Page 1

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๐๑๗ อาทิตย์ที่ ๒ เทศกาลธรรมดา

“ ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ”

๑๒๒/๑๐ ชั้น๒ อาคารเซนต์โธมัส ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร.๐-๒๖๘๑-๓๘๓๔,๐-๒๖๘๑-๓๘๓๖ www.saintthomas.in.th


พระวรสารนักบุญยอห์น ยน ๑:๒๙-๓๔ วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซู เจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือ ลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาป ของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ ข้าพเจ้าเคยพูดถึง ว่า “บุรุษผู้หนึ่งมา ภายหลังข้าพเจ้า แต่นาหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อน ข้าพเจ้า” ข้าพเจ้า ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทาพิธีล้าง เพื่อทาให้พระองค์ เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล ยอห์นยังยืนยันอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้าทาพิธีล้าง ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือ ผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทาพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” ข้าพเจ้าเห็นและเป็น พยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ” 2


ข้อคิด พัฒนาการทางความเชื่อเป็นอย่างไร ความเชื่อคือความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูเจ้าดังนี้ ๑.เรามั่นใจว่าชีวิตและจิตวิญญาณของเรามาจากพระเจ้า โดย ผ่านทางพ่อแม่ พ่อแม่เองต้องให้ความเคารพต่อชีวิตของลูก จะล่วง ละเมิดมิได้ ๒.พระเจ้าได้ทรงกาหนดภาระหน้าที่ให้กับชีวิตเราแต่ละคนเป็น เฉพาะพิเศษ แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวคือให้เรารักและรับ ใช้กันและกัน ๓.ชีวิตของบุคคลที่ทาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ย่อมเป็นที่ประทับใจ แก่คนรอบข้าง เขากลายเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นแสงสว่างให้ผู้เดิน ตาม เขาเป็นลูกพระเจ้าจริงๆ. 3


--- อย่ายืนอยู่บนโลกนี้อย่างคนเห็นแก่ตัว.. เพราะโลกนี้จะเริ่มไม่มีที่ยืนให้เรา --.ไม่จาเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง เพราะน้าที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา คนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อน ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เจ็บปวดคือตนเอง สีดาก็คือสีดา สีขาวก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ วางอคติและความยึดติดของตนลงเสีย ใจจะกว้างขึ้นมาทันที „ พูดก่อน คิดทีหลัง... ลองสังเกตดู พูดไม่คิดทาให้ตัวเองดูโง่ บางทีทาให้คนเกลียด บางทีทาให้เกลียดตัวเอง ต้องช้าสัก 1 วินาที "คิด ก่อนพูด" „ โกรธก่อน มีสติทีหลัง... 4


โกรธคือบ้า ถ้าไม่ยับยั้งความโกรธจะทาอะไรบ้าๆ แล้วเสียใจทีหลัง ต้องพยายามควบคุมสติอยู่เหนือความโกรธ คืออยู่เหนือตัวเองและอยู่เหนือคนอื่น ท่องไว้ „ ฉลาดก่อน โง่ทีหลัง... ใครพูดไม่ฟัง ใครสอนไม่ฟัง ใครแนะนาไม่ฟัง เพราะเรารู้ดีที่สุด โคตร ฉลาด แต่จริงๆแล้วรู้สึกโง่ หรือมารู้สึกตัวตอนเจอคนรู้ดีกว่าเราแล้วดูโง่ "อวดฉลาดแล้วโง่" คือเรื่องจริง „ รอก่อน ทาทีหลัง... ไม่ทาตอนนี้มักไม่ได้ทา... ถ้าอยากสาเร็จ ต้องหาเหตุผลที่จะทา ถ้าอยาก ล้มเหลวก็หาข้ออ้างที่จะไม่ทา „ ลองก่อน เรียนรู้ทีหลัง... เสี่ยงมาก ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ อยากทาอะไรเรียนรู้ก่อนเพื่อจากัดความ เสียหาย เพราะถ้าทั้งไม่รู้เรื่องและไม่ได้เรื่องจะไปกันใหญ่ „ รับก่อน ให้ทีหลัง... ผิดกฎ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" คนที่ไม่เคยให้จะไม่ได้แม้แต่สิ่งที่หวัง คนที่ให้จะได้แม้แต่สิ่งที่ไม่ได้หวัง อย่ายืนอยู่บนโลกนี้อย่างคนเห็นแก่ตัวเพราะโลกนี้จะเริ่มไม่มีที่ยืนให้เรา ที่มาบทความ - . พราว ชมพู 5


เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน Paul Azinger นักกอล์ฟอาชีพ ตรวจพบเป็นมะเร็ง เขาเคยคว้า แชมป์ PGAมาหนึ่งรายการ และชนะการแข่งขันมา ๑๐ รายการ เขา บันทึกว่า "ความกลัวว่าจะตายเพราะมะเร็งครอบคลุมชีวิตผมไว้ แม้รู้ว่าเราต้องตาย ทุกอย่างที่เรามีนั้น ก็ไม่มีความหมายอะไร แต่สิ่ง ที่ผมต้องการ คือมีชีวิต เขาจาบางอย่างที่ Larry Moody ซึ่งสอน พระคัมภีร์สอนเขาในระหว่างการแข่งขันได้ เขาสอนว่า "ซินเกอร์ เราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของคนเป็นที่กาลังมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินของคน ตาย เรากาลังอยู่ในแผ่นดินของคนตายที่กาลังมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดิน ของคนเป็น ต่างหาก" Azinger ได้รับการรักษาด้วยคีโมและกลับไป แช่งขันได้อีก เขามีมุมมองชีวิตที่แตกต่างไป เขาเขียนว่า "ตั้งแต่แข่งขันกอล์ฟ มาผมทาเงินได้มากมาย แต่ความสุขที่ได้นั้นก็เป็นแค่ชั่วคราว ทาง เดียวที่จะมีความสุขที่แท้ คือ มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสต์ ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรมากวนใจผม หรือ ผมไม่มีปัญหาอะไรแล้ว นะครับ แต่ผมรู้สึกเหมือนกับพบคาตอบของหลุม ๖ ฟุตแล้ว" ชอบ คานี้ครับ เรากาลังเดินทางไปสู่ดินแดนของผู้เป็น เดินทางไปกับ พระและเดินทางไปด้วยกัน แม้เราจะไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่เราก็รู้ว่าเรากาลังไปไหนครับ (Credit จาก Facebook : คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์) 6


ผู้ขอมิสซา วัน

สาหรับ

วันจันทร์ที่ ๑๖ มก ๒:๑๘-๒๒ “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจาศีลอด อาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ กับเขา ” วันอังคารที่ ๑๗

สุขสาราญ ครอบครัว รัศมีมณีกล้า อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ โรซา หอง อุกฤษฎ์ อุทิศให้ เบเนดิกโต เสนีย์ อุกฤษฎ์ อุทิศให้ เทเรซา สิริวรรณ จรัญมหาวงศ์ สุขสาราญ ครอบครัว สุภา ประพิณทิพย์ อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ บาทหลวงสิรนนท์ สรรเพชร ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ อุทิศให้ ญาติผู้ล่วงลับครอบครัวอัครสกุล อุทิศให้ ซ.วราภรณ์ ธิราศักดิ์ วันพุธที่ ๑๘ สุขสาราญ ซีมอนทรงศักดิ์ วิพุธานุพงษ์ มก ๓:๑-๖ อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น “ในวันสับบาโตนั้น ควรทาความดีหรือ อุทิศให้ เทเรซา สิริวรรณ จรัญมหาวงศ์ ความชั่ว ควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ อุทิศให้ ยอแซฟ มีนฮุย แซ่เตียว ตายไป” อุทิศให้ ญาติผู้ล่วงลับครอบครัวอารีนุกูล สุขสาราญ มารีอาชัชรีย์ เฉลิมอิสระชัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ อุทิศให้ มารีอานี เตริ่น มก ๓:๗-๑๒ อุทิศให้ คุณปู่เด่ เหวียน “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ ญาติผู้ล่วงลับครอบครัวอารีนุกูล วันศุกร์ที่ ๒๐ สุขสาราญ ครอบครัว คีรีกาญจนะรงค์ มก ๓:๑๓-๑๙ อุทิศให้ มารีอาโกลธิลดา วนิดา แซ่กู้ “พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบ อุทิศให้ เซราฟีนา สุภา สาริสระ สองคน” อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ สุขสาราญ มารีอา วิภาวรรณ และครอบครัว วันเสาร์ที่ ๒๑ ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณ อุทิศให้ มารีอาเปียะเอ็ง แซ่โค้ว อุทิศให้ยอแซฟ วิชัย โกเมนกุล สักขี อุทิศให้ ยอแซฟอิ้วบ๊วย แซ่โง้ว อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สุขสาราญสาหรับทุกคน

7

ผู้ขอ ครอบครัว รัศมีมณีกล้า ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ครอบครัว รัศมีมณีกล้า มารีอาวิภาวรรณ โกเมนกุล

คุณ สุภา ประพิณทิพย์ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ครอบครัวอัครสกุล ซีมอนทรงศักดิ์ วิพุธานุพงษ์

ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ มารีอาวิภาวรรณ โกเมนกุล

คุณวราภรณ์ พาราสุข ยอแซฟพิพัฒน์ อารีนุกูล มารีอาชัชรีย์ เฉลิมอิสระชัย

ครอบครัวมัทธิวพีรพล ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ยอแซฟพิพัฒน์ อารีนุกูล ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์

มารีอาวิภาวรรณ โกเมนกุล

ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์

-


ประชาสัมพันธ์ - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกวัด โรงเรียน และ หน่วยงาน และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้าใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความ รักความ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนพี่น้องที่เสียชีวิต และประสบอุทกภัย เขตสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี โดยร่วมกัน อธิษฐานภาวนา และบริจาคทรัพย์ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ตามกาลังความสามารถ โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี : มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (เงินบริจาค) : ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาโอเรียนเต็ล : บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๒๖-๐-๒๖๖๘๕-๙ : และส่งเอกสารการโอนมาที่เบอร์ : โทรสาร-๐๒-๒๓๗-๑๐๓๓ แจ้งว่า “ช่วยเหลือน้าท่วม” เพื่อจะได้รวบรวมและจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว - วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ มิสซาเช้าวันตรุษจีน เวลา ๙.๐๐ น. (งดมิสซาเย็น) - ทุกวันศุกร์ต้นเดือนทางวัดมีเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา ๑๘.๓๐ น. และต่อด้วยมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา ๑๙.๐๐ น. ****************************************************** 8

สารวัด 15 ม ค 60 ฉบับ ที่2  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 ฉบับที่ 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you