Page 1

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๑๘ สัปดาห์ท่ี ๑๕ เทศกาลธรรมดา พระวรสารนักบุญมาระโก มก ๖:๗-๑๓ เวลานัน้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคน เข้ามาพบ และทรงเริม่ ส่งเขาเป็ นคูๆ่ ประทานอานาจ เหนือปี ศาจ ทรงกาชับเขามิให้นาสิง่ ใดไปด้วย นอกจาก ไม้เท้าเท่านัน้ ไม่ให้มอี าหาร ไม่ให้มยี า่ ม ไม่ให้มเี ศษ เงินใส่ไถ้ ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสือ้ สารองไป ด้วย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยูท่ น่ี นจนกว่ ั่ าจะออกเดินทางต่อไป ถ้าทีใ่ ดไม่ ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากทีน่ นั ่ พลาง สลัดฝุ่ นจากเท้าไว้เป็ นพยานกล่าวโทษเขา” บรรดาอัคร สาวกจึงไปเทศน์สอนคนทัง้ หลายให้กลับใจ ขับไล่ ปี ศาจจานวนมาก เจิมน้ ามันผูเจ็ ้ เจ็บป่ วยหลายคน และ รักษาเขาให้หายจากโรคภัย


ข้อคิด ความรักของพระเจ้ามีต่อเรานัน้ ยิง่ ใหญ่ ให้เรามีชวี ติ มี อาชีพ ทรงยกฐานะเราให้เป็ นคริสตชน เป็ นบุคคลพิเศษ เป็ น บุตรพระเจ้า ทรงประทานพระจิตเจ้า ช่วยให้มปี รีชาความรอบรู้ มากกว่าคนธรรมดา...ทีส่ ุดทรงมอบภารกิจให้เป็ นธรรมทูต มี หน้าทีป่ ระกาศ พระประสงค์ของพระเจ้า นาทุกคนมารูจ้ กั พระองค์ โดยอาศัยข้อคาสอนของพระเยซูเจ้า ทีม่ บี นั ทึกในพระ คัมภีร.์ ..ดังนี้ประชาชนทัวโลกจะเป็ ่ นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระผู้ เป็ นเจ้าเป็ นบิดาของทุกคน 2


โทมัส ชือ่ “โทมัส” แปลว่า “ฝาแฝด” (ยน.๑๑.๑๖) เป็ นหนึ่งในอัครสาวก สิบสององค์ของพระเยซูคริสต์เรือ่ งราวทีเ่ ล่าเกีย่ วกับบทบาทของท่านมี ปรากฎเฉพาะในพระวรสารของนักบุญยอห์น เช่น เมือ่ พระเยซูคริสต์ ทรงยอมเสีย่ งภัยไปปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพ ทัง้ ๆทีพ่ วกยิวกาลังหา โอกาสจะเอาหินขว้างพระองค์ให้ตาย โทมัสก็กล่าวด้วยใจเด็ดเดีย่ วว่า “พวกเราจงไปด้วยกันกับพระองค์เถิด เพือ่ จะได้ตายกับพระองค์” (ยน. ๑๑.๑๖) โทมัสเป็ นคนมีนิสยั ขีส้ งสัย เชือ่ ยาก จึงมักจะถามไถ่ให้แน่ชดั หรือหาประจักษ์พยานมายืนยันอยูเ่ สมอเช่น เมือ่ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ในบ้านพระบิดาทีม่ อี ยูม่ ากมาย เราจะไปเตรียมทีใ่ ห้ทา่ น...ทีๆ่ เราจะไป นัน้ พวกท่านก็รจู้ กั หนทางแล้ว” โทมัสก็สอดขึน้ มากลางคันว่า “พระ อาจารย์ พวกเรายังไม่รทู้ ๆ่ี พระองค์จะไปเลยแล้วจะรูห้ นทางได้ อย่างไร?” พระเยซูคริสต์เจ้าจึงตรัสพระวาจาเป็ นอมตะว่า “เรานี่แหละ คือหนทาง ความจริง และชีวติ ” (ยน.๑๔.๕) และทีโ่ ด่งดังทีส่ ดุ ก็คอื เหตุการณ์ทพ่ี ระเยซูคริสต์ทรงกลับคืนพระ ชนม์และทรงปรากฏองค์มาให้บรรดาอัครสาวกได้เห็น โทมัสไม่อยูใ่ น เหตุการณ์ เมือ่ พวกอัครสาวกพากันเล่าให้ฟังและยืนยันว่าเป็ นความ จริง หัวเด็ดตีนขาดโทมัสก็ไม่ยอมเชือ่ บอกว่า “ถ้าไม่เห็นรอยตะปูท่ี พระหัตถ์...ไม่ ...ไม่ได้เอานิ้วแยงรอยแผลทีพ่ ระสีขา้ งของพระองค์แล้ว ฉันจะ ไม่ยอมเชือ่ เป็ นอันขาด” ล่วงไป ๘ วันพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏองค์มา 3


อีก คราวนี้โทมัสก็อยูด่ ว้ ย พระองค์จงึ ทรงแสดงรอยตะปูทพ่ี ระ หัตถ์ให้โทมัสดู และทรงเชิญโทมัสให้เอานิ้วมาแยงรอยแผลทีพ่ ระสีขา้ ง ของพระองค์ นัน่ แหละโทมัสจึงยอมเชื่อและระล่าระลักกล่าวออกมาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเป็ นเจ้าของข้าพเจ้า”(ยน.๒๑.๒๔๒๙) แต่ความหัวดือ้ เชือ่ ยากของโทมัสก็เป็ นผลดีในแง่ทว่ี า่ คนหัวดือ้ และเชือ่ ยากนัน้ เมือ่ ปั กใจเชือ่ อะไรแล้วก็สามารถยืนยันได้วา่ สิง่ นัน้ ต้อง เป็ นความจริง ชือ่ ของโทมัสมีปรากฎครัง้ สุดท้ายเมือ่ ออกไปจับปลากับเปโตร และอัครสาวกอื่นๆอีก ๕ คน แสดงว่าโทมัสก็มอี าชีพเป็ นชาวประมง เหมือนกัน (ยน.๒๑.๒-๓) ตามความเชือ่ ถือแต่โบราณกล่าวว่าโทมัสออกเทศนาสังสอนใน ่ แถบเปอร์เชีย และล่วงเลยเข้าไปในประเทศอินเดีย มีกลุม่ คริสตชน หลายกลุม่ ทีอ่ า้ งว่าสืบสายความเชือ่ มาจากนักบุญโทมัสจนถึงทุกวันนี้ เชือ่ กันว่าโทมัสได้พลีชพี โดยถูกศัตรูประหารด้วยหอก รูปเคารพของ ท่านจึงมีหอกอยูใ่ นมือเป็ นเครือ่ งหมาย ตามตานานขานกล่าวกันมายังเล่าว่าเมือ่ พระมารดามารีอา สิน้ ชีวติ นัน้ โทมัสก็ไม่อยู อยูอ่ กี เหมือนกัน พอทราบข่าวโทมัสก็รบี กลับมา และได้ขอเปิ ดคูหาเพือ่ ให้ได้เห็นหน้าเป็ นครัง้ สุดท้าย แต่กไ็ ด้พบสิง่ ที่ อัศจรรย์คอื คูหาว่างเปล่า ไม่มรี า่ งกายของพระนางปรากฎอยูเ่ ลย จึง เป็ นจุดเริม่ ต้นของความเชื่อทีว่ า่ พระมารดามารีอาได้รบั เกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั ้ กายและวิญญาณ 4


ทำไมเรำจึงปรำรถนำควำมสุข happier life UN International Day Happinessพระเจ้าทรง วางความปรารถนาความสุขทีไ่ ม่มสี น้ิ สุดไว้ในหัวใจของเรา ซึง่ ไม่ มีสงิ่ ใด สามารถทาให้พงึ พอใจได้ นอกจากพระเจ้าเท่านัน้ ทุก อย่างทีเ่ ราบรรลุเป้ าหมายในโลกนี้เป็ นเพียงการลิ้มรสแห่ มรสแห่งความสุข นิรนั ดร แต่ทเ่ี หนือกว่าและเกินกว่านัน้ คือ เราควรถูกดึงเข้าไปหา พระเจ้า ความสุขมิได้อยูใ่ นเรา หรือไม่ได้อยูใ่ นความสุขนอกตัว เรา ความสุขแท้มอี ยูใ่ นพระเจ้าเท่านัน้ และถ้าเราพบพระองค์ ทุกแห่งก็มคี วามสุข ไบรเซ ปั สกัลป์ พระคัมภีรม์ กี ล่าวไว้ถงึ เรื่องความสุขหรือ เรากลายเป็ นผูม้ คี วามสุขด้วยการไว้วางใจในพระวาจาของพระ เยซูเจ้า ในความสุขแท้จริง ในพระวรสารมีคาสัญญาของความสุขแท้แก่มนุ ษย์ทุกคนทีเ่ ดินอยู่ ในหนทางของพระเจ้า โดยเฉพาะในความสุขแท้จริง พระเยซูเจ้า ทรงบอกเราโดยเฉพาะว่า การถูกสาปแช่งนิรนั ดร(การอวยพร) ขึน้ อยูก่ บั การปฏิบตั ขิ องเราตามแบบอย่างของพระองค์ และ แสวงหาสันติดว้ ยหัวใจทีบ่ ริสุทธิ์ ความสุขแท้จริงคืออะไร ผูม้ ใี จยากจนย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของ เขา 5


ผูเ้ ป็ นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั การปลอบโยน ผูม้ ใี จอ่อนโยน ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั แผ่นดินเป็ นมรดก ผูห้ วิ กระหายความชอบธรรมย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะอิม่ ผูม้ ใี จเมตตาย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั พระเมตตา ผูม้ ใี จบริสุทธิ์ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ผูส้ ร้างสันติยอ่ มเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ช่อื ว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า ผูถ้ ูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา ท่านทัง้ หลายย่อมเป็ นสุข เมื่อถูกดูหมิน่ ข่มเหงและใส่รา้ ย ต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัล ของท่านในสวรรค์นนั ้ ยิง่ ใหญ่นกั เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกทีอ่ ยูก่ ่อนท่านดังนี้ดว้ ย เช่นเดียวกัน พระองค์เท่านัน้ คือหนทางทีค่ มุ้ ค่าทีจ่ ะเดินตาม พระองค์ เท่านัน้ คือความสว่างทีค่ มุ้ ค่ากับการทาให้สว่าง พระองค์เท่านัน้ คือ ชีวติ ซึง่ คุม้ ค่ากับการมีชวี ติ อยู่ พระองค์เท่านัน้ คือความรักซึง่ คุม้ ค่ากับการรัก ......บุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตา ทีม่ าบทความ- http://www.kamsonbkk.com 6


7


ประชาสัมพันธ์ -วันเสาร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ต บางแค พิธบี ชู าขอบพระคุณ เวลา ๑๐.๐๐น. คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร ประธาน -วันเสาร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ฉลองวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ พิธบี ชู าขอบพระคุณ เวลา ๑๐.๓๐ น. คุณพ่อเปโตรบัญชา ศรีประมงค์ ประธาน -วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม ประธาน ************************************ 8

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก 15 ก.ค.61 ฉบับที่ 26  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ฉบับที่ 26

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก 15 ก.ค.61 ฉบับที่ 26  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ฉบับที่ 26

Advertisement