Page 1

28.10.2011- KONFERENCJA SAK WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – TRENDY, TECHNOLOGIE, PRAKTYKA RÓŻNORODNOŚĆ EKOLOGICZNA W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

OD EKOLOGII DO EKOZOFII NOWY WYMIAR KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI MIASTA


PLAN

PREZENTACJI

 Ekologia jako nauka i wymiar relacji człowiek-natura  Różnorodność ekologiczna jako jedna z wartości środowiska naturalnego w kontekście przemian  Filozofia ekologiczna jako wyraz głębszej relacji relacji człowieka z naturą  Ekozofia – jako znaczący nurt filozofii ekologicznej i przykłady jego zastosowania w kształtowaniu współczesnych miast

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


EKOLOGIA • Nauka badająca oddziaływania/relacje pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz interakcje między tymi organizmami • W potocznych dyskusjach często utożsamiana z sozologią • Nauka o porządku i nieporządku w przyrodzie, o strukturze i funkcjonowaniu przyrody • Nauka nie obojętna wobec koegzystencji przyrody i człowieka

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


,

,,

RÓZNORODNOSC EKOLOGICZNA

• Bioróżnorodność gatunkowa • Rozmaitość typów zgrupowań (biocenoz, ekosystemów), jakie te gatunki tworzą • Implementacja idei etycznych wyprowadzonych z ekologii (filozofia ekologiczna) w różne dziedziny życia ludzkiego

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


FILOZOFIA EKOLOGICZNA

• Łączy dwa nurty nauk: – Przyrodniczy – ekologia – Humanistyczny – filozofia, etyka, psychologia, teologia

• Pogłębia myślenie o relacji między człowiekiem i światem przyrody – projektowanie wizji przyszłości – budowanie modelu cywilizacji, zorientowanego na potrzeby ekologiczne

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


F I L O Z O F I A E K O L O G I C Z N A – kierunki

• Dziedzina filozofii bardzo obecnie dyskutowana, należą do niej m.in: – – – –

Humanizm ekologiczny Ekologia humanistyczna Etyka środowiskowa Ekozofia

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


E K O Z O F I A - prekursorzy • Termin ekozofia – (1960-1970) Arne Næss, norweski filozof i alpinista • Albert Schweitzer „Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć” • Rachel Carson Silent spring 1962 • Jan Gehl "First life, then spaces, then buildings – the other way around never works„ • Henryk Skolimowski „Anthropos jest służebny wobec wszechświata wykonując jakby ‚wolę’ ewolucji”

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


E K O Z O F I A - idea

Człowiek, jako istota dysponująca rozumem i wiedzą, jest zobowiązany do ochrony różnorodności życia nie z powodów ściśle pragmatycznych, ale ze względu na szacunek i empatię do wszystkich istot, które powinny nieustannie towarzyszyć człowiekowi

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


E K O Z O F I A - idea • W ekozofii, zwanej głęboką ekologią, dominuje więc perspektywa ekocentryczna • …czyli równoważna relacja pomiędzy człowiekiem i środowiskiem • Świat w tej koncepcji to „duchowe sanktuarium” wszelkiego życia • Wizja ta neguje postrzeganie świata przez pryzmat technokracji i eksploatacji

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


E K O Z O F I A – postawa

• Koncepcja ekozofii przekracza ramy ochrony środowiska i obejmuje: Etykę Kosmologię Poglądy społeczno-polityczne Ekonomię (zrównoważony rozwój) – Planowanie przestrzenne, urbanistykę, architekturę krajobrazu – – – –

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


, E K O Z O F I A - ksztaltowanie przestrzeni miasta 1. Wprowadzanie naturalnych biocenoz do struktury terenów zieleni lub ochrona już istniejących 2. Powrót do nasadzeń roślin rodzimych 3. „Zapraszanie” dzikiej natury do współtworzenia obiektów architektury krajobrazu 4. Wtapianie form antropogenicznych w krajobraz naturalnych siedlisk 5. Stosowanie rozwiązań technologicznych wspierających obieg materii i energii w przyrodzie

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Lasy miejskie, Gdynia Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Powrót do nasadzeń roślin rodzimych, Millenium Park, Chicago Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wprowadzanie nasadzeń roślin pochodzących z potencjalnych siedlisk naturalnych, Malmö, osiedle Vasta Hamnen Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


„Zapraszanie” dzikiej natury do tworzenia terenów zieleni – le Jardin en Mouvement, Parc André Citroën, Paryż Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wprowadzanie naturalistycznych kompozycji do arsenału sztuki ogrodowej, Ogród Linneusza, ogród botaniczny, Göteborg Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wprowadzanie i pielęgnowanie naturalistycznych nasadzeń, przedmieścia Urechtu, Holandia Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Tereny zieleni jako naturalne siedliska łąkowe z wypasem owiec, przedmieścia Urechtu, Holandia Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Różnorodność ekologiczna – Skansen, Sztokholm Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Fragment parku osiedlowego bazującego na siedlisku naturalnym, Malmö, osiedle Vasta Hamnen Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Kondominium wtopione w naturalistyczny krajobraz przedmieść Kopenhagi Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Idea recyklingu – dotycząca zarówno formy roślinnej jak i architektonicznej, Park Cultuurpark, Amsterdam Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Osiedle wprowadzające technologie obiegu energii i materii w przyrodzie tzw. Urban Ecology, Kolding, Dania Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Piramida – eksperymentalna oczyszczalnia ścieków, Kolding, Dania Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wnętrze piramidy, Kolding, Dania Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wprowadzenie naturalistycznych zbiorowisk na teren Parku rzeki Tag, połączenie oczyszczalni ścieków z terenami rekreacyjnymi , tereny EXPO, Lizbona Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Osiedle EVA powstałe w duchu „głębokiej ekologii”, Culemborg, Holandia Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Osiedle składa się z części mieszkaniowej, farmy permakulturowej oraz centrum edukacyjnego Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Rozbudowany system segregacji śmieci Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Osiedle, gdzie człowiek jest blisko natury Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Duża dowolność w urządzaniu posesji Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Problem wątku estetycznego – interesująca architektura i nieco monotonna szata roślinna Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


…ale nie do końca pozbawiona piękna Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Fragment farmy (sady) oraz jeden z podsystemów obiegu wody Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Teren farmy permakulturowej (biodynamicznej) Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Według idei nauk Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Estetyka wioski ekologicznej EVA konsekwentnie nawiązuje do idei ekozoficznej Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Osiedle nastawione przede wszystkim na komunikację rowerową i pieszą Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Wnętrza osiedlowe miały stać się miejscem sąsiedzkiej przestrzeni dospołecznej Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


EVA to podmiejskie osiedle oferujące różnorodny rodzaj domostw Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Kolor wprowadzają tylko formy architektoniczne Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Woda pełni tu także funkcję rekreacyjną i krajobrazową Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


To szałas zbudowany przez dzieci nad stawem Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


Centrum edukacyjne EVA Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


PODSUMOWANIE  Przedstawione rozwiązania to wdrożone projekty badawcze  Nie ma rozwiązań idealnych, warto poznać ich plusy i minusy  Idea „głębokiej ekologii” jest popularyzowana także w Polsce  Polacy na ogół już wiedzą, że „trzeba”, my powinniśmy im ułatwić decyzję co do „jak” i projektować z wizją – bo, jak za Jouvetem cytuje prof. Bohm, …widz zaczyna mieć talent  których to talentów i wizji Państwu życzę

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

dr Agnieszka Kepkowicz

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków

Od ekologii do ekozofii - nowy wymiar kształtowania przestrzeni miasta, A. Kępkowicz  
Od ekologii do ekozofii - nowy wymiar kształtowania przestrzeni miasta, A. Kępkowicz  

Materiały konferencyjne: "Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka", 28.10.2011, Kraków

Advertisement