Page 8

5.4 Digitaalinen oppimisympäristö Digitaaliseen oppimisympäristöön kuuluu verkko-oppimisalustan ja verkkokurssien lisäksi tabletteja opiskelijoiden käyttöön, Skype for Business videoneuvottelujärjestelmä sekä yhteisölliseen oppimiseen suunniteltu Ciscon videoneuvottelulaitteisto. Videoneuvottelulaitteistoa on käytetty projektikokouksiin ja Yritysjalostamotoimintaan sekä Sampon ja Saimian paikkakunnilla eri ryhmien väliseen kommunikointiin. Digitaalisen oppimisympäristön hyödyntämisen kehittämistä jatketaan koko projektin ajan. 5.5 Yrittäjyyden neuvottelukunta Yrittäjyyden kehittämistoimenpiteiden avuksi ja sparraajaksi perustettiin molempien oppilaitosten yhteinen Yrittäjyyden neuvottelukunta, johon kuuluu kahdeksan yrittäjäjäsentä, yksi opiskelijajäsen molemmista oppilaitoksista, hankkeen molempien oppilaitosten projektipäälliköt ja yksi opettajajäsen. Yrittäjyyden neuvottelukunta on kokoontunut neljä kertaa ja hakee yhteistyön muotoja sekä omaa rooliaan. 5.6 Yrittäjyysfoorumi Erinomaisena esimerkkinä verkostoitumisesta ja yhteistyön laajentamisesta eri tahojen kanssa on yrittäjän viikon päätteeksi 9.9.2016 järjestetty Yrittäjyysfoorumi (Kuvio 3). Järjestelyissä olivat mukana Sampon ja Saimian lisäksi paikalliset yrittäjäjärjestöt sekä Saimian markkinointiosuuskunta Lux. Tilaisuuden tavoitteena oli saattaa yhteen yrittäjät, opettajat ja opiskelijat yrittäjätarinoiden äärelle. Tilaisuudessa oli mukana noin 400 opiskelijaa, yrittäjää ja opettajaa eri puolilta Kaakkois-Suomea verkostoitumassa monipuolisten tarinoiden äärellä.

Kuvio 3. Tunnelmia Yrittäjyysfoorumista (kuvat Sami Kontto) 5.7 YAK tiimin toiminta YAK tiimissä päädyttiin tekemään työnjakoa verkko-opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa: Sampo toteuttaa tietyt verkkokurssit ja Saimia tietyt. Lisähaasteen verkkoopintojen toteutukseen on tuonut opettajien tietoteknisten valmiuksien puutteet sekä verkkopedagogiikan uutuus. Sampossa verkko-opintojen toteutus on ollut uutta ja opettajilla on ollut suuri kynnys osallistua niiden tekemiseen. Saimiassa verkko-opintoja on toteutettu jo useita vuosia, ja näin ollen Saimian tiimin kanssa on etsitty uusia oppimisen tapoja, jotka palvelevat entistä paremmin tämän päivän työelämän taitoja. Erityisesti tutkimisen kohteena on ollut yhteistoiminnallinen oppiminen verkko-opinnoissa.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Advertisement