Discoesitys

Page 1

Harjoitellaan työselostuksen tekemistä toiminnallisesta oppilastyöstä omaa päätelaitetta ja erilaisia ohjelmia apuna käyttäen. Projekti on suunniteltu yläkoululaisille, mutta sopii myös alakouluun hieman soveltaen. OPS: Ohjataan oppilasta työskentelemään turvallisesti kokeellisissa tutkimuksissa. Käsitellään ja arvioidaan saatuja tuloksia ja käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna.

Prosessin kuvaus -

Äänen teoria käydään läpi yhdessä jo ennen projektin alkua. Alkutiedot kartoitetaan Forms-testillä.

-

Oppilaat suunnittelevat ryhmissä soittimen, joka tuottaa ääntä ja rakentavat sen. Rakennusvaiheesta otetaan myös valokuvia.

-

Soittimen äänestä mitataan puhelimeen ladattavalla sovelluksella sekä voimakkuus desibeleinä että taajuus hertseinä. Lisäksi kuvataan video, kun soitinta soitetaan.

-

Työselostus laaditaan Luokan muistikirjaan. Työselostuksessa tulee olla mukana mitatut suureet, sekä valokuvia ja video.

Arviointi -

Opettaja arvioi alkutiedot testitulosten perusteella.

-

Työskentelytaitoja arvioidaan jatkuvasti, myös yhteistyökykyä.

-

Loppuarviointi tehdään palautettavien selostusten perusteella ja lisäksi oppilaat arvioivat itseään ja toisiaan.

Soveltaminen -

Projekti voidaan tehdä myös alakoulun ympäristötiedon tunnilla ääntä käsiteltäessä.

-

Suunnitteluvaiheeseen kannattaa käyttää aikaa ja sitä ei kannata tehdä Notebookin yhteistyötilassa, koska muiden suunnitelmat voivat häiritä omaa suunnittelutyötä.

-

Äänen mittaukset on tehtävä mahdollisimman rauhallisessa tilassa, ettei taustaäänet vaikuta tulokseen.

-

Jokaisen oppilaan kannattaa tehdä oma työselostus, vaikka työvaihe tehtäisiinkin ryhmänä. Tämä helpottaa arviointia.

Tarvittavat resurssit -

Tietokoneet, omat puhelimet, Office 365: Class Notebook, Stream ja käytetyt puhelimen sovellukset: Frequency Counter ja Sound Meter (play kauppa)

Tua Nikula

videolinkki


Tavoitteena on monipuolisen kuvalukutaidon ja lähteiden käytön kehittäminen sekä lähteiden kriittinen tarkastelu (OPS: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito ja L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen). Työskentelytapaa voi soveltaa sekä ala- että yläkoulussa. Yksi projekti kestää noin 1-2 kk. Oppilaat toimivat pareittain ja tutustuvat historialliseen aiheeseen, ottavat kuvan valitsemastaan kohteesta, keräävät siitä lisää tietoa eri lähteistä ja tarkastelevat lähteitä kriittisesti. Lopuksi laaditaan aiheesta käsitekartta esim. Visio-piirustuksen avulla.

Prosessin kuvaus (yksi kokonaisuus kestää n. 2 oppituntia) 1.

Alkutilanteen arviointi ja aiheeseen tutustuminen (Itsearviointi 1.ja 2.)

2.

Kuvan ottaminen

3.

Tiedon kerääminen ja muut lähteet

4.

Lähteiden kriittinen tarkastelu

5.

Käsitekartan laatiminen

6.

Tuotosten purku

7.

Prosessin arviointi ja palaute (Itsearviointi 3.ja 4.)

Arviointi -

Arvioidaan sekä prosessia että lopputulosta. - Oppilaat täyttävät vaihe vaiheelta itsearviointilomaketta havainnoiden koko prosessia. - Lopuksi tehdään pareittain vertaisarviointi parityöskentelystä ja lopputuotoksesta. - Opettaja havainnoi ja arvioi prosessia ja lopputuotosta. Palaute annetaan parille yhteisesti.

Soveltaminen -

Työtapaa voi soveltaa eri aiheisiin yli ainerajojen ja se soveltuu hyvin eri vuosiluokille.

-

Ennen kuvan ottamista kannattaa tutustua aiheeseen riittävästi.

-

Työskentelyä voi jatkaa esim. äidinkielessä kirjoittamalla kuvasta tarina, esitelmä jne.

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

historian oppikirja, muu kirjallinen materiaali, internetlähteet

https://images.google.com/

https://support.google.com/websearch/answer/ 1325808?hl=en

-

laite, jolla voi kuvata

-

päätelaite, jolla laaditaan käsitekartta

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/18/valhee npaljastaja-nain-tunnistat-kuvahuijauksen

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/07/valhee npaljastaja-tunnista-kuvien-kaupungit-testaaonko-sinusta

Katariina Ruusunen-Nurmio


Valaisinprojektin dokumentointi Sway`llä Tavoite: Monimateriaalisen käsityötuotteen valmistus ja koko prosessin dokumentointi digitaalisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kohderyhmä ja aikataulu: Käsityö 6.-luokka, yhteensä noin 20 tuntia. Ops: Dokumentoidaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen käsityöprosessi, johon kuuluvat ideointi (S1), suunnittelu (S2), kokeilu (S3), tekeminen (S4), soveltaminen (S5) ja dokumentointi ja arviointi (S6). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4 ja L5

Prosessin kuvaus -Ideoidaan ryhmissä valaisimia eri käyttötarkoituksiin välineinä kynä, paperia, pahvia, sanomalehteä ja maalarinteippiä.Esitellään toisille ja kuvataan (2 h) -Jatketaan oman valaisimen ideointia ja suunnittelua ryhmien ideoita, sisustuslehtiä ja googlea apuna käyttäen. (3 h) -> Kuvataan. -Kokeillaan ja tutkitaan eri materiaalien ominaisuuksia oman suunnitelman kannalta. ( 5 h) -> Kuvataan. -Tehdään työsuunnitelma, jota noudattaen tehdään oma työ. (5-7 h) -> Jokainen työvaihe kuvataan. -Tehdään lopullinen dokumentointi käyttäen Office 365 Sway`tä (2 h)

Arviointi -Arviointikohteet: Suunnittelu (omaperäisyys sekä omien tietojen ja taitojen maksimaalinen hyödyntäminen), tekeminen (sinnikkyys ja omatoimisuus) , dokumentointi (kuvia ja selostus prosessin jokaisesta vaiheesta) ja valmis valaisin (ulkonäkö ja työn jälki). -Ryhmäideoinnissa oppilaat saavat vertaispalautetta suunnitelmistaan. -Opettaja antaa oppilaalle suullista palautetta aina siirryttäessä prosessin seuraavaan vaiheeseen. -Itsearviointi tehdään Forms-kaavakkeella, johon oppilas pääsee Qr-koodilla.

-Loppuarviointi tehdään lopullisen työn ja dokumentoinnin perusteella. Oppilas jakaa Sway`n sähköpostin välityksellä opettajalle ja opettaja antaa siitä suullisen tai kirjallisen arvion.

Soveltaminen -Projektissa on paljon taito-ja taideaineisiin eri luokkaasteilla sovellettavia elementtejä: Oman työn/tuotteen suunnittelu ja prosessin esittely. -Sway soveltuu monenlaiseen digitaaliseen esittämiseen ja sen käytön ohessa myös Officen monipuolista käyttöä.

-Käsityöprojektin suunnittelussa kannattaa huomioida eri ikäisten oppilaiden lähtötaidot oman tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. -Sway`n käyttö onnistuu helposti tabletilla ensikertalaiseltakin, mutta yhteysongelmat ajoittain vaikeuttavat sovelluksen käyttöä.

Tarvittavat resurssit -Projekti on toteutettavissa ala-koulun käsityöresursseilla -Dokumentointiin tarvitaan tabletit ja O365-tunnukset.

Marja Sirro

Linkit Sway-ohje: http://bit.ly/2knpgBd

Käsityöprosessin dokumentointi: https://sway.com/45vr7soEBaorYkji?ref=Link&lo c=play Valaisinprojekti: https://sway.com/NEYn556HrYigCpGu?ref=Link& loc=play


Perinteinen kasvikansio digitaaliseen muotoon. Kasvit kuvataan ja videoidaan luonnosta. Kohderyhmä: 3.-9.lk. Aikataulu: aloitus 1h, välitarkastus 1h, töiden esittely 2-3h. OPS 2016 (Ympäristöoppi) Tavoitteet: T2, T5, T7, T9, T11, T14, T15

Prosessin kuvaus -

Oppilas toteuttaa digitaalisen kasvikansion opettajan ohjeiden mukaisesti. Kasvit kuvataan tai videoidaan luontaisessa elinympäristössä.

-

Mukaan liitetään muut vaaditut tiedot ja oppilas koostaa kasvion valitsemalleen sähköiselle pohjalle esim. Sway, iMovie, Keynote, PowerPoint, Word…

-

Valmis tuotos jaetaan opettajalle pilvipalveluun ja esitellään muulle luokalle.

Arviointi -

Opettaja arvioi valmiin työn ennalta määrättyjen kriteerien perusteella.

-

Oppilas tekee prosessista itsearvioinnin.

-

Vertaisarviointia voidaan käyttää palautetta antamalla esittelyvaiheessa.

-

Tarkistustunti koulussa prosessin keskellä, jolloin pystytään arvioimaan prosessin etenemistä.

Soveltaminen -

Työskentelyä on helppo eriyttää eri tasoisille oppilaille tai eri luokka-asteille sisällön vaatimustasoa säätelemällä.

-

Oppilas voi itse valita digitaalisen työskentelyalustansa osaamisensa ja mielenkiintonsa mukaan.

-

Sovellettavissa muihinkin oppiaineisiin esim. Yläkoulun historia: ”Kulttuurihistorialliset kohteen Turussa”

Tarvittavat resurssit -

Pad, älypuhelin tai tietokone tms.

Mikael Vaalgamaa

Linkit - Sway-esimerkki - PowerPoint -ohje - Word-esimerkki


- Videon tekeminen oppilastyöstä yläkoulun fysiikan tunnilla - Työvaiheiden ja lopputuloksen kuvaaminen ja kokoaminen - Kesto 1-2 oppituntia

Prosessin kuvaus Ohjeet paperilla: - Mitä kuvataan (iPad) - Mitä kirjoitetaan (Powerpoint) - Lisätään Powerpoint-sivuihin otetut kuvat - Otetaan Powerpointeista kuvakaappaukset - Koostetaan kuvakaappauksista ja videoista elokuva iMoviella - Tallennus OneDriveen/iPadille

Arviointi -

Työn etenemisen arviointi - Tarvitaanko apua - Eteneekö työ aikataulussa

-

Lopputuloksen arviointi - Valmistuiko työ - Toteutuivatko annetut tavoitteet

Soveltaminen -

Soveltuu kaikille kouluasteille kaikkiin oppilastöihin

-

Kaikilla samankaltainen toteutustapa  opettaja pystyy seuraamaan ryhmien ajankäyttöä

-

Riittävän yksinkertaiset ohjeet  oppilaat saavat heti käsityksen mitä seuraavaksi kannattaa tehdä

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

iPad jokaiselle ryhmälle/oppilaalle

-

www.youtube.com

-

Materiaali oppilastyöhön

-

www.instructables.com

Mikko Susi


Opitaan koodaamisen alkeita (käsitteet: algoritmi, toistolause, muuttuja ja funktio) tasokuvioita piirtelemällä. Geometriassa säännöllisiin monikulmioihin ja ympyröihin sekä kirjainlaskennassa muuttujan käsitteeseen tutustutaan 7. luokan matematiikan tunneilla.

Prosessin kuvaus Ensimmäisen oppitunnin aikana oppilas kuuntelee ohjeet ja katsoo videon tavoitteesta eli piirrettävistä tasokuvioista. Oppilas koodaa kynät yksitellen piirtämään tasokuviot annettuja komentoja käyttämällä ja valmista skriptiä muokkaamalla. Eriyttävänä tehtävänä oppilas yrittää piirtää neliöistä muodostuvan tasokuvion ja pentagrammin. Jos aikaa jää, niin oppilas voi piirtää myös omia tasokuvioita. Toisella oppitunnilla opetellaan yhdessä koodaamaan ensin neliöfunktio. Tätä soveltaen luodaan edelleen funktio, jonka avulla voidaan piirtää mikä tahansa säännöllinen monikulmio tai ympyrä.

Arviointi Tavoitteena on, että ensimmäisellä oppitunnilla jokainen oppilas saa piirretyksi neliön, kolmio, viisikulmio, kuusikulmion ja ympyrän. Omat tasokuviot ovat tietenkin plussaa. Muuttuja- ja funktio-käsitteiden ymmärtämistä voidaan testata eriyttävillä piirustustehtävillä.

Soveltaminen Säännöllisiä monikulmioita ja ympyröitä voi piirtää myös tablet-laitteilla Tynker Appilla. Vaihtoehtoisesti voi myös koodata Tickle Appilla Spheron kulkemaan säännöllisen monikulmion muotoista rataa. Tasokuviot tulevat tutuksi jo alakoulunkin matematiikassa, joten niitä voi piirtää yhtä hyvin myös siellä.

Tarvittavat resurssit -

Flash-tuettu selain

-

Valmiit Scratch-pohjat

Maarit Savolainen

Linkit -

Tasokuvioita Scratchillä (Youtube)

-

Tasokuviopohja 1 (Scratch)

-

Tasokuviopohja 2 (Scratch)

-

Tasokuviopohja 3 (Scratch)


Uutislähetyksen toteutus iMoviella tai elokuvatyökalulla, tuntimäärä n. 20-25, kohderyhmä A1 tai A2-kielen opiskelijat. Laaja-alainen oppiminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, ajattelu ja oppimaan oppiminen, työelämätaidot Kielenopetuksen osalta OPS-kohdat ovat kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen S1, kielenopiskelutaidot, taito hakea tietoa S2, kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä S3

Prosessin kuvaus Uutislähetyksen sisältövaatimukset, esimerkit, uutistyyli kielenopiskelun näkökulmasta, suunnittelu ja tehtävien jako, kuvauspaikat ja luvat, uutistekstien tuottaminen, harjoittelu, kuvaaminen, editointi ja tekstitys, äänitysten tarkistaminen, oikeakielisyys, prosessin raportointi ja julkaisu

Arviointi Lopputuloksen arvioinnissa huomioidaan kielelliset taidot, vuorovaikutus- sekä digitaidot. Arviointiin käytettävissä pisteytyskaavio. Oppilaat raportoivat prosessin työvaiheet, osallistumisen ja lopputuotoksen.

Soveltaminen Soveltuu parhaiten kokonaisuutena A1 ja A2kielen opiskelijoille, 9.luokkalaisilla käytettävissään riittävä monilukutaito, ymmärrys tekstityyleistä, riittävä sanavarasto sekä tekniset taidot. Nuoremmille toteutettavissa rajatusti pienempinä kokonaisuuksina. Sopii yhteisprojektiksi esim. äidinkielen, maantiedon ja kuvaamataidon kanssa. HAASTE: oppilaspoissaolojen vaikutus työskentelyyn

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Kamera tai kännykkä, Ipad, läppäri, kuvauspaikat, Imovie-ohjelma, Green Screen

-

https://blog.edu.turku.fi/tttop/?p =242

-

Etukäteismateriaali: uutislähetysmalleja

-

https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tut oriaalit/videoeditointi-moviemakerilla/tutorial-all-pages

-

https://tellagami.com/

Soile Pehrsson/Puropellon ja Luostarivuoren koulut


Sähköinen täydennyskoulutusmateriaali peruskoulussa ja lukiossa musiikkia opettaville opettajille. Prosessin kuvaus -

Tabletti tai tietokone näyttää/soittaa play along –nuottia, jonka tahdissa oppilaat soittavat ja laulavat

-

Opettaja vapautuu säestysvastuusta ja pääse ohjaamaan ja arvioimaan oppilaiden yhteissoittoa

Soveltaminen - Työtapa sopii kaikkien luokkaasteiden musiikin oppitunneille - Kyseisiä play along –materiaaleja voi käyttää paitsi oppituntitilanteessa, myös flipped learning –tyyppiseen yksilöharjoitteluun

Tarvittavat resurssit - iPad tai tietokone - Käytettävä sovellus tai nuotinnosohjelma - Musiikkiluokan äänentoisto - Musiikkiluokan datatykki ja valkokangas

Linkit Anssi Leppänen anssi.leppanen@lieto.fi

bit.ly/digimusatunti


Sanaston oppiminen on tärkeä osa jokaisen vieraan kielen opiskelussa/oppimisessa. Ideana oli tutkia/kokeilla millä kaikilla tavoin tietokonetta tai sen erilaisia ohjelmia voidaan käyttää sanaston oppimisen apuna

Prosessin kuvaus -

Lähtötaso: Luokan yhteiselle Padletseinälle/Baiboard-seinälle kerätään aihepiiriin kuuluvaa sanastoa.

-

Harjoittelu: harjoitellaan sanastoa joko Kahoot tai Quizizz –ohjelmilla. Sanojen ääntämistä voidaan harjoitella QuickVoice-appsilla ja/sekä Vocarooohjelmalla

-

Tuotos: sanakoe (Socrative)/ aine tai suullinen esitelmä aiheesta

Arviointi -

Lähtötaso: oppilaan panos seinälle

-

Harjoittelu: tulokset harjoittelusta

-

Loppuarviointi: riippuu tuotoksesta

Soveltaminen -

Sopii jokaiselle asteelle ja kaikkiin vieraisiin kieliin, opiskeltavan sanaston vaikeus/aihe ratkaisee

Tarvittavat resurssit -

Tietokone Ongelmia: Netin toimivuus, asiattomat kommentit yhteisellä seinällä

Kaisa Launosalo

Linkit -

www.padlet.com

-

www.kahoot.com

-

www.quizizz.com

-

www.socrative.com

-

www.quizlet.com

-

www.vocaroo.com


Opittava asia: Ihmiskehon toiminta: Sydän ja verisuonet, luusto ja lihakset, iho, hengitys, ruuansulatus. 5.luokan opetussuunnitelmaan kuuluva osa-alue. OPS tavoitteet L1,L2,L3,L4,L5,L7. Projektin kesto n.15 h. Prosessin kuvaus Ihmiskehon toiminta Opittavan aiheen esittely. Luokka jaetaan viiteen ryhmään. Ryhmät valitsevat aihealueet(esim. Sydän ja verisuonet). Ryhmä kartoittaa aikaisemmat tiedot. Ryhmä opiskelee aihetta valitsemallaan tavalla (esim. näytelmänteko) myös digitaalisuutta hyväksi käyttäen. Ryhmä tallentaa koko prosessin ja valmiit tuotokset luokan yhteiseen oppimisalustaan, esim. OneNoteen. Ryhmä opettaa muulle luokalle aihealueensa.

Arviointi Alkumittaus: Kartoitetaan aikaisemmat tiedot: Opettaja seuraa keskustelua digitaalisella oppimisalustalla, johon koko työskentely dokumentoidaan. Prosessin aikainen arviointi: Ryhmän jäsenet arvioivat toistensa tiedonhakua ja raportointia. Opettaja kiertelee ryhmissä. Loppuarviointi: Itsearviointi ryhmätyön sujumisesta sekä tietotekniikan käytöstä, opitun aiheen arviointi sähköisellä kokeella ja uudella käsitekartalla. Soveltaminen -

Työtavan harjoittelun voi aloittaa jo 1.luokalla.

-

Työtapa sopii parhaiten reaaliaineisiin ja monialaisiin opintoihin.

-

Työtapa vaatii kehittyneitä ryhmätyötaitoja. Ryhmä voi valita digitaalisuuden omien resurssiensa mukaisesti.

-

Luokkaryhmästä riippuen kannattaa rajoittaa työskentelytavan valintoja.

-

Opettajan kannattaa tutustua tarkoin oppimisalustan käyttöön.

Linkit Esimerkkejä lopputuloksista:

Henkilökohtaiset tabletit helpottavat työntekoa.

Näytelmä: Sydän ja verisuonet

Tarvittavat resurssit

Power Point: Luut ja lihakset

-

Tietokone, tabletit ja yleisiä koulusta löytyviä välineitä.

-

Etukäteisinfo: Oppikirja, internet.

Rita Lappalainen

http://bit.ly/2yxA6tn http://bit.ly/2BsVYsq Koodattu peli: Iho http://bit.ly/2Ba0sqY


Tarkoituksena yhdistää yhdeksännen vuosiluokan prosentti- ja korkolaskuosuus matematiikasta yhteiskuntaopin taloustieto osuuteen. Oppilaat oppivat teorian ja käytännön samaan aikaan, jolloin taloustieto konkretisoituu.

Prosessin kuvaus -

Yhteiskuntaopin ja matematiikan opettaja suunnittelevat yhteisen ajankohdan, jolloin he opettavat taloustietoutta.

-

Sovitaan tunneille yhteisiä teemoja ja samankaltaisia tehtäviä

Arviointi -

Formatiivinen tuntiarviointi

-

Kotitehtävien läpikäynti ja arviointi

-

”Yhteinen” loppukoe, jossa arvioidaan kumpikin osa-alue erikseen

-

Kokeen jälkeen arviointikeskustelu oppilaan kanssa

Soveltaminen -

Soveltuu kaikille kouluasteille

-

Voidaan soveltaa eri oppiaineiden yhteisten oppisisältöjen opettamiseen

-

Vaatii lukuvuoden alussa yhteissuunnittelua

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Yhteissuunnittelu Oppilaiden informointi

http://www.asuntolainalaskuri.com /korko/

-

Kokeiden ja materiaalien valmistus

Ville Kouki


Käsityön opetuksen tarkoituksena on opetussuunnitelman mukaan ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2). Oppilasta opastetaan käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityöprosessin dokumentoinnissa (T6). Prosessin edetessä tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia (S6). Projektin tarkoituksena oli selvittää soveltuuko Seesaw käsityöprosessin sähköiseen dokumentointiin.

Prosessin kuvaus 3. luokan oppilaat käyttivät Seesaw’ta oman käsityöprosessinsa dokumentointiin syksyn aikana. He ottivat kuvan työstään jokaisen työskentelykerran jälkeen ja kirjoittivat lyhyesti, mitä olivat tunneilla tehneet. Seesaw antaa mahdollisuuden muille oppilaille kommentoida tai antaa tykkäyksiä toisten töille. Opettaja voi Seesaw’n avulla antaa oppilaille palautetta ja voi seurata töiden edistymistä.

Arviointi Käsityöprosessin arviointiin kuuluu myös dokumentoinnin arvioiminen. Kun dokumentointia tehdään säännöllisesti jokaisen työskentelykerran jälkeen, tulee siitä oppilailla luonnollinen osa käsityöprosessia. Seesaw’n avulla dokumentointi oli oppilaille mieluisaa ja he antoivat mielellään palautetta myös muiden töistä. Seesaw’n kautta myös vanhemmat pääsevät seuraamaan lapsensa työskentelyä käsityötunneilla. Oppilaiden dokumentoinnit säilyvät Seesaw’ssa ja ne voidaan jakaa useammalle opettajalle.

Soveltaminen Seesaw sopii hyvin luokan yhteiseksi dokumentointivälineeksi käsityössä ja muissa oppiaineissa. Oppilaille voidaan luoda kansiot eri oppiaineisiin, joihin he tallettavat tekemiään tekstejä, kuvia, videoita tai äänityksiä. Kirjautuminen Seesaw’hon on nopeaa. Opettaja voi Seesawn avulla hyvin seurata lasten edistymistä sovituissa projekteissa. Muiden antama palaute näkyy oppilailla vasta, kun opettaja on ne hyväksynyt.

Tarvittavat resurssit Seesaw –ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Seesaw toimii hyvin koulun verkossa. Opettajan on kirjattava oppilaat yhteiseen Seesaw’n työtilaan ennen työskentelyä. Ohjelman käyttäminen on helppoa. Oppilaiden ei tarvitse luoda omia tunnuksia.

Marjaana Ylönen

Linkki: www.web.seesaw.me


7. luokan oppilaiden kotitehtävien tekeminen siirtyy sähköiseen muotoon. Samalla oppitunnin rakenne muuttuu; tunnin alusta vapautuu aikaa, kun kotitehtävien tarkastusta ei enää tehdä yhteisesti. Tavoitteet ovat yhtäläiset matematiikan opetuksen tavoitteiden kanssa ja niiden lisäksi Laaja-alaisesta osaamisesta tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).

Prosessin kuvaus -

Oppilas oppi ViLLE-ympäristön käytön ja toiminnan

-

Oppilas harjoittelee ViLLE-tehtävien tekoa omalla päätelaitteellaan

-

Oppilas saa kotitehtävät ViLLEen

Arviointi -

Alkusyksyn oppilaat tekivät matemaatiikan kotitehtävät perinteiseen tapaan

-

Oppilaiden kotitehtävien tekemistä voidaan arvioida Wilma/ViLLe – merkintöjen avulla

-

Oppilailta kysytään mielipiteitä ja kokemuksia uudesta tavasta

-

Oppilaiden tekemien ylimääräisten lisätehtävien määrää voidaan mitata

Soveltaminen - Kotitehtävä-menettely voidaan siirtää muille luokka-asteille.

- Oppilaiden kanssa kannattaa sopia tarkkaan: -

Miten toimitaan teknisten ongelmien ilmaantuessa Miten kotitehtävien tekemistä seurataan Miten ylimääräisten tehtävien tekemistä palkitaan

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Oppilaiden päätelaitteet

-

www.ville.utu.fi

-

ViLLE-tunnukset

-

www.oppimisanalytiikka.fi

Mika Rantanen Raunistulan koulu, Kastun yksikkö Antti Kontula Rieskalähteen koulu


Projektin tavoitteena on tarjota oppilaalle useita mahdollisuuksia kehittää suullista ilmaisuaan vieraalla kielellä. Projektin keston voi määritellä haluamansa mittaiseksi muutamasta tunnista koko lukuvuoden mittaiseksi. Videoilla oppilas kertoo ajankohtaisesta uutisesta, videosta, vlogista, blogista tai muusta sosiaalisen median aiheesta. Aiheen oppilas valitsee itse oman kiinnostuksensa pohjalta.

Prosessin kuvaus -

Oppilaille esitellään sovelluksen perustoiminnot.

-

Pohditaan yhdessä, millaista on onnistunut videoviestintä.

-

Listataan sopivia kanavia aiheiden löytämiseksi.

-

Sovitaan yhdessä, kuinka usein, milloin ja mistä aiheista videoita tehdään.

-

Oppilaat kuvaavat itsenäisesti videoita sovitun aikataulun mukaisesti.

-

Oppilaat katsovat myös toistensa videoita ja antavat niistä palautetta.

Arviointi -

Oppilaiden videoita voi sovelluksen avulla arvioida pistein sekä sanallisesti että videon muodossa. - Oppilas saa palautetta jokaisesta videosta sekä opettajalta että muilta oppilailta prosessin aikana. - Arvioinnissa keskitytään sekä vieraan kielen osaamiseen että viestinnällisten taitojen kehittymiseen. - Lopuksi oppilas valitsee onnistuneimmat videonsa ja saa niistä loppupalautteen.

Soveltaminen -

FlipGrid-videoita voi käyttää kaikissa oppiaineissa ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

-

Erityisen hyvän mahdollisuuden sovellus tarjoaa suullisten kokeiden pitämiseen.

-

Ennen projektin aloittamista tulee jokaisen oppilaan sitoutua kunnioittamaan toisten töitä ja antamaan siitä rakentavaa palautetta sekä olemaan jakamatta toisten töitä luvatta muualle verkkoon.

Tarvittavat resurssit -

Opettajan kirjautuminen FlipGridiin (ja halutessaan Classroom-lisenssin ostaminen)

-

FlipGrid-sovelluksen lataaminen oppilaiden tableteille tai puhelimiin. Ohjelma toimii myös verkkoselaimen kautta ainakin Explorerselaimella.

Satu Koistinen, Topeliuksen koulu

Linkit -

FlipGrip

-

Getting started with FlipGrid

-

Esittelyvideo


KK- eli Kirjallisuus- ja kulttuurisuunnistuksessa 9.-luokkalaiset tutustuvat Suomen kirjallisuushistorian keskeisiin vaiheisiin ja ilmiöihin Turussa. Suunnistus voidaan toteuttaa yhden oppitunnin aikana (45 tai 75 min.), mutta sen johdantoon ja purkuun voidaan käyttää enemmänkin aikaa. Suomen kirjallisuushistoria kuuluu olennaisena osana 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (S4=kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen, L2=kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4=monilukutaito, L5=tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen). Laadimme tämän projektin digitaalisuutta, toiminnallisuutta ja osallisuutta korostaen.

Prosessin kuvaus - Opettaja esittelee idean oppilaille. Oppilaat muodostavat ryhmät. Vähintään yksi ryhmästä lataa kännykälleen TurfHuntsovelluksen. Sieltä he etsivät KKsuunnistuksen, kirjautuvat ja liittyvät peliin. Oppilaat lähtevät suorittamaan tehtäviä. Arviointi - Prosessin aikainen arviointi: opettaja seuraa oppilaiden työskentelyn etenemistä locatifyssä. - Loppuarviointi: Tehtävät käydään yhdessä opettajan kanssa läpi joko suunnistuksen jälkeen tai sopivassa kohdassa osana kirjallisuushistorian opetusta. Soveltaminen - Peliä voi käyttää sekä toiminnallisena johdantona että soveltavana projektina kirjallisuushistorian opetuksessa. Peliä voi yhdistää eri oppiaineisiin (esim. kuvataide ja historia) sekä soveltaa ilmiöpohjaisiin kokonaisuuksiin. - Kannattaa ladata sovellus etukäteen ja testata peliin liittyminen. Tähän tarvitaan toimiva nettiyhteys. Liikenneturvallisuus pitää huomioida ja koteja kannattaa informoida etukäteen. Tarvittavat resurssit -

Oppilaille kännykät ja opettajalle tietokone Toimiva nettiyhteys peliä ladattaessa Halutessaan opettaja voi itse kiertää tehtävärastit etukäteen

Marika Keskinen ja Inka Rautiainen

Linkit -

locatify

-

Lisämateriaalia kirjallisuuden opetukseen


Kotivara / Kuluttajakasvatus Kuluttajakasvatus, kohderyhmänä 7 luokan oppilaat tai kotitalouden valinnaiset kurssit. Aikataulu 1 oppitunti + kotitehtävät. Ops: OPS S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. S2 Asuminen ja yhdessä eläminen. Kotivara on kotitalouden omatoimista varautumista yllättäviin poikkeustilanteisiin. Oppilas ymmärtää kotivaran merkityksen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa elämässään. Oppilas selvittää ruoanlaiton mahdollisuuksia poikkeustilanteen aikana.

Prosessin kuvaus Mitä tarkoitetaan kotivaralla? Milloin kotivaraa tarvitaan? Katso nostalginen Kotivara-video (14min) Pelaa Omavarax-peli. Mitä sait pisteiksi? Katso myös video Huoltovarmuuskeskus-varmuuden vuoksi (5min) Tietoa huoltovarmuudesta -) videot Kotona: Laadi omaan kotiisi tarkastuslista tai puutelista pelin avulla. Miten toimit jos vettä ei tule tai se ei ole käyttökelpoista? Löytyykö kotoasi ruokatarpeet viikoksi perheenjäsenille? Keskustele kotona miten valmistaisitte ruokaa sähkökatkon aikana. Tarkoituksena on että oppilaat laativat kotona listan oman kodin kotivarasta Vastaukset Formsiin. Arviointi Arviointi: Herättelevät kysymykset (tuntiaktiivisuus), tuntiosallistuminen, kotitehtävät.

Soveltaminen Soveltaminen: Aihekokonaisuus soveltuu yhteiskuntaoppiin 9.lk, ympäristöoppiin 3-6.lk. Osa materiaalista löytyy myös englannin- ja ruotsinkielisenä spek.fi. Sudenkuopat: Tekniikka. Videot voidaan katsoa yhdessä tai jokainen omalta koneeltaan. On mahdollista myös pitää opettajajohtoinen tunti. SPEKin sivuilta löytyy PowerPoint-esitys.

Tarvittavat resurssit -

Toimiva verkkoyhteys ja jokaisella oppilaalla oma kone

Katja Jäntti ja Elina Suvanto

Linkit -

www.spek.fi


Oppilas oppii nimeämään nuottinimet c-duuriasteikolla. Tehtävä sopii kaikille luokka-asteille 3.-luokasta ylöspäin. Projekti kestää 2-8 tuntia. OPS 2016 (Musiikin T7, myös T4, T5)

Prosessin kuvaus -

Oppilas opiskelee nuottinimet nuottiviivastolla ja harjoittelee niitä Noteworks Lite –sovelluksessa

-

Oppilas opiskelee nuottinimet pianon valkoisilla koskettimilla ja harjoittelee niitä Noteworks Litessä ja Garagebandissa

-

Oppilas soittaa helpon melodian nuoteista ja tekee siitä tallenteen Garagebandiin

Arviointi -

Nuottien oppimista voi seurata Noteworks Liten pistemääristä ja edistymisestä pelissä

-

Garagebandin tuotoksia voidaan kuunnella yhdessä luokassa

-

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajaarviointi

Soveltaminen -

Noteworks Liten nopeutta voi säätää

-

Melodian valinnalla voi vaikuttaa tehtävän vaikeuteen

-

Garagebandissa tallenteet voi tehdä vaikka tahti kerrallaan

-

Ylöspäin eriyttämisen mahdollisuudet ovat loputtomat Garagebandissa (lauluraita, smart-soittimet, oikeat instrumentit)

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

iPad ja sovellukset Noteworks Lite ja Garageband

-

-

Kuulokkeet

Teemu Honkala

http://bit.ly/2Au9881


Oppilas oppii saksan kielen ääntämistä, oman ja toisen oppilaan ääntämisen arviointia ja sovellusten käyttöä suullisessa harjoittelussa. Harjoittelu sopii kaikille ikätasoille. Syyslukukauden aikana ja kevätukukauden alussa harjoitellaan painotetusti ääntämistä, ryhmässä, yksin tai pareittain. OPS: T2 oppimisen tavat, T3 vuorovaikutus ja viestintäkanavat, viestintästrategiat, T7 pienimuotoinen puhuminen. Arviointi: Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Prosessin kuvaus -

Viisi ääntämis-ja viestintäharjoitusta annetun mallin pohjalta;

-

A) tervehdykset ja esittäytyminen (10min.)

-

B) itsensä ja kaverin kuvailu (10 min.)

-

C) kertauksena keskeiset äänteet, diftongit ja intonaatio Vertaisarviointi Forms-lomakkeella (20 min.).

-

D) roolileikki ja kuunnelma 2-3 oppilasta: oma tuotos aamupalalla (30 min.)

-

E) Animaatiohahmon käyttö puheharjoituksessa. (30min.)

-

Kaikissa vaiheissa oppilas tallentaa ja arvioi ja huomioi osaamistaan

Arviointi -

Oppimisen suuntaamiseksi: Ensimmäinen äänitys 3. kielitunnin jälkeen perusäänteet ja äänneyhdistelmät, intonaatio, toinen äänitys 8.-12. oppitunnin jälkeen sekä kevätlukukauden alussa.

-

Arviointi tehdään suullisesti ja kirjallisesti, oppilas arvioi oman tuotoksensa, toisen oppilaan tuotoksen, luokka voi kuunnella toistensa äänitteitä, oppilaat arvioivat Forms-lomakkeelle yksittäisten äänteiden tuottamista: oikein/ väärin/ vaihtelee. Opettaja arvioi edistymistä ja suuntaa harjoittelua tarpeen mukaan.

-

Viimeisen intensiiviharjoituksen jälkeen oppilas kuuuntelee tuotoksensa vielä kerran ja arvioi edistymistään sekä sovellusten käyttötaitojaan. Opettaja voi arvioida tuotettua materiaalia suullisen tuottamisen kokeen osana.

Soveltaminen -

Ääntämisen harjoittelu ja suullinen tuottaminen kielen oppimisen alkuvaiheessa kuuluu ja sopii kaiken ikäisille. Oman äänen kuuleminen, arviointi ja laitteistojen käyttötottumus oppimisen apuvälineinä sopivat kaikkiin kieliin ja muihinkin viestintää harjoittavien tehtävien tekemisessä.

-

Opetuksessa tulisi olla käytössä esim. kännykkä, iPad ja kannettava tietokone, jotta kaikki tallennusmuodot onnistuvat. Työtehtävät ja laitteistojen käyttö pitää ohjeistaa selkeästi. Aikaraja äänitteiden tekemiseen kannattaa antaa. Kaikki kännykkätallenteet/äänitteet kannattaa kokeilla heti tallentaa koulun alustalle ja olla esim. mp3-muodossa.

-

vocaroo.com toimii vain PC/MacOS-tietokoneella. Formslomake vertaisarviointiin pitää olla yksinkertainen.

Tarvittavat resurssit -

-

PC-kone, älypuhelimet, sähköposti ja esim. Google-työkalut tallentamiseen, sovellukset kuten WhatsApp, QuickVoice tms., Morfo, vocaroo.com.

Sovellukset ovat ilmaisia. Tarvitaan kuuloke-mikrofoni vocaroosovellukseen.

Virpi Hatakka

Linkit -

vocaroo.com


Dokumentoidaan käsityöprosessi hyödyntäen Book Creator sovellusta. Tarkoitus on, että oppilas tekee itselleen sähköisen kirjan, jossa seurataan käsityön edistymistä ideasta valmiiksi työksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Prosessin kuvaus Käsityötuntien lopussa käytetään noin 15 minuuttia kirjoittamiseen ja oman työn kuvaamiseen eri työvaiheissa. Aloitusvaiheessa opettaja ohjeistaa oppilaita sekä valmistuvasta käsityöstä että asioista, mitä oppilaan tulee kirjoittaa Book Creatoriin. Lisäksi oppilas voi sanella ja äänittää oman työnsä työvaiheet tai kuvata videon käytetyistä tekniikoista.

Arviointi Dokumentoinnin ansiosta sekä oppilaalle että opettajalle muodostuu parempi kuva käsityöprosessista eikä arviointi perustu pelkkään lopputulokseen. Oppilaat liittivät kirjaansa myös itsearvioinnin. Opittujen käsitteiden kertaamiseen sekä ompelukoneajokortin teoriakokeeksi hyödynsimme Kahoot-tietokilpailuja. Valmiita tietokilpailuja käsityön osalta löytyy mm. aiheista: lankatekniikat, ompelu, kaavamerkit, käsityön historia, tekstiilimateriaalit sekä työturvallisuus.

Soveltaminen Book Creator on helppokäyttöinen ja sopii myös muihin oppiaineisiin erilaisten esitysten ja sähköisten kirjojen tekemiseen. HAASTE: Töiden tallentaminen, varsinkin yhteiskäytössä olevilla laitteilla.

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

tabletit ja siihen ladattuna Book Creator sovellus.

-

www.bookcreator.com

-

Ohjelman käytöstä löytyy ohjeita sekä ladatussa sovelluksessa että bookcreator.com

-

www.kahoot.com

Meeri Erkkylä


’Matka maapallon ympäri’ on maantiedon projekti, joka kattaa OPS:n 6. vuosiluokan sisältöalueita monimuotoisen maailmankuvan muodostamisesta, ympäristön tutkimisesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Prosessin kuvaus -

Projekti toteutetaan parityönä

-

Parit suunnittelevat matkan maapallon ympäri (Aasia, Afrikka, Pohjois- ja EteläAmerikka sekä Australia/Oseania)

-

Jokaisessa maanosassa vieraillaan kahdessa valtiossa

-

Matkalta kirjoitetaan digitaalista matkapäiväkirjaa, johon tuotetaan tekstiä, kuvia ja videoita

-

Digitaalisena työkaluna käytetään Padletohjelmaa

Arviointi -

Projektin sisältö ja tavoitteet sekä arviointimenetelmät käydään yhdessä läpi heti projektin aloitusvaiheessa

-

Työpareja ohjataan jo aluksi asettamaan tavoitteet omalle työlleen niin sisällön, taitojen kuin loppuarvosanankin suhteen

-

Arviointia toteutetaan monipuolisesti projektin aikana ja päättyessä: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan ja vanhempien palaute

Soveltaminen -

-

-

Projekti toimii hyvin monialaisena oppimiskokonaisuutena, johon on helposti yhdistettävissä sisältöjä ja tavoitteita useista eri oppiaineista Työtapana matkapäiväkirjatyyppinen tehtävä soveltuu myös alempien luokkien maantiedon aihekokonaisuuksiin Digityökaluna käytettävä Padlet on monipuolinen työkalu, jota voi käyttää erilaisiin esitys- tai kirjaamistehtäviin ja kokonaisuuksiin (esim. oppimispäiväkirjana)

Tarvittavat resurssit -

Digityökaluna käytetään Padlet-ohjelmaa, joka toimii sekä selainpohjaisena että sovelluksena

-

Tiedonkeruuseen käytetään sekä oppikirjaa että etenkin sähköisiä tietolähteitä

Sirkku Alin

Linkit Padlet: -

www.padlet.com

Padlet:n esittely: -

http://www.aikajaavaruus.fi/pad let/

Padlet tutoriaali: -

https://youtu.be/9yusRF10e9M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.