Page 1

***แจ้งติดตั้งและงานบริการ084-387-5931,32 ***แนะนำ�ช่องรายการ,แจ้งงานข่าว 02-315-2447-9 Fax.02-705-1297 หรือ facebook/สาครเคเบิล***หลังเวลา 21.00น. ติดต่อสถานีส่ง 084-387-5945***

พ่อเมืองปากน้ำ�สักการะพระหัตถ์ซ้าย ศิษย์เก่าสาธิตจุฬามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พระโพธิสัตว์กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลก

นายภูมนิ นั ท์ ขวัญเมือง รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม นายคณิต เอีย่ มระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประกอบพิธงี านสักการะพระโพธิสตั ว์กวนอิมทีม่ ลู นิธมิ ริ าเคิลออฟ ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำ�นวน ไลฟ์รว่ มกับสมาคมวัฒนธรรมวิถพ ี ทุ ธไทยจีน 2008 สร้างรูปเคารพองค์ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกเพือ่ รองรับมติของสหประชาชาติท่ี 10 เครือ่ ง ณ โรงเรียนปากคลองมอญ โดยมีนางศรีวณิก หัสดิน รองผูว้ า่ การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนศิษย์เก่าจากสาธิตจุฬารุน่ 9 เป็นผูม้ อบ กำ�หนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดมหกรรมมะม่วงแปดริ้ว ครั้งที่ 9

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล NPD

สภ.คลองด่านต้านยาเสพติด

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสมาพร คำ�ชาย ผู้อำ�นวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมะม่วงแปดริ้ว” ครั้งที่ 9 เพื่อจำ�หน่ายและประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

พ.ต.อ.ยงยุทธ เตชะรัฐ รองผูบ ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “NPD สภ.คลองด่านคัพ” ครัง้ ที่ 1 โดยมี พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์ ผกก.สภ.คลองด่าน ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำ�รวจจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์หา่ งไกลยาเสพติด

ชำ�ระค่าบริการภายใน 7 วัน

สภ.สำ�โรงเหนือเปิดโครงการ NPD ระยะที่ 6

พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผกก.สภ.สำ�โรงเหนือ เป็น ประธานเปิด โครงการ No Place For Drug ปีที่ 2 ระยะ ที่ 6 ณ ชุมชนสำ�โรงพัฒนา 2 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทร ปราการ เพื่อแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร ผอ.ร.ร.มหา ภาพกระจาดทองอุ ป ถั ม ภ์ และนายชาติชาย ศรีอำ�พันธุ์ ประธานชุ ม ชนสำ �โรงพั ฒ นา 2 ให้การต้อนรับ

สิ้นเดือน

ลุ้นทีวี สิ้นปีลุ้น

มอไซค์

นายกอบต.บางโฉลงฉลองปริญญาโท

นายจำ�เริญ หลำ�วรรณะ นายก อบต.บางโฉลง จัดงาน เลี้ ย งฉลองเนื่ อ งในโอกาส สำ � เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ปริ ญ ญาโทคณะรั ฐ ศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย รามคำ�แหง ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำ�เภอบางพลีให้เกียรติ มาร่วมงาน


หน้า 2

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

เอกสิทธิ์สำ�หรับสมาชิก “สาครเคเบิล”

(เขต อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ) àÍÊ.«Õ.¾Õ.âÎÁàδà´ÍÃì àÍÊ ที áÍÃì ¶.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹ทÃì ÍÁáÒêèÒ§ ÍÒËÒÃà¨ÃÔญÅÒÀâÀª¹Ò ÂÑè§Â׹öºéÒ¹ ºÕºÔǵÕé ´Í¡äÁéªèÍÁÒÅÕ ÈÑ¡´ÔìÊÔท¸ÔìÍÑÅÅÍ ÃéÒ¹ÍÒËÒÃทͧ¼ÒÀÙÁÔ ÃéÒ¹¿Ù ¨Ô àทÍÃì⺠à»ÃÁÄทÑ »ÔâµàÅÕÂÁ ºÒÅÒ¹«ì ÍÍ´ÔâÍ

ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด บริษัทนัมเบอร์วันแลนด์ จำ�กัด ส่วนลด ส่วนลด บริษัท พีพี สตาร์ไลท์ ส่วนลด ร้านคาบูติคล้อแมกซ์ ส่วนลด ร้านไอรินทร์ ไก่ย่าง

20-50 % 10 % 10 % 10 % 3,000-. 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

(เขต อำ�เภอสำ�โรงเหนือ)

ร้านเดอะสปา แบริ่ง ลดอาหาร ส่วนลด 10 % ครัวมะละกอ ศรีนครินทร์ ส่วนลด 10 %

ส่วนลด 10 % ร้านครัวอู่ทอง ส่วนลด 10 % ร้านMIRAGE AUDIO (ทุกสาขา) ส่วนลด 10 % ร้านแร็ปวินเนอร์ ศรีนครินทร์

02-759-6959 081-498-7422 081-550-3323 02-394-5621 089-760-5112 086-548-5265 02-385-2838 081-710-8878 089-483-6958 087-230-0608 02-743-0930-1 089-811-1586

0-2740-9500 081-813-1968

083-988-7948 082-345-0647 0-2175-6117-8 081-519-9877 085-995-9299 089-770-4656

0-2938-9900

บริษัทเทพารักษ์มอเตอร์ จำ�กัด ส่วนลดอะไหล่ 20 % 0-2383-5467-8

(เขต อำ�เภอบางพลี)

˨¡.ÊÃÒÇظทÃÒàÇÅ ÊâÁÊêѾġÉìºÒ§¹Ò ªÑÂÂÈ(àÅé§) ÃѺทำ�ÈÒÅà¨éÒที่ ÃéÒ¹ äÎàºÃ¡ ʹءà¡ÍÃì¤ÅѺ µÔëÁ à»ÒÐà»ÕêÂÐ ºÒ§¾ÅÕãËญ่ á¨èÇÎé͹¶ÇÔŪǹªÔÁ à͹ºÒ§»ÅÒ ÁÍàµÍÃìä«´ì ร้านอาหารสะเลเต(ครัวบ้านนอก)

ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด

(เขต อำ�เภอบางเสาธง)

10 50 10 10 15 10 15 10

% บ. % % % % % %

081-911-9886 081-966-6652 081-910-9218 02-740-6870 02-337-3792-3 081-251-5129 081-926-1707 088-961-4654

ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด

10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10

% % % % % % % % % % %

081-837-7919 081-488-5809 081-613-5595 081-773-4969 081-840-2074 081-754-7170 02-705-4064 081-333-3279 081-874-4993 086-982-3709 091-047-7686

à»Õê¡à«ÍÃìÇÔÊ ºÃÔ¡Òà ส่วนลด ¤ÔéÁ¡ÒêèÒ§ ºÒ§¾ÅվѲ¹Ò ส่วนลด Í⹪Òà¹ÍÊà«ÍÃÕè ส่วนลด ÃéÒ¹ ªÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì ส่วนลด ¿ÒÃìÁ»ÙทÐàÅâÂ¸Ô¡Ò ส่วนลด ˨¡. äทÂ¤Ò ÇÍàµÍÃì ส่วนลด ¹Ä¾Å¡ÒêèÒ§ ส่วนลด ˹èͧà«ÍÃìÇÔÊ ส่วนลด อู่Íำ�¹Ò¨à¨ÃÔญ¹µì ºÒ§ºèÍ ส่วนลด ªÅ¸ÔªÒÍÐäËÅèÁÍàµÍÃìä«´์ ส่วนลด LSR Car Audio ºÒ§ºèÍ ส่วนลด ¤Åͧ´èÒ¹¿Ôµà¹Ê ส่วนลด ¤Åͧ´èÒ¹âÀª¹Ò ส่วนลด

10 10 10 10 10 45 10 10 10 10 15 10 10

% % % % % % % % % % % % %

089-769-5142 02-315-1761 02-313-4659 02-338-1496 084-673-7202 081-982-3439 083-009-4264 087-070-2525 089-811-0360 082-779-8231 081-862-7014 089-107-3936 086-319-6385

% % % % % % % %

081-988-7755 038-512747 088-474-2800 081-588-0927 086-326-9632 081-922-2404 081-758-9923 081-715-0987

ÃéÒ¹ทͧàÂÒÇÃÒª ½.7 ÃéÒ¹ à¾×è͹ÊÒÇ ÃéÒ¹ÇÔÁÅ¡ÒêèÒ§ «Õ 2 à¤ËÐ á´§ºÔǵÕé«ÒÅ͹ ˨¡.ÊÒÁÒöºÃÔ¡Òà ÃéÒ¹ªÑÂà¨ÃÔญà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì ÃéÒ¹ºéÒ¹àºç´¿ÔªªÔè§ «ÍÂ«Õ 3 ËéÒ§ทͧªÑÂà¨ÃÔญ ÃéÒ¹ÎÒÃèÒÂÕ¹µì ºÒ§¾ÅÕ Ê»Íµ¤ÅѺ ร้านวิวาหวาน(หน้าเคหะฯ)

(เขต อำ�เภอบางบ่อ)

(เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา)

บจก.จักรพรรดิ์ซาวด์ ส่วนลด สวนอาหารบ้านใหญ่ ส่วนลด ร้านอาหารส้มตำ�เมืองย่า ส่วนลด ÃéÒ¹สปอร์ตการ์เดน ส่วนลด ร้านอาหารแพพยงค์ริมน้ำ� ส่วนลด ร้านไก่ย่าง เขาสวนกวาง ส่วนลด สมพงษ์บริการรับจัดโต๊ะจีน ส่วนลด ร้านไทไอออนด์ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนลด

10 10 10 10 10 10 10 10

น.ส.พ.สาครนิวส์ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เจ้าของ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา นายวชิระ เจริญสาคร (ประธานบรรณาธิการ) นางชุติมา เจริญสาคร (รองประธานกรรมการ) **นายชัยรัตน์ ไชยชนะ (ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ) นายนคเรศ การศักดิ์ (ผู้ช่วยผู้อำ�นวย) นายมนัส แท่นแก้ว (หน.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์) น.ส.เพลินพิศ เจือสมบูรณ์ผล (หน.ฝ่ายรายได้สวัสดิการ) นายปกรณ์ พนาวรรณ (หน.ฝ่ายข่าวสารสนเทศ) นางปติญา บริสุทธิ์ปัญญา (เลขากรรมการผู้จัดการ) ** นายบรรยงค์ จันทร์รอด (หน.หน่วยฝ่ายข่าวสารสนเทศ)** นายภรณ์พิทักษ์ ยุระรัตน์ / นายเฉลิมรัตน์ ธรรมรักษา / น.ส.พนิดา ท้วมพงษ์ (บรรณาธิการ) น.ส.นิธินันท์ โกสุมสุวรรณ์ / น.ส.ภัทรนิธิ์ สวยลึก/ น.ส.จุฑามาศ ทองขาว/ น.ส.สกุณา คล้ายบางบ่อ/ นายพีระพล ศรีไล้/ นายปรัชญ์ ปานทับ/ นายธนพล กรานทอง นายสุริยา ศรีทอง/ / นายรัตนชัย ถาวร/ นายวัชรินทน์ ดวงรัตน์/ นายวริทธิ์สุพล อธิศสุนันธาดา/ นายวิรัตน์ ละอออ่อน/ นายปณิธาน ขาญวิทย์/ นายสิทธิพงษ์ คำ�ตลบ/ นายเสกสิทธิ์ ซิงห์/ นางวารุณี พ่วงวิจิตร (ผู้สื่อข่าว)/ ** นายชัชวาล วุฒิเกตุ/ นายศิริพจน์ วรรณวงศ์/ นายชำ�นาญ ชาดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย** สำ�นักงานเลขที่ 4/454 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.02-315-2447-9, 02-705-1295-6 084-387-5931,084-387-5932 Fax.02-705-1297 www.sakorntv.com, www.facebook/sakorncabletv E-mail : sakorncable@hotmail.com


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 3

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวปากน้ำ�

งานวันสตรีสากลปี 2557

นายสมศักดิ์ พัวพันธ์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมเวทีสมัชชาสตรี นายวันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ มหกรรม จังหวัด สมัชชาครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการและงานวันสตรีสากล ประจำ�ปี 2557 พร้อมกับ นิทรรศการวิชาการ และตลาดนัดวิชาชีพ ภายในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน การสาธิตอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การจำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด การสาธิตการ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่สตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ วารุณี...ภาพ/ข่าว ปณิธาน...ภาพ/ข่าว เรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน

โครงการฟื้นผืนป่าร่วมอนุรักษ์คูคลอง

อบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมหลัก สูตร การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.) ประชาชนมี ทั ก ษะด้ า นการนวดไทยและนำ � ภู มิ ปั ญ ญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการฟืน้ ผืนป่า ร่วมอนุรกั ษ์คคู ลอง อ.เมืองสมุทรปราการ ในกิจกรรมคลองสวยน้�ำ ใสด้วยสองมือเรา เพือ่ สมุนไพรมาสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รักษาและฟืน้ ฟู คลองบางโปรงให้มคี วามใสสะอาด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางโปรง วารุณ.ี ..ภาพ/ข่าว วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

เสริมอาชีพกลุ่มสตรีอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำ�เภอเมือง

นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน อนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำ�เภอ พิจารณาการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เพื่อประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557 วิรัตน์...ภาพ/ข่าว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสตรีกว่า 100 คน ร่วมการฝึกอบรม ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

เตรียมความพร้อมด้านจิตใจผู้สูงอายุในภาวะเกิดภัยพิบัติ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำ�บลแพรกษาใหม่ ออกหน่วยให้บริการ นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำ�เนิดให้กับสุนัขและแมว ที่หมู่บ้านลลิล หมู่ 1 ตำ�บล ความพร้อมด้านจิตใจผู้สูงอายุในภาวะเกิดภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน แพรกษา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว วิรัตน์...ภาพ/ข่าว การป้องกันและในภาวะเกิดภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆ สิทธิพงษ์...ภาพ/ข่าว

บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด รับสมัครงานประจำ�สำ�นักงาน หลายอัตรา -ช่างเทคนิค -การตลาด -เจ้าหน้าที่ประจำ�สำ�นักงาน -คอมพิวเตอร์ -ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว -เจ้าหน้าที่สถานีส่ง -พนักงานจัดเก็บรายได้ สนใจติดต่อ คุณนคเรศ 084-387-5936 / คุณชัยรัตน์ 084-387-5942


หน้า 4 สาครเคเบิล ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวศูนย์ปากน้ำ�

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานร่วมแสดงความยินดี งานฉลองก้าวสู่ปีที่ 5 ก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมฯ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

องค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการเชิดชูเกียรติผู้ทำ�ประโยชน์

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ สำ�รวจ มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดียกย่องคณะกรรมการและสมาชิกขององค์กรสตรี ท่าเรือข้ามฟากพระประแดง การจัดระบบนำ�ร่อง หรือระบบฟีตเดอร์ ขนคนสู่สถานีรถไฟฟ้า เทศบาลนครสมุทรปราการ ที่อุทิศแรงกายและแรงใจในการทำ�งานเพื่อองค์กรสตรีเทศบาล เพื่อให้ชาวสมุทรปราการใช้รถไฟฟ้าได้สะดวกมากขึ้น สิทธิพงษ์...ภาพ/ข่าว นครสมุทรปราการ จำ�นวน 20 คน ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

สำ�นักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา

นายเจนวิทย์ ครองตน ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมกับ นายคเณศ กมลพันธ์ นายนิตย์ เบญจางคประเสริฐ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสมทบ และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การยกระดับการประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้บริหารและ กองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำ�นำ�ข้าว ปีการผลิต 2556/57 วิรัตน์...ภาพ/ข่าว ปณิธาน...ภาพ/ข่าว บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางเสาธง

หน้า 5

ปั้นอีเอ็มบอลฟื้นฟูสภาพน้ำ�เน่าเสีย

นางสาวสุกัญญา อยู่สบาย ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บางเสาธง พร้อมด้วย ประชาชนร่วมกันทำ�การปั้นลูกอีเอ็มเพื่อนำ�มาใช้ในการฟื้นฟู สภาพน้ำ�เน่าเสียในพื้นที่ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ผอ.ร.ร.วัดศรีวารีน้อย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำ� ปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง สกุณา...ภาพ/ข่าว

โครงการหัตถกรรมผ้าด้นมือศูนย์สามวัยฯ

หยอดทรายอะแบทป้องกันโรคไข้เลือดออก

สาธารณสุขอำ�เภอบางเสาธง

จัดเวทีประชาคมสุขภาพ นางดาริน โสภารัตน์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชน พร้อม คณะ ร่วมกันหยอดทรายอะแบทรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นพาหนะนำ� โรคไข้เลือดออกมาสู่เด็กและผู้สูงอายุ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย ผอ.ศูนย์สามวัย สานสายใยรัก แห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหัตถกรรมผ้าด้นมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

นายพสิษฐ์ แป้นเหมือน สาธารณสุขอำ�เภอบางเสาธง จัดเวที ประชาคมสุ ข ภาพในการเปิ ด ดำ � เนิ น การและให้ บ ริ ก ารศู น ย์ สุขภาพชุมชนเจริญราษฎร์ โดยมีนางอัจฉราพรรณ ธโนทัย ผอ.ศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง, นายเกษม แซ่ลี้ กำ�นันตำ�บลบางเสาธง เข้าร่วม เพื่อให้บริการ ดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์จัดงานบัณฑิตน้อย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีจัดงานบัณฑิตน้อย

นายจำ�เริญ งามขึม ผอ.ร.ร.คลองเจริญราษฎร์ เป็นประธานเปิดงานบัณฑิตน้อยมอบให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรประถมวัย เพื่อให้นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และ นางสาวไพรวัน จงรักดี ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รู้สึกประสบความสำ�เร็จในการศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาให้กำ�ลังใจแก่บุตรหลานและร่วมแสดง ราชภัฎธนบุรี ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยในระดับก่อนวัยเรียน โดยมีผู้ ความยินดี สกุณา...ภาพ/ข่าว ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่บุตรหลานเป็นจำ�นวนมาก จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว


หน้า 6

สาครเคเบิล ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางบ่อ

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

เทศบาลคลองด่านมอบเบี้ยยังชีพ อบต.คลองนิยมยาตราทำ�บุญประจำ�ปี โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รุ่น 1

นายสนั่น สุขแสง นายกเทศมนตรีตำ�บลคลองด่าน เป็น ประธานมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คน พิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยมีสมาชิกสภาฯ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว มงานเพื่ อให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ นำ �ไปใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจำ�วันต่อไป พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว

นายมนัส อยู่ดี นายก อบต.คลองนิยมยาตรา จัดพิธีทำ�บุญ ประจำ�ปี ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลให้ พรพร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ข้าราชการ ปรัชญ์...ภาพ/ข่าว

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำ�เภอบางบ่อ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมุทรปราการเข้าร่วม เพื่อสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัย พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว

เทศบาลตำ�บลบางบ่อมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย มูลนิธิบิ๊กซีมอบหนังสือส่งเสริมการศึกษา

นายวิรุฬห์ ศุภพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำ�บลบางบ่อ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิต นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำ�นวยการและเลขาธิการ มูลนิธิบิ๊กซี เป็นประธานมอบตู้ น้อยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จบการศึกษา โดยมี ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.ร.ร.ชุมชน หนังสือพร้อมหนังสือ เออีซีและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โดยมีนายสุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ ผอ.ร.ร.วัดโคธาราม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อส่งเสริมการศึกษา บางบ่อ ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วม เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สำ�เร็จการศึกษา ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว ให้กบั โรงเรียน

วันบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำ�เร็จ เทศบาลตำ�บลคลองสวนจัดเวทีประชาคม สนับสนุนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การทางการศึกษา

นางมุกดา บำ�รุงศักดิ์ ผอ.ร.ร.วัดบางเพรียง เป็นประธาน พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รให้ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าลและ ประถมศึกษา เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบการ ศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางเพรียง ตำ�บลบางเพรียง อำ�เภอบางบ่อ ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว

นายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำ�บลคลองสวน จัด โครงการประชาคมรับทราบความต้องการของประชาชนหมู่ 4 โดยมีนายปัญญา น้อยศิริ ประธานชุมชนหมู่ 4 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ เข้าร่วมเพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปจัดทำ�แผนพัฒนา 3 ปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พีระพล...ภาพ/ข่าว

นายอรุณ เรืองเศรษฐา อดีตกำ�นันตำ�บลบางแก้ว พร้อม ด้วยนางอนันต์ เรืองเศรษฐา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.บางแก้ว และครอบครัวจินดากิจสกุลชัยร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์และ อุปกรณ์การทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาของน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว

สภ.บางพลีน้อยบรรยายการป้องกันเหตุอาชญากรรม รณรงค์ปอ ้ งกันยุงลายชุมชนสุเหร่าบ้านไร่ พ.ต.อ.เมธา เจียมไกรศรี ผกก.สภ.บางพลีน้อย ได้จัด บ ร ร ย า ย ก า ร ป้ อ ง กั น เ ห ตุ อาชญากรรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ประชาชน โดยมีนายมนัส อยู่ดี นายก อบต.คลองนิยมยาตรา พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมรับ ฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ และเตือนสติแก่ประชาชนไม่ให้ ตกอยู่ในความประมาท พีระพล...ภาพ/ธนพล...ข่าว

องค์การบริหารส่วนตำ�บล บางบ่อร่วมกับศูนย์สุขภาพ ชุมชน กัลปพฤกษ์ ลงพืน้ ที่ ฉี ด พ่ น หมอกควั น ป้ อ งกั น ยุ ง ลายและกำ � จั ด แหล่ ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลายเพื่อ ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท ให้แก่ประชาชน ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 7

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวบางพลี

พิธีมอบประกาศนียบัตรร.ร.อนุบาลเทศบาลตำ�บลบางพลี

นายวีระศักดิ์ สันตติวงศ์ไชย ประธานชมรมพระบางบ่อ พร้อมด้วยนายไพรัตน์ จั่นมุ้ย ส.อบต.แพรกษาใหม่ รองประธาน ชมรมพระบางบ่อ จัดพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษก เหรียญพ่อเผือกวัดกิ่งแก้ว รุ่นพุทธบูชา ได้รับเกียรติจากนายอำ�นวย บุญริ้ว นายกอบต.แพรกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารตลอดจนประชาชนจำ�นวนมาก เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในเขต จังหวัดสมุทรปราการ วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน

ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำ�บลบางพลี เป็น ประธานเปิดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่ หนูน้อยนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อม ในระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นเพื่ อให้ ตั ว นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด ความภาค ภูมิใจในตัวเอง รัตนชัย...ภาพ/ข่าว

อำ�เภอบางพลีประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน อบต.บางแก้วอบรมเจ้าหน้าที่

นางบรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยไต้หวัน เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา โดยมีนายสุเทพ พุทธโม ผอ.วิทยาลัย นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำ�เภอบางพลี เป็นประธาน เทคโนโลยีไทยไต้หวัน พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และ ประชุมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 เพื่อรับ ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงและความ นักเรียนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว รัตนชัย...ภาพ/ข่าว สงบเรียบร้อย

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนข ั บ้า

ดร.ภัทรพล จำ�ปารัตน์ นายก อบต.บางแก้ว ร่วมกับ นายทรงพล บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำ�นักงานปศุสัตว์ จ.สมุทรปราการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ได้รับเกียรติจากนางสุจิตรา นาดทอง ประธานอาสา สมัครสาธารณสุขตำ�บลบางแก้วเข้าร่วม เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์ ในการใช้อุปกรณ์ วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว


หน้า 8

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวสำ�โรงเหนือ

รองผวจ.สมุทรปราการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สำ�โรง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีนายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ผอ.ร.ร.วัดด่านสำ�โรง พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมเพื่อจัดหาทุนในการจัดจ้างครูอัตราจ้างตลอดปี การศึกษา 2557 สิทธิพงษ์...ภาพ/ข่าว

นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง เป็น ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจผู้สูงอายุใน ภาวะเกิดภัยพิบัติ โดยมีนายอนุพงศ์ เนื่องจำ�นง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานเพื่อให้้มีความรู้ ความเข้าใจและจิตใจที่เข้มแข็ง วารุณี...ภาพ/ข่าว

นายวันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่ 1 โดยมีนายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นำ�สมาชิกสภาเข้าร่วมเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในครั้งต่อไป สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รองผอ.สพป. สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการ พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการอย่าง ทั่วถึง สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ครั้งที่ 5

นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำ�บลสำ�โรงเหนือ เป็น ประธานการดื่มน้ำ�ชาการกุศลจัดงานรวมน้ำ�ใจสู่ดารุนนาซีรีน ฮ.ศ.1435 ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผกก.สภ. สำ�โรงเหนือ เป็นประธานอำ�นวยการ และ อ.ไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามเพื่อหารายได้ในการบูรณะมัสยิดดา รุนนาซีรีน วารุณี...ภาพ/ข่าว

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทศิครินทร์จำ�กัด มหาชน นายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลด่านสำ�โรง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึก พร้อมคณะศาสตราจารย์คลินิก พลโทหญิงสุรีย์พร คุณาไทย รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรค อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นโดยมีนายอนุพงศ์ หัวใจและโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ครั้งที่ 5 เนื่องจำ�นง ปลัดเทศบาลตำ�บลด่านสำ�โรง กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษาแก่เด็กที่หัวใจพิการแต่กำ�เนิด สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว

บริการทำ�หมันและฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิง พราย ร่วมกับ สำ�นักงานปศุสัตว์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการและ สำ � นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ อำ � เ ภ อ พระประแดง จัดโครงการรณรงค์ ทำ � หมั น สุ นั ข และแมวและฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั นโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า นางสาวณิชกานต์ ตันติยะกุล ผู้บริหารบริษัทสุพรรณการประมูลและเจ้าของ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ ร้าน ครัวอู่ทอง จัดงานเลี้ยงครบรอบวันคล้ายวันเกิด อายุ 52 ปี ณ ร้านอาหาร ประชาชน ครัวอู่ทอง โดยมีเพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ เดินทาง สิทธิพงษ์..ภาพ/วารุณี...ข่าว มาร่วมอวยพรกันเป็นจำ�นวนมาก สิทธิพงษ์...ภาพ/วารุณี...ข่าว


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 9

ครอบครัวเจริญสาครจัดพิธีทำ�บุญอัฐิอุทิศบุญกุศลบรรพบุรุษ ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดงานวันนักข่าว 2557

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนักข่าว ประจำ�ปี 2557 โดยนายอเนก วันทิพา นายกสมาคมผู้สื่อข่าว กล่าวว่า วันที่ 5 มีนาคม สมาคม ผู้สื่อข่าวฉะเชิงเทรา จัดงานวันนักข่าวขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณี กันต่อเนื่อง เพื่อให้ความสำ�คัญกับจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน

นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางชุติมา เจริญสาคร และคณะผู้บริหาร บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนาทำ�บุญอัฐิ ให้แก่ นายนิสสัย เจริญสาคร นางสุดใจ เจริญสาคร โดยจัดเตรียมอาหารมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อม

บสส.5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพให้กับคุณพ่อเผื่อน แก้วแสงนอก

ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ สำ�หรับในการทำ�บุญอัฐิในครั้งนี้ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ

บิดาของ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงนอก ผบก.จร. ได้รับเกรียติจากแขกผู้มีเกียรติและ

บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดมงคล

นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ตลอดจนผู้ที่เคารพ

นิมิตร ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางเสาธง สกุณา...ภาพ/ข่าว

นับถือเข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก ณ วัดสาขลา ต.นาเกลือ จ.สมุทรปราการ

สถาบันอิศราจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.บริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผอ.หลักสูตร, น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผจก.หลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5 ในโอกาสสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม โดยมี นายประสาร มฤคพิทักษ์ และ รศ.สุขุม นวลสกุล ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพการจับรางวัลมอบโชคสมาชิกสาครเคเบิล ที่ชำ� ประธานจับรางวัลมอบโชคสมาชิกสาครเคเบิล

นายนคเรศ การศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ในฐานะตัวแทน นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการและนางชุติมา เจริญสาคร รองกรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมมอบโชคให้กับสมาชิกที่ชำ�ระค่าบริการ ภายใน 7 วัน ประจำ�วันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำ�เภอบางบ่อ, นายทวี คิดถูก ผู้จัดการตลาดนัด เสริมสุข, นายวะสัน บรรเจิดศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมประสงค์ นาดำ� ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางบ่อ, นายมานะ นากระโทก ประธานชุมชนเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 3 à»ç¹»ÃиҹÃèÇÁ¨ÑºÃÒ§ÇÑÅÁͺ⪤ãËé¡ÑºÊÁÒªÔ¡ÊÒ¤Ãà¤àºÔÅทั้§ËÁ´ 55 ÃÒ§ÇÑÅ ä´éá¡è âทÃทัȹìÊÕ LCD 24 ¹ÔéÇ ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ§ÇÑÅ àÊ×éÍâ»âÅ 25 ÃÒ§ÇÑÅ ÃèÁ¡Ñ¹á´´¡Ñ¹½¹ 25 ÃÒ§ÇÑÅ à¾×èÍãËéÊÁÒªÔ¡ÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁºÃÔÉÑทÏáÅÐà»ç¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¢Íº¤Ø³ที่ãËé¤ÇÒÁäÇéÇÒ§ã¨à»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊÒ¤Ãà¤àºÔÅÁÒâ´ÂµÅÍ´

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากบริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ภายในเขตจังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ / เปรมฤทัย / ประเวศ

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำ�เภอบางบ่อ

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอเมืองปากน้ำ�

คุณมาลีรัตน์ พึ่งทัศน์ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 249 ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ

คุณกัลยากร โนนศรี ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 922/24 ชั้น3 ซ.สมุทรปราการ1 ตึก23 ต.แพรกษา อ.เมือง

คุณวันชัย เทพโยธิน ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 963/13 ซ.สมุทรปราการ1 ตึก64 ต.แพรกษา อ.เมือง

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางพลี

คุณเรณู ชื่นบาน เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว ร้านขายข้าวสาร ซ.อิตตาเลี่ยน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง คุณภานุ แสงมาน ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 47/1 ซ.35 ซาลามัด (ปากซ.) ต.บางปลา อ.บางพลี

คุณศศิธร สุขสมบูรณ์ ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 219/37 ซ.บางโฉลง ตึก 88 ต.บางโฉลง อ.บางพลี

คุณสุรชัย โศณะชัย ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณชัชวาล ลมฮือหวน ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 30/1 หมู่ 11 ซ.ขยันพัฒนา ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

คุณประเสริฐ แก้วท้วม ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 150/20 ซ.นิรันดร์วิลล์ 6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี

นายนายทวี คิดถูก ผู้จัดการตลาดนัดเสริมสุข เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางพลี

ที่อยู่ 100/43 หมู่11 ซ.1 ษมาภรณ์ต.บางปลา อ.บางพลี

คุณปิยาภรณ์ ติคำ� ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว

คุณหนึ่งฤทัย ชัชวาลพรมราช ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 109/268 ซ.5/2 บุษรินทร์ ต.บางปลา อ.บางพลี

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางเสาธง

ที่อยู่ 143/36 ซ.ตึก52 เอื้ออาทรคลองชุด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

คุณไพรัตน ชาตรี ผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

นายวะสัน บรรเจิดศิลป์ ส.อบจ.สมุทรปราการ

คุณสุรพงษ์ กุมารสิทธ์ เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 201/2340 ซ.3 ล็อค3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณภาณุทัช พิธานธนเดช ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 63/69 ซ.9 ค นิลุบลวิลล์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

ที่อยู่ 132/652 ซ.เทพารักษ์ กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางเสาธง

คุณสายฝน จันทร์ศูนย์ ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว ที่อยู่ 245/402 หมู่1 ซ.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณผึ้ง ภูเต้านิล ผู้โชคดี ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 1003/99 ซ.ตึก15 แฟลต 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณชญาดา โสภาศิริจรรยา ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 2053/37 ซ.โครงการ4 ตึก53 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

คุณอุทัย อินธิแสง ผู้โชคดีได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 1023/99 ซ.ตึก45 โครงการ 3 ต.บางเสาธง


�ระค่าบริการภายใน 7 วัน ประจำ�วันที่ 17 มีนาคม 2557

แถวบนจากซ้ายไปขวา

นายเฉลิมรัตน์ ¸ÃÃÁÃÑ¡ÉÒ รักษาการหัวหน้าหน่วย ฝ่ายข่าวสารสนเทศ,นายมานะ นากระโทก ประธานชุมชนเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 3,

นายสมประสงค์ นาดำ� ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางบ่อ, นายวะสัน บรรเจิดศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายนคเรศ การศักดิ์ ผู้ช่วย ผู้อำ�นวยการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด, นายทวี คิดถูก ผู้จัดการตลาดนัดเสริมสุข, นายธวัชชัย ภูนุช พิธีกร, นางสาวพนิดา ท้วมพงษ์ พิธีกร

แถวล่างจากซ้ายไปขวา

นายภรณ์พิทักษ์ ยุระรัตน์ รักษาการหัวหน้าหน่วย ฝ่ายข่าวสารสนเทศ, นายวิโรจน์ สุขล้ำ� หัวหน้าหน่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,

¹Ò§»µÔ­­ญา ºÃÔÊØท¸Ôì»Ñญญา ­­­­ àÅ¢Ò¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡ÒÃ, ¹ÒÂÁ¹ÑÊ áทè¹á¡éÇ ËÑÇ˹éÒ½èÒÂÊÁÒªÔ¡ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì, ¹Ò»¡Ã³ì ¾¹ÒÇÃó ËÑÇ˹éÒ½èÒ¢èÒÇÊÒÃʹàทÈ

รางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางบ่อ

นายสมประสงค์ นาดำ� ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางบ่อ เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตอำ�เภอบางบ่อ

คุณนิธิ ปานจิตร ผู้โชคดี

คุณสมคิด เอี่อมแย้ม ผู้โชคดี

คุณประพัฒน์ ญาณสาลี ผู้โชคดี

ที่อยู่ 1/13 ม.4 ซ.บางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ

ที่อยู่ 22/1 หมู่9 ซ.วัดสว่างอารมณ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

ที่อยู่ 13/3 ซ.วัดหอมศิล ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ

คุณสุภาพร คันสวัสดิ์ ผู้โชคดี ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 239 ซ.เก้าแสนบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

คุณฉ่ำ� ทิพย์รัตน์ ผู้โชคดี

คุณกิ่งแก้ว บอดแย้ม ผู้โชคดี

ที่อยู่ 1/33 ซ.ร.รวัดบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ

ที่อยู่ 77/17 ซคิงคอง ต.บางเพียง อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณวิมล ตั้งทางธรรม ผู้โชคดีได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว

เป็นประธานจับรางวัลให้กับสมาชิกเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณวันดี นิยมพงษ์ ผู้โชคดี ได้รับรางวัลทีวี LCD 24 นิ้ว

ที่อยู่ 443/32 ซ.1/4ก ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

คุณประภัทร พัธาวุฒิ ผู้โชคดี

คุณชูศักดิ์ เหมาะประไพพันฎ์ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 200/40 หมู่ 1 ต.บางเพียง อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

ที่อยู่ 177/1 หมู่1 ซ.วปณ.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

คุณฐิติมา ศรีภา ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

คุณฤดี พบดี ผู้โชคดี

ที่อยู่ 88/10 หมุ่1 ซ.ทวีทอง3 ต.บางเพียง อ.บางบ่อ

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ที่อยู่ 406/26 ซ.บางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

รางวัลให้กับสมาชิกเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 114 หมู่2 ซ.ธนาคารกสิกรไทย ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

นายมานะ นากระโทก ประธานชุมชนเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 3

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว

คุณภูมิ มุ่งต่อกิจ ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 1561 ซ.17 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณพรพิมล เณรศิริ ผู้โชคดี

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน ที่อยู่ 45/2 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณชัยวุฒิ ขัดทา ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 9/3 ถ.ทางเข้าวันเซนต์ปอล ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณวลัยพรรณ อิ่มช่าง ผู้โชคดีได้รับรางวัล เสื้อโปโล 1 ตัว ที่อยู่ 53 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

คุณประนอม ต่อพัฒนนันท์ ผู้โชคดี

คุณสวัสดิ์ รูปใส ผู้โชคดี

คุณเกษราภร พานิชกุล ผู้โชคดี

ที่อยู่ 12/2 ถ.หมู่บ้านดอนทองธานี ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 11/24/1 หมู่17 ถ.หมู่บ้านคลองขุดใหม่ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 30/3 หมู่1 ซ.หมู่บ้านทรายทิพย์ ถ.โรงสีบน ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน

ได้รับรางวัล ร่มกันแดดกันฝน 1 คัน


หน้า 12

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ทำ�บุญ ครบรอบ 7 ปี การเปิดให้บริการ

นายสันติ มหาปิยศิลป์ เป็นประธานกรรมการผู้จัดการ

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน พร้อม พร้อมด้วยนางสาวชลธิดา มหาปิยศิลป์ กรรมการผู้จัดการ

น.ส.จินดา มหาอุดมนพรัตน์ ผู้จัดการโรงแรม ได้นำ�คณะ

ร่วมรับทราบสถานการณ์และวางแผนการทำ�งาน โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส ติดตามสถานการณ์การควบคุมเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา

ผู้ว่าฯสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕

ครบรอบ 7 ปี เพื่อความสุขของลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ นำ�หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วน ดร.อนันท์ งามสะอาด ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ท้องถิ่น ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้นายปกรณ์ พนาวรรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย” หัวหน้าฝ่ายข่าวสารสนเทศฯ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นการน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ปณิธาน...ภาพ/ข่าว สำ�หรับผู้ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

งานเลี้ยงฉลองความสำ�เร็จจบการศึกษา บุตรชาย นายธวัชชัย ภูนุช ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรปราการเขต 2

นายธวัชชัย ภูนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการเขต 2 และนางเพ็ญจิต ภูนุช จัดงานเลี้ยงฉลองความสำ�เร็จให้กับนายธีรชัย ภูนุช บุตรชาย และน.ส.วิธิดา บุญที เป็นแฟนสาว ภาย หลังที่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง คณะนิติศาสตร์ รุ่น 39 โดยมีนายนคเรศ การศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด พร้อมคณะ และ นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการเขต 2 และนายสมศักดิ์ สำ�ลีอ่อน ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ ตลอดจนญาติสนิทมาร่วมแสดงความยินดี

เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวประเวศ-บางนา

หน้า 13

โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อมอบเกียรติบัณฑิต

กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

พระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลัง ใจให้ กั บ นั ก เรี ย นปลู ก จิต สำ�นึกให้นักเรีย นภูมิใจในสถาบั น ของตนเองที่ได้เคยศึกษา เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

นายทองสุข อ่วมงามอาจ ประธานชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการ สาธารณสุข 22 ปากบ่อ จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ โดยมีการร้องรำ�ทำ�เพลงและฝึกประกอบอาชีพอิสระ ถักโครเช เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน ผอ.โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ เป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ โดยมี นางโสภา อมราศรัยศรี สมาชิกสภาเขตสวนหลวง เข้าร่วมในพิธี เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

นางวชิราภรณ์ ไชยหาญ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดตะกล่ำ�จัดผ้าป่าการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมารยาทดีเด่น เพื่อให้นักเรียนได้มีความ นางวันทนีย์ เรืองทรัพย์ ผอ.ร.ร.วัดตะกล่ำ� พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด มุ่งมานะในการศึกษาและมีความประพฤติเป็นเด็กดี มีมารยาทที่ดี เป็นคนดีในสังคม สำ�นักงานเขต ประเวศและสวนหลวง จัดงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว การจัดการศึกษา (ผ้าป่าการศึกษา) เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

ประชุมสมาชิกสภาเขตสวนหลวง

นางโสภา อมราศรัยศรี ประธานสภาเขตสวนหลวง เป็น ประธานการประชุมสมาชิกสภาเขตสวนหลวง ครั้งที่ 1/2557 โดยครั้งนี้ได้แจ้งให้ชายไทยที่มีอายุ 22-29ปี เกิดในปี 2536 ซึ่งได้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ณ สำ�นักงานเขต สวนหลวงให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ ราชการทหารกองประจำ�การ ประจำ�ปี 2557 เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

โครงการคัดกรองมะเร้งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

คุณเยาวลักษณ์ ทองเจริญกุล รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทนัมเบอร์วันแลนด์ จำ�กัด ร่วมพูดคุยในรายการที่นี่สาคร ประชาสัมพันธ์ โครงการ ” Ram2 ปันกัน Fun To Share “ ที่ ตลาดนัมเบอร์โซนพลาซ่า สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-27409500 ต่อ 403

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ร่วมกับกองสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ให้กับสตรี ที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากบ่อ 22 ลงพื้นที่ ชุ ม ชนบ่ อ ขยะอ่ อ นนุ ช เพื่ อ ทำ � การหยอดวั ค ซี น ป้องกันโรคโปลิโอให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชน อายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 15 ปี โดยในครั้ง นี้ได้ทำ�การหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับ บุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว


หน้า 14

สาครเคเบิล ภาพกิจกรรม ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา

โครงการสายสัมพันธ์วันลูกรัก

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดงานเทศกาลเบิกบานใจ แก๊ง 3 ช่า CARNIWOW

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสายสัมพันธ์วันลูกรัก จัดโดยโรงเรียน อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ปกครอง นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเบิกบานใจ แก๊ง 3 ช่า CARNIWOW ทราบถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กรู้จักการทำ�งานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจัดขึ้นเพือ่ ให้ความบันเทิงกับประชาชน ผ่อนคลายจากการทำ�งาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว ฝึกความสามัคคี เพ็ชร...ภาพ/ข่าว วาทินี...ภาพ/ข่าว

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแลก ดร.กิตติ เป้าเปีย่ มทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ เปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมในการสร้างความรู้เข้าใจและตระหนักในการ จำ�นวน 300 คน เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และจัดสวัสดิการสังคมให้ ดำ�เนินชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน ครู และชุมชน กับผูส้ งู อายุ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพชร...ภาพ/ข่าว เพชร...ภาพ/ข่าว

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด“ท่าไข่คัพ ครั้งที่ 12”

นายสุพร สุรพิพิธ นายก อบต.ท่าไข่ เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าไข่คัพ ครั้งที่ 12” มี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 17 หมู่บ้าน 2 กลุ่มกีฬา คือ กีฬาสากล นางปวีณา หงสกุล รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กเเละสตรี และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนใช้ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมและหาแนวทางช่วยเหลือสาวลาวที่คลอดลูกออกมา วาทินี...ภาพ/ข่าว เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วาทินี...ภาพ/ข่าว มีสองหัว ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคลัสเตอร์โลจิสติกส์

นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมคณะร่วม นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ประชุมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาเครื่องมือการประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วม คือ ครูผู้ ศักยภาพกลุ่มคลัสเตอร์โลจิสติกส์ เพื่อชี้แจงความเป็นมาและประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ สอนสาขาวิชา ผู้แทนขององค์กร และผู้ใช้ผลผลิตจากสถานประกอบการ ประกอบภาคอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ วาทินี...ภาพ/ข่าว ธุรกิจ วาทินี...ภาพ/ข่าว


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 15

เพื่อนำ�เงินไปเที่ยวเตร่และซื่อยาบ้าเสพก่อเหตุมาแล้วในหลาย พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รปราการส่ ง ตั วให้ พ นั ก งานสอบสวน ดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

ความรุนแรงของเพลิงที่ลุกไหม้ขยะทำ�ให้เกิดควันดำ�จำ�นวน มากลอยขึ้นปกคลุมท้องฟ้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก พื้นที่ไกลจากจุดเกิดเพลิงไหม้ ส่วนพื้นที่ใต้ทิศทางลมในรัศมี 1 กิโลเมตร ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันที่ทิศทางลมพัดพา กลุ่มควันลอยไปตามชุมชนที่พักอาศัยของชาวบ้าน สอบถามทราบว่า บ่อทิ้งขยะดังกล่าว โดยมี นายกรมพล สมุทรสาคร อายุ 43 ปี เป็นผู้ดูแล กล่าวว่า สำ�หรับกองขยะ ที่ลุกไหม้ด้านบนนั้นเป็นกองขยะที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ�ด้านใต้ กองขยะจะเป็นบ่อน้ำ�เป็นการดูแลป้องกันขยะด้านบนในช่วง ฤดูร้อน ตนก็ไม่ได้ประมาทมีการใช้น้ำ�ฉีดรดที่กองขยะอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้แห้งและเกิดไฟลุกไหม้ซึ่งยังไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ บ่อขยะแห่งนี้เลย ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็ไม่ทราบว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็น ผู้ นำ � ประสานหน่ ว ยงานต่ า งๆในจั ง หวั ด เร่ ง ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ประชาชนรวมทั้งประสานงานเร่งดำ�เนินการควบคุมให้ควัน จากเพลิงไหม้ครั้งนี้ดับสนิท คาดว่าต้องใช้เวลาอีก 3 วันน่า จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ป้อง กั น และบรรเทาสาธารณภั ย จากท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆในจั ง หวั ด สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมเพลิง ซึ่งก็สามารถ พล.ต.ต.ธัชชัย หงส์ทอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วย ควบคุมเพลิงได้แล้ว วิรัตน์...ภาพ/ข่าว พ.ต.อ.ภูมนิ ทร์ สิงหสุต ผกก.สภ.สำ�โรงเหนือและเจ้าหน้าทีช่ ดุ สืบสวน ร่วมกันแถลงการณ์จบั กุม ผูต้ อ้ งหาค้ายาเสพติดได้ตวั ผูต้ อ้ งหา 2 ราย คือ นายณพดล มณีโชติ อายุ 26 ปี และ นายธิเบต อ่อนนุม ่ อายุ 18 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำ�นวน 10,000 เม็ด รถจักยานยนต์ยห่ี อ้ รุน่ เวฟ 110i จำ�นวน 1 คัน อาวุธปืน ขนาด .44 แบบรีเวอร์ 1 กระบอก กระสุนปืน ขนาด .44 มม. 13 นัด จากการขยายผล ทราบว่า 2 ผูต้ อ้ งหา เป็นเครือข่ายเดียวกับ นายวัชระ หรือต้อม โอริด เอเย่นต์ยาบ้าหมายจับอันดับ 1 ของ จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ สภ.สำ�โรงเหนือ จับกุมได้ เมือ่ ปี 2554 และยึดทรัพย์กว่า 50 ล้านบาท นัน้ เจ้าหน้าที่ จึงได้วางแผนการจับกุมโดยให้สายทำ�การล่อซือ้ ยาบ้าจากนายณ พดลและนัดให้มาส่งที่ ซอยศรีบญ ุ เรือง 7 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ เมือ่ ผูต้ อ้ งหามาถึงทีน่ ดั เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้แสดงตัว เข้าตรวจค้นแต่ผตู้ อ้ งหาโยนถุงทีบ่ รรจุยาบ้าทิง้ แล้ววิง่ หลบหนี แต่ไป พ.ต.อ.ยงยุทธ เตชะรัฐ รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด ไม่รอดถูกจับกุมได้ ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะนำ�ตัวไปค้นภายในบ้านพักย่าน ตำ�บลบางเมืองใหม่ พบอาวุธปืน แต่ไม่มยี าบ้าหลงเหลืออยู่ และพบ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ No Place For Drug นายธิเบต ซึง่ รับสารภาพว่าทำ�หน้าทีด่ ตู น้ ทางเพือ่ ป้องกันการจับกุม ที่ชุมชน วโรชาโครงการ 5 ตำ�บลบางเพรียง อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากนายวะสัน บรรเจิดศิลป์ เวลาไปรับส่งยา เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ควบคุมตัวมาสอบสวน เบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีแ่ จ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพือ่ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, นายวิเชียร เขียวหวาน จำ�หน่ายโดยไม่ได้รบั อนุญาตมีอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนโดยไม่ได้ นายก อบต.บางเพรียง, นายธวัชชัย ดุลประภา ประธานคณะ รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลการจับกุม กรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการบริ ห ารงานตำ � รวจ ปณิธาน...ภาพ/ข่าว สภ.บางบ่อ ตลอดจนประชาชนในชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมพิธี โดยมี พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผกก.สภ.บางบ่อ จัด ขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน ที่สำ�คัญได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่าง ดียิ่งและต้องการที่จะให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยา เสพติดหมดไปจากพื้นที่อย่างสิ้นเชิง ตลอดจนทำ�ให้ประชาชน เกิดความอบอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก ยิ่งขึ้น ปรัชญ์...ภาพ/ข่าว

ตำ � รวจรวบเอเย่ น ทำ � แผนหนุ่ มโรงงาน

ค้ า ยาหมื น ่ เม็ ด ข่มขืนเด็กสาว 12 ปี

พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ ผกก.สภ.บางแก้ว พร้อมกำ�ลัง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ร่วมกันคุมตัวนายสมพร ชัยโย อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาในคดี เพื่อทำ�แผนประกอบคำ�รับสารภาพใน คดี ข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา เด็กหญิงเอ อายุ 12 ปี ที่เพิ่งรู้จักกัน แค่ 3 วัน มาพบกันที่บริเวณป่าละเมาะ ท้ายซอยกิ่งแก้ว 58/1 โดยทางนายสมพรได้พยายามจะล่วงประเวณีเด็กหญิงเอ แต่ เด็กหญิงเอ ไม่ยอม นายสมพรได้ใช้กำ�ลังลากผู้เสียหายเข้าไป ในป่าและทำ�การข่มขืน จากนั้นได้หลบหนีไป ซึ่งภายหลังจาก ครอบครั ว ผู้ เ สี ย หายได้ รั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ จึ งได้ แ จ้ ง ความ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสถานีตำ�รวจภูธรบางแก้วซึ่งทาง พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานและออกหมายจับ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเมื่อทำ�แผนประกอบคำ�รับสารภาพเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจต้องรีบนำ�ตัวนายสมพร ออกจากพื้นที่ เป็ น การเร่ ง ด่ ว นเนื่ อ งจากมี ช าวบ้ า นต่ า งคอยจ้ อ งรุ ม เข้ า ประชาทัณฑ์ วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

รวบแก๊งค์ชิงทรัพย์อ้าง

เป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

สภ.บางบ่ อ จั ด โครงการ

NPD ชุมชนวโรชา 5

ไฟไหม้บ่อขยะ หมู่ 4 ตำ�บล แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.ธัชชัย หงส์ทอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อม ด้วยพ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผกก.สภ.สำ�โรงเหนือ และชุด สื บ สวนร่ ว มกั น แถลงจั บกุมแก๊งค์ชิงทรัพ ย์โ ดยอ้า งเป็ น เจ้ า หน้าที่ตำ�รวจ ผู้ต้องหาประกอบด้วย 1.นายยุทธศักดิ์ แข็งแรง อายุ 37 ปี 2.นายธวัชชัย บุญหลง อายุ 32 ปี 3.นายสถิต กาละพันธ์ อายุ 29 ปี 4.นายวีรชัย แก้วพวง อายุ 35 ปี พร้อมด้วยของกลางโดยกล่าวหาว่าร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลา กลางคืนโดยใช้ยานพาหนะและร่วมกันรับซื้อของโจร นายยุทธศักดิ์ หนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุ รับสารภาพว่า ไม่ได้ทำ�งานเป็นหลักแหล่ง จึงได้วางแผนกับนายธวัชชัย ซึ่ง เป็นเพื่อนกัน ออกไปตระเวนก่อเหตุ โดยอาศัยที่นายยุทธ ศักดิ์เป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่คล้ายกับตำ�รวจ กระทั่งพบ เหยื่อซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว จาก นั้นทั้งสองคนก็จะขี่รถจักรยานยนต์ไปปาดหน้าและอ้างตัว เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจขอตรวจค้ น ก่ อ นจะฉวยโอกาสขี่ ร ถ จักรยานยนต์ของเหยื่อหลบหนีไป จากนั้นก็จะนำ�ไปขาย

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อทิ้งขยะในพื้นที่หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ ซอยแพรกษา 8 ซึ่งเป็นบ่อทิ้งขยะขนาดพื้นที่ ประมาณ 150 ไร่ เบื้องต้นทราบว่าเป็นบ่อทิ้งขยะของเอกชน โดย ไฟได้ลุกไหม้กองขยะอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากหน่วย งานท้องถิ่นในจังหวัดฯ พยายามในการควบคุมเพลิงไม่ให้ขยาย วงกว้าง แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ เพลิงได้โหมลุกไหม้กองขยะ อย่างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง ช่วงเย็น 17.00น. เพลิงก็ยังคงลุกลามขยายวงกว้างออกไป


หน้า 16

สาครเคเบิล

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

กรมศุลจับสาวไทยขนไอซ์ 2 กิโลกรัม

พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อกิมเจือ

นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำ�นวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3, นายเดชา วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 เจ้า หน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ศุลกากรประจำ�ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกันแถลง ผลจับกุมนางสาวภรณ์พัทธ์ วัฒนะชัยเสน พร้อมของกลางยา ไอซ์ น้ำ�หนัก 2 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท ซุกซ่อน มาในกระเป่าเดินทางมาจากฮ่องกงด้วยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 2965 ลักษณะตรงกับที่สืบทราบ จึงแสดง ตัวขอตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง พบห่อพลาสติกบรรจุวัตถุผลึกใส ซ่ อ นไว้ บ ริ เ วณใต้ หู จั บ ด้ า นบนของกระเป๋ า เดิ น ทางจึ ง นำ �ไป ทดสอบ ปรากฏว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟ ตามีน (ไอซ์) จึงควบคุมตัวไปสอบสวน เบื้องต้น นางสาวภรณ์พัทธ์ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับจ้าง จากเพื่อนหญิงไทยที่มีสามีเป็นชาวไนจีเรียให้ไปถือกระเป๋าใบ ดังกล่าวจากเมืองกวางโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าประเทศไทย ผ่านสนามบินภูเก็ต จะได้รับค่าจ้างหลังจากนำ�ของมาส่ง จาก การตรวจประวัติพบว่า นางสาวภรณ์พัทธ์ เคยมีประวัติถูกดำ�เนิน คดีข้อหาเสพยาเสพติดมาแล้วและดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อ ไป วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว

ครอบครัวเจือสมบูรณ์ผล จัดพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อกิมเจือ เจือสมบูรณ์ผล โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายทองเปลว ใจชุนสกุล ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง เป็นประธาน ในพิธีฌาปณกิจ ยังได้รับเกรียติจาก นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด ขึ้นทอดผ้า บังสุกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนญาติสนิทและผู้ที่ ให้ความเคารพนับถือมาร่วมในพิธีเป็นจำ�นวนมาก

มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

สำ�หรับคุณพ่อกิมเจือ เจือสมบูรณ์ผล เป็นคุณปู่ของ นางสาวเพลินพิศ เจือสมบูรณ์ผล หัวหน้าฝ่ายรายได้และ สวัสดิการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เมื่อในสมัยอดีตที่ผ่านมา คุ ณ พ่ อ กิ ม เจื อ ได้ ป ระกอบอาชี พ ประมงที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็นคนมุ่งมานะ หนักเอาเบาสู้ และเป็นคุณพ่อที่ดี คอยทำ� หน้าที่หัวหน้าครอบครัวมาเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นที่รักใคร่และ เคารพรักของบุคคลรอบข้าง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณพ่อกิมเจือได้จากครอบครัวไปอย่างสงบ สิริอายุได้ 93 ปี เสกสิทธิ์...ภาพ/ข่าว

ตำ�รวจรวบคนร้ายอุ้มเสี่ยขายซิลิโคนเรียกค่าไถ่

พล.ต.ต.ธัชชัย หงษ์ทอง ผบก.ส.จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิชติ บุญชินวุฒกิ ลุ ผกก.สภ.บางปู และเจ้าหน้าทีช่ ดุ สืบสวน ร่วมกันแถลงจับกุม นายเด่นสกุล กล่�ำ สมุทร อายุ 26 ปี ผูต้ อ้ งหา คดีปล้นอุม้ เสีย่ และลูกสาววัย 12 เรียกค่าไถ่ พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนขนาด .38 จำ�นวน 1 กระบอก กัญญาอัดแท่ง 1 แท่ง สมุด บัญชีธนาคารต่างๆ จำ�นวน 5 เล่ม และรถเก๋งโตโยต้า รุน่ วีออส สี เท่าดำ� ทะเบียน 2กล 3016 กรุงเทพมหานคร ทีใ่ ช้กอ่ เหตุ 1 คัน สอบสวน นายเด่นสกุล สารภาพว่า ตนและเพือ่ นอีก 3 คน ทีก่ �ำ ลัง หลบหนี เห็นว่าผูเ้ สียหายมีฐานะดีและอยากนำ�เงินไปใช้จา่ ยและ เทีย่ วเตร่จงึ ได้วางแผนขับรถติดตามผูเ้ สียหายตัง้ แต่บา้ นของผูเ้ สีย หายจากหมูบ่ า้ นลลิล ซอยมังกร-นาคดี กระทัง่ สบโอกาสขณะทีผ่ ู้ เสียหายมาถึงทีเ่ กิดเหตุเป็นทางเปลีย่ วจึงเข้าประชิดตัวพร้อมควบคุม ตัวผูเ้ สียหายไปก่อเหตุตามทีเ่ ป็นข่าวส่วนเงินทัง้ หมดนายเอกสิทธิ์ เป็นคนเก็บไว้ยงั ไม่ได้แบ่งกัน เบือ้ งต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน โดยใช้ยาน พาหนะเพื่อกระทำ�ผิดมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตเพื่อให้ ไ ด้ ม าได้ ม าซึ่ง ค่ าไถ่ เ อาตั ว เด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ห้ า ปี ไ ปและเอาตั ว บุค คลอายุไม่เกิน สิบห้าปีไปโดยขู่เ ข็ น จะ ´Óà¹Ô¹¤´ÕµÒÁ¡®ËÁÒµèÍä» ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

สมาชิกสาครเคเบิล สามารถชำ�ระค่าบริการรายเดือนได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-11 หรือสำ�นักงานสาขา ทุกสาขา --------------

สำ�นักงานใหญ่บางเสาธง ที่อยู่ 4/454 ม.16 เมืองใหม่บางพลี โทร. 084-387-5931 สำ�นักงานบางพลี ที่อยู่ 109/10 ม.7 ถ.กิ่งแก้ว-ตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่ โทร.084-387-5938 สำ�นักงานเมืองสมุทรปราการ ที่อยู่ 111/6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง โทร. 084-387-5940 สำ�นักงานประเวศ ที่อยู่ 12/447 ม.15 ต.บางแก้ว อำ�เภอบางพลี โทร 084-387-5953 สำ�นักงานบางบ่อ ที่อยู่ 407/27-28 ม.1 ถ.รัตนราช-บายพลาส โทร.084-387-5935 สำ�นักงานแฟลตโครงการ 3 ที่อยู่ 1013/9 ห้อง 9 ตึก 25 โทร. 081-936-8387 สำ�นักงานเอื้ออาทรโครงการ 4 ที่อยู่ 2090/7 ตึก 90 โทร. 089-049-1793 สำ�นักงานเอื้ออาทรคลองขุด ที่อยู่ 150/11 ตึก 59 โทร. 086-337-6478 สำ�นักงานเอื้ออาทรบางโฉลง ที่อยู่ 176/5 ตึก 45 โทร. 087-992-1075 สำ�นักงานเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 ที่อยู่ 240/2 ตึก 27 โทร.088-503-8951 สำ�นักงานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 ที่อยู่ 923/45 ตึก 24 โทร. 089-536-0537 สำ�นักงานเอื้ออาทรแพรกษา 14 ที่อยู่ 843/7 ห้อง 7 ชั้น 1 ตึก 43 โทร.085-838-4881 สำ�นักงานใหญ่ ติดตั้งและบริการ โทร.084-387-5931 , 084-387-5932 แจ้งงานข่าว 02-315-2447-9

-- สถานีส่ง...ติดต่อแจ้งสายเมนต์เสีย 20.30 - 08.00น. โทร.084-387-5945


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 17

สมุทรปราการเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าว ฉะเชิงเทราจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันนักข่าว

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าว นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา และ นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่า กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนักข่าว โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์, ของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มสื่อมวลชนและคณะหัวหน้าส่วน นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน และนายทรงฤทธิ์ สินถาวร นายก ราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ฝ่ายปกครอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพบปะสังสรรค์ สมาคมนักข่าวและสื่อสารมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วน ราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้ นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด เข้าร่วมพร้อมรับโล่ ทั้งนี้นายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาครเคเบิล จำ�กัด พร้อมคณะผู้บริหาร เพ็ชร...ภาพ/ข่าว ให้การสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร ด้วยดีเสมอมา วิรัตน์...ภาพ/ข่าว เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ผู้ ว่ า ฯสมุ ท รปราการ มอบโล่ ส นั บ สนุ น การ ศึกษานายกคลองสวน นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำ�คุณ ประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่นายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำ�บลคลองสวน โดยมี สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ยกย่องสรรเสริญสร้างขวัญกำ�ลังใจและเป็น แบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ธนพล...ภาพ/พีระพล...ข่าว

งานดื่มน้ำ�ชาการกุศลเปิดป้ายอาคารเรียนหลังที่ 2

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานเปิดป้ายงานดื่มน้ำ�ชาการกุศลในงาน พนักงานและหน่วยงานดีเด่นในโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence 2013 (SSE) เปิดป้ายอาคารเรียนหลังที่ 2 โดยมีนายอาหมัด มะซอ ประธานมูลนิธิมะซออนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการทำ�งานในด้านการ ให้บริการผู้โดยสารโดดเด่นเหนือกว่ามาตรฐานของการให้บริการทั่วไป โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนในการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆของมัสยิดฯ จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว วัชรินทร์...ภาพ/ข่าว


หน้า 18 •

ทำ�งานกับเจ้านายให้งานสำ�เร็จและมีความสุข ชีวิตจริง ในการทำ�งานของแต่ละคน ย่อมหนีไม่พ้นคำ�ว่า “เจ้า นาย” กับ “ลูกน้อง” การทำ�งานร่วมกับเจ้านายให้ได้งาน และมีความสุขนั้น จะต้องทำ�ให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสุขร่วมกัน งานจึงจะราบรื่นและประสบความสำ�เร็จ แต่จะทำ�อย่างไรที่ จะให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสุข เราไม่สามารถเปลี่ยนเจ้านาย ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้ โดยธรรมชาติมนุษย์ ต้องการได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม ต้องการให้ตนเอง ดูดีมีคุณค่า แต่ละคนต่างมีความคิด ความชอบ พฤติกรรม มุมมอง ประสบการณ์ ความถนัด ความสามารถที่แตก ต่างกัน ดังนั้น การที่จะบังคับให้ทุกคนชอบเหมือนกัน คิด เหมือนกันนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ เราจึงต้องยอมรับใน ความแตกต่าง หากต้องทำ�งานร่วมกับคนที่มีพฤติกรรม แตกต่างกันโดยเฉพาะเจ้านาย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยง ท่านเหล่านี้ได้ ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหายุทธวิธีมาใช้ เป็นเครื่องมือในการทำ�งานเพื่อให้เราทำ�งานได้สำ�เร็จและมี ความสุขและวันนี้ขออนุญาตนำ�บทความบางช่วงบางตอน ในการบรรยายเรื่อง ทำ�งานกับเจ้านายให้งานสำ�เร็จและมี ความสุข ของอาจารย์บุญสืบ ปัญญา มานำ�เสนอเพื่อเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการทำ�งานแล้วมีความสุข ในหัวข้อ 10 เคล็ดลับ รับมือเจ้านาย ดังนี้ 1. เรียนรู้สไตล์ของเจ้านาย ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อน ปรับสไตล์ให้เข้ากับเจ้านาย เอา ประสบการณ์ และการรับรู้ มารปรับใช้กับการทำ�งาน 2. ยอมรับในบทบาทของเจ้านาย จงยอมรับในบทบาท และ อำ�นาจที่เหนือกว่า หลีกเลี่ยงความ ขัดแย้งกับเจ้านาย เถียง เรื่องความคิดเห็นได้ แต่อย่าเถียงข้อเท็จจริง 3. บริหารเวลา ให้เจ้านาย ทำ�ให้เจ้านายรู้สึกว่าเราให้เวลากับเจ้านาย ไม่ใช่ เจ้านายให้เวลากับเรา และรักษาเวลาที่มีคุณค่าของเจ้านาย 4. ทำ�ในสิ่งที่เราไม่ชอบ ก่อนเจ้านายจะทำ�กับเรา อะไรบ้าง ที่เราไม่ชอบ อย่าให้เจ้านายทำ� เช่น ไม่ ชอบให้เจ้านายตาม งานหรือลงรายละเอียดงานมาก ๆ สิ่งที่เราทำ�ได้คือ ต้องเตรี ยมข้อมูลไว้ก่อน จะได้ไม่รู้สึกหงุดหงิดรำ�คาญใจ และทำ�งาน ร่วมกันได้ง่ายขึ้น 5. หลีกเลี่ยงการอนุมาน อย่าคิดเอาเอง ในเรื่องความต้องการของเจ้านาย ค้นหาข้อเท็จจริงจาก เจ้า นาย เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว อย่าตีความเอาทีหลัง ถ้าไม่ มั่นใจ Recheck ก่อนที่จะลงมือทำ� 6. จงเป็นผู้แก้ไขปัญหา ด้วยตัวเอง เมื่อมอบหมายงานให้ไปแล้ว สิ่งที่เจ้านายคาด หวังคือ อยากเห็น การจัดการปัญหางานด้วยตัวเราเองก่อน ก่อนที่จะขอให้เจ้านายช่วย เจ้านายชอบฟังคุณรายงาน การ แก้ปัญหามากกว่ารายงานว่าปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง 7. พัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจ เมื่อไร ก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องไม่ราบรื่น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การทำ � งานและการเจริ ญ เติ บโตใน หน้าที่การงาน ดังนั้น จึงต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ กัน 8. จงทำ�ให้เจ้านายดูดีอยู่เสมอ สนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว รักษาหน้าเจ้านาย และไม่แสดง ความฉลาดกว่าเจ้า นายต่อหน้าคนอื่น 9. บริหารใจของเจ้านาย ทำ�งานแบบรู้ ใจ ไม่ใช่เอาใจ ศึกษาอุปนิสัย แล้วทำ�งานให้ตรงกับอุปนิสัย ที่เจ้านายต้องการ ควรอาสาทำ�งานที่ไม่มีใครอยากทำ� ถ้า ตนเองมีความสามารถ 10. จงยอมรับว่า ไม่มีเจ้านายคน ไหนดีหรือแย่อย่างสมบูรณ์แบบ นำ�ข้อดีมาเป็นแรงบันดาล ใจให้ ทำ�งานกับเจ้านายได้อย่างมีความสุข และนำ�ข้อเสีย มาเป็นข้อคิดว่า หากเราได้เป็นเจ้านาย เราจะไม่ทำ�เช่นนี้กับ ลูกน้อง เห็นไหมครับไม่ยากเลย.....ถ้าใจเราพร้อมและทำ�ได้ เราก็จะเป็นคนที่ทำ�งานกับเจ้านายได้อย่างมีความสุข และ ความสำ�เร็จไปพร้อมๆกัน ท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์บุญสืบ ปัญญา ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลที่ดี มีประโยชน์แก่สมาชิกและผู้ สนใจทั่วไป

สาครเคเบิล

ดาวกระพริบเดือนเมษายน 2557 • สวั ส ดี ค รั บ ..ท่ า นผู้อ่า นและ

ติดตามความคืบหน้า (จะย้อน หรือเดินหน้าต่อ)ในเดือน เม.ย. นี้ ถือได้วา่ เป็นเดือนปีใหม่ของ ไทยเรามาแต่โบราณ(ยังคงร้อน แรง อบอ้าว เปลีย่ นฤกษ์ใหม่) วันสำ�คัญทีค่ วรรูจ้ ะได้เรียบเรียง ให้ทราบ ตามความจำ�เป็น ดังนี้ วันที่ 1 (วันออมสิน,วันข้าราชการพลเรือนและวันเลิกทาส), วันที่ 2 (วันอนุรกั ษ์มรดกไทย), วันที่ 6 (วันจักรี) ,วันที่ 7 (ชดเชย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , วันทีร่ ะลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันอนามัยโลก) วันที่ 13 (วันผูส้ งู อายุ และวันประมงแห่งชาติ), วันที่ 14 (วันครอบครัว) และวันที่ 1315 (วันสงกรานต์), วันที่ 22 (วันคุม้ ครองโลก), วันที่ 24 (วัน เทศบาล), วันที่ 25 (วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร) ,วันที่ 30 (วันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค) •เดือน เม.ย. 57 ปีมะเมีย (สัปตฤกษ์) เบญจศกจุลศักราช 1375, คริสตศักราช 2014, มหาศักราช 1936, รัตนโกสินทร์ศก 233 สุรยิ คติเป็นปกติสรุ ทิน , จันทรคติ เป็นปกติมาส ปกติวาร กาลโยค , วันธงชัย : พฤหัสบดี , วันอธิบดี : อาทิตย์ , วันอุบาทว์ : พุธ , วันโลกาวินาศ : วันอังคาร (รูไ้ ว้ใช่วา่ เป็นภูมปิ ญ ั ญาพอสังเขป) ขอให้โชคดี พบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า มีเงินใช้ไร้โรคา สุขภาพแข็งแรง รวยๆๆ ทุกคน •บรรยากาศเข้าค่าย Primary Students Intensive English Camp 2014 สพป.สป.2 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษของ สพป.สป.2 โดยใช้ชอ่ื ว่าค่าย Primary Students Intensive English Camp 2014 ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ ป.4,ป.5 โครงการนำ�ร่องในการทีจ่ ะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 จำ�นวน 20 วัน ช่วงของ เดือน มี.ค. (เริม่ 17-31 มี.ค.) , เดือน เม.ย. (28,29,30) , เดือน พ.ค. (1,2) และระดับเขตอีก 3 วัน (เดือน พ.ค. วันที่ 7-9) จำ�นวน นักเรียนทัง้ 2 ค่าย 100 คน (ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ 45 คน , ค่าย ร.ร.วัดบางพลีใหญ่กลาง 55 คน) เป็นโครงการแกนนำ� นำ�ร่องของ สพฐ. ได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมเป็นขวัญและกำ�ลังใจกัน ของค่าย ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ อำ�นวยความสะดวกโดย ธวัชชัย เผ่าสามมุข (ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ) พร้อมคณะครู นักเรียน ทีเ่ ข้ารับการอบรม คณะวิทยากรต่างสนุกสนานมีความ สุขกับงาน Thank you Very much (จบค่ายคงส่งเสียงกันจ๋อย เลยนะ..แหม!!! ชักอยากฟุตฟิตโฟไฟเสียแล้วจ๊ะ) •ขอขอบคุณความมีน้ำ�ใจ และสู้งานของ ผอ.กองการ ศึกษาฯ อบต.บางพลีใหญ่ ทุกคนได้สัมผัสกับการทำ�งานที่เอาจริงเอาจัง มีน้ำ�ใจ เป็น กันเอง รวดเร็ว ตัดสินใจ รับผิดชอบ ได้ใจจากผู้ร่วมงาน ทีม งานและลูกน้อง วสันต์ บานแย้ม (ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บางพลีใหญ่) สบายใจหายกังวล ช่วย เหลือ มีแต่ให้ ยากนักที่ระดับผู้บริหารจะบังเกิดมีอยู่กับตัว ตน (ไม่เหมือนกับบางคน ดีแต่พูด วางมาด เต๊ะจุ้ย..เอาหน้า) โถ!!! เห็นแล้วเศร้าใจ •เทศกาลสงกรานต์ประจำ�ปี 2557 กับ 7 วันอันตราย (ปลอดภัยอย่างมีความสุข) เมษานีก้ ร็ กู้ นั อยูว่ า่ เป็นช่วงของปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์” ทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างมาก หลายหน่วยงานเล็งเห็นความสำ�คัญ ทัง้ วันทีร่ ะลึก นึกถึง บรรพบุรษ ุ รดน้�ำ ดำ�หัว ขอพรผูส้ งู อายุ วัน ครอบครัว สนุกสนานตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย สืบสาน คุณงามความดีไว้ให้เป็นสิรมิ งคลสืบต่อไป ดังนัน้ อยากจะฝากไว้ “มีน�ำ้ ใจต่อกัน อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข เอือ้ อาทรต่อกัน” (สาด น้�ำ เล่นน้�ำ ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย อันเป็นสมบัตขิ องผูด้ )ี ช่วง การเดินทาง (7 วันอย่างปลอดภัย วันที่ 11-17 เม.ย. 57) เดินทางไป-กลับ ด้วยความสวัสดิภาพเพือ่ ไม่ให้เกิดความ สูญเสียทรัพย์สนิ ต่อตนเองและผูอ้ น่ื โดยยึดหลักมาตรการความ ปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน 3ม. 2ข. 1ร. ดังนี้ ( 3ม. คือไม่เมา / สวมหมวกนิรภัย / มอเตอร์ไซด์อปุ กรณ์สมบูรณ์ ครบมีความ ปลอดภัย , 2ข. คาดเข็มขัดนิรภัย / มีใบขับขีอ่ ย่างถูกต้อง,

ประจำ�เดือนเมษายน 2557

1ร. ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำ�หนด) และเพิม ่ เติมพิเศษ เป็นของแถม (ไม่โทรขณะใช้รถใช้ถนน, ไม่ประมาท, ไม่ขาดสติ) เท่านีแ้ หละทุกคนก็จะ โชคดี มีชยั รักษากฎกติกามารยาท ปราศจากความเห็นแก่ตวั เพือ่ ประโยชน์สขุ ร่วมกัน ขออนุโมทนา สาธุ.. หลายๆ สถานทีก่ เ็ ริม่ จัดงานก่อนงานบ้าง ช่วงวันงาน บ้าง หลังวันงานบ้าง ในช่วงต่างๆ ตามความเหมาะสม ผูท้ จ่ี ะไป เทีย่ วชม ร่วมงานทำ�กิจกรรมพิจารณากันเอาเองก็แล้วกัน ตาม อัธยาศัยด้วยความสบายใจและเวลาทีเ่ ป็นไปได้ •THANK YOU...CONGRATULATIONS ครอบครัว “ภูนชุ ” (สมุทรปราการ) และครอบครัว “บุญที” (นครสวรรค์) ฝากขอบพระคุณผูท้ ม่ี าร่วมงาน และแสดงความ ยินดีกบั ความสำ�เร็จครัง้ ที่ 2 บัณฑิตใหม่ตอ่ ธีรชัย (ปิค) ภูนชุ และวิธด ิ า (ยิมส์) บุญที (ทีเ่ คยสร้างความฝันไว้ตง้ั แต่เด็กใน สายของความยุตธิ รรม รักษากฎหมาย) และจะเดินหน้าต่อไป อย่างไม่หยุดยัง้ ขอให้ทง้ั คูส่ มความมุง่ มาดปรารถนา สร้างฝันให้ เป็นจริง ก้าวแรกทีร่ บั พระราชทานปริญญาตรี “นิตศิ าสตร บัณฑิต” มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงรุน ่ ที่ 39 ขอบคุณไป ยัง วิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง (รอง ผอ.สพป.สป.2), สละ จิตต์ อาจหาญ (คุณตา), สุรเดช ธัญรดาวงศ์ (ผอ.กลุม่ นิเทศฯ สพป.สป.2) และคณะศึกษานิเทศก์ทกุ คนทีส่ ง่ ขวัญและกำ�ลัง ใจมาให้, สมศักดิ์ สำ�ลีออ ่ น (ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์บรู ณะ), วีรศักดิ์ ปานม่วง (ผอ.ร.ร.วัดมงคลนิมติ ร), พ.ต.ท.พีรพงษ์ ภาพพันธ์ (รอง ผกก.สภ.บางบ่อ), นคเรศ การศักดิ์ (ผช.ผอ.บริษทั สาครเคเบิล จำ�กัด) และคณะทีมงาน เสกสิทธิ์ ซิงห์ (ภาพ-ข่าว) พร้อมด้วยทุกท่านทีม่ าร่วมงาน ทัง้ พวกพ้อง น้องพี่ ญาติสนิท มิตรสหายของทัง้ 2 ครอบครัว คาดไม่ถงึ เป็น ปลืม้ จัดหนัก..จัดเต็มให้ไปเลย “ขอบคุณหลายๆ เด้อ” •ฉบับนีไ้ ว้เพียงแค่น้ี ฉบับหน้าพบกันใหม่ โชคดีมชี ยั เฮง เฮงเฮงกันทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจาก “ขุนแผน” สวัสดีครับ •


ประจำ�เดือนเมษายน 2557

สาครเคเบิล

หน้า 19

กีฬาเสริมสร้างความสามัคคี ลุม่ เจ้าพระยา 56 นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำ�ทัพนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้ง ที่ 15 ที่ประเทศ มาเลเซีย เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรปราการ วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

การแข่งขันกีฬาเปตองสร้างความสามัคคี พิธีปิดการแข่งขันแฮนด์บอลตำ�หรุคัพ ครั้งที่ 4

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ เป็น ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ลุม่ เจ้าพระยา 56 ครัง้ ที่ 3 โดย มีสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแข่งขัน จำ�นวน 25 สถานศึกษาเพือ่ เชือ่ มความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหาร คณะ ครูอาจารย์ ได้พบปะ สังสรรค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

เทศบาลตำ�บลบางเมืองจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำ� ปี 2557 ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่เห็นความ สำ�คัญของการออกกำ�ลังกายรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนต่างๆ วิรัตน์...ภาพ/ข่าว

นายณัฐพล นุชอุดม ผอ.ร.ร.บ้านคลองหลวง เป็นประธานปิด การแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน แฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ตำ�หรุคัพ ครั้งที่ 4 รุ่น ประถมศึกษาหญิง ทีมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ปณิธาน...ภาพ/ข่าว

ทีมเฟื่องฟู เอฟซี คว้าแชมป์เอ็มสปอร์ตอุตสาหกรรมคัพ ปิดมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธาน ปิดมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ ประจำ� ทีมเฟื่องฟู เอฟซี ชิงชัยกับทีม อีซูซุ บางปู ทำ�ประตูได้ 3 ประตูต่อ 2 คว้าแชมป์ฟุตบอล 7 คน เอ็มสปอร์ต ปี 2557 ทีมที่ชนะเลิศในประเภทประชาชน ได้แก่ทีมร้าน ณ ดอน รุ่นประเภท อุตสาหกรรมคัพ 2013-2014 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2 หมื่นบาท วิรัตน์...ภาพ/ข่าว อุตสาหกรรม ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมอิซูซุมอเตอร์ สิทธิพงษ์...ภาพ/ข่าว

กี ฬ า สี โ ร ง เ รี ย น ชุมชนวัดบ้านระกาศ

โรงเรียนวัดบัวโรยจัดงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายธวัชชัย เผ่าสามมุข ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระ กาศ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านระกาศเกมส์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว

นายสนั่น สุขแสง นายก เทศมนตรี ตำ � บลคลองด่ า น เป็ น ประธานเปิ ด การแข่ ง ขั น นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผอ.ร.ร.วัดบัวโรย พร้อมคณะครู นักเรียน จัดงานการ กีฬาจตุรมิตรเกมส์ โดยมีกีฬา แข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำ�ปี 2557 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ออกกำ�ลังกายและแสดงออก จุฑามาศ...ภาพ/ข่าว ฟุตบอล วอลเล่บอล ตะกร้อ มีน�ำ้ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัยในทางทีถ่ กู ต้อง เปตองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ พลานามัยแข็งแรง ปรัชญ์...ภาพ/ธนพล...ข่าว


หนังสือพิมพ์ สาครนิวส์ ประจำเดือน เมษายน 57  

หนังสือพิมพ์ สาครนิวส์ ประจำเดือน เมษายน 57

Advertisement