Page 1

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗

อาทิตย์ท่ี ๗ เทศกาลธรรมดา พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ ๕:๓๘-๔๘ เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านเคยได้ยนิ เขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟนั ต่อฟนั ’แต่เรากล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั ่วผูใ้ ดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้ม ซ้ายให้เขาด้วย ผูใ้ ดอยากฟ้องท่านทีศ่ าลเพือ่ จะได้เสือ้ ยาวของท่านก็จง แถมเสือ้ คลุมให้เขาด้วย ผูใ้ ดจะเกณฑ์ให้ทา่ นเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด ผูใ้ ดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ ผูท้ ม่ี าขอยืมสิง่ ใดจากท่าน ท่านทัง้ หลายได้ยนิ คํากล่าวว่า จงรักเพือ่ นบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ทา่ นว่า จงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผทู้ เ่ี บียดเบียน ท่านเพือ่ ท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขน้ึ เหนือคนดีและคนชั ่ว โปรดให้ฝนตกเหนือ คนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนทีร่ กั ท่าน ท่านจะได้ บําเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมไิ ด้ทาํ เช่นนี้ดอกหรือ ถ้า ท่านทักทายแต่พน่ี ้องของท่านเท่านัน้ ท่านทําอะไรพิเศษเล่า คนต่าง ศาสนามิได้ทาํ เช่นนี้ดอกหรือ ฉะนัน้ ท่านจงเป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังทีพ่ ระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”


ข้อคิด คําสัง่ ของ พระองค์ ในวันนี้ ชัดเจน คือ เรา ต้องรัก ศัตรูและ อธิษฐาน ภาวนาให้ผทู้ เ่ี บียดเบียนเรา แน่นอน คนต่างความเชื่อบางคนอาจคิดว่า แนวทางในการดําเนินชีวติ แบบนี้เป็นเรือ่ งเหลวไหล มีแต่คนบ้าเท่านัน้ ทีป่ ฏิบตั ติ ามคําสังนี ่ ้ แต่พระเยซูเจ้าทรงหมายถึงสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงพูด จริงๆ และคําพูดของพระองค์กไ็ ม่ได้เป็ นอุดมคติทเ่ี ลือ่ นลอย พระองค์ ไม่ทรงเคยเรียกร้องสิง่ ทีพ่ ระองค์เองไม่ได้ทรงกระทําจากผูต้ ดิ ตาม พระองค์ เราทราบดีวา่ พระองค์ทรงรักแม้แต่ศตั รูของพระองค์ พระองค์ ทรงสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขนเพือ่ คนบาปทัง้ หลาย พระองค์ทรง อธิษฐานภาวนาเพือ่ ทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการประหารชีวติ พระองค์ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ ว่ากําลังทําอะไร” (ลก ๒๓:๓๔) พระองค์ไม่ทรงเคยคิดทําร้ายใครและ ทรงพร้อมทีจ่ ะให้อภัยแก่ทกุ คน 2


3


คําภาวนาของเด็กน้อย

การทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงพบกับบรรดาสตรี เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าประทับใจ สําหรับมนุ ษยชาติ เพราะเป็ นเรือ่ งกระแสเรียกของการเป็ นศิษย์ วันนี้ก็ เช่นกัน เราจะเห็นการสนทนาระหว่างพระอาจารย์กบั หญิงชาวไซโรฟี นี เชียน พระเยซูเจ้าทรงทราบดีเกีย่ วกับพันธกิจทีม่ ตี อ่ อิสราเอล ชาวยิว เป็ นชาติทพ่ี ระเจ้าทรงเลือกสรร และพระสัญญาทีต่ อ่ พวกเขา หญิงผูน้ ้ี เป็ นชาวต่างชาติตา่ งศาสนา อยูน่ อกข่ายของชนชาติทไ่ี ด้รบั พระพร และ ในฐานะทีเ่ ป็ นหญิงก็ได้รบั การปฏิบตั ดิ งั เช่นประชาชนชัน้ รอง 4


เราจะรูส้ กึ ว่าการสนทนาของพระองค์ดเู หมือนจะค่อนข้าง กระด้าง และไม่สนใจในคําต้องการของเธอ เพราะเธอต้องการความ ช่วยเหลือ และวอนขอพระองค์เพือ่ ขับไล่ผอี อกจากลูกสาว แต่พระองค์ กลับตรัสว่า “ลูก ๆ ควรได้รบั การดูแลก่อน และไม่สมควรทีจ่ ะเอาอาหาร ของลูก ๆ ไปให้ลกู สุนขั ” (ชาวยิวถือว่าคนต่างชาติคอื สุนขั ) เธอยอมรับการปฏิเสธนี้ แต่คาํ ตอบทีเ่ ธอให้เป็ นคําตอบทีแ่ สดงถึง ความฉลาดอย่างลึกลํ้า “ใช่ พระเจ้าข้า แต่ลกู สุนขั ยังได้กนิ เศษอาหารที่ ตกจากโต๊ะของลูก ๆ” ความเห็นของเธอก็คอื แม้เพียงเศษเสีย้ วของพระ หรรษทานก็เพียงพอทีจ่ ะช่วยลูกของเธอ เราไม่อาจจะพบเรือ่ งของหญิงผูน้ ้ีในประวัตศิ าสตร์ แต่เป็ นเรือ่ งที่ คุน้ เคยสําหรับเราในเรือ่ งการแสดงความเชือ่ เธอแสดงให้เราเห็นว่า สิง่ ที่ พระเจ้าทรงต้องการจากเราก็คอื ความซื่อตรง และการมีความเชือ่ ทีม่ นคง ั่ ทีเ่ รามีต่อพระองค์ จะทําให้เราสนิทสัมพันธ์กบั พระองค์ดว้ ยใจจริง เราจะเห็นว่าความเชือ่ และความสุภาพเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เธอ คนทีส่ ุภาพจะซื่อสัตย์ คนทีซ่ ่อื สัตย์กจ็ ะสุภาพ การเข้าใจเรือ่ งนี้ไม่เป็ น ปญั หาสําหรับเรา และตัวอย่างความเชือ่ ของเธอเป็ นการเสริมกําลังใจของ เรา เธอเป็ นพยานถึงความกล้าหาญ ความตรงไปตรงมา และสิง่ ทีส่ าํ คัญคือ ความสุภาพ

(Credit จาก The word) 5


ในชีวติ คนเรา ไม่จาํ เป็ นต้องทะเลาะกันเพือ่ ให้เรือ่ งราวกระจ่างแจ้งชัด ในทุกเรือ่ ง เพราะนํ้าทีใ่ สสะอาดเกินไปไร้ปลา คนทีใ่ สสะอาดเกินไปไร้เพือ่ น ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จดื จางไป ทะเลาะกับเพือ่ น ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สญ ู หายไป ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ทีเ่ สียหายคือความสัมพันธ์ ทีเ่ จ็บปวดคือตนเอง สีดาํ ก็คอื สีดาํ สีขาวก็คอื สีขาว ให้โลกเป็ นผูพ้ สิ จู น์เถอะ วางอคติและความยึดติดของตนลงเสีย คุณก็จะกลายเป็ นคนใจกว้างขึน้ มาในทันที? ....ถอยสักก้าว คลืน่ ลมจะสงบ Cr : Forward LINE

6


ผูข้ อมิสซา วัน

สําหรับ

วันจันทร์ท่ี ๒๐ มก ๙:๑๔-๒๙ “ถ้าทําได้น่ะหรือทุกสิง่ เป็ นไปได้ทงั ้ นัน้ สําหรับผูม้ คี วามเชื่อ”

สุขสําราญ ครอบครัว สุภา ประพิณทิพย์ อุทศิ ให้ วิญญาณในไฟชําระ อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ อุทศิ ให้ เซราฟี นา สุภา สาริสระ วันอังคารที่ ๒๑ สุขสําราญ ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ มก ๙:๓๐-๓๗ อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ “ผูใ้ ดทีต่ อ้ นรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนาม อุทศิ ให้ มารีอา โกลธิลดา วนิดา แซ่กู้ ของเราก็ตอ้ นรับเรา” อุทศิ ให้ วิญญาณในไฟชําระ อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร วันพุธที่ ๒๒ สุขสําราญ ครอบครัว ธีรจ์ ุทา กําแพงแก้ว ฉลองธรรมาสน์นกั บุญเปโตร อัครสาวก อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ อุทศิ ให้ ยอแซฟมานพ เหลือรุง่ นภา อุทศิ ให้ ญาติผลู้ ่วงลับ ครอบครัวอารีนุกูล อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร สุขสําราญ ยอแซฟโภคะและครอบครัว กิจไกรกิจการ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและ อุทศิ ให้ ญาติผลู้ ่วงลับครอบครัวเตชะกําพุ อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร มรณสักขี อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ อุทศิ ให้ ญาติผลู้ ่วงลับครอบครัวสิรกิ ุลนิษฐ์ วันศุกร์ท่ี ๒๔ มก ๑๐:๑-๑๒ “ สิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุ ษย์อย่า แยกเลย” วันเสาร์ท่ี ๒๕ มก ๑๐:๑๓-๑๖ “ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่า ห้ามเลย ” วันอาทิตย์ท่ี ๒๖

สุขสําราญ ครอบครัว คุณเมธา อุทศิ ให้ ยอแซฟประสิทธิ ์ อัศวมังคละ อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ อุทศิ ให้ เซราฟี นา สุภา สาริสระ อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร สุขสําราญ ครอบครัวอัศวมังคละ อุทศิ ให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุน่ อุทศิ ให้ มารีอาละมัย ประสพพร อุทศิ ให้ ร็อค ธนกฤต เจตกิตติโชค อุทศิ ให้ ญาติผลู้ ่วงลับครอบครัวอัครสกุล สุขสําราญสําหรับทุกคน

7

ผูข้ อ คุณสุภา ประพิณทิพย์ คุณสมพิศ และครอบครัว ครอบครัว ประสพพร ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์

ครอบครัวประสพพร ครอบครัว กําแพงแก้ว ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ ครอบครัว คุณเมธา ยอแซฟพิพฒ ั น์ อารีนุกูล ครอบครัวประสพพร คุณเมธา ครอบครัวเตชะกําพุ ครอบครัวประสพพร ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ ครอบครัวสิรกิ ุลนิษฐ์ ครอบครัว คุณเมธา ครอบครัวอัศวมังคละ ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ ครอบครัวประสพพร ครอบครัวอัศวมังคละ ครอบครัวคีรกี าญจนะรงค์ ครอบครัวประสพพร คุณจิดาภา เลิศดุลยากร ครอบครัวอัครสกุล

-


ประชาสัมพันธ์ - วันพุธที่ ๑ มีนาคม วันพุธรับเถ้า เริม่ เทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ ทางวัด มีพธิ มี สิ ซา เวลา ๑๙.๐๐ น. และจะมีพธิ เี ดินรูป ๑๔ ภาค ทุกวันศุกร์เวลา ๑๘.๓๐ น. และวันอาทิตย์เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป - วันอาทิตย์ท่ี ๕ มีนาคม เสกสุสาน วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากนํ้า จ.สมุทรปราการ เวลา ๑๗.๐๐ น - วันอาทิตย์ท่ี ๕ มีนาคม เสกสุสาน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพมหานคร พิธใี นสุสาน เวลา ๑๖.๓๐ น. (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจํา หน่ าย) ๑๒๒/๑๐ ชัน้ ๒ อาคารเซนต์โธมัส ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร.๐-๒๖๘๑-๓๘๓๔,๐-๒๖๘๑-๓๘๓๖ www.saintthomas.in.th 8

สารวัด 19ก พ 60 ฉบับ ที่7  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 ฉบับที่ 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you