POPintro 2 - user manual

Page 1

POPintro2

DAB+/FM Radio

Brukerveiledning


Innhold P.3 Din digitalradio ........................................................................................

P.4

Slå radioen på med hovedstrøm .............................................................

P.5 P.5

Endre modus ...........................................................................................

P.5

Volumkontroll ..........................................................................................

P.6 P.6 P.6

Meny .......................................................................................................

P.7

Lagre forvalg ............................................................................................

P.7

Høre på en forvalgt stasjon .....................................................................

P.8

Tid/Dato ..................................................................................................

P.9

Bakgrunnslys ............................................................................................

P.9

Språk ........................................................................................................ P.10 P.10 Feilsøking ................................................................................................. P.11 Feilmeldinger .......................................................................................... P.11 Spesifikasjoner .......................................................................................... P.11

2


Takk for at du kjøpte denne DAB+/FM-radioen. Vennligst les denne brukerveiledningen og advarslene nøye før bruk, for å sikre sikker

du begynner å bruke produktet. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. ledningen, støpselet eller adapteren i vann eller andre væsker. Ikke bruk et elektrisk apparat med skadet ledning eller støpsel, på noen måte. Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken, eller berøre varme overflater. Forbrukeren må ikke forsøke seg på eventuelle reparasjoner. Kun for husholdningsbruk. Skal ikke brukes utendørs. ADVARSEL. Plastposene over produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn

3


Din digitalradio 2 3 4 5 6 1

7

8

1

Strøm på/av

2

Meny

3

Tune -

4

Tune +

5

Velg

6

- Volum +

7

Modus

8

Forvalg

9

DC in

10

Hodetelefonutgang

9 10

11

Eskens innhold

1. Digitalradio x 1 2. Strømadapter x 1 3. Brukerveiledning x 1 4

11


1. Slå radioen på med hovedstrøm Ventemodus

34 RTHK BBC(WS)

Trykk en gang

Trykk en gang

34 RTHK BBC(WS)

3. Endre modus DAB

Mode

Trykk en gang

5

FM


4. Volumkontroll

Volum

Vol -/+

Trykk en gang

Stasjonsliste <34 BBCWS

34 BBCWS

>

Velg stasjon ved å trykke på Tune -/+

Volume

16:02 16

88.50MHz [ Ingen radiotekst]

+/- 0.05 MHz

Tune -/+

Trykk en gang

88.50MHz Scanner....

Tune -/+

Hold inne i 2 sek

6


7. Meny DAB <Full scanning

>

DAB <Manuell tuning > <DRC

DAB

DAB <Renske

Menu

DAB <System

Hold inne i 2 sek

>

DRC < D R C h øy

>

DAB <DRC lav

>

>

DAB <DRC av

>

System <Tid/ dato

>

System <Bakgrunnslys

>

System < S p r åk

>

å trykke på Tune -/+

>

System < Nullstill til fabrikkoppsett > System < Prog. vareversjon

>

8. Lagre forvalg 34 RTHK BBC(WS)

Forvalg 1 lagret

Preset 1-4

Hold inne i 2 sek

Du kan lagre 40 forvalgte stasjoner 34 RTHK BBC(WS)

Lagre forvalg < 5 : ( To m ) >

5+

Hold inne i 2 sek

trykke på Tune -/+ og trykk på Enter for å lagre

Forvalg 10 lagret

7


9. Høre på en forvalgt stasjon

31 RTHK PTC

Preset 1-4

Hold inne i 2 sek

Hent forvalg <7: (31 RTHK PTC) >

5+

Trykk en gang

Velg forvalget du ønsker ved å trykke på Tune -/+ og trykk på Enter for å velge

31 RTHK PTC

8


10. Tid/Dato DAB <Full scanning

>

DAB <Manuell tuning >

Hold inne i 2 sek

>

System <Bakgrunnslys

> >

>

System < S p r åk

DAB <Renske

>

System < Nullstill til fabrikkoppsett >

DAB <System

>

System < Prog. vareversjon

<DRC

Menu

System <Tid/ dato

DAB

>

ved å trykke på Tune -/+

Tid/dato < Still inn klokkeslett/dato>

Angi klokkeslett 00:00

Still inn dato 1-1-2017

Tid Lagret

11. Bakgrunnslys System <Tid/ dato

>

System <Bakgrunnslys

>

>

System < S p r åk

>

DAB <Renske

>

System < Nullstill til fabrikkoppsett >

DAB <System

>

System < Prog. varerversjon

DAB <Full scanning

>

DAB <Manuell tuning > <DRC

Menu

Hold inne i 2 sek

DAB

ved å trykke på Tune -/+

Tidsavbrudd > <På

Tidsavbrudd <10 sec > Tidsavbrudd <20 sec >

Tidsavbrudd <180 sec >

9

>


12. Språk DAB <Full scanning

>

DAB <Manuell tuning >

Hold inne i 2 sek

>

System <Bakgrunnslys

> >

>

System < S p r åk

DAB <Renske

>

System < Nullstill til fabrikkoppsett >

DAB <System

>

System < Prog. vareversjon

<DRC

Menu

System <Tid/ dato

DAB

>

ved å trykke på Tune -/+

S p r åk <Norsk

>

S p r åk <Dansk

S p r åk <Svenska

>

DAB <Full scanning

>

>

DAB <Manuell tuning >

Hold inne i 2 sek

>

System <Tid/ dato

>

System <Bakgrunnslys

> >

>

System < S p r åk

DAB <Renske

>

System < Nullstill til fabrikkoppsett >

DAB <System

>

System < Prog. vareversjon

<DRC

Menu

S p r åk <English

DAB

>

ved å trykke på Tune -/+

Nullstill til fabrikkoppsett? Ja <Nei>

Merk: Når du nullstiller til fabrikkoppsett vil alle stasjonslister, forvalg og innstillinger bli slettet.

10


Feilsøking Problem: Årsak:

Lav signalstyrke

Løsning: (høy-styrke) stasjoner.

Feilmeldinger ‘Signalfeil’: ‘Ingen DAB Stasjon:

Stasjonen kan ikke bli funnet. (Intet Navn): Den nåværende stasjonen kringkaster ikke et

‘Ingen stasjoner funnet’: ‘Ingen RadioText’: stasjonen. ‘Ingen PTY’: ‘Intet Navn:

Intet RDS stasjonsnavn blir kringkastet.

Spesifikasjoner Beskrivelse:

DAB+/FM digitalradio 1 x 1W rms

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz; DAB+: Band III 174.928-239.200MHz

LCD-skjerm:

2 x 16 tegn

Strømforsyning:

Strømadapter: DC 6V 1A (vennligst bruk den medfølgende adapteren) Ba�erier: 4 x 1.5V AA-ba�erier (ikke inkludert)

Mål:

90mm x 180mm x 41mm 0 - 45o C

11POPintro2

DAB+/FM Radio

User manual


Content P.3 Your Digital Radio ....................................................................................

P.4

Switch on by Main ..................................................................................

P.5 P.5

Mode change ..........................................................................................

P.5

Volume Control .......................................................................................

P.6 P.6 P.6

Menu ......................................................................................................

P.7 P.7

..............................................................................

P.8

Time/ Date ...............................................................................................

P.9

Backlight ..................................................................................................

P.9

Language ................................................................................................. P.10 Factory Reset ........................................................................................... P.10 ..................................................................................... P.11 Error messages ........................................................................................ P.11 .......................................................................................... P.11

2


Thank you for purchasing this DAB+/FM radio. Please read the

product for future reference. These warnings have been provided in the interest of safety. You MUST read them carefully before using the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including lack of experience and knowledge, unless they have been given person responsible for their safety. To protect against ďŹ re, electric shock and injury to persons DO NOT IMMERSE CORD, plug or base unit in water or other liquids. taking o parts and before cleaning. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or manner. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Do not use the appliance for anything other than intended use. For household use only. Do not use outdoors. WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous. children. 3


Your Digital radio 2 3 4 5 6 1

7

1

Power

2

Menu

3

Tune -

4

Tune +

5

Enter

6

- Volume +

7

Mode

8

Presets

9

DC in

10

Earphone

8

9 10

11

Packing List

1. Digital radio x 1 2. Power adapter x 1 4

11


1. Switch on by Main Welcome to Digital radio

34 RTHK BBC(WS)

Press once

Standby mode only available when using DC power.

Press once

34 RTHK BBC(WS)

3. Mode Change DAB

Mode

Press once

5

FM


4. Volume Control

Volume

Vol -/+

Press once

Station List <34 BBCWS

34 BBCWS

>

by pressing Tune -/+ then press Enter to conďŹ rm Volume

16:02 16

88.50MHz [ N o R a d i o Tex t ]

+/- 0.05 MHz

Tune -/+

Press once

88.50MHz Scanning....

Tune -/+

Hold for 2 secs

6


7. Menu DAB <Full scan

>

DAB <Manual tune

>

<DRC <Prune

Menu

DAB DAB

DAB <System

Hold for 2 secs

>

DRC <DRC high

>

>

DAB <DRC low

>

>

DAB

System <Time/ Date

by pressing Tune -/+ then press Enter to conďŹ rm

34 RTHK BBC(WS)

>

System <Backlight

>

System <Language

>

System <Factory Reset

>

System <SW version

>

Preset 1 Stored

Preset 1-4

Hold for 2 secs

34 RTHK BBC(WS)

Preset Store <5: (Emtpy )

5+

Hold for 2 secs

by pressing Tune -/+ then press Enter to save

Preset 10 Stored

7

>


31 RTHK PTC

Preset 1-4

Hold for 2 secs

Preset Recall <7: (31 RTHK PTC) >

5+

Press once

by pressing Tune -/+ then press Enter to recall

31 RTHK PTC

8


10. Time/ Date DAB <Full scan DAB <Manual tune <DRC

Menu

<Prune

Hold for 2 secs

DAB DAB

DAB <System

>

System <Time/Date

>

>

System <Backlight

>

>

System <Language

>

>

System <Factory Reset

>

>

System <SW version

>

by pressing Tune -/+ then press Enter to confirm

Time <Set Time/ Date>

Set time 00:00

Set date 1-1-2017

Time Saved

11. Backlight DAB <Full scan DAB <Manual tune <DRC

Menu

<Prune

Hold for 2 secs

DAB DAB

DAB <System

>

System <Time/Date

>

System <Backlight

>

>

System <Language

>

>

System <Factory Reset

>

>

System <SW version

>

by pressing Tune -/+ then press Enter to confirm

<On

Timeout

>

Timeout <10 sec

>

Timeout <20 sec

>

Timeout <180 sec

>

9

>


12. Language DAB <Full scan DAB <Manual tune DAB

<DRC

Menu

<Prune

Hold for 2 secs

DAB

DAB <System

>

System <Time/ date

>

>

System <Backlight

>

>

System <Language

>

>

System <Factory Reset

>

>

System <SW version

>

by pressing Tune -/+ then press Enter to conďŹ rm

Language <English

>

Language <Norsk

Language <Dansk

>

Language <Svenska

>

>

System <Time/ Date

>

>

System <Backlight

>

>

System <Language

>

>

System <Factory Reset

>

>

System <SW version

>

>

13. Factory Reset DAB <Full scan DAB <Manual tune <DRC

Menu

Hold for 2 secs

<Prune

DAB DAB

DAB <System

by pressing Tune -/+ then press Enter to conďŹ rm

Factory Reset? Ye s <No>

Note: Factory reset will erase all station lists, settings previously stored

10


Problem:

ble message

Cause:

Low signal strength Check/move antenna. Move radio. Rescan local (high-strength)

Error messages ‘Service not available’: ‘Signal error’:

The DAB signal has been interrupted.

name. ‘No RadioText’: ‘No PTY’: ‘No Name’:

DAB+/FM Digital Radio Speaker:

1 x 1W rms

Frequency Ranges:

FM: 87.5-108MHz; DAB/DAB+: Band III 174.928-239.200MHz

LCD Display:

2 x 16 characters LCD

Power Supply:

Power adapter: DC 6V 1A (please use our provided adapter)

Dimensions:

90mm x 180mm x 41mm Working Temprature: 0 - 45 oC 11V2

2017.9.20 此页不印刷 DB582-1_MAG_POP 共用说明书 材质:80G书纸,24P,订装, 尺寸: 135*210MM 印刷:单黑印刷 WBS: 35711.1.6 ID: 743863 V2:根据客人邮件更改部分NOR内容。