Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทาโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ “คลินิกให้คาปรึกษาด้านการเรียน” งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) เปิดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิตเรื่องการวาง แผนการเรียนและการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป นิสิตที่ต้องการ ให้งานแนะแนวและทุนการศึกษา ช่วยเหลือและให้คาแนะนาในเรื่องการเรียน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งาน แนะแนวและทุนการศึกษา อาคารกองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) หรือที่เบอร์โทร.0-3435-1882 - 3, 0-3428-1062 - 4 ต่อ 157 หรือภายใน 3275 - 81 ต่อ 157 งานแนะแนวฯ กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน” งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) เปิดรับนิสิตที่สนใจทาธุรกิจขณะเรียนใน มหาวิทยาลัย งานแนะแนวฯ มีทุนให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องมีสมาชิก ทีมละ 3 - 5 คน เพื่อจัดทาแผน ธุรกิจประเภทสินค้าหรือบริการ และมีการไปดูงานนอกสถานที่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ สานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงพาณิชย์(กรมส่งเสริมการค้า) กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556 นิสิตท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวและทุนการศึกษา อาคารกองกิจการ นิสิต (กาแพงแสน) หรือที่เบอร์โทร. 0-3435-1882 - 3, 0-3428-1062 - 4 ต่อ 157 หรือภายใน 3275 - 81 ต่อ 157 งานแนะแนวฯ กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ได้ทุกวันในเวลาราชการ

การขออยู่หอพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2556 นิสิตท่านใดประสงค์จะอยู่หอพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้ติดต่อขอรับใบคาร้องขออยู่หอพักช่วง ปิดภาคการศึกษา ที่งานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามให้เรียบร้อยแล้ว ยื่นคาร้องพร้อมชาระเงินได้ที่ งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.โดยเสียค่าธรรมเนียมที่พักรายวันๆ ละ 30 บาท แล้ว ให้นิสิตเก็บใบเสร็จรับเงินที่จะพักช่วงปิดภาคไว้ แล้วนาไปเบิกกุญแจกับแม่บ้านได้ในวันที่นิสิตจะเข้าพัก สาหรับนิสิตที่อยู่ หอพักช่วงปิดภาคต้น งานหอพัก จะจัดห้องพักรวมกันให้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่ได้พักในห้องพักเดิม

การจัดหอพักในช่วงปิดภาคต้น เพื่อรับบุคคลภายนอกและนิสิตจากสถาบันอื่น ในช่วงปิดภาคต้นนี้จะมีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ มาฝึกงานภายในวิทยาเขตกาแพงแสน และมี บุคคลภายนอกมาขอใช้สถานที่ภายในวิทยาเขตกาแพงแสนเพื่อจัดกิจ กรรม ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดอบรม โครงการต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าว จาเป็นต้องมาพักอาศัยในหอพักนิสิต ช่วงปิดภาคต้นเป็น จานวนมาก โดยในช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2556 นี้ ในหอพักตึก 4 - 16 งานหอพัก จะไม่อนุญาตให้นิสิตเก็บ ทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้าและในห้องพัก โดยหอพักดังกล่าวจะจัดให้นักกีฬาสาธิตสามัคคี “ดอกแก้วเกมส์”เข้าพัก และจะเว้นบางตึกไว้ให้นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอื่น ที่มีความจาเป็นต้องฝึกงานช่วงในช่วงปิดภาคต้น เข้าพัก ดังนั้นในช่วงปิดภาคต้นนี้ งานหอพัก จะจัดหอพักให้นิสิตพักรวมกันเป็นตึกตามความเหมาะสม ซึ่งนิสิตจะ ไม่ได้ สิ ทธิ์ พักในห้องพักเดิม โดยให้ นิ สิตเก็บทรัพย์สินส่ วนตัวในห้องให้ เรียบร้อย และส่ งคืนทรัพย์สินของหอพัก ตาม กาหนดการปิดหอพัก ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2556 สาหรับนิสิตนอกเหนือจากตึก 4 - 16 ที่ไม่ได้เปลี่ยนห้องและอยู่ห้องเดิม ในภาคปลาย สามารถเก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วล็อคกุญแจให้เรียบร้อยได้ แต่ไม่ให้เก็บของไว้บนพื้นในห้อง เพราะ จาเป็นจะต้องจัดให้บุคคลภายนอกเข้าพักด้วย อีกทั้งจะต้องทาความสะอาดห้องพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย (ต่อหน้า 2) พลิก 


-2-

การปิดหอพัก ตึก 1 – 24 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 1. งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) จะปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2556 และ เปิดหอพักภาคปลายปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันหยุดราชการจะมีแม่บ้านมาปฏิบัติงานให้เบิกทรัพย์สินด้วย 2. ให้นิสิตทุกคน คืนทรัพย์สินหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2556 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.00 น. ของ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งจะเป็นวันปิดประตูบันไดหอพัก โดยในวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการ จะมีแม่บ้านมาปฏิบัติงานรับคืนทรัพย์สินด้วย 3. การเก็บทรัพย์สิน อนุญาตให้นิสิตที่อยู่ห้องพักเดิมในภาคปลาย เก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้าได้โดยให้ล็อค กุญแจตู้ให้เรียบร้อย และห้ามวางทรัพย์สินไว้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (ยกเว้นตึก 4 – 16 ห้ามเก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้า เนื่องจากในช่วงปิดภาคจะมีนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสาธิตฯ “ดอกแก้วเกมส์” มาขอเข้าพักในหอพัก) ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ สามารถเก็บในตู้เสื้อผ้าได้ให้เก็บใส่กล่องมัดให้แน่นหนาแล้วนาไปเก็บไว้ในห้องที่กาหนดให้แต่ละตึก สาหรับทรัพย์สินมี ค่าจะไม่รับฝากหากชารุดสูญหาย งานหอพัก จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จาเป็นให้ นากลับบ้าน 4. นิสิตที่อยู่ฝึกงานหรืออยู่กรณีอื่นๆ ในช่วงปิดภาคต้น ให้ส่งคืนทรัพย์สินหอพักของภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ก่อน 12.00 น. แล้วไปเบิกทรัพย์สินและกุญแจในช่วงปิดภาคต้น หาก นิสิตไม่ส่งคืนทรัพย์สินตามกาหนดจะต้องเสียค่าปรับกุญแจ 1 ชุด พร้อมค่าปรับรายวันๆ ละ 30 บาท โดยจะนับจนถึง วันที่นิสิตคืนทรัพย์สินกับงานหอพัก รวมทัง้ นิสิตจะต้องชาระค่าหอพักรายวันในช่วงปิดหอพัก อีกด้วย

ให้นิสิตไปรับสมุดประจาตัวหอพักที่แม่บ้านประจาตึก

ตามที่นิสิตได้จองหอพักประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และชาระเงินค่าหอพักผ่านธนาคารเรียบร้อย แล้วนั้น งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ขอแจ้งให้นิสิตที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้วไปรับสมุดประจาตัวเข้าอยู่ หอพัก(สมุดสีชมพู) ที่แม่บ้านประจากลุ่มตึกพักที่นิสิตอาศัยอยู่ ในวันที่ 13 - 20 กันยายน นี้ และให้นิสิตเก็บรักษา ไว้ให้ดีเพราะจะต้องใช้ประกอบในการคืนกุญแจในภาคต้นและเบิกกุญแจในภาคปลายนี้ หากนิสิตคนใดไปรับที่แม่บ้าน แล้วไม่มีสมุดสีชมพู ให้นิสิตไปติดต่อที่งานหอพัก เพื่อ จะได้ตรวจสอบให้ต่อไป สาหรับนิสิตที่ยังไม่ชาระค่าหอพักและ ไม่ได้ผ่อนผันค่าหอพักไว้ในช่วงนี้ งานหอพักจะไม่คืนสมุดประจาตัวหอพักไปให้แม่บ้าน โดยนิสิตจะต้องไปติดต่อ ขอรับที่งานหอพัก ด้วยตนเองในเวลาราชการ

นิสิตที่จองหอพักไว้ ยังไม่ได้ชาระเงินค่าหอพักภาคปลาย ให้ติดต่อที่ งานหอพัก ด่วน งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตที่จองหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ไว้ แล้วยังไม่ได้ไปชาระเงิน ระหว่าง วัน ที่ 29สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ให้นิสิตรีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน)โดยด่วน เนื่องจากนิสิตจะต้องถูกปรับตามประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก วันละ 50 บาท นับ จนถึงวันที่นิสิตนาค่าหอพักไปชาระกับงานหอพัก สาหรับนิสิตที่มีปัญหาการชาระเงิน โดยยังไม่ได้ชาระเงินตามกาหนด ให้นิสิตไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่งานหอพัก เพื่อจะได้ให้จัดทาใบคาร้องขออนุมัติชาระเงินค่าหอพักล่าช้า ซึ่งจะได้ไม่ถูกปรับ หากนิสิตไปติดต่อชาระเงินที่งานหอพักช้า หรือไม่ไปติดต่อโดยเร็ว จะทาให้นิสิตต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นตามจานวนวันที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะคิดค่าปรับจนถึงวันที่ไปติดต่อชาระเงิน ส่วนนิสิตทีส่ มัครจองหอพักไว้แล้ว จะสละสิทธิ์ไม่พักอาศัยในหอพักในภาคปลาย ให้ไปแจ้งให้งานหอพักทราบด้วย มิเช่นนั้นนิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับถึงวันที่นิสิตมาแจ้งยกเลิกการจองหอพัก กับงานหอพักด้วยเช่นกัน

การแจ้งซ่อมบารุงและยืมกุญแจสารองในหอพัก งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตทุกคนที่พักอาศัยในหอพักทราบว่า หากนิสิตห้องพักใดมีของชารุดในห้องพัก หรือ พบเห็นสิ่งใดชารุดในบริเวณหอพัก ให้แจ้งซ่อมได้ที่ หน่วยซ่อมบารุงอาคารและสถานที่ ข้างหอพักตึก 13 ในวันเวลาราชการ หรือหากนิสิตมีเหตุ การณ์ที่ต้องแจ้ งซ่อมฉุ กเฉินหรือต้องการยืมกุญแจสารองนอกเวลาราชการ นิสิตสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่หอพัก ได้ที่ห้องกุญแจสารอง ด้านหลังอาคารกองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) โดยในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่จะพักอยู่ ประจาในห้องนั้นตลอด หากนิสิตจะใช้บริการสามารถไปติดต่อได้

 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทาผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

ฉบับที่ 15 ปีที่ 13  

ข่าวสารงานหอพัก มก.กพส. ฉบับที่ 15 ปีที่ 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you