Page 1


เดอะลีดเดอร์

THE LEADER ใบสมัครสมาชิก ชือ่ .................................. นามสกุล .................................... อายุ .......... ปี อาชีพ .................................. บ้านเลขที่ ......... หมูบ่ า้ น .............................. หมูท่ ี่ ....... ถนน ...............................ซอย ........................... ต�ำบล/ แขวง .......................... อ�ำเภอ/เขต .............................. จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์ ............ โทรศัพท์ ...................... โทรศัพท์มือถือ ......................... E mail ........................... สมัครสมาชิก (...) 1 ปี (6 เล่ม) 500 บาท (...) 2 ปี (12 เล่ม) 900 บาท ช�ำระเงินโดย (...) เงินสด (...) โอนเงินทางธนาคาร ในนาม พจก 14 พับลิเคชั่น บ/ช ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด สาขาอาคารอับดุลราฮิม บ/ช กระแสรายวันเลขที่ 0313008559 **โอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์ที่หมายเลข 02-732-5564 หรือส่ง Email : thaqalayn12@gmail.com

2 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


เดอะลี ด เดอร์ THE LEADER

วารสารรายสามเดือนเพื่อการน�ำของโลกอิสลาม

ผู้อ�ำนวยการ : Director เชคมุฮัมมัด นาอีม ประดับญาติ Sheikh Mohd. Naeem Pradabyart บรรณาธิการอ�ำนวยการ : Editor-in-Chief นรา อิลาชาน Nara Ilachan บรรณาธิการบริหาร : Managing Editor อรุณ เด่นยิ่งโยชน์ Aroon Denyingyoch กองบรรณาธิการ : Section Editor ปกรณ์ ปานโด๊ะ จักษุ แย้มแสงสังข์ ซารีฟ แสงวิมาน ชาญชัย พุ่มประพันธ์ ประวิทย์ ประดับญาติ คุณาวุฒิ รัมมะภาพ สมชาติ หมาดบ�ำรุง ภูวนันท์ กนกหงษ์ ออกแบบรูปเล่ม : Design/Artwork ส�ำนักพิมพ์14 พับลิเคชั่น E-mail : thaqalayn12@gmail.com โทร. 0-2732-5563 โทรสาร 0-2732-5564 จัดพิมพ์โดย : Published by สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม 8/7 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย ซอย 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 E mail : thaqalayn12@gmail.com โทร. 0-2732-5563 โทรสาร 0-2732-5564

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556 Vol. 1 No.1 September-October 2013

สารบัญ

หน้ า

บทบรรณาธิการ 4 สุลต่านโอมานพบปะท่านผู้น�ำสูงสุด 6 รัฐบาลอิสลามกับการคุกคาม ของจักรวรรดินิยม 8 ภาพลักษณ์ท่านผู้น�ำสูงสุด 18 ซุนนีจงเป็นซุนนี ชีอะฮ์ก็จงเป็นชีอะฮ์ แต่พวกท่านต้องจับมือกันไว้ 21 ค�ำปราศรัยต่อเจ้าหน้าที่กิจการฮัจญ์ 23 อะฮ์ลุลบัยต์ในฐานะสะลัฟ อัซซอและฮ์ 29 ผ่าวิกฤติการณ์ซีเรียและอียิปต์ 40 Leaders in Focus 55

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 3


EDITORIAL บทบรรณาธิการ

4 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556

thaqalayn12@gmail.com


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 5


สุลต่านโอมาน พบปะผู้น�ำสูงสุด สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

6 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 7


รัฐบาลอิสลาม

กับการคุกคาม ของจักรวรรดินิยม

8 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 9


10 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 11


12 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 13


14 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 15


16 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 17


ภาพลักษณ์ท่านผู้น�ำสูงสุด เกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล

18 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


ข้าพเจ้าเห็นเมสสิอาฮ์ ในตัวผู้น�ำอิหร่าน

หวังว่า ฯพณฯ จะได้เป็น เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 19


ซัยยิดมุศฏอฟา คาเมเนอี บุตรชายท่ านผู้น�ำสูงสุดในปั จจุบัน

ความระมัดระวังเกี่ยวกับเงินส่วนกลาง

20 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


ซุนนีจงเป็นซุนนี ชีอะฮ์ก็จงเป็นชีอะฮ์ แต่พวกท่านต้องจับมือกันไว้

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 21


22 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


ค�ำปราศรัย

ต่อคณะเจ้าหน้าที่ กิจการฮัจญ์

อายะตุลลอฮ์

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

ผู้น�ำสูงสุด ทางจิตวิญญาณ

สาธารณรัฐอิสลาม แห่งอิหร่าน

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 23


24 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 25


26 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 27


28 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


อะฮ์ลุลบัยต์ ในฐานะ

สะลัฟ อัซซอและฮ์

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 29


(แผนภูมิที่ 1) อาณาเขตอาณาจักรอิสลามในสมัยราชวงศ์อุมัยยะฮ์ และคอลีฟะฮ์ ของพวกเขาทั้งหมด 14 คน ซึ่งปกครองระหว่าง ค.ศ.661-750 รวมเวลา 90 ปี

30 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


(แผนภูมิที่ 2) อิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (สีม่วง) กับผู้ปกครองราชวงศ์ อุมัยยะฮ์ (สีเหลือง) ระหว่าง ค.ศ. 656-750

ถ้ายึดหลักวจนะบทหนึ่งของท่าน ศาสดา (ศ็อลฯ)ที่กล่าวว่ายุคคอ ลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรมจะมีระยะเวลา 30 ปีดังนั้นระยะเวลาของคอลีฟะฮ์ 4 ท่านแรกจะได้ประมาณ 29 ปี 3 เดือน อีก 7 เดือนที่เหลือหลังจากอะ ลีถูกลอบสังหารแล้วนักวิชาการส่วน ใหญ่ถือว่าต�ำแหน่งคอลีฟะฮ์ตกมา เป็นของอิมามฮาซันบุตรชายคนโต ของ อะลี จนถึงเมื่อท่านสละต�ำแหน่ง ตามข้อตกลงกับมุอาวิยะฮ์ บุตร อบีซุฟยาน

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 31


(แผนภูมิที่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในตระกูลอุมัยยะฮ์

32 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


(แผนภูมทิ ี่ 4) ความสัมพันธ์ของลูกหลานตระกูลบนีฮาชิมผ่านทางอับดุล มุฏฏอลิบ บินฮาชิม

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 33


(แผนภูมทิ ี่ 5) อาณาเขตอาณาจักรอิสลามในสมัยราชวงศ์อบั บาสิยะฮ์ และคอลีฟะฮ์ 15 คนแรก ซึ่งปกครองระหว่าง ค.ศ.750-892 รวมเวลา 142 ปี

34 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


(แผนภูมิที่ 6) อิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (สีม่วง) กับผู้ปกครองราชวงศ์อับ บาสิยะฮ์ (สีฟ้า) ระหว่าง ค.ศ. 743-868

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 35


(แผนภูมิที่ 7) อิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (สีม่วง) กับผู้ปกครองราชวงศ์อับ บาสิยะฮ์ (สีฟ้า) ระหว่าง ค.ศ. 860-960

36 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


(แผนภูมิที่ 8) อิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (สีม่วง) กับอิมามแห่งอะฮ์ลิซ ซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ (สีฟ้า) ระหว่าง ค.ศ. 655-760

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 37


(แผนภูมิที่ 9) อิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (สีม่วง) กับอิมามอะฮ์ลิซซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ (สีฟ้า) และนักรวบรวมฮะดีษทั้ง 6 คน (สีเขียว ระหว่าง ค.ศ. 740-850

38 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


ภาพสตรีเปลือยส่วนบนของร่างกายที่อยู่ในวังกุศอยร์ อัลอัมเราะฮ์ ของคอลีฟะฮ์ราชวงศ์อุมัยยะฮ์

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 39


ผ่ า วิกฤติการณ์

ซีเรียและอียิปต์

40 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างประชากรซีเรีย

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 41


บะชัร อัลอัซซัด ละหมาดญะมาอะฮ์ ร่วมกับประชาชน และเชคอะฮ์มัด บัดรุดดีน ฮัซซูน มุฟตีสูงสุดของซีเรีย ซึ่งอยู่ในมัซฮับชาฟิอี

42 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


แผนภูมิที่ 2 ประชากรซุนนีและชีอะฮ์ในประเทศต่างๆ

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 43


44 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


จันทร์เสี้ยวชีอะฮ์และจันทร์เสี้ยวซุนนี

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 45


(ซ้าย) อาณาจักรยูดาห์ในอุดมคติ (ขวา) กษัตริย์อับดุลลอฮ์ แห่งซาอุดิอาระเบียกับ ดร. มุฮัมมัด มุรซี

46 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


(ซ้าย) พลเอกอับดุลฟัตตะฮ์ อัลซีซีผู้บัญชาการทหารกับนายอัดลี มันซูร ประธานาธิบดีรักษาการของอียิปต์ (กลาง) อิมาดุดดีน อับดุลฆอฟูร หัวหน้าพรรคนูร (ขวา) เชคอะฮ์มัด อัตตอยยิบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 47


(ซ้าย) เชคยูซุฟ ก็อรฎอวีย์ (กลาง) ซัยนุลอาบิดีน บินอะลี (ขวา) โดนัลด์รัมส์เฟลด์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งพบกับซัดดัม ฮุซเซนระหว่างสงคราม 8 ปีกับอิหร่าน

48 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 49


(ซ้าย) มุฮัมมัด กุฏฏุบ น้องชายของซัยยิด กุฏฏุบ (ที่สองจากซ้าย) อบุลอะอ์ลา อัลเมาดูดี ผู้ก่อตั้งขบวนการญะมีอัต อิสลามี (ที่สองจากขวา) เจ้าชายนาญิบ อัลซาอุ๊ด มกุฏราชกุมารซาอุดิอาระเบียผู้ล่วงลับ (ขวา) ประธานาธิบดี กะมาลอับดุลนาซิรแห่ง อียิปต์ผู้ล่วงลับ

50 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


ความพ่ายแพ้ของอิควานอัล มุสลิมีนในสนามการเมืองอียิปต์ เนื่องจากกรรมการลงมาเล่นเอง จึง ได้รับเสียงไชโยโฮ่ร้องจากผู้ปกครอง ซาอุดิอาระเบียและมหาอ�ำนาจตะวัน ตกอย่างกึกก้องสนั่นหวั่นไหว และ กรรมการยังไปไกลถึงขนาดที่ขับไล่ อิควานอัลมุสลิมีนออกไปจากสนาม การเมืองอียิปต์ ด้วยการสั่งให้อิควาน อัลมุสลิมีนเป็นองค์กรนอกกฎหมาย

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 51


52 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 53


54 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


s r e d a e L

s u c o F in

One Picture Speaks Millions Words.

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 55


56 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556


"King Abdullah" al-Saud's illegitimate kids "ทุกข์ของบังเลาะกับลูกๆ" อ้ายคนใส่หมวกด�ำมันดื้อเลยโดนฆ่า ส่วนอ้ายสามคนข้างหน้า ชาวบ้านเขาระอาเลยไล่ออก ก็เหลืออีกสามคนเนียะไม่รู้จะเลี้ยง รอดหรือปล่าว..."

ขอบคุณภาพจาก http://muslimvilla.smfforfree.com

THE LEADERS Vol. 1 No. 1 September-October 2013 57


58 เดอะลีดเดอร์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556

The Leader Magazine Vol.1  

เดอะลีดเดอร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน - ตุลาคม 2556 -รัฐบาลอิสลามกับการคุกคามของจักรวรรดินิยม -อะฮ์ลุลบัยต์ในฐานะ สะลัฟ อัซซอและฮ์ -ผ่าวิกฤ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you