Alin

Page 1

’Matka maapallon ympäri’ on maantiedon projekti, joka kattaa OPS:n 6. vuosiluokan sisältöalueita monimuotoisen maailmankuvan muodostamisesta, ympäristön tutkimisesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Prosessin kuvaus -

Projekti toteutetaan parityönä

-

Parit suunnittelevat matkan maapallon ympäri (Aasia, Afrikka, Pohjois- ja EteläAmerikka sekä Australia/Oseania)

-

Jokaisessa maanosassa vieraillaan kahdessa valtiossa

-

Matkalta kirjoitetaan digitaalista matkapäiväkirjaa, johon tuotetaan tekstiä, kuvia ja videoita

-

Digitaalisena työkaluna käytetään Padletohjelmaa

Arviointi -

Projektin sisältö ja tavoitteet sekä arviointimenetelmät käydään yhdessä läpi heti projektin aloitusvaiheessa

-

Työpareja ohjataan jo aluksi asettamaan tavoitteet omalle työlleen niin sisällön, taitojen kuin loppuarvosanankin suhteen

-

Arviointia toteutetaan monipuolisesti projektin aikana ja päättyessä: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan ja vanhempien palaute

Soveltaminen -

-

-

Projekti toimii hyvin monialaisena oppimiskokonaisuutena, johon on helposti yhdistettävissä sisältöjä ja tavoitteita useista eri oppiaineista Työtapana matkapäiväkirjatyyppinen tehtävä soveltuu myös alempien luokkien maantiedon aihekokonaisuuksiin Digityökaluna käytettävä Padlet on monipuolinen työkalu, jota voi käyttää erilaisiin esitys- tai kirjaamistehtäviin ja kokonaisuuksiin (esim. oppimispäiväkirjana)

Tarvittavat resurssit -

Digityökaluna käytetään Padlet-ohjelmaa, joka toimii sekä selainpohjaisena että sovelluksena

-

Tiedonkeruuseen käytetään sekä oppikirjaa että etenkin sähköisiä tietolähteitä

Sirkku Alin

Linkit Padlet: -

www.padlet.com

Padlet:n esittely: -

http://www.aikajaavaruus.fi/pad let/

Padlet tutoriaali: -

https://youtu.be/9yusRF10e9M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.