Page 2

2 YHDESSÄ OPPIMISEN TAUSTAA Yrittäjyyttä voi oppia tekemällä ja omaa toimintaa reflektoimalla. Kansainvälisesti tunnettu tutkija ja kouluttaja Etienne Wenger (2001) näkee oppimisen tapahtuvan yhteisöissä. Sosiaalisen oppimisen teorian elementit koostuvat seuraavista tekijöistä: 1) yhteisöstä, johon ihminen kuuluu ja jossa hän toimii, 2) käytännössä tekemisestä, 3) merkityksistä ja mielikuvista, joita osallistujat tilanteelle antavat sekä 4) identiteetistä, joka kullekin osallistujalle tilanteessa muodostuu yhdessä neuvotellen. Tästä näkökulmasta tarkastellen yrittäjyyteen liittyviä asioita oppivat niin opettajat kuin opiskelijat, jotka kokoontuvat yhteen. Oppimiselle voi olla tavoitteita, oppiminen voi olla niiden mukaista, mutta aina opitaan jotain. Schön (1987) pitää oppimisen edellytyksenä toimintaa. Hänen mukaansa oppiminen voi alkaa, kun oppija saa sellaisen ohjeen, joka saa hänet toimimaan. Kun oppija alkaa toimia, hän alkaa nähdä niitä osia, jotka muodostavat tekemisen kokonaisuuden ja hänellä herää kysymyksiä. Nämä kysymykset antavat opettajalle informaatiota siitä, missä vaiheessa opiskelija on, miten tämä tarkastelee omaa toimintaansa ja minkä tasoista ohjausta pystyy ottamaan vastaan. Oppimista ei voi kiirehtiä, vaan opettajan tai ohjaajan tulee olla kärsivällinen ja auttaa oppijaa huomaamaan, mitä tämä ei vielä osaa. Oikeanlainen ohjaus mahdollistaa reflektiivisyyden kehittymisen. Konnektivistisessa lähestymistavassa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja teknologiaa oppimisen ohjaamiseen. Konnektivismin (Siemens 2004) keskeisiä piirteitä ovat ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen ja ohjaus, johon yhdistyy mahdollisuus yhteistoiminnalliseen työskentelyyn verkossa. Parhaimmillaan konnektivismi perustuu sosiaalisiin verkostoihin. Konnektivismin etuina ovat luokattomat tilat, jaettu reaaliaikainen oppiminen ja sosiaaliset verkostot (Siemens & Conole 2011).

3 YRITTÄJYYSHANKEKOKONAISUUDEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 3.1 Tavoitteet Saimaan ammattiopiston (Sampo) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) yhteisen hankekokonaisuuden Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR ja EAKR tavoitteina on luoda molempiin oppilaitoksiin Yrittäjyyspolku, jossa opiskelija voi omien tavoitteidensa ja lähtökohtiensa perusteella valita sopivia yrittäjyysopintoja (Kuvio 1). Yrittäjyyspolulla opiskelijan tulisi pystyä opiskelemaan ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä niin, että oppilaitosten välinen yhteistyö syvenee ja yhteistyöverkostot laajenevat.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you