Page 1

***แจ้งติดตั้งและงานบริการ084-387-5931,32 ***แนะนำ�ช่องรายการ,แจ้งงานข่าว 02-315-2447-9 Fax.02-705-1297 หรือ facebook/สาครเคเบิล***หลังเวลา 21.00น. ติดต่อสถานีส่ง 084-387-5945***

ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรในโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อจัดงานนิทรรศการ วิชาการระดับปฐมวัย นายมนัส โนนุช กรรมการและ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก นโยบาย และแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ทูล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ... ให้ธรรมะ” โดยมีนายอนุกูล ตัง คณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้แทนพระองค์และร่วมในพิธีฯ

นางโสภา อมราศรัยศรี สมาชิก สภาเขตสวนหลวง เป็นประธานพิธี เปิดงานนิทรรศการ วิชาการระดับ ปฐมวัย โดยมีนางอร่ามรัตน์ บุญย รักษ์โยธิน ผอ.ร.ร.มูลนิธวิ ดั ปากบ่อ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน ต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโต

เหตุ ร ะทึ ก !! ตึก รพ.รามา ถล่ม

ทับคนงาน ดับ 10 ขณะก่อสร้าง รองศาสตราจารย์

สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.กรวัฒน์ หัน ประดิษฐ์ ผกก.สภ.บางพลี นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำ�เภอบางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล จากกรณี แผ่นปูนถล่มลงมาทับคนงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำ�นวนมาก

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วชนะเลิศกีฬา กองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือน้ำ�มันลงทะเล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35

นายบุญชู หวิงปัด ผอ.รร.ราชวินติ บางแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกบ ั ทีมฟุตบอล นักเรียนชายโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ตัวแทน เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ สร้าง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยภริยา เป็นประธานพิธีปล่อยเรือ ชือ่ ให้กบ ั จังหวัด คว้าเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ลงน้ำ� โดยมีพลเรือโทจีรพัฒน์ ปานสกุณ ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือน้ำ�มันและผู้ ครัง้ ที่ 35 เมืองมะขามหวานเกมส์ ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เข้าร่วม เพื่อปฏิบัติภาระกิจด้านการสนับสนุนน้ำ�มันเชื้อ เพลิงให้กับเรือที่ปฏิบัติการทางทะเล

อบต.บ้านระกาศ ออกเยี่ ย มผู้ สู ง อายุและผู้พิการ

นายนุภาพ ฉันทธนไพบูลย์ นายก อบต.บ้านระกาศ พร้อมคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข ได้ลงพื้น ที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำ�บลบ้านระกาศ เพื่อสร้าง ขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต


หน้า 2

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

เอกสิทธิ์สำ�หรับสมาชิก “สาครเคเบิล”

(เขต อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ) àÍÊ.«Õ.¾Õ.âÎÁàδà´ÍÃì

ส่วนลด 20-50 % 02-759-6959

àÍÊ ที áÍÃì ¶.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹ทÃì ส่วนลด 10 %

081-498-7422

ÍÁáÒêèÒ§

ส่วนลด 10 %

081-550-3323

ÍÒËÒÃà¨ÃÔญÅÒÀâÀª¹Ò

ส่วนลด 10 %

02-394-5621

ÂÑè§Â׹öºéÒ¹

ส่วนลด 3,000-. 089-760-5112

ºÕºÔǵÕé

ส่วนลด 10 %

086-548-5265

´Í¡äÁéªèÍÁÒÅÕ

ส่วนลด 10 %

02-385-2838

ÈÑ¡´ÔìÊÔท¸ÔìÍÑÅÅÍÂ

ส่วนลด 10 %

081-710-8878

ÃéÒ¹ÍÒËÒÃทͧ¼ÒÀÙÁÔ

ส่วนลด 10 %

089-483-6958

ÃéÒ¹¿Ù ¨Ô àทÍÃìâº

ส่วนลด 10 %

087-230-0608

à»ÃÁÄทÑ »ÔâµàÅÕÂÁ

ส่วนลด 10 %

02-743-0930-1

ºÒÅÒ¹«ì ÍÍ´ÔâÍ

ส่วนลด 10 %

089-811-1586

(เขต อำ�เภอบางพลี) ส่วนลด ÊâÁÊêѾġÉìºÒ§¹Ò ส่วนลด ªÑÂÂÈ(àÅé§) ÃѺทำ�ÈÒÅà¨éÒที่ ส่วนลด ÃéÒ¹ äÎàºÃ¡ ʹءà¡ÍÃì¤ÅѺ ส่วนลด µÔëÁ à»ÒÐà»ÕêÂÐ ºÒ§¾ÅÕãËญ่ ส่วนลด á¨èÇÎé͹¶ÇÔŪǹªÔÁ ส่วนลด à͹ºÒ§»ÅÒ ÁÍàµÍÃìä«´ì ส่วนลด ร้านอาหารสะเลเต(ครัวบ้านนอก) ส่วนลด ˨¡.ÊÃÒÇظทÃÒàÇÅ

10 50 10 10 15 10 15 10

% บ. % % % % % %

081-911-9886

10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10

% % % % % % % % % % % %

081-837-7919

10 10 10 10 10 45 10 10 10 10 15 10 10

% % % % % % % % % % % % %

089-769-5142

081-966-6652 081-910-9218 02-740-6870 02-337-3792-3 081-251-5129 081-926-1707 088-961-4654

(เขต อำ�เภอบางเสาธง) ส่วนลด ส่วนลด ÃéÒ¹ à¾×è͹ÊÒÇ ÃéÒ¹ÇÔÁÅ¡ÒêèÒ§ «Õ 2 à¤ËÐ ส่วนลด ส่วนลด á´§ºÔǵÕé«ÒÅ͹ ส่วนลด ˨¡.ÊÒÁÒöºÃÔ¡Òà ส่วนลด ÃéÒ¹ªÑÂà¨ÃÔญà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì ÃéÒ¹ºéÒ¹àºç´¿ÔªªÔè§ «ÍÂ«Õ 3 ส่วนลด ส่วนลด ËéÒ§ทͧªÑÂà¨ÃÔญ ส่วนลด ÃéÒ¹ÎÒÃèÒÂÕ¹µì ส่วนลด ÃéÒ¹¹éÓ¾ØËÁÙ¡Øé§ ¡ÃÐทÐ ส่วนลด ºÒ§¾ÅÕ Ê»Íµ¤ÅѺ ร้านวิวาหวาน(หน้าเคหะฯ) ส่วนลด ÃéÒ¹ทͧàÂÒÇÃÒª ½.7

081-488-5809 081-613-5595 081-773-4969 081-840-2074 081-754-7170 02-705-4064 081-333-3279 081-874-4993 089-038-5539 086-982-3709 091-047-7686

(เขต อำ�เภอบางบ่อ) à»Õê¡à«ÍÃìÇÔÊ ºÃÔ¡Òà ส่วนลด ¤ÔéÁ¡ÒêèÒ§ ºÒ§¾ÅվѲ¹Ò ส่วนลด Í⹪Òà¹ÍÊà«ÍÃÕè ส่วนลด ÃéÒ¹ ªÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì ส่วนลด ¿ÒÃìÁ»ÙทÐàÅâÂ¸Ô¡Ò ส่วนลด ˨¡. äทÂ¤Ò ÇÍàµÍÃì ส่วนลด ¹Ä¾Å¡ÒêèÒ§ ส่วนลด ˹èͧà«ÍÃìÇÔÊ ส่วนลด อู่Íำ�¹Ò¨à¨ÃÔญ¹µì ºÒ§ºèÍ ส่วนลด ªÅ¸ÔªÒÍÐäËÅèÁÍàµÍÃìä«´์ ส่วนลด LSR Car Audio ºÒ§ºèÍ ส่วนลด ¤Åͧ´èÒ¹¿Ôµà¹Ê ส่วนลด ¤Åͧ´èÒ¹âÀª¹Ò ส่วนลด

02-315-1761 02-313-4659 02-338-1496 084-673-7202 081-982-3439 083-009-4264 087-070-2525 089-811-0360 082-779-8231 081-862-7014 089-107-3936 086-319-6385

น.ส.พ.สาครนิวส์ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เจ้าของ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา นายวชิระ เจริญสาคร (ประธานบรรณาธิการ) นางชุติมา เจริญสาคร (รองประธานกรรมการ) นายชัยรัตน์ ไชยชนะ (ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ) นายนคเรศ การศักดิ์ (ผู้ช่วยผู้อำ�นวย) นายมนัส แท่นแก้ว (หน.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์) น.ส.เพลินพิศ เจือสมบูรณ์ผล (หน.ฝ่ายรายได้สวัสดิการ) นายปกรณ์ พนาวรรณ (หน.ฝ่ายข่าวสารสนเทศ) นางปติญา บริสุทธิ์ปัญญา (เลขากรรมการผู้จัดการ) น.ส.พนิดา ท้วมพงษ์ (บรรณาธิการ) น.ส.นิธินันท์ โกสุมสุวรรณ์ / น.ส.ภัทรนิธิ์ สวยลึก/ น.ส.จุฑามาศ ทองขาว/ น.ส.สกุณา คล้ายบางบ่อ/ นายพีระพล ศรีไล้/ นายปรัชญ์ ปานทับ/ นายธนพล กรานทอง นายสุริยา ศรีทอง/ นาย เฉลิมรัตน์ ธรรมรักษา/ นายรัตนชัย ถาวร/ นายวัชรินทน์ ดวงรัตน์/ นายภรณ์พิทักษ์ ยุระรัตน์/ นายวริทธิ์สุพล อธิศสุนันธาดา/ นายวิรัตน์ ละอออ่อน/ นายปณิธาน ขาญวิทย์/ นายสิทธิพงษ์ คำ�ตลบ/ นายเสกสิทธิ์ ซิงห์/ นางวารุณี พ่วงวิจิตร/ นายชัชวาล วุฒิเกตุ/ นายศิริพจน์ วรรณวงศ์/ นายชำ�นาญ ชาดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย สำ�นักงานเลขที่ 4/454 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.02-315-2447-9, 02-705-1295-6 084-387-5931,084-387-5932 Fax.02-705-1297 www.sakorntv.com, www.facebook/sakorncabletv E-mail : sakorncable@hotmail.com


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 3

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวปากน้ำ�

พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำ�โรง เป็นประธาน นายณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ จัดพิธีทำ�บุญศาลเจ้าพ่อ ฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านสำ�โรงและผู้มีอุปการะ เทพารักษ์และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำ�ปี 2557 โดยมีผู้นำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่ คุณต่อทางวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมทำ�บุญเป็นจำ�นวนมาก เพื่อแสดงออกถึง บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำ�บลเทพารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในครอบครัว ความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นสิริมงคล สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว วารุณี...ภาพ/ข่าว

มอบเบี้ยยังชีพ หมู่ 6 ชุมชนที่ดินทอง 4

สนง.ประปาสาขาสมุทรปราการจัดโครงการประปาพบประชาชน

นางมารศรี โรจนชัย ผูอ้ �ำ นวยการกองบริการ และนางประภาพันธ์ สุนทรเสถียรกุล ผูอ้ �ำ นวยการกองรายได้ สำ�นักงานประปา สาขา

สมุทรปราการ จัดโครงการประปาพบประชาชน ตำ�บลบางเมือง เพือ่ ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้�ำ ประปา สอบถามความพึงพอใจ และปัญหาต่างๆเกีย่ วกับการใช้น�ำ้ วิรตั น์...ภาพ/ข่าว

นายศิริ จั่นฮวบ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำ�สมุทรปราการ

เมืองโบราณมอบกระเช้าอวยพร งานข้ า วหอมมะลิ อำ � นาจเจริ ญ สมาคมผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ สุดยอด OTOP อาหารดี

นำ�คณะผู้บริหาร มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุพร้อมจัดบริการ ตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุที่มี วันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ หมู่ 6 ชุมชนที่ดินทอง 4 เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน วิรัตน์...ภาพ/จันทร์จิรา...ข่าว

น.ส.ดลฤดี นันทะนะ พร้อมด้วย น.ส.รัฏฐ์ชาพัชร์ สมตัว

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัทเมืองโบราณ จำ�กัด นำ�กระเช้า ของขวัญปีใหม่เข้าร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2557 ให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขอบคุณสื่อมวล ชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนด้านการนำ�เสนอข่าวสารอย่าง สม่ำ�เสมอ ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

นายปิติ วัฒนรัตน์ พาณิชย์จังหวัดอำ�นาจเจริญ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “ข้าวหอมมะลิอำ�นาจเจริญ สุดยอด OTOP อาหารดี” พร้อมด้วยนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัด อำ�นาจเจริญ, นายศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดอำ�นาจ เจริญ, นายพิชัย ศิวานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง เข้าร่วมในพิธีเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว ง า น ร า ต รี สั ม พั น ธ์ อั ส สั ม ชั ญ

สมุทรปราการครั้งที่ 22

สมัครสมาชิกวันนี้ เวลา 09.00-20.00 น.

โทร.084-387-5931,084-387-5932 เพื่อรับชมสาระความบันเทิงระดับโลก

ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผอ. รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ครั้งที่ 22 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคม ผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเพื่อหา รายได้สนับสนุนให้กับครูที่จะเกษียณ อายุในปี 2557 สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว


หน้า 4

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวศูนย์ปากน้ำ�

เกษตรจังหวัดมอบโล่เชิดชูเกียรติเกษตรดีเด่นระดับท้องถิ่น

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่แด่ผู้ที่มีผลงานด้าน

การเกษตรดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำ�ปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็น ขวัญกำ�ลังใจในการทำ�หน้าที่เกษตรดีเด่นให้กับเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ วัดไตรสมามัคคีจัดงานประจำ�ปี 2557 โดยมีพระครูกัลยาณธรรมาภรณ์หรือหลวงพ่อผา เจ้า ปณิธาน...ภาพ/ข่าว อาวาสวัดไตรสามัคคี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์, นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีต พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง เข้า ร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคล สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

เกษตรจังหวัด สป.จัด กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

นายคณิต

เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ เกียรติคุณให้กับผู้ที่ชนะเลิศการจากประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความในหัวข้อ “จังหวัด ของฉันในปี 2020” เพื่อเชิดชูและแสดงความยินดีให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัด ปณิธาน...ภาพ/ข่าว กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 100 รายการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีช่องทางการจำ�หน่ายเพิ่มรายได้มากขึ้น ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

ผูว้ า่ ฯสมุทรปราการร่วมเปิดงานแสดงโคมไฟไต้หวัน มูลนิธธิ รรมกตัญญู

กต.ตร. สภ.เมืองสมุทรปราการ มอบเงินสมทบสร้างซุ้มประตู

นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานคณะกต.ตร. สภ.เมืองสมุทรปราการ, พ.ต.อ.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ, พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานที่ปรึกษา กต.ตร และคณะ ร่วม นายคณิต เอีย่ มระหงษ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธเี ปิดงานแสดงโคมไฟ แสง มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ โดยมีนายบุญเอี่ยม เตชะสำ�ราญ ประธาน สี เสียง อันยิง่ ใหญ่ตระการตา แห่งเอเชีย-ไต้หวัน โดยมีนายวัยวัฒน์ เหลืองจำ�รัส ประธานมูลนิธธิ รรม มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำ�เงินสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางออกของ ปณิธาน...ภาพ/ข่าว กตัญญู ตลอดจนแขกผูม้ เี กียรติ เข้าร่วมในพิธเี ป็นจำ�นวนมาก วิรตั น์...ภาพ/ข่าว มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำ�โรงการแพทย์ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง พร้อมด้วยประชาชน พนักงานลูกจ้าง นายคณิต เอีย่ มระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบริจาคโลหิต บนรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย ที่ทางมูลนิธิเรื่องเล่าเช้านี้ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเพือ่ ระลึกถึงดวง ทางช่อง 3 มอบให้เป็นจำ�นวนมากเพื่อบริการผู้ที่จะบริจาคโลหิตไม่ต้องเดินทางไกลถึงกรุงเทพ วิญญาณของสมาชิก ผูอ้ ทุ ศิ ชีวติ เพือ่ ประเทศชาติ ราชบัลลังก์และประชาชน ปณิธาน...ภาพ/จันทร์จริ า...ข่าว มหานคร สิทธิพงษ์...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 5

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางเสาธง

เปิดงานสวนสมุทรนิทรรศน์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น้อมรำ�ลึกวันราชภัฏ ปี 2557

นายอัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็น ประธานเปิ ด งานน้ อ มรำ � ลึ ก วั น ราชภัฏ ปี 2557 โดยมีพิธีถวาย ราชสั ก การะเพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯ สำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ร ะ ร า ช ท า น น า ม “ราชภัฏ”พุทธศักราช 2547 จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 เป็นประธานเปิดงานสวนสมุทรนิทรรศน์ ครั้งที่ 3 ภายใต้คำ�ว่า กุหลาบชูช่อ โดยมีนางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค ผอ.รร.นวมินทรชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. จัด ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านความรู้ ความ สามารถและทักษะทางวิชาการ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

โครงการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัด การอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำ�หรับพิธีกร และผู้ดำ�เนินรายการ โดยมี นางสาวมนตรัส มณีศร เลขานุการ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียว มารีน ประเทศไทย จำ�กัด มาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเพิ่ม ศักยภาพทางด้านภาษาเป็นอย่างดี สกุณา...ภาพ/ข่าว

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ร.ร สาธิตฯ

โครงการนำ�ร่องปลอดภัยยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน

นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน โดยมีนายสุริยะ วิริยะ สวัสดิ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด จุฑามาศ...ภาพ/จุฑามาศ...ข่าว

นายสิทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช ภัฎธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำ�ปี 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทร ปราการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำ�ลังกายและแสดงออก ในทางที่ถูกต้องตลอดจนให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี น้ำ�ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

นายสิงห์ค�ำ พันธเพชร ปลัดฝ่ายความมัน่ คงอำ�เภอบางเสาธง พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.บางเสาธง จัดโครงการนำ�ร่องปลอดภัยยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน โดยมีประชาชนเข้าร่วม เพือ่ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดในหมูบ่ า้ น จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

อบต.ศี ร ษะจรเข้ ใ หญ่ จัดเวทีประชาคม หมู่ 4

เทศบาลตำ�บลบางเสาธงมอบผ้าห่มกันหนาว ประชุมหัวหน้าส่วน ทต.บางเสาธง

นายอดุลย์ แก้วโบราณ นายก อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ พร้อม คณะลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมชี้แจ้งโครงการที่จะดำ�เนินการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 4 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่เพื่อ นำ�ไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต สกุณา...ภาพ/ข่าว

นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำ�บลบางเสาธง เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 300 ผืน พร้อม ด้วย นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บล บางเสาธง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำ�บลบางเสาธง เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย สกุณา...ภาพ/ข่าว

นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำ�บลบางเสาธง พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2557 เพื่อพบปะพูดคุยถึงการดำ�เนินงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวต่างๆ ใน ชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว


หน้า 6

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางบ่อ

อบต.บางบ่อเปิดโครงการสานฝันจากพี่สู่น้อง บวชชีพราห์มวัดปานประสิทธ์

พระมหาเกรียงศักดิ์ สีลธโร เจ้าคณะตำ�บลคลองด่าน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดปานประสิทธาราม จัดให้มีการปฏิบัติ ธรรม ในโครงการบวชชีพราห์ม เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อ นายเชาวลิตร บุญรอด นายก อบต.บางบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการสานฝันจากพี่สู่น้อง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี นำ�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ที่ 5 และ 6 โดยมี น.ส.ญาญิน ทาระบุตร ประธานสภาเด็กและเยาวชน อบต.บางบ่อ เข้าร่วมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนพัฒนาการ ประจำ�วันได้อย่างมีความสุข เรียนได้เต็มศักยภาพ ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว ปรัชญ์...ภาพ/พีระพล...ข่าว

เทศบาลคลองด่านมอบเบี้ยยังชีพ งานวันเกียรติยศ ลูกราชินี ศรีนวมินทร์ อบต.เปร็งมอบเบี้ยผู้สูงอายุ

นายสนั่น สุขแสง นายกเทศมนตรีตำ�บลคลองด่าน เป็น ประธานในการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คน พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำ�ไปใช้จ่ายในชีวิต ประจำ�วัน พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดม นายสุทิน แก้วธนมนตรี นายก อบต.เปร็ง ทำ�การมอบเบี้ย ศึกษาพัฒนาการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ข้าราช การครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารในเขตพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น 2556 เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สวัสดิการและช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำ�รงชีพ ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั่วไป ธนพล...ภาพ/ข่าว

นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่อำ�เภอบางบ่อเพื่อตรวจเยี่ยมสมาชิกกอง ทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อำ � เภอบางบ่ อ ที่ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ นไป พัฒนาอาชีพ โดยมีนางสาววันดี เชยนาค สมาชิกสภาเทศบาล ตำ�บลบางบ่อ ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายเชาวลิตร บุญรอด นายกอบต.บางบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการ Stop Teen Mom วัยรุ่นไทยใส่ใจป้องกันตั้งครรภ์ก่อน อำ�เภอบางบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ให้การต้อนรับ วัยอันควรให้กบั นักเรียนชั้น ม.3 รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีนายเทวัญ ศรีไล้ รักษาการ ผอ.รพ. พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว พีระพล...ภาพ/ข่าว ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางบ่อ กล่าวรายงาน

เทศบาลตำ�บลบางพลีนอ้ ยอบรมทำ�น้�ำ หมักชีวภาพ นายไพโรจน์ กลับกลาย นั ก วิ ช าการชำ� นาญการ สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ บางบ่อ เป็นวิทยากรให้ ความรู้เกี่ยวกับการทำ�น้ำ� หมักชีวภาพแก่ประชาชน โ ด ย มี เ ท ศ บ า ล ตำ � บ ล บางพลีน้อยจัดขึ้นเพื่อนำ� ไปใช้ ล ดปริ ม าณขยะใน ครั ว เรื อ นและอนุ รัก ษ์ ส่ิง แวดล้อม ปรัชญ์...ภาพ/ข่าว

แสดงบัตรสาคร..เพื่อรับส่วนลดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 7

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางพลี

เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ทสภ.จัดพิธีมอบเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวที่ลืมกระเป๋าสตางค์

นางมะลิ เกิดแสง ประธานเครือข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัด สมุทรปราการ ร่วมกับ นางสาวจันทิรา ไชยแสน ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการได้ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการผลิตและการ ตลาดของกลุ่มผู้ผลิตของจังหวัด วัชรินทร์....ภาพ/ข่าว

นายอนัคพล อิงคะกุล กรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์มายด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด พร้อมด้วยนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผอ.ฝ่ายบริการลูกค้า ทสภ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ เงินกว่า 200,000 บาท ให้กับนางวิไล ไชยรัตน์ ซึ่งลืมกระเป๋าเงินทิ้งไว้ภายในห้องพัก โดยมี นางพรธิภา ชวนชัยลึก พนักงานทำ�ความสะอาด เป็นผู้พบกระเป๋าเงินดังกล่าวเป็นผู้ส่งมอบ รัตนชัย...ภาพ/ข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โตโยต้าชัยรัชการจัดโครงการประกวดแผนสื่อการตลาด ผู้ นำ � ชุ ม ชนมาศึ ก ษาดู ง าน เกษตร สนง.เกษตรบางพลี

ฉลองตรุษจีนต้อนรับผูโ้ ดยสาร

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เจ้า หน้าที่จากสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ ร่วมมอบส้มมงคล เพื่อ อวยพรปีใหม่ในเทศกาลตรุษจีนให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมา กับสายการบินนี้ รัตนชัย...ภาพ/ข่าว

นายธนพล คงแก้ว ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้า ชัย รัชการ จำ�กัด จัดโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด ภายใต้โครงการ Toyota Chairatchakarn Young Professional Challenge เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

นางวารี สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางโฉลง ได้ศึกษา ดูงานด้านการเกษตรประยุกต์ โดยมีนายจำ�นง เพ็ชรประยูร เกษตรอำ�เภอบางพลี พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำ�นาญการ ให้การต้อนรับเพื่อจัดสรร พื้นที่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการปลูกพืชได้จริงๆ วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

พิธลี งนามเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริการน้�ำ ประปา

ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ น วดแผนไทยอำ � เภอ บางพลีส่งนักเรียนได้ดีทำ�งานต่างประเทศ นางสาวนริศรา งอนสวรรค์ นักเรียนทึไ่ ด้ รับการฝึกอาชีพกับศูนย์การเรียนรู้นวดแผน ไทย อ.บางพลี ที่เดินทางไปทำ�งานยังต่าง ประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ได้กลับไทยมาเยี่ยม นางวงษ์ พูลศิริ ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ เพื่อ แสดงความขอบคุ ณ ที่ ทำ �ให้ ชี วิ ต ตนและ ครอบครัวดีขึ้นเป็นอย่างมาก วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพาย ผอ.ใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำ�กัด มหาชน และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง พร้อมคณะ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ โครงการวางท่อประธานเพื่อบริการน้ำ� สมาชิกสาครเคเบิล สามารถชำ�ระค่าบริการรายเดือนได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประปาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร้าน 7-11 หรือสำ�นักงานสาขา ทุกสาขา รัตนชัย...ภาพ/ข่าว -- สำ�นักงานใหญ่บางเสาธง ที่อยู่ 4/454 ม.16 เมืองใหม่บางพลี โทร. 084-387-5931 โครงการสร้างชีวติ ใหม่ให้สตรีและครอบครัว -- สำ�นักงานบางพลี ที่อยู่ 109/10 ม.7 ถ.กิ่งแก้ว-ตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่ โทร.084-387-5938 -- สำ�นักงานเมืองสมุทรปราการ ที่อยู่ 111/6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง โทร. 084-387-5940 -- สำ�นักงานประเวศ ที่อยู่ 12/447 ม.15 ต.บางแก้ว อำ�เภอบางพลี โทร 084-387-5953 -- สำ�นักงานบางบ่อ ที่อยู่ 407/27-28 ม.1 ถ.รัตนราช-บายพลาส โทร.084-387-5935 -- สำ�นักงานแฟลตโครงการ 3 ที่อยู่ 1013/9 ห้อง 9 ตึก 25 โทร. 081-936-8387 -- สำ�นักงานเอื้ออาทรโครงการ 4 ที่อยู่ 2090/7 ตึก 90 โทร. 089-049-1793 -- สำ�นักงานเอื้ออาทรคลองขุด ที่อยู่ 150/11 ตึก 59 โทร. 086-337-6478 -- สำ�นักงานเอื้ออาทรบางโฉลง ที่อยู่ 176/5 ตึก 45 โทร. 087-992-1075 -- สำ�นักงานเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 ที่อยู่ 240/2 ตึก 27 โทร.088-503-8951 นายชะออม สังข์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำ�บลบางพลี จัด -- สำ�นักงานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 ที่อยู่ 923/45 ตึก 24 โทร. 089-536-0537 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยมีน.ส.ธัญกร -- สำ�นักงานเอื้ออาทรแพรกษา 14 ที่อยู่ 843/7 ห้อง 7 ชั้น 1 ตึก 43 โทร.085-838-4881 เจริญศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม ของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ -- สำ�นักงานใหญ่ ติดตั้งและบริการ โทร.084-387-5931 , 084-387-5932 แจ้งงานข่าว 02-315-2447-9 ด้านอาชีพให้แก่สตรี

วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว -- สถานีส่ง...ติดต่อแจ้งสายเมนต์เสีย 20.30 - 08.00น.


หน้า 8

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

การจั ด ทำ � และประสานแผน พัฒนาท้องถิน ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ�และ พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผกก.สภ.สำ�โรงเหนือ ที่จะได้เดินทางไปรับตำ�แหน่งนายเวรสัญญา ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะผู้ บัตร 5 รองผู้บัญชาการตำ�รวจ ที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยมีเหล่าข้าราชการตำ�รวจ กำ�นันผู้ใหญ่ บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม เพื่อกำ�หนดทิศทาง บ้าน และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำ�รวจกว่า 200 นาย ร่วมแสดงความ การดำ�เนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยินดี ทั้งนี้ พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ มารับตำ�แหน่งเป็น ผกก.สภ.สำ�โรงเหนือ วาทินี...ภาพ/ข่าว คนใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืนและปิติยินดี ตลอดทั้งงาน วารุณี...ภาพ/สิทธิพงษ์...ข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนโครงการทดสอบกอรี

นายอนันท์ ดิษฐศิริ รอง ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ป ร ะ ธ า น ม อ บ เ งิ น ง บ ประมาณ 200,000 บาท เ พื่ อ ส นั บ ส นุ นโ ค ร ง ก า ร จั ด ท ด ส อ บ ก อ รี จั ง ห วั ด ฉะเชิงเทรา ประจำ�ปี 2557 เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม ราชินีนาถ เพชร...ภาพ/ข่าว

นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิง เทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดโครงการครูดีมีคุณธรรม เพื่อคัดสรร ครูดีเด่น ผู้ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละสาขางาน วาทินี...ภาพ/ข่าว

อบจ.ฉะเชิงเทราสนับสนุนงบประมาณพัฒนางานด้านการศึกษา

โรงเรียนดัดดรุณีคัดเลือกขวัญใจ น้ำ�เงิน-ชมพู นายอำ�นาจ ภักดี ผอ.รร.ดัดดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมช่อดอกไม้ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับ นายประสิทธิ์ ตันเจริญ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ซึ่งทาง อบจ.สมุทรปราการ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา คัดเลือกเป็นขวัญใจ น้ำ�เงิน-ชมพู ประจำ�ปีการศึกษา 2556 เขต 1 ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู เพชร...ภาพ/ข่าว เพื่อเป็นผู้มีลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีดังต่อไป นักศึกษาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอ วาทินี...ภาพ/ข่าว

อำ�เภอบางเสาธงประชุมวินมอไซค์รับจ้าง

รณรงค์หยอดวัคซีนเด็กเล็กป้องกันโรค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเมืองใหม่บางพลี อำ�เภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดบริการรณรงค์หยอด วัคซีนป้องกันโรคทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ให้แก่เด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำ�กว่า 5 ปี เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กเล็ก จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ ภูวนารถ ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสำ�โรงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำ�บุตรหลานมาหยอด วัคซีนโปลิโอ สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ นายอำ�เภอบางเสาธง จัดประชุมรถ จักรยานยนต์สาธารณะในเขตอำ�เภอบางเสาธง โดยชี้แจงราย ละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคน เพื่อ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 9

สาครจัดท่องเที่ยวประจำ�ปี จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2557 / 20-21 ก.พ. 2557


ประมวลภาพการจับรางวัลมอบโชคสมาชิกสาครเคเบิล ที่ชำ�ร ประธานจับรางวัลมอบโชคสมาชิกสาครเคเบิล

นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด จัดงานจับรางวัลมอบโชคประจำ�เดือนให้กับสมาชิกที่ชำ�ระค่าบริการภายใน 7 วัน ประจำ�วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับเกียรติจาก นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง, นางภรภัทร พูลเจริญ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรง, นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำ�โรง, พ.ต.ท.กฤติน ตปสีโล สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำ�รวจภูธรสำ�โรงเหนือ และนายชาติชาย ศรีอำ�พันธ์ ประธานชุมชนสำ�โรงเหนือพัฒนา 2 เป็น ประธานร่วมจับรางวัลÁͺ⪤ให้กับสมาชิกสาครเคเบิลทั้งËÁ´ 55 ÃÒ§ÇÑÅ ä´éá¡è âทÃทัȹìÊÕ LCD 24 ¹ÔéÇ ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ§ÇÑÅ àÊ×éÍâ»âÅ 25 ÃÒ§ÇÑÅ ÃèÁ¡Ñ¹á´´¡Ñ¹½¹ 25 ÃÒ§ÇÑÅ à¾×èÍãËéÊÁÒ ªÔ¡ÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁºÃÔÉÑทÏ áÅÐ à»ç¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¢Íº¤Ø³ที่ãËé¤ÇÒÁäÇéวางã¨à»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊÒ¤Ãà¤àºÔÅÁÒâ´ÂµÅÍ´

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากบริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ภายในเขตจังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ / เปรมฤทัย / ประเวศ

นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง

คุณสุพรรณี ดอกรักษ์ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณเทียน ปานสกุลี ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 818/34 หมู่ 6 ซ.แพรกษา14 ตึก18 ต. แพรกษา อ.เมือง

ที่อยู่ 99/257 หมู่6 ซ.19-21 เด่นชัย ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

คุณเสนาะ พ่วงยิ่ง เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว

คุณกำ�พล ทองนิลพันธ์ ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 1/83 หมู่8 ซ.โรงนมมะลิ3 ต. บางเมืองใหม่ อ.เมือง

คุณชูวิส มาตรงามเมือง ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 906/26 ห้อง26 ซ.สมุทรปราการ 1 ต.แพรกษา อ.เมือง

คุณจุไรรัตน์ รองจำ�นงค์ ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 916/10 ซ.สมุทรปราการ1 ตึก17 ต.แพรกษา อ.เมือง

คุณน้ำ�ฝน หลั่งพเอม ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

คุณเบญจมาศ เอี่ยมอ่องกิจ ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

คุณมิ่งขวัญ แก้วทันคำ� ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 49/395 ม.6 ซ.2 ทวีทอง 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอเมืองปากน้ำ�

ที่อยู่ 1402 หมู่ 4 ซ.2 นารายณ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

พ.ต.ท.กฤติน ตปสีโล สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สำ�โรงเหนือ

ที่อยู่ 851/21 ซ.แพรกษา14 ตึก51 ต.แพรกษา อ.เมือง

ที่อยู่ 119/96 ซ.พนาสนธ์เปาโล ต.บางเมือง อ.เมือง

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางพลี

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางพลี

คุณสุดานีย์ จำ�ปาดี ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว ที่อยู่ 150/82 ซ.5 นิรันวิลล์ 6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี

ที่อยู่ 384/2 ซ.หลวงปู่แขก ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ

คุณทิวา เจริญประกอบ ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณประจวบ สืบเกิด ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 97/226 ซ.ท้าย ม.สินเพชร ต.บางปลา อ.บางพลี

คุณพันธ์นิตย์ โลสูงเนิน ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อ 1 ตัว ที่อยู่ 99/200 ซ.4/2 ษมาภรณ์ ต.บางปลา อ.บางพลี

คุณชลลัดดา บุญอุดม ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 127/11 ซ.เที่ยงธรรม ต.บางโฉลง อ.บางพลีี

คุณปราการ ชมยิ้ม ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 7/3 หมู่ 11 ซ.เจริญสุข ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางเสาธง

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำ�โรง

คุณรำ�พึง ปุ่นประโคน เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางเสาธง

ที่อยู่ 2065/32 โครงการ 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

ร้านอาเหลียง ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว

คุณสำ�ราญ ปานหลุมข้าว ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 379/50 ซ.4 นิวสไตล์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

ที่อยู่ ที่ 118/20 ซ.ซี6 รร.มิลาโน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณวรวัฒน์ จันทร์สุด ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 2074/28 โครงการ 4 ตึก74 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณนัชชา ชินสอน ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 2019/34 โครงการ 4 ตึก19 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณวันเพ็ญ คำ�ปัน ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 116/18 ซ.วัดมงคล ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณธงศักดิ์ วิททะชัย ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 2080/10 เอื้ออาทรโครงการ4 ตึก80 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณสุทัศน์ พวงภู่ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 2040/18 ซ.โครงการ4 ตึก 40 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง


ระค่าบริการภายใน 7 วัน ประจำ�วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

แถวบนจากซ้ายไปขวา

น.ส.ชุติมา อำ�นาจพรประสิทธิ์ พิธีกร, นายภรณ์พิทักษ์ ยุระรัตน์ พิธีกร, พ.ต.ท.กฤติน ตปสีโล สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สำ�โรงเหนือ, นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง, นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ, นางภรภัทร พูลเจริญ ประธานกลุ่มสตรี เทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรง, นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำ�โรง, นายชาติชาย ศรีอำ�พันธ์ ประธานชุมชนสำ�โรง เหนือพัฒนา 2 ¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹¾ÔÈ à¨×ÍÊÁºÙóì¼Å ËÑÇ˹éÒ½èÒÂÃÒÂä´éÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ, นายมนัส แท่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, นายปกรณ์ พนาวรรณ หัวหน้าฝ่ายข่าวสารสนเทศ, นายชัยรัตน์ ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ, นายนคเรศ การศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ, ¹Ò§»µÔ­ญÒ ºÃÔÊØท¸Ôì»Ñญญา ­­ àÅ¢Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃผู้จัดการ

แถวล่างจากซ้ายไปขวา

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางบ่อ

นางภรภัทร พูลเจริญ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรง

คุณพิพัฒน์พงษ์ บุญญาวานิตย์ ผู้โชคดี

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 415/29 ซ.บางบ่อ ตึก87 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

คุณสมร รัตนสิน ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว ที่อยู่ 253 ซ.ร้านคุณน้อยไก่ย่าง ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

คุณสำ�เริญ มงคล เป็นผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 310 ซ.ตรงข้ามโรงพักบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

จ.ส.ต.กฤษณะ โคตรชัย ผู้โชคดี

คุณสุวิทย์ เพิ่มพูน ผู้โชคดี

คุณกชภัค อวะรัมย์ ผู้โชคดี

แฟลตตำ�รวจใหม่คลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

คุณปวีณา แสงเมือง ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 25/13 ซ.3 ชวนชื่นบางนา ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณลัดดา อำ�ไพเศวต ผู้โชคดี

ที่อยู่ 410/41 ซ.บางบ่อ ตึก 80 ต. บางบ่อ อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 66/138 ซ.วโรชา5 ต. บางเพรียง อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 211/40 ซ.ชวนชื่น ตึก1 ต. บางบ่อ อ.บางบ่อ

คุณเกรียงศักดิ์ คลังกลาง ผู้โชคดี

คุณสมศรี พัดประคอง ผู้โชคดี

คุณสมร รัตนสิน (ร้านคุณน้อยไก่ย่าง) ผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 253 ต. บางบ่อ อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 407/51 ซ. ข้างหัตถเวชบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 12/1 ซ.วัดสร่างโศก ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

รางวัลให้กับสมาชิกเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายชาติชาย ศรีอำ�พันธ์ ประธานชุมชนสำ�โรงเหนือพัฒนา 2

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณกัลยา พุ่มรินทร์ ผู้โชคดี ได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว ที่อยู่ 93 ถนนเกื้อกูล-ท่าใหญ่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณประเสริฐ ช่างเก็บ ผู้โชคดี

คุณอนุจิตร สมบุญพงษ์ ผู้โชคดี

ที่อยู่ 44/34 หมู่บ้านประชาสุข 4 ต.บางขวัญ อ.เมือง

25/1/9 ถ.ศุขประยูร (ร้านมุกหมูกระทะ) ต.หน้าเมือง อ.เมือง

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณสมคราม รูปโลก ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 58/5 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณอภิสิทธิ์ โพธิ์พันธุ์ ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 51/2 ซ.ห้องเช่าซ.กุลศรีต.หน้าเมือง อ.เมือง

คุณสุรีย์วรรรณ สุวรรณวัฒนะ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 223/43 ซ. หมู่บ้านพูลศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณเอกชาย นิยมรัตน์ ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 3 ซ.ศุขประยูร9 ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง

คุณล่าน้อย หาญทวงค์ ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 6/14 หมู่ 13 ซ.ห้องเช่าโสภา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง

คุณสมศักดิ์ วรวุฒิ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 3/97 ซ.ร.ร.ปัญจพิทยาคาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง

คุณอาภรณ์ เพ็งกระจ่าง ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 103 ซ.โรงน้ำ�แข็ง1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง


หน้า 12

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

พิธีเปิดงานสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ว่าฯสมุทรปราการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

พิธีเปิดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมี ในพระราชานุเคราะห์และหน่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนางกิ่งกาญจน์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว ประชาชน เข้าร่วมในโครงการเป็นจำ�นวนมาก

จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมแรลลี่สานสัมพันธ์หอการค้าสมุทรปราการสู่อาเซียน

นายวันชัย อ่องเอี่ยม รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุม

นายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะ คณะกรรมการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการจั ด งานแรลลี่ ส านสั ม พั น ธ์ ห อการค้ า จั ง หวั ด กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการจราจร สมุทรปราการสู่อาเซียน เส้นทาง สมุทรปราการ-โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต กัมพูชา โดย ให้มีความคล่องตัวขึ้นและช่วยประสานงานความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ

มีนายชัยรัตน์ ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วิรัตน์...ภาพ/จันทร์จิรา...ข่าว

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดนายกหนู

วิรัตน์...ภาพ/จันทร์จิรา...ข่าว

นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบางเสาธง จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 48 ปี ณ ครัวอันดามัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มั่น พัธโนทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตำ�บลบางเสาธงและใกล้เคียงมาร่วมอวยพรวันเกิดเป็นจำ�นวนมาก สกุณา...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 13

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวประเวศ-บางนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 34 วัดทองในจัดพิธสี วดภาณยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตนมไวตามิลค์แจกนมให้เด็กนักเรียน

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผอ.สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัด ธรรมมงคล เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษา ครูสมาธิ รุ่นที่ 34 โดยมีหลวงพ่อวิริยังค์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็น ผู้ก่อตั้ง เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลวงพ่อที่จะสร้างสันติสุข ให้เกิดแก่คนทุกคน เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

พระครูดิลกโชติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดทองใน จัดพิธีสวดสะเดาะ เคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี สวดภาณยักษ์ใหญ่ โดยมีประชาชน และละแวกใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก เพื่อเป็นการ ปราศจากทุกโศกโรคภัย เคราะห์หามยามร้าย แก้อาถรรพณ์ คุณไสยและเสริมดวงชะตา เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

บริษัท กรีนสปอต จำ�กัด ผู้ผลิตน้ำ�นมถั่วเหลืองไวตามิลค์ ได้เดินทางมาโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน หันมาดื่มนม พร้อมกับแจกน้ำ�นมถั่วเหลืองไวตามิลค์ ให้เด็กๆ ได้ รั บ ประทานเพื่ อให้ ไ ด้ รั บ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ มี สุ ข ภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

นางสาวสุภาวดี ตีวา ประธานชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี จัดประชุมการเสวนาข้อผิดพลาด นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ในกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลต้องแก้ไข โดยมีนายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น กรรมการผู้จัดการ สัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หมูอเมริกายังจ่อติดภาคธุรกิจคิดอย่างไร” โดยมีกลุ่มผู้ค้าสุกร บริษัทไพบูลย์นิติ จำ�กัด เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอบปัญหาทุกประเด็น เข้าร่วมประชุมสัมนาครั้งนี้กันเป็นจำ�นวนมาก เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

โรตารี ส ากลหยอด วัคซีนป้องกันโปลิโอ

นายประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย ผู้ว่าการภาค 3350 โรตา นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำ�นวยการเขตประเวศ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ รีสากล ได้เข้าทำ�การหยอดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโปลิโอให้ มหานคร โดยมีนางการุณัย เทียนรุ่งโรจน์ ผอ.รร.สุเหร่าทางควาย กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกมีความคิด สร้างสรรค์ทางดนตรีสู่สาธารณชน เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 22

วัดปากบ่อออกให้บริการชุมชน

พญ.ภัทรพร ริมชลา ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ นำ�เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพและค้นหาสุขภาวะของประชาชน โดยมีนายสายทอง ดิษฐา รองประธานชุมชน พัฒนาศาลาลอย ให้การต้อนรับ เพื่อป้องกันโรค รวมถึงแนะนำ�วิธีดูแลตนเองในการดูแลสุขภาพ ภรณ์พิทักษ์...ภาพ/ข่าว


หน้า 14

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา

งานสักการะบูชาเทพยดาฟ้าดินเทศกาลตรุษจีน

พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดพิธีสักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง)องค์เจ้าพ่อหลักเมือง และเทพเสาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง เนื่องในเทศกาล ตรุษจีน โดยมีนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานคณะกรรม นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบวัน สิ้นพระชนม์ 100 วัน “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีข้าราชการ หน่วยงานต่างๆและ การศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล เพชร...ภาพ/ข่าว วาทินี...ภาพ/ข่าว พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก

งานมหัศจรรย์โคมไฟ ตรุษจีน 2014 แปดริ้ว

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ นายอนุกลู ตันคณานุกลู ชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีของดีทา่ ตะเกียบ โคมไฟ ตรุษจีน 2014 แปดริ้ว พร้อมด้วยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา, สักการะเจ้าพ่อเขากา นำ�พาท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ พร้อมด้วยนายธีระ พรชูตรง นายอำ�เภอท่าตะเกียบ, นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมือง นายหลิม สาธุชาติ นายก อบต.ท่าตะเกียบ จัดขึน้ เพือ่ สร้างขวัญ กำ�ลังใจและเป็นสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วให้กบั พี่ ฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องประชาชน เพชร...ภาพ/ข่าว น้องประชาชน เพชร...ภาพ/ข่าว

ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารช่ ว ย เหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง ผวจ.เชิงเทรา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบภาวะ เพชร...ภาพ/ข่าว ขจัดการใช้แรงงานเด็ก เพชร...ภาพ/ข่าว วิกฤติเศรษฐกิจ การว่างงานและผู้ประสบอุทกภัย

ตว์ปีกสวยงาม อบจ.ฉะเชิ ง เทราเปิ ด งานนั ก ศึ ก ษา งานมหัศจรรย์ “ข้าวจี่ยักษ์” งานมหกรรมสั แห่งแรกของภาคตะวันออก แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ตชด. ดูงาน “การบริหารจัดการที่ดี”

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่จังหวัดฉะเชิงเทรา “มหัศจรรย์ ข้าวจี่ยักษ์ แห่งแรกของภาคตะวันออก” พร้อม คณะผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆและประชาชน เข้าร่วม เพื่อ สืบสานงานประเพณีบุญข้าวจี่ให้คงอยู่สืบไป วาทินี...ภาพ/ข่าว

นายอรชุน ธิวรรณลักษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชิงเทรา พร้อม ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ข บวนรถบุ บ ฝาชาติ อั ญ เชิ ญ ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบให้กับ ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผอ.รร.วัดโสธรวราราม วรวิหาร ซึ่งเดินทางออกมุ่งหน้าสู่สวนปาล์มฟาร์มนก อ.คลอง เขื่อน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ วาทินี...ภาพ/ข่าว

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ประธานกล่าวเปิดงาน นักศึกษา ตชด. ดูงาน อบจ.ฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การพัฒนาชุมชน และ ความสำ�เร็จขององค์กร เพชร...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 15

จับชาวไนจีเรียลักลอบ ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน อ่อนนุช 40 นำ�เข้าไอซ์และโคคาอีน

ชาวบ้านพบศพลอยทะเล

ร.ต.ท.ธีระเดช อุดมธีรสกุล พนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน เข้ า ตรวจสอบสภาพศพผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ ล อยอยู่ ช ายทะเลปาก คลองนางหงส์ หมู่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทร ปราการ โดยมีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยกันนำ�เรือออก ไปนำ�ศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่ง จากการสอบถามนายวันมงคล เสืออากาศ อายุ 36 ปี ผู้ พบศพเป็นคนแรก เล่าว่า ขณะที่ตนเองได้เดินหาปูทะเลอยู่ ริมชายฝั่งได้พบว่ามีศพผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนอยู่ริมน้ำ�ติดอยู่ ริมชายหาดโคลนห่างจากฝั่งเล็กน้อย ในสภาพนอนคว่ำ�หน้า สวมเสื้อโปโลสีขาว นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำ�เงิน ที่บริเวณศีรษะ เห็นแต่เพียงกะโหลก ชิ้นส่วนเนื้อหายไป คาดเสียชีวิตมาแล้ว ไม่ต่ำ�กว่า 2 สัปดาห์ ตรวจค้นภายในตัวไม่พบเอกสารใดๆ เบื้องต้นตำ�รวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นแรงงานชาวต่างชาติที่ ทำ�งานในเรือประมงอาจพลัดตกจากเรือหรือมีคนผลักตกลง มาและถูกคลื่นทะเลซัดมาติดชายฝั่ง โดยทางพนักงานสอบ สวนได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำ� ศพผู้เสียชีวิตส่งไป ชันสูตรหาสาเหตุการตายที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล ตำ�รวจต่อไป ปรัชญ์...ภาพ/พีระพล...ข่าว

นายไพศาล ชืน่ จิต รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายประสงค์ เพริศพริง้ ผอ.ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกัน แถลงข่าว จับกุมตัวนายชิเมซี จอห์น มาสเวล ชาวไนจีเรีย ลักลอบ นำ�เข้าไอซ์ 380 กรัมและโคคาอีน 360 กรัม มูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท ซึง่ เป็นผูโ้ ดยสารของสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ เดินทางมาจาก เมืองเอนูกู ประเทศไนจีเรีย แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ ปลายทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าทีฯ่ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน (COCAINE) ไว้ในครอบครองเพือ่ จำ�หน่ายและนำ�เข้ามาในราชอาณา จักร เพือ่ จำ�หน่ายโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ การกระทำ�ดังกล่าวเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้นำ�ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด เพือ่ ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป รัตนชัย...ภาพ/ข่าว

เจ้าหน้าที่ตำ�รวจสถานีตำ�รวจนครบาลประเวศ ได้รับแจ้งมี เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หลังรับแจ้งจึงประสานไปยัง สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พร้อม ด้วยรถดับเพลิงจากสำ�นักงานเขตสวนหลวงเข้าตรวจสอบที่ เกิดเหตุโดยที่เหตุเกิดภายในซอยอ่อนนุช 40 ซึ่งเป็นชุมชนแออัด เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยกันฉีดน้ำ�สกัดเปลวเพลิง เพื่อไม่ให้เพลิง ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำ�รถ ดับเพลิง เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก เนื่องจากทางเข้าบริเวณที่เกิดเหตุมีความแคบจึงต้องนำ�สาย ดับเพลิงเข้าทางซอยถัดไป เพื่อฉีดน้ำ�สกัดเพลิง จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวได้เล่าว่าในขณะ ที่นอนพักอาศัยอยู่ใกล้ข้างบ้านต้นเพลิง จากนั้นได้กลิ่นเหม็น ไหม้และได้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากทางหน้าต่าง ตน จึงร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านได้ออกมาช่วย จนชาวบ้านต่างพา กันวิ่งหนีเก็บข้าวของและหนีตายกันอลหม่าน หลังจากนั้น ได้ช่วยกันไปตักน้ำ�เพื่อที่จะดับไฟ แต่ก็ไม่สามารถดับเองได้ เนื่องจากไฟลุกไหม้ค่อนข้างแรง เบื้องต้นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังสรุปไม่จึง ต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของ การเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

เกิ ด เหตุ ไ ฟไหม้ ชุ ม ชน ป้าวัย 62 ถูกลิฟท์หนีบดับคาที่ สุ ภ าพงษ์ วชิ ร ธรรมสาธิ ต กรมศุลกากรอายัดเต่าลักลอบ นำ�เข้า มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

นายสงขลา โซะเหม นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการ ร่วม กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ด่าน ตรวจสัตว์ป่า ท่าอากาศยานดอนเมือง ทำ�การอายัดกระเป๋า สัมภาระต้องสงสัย จำ�นวน 5 ใบ ซึ่งไม่มีผู้แสดงตนเป็น เจ้าของ โดยมากับสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2654 บินมาจากเมือง Chennai ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ผลการตรวจค้นพบสัตว์เต่ามีชีวิต จำ�นวน 521 ตัว มูลค่า ประมาณ 2.5 ล้านบาท เป็นสัตว์ที่มีรายชื่อห้ามซื้อขายใน อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสัตว์ป่า และพืชใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ซุกช่อนอยู่ในกระเป๋า อัน เป็นความผิดตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงยึดเต่า ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง เพื่อส่งมอบให้ด่านตรวจสัตว์ป่า ท่า อากาศยานดอนเมืองดำ�เนินการต่อไป รัตนชัย...ภาพ/ข่าว

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นำ�กำ�ลังเข้าตรวจสอบในที่เกิด เหตุเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านเรือนมากกว่า 100 หลังคาเรือน ใน ขณะที่ไฟไหม้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในบ้านต่างวิ่งหนีตายกัน ออกมา หลังจากนั้นจึงรีบแจ้งไปยังหน่วยบรรเทาสาธารณภัย พระโขนงให้เข้ามาที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน ภายหลังจากที่เจ้า หน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุก็พบกับอุปสรรค เนื่องจากภาย ในชุมชนเป็นชุมชนที่มีซอยแคบ จึงยากที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ สะดวกและหลังจากนั้นไม่นานทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุม เพลิงเอาไว้ได้ นายฉัตรชัย คงเกิด ประธานชุมชนสุภาพงษ์ได้ให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้ทำ� การลง ทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ จะทำ�การตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของการ เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

ร.ต.ท.ชาญชัย โพธิ์พิมล พนักงานสอบสวนสถานีตำ�รวจนคร บาลบางนา ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกลิฟท์หนีบเสียชีวิต จึงเดิน ทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพ นางธนวรรณ อ่อนทะเล อายุ 62 ปี สภาพศพสวมเสื้อสีดำ� กางเกงวอมล์สีเขียว ถูกตัวลิฟท์ หนีบตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ถึงศีรษะ ติดค้างอยู่ระหว่างชั้น 2 และ 3 โดยเหตุเกิดภายในอาคารปาล์มคอนโด 3 เลขที่ 215 ซอย สุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จากการสอบถามนางวศินา ภัทรปานนท์ ลูกสาวผู้ตาย ทราบ ว่า ผู้ตายพักอยู่กับน้องสาว หลานสาว อยู่ชั้น 5 ของอาคาร ดังกล่าว ส่วนตนพักอยู่กับแฟนที่ย่านพระโขนง โดยก่อนเกิด เหตุผู้ตายได้พาหลานสาวไปซื้ออาหารเพื่อนำ�มาทำ�กับข้าว ระหว่างที่กำ�ลังขึ้นลิฟท์กลับเข้าห้องพัก คาดว่า ลิฟท์อาจเกิด ค้างแต่ผู้ตายจึงพยายามเปิดประตู แต่ลิฟท์เกิดทำ�งานขึ้นมา และดึงร่างผู้ตายได้ไปติดระหว่างชั้น 2 และ 3 จนเสียชีวิต เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะได้สอบปากคำ�พยานในที่เกิด เหตุ และตรวจสอบลิฟท์ว่า เกิดขัดข้องขึ้นและเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไร ก่อนที่จะดำ�เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว


หน้า 16

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

อาลัยนายประจวบ ลีลาภัทรากร

นายประจวบ ลีลาภัทรากร สมรสกับ นางณราวดี ปรีเปรม บิดา - นายสำ�อาง แซ่ลี้ / มารดา - นางอุดม แซ่ลี้ เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2503

ฟ้องเคลือบคลุมคืออะไร

อธิบายความง่าย ๆ ฟ้องเคลือบคลุม คือการฟ้องทีไ่ ม่แสดงให้แจ้ง ชัดซึง่ สภาพแห่งข้อหา ตลอดจนคาข้อบังคับซึง่ การฟ้องคดีตอ่ ศาล นัน้ กฎหมายกำ�หนดให้การฟ้องคดีตอ้ งบรรยายให้ แจ้งชัดซึง่ สภาพ แห่งข้อหาตลอดจนคำ�ขอบังคับและการกระทำ� ทัง้ หลายทีอ่ า้ งว่า จาเลยกระทำ� ความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเวลา และสถานทีซ่ ง่ึ เกิดการกระทำ�ความผิดนัน้ อีกทัง้ บุคคลหรือสิง่ ของ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยพอสมควรเท่าทีจ่ ะทำ�ให้จ�ำ เลยเข้าใจข้อหาได้ดแี ละ สามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างถูกต้องซึง่ ประเด็นเกีย่ วกับการฟ้องเคลือบ คลุมนัน้ บางครัง้ เราคิดว่า บรรยายฟ้องชัดเจนแล้วแต่คคู่ วามฝ่าย ตรงข้ามอาจจะใช้เป็นข้ออ้างว่า คำ�ฟ้องของเรานัน้ เคลือบคลุมซึง่ หากเป็นคำ�ฟ้องทีเ่ คลือบคลุมอาจทำ�ให้ศาลพิพากษายกฟ้องได้ เรา ลองมาดูวา่ ประเด็นไหนบ้างทีศ่ าลมองว่าไม่เคลือบคลุม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบือ้ งต้นว่า โจทก์ทง้ั สีป่ ระกอบกิจการค้ายา และเครือ่ งสำ�อางซึง่ ผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ เมือ่ ประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ จำ�เลยที่ ๑ ประกาศใน หนังสือพิมพ์ให้ ผูผ้ ลิต ขาย มีไว้เพือ่ ขายและเสนอขายผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือ ทีม่ ลี กั ษณะ เช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับองค์ประกอบสมุนไพรจาก กวาวเครือของจำ�เลยที่ ๑ ยุตกิ าร กระทำ�และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ จากท้องตลาด มีปญ ั หาต้องวินจิ ฉัยตามอุทธรณ์ของจำ�เลยทัง้ สอง ประการแรกว่าฟ้องของโจทก์ทง้ั สีเ่ คลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำ�เลยที่ ๑ โดยกล่าวอ้างว่าการ ประดิษฐ์ที่มีส่วนประกอบของกวาวเครือ ดังกล่าวมีการเปิดเผยสาระสำ�คัญ หรือรายละเอียดใน เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ๒๔๗๔ ก่อนวันที่ จำ�เลยที่ ๑ ขอรับสิทธิบัตรการ ประดิษฐ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การประดิษฐ์ขั้น ใหม่ นอกจากนั้นการประดิษฐ์ดังกล่าวยังไม่มีขั้นการ ประดิษฐ์ สูงขั้น เพราะองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือเป็นส่วน ประกอบพื้นๆ ธรรมดาที่ บุคคลอื่นและโจทก์ทั้งสี่ใช้หรือ ผลิตกันอยู่ทั่วไป ทั้งไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรืออื่นๆ ได้ เพราะไม่ใช่เรื่องการผลิตทาง อุตสาหกรรมไม่เป็นประโยชน์ทาง อุตสาหกรรม ศาลฎีกาเห็นว่าบรรยายฟ้องแค่นี้แจ้งชัดแล้ว ไม่เคลือบคลุม รายละเอียดบางอย่าง สามารถนำ�ไปสืบได้ในชั้นพิจารณาไม่ ต้องบรรยายมาในฟ้องก็ได้

พี่น้อง จำ�นวน 11 คน 1. นางปราณี นาวินปฐมวงษ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. นางประนอม แซ่ลี้

สมาชิกสภาเทศบาล

3. นางสมจิตร นัคเรศ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

4. นายประจวบ ลีลาภัทรากร

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตำ � บ ล

บางเสาธง 5. นายบรรจง แซ่ลี้

เสียชีวิต

6. นางจริยา

รุ่งเรื่อง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

7. นางมาลี

ศิริวัฒนสกุล

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

8. นายเกษม แซ่ลี้

กำ�นันตำ�บลบางเสาธง

9. นางศสิธร ตั้งเนียรนาทชัย ประกอบธุรกิจส่วนตัว 10. ด.ช.ดำ�ริห์ แซ่ลี้

เสียชีวิต

11. นายสมภพ แซ่ลี้

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ประวั ติ ก ารทำ � งานเคยดำ � รงตำ � แหน่ ง กำ � นั น ตำ � บลบางเสาธง ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศมนตรี 3 สมัย (16 ต.ค. 46-28 ธ.ค. 49 / 13 ก.พ. 50-12 ก.พ.54 / 13 มี.ค. 54 - 14 ก.พ. 57 เกียรติคุณที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลำ�ดับชั้นจัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย


หน้า 17

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

โครงการปลูกฝังสำ�นึกรักสามัคคีและปรองดอง

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงาน“มหกรรมจำ�หน่าย สินค้า นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีปิดโครงการปลูกฝังสำ�นึกรัก OTOP กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก, นาย วันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ, นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา สามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เข้าร่วมงานอย่าง เพชร...ภาพ/ข่าว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วาทินี...ภาพ/ข่าว คับคั่ง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราสัมมนาการจัดการกากอุตสาหกรรม

นายบุญส่ง ชิดตระกูล ที่ปรึกษาประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีงานปัจฉิม นิเทศนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2556 โดยมีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดขึ้นเพื่อแสดง ความยินดีและชื่นชมในความสำ�เร็จของนักเรียนที่จบการศึกษา วาทินี...ภาพ/ข่าว

นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดและอบรมสัมมนาเรื่อง ”การ จัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา วาทินี...ภาพ/ข่าว

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ�สตรีพิการ จ.สมุทรปราการ

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนา นายนิคม บุญนำ�แสง รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ฝีมือแรงงาน จัดอบรมห้องครัวอาหารไทย คาว-หวาน ให้กับพนักงาน โดยมี เชฟสมพล แย้มหลั่ง เปิดการอบรมและบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของสตรีพิการด้านต่างๆ เพื่อ ทรัพย์ หัวหน้าเชฟ โรงแรมมิราเคิลและหลุยส์แทรเวิร์น เป็นผู้ดูแล เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์เมนูอาหาร สนับสนุนให้สตรีพิการได้รับการคุ้มครองมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิรัตน์...ภาพ/ข่าว ไทย วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง พร้อมทั้งนายสัญญา สังข์แก้ว สมาชิกสภา นางจันทนา ทะเวชมรินทร์ รองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง เทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรง เดินทางตรวจดูความเรียบร้อยของส่วนบำ�บัดรักษาโรคสัตว์ สำ�นักควบคุม จ.สมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นคืนป่า ร่วมอนุรักษ์คูคลอง และกิจกรรมการทำ�น้ำ� ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ คอยให้บริการทำ�หมันสุนัขและแมว เพื่อลดอัตราการเพิ่มของ หมักชีวภาพ รุ่นที่ 1 เพื่อช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว ปณิธาน...ภาพ/ข่าว


หน้า 18

การบริหารเงินของคนวัยเกษียณ

ทุกวันนี้ผู้คนสนใจติดตามข่าวคราวในเรื่องการเมือง จนลืมนึกถึง อนาคตของตั ว เองลื ม ไปว่ า ..อี ก ปี ส องปี เ ราก็ จ ะได้ เ ปลี่ ย นแปลง สถานะเป็นวัยเกษียณหรืออีกไม่กี่เดือนเราก็จะเกษียณแล้ว หรือ เพิ่งเกษียณมาหมาดๆ บางคนดีใจไม่ต้องทนทำ�งานกับเจ้านาย ที่แสนจะใจร้าย ใจดำ� ไม่เห็นความดีของเราซะทีไม่ต้องทน เหม็นขี้หน้าเพื่อนๆที่ชอบโวยวาย จะได้สบายซะที ทำ�งานมา เหนื่อยมากแล้ว ขอสบายบ้างเถอะ..เฮ้อ น่าเห็นใจครับ พอใกล้ถึงวันที่จะเกษียณจริงๆ เครียดอีกแล้ว คำ�ถามต่างๆ รุมล้อมเต็มสมอง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องเงินๆ ทองๆแทบทั้งนั้น เพราะสิ่งเหล่านี้ยังจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตอีกยาว ไกล หลายคนคิดแล้วคิดอีก..เกษียณแล้วจะทำ� อะไรกิน..จะเอา เงินที่ไหนใช้..เงินที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบไว้จะพอประทังชีวิต จนถึงวันที่เราสิ้นลมปราณไหม..จะมีลูกคนไหนที่จะดูแลเรายาม แก่เฒ่าก็ยังคิดไม่ออกเลย แต่ถ้าเรามีการวางแผนการบริหารเงิน ของเราก่อนจะเกษียณล่ะ มันน่าจะดีกว่าไหมครับ วันก่อน บังเอิญไปอ่านบทความของกองทุนบัวหลวง เป็นเคล็ดลับในการ บริหารและระมัดระวังเรื่องการเงินของคนวัยเกษียณ...น่าสนใจ ครับ จึงขอนำ�มาเผยแพร่ให้ท่านๆได้อ่านด้วยอาจมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย เริ่มจาก.. 1.การจ่ายเงินก้อนให้ลูกหลานหรือเพื่อนฝูง เช่น เพื่อนขอยืมซื้อ รถให้ลูกหลานต้องมั่นใจว่าไม่กระทบต่อเงินออมเพื่อดำ�รงชีพ หลังเกษียณของเราจะให้ดีก็อย่าไปให้เลยเพราะนี่คือเงินก้อน สุดท้ายของเรา 2.ระวังอาชีพใหม่ที่ต้องลงทุนสูง เช่น หลายคนมีความฝันจะไป ทำ�สวนทำ�ไร่ ซื้อที่ลงทุน ปลูกบ้านในต่างจังหวัด ทำ�ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กแต่ลืมไปว่าตนเองไม่มีประสบการณ์ มาก่อนและไม่มีแรงเท่าวัยหนุ่มสาว อาจทำ�ให้เงินที่ทำ�งานมาทั้ง ชีวิตหดหายไป 3.ระวังการต้มตุ๋น โดยเฉพาะเวลามีคนเข้ามาเยินยอความสำ�เร็จ ในอดีต ทำ�ให้หลงเชื่อ ถูกหลอกให้จ่ายเงินได้ มารเหล่านี้มักพุ่ง เป้าหมายที่คนสูงอายุเพราะมีเงินก้อนในมือและไม่ทันเล่ห์เหลี่ยม โจรทางที่ ดี แ ล้ ว อย่ า ไปเป็ น พ่ อ ยกแม่ ย กให้ ใ ครเรื่ อ งที่ ต้ อ ง พิจารณาและเตรียมการทันที... 1.เกษียณแล้วจะว่างจัด ความว่างและเงินก้อนในมือ เสี่ยงต่อ การใช้จ่ายอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง 2.ตรวจสอบสวัสดิการด้านสุขภาพของตัวเองว่ามีอะไรอยู่บ้าง สิทธิข้าราชการ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนประกัน สังคม บัตรทอง ฯลฯ เพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดของ คนวัยนี้ 3.ตรวจสอบหนี้สินที่คงเหลือวางแผนหาวิธีจัดการให้ได้เร็ว ที่สุด 4.คำ�นวณให้มั่นใจถึงเงินที่มีอยู่และเงินที่จะได้ระหว่างเกษียณ เช่น บำ�นาญ เงินคืนจากประกันแบบบำ�นาญ ว่าเพียงพอต่อการ ใช้จ่ายในช่วงชีวิตที่เหลือหรือไม่ 5.ทำ�บัญชีทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น ที่ดินบ้าน เครื่องประดับมีค่า ของโบราณที่มีค่า รวมถึงระบุรายละเอียด สถานที่ แผนที่ ที่เก็บรักษา ราคาทุนที่ได้มา ฯลฯ และทำ� พินัยกรรมไว้ล่วงหน้า 6.บั ญ ชี เ งิ น สดรายรั บ รายจ่ า ยในแต่ ล ะเดื อ นล่ ว งหน้ าไปเป็ น ปี คำ�นวณ ไปจนอายุ 80 ปี หากคำ�นวณแล้วทรัพย์สินทางการเงินไม่พอใช้ 1. ปัญหาสถานเบา คือเงินพอใช้พอดีๆไม่เหลือ 1) หาวิธีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้นในความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ เ ช่ น ขยั บ จากฝากธนาคารไปกองทุ น ตราสารหนี้ ก องทุ น อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนผสมที่เน้นตราสารหนี้ 2) เกษียณแล้วรายได้มักไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี ดังนั้น ให้ขอคืน เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผล เงินฝากประจำ� พันธบัตร รัฐบาล หุ้นกู้ 2. ปัญหาสถานหนัก คือ เงินออมไม่พอเหลือใช้จ่ายสำ�หรับช่วง ชีวิตที่เหลืออยู่ 1) ลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายครอบครัว โดย ไปอยู่ร่วมกันกับญาติ ลูกหลาน ขายบ้านไปได้ก็จะได้เงินก้อนเพิ่ม 2) สำ�รวจทรัพย์สินที่ไม่จำ�เป็นและแปลงเป็นเงิน เช่น ของสะสม ของสาวๆ อย่างกระเป๋า เสื้อผ้า 3) หารายได้เสริม ใช้ความสามารถสร้างรายได้ เช่น ทำ�อาหาร เป็นผู้บรรยาย เขียนหนังสือ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ฯลฯ

สาครเคเบิล

การออมการลงทุน 1.ต้องจัดสรรเงินให้ดี แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ต้องไม่ลงทุนเกิน ความเสี่ยงที่รับได้ 2.คนที่รับความเสี่ยงได้ การเล่นหุ้นเอง ซื้อกองทุนเองในเงินที่ จัดสรรแล้ว ทำ�ให้คนสูงอายุมีงานทำ� มีสังคม ฝึกคิดเลข ฝึกสมอง ช่วยลดปัญหาความจำ�เสื่อมได้ พอร์ตการออมการลงทุนของคนวัยเกษียณ 1.ควรเป็ น พอร์ ต ที่ มี ค วามเสี่ ย งโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ต่ำ� หรื อ ปาน กลางถึงต่ำ�เพื่อบรรเทาปัญหา หากพอร์ตการลงทุนเกิดความเสีย หาย 2.เน้นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำ�เสมอจากการลงทุน เพื่อนำ�มาเป็นค่าใช้จ่าย ลดการดึง เงินต้นออกมาใช้ให้มากที่สุด เช่น เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ต่างๆ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารหนี้ที่จ่ายเงินคืนระหว่างการ ลงทุน กองทุนหุ้นที่จ่ายปันผล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กอง ทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ่ายปันผลสม่ำ�เสมอ เป็นต้น 3.เน้นที่การฝากธนาคาร กองทุนตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตร ที่มี ความเสี่ยงต่ำ� 4.การลงทุนในหุ้น ทองคำ� สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ สามารถทำ�ได้ในส่วนที่เป็นพอร์ตที่ต้องการผล ตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งต้องกำ�หนดสัดส่วนชัดเจนท้ายนี้ผู้เขียนต้องขอ ขอบคุณกองทุนบัวหลวงที่ทำ�ให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์สาครนิวส์ได้รับ ความรู้และประโยชน์จากบทความที่กล่าวมา

ดาวกระพริบเดือนมีนาคม 2557

•สวั ส ดี ค รั บ ท่ า น..ขอต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า น เป็นประจำ�ในทุกๆเดือน ช่วงเวลาของ เดือนมีนาคม (เดือนของความร่�ำ รวย มี เงิน มีทอง..ถ้าขายนา 555) เอาล่ะเป็น อย่างไรสำ�หรับเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา เพราะถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักและ สำ�คัญทางพระพุทธศาสนา (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์+วันมาฆะบูชา) และนอกเหนือจากนัน้ วันทัง้ 7 วัน มีแค่เพียง 4 ครัง้ (7x4 = 28วัน) ในรอบปี 4 ปี แถมด้วย ผูท้ เ่ี กิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ จะได้ฉลองวันเกิดกันอย่างไร เมือ่ ไหร่ (มิ ต้องรอไปอีก 4 ปี ถึงจะถึงคิวฉลอง) เอ้า..!!! มาถึงเดือนมีนา กันบ้าง วันสำ�คัญ วันหยุดราชการทีค่ วรทราบพอสังเขป เริม่ ต้นวันที่ 5 (วันนัก ข่าว), วันที่ 8 (วันสตรีสากล), วันที่ 13 (วันช้างไทย) , วันที่ 21 (วันกวี นิพนธ์สากล) , วันที่ 22 (วันน้�ำ ของโลก / World Day for Water), วัน ที่ 27 (วันกองทัพอากาศ), วันที่ 31 (วันพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้า อยูห่ วั ) พิเศษสุด วันธงไชยได้แก่วน ั ที่ 4,8,11,14,17,19,23,29 เลขมาแรงได้แก่ เลข 4 เท่านีก้ อ่ นนะจ๊ะ สำ�หรับความสุข ความ ต้องการทีอ่ ยากจะรู้ พอเป็นน้�ำ จิม้ ให้หายอยาก •ยกย่อง ชืน ่ ชม ยินดี สภ.บางพลี ขอแสดงความยินดี ชืน่ ชม ยกย่องในการทำ�งาน และการบริการให้กบั ประชาชนทีผ่ า่ นมาในย่านบางพลี โดยการนำ�ของ พ.ต.อ.กรวัฒน์ หัน ประดิษฐ์ (ผกก.สภ.บางพลี) พร้อมคณะเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ และทีมงาน ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเข้มแข็งกับการบริการ อำ�นวยความสะดวก ได้ อย่างรวดเร็ว มีคณ ุ ภาพและประสิทธิผล (ถึงลูกถึงคนได้งานได้ใจ) เช่น เรือ่ งการจราจร การปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนโจรผูร้ า้ ย การก่อ เหตุทเ่ี ป็นภัยของสังคม ฯลฯ จนเป็นทีป่ ระทับใจของประชาชน ผูม้ าใช้ บริการ ด้วยความเรียบร้อย สมคำ�เล่าลือ มีฝมี อื มือสะอาด โปร่งใส ใจเต็มร้อย ขอปรบมือให้ดงั ๆ จากใจของประชาชนด้วยคะแนนท่วมท้น ถ้าไม่เชือ่ ลองไปใช้บริการดู แล้วจะรู้ ถูกใจใช่เลย •ผลรางวัล OBEC AWARDS ของ สพป.สป.2 ขอแสดงความยิ น ดี ต่ อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค คลทางการศึ ก ษา สังกัด สพป.สป.2 ในการเข้ารับการคัดเลือก ผู้รับรางวัลอันทรง คุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 18-20 ก.พ. 2557 มีดังนี้ •รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมตำ�แหน่งศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 1. นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน 2. น.ส.พัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน •ตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3. นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญรัตน์ ผอ.ร.ร.วัดบางโฉลงใน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง 4. นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ ด้านวิชาการ เหรียญทอง

ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

•ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา 5. นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผอ.ร.ร.วัดบัวโรย ด้าน บริหารจัดการ เหรียญทอง •รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 6. นางเฉลา งามขำ� ครู ร.ร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี เหรียญทอง •กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 7. น.ส.รักษิณา เรืองดี ครู ร.ร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ ด้าน วิชาการ เหรียญเงิน •กลุ่มสาระศิลปะ 8. นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ ครู ร.ร.คลองเจริญราษฎร์ ด้าน บริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง 9. น.ส.ลักขณา เครือวัลย์ คร ูร.ร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน •กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10. นางบังอร อินทร์บำ�รุง ครู ร.ร.วัดจรเข้ใหญ่ ด้านบริหาร จัดการ เหรียญเงิน •กลุ่มสาระภาษาไทย 11. นางอังคณา กาญจนเดชะ ครู ร.ร.วัดมงคลโคธาวาสด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี เหรียญทอง •กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12. นายวีระชัย ผิวรักษา ครู ร.ร.อนุบาลชุมชมบางบ่อ ด้าน บริหารจัดการ เหรียญเงิน มัธยมศึกษาตอนต้น •กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 13. นายสุพรรณ โพธิ์สุภาพ ครู ร.ร.วัดจรเข้ใหญ่ ด้าน บริหารจัดการ เหรียญเงิน รางวัลลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม 14. นายสมชาย ทรัพย์สิน ช่างไฟฟ้าระดับ 3 ร.ร.หนองงูเห่า ศาสตร์ประเสริฐ ประถมศึกษา เหรียญทอง 15. นายวิชาญ ศรศิลชัย ช่างไฟฟ้าระดับ 3 ร.ร.วัด ราษฎร์บูรณะ ขยายโอกาสฯ เหรียญทอง •ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำ�เร็จยิ่งๆขึ้นไปในหน้าที่การงาน และพัฒนาต่อยอดตลอด ไป สาธุสาธุสาธุ ปรบมือให้ด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจตลอดไป •ขอแสดงความยินดีต่อความสำ�เร็จด้านการศึกษาอีก 1 สาขา Congratulation (การแสดงความยินดี) ที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ� ปีการศึกษา 2556 ให้กับ ธีรชัย ภูนุช (ปิค) บุตรชายหัวแก้วหัว แหวนของ ธวัชชัย ภูนุช (ศึกษานิเทศก์ สพป.สป.2 / ผู้ประกาศ ข่าวของสาคร เคเบิล) และ วิธิดา บุญที (ยิมส์) บุตรสาวของ วิจิตร-สายสุดา บุญที ที่ทั้งคู่ได้สำ�เร็จการศึกษา “นิติศาสตรบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ปริญญาตรี ใบที่ 2) ซึ่งจะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มี.ค 2557 ที่ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ช่วงเช้า) ได้ข่าวแว่วมาว่า..คุณพ่อ เตรียมจัดหนัก จัดเต็ม ฉลองให้ด้วยบรรยากาศความสำ�เร็จ ครั้งที่ 2 ที่ร้านเปียอู๋โภชนา กม.7 ถนนบางนา-ตราด เพื่อนพ้อง น้องพี่ ญาติสนิท มิตรสหาย (สมุทรปราการ-นครสวรรค์)เชิญมา ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน (ช่วงเย็นๆเจ้าค่ะ.. นะจ๊ะจะบอกให้) •บรรยากาศเต็มร้อยความสุข สาครเคเบิล การเดินทางไป พักผ่อน กับการทำ�งานของบริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ที่ผ่านมา (เมื่อวันที่ 18-21 ก.พ. 57) ที่ จ.ระยอง ริมชายหาดบ้านเพ ทุกๆคนมีความสนุกสนาน ครื้นเครง หลากรส หลายบรรยากาศ คละเคล้ากันไป อย่างเป็นกันเอง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ระดับสูง ผู้ใจดี ที่ได้สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้ กับมวลสมาชิก ทีมงานจาก วชิระ-ชุติมา เจริญสาคร บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด มา ณ โอกาสนี้หลายๆ เด้อม่วนแซ่บหล๊าย หลาย •ข่าวเศร้าโศก เสียใจ แด่คนดี มีแต่ให้ ผู้เสียสละ ที่จากไปอย่าง ไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่าง ไม่มีวันกลับ ประจวบ ลีลาภัทรากร (นายกเทศมนตรี ต.บางเสาธง) ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2557 ที่ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก บ้านหนอง เต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ยังคงความโศกเศร้า เสียใจ แสดง ความอาลัยแด่ผู้วายชนม์ ขอให้ดวงวิญญาณจงไปสู่สุขคติภพ.. ด้วยเทอญ •ฉบับนี้ไว้เพียงแค่นี้ฉบับหน้าพบกันใหม่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีก มากมาย โชคดีมีชัย มีความสุขตลอดไป ด้วยความปรารถนาดี รักและผูกพัน “ขุนแผน” สวัสดีครับ•


ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

สาครเคเบิล

หน้า 19

รอง ผวจ.สมุทรปราการเปิดการแข่งขันกีฬา ช.อ.ป. สัมพันธ์ครั้งที่ 24

สถานีต�ำ รวจภูธรบางบ่อแข่งบอลกระชับมิตร นายวันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาชมรมอุตสาหกรรมบางปู สัมพันธ์ครั้งที่ 24 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล โดยมีนายวิชา สุขุมาวาสี ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงงาน เป็น โรงงานสีขาวปลอดจากยาเสพติด ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

พิธีเปิดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

พ.ต.ท.พัฒนา คุม้ วงษ์ รองผูก้ �ำ กับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.บางบ่อ เปิดแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรกับทีมคณะครู อาจารย์ โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางบ่อ โดยมี ดร.กัมปนาท วัชร ธนาคม ผอ.รร.อนุบาลชุมชนบางบ่อจัดขึน้ เพือ่ เป็นแบบอย่าง ทีด่ ใี ห้กบ ั ประชาชน พีระพล...ภาพ/ข่าว

นายสุโข วุฑฒิโชติ สว.สมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมีนาย ป๋าตุ้ยหวังทีมสองเกมแรกต้องได้ 6 แต้ม จิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผอ.รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกีฬาและ การแข่งขันภายในประเทศ

สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

เทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรงจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 7

พ.ต.ท.วีระพล วงษ์สาตรสาย เฮดโค้ช ทีมสมุทรปราการ เอฟซี ตั้งเป้าหมายการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 เน้นซ้อมในเรื่องของระบบทีมมาทำ�การแก้ไขเพื่อในลีกสองนัด นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แรกต้องเก็บ 6 แต้ม วิรัตน์...ภาพ/ข่าว ให้เด็กได้เล่นกีฬาและออกกำ�ลังกาย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง วารุณี...ภาพ/ข่าว

ทีมนักกีฬาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสร้างชือ่ เสียงให้จงั หวัดสมุทรปราการ

นักกีฬาว่ายน้�ำ และแฮนด์บอลชาย ทีมนักกีฬาจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สร้างชือ่ เสียงให้จงั หวัดสมุทรปราการคว้าเหรียญ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์มาได้ รวม 24 เหรียญ วิรตั น์...ภาพ/ข่าว ทีมสมุทรปราการ เอฟซี สมุทรปราการยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับสมุทรสงครามเอฟซี การแข่งขันฟุตบอลประเพณีฟ้า-ขาว ครั้งที่ 5 กลุ่ ม แฟนบอลป้ อ มปราการ นายธนบูรณ์ คณะโต หัวหน้า จั ด กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ผู้ฝึกสอน ส่งทีมสมุทรปราการ ประเพณีฟ้า-ขาว ครั้งที่ 5 ยูไนเต็ด ลงอุ่นเครื่องกับทีมสมุทร จากสองฝั่งแม่เจ้าพระยา ในชื่อ สงคราม เอฟซี ทดสอบเกมรับของ เรี ย กแฟนบอลฝั่ ง พระนคร ที ม เมื่ อ ต้ อ งเจอรู ป แบบการเล่ น เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทีมในระดับไทยลีก โดยสมุทร ระหว่างกันในกลุ่มแฟนบอล ปราการ ยูไนเต็ด แพ้ไป 2 ประตู วิรัตน์...ภาพ/ข่าว ต่อ 3 วิรัตน์...ภาพ/ข่าว


แรลลี่สานสัมพันธ์หอการค้าสมุทรปราการสู่อาเซียน

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่สานสัมพันธ์หอการค้าสมุทรปราการสู่อาเซียน การกุศลเส้นทางจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว กัมพูชา ีพร้อมชิงถ้วยรางวัล โดยมีนายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาน สัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด นำ�โดยนายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ และนางชุติมา เจริญสาคร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้

ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2557  

หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2557

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you