеченского народа.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ëóêìàí Äîêàåâ Ó÷ðåäèòåëü - ×å÷åíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò ã. Ãðîçíûé, óë.Êèåâñêàÿ, 33 Òåë.: +7 (8712) 22 23 04

›¾ÊÕ žÊØÏ ½¾»ÌÑÃÁ ÈÉÇ»¾ÄÁ » ÌÈÇÉÆÔÎ ɾȾËÁÏÁØÎ ÇË˹ÐÁ»¹ÄÁ Ê»ÇÁÆÇžɹÁÊ˹ɹÄÁÊÕùÃÅÇ¿ÆÇ ¼Ä̺¿¾ÁÀÌÐÁËջʾËÇÆÃÇÊËÁÖËÁÃÁ ÁÃÌÄÕËÌÉÔооÆϾ» £ÇÆÃÌÉÊ ÈÉÇѾÄ ÈÇ ƾÊÃÇÄÕÃÁÅ ÆÇÅÁƹÏÁØÅ ¾»ÌÑÃÁ ÈÇùÀ¹ÄÁ ÎÇɾǼɹÍÁоÊÃǾ ŹÊ˾ÉÊË»Ç Lj »¾Ð¹ÄÁ ƹ »ÇÈÉÇÊÔ ÐľÆÇ» ¿×ÉÁ ùʹ×ÒÁ¾ÊØ ʹÅǺÔËÆÔÎ Ëɹ½ÁÏÁ Á¹½¹ËÇ»ооÆÊÃǼÇƹÉǽ¹ ÃÇÉLj ÃÇ ɹÊÊùÀ¹ÄÁ Ç ʾº¾ Á Ê»ÇÁÎ ÃÇɆ ÆØÎ ÃÉÇž ËǼÇ ¿×ÉÁ ÇϾÆÁ»¹ÄÇ ÊϾÆÁоÊÃÁ ǺɹÀ Á ÊϾÆÁоÊÃǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ÃÇÆÃÌÉʹÆËÇà ›ÊÇÊ˹»¾¿×ÉÁºÔÄÁƹÉǽÆÔ ¹ÉËÁÊË©ª­ª©Á°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺† ÄÁÃÁ ¥Ìʹ Ì½¹¾» À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ÅÁÆÁÊËɹ ÈÇ »Æ¾ÑÆÁÅ Ê»ØÀØÅ ƹ† ÏÁÇƹÄÕÆÇÂÈÇÄÁËÁþȾйËÁÁÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁ ¤¾Å¹ œÌ½¹¾» ÊÇ»¾ËÆÁà ÅÁÆÁÊËɹ ÈÇ »Æ¾ÑÆÁÅ Ê»ØÀØÅ ƹ† ÏÁÇƹÄÕÆÇ ÈÇÄÁËÁþ ȾйËÁ Á ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ®¹ÅÀ¹Ë·ÆÌÊÇ» ÈÉdž ɾÃËÇÉ ÈÇ ÌоºÆdž»ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÇ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ɹºÇ˾ °œ¬ ©ÌÊĹƆ º¾Ã ÇÃ̾» Á ÈÇÅÇÒÆÁà ɾÃËÇɹ °œ¬ªÌÄÁÅȹѹ¥ÁÊÁ¾» £ÉÇžǽÆÇÃÌÉÊÆÁÃÇ»ÁÀ¹Å¾ÊËÁ† ˾ľÂ ½¾Ã¹ÆÇ» ͹ÃÌÄÕ˾ËÇ» ù¿† ½Ì×ÌйÊËÆÁÏÌÈǽ½¾É¿Á»¹ÄÁÈÉÁ† ÊÌËÊ˻ǻ¹»ÑÁ¾ » À¹Ä¾ ÉǽÆÔ¾ Á ºÄÁÀÃÁ¾ «¹Ã¿¾ ÈÇɹ½Ç»¹ÄÁ¼ÇÊ˾ÂÊ»ÇÁÅÁ ÅÌÀÔùÄÕÆÔÅÁÆÇžɹÅÁÊË̽¾ÆËÔ °œ¬Á˹ÆϾ»¹ÄÕÆÔ¹ÆʹźÄÕ»ÌÀ¹ „¦ÁÂʹÉÎÇ” ¨ÇÇÃÇÆйÆÁ×ÃÇÆÃÌÉʹ»Ê¾Ìйʈ ÆÁÏÔÈÇÄÌÐÁÄÁÈÇоËÆÔ¾½ÁÈÄÇÅÔ ¹ ¿×ÉÁ ÈÇÊÇ»¾Ò¹»ÑÁÊÕ ÇÈɾ½¾† ÄÁÄÇËÉÇÂÃÌÄÌÐÑÁÎ

Хава Арцоева “Университетан сийлахь йоI” «É¾ËÕ¾žÊËÇÀ¹ÆØĹÊË̽¾ÆËù͹ÃÌÄՆ ˾˹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ª¾½¹ ®¹ÊÁ¾»¹ ›ËÇÉǾ žÊËÇ ½ÇÊ˹ÄÇÊÕ ÊË̆ ½¾ÆËþ ºÁÇÄǼdžÎÁÅÁоÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾† ˹ ¹Áɾ ªÇÄ˹ÅÌɹ½Ç»Ç ¨¾É»Ç¾ žÊËÇ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ËÁËÌÄ „¬ÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹Æ ÊÁÂĹÎÕÂÇ” ÈǾ½ÁÆǼĹÊÆÇÅÌÅƾÆÁ× ¿×ÉÁ À¹»Ç¾»¹Ä¹Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÆÁϹ¡Æ† ÊËÁËÌ˹ ооÆÊÃÇ Á ǺҾ ÍÁÄÇÄǼÁÁ ®¹»¹ ™ÉÏǾ»¹ ¨ÉÁÀ ÀÉÁ˾ÄÕÊÃÁÎ ÊÁņ ȹËÁ ½ÇÊ˹ÄÊØ ÊË̽¾ÆËþ ž½ÁÏÁÆÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹¶ÄÁÀ¾¥Ìɽ¹ÄǻǠ¦¹½ÇÇËžËÁËÕ ÐËÇÖËÇËÃÇÆÃÌÉÊÈÉǻdž ½ÁËÊؾ¿¾¼Ç½ÆÇÁØ»ÄؾËÊØÆÇ»ÇÂÃɹÊÁ»Ç Ëɹ½ÁÏÁ¾ÂƹѾ¼Ç»ÌÀ¹§É¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔƹ† ½¾×ËÊØ ÐËÇ ÈǽǺÆÔ¾ žÉÇÈÉÁØËÁØ ºÌ½ÌË ɹÀ»Á»¹ËÕ » ÅÇÄǽÇÅ ÈÇÃÇľÆÁÁ ÐÌ»ÊË»Ç ȹËÉÁÇËÁÀŹÁÄ׺»ÁÃǺÔйØÅÁËɹ½Á† ÏÁØÅʻǾ¼ÇƹÉǽ¹

Äèçàéí è âåðñòêà - Ìàãîìåä Äàóäîâ Òèðàæ - 999 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü - 21. 05 . 2012 ã. Çàêàç ¹ Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Äàãïðåññ Ìåäèà”. Òåë.: 8 (8722) 68-15-05

№3(35)  

Университетский вестник