Page 1

รายงาน สรุปวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 โครงงานออกแบบส่วนบุคคล กลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี

เสนอ ผศ.ประชิต ทิณบุตร

จัดทาโดย นาย วุฒชิ ัย สรรพกิจ กลุม่ เรียน 201

รหัส 5721311370 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม


1.ชือ่ ผู้ประกอบการ กลุ่มสมุนไพรเคี่ยวกลัน่ หมู่5 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ข้อมูลสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กลุ่มสมุนไพรเขีย่ วกลัน ชื่อ-สกุลผู้ประกอบการ 1.นางศศิวรรณ ขันทอง 49 ปี ที่อยู่ 102/1หมู่5 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์และ 087-8010886 โทรสาร E-mail /Website ตาแหน่งทีต่ งั้ แผนที่ ผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั เริ่มจัดตังกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2549 มีอาชีพรับราชการ

ข้อมูลการตลาดของสินค้า 1.โลชั่นบารุงผมสมุนไพร 30กรัม ขาย 100 บาท 2. ยาหม่องสมุนไพรเคี่ยวกลั่น 50 กรัม 35 บาท การผลิตและการจัดจาหน่ายปัจจุบัน 1. ปัจจุบันมีการผลิตโลชั่นบารุงเส้นผมโดยสกัดจากสมุนไพรโดยการเคี่ยวแล้วนามาผสม กับส่วนผสมต่างๆให้เป็นโลชั่น มีการบรรจุใส่ขวดแบบหลอดบีบแล้วมีสติ้กเกอร์เป็นฉลากแปะรอบขวด


การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของวิสาหกิจชุม ชนน้ามันสมุนไพรเขี่ยวกลั่น จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 1. ปลูกสมุนไพรเองได้ 1.ไม่มีโลโก้เป็นของตัวเอง 2. ผลิตเองทุกขั้นตอน 2.บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามไม่หน้าใช้ 3.ไม่สะดุดตาดูไม่ออกว่ามันคือสินค้าอะไร โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats) 1.มีช่องทางการขายสินค้า 1. งบในการผลิตไม่เพียงพอ 2.มีลูกค้าที่สั่งเป็นประจา 2.ไม่มีโลโก้บนตัวสินค้าเลยจายาก 3.ทาการตลาดได้ยากสินค้าดูไม่หน้าเชื่อถือ ความคาดหวังภาพอนาคตขององค์กร ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการต้องการให้ช่วยพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ดูดีและหน้า สนใจกว่าเดิม ต้องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. ต้องการทาโลโก้เป็นของตัวเองเพื่อง่ายต่อการจดจา


ขั้นตอนการหาข้อมูล กลุ่มสมุนไพรเคี่ยวกลั่น หมู่5 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รหัสทะเบียน 1-1703-03/1-001 กลุ่มสมุนไพรเคี่ยวกลั่นเริ่มจัดตังกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันมีการผลิตสมุนไพรเพื่อนามา ทาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนามาทาเป็นยา ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการต้องการให้ช่วยออกแบบ โลชั่นบารุงเส้นผม สถานะผลิตภัณฑ์/เป็นยาใช้ภายนอก สี/เป็นเนื้อครีม ส่วนผสม/ว่านหางจระเข้ มะกรูด ขิง ทองพันชั่ง บรรจุภัณฑ์/ขวดบีบ

การออกแบบโลโก้ ใช้ชื่อว่า ๑ne herb มีแนวคิดมาจากซื่อของผู้ ประกอบการ โดยคาว่า oneหมายถึงชื่อของ ผู้ประกอบการ ส่วนคาว่าherbหมายถึงสมุนไพร


รูปภาพโลโก้ที่ออกแบบ แบบรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ 1.มีการเปลี่ยนขวดบรรจุเป็นขวดทรงประบอกแบบทึบเพื่อกันแสงแดด มีขาย120ซีซี 2.มีกล่องใส่บรรจุภัณฑ์1กล่องสามารถใส่ได้3ชิ้น หรือ ขายเป็นแพค3 ชิ้น เพื่องายแก่การ ขนส่งตัวกล่องสามารถตั้งโชบนชั้นวางได้ด้วย


รูปแบบการพิมพ์กล่อง

การออกแบบกราฟฟิกแต่ละด้านบนบรรจุภัณฑ์


ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ โดยใช่โปรแกรมsketchup


ภาพบรรจุภัณฑ์ที่ทาออกมา


Artd3302 wutthichaiรายงาน  
Artd3302 wutthichaiรายงาน  
Advertisement