Page 1

10/12/2018 1:16 PMมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายศักดิ์สิทธิ์ สุ ดตะบุตร รหัสนักศึกษา 591777161


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สั

2

งคมฯ มร.ชร. ข้ามเขาไปเมืองน่ านผสาน “ศาสตร์พระราชา” จับมือ “วชน.” พัฒนาสารพัด

สังคมศาสตร์ มร.ชร. รุ กข้ามจังหวัด ยกขบวนข้ามเขาสูงจับมือ วชน.น่าน พบผูบ้ ริ หาร เพื่อร่ วมพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการ สอนและพัฒนาท้องถิ่น สนอง พระราโชบายและ “ศาสตร์พระราชา” พบมรดกล้านนาหลากหลายที่ควรค่าอนุรักษ์และส่งเสริ ม การท่องเที่ยว และมีศกั ยภาพรอการพัฒนา เผย 4 เรื่ องหลักที่ มร.ชร. ต้องเข้าร่ วมมือพัฒนาให้ยงั่ ยืน อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิ ดเผยว่า ตนเองและ ผศ.ดร. รณิ ดา ปิ งเมือง รองคณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปที่วทิ ยาลัยชุมชนน่าน (วชน.) จ. น่าน เมื่อวันที่ 10 กันยายน (61) เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับ “ความต้องการการศึกษาของประชาชนในจังหวัดน่าน” ทั้งนี้เพื่อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตามพระราโชบายและศาสตร์พระราชา โดยได้ร่วม ประชุมหารื อกับผูบ้ ริ หาร วิทยาลัยฯ ประกอบด้วย อ.ประยงค์ แก้วประทุม ผอ.วชน. อ.วุฒิไกร ดวงพิกลุ รองฯ อ.ราชาวดี สุข ภิรมย์ หน.กลุ่มมาตรฐานการศึกษา อ.นริ นทร์ เหล่าอารยะ หน.จัดการศึกษา อ.สักก์สีห์ พลสันติกลุ หน.กลุ่มศูนย์น่านและ คุณ ภัทรภูมิ สาระคุณ นักวิชาการการศึกษา ทั้งนี้เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ ให้มีผลสัมฤทธิ์ จากข้อมูลพบว่า จังหวัด น่านมีประชากรประมาณ 4 แสนคน โดยไม่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ มีเพียง “วิทยาลัยชุมชนน่าน” (วชน.) เท่านั้น ที่ได้ มีแนวคิดมาจากการศึกษาใน Concept : Junior College จาก สหรัฐอเมริ กา เป็ น “การสร้างงานจริ ง” และจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาลักษณะเครื อข่ายร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ กระจายอยูท่ ้ งั 15 อาเภอ ของจังหวัดน่าน เช่น บ้านนาคอก อ. บ่อเกลือ จ.น่าน ได้เปิ ดดาเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3

อ.จามรี พระสุนิล โปรแกรมพัฒนาสังคมสานักวิชาสังคมศาสตร์ ที่ร่วมเดินทางไปด้วย รายงานในเอกสารว่า ด้านการจัด การศึกษาที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน นั้น มี 3 รู ปแบบ คือ 1.ระดับอนุปริ ญญา จัดการศึกษา 5 ภาคเรี ยนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การบริ หารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน การบัญชี สาธารณสุขชุมชน และการท่องเที่ยว 2. ระดับประกาศนียบัตรหลักสูตร ตั้งแต่ 6 เดือน 1 ปี โดยเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต 3.การฝึ ก อบรมและการบริ การ วิชาการให้กบั ชุมชนดาเนินการตามความต้องการชุมชน เช่น กิจกรรมการฟ้ อนพื้นบ้านล้านนานันทบุรีศรี ภูเวียง (ราวง ย้อน ยุคบะเก่า) ดนตรี พ้นื เมือง การนวด การเกษตร การท่องเที่ยว (ข้าวหลาม) เป็ นต้น ส่วนการบริ การวิชาการได้ทาในลักษณะบูรณา การ กับการวิจยั ในปี งบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการวิจยั เรื่ องเกี่ยวกับไม้ไผ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการท่องเที่ยวชุมชน “การประชุมแลกเปลี่ยนกับ วชน. ระหว่าง สานักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. มีขอ้ สรุ ปน่าสนใจ โดย วชน. มีหลักสูตรที่ บูรณาการระหว่างชุมชนและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สกอ. ในปี 2562 วชน. จะ ต้องดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบ สกอ. และมีศาสตร์ที่สอดคล้องกับการจัดศึกษาใน “ระดับปริ ญญาตรี ” ของสานักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. ในสาขาวิชาลักษณะ ศาสตร์แบบสหวิทยาการ” ที่สาคัญคือมีศูนย์การเรี ยนรู ้ในลักษณะการกระจายตัว มีการจัด การเรี ยนการสอนของสาขาวิชาการบริ หารพัฒนาท้องถิ่น อย่างยัง่ ยืน ในลักษณะศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่มีหอ้ งเรี ยนศูนย์การเรี ยนรู ้ ทั้ง 15 อาเภอ ของจังหวัดน่าน จานวน 27 ห้องเรี ยน ซึ่งมี อาจารย์รับผิดชอบ 4 คน กระจายตามศูนย์ฯ ต่างๆ ร่ วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ วัฒนธรรมอาเภอ และชมรมกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยการศึกษาในรู ปแบบ นี้เป็ นไปตามแนวคิด Community Based Learning (CBL) และ วชน. เองยังตระหนักถึง คุณค่าศิลปะวัฒนธรรม “มรดกทางภูมิปัญญา” ของจังหวัดและยังมี “หออัตลักษณ์นครน่าน” โดยเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวให้จงั หวัดอีกด้วย และยังได้สร้าง เยาวชนคนรุ่ นใหม่มีการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ยุววิจยั ) ไว้เพื่ออนาคต ด้วย” อ.จามรี ระบุในรายงาน ด้าน ผศ.ดร.รณิ ดา ปิ งเมือง รองคณบดี ได้สรุ ปความร่ วมมือ ทางวิชาการระหว่างสานักวิชาสังคมศาสตร์ และ วชน. ดังนี้ 1. เป็ นที่ ปรึ กษาการปรับปรุ งหลักสูตรของ วชน. ที่จะครบวงรอบการปรับปรุ ง ในปี 2562 คือ การบริ หารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน 2.ร่ วมพัฒนา หลักสูตรการฝึ กอบรมการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและหลักสูตร การแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนตามความ ต้องการของชุมชน 3.เป็ นที่ปรึ กษาโครงการวิจยั 3 เรื่ อง ของ วชน. ได้แก่ การพัฒนาและเพิม่ มูลค่า ผลิตภัณฑ์ไผ่จากภูมิปัญญา ท้องถิ่นชุมชนตาบลน้ ามวบ อ.เวียงสา, การ ส่งเสริ มศักยภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนชาวไทลื้อ อ.ปั ว จ.น่าน และ 4.ความร่ วมมือการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศร่ วมกันในลักษณะ วิทยากร” ผศ.ดร.รณิ ดา กล่าว

นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร  
นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร  
Advertisement