Page 10

7 YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMAT Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda Saimaan ammattiopisto Sampoon (Sampo) ja Saimaan ammattikorkeakouluun (Saimia) Yrittäjyyspolku, jossa opiskelija voi omien tavoitteidensa ja lähtökohtiensa perusteella valita sopivia yrittäjyysopintoja. Yrittäjyyspolulla opiskelijan tulisi pystyä opiskelemaan ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä niin, että oppilaitosten välinen yhteistyö syvenee ja yhteistyöverkostot laajenevat. Hankkeen ensimmäinen pilotti on päättynyt ja toinen pilotti on alkanut. Ensimmäisen pilotin aikana luotiin molempiin oppilaitoksiin Yrittäjyyspolkujen mallit ja rakenteet, yhteiset kokonaisuudet sekä toteutettiin kokonaisuuksia opiskelijoiden kanssa. Tärkeimmiksi periaatteiksi Yrittäjyyspolun malleja ja rakenteita luotaessa muodostuivat uudenlainen yrittäjyys, yhteistyö, yhteisöllisyys sekä oppilaitosten erilaisuuden huomioonottaminen. Kummallekin oppilaitokselle muodostui omanlaiset Yrittäjyyspolut, joihin yhteiset osat: Digitaalinen oppimisympäristö, Yritysjalostamo ja verkko-opinnot kuuluvat. Toteutuksessa oli mukana opiskelijoita noin 100, joka selvästi osoittaa Yrittäjyyspolun tarpeellisuuden. Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella työskentely muiden opiskelijoiden kanssa oli mukavaa. He myös antoivat palautetta, että Yritysjalostamo ja sen rinnalla kulkevat verkko-opinnot ovat rohkaisseet, antaneet uusia ajatuksia ja tehneet yrittäjäksi ryhtymisen ajatukset mahdollisiksi. Myös sellaista palautetta on tullut, että opiskelija on ymmärtänyt, ettei nyt ole oikea hetki ryhtyä yrittäjäksi, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa. Hanketta jatketaan toisessa ja kolmannessa pilotissa, joiden aikana kehitetään Sampon ja Saimian Yrittäjyyspolkujen yhteisiä ja erillisiä kokonaisuuksia edelleen painottaen yrittäjyyden muutosta kohti yhteistoiminnallisia malleja, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Kiitos Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELYkeskus. Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta EAKR hankkeen rahoittajana toimii EteläKarjalan liitto. Kiitämme molempia rahoittajia ainutlaatuisesta mahdollisuudesta kehittää yrittäjyyden oppimisympäristöjä Saimaan ammattiopistoon ja Saimaan ammattikorkeakouluun.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you