Page 1

4

ÆÈng Trong s©n vÀn ited FC Un le st ca w Ne

T™n NGUYŸN KHÉNH DUY Sinh nhÀt 10.02.1980 TËt nghi÷p thπc s¸ chuy™n ngµnh qu∂n l˝ chuÁi cung ¯ng tπi Anh QuËc Ngh“ nghi÷p PhÙ tr∏ch ph∏t tri”n d˘ ∏n N¨i lµm vi÷c TÀp Æoµn BDS SP Setia (Malaysia)

ßÂng phÙc cÒa nh©n vi™n tπi nhµ hµng McDonald's (kh´ng bao gÂm c∏i däp x· ng„n nhä!) 

Tôi đi làm thêm ở Anh

Lµm vi÷c phÙ b’p B¯c h◊nh ngÂi ®n McDonald's Æ≠Óc gˆi Æi cÔng ƨn xin vi÷c.

ßËi vÌi mÈt ng≠Íi Vi÷t trŒ th◊ ngoµi vi÷c n®ng ÆÈng x∏ch bal´ Æi Æ©y Æi Æ„, h‰c hµnh cÀt l˘c th◊ ki’m vi÷c lµm th™m lu´n lµ ph«n vi÷c quan tr‰ng. Ngoµi vi÷c giÛp sinh vi™n trang tr∂i sinh hoπt, thu nhÀp tı vi÷c Æi lµm th™m cfln c„ th” giÛp c∏c bπn th˘c hi÷n Æ≠Óc gi†c m¨ Æi du lfich "bÙi" .

ß

∑ lµ sinh vi™n du h‰c th◊ ph∂i Æi lµm th™m, quy luÀt b†t thµnh v®n cÒa sinh vi™n ng≠Íi Vi÷t. H«u h’t bπn bà cÒa t´i Î Anh Æ“u tr∂i qua vi÷c Æi lµm th™m vµi l«n. ThÍi gian cÒa c´ng vi÷c c„ th” käo dµi mÈt vµi ngµy cÚng c„ th’ lµm suËt n®m suËt th∏ng. T´i cÚng kh´ng ph∂i lµ tr≠Íng hÓp ngoπi l÷. ßi lµm th™m Î n≠Ìc ngoµi r†t Æa dπng vµ phong phÛ. Tı nh˜ng c´ng vi÷c n∆ng ch©n tay Æ’n lao ÆÈng tr› „c hay c∏c c¨ hÈi kinh doanh b∏n hµng qua mπng. ß” giÛp c∏c bπn trŒ Æang du h‰c ho∆c chu»n bfi Æi h‰c t´i sœ chia sŒ mÈt sË kinh nghi÷m c∏ nh©n v“ vi÷c Æi lµm th™m.

S

au khi tËt nghi÷p Æπi h‰c trong n≠Ìc, t´i Æi lµm kho∂ng h¨n 4 n®m, chu»n bfi cho vi÷c Æi du h‰c sau nµy.

ß∆t ch©n Æ’n V≠¨ng QuËc Anh vµo th∏ng 7 n®m 2005, vÌi ∏p l˘c ti“n h‰c ph› vµ ti“n sinh hoπt kh∏ n∆ng buÈc t´i ph∂i ki’m vi÷c lµm th™m ngay tı nh˜ng ngµy mÌi Æ’n. ô Anh, chuy÷n ki’m vi÷c lµm th™m ÆËi vÌi sinh vi™n ch©n ≠Ìt ch©n r∏o thÀt kh´ng d‘ chÛt nµo. L˘c l≠Óng lao ÆÈng tay ch©n {part-time} Î Æ©y r†t nhi“u vÌi Æa sË sinh vi™n Trung QuËc vµ c∏c n≠Ìc ß´ng ¢u nh≠ Ba Lan, Rumania,v..v... VÌi kinh nghi÷m Æi xin vi÷c tπi Vi÷t Nam, t´i mπnh dπn g‚ cˆa r†t nhi“u chÁ, r∂i tÍ r¨i Î nhi“u cˆa hµng vµ nhi“u c´ng ty kh∏c nhau tuy nhi™n kh´ng nhÀn Æ≠Óc hÂi ©m nµo. T´i tham kh∂o r†t nhi“u s∏ch vÎ vµ tr™n Internet næm bæt c¨ hÈi tı nhi“u nguÂn kh∏c nhau. May mæn thay, mÈt l«n t◊nh cÍ g∆p hai ng≠Íi bπn n≠Ìc ngoµi, t´i theo h‰ Æ’n mÈt trung t©m vi÷c lµm vµ Æ≠Óc nhÀn vµo lµm nh©n vi™n thÍi vÙ. Tπi Æ©y Æ«u tu«n sœ Æ≠a

S

≠Ìng nh†t vµ vui vŒ nh†t lµ nh˜ng l«n lµm vi÷c cuËi tu«n Î hai s©n vÀn ÆÈng cÒa CLB b„ng Æ∏ Newcastle vµ Sunderland. C´ng vi÷c lµ b∏n n≠Ìc gi∂i kh∏t cho kh∏n gi∂ Æ’n xem gi∂i Ngoπi Hπng Anh. Th´ng th≠Íng c´ng vi÷c käo dµi kho∂ng bËn ti’ng ÆÂng h bao gÂm 2 ti’ng tr≠Ìc khi trÀn Ɔu di‘n ra vµ Æ’n lÛc k’t thÛc. ThÛ vfi nh†t lµ 20 phÛt cuËi cÒa trÀn Ɔu, bπn sœ Æ≠Óc t˘ do ra s©n ngÂi xem mi‘n ph› trong khi gi∏ vä ›t nh†t cÚng kho∂ng 35 b∂ng Anh (h¨n mÈt tri÷u ÆÂng) n’u mua tr≠Ìc cho c∏c hπng gh’ th≠Íng. ß´i lÛc vä mua trong ngµy c„ th” l™n Æ’n 50 b∂ng (mÈt tri÷u r≠Ïi ÆÂng).

n®ng t◊m vi÷c vµ ph·ng v†n cÒa t´i t®ng l™n Æ∏ng k” ch≠a n„i Æ’n s˘ t˘ tin trong giao ti’p vµ ¯ng xˆ hµng ngµy. MÈt trong nh˜ng b› k›p xin vi÷c thµnh c´ng cÒa t´i lµ chÿnh sˆa l˝ lfich sao cho phÔ hÓp vÌi c´ng vi÷c. V› dÙ: b· kÃm phong b◊ l˝ lfich vµ ƨn xin vi÷c lµ 1 t†m h◊nh nh· t´i Æang ®n...hamburger! K’t qu∂ lµ t´i Æ≠Óc nhÀn ngay vµo mÈt ti÷m McDonald g«n nhµ. ßi lµm hai buÊi cuËi tu«n lµ ÆÒ ti“n chi ti™u Æi chÓ cho c∂ tu«n. MÁi buÊi Æi lµm Æ≠Óc nghÿ 30 phÛt vµ Æ≠Óc mÈt ph«n ®n mi‘n ph›.

PROFILE

5

ra nhi“u c´ng vi÷c tπm thÍi ngæn hπn, bπn c„ th” l˘a ch‰n sao cho phÔ hÓp vÌi lfich h‰c cÒa m◊nh. T´i bæt Æ«u bªng nh˜ng c´ng vi÷c l∆t v∆t nh≠ lµm quät d‰n v÷ sinh Î c∏c c´ng ty, rˆa chän b∏t Î vµi qu∏n ®n nhµ hµng, mÈt cantin nµo Æ„ Î mÈt c´ng ty ph«n m“m. ThÀm ch› c´ng vi÷c nh∆t ly Î trong qu∏n bar - Æ≠Óc x’p vµo vi÷c c˘c nh‰c nh†t - t´i cÚng Æ∑ lµm qua. ThÍi gian vµ ∏p l˘c c´ng vi÷c Î nh˜ng n¨i †y cÔng bao nhi™u kh„ kh®n t´i cµng giÛp t´i mπnh mœ h¨n. ßi“u qu˝ gi∏ nh†t lµ t´i h‰c Æ≠Óc c∏ch chfiu Æ˘ng vµ lu´n t˘ ÆÈng vi™n an Òi m◊nh. D«n d«n c„ kinh nghi÷m, t´i Æ≠Óc lµm nh˜ng c´ng vi÷c tËt h¨n vµ Æ≠Óc tr∂ ti“n c´ng nhi“u h¨n v› dÙ nh≠ c´ng vi÷c ph∏t tÍ r¨i, t›nh ti“n thu ng©n trong si™u thfi, dfich thuÀt... NhÍ nhi“u l«n vi’t th≠ xin vi÷c, tranh thÒ g„p ˝ cÒa c∏c bπn sinh vi™n quËc t’ cÚng nh≠ ng≠Íi b∂n x¯ kh∂ n®ng vi’t ƨn xin vi÷c, k‹

SˇNG TRà

B∂o tµng Discovery Museum tπi Newcastle

Qu«n cafä- Discovery Museum tπi Newcastle

S

Lµm vi÷c tπi qu∏n cafä

au Ɔy t´i chuy”n Æi lµm cho mÈt qu∏n cafe Î mÈt b∂o tµng, cafe nµy thuÈc mÈt h÷ thËng cafe Î ba b∂o tµng kh∏c nhau Î Newcastle. T´i ph∂i Æi lµm Î ba n¨i kh∏c nhau tÔy theo lfich sæp x’p. ô Æ©y t†t c∂ c´ng vi÷c t´i Æ“u ph∂i th´ng thπo nh≠ b∏n hµng, t›nh ti“n, phÙc vÙ pha ch’ c∏c loπi cafe, c∏c loπi th¯c uËng vµ Æ ®n, ngoµi ra cfln ph∂i bi’t n†u n≠Ìng mÈt chÛt khi kh´ng c„ Æ«u b’p ΠƆy. Hµng ngµy t´i ph∂i ti’p xÛc vÌi c∂ tr®m kh∏ch hµng kh∏c nhau t´i th†y r†t thÛ vfi v◊ khi g∆p h‰ l«n Æ«u ti™n t´i c„ th” Ɖc Æ≠Óc t›nh c∏ch con ng≠Íi cÒa h‰ qua h◊nh d∏ng c∏ch ®n m∆c c∏ch c≠ xˆ vµ n„i chuy÷n.

PhÙc vÙ qu∏n bar

ßÂng thÍi vÌi c´ng vi÷c Î cafe do ngoπi giao tËt t´i ki’m th™m vi÷c lµm buÊi tËi Î mÈt trung t©m tri”n l∑m ngh÷ thuÀt. ô Æ©y tÊ ch¯c nhi“u s˘ ki÷n tri”n l∑m, bi”u di‘n v®n h„a ngh÷ thuÀt. C„ ngµy t´i ph∂i Æi lµm tı 9 giÍ s∏ng Æ’n tÀn 1, 2 giÍ s∏ng h´m sau mÌi v“ ( hai september2009

PhÙc vÙ event tπi The Sage Gateshead

ca li™n tÙc). Ngoµi c´ng vi÷c lµ b≠ng b™ phÙc vÙ d‰n dãp bµn gh’, qu«y bar, t´i c„ nhi“u dfip Æ≠Óc th≠Îng th¯c nhi“u hoπt ÆÈng v®n h„a ngh÷ thuÀt Ch©u ¢u vµ V≠¨ng QuËc Anh tπi Æ©y n™n c´ng vi÷c ko h“ nhµm ch∏n. T´i Æ∑ ti’p xÛc vÌi r†t nhi“u ng≠Íi vµ th´ng qua h‰ t´i lu´n h·i han v“ c´ng vi÷c ch›nh th¯c Î Anh.

H

ai n®m h‰c tÀp vµ lµm vi÷c Î Anh tr∂i qua h¨n 20 c´ng vi÷c kh∏c nhau tı vi÷c n∆ng nh‰c Æ’n nhµn rÁi, t´i h‰c Æ≠Óc nhi“u tı nh˜ng c´ng vi÷c t≠Îng r†t nhµm ch∏n, nh≠ng lπi thu l≠Óm Æ≠Óc r†t nhi“u kinh nghi÷m qu˝, v› dÙ k‹ n®ng lµm vi÷c nh„m, c∏ch gi∂i quy’t c∏c t◊nh huËng ÆËi m∆t vÌi kh∏ch hµng, hi”u Æ≠Óc t©m l˝ vµ ˝ muËn cÒa kh∏ch hµng, hi”u Æ≠Óc t©m t≠ nguy÷n v‰ng cÒa c∏c bπn ÆÂng nghi÷p. Tı Æ„ ∏p dÙng vµo kinh nghi÷m qu∂n l˝ nh©n vi™n hay qu∂n l˝ c´ng vi÷c t´i h‰c Æ≠Óc c∏ch lu´n xem xät v†n Æ“ theo nhi“u chi“u kh∏c nhau Æ” c„ th” Æ≠a ra quy’t Æfinh ÆÛng. Lµm hµi lflng kh∏ch hµng vµ bi’t Æ≠Óc t©m t≠ nguy÷n v‰ng cÒa nh©n vi™n lµ hai th¯ r†t quan tr‰ng trong k‹ n®ng lµm vi÷c. Ngoµi ra, bπn cfln h‰c Æ≠Óc c∏ch v≠Ót qua kh„ kh®n b∂n th©n, t®ng s¯c chfiu Æ˘ng lµm vi÷c trong m´i tr≠Íng ∏p l˘c cao. Quan tr‰ng nh†t lµ h‰c Æ≠Óc c∏ch th›ch ¯ng thay ÆÊi tÔy theo hoµn c∂nh vµ t˘ tin trong c´ng vi÷c. H¨n n˜a lµ n©ng cao s˘ hi”u bi’t cÒa bπn, thay ÆÊi c∏ch nh◊n x∑ hÈi chi“u h≠Ìng t›ch c˘c h¨n. LÍi khuy™n cho c∏c bπn trŒ, sinh vi™n Æπi h‰c: {ßıng ngπi c´ng vi÷c kh„, c´ng vi÷c ki’m Æ≠Óc ›t ti“n, kinh nghi÷m lµm vi÷c mÌi lµ th¯ qu˝ b∏u. Bπn sœ h‰c Æ≠Óc r†t nhi“u Æi“u h¨n lµ bπn t≠Îng}.

Song Tre Magazine Sep 2009  

Song Tre Magazine Sep 2009