Page 1

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๘ สัปดาห์ท่ี ๗ เทศกาลธรรมดา

สมโภชพระจิตเจ้า


พระวรสารนักบุญยอห์น ยน ๒๐:๑๙-๒๓ ค่าวันนัน้ ซึง่ เป็ นวันต้นสัปดาห์ ประตูหอ้ งที่ บรรดาศิษย์กาลังชุมนุมกันปิ ดอยู่ เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามายืนอยูต่ รงกลาง ตรัสกับเขา ทัง้ หลายว่า “สันติสขุ จงสถิตกับท่านทัง้ หลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดพู ระหัตถ์ และด้านข้างพระวรกาย เมือ่ เขาเหล่านัน้ เห็นองค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็มคี วามยินดี พระองค์ตรัสกับเขาอีก ว่า “สันติสขุ จงสถิตกับท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดา ทรงส่งเรามาฉันใด เราก็สง่ ท่านทัง้ หลายไปฉันนัน้ ” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่ าลมเหนือเขาทัง้ หลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทัง้ หลายอภัยบาป ของผูใ้ ด บาปของผูน้ นั ้ ก็ได้รบั การอภัย ท่าน ทัง้ หลายไม่อภัยบาปของผูใ้ ด บาปของผูน้ นั ้ ก็ไม่ได้ รับการอภัยด้วย” 2


ข้อคิด วันสมโภช พระจิตเจ้า เป็ น วันเกิดของ พระศาสนจักร พระสงฆ์หลาย องค์ได้รบั ศีล บวชในวันนี้ พี่ น้องหลายคน ได้รบั ศีลกาลัง ได้รบั พระจิตเจ้า เรามีพระพร ความสามารถ หน้าที่ รับผิดชอบในครอบครัว ในเขตวัด ในสังฆมณฑล ใน หมูบ่ า้ น... จงทาเต็มความสามารถ เพือ่ ประโยชน์ ส่วนรวม พระจิตเจ้าเป็ นองค์บรรเทา เป็ นผูช้ ่วยเหลือ จงฝึกใช้ และใช้ภาษาสือ่ สารสังคมเพือ่ กใช้ภาษาต่างๆ ประกาศข่าวดีเถิด 3


พระจิตเจ้าคือใคร.... พระจิตเจ้า คือ พระเจ้า เป็ นพระบุคคลทีส่ ามในพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตมาประทับอยูก่ บั เรา เพือ่ ทรง นาทางเราและเป็ นเพือ่ นเรา “และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะ ประทานผูช้ ว่ ยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ทา่ น เพือ่ จะอยูก่ บั ท่านตลอดไป” (ยน ๑๔:๑๖) เราทาให้บทบาทของพระจิตเงียบเชียบ หรือไม่กจ็ ดั บทบาทของพระองค์ในอันดับท้ายๆ เราให้ความสาคัญแก่พระบิดาและ พระบุตร แต่มกั จะมองข้ามบทบาทของพระจิตไป พระจิตทรงยิง่ ใหญ่ ทรงเป็ นพลัง (เหมือนลมทีพ่ ดั กระหน่ า) ทรงเป็ นอิสระ (ไม่มใี ครจากัด พระองค์ได้) ทรงมีพระทัยกว้างขวาง (พลังของพระองค์ไม่มวี นั จบสิน้ ) และทรงเป็ นพระธรรมล้าลึกยิง่ ใหญ่ (ไม่มใี ครสามารถเข้าใจพระองค์ได้ หมด) เราอาจจะพูดได้วา่ พระจิตทรงเป็ นเหมือนยักษ์ลอ่ งหน พลังของ พระองค์ค้าจุนทุกสิ กสิง่ ทุกอย่างไว้ ทรงเป็ นผูว้ างแผนและสร้างทุกสิง่ ในยุค นี้เราต้องการพระองค์ ขอให้พระองค์ชาระ จัดทุกอย่างให้เข้าทีเ่ ข้าทาง ส่องสว่างใจเรา และทาให้จติ ใจเราเร่าร้อน เราต้องการสายลมทีพ่ ดั ใน วันทีพ่ ระจิตเสด็จลงมาเหนือสาวกและทรงเปลีย่ นแปลงพวกเขา กระทัง่ คนทีเ่ ห็นพวกเขาออกมาจากทีห่ ลบซ่อนและประกาศข่าวดีแห่งการ กลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดีย่ วต่างก็คดิ ว่า พวกเขาเมาเหล้า “พวกนี้ดม่ื เหล้ามากเกินไป” (กจ ๒:๑๓) พระจิต สามารถจัดหาวิญญาณใหม่ให้เราได้ วิญญาณทีก่ ระฉับกระเฉง อิสระ ฉลาด สร้างสรรค์ เป็ นประกาย เร่าร้อน และกลมกลืน 4


พระคุณพระจิต 7 ประการ ๑. พระดาริ (หรือปรีชาญาณ) (Wisdom) คือพระคุณทีท่ าให้เรารูส้ กึ ใน อรรถรสของพระเจ้าและสิง่ สร้าง ทัง้ ช่วยเราให้สามารถแยกแยะความดีจาก ความชัว่ เมือ่ เรารับพระเจ้า เราสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้า และเห็น คุณค่าของทุกสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างมาในธรรมชาติ เช่น เราจะรูส้ กึ ว่าพระ เจ้าทรงอยูใ่ กล้ชดิ เราเมือ่ เราได้ยนิ เสียงใบไม้ไหว หรือเมือ่ มองเห็นดาว กระพริบอยูบ่ นท้องฟ้ าในเวลากลางคืน ๒. สติปัญญา (Understanding) คือพระคุณทีท่ าให้เราเข้าใจในความจริงที่ ต้องเชื่อและต้องปฏิบตั ติ าม เป็ นพระคุณทีช่ ว่ ยเรามิให้เป็ นคนโง่เขลาเบา ปั ญญา แต่แสวงหาความจริงของทุกสิง่ อย่างลึกซึง้ ดังทีท่ ่านนักบุญเปาโล เขียนไว้ว่า"พระจิตเจ้าทรงหยังรู ่ ท้ ุกสิง่ ทุกอย่างแม้กระทังสิ ่ ง่ ทีล่ กึ ล้าของพระ เจ้า" (๑คร ๒:๑๐) ๓. ความคิดอ่าน (Counsel) คือพระคุณทีท่ าให้เราตัดสินใจปฏิบตั ติ าม แผนการของพระเจ้า คือช่วยเราให้คน้ พบหนทางชีวติ ทีถ่ กู ต้อง ให้รวู้ ่า พระองค์ทรงต้องการอะไรจากเรา เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับ มนุษย์แต่ละคน การค้นพบแผนการนี้เป็ นเงือ่ นไข เพือ่ จะประสบ ความสาเร็จในชีวติ ความคิดอ่านช่วยเราให้แยกแยะ สิง่ ทีถ่ าวรจากสิง่ ที่ ชัวคราว ่ ช่วยเราให้รอบคอบในการเลือกวิถชี วี ติ โดยไม่ผดิ พลาด เช่น จะ ตัดสินใจแต่งงาน บวช หรือดาเนินชีวติ โสด ฯลฯ ๔. พละกาลัง (Fortitude) คือพระคุณทีช่ ว่ ยเราให้มคี วามกล้าหาญ ความ มันคง ่ และความซื่อสัตย์ในความเชือ่ สามารถต่อสูก้ บั ศัตรูฝ่ายวิญญาณได้ หนังสือกิจการอัครสาวกแสดงชัดว่าเมือ่ บรรดาอัครสาวกได้รบั พระจิตเจ้า 5


แล้วในวันเปนเตกอสเต ก็ได้รบั พละกาลังทีจ่ ะประกาศพระคริสตเจ้า อย่างกล้าหาญ และได้ดาเนินชีวติ เป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างเปิ ดเผย ๕. ความรู้ (Knowledge) คือพระคุณทีช่ ่วยเราให้รจู้ กั พระเจ้าและทุกสิง่ ที่ เกีย่ วกับพระองค์ ความรูน้ ้เี ป็ นโลกทัศน์ทม่ี าจากการพบปะกับพระเจ้าผูท้ รง เปลีย่ นแปลงใจและชีวติ ของมนุษย์ อาศัยพระพรนี้นกั เทววิทยาสามารถ อธิบายความจริงทีเ่ ราเชื่ออย่างเป็ นระบบ และสามารถเข้าใจเครือ่ งหมาย ของกาลเวลา ทีแ่ สดงพระประสงค์ของพระเจ้าให้แก่ แก่เรา ในทุกวันนี้ เป็ น พระพรซึง่ ผูส้ อนคาสอนต้องรับเพื่อจะเป็ นอาจารย์แห่งความเชื่อให้แก่ผอู้ ่นื พระพรนี้ทาให้เรารักพระเจ้าและทุกสิง่ มากยิง่ ขึน้ ๖. ความศรัทธา (Piety) คือพระคุณทีท่ าให้จติ ใจของเรายอมนมัสการพระ เจ้า แสดงคารวะกิจพิเศษต่อพระองค์ ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดา ทรงเป็ นจุดเริม่ ต้นและจุดสุดท้าย ของพระพรทุกอย่าง ความศรัทธา คือ ความรูส้ กึ อ่อนโยนต่อพระเจ้า รักพระองค์เหนือสิง่ อื่นใด และปรารถนาทีจ่ ะ ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิง่ ทีเ่ รากระทา พระเมตตาทีพ่ ระองค์ทรงมีต่อ เราใหญ่ยงิ่ ทรงมีพระประสงค์ให้เราตอบสนองความรักต่อพระองค์ ผูม้ ี ความศรัทธาไม่เพียงแต่แสวงหาความบรรเทาใจจากพระเจ้า ยังปรารถนาที่ จะร่วมสุขร่วมทุกข์กบั พระองค์อกี ด้วย ๗. ความยาเกรงพระเจ้า (Fear of the Lord) คือพระคุณทีช่ ่วยให้เรามี จิตสานึกในความยิง่ ใหญ่และศักดิ ์ศรีสงู ส่งของพระเจ้า พระเจ้าทรงพระทัยดี และทรงเป็ นพระบิดา ทัง้ ยังทรงพละกาลัง ทรงพลานุภาพ เราจึงต้องเคารพ และนอบน้อมเชือ่ ฟั งพระองค์ ดาเนินชีวติ เฉพาะพระพักตร์พระองค์ สลวนที่ จะทาให้พระองค์พอพระทัยมากกว่าทาให้มนุษย์พอใจ นักบุญเปาโลเตือน เราว่า "อย่าหลอกลวงตนเอง เราจะเยาะเย้ยพระเจ้าไม่ได้" (กท ๖:๗) 6


7


ประชาสัมพันธ์ - เนื่องจากเดือนมิถุนายน เป็ นเดือนทีร่ ะลึกถึง พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านใดมีความประสงค์ท่ี จะเชิญคุณพ่อไปสวดตัง้ รูปพระหฤทัยทีบ่ า้ น หรือใน กรณีบา้ นใดตัง้ รูปแล้วก็ไปสวดอวยพรบ้าน โดยท่าน สามารถแจ้งวันและเวลาทีส่ ะดวกได้ทต่ี วั แทนสภาวัด คือ คุณลูซี่ และ คุณนี นา เพือ่ จะได้จดั เตรียมความ พร้อมตัง้ แต่วนั นี้เป็ นต้นไป

- วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน มีความยินดีขอเชิญพี่ น้องทุกท่าน ร่วมสมโภชพระตรีเอกภาพ และพิธบี ชู าขอบพระคุณโอกาส ๒๕ ปี ชวี ติ สงฆ์ (พระสงฆ์บวชครบ ๒๕ปี ) ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๐.๓๐ น - ฝ่ ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเรือ่ ง ศาสนสัมพันธ์ และ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ (รายละเอียดติดตามได้ทบ่ี อร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด) 8

สารวัด20 พฤษภาคม 61 ฉบับ ที่ 19  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 ฉบับที่ 19

สารวัด20 พฤษภาคม 61 ฉบับ ที่ 19  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 ฉบับที่ 19

Advertisement