Page 1

PERLEMBAGAAN PUTRA Pindaan 2011

PUTRA Sesi 2011/2012


CATATAN

Perlembagaan PUTRA

M/S 02

Page 27

Pindaan 2011


CATATAN

BAB PERTAMA PENGENALAN PERSATUAN Fasal 1 : Nama Persatuan Mahasiswa Terengganu Jordan atau ringkasannya PUTRA Terengganu Student Association of Jordan ‫جمعية الطلبة الترنجانويين باألردن‬ Fasal 2 : Penubuhan 30 April 1998 bersamaan 4 Muharam 1419 (Tarikh Mesyuarat Agung PUTRA yang pertama) Fasal 3 : Alamat Di ibu pejabat PUTRA Fasal 4 : Bahasa Rasmi Bahasa Melayu Fasal 5 : Penaung dan Penasihat 5.1 Penaung 5.1.1 Kerajaan Negeri Terengganu 5.1.2 Jabatan Penuntut Malaysia (Jordan) 5.2 Lembaga Penasihat 5.2.1 Terdiri daripada 2 orang siswa dan seorang siswi 5.2.2 Seorang daripada penasihat dari lembaga penasihat dipilih dalam mesyuarat agung dan selebihnya dipilih oleh AMM. Fasal 6 : Motto Generasi Beriman Penjana Wawasan

Perlembagaan PUTRA

Page 26

M/S 03

Pindaan 2011


Fasal 7 : Logo

BAB KEDUA DASAR,MATLAMAT DAN OBJEKTIF Fasal 8 : Dasar Membentuk kesepakatan dan menjaga kebajikan ahli melalui kerjasama berpersatuan Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah Fasal 9 : Matlamat Mengeratkan ukhuwwah Islamiah di kalangan ahli Terengganu di Jordan Fasal 10 : Objektif 10.1 Menjaga kebajikan ahli persatuan 10.2 Meningkatkan prestasi kecemerlangan akademik di kalangan ahli 10.3 Mengadakan hubungan mesra dan muhibbah dengan persatuan lain di dalam dan di luar Jordan. 10.4 Menjadi badan penyatu pelajar 10.5 Menganjurkan program-program dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan dasar dan matlamat persatuan 10.6 Berperanan sebagai saluran rasmi di antara ahli dengan Kerajaan Negeri Terengganu.

Perlembagaan PUTRA

M/S 04

M/S 025

Pindaan 2011


Draf ini telah disediakan oleh Panel Penggubal Draf Perlembagaan PUTRA yang terdiri daripada: 1. Pengerusi Panel 2. Ahli Panel

: : : :

Sofyuddin bin Yusof Mohd Kamal Nazmi bin Kamaruddin Badrul Hisyam bin Mohd Yasin Ahmad Fauzi bin Awang

Perlembagaan ini telah dibahas dan disahkan di dalam Mesyuarat Agung Penubuhan PUTRA kali pertama pada hari Khamis, 30 April 1998 bertempat di Dewan Universiti Mu’tah. Perlembagaan ini telah dipinda di dalam sesi perbahasan Usul dan Cadangan pada Mesyuarat Agung Tahunan PUTRA Kali Ke-12 yang bertempat di Irbid pada 21 Oktober 2011. Pindaan ini telah disahkan secara rasmi pada sesi tersebut. Dikemaskini Oleh:

Fasal 11 : Taraf keahlian 11.1 Ahli Rasmi 11.2 Ahli Bersekutu 11.3 Ahli Kehormat Fasal 12 : Syarat-syarat Keahlian 12.1 Ahli Rasmi 12.1.1 Pelajar di Jordan yang berusia 17 tahun ke atas. 12.1.2 Dilahirkan di Negeri Terengganu Darul Iman atau 12.1.3 Menetap di Negeri Terengganu Darul Iman melebihi 5 tahun atau 12.1.4 Salah seorang daripada kedua ibubapanya memenuhi syarat 12.1.2 dan 12.1.3 12.1.5 Tidak menjadi Ahli Rasmi BKAN yang lain 12.1.6 Mendaftar diri sebagai ahli PUTRA 12.2 Ahli Bersekutu 12.2.1 Suami atau isteri atau anak kepada ahli rasmi. 12.2.2 Warga Terengganu di Jordan yang berusia 17 tahun ke bawah 12.2.3 Mendapat pengesahan daripada 2/3 anggota Majlis Mesyuarat PUTRA untuk mendaftar sebagai ahli. 12.2.4 Mendaftar diri sebagai ahli PUTRA

Nurul Asmaq Binti Mazalan Juru Audit 2 Sesi 2011/2012 Disemak Oleh,

12.3 Ahli Kehormat 12.3.1 Sesiapa sahaja yang berada di Jordan yang tidak memenuhi syarat-syarat keahlian rasmi dan ahli bersekutu yang memohon untuk menjadi ahli PUTRA. 12.3.2 Mendapat pengesahan daripada 2/3 anggota Majlis Mesyuarat PUTRA. 12.3.3 Mendaftar diri sebagai ahli PUTRA

Muhammad Syafiq Bin Abdullah Setiausaha Agung PUTRA Sesi 2011/2012 Disahkan Oleh,

Wan Muhamad Zulhilmi Bin Wan Zawawi Yang DiPertua PUTRA Sesi 2009/2010

Perlembagaan PUTRA

BAB KETIGA KEAHLIAN

M/S 024

Fasal 13 : Pendaftaran dan Penerimaan Keahlian 13.1 Mengisi borang yang disediakan oleh PUTRA

M/S 05

Pindaan 2011


13.2 Membayar yuran pendaftaran pada tahun pertama dan yuran keahlian pada tahun berikutnya sebagaimana yang termak tub di dalam perlembagaan PUTRA. Fasal 14 : Hak-hak Keahlian 14.1 Ahli Rasmi 14.1.1 Berhak mendapat keistimewaan sebagai ahli rasmi 14.1.2 Berhak menghadiri Mesyuarat Agung yang diadakan,mengundi dan menyuarakan pandangan. 14.1.3 Layak mengundi dan dicalonkan di dalam apa jua jawatan di dalam PUTRA. 14.1.4 Berhak mengikuti semua aktiviti-aktiviti dan program-program yang dianjurkan oleh PUTRA. 14.2 Ahli Bersekutu 14.2.1 Berhak mendapat semua hak keistimewaan yang dimiliki oleh ahli rasmi kecuali hak diundi. 14.3 Ahli Kehormat 14.3.1 Berhak mendapat semua hak keistimewaan yang dimiliki oleh ahli rasmi kecuali hak diundi. Fasal 15 : Tanggungjawab ahli 15.1 Menghormati serta mematuhi perlembagaan PUTRA 15.2 Membayar yuran keahlian tahunan yang ditetapkan. 15.3 Memelihara nama baik PUTRA 15.4 Mengikuti aktiviti-aktiviti dan program-program yang dianjur kan oleh PUTRA. 15.5 Mewujudkan suasana muhibbah dan kerjasama sesama ahli dan bukan ahli. Fasal 16 : Penggantungan Keahlian 16.1 Melanggar dan tidak mematuhi dasar PUTRA 16.2 Tidak menunakan kewajipan sebagai seorang ahli. 16.3 Diputuskan oleh 2/3 anggota Majlis Mesyuarat PUTRA. 16.4 Sekiranya Majlis Mesyuarat PUTRA mengambil keputusan ini,maka ahli berkenaan akan diberitahu secara rasmi akan penggantungan tersebut serta sebab-sebabnya dan memberi peluang kepada ahli tersebut mengemukakan rayuannya di

Perlembagaan PUTRA

M/S 06

Fasal 46 : Cara Pemindaan Perlembagaan. 46.1 Mana-mana ahli boleh mengemukakan usul dan cadangan dengan mengemukakan secara bertulis kepada Setiausaha Agung sekurang-kurangnya 3 hari sebelum mesyuarat agung diadakan. 46.2 Sebarang pindaan yang akan berlaku di dalam mesyuarat agung hendaklah mendapat persetujuan dua pertiga ahli mesyuarat agung tahunan. 46.3 Sebarang pindaan yang berlaku di dalam mesyuarat agung khas atau tergempar hendaklah mendapat persetujuan dua pertiga ahli-ahli mesyuarat agung khas atau tergempar. 46.4 Sekiranya ahli-ahli mesyuarat tidak mencukupi dua pertiga daripada jumlah keseluruhan ahli maka usul-usul dan cadangan-cadangan boleh dibincangkan pada sesi akan datang 46.5 Pindaan perlembagaan berkuatkuasa setelah diluluskan di dalam mesyuarat agung.

BAB KESEPULUH PEMBUBARAN Fasal 47 : Sebab- sebab Pembubaran. 47.1 Apabila tiada lagi pelajar Terengganu di Jordan. 47.2 Apabila wujud sebab-sebab lain yang munasabah untuk dibubarkan. Fasal 48 : Cara Pembubaran 48.1 Hendaklah mendapat persetujuan empat perlima ahli rasmi. 48.2 Ahli Majlis Mesyuarat PUTRA hendaklah melantik seorang jurukira dan AJK khas untuk memegang amanah harta benda PUTRA. 48.3 Segala harta benda PUTRA hendaklah diserah kepada AJK khas yang dilantik selepas pembubaran dilakukan. 48.4 Segala hutang piutang adalah tanggungjawab ahli. 48.5 AJK khas pemegang amanah hendaklah menyerahkan segala harta benda yang diamanahkan kepada persatuan baru jika dibentuk. 48.6 Pembubaran hendaklah dimaklumkan kepada ahli, penaung dan lembaga penasihat.

M/S 023

Pindaan 2011


42.6 Segala penyelewengan akan didakwa dan dibicarakan serta tindakan tatatertib akan dikenakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Fasal 43: Tahun Kewangan 43.1 Tahun kewangan dikira selepas bermula sesi pentadbiran baru PUTRA dan berakhir 15 hari sebelum mesyuarat Agung berikutnya. Fasal 44 : Juruaudit 44.1 Terdiri daripada dua orang ahli rasmi selain daripada ahli Majlis Mesyuarat PUTRA dan dilantik didalam mesyuarat agung tahunan sebagai juruaudit. 44.2 Tugas-tugas juruaudit:44.2.1 Berhak meneliti dan memeriksa buku kira-kira dan akaun kewangan serta harta benda PUTRA pada bila-bila masa yang difikirkan perlu dan sesuai. 44.2.2 Mengesahkan penyata kira-kira kewangan PUTRA untuk dibentang di dalam mesyuarat agung. 44.2.3 Berhak memohon keterangan lanjut daripada mana-mana ahli Mailjs Mesyuarat PUTRA jika diperlukan. 44.2.4 Berhak memberi pendapat diatas laporan yang dibuat oleh Bendahari Agung.

BAB KESEMBILAN PINDAAN PERLEMBAGAAN Fasal 45 : Tafsiran Perlembagaan 45.1 Sebarang kekaburan atau kekeliruan yang memerlukan pentafsiran atau membawa kepada salah pengertian di dalam peruntukan perlembagaan ini, maka Majlis Mesyuarat PUTRA berhak membuat sebarang pentafsiran terhadap kekeliruan tersebut dan segala pentafsiran yang dibuat olehnya adalah muktamad sebagaimana yang dinyatakan di dalam bab kelima fasal 29 ceraian (29.4).

Perlembagaan PUTRA

M/S 022

dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat penggantungan tersebut dikeluarkan. Fasal 17 : Perlucutan Keahlian 17.1 Tidak menyambung keahlian 17.2 Hilang dari pengetahuan persatuan tanpa sebab selama 12 bulan ke atas. 17.3 Terbukti secara perbuatan atau perkataan sebagai orang yang melanggar peraturan atau tidak setia atau tidak suka kepada dasar PUTRA. 17.4 Tdak membayar yuran keahlian tahunan tanpa alasan yang munasabah setelah diberi peringatan. 17.5 Meninggal dunia. Fasal 18 : Berhenti Menjadi Ahli 18.1 Tamat pengajiannya di Jordan. 18.2 Tidak menetap lagi di Jordan 18.3 Memohon berhenti menjadi ahli. Fasal 19 : Pemberitahuan dan Tindakan Perlucutan Keahlian 19.1 Sebelum membuat tindakan perlucutan keahlian, Majlis Mesyuarat PUTRA hendaklah memberitahu secara lisan dan disusuli secara bertulis kepada ahli tersebut berdasarkan kepada alasan yang diberikan dan ahli tersebut berhak merujuk hal itu kepada Majlis Mesyuarat PUTRA dalam tempoh 15 hari daripada tarikh surat itu dikeluarkan. 19.2 Perlucutan keahlian dikira sah selepas tempoh itu berakhir. Fasal 20 : Pemberian Semula Keanggotaan 20.1 Keanggotaan boleh diberi semula kepada mereka yang telah lucut keanggotaannya dengan sebab tidak membayar yuran keahlian tahunan dalam setahun di bawah fasal 17.4 sekiranya mereka membayar yuran keahlian tahunan pada tahun yang berikutnya. Fasal 21 : Yuran Keahlian 21.1 Yuran Pendaftaran Keahlian adalah sebanyak JD 1.500 21.2 Yuran Tahunan Ahli Rasmi adalah sebanyak JD 1.500 21.3 Yuran Tahunan Ahli Bersekutu adalah sebanyak JD 2.000 21.4 Yuran Tahunan Ahli Kehormat adalah sebanyak JD 2.000

M/S 07

Pindaan 2011


BAB KEEMPAT PENTADBIRAN

BAB KELAPAN KEWANGAN

Fasal 22 : Struktur Pentadbiran 22.1 Pentadbiran PUTRA dikendalikan Majlis Mesyuarat PUTRA seramai 7 orang yang terdiri daripada : 22.1.1 22.1.2 22.1.3 22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.1.7

Yang Dipertua Timbalan Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha Agung Timbalan Setiausaha Agung Bendahari Agung Timbalan Bendahari Agung

Fasal 23 : Haikal Struktur Pentadbiran (sila rujuk lampiran A) Fasal 24 : Kod surat menyurat 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7

Yang Dipertua Timbalan Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha Agung Timbalan Setiausaha Agung Bendahari Agung Timbalan Bendahari Agung

P01/01 P01/02 P01/03 P02/01 P02/02 P03/01 P03/02

Fasal 25 : Penjawatan 25.1 Jawatan Yang Dipertua dan Naib Yang Dipertua dipertandingkan di dalam pilihanraya umum. 25.2 Jawatan-jawatan selain yang dinyatakan dalam fasal 25.1 ditentukan dalam mesyuarat pertama Majlis Mesyuarat PUTRA pada setiap sesi pentadbiran baru.

Fasal 41: Sumber Kewangan 41.1 Yuran ahli. 41.2 Sumbangan derma daripada ahli. 41.3 Sumbangan derma daripada orang perseorangan. 41.4 Hasil daripada aktiviti-aktiviti PUTRA. 41.5 Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan dasar PUTRA. Fasal 42 : Pendapatan dan Pengeluaran Wang. 42.1 Setiap pendapatan, peruntukan, perbelanjaaan dan pengeluaran hendaklah dibuat secara rasmi dan akan dicatatkan dalam akaun Bendahari serta dimaklumkan dalam kepada Yang Dipertua. 42.2 Segala penggunaan dan pengeluaran wang adalah bertujuan untuk: 42.2.1 Pentadbiran dan urusan rasmi. 42..2.2 Membeli dan membaiki harta benda untuk peperluan PUTRA. 42.2.3 Bantuan atau sumbangan kepada ahli yang memerlukan. 42.2.4 Urusan sambutan pelajar baru atau tetamu khas atau perwakilan daripada kerajaan negeri. 42.2.5 Lain-lain yang difikirkan perlu. 42.3 Semua penggunaan (keluar masuk) mestilah dibuat secara bertulis kepada Bendahari Agung dan mendapat kelulusan daripada Yang Dipertua atau Majlis Mesyurat PUTRA. 42.4 Yang Dipertua berhak meluluskan peruntukan kewangan tidak melebihi JD100.000 dalam satu masa dengan persetujuan Bendahari Agung sebagaimana yang termaktub di dalam bab kelima fasal 31 ceraian (31.1) perkara 8. 42.5 Pengeluaran lebih daripada JD100.000 hendaklah mendapat persetujuan ahli Majlis Mesyuarat PUTRA.

Fasal 26 : Perletakan Jawatan 26.1 Perletakan jawatan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Yang Dipertua. Perlembagaan PUTRA

M/S 08

M/S 021

Pindaan 2011


39.4.2 Mencatat segala wang keluar masuk yang digunakan oleh jawatankuasa Suruhanjaya Pilihanraya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. 39.4.3 Membantu pengarah dan setiausaha jawatankuasa Suruhanjaya Pilihanraya menjalankan tugastugasnya.

26.2 Perletakan jawatan berkuatkuasa dalam tempoh 30 hari selepas tarikh penerimaan surat tersebut. 26.3 Ahli Majlis Mesyuarat PUTRA tersebut bertanggungjawab menjalankan tugas sebelum tempoh perletakan jawatan berkuatkuasa. Fasal 27 : Perlucutan Jawatan

39.5 AJK kecil Suruhanjaya Pilihanraya 39.5.1 Membantu mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan pilihanraya. Fasal 40 :Bantahan 40.1 Jika terdapat sebarang bantahan, hendaklah dibuat secara rasmi dan bukti terhadap kesahihan pilihanraya, maka bantahan tersebut hendaklah dibuat dalam tempoh 48 jam kepada jawatankuasa Suruhanjaya Pilihanraya selepas pengumuman dibuat .

27.1 Perlucutan jawatan ahli Majlis Mesyuarat PUTRA dikira apabila berlaku perlucutan keahlian sebagaimana termaktub di bawah fasal 17. 27.2 Tidak menghadiri mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang munasabah setelah diberi amaran. 27.3 Meninggalkan Jordan lebih daripada empat bulan tanpa alasan yang munasabah. Fasal 28 : Kekosongan jawatan 28.1 Kekosongan jawatan Yang Dipertua dan Setiausaha Agung hendaklah dipangku oleh timbalannya.Sekiranya berlaku kekosongan jawatan selepas itu, maka Majlis Mesyuarat PUTRA berhak melantik daripada kalangan ahli rasmi untuk mengisi kekosongan tersebut. 28.2 Jika berlaku kekosongan jawatan di dalam Majlis Mesyuarat PUTRa selain daripada yang dinyatakan di dalam fasal 28.1 , maka Majlis Mesyuarat PUTRA berhak membuat perlantikan baru di kalangan ahli rasmi bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut.

Perlembagaan PUTRA

M/S 020

M/S 09

Pindaan 2011


BAB KELIMA BIDANG KUASA DAN TANGGUNGJAWAB Fasal 29 : Bidang Kuasa Majlis Mesyuarat PUTRA 29.1 Berkuasa membuat keputusan kecuali menggubal atau meminda perlembagaa. 29.2 Berkuasa membatalkan sesuatu aktiviti yang bertentangan dengan dasar dan perlembagaan PUTRA. 29.3 Berhak melantik pengerusi mesyuarat agung dari kalangan ahli rasmi PUTRA. 29.4 Berhak membuat sebarang pentafsiran bagi sebarang kekeliruan yang timbul dalam mana-mana peruntukan perlembagaan ini bersama kehadiran penasihat dan segala pentafsiran yang dibuat olehnya adalah muktamad. 29.5 Berhak menapis dan megubahsuai segala usul yang dikemukakan untuk dibahaskan di dalam mesyuarat agung. 29.6 Berhak melantik mana-mana ahli rasmi untuk menggantikan mana-mana jawatan di dalam Majlis Mesyuarat PUTRA jika berlaku kekosongan. 29.7 Berkuasa mengesahkan perlucutan keahlian mana-mana ahli yang melanggar Fasal 17.4 29.8 Bertindak sebagai badan disiplin dan tatatertib bersama lembaga penasihat. 29.9 Berkuasa membentuk jawatankuasa khas apabila diperlukan. 29.10 Berhak melantik wakil yang sesuai daripada ahli rasmi ke mana-mana pertemuan, konvensyen dan aktiviti yang dilakukan oleh badan-badan pelajar atau kerajaan samada di dalam atau di luar Jordan. 29.11 Menubuhkan Suruhanjaya Pilihanraya. 29.12 Melantik Pengarah mesyuarat agung. 29.13 Berhak membentuk mana-mana biro yang dianggap perlu berdasarkan kepada keadaan semasa. Fasal 30 : Bidang Kuasa Lembaga Penasihat 30.1 Bertindak sebagai badan disiplin dan tatatertib bersama Majlis Mesyuarat PUTRA. 30.2 Bertanggungjawab memberi khidmat nasihat dan bimbingan bagi melicinkan perjalanan pentadbiran PUTRA.

Perlembagaan PUTRA

M/S 010

Fasal 38 : Tugas- tugas Am Suruhanjaya Pilihanraya 38.1 Melaksanakan urusan pilihanraya termasuk menyemak daftar 窶電aftar pemilih untuk Pilihanraya. 38.2 Memberi kerjasama dalam melicinkan perjalanan mesyuarat agung. 38.3 Membilang undi setelah pengundian dijalankan 38.4 Menjaga segala amanah yang diserahkan berhubung dengan pilihanraya. 38.5 Mengadakan peraturan khas pilihanraya. Fasal 39 : Tugas-tugas Khas 39.1 Pengarah Suruhanjaya Pilihanraya 39.1.1 Mempengerusikan mesyuarat Suruhanjaya Pilihanraya dan menjaga polisi pilihanraya. 39.1.2 Mengesahkan kertas keputusan pilihanraya bersama setiausahanya. 39.1.3 Mengisytiharkan keputusan pilihanraya. 39.1.4 Memastikan kelancaran kerja Suruhanjaya Pilihanraya. 39.2 Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pilihanraya 39.2.1 Membantu dan bekerjasama dengan pengarah Suruhanjaya Pilihanraya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. 39.3.Setiausaha Suruhanjaya Pilihanraya 39.3.1 Menjemput untuk mesyuarat jawatankuasa Suruhanjaya Pilihanraya dengan pengetahuan pengarahnya. 39.3.2 Melaksanakan keputusan jawatankuasa Suruhanjaya Pilihanraya. 39.3.3 Mengesahkan kertas keputusan pilihanraya bersama pengarahnya. 39.4 Bendahari Suruhanjaya Pilihanraya 39.4.1 Bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal yang berkaitan dengan kewangan.

M/S 019

Pindaan 2011


BAB KETUJUH PILIHANRAYA Fasal 35 : Tarikh Pilihan 35.1 Pilihanraya PUTRA hendaklah diadakan sebelum atau pada hari mesyuarat agung. Fasal 36 : Bentuk Pilihanraya 36.1 Pilihanraya adalah berbentuk pilihanraya bebas dan terbuka kepada semua ahli PUTRA. Fasal 37 : Suruhanjaya Pilihanraya 37.1 Suruhanjaya Pilihanraya PUTRA adalah sebuah badan bebas dan berkecuali yang ditubuhkan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA. 37.2 Dilantik oleh Majlis Mesyuarat PUTRA dari kalangan ahli yang bukan Majlis Mesyuarat PUTRA selewat-lewatnya dua puluh hari sebelum mesyuarat agung diadakan. 37.3 Suruhanjaya Pilihanraya adalah terdiri daripada : 37.3.1 Pengarah Pilihanraya Suruhanjaya. 37.3.2 Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pilihanraya. 37.3.3 Setiausaha Pilihanraya Suruhanjaya. 37.3.4 Bendahari Suhanjaya Pilihanraya 37.3.5 Ajk kecil Pilihanraya Suruhanjaya 37.4 Tempoh AJK Suruhanjaya Pilihanraya berakhir dengan terbentuk pentadbiran baru PUTRA. 37.5 Lain-lain hal 37.5.1 Suruhanjaya Pilihanraya tidak dibenarkan berkempen sama sekali 37.5.2 Suhanjaya Pilihanraya hanya berhak mengundi dan tidak berhak diundi di dalam pihanraya tersebut. 37.5.3 Penetapan tarikh pilihanraya ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihanraya dengan kerjasama Majlis Mesyuarat PUTRA. 37.5.4 Peraturan pilihanraya adalah ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihanraya. 37.5.5 Keputusan pilihanraya adalah muktamad selepas disahkan oleh pengarah dan setiausaha Suruhanjaya Pilihanraya. Perlembagaan PUTRA

M/S 018

30.3 Berhak dijemput menghadiri mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA. 30.4 Menjadi tempat rujukan Majlis Mesyuarat PUTRA untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Fasal 31 : Bidang Tugas Khas Ahli Majlis Mesyuarat PUTRA 31.1 Yang Dipertua 31.1.1 Mempengerusikan mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA serta berhak menentukan keputusannya setelah mendapat undi majoriti . 31.1.2 Memimpin PUTRA serta bertanggungjawab ke atas kemajuannya serta menyelesaikan sebarang masalah berkaitan dengan PUTRA. 31.1.3 Mewakili PUTRA dalam hubungan sesama ahli atau pihak luar samada di dalam atau di luar Jordan. 31.1.4 Menandatangani surat-surat akuan pengesahan bersama Setiausaha Agung. 31.1.5 Menandatangani resit-resit atau dokumen kewangan bersama Bendahari Agung. 31.1.6 Berhak menghadiri mana-mana mesyuarat biro atau bersuara. 31.1.7 Mengesahkan keahlian ahli bersama Setiausaha Agung. 31.1.8 Berhak meluluskan peruntukan kewangan tidak melebihi JD 100.00 dengan persutujuan Bendahari Agung. 31.1.9 Berhak menggunakan budi bicara di dalam menentukan sebarang masalah yang memerlukan tindakan segera. 31.1.10 Memberi arahan untuk mengadakan mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA. 31.1.11 Mengeluarkan kenyataan umum kepada ahli dan kepada pihak-pihak tertentu. 31.2 Timbalan Yang Dipertua 31.2.1 Memangku jawatan Yang Dipertua ketika ketiadaannya. 31.2.2 Membantu dan bekerjasama dengan Yang Dipertua di dalam tugas-tugasnya. 31.2.3 Memangku jawatan Yang Dipertua secara langsung semasa perletakan jawatan Yang Dipertua. M/S 011

Pindaan 2011


31.2.4 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Majlis Meyuarat PUTRA. 31.3 Naib Yang Dipertua 31.3.1 Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan siswi. 31.3.2 Memangku jawatan Timbalan Yang Dipertua ketika ketiadaannya. 31.3.3 Bertanggungjawab memimpin dan menguruskan hal ehwal siswi. 31.3 4 Mempengerusikan mesyuarat bahagian siswi apabila diperlukan dengan persetujuan Yang Dipertua. 31.3.5 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Majlis Mesyuarat PUTRA. 31.4 Setiausaha Agung 31.4.1 Menyediakan surat-surat pekeliling mesyuarat agung,mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA dengan arahan Yang Dipertua. 31.4.2 Menyediakan agenda mesyuarat agung. 31.4.3 Mengendalikan urusan surat menyurat dengan arahan atau pengetahuan Yang Dipertua. 31.4.4 Menyimpan dan merekodkan surat keluar masuk PUTRA 31.4.5 Menyimpan fail-fail PUTRA. 31.4.6 Menyediakan laporan tahunan PUTRA untuk dibentangkan di dalam mesyuarat agung. 31.4.7 Memangku jawatan Yang Dipertua semasa ketiadaan Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua. 31.4.8 Mengesahkan keahlian bersama Yang Dipertua. 31.4.9 Mempengerusikan AJK kecil setiausaha bagi melicinkan pentadbiran. 31.4.10 Menyedia dan menyimpan senarai nama dan maklumat ahli PUTRA. 31.4.11 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Majlis Mesyuarat PUTRA.

Perlembagaan PUTRA

M/S 012

33.1.2 Apabila permohonan yang dikemukan kepada ahli Majlis Mesyuarat PUTRA secara bertulis mewakili satu perdua daripada jumlah ahli. 33.1.3 Sekiranya ahli mesyuarat tidak melebihi daripada separuh daripada jumlah keseluruhan ahli maka mesyuarat tersebut dikira sebagai Mesyuarat Agung Khas. 33.2 Persediaan dan peratuaran Mesyuarat Agung Khas atau Tergempar adalah merujuk kepada bab keenam fasal 33 ceraian (33.2) dan (33.3) . 33.3 Surat jemputan mesyuarat hendaklah diedarkan selewatlewatnya tiga hari sebelum mesyuarat diadakan. Fasal 34: Mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA. 34.1 Mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA adalah dianggotai oleh ahli Majlis Mesyuarat yang dilantik seramai tujuh orang berdasarkan bab keempat fasal 22 ceraian 22.1 . 34.2 Hendaklah diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. 34.3 Dipengerusikan oleh Yang Dipertua PUTRA. 34.4 Hendaklah dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ahli Majlis Mesyuarat PUTRA. 34.5 Diadakan untuk membincang dan merancang perjalanan persatuan berdasarkan peruntukan di dalam perlembagaan . 34.6 Setiap ahli Majlis Mesyuarat PUTRA hendaklah bertanggungjawab di atas setiap keputusan atau resolusi yang diputuskan di dalam mesyuarat. 34.7 Keputusan mesyuarat adalah muktamad.

M/S 017

Pindaan 2011


BAB KEENAM MESYUARAT Fasal 32: Mesyuarat Agung Tahunan 32.1 Hendaklah diadakan sekali setahun. 32.2 Hendaklah dihadiri oleh lebih separuh daripada jumlah ahli PUTRA berdasarkan bab ketiga fasal 14 ceraian ( 14.1 ) perkaara (1),(2) dan (3) , ceraian ( 14.2) perkara (1) , (2) dan (3), ceraian (14.3) perkara (1) dan ceraian (14.4) perkara (1) . 32.3 Dipengerusikan oleh pengerusi yang dilantik oleh ahli Majlis Mesyuarat PUTRA. 32.4 Menyuarat Agung boleh dimulakan sesudah berlalu masa dari tempoh yang ditetapkan di dalam surat jemputan rasmi apabila dihadiri oleh satu perlima ahli , tetapi sebarang bentuk pengundian tidak boleh dijalankan kecuali setelah kehadiran ahli melebihi separuh ,jika tidak mesyuarat akan diadakan semula pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Mesyuarat PUTRA. 32.5 Apabila berlaku persamaan jumlah undi , maka pengerusi berhak memberi undi pemutus. 32.6 Dua orang setiausaha mesyuarat agung hendaklah dipilih di dalam mesyuarat dan pengerusi tidak berkuasa lagi membuat gantian. 32.7 Peraturan mesyuarat agung tertakluk kepada peraturanperaturan yang ditetapkan oleh ahli majlis mesyuarat PUTRA yang diedarkan bersama surat jemputan dan laporan mesyuarat. 32.8 Surat jemputan mesyuarat hendaklah diedarkan sekurangkurangnya tiga hari sebelum mesyuarat diadakan. 32.9 Keputusan mesyuarat agung adalah muktamad dan dikuatkuasakan selepas keputusan tersebut dibuat. 32.10 Mana-mana ahli yang tidak hadir disebabkan keuzuran boleh mewakilkan undi atau sebarang usul kepada ahli lain secara bertulis melalui borang yang disediakan dan setiap ahli hendaklah diwakili oleh dua orang wakil. Fasal 33: Mesyuarat Agung Khas atau tergempar 33.1 Diadakan berdasarkan kepada : 33.1.1 Apabila dirasakan perlu oleh Majlis Mesyuarat PUTRA. Perlembagaan PUTRA

M/S 016

31.5 Timbalan Setiausaha Agung 31.5.1 Mencatat,menyedia, menyimpan minit-minit mesyuarat Majlis Mesyuarat PUTRA. 31.5.2 Menyedia , mencatat dan menyimpan minit-minit mesyuarat siswi apabila mesyuarat bahagian sisiwi diadakan dengan persetujuan Yang Dipertua. 31.5.3 Menyediakan senarai nama dan maklumat ahli PUTRA bahagian siswi. 31.5.4 Memangku jawatan Naib Yang Dipertua semasa ketiadaannya. 31.5.5 Bekerjasama dan membantu Setiausaha Agung dalam menjalankan tugas-tugasnya. 31.5.6 Menyediakan laporan tahunan bahagian siswi untuk diserahkan kepada Setiausaha Agung. 31.5.7 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Majlis Mesyuarat PUTRA. 31.6 Bendahari Agung 31.6.1 Bertanggungjawab di atas segala urusan kewangan PUTRA. 31.6.2 Bertanggungjawab terhadap kutipan wang yuran daripada ahli PUTRA. 31.6.3 Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk dibentangkan didalam Mesyuarat Agung. 31.6.4 Menyediakan penyata keluar masuk wang PUTRA. 31.6.5 Menandatangani resit-resit atau dokumen kewangan PUTRA bersama Yang Dipertua. 31.6.6 Bertanggungjawab terhadap hak milik PUTRA. 31.6.7 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Majlis Mesyuarat PUTRA. 31.7 Timbalan Bendahari Agung 31.7.1 Membantu dan bekerjasama dengan Bendahari Agung dalam menjalankan tugas-tugasnya. 31.7.2 Bertanggungjawab terhadap kutipan wang yuran yuran bahagian siswi. 31.7.3 Menyediakan penyata keluar masuk wang PUTRA bagi pihak siswi. 31.7.4 Menyediakan laporan kewangan siswi untuk diserahkan kepada Bendahari Agung.

M/S 013

Pindaan 2011


Fasal 32 : Bidang tugas umum Biro-Biro PUTRA 32.1 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Ahli Majlis Mesyuarat PUTRA. 32.2 Bekerjasama dengan biro-biro lain Fasal 33 : Bidang tugas khas biro-biro PUTRA 33.1 Biro Penerangan Dan Penerbitan 33.1.1 Bertanggungjawab menerbitkan majalah-majalah dan risalah-risalah rasmi PUTRA. 33.1.2 Mewujudkan hubungan dengan badan-badan kebajikan pelajar di dalam dan luar Jordan. 33.1.3 Membantu menjayakan setiap program melalui aktiviti penerangan dan penerbitan. 33.1.4 Bertanggungjawab mengeratkan hubungan antara ahli dan anak-anak Negeri Terengganu di dalam dan luar Jordan.

33.4 Biro Dakwah Dan Pendidikan 33.4.1 Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal akademik dan pengajian ahli. 33.4.2 Merancang dan melaksanakan program ilmiah bagi meningkatkan prestasi kecemerlangan akademik ahli. 33.4.3 Berusaha merancang program yang berbentuk pentarbiyahan kepada ahli. 33.4.4 Melaksanakan program-program pada hari kebesaran Islam.

33.5 Biro Zakat Dan Sedekah

33.2 Biro Kemasyarakatan dan Sukan 33.2.1 Menguruskan perkara yang berkaitan dengan kebajikan ahli PUTRA. 33.2.2 Membantu AMM menyambut kedatangan delegasi atau tetamu dari Terengganu. 33.2.3 Merancang program yang boleh mengeratkan hubungan silaturrahim antara anak-anak Terengganu. 33.3 Biro Ekonomi 33.3.1 Bertanggungjawab dalam pengurusan ekonomi PUTRA. 33.3.2 Berusaha meningkatkan kewangan PUTRA 33.3.3 Menganjurkan program-program yang berkaitan dengan ekonomi.

Perlembagaan PUTRA

Page 14

Page 15

Pindaan 2011

PERLEMBAGAAN PUTRA LATEST  

*latest pindaan 2011

PERLEMBAGAAN PUTRA LATEST  

*latest pindaan 2011

Advertisement