Page 1

หน้า 1

การใช้งาน iMacros เบื้องต้น โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com “ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ต้องจดทะเบียน” พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 2

ตอนทีที่ 1 วิธีธตี ิดตัง้ Imacroos และะใช้งานนเบื้องต้น Imacros เครื่องมือที่ใช้ทุ่นแรงในนกรณีที่เราดําเนิ า นการซ้ํา ๆ บน Webppage เช่น กการ Login Logout อ ากันอยู่ซา้ํ ๆ ทุกวัน ซึงที ่ ่กล่าวมานีเราสามารถบั ้ บันทึกการกระะทําของเรา การกรอกกข้อมูลซ้ํา ๆ ที่หลายคนต้องทํ หรือ เขียนคําสั่งขึ้นมาาให้ Imacroos ดําเนินกิจกรรมที จ ่ต้องทําซ้ํา ๆ แทนเราได้

Imacroos จะช่วยใในเรื่องการรทํา SEO ได้อย่างไร? ที่จริงแล้ว Imacros ไม่ได้ถูกพัฒนามาให้ น เราทํทํา SEO โดยตรง แต่งานบบางอย่างในกการทํา SEO ก็เป็นงานที่ ต้องทําซ้ํา ๆ เช่น กาาร Submit บทความกับ Pligg หรือ Social Boookmark เป็ป็นต้น ซึ่งงานนซ้ํา ๆ น ่องมือทุนแรงได้ น่ มาก เหล่านี้สามารถใช้ Immacros เป็นเครื

จะใช้งาน า Imacroos ต้องทําอย่ อ างไรบ้าง ? ถ้าต้องการใช้งาน Immacros อันดับแรกคุณจะต้ต้องติดตั้ง Firefox Browwser เสียก่ออน ซึ่งถ้าคอมมพิวเตอร์ของ โ ดตัั้งได้ที่ คุณยังไม่ได้ทําการติดตั้งก็สามารถเเข้าไปดาวน์โหลดและติ http:///www.mozillla.com/thh/

ติดตั้ง Imacros I ทําอย่างไร?? หลังจากตติดตั้ง Fireffox Browseer ในคอมพิวเตอร์ ว ของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไป Add ส่วนเสสริมที่ชื่อว่า Imacros ได้ที่ https:///addons.mmozilla.orrg/en-US/ffirefox/addon/3863/

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 3

ว าง ๆ ดังงนี้ และหลังจากติดตั้งและะเริ่ม Fireffox Browseer ขึ้นมาอีกครั้งคุณจะพบส่วนต่

อ อการใช้งงานได้ ส่วนที่ 1 icon ของ Imacros ที่สามารถใช้เรียกเปิดหรือปิดิ กล่องเครื่องมื ส่วนที่ 2 สคริปต์ตัวอยย่าง ซึ่งเราสสามารถใช้ทดสอบและดู ด ตัวอย่างการทํางานต่ ง าง ๆ ไได้จากการ Click C เลือก สคริปต์ที่ต้ตองการและกกด Play ในนกล่องเครื่องมื ง อในส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 กล่องเครื่องมื ง อการใช้งาน า คุณสามารรถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในกาาร run (Sccript) การรทํางาน บันทึก immacros Scrript อันใหมม่ และแก้ไข imacros Script ที่มีอยู อ ่แล้ว ส่วนที่ 4 Webpge ที่เป็น Video Tutor ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้การใช้งานเบื า ้องต้นจาากหน้าดังกล่าว า หรือศึกษา ต่อได้ในบบทความนี้

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 4

เริม่ ต้นใช้ น งาน Imacros I s อย่างไรร? ขั้นที่ 1 วิธีบันทึกกิจกรรมบน จ W Webpage ด้วย Imacroos ด องเครื่องมื ง อของ imaacros ขึ้นมาาและคลิกที่แถบ REC จากนนั้นกดปุ่ม Reccord 1.1 เปิดกล่

อ่ ่มบันทึกแล้ล้วไปที่ diggg.com และ Login ด้วยบัญชีของคุณตาามปกติ 1.2 เมือเริ

1.3 จากกนั้นเลือก Suumit

อ่ บหน้าที า ่เราต้องกรรอก URL ขอองบทความที่จะ Submit แล้ แ วให้ทุกคนกกด Stop 1.4 เมือมาพบกั

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 5

ทําไมจึงกด ง Stop ที่ขั้นตอนนี้ ? สาเหตุที่ในตัวอย่างนีผม ผ้ Stop ที่ขัข้ันตอนการกรรอก URL ของบทความเพรราะว่า URL ของแต่ละบททความไม่ เหมือนกััน การบันทึกเพียงขั้นตอนนีนี้จะทําให้สามมารถใช้งานในการเข้ามา Submit บททความใดก็ได้

ขั้นที่ 2 การ Savee Macross ที่ได้บันทึกเอาไว้

การบันทึกทํ ก าโดยกดปุ่ม Save และะตั้งชื่อไฟล์ได้ตามใจชอบ ไฟล์ที่ได้นั้นก็จะเป็ จ นไฟล์สกกุล .iim แลละจะปรากฎ อยู่ใน List ทางซ้ายมื ยอ

ขั้นที่ 3 การใช้งานน Macros ที่บันทึกไว้ การใช้งาน Imacros ที่บันทึกไว้ ทําได้โดย เรียกกลล่องเครื่องมือขึนมา น้ (โดยกด icon ด้านบน ) และกดปุ่ม play

ะ างานซ้ําตาามที่เราได้บันทึ น กไว้โดยอัตโนมัติ จากนั้น Imacro ก็จะทํ น ้นตอนการใใช้งานอย่างงง่ายที่สามารถเอาไปประยุกต์ ก ใช้กับ Pliigg หรือ Soocial ขั้นตอนที่ 1 – 3 เป็นขั Bookmark แหล่งอื่น ๆ ก็ได้

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 6

ไฟล์การรใช้งานต่าง ๆ ของ Imacros I ถูกเก็บไว้ที่ใดและจะจั ด ดการได้ ก อย่างงไร? ไฟล์การใช้งานต่าง ๆ ของ Imaccros จะถูกเก็บไว้ที่ My document ใน ใ Folder iMacros

และใน SubFolder ของ iMarccros ก็จะปรระกอบด้วย 3 Folder หลลัก ๆ ดังนี้

Folder Datasourcces ใช้สําหรัรับเก็บไฟล์ .csv ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ Impport ข้อมูลเเข้าไปใน Maacros ได้ เราสามารถเพิ่มไฟล์และลบไฟล์ แ ออกได้ อ ตามควาามต้องการ ไ Macros ทั้งหมดที่เราาเห็นอยู่ใน LList รายกาารในขั้นตอน Folder Macros ใช้ช้เก็บไฟล์ .iiim ซึ่งเป็นไฟล์ ข้างต้น เราสามารถเข้าไปแก้ไขหหรือเพิ่ม/ลบ Macros ใน Folder นี้ได้ ไ โดยตรง Folder Downloadss เป็น Foldder ที่เกิดจาากการดาวน์โหลดด้วย Maccros เช่นรูปปภาพเป็นต้น

การแก้ไข ไ เปลี่ยนชืชื่อ และลบ Macros ทําอย่างไร? การแก้ไข Macros ที่ได้บันทึกไว้ ทําได้ 3 วิธีธีดังนี้ S ที่ต้อองการแก้ แลละคลิกที่ Tab วิธีที่ 1 คุคณสามารถแก้ก้ไข Macross ที่ได้บันทึก เอาไว้โดยการเลือกชื่อ Script เครื่องมือ Edit กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชืชื่อ Macros ให้พิมพ์ชื่อใหหม่และกดปุ่ม Rename า กปุ่ม Edit Macro กรณีต้องกการแก้ไข Maacros ให้ทําโดยคลิ

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 7

S ดังนี้ ซึ่งจะพบกกับหน้าต่าง Script

วิธีที่ 2 คลิ ค กขวาที่ชื่อของ ข Macross และเลือกกกระทําตามความต้องการ

วิธีที่ 3 เข้าไปแก้ไขไไฟล์สกุล .iiim ใน Foldder Marcros โดยตรง ก าไปแก้ก้ไขที่ไฟล์โดยยตรง ซึ่งทําได้ ไ โดยการคลิกขวาและเปิดดไฟล์กับโปรแแกรม Noteppad ที่มีอยู่ใน วิธีนี้เป็นการเข้ เครื่องอยู่แล้ว

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 8

ตอนที่ 2 รูปแบบบ Scrippt และ Commandd ในบทความตอนที่ 1 ผมได้ ผ สอนให้บับันทึกกิจกรรมมที่เราทําซ้ํา ๆ ด้วย iMaccros และบันนทึกออกมา ถ้าคุณลอง แ อก Eddit Macro ก็จะเห็นคําสังการทํ ง่ างานทีที่มีเพียงไม่กี่บรรทั บ ด Click ขวาที่ List ทางซ้ายมือและเลื

ตัวอย่าง ในที่นี้ผมได้บับันทึกการ Suubmit บทคววามกับ Digg เอาไว้ และะเมื่อเปิดขึ้นมมาดูก็จะเห็น Script ต่าง ๆ ดัดงนี้ VERSION N BUILD=670 00624 RECOR RDER=FX TAB T=1 1 URL GOT TO=http://d digg.com/ TAG POS S=1 TYPE=A ATTR=ID:he eader-login n TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:TEXT FORM=ACTION F N:/login/pr repare/digg g ATTR=NAME E:username CONTENT T=username SET !EN NCRYPTION NO N TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:PASSWO ORD FORM=AC CTION:/logi in/prepare/ /digg ATTR= =NAME:passw word CONTENT T=password TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:SUBMIT T FORM=ACTI ION:http:// /digg.com/l login/prepa are/digg ATTR=VA ALUE:Login TAG POS S=1 TYPE=A ATTR=TXT:S Submit<SP>N New TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:TEXT FORM=NAME:N F NoFormName ATTR=ID:ur rl CONTENT T=http://ww ww.hackublo og.com/ TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:RADIO FORM=ID:th hisform ATT TR=ID:type-news TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:SUBMIT T FORM=ID:t thisform AT TTR=ID:subm mit_button TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:TEXT FORM=NAME:N F NoFormName ATTR=ID:ti itle CONTEN NT=หัวเรื่อง TAG POS S=1 TYPE=TE EXTAREA FOR RM=NAME:NoF FormName AT TTR=ID:body y CONTENT=เเนื้อหาโดยย่อ TAG POS S=1 TYPE=A ATTR=ID:to opic-503 TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:TEXT FORM=NAME:N F NoFormName ATTR=ID:ca aptcha CONT TENT=รหัสCapt tcha TAG POS S=1 TYPE=IN NPUT:SUBMIT T FORM=ID:s submission-step-2 ATT TR=ID:submi it_button TAG POS S=1 TYPE=A ATTR=TXT:L Logout

โค้ดด้านบบนนี้ผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเออง แต่เป็นโค้ค้ดที่ได้จากการ RECORD (บันทึก) กิจกกรรมที่ทําขณะะ Submit บทความกกับ Digg ด้วย ว iMarcroo ซึ่งคุณเองก็ก็สามารถทําได้โดยใช้วิธีในบทความตอน น นแรกที่ได้สอนนไป แล้ว และในทางปฏิบับัติผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจุดที่เป็นอักษรสีแดงของการบันทึกของแต่ละคคน และแต่ละครั ะ ้งจะไม่ เหมือนกััน จากตัวอย่างด้านบนจะะเห็นว่าโค้ดที่ได้นั้นใช้ได้กักับบทความเดียว เราจึงเกิกิดแนวคิดว่า ทําอย่างไร Macro ที่ เราสร้างจะใช้งานได้ด้ทุกครั้ง? แลละทําอย่างไรรจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพพมากที่สุด? สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 9

คําตอบคือเราจะต้องรู้จักโค้ดของ Macro ให้มากขึ้น (ซึ่งหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องทราบทั้งหมด) และ แก้ไข ดัดแปลงโค้ดที่ได้จากการ RECORD ให้เป็น และที่สําคัญพลิกแพลงใช้งานให้เป็นด้วย

Command ที่สําคัญ และที่ใช้งานบ่อย ๆ ใน Macro ที่ควรรู้จัก ถ้า สรุปโค้ดของ Macro ผมขอแยกเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ ส่วนแรกคือการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัว แปรและส่วนที่สองคือส่วนดําเนินการ และโปรดสังเกตว่า โค้ดของ Macro ไม่จําเป็นต้องมีส่วนจบ ถ้าไม่มี การดําเนินการใด ๆ ต่อแล้ว iMacro จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ 1. Command ที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัวแปร 1.1 Command บรรทัดแรกเป็นการประกาศ VERSION ของ iMacro ที่เราได้ทําการบันทึกหรือเขียนไว้ VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX

ในกรณีเราเขียนเองอาจจะไม่มีข้อความ RECORDER=FX ก็ได้ และในทางปฏิบัติโค้ดบรรทัดนี้ไม่จําเป็นต้อง แก้ไข 1.2 Command ที่กําหนดว่าจะให้ Macro กระทํากับ Tab ที่เท่าไร TAB T=1

ใน กรณีที่เราเปิดใช้งาน Tab ใน Firefox Browser เอาไว้หลาย ๆ Tab และถ้าเราสั่งดําเนินการทันที iMacro ก็จะนับ Tab ปัจจุบันเป็น Tab ที่ 1 และนับ Tab อื่น ๆ เป็น Tab ที่ 2 ,3 ต่อไปเรื่อย ๆ ดังนั้น เราสวามารถกําหนดค่านี้เป็น TAB T=2 หรือ TAB T=3 ก็ได้ กรณีที่ไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในการใช้ Tab คุณอาจจะเพิ่มคําสั่งด้านล่างเข้าไป เพื่อให้ Tab ที่ไม่ เกี่ยวข้องถูกปิดไปทั้งหมด TAB CLOSEALLOTHERS

1.3 Command ที่ใช้กําหนดให้ข้ามการดําเนินการที่ผิดพลาดและดําเนินการอย่างอื่นต่อไป SET !ERRORIGNORE YES SET !ERRORCONTINUE YES

Command 2 บรรทัดนี้นิยมใช้มากในกรณีที่สั่งให้ทํางานแบบ loop หรือมีการทําซ้ําหลาย ๆ รอบ เพราะจะช่วย ให้การทํางานไม่จบลง เมื่อการทํางานยังไม่ครบตามที่ตั้งไว้

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 100

1.4 Commmand ที่ใช้ในการเรี ใ ยกใใช้ไฟล์ .csvv CMDLIN NE !DATASOURCE ชื่อไฟล์.csv

หรือ SET !D DATASOURCE E ชื่อไฟล์.csv

หรือกรณีวางไฟล์เอาไไว้นอก Foldder Datasoources เช่นวางไว้ที่ Driive D ก็ใช้คคําสั่ง SET !D DATASOURCE E D:\ชื่อไฟล์.csv c

อ ส่ สามารถแบ่ งข้อมูลออกเป็นแถวและหลักได้ ไ ซึ่งสามารรถเปิดแก้ไขใในโปรแกรม ไฟล์ .csv เป็นเหมือนเอกสารที MS Excel ก ามาใช้ในกกรณีที่ข้อมูลที่เราต้องการกรอกมีลักษณะททําซ้ําหลาย ๆ ครั้งด้วยรูปแบบเดี ป ยวกัน และไฟล์ .csv จะถูกนํ + เช่น ถ้าเราต้องการกกนอก URL +Username +password 50 ชุด เราาก็สร้างไฟล์ .csv ขึ้นมาา 1 ไฟล์ ที่มี 50 แถว และมี 3 คออลัมน์ ที่ประกกอบด้วย URLL Username และ passsword

แล้วใช้คําสังใน iMaccro เรียกใช้ช้ข้อมูลจากไฟฟล์ สําหรับรายละเอียดกาารสร้างไฟล์ เรียกใช้ไฟล์ล์ ฟ จากDatassources จะกล่าวรายละเอียดในบทคววามตอนที่ 3 ครับ DATASOURCE และกาารเรียกใช้ไฟล์ ย องกับการรเรียกใช้งานน ไฟล์ .csv จาก Datassourse 1.5 Commmand ที่เกี่ยวข้ Commandd ที่กําหนดกาารเรียกใช้ข้อมู อ ลจาก Collumn ที่ 1 ถึง 3 SET !D DATASOURCE E_COLUMNS 3

เลข 3 คืคอจํานวน Coolumn ที่เราาจะเรียกใช้ข้ข้อมูลอาจจะกําหนดเป็น 1 หรือ 9 ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลนําเข้า ว งการดําเนินการแต่ละรรอบของ LOOOP Commandd ที่กําหนดให้ห้ทําซ้ําโดยใช้ช้แต่ละแถวตัวแบ่ SET !D DATASOURCE E_LINE {{!LOOP}}

า างานแแบบ LOOP นั้นจะทําซ้ําตั้งแต่แถวใดในไไฟล์ .csv จจาก Datasoourse Commandd ที่กําหนดว่าการทํ SET !LOOP 1

ถ้าใส่เลข 1 ก็แปลว่าเริ า ่มทําซ้ําจาากบรรทัดที่ 1 ห การโหลด Weebpage 1.6 Commmand ที่กําหนดเวลาในก SET !TIMEOUT 30

เวลา ปกกติที่ Macro จะรอการเปิปิดหน้า Webppage เป็น 60 วินาที แต่ถ้ถาเราต้องกาารเร่งเวลาก็ก็อาจจะเพิ่ม คําสั่งนี้ลงไปให้เป็น 30 3 วินาที (ใใส่เลข 30 เหมือนในตัวอย่าง) เป็นต้น สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 11

1.7 Command ที่กําหนดเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน SET !TIMEOUT_STEP 3 SET !TIMEOUT_TAG 3

คําสั่งชุดนี้เป็นการกําหนด ให้รอการดําเนินการแต่ละขั้นตอนไม่เกิน 3 วินาที สองคําสั่งนี้จะช่วยให้ Macro ทํางานเร็วขึ้น ซึ่งถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะค่าเดิมของ Macro จะตั้งไว้ที่ 6 วินาที 1.8 Command ที่เกี่ยวข้องกับการกรอก Password บน Webpage ใช้ Command ด้านล่างเมื่อไม่ต้องการให้มีการ Lock หรือจดจําการใช้ Password (แนะนําให้ตั้งแบบนี้) SET !ENCRYPTION NO

ใช้ Command ด้านล่างเมื่อต้องการให้มีการจดจําการใช้ Password ไว้ใน temporarily ในเครื่องของ เราในขณะที่ run Macro อยู่ SET !ENCRYPTION TMPKEY

และใช้Command ด้านล่างเมื่อต้องการให้ใช้รหัสผ่านจากรหัสที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ในกรณีที่คุณบันทึก รหัสไว้บน Browser) SET !ENCRYPTION STOREDKEY

1.9 Command ในการกําหนดค่าตัวแปร ในการกําหนดค่าตัวแปรใน 1 Macro จะกําหนดได้ไม่เกิน 3 ตัวแปรซึ่งกําหนดได้โดยใช้ชุดคําสั่ง SET !VAR1 ค่าตัวแปร1 SET !VAR2 ค่าตัวแปร2 SET !VAR3 ค่าตัวแปร3

ชุดคําสั่งด้านบนนี้จะใช้ในกรณีที่กําหนดตัวแปร 3 ตัวอาจจะกําหนดน้อยกว่านี้ก็ได้ และในการเรียกใช้ตัวแปรต่าง ๆ ทําได้โดยใช้โค้ด {{!VAR1}}

เช่น ถ้าผมต้องการเรียกใช้ตัวแปรที่ 3 ซึ่งผมกําหนดไว้เป็น email ก็เรียกใช้โดย TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:email CONTENT={{!VAR3}}

หรือถ้าคัวแปรที่ 1 เป็นชื่อโดเมนก็อาจจะเรียกใช้โดยโค้ดด้านล่างเป็นต้น URL GOTO=http://{{!VAR1}}

1.10 การใส่ Comment ใน Macro การใส่ comment ใน Marcro สามารถใส่ได้ไม่จํากัดแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเริ่มบรรทัดใหม่และนําด้วย เครื่องหมาย

' เช่น ดู comment บรรทัดสีเขียวในโค้ดด้านล่าง

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:homepage CONTENT=http://www.hackublog.com TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:location CONTENT=USA pause 'หยุดให้กรอก captcha ครับ กรอกแล้วกด Continue

การใส่ Comment ลงไปในลักษณะนี้ Macro จะเข้าใจว่าไม่ต้องนับการดําเนินการในขั้นนี้และข้ามไปบรรทัดอื่น สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 12

2. Command ที่สําคัญในการกําหนดการดําเนินการ TAG เป็นคําสั่งที่ใช้เลือก HTML ในหน้า Webpage ซึ่งจะใช้ Parameter POS, TYPE, FORM และ ATTR เป็นตัวตัดสินเลือก HTML บนหน้า Webpage ในแต่ละจุด การดําเนินการในเต่ละขั้นตอนจะนําด้วย TAG และจะมาควบคู่กับ Parameter POS, TYPE, FORM และ ATTR เช่น TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:form1 ATTR=NAME:select1 CONTENT=2

แต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไป และเราสามารถตัดการใช้ Parameter ที่ไม่จําเป็นทิ้งไปได้ดูรายละเอียดเพิ่มจาก ด้านล่าง 2.1 POS (POSITION) เป็น Parameter ที่ใช้ระบุตําแหน่งในกรณีที่ใน Webpage นั้น ๆ มีส่วนที่ซ้ํากันมากกว่า 1 แห่ง เช่น POS=1

2.2 TYPE เป็น Parameter ที่ใช้ระบุชนิดของ HTML ที่เราจะกระทําบนWebPage นั้น ๆ เช่น TYPE=SELECT TYPE=INPUT:TEXT TYPE=A TYPE=INPUT:SUBMIT TYPE=INPUT:CHECKBOX

เป็นต้น 2.3 FORM เป็น Parameter ที่สั่งให้กระทํากับ Tag Form ของ HTML บนWebPage นั้น ๆ เช่น FORM=NAME:TestForm2

ในกรณีที่เราต้องการป้องกันความผิดพลาดจาก เว็บไซต์ที่เปลี่ยนข้อมูล session ID แบบ ไดนามิก ได้ด้วย หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือการเข้าถึงข้อมูลแต่ละครั้งบน Website นี้จะได้รหัสข้อมูลแตกต่างกัน ถ้าเราใช้ URL ที่บันทึกไว้ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ที่เข้าไปอาจจะไม่พบ และ Macro จะไม่ทํางาน ซึ่งแก้ปัญหานี้โดยใช้ FORM=ACTION:*

(เทคนิคนีส้ ําคัญมาก เหมาะเอาไปประยุกต์ใช้)

เช่น

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:email CONTENT={{!VAR3}}

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 13

2.4 ATTRIBUTE หรือตัวย่อใช้ว่า ATTR เป็น Command ที่ใช้ในกรณีที่เราดําเนินการเกี่ยวกับ Text Link หรือ URL ตัวอย่างคําสั่งกับ Text Link ATTR=TXT:some_name

ตัวอย่างคําสั่งกับ URL ATTR=HREF:some_url

โปรดสังเกตว่าค่าที่ต่อท้ายจะเป็นชื่อ Link หรือ URL 2.5 CONTENT เป็น Parameter ที่ใช้ระบุข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในการใช้งานแต่ละครั้ง เช่น ชื่อ password email ,URL หรือบทความที่จะนําไป Submit ซึ่งถ้าเราเขียนสคริปต์เป็นแล้วเราจะสามารถเรียกข้อมูลที่เป็น Content มาจาก Datasource หรือจากค่าตัวแปรที่กําหนดได้ ตัวอย่างการระบุข้อมูล CONTENT โดยตรง

(กรณีกรอกชื่อว่า hackublog)

CONTENT=hackublog

ตัวอย่างกาเรียกใช้ข้อมูล CONTENT จากตัวแปร

(กรณีเรียกใช้ตวั แปรที่ 2)

CONTENT={{!VAR2}}

ตัวอย่างการเรียกใช้ CONTENT จากคอลัมน์ของไฟล์ .csv จาก Datasource

(กรณีเรียกใช้ข้อมูลจาก คอลัมน์ ที่ 3)

CONTENT={{!COL3}}

2.6 Command GOTO เป็นคําสั่งให้ไปยัง URL ที่ระบุ เช่น URL GOTO=http://www.hackublog.com/ URL GOTO={{!COL1}} URL GOTO={{!COL1}}/index.php?action=register

2.7 EXTRACT เป็นคําสั่งที่ใช้ในการกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลบน Webpage ในหลายกรณ๊เช่น Extract Complete Website 'เก็บ TAG 'เก็บ TAG 'เก็บ TAG 'เก็บ TAG

Webpage ทั้งหน้า POS=1 TYPE=HTML ATTR=* Webpage เฉพาะที่เป็น TEXT ทั้งหน้า POS=1 TYPE=HTML ATTR=* Webpage เฉพาะส่วนหัว POS=1 TYPE=HEAD ATTR=* Webpage เฉพาะส่วน BODY เท่านัน้ POS=1 TYPE=BODY ATTR=*

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

EXTRACT=HTM EXTRACT=TXT EXTRACT=HTM EXTRACT=HTM

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 14

Extract Page Title URL GOTO=http://www.hackublog.com/ TAG POS=1 TYPE=TITLE ATTR=* EXTRACT=TXT

ข้อมูลที่เก็บจะเป็นส่วน Title ของหน้า Extract Page URL ADD !EXTRACT {{!URLCURRENT}}

คําสั่งนี้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากเพราะสามารถเก็บ URL ของหน้าที่เปิดได้ 2.8 SAVEAS เป็นคําสั่งที่ต้องการให้มีการบันทึกข้อมูลบนหน้า Webpage หรือข้อมูลที่ได้จากการ EXTRACT ลงบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา เช่น SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=* FILE==ชื่อไฟล์.csv

หรือ SAVEAS TYPE=CPL FOLDER=* FILE=+_{{!NOW:yyyymmdd_hhnnss}}

2.9 <SP> เป็นโค้ดที่ใส่คั่นให้ข้อความใน Macro มีการเว้นวรรค 2.10 <BR> เป็นโค้ดที่ใส่คั่นให้ข้อความใน Macro มีการขึ้นบรรทัดใหม่

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 155

การแก้ไข ไ Scriptt และ Commmand ในแต่ละ Macroo เราสามารถแก้ไขสคริริปต์ ในแต่ละ Macro ให้ห้การทํางานมีประสิทธิภาพมมากขึ้น เช่นกการแก้ไขสคริริปต์ของ Macro ทีท่ได้จากการอัอัดให้ใช้กับกรรณีอื่น ๆ ได้ ซึ่งในที่นี้ทําได้ 2 วิธีดังนี้ วิธีแก้ไข Macro วิธีทีที่ 1 ให้เรียกใช้งาน Macrro และเลือก List ทางงซ้ายมือที่เราต้องการแก้ไข จากนั้นก็ทําาการ แก้ไข เพิ่ม หรือลบบ อ นก นทึ โค้ด ที่ต้องการและบั

ตัวอย่าง จาก Macro การ Suubmit บทคววามกับ Diggg.com ที่ได้ยกตัวอย่างไปขข้างต้นคือ VERSION BUILD=6700624 RE ECORDER=FX X TAB T= =1 URL GOTO=http://digg.com m/ TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=ID D:header-l login TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/log gin/prepar re/digg AT TTR=NAME:u username CONTEN NT=usernam me SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:/login/pr repare/dig gg ATTR=N NAME:passw word CONTE ENT=passwo ord TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ACTION:ht ttp://digg g.com/logi in/prepare e/digg ATTR=V VALUE:Login TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=TX XT:Submit< <SP>New TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=NA AME:NoForm mName ATTR R=ID:url CONTEN NT=http://www.hacku ublog.com/ / TAG POS=1 TYPE= =INPUT:RAD DIO FORM=I ID:thisfor rm ATTR=ID D:type-new ws TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ID:thisfo orm ATTR=I ID:submit_ _button TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=NA AME:NoForm mName ATTR R=ID:title e CONTENT= =หัวเรื่อง TAG POS=1 TYPE= =TEXTAREA FORM=NAME E:NoFormNa ame ATTR=I ID:body CO ONTENT=เนื้อหาาโดยย่อ TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=ID D:topic-50 03 TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=NA AME:NoForm mName ATTR R=ID:captc cha CONTEN NT=รหัส Captch ha TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ID:submis ssion-step p-2 ATTR=I ID:submit_ _button TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=TX XT:Logout

ไ กับการ Suubmit บทความครั้งต่อไปโโดยเติม Commmand ต่าง ๆ ที่ได้ ผมสามารถดัดแปลงให้ห้สามารถใช้ได้ อธิบายไปปแล้ว ได้ผลลัลัพธ์เป็น

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 16

VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX TAB T=1 SET !ERRORIGNORE YES SET !ERRORCONTINUE YES SET !TIMEOUT_STEP 3 SET !TIMEOUT_TAG 3 SET !VAR1 ใส่username SET !VAR2 ใส่password SET !VAR3 ใส่URLที่ต้องการ Submit URL GOTO=http://digg.com/ TAG POS=1 TYPE=A ATTR=ID:header-login TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/login/prepare/digg ATTR=NAME:username CONTENT={{!VAR1}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:/login/prepare/digg ATTR=NAME:password CONTENT={{!VAR2}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:http://digg.com/login/prepare/digg ATTR=VALUE:Login TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Submit<SP>New TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:url CONTENT={{!VAR3}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=ID:thisform ATTR=ID:type-news TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:thisform ATTR=ID:submit_button pause 'หยุดเพื่อกรอก หัวเรื่อง เนื้อหา เลือกหมวดหมู่ และกรอก Captcha เสร็จแล้วกด Continue TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:submission-step-2 ATTR=ID:submit_button TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Logout

คําสั่งที่ผมได้เพิ่มเข้าไปมีอะไรบ้าง SET !ERRORIGNORE YES SET !ERRORCONTINUE YES

คําสั่งด้านบนใส่เข้าไปเพื่อ ให้ Macro ไม่หยุดทํางานกลางคันโดยทีง่ านขั้นตอนบางขั้นตอนยังคงค้างอยู่ นั่นคือหากพบความผิดพลาดในการ ดําเนินการบางขัน้ ตอน Macro ก็จะยังทํางานอยู่ SET !TIMEOUT_STEP 3 SET !TIMEOUT_TAG 3

คําสั่งด้านบนใส่เข้าไปเพื่อให้การทํางานแต่ละขั้นตอนเร็วขึน้ ใช้เวลาอย่างมาก 3 วินาที SET !VAR1 ใส่username SET !VAR2 ใส่password SET !VAR3 ใส่URLที่ต้องการ Submit

โค้ดด้านบนใส่เข้าไปเพื่อให้การแก้ไขข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น เช่นถ้าจะเปลี่ยนชือ่ รหัสผ่านทีใ่ ช้ ก็แก้ได้ตรงค่าตัวแปร ไม่ต้องก็ในตําแหน่ง CONTENT ซึ่งช่วยลดความสับสนได้ดี pause

ใส่เข้าไปเพื่อให้ Macro หยุดรอเรากรอกข้อมูล เมื่อเรากด Continue แล้ว Macro จึงจะทํางานต่อไป 'หยุดเพื่อกรอก หัวเรื่อง เนือ้ หา เลือกหมวดหมู่ และกรอก Captcha เสร็จแล้วกด Continue บรรทัดนี้เป็น Comment ไม่ได้ส่งผลต่อการทํางานเลย ถ้าคุณใช้เองอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 177

วิธีแก้ไข Macro วิธีทีที่ 2 แก้ไขโดยเข้าไปที่ C:\Documents an nd Setting gs\ชื่อผู้ใช้\My Documents s\iMacros

ซึ่งคุณจะพพบกับไฟล์ของง Macro (ไไฟล์สกุล .iiim) อยู่ในโฟลเดอร์ Macro อยู่หลายไไฟล์

อ ่ในทุก ให้เปิดไฟฟล์ที่ต้องการแแก้ไขกับโปรแแกรมชนิด Teext Editor เช่น Noteppad หรือ Woordpad ที่มีอยู เครื่องอยู่แล้ว (แนะนนําให้ใช้ Worrdpad)

จากนั้นแกก้ไขตามแนวททางที่อธิบายเเอาไว้ในวิธทีที ี่ 1 และบันทึก

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 188

การนําเข้ า า Macrro จากภาายนอกเพื่อใช้งาน การนํา Macro M จากภภายนอกมาใช้ช้งานทําได้คล้ายกับวิธีแก้ไข Macro ซึ่งทํ ง าได้ 2 วิธธีีดังนี้ วิธีนําเข้า Macro วิธีธีที่ 1 1.1 ให้เรียกใช้ iMaacros ก่อน โดย Clickk ที่ icon ของ iMacross 1.2 จากกนั้นมองทาง List ของ Macro ทางงซ้ายมือคุณจะเห็นรายการแแรกเป็น Maccro ที่ชื่อว่า #Current.iim ทุกครั ค ้งที่เปิดใช้งาน ง ค กขวาเพื่อ Edit Macrro ตัวนี้ แล้วลบ ว Script และ Commaand เดิมออกก 1.3 ให้คลิ

C ขออง Macro ทีต้่ องการนําเขข้าวางลงไปแและบันทึกเป็นชื น ่อไฟล์ที่ 1.4 จากกนั้นวาง Scrript และ Command ต้องการ

วิธีนําเข้า Macro วิธีธีที่ 2 กรณีที่ไฟล์ที่จะนําเข้าเป็นไฟล์ Maccro ที่มีสกุล .iim อยู่แล้วคุณสามารถคคัดลอกไปวางงใน C:\Documents an nd Setting gs\ชื่อผู้ใช้\My Documents s\iMacros\Macros

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 19

บทสรุปตอนที่ 2 บทความนี้ผมได้แนะนําให้รู้จักรูปแบบ Script และคําสั่งที่สําคัญ รวมทั้งการแก้ไข Macro และการนําเข้า Macro จากภายนอกมาใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะเอาไปต่อยอดในการใช้งานจริง สิ่งที่อยากฝากไว้คือ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้คุณทดลองทําด้วยตนเองและสังเกตความแตกต่างของคําสั่ง ต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้คุณใช้งาน ได้อย่างชํานาญมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมาก ด้วย

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 20

ตอนที่ 3 การทําซ้ําโดยนําเข้าข้อมูลจาก CSV ในบทความสอนใช้งาน iMacros ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ได้นําเสนอการติดตั้ง iMacros, การสร้าง Macro โดยการ RECORD, ตัวอย่างscript และ command ที่สําคัญใน Macro, การแก้ไข Macro และการนําเข้า Macro จากภายนอก

สําหรับบทความนี้จะนําเสนอการเรียกใช้ข้อมูลจากไฟล์ CSV ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ Macro ทํางานกับ ข้อมูลที่อยู่ในรูปเมตริกซ์ หรือข้อมูลที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของตารางที่มีหลายแถวหลายหลักได้ง่าย ขึ้น ในบทความนี้ผมจะนําเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ไฟล์ CSV เป็นอย่างไร? 2. สร้างไฟล์ CSV อย่างไร? 3. หลักการ Import ไฟล์ CSV เข้ามาใน Macro ทําอย่างไร? 4. Command ที่ทําให้ Macro เรียกใช้ข้อมูลจาก CSV ไฟล์คือ? 5. ตัวอย่างสร้าง Macro ให้เรียกใช้ CSV ไฟล์ ในกรณีที่แต่ละ Webpage มีส่วน Input ข้อมูลคล้ายคลึงกัน 6. ตัวอย่างสร้าง Macro ให้เรียกใช้ CSV ไฟล์ ในกรณีที่แต่ละ Webpage ไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลที่เราใช้ Input เหมือนกัน

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 211

ไฟล์ CSV C เป็นอยย่างไร? CSV (Comma Separrated Valuues) เป็นไฟฟล์ในรูปแบบทีแต่ ่ ละค่าในไฟฟล์ถูกคั่นด้วยเเครื่องหมายจุจุลภาค สามารถสร้าง และแก้ก้ไขได้ใน MSS Excel หรืรือ โปรแกรมประเภท Texxt Editor เช่น Wordppad หรือ Notepad เป็นต้น แลละยังสามารถถนํามาใช้งานนได้กับ iMacros

สร้างไฟฟล์ CSV อยย่างไร? การสร้าง CSV ไฟล์แนะนํ แ าให้ทําวิธีใดวิธีหนึ่งต่ตอไปนี้ 1 การสร้างไฟล์ CSVV โดยใช้ Woordpad หรือ Notepad การสร้าง CSV ไฟล์โดยใช้ โ Worddpad หรือ Notepad N เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดซึ ด ่งทําโดย 1.1 เปิด Wordpad หรือ Noteppad ขึ้นมา 1.2 พิมพ์พข้อมูลลงไปโโดยแต่ละข้อมูลจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และจะนับบแต่ละบรรทัดเป็ ด นข้อมูล 1 ชุด เช่น ในที่นี้ผมพิมพ์พข้อมูล 2 ชุดนี ด ้ลงไปใน Wordpad W หรือ Notepad

ก็จะได้ข้อมู อ ลคือ ชื่อ email e และ URL 2 ชุดที่ต่างกัน 1.3 บันทึทกแฟ้มเป็นไฟฟล์ชื่อใดก็ได้ และให้ใส่นามสกุ า ลเป็น .csv

2 การสร้างไฟล์ CSVV โดยใช้ Mss Excel 2.1 นําข้อมูลที่ต้องกาารไปใส่ใน row r หรือ coolumn ตามความต้องการ โดยคุณสามาารถคัดลอกข้อมู อ ลจาก Notepad มาวางก็ได้ 2.2 ในกการบันทึกข้อมูมลให้เลือกชนินิดที่บันทึกเป็น CSV (MS-DOS) (*.cssv)

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 222

หลักการร Import ไฟล์ CSV เข้ามาใน Macro ทําอย่ อ างไร? ถ้าผมต้องการ กรอกข้ข้อมูลชุดเดียวคื ว อ ชื่อ, paassword, email และ URL U บน 1000 Webpage ผมก็นํา 100 Webpage นั้นไปสร้างเป็ ง นชุดข้อมูลในไฟล์ ล CSVV จากนั้นสร้าง Macro ขึ้นมา น 1 Macrro เท่านั้น ซึ่ง Macro นี้ จะเรียกข้อมูลจาก ไฟฟล์ CSV มาคคราวละ Webbpage และสััง่ ให้ Macro ทําซ้ําจนครบบ 100 Webppage ซึ่งจะ เห็นว่าการใช้วิธีนี้ก็สามารถทํ า างานนได้สําเร็จโดดยไม่ต้องสร้าง Macro ขึ้นมาถึ น ง 100 Macro เลยย Commandd ที่ทําให้ Maacro เรียกใใช้ข้อมูลจาก CSV ไฟล์คือ? การเขียน Script และ แ Commannd ให้ Macrro ทําได้โดยใช้คําสั่งที่ได้แนะนํ แ าไปในตตอนที่ 2 ซึ่งขอยกมา ข ทบทวนอีกครั ก ้งดังนี้

Commannd ที่ใช้ในกการเรียกใช้ช้ไฟล์ .csv CMDLIN NE !DATASOURCE ชื่อไฟล์.csv

หรือ SET !D DATASOURCE E ชื่อไฟล์.csv

หรือกรณีวางไฟล์เอาไไว้นอก Foldder Datasoources เช่นวางไว้ที่ Driive D ก็ใช้คคําสั่ง SET !D DATASOURCE E D:\ชื่อไฟล์.csv c

Commannd ที่เกี่ยวข้ข้องกับการเรียกใช้งาน ไฟล์ .csvv จาก Dattasourse Commandd ที่กําหนดกาารเรียกใช้ข้อมู อ ลจาก Collumn ที่ 1 ถึง 3 SET !D DATASOURCE E_COLUMNS 3

เลข 3 คืคอจํานวน Coolumn ที่เราาจะเรียกใช้ข้ข้อมูลอาจจะกําหนดเป็น 1 หรือ 9 หรืออเลขอื่น ๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลนําเข้า สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 23

Command ที่กําหนดให้ทําซ้ําโดยใช้แต่ละแถวตัวแบ่งการดําเนินการแต่ละรอบของ LOOP SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}

Command ที่กําหนดว่าการทํางานแบบ LOOP นั้นจะทําซ้ําตั้งแต่แถวใดในไฟล์ .csv จาก Datasourse SET !LOOP 1

ถ้าใส่เลข 1 ก็แปลว่าเริ่มทําซ้ําจากบรรทัดที่ 1 จากข้างต้นที่กล่าวมาสามารถเขียนรวมกันได้เป็น SET SET SET SET

!DATASOURCE ชื่อไฟล์.csv !DATASOURCE_COLUMNS 3 !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}} !LOOP 1

และโค้ดข้างต้นนี้สามารถเอาประยุกต์กับ Macro ที่มีการเรียกใช้ CSV ไฟล์ได้เลย

ตัวอย่างที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง Macro ให้เรียกใช้ CSV ไฟล์ : ในกรณีที่แต่ละ Webpage มีส่วน Input ข้อมูลคล้ายคลึงกัน ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างการสมัครสมาชิกเว็บ Pligg ของต่างประเทศจํานวน 12 แห่งด้วย iMacros ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้าง Macro โดยใช้วิธีการบันทึก โดยขั้นแรกจะต้องพิจารณาว่าในการสมัครสมาชิกเว็บ Pligg แต่ละแห่งจะต้องกรอกข้อมูลใดบ้าง ซึ่งทําได้โดย วิธีทดลองกรอกข้อมูลจริงและใช้วิธี RECORD เอาไว้ เช่น ในทีน่ ี้ผมไปสมัครสมาชิกที่ http://www.hotscripts.ro/

และทําการ Record การกรอกข้อมูลบน Webpage เอาไว้ได้ดังนี้

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 244

โค้ดที่ได้ VERSION BUILD=6700624 RE ECORDER=FX X TAB T= =1 URL GOTO=http://www.hots scripts.ro o/ TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=TX XT:Registe er TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister/ AT TTR=ID:reg g_username e CONTEN NT= userna ame TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister/ AT TTR=ID:reg g_email CONTEN NT=email SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:/register r/ ATTR=ID D:reg_pass sword CONTEN NT=passwor rd SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:/register r/ ATTR=ID D:reg_veri ify CONTEN NT=passwor rd TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister/ ATTR=ID:recaptc cha_respon nse_field CONTENT=L Lord<SP>ma arams TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ID:thisfo orm ATTR=N NAME:submit&&VALUE:Create<SP P>user

จากนั้นผมมก็ใช้วิธีเดียวกั ว นบันทึกข้อมูลในการสมัครเว็ ค บ Pligg อีกแห่งซึ่งได้ ไ โค้ดดังนี้ VERSION BUILD=6700624 RE ECORDER=FX X TAB T= =1 URL GOTO=http://www.engl lishdigg.c com/ TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=TX XT:Registe er TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister ATT TR=ID:reg_ _username CONTEN NT=usernam me TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister ATT TR=ID:reg_ _email CONTEN NT=email SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:/register r ATTR=ID:reg_passw word CONTEN NT=passwor rd SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:/register r ATTR=ID:reg_verif fy CONTEN NT=passwor rd TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:/reg gister ATTR=ID:recaptc cha_respon nse_field CONTENT=c cautdou<SP P>paet TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ID:thisfo orm ATTR=N NAME:submit&&VALUE:Create<SP P>user

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 25

หมายเหตุ โค้ดสีแดงคือข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนที่ใช้ต่างกัน

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ Macro ที่ได้เพื่อดูความเหมือนและความแตกต่าง จากโค้ดในขั้นที่ 1 จะเห็นว่าWebpage ของ Pligg ที่เราทําการสมัครสามารถใช้ข้อมูลในการสมัครชุด เดียวกันได้ ข้อมูลที่ใช้กรอกเหมือนกัน ได้แก่ username, email และ password ส่วนข้อมูลที่ใช้ต่างกัน ได้แก่ URL ของเว็บ Pligg และ รหัส Captcha ซึ่งรหัส Captcha นั้นได้มาจากการ สุ่มจึงเป็นไปได้ยากที่จะเหมือนกัน

ขั้นที่ 3 ดัดแปลง Macro ให้สามารถใช้ได้กับทุก Webpage (ของ Pligg แห่งอื่น ๆ) จากขั้นที่ 2 ผมจึงทําการกําหนด username, email และ password เป็นตัวแปรซึ่งมี 3 ค่าพอดี ส่วนการ กรอก Captcha ผมจะใช้วิธีหยุดรอเพื่อให้ผู้สมัครกรอกเองแล้วสั่งให้ Macro ทํางานต่อ ซึ่งโค้ดที่ได้เป็นดังนี้ VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX TAB T=1 SET !VAR1 username SET !VAR2 email SET !VAR3 password URL GOTO=http://www.hotscripts.ro/ TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Register TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_username CONTENT={{!VAR1}}TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_email CONTENT={{!VAR2}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_password CONTENT={{!VAR3}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_verify CONTENT={{!VAR3}} pause 'หยุดเพื่อกรอก Captcha และกด Continue TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:thisform ATTR=NAME:submit&&VALUE:Create<SP>user

โปรดสังเกตว่า * Macro ด้านบนยังคงใช้ได้กับ hotscripts.ro เพียงแห่งเดียว * ผมได้แทนที่ TAG ที่เป็นขั้นตอนการกรอก Captcha ด้วย คําสั่ง pause เพื่อให้เรากรอกด้วยตนเอง * ผมใช้โค้ด FORM=ACTION: * แทน FORM=ACTION: /register เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอก Form สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 266

ขั้นที่ 4 สร้างไฟล์ CSV สมมติว่า ผมต้องการใใช้ Macro ที่สร้างนี้ใช้ได้กับรายชื่อเว็บ Pligg ด้านล่ า าง (คุณสสามารถเพิ่ม URL ของ Pligg ได้ตามต้องกาาร) http://www.hotscripts.ro o http://bookmark knews.com http://www.opin neaboutme.com http://www.hubstory.com http://indelve.com http://clipbook kmarks.com m http://www.englishdigg.c com http://www.biqb boq.com http://www.trac ckerz.com http://www.inde exhit.com http://www.socialmedia1.com http://www.sgbu uzz.com

ในขั้นนี้นี่เองที่เราจําเป็นต้องใช้ไฟล์ ฟ CSV เข้ามาช่ า วย ซึ่งทําโดย 4.1 สร้างไฟล์ CSV ตามที่ได้สอนนไปแล้วข้างต้ต้นโดยให้ และแถวแทน URRL ของ Pliigg แต่ละแหห่งและตั้งชื่อ ไฟล์ว่า Pliggreg.ccsv

ใ Folder Datasourcees ใน 4.2 คัดลอกไฟล์ Pliiggreg.csvv ไปวางไว้ใน C:\Doc cuments and a Setti ings\All Users\My Document ts\iMacro os

ขั้นที่ 5 เรียกใช้ ไฟล์ ไ CSV เพื่อทําให้ Macro ใช้ได้ดกับ Pliggg แห่งอื่น ๆ เมื่อสร้าง Pliggregg.csv และววางใน Foldder ที่ระบุแล้วต่อไปเราจะะแก้ไข Macrro อีกครั้งเพืพื่อให้ Macro ม าซ้ําซึ่งทําได้ า โดยการเพิ่มชุดโค้ดต่อไปนี ไ ้เข้าไปในนโค้ดของขั้นที่ 3 ดึงข้อมูลจาก Pliggrreg.csv มาทํ

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 27 SET SET SET SET

!DATASOURCE Pliggreg.csv !DATASOURCE_COLUMNS 1 !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}} !LOOP 1

และได้โค้ดที่แก้ไขแล้วเป็น VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX TAB T=1 SET !DATASOURCE Pliggreg.csv SET !DATASOURCE_COLUMNS 1 SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}} SET !LOOP 1 SET !VAR1 username SET !VAR2 email SET !VAR3 password URL GOTO={{!COL1}} TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Register TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_username CONTENT={{!VAR1}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_email CONTENT={{!VAR2}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_password CONTENT={{!VAR3}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:* ATTR=ID:reg_verify CONTENT={{!VAR3}} pause 'หยุดเพื่อกรอก Captcha และกด Continue TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:thisform ATTR=NAME:submit&&VALUE:Create<SP>user

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบการทํางานของ Macro หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในที่นี้ผมจะเพิ่มโค้ด SET !ERRORIGNORE YES SET !ERRORCONTINUE YES

และ SET !TIMEOUT_STEP 3 SET !TIMEOUT_TAG 3

โดยเราเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้ Macro หยุดทํางานกระทันหันเมื่อมีบางเว็บเกิด Error และใส่เพื่อให้ Macro ทํางานแต่ละขั้นตอนเร็วขึ้น ทําให้โค้ดในขั้นที่ 5 ดัดแปลงเป็น

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 288

VERSION BUILD=6700624 RE ECORDER=FX X TAB T= =1 SET !ERRORIGNOR RE YES SET !ERRORCONTINUE YES SET !TIMEOUT_ST TEP 3 SET !TIMEOUT_TA AG 3 SET !D DATASOURCE E Pliggreg g.csv SET !D DATASOURCE E_COLUMNS 1 SET !D DATASOURCE E_LINE {{!LOOP}} SET !LOOP 1 SET !V VAR1 usern name SET !V VAR2 email l SET !V VAR3 passw word URL GOTO={{!COL L1}} TAG POS=1 TYPE= =A ATTR=TX XT:Registe er TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:* AT TTR=ID:reg g_username e CONTEN NT={{!VAR1}} TAG POS=1 TYPE= =INPUT:TEX XT FORM=AC CTION:* AT TTR=ID:reg g_email CO ONTENT={{!VAR2}} SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:* ATTR=ID D:reg_pass sword CONTEN NT={{!VAR3}} SET !ENCRYPTION N NO TAG POS=1 TYPE= =INPUT:PAS SSWORD FOR RM=ACTION:* ATTR=ID D:reg_veri ify CONTEN NT={{!VAR3}} pause 'หยุดเพื่อกรอก Captcha a และกด Cont tinue TAG POS=1 TYPE= =INPUT:SUB BMIT FORM= =ID:thisfo orm ATTR=N NAME:submit&&VALUE:Create<SP P>user

ถึงขั้นนี้โค้ดที่สร้างขึ้นก็สามารถนํ ส าไปใใช้ได้จริง ซึ่งคุณอาจจะทดลองทําตามหรือนํ อ าโค้ดที่สําเร็ร็จแล้วไปลองใใช้งานดู

ขั้นที่ 7 การนํา Maacro ที่สร้างไปใช้ า งาน 7.1 ให้คุคณศึกษาวิธีนําเข้ า า Macroo จากตอนท้ท้ายของบทความ ตอนที่ 2 7.2 ในกการสั่งให้ Maacro ทํางานน ให้กด Plaay (Loop) และในที่นี้ให้ตัต้งค่า Loop เป็น 12 (เเพราะมี 12 เว็บ Pligg)

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 299

สิ่งที่สําคััญในตัวอย่างนีนี้คือหลักการสสร้าง Macroo ไม่ใช่หลักการสร้าง Maccro เพื่อลงททะเบียน Pliigg ดังนั้นถ้า คุณสามารถทําความเข้ข้าใจขั้นตอนกการสร้าง Maacro จากตัวอย่างข้างต้นได้ ไ คุณก็จะสาามารถประยุกต์ ก แนวทางนี้ ไปใช้กับงานอื่น ๆ ได้ด้อีกมากมาย

ตัวอย่างที า ่ 2 วิธีสร้ ส าง Maccro ให้เรียกใช้ CSVV ไฟล์ : ในกรณีที่แต่ แ ละ Webpaage ไม่เหมือนกั อ น แต่ข้อมูลที่เราใช้ Input เหมือนกั นน ในตัวอย่างที่กล่าวมาแแล้วเป็นกรณีทีที่ Webpage การลงทะเบียนของเว็บ Pligg P นั้นเหหมือนกันสําหรัรับตัวอย่างนี้ ผมจะยกตตัวอย่างการสสร้าง Macroo และ CSV ในกรณีที่ Webpage ที่เราาต้องการดําเเนินการนั้นไมม่เหมือนกัน แต่ข้อมูลทีท่เราใช้กรอกกแบบฟอร์มบนน Webpage นั้นเหมือนกัน เช่น สมมติว่าผมต้องการนําข้ า อมูลข้างบนนนี้ไป Submiit หรือลงทะเบียนกับ http://www.yaho oo.com http://www.blin nklist.com m http://www.bofu unk.com

ข้อมูลที่ผมต้ ม องการใช้กรอกในแต่ ก ละแห่ ะ ง นั้นค่อนข้ น างแตกต่างกันมาก ผมจึงพิ ง จารณาว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้ข้องกับการ สมัครตามมที่ต่าง ๆ นั้นจะต้ น องมีอะไไรบ้าง ซึ่งรววมแล้วมี 18 อย่างได้แก่ Username,FirstN Name,LastN Name,E-mai il,Full Name,Password,U URL,Tags,P Phone,Adre ess,City,S State/Prov vince,Post tal Code,Country,ht tml code,B BB code,BB B code2,De escription n

ผมจึงสร้างไฟล์ CSV ที่มี 1 แถว 18 คอลัมน์ และตั้งชื่อว่า Mysubmit.csv โดยแตต่ละคอลัมน์เป็นข้อมูลที่ใช้ า าง Submit ลงทะเบียน หรือ Loginn เป็นประจํา ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะไดด้ผลลัพธ์ดังตัววอย่างโค้ดด้านล่ Hackublog,Hacku ublog,Sun,hackublog g@ymail.co om,Hackubl log Sun,xx xxxxxxx,ht ttp://www.hackublog g.com,Blog gger SEO Facebook F T Tutorials,6622222222,206 BKK K,Bangkokn noi,Bangko ok,10700,T Thai,<a href=h http://www w.hackublo og.com>Blo ogger SEO Facebook Tutorials</a>,[link=http p://www.ha ackublog.c com]Blogge er SEO Fac cebook Tutorials[/link k],[url=ht ttp://www.hackublog g.com]Blog gger SEO F Facebook Tutorials[/url],Blogger<SP>SEO<SP P> Faceboo ok<SP>Tuto orials

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 30

เหตุผลที่ผมสร้างหลายคอลัมน์ก็เพื่อให้สามารถใช้ไฟล์ Mysubmit.csv ในกรณีอื่น ๆ ได้อีกหลาย ๆ แห่งและ อีกหลายกรณี ขั้นต่อมาผมได้ลองสมัครสมาชิกและได้บันทึกการลงทะเบียนของทั้ง 3 แห่งเอาไว้ จากนั้นทําการดัดแปลงโค้ด ของ Macro โดยใช้วิธีเดียวกับตัวอย่างข้างบนที่ได้ทําให้ดูไปแล้ว (ขอละการอธิบาย) และสุดท้ายได้โค้ดของ การลงทะเบียนทั้ง 3 แห่งออกมาเป็น '001 VERSION BUILD=6650406 RECORDER=FX TAB T=1 TAB CLOSEALLOTHERS SET !EXTRACT NULL SET !ERRORIGNORE YES SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO SET !ERRORCONTINUE YES SET !DATASOURCE Mysubmit.csv SET !DATASOURCE_COLUMNS 20 URL GOTO=http://www.yahoo.com TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:New<SP>here?<SP>Sign<SP>Up WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:firstname CONTENT={{!COL2}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:secondname CONTENT={{!COL3}} TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:gender CONTENT=%m TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:mm CONTENT=%7 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:dd CONTENT=7 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:yyyy CONTENT=1980 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:postalcode CONTENT={{!COL13}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:yahooid CONTENT={{!COL1}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:password CONTENT={{!COL6}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:passwordconfirm CONTENT={{!COL6}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:altemail CONTENT={{!COL4}} TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:secquestion CONTENT=%custom TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:customsecquestion1 CONTENT=Father's<SP>Full<SP>Name TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:secquestionanswer CONTENT=Michael<SP>Tomo<SP>Jones TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:secquestion2 CONTENT=%custom TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:customsecquestion2 CONTENT=Place<SP>I<SP>Was<SP>Born TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:regFormBody ATTR=ID:secquestionanswer2 CONTENT={{!COL11}} pause 'กรอก Captcha TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:regFormBody ATTR=ID:IAgreeBtn

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 31 '002 VERSION BUILD=6650406 RECORDER=FX TAB CLOSEALLOTHERS SET !EXTRACT NULL SET !ERRORIGNORE YES SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO SET !ERRORCONTINUE YES SET !DATASOURCE Mysubmit.csv SET !DATASOURCE_COLUMNS 20 TAB T=1 URL GOTO=http://www.blinklist.com/user/join TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:username CONTENT={{!COL1}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:email CONTENT={{!COL4}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:password1 CONTENT={{!COL6}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:firstname CONTENT={{!COL2}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=ID:signup-w-email ATTR=ID:gender2 TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:day CONTENT=%17 TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:month CONTENT=%6 TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:year CONTENT=%1980 pause 'กรอก Captcha TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:/user/join ATTR=ID:termCondition CONTENT=YES TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Sign<SP>me<SP>up! '003 VERSION BUILD=6650406 RECORDER=FX TAB T=1 TAB CLOSEALLOTHERS SET !EXTRACT NULL SET !ERRORIGNORE YES SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO SET !ERRORCONTINUE YES SET !DATASOURCE Mysubmit.csv SET !DATASOURCE_COLUMNS 20 TAB T=1 URL GOTO=http://www.bofunk.com/register.php TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:uname3 CONTENT={{!COL1}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:pword3 CONTENT={{!COL6}} SET !ENCRYPTION NO TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:password2 CONTENT={{!COL6}} TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:email CONTENT={{!COL4}} TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:country CONTENT=%US TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:gender&&VALUE:female TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:month CONTENT=%9 TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:day CONTENT=%15 TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:year CONTENT=%1983 pause 'กรอก Captcha TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=NAME:NoFormName ATTR=VALUE:Register!

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com


หน้า 322

ล งใช้ข้อมูลค่อนข้างต่างกัน แต่เมื่อปรั ป บแก้ Scriipt ของ Maacro แล้วก็ โปรดสังเกตว่าการลงงทะเบียนแต่ละแห่ ยังใช้ข้อมูมลจากไฟล์ Mysubmit.c M csv เพียงไฟฟล์เดียวได้ และโปรดสังเกกตอีกว่าผมได้ด้นําโค้ดทั้ง 3 ชุดมารวม เป็น Macro เดียวกันเพื น ่อให้สามาารถสั่ง run เพียงครั้งเดียวได้ ขั้นต่อมาผมได้นํา Maccro ที่สร้างขึขึ้นและไฟล์ Mysubmit.c sv ไปเก็บไวว้ในโฟล์เดอร์ร์ Macros และ M แ Datasources ตามลลําดับ

ส่วนขั้นตออนการสั่งให้ Macro ทํางานผมจะสั ง ่งแบบ แ Play ปกติ ไม่ใช่ Pllay(Loop) ซึ่งเมื่อทําเชช่นนี้เรา สามารถลงทะเบียนทัง้ 3 แห่งนี้โดยการใช้ ด ข้อมูลจาก CSV เพียงไฟล์เดียวและ ย Runn Macro เพีพียงครั้งเดียว เท่านั้น

บทสรุปของการ ป I Import ไ CSV เข้าไปในกการทํางานนของ Macro ไฟล์ จากทั้งสอองตัวอย่างนีแต่ แ้ ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่ตางกันและ เราควรเลือกใใช้ให้เหมาะสสมดังนี้ * ใช้รูปแบบในตัวอย่างที า ่ 1 เมื่อ Webpage ที่กระทํานั้นมีลักษณะคล้ายคลึลึงกันค่อนข้างงมาก า ่ 2 เมื่อ ต้องทําการ Submit ที่เดิมซ้ํา ๆ แต่ข้ขอมูลการ Suubmit เปลี่ยนบ่ ย อย ๆ * ใช้รูปแบบในตัวอย่างที เช่นการ Submit บททความเป็นต้น

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้ต้น

โดดย Mr.Hackublogg http://wwww.hackublog.comm


หน้า 33

ทิ้งท้าย ยังมีการใช้งานในลักษณะอื่นของ iMacros ที่ผมอยากจะเขียนเล่าเรื่องอีก แต่ตอนนี้เวลายังไม่เอื้ออํานวย ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อไป E-book นี้ที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเพื่อแจกฟรีเป็นความรู้ คุณสามารถนําไปแจกจ่ายต่อได้ไม่ว่ากัน แต่หากคุณ นําไปดัดแปลงและอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผลงานของตนเอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิ์ที่ จะฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ และขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่า iMacros มีประโยชน์ถ้าใช้ให้ถูกทาง เลือกใช้ในทางที่ถูกนะครับ สวัสดี Mr.Hackublog 2011 http://www.hackublog.com

สอนใช้งาน iMacros เบื้องต้น

โดย Mr.Hackublog http://www.hackublog.com

Test  

Test imacro from my own blog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you