Page 1

art work


Saharat Sueanarat GRAPHIC DESIGNER

“Hello.Welcome to my portfolio.

I am Saharat Suenarang I am a graphic desigh from DPU. Hope you all like my works THANK YOU

CONTACT inwganja@mail.com 088-438-0328 02-526-97-02 117/83 m.8 Bang Khen Nonthaburi 11000 TamSbaY

SKILL Graphic design Ui design Drawing

SOFTWARE

Personal informations ช�่อ : นาย สหรัฐ เสือนาราง ช�่อเลน : ตาม วันเกิด : 24/08/2533 สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ น้ำหนัก : 70 สวนสูง : 175 กรุปเลือด : โอ

EDUCATION LOREM IPSUM 2008 2012 2016

มัธยม ม.3 โรงเร�ยนบางมูลนากภูมิว�ทยาคม ปวช. โรงเร�ยนเทคโนโลยีสยามบร�หารธุรกิจ(SBAC)นนทบุร� ปร�ญญาตร� มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย (DPU)

Photoshop Illustrator Indesign

work experience 2014

รานโกแอดโวไทซ�่ง.. ออกแบบโลโก และติดตั้งปายโฆษณา

2016

Blognone Graphic Design

Premiere Pro

HOBBIES FOOTBALL, MUSIC


character design

01


character design


logo design

02


LOGO DESIGN

1. DPU GREEN

4. ข�งดอง ศิลปกรรม

7. หวยปล็ดหนี้

2. EO NAIL POLISN

3. พญาชาละวัน

5. ลอดดาก FC.

6. เพจแมนซ�ตี้ทีมนี้พี่รัก

8. เว็ปSBO212


LOGO DESIGN

9. ศร�สมาตร 212

11. เพจหงษแดงสนามแตก

10. เว็ปSBO212

12.หมอหนองสองดวง


Photo graphy

03


Photo graphy

photo by TamSbaY


Photo graphy


corporate identity

04


corporate identity

เปอรเซนตการใชสีขององคกร

MOOD & TONE Pantone P Process Black C R : 35 G : 31 B : 32 C : 0% M : 0% Y : 0% K : 100% HEX : #231F20

Pantone P Process White C R : 255 G : 255 B : 255 C : 0% M : 0% Y : 0% K : 0% HEX : #FFFFFF

สีดำ : 30% สีขาว : 70%

30%

RGB : ใชกับสื่อดิจ�ตอล CMYK : ใชกับสื่อสิ่งพิมพ HEX : ใชกับงานเว็ปไซร

70%


STATIONERY

REFERENCE

LOGO

TS +

+

INTERIOR POSTER

+ TAMSBAY

แรงบันดาลใจ : ໚¹¡ÒùÓàÍÒª×è͵ÑÇ‹ÍÁÒ·Ó໚¹âÅâ¡ŒáÅÐÁÕ¡ÃͺãËŒ´Ù¶Ö§¤ÇÒÁàÃÕº§‹ÒµÑÇÍÑ¡Éà àÍÒÁÒµ‹Í¡Ñ¹äËŒ´ÙàËÁ×͹¨Ñ¡ÂÒ¹à¾ÃÒЪͺáçºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒà¡Ô´äÍà´Õ¹Õé¢Öé¹ÁÒ ÊÕ´Ó à»š¹ÊÕ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ·Ñé§ã¹á§‹¢Í§¤ÇÒÁÊдǡʺÒ¡Òû¡»‡Í§ ÊÕ¢ÒÇ à»š¹ÊÕ·ÕèËÁÒ¶֧¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸ÔìÍ‹ҧÂÔè§ ¨Ñ´ÍÂً㹡ÅØ‹Á¢Í§¡Òà »¡»‡Í§ ÊÌҧÊѹµÔ ʺÒÂ

STATIONERY

You will find a different tune as never seen before.

MOOD&TONE

TYPOGRAPHY TP Tankhun (㪌㹧ҹºÔǺʹ)

Pantone P Process Black C R : 35 G : 31 B : 32 C : 0% M : 0% Y : 0% K : 100% HEX : #DE4D39

¤Ø³ áʧ·Í§ ʋͧÍÓä¾Ã ºÃÔÉÑ· eo nail polish ¨Ó¡Ñ´ àÅ¢·Õè 18 «ÍÂ.àÊÃÕä·Â ¶¹¹.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ á¢Ç§.¾ÞÒä·Â ࢵ.´ØÊÔµ 12300

Pantone P Process White C R : 255 G : 255 B : 255 C : 0% M : 0% Y : 0% K : 0% HEX : #3090A6

¼ÙŒºÃÔËÒà ·ÕèÍÂÙ‹ 117/83 Á.8 µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 àºÍÏ : 0884380328

·ÕèÍÂÙ‹ 117/83 Á.8 µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 inwganja@hotmail.com 0884380328

RGB : 㪌¡ÑºÊ×èÍ´Ô¨ÔµÍÅ CMYK : 㪌¡ÑºÊ×èÍÊÔ觾ÔÁ¾ HEX : 㪌¡Ñº§Ò¹àÇç»ä«Ã

ABCDEfghIJKL mnop QRSTUVW XYZ+@#%?ß&ß 1234567890 abcdefghijkl mnopqrstuvw xyz+@#%?ß&ß 1234567890

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ Þ®¯°±²³´µ¶· ¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÃÅÇÈÉÊËÌÍÎ 1234567890

EDPenSook (㪌ÊÓËÃѺËÑÇàÃ×èͧ) 24 ¾ÄȨԡÒÂÒ¹ 2558

à»ÍÏૹµ¡ÒÃ㪌Êբͧͧ¤¡Ã ÊÕÊŒÁ : 60%

24 ¾ÄȨԡÒÂÒ¹ 2558

àÃÕ¹¤Ø³ ¤Ø³ ÊËÃÑ° àÊ×͹ÒÃÒ§ àÃ×èͧ ¤ÇÒÁ໚¹ÁҢͧͧ¤¡Ã

40%

60%

eo nail polisn ໚¹¹éÓÂÒ·ÒàÅçºà©¾ÒСÅØ‹Á·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ໚¹µÑÇàͧ º‹§ºÍ¡¶Ö§ á¹Ç´¹µÃÕ ¡ÒÃᵋ§µÑÇÁÕÊäµÅà»š¹àÍ¡Åѡɳà»š¹¢Í§µÑÇ àͧªÍº·ÒàÅçºÊմӾǡऌҹÔÂÔÁàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “ÍÕâÁÃçͤ” ÍÕâÁ‹ÍÁÒ ¨Ò¡ÍÕâÁªÑè¹¹ÑÅÎÒÏ´¤ÍáËÅ‹§¡Óà¹Ô´»ÅÒ¤ÃÔʵ·ÈÇÃÃÉ 1980 ÁÕÃٻẺÍÔ¹´ÕéÍ͡ẺÎÒÏ´¤Í¾Ñ§¡µŒ¹¡Óà¹Ô´·ÕèÇͪԧµÑ¹ ´Õ.«Õ

ÊÕà¢ÕÂÇ : 40%

à¹×èͧ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· Eo nail polisn ໚¹ºÃÔÉÑ·ãËÁ‹áÅÐáËÇ¡¨Ò¡à´ÔÁ¢Í§ ÂÒ·ÒàÅ纷ÕèÕÁÒ·Ñé§ËÁ´¨Ö§¢ÍàªÔުǹÁÒªÁ§Ò¹·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´âªÇ

Saharat Sueanarang

1234567890

TP Tankhunr (㪌ÊÓËÃѺʋǹà¹×éÍËÒ)

à¹×èͧ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· Eo nail polisn ໚¹ºÃÔÉÑ·ãËÁ‹áÅÐáËÇ¡¨Ò¡à´ÔÁ¢Í§ ÂÒ·ÒàÅ纷ÕèÕÁÒ·Ñé§ËÁ´¨Ö§¢ÍàªÔުǹÁÒªÁ§Ò¹·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´âªÇ

·ÕèÍÂÙ‹ 117/83 Á.8 µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 inwganja@hotmail.com 0884380328

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

¹Ò ÊËÃÑ° àÊ×͹ÒÃÒ§

¹Ò ÊËÃÑ° àÊ×͹ÒÃÒ§ ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ

·ÕèÍÂÙ‹ 117/83 Á.8 µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 inwganja@hotmail.com 0884380328

ABCDEfghIJKL mnop QRSTUVW XYZ+@#%?ß&ß 1234567890 abcdefghijkl mnopqrstuvw xyz+@#%?ß&ß 1234567890

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ Þ®¯°±²³´µ¶· ¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÃÅÇÈÉÊËÌÍÎ 1234567890


Application design

05


Application DESIGN

APPLICATION DESIGN


Application DESIGN

แอพลิเคชั่นสงเสร�มการทองเที่ยว ชาละวันพาเที่ยว


Web design

06


web DESIGN

ออกแบบหนาเว็ปไซร www.sbo212.com


content design

07


content design


content design


content design


video

08


video

01 ทำคลิปไฮไลท เพจแมนซ�ทีมนี้พี่รัก..

02 ทำคลิปว�จารณปากเกร็ด

03 ทำคลิปว�จารณมวยหูวัชระชัย


FRQWDFW ZRUN

Protfolio Saharat  

Protfolio Saharat

Protfolio Saharat  

Protfolio Saharat

Advertisement