__MAIN_TEXT__

Page 1

΢άθεο Αζαλαζηάδεο

Σα παπνύηζηα ηνπ κάγνπ ρξόλνπ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ

Β’ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ e-book: ISBN 978-960-93-6295-5


Σα παπνύηζηα ηνπ κάγνπ ρξόλνπ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ

Β’ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ISBN 978-960-93-6295-5 Cop2014 /Σάκης Αθαναζιάδης Γηαλέκεηαη δσξεάλ ζε κνξθή ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ Δπηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή ζε ειεθηξνληθά κέζα κέξνο ή νιόθιεξν ην έξγν γηα κε θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο κε ππνρξεσηηθή ηελ αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ δεκηνπξγνύ.

email: sakathanasiadis@gmail.com

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

1


Για Λίγη Λεσηεριά ΢ην ρώκα κόλν κνπ έγξαθεο Πσο ιύλνληαη ηα κάγηα Κη ύζηεξα πάιη κε έξηρλεο ΢ηα άγξηα ηα λεξά Να πεξπαηήζσ θώλαδεο ΢ηεο ζάιαζζαο ηα αζηέξηα ΢ε αλζξώπηλα πνηάκηα Πνπ θξύβνπλ κπζηηθά Μα εγώ πνηέ δελ γλώξηζα Σν θσο ησλ ληθεκέλσλ Μα ζηελ αγξύπληα αληάκσζα Σν θόβν ληθεηώλ Κη αλ είκαη εδώ θαη ζηέθνκαη Πάληα καθξηά πεηάσ Μεο ηα ηαμίδηα βξέρνκαη Γηα ιίγε ιεπηεξηά ΢ην ράξηε κόλν κνπ έδεημεο Σν δξόκν πώο λα πάσ Μα δελ ππήξρε θη έζβεζε ΢ηηο λύρηεο ησλ ζεώλ Παηέξα εζύ θη αλ έθπγεο Γηα δξόκνπο ζα κηιάσ Σα αζηέξηα όπνπ δπγώλνπλε Κη αθήλνπλε θσηηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

2


Έλαο Φεύηεο Οπξαλόο ΢ε έρεη θνπξάζεη μέξσ ε ζπληαγή Να είζαη κηα κύγα ζηνλ παξάδεηζν Ο κπζηηθόο ζνπ δείπλνο λα έρεη βξώκηθν ςσκί Καη όιν λα βιέπεηο θιεηδσκέλν ην παξάζπξν Φίια κε θσο θίια κε αγάπε Έμσ είλαη ν ςεύηεο νπξαλόο Καη ην άγγηγκά ηνπ κηα κεγάιε απηαπάηε Φίια κε θσο θίια κε αγάπε Σα αεξνπιάλα ζαλ θνηηάο ζηνλ νπξαλό Να θόβνπλε ζηε κέζε καύξα ζύλλεθα Θα θνπβαιάλε ηα όλεηξά ζνπ ηα θαιά Να ηα πεηάλε ζηνλ αέξα ζαλ αζήκαληα Φίια κε θσο θίια κε αγάπε Έμσ είλαη ν θιέθηεο ν θαηξόο Καη ε θσλή ηνπ πνπ αθνύο κηα απάηε Φίια κε θσο θίια κε αγάπε Σν ρξπζαθέληα ξνύρα πνπ θνηηάδεηο ζηε ζθελή ΢ε έρνπλ θσλάμεη ζηε γηνξηή ηνπο ζαλ θαηάδηθν Να ηνπο πεηάμεηο ρεηξνθξόηεκα γηα ακνηβή Καη νη νζόλεο λα κηινύλ γηα ην αζάλαην Πσο ζα θεξδίζσ αγάπε κνπ ηε λύρηα απηή Καη ζα ζθνηώζσ κε ην ζώκα ζνπ ην ζάλαην Ο κπζηηθόο κνπ δείπλνο έρεη βξώκηθν ςσκί Καη κόλν ειεύζεξνο λα ζησπώ είκαη ζην άδηθν Φίια κε θσο θίια κε αγάπε Έμσ είλαη ν ςεύηεο νπξαλόο Μα ην αληίδνην ζηα ςεύηηθα κόλν ε αγάπε Φίια κε θσο θίια κε αγάπε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

3


Δίλαη Νσξίο λα είλαη Αξγά Δίλαη λσξίο λα είλαη αξγά Κη αο κε ην ιεο γηαηί ν ρξόλνο ζνπ κηιάεη Βγάδεηο ηε λύρηα ηνπ ρεηκώλα ηα θηιηά Να θνηκεζνύλ κε ην θνξκί ζνπ αγθαιηά Άζε ην ζώκα ζην καμηιάξη Αλ ην θεγγάξη κεγαιώλεη θαη γειά Αλ δελ ληθήζεηο ηνλ ρεηκώλα ζηε κάρε Δίλαη λσξίο λα ςάρλεηο ηε θσηηά Δίλαη λσξίο λα είλαη αξγά ΢αλ μεκεξώλεη θαη ν ήιηνο ραηξεηάεη Σξέμε απ’ ην ιάζνο ζηεο ςπρήο ηα βαζηά Σα λεξά ηεο αιήζεηαο ζα είλαη πάληα δεζηά Κνίηα ηα ιάζε πνπ έρεηο θάλεη Μόιηο λπρηώλεη θαη ε κλήκε ζνπ μππλά Πσο λα ληθήζεηο ηνλ ρεηκώλα ζηε κάρε Αλ ζηε δσή αθνύο θσλέο απ’ ηα παιηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

4


Διεπζεξία κε Αθνύο Σα βξάδηα πνπ κηινύζαλ ηα πνηά Σελ έξεκν θνπβάιαγα ζηε πιάηε Με δάγθσλαλ ηνπ έξσηα ζθπιηά Μα έηξερα λα θηάζσ ηελ αγάπε Έπεθηε ζην ζώκα κνπ βξνρή Μα έλνησζα λα θαίγεηαη ε πόιε Αξαγκέλνη ζηα ζαιόληα νη θαινί Κη εγώ ζην δξόκν γηα ζπγλώκε Διεπζεξία κε αθνύο… Δίλαη θσηηά ηεο κνλαμηάο ν ρξόλνο Διεπζεξία κε αθνύο… Φέξε ην θσο λα δσ πνπ πάεη ν δξόκνο Σα βξάδηα πνπ ηα θώηα δπλαηά Με ρηύπαγαλ αιύπεηα ζηα κάηηα Με δάγθσλαλ ηνπ έξσηα ζθπιηά Κη έςαρλα ζην δξόκν ηα θνκκάηηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

5


΢ηνλ Έξσηα ε Φπρή Αλαθιέγεηαη Υηππάεη θαη κέλα ν ερζξόο Κάζε πξσί κε ρηιηάδεο ρακόγεια Μνπ ζηέιλεη ραξηηά ζπλερώο Πσο ε παηξίδα κνπ δελ είλαη ηα ρώκαηα Γελ θέξλεη δσή ν ρξπζόο ΋ηαλ ην δάζνο πνλάεη θαη θαίγεηαη Σα αζηέξηα όηαλ ράλνπλ ην θσο Καη ε αιήζεηα ζηε λύρηα όηαλ θξέκεηαη Γηαηί λα αλάςσ ην θσο Αθνύ ζην ζώκα ζνπ ε λύρηα κνπ θαίγεηαη Κνηκάκαη ηα βξάδηα γπκλόο Γηαηί ζηνλ έξσηα ε ςπρή αλαθιέγεηαη Μπνξεί λα είκαη ν κηθξόο Μα ε θσηηά απ’ ην όλεηξν θαίλεηαη Γελ θέξλεη δσή ν ρξπζόο Μόλν ζθνπξηά ζηνλ αέξα πνπ θαίγεηαη Ο ρξόλνο αλ είλαη νδεγόο Σν πνηήξη ζαλ άδεην κνπ θαίλεηαη Πνηέ κηζζνθόξνο ζεόο Σελ παηξίδα κνπ δελ ειεπζέξσζε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

6


Καινθαίξηα κε Παλζέιελν Κάπνηε ήκνπλα κόλνο Καη ήκνπλ ζην κίζνο πηζηόο Σα αζηέξηα έξηρλα ζην ρώκα Φνβόκνπλ ζηνλ έξσηα ην δπλαηό ηνπ θσο Πεξλάσ απ’ ην δξόκν Αθνύσ ηνλ ήρν κηαο ζθαίξαο Κάπνηε ήκνπλα εγώ ν δνινθόλνο Μα αθνύ δελ ζθόησζα ηνλ ήιην Αγάπεζα ηνλ νπξαλό Μηιάσ ζηνλ άλεκν θη απηόο κε αθνύεη Αιιάδσ θσλέο ηα κεζεκέξηα Μα πάλσ απ’ όια ζε απηέο ηηο πέηξεο Αθήλσ ηελ θαξδηά κνπ ειεύζεξε Να δσγξαθίδεη θαινθαίξηα κε παλζέιελν Κάπνηε ήκνπλα κόλνο Καη ήκνπλ ζην κίζνο πηζηόο Μα πέξλαγαλ ηα ρξόληα Μύξηδαλ ηα ιεθηά ζηα ρέξηα κνπ Καη αθνύ δελ ζθόησζα ηνλ ήιην Αγάπεζα ηνλ νπξαλό Λππάκαη πνπ έξημα ηα αζηέξηα ζην ρώκα Σα ηαμίδηα πνπ έραζα ησλ άγξησλ λεξώλ Μα πην πνιύ ιππάκαη πνπ δελ έθιαςα αθόκα Σνπο θίινπο κνπ όηαλ βιέπσ ζηνπο ζάκλνπο ησλ ςπρώλ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

7


Καη πεηο Μέζα ζηελ Πάξν ζε Αγαπώ Σν πινίν ζην ιηκάλη μεθίλεζε θαη πάιη Να θάλεη ηα παηγλίδηα ζην λεξό Απηό ιέσ λα πάξσ λα θηάζσ σο ηε Πάξν Να ξίμσ όιν ην καύξν ζην ιεπθό Αλνίγσ γηα εηδήζεηο πέθησ ζε δηαθεκίζεηο Ο ήιηνο βαζηιεύεη ζην βνπλό Σν πινίν ζην ιηκάλη μεθίλεζε θαη πάιη Μα ηώξα είκαη επάλσ ηνπ θη εγώ ΢ηεο ζάιαζζαο ην δξόκν ζα ξίμσ έλα ρξόλν Καη άδεηνο από κλήκε ζα ζε βξσ Να είζαη ζην Μαξηζέιν κε ςάζηλν θαπέιν Κη ν ήιηνο λα ζνπ ιέεη ζε αγαπώ Σε λύρηα απ’ ην θάζηξν ζα βιέπεηο θη άιιν άζηξν ΢ηε ζάιαζζα λα πέθηεη καγηθό Θα παίδεηο κε ην θάξν ην ζώκα ζνπ πξηλ πάξσ Καη πεηο κέζα ζηελ Πάξν ζε αγαπώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

8


Πεο κνπ πνπ λα Κξπθηώ Πεο κνπ πνπ λα θξπθηώ ν νπξαλόο κε ρηππάεη Γηα πεο κνπ ηελ αιήζεηα ε αγάπε αλ ζε κεζάεη Σν μέξσ δελ κπνξείο ηνλ θόζκν εζύ λα αιιάμεηο Μα εγώ ζα πξνζπαζήζσ θαη ην όλεηξν κε θάςεηο Πεο κνπ πνπ λα ζηαζώ ην βιέκκα κνπ όηαλ ζπάεη Πξνζθπλεηέο νη θίινη κνπ ζην αύξην θη όπνπ πάεη Σν μέξσ δελ κπνξείο ηνλ θόζκν εζύ λα αιιάμεηο Μα εγώ ζα ζνπ ραξίζσ θηεξά γηα λα πεηάμεηο ΋ζν πεηνύλ ηα πνπιηά θαη ν νπξαλόο έρεη αζηέξηα Ζ αγάπε ζα δεη ζε αγθαιηέο θαινθαίξηα ΋ζν ερνύλ ηα παηδηά θαη ν αέξαο θπζάεη Θα γπξίδεη ε άλνημε θαη δσή ζα θεξλάεη Πεο κνπ πνπ λα θξπθηώ ν νπξαλόο κε θνηηάεη ΢ηεο ινγηθήο ην λεξό ε ςπρή κνπ δηςάεη ΢ε έλα ζύλλεθν ε αγάπε θξπκκέλε Μεο ηελ νκίριε ην θσο ηεο δεο βγαίλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

9


Μα ε Αγάπε Μπνξεί θαη Μηιάεη Αθόκα Έρνπλ πεξάζεη ηόζα ρξόληα Μα ηώξα είπα λα ηα ζπκεζώ Σώξα πνπ αθήλσ ζε άιινπο ηα κεγάια ζρέδηα Καη ζηελ αγάπε έρσ πέζεη λα πιπζώ Πόζν πνλνύζε ε ςπρή ηόηε ζηα ρέξηα Πόζν πνλνύζε ην θνξκί κε όια απηά Δίρα γλσξίζεη θαη ηνπ ράξνπ ηα καραίξηα Κη ήξζε ν άλεκνο λα αλάςεη ηε θσηηά Μα ε αγάπε κπνξεί θαη κηιάεη αθόκα Φηράια κηθξή ζην έξεκν ζώκα Μα ε αγάπε κπνξεί θαη κηιάεη αθόκα Να πάξεη ην ρώκα λα ηνπ δώζεη δσή Μία θσηηά θάπνπ καθξηά Καίεη ηεο λύρηαο ηε κνλαμηά Μα ε αγάπε κπνξεί θαη κηιάεη αθόκα Μα ε αγάπε κπνξεί λα είλαη θάπνπ εδώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

10


Σεο Θάιαζζαο ην ΢ώκα Φηιί όηαλ κνπ δήηαγεο λα πηεηο γηα λα πεηάμεηο Μνπ κίιαγεο γηα θνίληθεο ζε εμσηηθά λεζηά Δίρεο ην ρξώκα ζηε θσλή ην θύκα λα δηαηάμεηο Να θαίλεηαη ε ζάιαζζα γαιάδηα αγθαιηά ΢ηνλ ύπλν όηαλ κε ζθέπαδεο κε έλα θηιί λα αληέρσ Απ’ ηα ραζηνύθηα ηεο δσήο θαη από ην αθεληηθό Με έζηειλεο ζην όλεηξν κε έλα ηζαπί λα ζθάςσ Σε ζθάια γηα ηνλ ΋ιπκπν σο ην πξσί λα βξσ Σελ ζθάια γηα ηνλ ΋ιπκπν πνπ ιελ πσο είλαη κεγάιε Κη αλ ηελ αλέβεηο κηα θνξά πεηάο ζηνλ νπξαλό Φέξλεη ηα αζηέξηα ρακειά θαη παίξλεη θαη ε δάιε Σν ζώκα κνπ ζηε ζάιαζζα λα βιέπσ από ςειά ΢ηε ζάιαζζα, θύκα ζα γίλσ ζηε ζάιαζζα Νεξό κε ήιην δηάιεμα θαη ζώκα λα θξπθηώ ΢ηε ζάιαζζα, έια εγώ ζα είκαη ε ζάιαζζα Μεο ζην γαιάδην δηάιεμα λα θιείζσ ηα αγαπώ ΢ηελ αγθαιηά ζνπ έθηηαρλα θηεξά γηα λα πεηάμσ Κη αο ρηύπαγε αιύπεηα ηα κάηηα κνπ ε βξνρή Ήζεια λα έξζεη κηα ζηηγκή ηα ζύλνξα λα θάςσ Άγγεινο λα γηλόκνπλα θαη ε γε έλα λεζί Μα όηαλ βξήθα ηα θηεξά θαη θόξα λα πεηάμσ ΢ε ρηύπεζε έλαο θεξαπλόο θαη ζε άιιαμεο δσή Καη έγηλα ηώξα ζάιαζζα ηα ρείιε κνπ λα βάςσ Σε ζθάια κόλν άθεζα λα θηάζεηο ζηε θνξπθή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

11


Έλα Καινθαίξη ζην Νεξό Μόιηο λπρηώλεη Ζ ςπρή κνπ θξπώλεη ΢ηελ άθξε ηνπ κπαινύ Σν ζθηάρηξν ηνπ θαηξνύ Πηα αιήζεηα λα δήζσ Καη πην ςέκα λα αθήζσ Να ζώζσ ή λα ζσζώ Να θύγσ ή λα ’καη εδώ Σελ αγάπε πνπ θαίεη Γελ κπνξώ λα πεηάμσ Θέισ ήιηνπο λα θηηάμσ Να κελ έρνπλε ρξέε ΢ε ζάιαζζεο ρξώκαηα ΢ε ρηιηάδεο ζώκαηα Ζ αιήζεηα θξπκκέλε κε πεξηκέλεη ΢ε πόιεηο κε ρξώκαηα ΢ε κάηηα κε νλόκαηα Ζ αιήζεηα θξπκκέλε κε πεξηκέλεη Θέισ ήιηνπο λα θηηάμσ Πνπ λα είλαη σξαίνη Να έρνπλ ζάιαζζαο κάηηα Να κελ είλαη κνηξαίνη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

12


Σα Μάηηα ησλ Φάξσλ Γπξίδσ ζην ζπίηη κνπ θπλεγεκέλνο Έλαο δξαπέηεο επνρήο Αθήλσ ην θηιί, αθήλσ ηε δσή Μα απηό πνπ αθήλσ ζήκεξα γηα πάληα ζα ραζεί Μαδεύσ ιίγε ζάιαζζα ηε βάδσ ζην κπαιό κνπ Απηή κνλάρα μέξεη λα θιείλεη ηηο πεγέο Απηή κνλάρα μέξεη λα κπαίλεη ζην όλεηξό κνπ Καη δξόκν λα κνπ δείρλεη καθξηά από θάζε ρζεο Εειεύσ ηα κάηηα ησλ γιάξσλ Σα ηαμίδηα ηνπο ζηνλ νπξαλό Εειεύσ ηνλ ήρν ηνπ αλέκνπ Σηο αλάζεο απ’ ηνλ άγξην πνηακό Εειεύσ ηα ίρλε ζηελ άκκν απ’ ηα θύκαηα Εειεύσ ηα θώηα, ηεο λύρηαο ηα κελύκαηα Γειάσ, θιαίσ, κα βνπηάσ πάιη ζηα όλεηξα Μηζό κέηξν πιέσ κα ειπίδσ ζε ρηιηόκεηξα Αθνύ δελ κπόξεζα πνηέ λα πξνζπεξάζσ Καη πνηεηήο λα γίλσ, ηηο λύρηεο θνζκηθόο Πιεζηάδσ ζηελ νκίριε έλα ζύλλεθν λα πηάζσ Τπάξρνπλ δξόκνη ζην ιεπθό πνπ είλαη θσο Εειεύσ ηα κάηηα ησλ θάξσλ ζηε ζάιαζζα Εειεύσ ην γέιην ησλ δέληξσλ, ηελ αλάζα ηνπο Εειεύσ ηα αεδόληα ηε λύρηα άλνημε Εεηάσ ηνλ ήιην λα έξρεηαη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

13


Μαδί ζνπ Μπνξώ λα Αγαπώ ηνλ Ήιην Πάκε κηα βόιηα ζήκεξα Πνπ ε λύρηα έρεη θσηηά Να βγνύκε απ’ ηα ζίδεξα Σνπ ρξόλνπ ηα κπεηά Να κνπ ρατδεύεηο ηα καιιηά Να κε έρεηο αγθαιηά Πάκε κηα βόιηα ζήκεξα Πνπ ε λύρηα έρεη θσηηά ΢ηεο ζάιαζζαο ην ζώκα Αλαπλέσ αθόκα Μαδί ζνπ κπνξώ λα θνηηώ Σνλ ήιην ΢ηεο ζάιαζζαο ην ζώκα Μηα κέξα έλα αηώλα Μαδί ζνπ κπνξώ λα αγαπώ Σν ιίγν Πέηαμε κε ηνλ άλεκν Να ’ξζείο ζηε γε κεηά Να θάλνπκε κηα βνπηηά ΢ηνπ κπιε ηελ αγθαιηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

14


Μηα αγθαιηά θαη θαινθαίξη Πάλε κήλεο πνπ έρσ ράζεη Σεο δσήο κνπ ηα θνππηά Καη ε βάξθα κνπ έρεη θάηζεη Από αλέκνπο ζηε ζηεξηά Μεο ηε ζάιαζζα λνκίδσ είκαη λαπαγόο Σε δσή κνπ δελ νξίδσ Μηα ε κέξα πάεη κίζνο Μηα κε θέξλεη πάιη θσο Καζηζκέλε ζε κηα ζηάζε ήζνπλα εζύ Κη είπα λα έξζσ λα ζε θηάζσ Πξηλ ε νκίριε δηαιπζεί Μα όηαλ άπισζεο ην ρέξη Ήζνπλα απιά αιεζηλή Με αγθαιηά ην θαινθαίξη πάιη είρε ’ξζεί Καη ε κνλαμηά ε άγξηα, ε άγξηα ε κάγηζζα ε θαθηά Σώξα ήηαλ ζάιαζζα κε ράδηα θαη είρε κάηηα γαιαλά Απ’ ηα θύκαηα ηνπ ηέινπο ζηε αιεζηλή δσή Μηα αγθαιηά θαη θαινθαίξη είρε πάιη ΄ξζεί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

15


Σν Γέιην ησλ Σνίρσλ Πάιη θνβάκαη ζα ραζώ Σξέρσ λα θηάζσ πξηλ λπρηώζεη Θέισ λα αλνίμεηο κηα κεγάιε αγθαιηά Θέισ λα αθήζεηο ην θηιί ζνπ λα κε ζώζεη ΢ηνπο έξσηέο κνπ έκεηλα πηζηόο Αλ θαη γειάλε νη ηνίρνη κε ηα ρξώκαηα Έρσ αθήζεη ζην θαιάζη ινγηθή Σεο επθαηξίαο ηα νλόκαηα ΢ε έλα αθήξπρην πόιεκν Σα κάηηα ζνπ θνηηάδσ γηα θεγγάξη Σελ ακαξηία λα είκαη Έιιελαο ην μέξεηο Μα δελ κηιάο πνηέ γη’ απηή ην βξάδπ ΢ε έλα αθήξπρην πόιεκν ΢ηε ςπρή κνπ αξγά μεκεξώλεη Οη αγάπεο κνπ θνπέιεο γπκλέο Πνπ έρνπλ θξπθηεί ζηε κηθξή ηελ νζόλε Πάιη λνκίδσ ζα ραζώ Σώξα πνπ άλνημε ε θαηλνύξηα ρώξα Σελ ακαξηία λα είκαη Έιιελαο ην μέξεηο Μέζα απ’ ηνπο ζηίρνπο κνπ θαη ηώξα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

16


Απγνπζηηάηηθν Αζηέξη Πέηα…κηα πέηξα πέηα ΢’ έλα αζηέξη εδώ θνληά Κη αλ ην ρηππήζεηο όηη δεηήζεηο Θα ην ’ρεηο κεηά Πέηα…κηα πέηξα πέηα ΢ε όηη θνβάζαη θαη βιέπεηο κπξνζηά Κη αλ ην ρηππήζεηο λα ηνπ δεηήζεηο Να θύγεη καθξηά Απγνπζηηάηηθν αζηέξη Πέθηεη θξάηα κνπ ην ρέξη Με ιππάζαη ην θηιί Δίλαη ε λύρηα καγηθή Απγνπζηηάηηθν αζηέξη Πέθηεη θξάηα κνπ ην ρέξη ΢ε κηα ζάιαζζα ρξπζή Βάιε ρξώκαηα θαη εζύ Πέηα…καθξηά ζνπ πέηα ΋ια ηα πξέπεη πνπ θιέβνπλ ραξά Πέηα…ςπρή κνπ πέηα… Γσζ’ κνπ ην ρέξη λα πάκε ςειά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

17


Γαιάδηα Αγθαιηά Αλ ζεο λα ’ξζείο σο ην λαπάγην Μάζε πσο έρεη θαη ε ζάιαζζα θσλή Κίηξηλε άκκνο ζην θσο ην άγην Με ζε ζθεπάζεη ην γαιάδην ζηε ζηηγκή Αλ θνηκεζείο θη έξζεη ζθνηάδη Καη ν βαξθάξεο καο μεράζεη ζηελ αθηή Θα γίλεη ε άκκνο ην δεζηό καο ην θξεβάηη Καη ν αέξαο ζηα θηιηά καο κνπζηθή ΢ε κηα ζπειηά αγθαιηά γαιάδηα ΢ε κηα βνπηηά ε δσή γπκλή Κάπνπ καθξηά αλ θνηκάηαη ε αγάπε Θα ηελ μππλήζεηο θαη ζα ’ξζεί Με θνβεζείο ηεο λύρηαο ην άγξην Καη έλα λαπάγην πνπ κηιά Ζ αγάπε πάληα κε έλαλ άγην Θα μαγξππλάεη ζηελ ακκνπδηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

18


Πέθηεηο κα εγώ Υηύπεζα Σα κπζηηθά ζνπ κάδεςα ΢παζκέλα ζην ραιί ΢ηα ρώκαηα ηα άθεζα Ο ήιηνο γηα λα βγεη Σα κπζηηθά πνπ κάδεςα Σα πέηαμα καθξηά Κη ειεύζεξν ην ζώκα ζνπ Σν πήξα αγθαιηά Πέθηεηο κα εγώ ρηύπεζα Πνλάεη ε ςπρή Σνλ πόλν ζνπ ηνλ έλησζα ΢ηα κάηηα κηα ζηηγκή Πέθησ κα εζύ ρηύπεζεο Πνλάεη ε ςπρή Σνλ πόλν κνπ ηνλ έλησζεο ΢ηα ζηήζε κηα ζηηγκή Με ιαρηαξάο ζηνλ άλεκν Σνλ κύζν ηεο ζησπήο Μα ηελ αιήζεηα λα δεηάο ΢αλ ηε δξνζηά λα δεηο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

19


Άγξηεο Γεπηέξεο Κάπνηνο θσλάδεη γηα έλα ηίπνηα Κη έηζη θπιάλε αδηάθνξα νη κέξεο Ζ ηζηνξία λα ζβεζηεί Πξέπεη λα αδεηάδεη ε ςπρή Να θξύβνληαη νη ζθαίξεο Άγξηεο Γεπηέξεο κνπ δαγθώλνπλ ην θνξκί Πέθηνπλ νη ώξεο θαη ρηππάλε ηα ξνιόγηα Σξέρσ λα θηάζσ ζηελ ςπρή Μα όιν ρηππώ ζηα πέηξηλα ηα ρξόληα Φάρλσ ηνπ Άξε ηε θσλή Μεο ηεο Λακίαο ηε βνή Μα απηή ζβεζκέλε ρξόληα Ζ ηζηνξία γηα λα δεη Πξέπεη λα βιέπεη ε ςπρή Να πξνζθπλά ηα αηώληα Να πνπ αληακώλνπκε εδώ ΢ηηο κέξεο ηεο αιήζεηαο Μα εζύ δεηάο λα κπεηο μαλά ΢ηνλ θόζκν ηεο ζπλήζεηαο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

20


Σνπ Γξόκνπ ην Φσο Σα ρξόληα θη αλ πεξάζαλ Οη δξόκνη θη αλ κε ράζαλ Πάληα ην θσο πνπ θηάλεη Δίλαη ηνπ δξόκνπ θσο Μέρξη έλα ιηκάλη Φηάλεη ε ςπρή κνπ θηάλεη Σόηε πνπ νη ςπρέο ήηαλ θσηηέο Θέισ λα πάσ ζηε Γπάξν Σα καύξα κνπ λα βάισ Να θαίλεηαη πην άζπξε ε ςπρή Θέισ λα πάσ ζηε Γπάξν Σα κάηηα κνπ λα πάξσ Σνπο θίινπο κνπ λα βξσ θάπνπ εθεί Θα ’λαη θαη ε Μαξία Καη νη θίινη απ’ ηελ Αζία Θα ’λαη θαη νη πνηεηέο Πνπ δελ πεηάμαλ ηε ςπρή Θέισ λα πάσ ζηε Γπάξν Σα καύξα κνπ λα βάισ Να θαίλεηαη πην άζπξε ε ςπρή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

21


Σν Μαύξν Έρεη θξπθηεί απ’ ηελ αζηπλνκία Μηα νηθνγέλεηα εξγαηώλ ζηελ εθθιεζία Σελ θπλεγνύλ νη άλζξσπνη Καη ηε ρηππνύλ ζέινπλ λα θύγεη Απηνί πνπ πάληνηε ΢ηα όλεηξα ρξσζηνύλ δελ είλαη ιίγνη Μα ε αγάπε, αγάπε κνπ δελ ζηακαηά ζε έλα θηιί Γελ είλαη δύζε – αλαηνιή δελ έρεη αξγία Ξύπλεζε ν ήιηνο θαη καδεπηήθαλ πηζηνί Πνιινί πηζηνί πνπ έιεγα λα θύγσ Κη έξηρλαλ ζθαίξεο Πνπ είραλ θξύςεη ζηελ ςπρή εδώ θαη κέξεο Μα ε αγάπε, αγάπε κνπ δελ ζηακαηά ζε έλα θηιί Γελ έρεη δύζε – αλαηνιή δελ έρεη θξάρηε Μα ε αγάπε, αγάπε κνπ δελ ζηακαηά ζε Κπξηαθή Γελ πξνζθπλά ην δπλαηό, είλαη ην θσο, είλαη αγία Δίλαη απηό πνπ ιέλε νη πνηεηέο, ειεπζεξία Κάπνηνη θσλάδαλε πνιύ πάξα πνιύ Να θύγνπλε νη μέλνη Καη νη αζηπλόκνη κόλν αθνύγαλ ηνπ παπά καο ηε θσλή: Να εθαξκνζηνύλ νη λόκνη ΢ε κηα εθθιεζία ήηαλ γπκλή απ’ ην πξσί ε θνηλσλία Πόζν ζθνηάδη κπνξεί λα πάξεη ε ςπρή ζε έλα βξάδπ Μέζα ζην θόβν ελόο παηδηνύ λα θάλεη ηάκα Σν ζύζηεκα κελ γθξεκηζηεί από έλα θιάκα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

22


Πέηξεο θαη Φηιηά Σα θαλάξηα ησλ καηηώλ ζνπ Άλαςαλ μαλά Καη θσηηά πήξε ν δξόκνο Δίπεο θεύγσ κε κε ςάμεηο πηα ΢ηελ αγάπε ζνπ ηέιεησζε ν ρξόλνο ΢ην πνηάκη ξίρλσ πέηξεο θαη θηιηά Να ηα πάεη ν Βαξδάξεο ΢αινλίθε ΋ζα δήζακε ηα βιέπσ ζηα λεξά ΢ε κηα ζάιαζζα ηνλ παξειζόλ κνπ αλήθεη Κη αλ ζην πάλσ ην αλάρσκα ζα βγσ Κη αλ αξρίζσ ηηο θσλέο θαλείο δελ ζα ’ξζεη Θα είκαη εγώ ν κόλνο λα αθνύσ ηελ ερώ Ζ αγάπε όηαλ ζβήλεη πόλνο ζα ’ξζεη Κάλσ βόιηεο ζηα ρσξάθηα ηα μεξά Να αθνύζσ ηνπ αλέκνπ ηα ηξαγνύδηα ΢ε κπξίδσ κα είζαη κόλν κηα ζθηά ΢αλ κηα κέιηζζα θξπκκέλε ζηα ινπινύδηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

23


Ζ Γπκλή Μέξα Ζ ζησπή αλ είλαη ρξπζόο Έια λα πάξεηο έλα βάδν κηα κέξα Γηα κέλα είλαη άκκνο δεζηή Πνπ θαίεη ηα ρέξηα ηα πόδηα ην βιέκκα Αλ κεο ην όλεηξν δεη ν ζεόο Καη ε αγάπε απιά είλαη ςέκα Ση πόλνο λα ςάρλσ ην θσο Αθνύ ζθνηάδη ζα ππάξρεη πην πέξα Παίξλσ ηνλ γηό κνπ ηνλ ζεθώλσ ςειά Γαγθώλνπλ ηα ζθπιηά ηνλ αέξα ΢αλ λα πεηάσ ραξηαεηό κηα Καζαξά Γεπηέξα ΢ε έλα θνπζηνύκη πνπ κε δείρλεη γηνξηή Κξύβσ ηνλ θόβν ηελ αγάπε ηνλ πόλν Σελ ακαξηία ηελ θξύβσ θη απηή Με μεξνθόκκαηα πνπ έρσ γηα δξόκν

Γεκάηνο θξίκα είκαη θη εγώ Δλώ ε νζόλε κνπ ιεξώλεη ηε κέξα Ση πόλνο λα ςάρλσ ην θσο ΢ε κηα ρώξα πνπ ιαηξεύεη ηε ιέξα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

24


Ο Έιιελαο Ξέλνο Φεύηηθα ρακόγεια θαη θαιεκέξεο ΢ην αζαλζέξ γηα ηε δνπιεηά θάζε πξσί Απ’ ηελ αγθαιηά ζνπ μαλά ζηηο άδεηεο κέξεο Ξαλά ζε απηό ηίπνηα πνπ κνηάδεη κε δσή Πέξαζε ε Γεπηέξα πάιη κε θνβέξεο Πάιη κε απνπζία ηνπ ήιηνπ ην πξσί Γη’ απηό όηη ρηππάεη ηνπ δίλσ θη άιιεο ζθαίξεο Μήπσο ην θνπξάζσ θη έηζη εθηνλσζεί Πέξαζαλ νη κέξεο ιάζπεο θαη θνβέξεο Μα ε αθσλία δελ είλαη ε δηαδξνκή Κάλσ κηα ζηάζε ην θόιπν απηό ζα πηάζεη Μεο ζηελ αγθαιηά ζνπ ζην άγλσζην λεζί Έθιεηζα ηελ πόξηα θαη είρα ήδε ράζεη ΋ια ηα ιεθηά κνπ ζε θόξνπο ζηε ζηηγκή Κη έκεηλα κνλάρα ν Έιιελαο ν μέλνο ΢ε κηα ηαηλία πνπ έρεη δηαθνπή Κάλσ κηα ζηάζε ην θόιπν απηό ζα πηάζεη Μεο ζηελ αγθαιηά ζνπ ζην άγλσζην λεζί Μόλν ε αγάπε είλαη απηό ην ράπη Πνπ γελλάεη ηα όλεηξα ζε κηα κόλν ζηηγκή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

25


Γηα ην ΢ώκα κνπ δελ Ξέξσ Μεο ηα ρξόληα έρσ ζθάςεη Υώκα άγξην ζθιεξό Καη απηό πάληα ζπκάκαη Γξόκν γηα λα βξσ Να πεξάζσ απ’ ην καύξν ζε θσηά δπλαηά Καη ν άλεκνο λα θέξλεη ζάιαζζα θνληά ΢ηηο πιαηείεο αλ βξηζθόκνπλ ηεο ειεπζεξίαο ΢ηε Σνπξθία ζα ήκνπλ ηώξα έλαο ηξαπκαηίαο Ζ ςπρή ζα είρε ζσζεί γηα ην ζώκα κνπ δελ μέξσ Λίγν πεξηζζόηεξν καύξν Λίγν πεξηζζόηεξν από ρζεο Ζ ςπρή πάεη λα ραζεί γηα ην ζώκα κνπ δελ μέξσ Μα απηό πνπ μέξσ είλαη πσο ζηα κάηηα κνπ έρσ πιεγέο Γηαηί ν άλεκνο θέξλεη νζκέο Από θακέλεο ςπρέο θαη δξόκν δε βιέπσ Μα απηό πνπ μέξσ είλαη πσο ζηα κάηηα κνπ έρσ πιεγέο Γηαηί ην κίζνο βγάδεη γύξσ κνπ ξίδεο Καη δελ κπνξώ λα δσ πέξα απ’ ην καύξν Γελ κπνξώ λα αθνύζσ ηεο ζάιαζζάο κνπ ηηο θσλέο Υηίδεη πάιη ε κνλαμηά κνπ ην δηθό ηεο θάζηξν Μα θαπλό έρεη αθόκα ηεο ςπρήο ην άζηξν Να πεξάζεη απ’ ην καύξν ζε ζύλλεθα ρξπζά Καη ν άλεκνο λα θέξλεη ζάιαζζα θνληά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

26


Οη Αλάζεο Δξαζηώλ Μπξνζηά εγώ πίζσ ε βξνρή Κη αλάκεζα κηα έξεκνο παηξίδα Κξάηα θαιά ηξέρσ πνιύ Με πέζνπκε ζηνπ δήζελ ηελ παγίδα Πσο λα δηαβάδσ ηα ζεκάδηα ηνπ θαπλνύ Σα κνλνπάηηα κνπ γεκίζαλε αιάηηα Με ρλώηα ελόο κηθξνύ αζηνύ ζενύ Καη κε πξνθήηεο πνπ έρνπλ ζθόλε γηα ηα κάηηα Σξαβάσ απ’ ηελ πξίδα ην θαιώδην ΢βήλσ απ’ ηνλ πίλαθα ηα ιόγηα ησλ ζνθώλ Σόζνη πνιινί λα κνπξκνπξίδνπλ ιόγηα ίδηα Φσηνηππίεο κεο ηε ιάζπε ησλ θαηξώλ Σξαβάσ απ’ ηελ πξίδα ην θαιώδην Μεο ην ζθνηάδη κνπ ν θόζκνο ησλ γπκλώλ Καλέλαο δελ αθνύγεηαη λα ιέεη ιόγηα ίδηα Φηηάρλσ ηνλ θόζκν κε αλάζεο εξαζηώλ Με ζθόλε ιεο θαηαδηθάδεη Ο ρξόλνο ην άρξεζην παξόλ Καη εκέλα ηξώεη ην καξάδη ΢ηε ζθόλε ηνπ λα είκαη απώλ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

27


Κάπνπ ζηε Μέζε Κάπνπ ζην Πνπζελά ΢ε πόιεηο πνπ έρνπλ αζηπλόκν γηα ηνλ έξσηα Θεά γπκλή ε κνλαμηά ζα έξρεηαη δίρσο ρέξηα ΢ε πόιεηο πνπ έρνπλε νπιέο ζην ζώκα από καραίξηα Θεά γπκλή ε κνλαμηά ζα ζβήλεη όια ηα ζρέδηα Άγηνο ν δξόκνο κνπ ζηηο ήζπρεο ηηο κέξεο Θα κε θσλάδεη λα θξπθηώ ζηηο θαιεζπέξεο ΢ην ζώκα κνπ αληί θηιί ζα ζηέιλεη ζθαίξεο Άγηνο ν δξόκνο κνπ ζηηο μέλεο κόλν κέξεο Κάπνπ ζηε κέζε θάπνπ ζην πνπζελά Θα πέθηεη κηα βξνρή κηα αιήζεηα ζα μππλά Κάπνπ ζηε κέζε θάπνπ ζην πνπζελά Γελ ζα είλαη απηαπάηε κα αλάγθε ε αγθαιηά Κάπνπ ζηε κέζε θάπνπ ζην πνπζελά Θα ππάξρεη κηα πεγή λα πησ λεξό πνπ μεδηςά Κάπνπ ζηε κέζε θάπνπ ζην πνπζελά Σν θόβν κνπ κπνξώ λα ηνλ πεηάμσ ζηε θσηηά ΢ε πόιεηο πνπ έρνπλ αζηπλόκν γηα ηνλ έξσηα Θεά γπκλή ε κνλαμηά ζα έξρεηαη δίρσο ρέξηα Φπρέο ζα ιηώλνπλ ζε παγθάθηα θαινθαίξηα Άδεηα ζα κέλνπλ ηα ραξηηά ζε όια κνπ ηα ζρέδηα Με κε δηαηάδεηο λα θξπθηώ λα κε μππλάσ ηηο κέξεο Θεά γπκλή κνπ κνλαμηά ηνλ ηόθν έρεηο πάξεη Με κε δπγώλεηο δελ κπνξώ λα δώζσ άιιεο κέξεο Θεά γπκλή κνπ κνλαμηά ζθιεξό κνπ καμηιάξη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

28


Σα ΢πξκάηηλα Αζηέξηα Σα θόθθηλα ηα ζύλλεθα ν άλεκνο ηα παίξλεη Καη ηα πεηάεη ζην βνπλό ζαλ άρξεζηα ραιηά Σα όκνξθα ηα όλεηξα ν πνηακόο ηα δέξλεη Καη ηα πεηάεη ζηε ζάιαζζα λα ζβήζεη ε θσηηά ΢πξκάηηλν ην ζώκα κνπ θη απηό καδί ηνπο πάεη Κη όιν γπξίδεη κνλαρό ηηο λύρηεο ζαλ ζθηά Κάπνπ καδί ζα εηλ’ θη ςπρή ρακέλε κεο ην δάζνο Να θπλεγάεη ηνλ έξσηα ζαλ ηα άγξηα πνπιηά Ξεκέξσζε λσξίο θη απ’ ηελ αγξύπληα Φαληάζηεθα ηνλ ήιην ζηελ θαξδηά Να κνπ καδεύεηο πάιη ηα ινπινύδηα Να ηα αληαιιάμεηο κε αγθαιηά Σν άγξην πνπ είρα ζηε ςπρή αέξαο ζα είρε πάξεη Καη αγγέινπο ζα αληάκσλα ζηνλ ύπλν κνπ θαινύο Αλ δε κε άθελεο εδώ γηα έλα αθόκε βξάδπ Να θπλεγάσ ηα όλεηξα ζηνπο άγξηνπο πνηακνύο ΢πξκάηηλα ηα αζηέξηα κνπ ζπξκάηηλεο θαη νη κέξεο Αλάβνπλε ηηο λύρηεο κνπ κα ζβήλνπλε πξσί Πέθηνπλ θαη ράλνληαη μαλά ζηαγόλεο κεο ην δξόκν ΢πξκάηηλν ην ζώκα κνπ ρσξίο έλα θηιί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

29


Σε Νύρηα πνπ Μηινύζε ην Φηιί Σν νιόγηνκν θεγγάξη ζα έρεη ζβήζεη Αλ κεο ηα κάηηα ην ρακόγειν δελ έξζεη Κη αλ ζηνλ έξσηα ην ζώκα κνπ δελ θεύγεη Σν νιόγηνκν θεγγάξη ζα έρεη ζβήζεη Θα ηξέρσ πην καθξηά από ζπλήζεηα Βνπλά ζα ρηίδσ θαη πνηάκηα, δάζε Θα γίλσ κεραλή θαη ην θνξκί ζα ράζεη Αλ ηε ςπρή κνπ ηε ρηππώ κέρξη λα ζπάζεη Σε λύρηα πνπ κηινύζε ην θηιί Πεηνύζε ε ςπρή γηα πνπ δελ μέξσ Σν άζηξν από ώξα ήηαλ εθεί Μνπ ρόξεπεο εζύ θη είρα ην θσο πνπ ζέισ Αλ κεο ην ζώκα κνπ ε ςπρή κείλεη γπκλή Θα έρσ μεράζεη πσο ε γε δίλεη δσή Ζ ειεπζεξία ζα είλαη ν ζθύινο πνπ θνβίδεη Καη κεραλή ζα κείλσ πνπ ζαπίδεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

30


Ζ Νίθε ζηελ Αγάπε είλαη λα Υάλεηο Ζ λίθε ζηελ αγάπε είλαη λα ράλεηο Να κέλεηο κόλνο ζνπ εζύ θαη ν νπξαλόο ΢ηα ιίγα ηα κεγάια λα ηα θηάλεηο Ο πόλνο ζηελ αγάπε θέξλεη θσο Μπνξείο λα θιάςεηο κπνξείο θαη λα ρηππήζεηο Μπνξείο λα είζαη ην ιάζνο θαη ε αιήζεηα καδί Μπνξείο λα βξεηο ην ζάξξνο λα γίλεηο ν θάξνο Σα θώηα λα αλάςεηο ην ζθνηάδη λα θαεί Ζ λίθε ζηελ αγάπε είλαη λα ράλεηο Να κέλεηο κε έλαλ ήιην ην πξσί Σε ζησπή ζηα ρέξηα ζνπ λα πηάλεηο Να αιιάδεη ν δξόκνο ηε ζησπή κε αλαηνιή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

31


Όια Αξρίδνπλ θαη Σειεηώλνπλ ζε κηα Αιήζεηα Ρίρλσ θσηηέο ζηε ζάιαζζα Σν θύκα λα ηηο πάξεη Αθνύ ηα θάζηξα έπεζαλ Καη νη ερζξνί καο πήξαλε ρακπάξη Θέισ λα μέξσ γηαηί έκπιεμα Καη πνηνη κε ξίμαλε ζην ακπάξη Καη πσο ζηε λύρηα έραζα Σα ξνύρα λα ηα βγάινπλ ζην παδάξη ΋ια αξρίδνπλ θαη ηειεηώλνπλ ζε κηα αιήζεηα Μα ε αιήζεηα είλαη θξπκκέλε θαη πώο λα ηε δεηο ΋ια αξρίδνπλ θαη ηειεηώλνπλ ζε κηα αιήζεηα Δξγνζηάζηα ηνπ θόβνπ ηε ζθεπάδνπλ λα ραζείο Φηηάρλσ θαξδηέο δίπια ζηε ζάιαζζα Σν θύκα λα ηηο πάξεη Αθνύ ηα αζηέξηα κνπ δελ έζπαζαλ Καη είλαη γεκάην απόςε ην θεγγάξη Σν μέξσ πσο νη κόλνη πνπ κπνξνύλε Οη κόλνη πνπ κπνξνύλε απ’ ην πνηήξη ηεο λα πηνύλ Γελ είλαη νη πνηεηέο νύηε είλαη νη δηθαζηέο αλ ην λνκίδεηο Μα νη εξαζηέο πνπ θόβν πηα ζηα κάηηα ηνπο δελ έρνπλ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

32


Κάλε ηα Μάηηα κνπ ζαλ Θάιαζζα Κνίηα ηα όλεηξα όηαλ πέθηνπλ Καη όηαλ παξαδίδνληαη ζηα πιήζε ΢αλ ζώκαηα βαξηά πσο κνηάδνπλ Κη ν ρξόλνο πσο ηα ζπξώρλεη πξνο ηε ιήζε Γη’ απηό ζνπ ιέσ γηα αξρή απόςε Βάι’ ηελ αγάπε ζηελ θαξδηά ΢ηελ αγθαιηά ζνπ κηα αλάζα Μπνξεί λα είλαη ε γηαηξεηά Κάλε ηα κάηηα κνπ ζαλ ζάιαζζα Ρίμε κε κεο ην γαιάδην Θέισ λα κείλσ κε ην θσο Μαθξηά από έλαλ θόζκν άδεην Να κε θξαηάο ζέισ ζθηρηά Να αιιάδεη ν θαλόλαο Κάλε ηα κάηηα κνπ ζαλ ζάιαζζα Να θεύγεη ν ρεηκώλαο Κνίηα ηα όλεηξα όηαλ πέθηνπλ Καη όηαλ παξαδίδνληαη ζηα ιάζε Πόζν πνλάλε ηε ςπρή Οη ζηάρηεο πνπ ζθεπάδνπλε ηα πάζε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

33


Χδή ζην Νίθν Καδαληδάθε Ήμεξα θάπνηνλ πνπ δεηνύζε ην ζεό Ήμεξα θάπνηνλ πνπ κηινύζε γηα ηα αηώληα Ήμεξα θάπνηνλ πνπ λεξό ζηε έξεκν είρε βξεη Καη ηα θαξθηά πνπ πέηαγαλ ΢ην ζώκα ηνπ ηα ρξόληα Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη ΢ηε δηπιαλή πιαηεία Ραθέλδπηνο θαη λεζηηθόο Από ηελ ίδηα πάιη ζπκκνξία Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη Σν βιέπεηο θάζε κέξα Μπνξεί λα είλαη αδειθόο Παηέξαο θαη κεηέξα Ήμεξα θάπνηνλ πνπ κηινύζε γηα ζεό Ήμεξα θάπνηνλ πνπ γεινύζε ζηα ξνιόγηα Πνπ πίζηεπε πσο ε θσηηά κπνξεί Να θαίεη ζηε ςπρή κηα θνξά Μα απηή ε θνξά λα είλαη αηώληα Ο ήιηνο καύξηζε θη απηόο Απ’ ηνπ ζπκνύ ηε ζθόλε Κπξ Νίθν είζαη δσληαλόο Μεο ηε λεθξή ηε πόιε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

34


Σνπ Ήιηνπ ην Νεζί Υηππάεη ν ήιηνο κνπ ηελ πόξηα πάιη Κη έξρεηαη κέζα θαιεκέξα λα κνπ πεη ΋ηη αγάπεζα μππλάεη ζηα θώηα Απηό πνπ δελ ράλεηαη γηα πάληα κάιινλ δεη Σξέρεη ην ζώκα κνπ ζαλ ρειηδόλη Να βξεη ηελ παηξίδα ηνπ ζηνπ ήιηνπ ην λεζί Καη απηό ην ηαμίδη κνπ πνηέ δελ ηειεηώλεη ΋ζν αληέρεη λα ηξέρεη θαη ε ςπρή Ξέρλα ηα ίζσο Σν λεζί κε ην κίζνο Πξέπεη λα βπζηζηεί Φάμε ειπίδα ζε κηα άιιε παηξίδα ΢ηνπ ήιηνπ ην λεζί Ξέρλα ηα ίζσο Σν λεζί κε ην κίζνο Πξέπεη λα βπζηζηεί Υηππάεη ε αγάπε ζηγά ζηγά ηε πόξηα Να ηελ αλνίμεηο γηα λα κπεη Πάληα ξσηάσ όηαλ δηςάσ Αλ ε αγάπε είλαη ακαξησιή Γηαηί ζην ηαμίδη ν ρξόλνο γειάεη Καη ην θνξκί κνπ πνλάεη ζηε δηαδξνκή Πάληα ξσηάσ όηαλ πεξλάσ Από ηα θώηα ζην ζθνηάδη ην βαζύ Πνηνο είλαη λένο πνηνο είλαη σξαίνο Κη αλ ε ςπρή γεξλάεη κε ην θνξκί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

35


Καη Δζύ ζα Ήζνπλα Μηα Μέιηζζα Αέξαο αλ δελ ήκνπλα Θα ήκνπλα κόλν ζθόλε Αξηζκόο ρακέλνο κεο ην πιήζνο Μηα βξνρή πνπ πέθηεη θαη ηειεηώλεη Καη εζύ ζα ήζνπλα κηα κέιηζζα κσξό κνπ Πνπ πεηνύζε θάπνηα άλνημε θξπθά Να ηζηκπήζεη ιίγν ην όλεηξό κνπ Να δεη ήιην έηζη μαθληθά Καη εζύ ζα ήζνπλα κηα ζάιαζζα κσξό κνπ Πνπ νξκνύζε κε ηα θύκαηα ζηεξηά Να αγθαιηάζεη ιίγν ην θνξκί κνπ Να βξεη δύλακε μαλά Θα θνηκόκνπλα ηε λύρηα ζην ζαιόλη Με κηαο ηξάπεδαο ραξηηά ζηελ αγθαιηά Θα ζπκπιήξσλα ην ιόηην πνπ πιεξώλεη Καη ζα ήκνπλ δέληξν κόλν γηα θσηηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

36


Σελ Άλνημε Αλζίδεη ε Καξδηά Σξέρεη ν ρεηκώλαο κνπ καθξηά, ζρεδόλ κε βξίδεη ΢αλ θαηεβαίλσ ζηε θαξδηά θαη κεγαιώλσ Αθνύ ε αγάπε, αγάπε κνπ ηνλ θόζκν καο νξίδεη ΢ηείιε ηελ άλνημε λα αλζίζεη ε θαξδηά Αλάβεη ν άλεκνο θσηηά ε άλνημε δπγώλεη Σα ςεύηηθα ηδαληθά ζθεπάδεη κε ηα ρξώκαηα Έξρεηαη αγάπε κνπ ν ήιηνο θαη ελώλεη Αλνίγεη πόξηεο γηα λα κπνύκε ζηε θσηηά Σελ άλνημε αλζίδεη ε θαξδηά, ηελ άλνημε... Σελ άλνημε αλάβεη ε θσηηά, ηελ άλνημε... Αλάβεη ν άλεκνο θσηηά θαη ε ςπρή αρλίδεη Πάιη ε άλνημε θαξάβηα θέξλεη ρξώκαηα Νεξό πνπ πέθηεη ζηελ θαξδηά θαη ε θαξδηά δξνζίδεη Αλάβεη ν άλεκνο θσηηά ν έξσηαο λα δεη Έβξερε αηέιεησηα κε άδεηεο κέξεο Μα έλα βξάδπ πνπ ζηακάηεζε ε βξνρή Πέηαμα απ’ ηα κάηηα κνπ ηηο μέξεο Καη ηε ζθνπξηά πνπ είρε θέξεη ε επνρή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

37


Μα Εεηο γηα ηελ Αγάπε Αθήλσ ην θσο ζηε βξνρή Καη ςάρλσ ζηε ςπρή ηα επόκελα Σν έβιεπα πσο ζα έξζεη ε ζηηγκή Πσο θαη θσηηά ζα αξπάμνπλ ηα ρώκαηα Αληάιιαμεο ηνλ έξσηα κε ηε ζησπή Φνβάζαη λα δήζεηο κα κηιάο γηα αγάπε Απηό πνπ ζε αγλνεί ην θνβάζαη πην πνιύ Σξέρεηο λα ην ζθνηώζεηο κα κηιάο γηα αγάπε Αληάιιαμεο ηνλ άλεκν κε ειεθηξνληθά λαξθσηηθά Κη έηζη δεηο γηα πάληα θνβηζκέλνο κα δεηο γηα ηελ αγάπε ΢αλ πέηξα ζθελσκέλε ζε έλα βξάρν Υσξίο πνηέ, πνηέ λα πιεγσζείο κα δεηο γηα ηελ αγάπε Γπξίδσ κε έλα άδεην ζαθί ΢ηηο πιαηείεο θαη καδεύσ νλόκαηα Σα ξίρλσ ηε λύρηα ζην ραξηί Μαύξα κνπ βγαίλνπλ ηα ρξώκαηα Αληάιιαμεο ηνλ έξσηα κε ην «πήδεκα» Γηαηί έκαζεο λα βξίδεηο ηε δσή Γηαηί έκαζεο ηα όλεηξα λα ηα ζθνηώλεηο Γηαηί ζε έκαζαλ λα κελ ειπίδεηο Mα δεηο γηα ηελ αγάπε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

38


Έια λα Αγθαιηάζνπκε ην Φσο Σν μέξσ είλαη δύζθνιν λα είζαη ν εαπηό ζνπ Αλ μέξεηο πσο ηα ζύλλεθα ζνπ θξύβνπλε ην θσο Σν μέξσ είλαη δύζθνιν λα βξίζθεηο πάληα ζάξξνο Αλ βιέπεηο λα γθξεκίδνληαη νη γέθπξεο εκπξόο Έια λα αγθαιηάζνπκε ην θσο Να βξνύκε ζην ζθνηάδη δξόκν Έια λα αγθαιηάζνπκε ην θσο Να πάξεη θαη ε αγάπε ξόιν Έια λα αγθαιηάζνπκε ην θσο Να βγνύκε αιεζηλνί ζην ρξόλν Έια λα κηιήζνπκε αιιηώο Έια λα πεηάμνπκε ην θόβν ΢ηείιε ηνλ ήιην ζην πξσί κνπ λα έξζεη Σελ θαιεκέξα ζνπ λα πεη κε έλα θηιί Να πάξσ ην ζάξξνο λα δηώμσ ην βάξνο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

39


΢αλ Έιιελαο Πνηεηήο Δίλαη ην μέξσ δύζθνιν λα πιέεη Μνλάρε ε ςπρή ζε σθεαλό Μα ην θαεκέλν ην όλεηξν ζα θιαίεη Αλ ην αθήζεηο θαη ην θάλεηο λαπαγό Σα αζηέξηα ζνπ αλ δείρλνπλ πάιη δξόκν Αλ πέζεηο γξήγνξα ζα ζεθσζείο Καη από ηνλ πόλν ζα πεξάζεηο ζε άιιν ξόιν Μέζα ζην θσο ηε δηαδξνκή ζνπ ζα ηε δεηο Δίλαη ην μέξσ δύζθνιν λα πιέεη Μηα βάξθα κόλε ζηνπ ρεηκώλα ηνλ θαηξό Μα ην θαεκέλν ην όλεηξν ζα θιαίεη Αλ ην πεηάμεηο θαη θαζίζεη ζην βπζό Σα κάηηα ζνπ θη αλ πάγσζαλ ζε αληίν Απηά πνπ αγάπεζεο καδί ζνπ λα θξαηάο Κη αλ ζηνπο πνιινύο απηό ην πξάγκα κνηάδεη ιίγν Σηο πέηξεο ζνπ ζην αηώλην κνλάρα λα πεηάο Οη ζπληξνθηέο πνπ είραλ κόλν ίζσο ΢νπ θέξλαλ θόβν ζα ζπκάζαη από κηθξό Γηαηί δελ άθνπγεο ην θύκα σο ζπλήζσο Καη ε ζάιαζζα ζνπ θώλαδε ζα βγσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

40


Ο Άλεκνο Πεξλάεη από Δδώ Να αθήλσ ζθόλε πίζσ Σελ πόξηα κνπ λα θιείλσ ζηνπο θαθνύο Μαθξηά ζέισ λα πάσ Μαθξηά ζε λένπο δξόκνπο καθξηλνύο Σελ ηύρε κνπ αλ βξίδσ θηαίεη γηαηί ειπίδσ Σελ νκνξθηά ζηηο δηαδξνκέο λα βξσ Σν δξόκν παξαθάησ πνηέ δελ ηνλ γλσξίδσ Σε ζθόλε ηνπ κπξίδσ, πξνρσξώ Σελ άλνημε αλ κπξίδσ θηαίεη γηαηί ειπίδσ Σελ νκνξθηά ζηα κάηηα ζνπ λα δσ Να ηξέρεηο απ’ ην ιάζνο κεο ηεο ςπρήο ην βάζνο Να κε κηιάο γηα αγάπε ζα ην βξσ ΢θνξπάσ ζε κηα ζηάζε ζηάρηεο πνπ έρσ πηάζεη Ο άλεκνο πεξλάεη από εδώ Κη όηαλ ηηο αγθαιηάζεη απηόο λα ηηο κνηξάζεη Σε ζθόλε ηνπο αθήλσ, πξνρσξώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

41


Έληεθα Εσέο Απηό πνπ κε ηξνκάδεη Δίλαη πνπ δε ζε λνηάδεη Πνπ ζηε παηξίδα ζνπ Σν θσο αηκνξξαγεί Σα θαιύηεξα κπαιά κεηαλαζηεύνλ Καη κέλεη ε λύρηα Ζ λύρηα κόλν απηή Σίπνηα δελ αιιάδεη Αλ ην θνξκί ζνπ δελ έρεη ςπρή ΋ια ζα θαίγνληαη Κνληά κνπ ζαλ ραξηί Σίπνηα δελ αιιάδεη Αθνύ δελ ζε πεηξάδνπλ νη θσηηέο Γηαηί ζην ζπξηάξη ζνπ έρσ πηζηέςεη Πσο έρεηο απηή θαη άιιεο έληεθα δσέο Πξηλ απ’ ηελ θξίζε Μηθξναζηηθόο παξνμπζκόο Μέζα ζηε θξίζε θαλαηηζκόο Καηά ηα άιια ρξηζηηαλόο Κιείλσ ηα κάηηα Γπξλώ ζηα δσκάηηα πξηλ θύγσ καθξηά ΢ε ιίκλεο, ζε πνηάκηα ΢ε δάζε, ζε ζάιαζζεο ΢ηε δηθή ηνπο αγθαιηά Πξηλ απ’ ηελ θξίζε Μηθξναζηηθόο παξνμπζκόο Μέζα ζηε θξίζε θαλαηηζκόο Πνιινί ζηαπξνί ζε απηή ηε πηώζε εκπξόο Γελ έρσ ιύζε Πνπ ζα κνπ ιύζεη Σηο αιπζίδεο ηηο βαξηέο Νεξό λα θέξσ λα πξαζηλίζνπλ νη ςπρέο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

42


Ζ ζάιαζζα ηα Μάηηα ηεο Αλνίγεη ζηε Βξνρή Ζ ζάιαζζα ηα κάηηα ηεο αλνίγεη ζηε βξνρή Καη κε θσλάδεη λα ζηαζώ γηα κηα θνξά γπκλόο Να αθήζσ ιίγν ηε ςπρή θαη λα ηε δσ λα ηξέρεη Διεύζεξε ζηα θύκαηα θαη ζην γαιάδην θσο ΋ζνη πηζηέςαλ πσο κπνξεί λα πάξνπλ ηε δσή ηεο Με ηε νξγή ηεο πάιεςαλ πξηλ ζπάζνπλ ηα κπαιά Καη ε θσηηά ηνπο έζβεζε ζην ζώκα ηεο γηα πάληα Γηαηί ε ζάιαζζα είλ’ θαιή κόλν γηα ιεπηεξηά Ζ ζάιαζζα ηα κάηηα ηεο αλνίγεη όηαλ βξέρεη Μεο ηα λεξά ν θεξαπλόο ζαλ γίλεηαη θαπλόο Ζ ζάιαζζα ηα κάηηα ηεο αλνίγεη όηαλ θπζάεη ΢ην πξώην καύξν ζύλλεθν λα ξίμεη ιίγν θσο Απηή πνπ είλαη αζάλαηε δελ ζα είλαη ε ςπρή κνπ Αλ κε ην ζάλαην ν ρξόλνο ζηακαηά Μα ε ςπρή ηεο ζάιαζζαο πνπ ρξόλν δελ κεηξάεη Καη νύηε θνβάηαη πσο ζα ζβήζεη ε θαξδηά Ζ ζάιαζζα ηα κάηηα ηεο αλνίγεη όηαλ βξέρεη Καη νη ζηαγόλεο ηεο βξνρήο ρατδεύνπλ ηα πνπιηά Γηαηί κηα αζάλαηε δσή ζηα απιά έξσηα έρεη ΢ε αληίζεζε κε ηνπο ζλεηνύο πνπ ζέινπλ ηα πνιιά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

43


Πξάζηλν θσο Μαδεύσ ηα μύια λα θάςσ ην θόβν Υαξηηά παιηά θαη δσέο Με ηξνκάδεη ε λύρηα, ν άγλσζηνο δξόκνο Ζ πόξηα ηνπ κόλνπ ραξακάδεο κηθξέο Μάηηα από λύρηα Κεθάιη κε δάιε Υνξεύνπλ μαλά νη ζθηέο Γπλαίθεο λα ηξέρνπλ κεο ην ζθνηάδη Αγάπεο πνπ θύγαλ παιηέο ΢βήλσ ηε θσηηά μεκέξσζε Βγήθε θαη ν ήιηνο λα κε βξεη Βιέπσ ην βνπλό πξαζίληζε Μύξηζε ν άλεκνο δσή Μηα ζάιαζζα ζηα κάηηα κνπ έθηαζε Έξρεηαη θάζεηαη εθεί ΋ηη άζρεκν ζηε λύρηα πέξαζε Βγήθε ην θύκα λα κε βξεη ΢ην ζώκα κνπ λύρηα απ’ ηελ πάιε Καη ζηε ςπρή κνπ ρίιηεο πιεγέο Γπλαίθεο πνπ ηξέρνπλ κεο ην ζθνηάδη Πξηλ λα πεξάζνπλ ζην ρζεο Πξάζηλν θώηα ζηα κάηηα πάιη Υηππάσ ζεθώλνκαη δεο Μαδεύσ θνκκάηηα ηα ελώλσ θαη πάσ ΢ηνλ ράξηε λα βξσ δηαδξνκέο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

44


Βαγόλη Αζαλαζία Ννζηαιγώ έλα ζύλλεθν πάιη λα ζηύςσ ΢ηε βξνρή κνπ λα ρνξέςσ λα βξαρώ Λαρηαξώ κε έλαλ ήιην ζην πνηάκη λα παίμσ Σε ςπρή κνπ λα δσ κεο ην λεξό Ννζηαιγώ έλα άλεκν λα αθήζσ Σνλ ήιην λα θξεκάζσ ζε ζπηηάθη κηθξό Γελ ζέισ πιένλ ηίπνηε λα ρηίζσ Θέισ λα βιέπσ ηα πνπιηά ζηνλ νπξαλό ΢πάσ ηνλ θαζξέπηε κνπ μαλά, μαλά κεο ην κπαιό κνπ Μήπσο κπνξέζσ έλαλ άλεκν λα βξσ Να βγσ από ην ζήκεξα θαη λα γπξίζσ πίζσ ΢ε όια ηα βαγόληα κνπ πνπ κε έθεξαλ εδώ ΢ην δάζνο κνπ πνπ έθαςαλ θη έρηηζαλ ην θνξκί ηνπ Πνπ ε αγάπε γηα ην θσο ην έθαλε ερζξό Κη έδεζε ε ζιίςε ρσξίο ηελ αλαπλνή ηνπ Καη ε αζαλαζία γπκλή ζηνλ νπξαλό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

45


Έλα Υσξάθη Οπξαλόο Παηέξα πνπ θνηκήζεθεο Κη άξρηζεο ηα ηαμίδηα Σν μέξσ είλαη δύζθνιν Να βξεηο δξόκν γηα εδώ Σηο πόιεηο δελ αγάπεζεο Σα θηίξηα πνπ είλαη ίδηα Σα ζώκαηα πνπ ηξέρνπλε Να πέζνπλ ζην θελό Απηνύο πνπ όιν ζθέθηνληαη Σα όλεηξα λα δέζνπλ Καη βιέπνπλ ζην ηαβάλη ηνπο Σνλ έλαζηξν νπξαλό Θέισ ηελ πιάηε λα γπξλώ Οη κύηεο ηνπο λα πέζνπλ Γηαηί αλ δελ ηνπο πξνζθπλώ Ο θόζκνο ηνπο λεθξόο Οη άγγεινη ιέλε νη ζνθνί Πσο δνπλ κε ηα ηαμίδηα Καη όηαλ γπξίδαλε μαλά Πίζσ ζηνλ νπξαλό Καηλνύξγηεο θηηάρλνπλ δηαδξνκέο Πνηέ δελ θάλνπλ ίδηεο Ίζσο κπνξεί θακηά θνξά Κάπνηνο λα θηάζεη εδώ Παηέξα πνπ αξλήζεθεο Σα γήηλα ηαμίδηα Να ζπείξεηο ζην ρσξάθη κνπ Γαιάδην νπξαλό ΋ια ηα ξίμαλ ζηε θσηηά Μα κείλαλ ηα ζηνιίδηα Σα όλεηξα πνπ έξημεο Από ηνλ νπξαλό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

46


Ζ Λεπθή Φσηηά Έςαρλα λα βξσ ηξόπν λα εθθξαζηώ Μαθξηά έμσ απ’ ηα ηείρε Οη θίινη κνπ νη θαινί κνπ ιέγαλε ζην απηί Θα ζθεπαζηείο ζηε ιήζε Έςαρλα λα βξσ θσηηά ιεπθή λα βγσ Μέζα απ’ ην κέγα ςύρνο Οη θίινη νη παηδηθνί κνπ ιέγαλε ζηγή Σν ζύζηεκα απαηηεί Ζ πόιε έρεη δνζεί ζε ηξαζη γηα καγαδί Υεηξνθξνηά ην πιήζνο Καη απηνί ζαλ ακνηβή ηνπ δίλνπκε ηξνθή ΢θνππίδηα ζηε ηηβί Μα είκαη ζην βνπλό Καη αγγίδσ νπξαλό, αγγίδσ θσο Σν κίδεξν εγώ ην ξίρλσ ζε γθξεκό ΢ε αιεζηλό λεξό βαπηίδνκαη απιόο Οη θίινη κνπ νη θαινί κνπ ιέγαλε ζην απηί ΢ην ζύζηεκα λα κπσ λα αλαγλσξηζηώ Έςαρλα λα βξσ ηξόπν λα εθθξαζηώ Να θύγσ απ’ ηα ίζσο Οη θίινη κνπζηθνί κνπ ιέγαλε ζηγή Απηή ηελ επνρή ρεηξνθξνηά ην κίζνο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

47


Σνπ Γξόκνπ Μεζπζκέλνο Πηζηόο Σνπ δξόκνπ κεζπζκέλνο πηζηόο Πνπ ηαμηδεύεη κνλάρνο Ζ νκίριε αξαηώλεη ζην θσο Φέγγεη ν ήιηνο ζην βάζνο Κνηηάσ ηηο ηζέπεο κνπ πνπ είλαη αδεηαλέο Μα ζπλερίδσ ην βήκα κε πάζνο Σνπ δξόκνπ κεζπζκέλνο πηζηόο Πνπ ηαμηδεύεη κνλάρνο Να ρνξεύεηο ςπρή κνπ ζην θσο Μηα θνξά λα ζε δσ λα ρνξεύεηο Σνπ δξόκνπ κεζπζκέλε πηζηή Αγθαιηά λα γπξεύεηο Μα δελ μέξσ ηνλ ηξόπν θαη πώο Να ζε κάζσ εγώ λα ρνξεύεηο Δίλαη ιάζνο κνπ ιέλ’ ν θαηξόο Σελ αγάπε γπκλόο λα γπξεύεηο Πνλάεη ην ζώκα κα ε ςπρή κνπ κπνξεί ΢αλ ζθόλε λα κε θεύγεη ζην ιάζνο Σνπ δξόκνπ κεζπζκέλνο πηζηόο Πνπ βιέπεη θώηα ζην βάζνο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

48


Ζ Αγάπε Γξαηδνπλάεη ζαλ ηε Γάηα Έρσ δεηήζεη απ’ ηνλ ήιην Πξηλ θνηκεζεί ζε μππλήζεη Κη έλα θεγγάξη θόθθηλν θηιί ΢ηελ αγθαιηά ζνπ κέζα λα αθήζεη Κνηηάσ πίζσ ηε κηθξή καο ηε δσή Μηα αλαηνιή λα είλαη κηα δύζε Μία ρακόγειν κηα δάθξπ κηα επρή Μηα δηαδξνκή πνπ ε αγάπε έρεη ρηίζεη ΢αλ ηε γάηα γξαηδνπλάεη ε αγάπε Αλ ε ςπρή σο ην πξσί κείλεη γπκλή Καη δελ αθήλεη ήζπρν ην ζώκα Με αγθαιηά απηό αλ δελ πιεξσζεί ΢αλ ηε γάηα γξαηδνπλάεη ε αγάπε Αλ ηε θξαηάο κε αιπζίδα ζην ιαηκό Καη όηαλ έξρεηαη θνληά ε κπόξα Έρεη ην θξύν γηα κεγάιν ηεο ερζξό Κη αλ ε αγάπε είλαη απάηε Καη εκείο νη κόλνη πνπ επηκείλακε πηζηνί ΢αλ ηε γάηα γξαηδνπλάεη ε αγάπε Καη δεηηαλεύεη κηα αγθαιηά γηα πιεξσκή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

49


Σν ΢ηέκκα ηεο Αγάπεο Μπνξεί γηα κηα αιήζεηα λα ζπάεη ε θαξδηά Καη θάησ λα πέθηεη ηεο αγάπεο ην ζηέκκα Μηθξή κνπ αγάπε αλ αθνύο ηελ αλάζα καθξηά ΢ηελ αγάπε πνπ δεη δελ ππάξρεη πηα ηέξκα Ζ κόλε αιήζεηα πνπ είπεο παιηά Ο έξσηαο ζαλ θηάζεη ζην ηέξκα Απηό πνπ αμίδεη ζην ηαμίδη δσή Σν κέιινλ λα κε βιέπεηο ζαλ ηέικα Μηθξή κνπ αγάπε πνπ είζαη καθξηά Καη ξίρλεηο ζηε ιίκλε έλα θέξκα Πεξπάηα ζην θσο λα βξεζνύκε μαλά Να βγνύκε ή λα κπνύκε ζην ςέκα Με ςάρλεηο ην ρξώκα λα θηηάμεηο θαξδηά Σνλ ρξόλν κε βιέπεηο κε άδεην ην βιέκκα Μηθξή κνπ αγάπε θη αλ είζαη καθξηά Σν ζώκα ζνπ γλσξίδσ ζαλ θόθθηλν αίκα Απηή ε ζπλήζεηα πνπ είρεο παιηά Να θόβεηο ηα θηιηά κε ηα ρέξηα ΢ην πάησκα λα ξίρλεηο ηε ιίγε ραξά Μαο πήξε ηα κηθξά καο ηα αζηέξηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

50


Αηύρεκα Β΄ Πήξεο κεγάιν ηδηπ Κη έηξεμεο γηα ην βνπλό Σνλ θόζκν κνπ λα δεηο από ςειά ΢αλ πνληίθη κηθξό Πνλάεη ην ζώκα Μα πην πνιύ πνλάεη ε ςπρή Γηαηί είζαη γπλαίθα Καη ςάρλεηο είδσια λα λνηώζεηο δπλαηή Πνλάεη ην ζώκα Μα πην πνιύ πνλάεη ε ςπρή Γηαηί είζαη γπλαίθα Καη θέξλεηο καύξν ζηε δσή Γηα λα πεξάζεη ε ώξα Αγθάιηαζεο ην θηλεηό Καη ην ζεξίν άθεζεο ΢ην δξόκν κνλαρό Δγώ δελ ήκνπλ ζηελ νζόλε Καη ε κεραλή κνπ ήηαλ κηθξή Πνλάεη ην ζώκα Μα πην πνιύ πνλάεη ε ςπρή Πήξεο κεγάιν ηδηπ Κη ράδεπεο ηνλ νπξαλό Γελ ζηάζεθεο λα δεηο θη εκέλα Αιιά ην γθάδη πάηεζεο γηα λα ραζείο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

51


Εσγξάθηζε κηα Θάιαζζα λα έξζεη Καινθαίξη Σα κνιπβέληα ζηξαηησηάθηα Πνπ έπαηδα κηθξό παηδί Σώξα ηα βιέπσ κε ζαθάθηα Να θάλνπλ βόιηεο ζηε βξνρή Μέζα ζηηο ηζέπεο κνπ θνηηάσ Αλ έρσ αθόκα ην θιεηδί Να ηα θιεηδώζσ ζην θνπηί κνπ Πξηλ λα κνπ θιέςνπλ ηε δσή Έρσ απιώζεη ζε έλαλ ηνίρν Γαιάδην ρξώκα λα κπνξώ ΢ηα όλεηξα λα βάδσ ήρν ΢ηα κάηηα ζνπ ήιην λα βξσ Εσγξάθηζε κηα ζάιαζζα λα έξζεη Καινθαίξη Κη άλνημε κηα αγθαιηά λα πέζεη έλα αζηέξη Να αθήζνπκε κηα κνπζηθή αγάπε λα καο θέξεη Εσγξάθηζε κηα ζάιαζζα λα έξζεη Καινθαίξη Εσγξάθηζε κηα ζάιαζζα θαη έλα θηιί αζηέξη Καη αγθάιηαζε ηε δσγξαθηά λα έξζεη Καινθαίξη Καη πάιη ξίμε ηε δαξηά ειπίδα γηα λα θέξεη Εσγξάθηζε κηα ζάιαζζα λα έξζεη Καινθαίξη Μέζα ζηα κάηηα ζνπ θνηηάσ Πσο έρσ αθόκα ην θιεηδί Σα κνιπβέληα ζηξαηησηάθηα Να ηα θιεηδώζσ ζε θνπηί Έρσ αθήζεη ζην κπαιθόλη Ληγάθη ρώκα απ’ ηελ απιή κνπ ΢αλ ην παηάσ λα πηζηεύσ Πσο θηάλεη ν ήιηνο ζηελ ςπρή κνπ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

52


Όρη ίζσο, Ηεξηζζόο Κνηηάσ ηε ζάιαζζα Καη ζηελ άκκν ην βήκα κε πάεη Σόζε άλνημε Δίλαη θξίκα ε ςπρή λα πεηά Φπζάεη ν άλεκνο Καη ζε ζέλα ε ζθέςε κνπ πάεη Σέηνηα άλνημε είλαη θξίκα λα θιαίεη ΢ην Μαύξν Αιώλη λα πξνζθπλά Πεο ην δπλαηά λα η’ αθνύζσ Έρσ αλάγθε ηνλ ύπλν κνπ λα αθήζσ ΋ρη ίζσο, Ηεξηζζόο… Πεο ην δπλαηά λα η’ αθνύζνπλ Βιέπσ πηα ηελ αλάγθε ηα παηδηά ηνπο λα δήζνπλ ΋ρη ίζσο, Ηεξηζζόο… Αιιάδσ ηηο πόιεηο κνπ Μα ην όλεηξν μσπίζσ κνπ πάεη ΢ηγαλά κνπ κηιά ζηηο ζηξνθέο Καη ζηε πιάηε θηιηθά κε ρηππάεη ΢αλ κνπ δείρλεη ηηο παηξίδεο γπκλέο Πάξε, πάξε κηα αγθαιηά θη απόςε Σελ ςπρή κνπ πνπ πέθηεη θαη ζπάεη Πέθηνπλ ηα θάζηξα κα γίλνληαη άζηξα Καη ε ήηηα λα ιεο πσο ζηε λίθε κε πάεη ΢ηείιε κε κεο ηε λύρηα θαη απόςε Να αλάςσ ζηα αζηέξηα θσηηέο Κξάηεζε ηε ςπρή κνπ ςειά θαη απόςε Απηή ηελ άλνημε γηα λα θάςσ ην ρζεο Μίια κνπ, κίια κνπ κε θηιηά θαη απόςε Σεο θαξδηάο κνπ ε θσηηά λα κε ζβήζεη πνηέ Κξάηεζε ηε ςπρή κνπ ζην δάζνο θαη απόςε Απηή ε άλνημε λα έρεη ξίδεο πνιιέο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

53


Όπνηνο Γελ Μέζπζε Πνηέ ΋πνηνο δελ κέζπζε πνηέ Καη θάζεηαη κνλάρνο Δίλαη νη λύρηεο ηνπ κηζέο ΢ην θσο βιέπεη ην ιάζνο Θα είλαη κηα θνύξαζε ε δσή Να είζαη ν ίδηνο ρξόλνο Να κελ αιιάδεηο επνρέο Υεηκώλα λα έρεηο κόλνο ΋πνηνο δελ κέζπζε πνηέ ΢ηνλ έξσηα δελ πάεη Γελ έρεη αλάγθε ην θηιί Σε κνλαμηά αγαπάεη ΋πνηνο δελ κέζπζε πνηέ Σν ρξήκα αγαπάεη Γηαηί αλ κεζύζεη κε θηιηά Απηό ζα ην ζθνξπάεη Γελ ζα έρεη γεύζε ε δσή ΢ε θήπνπο παξαδείζνπ Αλ δελ κεζύζεηο κηα θνξά Καη βγεηο απ’ ηελ ςπρή ζνπ Θα είλαη ν έξσηαο ληξνπή Ζ αγάπε απηαπάηε Αλ δελ κεζύζεηο κηα θνξά Κη εζύ γηα θάπνηα αγάπε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

54


Λέλα Σαμίδη ην θηιί είρε ζην ζώκα ζνπ Μα ε δσή ην ρηύπεζε ζε ηνίρν θη έρεη ζπάζεη Μέζα ζηα ρξόληα ρξώκαηα άιιαμαλ νη κέξεο κνπ ΢εληόληα πηα ηηο ζθέπαζαλ ηα ιάζε Κξαπγέο αθνύσ κεο ηηο λύρηεο κνπ ΢ώκαηα βιέπσ ζην ηαβάλη ηδξσκέλα Βγάδνπλ θσηηά ηα κάηηα ηεο αγξύπληαο κνπ Έκεηλαλ κόλν ηα θηιηά ηα ζθνπξηαζκέλα Λέλα… πνπ έηξεμεο λα πηάζεηο έλα ζύλλεθν Κη έζπαζεο ζε κηα ζηξνθή ηα θξέλα Λέλα …πνπ άθεζεο ην θξύν ην θηιί Καη άιιαμεο ηα όλεηξα κε ςέκα Γηα ζέλα θαη γηα κέλα Γη’ απηά πνπ θύγαλ θαη αγάπεζα Γηα απηά πνπ κπόξεζα Μόλνο λα δσ ρσξίο εζέλα Μόλν ηα κάηηα ζε πξνδώζαλε Σα είδα όκσο δαιηζκέλα Απνξεκέλα ζαλ κε θνίηαδεο ΢ην πξώην δάθξπ Λέλα Κξαπγέο αθνύσ ζηηο αγξύπληεο κνπ ΢ώκαηα βιέπσ ζην ηαβάλη ηδξσκέλα Μέζα ζηα ρξόληα ε δσή κνπ ρξώκα κάδεςε ΢αλ δσγξαθηά γηα λα ζε ζβήζεη κηα κέξα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

55


΢αλ Γπκλή Θεά Μέζα κνπ θάζηζε κηα ζάιαζζα Καη κε ρηππνύζε κε ην θύκα δπλαηά Έξηρλε ην αιάηη θαη κε πόλαγε Ήμεξε ρίιηνπο ηξόπνπο λα μππλά Κη όζν κε πιήγσλε ε ζάιαζζα Υακήισλε ν νπξαλόο πνιύ θνληά Έξηρλε θεξαπλνύο θη απηόο κε ρηύπαγε Να ζεθσζώ κνπ έιεγε λα ζεθσζώ μαλά Βξήθα ηε δύλακε θαη άιιαμα Βξήθα ην θσο κεο ηα ζθνηάδηα ηα βαζηά Σελ έξεκν λα δσ εγώ δελ δηάιεμα Μνπ ηελ ραξίζαλ ζαλ γπκλή ζεά Βξήθα ηνλ ηξόπν θαη αληάιιαμα Σελ έξεκν κε ηε θσηηά Υόξηαζα ηελ ςπρή κε θσο πνπ δηάιεμα Καη είδα ην όλεηξό κνπ λα μππλά Γίπια κνπ θάζηζε ε ζάιαζζα Πνπ ηξαγνπδνύζε ηώξα αιεζηλά Αλ ζε ρηππνύζα κνπ είπε θάπνηε Ήηαλ λα θηάζεηο πην θνληά πξνο ηε θσηηά Κη όζν κνπ κίιαγε ε ζάιαζζα Υακήισλε ν νπξαλόο πνιύ θνληά Έξηρλε θαη ρακόγεια κε ρηύπαγε ΢ηελ πιάηε ηώξα κόλν θηιηθά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

56


Σν Σαμίδη ηεο Άλνημεο Φσλάδσ κεο ην άδεην κα ν ζεόο ζησπά Γεκάην βιέπσ ζηάδην κε άςπρα θνξκηά Αθήλσ κηα λύρηα ζηνλ γθξεκό μαλά Σνλ κίδεξν θαηξό κνπ κόλν λα μεςπρά Πέξαζα ζην αύξην γξήγνξα ζε έλα ιεπηό Βγήθα απ’ ην ξάδην κνπζηθή λα αθνπζηώ Καη είδα ηε θσλή κνπ ζε έλα ρείκαξξν κηθξό Θάιαζζα λα ςάρλεη ην ηξαγνύδη κνπ λα πσ Σελ Άλνημε λα θόςσ ζε θνκκάηηα πξνζπαζώ Ο αέξαο λα ηελ πάξεη ρηιηόκεηξα από δσ Σα κάηηα ζνπ λα ιάκπνπλ απηά ζέισ λα δσ Αζηέξηα λα κνπ ζηείινπλ κε απηά λα δεζηαζώ Σελ Άλνημε λα θόςσ ζε θνκκάηηα δελ κπνξώ Ρσηάσ ηνλ νπξαλό κνπ κα απηόο παίδεη θξπθηό Αθόκε όκσο ειπίδσ πσο δελ είκαη εγώ Μνλάρνο ζε όια ηνύηα λα κνηάδσ κε ηξειό Αγγίδσ ηνλ αέξα ζε έλα ζύλλεθν κηθξό Κη απηόο κνπ ηξαγνπδάεη ην δηθό κνπ κπζηηθό: Σελ Άλνημε λα δώζεηο αλ ηε λνηώζεηο ζα κπνξείο Σα πξέπεη αλ πεηάμεηο ζηελ αγάπε αλ θαείο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

57


Σα Λόγηα πνπ δελ Δίπεο Πνηέ ΢πγθέληξσζεο ηνλ θόζκν ζνπ ζε πέηξεο θαη γπαιί Καη θιείζηεθεο εληόο ζνπ λα ηνλ ζώζεηο ΢νπ δώζαλε δσή κα ήηαλε κηζή Γελ έςαμεο πνηέ λα ηελ ελώζεηο Γελ θπζάεη θη αθνύσ ηελ αλάζα ζνπ Σα ιόγηα ζνπ αθνύσ Σα ιόγηα πνπ δελ κνπ είπεο πνηέ… Γελ θπζάεη γιηζηξάσ ζηνλ ηδξώηα ζνπ Ο νπξαλόο ζηα κάηηα ζνπ θπιάεη, ηξέρνπλ ηα αζηέξηα Μεηά ηνλ έξσηα ειεπζεξώλεηαη ε ςπρή ζνπ Σα ιόγηα ζνπ αθνύσ Σα ιόγηα πνπ δελ κνπ είπεο πνηέ… Μεγάισζε ην ζώκα ζνπ θη έλνησζεο ληξνπή ΢ηνλ έξσηα κε κπεηο θαη ηνπο πξνδώζεηο ΢νπ δώζαλε ιεθηά λα δεηο εθεί δσή ΢νπ άθεζαλ ζπκβόιαηα λα πιεξώζεηο Γελ θπζάεη θη αθνύσ ηελ αλάζα ζνπ Σα ιόγηα ζνπ αθνύσ Σα ιόγηα πνπ δελ κνπ είπεο πνηέ…

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

58


Άθνπ ζηνλ Άλεκν Μίια γηα γε Οη πόιεηο γθξέκηζαλ Δξείπηα θηήξηα ςπρέο κε βαθηήξηα Άθνπ ζηνλ άλεκν Σηο δσέο πνπ πέξαζαλ Πνηέ λα κε κνπ πεηο Πσο ηα όλεηξα γέξαζαλ Αθήλνκαη ζηα ρέξηα ζνπ Γηαηί ζε πηζηεύσ Γηαηί θαη ζηα ιάζε Έρεηο κόλν θηιί Μόλν εζύ κπνξείο Μπνξείο λα κε βγάιεηο Γπκλό ζηε βξνρή Ζ ςπρή λα πιπζεί Αθήλνκαη ζηα ρέξηα ζνπ Γηαηί ε αγάπε Μπνξεί λα ακπλζεί ΢ην θαθό άκα ’ξζεί Ρίμε ζηα ρώκαηα Σα ρξόληα πνπ πέξαζαλ Σν παξειζόλ Γίλεη θσο ζην παξόλ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

59


Σν Παηρλίδη ηνπ Γξόκνπ Με παίδεη ν ρξόλνο ζαλ παηρλίδη Πνπ όηαλ ζπάσ κε πεηά Κη ύζηεξα γίλνκαη ηαμίδη Καη βξίζθνκαη πνιύ καθξηά Αλ θηάζσ πάιη ζε κηα ζηάζε Κάηη ζα κείλεη γηα αξρή Κάηη απ’ ην δξόκν ζα πεξάζεη Παηρλίδη είλαη ε δσή Πάληα δεηνύζα ζε έλα αληίν Μηα ηειεπηαία αγθαιηά Κη αο γίλσ εγώ πάιη ην πινίν Κη εζύ κηα γε πνπ είλαη καθξηά Πάληα δεηνύζα ζε έλα αληίν Μηα ηειεπηαία αγθαιηά ΋ηη αγάπεζα ζε ’ζέλα Αλάκλεζε λα ’λαη γιπθηά Αλ κείλσ πάιη από ειπίδα Καη ε λύρηα πάξεη ηε θσλή Κάπνην αζηέξη ζα κε πηάζεη Καη ζα κε βγάιεη απ’ ηε ζησπή Ζ κλήκε κνπ ζαλ βάξθα γέξλεη Κη όηαλ ηελ βξίδσ κνπ κηιά ΋ηη αγάπεζεο θαη θεύγεη Θα είλαη εδώ πάληα θνληά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

60


Φίιε Καιεκέξα Φηάλεη απ’ ην δάζνο κηα παξάμελε θσλή Καη κνπ παγώλεη ζε έλα βήκα ηνλ αέξα Μέλσ αθίλεηνο δπγίδσ ηε ζηηγκή ΢ηνπο ζξύινπο κε γηαγηά θαη κε κεηέξα Κνηηάδσ πιάη κα δελ θαίλεηαη ςπρή Αλ θαη ε θσλή επίκνλε κνπ θόβεη ηνλ αέξα Μέζα ζηα δέληξα ζαλ ηνπ δάζνπο ηελ νξγή Να ιέεη θίιε κε θνβάζαη, θαιεκέξα Φίιε κνπ ιέεη κε θνβάζαη έρσ θξπθηεί Γηα λα θεξδίδσ κνλαρόο θάζε εκέξα Καη από ζηόρνο έγηλα κηα θαζαξή θσλή Με ηα πνπιηά πνπ ρξσκαηίδνπλ ηνλ αέξα Ήηαλ πνιινί νη ιύθνη νη θξπθνί Πνπ δήηαγαλ ην αίκα θάζε βξάδπ Καη ρηύπαγαλ ζαλ είρα αθεζεί Αλέκεινο ζηε κάηαηα βηνπάιε Καη ηελ αλάζα έλνησζα θαπηή ΢αλ άξπαδαλ ην όλεηξν ζηε πόξηα Να κελ μππλήζεη λα κελ γελλεζεί Να κελ δεηήζεη δπλαηά λα δεη ηα θώηα Τπήξραλ πάληα ιίγνη ζηε δσή Πνπ δήηαγαλ θηιί θαη αγάπεο δξόκν Αιιά κε απηνύο δελ είρα επαθή Παξέα έθαλα κνλάρα κε ηνλ πόλν Φίιε κνπ ιέεη κε θνβάζαη έια θη εζύ Γηα λα γλσξίζεηο ηεο αγάπεο ζνπ ην δξόκν Γηα λα πεηάμεηο ηα δεζκά πνπ έρεηο καδί Πνπ ζε θξαηάλε ρακειά ζην ρώκα κόλν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

61


Σν Καλαξίλη ν «΢πίζαο» Έρσ έλα πνπιί πνπ έρεη γελλεζεί Μέζα ζην θινπβί Πάληα ηξαγνπδά κόιηο ζεθσζώ Μόιηο ηνπ κηιώ Σελ πόξηα ηνπ αλνίγσ Να βγεη απ’ ηε θπιαθή Μα θάζεηαη εθεί… Έρσ έλα πνπιί πνπ μέξεη πην πνιύ Ση ζα πεη αγάπε ΢ηα κάηηα κε θνηηά θαη κνπ ηξαγνπδά ΢αλ βιέπεη ιίγν αγάπε Σα κάηηα ηνπ ηα θιείλεη όηαλ κειαγρνιώ Καη νη κέξεο είλαη ιάζνο Σηλάδεη ηα θηεξά ηνπ ζαλ λα ρακνγειά Να βξσ ιηγάθη πάζνο Έρσ έλα πνπιί πνπ έρεη γελλεζεί Μέζα ζε θινπβί Μα μέξεη πην πνιύ λα δεη θάζε ζηηγκή Σν ζαύκα ηε δσή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

62


Ζ Γηαγηά Έμσ έρεη παγσληά κέζα έρεη όκσο γηαγηά Να θξαηάεη ηε θσηηά αλακκέλε Πέθηεη ρηόλη ζηελ θαξδηά ΢πίηη όκσο κηα γηαγηά ζα πεξηκέλεη Με θσλή ζαλ αγθαιηά Με δεζηή λα έρεη θαξδηά πάληα αλακκέλε Ηζηνξίεο λα ζνπ πεη γηα δησγκνύο θαη θαηνρή ΢ε πεξηκέλεη ΢θνύπηζε άιιε κηα θνξά κάηηα δαθξπζκέλα Γελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα κέζα ζε έλα ςέκα Γίλε άιιε κηα θνξά Έιιελαο ζην βιέκκα Γελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα κέζα ζε έλα ςέκα Έμσ έρεη παγσληά Μέζα όκσο ε γηαγηά ζε πεξηκέλεη Ηζηνξίεο λα ζνπ πεη Πσο κνηξάδαλ ην ςσκί αγαπεκέλνη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

63


Γηαηί είζαη Άγξην ζειπθό Πνηέ, πνηέ δελ πίζηεςα πσο δηάιεμεο εκέλα Φσηηά λα βάιεηο ζηε ςπρή λα αιιάμεη ν θαηξόο Σα κάηηα κνπ ηα έραζα ζε πόιεηο πνπ ήηαλ ςέκα ΋κσο εζύ αγάπε κνπ ηα βξήθεο επηπρώο Σα βήκαηα κνπ έθηαζαλ ζηα θνθηεξά ηα βξάρηα Δθεί πνπ ε ζάιαζζα πεηά θαξάβηα ζαλ θνξκνύο Γηαηί είλαη άγξην ζειπθό θαη ζέιεη πάληα πίζηε ΋πσο θαη εζύ αγάπε κνπ ζηνπο άγξηνπο θαηξνύο ΢ην δξόκν ηεο αγάπεο δελ ππάξρεη πσο ΋ια ηαμηδεύνπλ θάησ απ’ ην θεγγάξη Σν θάζε ηη αδύλαην ην θηάλεηο ζπλερώο ΢ην δξόκν ηεο αγάπεο δελ ππάξρεη πσο Πνηέ, πνηέ δελ πίζηεςα πσο δηάιεμεο εκέλα Να δώζεηο ρξώκα ζηε ζησπή λα ζπάζεη ην ζνιό Σα ρξόληα κνπ ηα μέραζα κέζα ζην άγξην βιέκκα Πνηέ, πνηέ δελ γλώξηζα γαιάδην νπξαλό Σν παξαζύξη άλνημεο θαη θώλαδεο εκέλα Μνπ θώλαδεο πσο άξγεζα θαη ν ήιηνο έρεη βγεη Να πεξπαηήζεηο ήζειεο ζηεο ζάιαζζαο ην ςέκα Γηαηί είζαη άγξην ζειπθό αγάπε κνπ εζύ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

64


Ο Ξππόιπηνο Απξίιεο Με κε ξσηήζεηο λα ζνπ πσ ΢ε έλα ζύλλεθν αλ ραζώ Αηώληα αγάπε αλ ζα κείλεηο Με κε ξσηήζεηο λα ζνπ πσ Μέζα ζην όλεηξν αλ βξεζείο Καη είζαη γπκλή ηη ζα απνγίλεηο Πεξλνύλ νη κέξεο, ηα ρξόληα, ε δσή Μα κέλεη κόλν ζηελ ςπρή κνπ ε αγάπε Μηα θσηηά θαίεη κέζα κνπ γηαηί Μνπ δείρλεη ην θξπθό ην κνλνπάηη Πόιεηο αιιάδσ κα θσηηά έρσ ζην αίκα Να πεξηκέλσ ηνλ μππόιεην Απξίιε Να κνπ πεηάμεη ηνπ ρεηκώλα κνπ ην δέξκα Να κνπ θσλάμεη: Ζ πηώζε ηέξκα Με κε ξσηήζεηο λα ζνπ πσ Μαθξηά απ’ ην ζώκα αλ πεηώ Καη αλ ζηα όλεηξά ζνπ ηαμηδεύσ Γελ ζα ξσηήζσ λα κνπ πεηο ΋ηαλ ζηνλ ύπλν ζνπ κε δεηο Αλ κε αγθαιηάζεηο ή θξπθηείο ΋ηαλ ζα κνηάδσ κε Απξίιε θινγηζκέλν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

65


Ζ Υώξα κνπ Λέγεηαη Λακία Σξέρνπλ νη ώξεο θαη κε έρνπλ ήδε θηάζεη ΋ηαλ θνξλάξνπλ νη εηδήζεηο ζηηο νρηώ Ρνιόη ν δξόκνο κα ηνπο δείθηεο έρσ ζπάζεη Φσλάδεη ε πόιε ζην θνξκί ηεο λα δνζώ Πεξλά ην θεγγάξη απ’ ην κπαιθόλη Εεηάεη λα πάξεη έλα άζπξν ζεληόλη Έμσ ε αλάζα ζηελ πόιε παγώλεη Άγηα ηεο λύρηαο ε ζησπή Φειά ζην θάζηξν αλάβσ ην άζηξν Βξίζθσ ην θσο λα δσ ιηγάθη νπξαλό Μαθξηά ν θάκπνο ππγνιακπίδα Καη νη κηθξέο κνπ νη αγάπεο ζην βνπλό Φειά ζην θάζηξν ζβήλεη ην άζηξν ΢αλ μεκεξώλεη θαη ε πόιε βξίδεη εδώ Μαθξηά ε ζάιαζζα κηα κσβ θειίδα Πνπ ζηα λεξά ηεο κε ηα κάηηα πεξπαηώ Μαδεύεηαη θόζκνο ζηα θαθελεία Κιαξίλα ιαηξεία θη εγώ πεξπαηώ Λίγν πην πέξα κπνπζνπιάεη ε ηζηνξία Αθνύσ ζηνλ άλεκν ηνπ Γηάθνπ ην νπξιηαρηό Σα ρξόληα ηε ρώξα κνπ ηε ιέλε Λακία Σα πέηαια πνπ θέξλεη ζην δξόκν λα βγσ Σελ εμνπζία ηελ ιέλε ζξεζθεία Θενύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζθεπάδνπλ νπξαλό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

66


Όπια από ΢νθνιάηα ΢ηνπο κεγάινπο δξόκνπο ηεο ςπρήο Φώλαμα αλ κε αθνύεη θαλείο Μα απάληεζε δελ πήξα Καη αλ έπεζα θαη ρηύπεζα πνιύ ΢ηνπο κεγάινπο δξόκνπο ηεο ςπρήο Σα ηαμίδηα δώξν πήξα Πνπ λα βξσ κηθξέο ηηο κέξεο Ήιην γηα λα αλάςσ ΋πια από ζνθνιάηα Έρσ γηα λα θηηάμσ Πνπ λα βξσ δεζηέο παξέεο ΋λεηξα λα θηηάμσ ΢θαίξεο από ζνθνιάηα Μόλνο ζα πεηάμσ Με κνπ ηξαβάηε ηε ςπρή Μπνξεί λα πέζεη Βιέπσ ηα ζύξκαηα πνπ δέλεηαη ε δσή Βιέπσ απηνύο πνπ ηα θξαηνύλ Καη κε έρνπλ δέζεη ΢ηνπο κεγάινπο δξόκνπο ηεο ςπρήο Φώλαμα αλ κε αθνύεη θαλείο Μα δξόκν άδεην είδα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

67


Ο Αηρκάισηνο Θεόο Με ηνλ θαηξό θαηάιαβα πσο ήηαλ κηα παγίδα Να κπσ θη εγώ ζην ζύζηεκα απιό ινγηζκηθό Κη αληί λα ςάρλσ πέξαζκα ζηνλ έξσηα λα πάσ Σν Γία λα κνπ δείρλνπλε ζην ρώκα θαη γπκλό Φάρλσ ηε δύλακε ινηπόλ λα πάξσ έλα ςαιίδη Μήπσο θαη θόςσ ην ζθνηλί πνπ ζθίγγεη ηελ θαξδηά Πξηλ ε αλάζα κνπ ε κηθξή ραιάζεη ζαλ παηγλίδη Καη κε πεηάμνπλ άρξεζην ζε θάπνηα ακκνπδηά Βγάδσ απ’ ηα κάηηα κνπ ιάζπε θαη ρώκα Κη όια ηα ςεύηηθα ηα δώξα εθδνηώλ Μηιάεη ν θαζξέπηεο θαη κνπ ιέεη άθνπ ηώξα Ο νπξαλόο δελ δέρεηαη αηρκάισην ζεό Με ηνλ θαηξό θαηάιαβα πσο ήηαλ κηα παγίδα Να κπσ θη εγώ ζην θάζηξν ηνπο θαη εθεί λα θιεηδσζώ Κη αληί λα ρηίδσ όλεηξα ηε λύρηα κε ηνπο ήρνπο Καηάδηθνο ζην θάζηξν ηνπο ηηο πέηξεο λα ρηππώ Υάζεθαλ ηα παηδηά απ’ ην παξάζπξό κνπ Ξππόιπηε πηα βιέπσ ηελ ειπίδα ζε παγθάθηα Να πεξπαηάεη κόλε λύρηα ζηα ζνθάθηα Σα όλεηξα ζηα ρέξηα ηεο λα ιηώλνπλ παγσηό Με ηνλ θαηξό θαηάιαβα πσο ήηαλ κηα παγίδα Να κπσ θη εγώ ζην θάδξν ηνπο λα θσηνγξαθεζώ Μα ην θνπζηνύκη πνύιεζα λα βξσ κηα ειπίδα Γηα λα κηιώ ζηνλ ήιην κνπ θαη ζην κηθξό κνπ γηό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

68


Μελ ηξέρεηο Απηά πνπ κε θνβίδαλε κνπ ρηύπεζαλ ηελ πόξηα Καη ν παηέξαο έθπγε Υξηζηνύγελλα πξσί Μα ε αγάπε έκελε πίζσ από θάζε κπόξα ΢ηα κάηηα ζνπ κνπ έθεξλε ηνλ ήιην ζαλ θηιί Μελ ηξέρεηο…θαη ην θεγγάξη κνπ θαθόο Μνπ ζβήζεη μάθλνπ από κπαηαξία Μελ ηξέρεηο…γηαηί ε δσή είλαη κηθξή Καη ε αγάπε είλαη ε κάλα ε αγία Μελ ηξέρεηο ζε αθνινπζώ κα έρσ πιεγέο Από ηηο πξόρεηξεο δσέο θαη ηε ζπλήζεηα Μελ ηξέρεηο ζα καο πεξάζεη ν θαηξόο Καη ζα θξπθηνύκε απ’ ηελ αιήζεηα Σηο λύρηεο όηαλ έηξερα ην ζώκα κνπ λα ξίμσ ΢ηνπ έξσηα ηελ ππξθαγηά λα δήζεη θαη ε ςπρή Γελ θαληαδόκνπλα πνηέ κνλάρνο πσο ζα κείλσ Να θπλεγάσ ηα όλεηξα πνπ θύγαλε καθξηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

69


Μνπ Λέγαλ Κάπνηε νη Παιηνί Μνπ ιέγαλ θάπνηε νη παιηνί Πσο ήηαλε κηα επνρή Πνπ έβγαηλε ιάζπε ην λεξό ΢θνπξηά είρε ην ρώκα Γηλόηαλ άκκνο ην γπαιί Μόιηο δηςνύζε ε ςπρή Καη όζνη πνληάξαλ ζην κεδέλ Φσηηά είραλ ζην ζώκα Ζ άλνημε ηνπο εξαζηέο Θέιεη λα ηε θπιάλε Να θαηαζέηνπλε ςπρέο ΋ρη λα ηε πνπιάλε Να ηε ρατδεύνπλ κε ελνρέο ΢πγλώκε λα δεηάλε Ζ άλνημε ηνπο εξαζηέο Θέιεη λα ηεο κηιάλε ΋ηαλ ηξαβάο κε ηνπο πνιινύο Κη αλνίγεηο ρίιηνπο δπν αζθνύο ΢πρλά ζθνξπάλε Γίλεηαη πέηξα ε καηηά ΢θπξηά ηε ζπάλε Μνπ ιέγαλ θάπνηε νη παιηνί ΋ηαλ γπξίδεη ην ραξηί Καη ν ρακέλνο είζαη Γελ βξίζθεηο θίιν ζηνπο πνιινύο Μόλνο θαη μέλνο είζαη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

70


Ηνύιεο Μήλαο Σξέρακε ζην δξόκν από λσξίο Κη είρακε ην όλνκα Καλείο Κξύβακε ηνλ ήιην ιίγν θη άιιν ιίγν Κη έπεθηε ζθνηάδη ηεο ςπρήο Φηάζακε ζην ηέξκα όζν θαλείο Ληώζακε ζηα ςέκαηα ζαξξείο Γθάδη ηέξκα κεο ηε ζθόλε Γίλακε νη κνηξαίνη ηεο θαηλνύξγηαο επνρήο ΢αλ γελλήζεθεο Ηνύιε κήλα Ήμεξα ζα βγσ απ’ ηε ξνπηίλα Με θσηηά ζηα κάηηα άλνημε ζα έξζεη ΢ηνπ ζα πσ ζην ρηόλη ζηελ ςπρή πνπ πέθηεη ΢αλ γελλήζεθεο Ηνύιε κήλα Έπεθηαλ ηα αζηέξηα κεο ην θύκα Μπζηηθά ηαμίδηα θύκαηα γαιάδηα Ξαλαήξζαλε ηα όλεηξα ηα βξάδηα Έρνπκε ην ρξένο ηεο ςπρήο Ήιην λα μππλήζνπκε λα δεηο Μπζηηθά ηαμίδηα θύκαηα γαιάδηα Να γεκίζεη ε ςπρή πνπ ήηαλ άδεηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

71


Ο Καιύηεξόο κνπ Φίινο Σηο θξύεο ηηο λύρηεο πνπ ζνιώλεη ν θαπλόο Σν θεγγάξη κνπ θαίγεηαη θαη όιν ζβήλεη ην θσο Ο βαζηιηάο νπξαλόο είλαη καύξνο Καη ν εαπηόο κνπ έλαο ζθύινο άγξηνο Ο θαιύηεξόο κνπ θίινο είλαη έλαο ζθύινο Πνπ γίλεηαη ζηνλ έξσηα ζεόο ΢ηα δόξηα δελ ηξνκάδεη ηηο κπξσδηέο δηαβάδεη Καη δεη γηα έλα ςέκα ν ηξειόο Ο θαιύηεξόο κνπ θίινο είλαη έλαο ζθύινο Πνπ ςήθνπο δελ ραξίδεη επηπρώο ΢ε ηξάπεδα όηαλ θηάλεη ειεύζεξα ηα θάλεη Θα είλαη θαη απηόο αλαξρηθόο Σα πξόζσπα θνηηάδεη ηα όλεηξα δηαβάδεη Καη θξύβεηαη ηηο λύρηεο απ’ ην θσο Ο κόλνο κνπ ν θίινο ζαξξώ πσο είλαη ζθύινο Πνπ ηξέρεη κεο ηνπο δξόκνπο ζπλερώο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

72


Σα Φέκαηα ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άλνημα ην θαιάζη κε ηα ςέκαηα Έηξεραλ νη θαπλνί λα ’ξζνπλ θη εδώ Σα όλεηξα λα ξίμνπλε ζηα αίκαηα Κόθθηλεο έβιεπα θεξαίεο Οζόλεο έβιεπα λα κε θνηηάλε Κόθθηλεο έβιεπα ηηο κέξεο Καη πόξηεο άθνπγα λα κνπ κηιάλε ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άλνημα ην θαιάζη κε ηα ςέκαηα Κνίηαδεο όκσο πάιη αιινύ Γηαηί θνβόζνπλ ηηο παηξίδαο ζνπ ηα αίκαηα Φώλαδαλ ηα βήκαηα ζηνπο δξόκνπο Ο πόλνο ησλ ζσκάησλ θώλαδε Μα ράλνληαλ νη Έιιελεο γηα πάληα ΋πσο γηα πάληα ράλνληαη νη θνβηζκέλνη Σπιηγκέλνο κε ιίγν νπξαλό Λαρηάξηζα ησλ πνπιηώλ ην ηξαγνύδη Μα πέζαηλαλ νη Έιιελεο κε λόκνπο Πνπ έιεγαλ ηα πάληα μεπνπιάκε ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άλνημα ην θαιάζη κε ηα ςέκαηα Φνβόκνπλ ηε θσηηά κα βξήθα νξκή Να θάςσ ηα δηθά κνπ όια ηα ςέκαηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

73


Μόλν ζηα Υάδηα ζνπ Ρίρλσ ηνλ ηνίρν θιείλσ ηνλ ήρν ΢ε κηα παξηίδα πνπ θεξδίδεη ν ραθηέο Φπρή νξγώλσ θεξδίδσ ρξόλν Μέζα απ’ ηα ράδηα ζνπ μεπιέλσ ελνρέο Παίδσ ζηα δάξηα, ην θσο ηα ζθνηάδηα Μα ε θεξθίδα αγαπάεη ηηο θξαπγέο Κη όηαλ θνηκάηαη πνηέ δελ ζπκάηαη Ση είρε πεη θαη ηη θάλεη γίλεη πάιη ρζεο Πίζσ απ’ ηνλ ηνίρν αθνύσ ηνλ ήρν ΢ε κηα παηξίδα πνπ αγαπάεη ηηο θσλέο Μα όηαλ θνηκάηαη πνηέ δελ ζπκάηαη Ση είρε πηεη θαη πνπ είρε πάεη πάιη ρζεο ΋ηη έρσ θηηάμεη πσο λα ην ζώζσ Φπρή δελ έρσ θνξκί λα δώζσ Αλάβεη θόθθηλν ράλσ ην ξόιν Καη πεξηκέλσ ην λέν ρξόλν ΢ην παξακύζη κνπ ήζπρα βξάδηα Μόλν ζηα ράδηα ζνπ μππλώ θεγγάξηα Γεκάηε ε κλήκε κνπ κε απνθόκκαηα Μόλν ζηα ράδηα ζνπ κπξίδσ αξώκαηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

74


Σν Βξεγκέλν Υώκα Υίιηα κπζηηθά ζηα κάηηα έθξπβεο ζαξξώ Σα θηιηά κνπ όηαλ πεηνύζεο άδεηα ζην γθξεκό Καη έηξεραλ κεηά ηα δάθξπα έηξερα θη εγώ ΢ηε ζησπή ζεό λα θέξσ δξνζεξό λεξό Έλα ζνπ θηιί γηα αληίν γηα επραξηζηώ Μνπ άθεζεο ζηα ρείιε κόλν λα θξαηώ Κη όζν ην θηιί θξαηνύζε ήκνπλα εγώ Σώξα πνπ έρεη μεζσξηάζεη ράλνκαη κε απηό ΢ηε βξνρή ζαλ πεξπαηώ θαη ζε ςάρλσ αθόκα Σν άξσκά ζνπ ζπλαληώ ζην βξεγκέλν ρώκα Κη όηαλ πάιη ζα βξαρώ θαη πνλάεη ην ζώκα Σν θηιί ζνπ αλαδεηώ ζην ζηόκα ΢ηνλ θαθό κνπ ηνλ θαηξό ηη λα πσ πηα ηώξα Αθνύ παίξλεη αλ θξαηώ ηα αθξηβά ηνπ δώξα Κη όηαλ πέθησ θαη ρηππώ θαη αξρίδεη κπόξα Σν άξσκά ζνπ ζπλαληώ ζην βξεγκέλν ρώκα Έλα ζνπ θηιί γηα αληίν είλαη ην καραίξη λα θνπώ Από ην παξάζπξό ζνπ λα δεηάο πίζσ νπξαλό Καη αλ πεξλνύλ νη κέξεο κέλνπλ νη παιηέο ΋ινο ζνπ ν θόζκνο θόιιεζε ζην ρζεο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

75


Σα Νεζηά ηνπ Αμηνύ Να ηξέρεη ν άλεκνο λα ηξέρεη λα θξπθηεί Μέζα ζηα θόθθηλα ηα ζύλλεθα λα δήζεη Κνπξάζηεθε θαη θεύγεη από ληξνπή ΢ην πξάζηλν ε θσλή ηνπ έρεη ζβήζεη Σν άξσκά ζνπ ζα κπξίδσ δελ κπνξεί Με έλα θνξκό ζηνλ Αμηό όηαλ πιέσ Να έξρεηαη ν ήιηνο λα κνπ δίλεη έλα θηιί ΋ηαλ ιππάκαη γηα όηη θεύγεη λα κε θιαίσ Σν ζώκα ζνπ ζα αγγίμσ δελ κπνξεί Εεζηό ην ρώκα όηαλ πηάζσ Να έξρεηαη ν ήιηνο θαη καδί ηνπ λα είζαη εζύ Μεο ηα λεζηά ηνπ πνηακνύ λα ζε αγθαιηάζσ Σν Καινθαίξη βξέρεη κηα θσηηά Μέζα ζηε λύρηα θαη μππλά ην κεζεκέξη Απ’ ηα λεξά ηνπ πνηακνύ έλα αζηέξη Θα θξύβεηαη ζηα κάηηα κνπ μαλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

76


Πόζν Φνβάκαη λα Πηζηέςσ Πέξα απ’ ηνλ θόζκν ησλ ζσκάησλ Τπάξρεη ιέλε κηα ρώξα εξαζηώλ Μηα ρώξα ιέλε αζπξκάησλ Κη ειεύζεξσλ κόλν ςπρώλ Πέξα απ’ ην καύξν θαη ην άζπξν Τπάξρεη ιέλε ν ζεόο Μηα ρώξα ππάξρεη ησλ ζαπκάησλ Πνπ δπλαηά ρηππάεη κε θσο Πόζν θνβάκαη λα πηζηέςσ Απηά λα αληέμσ ηνλ θαηξό ΋ινη κνπ ιέλε γηα λα ηξέμσ Με ηε ζησπή λα ζθεπαζηώ Κη αλ πάιη ηνλ θαηξό αληέμσ Σε θόξα πνπ είρα ζην κπαιό Θα πξέπεη λα ηε βγάισ έμσ Να θάλσ ην όλεηξν κηθξό Να θάλσ βήκαηα ζηε ζθάια Δπάλσ θάησ κε ξπζκό Να θξύβνκαη λα κε κηιάσ Μέρξη κε ρώκα λα πιπζώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

77


Νπρηεξίδεο Γελ δεηώ καμηιάξη γηα ύπλνπο γιπθνύο Μα θσηηά λα ζνπ αλάςσ ηα κάηηα Γελ δεηώ έλα αζηέξη κε θξπκκέλνπο ζενύο Μα εζέλα κε ηνπ αγγέινπ ηα κάηηα Νπρηεξίδεο πνπ ηηο κέξεο κνπ αθνύλ ΢ε ειεθηξνληθά αξρεία Νπρηεξίδεο πνπ ηα βήκαηά κνπ αθνύλ ΋ηαλ βγαίλσ κε ηξαγνύδηα θαη βηβιία Νπρηεξίδεο πνπ όιν ςάρλνπλ γηα λα βξνπλ Μπζηηθή ζηα ιόγηα κνπ ηειεία Νπρηεξίδεο πνπ ζην καύξν κόλν δνπλ Καη κνηξάδνπλε ζηα δέληξα εμνπζία Γελ δεηώ λα κνπ πεηο ιέμεηο πάιη ζνθέο Να κνπ θέξεηο ζην όλεηξν θσηηζκέλα παιάηηα Ο δξαπέηεο ζα κείλσ απ' ηνπο άγξηνπο θαηξνύο Να δεηώ έλα αέξα λα κνπ πιέλεη ηα κάηηα Νπρηεξίδεο πνπ ην αίκα θπλεγνύλ Σα όλεηξά κνπ λύρηα Νπρηεξίδεο πνπ ζαλ θίιεο κε θνηηνύλ Μα κνπ ξίρλνπλ δίρηπα Νπρηεξίδεο πνπ ζην θσο αηκνξξαγνύλ ΢ηνπ ήιηνπ ηελ αιήζεηα Νπρηεξίδεο ζηε θσιηά ηνπο ζα θιεηζηνύλ Με ηνπ ρξόλνπ ηε βνήζεηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

78


Ση Δίλαη Φέκα θαη ηη Δίλαη Αιήζεηα ΋ζεο θνξέο θη αλ έθεπγαλ ηα όλεηξα Δπέζηξεθε ζηε ζθέςε κνπ ε ίδηα αγσλία Οη κέξεο κνπ κε έξζνπλ λα κε πηνύλ Καη κε αθήζνπλε θνξκί ζε αρξεζηία Γελ έςαμα θσλή ηεο ζάιαζζαο Ούηε έξημα επρέο ζε πνηακό Λαρηάξα είρα κόλν λα βξεζώ ζηνλ ΋ιπκπν Να δσ ην ζπίηη ησλ ζεώλ γπκλό Ση είλαη ςέκα θαη ηη είλαη αιήζεηα Ση είλαη αγάπε ηη είλαη ζπλήζεηα Να βξσ ηνλ Γία ζε νκίριε ππθλή Να ηνλ ξσηήζσ αθνύ ζα μέξεη λα κνπ πεη Ση είλαη θσο θαη ηη ζθνηάδη Αλ ην θνξκί ζην όλεηξν πεηάεη ην βξάδπ Να βξσ ηνλ Γία ζε ςειή θνξπθή Να ηνλ ξσηήζσ θαη αιήζεηα λα κνπ πεη ΋ζεο θνξέο πεξπάηεζα ηα όλεηξα Πάληνηε έθιεηλα θαιά ηηο πόξηεο Να κελ πεξάζνπλ ζην κπαιό κνπ νη βξνρέο Καη κε ραξίζνπλ ηεο ζπλήζεηαο ηηο κπόηεο Ση είλαη ςέκα θαη ηη είλαη αιήζεηα Αλ ε ςπρή δεηάεη γηα λα δεη ηα παξακύζηα Αλ δελ ππάξρεη ν Γίαο λα κνπ πεη Μήπσο γλσξίδεηο λα κνπ πεηο εζύ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

79


Μέζα ζηα Μάηηα ζνπ λα δσ Αλαηνιή Ξππλάσ Γεπηέξεο θαη καδεύσ ηηο ζθαίξεο Γηα λα ρηππήζσ κηα θάξηα πξσηλή Καη ν ήιηνο θεύγεη θαη κέλνπλ νη κέξεο Να κνπ ζπκίδνπλ πσο πιεξώλεηαη ε δσή Βγαίλσ ζην δξόκν ζβήλσ ην ρξόλν ΢βήλσ απ’ ηε ζθέςε πσο ε θνύξαζε ζα βγεη Απηό πνπ δεηάσ εζύ γλσξίδεηο κόλν Μέζα ζηα κάηηα ζνπ λα δσ αλαηνιή Γηαηί δε ράζεθα κεο ηεο αλάγθεο ηα άδεηα κάηηα Γηαηί δελ πήξα κε ξσηάο θσλή πξνζθπλεηή Να ιέσ όια είλαη ίδηα δελ αιιάδεη ηίπνηα Καη λα αθήλσ ηε δσή κνπ ζηε ζησπή Παίξλσ έλα δξόκν πνπ δε μέξσ πνπ κε βγάδεη Καη δε γλσξίδεηο λα κνπ πεηο νύηε θαη εζύ Απηό πνπ μέξσ ε ςπρή κνπ ζα γεξάζεη Αλ κεο ηα κάηηα ζνπ ν ήιηνο δελ ζα βγεη Γηαηί δελ θξύθηεθα από ηνλ ήιην θαη ηε λύρηα Γηαηί δελ έρσ κηα ήζπρε πξνβιέςηκε δσή Να ιέσ δελ πεηξάδεη δελ αιιάδσ ηίπνηα Γηαηί ηα κάηηα κνπ ζα έβιεπεο πιεγή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

80


Με κνπ Μηιάο Μόιηο απιώλεη ην ζθνηάδη ην πνιύ Σξέρνπλ ηα όλεηξα λα βξνπλ θαηλνύξγην δξόκν Με κνπ κηιάο βνπηάσ εληόο Να θνιπκπήζσ ζηελ αιήζεηα κόλν ΋ηαλ θνηηάδσ ηνλ απέξαλην νξίδνληα Κάηη μππλάεη ζηε ςπρή κνπ Σα βιέπσ όια πάιη αζήκαληα Κη αζήκαληε όιε ηε δσή κνπ Με κνπ κηιάο βνπηάσ εληόο Να θνιπκπήζσ ζηελ αιήζεηα κόλνο Κη αλ ζηελ αιήζεηα δσ πσο έρεη αγάπεο θσο Παληνύ αγάπε ζα έρεη ν λένο δξόκνο Θέισ λα ξίμσ όια ηα ιάζε κνπ ζηε ζάιαζζα Να μερξεώζσ όηη ρξσζηάσ ζηε δσή κνπ Να κείλσ ειεύζεξνο κε απηά πνπ δηάιεμα Καη λα αγαπήζσ πάιη ηε θσλή κνπ Με κε ρηππάο πνλάσ πνιύ Απ’ ηηο κέξεο πνπ ηζαιάθσζε ν θόβνο Οη πεηλαζκέλνη λα ’λαη θόθθηλνη ζηξαηνί Καη άξπαγαο ζηνλ θόζκνο ηνπο ν λόκνο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

81


Σίπνηε Αδύλαην Όηαλ ην Αγαπάο Πνηέ έλα πνδήιαην ζηε ιήζε δε πεηάο Σνλ άλεκν πνπ γλώξηζεο καδί ηνπ ζηα ηαμίδηα Σα κάηηα ζνπ πνπ έβαςεο κε ρξώκα λα θξαηάο Να θαίλνληαη νη επνρέο ζαλ παηδηθά παηγλίδηα Σίπνηε αδύλαην όηαλ ην αγαπάο Σίπνηε δελ ράλεηαη κέζα ζην θσο αλ κέλεη Σίπνηε αδύλαην όηαλ ην αγαπάο Φηηάρλεηο βνπλά θαη ζάιαζζεο κέζα ε ςπρή λα κέλεη Αρ ηα κάηηα αγγέινπ ζαλ θνηηώ ζεέ κνπ ΢ην ρνξό ηνπ αλέκνπ ην θηιί ηαηξηάδεη Αρ ηα κάηηα αγγέινπ ζαλ θνηηώ ζεέ κνπ Σν θνξκί κνπ βξάδεη γηα αγθαιηά θσλάδεη Μείλε αθόκε ιίγν λα ρηππώ ην γθξίδν Τιηθά δελ έρσ κε θηιηά αληέρσ Αρ ηα κάηηα αγγέινπ ζαλ θνηηώ ζεέ κνπ Ζ θσλή κνπ αιιάδεη ην ζεό θσλάδεη Σίπνηε αδύλαην όηαλ ην αγαπάο Σίπνηε δελ ράλεηαη κέζα ζην θσο αλ κέλεη Σίπνηε αδύλαην όηαλ ην αγαπάο Καπλόο όηαλ ρξεηάδεζαη πάληα από απηό ζα βγαίλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

82


Σν ΢πίηη κε ηα Όλεηξα Γλώξηδα κόλν ε βξνρή Σνλ ήιην πσο ηνλ ζηέιλεη Γηα λα νξγώζεη σθεαλνύο Να βξεη ηνλ λαπαγό Πώο λα γλσξίδσ ρξώκαηα Ο ήιηνο αλ κνπ θέξλεη ΢ηελ αγθαιηά κνπ ήζνπλ κηθξόο Ο ήιηνο κνπ ν γηνο Σα θόθθηλα θαλάξηα κνπ Πνπ πέξαζα ηνπο δξόκνπο ΢ηε ιήζε ηνπο ηα πέηαμα Μόιηο γελλήζεθεο Μα ηώξα πνπ κεγάισζεο Ο ήιηνο κνπ έρεη θέξεη Καη ρξώκαηα θαη κνπζηθή Μα πάλσ απ’ όια θσο Πήξα από ζέλα εληνιή Φσλή λα βξσ θαη πάιη Να βξσ θαηλνύξγηα βήκαηα Να βξσ αλαηνιή Θα έξζεη ε λύρηα λα κε πηεη Μα ζα δηςάζεη πάιη ΢ην ζπίηη κε ηα όλεηξα Θα ζβήζεη απ' ην θσο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

83


Ζ Αλαπλνή ηνπ Άληξα είλαη ν Γξόκνο Κνηηάδσ ηαμίδηα κεο ην θιηηδάλη Να βξσ κηα ειπίδα θη όπνπ κε βγάιεη Πεξλάσ απ’ ην δάζνο ρηππάεη αέξαο Με άγξηα βνή ζαλ λόκνο κε απεηιεί Μέζα ζην ιάζνο κε ξίρλεη ην πάζνο Μα ηνπ άληξα ε ςπρή ζέιεη θίλδπλν λα δεη Μηα πεξηπέηεηα ρσξίο ζσζηό ή ιάζνο Να πεξπαηά ζηα ζύλλεθα λα κε παηά ζηε γε Θέισ λα παίμσ ηε δσή κε ηνπο έμσ Να πάξνπλ θσηηά ηα κάηηα κνπ μαλά Θέισ λα ηξέμσ ζηε ζάιαζζα κέζα Να θάλσ κηα βνπηηά λα βξσ ςπρή μαλά Γεκάηνο κε δξόκνπο θνηηάδσ ηνπο λόκνπο Σσλ κόλσλ ε θσλή είλαη ε ζησπή Σνπ άληξα ν λόκνο ζα είλαη πάληα ν δξόκνο Μα ηνπ άληξα ε ζησπή ζα είλαη ππνηαγή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

84


Άζε κε λα Ολεηξεπηώ ΋ζν ε κέξα κνπ θσλάδεη θαη ρηππά Καη ηα ζθπιηά κε θπλεγάλε ζηα ζνθάθηα Σν νπξάλην ηόμν ζα αξγήζεη κα ζα ’ξζξεη Καη ήιην ζα κνπ θέξεη ε βξνρή ΋ια ηα ρξώκαηα ζηα κάηηα κνπ ζα απιώλεη Σν νπξάλην ηόμν αλ ζθαιώζεη θάπνπ εδώ Σα κπζηηθά ηνπ θόζκνπ ζην κπαιθόλη Ο νπξαλόο ζα καξηπξάεη ην πξσηλό Άζε κε ηώξα κε ην ζώκα ζνπ λα παίμσ Να κε θνβάκαη απ’ ηνλ ςεύηηθν βπζό Έλαο αηρκάισηνο αθόκε κεο ηε πόιε Σνλ εηζβνιέα λα ιαηξεύσ γηα ζεό Άζε κε ηώξα κε ην ζώκα ζνπ λα παίμσ Άζε κε λα νλεηξεπηώ Δγώ ηε λύρηα ηε θνβάκαη από ζπλήζεηα Γηαηί παιηά ήκνπλ ην άγλσζην λεζί Άζε κε ηώξα κε ην ζώκα ζνπ λα παίμσ Γηαηί ν θόβνο κνπ δεηάεη λα μαλαξζεί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

85


Πίζσ από ηνλ Καζξέπηε Λίγα πνπ δίλεη ν θαηξόο ΢ηα κάηηα ηα θξαηάσ Να ηα κνηξάδσ όπνπ αγαπώ Αληί λα ηα πεηάσ Πόζεο θνξέο άθνπζα απηόο ΢ηα ζύλλεθα κηιάεη Δδώ θνηκήζεθε ν ζεόο Θλεηόο ήηαλ θαη πάεη Πίζσ από ηνλ θαζξέπηε ζαο Κη απόςε κάηηα άδεηα Σν ζθνηάδη ππθλό λα πέθηεη Να γεκίδεη ηα ζηάδηα Απίζαλα ηα ιόγηα ζαο Μα ζβήλνπλ ζαλ θσηηέο Ο θόζκν ζαο αιιάδεη ΋πσο νη επνρέο Απίζαλα ηα όλεηξα Μα κνηάδνπλ κε βξηζηέο Αιιάδνπλ ρξώκαηα πνιιά Καη δνπλ κε πξνζεπρέο Μέζα ζηα δσκάηηα Μόλν ρηόλη κέλεη Αλ ζπάζεη ν θαζξέθηεο ζαο Σν ζθνηάδη κπαίλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

86


Οη Μεζπζκέλνη ηεο Κπξηαθήο Λίγα ηξαγνύδηα ε δηθή κνπ νπηνπία Υηιηόκεηξα αηώληα πνπ δεηάλε αγθαιηά ΢αλ κεζπζκέλνη Κπξηαθή ζηε επαξρία Πνπ κέλνπλ κνλάρνη κε έλα ιάζνο ζηελ θαξδηά Με δηόδηα ηα όλεηξα πεξλάσ γηα ρξόληα Γηα λα θνηηάδσ θαινθαίξηα θξπθά Γηα ζέλα λα θάλσ ρηιηόκεηξα αηώληα Κη αο πέθηνπλ ζην δξόκν κνπ ρηιηάδεο θαξθηά Με δηόδηα ηα όλεηξα πεξλάσ γηα ρξόληα Γηα λα βξεζώ ζηε δηθή ζνπ αγθαιηά Γηα ζέλα λα θάλσ ρηιηόκεηξα αηώληα Γηα λα αλάςσ ηε θσηηά ζηε θαξδηά Σε λύρηα ηα δέληξα κνπ κνηάδνπλε ρέξηα Καη κνπ ζπκίδνπλ ηε δηθή ζνπ αγθαιηά Μα ηώξα ν ρξόλνο είλαη έξεκνο δξόκνο Πέηξεο λα ξίρλεη ζην όλεηξν θη απηό λα πνλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

87


Ζ Αζεκέληα Οκίριε Μηα λεξάηδα ιέλε νη κύζνη ΢ε κηα Πξέζπα έρεη θσιηά Πέηξεο ζηα ζύλλεθα πεηάεη ΢αλ ε αγάπε μαγξππλά Μαδεύεη αζηέξηα απ’ ην θύκα ΢ηελ αγθαιηά ηεο ηα θξαηά Σα ζθίγγεη κε ηα δπν ηεο ρέξηα ΢αλ λα ’ηαλε κηθξά παηδηά Κη όηαλ ε ζιίςε ηε δπγώλεη Παίξλεη ην ρηόλη αγθαιηά Καη ν ρεηκώλαο ηε ζπκώλεη Πνπ ηνπ πιεγώλεη ηελ θαξδηά ΢ηελ αζεκέληα ηελ νκίριε Πάλσ ζην θύκα πεξπαηά Υνξεύεη θάησ από ηα αζηέξηα Υνξεύεη, ράλεηαη, πεηά ΢ηελ αζεκέληα ηελ νκίριε Γέιηα αθνύγνληαη ζπρλά Μηα λεξάηδα ρίιηα ρξόληα Πέηξεο γεκίδεη ηελ θαξδηά Σνλ έξσηά ηεο κπζηηθό θξαηάεη Μα πάληα ε αγάπε ζα πνλά Μηα λεξάηδα ρξόληα ηώξα ηξαγνπδάεη Νύρηα πνπ ν έξσηαο ρηππά Κη όηαλ ζηα ζύλλεθα καθξηά πεηάεη Βιέπεη ηνλ έξσηα ζηνλ ΋ιπκπν μαλά Έλα ζεό πνπ κόλν μέξεη λα μερλάεη Μα απηή ηνπ ζηέιλεη ηα θξπθά θηιηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

88


Άγξην λεξό Πάξε βξνρή λα πηεηο θεξλώ Βάι’ ην ζηαπξό ζνπ ζην ιαηκό Μήπσο θαη γίλεηο ε αγάπε κόλε ζνπ Πάξε θσηηά από θεξαπλό Βάι’ ηε ζην ζώκα λα θαώ Φάμε έλα ηξόπν λα κελ είκαη ην ηηκόλη ζνπ Πώο λα πεξάζσ πνηακό Άγξην λεξό ζα ηξέρεη απ’ ην ζώκα ζνπ Πώο λα ζσζώ ζηελ παγσληά Θα καξκαξώζσ πάιη ζην ρεηκώλα ζνπ Πώο λα αλέβσ ην βνπλό Υηόλη ζα πέθηεη απ’ ηα κάηηα ζνπ Θα κε θνηηάο ζαλ θαύζηκν πιηθό ΢αλ μύιν λα δεζηάλεηο ηα θνκκάηηα ζνπ Βγάι’ ην ζηαπξό ζνπ απ’ ην ιαηκό Γώζ’ ηνλ γηα δώξν ζην ζεό Μήπσο θαη αθνύζεη ηε ζπγλώκε ζνπ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

89


Πάληα Φέκαηα Λεο Πάξε αλάζα θαη πεο Γελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα Πάληα ςέκαηα ιεο Πάξε αλάζα θαη πεο Μόλν δίρσο θηιί Θα εξεκώζεη ε δσή Άζε ηηο ελνρέο Καη από ιίγεο ξσγκέο Με κεηξάο γξαηζνπληέο Πάξε ζώκα θαη πηέο Γηαηί είλαη νη ώξεο δσέο Πάξε αλάζα θαη πεο Γελ αξρίδσ ηα όλεηξα Με ζεκαίεο παιηέο Κη όηαλ κείλεηο γπκλή ΢ηεο δσήο ηε ζθελή Πάξε αλάζα θαη πεο Γελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα Σώξα αξρίδνπλ γηα δεο Πάξε θόξα θαη βξεο Μεο ην δξόκν θσλέο Γελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα Σώξα αξρίδνπλ λα ιεο Πάξε έλα θξαζί Μέζπζε ηηο ζηηγκέο Έλα ζύλλεθν θόθθηλν Πεξηκέλεη γηα δεο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

90


Ζ Μόλε Αιήζεηα Έρεηο ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά Σν κέιινλ λα κε βιέπεηο Σν γέξν θόβν πξνζθπλάο Σε κνλαμηά ζεά Αθνύο ηεο λύρηαο ηε θσλή Μα εζύ θσλή δελ έρεηο Ζ κόλε αιήζεηα πνπ είπεο ρζεο Ζ αγάπε έρεη θσηηά Πνηέ δελ είλαη κόλνο ν κεγάινο θόβνο Δζύ ηνλ θσλάδεηο, ηνλ θξνληίδεηο θαη ηνλ δεηο Πνηέ δελ είλαη κόλνο ν κεγάινο θόβνο Με ηελ ςπρή ζνπ εζύ ηνλ ζπληεξείο Βιέπεηο ζηε κέξα ηηο δσέο ΢σζηά ηηο αληηγξάθεηο Μα ζε ρηππάλε μαθληθά Οη αιήζεηεο ζαλ μππλάο ΢ε πόιεηο πνπ είλαη ακαξησιέο Αιήζεηεο κε γπξεύεηο Ζ κόλε αιήζεηα πνπ είρεο ρζεο Ζ πέηξα ηεο θαξδηάο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

91


Σν ΢πίηη κνπ ηώξα είλαη Νεζί Πήγα ζην ρσξηό πνπ έρεη βπζηζηεί Μέζα ζην λεξό απ’ ηνλ πνιηηηζκό Μπήθα ζηελ εθθιεζηά πνπ είρα βαπηηζηεί Πήξα έλα ζηαπξό ιίγν πξηλ πληγώ Σν ζπίηη κνπ ηώξα είλαη λεζί ΢ηε ιίκλε θη όιν βνπιηάδεη Μηα επθαηξία γηα θάπνηνπο ρξπζή Να ζβήζνπλ ηηο κλήκεο ζην αγηάδη Σν ζπίηη κνπ ηώξα είλαη λεζί Καη ςάξηα γπξίδνπλ ζηνπο δξόκνπο Δίλαη ππέξνρε απηή ε επνρή Ζ κλήκε λα είλαη ηειείσο ζβεζηή Πήγα ζην ρσξηό θη όια είραλ ραζεί ΢ηα λεξά ηα ρξόληα Μόλν νη θσλέο πνπ άθνπγα παηδί Μείλαλε αηώληα Έρσ ην ζηαπξό ζε ηόπνπο καθξηλνύο ΢ε πόιεηο πνπ έρνπλ ζθόλε Μα όιν κνπ δεηά αέξα απ΄ ην βνξξά Ζ κνλαμηά ζθνηώλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

92


Γηαηί Πνιέκεζεο Παππνύ Με κε ηξαβάο πάιη απ’ ρέξη Θέισ λα κείλσ κηα λύρηα κνλαρόο Σα παξακύζηα λα μππλήζνπλ Μόιηο αλάςσ πάιη θσο Γηαηί πνιέκεζεο παππνύ κέζα ζηα θξύα Ο Δθηάιηεο πάληα ζα ππάξρεη ζηε γσλία Γξόκν λα δείμεη ζηνλ ερζξό γηα λα πεξάζεη ΢θαίξα λα ξίμεη θαη ηα κάηηα κνπ λα ζπάζεη Γηαηί πνιέκεζεο παππνύ κέζα ζηα θξύα Σώξα ηα πξάγκαηα αιιάμαλ ζηελ πνξεία Με κε θνηηάο από ςειά κε απνξία Κνίηα γηα πνηνπο πνιέκεζεο ζηελ Αιβαλία Με κνπ κηιάο ζαλ λα είκαη μέλνο Γηαηί είκαη ν ίδηνο ζπλερώο Δγώ παηξίδεο δελ αιιάδσ Να έρσ ηηο κέξεο κνπ ζην θσο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

93


Μηα Μηθξή Πξνζεπρή ζηελ Αγάπε Κόξλεο πνπ νπξιηάδνπλ θαη ρηππάλε ην θνξκί Κνπξαζκέλα κάηηα από αλάζεο ην πξσί Νύρησζε θαη θεύγεη ζαλ γξηά ε Κπξηαθή Νύρησζε θη αθόκε είλαη ε άλνημε κηζή Έθηαζε ε Γεπηέξα λα είλαη ίδηα θαη απηή Κη έμσ αθόκε ε άλνημε κα κέζα κνπ αξγεί Άθεζα ζθξαγίδεο ζην γξαθείν θαη ραξηηά Βγήθα λα αθνύζσ κνπζηθή κε αθνπζηηθά Μηα κηθξή πξνζεπρή ζηελ αγάπε ζα πσ Πξηλ πηαζηώ ζηεο ζπλήζεηαο ηα κεγάια ηα δίρηπα Μηα κηθξή πξνζεπρή ζηελ αγάπε ζα πσ Να μεθύγεη ε δσή απ’ ηε καύξε ηε λύρηα ΢αλ παγηδεπκέλνο πνπ έρεη ζπάζεη ε θιεηδαξηά ΢ε ραξηηά ξηγκέλνο ζε βαξηά ινγηζκηθά Άθεζα ζθξαγίδεο ζην γξαθείν θαη ραξηηά Δίπα λα κηιήζσ κε ηνλ άλεκν μαλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

94


13 Γελάξε ΢άββαην Σελ ώξα πνπ κε ρηύπεζε απηνθίλεην Θαξξώ πσο άθνπζα θσλή λα πεξηκέλσ Μηα βόιηα ζα έθαλε ε ςπρή λα δεη Σν ζώκα κνπ ζηελ άζθαιην πεζκέλν Ννκίδσ θξύσζε πνιύ θη απηή Καη βηάζηεθε ζην ζώκα λα γπξίζεη Καη εληνιή κνπ έδσζε ε θσλή Να ζεθσζώ ζε έλα ιεπηό γηαηί ε ςπρή ζα ζβήζεη Γέθα ηξεηο Γελάξε ΢άββαην Σν ζώκα κνπ ζηελ άζθαιην ξηγκέλν Να πεγαίλσ ην ηαμίδη γηα ην αζάλαην Να θσλάδεη ε ςπρή κνπ εδώ κέλσ Γέθα ηξεηο Γελάξε ΢άββαην Σν κεραλάθη κε ην αίκα κνπ βακκέλν Να πεγαίλσ ρέξη-ρέξη κε ην ζάλαην Να θσλάδεη ε ςπρή κνπ εδώ κέλσ Θπκάκαη γέιαζα πνιύ ελώ πνλνύζα Γηαηί είρα πάιη ζεθσζεί θαη πεξπαηνύζα Πέξαζε ν ήιηνο λα κε δεη λα εμεγήζεη Σε βόιηα πνπ έθαλε ε ςπρή θαη είρε γπξίζεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

95


Οη ΢ηέγεο ηηο Φσηηάο Σν πινίν πνπ δελ πξόζερε ΢ε βξάρνπο βξήθε λύρηα Καη ε ζάιαζζα ην ηζάθηζε ΢ε κηα κόλν ζηηγκή Καη ν θήπνο ησλ νλείξσλ καο Πνπ αέξαο ήηαλ θξύνο ΢ε κηα κπόξα ζθόξπηζε Καη ράζεθε ζηε γε ΢ηηο ζηέγεο ηηο θσηηάο Πώο λα έξζεη ε αγάπε ΢ηηο θιόγεο ζα θαεί Θα κνηάδεη κε απηαπάηε ΢ηηο πόιεηο ηηο ςεπηηάο Πώο λα έξζεη ν ζεόο Σα όλεηξα ζα βξεη Να θαίγνληαη ζην θσο Πεηάλε ελνρέο ΢ην πιήζνο νη αζηνί Θεάκαηα θηελά Πνπ θαίλε ηα κπαιά ΢ηηο ζηέγεο ηηο θσηηάο Πνπ είκαη εγώ θη εζύ Θέισ λα κνπ κηιάο Μήπσο θάηη ζσζεί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

96


Ο Μηθξόο Φεύηεο Μαθξηά ξίρλσ ζηε ζάιαζζα ράξηηλα θαξαβάθηα Γηα λα ξσηήζσ ηνλ κηθξό θαη ςεύηε εαπηό κνπ Πσο γίλεηαη ζηηο πξνζεπρέο λα βξσ ηα κπζηηθά κνπ Πσο θεύγνπλε νη ελνρέο θαη θξύβνληαη ζηελ άκκν ΢ε έλα δσκάηην πξνζπαζώ ην ρξόλν λα θιεηδώζσ Μα ζαλ δξνκέαο αόξαηνο ράλεηαη ζηνλ αέξα Καη είλαη αδύλαην θαλείο πνηέ λα ηνλ θιεηδώζεη Αθνύ ρηππάεη ζηα θξπθά θαη ράλεηαη ζαλ ζθαίξα Μαθξηά πεηνύλ ηα ζύλλεθα καθξηά ηα ιίγα αζηέξηα Γη’ απηό πεηάσ ζηνλ νπξαλό ηα άζπξα πεξηζηέξηα Γη’ απηό ραξίδσ όζα κπνξώ θαη κέλσ κε άδεηα ρέξηα Γηα λα κε γξάςεη ν ζεόο ζε θαζαξά ηεθηέξηα Κάπνην θνρύιη ίζσο βξσ ζηελ άκκν κεζεκέξη Να αθνύσ ζην δξόκν θύκαηα από έλα θαινθαίξη Κη έηζη ζην ζώκα κνπ ίζσο βξσ έλα θηιί ην βξάδπ Πνπ έθπγε απ’ ηνλ ύπλν ζνπ θαη κε έβαιε ζεκάδη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

97


Σν Αόξαην Λάζν Ππθλή νκίριε ζηελ πόιε ΢ύλλεθα άζπξα ε ζθεπή Φάρλσ ζην δξόκν ζπγλώκε Φίινπο παιηνύο ζην ραξηί Φσλέο αθήλνπλ ζεκάδηα Πέηξεο ρηππάλε κε νξγή Κάπνηνη καιώλνπλ κε γάηεο Πνηνο ζα αξπάμεη ςσκί Βξίζθσ ζην δξόκν αγάπεο Πνπ έρνπλ βακκέλν καιιί Κξύβνκαη κεο ηνπο δηαβάηεο Πξηλ κε ηξνκάμεη ε αιιαγή Κιείλσ ηε λύρηα θαη βγαίλσ ΢ηνπ ήιηνπ ην θίηξηλν κάηη Να ξίμσ πάιη ην ιάζν Σν αδύλαην γηα λα πηάζσ Σν θόβν εγώ ηνλ γλσξίδσ Απ’ ην νγδόληα θαη θάηη ΋ηαλ ζηνλ πξάζηλν ήιην Δίδα ην όλεηξν ιίγν Με έλα θαθό ζεκαδεύσ Μεο ζηε ζησπή όηαλ κέλσ Κη αθνύσ θσλέο ηνπ παηέξα: Μαύξν ζθνηάδη εδώ πέξα Βιέπσ ην θαύιν ζπαζκέλν ΋πνπ ρηππά ε αγάπε Βάδσ ην γθξίδν ζε θύθιν Με έλα θηιί ήιην δείρλσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

98


Γηα Μαμηιάξη έλα ΢ύλλεθν Δζύ λα θέξλεηο καμηιάξη έλα ζύλλεθν Να πξαζηλίδεη ην θεγγάξη ζην ζθνηάδη Κη εγώ ιηβάδη καγηθό κα όρη αδύλαην ΋ηαλ ζα θεύγεη ε βάξθα άδεηα γηα ηνλ Άδε ΢ηνλ νπξαλό πηα ην θεγγάξη λα είλαη αζήκαλην ΋ηαλ ηα ρείιε ζνπ αγγίδσ θσο λα γίλσ ΋ηαλ ε αύξα ζνπ κε δηώρλεη απ’ ην ιίγν Υηππάσ ην θόβν κνπ βξίζθσ λεξό θαη πίλσ Δζύ λα θέξλεηο καμηιάξη έλα ζύλλεθν Να κείλσ εδώ πνιύ λα πξνζπαζήζσ Να ζθάςσ ρώκα θαη ηηο ήηηεο λα αθήζσ Σε κάρε κνπ λα δώζσ λα θεξδίζσ Δζύ λα θέξλεηο καμηιάξη έλα ζύλλεθν Από ηνλ θόζκν κνπ λα ξίμεηο θη άιιν ζύλνξν Να βιέπσ απ’ ηα κάηηα ζνπ ειεύζεξν νπξαλό Καη απ’ ην ρώκα ζηήξηγκα λα βξσ λα ζεθσζώ Μα απηόλ ην θήπν πνπ είδεο πξώηε ζε άιιν ζύλλεθν Με ηνλ αγγίμεηο ην αζηέξη ζα ζε πάξεη Καη κε αθήζεηο πίζσ κόλν κνπ θαη αζήκαλην Να πεξηκέλσ ηνλ βαξθάξε λα κε πάξεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

99


Ζ ΢πκκνξία Πίζσ ηνλ ρξόλν λα γπξίζεηο ζνπ δεηάσ ΢ε κηα παξέα γεηηνληάο ζέισ λα πάσ ΢ηα όλεηξά κνπ πέηξεο λα πεηάσ Σεο κνλαμηάο ηα ηδάκηα λα ηα ζπάσ Μηθξά θνξκηά πνπ έθξπβαλ άγξηα αγόξηα Φνξνύζαλε θαζθόι θαη παλσθόξηα Σελ πείλα ηνπο ρνξηαίλαλ απ' ηα ρλώηα Ήηαλ ηα βήκαηά ηνπο ζηε δσή ηα πξώηα Πίζσ ην ρξόλν λα γπξίζεηο ζνπ δεηάσ ΢ε ζπκκνξία ηνπ απνγεύκαηνο λα πάσ Με κνπ ραιάζεηο ην όλεηξό κνπ δελ γειάσ ΢ε ζπκκνξία ηνπ απνγεύκαηνο λα πάσ ΢ε κηα παξέα γεηηνληάο πνπ έγηλε κύζνο Υηππνύζα θαη ραλόκνπλ σο ζπλήζσο Σνλ νπξαλό ζεκάδεπα ζην ζηήζνο Υαινύζε ε ζθεληόλα σο ζπλήζσο ΢ηα όλεηξά κνπ πέηξεο ζα πεηάσ Σεο κνλαμηάο ηα ηδάκηα λα ζνπ ζπάσ Με κε μππλήζεηο λα κε αθήζεηο ζην δεηάσ ΢ε ζπκκνξία ηνπ απνγεύκαηνο λα πάσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

100


Έλα Παξάζπξν λα Βιέπνπλε νη Μέξεο Έρσ ζηα κάηηα κνπ ηα ρείιε ζνπ θαη ηξέρσ Μέζα ζηνλ άλεκν ηελ αύξα ζνπ δεηώ ΢ηαγόλα κεο ην ςέκα κνπ λα ζε έρσ Αλαπλνή ζηνλ άγξην ηνλ θαηξό Έλα θηιί ζνπ ςάρλσ γηα λα αληέρσ Ξππλώ ηνλ άλεκν πνπ βξίζθεζαη ξσηώ ΢ηελ αγθαιηά ζνπ κηα Άλνημε αλ δσ Δκέλα ίζσο βξσ θαη αο κε ζε έρσ Υηππώ ην ζύλλεθν λα πέζνπλ νη επρέο Να ζνπ γεκίζσ κηα βάξθα κε απηέο Κάησ απ’ ηνλ ςεύηε νπξαλό κε πξνζεπρέο Φηηάρλσ κηα ζάιαζζα ηαμίδη γηα λα έρσ Έρσ ζηα ρείιε κνπ εθείλν ην θηιί Πνπ δηώρλεη ηε ζθνπξηά θη όιεο ηηο μέξεο ΢ηαγόλα κεο ην ςέκα κνπ εζύ Έλα παξάζπξν λα βιέπνπλε νη κέξεο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

101


Γπάιηλν Άζηξν Σα κάηηα πνπ ςάρλσ ε πόιε ηα θξύβεη Ζ κέξα κνπ πέθηεη θαη κε γύςν είλαη εδώ Φπρή δεηάεη λα πεξπαηήζεη Μα απηή αλ δώζσ ζα ηειεηώζσ θη εγώ Φπρή κνπ άγξηα αηώληα ζηε γσλία ΢ε έρσ πεηάμεη ζαλ ραξηί ζηνλ νπξαλό ΢ε έρσ αθήζεη ζε αγσλία Να βξσ ηα κάηηα πνπ μππλάλε ην ζεό Μπήθα ζην καύξν λα βξσ ην άζηξν Πνπ θέξλεη αηώληα θώηα ζηε δσή Μνπ είπεο όκσο λα ην πεηάμσ Γηαηί ε αιήζεηα ηνπ δαιίδεη ζαλ θξαζί Μπήθα ζην καύξν λα ζε αιιάμσ Να ην ρηππήζσ θαη καθξηά λα ζθνξπηζηεί Βξήθα ηα ρξώκαηα γηα λα ην βάςσ Μα δελ βνήζεζε θαλείο νύηε θη εζύ Γελ κε πεηξάδεη αλ ζα θνηηάδεηο Σε κνλαμηά πνπ έζηεηιε ε δσή Θα ήζεια όκσο λα κνπ θσλάμεηο Σν γπάιηλν ην άζηξν λα θξπθηεί Έρσ αθήζεη ζε κηα γσλία Φσηνγξαθία από ηελ άιιε κνπ δσή Σν ζώκα κνπ μέλν κε ηελ ίδηα αγσλία Γηςάεη θαη πάιη γηα εθείλν ην θηιί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

102


Σα Μάηηα ηεο Καξδηάο Ο ήιηνο κόιηο δύζεη ηα αζηέξηα ζα μππλήζνπλ Καη δξόκν ζα ζνπ δείμνπλ γηα λα παο Απ’ ηα κεγάια ιόγηα ζε ρακειά ππόγεηα Δθεί πνπ αλαπλένπλ νη αιήζεηεο ηεο θαξδηάο Απ’ ηα κεγάια ιόγηα ζε αιεζηλά κεγάια Δθεί πνπ ζα έρεηο ιίγα λα αγαπάο Δθεί πνπ δελ δεηάλε ηηο ςπρέο ξνιόγηα Δθεί πνπ αλαπλένπλ νη αιήζεηεο ηεο θαξδηάο ΢ηνλ άλεκν λα ηξέρεηο λα κπνξείο λα αληέρεηο Μηθξέο επαλαζηάζεηο ηε ζηάζε λα πεξλάο Σνπ θαηξνύ ηα δάξηα λα παίδεηο θαη λα αληέρεηο Μηθξέο επαλαζηάζεηο λα δεηο θαη λα γειάο Αθόκα θη όηαλ ράλεηο ηελ ςπρή κε ράλεηο Γηαηί ζα κείλεηο πίζσ λα θνηηάο Ο θύθινο όηαλ θιείλεη θάπνπ ε δσή ζα κείλεη Σα κάηηα ζα ζηε δείμνπλ ηεο θαξδηάο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

103


Ο Υάξηεο Αθήλσ αγάπεο κνπ κόλεο Σξαβώ αλνηρηά γηα λα βγσ Να βξσ ηα λεζηά ηα θξπκκέλα Σνλ ήιην έλα θίιν παιηό Μηιάσ ζην θύκα ρακέλνο Κη απηό κε ξσηά κε βνή Σα ρξόληα πσο γίλαλε μέλα Μα απάληεζε δίλσ ζησπή Οη γιάξνη θνληά κνπ πεηάλε Φσλάδνπλ λα ζηξίςσ μαλά Αλνίγνπλ ηνλ ράξηε θαη θεύγνπλ Πεηάλε ηηο ζθέςεηο καθξηά Σα άθεζα όια θαη λα ’καη ΢ηε ζάιαζζα γηα κηα βνπηηά Βαζεηά ζην βπζό θαη εληόο κνπ ΢ε απηό πνπ νλνκάδσ ην θσο κνπ Σα άθεζα όια γηα λα ’καη ΢ε κέλα ιηγάθη θαιά ΢πγλώκε λα πσ κόλν εληόο κνπ Να βξσ ην δηαθόπηε ζην θσο κνπ Νπρηώλεη θαη αθόκε ζηηο μέξεο Ννκίδσ πσο είκαη θνληά Κνηηάδσ ηνλ ράξηε ζαλ ςέκα Γαιάδηνο αέξαο θπζά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

104


΢ηνλ Αζύξκαηό ζνπ Κόζκν ΢ηελ αλάζα κνπ δεζηαίλσ ιόγηα ζπλσκνηηθά Γηαηί ζέισ ηελ αγάπε κνπ λα βιέπσ Καη ηνλ ήιην λα ζπκώλεη όηαλ έρεη ζπλλεθηά Να κνπ ξίρλεη ιίγε ζθόλε αλ δελ πξνζέρσ ΢ηα κεγάια κνπ ηα ζρέδηα ηα θνξκηά έρσ γπκλά Πνπ κε ρξώκαηα ειπίδσ λα ηα ληύζσ Καη ν αέξαο πνπ θπζάεη κνπ αθήλεη ζηγνπξηά Μεο ηα κάηηα ζνπ λα βιέπσ λα παηήζσ ΢ηνλ αζύξκαηό κνπ θόζκν είλαη ν θόβνο κηα ζθηά Μόλν ν ρξόλνο είλαη ηέξαο πνπ κε ηξώεη Μα εγώ είκαη παηέξαο κε κσξό ζηελ αγθαιηά Σν πξσί θάζε Γεπηέξαο δείθηεο είκαη ζε ξνιόη ΢ηνλ αζύξκαηό κνπ θόζκν θάπνηνο κέζα κνπ κηιά Καη κε βγάδεη απ’ ηε λύρηα ζαλ παηέξαο Πξηλ ζε απηή γίλσ θη εγώ κεραλή πνπ αγαπά Καπζαέξηα θαη θσλέο κηαο πόιεο ηέξαο ΢ηα κεγάια ζνπ ηα κάηηα βιέπσ ρξώκαηα λσπά Κη έλαλ ήιην πνπ δπγώλεη θαη θνηηάδσ ΢αλ κεηέξα κε αγθαιηάδεηο ην θνξκί θεύγεη ςειά Σνλ αζύξκαηό ζνπ θόζκν όηαλ ζαπκάδσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

105


Μάζε λα Πεηάο Σώξα πνπ Όινη Πέθηνπλ Θα ζε ηξππήζνπλ κε ηα αγθάζηα ηνπο ην ζώκα Μα απ’ ην θνξκί ζνπ δελ ζα ηξέμεη ζηάια αίκα Θα βγαίλεη απ’ ηα κάηηα ζνπ κηα δπλαηή θσλή Καη ζα ρνξεύεη ειεύζεξε ζηνλ θαζαξό αέξα Μάζε λα πεηάο ηώξα πνπ όινη πέθηνπλ Μάζε θαη ζηηο ζθαίξεο ηνπο ινπινύδηα λα πεηάο Μάζε λα κηιάο ζε απηνύο κε ηε ζησπή ζνπ Σα αζηέξηα ζνπ ζηνπο θξάρηεο ζαλ θνηηάο Μάζε λα πεηάο ηώξα πνπ όινη πέθηνπλ Μάζε λα κηιάο αθνύ όια ζησπνύλ Μάζε λα αγαπάο απηά πνπ δίπια κέλνπλ Μάζε λα δεηάο ην δίθην όηαλ κηιάο Μάζε λα ιεο όρη ζε απηό πνπ όιν κηιάεη Μάζε λα ιεο λαη ζηνλ έξσηα ληθάεη Μάζε λα ιεο όρη ζην ηζρπξό γηα λα πνλά Μάζε λα αγαπάο λα πάλε όια θαιά Θα ζε ρηππήζνπλ κε ηα ςεύηηθα ηα ιόγηα Μα απ’ ζέλα δελ ζα πάξνπλ θακηά ζθαίξα Θα θαίλεηαη ζηα κάηηα ζνπ κηα θαζαξή ςπρή Καη ζα ρνξεύεη ειεύζεξε ζηνλ θαζαξό αέξα Μάζε λα πεηάο ζηα ζύλλεθα θη αο πέθηνπλ Μάζε λα ιεο ζήθσ ζην αδύλαην λα πξνρσξά Μάζε πσο αλ θεύγεηο ε ήηηα ζνπ ζα κέλεη Άλνημε παξάζπξν ζηνλ ήιην λα πεξλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

106


Δξσηεπκέλνο ή Αηρκάισηνο Πώο λα κπξίζσ ην πξσί ηεο άλνημεο αλαπλνή Πώο λα κπξίζσ ην βξεγκέλν ρώκα Θπκάκαη ιόγηα πνπ είρα βξεη: Να αλζίζεη θάπνηε ε ςπρή δελ θηάλεη κόλν ζώκα Πώο λα αιιάμσ ηελ ςπρή Κόβεη ν θαηξόο ην ζώκα Πσο λα γλσξίζσ ην θηιί Αλαηνιή δελ έρσ αθόκα Δξσηεπκέλνο ή αηρκάισηνο ΢θνηάδη ή ειεπζεξία Να ζεθσζώ είλαη θαηξόο Δίλαη ε κόλε επθαηξία Αθνύ ηα πάληα ζηε δσή Ζ γε ζα ηα ζηεξίδεη Δίλαη αζέβεηα γηα ηε γε Άλζξσπνο λα ηε βξίδεη Δξσηεπκέλνο ή αηρκάισηνο ΢θνηάδη ή ειεπζεξία Εεηάσ από 'ζέλα λα κνπ πεηο Σε ιέμε ηελ αγία Πώο λα αιιάμσ ηελ θσλή Να αξρίζσ άιια ζρέδηα Δίλαη παηξίδα κνπ ε γε ΢θεπή κνπ ηα αζηέξηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

107


΢αλ Πεηξαηήο ΢ηνλ θήπν αλ ζα κπεηο ηεο ζησπήο Γελ ζα ’ζαη κόλνο Αέξαο ζα θπζά από ην πξσί Φσλέο ζα θέξλεη δίπια ζνπ ν δξόκνο ΢ην πινίν ηεο θπγήο όηαλ ζα κπεηο Γελ ζα ‘ζαη κόλνο Δζύ θη απέλαληί ζνπ θαζηζηόο Θα ζνπ γειάεη ν ρξόλνο ΋ηη άθεζεο ζην ρζεο Δζέλα ζα θνηηάεη Καη κεο ζηηο ζησπέο Μηα πέηξα ζα πεηάεη ΋ηη άθεζεο ζην ρζεο Σα ιύηξα ζα δεηάεη Να δώζεηο άκα ζεο Μαθξηά ζνπ γηα λα πάεη ΢ε ’λα ιηκάλη αλ ζα κπεηο ζαλ πεηξαηήο Με ‘λα θαξάβη ζάπην ηεο γξακκήο Μηα ηαπηόηεηα ζα ςάρλεηο γηα λα βξεηο Αλ ζα πιεξώζεηο ιύηξα ην κπνξείο…

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

108


Σν Φηιί ηεο Γεπηέξαο (ζηίρνη από ην νκόηηηιν κπζηζηόξεκα)

Γελ κπνξώ λα θξπθηώ απ’ ηνπ ρξόλνπ ηε ζθόλε Σν θεπγηό κνπ κηα ζθαίξα ζην δηθό ζνπ ην ζώκα ΢ην Κηιθίο λα γπξίδεηο καύξα ξνύρα θαη κόλε Ξέξσ ζνπ ‘ρσ αθήζεη ηεο αγάπεο ην αίκα Έπηαζα ηνλ εαπηό κνπ βξήθα επαθή Σνλ αθνύσ θάζε βξάδπ λα κνλνινγεί Μηα ζπγλώκε μέξσ όκσο ηώξα δελ αξθεί ΢θαιηζκέλε ε αγάπε ζε ‘λα δέληξν πώο λα δεη Σν θηιί ζνπ κηαο Γεπηέξαο έρσ ζπκεζεί ΢ην κπαιό κνπ εηνηκάδσ επηζηξνθή Έλα κπζηηθό ηαμίδη ηέινο ή αξρή Πνπ ζα αιιάμεη κηα γηα πάληα ηε δσή Γελ κπνξώ λα θξπθηώ απ’ ηνπ ρξόλνπ ηε ζθόλε Να είκαη εθεί κηα θσλή κπζηηθή κε δηαηάδεη ΢ηε Γντξάλε ζα πησ ην λεξό πνπ κε αιιάδεη H ζηηγκή Αξεηή κε ηξνκάδεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

109


Σν Πνηήξη κε ηηο Κόθθηλεο Μέξεο Αλνίγεη ν θόβνο ην θαιάζη ηνπ γηα ζέλα Μηα νζόλε ζε δηαηάδεη: ΢ησπή Καη ν ρξόλνο πίλεη ην πνηήξη κνπ γηα κέλα Καη ε θσλή ηνπ είλαη όιν απεηιή Αλ ζα πεηάμσ κηα πέηξα κεο ην θύκα Πνιινί ζα πνύλε ν δεηιόο ρηππά λεξά Σνλ ύπλν όκσο έβαια όπσο παιηά ζεκάδη Έλα πνηήξη κε ηηο θόθθηλέο κνπ κέξεο πνπ γειά Έλα θηιί ζνπ άθεζα ζηελ πέηξα Γηα λα ην πάξεηο γηα ζπγλώκε ή ελνρή Να ην θνξάο ζε θάπνηα βξάδηα αληί γηα κπέξηα Να κε ζε αγγίδνπλ νη ζηαγόλεο ζηε βξνρή Έλα θξαζί ζνπ άθεζα ζηελ πόξηα Γηα λα ην πηεηο κέρξη λα θάςεηο ην θνξκί Να κνπ κηιάο σο ην πξσί κε άγξηα ράδηα Να κνπ δεζηάλεηο έζησ ιίγν ηελ ςπρή Αλ ζα θξπθηώ ζε κηα ζθηά θαη γίλσ βξάρνο Πξηλ κε αξπάμνπλε ηα καύξα ηα πνπιηά Πάξε ηα ρξώκαηα πνπ άθεζα ζηελ πέηξα Βάςε έλαλ ήιην θαη άθεζέ ηνλ λα πεηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

110


Να Λέσ Αθόκε ζε Αγαπώ Ο δξόκνο πνπ ζρεδίαζεο ΢ε έλα ραξηί λα ηξέμσ Έρεη επάλσ Μηα ππμίδα κε ραζώ Να βξσ έλα θόιπν Πσο λα ζβήλσ ην ζπκό κνπ Να ζπκεζώ κνπ ιεο πσο έπαηδα Μηθξόο πάιη θξπθηό Σα θόθθηλα ηα ζύλλεθα Να ζβήζσ απ’ ην κπαιό κνπ Πξηλ βγάισ απ’ ηα κάηηα κνπ Φσηηά κε απηή θαώ θη εγώ Πξηλ ξίμσ βάξνο ζηα θηεξά Δλόο παηδηνύ κέζα ηνπ πόλν Σώξα πνπ ζπάεη ην απγό Καη βγαίλεη ην εξπεηό Ρίρλσ ηνλ θξάρηε θαζαξίδσ ΋ια ηα καύξα απ’ ηελ θαξδηά Οη ιάζπεο πνπ έπεζαλ ζηα κάηηα Να θύγνπλ ζαλ πιπζνύλ μαλά Κη έηζη ζπκώλσ θαη ηηο πέηξεο βγάδσ Από ηνλ θόζκν κνπ καθξηά ΢πίηη δνπιεηά θη αθσλία Υέξηα πνπ ρηίδνπλ ηε θαξδηά Με ιεο πσο ράλσ αθνύ όιν δίλσ Δλώ καδεύνπλ ρξήκαηα νη πνιινί ΢ηε αλεθόξα κνπ ζθνηώλσ Σν άγξην πνπ έρσ ζηε ςπρή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

111


Καη βξίζθσ άζηξα πάιη κόλν Σν καύξν κνπ έρεη θξπθηεί Να δίλσ δύλακε θαη ξόιν ΢ην αδύλακν ιίγε θσλή Με ιεο ζπκώλεηο πνπ όιν ράλσ Δλώ θεξδίδσ έλα θνκκάηη εαπηό Γηα λα κπνξώ λα ζε θνηηάδσ Να ιέσ αθόκε ζε αγαπώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

112


Σα Μπζηηθά Σαμίδηα Πάιη καθξηά ζην άγλσζην Ο άλεκνο κε ζηέιλεη Φέξλεη βξνρή γηα λα κε πηεη Μα απηή κόλν κε δέξλεη Κάπνηεο βξαδηέο ηνπ έρσ πεη Λίγε δξνζηά λα θέξλεη Να ζηακαηήζεη λα ρηππά Καη ζέλα λα κνπ ζηέιλεη Απ’ ην θνξκί ζνπ ε θσλή Σνλ δξόκν λα κνπ δίλεη Γηα λα κπνξέζσ λα ληπζώ ΢ηε ρώξα πνπ κε γδύλεη Να κνπ κηιά ζαλ λα είζαη εδώ Κη έλα θηιί λα ζηέιλεη Σν ζώκα κνπ λα μεδηςά Σα ςέκαηα λα παίξλεη ΢αλ ην γαηί κε γξαηδνπλά Ζ λύρηα θαη κε γδέξλεη Βήκαηα θέξλεη θαη απεηιέο Μα ην πξσί ηηο παίξλεη Μεο ηε δσή κνπ δηαδξνκέο ΢ηα κπζηηθά ηαμίδηα Ο ζηίρνο κνπ λα πνιεκά Σνπ ράξνπ ηα παηγλίδηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

113


Ο Δπόκελνο ΢ηόρνο Βαξηά ηα πόδηα κνπ ηε λύρηα ΋ηαλ ζην πάησκα ζα δσ ιίγα απνθόκκαηα Παιηά ηαμίδηα πνπ είραλ πέζεη από βηβιίν Καη είραλ αθήζεη ζηηο αγάπεο κνπ αληίν Φίινη πνπ έξρνληαη ζηνλ ύπλν κνπ ηα ζπάλε Βγάδνπλ ην θάδξν ηεο ζπλήζεηαο απ’ ηνλ ηνίρν ΢πάλε όηη ζπάδεηαη ηε λύρηα δίρσο ήρν Καη ύζηεξα θάζνληαη κε γέιηα θαη θνηηάλε Σν θάξκαθν δεηάσ λα βγσ απ’ ηελ παγίδα Από απηή ηελ έξεκν πνπ ιέγεηαη παηξίδα Κη αλ θάλσ πσο δελ μέξσ ηε ζπληαγή ηελ είδα Καη είλαη κόλν ν έξσηαο γηαηξεηά ζηελ θαηαηγίδα Δίλαη ηα ιόγηα κνπ κέζα ζηε ζθόλε ΋ηαλ θνβάκαη λα πιπζώ κε έλα όλεηξν ΢αλ θαηαξξάθηεο πάληα ν ήρνο κνπ ζπκώλεη Αλ δελ βξεζώ ζε έλαλ ζηόρν ηνλ επόκελν Ρνιόη ν θιέθηεο ηεο δσήο κνπ θαη ηελ ζέιεη ΢ε θνκπνιόη ζαλ κηα ράληξα λα ηελ θιείζεη ΢ε κνλνπάηηα ηεο αλάγθεο λα ηελ ρηίζεη Γηα λα θνβάκαη λα θνηηάμσ ην όλεηξν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

114


΢’ Έλα Παξακύζη λα Βξεζνύκε Μόλνη Πέξα απ’ ηε θσηηά ε λύρηα κόλε Μέζα ζηε ζησπή κηα άγξηα δύζε Ίρλε πνπ ν ρξόλνο έρεη ζβήζεη Πάιη κεο ηνπ άλεκνπ ηελ πόιε ΢’ έλα παξακύζη πνπ ν ζεόο θξπώλεη Μήπσο θαηαθέξσ θάηη λα αιιάμσ Βξήθα ιίγα όλεηξα γηα λα ηα θάςσ ΢θόησζα ην θόβν κνπ γηα λα πεηάμσ Μήπσο θαηαθέξσ πάιη λα πεηάμσ Βξήθα ιίγε δύλακε θηεξά λα θηηάμσ ΢’ έλα παξακύζη λα βξεζνύκε κόλνη ΢θόησζα ην θόβν κνπ γηα λα πεηάμσ Πξηλ ζθνξπίζεη ε λύρηα όια ηεο ηα αζηέξηα Βξήθα ιίγα όλεηξα λα αληηγξάςσ ΢θόησζα ην θόβν κνπ γηα λα πεηάμσ ΢’ έλα παξακύζη λα βξεζνύκε κόλνη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

115


Να ΢βήζνπκε ηα Φέκαηα Θα έζπαγα ηα θάγθεια λα βγεηο Αλ κνπ έιεγεο πσο ε δσή είλαη σξαία Να πηεηο έλα πνηό θαη ήιην λα δεηο Να ζβήζνπκε ηα ςέκαηα παξέα Σα ιίγα απ’ ην βηόο ζνπ έλα πξσί Οη ηξάπεδεο ηα θνίηαδαλ σξαία Σε ιεία ηνπο αξπάμαλε καδί Κη μέλε είζαη πιένλ θαη ε κνηξαία Πσο είκαη δξόκνο ΢ηε γεηηνληά απηό γλσξίζνπλ νη γλσζηνί Μα είκαη κόλνο ΢ην πεξηζηέξη πνπ αλ ζηείιεηο θαη ραζεί Πσο είκαη δξόκνο Μα είκαη κόλνο θαη πεξηκέλσ έλα κήλπκα λα ’ξζεί Σειεηώλεη ν ρξόλνο ΢νπ ζηέιλσ έλα βόηαλν λα πηεηο Να βξεηο παιηέο αλαπλνέο πνπ ήηαλ σξαία Φηιί νη θύιαθεο δελ κε άθεζαλ γηαηί Μπνξεί λα ήηαλε απηή ε ζηηγκή κνηξαία Πεξίκελα θσλή ιίγν λα βξεηο ΢ην πξόζσπν ηα κάηηα ζνπ λα βάιεηο Να ζβήζνπκε ηα ςέκαηα λα πεηο Γελ ηέιεησζα ζα ζεθσζώ σξαία

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

116


Σα ΢ηδεξέληα Πνπιηά Κάπνπ καθξηά ζηνπ Αηγαίνπ ηνλ ράξηε Σε κνλαμηά ζηνπ ρεηκώλα ην θξάρηε Θα ηεο κηιάο θαη ζα αθνύεη βνπβή Μηα θσλή απ’ ηνλ ήιην πνπ ζα ’ξζεη Σα ζηδεξέληα πνπιηά ζα έρνπλ πάξηη Πάιη θαπλό ζην γαιάδην πξσί Υίιηεο θνξέο είπεο ζα θύγσ ΢αλ Γηγελήο δελ κέλσ ζην ιίγν Με έλα θηιί θξεκαζκέλν αλ κείλσ Θα κε μεράζεηο, ζα μεραζηείο Υίιηεο θνξέο είπεο αληίν Μα δελ κπνξείο λα θηάζεηο ην πινίν Υξόλν δεηάο λα ην ζθεθηείο Κάπνπ καθξηά ζηεο παηξίδαο ηνλ θξάρηε Ζ κνλαμηά ηνπ ρεηκώλα πνπ ζα ’ξζεη Θα ζνπ κηιά θαη ζα αθνύο ηε βξνρή Cop.2012 ΢άθεο Αζαλαζηάδεο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

117


Αγάπε Μέζα ζην Υεηκώλα Λόγηα ζηνλ βαξδάξε ΢ηέιλσ πάιη λα ζνπ πεη Μόλν κε ηαμίδη Έρεη ην όλεηξν γηνξηή Λόγηα ζηνλ βαξδάξε Πνπ λα κνηάδνπλ πξνζεπρή Μόλν ε αγάπε Έρεη ζπίηη ηε ζησπή ΋ηαλ ε θσλή κνπ Θα ’ξζεη πίζσ κε βξνρή Ίζσο κηα ζηαγόλα ΢ην θνξκί ζνπ ζα είλαη θηιί ΋ηαλ ην θεγγάξη ΢ην γαιάδην ζα ραζεί Σόηε έλαο ήιηνο Θα ζνπ αλάςεη ην θνξκί Άξρηζε λα βξέρεη Καη ε θσλή κνπ ζα ζε βξεη Ίζσο κηα ζηαγόλα Σελ αιήζεηα λα ζνπ πεη Μόλν ε αγάπε Εεη αλ είλαη αιεζηλή Μέζα ζηνλ ρεηκώλα Μεο ζηνλ πόιεκν γπκλή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

118


Γηαηί Μηιάο γηα Αγάπε όηαλ Μηιάο Μηιάο γηα αγάπε θαη απνξείο ΋ηαλ ζνπ ιέσ πσο κε ιέμεηο ζα ηε ράλεηο Μηιάο γηα αγάπε κα κπνξείο Μεο ζηνλ θαζξέπηε ζνπ κνλάρα λα ηελ θηάλεηο Γηαηί κηιάο γηα αγάπε όηαλ κηιάο Ζ ζησπή είλαη αγάπε θαη ζπγλώκε Γηαηί κηιάο γηα αγάπε όηαλ κηιάο Μηα αγθαιηά δελ ράξηζεο αθόκε ΢ηηο ρώξεο ηνπ δξόκνπ Οη αγάπεο κνπ δελ έρνπλ Παηξίδα ην θνξκί ΢ηηο ρώξεο ηνπ δξόκνπ Οη αγάπεο κνπ δελ έρνπλ ΢εκαία ηνλ εαπηό ηνπο Σν εγώ ηνπο δηαιύεηαη Καη γίλεηαη εζύ Γηαηί κηιάο γηα αγάπε Αλ δελ κπνξείο Μεο ηε θσηηά ηεο Σελ ςπρή ζνπ λα δεζηαίλεηο Γηαηί κηιάο γηα αγάπε όηαλ κηιάο Αθνύ δελ έκαζεο πνηέ ζνπ πσο λα ράλεηο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

119


Σεο Φπρήο νη Παηξίδεο Έμσ ήηαλ ε λύρηα κνπ Καη ε πόιε έλα ςέκα Μα βξήθα θσο ζηε κλήκε κνπ Καη έςαμα γηα ζέλα Γελ ήμεξα πνπ πήγαηλα Σν ρξόλν είρα ράζεη Μα κέξεο ηώξα ήιπηδα Ζ αιήζεηα ζα κε θηάζεη Σεο ςπρήο νη παηξίδεο Με βαξηέο αιπζίδεο Με ηα πξέπεη ζθνπξηά ΢ε γεκάηεο ζειίδεο ΢ε ηνίρνπο ζπλαληάσ ΢πλζήκαηα λσπά Καη άγλσζηνπο θνηηάσ Με κάηηα ζαλ παληά Γελ ήμεξα πνπ πήγαηλα Μα ήξζαλ αζηπλόκνη Καη θώλαδα ζπλζήκαηα ΢αλ δπλαηή ζπγλώκε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

120


Με ην Αζηέξη ζην ΢ηήζνο Με ην αζηέξη ζην ζηήζνο Να κε δίλεηο ζην πιήζνο Καη νη αζηνί σο ζπλήζσο Να θσλάδνπλ απηόο Φηαίεη απηόο γηα ηελ ώξα Πνπ δελ πίζηεςε αθόκα Πσο αιιάδεη ε ρώξα Πσο αιιάδεη ν ζεόο Με ην αζηέξη ζην ζηήζνο Να κε δίλεηο ζην πιήζνο Καη ν ηύπνο λα ιέεη Θα ζσζεί ν ιαόο ΢ε ζπξκαηνπιέγκαηα Γελ θιείλνληαη ηα όλεηξα Μόλν ηα ζώκαηα Μα κέλεη ε θσλή Κάπνηνλ λα ρηππήζεη Κάπνηνλ λα μππλήζεη Ίζσο έλα παηδί ΢ε ζπξκαηνπιέγκαηα Θα γίλνληαη καζήκαηα ΢ε εξείπηα ηδξύκαηα Σν θσο πνπ έρεη θαεί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

121


΢ην Γξόκν Δπηζηξνθή Σα καύξα ξνύρα ηεο θιεκκέλεο ζνπ παηξίδαο Φνξνύζεο λα ηα βγάιεηο ηελ ζηηγκή Σελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ζνπ όηαλ πεξλνύζεο Κη έβγαηλε αιήζεηα ε πξνζεπρή ΢ηα όλεηξά ζνπ πεξπαηνύζεο ρίιηεο λύρηεο Φειά πεηνύζεο κε ’λα καγηθό ραιί Βαξηά ε αλάζα απ’ ηα ρξόληα ζηα ζεληόληα Αθνύξαζηε λα θάλεηο δηαδξνκή ΢ηα παξακύζηα ζνπ παηξίδα αγλννύζεο Κη έλα ηζηγάξν θάπληδεο θξπθά Μεο ζηελ νκίριε ηνπ λα δεηο θαη πάιη Σε γέθπξα ηνπ Γαιαηά όπσο παιηά Κη όζν πεξλνύζε ν θαηξόο ζθόλε πεηνύζε Πέηξεο ζην δξόκν επηζηξνθή Ώζπνπ ηνλ ζθέπαζε γηα πάληα Καη κπήθε ζε έλα ςέκα ε δσή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

122


Παγθόζκηα Πξώηε Ο νπξαλόο βαξύο κηαο κέξαο θξύαο Αλ κε παγώζεη θαη ζην ζπίηη δε κε βξεηο Γελ ζα είκαη αθίλεηνο λα μέξεηο Νεξό ζα γίλσ γηα λα πηεηο Πάξε ηα ξνύρα ηεο ειπίδαο Να ληύζεηο ην κηθξό πνιεκηζηή Μεο ην ρσξάθη ηεο παηξίδαο Να ξίμεηο κηα ρνύθηα ςπρή Παγθόζκηα πξώηε Ζ Αξηζηεξά κε ηνλ πινύην καδί Μηα θόθθηλε απγή πνπ θξαηάεη καραίξη Ζ αλάζα ηνπ εξγάηε λα θνπεί Ο πνηακόο βαζύο άγξην ην ξεύκα Αλ κε αξπάμεη ζην βπζό κε ιππεζείο Δζύ λα κείλεηο πίζσ γηα λα κείλσ Σα ίρλε πνπ κε δείρλνπλ ζα ηα βξεηο Σα κάηηα βάιε ζην παηδί θαιά λα βιέπεη Σε θάθα πνπ ηνπ ξίρλνπλ νη θαηξνί Γηαηί αλ βιέπεη ζα έρεη θαηαιάβεη Σνλ Δθηάιηε πνπ ήηαλ θίινο ην πξσί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

123


Με ηε θσλή ηεο Θάιαζζαο Απ’ ηνπο θαπλνύο αλ ε θσλή ζνπ ζα ζηεγλώζεη Θα ’λαη ν δξόκνο ε δηθή ζνπ ε ζπγλώκε Θα ’λαη ε λύρηα ε δηθή ζνπ εθθιεζία Μηα πξνζεπρή καδί πνπ έρνπλ νη κόλνη Αλ ην θνξκί ζνπ ζηηο πιαηείεο ζα παγώζεη Φάμε μαλά ηε δύλακή ζνπ ηελ θξπθή Μέζα ζην θξύν θη απηή πξηλ λα ηε ράζεηο Έμσ ε ζάιαζζα εδώ λα ‘ξζεί Εσή κε δίλεηο ζην ζθνηάδη Υξήκα ζηε λύρηα γηα λα πιεξσζεί Σν όλεηξό ζνπ ζα θεξδίζεη Καη ε ζάιαζζα έμσ ζα βγεη Υώκα κε δίλεηο νύηε δόζε Σνλ νπξαλό κε ηνλ πεηάο Ζ ζάιαζζα γηα λα μππλήζεη Θέιεη δσέο λα ηελ θεξλάο Ρίμε κηα πέηξα ζηελ νζόλε Πνπ βξίδεη θαη ζε απεηιεί Πξηλ ζε πεηάμεη ζε ραξηόλη ΢αλ λα είζαη πάληλν θνπθιί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

124


΢ην Μαύξν Ξαλά Υζεο ην βξάδπ ζε είδα Να πεηάο ηε παγίδα Καη ηα ιόγηα ζνπ ξήηνξα Να κπξίδνπλ καθξηά Έλα ςέκα πνπ πήξα Να ζσζεί ε παηξίδα ζέιεη άδεηα αγθαιηά Θέιεη κάηηα ηε λύρηα λα κε ιελ θαιελύρηα Θέιεη καύξν μαλά Ζ δεκνθξαηία ζε αζζελνθόξν Με βιέθαξα θακέλα από δαθξπγόλν Αθόκε αλαπλέεη κα ρξεηάδεηαη νμπγόλν Ζ δεκνθξαηία ζην αζζελνθόξν Με γεκάηεο ηηο ηζέπεο Μέζα ζηηο θαηαζέζεηο Ρήηνξά κνπ έρεηο βάιεη Σσλ παηδηώλ ηε ραξά Υζεο ην βξάδπ πνπ ήπηα Σα πνιιά είδα δίρηπα Καη ηα ςάξηα αλζξώπνπο ζε απηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

125


Γξόκν ζνπ Φηηάρλσ άκα ζεο ΢ώκα δελ έρσ δπλαηό Φπρή δελ έρσ αηζάιη Μα ηελ ειπίδα γηα λα δσ ΢πάσ ηεο ζησπήο ην ηδάκη Γξόκν ζνπ θηηάρλσ άκα ζεο ΢ηα δύζθνια αλ δελ ηξέρεηο Μέζα ζηηο πέηξεο ηηο πνιιέο Αλ πέθηεηο θη αληέρεηο Γξόκν ζνπ θηηάρλσ άκα ζεο Σνλ δξόκν αλ αληέρεηο Μεο ηηο αλζξώπηλεο θσηηέο ΢ην όλεηξν αλ ηξέρεηο Πόξηεο αθήλσ αλνηρηέο Φώηα λα θέγγεη ε ζθάια Κξαζί λα πηνύλε νη ςπρέο Έλα πνηήξη ζηελ πγεηά κνπ κηα ζηάια Πόλν λα πάξνπλ θαη ελνρέο Μαθξηά καδί ηνπο όπνπ πάλε Καη κηα θσηηά λα αθήζνπλ γηα επρέο Γξόκν λα θηηάρλσ όηαλ κνπ ιεο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

126


Σα Άγλσζηα Φηιηά Κη αλ ηα θηιηά ησλ θίισλ κε πξνδώζνπλ Έρνπλ ηα άγλσζηα θηιηά δηθά ηνπο ρέξηα Κξύβνληαη κέζα ζηελ απιή κνπ Καη κε ρατδεύνπλ ζαλ λα ήκνπλα παηδί Κη αλ ηα θηιηά ησλ θίισλ ησλ παιηώλ ζα κε πνπιήζνπλ Καη ζηνπο πξνθήηεο κε ραξίζνπλ γηα θνξκί Θα ’ξζνπλ ηα άγλσζηα θηιηά λα βάινπλ ηε ζηνιή κνπ Να πάξνπλ ιόγηα λα ηα βάινπλ κνπζηθή Σνπο εξαζηέο ε κόλε ζθαίξα πνπ ρηππάεη Δίλαη κηα πξάζηλε θσηηά Πνπ ιέεη ιόγηα πνπ θαλείο δελ καξηπξάεη ΢ηα καύξα ξνύρα κνπ όια ιεπθά Σν ζώκα κνπ ε κόλε ζθαίξα πνπ αγαπάεη Φεύγεη απ’ ηα άγλσζηα θηιηά Πνπ κε γεκίδνπλ όλεηξα θαη ε λύρηα πάεη Να πέζεη ζηνλ γθξεκό μαλά Κη αλ νη πξνθήηεο ηνπ θαηξνύ ςάρλνπλ θνπάδη Έρνπλ ηα άγλσζηα θηιηά δηθά ηνπο ρέξηα Καη κε ρατδεύνπλ όηαλ έξρεηαη ην βξάδπ Να κελ δπγώζσ ην ζθνηάδη ηνπο μαλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

127


Ο Αόξαηνο Γξνκέαο Ο ρξόλνο θεύγεη ηξέρνληαο καδί ηνπ κε ηξαβάεη Κη έλα αδύλακν θιαδί ζηελ εξεκηά πεηάεη Μα πεξηκέλσ ην βνξηά πνπ ρξόληα κε αγαπάεη Να κε αξπάμεη αγθαιηά λα πάσ όπνπ θη αλ πάεη Γελ έρσ θώηα κπζηηθά λα δσ πνηνο κε ρηππάεη Δίλαη νη ώξεο κνπ βξνρέο θη απηό κε ηπξαλλάεη Μα απ’ ηηο πνιιέο ηηο πξνζεπρέο θαη ν ζεόο μππλάεη Έξρεηαη δίλεη εληνιέο πνηέ όκσο δε ξσηάεη Κάλε ηε κλήκε δύλακε θαη κπέξδεςε ην ρξόλν Γελ ζηακαηάεη ν πνηακόο ην θξάγκα πέθηεη κόλν Πάξε θσλή αδύλακε θαη πέηα ηελ ζην δξόκν Κη όηαλ ζηε θέξεη έλα παηδί αγθάιηαζέ ηελ κόλν Κάλε ηε κλήκε δύλακε θαη ρηύπεζε ην θόβν Γελ ζηακαηάεη ε δσή δηςάεη ιίγν κόλν Γελ έρσ πέηξα γηα θαξδηά λα ζπάσ όηη κε ζπάεη Μείλε λα δεηο ην ηξαύκα απηό αλ θιείλεη ή αλ ζα κε θάεη Δίλαη θνξέο πνπ ιέσ εδώ ν ρξόλνο ζηακαηάεη Μα ν αιήηεο ν βνξηάο ζην άγλσζην κε πάεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

128


Γπκλνί κνπ Άγγεινη Βξήθα πεγή γηα λα πιπζνύλε νη ςπρέο Βαγόληα πνπ έπηαζαλ ζθνπξηά κεο ην ρεηκώλα Πνπ ιέξσζαλ κε αξξώζηηεο δπηηθέο Καη έκεηλαλ ζηελ έξεκν αηώληα Πέθηεη θσηηά ζηε γεηηνληά κα εζύ ΢ηεο ηειεόξαζεο ν δύηεο ζηα ζθνηάδηα ΢ε κηα πηζίλα πνπ έρεη αίκα από παηδηά Καη από απηόρεηξεο πνπ θύγαλε ηα βξάδηα Πεξλάσ ην δξόκν θαη ρηππάσ κε θσλέο Υηππάσ κε πέηξεο ηα θνξκηά ηα ζθνπξηαζκέλα Βξήθα πεγή γηα λα πιπζνύλε νη ςπρέο Βξήθα λεξό λα βγάδσ ηα όλεηξα απ’ ην ςέκα Απ’ ηνπ Αρέξνληα ηηο άγξηεο ηηο πεγέο Πνπ μεθνπξάδνληαη νη ςπρέο γηα ην ηαμίδη Παίξλσ ην θέξκα πνπ μεράζηεθε ερζέο Γπκλνί κνπ άγγεινη ζε έλα παλεγύξη Πέθηεη θσηηά ζηε γεηηνληά κα εγώ Ξππλάσ κε ήρνπο ηα όλεηξα ηα λπζηαγκέλα Βξίζθσ πεγή γηα λα πιπζνύλε νη ςπρέο Βαγόληα πνπ έκεηλαλ ζηα ρξόληα ζθνπξηαζκέλα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

129


Κηιθίο-Γντξάλε Φσλέο πνπ ηξέρνπλε ζηνπο δξόκνπο θνπξαζκέλεο ΢πξώρλνπλ ηα πόδηα κνπ ζε πόιεηο λα θξπθηώ Κη όηαλ βξαδηάδνπλ ηνπ ρεηκώλα κνπ νη κέξεο Αλνίγσ πάιη έλα ράξηε λα ζε δσ Έμσ απ’ ην ηδάκη ν ρεηκώλαο λα καιώλεη Νσξίο βξαδηάδεη ζην Κηιθίο δελ μεκεξώλεη Καη ν βαξδάξεο ζην ηξαγνύδη ηνπ ζπκώλεη Πξηλ ζνπ αθήζεη έλα θξύν ηνπ θηιί Έμσ απ’ ηα θώηα κεο ηε λύρηα πνπ είζαη κόλε Αλ ζα θσλάμεηο ζα αθνύζσ ηε θσλή Με κνπ ζπκώλεηο πνπ είλαη ιάζνο ε ζηηγκή Αλ ζα θσλάμσ θαη αθνύζεηο θαη εζύ Νσξίο βξαδηάδεη ζην Κηιθίο δελ μεκεξώλεη Σνπο εξαζηέο ζέιεη ε ιίκλε λα είλαη νη κόλνη Πξνζθπλεηέο ζηα όλεηξά ηνπο γηα ζπγλώκε ΢ην άζπξν ηεο νκίριεο ηεο ραιί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

130


Ο Κόθθηλνο Γηνλύζεο ΢ε έβιεπα θη έζηελεο γηνξηή ΢ε κηα παηξίδα πνπ είρε αίκα Να αγαπάο ζε άθνπγα κε βξώκηθν ςσκί Σόηε πνπ όινη θξύβνληαλ πίζσ από έλα ςέκα Μα ηώξα πνπ ήξζαλ θεξαπλνί, ζηελ αθσλία Καιά κε εμνπζία θαη ζπίηη εμνρή Ληπόθηινο κνλάρα ζρεδόλ ζπζηεκηθόο Πσο ληξέπνκαη νπξαλέ κνπ ζαλ πέθηεη έλαο ζεόο Πόζν δξόκν κνπ έδσζεο δσή πνπ έδεημεο Πόζα ρξόληα ράιαζεο ηώξα πνπ άιιαμεο Κόθθηλε Γηνλύζε ην όλεηξν λα δήζεη Θέιεη ηνπο ζηίρνπο κε ξηπέο Αιήζεηεο πνπ ηηο μέξεηο λα ηηο ιεο Κόθθηλε Γηνλύζε ν ήιηνο γηα λα δήζεη Θέιεη θσλέο-θσηηέο Αιήζεηεο λα γεκίδνπλ ηηο ςπρέο Γελ πάλε νη εξγάηεο δελ πάλε νη θνηηεηέο ΢ηα βόξεηα πξνάζηηα ζηηο λύρηεο ηηο ρξπζέο Σν μέξεηο ζα ραζνύλ ζε θώηα ιακπεξά ΢ε έπαπιε ςειή κε επξσθπιαρηά Μαο είπεο γηα ην Βηεηλάκ θαη γηα ηελ θαηνρή Γηα ηελ ειεπζεξία πνπ έηξερε γπκλή Γηα απηνύο πνπ ηόηε ηξώγαλε κα ε πείλα είρε δσή Πόζα ρξόληα ράιαζεο ηώξα πνπ άιιαμεο Πνηνο είλαη ν παιηάηζνο θαη πνηνο είλαη ν ιεζηήο Θέισ λα καο κηιήζεηο θαη ηώξα κε ληξαπείο Έλαο κεγάινο Νηόληνο δελ πέθηεη απ’ ην ρξόλν Βγάδεη ηα ηξαπεδάθηα ηνπ ΢ηνπ ήιηνπ ηνπ ην δξόκν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

131


Λαζξαία Σαμίδηα Φάρλσ ζεκάδηα πνπ ζην ρξόλν έρνπλ κείλεη ΢αλ πεξπαηώ κεο ηηο παιηέο ηηο γεηηνληέο Μηθξά ηαμίδηα νπξαλό πνπ είρεο ζηείιεη Μα έρνπλ θιείζεη θπιαθή νη νξνθέο Πόιεηο εξείπηα πνπ ζηε ζθόλε έρνπλ δήζεη Με αθνινπζνύλ ζαλ κέιηζζεο παληνύ Σζηκπάλε ηα πάληα ην θηιί πνπ είρεο αθήζεη Μήπσο ην πάξσ απ’ ην ρέξη ηνπ νπξαλνύ Λαζξαία ηαμίδηα ζε αλζξώπηλα πνηάκηα βνπβά Παξάζπξα λα αλνίγνπλ κα λα έρνπλ ζπλέρεηα θσηηά Λαζξαία ηαμίδηα ζε ζώκαηα άδεηα θελά ΢ε πόιεηο εξείπηα πνπ μέξνπλ κνλάρα λα δίλνπλ γξνζηά Ρίρλνπλ νη λύρηεο ηα αζηέξηα ζηε ζθόλε Καη εξσηεύνληαη ραξηηά ιακπεξά ΢αλ βγαίλεη θαπλόο απ’ ηελ θαξδηά κε ηπθιώλεη Καη εγώ ν κνλάρνο θνηηάδσ όια απηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

132


Γύν Παηξίδεο Γύν παηξίδεο μέλεο Πσο ζα κηιήζνπλ γηα ηνλ ίδην ην ζεό Γύν παηξίδεο πνπ καιώλνπλ ηώξα Πσο ζα αληέμνπλ ηνπ αλέκνπ ην ζπκό ΢ώκαηα έγηλαλ ραξηηά ζε κηα ρώξα Πνπ έρεη παιάηηα πνπ έρνπλ θξάμεη ην γηαιό Γύν παηξίδεο μέλεο Πνπ λα κηιήζνπλ πνπ λα βξνύλε νπξαλό Αγάπα απηνύο πνπ έπεζαλ ζην ρώκα ΋ρη απηνύο πνπ έξημαλ ην ρώκα ζην λεξό Αγάπα γε θαη νπξαλό ηνλ ήιην ζνπ αγάπα αθόκα Αγάπα όηη δελ πξόδσζε θαη εκέλα πνπ είκαη εδώ Αγάπα απηνύο πνπ έβγαιαλ ην θσο κέζα απ’ ην ρώκα ΋ρη απηνύο πνπ άθεζαλ ην θσο λα πνπιεζεί Αγάπα απηνύο πνπ έθεξαλ εηξήλεο ρίιηα δώξα Αγάπα ηελ Διιάδα ζνπ θάλε ην θσο λα δεη Γύν παηξίδεο μέλεο Πσο λα κηιήζνπλ γηα ηνλ ίδην νπξαλό Κάπνηα από απηή ζε θνξντδεύεη ρξόληα ηώξα Ξύπλα θαη βξεο πηα είλαη ε κηα απ’ ηηο δπν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

133


Σν Έλα ΢ύλλεθν Πνηέ δελ ζα θσλάμσ ηελ αγάπε πνπ έρεη θύγεη Πίζσ λα γπξίζεη κηα ζπλήζεηα λα γίλεη Γηαηί αλ ππήξρε εδώ ζα είρε κείλεη Κη αλ έπεθηε ζην δξόκν ζα πέθηακε θαη νη δπν Γελ ζέισ λα πεηάμσ κηα βξηζηά γηαηί ζα κείλεη ΢εκάδη γηα λα θάλσ πιεγή πνπ δελ ζα θιείλεη ΋πνπ θη αλ είζαη δελ ζέισ λα καηώλεηο Σν ιέσ ζαλ αληίν θαη θαπλίδνπλ ηα θηιηά Πάξε θσηηά θάςε ηα ρξώκαηα Να βιέπεηο άζπξν καύξν ηνλ θαηξό Γηαηί γηα ρξόληα βξε αγάπε κνπ Έςαρλεο ην νπξάλην ηόμν ζε γθξεκό Καη κόλν ρώκαηα κνπ έθεξλεο Πιεγέο ζην ζώκα ζην κπαιό ΋κσο κε βάθηηζαλ ζε αηώξα θαη ην γλώξηδα Πσο ζα πεηάσ ζαλ ραξηί ζηνλ νπξαλό Κνίηα λα βγεηο απ’ ηα ξνιόγηα ζνπ Πάξε αλάζα όηαλ θνηηάο ηνλ νπξαλό Να κε ζπκάζαη πνπ γηα ιίγν θξύθηεθα Πίζσ απ’ ηα ζύλλεθα θαη δελ κηιώ Να κε ιππάζαη όηαλ ζνπ πνπλ πσο θξύθηεθα ΢αλ λα είκαη εθεί πνπ ήκνπλα πξηλ γελλεζώ Πάξε θσηηά θάςε ηα ρξώκαηα Να βιέπεηο άζπξν καύξν ηνλ θαηξό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

134


Μεραλόδξνκνο Φεύηηθεο ζθαίξεο θπηεύαλε νη κέξεο Βηληενπαηρλίδηα κε ηξόκνπ πιηθά Μηα ζθόλε θόβνπ πνπ ζε θσλάδεη ΢ην ιεσθνξείν ηνπο λα κπεηο πξώηε θνξά Υηιηάδεο θώηα ζνπ ιέγαλε ζώπα Πεξίκελε ζηληάιν λα γπξλάο εδώ θνληά ΢ηε ιεσθόξν ζα βξεηο θη εζύ έλα ξόιν Γελ πξέπεη λα ζθνληάςεηο αθνύ πνιινί πάλε κπξνζηά ΢ε πόζα ηαμίδηα ζπλάληεζεο ίδηα ΢αλ έςαρλεο ζηελ έξεκν θαξδηά ΢ηα άδεηα πνηήξηα ε έξεκνο ίδηα Πάληα ε όαζή ζα βξίζθεηαη καθξηά ΢ε πόζα ηαμίδηα ε γεύζε ήηαλ ίδηα Μα ε ειπίδα έρεη κάηηα κπζηηθά ΢ε αλαθαιύπηεη ζνπ δείρλεη ηελ πόξηα Δζύ ηελ αλνίγεηο θαη πεηάο ζαλ θσο ςειά ΢νπ ιέγαλε θίινη κε παίξλεηο πηα ξίζθν Παίμε κηα «θνύζθα» θαη κάδεςε «ραξηηά» Με ηνλ θαζξέπηε ζνπ λα παίδεηο κόλν Καη ηηο γπλαίθεο πνπ ζα ςάρλνπλ ζηγνπξηά Φεύηηθεο ζθαίξεο θπηεύαλε νη κέξεο Βηληενπαηρλίδηα κε ηξόκνπ πιηθά Ζ παηξίδα πνπιήζεθε ζνπ ιέγαλε ξώηα Κνίηα ηνπο μέλνπο πνπ ζε βξίδνπλ θαλεξά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

135


Ζ Λίκλε κε ηηο Δπρέο Φσλάδσ πάιη ην θεγγάξη Να ζηακαηήζεη λα κηιά ΢ε έλα ζύλλεθν λα ζβήλεη ΢αλ κηα αγάπε κνπ παιηά ΢ην δξόκν κόλνο κνπ αθνύσ ΋ιεο ηεο λύρηαο ηηο θσλέο Πξηλ θηάζσ πάιη σο ηε ιίκλε Γηα λα πεηάμσ ηηο επρέο Ρίρλσ έλα θέξκα ζηελ αγάπε Να ηε μππλήζσ θαη λα 'ξζεί Πηάλσ έλα αζηέξη απ' ηε ιίκλε ΢ην θσο ζεκάδη γηα λα δεη Φσλάδσ πάιη ην θεγγάξη Να κνπ κηιήζεη αθνύ γειά Σώξα πνπ ε αγάπε δελ ππάξρεη Καη ε ακκνπδηά πήξε θσηηά Ρίρλσ έλα βέινο ζηελ αγάπε Πέθηεη ζηε ιίκλε ε επρή Ρίρλσ έλα θέξκα ζηα λεξά ηεο Πεηώ έλα ςέκα θαη όηη βγεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

136


Σα Πέηξηλα Πνηάκηα Πεξίκελα γηα κέξεο ηε βξνρή Μα απηή δελ ήξζε θαη είπα κόλνο ζα ηε θηηάμσ Καη έλαο ήιηνο πνπ δελ μύπλεζε πξσί Σε ζθόλε κνπ έιεγε κνλάρνο λα πεηάμσ Καιή δε ιέσ ε πξνζεπρή κνπ Καιόο θαη ν ζεόο πνπ ζπγρσξάεη ηελ ακαξηία Καιό ην άιινζη κε κηα κνπ ζπγλώκε Σηο Κπξηαθέο λα παίξλσ πάληα αζπιία Καιή δε ιέσ ε πξνζεπρή κνπ Μα απηή καξαίλεη ηα παηδηά θαη ηα ηξαγνύδηα Γη’ απηό θαη θεύγσ γηα λα ςάμσ γηα ινπινύδηα Γηα λα δεηήζσ κηα ζπγλώκε απ’ ηε δσή κνπ Με κε ρατδέςεηο γηα ην ιάζνο ζαλ παηδί Καη κε βαπηίζεηο κεο ηα πέηξηλα πνηάκηα Φσηνγξαθίεο λα κνπ δείρλεηο κε θεγγάξηα Γηα λα κε δέζεηο ζην θαηάξηη κε ζρνηλί Με κε θξαηήζεηο κε αγάπε ζε ραξηί Φσηνηππίεο λα κνηξάδσ ηελ αιήζεηα ΢ηα παξακύζηα ζνπ λα κε ρατδεύεηο ζαλ γαηί Αθνύ ην άδεην ην κεγάιν κνπ είζαη εζύ Θέισ λα δήζσ ζηε κηθξή κνπ πξνζεπρή Έλα ηαμίδη εξσηηθό γηα ηε ζησπή κνπ Καη αλ πηζηέςσ πάιη κόλν ζηε θσλή κνπ Θα έρσ θηηάμεη πάιη κόλνο ηε βξνρή Καιή δε ιέσ ε πξνζεπρή ζνπ Καιόο θαη ν ζεόο πνπ ζπγρσξάεη ηελ ακαξηία Καιό ην άιινζη κε κηα ζνπ ζπγλώκε Σα μεξνθόκκαηα λα κνπ πεηάο γηα αζπιία

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

137


Οη ΢θνπξηαζκέλεο Βέξεο ΢ηε κνλαμηά ησλ ηαμηδηώλ ζνπ Βξήθεο παξάζπξα θιεηζηά Μέζα ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ ζνπ Δίδεο αζηέξηα κα ζβεζηά Σν ζθνηάδη ερζξόο όηαλ ζβήλεη ην θσο Αλ θνβάζαη θαη ηα έρεηο ρακέλα ΢ηνλ θαζξέπηε γπκλόο ςάμε ηη έρεηο εληόο Κη αλ ηα πήξαλε όια από εζέλα Πεξάζαλε νη κέξεο ζθνπξηάζαλε νη βέξεο Καη κείλαλε κνλάρα ηα παηδηά ΢ηα κάηηα λα θνηηάδνπλ απηνύο πνπ όιν θσλάδνπλ Καη μέραζαλ λα παίμνπλε κε απηά Ζ κόλε ηνπο παηξίδα κηα θόθθηλε θειίδα Πνπ έρεη έλα θαθό ζηα ζθνηεηλά Να ςάρλεη γηα αιήζεηα λα πέθηεη ζηε ζπλήζεηα Καη ε έμνδνο λα έρεη θιεηδαξηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

138


Βάιε ζηα Μάηηα κνπ Διπίδα ΋πνπ λα πάσ κε ρηππνύλ Σεο κνλαμηάο ηα ηξέλα Αλ είζαη εζύ πνιύ καθξηά Σα κάηηα είλαη θιεηζκέλα Μα όηαλ έξρεζαη μαλά Φεύγνπλ ηα γθξίδα ηξέλα Σα κάηηα βάδσ ζηελ θαξδηά Γηα λα θνηηάδσ εζέλα Μηα σξαία ζησπή Σνπ θνξκηνύ ζνπ ε ρώξα H ςπρή κνπ ε γπκλή Να γεκίδεη κε δώξα Μηα σξαία ζησπή Σνπ θνξκηνύ ζνπ ε ρώξα Πνπ κπνξεί ε δσή Να γειάεη όπσο ηώξα Βάιε ζηα κάηηα κνπ ειπίδα Καη δηάιεμε ηελ αλεθόξα Να αλέβσ πάιη γηα λα δσ Αλ έρεη έξεκν ή λεξό Ζ πιεγσκέλε ρώξα Μηα σξαία αγθαιηά Με θηιηά γηα ηνλ δξόκν Καη κεηά ζα κε δεηο Να γειώ απηό κόλν Βάιε ζηα κάηηα κνπ ειπίδα Βγάιε ηνλ έξσηα ζην δξόκν Απηόο κόλν κπνξεί ην μέξεηο Να δείμεη ζε έλα Έιιελα ην δξόκν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

139


Δίλαη κεγάιν πξάγκα λα κπνξώ Μόλν κπξνζηά λα πξνρσξήζσ Να ηξέρσ θόληξα ζηνλ θαηξό Να ιέσ ζέισ θαη ζα δήζσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

140


Ζ Γπκλή Παλζέιελνο Αλ θαη παξάζπξν ζην δξόκν έρσ κε θσο Δζύ κνπ ιεο πσο είκαη ήρνο γηα ηε λύρηα Πνπ ηξέρεη θαη ρηππάεη ζαλ παηδί Καη θιαίεη γηα ηεο γηαγηάο ηα παξακύζηα Βνπηάσ γπκλόο ζηε ζάιαζζα Αλ κε μππλήζεη κηα παλζέιελνο κε αιήζεηα Καη ζηα λεξά ηεο αγθαιηάδσ ήρν, θσο Μαδεύσ ηα άζηξα θαη ηα βάδσ κεο ηα δίρηπα Ρίρλσ έλα βέινο ζην ζθνηάδη Κόβσ έλα αζηέξη θαη ε λύρηα μεςπρά Κη εζύ πνπ βιέπεηο κόλν καύξν ην θεγγάξη Ρίμε έλα βέινο λα αλάςεη μαθληθά Εήηα απ’ ην νιόγηνκν θεγγάξη Να ζνπ κηιήζεη έζησ κόλν κηα θνξά Ρίμε έλα βέινο έλα κόλν ζην ζθνηάδη Καη ζα αθνύζεηο ηε θσλή ηνπ από καθξηά Δγώ πνπ γλώξηζα ηηο ζηάρηεο ηνπ βαξδάξε Καη πόζν αμίδεη γηα έλα όλεηξν λα δεηο Αλ κε μππλήζεη κηα παλζέιελνο ην βξάδπ Μέζα ζηε ζάιαζζα λα ςάμεηο λα κε βξεηο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

141


Σέιεηα Γπκλή Πεξηνρή Σελ πηλαθίδα όηαλ θνηηάδσ κε ηηο ζηάρηεο Γάζνο λα δείρλεη κα θη απηή λα έρεη θαεί Μαύξνπο κπξίδσ ζηνλ αέξα θαηαξξάθηεο ΢ηελ ηέιεηα ηε γπκλή πεξηνρή Από ην δάζνο πνπ ζεθώλνληαη νη ζηάρηεο Έλα ειάθη έιεγε πνπ πάσ ηώξα εγώ ΋ια ζα αιιάμνπλ εδώ κέξα κε κέξα ΢πίηηα ζα ρηίζνπλ θαη ζα ξίμνπλ ην βνπλό Καινί κνπ θίινη πνπ δεηήζαηε παιάηηα Μέζα ζην δάζνο πνπ κηινύζε κε ζεό Σνλ ήιην ηνπ καπξίζαηε ηα κάηηα Καη από ληξνπή έρεη θξπθηεί ζηνλ νπξαλό Πνηέ δελ πήγε ε θσηηά κνλάρε γηα λα θάεη Σνπο δάζνπο όιε ηελ θαξδηά κα άλζξσπνο ηελ πάεη Κη απηόο κπνξεί λα γίλσ εγώ πνπ ιάζνο έρσ πάεη Κη έρσ κηθξύλεη ην ζεό θαη ε ςπρή βξσκάεη Σα ρξήκαηα δελ ηέιεησζαλ κνλάρα Σειεηώζαλ θαη από ρξόληα νη ςπρέο Καη απηή ζην ζάπην ζώκα ε ώξα Φέξλεη ζηελ πόιε ηνλ ερζξό κε ηηο ηηκέο Μέζα ζην δάζνο πνπ ππάξρνπλ κόλν ζηάρηεο ΋ια ζα αιιάμνπλ θαη ζα κπεη πνιηηηζκόο Κινπβηά γεκάηα κε πνπιηά θαη απηαπάηεο Θα πέζεη άζθαιηνο λα ρακειώζεη ν νπξαλόο Καινί κνπ θίινη κε ηα πέηξηλα ηα δέληξα Πνπ ρακειώζαηε ηνλ ίδην ην ζεό ΢αλ επηζθέπηεο ζαο ζα έξζεη πάιη ε κπόξα Σν καύξν ζάιην ηεο λα θηύλεη ρξόληα εδώ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

142


Σν Αληηθιείδη Σα όλεηξα πνπ κάδεπα παηδί ΢αλ ηα έπηαζα ζηα ρέξηα βξήθα ρώκαηα Σα έβξεμα ζην δξόκν ήηαλ ραξηί Σα άιιαμα κε όλεηξα από ρξώκαηα Σα όλεηξα πνπ κνπ ’δσζαλ παηδί ΢αλ ηα έπηαζα ζηα ρέξηα βξήθα ρώκαηα Απηό πνπ αμίδεη όηαλ πέθηεηο ζηε δσή Δίλαη λα ςάρλεηο έλαλ άλεκν κε ρξώκαηα Απηό πνπ αμίδεη όηαλ πέθηεηο ζηε δσή Δίλαη λα πεηο πσο είκαη εδώ δελ άιιαμα Δίλαη κεγάιν πξάγκα ε αγάπε λα κπνξεί Να θέξεη ζην κπαιθόλη κηα ζάιαζζα Καη αλ έπεζεο θαη ρηύπεζεο πνιύ ΢αλ ζεθσζείο λα πεηο εγώ δελ άιιαμα Σν αληηθιείδη ςάρλσ πνπ αλνίγεη ηελ ςπρή Πνπ θέξλεη ζε κηα έξεκν ηελ ζάιαζζα Πξηλ λα αδεηάζνπλ ηα πνηήξηα κνπ νη κέξεο Θα βξσ ηε δύλακε κελύκαηα λα αθήζσ Θα ηα ηπιίμσ κε ηηο θόθθηλεο θνξδέιεο ΢ε έλα αέξα δπλαηό ζα ηα ζθνξπίζσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

143


Ζ Κόθθηλε Μάγηζζα Σε κλήκε κνπ ζα έζβελεο πξηλ θάπνηνο Μνπ πεη πσο ηε ζηηγκή απηή ηειεηώλεηο Έξρεηαη μάθλνπ αέξαο ζάπηνο Γίλεηαη ν δξόκνο θόθθηλνο θαη ιηώλεηο Σα όλεηξά κνπ έθξπςεο κα ιάζνο Γελ δήηεζα ε κάγγηζα λα γίλεηο Πνπ λα ’μεξα ν άζρεηνο πσο πάζνο Σνλ λαπαγό είλαη λα βξίζθεηο λα ηνλ πλίγεηο Μηα κνπζηθή είλαη ε αγάπε πνπ όηαλ θιείλεη Γίλεηαη ν ήιηνο ζνπ θαθόο θη ύζηεξα ζβήλεη Μηα αλαπλνή πνπ ην θηιί όηαλ ζε αθήλεη ΢ηγά-ζηγά ηα ρείιε ζνπ ηα θιείλεη Σα όλεηξά πνπ έθξπςεο ζην ρώκα Κάζε πξσί ηα κάδεπα απ’ ηε ζθόλε Φεύγσ κε απηά ζηηο ηζέπεο ηώξα Ζ δηαδξνκή κνπ ζε κηα Κίξθε δελ ηειεηώλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

144


Πξσηλό Σαμίδη ΢ηνλ θαζξέπηε λα θνηηάμσ κνπ ιεο Σα ΢παζκέλα κνπ κάηηα από ην ζηξεο Σελ αγάπε πνπ έγηλε ρζεο Απηό κόλν Σε θσλή κνπ λα ςάμσ κνπ ιεο Να αιιάμσ κε αύξην ην ρζεο Σν ζεληόλη ην άζπξν ιεθέο Απ’ ην θόβν Πόζα βξάδηα κνπ κηιάλε θσλέο Με μππλάλε ζε αθνύσ λα ιεο Βξεο δξόκν… Πξσηλό ηαμίδη ΢νπ εηνηκάδσ ήδε Κάπνπ καθξηά ζηνπ ήιηνπ ηα λεζηά Πξσηλό ηαμίδη ΢νπ εηνηκάδσ ήδε Αθήλσ ηα παιηά ζηα πέηξηλα θειηά ΢ην θαξάβη ςηζπξίδεηο θαη ιεο ΢ην λεξό λα πεηάμσ ην ρζεο Ζ αγάπε καο δεη όηαλ δνπλ νη ζηηγκέο Να πιπζώ ζην γαιάδην ηνπ αέξα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

145


Ο Αόξαηνο Γξνκέαο Ο ρξόλνο θεύγεη ηξέρνληαο καδί ηνπ κε ηξαβάεη Κη έλα αδύλακν θιαδί ζηελ εξεκηά πεηάεη Μα πεξηκέλσ ην βνξηά πνπ ρξόληα κε αγαπάεη Να κε αξπάμεη αγθαιηά λα πάσ όπνπ θη αλ πάεη Γελ έρσ θώηα κπζηηθά λα δσ πνηνο κε ρηππάεη Δίλαη νη ώξεο κνπ βξνρέο θη απηό κε ηπξαλλάεη Μα απ’ ηηο πνιιέο ηηο πξνζεπρέο θαη ν ζεόο μππλάεη Έξρεηαη δίλεη εληνιέο πνηέ όκσο δε ξσηάεη Κάλε ηε κλήκε δύλακε θαη κπέξδεςε ην ρξόλν Γελ ζηακαηάεη ν πνηακόο ην θξάγκα πέθηεη κόλν Πάξε θσλή αδύλακε θαη πέηα ηελ ζην δξόκν Κη όηαλ ζηε θέξεη έλα παηδί αγθάιηαζέ ηελ κόλν Κάλε ηε κλήκε δύλακε θαη ρηύπεζε ην θόβν Γελ ζηακαηάεη ε δσή δηςάεη ιίγν κόλν Γελ έρσ πέηξα γηα θαξδηά λα ζπάσ όηη κε ζπάεη Μείλε λα δεηο ην ηξαύκα απηό αλ θιείλεη ή αλ ζα κε θάεη Δίλαη θνξέο πνπ ιέσ εδώ ν ρξόλνο ζηακαηάεη Μα ν αιήηεο ν βνξηάο ζην άγλσζην κε πάεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

146


Μέζα ζηε Θάιαζζα λα Απιώζσ Οπξαλό Πνπιηά πεξλνύζαλ θαη κνπ ιέγαλ’ θαιεκέξα Καη εγώ θνηηνύζα ηα παηγλίδηα ηνπ λεξνύ Καη πεξπαηνύζα κε ηα κάηηα ζηα λεζηά ηνπ Μα ήηαλ άγξηα ε ξνή ηνπ πνηακνύ Μόιηο αγγίμσ ην θνξκί ηνπ κε ηξαβάεη ΢ηε αγθαιηά ηνπ λα κε πάξεη ζην βπζό Ο Αμηόο κνπ πάληα ζέιεη λα κηιάεη Με ην αζάλαην ζην ζώκα ηνπ λεξό Ο Αμηόο κνπ είλαη ν δξόκνο πνπ ζα πάξσ Μέζα ζηε ζάιαζζα λα απιώζσ νπξαλό Υσξίο απηόλ ζα ήκνπλα βαξθάξεο Κνππηά ζε αλζξώπηλα πνηάκηα λα ηξαβώ Υσξίο απηόλ δελ ζα έβξηζθα ππμίδα Πόιεηο λα αιιάδσ λα πξνζαλαηνιηζηώ Ο Αμηόο κνπ είλαη ν δξόκνο πνπ έρσ πάξεη Μέζα ζηελ έξεκν ην πινίν κνπ λα βξσ Σξαβνύζα θαηά κήθνο ζην πνηάκη Κη ν ρξόλνο είρε ζηακαηήζεη λα θπιά Ο ήιηνο κνπ ζηνλ νπξαλό ζαλ ην βαξθάξε Υηππνύζε ηα θνππηά λα θηάζεη ζηα βνπλά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

147


Νεξόθνηεο Μόλν ρσξάθηα έκεηλαλ θαη ήιηνπ ράδηα Πάλε ηα ζηάζηκα λεξά θαη ηα θαλάιηα Νηνκάηεο κε νξκόλεο θαη ιηπάζκαηα Να βγεη πην πξώηκε ε ζνδηά θη αο είλαη ράιηα Σα παξακύζηα ζνπ κόλν κνπ έιεγαλ Γηα ηελ νξγή ηνπ πνηακνύ γηαγηά Απ’ ην θακέλν ζπίηη ηα ραιάζκαηα Με ηα πεηάμσ θώλαδαλ καθξηά Γηα ηα θαιάκηα πνπ έρεη θάςεη ε θσηηά Καη ηα θαλάιηα πνπ ζθεπάζηεθαλ κε ρώκα Σε εμνξία πνπ ραξίζαλ ζηα άκνηξα πνπιηά Καλείο δελ κίιεζε πνηέ γη’ απηά αθόκα Μα είδα απηά ηα πνπιηά ζε αλζξώπσλ θνξκηά Πεδνδξόκηα λα ζθάβνπλ ζηελ πόιε Γηα λα αλνίμνπλ μαλά ηα θαλάιηα απηά Σα θαιάκηα ηνπο ιείπνπλ αθόκε Μα είδα απηά ηα πνπιηά πνπ γλσξίδνπλ πνιιά Να θνβνύληαη ζαλ πέθηεη ε ζθόλε Να δεηνύλ μαθληθά λα θξπθηνύλε βαζηά ΢αλ θσλάδεη θη απεηιή ε νζόλε Έρνπλε αιιάμεη θαη ην ρξώκα κε άιιν ρξώκα Γηα λα κπξίδεη ν άλεκνο κόλν θηελή θνιόληα Κη έρνπλ ζθεπάζεη ηα όλεηξά ηνπο κε ην ρώκα Υηίζαλ δσκάηηα κε θαιάκηα βξίζαλ ρξόληα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

148


Σν Γάια ηνπ Λάζνπο Καηξόο λα πηζηέςσ πσο ήξζε ε ώξα ΢θπθηόο κεο ηε ιάζπε λα κείλσ Αθνύ δελ κπνξώ πιηθά λα αγνξάδσ Καη ζπίηη κε ήιην όιν θηηάρλσ ΢ρεδόλ ζα πηζηέςσ πσο όια ηα ρξόληα Μεγάισζα κε ην γάια ηνπ ιάζνπο Αθνύ ζε θνιέγην ζηηο Ζ.Π.Α. δελ πήγα Γελ πόληαξα πσο ζα ράζεη ε πείλα Μα πώο λα αιιάμσ ηεο κάλαο ην γάια Να επηηξέςσ λα γειάζεη ην ςέκα ΢ηα ράιηα ηνπ πινύηνπ λα πέζσ ζηα ζάιηα Να ζθνπγγαξίδσ ζηνλ ύπλν κνπ αίκα ΢ρεδόλ ζα πηζηέςσ πσο όια ηα ρξόληα Μεγάισζα κε ην γάια ηνπ ιάζνπο Αθνύ αλ πεξλνύζαλ νη ερζξνί κνπ ζαλ θίινη Θα ήηαλ ν θόζκνο κνπ άιινο ΢θπθηνί αλ θαζόηαλ ζηηο Θεξκνπύιεο Καη νη πύιεο αλνίγαλ ζηελ Πόιε Καλέλαο ερζξόο δελ ζα ππήξρε θαη αθόκε Κακία θσηηά δπλαηή λα δπγώλεη ΢ρεδόλ ζα πηζηέςσ ζε κηα άιιε Οιπκπία Με ρέξηα εηξήλεο ζπαζκέλα Πνπ ηώξα ηα ξνύρα ηεο αδηθίαο Δίλαη ξακκέλα κνλάρα γηα κέλα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

149


Φπρή από Υώκα - ΢ώκα από Νεξό Υηππάεη δίπια πάιη ν άλεκνο θαηξόο Σν αδύλακν θιαδί γηα λα ην ζπάζεη Κη εζύ θνηηάδεηο ζαλ αζάλαηνο θνξκόο Γηαηί ν άλεκνο ζε ζέλα δε ζα θηάζεη Μάδεπεο ρξόληα ηνλ ηδξώηα κνπ ζε θαηαζέζεηο Καη ηνλ επέλδπζεο θάπνπ καθξηά γηα λα κπνξέζεηο Σελ έπαξζή ζνπ ζε κηα έπαπιε λα θιείζεηο Να θαίλεζαη ζηνπο άιινπο ν ζεόο θαη ζην ζεό λα αξέζεηο Κνίηαμε ηώξα πνπ ν άλεκνο ιπζζά Αλ πέθηνπλ θαη νη θνξκνί θάησ ζην ρώκα Αλ πέθηνπλε ζηε γε καδί θη απηνί Πνπ πνύιεζαλ ην καησκέλν ρώκα Κνξκί από λεξό ςπρή από ρώκα θνίηαμε ηώξα Σα αγάικαηα ηα ίδηα λα μππλνύλ Να παίξλνπλ ηελ ςπρή ζνπ απ’ ην ρώκα Κνξκί από λεξό ςπρή από ρώκα θνίηαμε ηώξα Πνηνη ηξέρνπλ κεο ηε λύρηα λα θξπθηνύλ Αλάκεζά ηνπο άξαγε ηξέρεηο θη εζύ πηα ηώξα; Πεξλνύζεο κόλν από δξόκνπο πνπ ήηαλ άδεηνη ΢ηνπο θίινπο ζνπ ηα αξγύξηα λα αθήζεηο Πνπ ηξέμαλε ρσξίο πνιύ λα ην δεηήζεηο Να ρηίζνπλ κε ηζηκέλην ηε δσή Με ηε δσή κνπ εμνπζία λα θεξδίζεηο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

150


Σα Μηθξά Καινθαίξηα Βξήθα κηα ζθεληόλα Ξεραζκέλε κεο ην ρώκα Πνπ κνπ έθεξε ην ρζεο Να κνπ κηιήζεη ηώξα Κάησ από ηα δέληξα Να ρηππώ ηηο κνλαμηέο Με ηηο πέηξεο ηηο κηθξέο Σνπ ρσξηνύ ηα κεζεκέξηα Να πεηάσ πεξηζηέξηα Να βνπηάλε απ’ ηα αζηέξηα ΢ηα κηθξά ηα θαινθαίξηα Φσο θαη ρώκα είρα ρέξηα Κάησ από ηνλ ήιην Φσο θαη ρώκα ηώξα αο γίλσ Κάησ από ηνλ ήιην Μηα αγθαιηά κηθξή λα δίλσ Κάησ από ηνλ ήιην Καινθαίξη ηώξα αο γίλσ Κάησ από ηνλ ήιην ΢ην γαιάδην κόλν αο κείλσ Βξήθα κηα ζθεληόλα Ξεραζκέλε ζηνλ αηώλα Πνπ κνπ ράξηζε Σνπ ρζεο ηα δώξα Κάησ από ηα δέληξα Να μππλάσ θαινθαίξηα Να κεηξάσ ηα αζηέξηα Πάληα κε ηα ίδηα ρέξηα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

151


Με Βέζπα ζε κηα Πξέζπα Μνπ είπεο πάκε δηαθνπέο Ζ δέζηε ζα καο θάεη Φέηνο λα βξνύκε δηαδξνκέο Πνπ ιίγνη έρνπλ πάεη Κξάλε ζαθίδηα θαη ινηπά Πίζσ ε πόιε άδεηα Θεζζαινλίθε-Έδεζζα Καθέ ζηε ιίκλε Άγξα ΢ηάζε ζηε Φιώξηλα μαλά Καη ε δέζηε έρεη θύγεη Σώξα αξρίδνπλ νη ζηξνθέο ΢ηνπ δάζνπο ηε γαιήλε Με κηα βέζπα ζε κηα Πξέζπα ΢αλ πνπιηά… Με κηα βέζπα ζε κηα Πξέζπα Αγθαιηά… Με κηα βέζπα θαη παξέα ηα πνπιηά Μέζα ζην δάζνο λα κηιάλε ηα θηιηά Πήξα κηα βάξθα ζνπ ’πα κπεο Θα βγνύκε γηα λα δνύκε Έλα ειηνβαζίιεκα Πνπ άιινη δελ κπνξνύλε ΢ε απηό ην άγξην ηεο δσήο Κάηη ζα ζπκεζνύκε Κάπνηα καο όλεηξα κηζά Πνπ ίζσο λα ηα βξνύκε ΢ε κηα Πξέζπα κε ηα αζηέξηα αγθαιηά Θα καο κηιήζεη κηα λεξάηδα μαθληθά .

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

152


΢ύλνξα Αλνηρηά Έλα παξάζπξν ζηνλ ήιην ην πξσί αλνίγεη Γηα λα πεξάζνπλ κέζα κνπ ηα ρξώκαηα Να κε ρατδέςνπλ ιίγν θαη κεηά λα θύγνπλ Αγία δύλακε ηεο Άλνημεο ηα αξώκαηα Έηζη έρσ κάζεη πσο ην θσο αθήλεη Κάηη πεξίεξγεο ζα έιεγα γξακκέο ΢ην βιέκκα ,ζην θνξκί θαη ζηε θσλή αθόκα Να βξίζθσ βήκαηα πνπ έςαρλα σο ρζεο Αλνίγσ πόξηεο ξίρλσ έμσ ην ζθνηάδη Βάιε κηα ρνύθηα νπξαλό ζηα κάηηα εζύ αλ ζεο Πάξε ην πνηήξη απ’ ηνλ ρεηκώλα πνπ ζε πίλεη Πέηα ηνλ έμσ απ’ ηελ απιή ζνπ κε θισηζηέο Να κάζεηο θόιπα ην θιεηδί ζνπ λα αθήλεηο Γηα λα πεξάζνπλ κέζα νη ζηηγκέο Πνπ αλ δελ γλσξίζεηο κνλαρόο ζα κείλεηο Γελ μέξσ πσο κα εγώ ζην ιέσ δσ γηα απηέο Δγώ έρσ κάζεη κεο ηα ιάζε κνπ λα πέθησ Μα πξηλ καηώζσ λα εηνηκάδσ ηελ αξρή Δίπα κηα κέξα πσο κπνξώ ζα δνθηκάζσ Πξηλ γίλεη γέξνο ν νπξαλόο κνπ θαη ραζεί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

153


Κνηκηζκέλεο Βάξθεο Γώζε ζηνλ έξσηα κηα επθαηξία Κάλε ζηελ ηύρε κηα βνπηηά θαη αο βξαρείο Κνίηα ηηο βάξθεο θνηκηζκέλεο ζην ιηκάλη Να πεξηκέλνπλ ην ηαμίδη ηεο απγήο Πάξε ηα δίρηπα πνπ ζνπ άθεζα θαη ξίμ’ ηα Μέζα απ’ ηε ζάιαζζα ηνπ αιθνόι αλ ζεο λα βγεηο Έλα θνξκί ίζσο ζε βγάιεη απ’ ηε λύρηα Καη απ’ ηε ζπλήζεηα ηεο ειπίδαο ηεο κηζήο ΋ηαλ ζβήλεη ην θσο θαη ηειεηώλεη ν ζεόο Σνπ λένπ θόζκνπ ν ιακπεξόο Κάπνηα ζα ππάξρεη πνπ θέγγεη εληόο Οη ιίγνη είλαη πάληα ζην πιήζνο αιιηώο ΋ηαλ ζβήζεη ην θσο νη ςπρέο πνιηόο Κνκπάξζνη ζην έξγν ην πξνζερώο ΢ε αθξνγηάιη θσηόο κείλε γπκλόο ΋ηαλ θάπνηα ππάξρεη πνπ θέγγεη εληόο ΢ην δέληξν μαλά ηεο αγάπεο ζηξαηόο Υαξάδνπλ θαξδηέο καγηθόο ν θνξκόο Μα απηέο ηηο επρέο ηηο ηξώεη ην θσο ΋ηαλ έξζεη ν ήιηνο ν ιακπεξόο Γώζε ζηνλ έξσηα κηα επθαηξία Βνύηα ζηε ζάιαζζα θη αο ρηόληζε πξσί Έηζη μππλάεη ε δσή απ’ ηελ αξγία ΋ηαλ πηζηεύεηο πσο ην όκνξθν ζα ’ξζεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

154


Σν Νεξό ηεο Φσηηάο Σν θξύν δελ κπνξνύζα λα θξαηώ Πνηήξη πνπ κνπ έδσζεο γηα πάζνο Γελ άθεζα ηε λύρηα ζηελ θαξδηά Να ζβήζνπλε ηα αζηέξηα απ’ ην ιάζνο Μπνξνύζα λα κηιήζσ θαλεξά Γη’ απηά πνπ εζύ θνβάζαη ηώξα ΢ηνλ έξσηα θνκκάηηαζα πνιιά Πξηλ πέζσ ζε κηαο Άλνημεο ηε ρώξα Αθνύσ ζθεθηηθόο όηαλ κηιάο ΢ην ζίαζν πνπ ηα 'ρεη πηα ρακέλα Εήηα ζπγλώκε κηα θνξά από καο Κη έια λα πηνύκε ην λεξό ηεο θσηηάο Αθνύσ γηα έλα ρζεο πνπ αγαπάο Μα εζύ αγάπεζεο κνλάρα εζέλα Εήηα ζπγλώκε κηα θνξά από καο Κη έια λα πηνύκε ην λεξό ηεο θσηηάο Σν ιίγν δελ κπνξνύζα ζηελ θαξδηά Γελ ηύπσζα ηα ιόγηα κνπ θνκκέλα ΢ηα ζίγνπξα δελ βξήθα ηε γηαηξεηά Σα ζίγνπξα ηα έβιεπα θακέλα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

155


Έλα Κξαζί Γνπκέληζζαο Να κε θνβάζαη ην βνξηά Πσο ζα ’ξζεη λα ζε πάξεη Με κνπζηθή απ’ ηα ράιθηλα Ακέζσο ζα θαικάξεη ΢ηνλ άλεκν ηεο επνρήο Με ιεο πσο είκαη ιάζνο Άδεηνο ν δξόκνο ηεο δσήο Υσξίο θαλέλα πάζνο Σν ιίγν είλαη πνιύ Αλ κάζεηο λα αγαπάο Κη ν άλεκνο είλαη θηιί Αλ μέξεηο λα γειάο ΢ε κηα ζηξνθή κεο ην βνπλό Σν παξειζόλ ζα αθήζσ Με ’λα θξαζί Γνπκέληζζαο Φπρή πάιη ζα αζθήζσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

156


Γηαθνπέο ζην Υσξηό Σίπνηα Πνιύ ην θξύν θαη ε πάρλε ζεληόλη Κνηκάηαη ε Διιάδα μππλάεη ζε ραξηόλη Φάρλεη δσή ζηηο δηαθεκίζεηο Κάπνην θνξκί λα αγαπήζεη Καιή ε δσή κα εζύ κε ηε δήζεηο Θα βγεη δηαηαγή ηε θσλή ζνπ λα θιείζεηο Φσλάδεη ε νζόλε θαη ζε απεηιεί Γηαθνπέο ζην ρσξηό ηίπνηα πάεη ε δσή ΋ηη ζνπ δήηεζαλ ηνπο έρεηο δώζεη Μα δελ ην αγάπεζαλ ην έρνπλ πξνδώζεη Κάηζε θαιά αλ ζέιεηο λα δήζεηο ΢νπ ιέλε νη ξνπθηάλνη μαλά ζηηο εηδήζεηο ΋ηη ζνπ δήηεζαλ ην πέηαμαλ πάιη Καη ην είδεο πξσί κε ζπαζκέλν θεθάιη Υσξίο ινγηθή ρακέλνο ζηε δάιε Σν άζπξν ζα ’ξζεη αλ ρηνλίζεη θαη πάιη Σν ςάρλνπλ ζνθνί ζε θάπνηα γξαθεία Ο έξσηαο λα 'λαη παξαλνκία Σν πάζνο ηνπ πάληα θάπνηνλ ηπθιώλεη Δπαλαζηάηεο θαη αληάξηεο δειώλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

157


Μηα Φσηηά λα Καίεη ην Υηόλη Έλα παηδί πνπ ην ζρνιείν ηνπ είρε θιείζεη Μέζα ζηνπο δξόκνπο κε ηα πόδηα ηνπ γπκλά ΢ηα ρέξηα είρε πέηξεο γηα λα αθήζεη ΢ε όζνπο ξίμαλε ζηνλ ήιην καραηξηά Έλα παηδί ιίγα ιεπηά πξηλ μεςπρήζεη Από ηελ πείλα θαη ηελ ζθαίξα ζηελ θαξδηά Σνλ ήιην είπε κνπ ην έθιεςε ε δύζε Έλα παηδί θη άιια κεηά Μηα θσηηά λα θαίεη ην ρηόλη ΢ε κηα λύρηα πνπ ηελ είπαλ καγηθή Σν αδύλαην ην δπλαηό λα ηαπεηλώλεη ΢ε κηα ρώξα καθξηλή Μηα κηθξή πνπ είρε πνπιήζεη ΢ε έλαλ ζηξαηηώηε ην αγλό ηεο ην θνξκί Σν ζώκα είπε κνπ ην έθιεςε ε δύζε Κη απηή ηελ ίδηα κνπ δσή Μηα θσηηά λα θαίεη ην ζώκα ΢ε κηα ρώξα καθξηλή Κάπνηνη πεδώληαο λα γιηηώζνπλ ην κπαιθόλη Εήζαλ γηα πάληα ζηε δηθή ηνπο θπιαθή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

158


Σα Νεξά ηεο Διεπζεξίαο Κιείλσ παξάζπξα θαη αθήλσ Σα θώηα πάληα αλνηρηά Να κε πεξάζεη κεο ηε λύρηα Ο νπαδόο ηεο ζηα θξπθά ΋ηη αγάπεζα ην βιέπσ Μέζα ζηε ιάζπε λα δεηά Λίγε βνήζεηα θαη ηνπ δίλσ Καη έηζη κε κέλα είκαη θνληά Γελ κε πεηξάδεη πνπ είλαη μέλνο Ο γείηνλάο κνπ ν θησρόο Αλ ζα κηιάεη άιιε γιώζζα Αλ είλαη ή όρη ρξηζηηαλόο Γελ κε πεηξάδεη πνπ δελ έρσ Παξέα λα κε πξνζθαιεί Φνβήζεθα λα είκαη κέινο Με νκνηόκνξθε ζηνιή Κιείλσ παξάζπξα θαη θηύλσ Σν καύξν θσο πνπ κνπ εμεγεί Ση είλαη Έιιελαο αιήζεηα Ση είλαη ειεύζεξε δσή Απηά πνπ αγάπεζα ηνλ βιέπσ Φαλαηηθά λα ηα ρηππά Διεύζεξνο λνηώζεη κνλάρα ΋ηαλ ηα ρώλεη καραηξηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

159


Σν Κόθθηλν ΢ώκα ΢ην θόθθηλν ζώκα ηεο γεο κνπ ην ρώκα Μηα άλνημε πηάλσ ζηνλ ιόθν επάλσ ΢ηα ιόγηα ηνπ αέξα ε λύρηα είλαη κέξα Αξραίν ζθνηάδη μαλά ζα ζε δώζσ ζηνλ Άδε Αο μέξσ πσο θεύγσ ηνλ ήιην ηνλ πηάλσ Γεκίδσ ηα κάηηα ην θσο ηνπ θηάλσ Γώξα απ’ ηε γε κνπ καδί κνπ αλ πάξσ Σαμίδη ζην θόβν δελ ζα κε λνηάδεη θη αο θάλσ ΢ε πόιεηο αλ θηάζσ κε θόθθηλα κάηηα Αδέζπνηα ιόγηα κε κε θάλνπλ θνκκάηηα Καη δξόκνπο αλ πηάζσ κε βξώκηθα πόδηα Σνλ ήιην ζα έρσ ζηα ιίγα εθόδηα ΢ηα ιόγηα ηνπ αέξα κηα θαιεζπέξα ΢ε ιίγν λπρηώλεη κα ε ςπρή δελ θξπώλεη ΢ην θσο ή ζην κίζνο ην αύξην πνπ ζα ’ξζεη Γελ ην γλσξίδσ γαιάδην αέξα απόςε αγγίδσ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

160


Με ηελ Αζπίδα ζην Υώκα Σελ αζπίδα όηαλ ξίρλεηο Δίλαη ζηνλ ερζξό ζηληάιν Απ’ ηα ηείρε λα πεξάζεη Να ζε θάλεη πάιη ζθιάβν Καη ην δάθξπ όηαλ δείρλεηο Καη δεηάο από έλα άγην Σε δσή ζνπ λα ηε ζώζεη Γίλεηο ζηνλ ερζξό θνπξάγην Κνίηα έμσ από ηελ πόιε Μαδεπηήθαλε ερζξνί Να αξπάμνπλε ηα θώηα Πνπ δσξίζαλ νη ζενί Υηιηάδεο ιόγηα ζε έλα ςέκα Καη ε παηξίδα από θάησ ΢αλ αξραία εηαίξα Με ηα πόδηα ζεθσκέλα Υηιηάδεο ιόγηα ζε έλα ςέκα Καη δελ πάεη πην θάησ ΢ηαπξνθόξνη ζηα ηείρε Φάρλνπλ δόμα θαη αίκα Σεο θσηηάο αλ δεηο ηα ρξόληα Ο ερζξόο πάληα ήηαλ έλαο Σνπ θσηόο ηνπ αξραίνπ ν θιέθηεο Καη ηεο λύρηαο ν παηέξαο Πσο λα πσ αλ ζα θξαηήζεη Καη δελ πέζεη πάιη ε πόιε Σελ αζπίδα όηαλ ξίρλεηο Καη είζαη ζθιάβνο ζαλ εκέλα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

161


Σν Δίδσιν Κνηηνύζα πνπ θνηηνύζεο ηνλ θαζξέπηε Ζ ζθόλε ζε γηνξηή θαη ε λύρηα πέθηεη Σελ αγθαιηά πνπ λόκηδα αηώλα Οκίριε ηελ ζθεπάζαλ θαη ζεληόληα Λίγα θηιηά έλα θαινθαίξη Κόιπα πνπ θιέβνπλε ην ζώκα Γξνκέα κε έρνπλ ζε αγώλα Να ηξέρσ δίρσο ηέξκα κεο ηα ρξόληα Σν είδσιό ζνπ δεο πσο πέθηεη ΋ηαλ ζα ζπάσ ηνλ θαζξέθηε Σν είδσιό ζνπ δεο πσο ζβήλεη Αλ ν θαζξέπηεο ζνπ ζε κηα ζηηγκή ζα θύγεη Από ηε ζηέγε πέθηεη ρηόλη Απηό πνπ θξάηεζεο θαη είρεο γηα κέλα Σν είδσιό ζνπ αλ θξπώλεη Αγάπα ην απηό θαη ιίγν εζέλα Μηα αγθαιηά πξηλ έμη ρξόληα Πνπ λόκηδα πσο ζα άληερε σο ηώξα Με μέραζε θαη ηξέρσ γηα ηα ςώληα Κνπδίλα, θαηζαξόιεο, ζθόλε αηώληα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

162


KARELIA Καζεηίλα Γελ ην κπνξώ ςειά λα θνηηάμσ Σνλ γθξίδν νπξαλό γηαηί ζα θιάςσ Γελ ην κπνξώ πνπ ’θπγεο ρξόληα ΢θόξπηα απ’ ηνπο δξόκνπο καδεύσ ιόγηα Κάπνηνο ζεόο πνπ ζε ’ρεη ζθνηώζεη Θα ’λαη λεθξόο από ηελ πηώζε ΢ηε ζάιαζζα δεηο πάλσ απ’ ην θύκα Ή ζε βνπλό θάπνπ ζηελ Κίλα Μηα βξαδηά ζα βξσ ην βήκα Καξέιηα θηελά ζε θαζεηίλα Με έλα θεξί ζα ζνπ ηα αλάςσ Μεηά μαλά κόλνο ζα θιάςσ Κακηά θνξά ζε ζβήλεη ν ρξόλνο Δπηζηξνθή ζαλ είκαη κόλνο Καξέιηα θηελά ζε θαζεηίλα Δίθνζη ρξόληα αηώληα πείλα Κάπνηνο κηθξόο ν εγγνλόο ζνπ Με ηελ θηζάξα ζνπ Θα παίδεη εκπξόο κνπ "Καξέιηα θηελά ζε θαζεηίλα..."

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

163


΢ην Μέιινλ κνπ Γίλσ Ρεπό ΢ε Άικπνπκ γπξίδσ ζειίδεο Εσή ζε εηθόλεο λα δσ Σα θύιια ηνπ ρξόλνπ θνηηάσ Γιηζηξώ ζηε ζησπή ζην ιεπηό Σνλ ρξόλν κε ήρν κεηξάσ Πξηλ βξσ ηνλ κεγάιν ερζξό Δκέλα ηνλ άιινλ ηνλ μέλν Πνπ δίλεη ζην αύξην ξεπό ΢ε πόιεκν είκαη ην μέξσ Με έλαλ κνλάρα ερζξό Με κέλα ηνλ άιινλ ηνλ μέλν Πνπ δίλεη θηιηά ζηνλ ερζξό Σνπ ρξόλνπ ζθαιίδσ ξπηίδεο ΢ην κέιινλ κνπ δίλσ ξεπό Να ράλσ απηό πνπ αγαπάσ Ννκίδσ πσο είλαη γξαθηό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

164


Έλαο Υεηκώλαο Αδειθόο Θα απιώζσ όινπο ηνπο ράξηεο ζην ηξαπέδη Σελ πόξηα ηνπ νλείξνπ ζνπ λα βξσ Θα αθήζσ ην ξαδηόθσλν λα παίδεη Να βξσ ζηε κνπζηθή ηνλ θσδηθό Σν ζώκα κνπ πόζν θξπώλεη Μέζα ζηεο πόιεο ηε δσή Ήηαλ γξαθηό λα δήζεηο ιίγν Αγάπε πνπ ήζνπλ καθξηλή Απ’ ην αλνηρηό κνπ παξαζύξη Πήξεο καθξηά πνιύ καθξηά ηνλ νπξαλό Ξεκέξσζε θαη έρεη ρηόλη ΢’ έλαλ ρεηκώλα αδειθό πνπ ηνλ κηζώ Ξεκέξσλε θαη είρε ρηόλη ΢’ έλα δσκάηην κνλαρά Καη ιίγν έμσ ζην κπαιθόλη Απ’ ηε δηθή κνπ ηελ κεξηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

165


Σν Καξάβη ηεο ΢ησπήο Σα κάηηα πνπ κε βξίζθνπλ θαη ρηππάλε Σα ρξόληα πνπ κε αγάπεζεο θνβάκαη Κιεηζκέλνο ζε έλα πνίεκα κνηξαία ΢ην ράνο θαη ζηνλ έξσηα παξέα Σα κάηηα κνπ πνπ έγηλαλ παηγλίδηα Μεγάισζαλ κε όλεηξα βαξίδηα Πεηάλε ιίγν θσο ζε έλα βξάδπ Καη ζβήλνπκε κεηά από έλα ράδη Σα ιόγηα ζνπ δηαβάδσ θαη θνβάκαη Ννκίδσ άιινο αύξην πάιη ζα ’καη Μεγάισζα κε όλεηξα βαξίδηα Μεγάισζα κε ςεύηηθα παηγλίδηα Δγώ δελ είκαη ηίπνηε ζαο ιέσ Καξάβη ηεο ζησπήο ηηο λύρηεο πιέσ Ούηε έλα κνπ βξεγκέλν πηα ζηηράθη Γελ βξήθε ζπληαγή γηα ηξαγνπδάθη Σα ιόγηα ζνπ δηαβάδσ θαη θνβάκαη ΢ε θύθιν αλ κε βάιεηο μέλνο ζα ’καη Κιεηζκέλνο ζε έλα πνίεκα κνηξαία ΢ην ράνο θαη ζηνλ έξσηα παξέα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

166


Γη’ Απηό Ξαλά ΢νπ Λέσ Αλ θύγεη απ’ ηα κάηηα κνπ ε λύρηα Σν μέξσ πάιη πσο ζα αιιάμσ Σηο καύξεο πέηξεο ηνπ θαηξνύ Με δξόκν ζα αληαιιάμσ Γη’ απηό θη άθεζα επίηεδεο Σν ηξέλν λα πεξάζεη Βαξέζεθα λα θξύβνκαη ΢αλ λα ’καη αξλί Απ’ ηνλ ραζάπε κε κε πηάζεη Βαξέζεθα λα ιέσ βξέρεη ΋ηαλ κε θηύλνπλ λόκηκα Βαξέζεθα λα είκαη πξόβιεκα ΢ε ηειενπηηθά απόβιεηα Βαξέζεθα θσηηέο λα βιέπσ Κη απηνύο λα ζπάλε πιάθα Γεκνζηνγξάθνπο λα πίλνπλ Γηα ην θαιό ελόο ιανύ καιάθα Γη’ απηό μαλά ζνπ ιέσ πσο άθεζα Δπίηεδεο ην εύθνιν λα ράζεη Μήπσο ν καύξνο ηνπ θαπλόο Σνλ δξόκν κνπ ραιάζεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

167


Ζ Νέα κνπ Παηξίδα Φπζάεη αέξαο δπλαηόο Βξνρή ζα θέξεη Πσο λα μεπιύλεη όκσο θη απηή Σν θόθθηλν απ’ ην ρέξη Υεηκώλαο ήξζε βξνρεξόο Παηδηά πνπ θιαίλε ΢ηνλ δαθξπγόλσλ ηε βξνρή Σα κάηηα θαίλε Μηιάλε νη ώξεο ζηε ζησπή Κη ν ρξόλνο ζβήλεη Απηόο πνπ ζθύβεη γηα λα δεη Ραγηάο πάληα ζα κείλεη Κη εδώ ζηε λέα ζνπ παηξίδα Σν θόθθηλν ζην ζώκα ζνπ ζθξαγίδα ΢ηα κάηηα ζνπ ηα δάθξπα είδα Δδώ ζηε λέα ζνπ παηξίδα Κη εγώ ζηε λέα κνπ παηξίδα Πηαζκέλνο θαηά ιάζνο ζηελ παγίδα Σα πάληα είδα… Σα πάληα είδα… Γεκάηε ζθόλε επνρή Πόιεηο πνπ θαίλε ΢θαίξεο πνπ πέξαζαλ μπζηά Απηά κνπ ιέλε…

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

168


Τδάηηλε Υώξα ΢ηνλ Ναπηίιν επάλσ Σηο εηθόλεο δελ ράλσ Θα γπξίζσ παληνύ ΢ηελ πδάηηλε ρώξα ΢ηνλ γαιάδην νπξαλό ΢ηε θσιηά ηνπ ζενύ Αλ κπνξέζσ ζα κπσ Κάησ απ’ ηε ζάιαζζα ΢ε ’λα θνηηώλα Ρίρλσ ραξηηά ζηνλ Πνζεηδώλα Κάησ από ηα θύκαηα Με ηνλ θάπηελ Νέκν Με κε δεηάο Δθεί πηα κέλσ ΢ην γαιάδην ην θύκα Πάιη ζα ’βξσ ην βήκα ΢ε κηα άιιε ζθελή ΢ηνλ Ναπηίιν επάλσ Πάιη ζα ’βξσ εθείλα Πνπ δεηνύζα παηδί

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

169


Blog Έλα mail αξγά Κάπνπ ζην πνπζελά Θα δηαβάδεηο θξπθά Πξηλ κνπ γξάςεηο Μηα αθόκε ζπγλώκε Κη αθνύ λύρησζε πηα Θα ζε πάξσ αγθαιηά ΢ε ’λα ζηίρν δεηιά Δκείο κόλνη Μεο ην blog κνπ θαιά Να δηαβάδεηο ηα ιόγηα ΢ε έλα ζηίρν κπνξώ Να ζε έρσ αηώληα Πνπ λα ζε βξσ θαξδηά Να ζνπ δώζσ θηιηά ΢ε κηα νζόλε γπαιί Καη νη δύν κόλνη.

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

170


Σν Μηθξό Φηιί Μηα αθόκε θνξά ζηελ αγάπε ζα κπσ ΢’ έλα όλεηξν πάιη Μηα αθόκε θνξά Σε θσλή κνπ ζα βξσ Πξηλ κηιήζνπλ νη άιινη Γελ γπξίδεη ζειίδα Αλ θνηκάηαη ε ειπίδα Σνπ θαηξνύ ην παηγλίδη δελ ζα ’καη Καη ζην δξόκν κνπ είδα Να μππλά ε ειπίδα Μπζηηθό ζην ηαμίδη ζνπ λα ’καη Μηα αθόκε θνξά Θα απνθηήζσ θηεξά Σεο Αγάπεο ην δώξν Μηα αθόκε θνξά Μηα δπλαηή θσηηά…

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

171


΢ηνλ Κίηξηλν Αέξα Κάηη κπξίδεη απόςε ζηνλ αέξα Κάπνπ αθνύγεηαη ν θξόηνο από ζθαίξα Φεύγεη γηα ζέλα… ρηππά εκέλα Κάπνηνο θσλάδεη κεο ηνλ θίηξηλν αέξα Μεο ηε βαξηά ηνπο ηε ζηνιή νη αζηπλόκνη Μέξεο ζηεκέλνη ζηε γσλία δίρσο γλώκε Γηα λα κνπ θιέςνπλ ηε θσλή έρνπλ πηζηόιη Με πεξηκέλνπλ άξγεζα θαη ηνπο δεηώ ζπγλώκε ΢ηα πιεγσκέλα κνπ ηα κάηηα Κη αλ ζηακαηήζεη ε βξνρή Σν νπξάλην ηόμν γηα λα έξζεη Θα θάλεη ρξόληα λα θαλεί ΢ηα πιεγσκέλα κνπ ηα ρείιε Γελ ζα ’ρεη γεύζε ην θηιί Γηαηί κσξό κνπ ηηο θσλέο καο Σηο βάιαλε ζηε θπιαθή Ση θαξηεξνύλ νη αζηπλόκνη Μεο ηε βαξηά ηνπο ηε ζηνιή Μάιινλ εκέλα πεξηκέλνπλ Βξίδνπλ πνπ άξγεζα πνιύ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

172


Σεο Νύρηαο ην Καπέιν Ο θόζκνο πεξπαηάεη θαη παξακηιά Άιινο ρξσζηάεη ζηα όλεηξα θη άιινο ζηα παηδηά Κη εζύ κνπ αξαδηάδεηο ζρέδηα ζηα ραξηηά Γηαηί ζεο λα δηθάδεηο γηα ιίγε ιεπηεξηά Σεο λύρηαο ην θαπέιν έπηαζε θσηηά Κη εζύ κνπ αξαδηάδεηο ρίιηα κπζηηθά Μα ε ςπρή κνπ δηςάεη γηα έλα θηιί Ζ αγάπε αλ πάεη ηαμίδη δελ ζα μαλαξζεί Ο ήιηνο κνπ κηιάεη: Σξέμε σο ηελ θαξδηά Κάπνηνο ζα ζε αγαπήζεη γη’ απηό αιεζηλά Σν νπξάλην ηόμν ήξζε μαθληθά Ζ βξνρή ζηακάηεζε γηα λα αλζίζεη ε θαξδηά Σεο λύρηαο ην θαπέιν έπηαζε θσηηά Γηα λα κνπ κηιήζεη πάιη από θνληά Κξπώλσ ην μέξεηο, θξπώλσ από παηδί Κη όζν κεγαιώλσ ζα είκαη θάπνπ εθεί Ο θόζκνο πεξπαηάεη θαη παξακηιά Άιινο ρξσζηάεη ζηα όλεηξα θη άιινο ζηα παηδηά Μα ν δηθόο κνπ ν θόζκνο ζηε ιύπε ηξαγνπδά Σν θεγγάξη ηνπ ρνξεύεη λα μππλάεη ε θαξδηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

173


΢ε Έλα Άικπνπκ παιηό Έρσ καδί κνπ έλα θαθό Μελ πέζσ ζηα ζθνηάδηα ΢ε κηα λύρηα βξνρεξή Πνπ ηα όλεηξα είλαη άδεηα ΢ε κηα ιάζνο κνπ ζηξνθή Πνπ είπα λα πεξάζσ Έβαια κηα ππνγξαθή Ναηάζα λα ζε ράζσ Γπξλάσ πίζσ ηε ζηηγκή Μα πηάλνκαη κε ιάζν Μέζα ζηεο πόιεο ην θνξκί Πώο λα ζε μαλαθηάζσ Έλα άικπνπκ παιηό Πνπ θνηηνύζα κνπ κίιεζε Σν άξσκά ζνπ απαιό ΢ην δσκάηην κνπ κύξηζε Έλα άικπνπκ παιηό Πνπ κπνξεί λα κηιάεη Καη ζηε ζθόλε λα κπεη Σελ ςπρή λα δεηάεη Βιέπσ κόλν ραξηηά Σνπ θαηξνύ κνπ ηα εκπόδηα Μνπ αιιάμαλ θαξδηά Καη ηεο βάιαλ θαιώδηα Μα εζύ ζα θπιάο Μεο ην ζώκα ηζόβηα Κη άκα θάπνηνλ θηιάο Θα ςειώλεηο ηα εκπόδηα Αγάπε κνπ Ναηάζα ΢αλ κηα λεξάηδα ζηελ πεγή ΢αλ άλνημεο ηε δξνζεξή αλάζα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

174


ΣΤΙΧΟΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

175


Ο Μηθξόο κνπ Ήιηνο Υνύθηεο από ρώκα Από ηε γελέζιηα γε Έρσ ζην κπαιθόλη Να κπξίδεη αλαηνιή Πίζσ αλ γπξίζσ Ζ θαηάξα ζα ’ρεη βγεη Καη ν κηθξόο κνπ ήιηνο Μηα γηα πάληα ζα ραζεί Σε βξνρή θνβάκαη Σνπ αέξα ηε βνή Γηαηί ην θηιί ζνπ Μεο ζηε λύρηα ζα ραζεί Σε θσηηά θνβάκαη Σελ αγάπε όηαλ βξσ Γηαηί αλ ηελ ράζσ Μεο ζην άδεην ζα θαώ ΢ην γπκλό θνξκί ζνπ Μηα θαηλνύξηα δηαδξνκή Πέηαμα καδί ζνπ Σαμηδεύσ αλαηνιή Μοσζική: Γηώξγνο Γεκεηξηάδεο Ερμηνεία: Γηώξγνο Γεκεηξηάδεο CD ALMBOYM: Απ’ ην Μεδέλ (2012)Δ.Μ.Η.

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

176


Ο Μηθξόο Παλαγηώηεο Βξέρεη κηθξά ρακόγεια ζην παξάζπξν Μηθξέο βαζίιηζζεο ρνξεύνπλ Κπλεγνύλ ηνλ ρεηκώλα κε ηα θνθηεξά δόληηα Σα κάηηα ηνπο θξπκκέλεο θσλέο Ο ήρνο δπλακώλεη Σα ινπινύδηα θηλνύληαη ΢ηελ άγλσζηε κνπζηθή Έηνηκα λα ηξαγνπδήζνπλ Ο κηθξόο Παλαγηώηεο μππλάεη Αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ θαινθαηξηνύ: Μηα ρνύθηα ήιην Ήξζα λα ζνπ ραξίζσ κνπξκνπξίδεη Μεηά θεύγεη Μαδί κε ηηο κηθξέο βαζίιηζζεο Αθήλνληαο ην πνιύηηκν δώξν ηνπ ΢ην παηδί Μνπζηθή: Γηάλλεο Βειίθεο Απαγγειία: Υξήζηνο Φνιηόπνπινο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

177


΢ην Γξόκν ηεο Αγάπεο ΢ε έλα θάξν… Σα κάηηα κνπ ηαμίδεπαλ Σν πινίν πξηλ λα πάξσ Κη όηαλ ζα θύγσ… Γελ ζα ππάξρεη πηα δσή Σα ίρλε ζα ’ρνπλε ζβεζηεί Θα δσ ζην ιίγν Σξέμε…ζην δξόκν ηεο αγάπεο πάιη ηξέμε Σε λύρηα κε βηνιηά θη αζηέξηα παίμε Να αθνύσ κηαο λεξάηδαο ηε θσλή Δίλαη κεγάιν ην ηαμίδη ηεο αγάπεο Έρεη πνιιέο θαη δύζθνιεο ζηξνθέο Μα όηαλ ζα βγεηο ζην δξόκν ηεο δηαβάηεο Έρεη ζηηγκέο κνλαδηθέο Σν κόλν ηεο δσή κνπ θαινθαίξη Απηό πνπ κε θξαηνύζεο απ’ ην ρέξη Απηό πνπ κε μππλνύζεο κεζεκέξη Σν κόλν ηεο δσή κνπ θαινθαίξη Σξέμε… ζηνλ ύπλν κνπ κε λα θαθό θαη θέμε ΢ην όλεηξν βάιε θσλή θαη παίμε Θα κάζεηο αλ ζε αγάπεζα πνιύ Δίλαη κεγάιν ην ηαμίδη ηεο αγάπεο Έρεη πνιιέο θαη δύζθνιεο ζηξνθέο Μα όηαλ ζα βγεηο ζην δξόκν ηεο δηαβάηεο Έρεη ζηηγκέο κνλαδηθέο Κη όηαλ ζαιπάξσ… Σν Φσο από ηα κάηηα ζνπ Να δώζεηο ζε ’λα θάξν Γηα λα κε πάξεη αγθαιηά Σε λύρηα πξηλ ζαιηάξσ Γώξα…δελ ράλεηαη ε αγάπε ζε κηα κπόξα Γελ ζβήλεη όηαλ βξεηο ηελ αλεθόξα Αληέρεη όηαλ είλαη αιεζηλή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

178


Μνπζηθή: Γηάλλεο Βειίθεο Δξκελεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE9(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012

Κάπνπ Μαθξηά Δδώ Κνληά Θα μελπρηήζσ πάιη κόλνο ζην πνηάκη Να ζπαξηαξάσ κεο ηνπ κύζνπ κνπ ην δίρηπ Θα ζε θσλάμσ γηα λα βγεηο απ’ ηελ νκίριε ΢αλ ηελ λεξάηδα ζην νιόγηνκν θεγγάξη Μόλν ηεο λύρηαο ε αγθαιηά απηή ζε έρεη Μέζα ζηα ρξόληα κηα πηζηή θπιαθηζκέλε Αλ θαηαθέξεηο θαη κε δεηο ζα είκαη ν μέλνο Πνπ κόλνο δεη ζε κηα ρώξα εξεηπσκέλε Έλα θηιί ζνπ ζα θξαηνύζα πάιη ΢ηα ρέξηα κνπ λα ην πεηάμσ ΢ε έλα νιόγηνκν θεγγάξη Σνλ νπξαλό ρξπζό λα βάςσ Σν άξσκά ζνπ ζα θξαηνύζα πάιη Σνλ ρξόλν αλ κπνξνύζα λα αιιάμσ Θα έδηλα θαη ηε δσή κνπ Σε θπιαθή ζνπ ζην ιεπηό λα θάςσ Θα ζνπ αθήζσ κόλν έλα κνπ ζεκάδη Να κε γλσξίζεηο όηαλ θύγεη ε νκίριε Αλ κε δεηήζεηο έλα ζύλλεθν κε δείρλεη Κάπνπ καθξηά εδώ θνληά Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

179


Δθεί ζηε ΢αινλίθε Έλα παιηό θαΐθη θνηηάδσ ζην ιηκάλη Σελ άγθπξα λνκίδσ πσο ηξαβώ Αθνύ ζηα πάληα ράλσ ιέσ λα αιιάμσ πιάλν Σν άγλσζην λεζί κνπ κήπσο βξσ Δθεί ζηε ΢αινλίθε ζα κπσ κεο ην θαΐθη Σνπο ράξηεο κνπ ζα αλνίμσ θαη ζα δσ Με κύζνπο παίδσ ζθάθη ΢αλ ςάρλσ κηα Ηζάθε Σαμίδηα άγξηα ηνπ κπαινύ Με ζξύινπο παίδσ ηάβιη Ώζπνπ λα βξσ θαη πάιη Σα βήκαηα εηνύηνπ ηνπ θαηξνύ Θα δσ ηνλ Οδπζζέα κε έλα ζεό παξέα Σνλ άλεκν λα ςάρλνπλ ηνλ θαιό Απ’ ην όλεηξν πξηλ πέζσ ζα ηνπο παξαθαιέζσ Σελ ώξα πνπ ζαιπάξνπλ από εδώ Μαδί ηνπο λα κε πάξνπλ εθεί πνπ ζα κπαξθάξνπλ Σνλ θόζκν ηνπο ηνλ άγλσζην λα δσ Με κύζνπο παίδσ ζθάθη ΢αλ ςάρλσ κηα Ηζάθε Σαμίδηα άγξηα ηνπ κπαινύ Με ζξύινπο παίδσ ηάβιη Ώζπνπ λα βξσ θαη πάιη Σα βήκαηα εηνύηνπ ηνπ θαηξνύ Απ’ ην όλεηξν απηό πξηλ πέζσ Σν άγλσζην λεζί κνπ ίζσο βξσ Κη από ηε ΢αινλίθε αιιάδσ πάιη ζπίηη Καη κέλσ κηα γηα πάληα ζε απηό Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012)

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

180


HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

΢ηελ Άιιε Όρζε Αθνύσ έλα γέιην ζηε λύρηα μαλά Πέθησ ζην ρώκα θη απηό δπλακώλεη Βάδσ θσηηά ζε ρόξηα μεξά Κη έηζη ν θόβνο κνπ γηα απόςε ηειεηώλεη Κη αλ ηαμηδεύσ ζπρλά κνλαρόο Φνβάκαη ηηο ζθηέο ζην ζθνηάδη Πιεξώλσ ηηο κλήκεο ηη θόξνο θη απηόο Να είζαη ιαβύξηλζνο ζηε ρώξα ηνπ Άδε Κη όκσο παξάηεζα ην δξόκν Να αθνινπζήζσ ην αζηέξη κνπ παληνύ Γηα λα θεξδίζσ έλα βήκα κόλν Μήπσο γιπηώζσ απ’ ηα ραζηνύθηα ηνπ νπξαλνύ Δίλαη κηθξή μέξσ ε θσλή κνπ Σόζν κηθξή πνπ ηε θνβίδεη ε εζπρία Παίξλεη κηα πέηξα ζπάεη ην ηδάκη Κη όιν δεηάεη λα μππλήζεη ε ελνξία Πξώηε θνξά πνπ δελ θνβάκαη πσο ζα ράζσ Γηαηί γλσξίδσ πσο ε αγάπε είλαη βξνρή Πξώηε θνξά πνπ δελ θνβάκαη λα θσλάμσ Αλ θαη νη γείηνλεο ιαηξεύνπλ ηε ζησπή Πξώηε θνξά πνπ ιέσ ηώξα ζα πεξάζσ Απέλαληη ζηελ άιιε όρζε θαη όηη βγεη Γελ έρσ ηίπνηε πνιύηηκν λα ράζσ Καη κνπ αξέζεη πνπ έρεη ηξέια ε επνρή Αθνύσ κνπζηθή ζηε λύρηα μαλά Σξέρσ ζην δξόκν κα απηή δπλακώλεη Αξπάδσ έλα αζηέξη ην βάδσ θσηηά Κη έηζη ν θόβνο κνπ γηα απόςε ηειεηώλεη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

181


Γελ πεξηκέλσ λα έξζεη ην θσο Γηαηί ην ςάρλσ εγώ ζηα θξπκκέλα Κη αλ ζην ζθνηάδη θαληάδσ γπκλόο Απιά κε όια απηά ηα έρσ ρακέλα Κη όκσο παξάηεζα ην δξόκν Να αθνινπζήζσ ην αζηέξη κνπ παληνύ Γηα λα θεξδίζσ έλα βήκα κόλν Μήπσο γιπηώζσ απ’ ηα ραζηνύθηα ηνπ νπξαλνύ Δίλαη κηθξή μέξσ ε θσλή κνπ Σόζν κηθξή πνπ ηε θνβίδεη ε εζπρία Παίξλεη κηα πέηξα ζπάεη ην ηδάκη Κη όιν δεηάεη λα μππλήζεη ε ελνξία Πξώηε θνξά πνπ δελ θνβάκαη πσο ζα ράζσ Γηαηί γλσξίδσ πσο ε αγάπε είλαη βξνρή Πξώηε θνξά πνπ δελ θνβάκαη λα θσλάμσ Αλ θαη νη γείηνλεο ιαηξεύνπλ ηε ζησπή Πξώηε θνξά πνπ ιέσ ηώξα ζα πεξάζσ Απέλαληη ζηελ άιιε όρζε θαη όηη βγεη Γελ έρσ ηίπνηε πνιύηηκν λα ράζσ Καη κνπ αξέζεη πνπ έρεη ηξέια ε επνρή Δίλαη κηθξή μέξσ ε θσλή κνπ Σόζν κηθξή πνπ ηε θνβίδεη ε εζπρία Παίξλεη κηα πέηξα ζπάεη ην ηδάκη Κη όιν δεηάεη λα μππλήζεη ε ελνξία Δίλαη κηθξή μέξσ ε θσλή κνπ Δίλαη κηα ςεύηξα πνπ όιν ιέεη ηελ αιήζεηα Έρεη από ρξόληα πάξεη δώξν ην θνξκί κνπ Μηθξή πνπ αθήλεη ηα κεγάια ζηε ζπλήζεηα Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

182


Αλ Θέιεηο Καινθαίξηα Γελ ηα παξάηεζεο πνηέ ζνπ Κη αο πεξπαηνύζεο ζηε βξνρή Πόζεο θνξέο ν δξόκνο είρε Βξάρνπο πνιινύο ζηε δηαδξνκή Γύξεπεο κέζα ζνπ ζην ζώκα Ο έξσηαο ζπίηη λα βξεη Πίζηεπεο ηεο αγάπεο δώξα Κάπνηνο ζηελ ηύρε λα ηα δεη Να ζε αγγίμεη κε ηα κάηηα Να ζνπ ηξαληάμεη ην θνξκί Κάησ λα πέζεηο ζε θνκκάηηα Να ζπαξηαξάεη ε ςπρή Έια θνληά κνπ κε θνβάζαη πεο κνπ πσο θιείλεη κηα πιεγή Γηαηί ζηνπ θόβνπ ην παιάηη ε αγάπε πάληα είλαη κηζή Έια θνληά κνπ κε θνβάζαη έια θνληά κνπ λα κνπ πεηο Πσο πήγαλ ζηε θσηηά ηα ρξόληα πσο ηξέμαλε καθξηά ηα αεδόληα Ξέξεηο δηαβάδσ ζην ζθνηάδη από παιηά κε έλα θαθό Γηαηί θνβόκνπλ από πάληα πσο όηη θάλσ ελνριώ Καη ηώξα πνπ έθιεηζα ζαξάληα ην ίδην λνηώζσ πάιη εδώ Γηαηί είκαη ξνθ θαη ςάρλσ κπάληα ζην ξάδην κέζα λα θξπθηώ Πάξε αλ ζέιεηο Καινθαίξηα ΢νπ ’πε ζηνλ ύπλν ζνπ ν ζεόο Φνβήζεθα λα κε θνβάζαη Καη εγώ λα θαίλνκαη κηθξόο Πάξε αλ ζέιεηο Καινθαίξηα ΢νπ ’πε ζηνλ ύπλν ζνπ ν ζεόο Κνίηα ην δξόκν ζνπ θαη θηάζε Θα ζνπ θξαηώ εγώ ην θσο Πόζεο θνξέο είπεο εληάμεη Θα αθνινπζήζσ ηε δσή Γελ ζα ραιάζσ εγώ ηελ ηάμε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

183


Να ’καη ζην πιήζνο ε ζησπή Γύξεπεο θάησ απ’ ην ζηξώκα ΋ινο ν θόζκνο ζνπ λα δεη Κη αο έλνησζεο θησρή αθόκα Πνπ ζην όλεηξν δελ έρεηο κπεη Έια θνληά κνπ κε θνβάζαη έια θνληά κνπ ζαλ βξνρή Γηα λα ζε αγγίμσ ζαλ ζηαγόλα θαη ην θνξκί λα δξνζηζηεί ΋ηη ρακέλν ην μππλάσ θαη λα μαλάξζεη ηνπ δεηώ Μα ζαλ ην δσ αιινύ θνηηάσ λα μαλαθύγεη ηνπ δεηώ Μηα θπιαθή έρσ δηθή κνπ γηα λα θιεηδώλσ όηη αγαπώ Γηαηί είκαη ξνθ θαη ήκνπλ πάληα λα κε θνβάκαη ηνλ θαηξό Πάξε αλ ζέιεηο Καινθαίξηα ΢νπ ’πε ζηνλ ύπλν ζνπ ν ζεόο Φνβήζεθα λα κε θνβάζαη Καη εγώ λα θαίλνκαη κηθξόο Πάξε αλ ζέιεηο Καινθαίξηα ΢νπ ’πε ζηνλ ύπλν ζνπ ν ζεόο Κνίηα ην δξόκν ζνπ θαη θηάζε Θα ζνπ θξαηώ εγώ ην θσο ΢πιιέγσ ζηηγκέο κα όηαλ βξσ αθνξκέο ηηο αθήλσ ζην ρζεο Καη αθνύ είλαη πνιιέο θαη είλαη γπκλέο ηηο θξύβσ θη απηέο Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

184


Γηαηί ε Αγάπε Μάηηα κνπ Φηάλεηο πξσί απ’ ηε δνπιεηά κε κάηηα θνπξαζκέλα Πξηλ θύγσ εγώ θαη πάσ ζε απηή λα γίλσ ζαλ θη εζέλα Βάξδηα πνπ ηειεηώλεη ηελ απγή ηα κάηηα ζα ζνπ ζπάζεη Μέζα ζηε λύρηα ην θνξκί θη απηό ζα ην δηςάζεη Πήξε ε λύρηα πιεξσκή μερξέσζε θαη ηε κέξα ΢ε κηα ςηράια πνπ ζα ’ξζεί γηα λα ηα βγάισ πέξα ΢ην δξόκν ζθέθηνκαη μαλά θαξάβηα πνπ έρσ πάξεη Καη ζηεο Λακίαο ηα ζηελά ςάρλσ λα βξσ ηνλ Άξε Πεξλάεη ν θαηξόο αγάπε κνπ ζηα κάηηα πέθηεη ε πόιε Λίγν θξαζί πίλεη ε δσή θη όκσο θξαηάεη ηηκόλη Παηάεη γθάδη ζηελ εζληθή κνλάρα όηαλ ζπκώλεη Γηαηί ε αγάπε κάηηα κνπ πνλάεη αλ κέλεη κόλε Έρεη παηξίδα ζύλλεθα πνπ δνπλ ζηελ ακαξηία Καη ηελ ηξνκάδεηο άκα ιεο πσο είλαη πάληα αγία Γηαηί ε αγάπε κάηηα κνπ δελ ζέιεη λα κηιάεη Βγάδεη θσλή κε ζησπέο θαη πνλεξά γειάεη ΢νπ πήξε ε λύρηα ηε θσλή ζε κηα αθόκε βάξδηα Μνλάρε ζε κηα θιηληθή θαη ζνπ έθιεςε ηα ράδηα Μνλάρε ζε κηα θιηληθή ζε κηα αθόκε βάξδηα Μα ηεο αγάπεο Έθε κνπ δελ ζνπ έθιεςε ηε βάξθα Πεξλάεη ν θαηξόο αγάπε κνπ ζηα κάηηα πέθηεη ε πόιε Λίγν θξαζί πίλεη ε δσή θη όκσο θξαηάεη ηηκόλη Παηάεη γθάδη ζηελ εζληθή κνλάρα όηαλ ζπκώλεη Γηαηί ε αγάπε κάηηα κνπ πνλάεη αλ κέλεη κόλε Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

185


Σα Παπνύηζηα ηνπ Μάγνπ Υξόλνπ ΢ηε αγθαιηά κηαο ζάιαζζαο ζαλ βάξθα ε δσή κνπ Τγξά ζεληόληα θύκαηα ηελ πέηαμαλ καθξηά Αθνύ δελ ήμεξα θαιά πσο άλεκνο ρηππάεη Απηνύο πνπ λνηώζνπλ δπλαηνί θαη αθήλνπλ ηα θνππηά Αλάζα γηα έλα άληξα είλαη ν δξόκνο Μνπ έιεγεο παηέξα αλ ήζνπλ κόλνο Σα ζύλλεθα αλ ζπκώλνπλ λα γειάο ΢ηνλ έξσηα λα ηξέρεηο θη αο ρηππάο Σελ λύρηα απ’ ην παξάζπξν λα ξίρλεηο Σα ςεύηηθα θη όια ηα ζηεκέλα ΢ην θσο ηώξα γπξλάο ζαλ ηαμηδηώηεο Φειά κε ηα παπνύηζηα καγεκέλα Αγξόηεο ν παηέξαο κνπ πνηέ δελ είδε θύκα Μόλν πνηάκηα νξκεηηθά πνπ έξηρλαλ βνπλά Κνηηώληαο ην πνηήξη ηνπ έιεγε κε ’λα βιέκκα Πξόζερε ην ηαμίδη ζνπ θη αγάπα ην γιπθά Φσκί δελ θηάλεη λα έρεηο γηα λα θαο Σν δξόκν αλ δελ βιέπεηο λα παηάο Κισζηή λα αθήλεηο λα γπξίδεηο πίζσ Σνλ άγλσζηό ζνπ θόζκν λα γλσξίζσ Να θιείλεηο ην παξάζπξν βνξηάο ΢ε βιέπσ κε ηα κάηηα λπζηαγκέλα ΢ην θσο ηώξα γπξλάο ζαλ ηαμηδηώηεο Φειά κε ηα παπνύηζηα καγεκέλα ΢θηρηά θξαηώληαο αγθαιηά έλα κηθξό θεγγάξη Έλα θεγγάξη θόθθηλν πνπ ’κνηαδε δσγξαθηά Καηάιαβα ε βάξθα κνπ πσο βγήθε ζην ιηκάλη Σνλ γηό κνπ όηαλ θξάηεζα ζθηρηά ζηελ αγθαιηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

186


Φεύγεη ε δσή κα εδώ είλαη γηα πάληα Έλα παηδί ηα ρξόληα θέξλεη πάιη πίζσ Παηξίδα έρσ ηα άγξηα ηα πνηάκηα ΢ην ξεύκα ηνπο ηηο κλήκεο ζα δξνζίζσ Δγώ κεγάισζα ζηα καύξα ηεο γηαγηάο Σνλ θόξν ηνπο κηθξό ζα ζηνλ αθήζσ Σνλ θόβν είπεο κέζα ζνπ ζα ζβήζσ Φσλή λα αθήλεηο θαη λα κέλεη πάληα πίζσ Σελ λύρηα απ’ ην παξάζπξν λα ξίρλεηο Σα ςεύηηθα θη όια ηα ζηεκέλα ΢ην θσο ηώξα γπξλάο ζαλ ηαμηδηώηεο Φειά κε ηα παπνύηζηα καγεκέλα Να θιείλεηο ην παξάζπξν βνξηάο ΢ε βιέπσ κε ηα κάηηα λπζηαγκέλα ΢ην θσο ηώξα γπξλάο ζαλ ηαμηδηώηεο Φειά κε ηα παπνύηζηα καγεκέλα Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

187


Σν Όλεηξν ΢ην όλεηξν κνπ θάπνην βξάδπ Φπζνύζε αέξαο δπλαηόο Παληνύ ν δξόκνο κνπ ζθνηάδη Μα εγώ δεηνύζα ιίγν θσο ΢ην όλεηξν κνπ θάζε βξάδπ Βάδσ ζεκάδη θαη ρηππώ Πεηώ κηα πέηξα ζην ζθνηάδη ΢πάδσ ην ηδάκη ην ζνιό Αλ θξύθηεθε ζηε ζάιαζζα ε αγάπε Φάρλσ ηα ρλάξηα ηεο ζηελ άκκν ηεο λα κπσ Πεηάσ έμσ απ΄ ην θνξκί κνπ έλαλ αηώλα Ρίρλσ έλα ζύλλεθν θαη γίλνκαη λεξό ΋πνην ιηκάλη θαη λα πηάζσ Μεο ζην όλεηξό κνπ ην θαιό Θα ςάρλσ ήιην θαη ζα βξίζθσ ΢ηα κάηηα πάληα λα θξαηώ ΋πνην ιηκάλη θαη λα πηάζσ Αλ είζαη εθεί ζα ’καη θαη ’γώ Να ζε θεξάζσ ιίγε αγάπε Πξηλ απ’ ην όλεηξό κνπ βγσ Αλ έπεζε ζε κηα ζηξνθή ε αγάπε Ρίρλσ έλα ιάζν θαη ηε βγάδσ απ’ ηνλ γθξεκό Κη αθνύσ πάιη κηα θσλή πνπ ιέεη ηώξα Κάλε ην όλεηξν λα κνηάδεη αιεζηλό Κη αλ ην όλεηξό κνπ είλαη ιάζνο Κη αλ ην ηαμίδη έρεη ζηεξηά Πάληα ζα βξίζθσ έλαλ δξόκν Να ηαμηδεύσ καθξηά

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

188


Αλ θξύθηεθε ζηε ζάιαζζα ε αγάπε Φάρλσ ηα ρλάξηα ηεο ζηελ άκκν ηεο λα κπσ Πεηάσ έμσ απ’ ην θνξκί κνπ έλαλ αηώλα Ρίρλσ έλα ζύλλεθν θαη γίλνκαη λεξό Αλ έπεζε ζε κηα ζηξνθή ε αγάπε Ρίρλσ έλα ιάζν θαη ηε βγάδσ απ’ ηνλ γθξεκό Κη αθνύσ πάιη κηα θσλή πνπ ιέεη ηώξα Κάλε ην όλεηξν λα κνηάδεη αιεζηλό Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο (2012) Έιιε Υαηδή (2013) ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012@2013) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

189


΢ην Νεζί ηεο Αγθαιηάο ζνπ Μίια κνπ πάιη λα έξζεη ν ήιηνο Πάλσ ζην άξκα ζνπ θαη εηνύην ην πξσί Να επνπιώζεη έζησ θαη ιίγν Σν ηξαύκα πνπ αθήλεη ζηελ ςπρή ε επνρή Πάληα ηα βξάδηα ζνπ ζηέιλσ ζεκάδηα Μαθξηά αλ είζαη λα είκαη κέζα ζνπ ε θσλή Με κηα ειπίδα ζε κηα κόλν παξηίδα Να θαηαθέξσ λα γπκλώζσ ηε ζησπή Απ' ην λεζί ηεο αγθαιηάο ζνπ έρσ ζεκάδηα ΢ηε ζθέςε κνπ έρσ ηνπ εξσηά ζνπ ηελ νξκή Κη αλ βιέπσ κπόξα ηξέρσ όπσο ηώξα Να βξσ λεξό απ' ηελ πεγή πνπ είζαη εζύ Έρσ απ’ ηα ράδηα ησλ θηιηώλ ζνπ ζεκάδηα ΢ηα κάηηα έρσ ηε δηθή ζνπ ηε θσλή Κη αλ βιέπσ άδεηα θάπνηα θαξάβηα Δίλαη πνπ ε ρώξα γηα ελέρπξν πνπ έρεη δνζεί Έρσ ζην αίκα ηνπ ζπκνύ ζνπ ην βιέκκα Έρσ από ζέλα κηα εηθόλα καγηθή ΢ην λέν αηώλα λα ζπαο ηνλ θαλόλα Να είζαη θσο λεξό λα είζαη ε ίδηα ε δσή Απ' ην λεζί ηεο αγθαιηάο ζνπ έρσ ζεκάδηα ΢ηε ζθέςε κνπ έρσ ηνπ εξσηά ζνπ ηελ νξκή Κη αλ βιέπσ κπόξα ηξέρσ όπσο ηώξα Να βξσ λεξό απ' ηελ πεγή πνπ είζαη εζύ Μίια κνπ πάιη λα έξζεη ν ήιηνο Πάλσ ζην άξκα ζνπ θαη εηνύην ην πξσί Κη απηή ηε ζειίδα ηελ έρσ παηξίδα Απηό ην απιό πνπ έθαλε αδύλαην ε δσή Να κε πεηάεη ζε θσο γαιάδην Μηα πνπ ε ζεκαία κνπ ιεξώζεθε θη απηή

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

190


Απ' ην λεζί ηεο αγθαιηάο ζνπ έρσ ζεκάδηα ΢ηε ζθέςε κνπ έρσ ηνπ εξσηά ζνπ ηελ νξκή Κη αλ βιέπσ κπόξα ηξέρσ όπσο ηώξα Να βξσ λεξό απ' ηελ πεγή πνπ είζαη εζύ Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

191


Σα Κόθθηλα Πεξηζηέξηα Βξεγκέλν ρώκα όηαλ κπξίδσ Έρσ αξώκαηα ζην λνπ Από ηεο κάλαο γεο ην ζώκα Απ’ ηα παηγλίδηα ηνπ γπκλνύ Μηθξέο ςηράιεο όηαλ πέθηνπλ Φέξλνπλ κεγάιεο αγθαιηέο Μα ηώξα έζηεηιαλ ηελ θξίζε Καη καο ηηο έθιεςαλ θη απηέο Ρηγκέλν ζώκα ζε ραξηόληα Δίλαη ην θξεβάηη ηνπ θαηξνύ Φέξαλε απηνί πνπ ην ζπνπδάζαλ ΢ε ζεκηλάξηα Γ.Ν.Σ. Ρηγκέλν ζώκα ζε ραξηόληα Βιέπσ ζην δξόκν κνπ παληνύ ΢ηελ αγθαιηά ηεο γεο ηεο κάλαο Καη ζηελ παξάγθα ηνπ ζενύ Πεο όρη, όρη ζε όηη ζε ηξειαίλεη Πεο όρη, όρη όηαλ ζηελ ςπρή Φσλή δελ βγαίλεη ΋ρη, όρη ην κπνξείο ΢ε έλα ππόγεην ζηε ζησπή Να κε θιεηζηείο Πεο όρη, όρη ζε όηη ζε πεζαίλεη Πεο όρη, όρη ζε όηη ζε ηξειαίλεη Πεο όρη ην κπνξείο ΢ηελ παγίδα πάςε λα είζαη ινγηζηήο Απ’ ην ρώκα καδεύσ ιέμεηο Γελ έρσ κάηηα κνπ θαηξό Γηα λα μεθύγσ απ’ ηε κπόξα ΢ηνλ νπξαλό ζα θξαηεζώ ΢ηελ άδεηα πιαηεία όηαλ θύγεη ε πνξεία

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

192


Καη ην θσο θαεί απ’ ηε θσηηά Θα θνηηάδσ μέλα πινία Σα λαπάγηα ηεο λύρηαο ηα θνξκηά Πλίγνκαη ζηνπο θαπλνύο αθόκα Πίλεη ε λύρηα κνπ θσλέο Δίλαη αιήζεηα όια θόθθηλα Σα πεξηζηέξηα ζηηο ζθεπέο Πλίγνκαη ζηνπο θαπλνύο αθόκα Μα ζε θσλάδσ είκαη εδώ Σξέμε θαη πηάζε κνπ ην ρέξη Μεο ηε θσηηά κε μεραζηώ Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

193


Σα Υέξηα ησλ Αγγέισλ Αλ ηα παπνύηζηα ζνπ ν ρξόλνο έρεη πάξεη Σα κάηηα θιείλσ λα ζνπ ςάμσ ζάιαζζα Να αξπάμσ απ’ ηνλ αθξό ηεο ιίγα θύκαηα Καηλνύξηα εθεί κήπσο θαη βξσ κελύκαηα Σα ρέξηα απιώλεηο γηα λα βξεηο ζηεξίγκαηα Μα ν αέξαο ηελ αγάπε έρεη πάξεη ΢ηηο πξνζεπρέο θνπξάζηεθαλ ηα βήκαηα Καη ζην κπαιό ζνπ θύηξσζε ζησπήο ζθνηάδη Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε πάιη ζε αγαπώ Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε πάιη ςέκα Γηαηί εζύ λνκίδνπλ είζαη άζηνρν πιηθό Καη πίλεηο κόλν ηεο αγάπεο ην αίκα Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε ζε αγαπώ Γειάσ όηαλ ην κέιινλ βιέπνπλ ηέξκα Γηαηί ην εθήκεξν απ’ ην αηώλην έρεη αλάκεζα ζεό Καη εζύ γλσξίζεηο ησλ αγγέισλ ζνπ ηα ρέξηα Σν κόλν πνπ ήμεξεο ήηαλ λα αγαπάο Να ςάρλεηο θσο ζηα κάηηα ηα κεγάια Μα θόιιεζαλ νη κέξεο ζνπ θη αξγά κηιάο ΢ηα βήκαηα πνπ αθνύγνληαη ζηε ζθάια Υάλεηο ηελ κπάια θαη ςάρλεηο ηε ζθάια Φειά λα αλέβεηο λα ξσηήζεηο ην ζεό Πνπ ζηακαηάεη ε ηηκσξία πνπ πέθηεη αξγία Μα απηόο ζνπ ξίρλεη κόλν θεξαπλό Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε πάιη ζε αγαπώ Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε πάιη ςέκα Γηαηί εζύ λνκίδνπλ είζαη άζηνρν πιηθό Καη πίλεηο κόλν ηεο αγάπεο ην αίκα Γηαηί γειάσ όηαλ ζνπ ιέλε ζε αγαπώ Γειάσ όηαλ ην κέιινλ βιέπνπλ ηέξκα Γηαηί ην εθήκεξν απ’ ην αηώλην έρεη αλάκεζα ζεό

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

194


Καη εζύ γλσξίζεηο ησλ αγγέισλ ζνπ ηα ρέξηα

Γηαηί γειάλε όηαλ ιεο ζηνλ ήιην ζα θαώ ΢ε θνξντδεύνπλ όηαλ πέθηεηο ζηε βειόλα Γηαηί γειάλε ζαλ ην θάξκαθν ην βιέπεηο γηα ερζξό Αθνύ αηρκάισηε ζε έρνπλε ηα ρξόληα Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

195


Σα Παηδηά Σεο Πέηξαο Σα κπζηηθά κνπ μέξεηο έρνπλ Με θσδηθό ζε κεραλή Καη ηε θσλή κνπ ηελ αιέζνπλ ΢ε θάδν λύρηα λα ραζεί Μεο ηηο εηθόλεο ησλ αγίσλ Θα δσ ην δξόκν κνπ θιεηζηό Σεο εθθιεζηάο κόλε ζπλήζεηα Να πξνζθπλάεη ηνλ ερζξό ΋ηαλ ν άλεκνο ζα βγάιεη κηα θξαπγή Σε καύξε ηε βξνρή καθξηά θαη δηώμεη ζα ’ρεη ηειεηώζεη κηα γηα πάληα ε θαηνρή ΢ην ρώκα ησλ ζεώλ θαη ζηε ςπρή κνπ Εήζε γηα απηή καο ηελ γηνξηή Με ζθύβεηο ην θεθάιη, δήζε Κη αλ ζα βξαρείο απ’ ηε καύξε ηε βξνρή Με θνβεζείο ηε λύρηα βξίζε Εήζε γηα απηή καο ηελ ζηηγκή Έλαο γαιάδηνο νπξαλόο ζνπ ιέεη δήζε ΢ε απηό ην θσο θαλείο δελ έκεηλε δεηιόο Φσηηά ζηα κάηηα ηελ ςπρή ζνπ ρηίζε ΢ε κηα θξαπγή αλ ζα μππλήζσ Πόλνπ πνπ ζα δεηά βνήζεηα Γελ ζα’ λαη λύρηαο παξακύζηα Μα ησλ παηδηώλ ζνπ ε αιήζεηα Πνπ ηα όλεηξά ηνπο δελ μεράζαλ Υηππνύλ κε πέηξεο ιίγν γθξίδν Σα πξέπεη καο ηα δώζαλ πίζσ ΢ηε λύρηα ςάμαλε ην ιίγν

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

196


΋ηαλ ν άλεκνο ζην ζύλλεθν ζα πεη Μαθξηά, καθξηά πνιύ καθξηά λα ηξέμεη Σόηε γαιάδηνο νπξαλόο θαη ήιηνο θηιί Μέζα ζηε ζάιαζζα ζαλ ην παηδί ζα παίμεη Εήζε γηα απηή καο ηελ γηνξηή Με ζθύβεηο ην θεθάιη, δήζε Κη αλ ζα βξαρείο απ’ ηε καύξε ηε βξνρή Με θνβεζείο ηε λύρηα βξίζε Εήζε γηα απηή καο ηελ ζηηγκή Έλαο γαιάδηνο νπξαλόο ζνπ ιέεη δήζε ΢ε απηό ην θσο θαλείο δελ έκεηλε δεηιόο Φσηηά ζηα κάηηα ηελ ςπρή ζνπ ρηίζε ΋ηαλ ηα αζθέξηα απ’ ηνλ ήιην ζα θανύλ Καη ην γαιάδην ην πνηάκη ηξέμεη Μόλν νη ζηάρηεο ηνπο ζα κείλνπλ γηα λα πνπλ: Λίγν ζθνηάδη είλαη ληξνπή κε ηόζν θσο λα παίμεη Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

197


Μηα Φέηα Καινθαίξη Γελ ζα ππάξρεη θαινθαίξη Καη ην θξαζί ζα ’λαη λεξό Αλ ηώξα ε ζάιαζζα δελ θέξεη Έλα θηιί λα δξνζηζηώ Αλ ηα θαξάβηα θεύγνπλ άδεηα Καη εκείο είκαζηε πάληα εδώ Γελ ζα ππάξρεη θαινθαίξη Καη ην θξαζί ζα ’λαη λεξό Πηάζε κηα θέηα θαινθαίξη Βάι’ηε ζηα κάηηα κνπ λα βξσ Πσο λα μππλήζσ έλα αζηέξη Γηα λα ζνπ πεη πσο ζε αγαπώ Πηάζε κηα θέηα θαινθαίξη Να ηε δαγθώζσ λα ζνπ πσ Πσο ε αγάπε θσο ζα θέξεη ΋ζν ππάξρνπκε θαη νη δπν Απ’ ηα καιιηά ζνπ ην αζηέξη Θα θέγγεη σο ηνλ νπξαλό Πώο λα κελ έξζεη θαινθαίξη Σν θσο ζνπ πάιη αλ θνηηώ Απ’ ηελ θαξδηά κνπ ην αζηέξη Θα ηξέρεη ζε βνπλό ςειό Έλα ινπινύδη λα ζνπ θέξεη Σνπ έξσηα ην κπζηηθό Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

198


Διεύζεξνο Καλείο δελ Σξνκάδεη Κνηηάσ ζβεζκέλε ηε κεραλή Καη ε εηθόλα απηή κε ηξνκάδεη Παίξλσ ην θξάλνο κηα βαιίηζα κηζή Να ςάμσ ην θσο πνπ κε αιιάδεη Παηάσ γθάδη κεηά ηε ζηξνθή Ζ Διιάδα ζηνλ άλεκν αιιάδεη Γελ βιέπσ ζιίςε ζηελ επζεία γξακκή Διεύζεξνο θαλείο δελ ηξνκάδεη Έρσ ζηα ρέξηα έλα ράξηε παιηό Καη από πάλσ αθξηβώο ηα αζηέξηα Γηα ηα λεζηά θαιό νδεγό Μηα αγθαιηά θαινθαίξηα Πεξλάσ από ην άδεην θαη πάιη ζην κπιε Διεύζεξνο θαλείο δελ ηξνκάδεη Γηαηί λα θσλάμσ ζηα ζέισ ηνπο λαη Ζ Διιάδα κε όρη αιιάδεη Πεξλάσ απ’ ηελ Πάξν γηα έλα θαθέ Ζ άκκνο ε ρξπζή κνπ ηαηξηάδεη Πάξε κηα άδεηα κα πεο ηώξα ην λαη ΢ηελ Οία ν ήιηνο θσλάδεη Παηάσ γθάδη ζε έλα λεζί Κη έρσ μεράζεη ηη κε ηξνκάδεη Κάλσ βνπηηά κε εζέλα γπκλή Διεύζεξνο θαλείο δελ ηξνκάδεη Αθνύσ ην θύκα θαη ιέσ γηαηί Δδώ δελ κεηξάεη ν ρξόλνο Καλέλαο δελ ηξέρεη λα πηάζεη θνξπθή Καη ν ήιηνο είλαη ίδηνο γηα όινπο Μοσζική: Γηάλλεο Βειίθεο Ερμηνεία: Γηάλλεο Βειίθεο ΢ε κνξθή video από ην YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

199


Σν αίκα ηεο Γεκνθξαηίαο Σώξα πνπ θνηκήζεθαλ νη θσλέο Θα βγσ απ΄ ηε θπιαθή ησλ ιέμεσλ Με γξακκέλα ζπλζήκαηα ζην ζώκα Νηπκέλνο ζηηο εθπηώζεηο ησλ Μ.Μ.Δ. επαλάζηαζε Κνπξαζκέλνο απ΄ ηηο λύρηεο ηνπ θαηξνύ Θα βνεζήζσ ηνπο Παξαηεκέλνπο ζηε ζθόλε ηεο αλάγθεο αζηπλόκνπο Να θαζαξίζνπλ ηελ πιαηεία Απ΄ ην αίκα ηεο Γεκνθξαηίαο ΢ην πιήζνο ζα ραζώ Αθνινπζώληαο βηαζηηθά βήκαηα ΢ηνλ θίηξηλν αέξα ησλ δαθξπγόλσλ Σώξα... πνπ ε πόιε ληπκέλε ζηα θόθθηλα Παξαηεκέλε εηαίξα ζηελ ρώξα ηνπ Πεξηθιή Ξππλά απ' ηε ιήζε ηνπο πνηεηέο Εεηηαλεύεη όλεηξα Να θνιιήζεη ζηα άδεηα κάηηα ησλ παηδηώλ Σώξα... πνπ αθνύγνληαη θαζαξά νη θξαπγέο ζα βγσ απ΄ ηε θπιαθή ησλ ιέμεσλ Γιηζηξώληαο ζην δεζηό θόθθηλν αίκα ηεο Γεκνθξαηίαο...

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

200


Δγώ δελ είκαη ηίπνηα Δγώ δελ είκαη ηίπνηα Σίπνηα αθνύο; Ούηε έλαο βξεγκέλνο ζηίρνο Σίπνηα Σα κάηηα κνπ θαίλε απ’ ηελ επαλάιεςε Μεγάισζα πεξηκέλνληαο όλεηξα. Σα βξάδηα θνηκάκαη πάληα γπκλόο ΢θεπάδνκαη κε ιέμεηο, δελ θξπώλσ. Απ’ ηνλ δξόκν ηξέρσ ζηνλ έξσηα Κη απ’ ηνλ πόλν ζα κε βξεηο Να ζθάβσ ηεο ζησπήο ην ρσξάθη Γηαθνπέο ζην ρσξηό ηίπνηα Με ηηο Ακεξηθάληθεο θσηνηππίεο Σεο γεληάο ζνπ Δγώ δελ είκαη ηίπνηα Σίπνηα αθνύο;

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

201


Δπξσπαίσλ ε Πόιηο ΋ηαλ ζηακάηεζαλ πάλσ Από ην ιόθν πνπ θνηκάηαη Ζ αξραία πόιε Σα θόθθηλα ζύλλεθα Δίραλ ζην ζώκα ηνπο άλεκν θαη ζπκό Καηόπηλ έλαο κηθξόο ζεόο Σα έδησμε από ηε θσιηά ηνπ Αθήλνληαο κόλν γαιάδην θαη πξάζηλν Σελ άλνημε ζηελ απιή. Σα θαινθαίξηα πνπ ππξώλεη Ο ήιηνο ην ζθιεξό ρώκα Ζ αλάζα ηεο ηζηνξίαο αθνύγεηαη ΢ηνλ άπεηξν νπξαλό ΢ην βακκέλν κε θόθθηλν ρώκα ΢ηνλ Αμηό πνηακό Πνπ ζην νξκεηηθό ηνπ ξεύκα ΢θνξπάεη ηελ ζθόλε ησλ αηώλσλ. Λίγα ζπαζκέλα θεξακίδηα Υηιηάδεο αλαπλνέο ΢αλ ηνπ θαπλνύ κελύκαηα Έλα κπζηηθό θσο ζηα βήκαηα Σνπ ρξόλνπ Σίπνηε δελ πεζαίλεη ζηελ αξραία πόιε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

202


Γπκλή Πεξηνρή Σνλ έξσηα ζα πιεξώλεηο ΢ηηο λύρηεο ηνπο Θα κηιάο ζηγά Σα κάηηα ζα θιείλεηο Θα θσλάδεηο απώλ. Κιεηζηά παξάζπξα Θα θιέβνπλ ηα κεζεκέξηα ΢ε κηα νζόλε ζα κηιάο ΢ηνλ εαπηό ζνπ Φηιηά από ζέλα ζε ζέλα Ήζπρεο κέξεο. ΢ε πόιεηο πνπ έρνπλ αζηπλόκνπο Γηα ηνλ έξσηα θαη ηε κνλαμηά ΢ε πόιεηο βακκέλεο ζαλ εηαίξεο Πόζεο αλάζεο ζνπ ’ρνπλ κείλεη;

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

203


Σν Καιάζη κε ηα Φέκαηα ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άλνημα ην θαιάζη κε ηα ςέκαηα Κη άθνπζα ηηο πόξηεο λα κηιάλε Κόθθηλεο έβιεπα ηηο ζεκαίεο Κόθθηλα ηα θύιια ζηα δέληξα Κόθθηλα όια. ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άθνπζα ην γέιην ησλ ηνίρσλ Άγγημα ρηιηάδεο θσλέο. ΢ηελ πγξαζία ησλ καηηώλ Φώλαδαλ νη κνπζηθέο ζηνπο δξόκνπο Ο πόλνο ησλ βεκάησλ θώλαδε Πέζαηλαλ νη Έιιελεο Καη πέζαηλαλ γηα πάληα ΋πσο πεζαίλνπλ γηα πάληα νη θνβηζκέλνη ΢ε κηα αξγία ηνπ κπαινύ Άλνημα ην θαιάζη κε ηα ςέκαηα Σε θσηηά βξήθα Κη έθαςα όιεο ηηο πόξηεο. Σπιηγκέλνο κε ιίγν νπξαλό Λαρηάξηζα ησλ πνπιηώλ ην ηξαγνύδη Μα είρε ζβήζεη ν ήιηνο Γηαηί πέζαηλαλ νη Έιιελεο Καη πέζαηλαλ γηα πάληα ΋πσο πεζαίλνπλ γηα πάληα νη θνβηζκέλνη

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

204


Ο Μηθξόο Παλαγηώηεο ΗΗ Σα κάηηα κνπ γέκηζαλ ρξώκαηα ΢ηε θσηηά ηεο αγάπεο θαζώο βγήθα Καη ηαμηδεύσ. Πνηνο ήιηνο ζε γέλλεζε δελ μέξσ Ή από πνην παιάηη ζεώλ μέθπγεο Γπλαηά θώηα πνπ ιηώλνπλ ην ζθνηάδη Σα κάηηα ζνπ Θάιαζζα, νπξαλόο Οη θαιεκέξεο κνπ. Άλνημαλ νη πόξηεο ηηο θαξδηάο Θα πεξπαηήζνπκε ηνλ δξόκν Με ηηο πεηαινύδεο; ΢ηηο κηθξέο λύρηεο πνπ εζύ θνηκάζαη Σα κάηηα ζηάδνπλ πξνζεπρέο ΢ε απηό ην ηαμίδη ηεο αγάπεο Να είζαη εζύ ην ινπινύδη ηεο αλαηνιήο. Καζώο θνηκάζαη ζηε δεζηή αγθαιηά Κη αθνύο ηνπο ςηζύξνπο Θα ’ζεια λα ’μεξεο πσο ζνπ εηνηκάδσ Λίγν ήιην γηα λα παίδεηο

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

205


Ήξζε ε Άλνημε Ξππλήζηε κε ηηο θαιεκέξεο κνπ Βάιηε ιίγν ρξώκα ζηα παξάζπξα Αγάπεο κνπ Μπζηηθέο δηαδξνκέο ησλ καηηώλ Έμσ ν δξόκνο κνπξκνπξίδεη νλόκαηα Έλα αεξνπιάλν δίπια ζηνλ ήιην Φάρλεη θάπνην ζεό Αθνύζηε ηα εξσηεπκέλα πνπιηά Ήξζε ε Άλνημε ΢εθσζείηε Ο άλεκνο ζθπξίδεη δσή Ήξζαλ νη κέξεο πνπ νη ρεηκώλεο πελζνύλ Ήξζε ε Άλνημε

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

206


Όηαλ δύεη ν ήιηνο Σελ ώξα πνπ ν ήιηνο Κξύβεηαη πίζσ απ’ ηνπο ιόθνπο ΢αλ θπλεγεκέλν πνπιί Σα θόθθηλα λεξά ηεο ειεπζεξίαο Σαμηδεύνπλ θαη ηαμηδεύνπλ Κη ν δξόκνο γίλεηαη πάιη δξόκνο Αθνύξαζηε δηαδξνκή πνπ δελ ηειεηώλεη ΋πσο δελ ηειεηώλνπλ ηα όλεηξα

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

207


Πεξηερόκελα Γηα Λίγε Λεπηεξηά………………………………………………………………..2 Έλαο Φεύηεο Οπξαλόο…………………………………………………………3 Δίλαη Νσξίο λα είλαη Αξγά ……………………………………………………..4 Διεπζεξία κε Αθνύο…………………………………………………………….5 ΢ηνλ Έξσηα ε Φπρή Αλαθιέγεηαη……………………………………………..6 Καινθαίξηα κε Παλζέιελν………………………………………………………7 Καη πεηο Μέζα ζηελ Πάξν ζε Αγαπώ………………………………………….8 Πεο κνπ πνπ λα Κξπθηώ………………………………………………………..9 Μα ε Αγάπε Μπνξεί θαη Μηιάεη Αθόκα……………………………………….10 Σεο Θάιαζζαο ην ΢ώκα………………………………………………………..11 Έλα Καινθαίξη ζην Νεξό……………………………………………………….12 Σα Μάηηα ησλ Φάξσλ…………………………………………………………..13 Μαδί ζνπ Μπνξώ λα Αγαπώ ηνλ Ήιην………………………………………..14 Μηα αγθαιηά θαη θαινθαίξη………………………………………………………15 Σν Γέιην ησλ Σνίρσλ…………………………………………………………....16 Απγνπζηηάηηθν Αζηέξη……………………………………………………………17 Γαιάδηα Αγθαιηά………………………………………………………………..18 Πέθηεηο κα εγώ Υηύπεζα……………………………………………………….19 Άγξηεο Γεπηέξεο…………………………………………………………………20 Σνπ Γξόκνπ ην Φσο…………………………………………………………..…21 Σν Μαύξν………………………………………………………………………...22 Πέηξεο θαη Φηιηά…………………………………………………………..…….23 Ζ Γπκλή Μέξα………………………..………………………………………….24 Ο Έιιελαο Ξέλνο……………………..…………………………………….…..25 Γηα ην ΢ώκα κνπ δελ Ξέξσ…………..…………………………………………26 Οη Αλάζεο Δξαζηώλ……………………………………………………………..27 Κάπνπ ζηε Μέζε Κάπνπ ζην Πνπζελά………………………………………..28 Σα ΢πξκάηηλα Αζηέξηα……………………………………………………….. 29 Σε Νύρηα πνπ Μηινύζε ην Φηιί………………………………… ..……………30 Ζ Νίθε ζηελ Αγάπε είλαη λα Υάλεηο…………………………………………….31 Όια Αξρίδνπλ θαη Σειεηώλνπλ ζε κηα Αιήζεηα………………………………..32 Κάλε ηα Μάηηα κνπ ζαλ Θάιαζζα……………………………………………...33 Χδή ζην Νίθν Καδαληδάθε………………………………………………………34 Σνπ Ήιηνπ ην Νεζί……………………………………………………………….35 Καη Δζύ ζα Ήζνπλα Μηα Μέιηζζα……………………………………………..36 Σελ Άλνημε Αλζίδεη ε Καξδηά……………………………………………………37 Μα Εεηο γηα ηελ Αγάπε…………………………………………………………..38 Έια λα Αγθαιηάζνπκε ην Φσο……………………………………………….…39 ΢αλ Έιιελαο Πνηεηήο………………………………………………….………..40 Ο Άλεκνο Πεξλάεη από Δδώ……………………………………………………41 Έληεθα Εσέο……………………………………………………………………..42 Ζ ζάιαζζα ηα Μάηηα ηεο Αλνίγεη ζηε Βξνρή………………………………….43

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

208


Πξάζηλν θσο………………………………………………………………..….44 Βαγόλη Αζαλαζία………………………………………………………..……..45 Έλα Υσξάθη Οπξαλόο………………………………………………………...46 Ζ Λεπθή Φσηηά……………………………………………………………..…47 Σνπ Γξόκνπ Μεζπζκέλνο Πηζηόο…………………………………………....48 Ζ Αγάπε Γξαηδνπλάεη ζαλ ηε Γάηα……………………………………….…49 Σν ΢ηέκκα ηεο Αγάπεο…………………………………………………..…...50 Αηύρεκα Β΄………………………………………………………………….....51 Εσγξάθηζε κηα Θάιαζζα λα έξζεη Καινθαίξη………………………………52 Όρη ίζσο, Ηεξηζζόο………………………………………………………..…..53 Όπνηνο Γελ Μέζπζε Πνηέ………………………………………………..…..54 Λέλα………………………………………………………………………..…..55 ΢αλ Γπκλή Θεά……………………………………………………………..…56 Σν Σαμίδη ηεο Άλνημεο………………………………………………………...57 Σα Λόγηα πνπ δελ Δίπεο Πνηέ……………………………………….……...58 Άθνπ ζηνλ Άλεκν……………………………………………………..………59 Σν Παηρλίδη ηνπ Γξόκνπ……………………………………………..………60 Φίιε Καιεκέξα………………………………………………………..……...61 Σν Καλαξίλη ν «΢πίζαο»……………………………………………..………62 Ζ Γηαγηά………………………………………………………………..………63 Γηαηί είζαη Άγξην ζειπθό……………………………………………..……...64 Ο Ξππόιπηνο Απξίιεο………………………………………………..……..65 Ζ Υώξα κνπ Λέγεηαη Λακία………………………………………….……...66 Όπια από ΢νθνιάηα………………………………………………….…..…67 Ο Αηρκάισηνο Θεόο………………………………………………….……...68 Μελ ηξέρεηο…………………………………………………………….…….69 Μνπ Λέγαλ Κάπνηε νη Παιηνί……………………………………….……..70 Ηνύιεο Μήλαο………………………………………………………….…….71 Ο Καιύηεξόο κνπ Φίινο……………………………………………….…...72 Σα Φέκαηα……………………………………………………………….…..73 Μόλν ζηα Υάδηα ζνπ…………………………………………………….….74 Σν Βξεγκέλν Υώκα……………………………………………………….…75 Σα Νεζηά ηνπ Αμηνύ……………………………………………………….…76 Πόζν Φνβάκαη λα Πηζηέςσ…………………………………………….….77 Νπρηεξίδεο…………………………………………………………………...78 Ση Δίλαη Φέκα θαη ηη Δίλαη Αιήζεηα…………………………………………79 Μέζα ζηα Μάηηα ζνπ λα δσ Αλαηνιή………………………………….…..80 Με κνπ Μηιάο…………………………………………………………….….81 Σίπνηε Αδύλαην Όηαλ ην Αγαπάο…………………………………………82 Σν ΢πίηη κε ηα Όλεηξα……………………………………………………….83 Ζ Αλαπλνή ηνπ Άληξα είλαη ν Γξόκνο……………………………………84 Άζε κε λα Ολεηξεπηώ………………………………………………………..85 Πίζσ από ηνλ Καζξέπηε……………………………………………………86 Οη Μεζπζκέλνη ηεο Κπξηαθήο…………………………………………….…87

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

209


Ζ Αζεκέληα Οκίριε……………………………………………………….…88 Άγξην λεξό…………………………………………………………………...89 Πάληα Φέκαηα Λεο…………………………………………………………..90 Ζ Μόλε Αιήζεηα……………………………………………………………..91 Σν ΢πίηη κνπ ηώξα είλαη Νεζί………………………………………………92 Γηαηί Πνιέκεζεο Παππνύ…………………………………………………..93 Μηα Μηθξή Πξνζεπρή ζηελ Αγάπε ……………………………………….94 13 Γελάξε ΢άββαην…………………………………………………………95 Οη ΢ηέγεο ηηο Φσηηάο………………………………………………………..96 Ο Μηθξόο Φεύηεο…………………………………………………………...97 Σν Αόξαην Λάζν……………………………………………………………98 Γηα Μαμηιάξη έλα ΢ύλλεθν…………………………………………………99 Ζ ΢πκκνξία………………………………………………………………….100 Έλα Παξάζπξν λα Βιέπνπλε νη Μέξεο…………………………………..101 Γπάιηλν Άζηξν………………………………………………………………102 Σα Μάηηα ηεο Καξδηάο………………………………………………………103 Ο Υάξηεο…………………………………………………………………….104 ΢ηνλ Αζύξκαηό ζνπ Κόζκν………………………………………………..105 Μάζε λα Πεηάο Σώξα πνπ Όινη Πέθηνπλ………………………………..106 Δξσηεπκέλνο ή Αηρκάισηνο……………………………………………….107 ΢αλ Πεηξαηήο………………………………………………………………..108 Σν Φηιί ηεο Γεπηέξαο……………………………………………………….109 Σν Πνηήξη κε ηηο Κόθθηλεο Μέξεο………………………………………….110 Να Λέσ Αθόκε ζε Αγαπώ………………………………………………….111 Σα Μπζηηθά Σαμίδηα…………………………………………………………113 Ο Δπόκελνο ΢ηόρνο………………………………………………………...114 ΢’ Έλα Παξακύζη λα Βξεζνύκε Μόλνη…………………………………….115 Να ΢βήζνπκε ηα Φέκαηα……………………………………………………116 Σα ΢ηδεξέληα Πνπιηά…………………………………………………………117 Αγάπε Μέζα ζην Υεηκώλα…………………………………………………..118 Γηαηί Μηιάο γηα Αγάπε όηαλ Μηιάο………………………………………….119 Σεο Φπρήο νη Παηξίδεο………………………………………………………120 Με ην Αζηέξη ζην ΢ηήζνο…………………………………………………….121 ΢ην Γξόκν Δπηζηξνθή………………………………………………………122 Παγθόζκηα Πξώηε……………………………………………………………123 Με ηε θσλή ηεο Θάιαζζαο………………………………………………….124 ΢ην Μαύξν Ξαλά……………………………………………………………..125 Γξόκν ζνπ Φηηάρλσ άκα ζεο……………………………………………….126 Σα Άγλσζηα Φηιηά…………………………………………………………….127 Ο Αόξαηνο Γξνκέαο………………………………………………………….128 Γπκλνί κνπ Άγγεινη…………………………………………………………...129 Κηιθίο-Γντξάλε………………………………………………………………...130 Ο Κόθθηλνο Γηνλύζεο…………………………………………………………131 Λαζξαία Σαμίδηα……………………………………………………………….132

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

210


Γύν Παηξίδεο………………………………………………………………….....133 Σν Έλα ΢ύλλεθν……………………………………………………………..…134 Μεραλόδξνκνο…………………………………………………………….…..…135 Ζ Λίκλε κε ηηο Δπρέο………………………………………………………...…..136 Σα Πέηξηλα Πνηάκηα………………………………………………………………137 Οη ΢θνπξηαζκέλεο Βέξεο………………………………………………………..138 Βάιε ζηα Μάηηα κνπ Διπίδα…………………………………………………….139 Ζ Γπκλή Παλζέιελνο………………………………………………………..…141 Σέιεηα Γπκλή Πεξηνρή……………………………………………………..……142 Σν Αληηθιείδη……………………………………………………………….…..…143 Ζ Κόθθηλε Μάγηζζα………………………………………………………...…...144 Πξσηλό Σαμίδη ………………………………………………………………...….145 Ο Αόξαηνο Γξνκέαο………………………………………………………..….…146 Μέζα ζηε Θάιαζζα λα Απιώζσ Οπξαλό……………………………….….…147 Νεξόθνηεο………………………………………………………………….……...148 Σν Γάια ηνπ Λάζνπο……………………………………………………….….….149 Φπρή από Υώκα - ΢ώκα από Νεξό…………………………………….….……150 Σα Μηθξά Καινθαίξηα……………………………………………………………..151 Με Βέζπα ζε κηα Πξέζπα…………………………………………………….….152 ΢ύλνξα Αλνηρηά……………………………………………………………….…..153 Κνηκηζκέλεο Βάξθεο…………………………………………………………….…154 Σν Νεξό ηεο Φσηηάο………………………………………………………….……155 Έλα Κξαζί Γνπκέληζζαο……………………………………………………….….156 Γηαθνπέο ζην Υσξηό Σίπνηα………………………………………………….…..157 Μηα Φσηηά λα Καίεη ην Υηόλη……………………………………………………..158 Σα Νεξά ηεο Διεπζεξίαο…………………………………………………….……169 Σν Κόθθηλν ΢ώκα…………………………………………………………….…….160 Με ηελ Αζπίδα ζην Υώκα…………………………………………………………161 Σν Δίδσιν…………………………………………………………………………..162 KARELIA Καζεηίλα…………………………………………………………………163 ΢ην Μέιινλ κνπ Γίλσ Ρεπό……………………………………………………….164 Έλαο Υεηκώλαο Αδειθόο…………………………………………………………. 165 Σν Καξάβη ηεο ΢ησπήο………………………………………………………..……166 Γη’ Απηό Ξαλά ΢νπ Λέσ…………………………………………………………….167 Ζ Νέα κνπ Παηξίδα………………………………………………………………..168 Τδάηηλε Υώξα………………………………………………………………………169 Blog…………………………………………………………………………………..170 Σν Μηθξό Φηιί……………………………………………………………………….171 ΢ηνλ Κίηξηλν Αέξα…………………………………………………………………..172 Σεο Νύρηαο ην Καπέιν……………………………………………………………..173 ΢ε Έλα Άικπνπκ παιηό…………………………………………………………….174 Ο Μηθξόο κνπ Ήιηνο…………………………………………………………………176 Ο Μηθξόο Παλαγηώηεο……………………………………………………………….177 ΢ην Γξόκν ηεο Αγάπεο………………………………………………………… ……178

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

211


Κάπνπ Μαθξηά Δδώ Κνληά…………………………………………………… …….179 Δθεί ζηε ΢αινλίθε…………………………………………………………………….180 ΢ηελ Άιιε Όρζε………………………………………………………….……………181 Αλ Θέιεηο Καινθαίξηα………………………………………………………………...183 Γηαηί ε Αγάπε Μάηηα κνπ…………………………………………………….………..185 Σα Παπνύηζηα ηνπ Μάγνπ Υξόλνπ……………………………………….………….186 Σν Όλεηξν…………………………………………………………………….…………188 ΢ην Νεζί ηεο Αγθαιηάο ζνπ…………………………………………………………...190 Σα Κόθθηλα Πεξηζηέξηα…………………………………………………………………192 Σα Υέξηα ησλ Αγγέισλ…………………………………………………………………194 Σα Παηδηά Σεο Πέηξαο………………………………………………………………….196 Μηα Φέηα Καινθαίξη…………………………………………………………………….198 Διεύζεξνο Καλείο δελ Σξνκάδεη………………………………………………………199 Σν αίκα ηεο Γεκνθξαηίαο………………………………………………………………200 Δγώ δελ είκαη ηίπνηα ………………………………………………………………….201 Δπξσπαίσλ ε Πόιηο……………………………………………………………………202 Γπκλή Πεξηνρή………………………………………………………………………….203 Σν Καιάζη κε ηα Φέκαηα……………………………………………………………….204 Ο Μηθξόο Παλαγηώηεο ΗΗ……………………………………………………………….205 Ήξζε ε Άλνημε…………………………………………………………………………..206 Όηαλ δύεη ν ήιηνο………………………………………………………………………..207

Περιετόμενα………………………………………………………………………208 Βιογραθικό-Εργογραθία………………………………………………………….213

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

212


Ο ΢ΑΚΖ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΑΓΖ΢ Γελλήζεθε ην 1965 ζηνλ Άγην Πέηξν ηνπ Κηιθίο. Σν δηήγεκά ηνπ 17Ν έρεη δηαθξηζεί από ηελ ΔΡΑ ζηελ αξρή ηεο πεδνγξαθηθήο ηνπ

πνξείαο, ελώ έρνπλ δεκνζηεπηεί άξζξα ηνπ ζε θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο. Πνηήκαηά ηνπ βξίζθνληαη ζε πνιιέο αλζνινγίεο θαη ην έξγν ηνπ έρεη απνζπάζεη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Τπήξμε ηδξπηηθό κέινο ινγνηερληθώλ νκάδσλ θαη θηλήζεσλ γηα έλα δηαθνξεηηθό βιέκκα. Δίλαη κέινο ηεο ΑΔΠΗ θαη κέινο ζε θάζε πξννδεπηηθή θαιιηηερληθή θίλεζε. Οη ArpeggiosMp ην 2012 είλαη νη πξώηνη πνπ κεινπνίεζαλ ζηίρνπο ηνπ ζε κνξθή demo & video(youtube), ελώ ε πξώηε ηνπ δηζθνγξαθηθή παξνπζία γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2012 ζην CD άικπνπκ : Απ’ ην Μεδέλ , ηνπ Γηώξγνπ Γεκεηξηάδε. Δξγνγξαθία: ΠΟΗΖ΢Ζ 1. ΢ΑΝ ΘΔΑΣΔ΢ (Αζήλα1988) 2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΡΝΖ΢Ζ΢ ΢ηθπώληνο 1990) 3. ΢Δ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΡΑΗΣΖ΢Ζ΢ (Άπνςε1993) 4.Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΖΛΗΟ΢ (Άπνςε2009) 5. ΣΑ ΠΑΠΟΤΣ΢ΗΑ ΣΟΤ ΜΑΓΟΤ ΥΡΟΝΟΤ(2013, β΄έθδνζε 2014) ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 1. ΤΠΑΚΟΖ ΔΗ΢ ΣΟΤ΢ ΑΝΧΣΔΡΟΤ΢ (Σαρπδξνκηθή1989)- λνπβέια 2. Ζ ΛΔΧΦΟΡΟ΢ ΣΧΝ ΑΘΧΧΝ (Απόπεηξα 1998)-δηεγήκαηα3. Ζ ΢ΤΜΜΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΟ΢ (Ησιθόο 1999)-δηεγήκαηα 4. ΣΟ ΦΗΛΗ ΣΖ΢ ΓΔΤΣΔΡΑ΢ (Ησιθόο 2001)κπζηζηόξεκα.

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

213


Τα παπούτςια του μάγου χρόνου Και άλλα ποιήμαηα

ISBN 978-960-93-6295-5 Cop2014 /Σάκης Αθαναζιάδης Γηαλέκεηαη δσξεάλ ζε κνξθή ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ

Τα παπούηζια ηοσ μάγοσ τρόνοσ-Σάκης Αθαναζιάδης

214

Profile for Sakis Athanasiadis

Τα παπούτσια του μάγου χρόνου και άλλα ποιήματα β' έκδοση-Σάκης Αθανασιάδης- isbn 978 960 93 6295 5  

Το βιβλίο, τα παπούτσια του μάγου χρόνου και άλλα ποιήματα, θα μπορούσε να είναι ένας χορός των ψυχών, μια βροχή πάνω από τις πόλεις που αν...

Τα παπούτσια του μάγου χρόνου και άλλα ποιήματα β' έκδοση-Σάκης Αθανασιάδης- isbn 978 960 93 6295 5  

Το βιβλίο, τα παπούτσια του μάγου χρόνου και άλλα ποιήματα, θα μπορούσε να είναι ένας χορός των ψυχών, μια βροχή πάνω από τις πόλεις που αν...

Advertisement