Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทําโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554

ปรัชญา งานหอพัก:หอพักก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการหมวกนิรภัยเพือ่ การขับขี่ปลอดภัย อบรมแล้วได้รบั หมวกนิรภัยฟรี ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554 วันละ 1 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมจํานวน 3 รุ่น โดยจัดอบรม ณ ห้องนนทรี กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหมวกนิรภัยคนละ 1 ใบ ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 รีบสมัครด่วน เต็มก่อน ปิดรับสมัครก่อน สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน)

ขอเชิญนิสิตร่วมโครงการพัฒนาวิทยาเขต วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรทุกคนร่วมโครงการ วัน พัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน นี้ โดยมีกําหนดการดังนี้ เวลา 07.50 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรพร้อมกันที่บริเวณลานจอดรถหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหอพัก ,08.00 น. ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลง พระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ ,08.10 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการ ,08.20 น. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ชี้แจงเรื่องการแบ่งพื้นที่ที่รับผิดชอบ , 08.30 - 12.00 น. แยกย้ายกันพัฒนาในพื้นที่ที่กําหนด ดังนั้นวิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตของเราในวันเสาร์นี้ ให้สะอาด สวยงาม น่ามอง

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร(ส.ส.) 3 ก.ค. 54 งานหอพัก ขอเชิญชวนนิสิตทุกคนที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในหอพักนิสิต และบุคลากร ในหมู่ที่ 6 ตําบล กําแพงแสน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับในหมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงแสน ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งหมด คณะกรรมการการ เลือกตั้งฯ ได้กําหนดให้มีหน่วยเลือกตั้ง 6 หน่วย และแบ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบ้านเลขที่ โดยในส่วนของนิสิตได้ แบ่งสถานที่เลือกตั้ง ตามบ้านเลขที่ ที่นิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าในหอพักตอนอยู่ปี 1 ดังนี้ 1. หน่วยที่ 3 อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/1 ถึงบ้านเลขที่ 2/4 2. หน่วยที่ 4 อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/5 ถึงบ้านเลขที่ 2/10 3. หน่วยที่ 5 อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/11 ถึงบ้านเลขที่ 2/16 4. หน่วยที่ 6 อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/17 ถึงบ้านเลขที่ 2/19 5. หน่วยที่ 7 อยู่บริเวณห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต บ้านเลขที่ 2/20 ถึงบ้านเลขที่ 2/22 6. หน่วยที่ 8 อยู่บริเวณห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต บ้านเลขที่ 2/23 ถึงบ้านเลขที่ 2/24 บุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในหมู่บ้านเกษตร 1 ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ส่วนบุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในอาคารชุดพักอาศัย ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บริเวณห้อง นนทรี อาคารกองกิจการนิสิต สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะย้ายเข้ายังไม่ครบ 90 วันตามกฎหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อที่หน้า หน่วยเลือกตั้งและจําเลขลําดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนเองไว้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และที่สําคัญอย่าลืมนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะครับ 3 ก.ค. 54 เวลา 08.00 – 15.00 น. เข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาท (x) ทั้ง สองบัตร เลือก ส.ส.แบบ แบ่งเขต (เลือกคนที่รัก) เลือกได้เพียงคนเดียว เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ) เลือกได้พรรคเดียว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกําแพงแสนหรือ หมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงแสน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยของ ประเทศเราเจริญมั่นคงต่อไป (ต่อหน้า 2) พลิก ®


-2-

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 3 ก.ค. 54 หากในวันเลือกตั้งนิสิตไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจําเป็นหรือเป็นนิสิตปี 1 ที่ไม่ได้กลับ บ้านไปเลือกตั้ง ต้องไปแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(ปี 1 ใช้ที่อยู่ที่บ้านก่อนย้ายมาที่หอพัก)เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ เสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้ 1. เสียสิทธิการยืน่ คําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับ การเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. 3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น การแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ใช้เหตุผลเช่น มาศึกษาที่วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งอยู่ ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. หรือมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลอื่น หรือมีเหตุ สุดวิสัยอื่นตามที่ กกต.กําหนด วิธีการแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตัง้ แจ้งได้ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจําตัว ประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน (สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือขอที่งานหอพัก) 2. แนบหลักฐานเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (บัตรประจําตัวนิสิตและหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ) 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ 3.1 ยื่นด้วยตนเอง 3.2 มอบหมายบุคคลอืน่ ไปยื่นแทน 3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ขอเชิญร่วมโครงการ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ

ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจ ร่วมโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ณ สระพระพิรุณ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 17.30 – 18.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ผู้ที่รักสุขภาพและการออกกําลังกายไม่ควรพลาดเด็ดขาด

อ.บ.ต.กําแพงแสน ฉีดยากําจัดยุงในหอพักนิสิต

ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตําบล กําแพงแสน เข้ามาฉีดยาเพื่อกําจัดยุง ในบริเวณหอพักนิสิต จึงประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่พักในหอพักทราบ

จัดเก็บรถจักรยานที่จอดทิ้งไว้ในโรงรถบริเวณหอพัก

งานหอพั ก กองกิ จ การนิ สิ ต (กํ า แพงแสน) ได้ ต รวจพื้ น ที่ บ ริ เ วณโรงจอดรถในหอพั ก นิ สิ ต พบว่ า มี รถจักรยานเก่า และซากอุปกรณ์ประกอบรถจักรยาน ที่นิสิตจอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นจํานวนมาก ซึ่งทําให้เสียพื้นที่ ในการจอดรถของนิสิต ดังนั้น งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตที่เป็นเจ้าของ ทราบว่า หากนิสิตมีความจําเป็นต้องใช้รถจักรยานเก่านั้นอีก ให้นิสิตจัดเก็บให้เป็นระเบียบ และปิดป้ายแจ้งไว้ให้ ชัดเจน สําหรับนิสิตที่ยืมจักรยานของมหาวิทยาลัยฯ ไปและไม่ประสงค์จะใช้งานต่อในปีนี้ ให้นิสิตนําไปส่งคืนให้ เจ้าหน้าที่ ที่งานธุรการ อาคารกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) โดยด่วนก่อนวันที่ 24 มิถุนายน นี้ เพื่อจะได้นําไปให้ นิสิตชั้นปีที่ 1 ใช้ต่อไป ซึ่งถ้านิสิตไม่ได้ใช้งานและไม่นําไปส่งคืน หากเกิดการสูญหายหรืออุปกรณ์ประกอบชํารุด เสียหาย นิสิตจะต้องรับผิดชอบชดใช้และชําระค่าปรับตามราคาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และถ้านิสิตจอดทิ้งไว้โดยไม่ ดูแล มหาวิทยาลัยฯ จะจัดเก็บมาและนิสิตจะถูกลงโทษทางวินัย ในฐานะที่ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการด้วย ดังนั้นในช่วงนี้ให้นิสิตจัดเก็บรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือติดป้ายแจ้งไว้ให้ชัดเจน และตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. นี้ งานหอพัก จะให้หัวหน้าตึกดําเนินการสํารวจซากรถจักรยานที่จอดทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ เพื่อจะได้นําข้อมูลมาให้ เจ้าหน้าที่ของงานหอพัก ไปจัดเก็บรถที่ไม่มีเจ้าของที่หัวหน้าตึกได้บันทึกไว้ต่อไป ×มหาวิทยาลัยฯ ห้ามนิสิตรับน้องหรือจัดกิจกรรมให้นอ้ งทําสิง่ ที่ตา่ งๆ ที่ไม่เหมาะสมในหอพัก หากฝ่าฝืน มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นความผิดร้ายแรง ซึง่ จะถูกลงโทษทางวินัยสถานหนักและตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก×

ฉบับที่ 3 ปีที่ 11  
ฉบับที่ 3 ปีที่ 11  

STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER