__MAIN_TEXT__

Page 1

Bruksanvisning


Innhold Sikkerhetsinformasjon Bli kjent med POPyourHiFi Bruk av POPyourHiFi DAB-radiomodus FM-radiomodus AUX-modus Annen informasjon Produktstøtte Garanti

3 6 9 9 15 20 30 31 33

2


Sikkerhetsinformasjon

Hvis POPyourHiFi ikke skal brukes over en lengre periode, må du kontrollere at den er slått av og at strømmen er koblet fra.

Strømkilde

Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte.

Bruk bare strømforsyningen som fulgte med produktet. Bruk av en uautorisert strømforsyning vil ugyldiggjøre din garanti og kan ugjenkallelig skade produktet. Koble POPyourHiFi fra strømnettet under tordenvær.

Fuktighet og vann

Sjekk alltid at du har slått helt av POPyourHiFi før du endrer eller kobler fra strømforsyningen.

Ikke la radioen stå i lave temperaturer der fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Der strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoplingsenhet, må frakoplingsenheten hele tiden være klar til bruk.

3


Sikkerhetsinformasjon

det er på et flatt og stabilt underlag.

det er innenfor en meter fra en stikkontakt. Pass på at strømledningen ikke er en snublefare.

lydkablene som medfølger enkelt vil nå fra lydutgangen på baksiden av POPyourHiFi til lydinngangen på lydanlegget.

Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse er gitt for funksjonalitet og/ eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

det er nok plass til teleskopantennen.

Plassering av POPyourHiFi

Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn.

Varmekilder og flammer Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen.

Ventilasjon

Plasser aldri POPyourHiFi direkte på antikke eller polerte overflater.

Generell sikkerhetsinformasjon

Det er viktig at du tenker nøye igjennom på forhånd hvor POPyourHiFi skal plasseres og sørg for at: 4


Sikkerhetsinformasjon

Tørk av med en fuktig (ikke våt) klut for å rengjøre. Kun for husholdningsbruk. Må ikke brukes utendørs.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging. ADVARSEL! Plastposene rundt produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn.

Ikke forsøk å åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren selv kan skifte ut. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig.

Forsiktig: For å unngå mulige hørselsskader, ikke hør på dette adapteren ved høye volumnivåer over lange perioder av gangen. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

Ikke bruk POPyourHiFi nær medisinsk utstyr; hvis du har en pacemaker eller i tordenvær. 5


Bli kjent med POPyourHiFi

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5

4. 5. 6.

Linjeinngang L og R Lydkontakt Teleskopantenne

Fjernkontroll

1

2 3 4

Stor skjerm På/Av-bryter Strømkontakt

6 6

Power på/av (ventemodus) DAB+/FM/AUX-modus Skann/søk Preset/forvalg Meny Velg Forrige Neste Batterikammer (1 x CR2025)

2

1

3

4

5

6

7

8

9


Bli kjent med POPyourHiFi

‘Velkommen til Digital Radio’ vises på skjermen. POPyourHiFi vil begynne en automatisk skanning etter DAB-radiostasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen vil også bli vist.

Førstegangsoppsett Koble de to medfølgende lydkablene inn i R- og L-lydutgangen på baksiden på POPyourHiFi og plugg inn i R- og L-lydutgangen på lydanlegget ditt.

Når skanningen er fullført vil POPyourHiFi velge den første tilgjengelige stasjonen å begynne og spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.

Slå på lydanlegget og forsikre deg om at den er i riktig modus for å motta lyd inn fra POPyourHiFi. Koble strømledningen inn i kontakten på baksiden av POPyourHiFi og forleng antennen helt ut i vertikal stilling for å oppnå maksimal signalstyrke.

Trykk på Prev- eller Next-knappen på fjernkontrollen for å bla igjennom den tilgjengelige stasjonslisten. Når stasjonen du ønsker å lytte til, vises, trykker du på Select-knappen for å velge. Det vil bli en kort pause mens POPyourHiFi bytter og justerer til din valgte stasjon.

Koble strømadapteren til stikkontakten i veggen og slå på. Skyv bryteren på baksiden av POPyourHiFi til On. 7


Bli kjent med POPyourHiFi

Klokkeslett og dato

Merk: DAB-radiostasjonslisten er lagret i adapterens minne, slik at når du slår på POPyourHiFi neste gang, vil ikke kanalsøket finne sted. Det er mulig å søke manuelt etter stasjoner ved å trykke på Scan-knappen på fjernkontrollen.

DAB+/FM/AUX-modus

Første gang du lytter til DAB-radio, vil klokkeslett og dato for produktet bli automatisk synkronisert til 24-timersmodus som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å angi klokkeslett og dato manuelt. Trykk og slipp Mode-knappen for å skifte mellom DAB, FM og AUX-modus. Vennligst se på skjermen for å bekrefte modusen.

Volumkontroll Juster volumet ved hjelp av volumkontrollen på lydanlegget, som vanlig.

8


Bruk av POPyourHiFi

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en DAB-stasjon (vertikal stilling anbefales). Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når POPyourHiFi begynner å skanne. Å utvide antennen sørger også for best mulig lydkvalitet.

DAB-radiomodus Sjekk at POPyourHiFi er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Mode-knappen for å gå til DAB-modus (se skjerm). Den første gangen du bruker POPyourHiFi eller hvis kanallisten er tom, vil POPyourHiFi automatisk begynne og skanne etter DAB-radiostasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen vil også bli vist.

Bytte DAB-stasjoner

Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo POPyourHiFi av, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på POPyourHiFi igjen.

Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på Select-knappen for å velge.

I DAB-modus: Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla igjennom den tilgjengelige stasjonslisten.

9


Bruk av POPyourHiFi

Beskjære DAB-stasjoner Du kan fjerne DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med forstavelsen ‘?’.

Skanne etter DAB-stasjoner Med DAB-radio, vil flere stasjoner og tjenester regelmessig blir tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet til POPyourHiFi.

1. 2.

I DAB-modus 1.

3.

Trykk og slipp Scan-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ‘Skanner...’ En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen vil også bli vist.

4.

10

Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen til ‘<Full Scanning>’ vises. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til <Renske>. Trykk på Select-knappen for å velge. ‘Renske Ja <Nei>’ vises. Trykk på Prev-knappen for å bla til ‘<Ja>’. Trykk på Select-knappen for å bekrefte og beskjære stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ‘?’ vil nå ikke lenger vises. Trykk på Menu-knappen for å gå tilbake til hjemskjermen.


Bruk av POPyourHiFi

3.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å gå til den plasseringen du ønsker å lagre radiostasjonen på (1-10). 4. Trykk på Select-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ‘Forvalg X lagret’, der ‘X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DABstasjon lagret under forvalget, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon POPyourHiFi kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forvalgte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte DAB-favorittstasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte FM-favorittstasjonene dine. 1. 2.

Still POPyourHiFi til stasjonen du ønsker å sette som et forvalg (se endre DAB-stasjoner på side 9). Trykk og hold på Preset-knappen på fjernkontrollen. ‘Lagre Forvalg <1: (Tom)>’ vises hvis ingen tidligere stasjon er lagret. 11


Bruk av POPyourHiFi

Merk: Hvis ingen DAB-stasjon er lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

Bytte til en forvalgt DAB-stasjon I DAB-modus:

DAB skjerminformasjon

Trykk på Preset-knappen på fjernkontrollen. ‘Hent Forvalg <1:>’ vises på skjermen, i tillegg til navnet eller frekvensen til stasjonen. Hvis ingen tidligere stasjon er lagret der, vil det stå ‘(Tom)’.

Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på skjermen. Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å gå til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

Trykk på Select-knappen for å velge. POPyourHiFi vil nå bytte til den valgte stasjonen å begynne og spille.

12

Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc.


Bruk av POPyourHiFi •

Signalstyrke Informasjonen viser detaljer om signalstyrken du mottar. En tom vises på skjermen for å angi minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Raden av faste rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signal, jo lenger til høyre vil rekken av solide rektangler være.

Multiplex Navn Viser kringkastingsområde og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. For eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network.

Kanal og frekvens For eksempel: 12B 225.64 MHz

Signalfeil Dette vises som et tall mellom 0-99. Det vil ikke være tilfredsstillende å høre på en radiostasjon med en signalfeilrate på 30 eller mer. Prøv å justere antennen eller flytte radioen for å forbedre mottaket.

Signalinformasjon Datahastigheten på signalet som blir overført.

Programtype (PTY) For eksempel ‘Rock’, ‘Pop‘, ‘Tale’ eller ‘Nyheter’

13


Bruk av POPyourHiFi •

Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren.

1.

Trykk på Menu-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimal. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå.

Dynamic Range Control (DRC) I DAB-modus: Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med POPyourHiFi kan du bruke dette kontrollsignalet til å 14


Bruk av POPyourHiFi

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg igjennom kompresjonsalternativene og trykk på Select-knappen for å bekrefte.

Det finnes 3 nivåer for kompresjon:

Trykk på Menu-knappen for å komme tilbake til hjemskjermen.

DRC Av - ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen. • DRC Lav - medium kompresjon. • DRC Høy - maksimal kompresjon. Trykk og hold på Menu-knappen på fjernkontrollen til ‘<Full Scanning>’ vises på skjermen.

FM-modus Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du på Modeknappen for å gå inn i FM-modus (se skjerm). Når POPyourHiFi er i FM-modus kan den motta Radio Data System (‘RDS’-informasjon) om dette sendes av kringkasteren. RDS-informasjon vil ofte inkludere stasjonsnavn, detaljer om programmet og klokkeslett.

Bruk Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<DRC>’. Trykk på Select-knappen for å velge. Den nåværende DRC-innstillingen har en ’*’ ved siden av seg.

15


Bruk av POPyourHiFi

knappen for å skanne nedover på frekvensbåndet. POPyourHiFi vil søke etter neste tilgjengelige stasjon og deretter stoppe på denne stasjonen.

Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av POPyourHiFi, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på POPyourHiFi igjen.

Trykk og slipp Prev- eller Next-knappen for å finjustere hver frekvens i trinn på 0.05MHz.

Teleskopantenne

Merk: Hvis mottaket fremdeles er dårlig, prøv å justere posisjonen til antennen.

Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en FM-stasjon (vertikal stilling anbefales). Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når POPyourHiFi begynner å skanne. Utvidelse av antennen sørger også for best mulig lydkvalitet.

Endre skanneinnstillingene I FM-modus: Trykk og hold Menu-knappen på fjernkontrollen til ‘FM <Scaninnstilling>’ vises på skjermen. Trykk på Selectknappen for å velge. Den nåværende skanneinnstillingen vil ha en ‘*’ ved siden av seg.

Bytte til en FM-stasjon Trykk og slipp på Scan-knappen på fjernkontrollen for å søke oppover frekvensbåndet. Trykk og hold Prev16


Bruk av POPyourHiFi

Trykk på Menu-knappen for å gå tilbake til hjemskjermen.

Det er to ulike alternativer å velge mellom:

Lydmodus

POPyourHiFi vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på signalet som mottas, men du kan overstyre denne funksjonen og bytte manuelt mellom ‘Stereo’ og ‘Mono’.

Sterke stasjoner Skanningen vil bare stoppe når en sterk signalstyrke blir mottatt som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du skanner etter ikke dukker opp ved hjelp av dette alternativet.

Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen til ‘FM <Scaninnstilling>’vises.

Alle stasjoner Skanningen stopper for hver stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig.

Trykk og slipp Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<Lydinnstilling>’. Trykk og slipp Select-knappen for å velge.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å velge mellom de to alternativene som er tilgjengelige. Trykk på Selectknappen for å bekrefte. 17


Bruk av POPyourHiFi

1.

Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte til en FM-stasjon på side 16). 2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom)>’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Prev- eller Next-knappen for å bla deg frem til den plasseringen du vil at din favorittstasjon skal lagres på (1-10). 4. Trykk på Select-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FMstasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Du får nå to alternativer; ’Kun mono’ og ’Stereo tillatt’. Den nåværende innstillingen har en ’*’ ved siden av seg. Bruk Prev- eller Next-knappen for å velge mellom de to alternativene. Trykk på Select-knappen for å velge. Trykk på Menu-knappen for å gå tilbake til hjemskjermen.

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon POPyourHiFi kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte FM-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte DAB-stasjonene. 18


Bruk av POPyourHiFi

Merk: Hvis ingen FM-stasjon har vært lagret under forvalgsknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og POPyourHiFi vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

Bytt til en forvalgt FM-stasjon I FM-modus:

FM Skjerminformasjon

Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen.

Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Dette er forskjellige typer informasjon som er sendt av kringkasteren.

Bruk Prev- eller Next-knappen til å bla til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

Trykk på Select-knappen for å velge. POPyourHiFi vil umiddelbart velge denne stasjonen å begynne og spille.

19

Radiotekst (RT) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc.


Bruk av POPyourHiFi

1.

Trykk gjentatte ganger på Menu-knappen på fjernkontrollen for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Programtype (PTY) For eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’

AUX-modus

Stasjonsnavn For eksempel BBC R4 eller 93.30MHz

Hvis du ikke allerede er i AUX-modus, trykk på Modeknappen for å gå til AUX-modus (se skjerm).

Lydmodus POPyourHiFi vil automatisk skifte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på signalet som mottas, men du kan overstyre denne funksjonen og bytte manuelt mellom ‘Stereo’ og ‘Mono’. Vennligst referer til Lydmodus på side 17.

Ved hjelp av en 3,5 mm lydtilkoblingskabel (medfølger ikke), er AUX-inngangen en rask og enkel måte å koble til en ekstern lydkilde på.

Koble den ene enden av 3,5 mm lydtilkoblingskabelen til hodetelefon (eller AUX-utgangen) på den eksterne enheten, og koble den andre enden til AUX-inngangen i kontakten på baksiden av POPyourHiFi.

Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren 20


Bruk av POPyourHiFi

Systeminnstillingsmeny

Trykk på Play-knappen på den eksterne enheten for å starte avspilling via POPyourHiFi til lydsystemet. For å få optimalt volumnivå, kan du justere lydnivået på både den sekundære enheten og på lydanlegget.

Innsovningstimer

POPyourHiFi må være slått på (ikke i ventemodus ) når du endrer systeminnstillingene. Du kan stille inn POPyourHiFi til å slå seg av automatisk ved hjelp av innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

Merknader: Hvis det ikke er noe lydsignal på ca. 15 minutter i AUXmodus, vil POPyourHiFi automatisk gå inn i Ventemodus.

Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen for å gå til menyalternativene.

Det anbefales at du kobler ut lydkabelen fra Linjeinngangen etter at du er ferdig med å lytte til den eksterne enheten.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge. ‘<Sleep>’ vises på skjermen. Trykk på Select-knappen for å velge. 21


Bruk av POPyourHiFi

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<Klokkeslett>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Prev eller Next-knappen for å bla til den innsovningstiden du ønsker. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. “Zz” vil vises øverst til venstre på displayet.

‘<Still inn Klokkeslett/Dato>’ vises på skjermen. Trykk på Select-knappen igjen. ‘Still inn klokkeslett’ vises og timetallene blinker. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne riktig time i 24-timersformat. Trykk og slipp Select-knappen for å velge.

Merk: For å avbryte innsovningstiden, følger du trinnene ovenfor, og i trinn 4, bruk Prev- eller Nextknappen for å finne ‘Sleep av’. Trykk på Select-knappen for å bekrefte.

Minutt-tallene blinker. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne de riktige minuttene. Trykk og slipp Selectknappen for å velge.

Stille inn dato og klokkeslett manuelt Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen for å gå til menyalternativene.

‘Still inn dato’ vises på skjermen og ‘Dagen’ blinker. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne riktig dag. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge. 22


Bruk av POPyourHiFi

• å automatisk oppdatere klokkeslettet etter DABsignal, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller Ingen oppdatering.

‘Måneden’ blinker. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne riktig måned. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Menu-knappen til du returnerer til hjemskjermen.

‘Årstallet’ blinker. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å finne riktig årstall. Trykk på Select-knappen for å velge. ‘Tid Lagret’ vises på skjermen, før den returnerer til ’<Still inn Klokkeslett/Dato>’.

Stille en alarm Merk: Kontroller at POPyourHiFi har riktig klokkeslett og dato før du setter en alarm.

Du kan nå bruke Prev- eller Next-knappen for å bla igjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på Selectknappen for å velge og bekrefte.

Merk: Vennligst la lydanlegget stå på, ellers vil du ikke kunne høre alarmen når den går av.

Du kan endre innstillingene for: • 12/24 timers format på skjermen • Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ 23


Bruk av POPyourHiFi

6.

I DAB- eller FM-modus: 1. 2. 3. 4.

5.

7.

Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen for å gå til menyalternativene. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<Alarm>’. Trykk og slipp Select-knappen for å velge. ‘Alarm 1 Oppsett’ vises. Trykk på Prev- eller Nextknappen for å bytte til ‘Alarm 2 Oppsett’ etter behov. Trykk og slipp Select-knappen for å velge. ‘Alarm 1 (eller 2) Veiviser på tid’ vises på skjermen og timetallene for alarmen blinker.

8.

24

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til riktig time for alarmen, og trykk på Select-knappen for å bekrefte. Minuttene vil nå blinke. Trykk på Prev- eller Nextknappen for å bla til riktig minutt for alarmen og trykk på Select-knappen for å bekrefte. Varigheten vil nå blinke. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til den ønskede varigheten for alarmen. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Trykk og slipp Select-knappen for å velge. Kilden for alarmen vil nå blinke.


Bruk av POPyourHiFi

Merk: Hvis du velger ‘En gang’, vil du bli bedt om å angi dato for alarmen.

9.

11. ‘Alarm 1 (eller 2) Oppsett’ vises igjen, sammen med ‘Alarm Av (eller På)’. Trykk på Prev- eller Nextknappen for å velge ‘Alarm På’ eller ‘Av’ etter ønske og trykk på Select-knappen for å velge. “Alarm Lagret” vises. I Ventemodus vil et symbol med tallet ‘1’ eller ‘2’ på skjermen bekrefte når en alarm har blitt stilt.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til lydkilden du ønsker for alarmen. Du kan velge mellom Tone, DAB eller FM. Trykk på Selectknappen for å velge. Merk: Hvis du velger DAB- eller FM-radio som alarmkilde, vil ‘Sist hørt på’ blinke på skjermen. Trykk på Select-knappen og den kanalen du sist lyttet til i DAB eller FM vil bli brukt som alarm.

Merk: Hvis tiden ikke er angitt eller har unnlatt å oppdatere seg fra radiosignalet, vil ‘Tid ikke stilt’ vises når du prøver å stille inn alarmen. POPyourHiFi vil da be deg om å stille klokken. En alarm kan bare stilles etter at tiden er stilt.

10. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til hyppigheten du vil bruke for alarmen. Du kan velge mellom Daglig, En gang, Helger eller Ukedager. Trykk på Select-knappen for å velge. 25


Bruk av POPyourHiFi

Slumre Når alarmen går kan trykke på Select-knappen på fjernkontrollen for å aktivere en fem minutters slumrefunksjon. “Snooze” vises, etterfulgt av en nedtelling, før alarmen går igjen.

Stopp Alarmen Når alarmen går, trykk på -knappen på fjernkontrollen, ‘Alarm av’ vises. Alternativt kan du trykke på Selectknappen for å aktivere en 5 minutters slumrefunksjon (se slumrefunksjon nedenfor).

Slå av alarmen Følg fremgangsmåten for å ‘Stille en alarm’ og velg “Av” i trinn 11.

Merk: Hvis du trykker på -knappen for å stoppe alarmen, vil alarm-symbolet forbli i displayet og alarmen vil gå igjen på samme tid neste dag, med mindre den bare ble satt til ‘En gang’.

Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys Du kan justere tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys. Alternativene er Permanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder.

26


Bruk av POPyourHiFi

120 eller 180 sekunder. Trykk på Select-knappen for å velge.

Merk: en ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen.

Trykk på Menu-knappen til du kommer til hjemskjermen.

Skjermens lysstyrke

Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i menyalternativene.

Du kan justere lysstyrken på skjermens bakgrunnsbelysning til både ‘Dimmenivå’ (Ventemodus) og ‘På-nivå’ (På).

Bruk Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

1.

Bruk Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ’<Bakgrunnslys>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

2.

’<Tidsavbrudd>’ vises på skjermen. Trykk på Selectknappen for å velge. Bruk Prev- eller Next-knappen for å bla deg gjennom de ulike alternativene for tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys; På, 10, 20, 30, 45, 60, 90,

3.

27

Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i menyalternativene. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘<Bakgrunnslys>’. Trykk og slipp Select-knappen for å velge.


Bruk av POPyourHiFi

Trykk og hold på Menu-knappen på fjernkontrollen for å komme inn i menyen til POPyourHiFi.

4.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla til ‘Dimmenivå’ eller ‘På-nivå’ og velg med Selectknappen. Du kan velge og endre lysstyrkens bakgrunnsbelysning for ‘Dimmenivå’ eller ‘På-nivå’. Merk: En ‘*’ vises ved siden av den nåværende innstillingen. 5.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<Språk>’. Trykk på Select-knappen for å velge. Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til det skjermspråket du ønsker å bruke. Trykk på Selectknappen for å velge.

Når du har bladd deg frem til det alternativet du vil bruke, trykk på Select-knappen for å bekrefte.

Merk: Så snart du velger et annet skjermspråk, vil all informasjon på skjermen være på dette nye språket.

Skjermspråk Du kan endre skjermspråket til POPyourHiFi. Det finnes 7 alternativer; Norsk, Svensk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, og Engelsk

Trykk på Menu-knappen til du kommer tilbake til hjemskjermen. 28


Bruk av POPyourHiFi

Nullstill til fabrikkoppsett

Programvareversjon

Du kan nullstille POPyourHiFi og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Trykk og hold inne Menu-knappen på fjernkontrollen for å gå til menyalternativene.

Merk: hvis du nullstiller radioen din vil alle de forvalgte favorittstasjonene dine bli slettet.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<Prog. vareversjon>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her:

Trykk på Prev- eller Next-knappen for å bla deg til ‘<Nullstill til fabrikkoppsett>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

Trykk på Menu-knappen for å komme til hjemskjermen.

29


Bruk av POPyourHiFi

Annen informasjon

’Nullstill til fabrikkoppsett? Ja <Nei>’ vil vises på skjermen. Trykk på Prev-knappen for å bla til ‘<Ja>’. Trykk på Selectknappen for å velge.

Tekniske spesifikasjoner Strømadapter:

Inngang AC 100-240V Utgang DC 5V/1A

‘Omstart…’ vises på skjermen. Etter et par sekunder vil ’Velkommen til Digital Radio’ vises og POPyourHiFi vil gå inn i Ventemodus. Trykk på -knappen og POPyourHiFi vil slå seg på og begynne en skanning etter DAB-stasjoner. Husk å dra teleskopantennen helt ut.

30

Fjernkontrollbatteri:

1 x CR2025 (medfølger)

DAB+ frekvensområde:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

FM frekvensområde:

87.5 MHz til 108 MHz


Produktstøtte

Ingen lyd •

Hvis du opplever problemer med POPyourHiFi, finnes det noen raske og enkle ting du kan gjøre som kan løse problemet.

Det kan hende at du må skanne etter radiostasjoner på nytt, hvis stasjonen du hørte på sist ikke lenger er tilgjengelig. Se side 10

Sjekk tilkoblingen av ledningen på baksiden av POPyourHiFi og på lydanlegget.

Radiomottaket er dårlig

Øk volumet på lydanlegget.

Vennligst undersøk at teleskopantennen er fullt trukket ut for å få best mulig signalstyrke og bedre mottak.

Sjekk at lydanlegget du har koblet til POPyourHiFi er i riktig modus.

Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære POPyourHiFi, som kan forårsake forstyrrelser.

Besøk www.radio.no for informasjon om DABmottaket i ditt område.

Feilsøking

Knappene på fjernkontrollen virker ikke •

31

Sjekk at lydanlegget du har koblet til POPyourHiFi er i riktig modus.


Produktstøtte •

Batteriet i fjernkontrollen kan være oppbrukt og må skiftes. Bruk CR2025-batterier av god kvalitet.

Sjekk at strømledningen er koblet til på baksiden av POPyourHiFi og at strømadapteren er koblet til stikkontakten i veggen og at den er slått på. Skyv bryteren på baksiden av POPyourHiFi til på og trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå på POPyourHiFi fra Ventemodus.

Avfallshåndtering Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal bli behandlet som normalt husholdningsavfall og at den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no Dette symbolet indikerer at batterier ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige.

Prøv en nullstilling til fabrikkoppsett. Se side 29.

32


Garanti

Garantien er underlagt følgende bestemmelser: • Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

PRODUKTGARANTI Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht. den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt de du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter. 33


Instruction manual


Contents Safety Information Getting to know your POPyourHiFi Using your POPyourHiFi DAB Radio mode FM mode Auxiliary Input mode Other information Product support Guarantee

37 40 43 43 49 54 64 65 67

36


Safety Information Power source

If the POPyourHiFi will not be used for a long period of time, please make sure that it is switched off and the mains power is unplugged.

Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product.

In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified.

Disconnect your POPyourHiFi from the mains power supply during thunderstorms.

Moisture and water Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

Always check that you have completely switched off your POPyourHiFi, before you change or disconnect the power supply. Where the mains power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. 37


Safety Information Heat sources and flames Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

on a flat and stable surface.

within 1 metre of a power socket. Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard.

where the audio cables supplied will reach easily from the Audio out sockets on the back of the POPyourHiFi to the Audio in sockets on your Audio system.

where there is enough height for the telescopic radio aerial.

Never place your POPyourHiFi directly onto antique or polished surfaces.

Ventilation Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/ or ventilation to ensure safe operation of the product.

Positioning the POPyourHiFi It is important that you consider carefully in advance where your POPyourHiFi will be situated and make sure that it is:

38


Safety Information

General safety information

Do not use your POPyourHiFi near emergency/ intensive care medical equipment; if you have a pacemaker fitted or during an electrical storm.

Wipe with a damp (not wet) soft cloth to clean. For household use only. Do not use outdoors. Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek medical help if swallowed.

Keep the product and all its parts out of reach of small children. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. • Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty.

WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children. Caution: To avoid possible hearing damage, do not listen to this POPyourHiFi at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits. 39


Getting to know your POPyourHiFi

1. 2. 3.

1

5

4. 5. 6.

Line in L and R Audio sockets Telescopic aerial

Remote control 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 3 4

Large display On/Off switch Power socket

6 40

Power on/off (standby) DAB/FM/Aux mode Scan Preset Menu Select Prev Next Battery compartment (1 x CR2025)

2

1

3

4

5

6

7

8

9


Getting to know your POPyourHiFi

Plug the power adaptor into the mains power wall socket and switch on. Slide the switch on the back of the POPyourHiFi to On.

Initial set-up

â&#x20AC;&#x2DC;Welcome to Digital Radioâ&#x20AC;&#x2122; will be displayed. Your POPyourHiFi will begin an automatic scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Connect the two audio cables supplied into the R and L Audio out sockets on the back on the POPyourHiFi and plug into the R and L Audio in sockets on your audio system. Switch on your audio system and ensure that it is the correct mode to receive the audio input from the POPyourHiFi.

When the scan is complete your POPyourHiFi will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

Connect the mains power lead into the socket on the back of the POPyourHiFi and fully extend the radio aerial in a vertical position to obtain the maximum signal strength.

Press and release the Prev or Next button on the remote control to move through the available station list. 41


Getting to know your POPyourHiFi

Volume control

When the station that you would like to listen to is displayed, press the Select button. There will be a short delay whilst your POPyourHiFi tunes to your selected station.

Time and date

Adjust the volume using the volume control on your audio system, as normal. The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.

Note: The DAB radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your POPyourHiFi on, the station search does not take place. It is possible to scan manually for stations by pressing and releasing the Scan button on the remote control.

DAB/FM/AUX mode Press and release the Mode button to change between DAB, FM and AUX modes. Please check the display, which will confirm the mode. 42


Using your POPyourHiFi

Telescopic aerial Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to a DAB station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the POPyourHiFi begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

DAB Radio mode Check that your POPyourHiFi is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the Mode button to go to DAB mode (check the display). The first time you use the POPyourHiFi or if the station list is empty, your POPyourHiFi will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Changing DAB stations In DAB mode: Press and release the Prev or Next button to move through the available station list.

If you were listening to a DAB station when you switched the POPyourHiFi off then this station will be automatically selected when you switch the POPyourHiFi back on.

Press and release the Select button when the station you would like to listen to is displayed. 43


Using your POPyourHiFi

Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your POPyourHiFi.

1. 2.

In DAB mode: 1.

3.

Press and release the Scan button to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’ A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. 44

Press and hold the Menu button on the remote control ‘<Full scan>’ is displayed. Press and release the Prev or Next button to scroll to <Prune>. Press and release the Select button. ‘Prune Yes <No>’ is displayed. Press and release the Prev button to scroll to ‘<Yes>’. Press and release the Select button to confirm and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed.


Using your POPyourHiFi 4.

2.

Press and hold the Preset button on the remote control. ‘Preset Store <1: (Empty)>’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Press and release the Prev or Next button to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the Select button. The display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Press and release the Menu button to return to the station display.

Storing a DAB station preset Your POPyourHiFi can store up to 10 DAB stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store DAB radio station presets, these do not overwrite your FM station presets. 1.

Tune your POPyourHiFi to the station that you wish to preset (see changing DAB stations on page 43).

45


Using your POPyourHiFi

Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the POPyourHiFi will revert to the previously selected radio station.

Tune to a DAB preset station In DAB mode: Press and release the Preset button on the remote control. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster.

Press and release the Prev or Next button to move to the preset location that you would like to listen to (1-10).

Press and release the Select button. The POPyourHiFi will tune to that station and begin to play.

46

Dynamic Label Segment (DLS) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.


Using your POPyourHiFi •

Signal strength The information provided gives details of the signal strength you are receiving. An empty will appear on the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be. Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

47

Multiplex name Displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g. BBC National DAB, Digital 1 Network.

Channel and Frequency e.g.: 12B 225.64 MHz

Signal error This is displayed as a number between 0-99. It would not be possible to satisfactorily listen to a radio station with a signal error rate of 30 or above. Try adjusting the aerial to improve reception.

Signal information The data rate at which the signal is being transmitted.


Using your POPyourHiFi •

Time and date Supplied by the broadcaster.

1.

Repeatedly press and release the Menu button on the remote control to cycle through the different information options.

the audio signal for each programme and with your POPyourHiFi you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level.

Dynamic Range Control (DRC) In DAB mode: The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with 48


Using your POPyourHiFi

Press and release the Menu button to return to the station display.

There are 3 levels of compression:

FM mode

• DRC Off: no compression. This is the default setting. • DRC Low: medium compression. • DRC High: maximum compression. Press and hold the Menu button on the remote control until ‘<Full scan>’ is displayed.

If you are not already in FM mode, press and release the Mode button to go to FM mode (check the display). When your POPadaptor is in FM mode it can receive Radio Data System or ‘RDS’ information if this is being transmitted by the broadcaster. RDS information will often include the station name, detail about the programme and the current time.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<DRC>’. Press and release the Select button. The current DRC setting will have an ‘*’ next to it.

If you were listening to an FM station when you switched the POPadaptor off then this station will be automatically selected when you switch the POPyourHiFi back on.

Press and release the Prev or Next button to scroll through the options and press and release the Select button to confirm. 49


Using your POPyourHiFi

Your POPyourHiFi will search for the next available station and then stop on that station.

Telescopic aerial

Press and release the Prev or Next button to fine tune each frequency in 0.05MHz steps.

Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to an FM station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the POPyourHiFi begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Note: If reception is still poor adjust the position of the aerial.

Changing the Scan setting In FM mode: Press and hold the Menu button on the remote control until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. Press and release the Select button. The current Scan setting will have an ‘*’ next to it.

Tuning to an FM station Press and release the Scan button on the remote control to scan up the frequency band. Press and hold the Prev button to scan down the frequency band. 50


Using your POPyourHiFi

Press and release the Menu button to return to the station display.

There are two different options to choose from: •

Strong stations The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option.

All stations The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor.

Audio mode The POPyourHiFi will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Press and hold the Menu button on the remote control until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Audio setting>’. Press and release the Select button.

Press and release the Prev or Next button to choose from the two options available and press and release the Select button to confirm.

There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have an ‘*’ next to it. 51


Using your POPyourHiFi

1.

Tune your POPyourHiFi to the station that you wish to preset (see Tuning to an FM station on page 50). 2. Press and hold the Preset button on the remote control. ‘Preset Store <1: (Empty)>’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Press and release the Prev or Next button to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the Select button. The display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Press and release the Prev or Next button to choose from the two options available. Press and release the Select button to confirm. Press and release the Menu button to return to the station display.

Storing an FM station preset Your POPyourHiFi can store up to 10 FM stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store FM radio station presets, these do not overwrite your DAB station presets. 52


Using your POPyourHiFi

Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the POPyourHiFi will revert to the previously selected radio station.

Tune to an FM preset station In FM mode: Press and release the Preset button on the remote control. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored.

FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster.

Press and release the Prev or Next button to move to the preset location that you would like to listen to (1-10).

Press and release the Select button. The POPyourHiFi will tune to that station and begin to play.

53

Radiotext (RT) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.


Using your POPyourHiFi •

Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

Station name Such as BBC R4 or 93.30MHz

Audio mode The POPyourHiFi will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Please refer to Audio mode on page 51.

1.

Repeatedly press and release the Menu button on the remote control to cycle through the different information options.

Auxiliary Input mode If you are not already in Auxiliary Input mode, press and release the Mode button to go to Auxiliary Input mode (check the display). Using a 3.5mm audio input connection cable (not supplied), Auxiliary input allows for a quick and easy connection to an external sound source. Connect one end of a 3.5mm audio connection cable to the headphone (or auxiliary out) socket of your external device, connect the other end to the Line in socket on the back of your POPyourHiFi.

Time and date Supplied by the broadcaster. 54


Using your POPyourHiFi

Menu System settings

Press the Play button on your external device to start playback via the POPyourHiFi to your audio system. To gain optimal volume levels, adjust the output volume level on both the secondary device and on your audio system.

Sleep timer

Your POPyourHiFi must be switched on (not in Standby mode) when you change the system settings. You can set your POPyourHiFi to turn off automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes.

Notes:

Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options.

If there is no audio signal for approximately 15 minutes in Auxiliary input mode, your POPadaptor will switch to Standby automatically.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button.

It is recommended that you unplug the Audio cable from the Line in socket after you have finished listening to your external device.

‘<Sleep>’ is displayed. Press and release the Select button again. 55


Using your POPyourHiFi

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button.

Press and release the Prev or Next button to display the sleep time you would like. Press and release Select button to confirm. An ‘Zz’ will appear in the top left of the display.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Time>’. Press and release the Select button. ‘<Set Time/Date>’ is displayed. Press and release the Select button again.

Note: To cancel the sleep time, follow the steps above and in step 4, use the Prev or Next button to display ‘Sleep off’. Press and release the Select button to confirm.

‘Set Time’ is displayed and the hour digits will flash. Press and release the Prev or Next button to display the correct hour in 24 hour clock. Press and release the Select button. The minutes will flash. Press and release the Prev or Next button to display the correct minutes. Press and release the Select button.

Manually set the date and time Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options. 56


Using your POPyourHiFi

You can now use the Prev or Next button to scroll through the other options available. Press the Select button to select and confirm as required.

‘Set date’ is displayed and the ‘Day’ will flash. Press and release the Prev or Next button to display the day. Press and release the Select button.

You can change the settings for: • 12/24 hour clock display

The ‘Month’ will flash. Press and release the Prev or Next button to display the month. Press and release the Select button.

• date format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY • to auto update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update.

The ‘Year’ will flash. Press and release the Prev or Next button to display the year. Press and release the Select button. ‘Time Saved’ is displayed and then returns to’<Set Time/ Date>’.

Press and release the Menu button until you return to the station display.

Setting the alarm Note: Check that the POPyourHiFi has the correct time and date before you set an alarm. 57


Using your POPyourHiFi

5.

Note: Please keep your audio system switched on or you wlll not be able to hear the alarm when it sounds.

6.

In DAB or FM mode: 1. 2. 3. 4.

7.

Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Alarm>’. Press and release the Select button. ‘Alarm 1 Setup’ is displayed. Press and release the Prev or Next button to change to ‘Alarm 2 Setup’ as required. Press and release the Select button.

8.

58

‘Alarm 1 (or 2) Wizard On time’ is displayed and the hour digits for the alarm will flash. Press and release the Prev or Next button to scroll to the hour for the alarm and press the and release the Select button. The minutes will now flash. Press and release the Prev or Next button to scroll to the minutes for the alarm and press and release the Select button. The duration time will now flash. Press and release the Prev or Next button to scroll to the duration for the alarm. You can choose from 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Press and release the Select button. The source for the alarm will now flash.


Using your POPyourHiFi

Note: If you select ‘Once’, you will then be prompted to set the date for your alarm.

9.

Press and release the Prev or Next button to scroll to the sound source for the alarm. You can choose from Buzzer, DAB or FM. Press and release the Select button. Note: If you select DAB or FM radio for the alarm source, ‘Last listened’ will flash in the display. Press the Select button and the last listened to radio station in DAB or FM, as appropriate, will be used for your alarm.

11. Alarm 1 (or 2) Wizard’ is displayed again, together with ‘Alarm Off (or On)’. Press and release the Prev or Next button to choose ‘Alarm On’ or ‘Off’ as appropriate and press the Select button. ‘Alarm Saved’ is displayed. In Standby mode a symbol with the digit ‘1’ or ‘2’ in the display will confirm when an alarm has been set.

10. Press and release the Prev or Next button to scroll to the frequency for the alarm. You can choose from Daily, Once, Weekends or Weekdays. Press and release the Select button.

Note: If the time is not set or has failed to update from the radio signal, ‘Time is not set’ will be displayed when you try to set the alarm. The POPyourHiFi will then prompt you to set the time. An alarm can only be set after the time has been set. 59


Using your POPyourHiFi

Select button on the remote control, to activate the 5 minute snooze function. ‘Snooze’ will be displayed, followed by the snooze time countdown, until the alarm sounds again.

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release the button on the remote control, ‘Alarm off’ is displayed. Alternatively, you can press and release the Select button to activate the 5 minute Snooze function (see Snooze function below).

Turn off the Alarm Follow the steps for ‘Setting an Alarm’ and select ‘Off’ in step 11.

Note: If you press the button to stop the alarm, the alarm symbol will remain in the display and the alarm will sound again at the same time the next day, unless it was set for ‘Once’ only.

Display backlight timeout

Snooze

Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting.

You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available.

When the alarm sounds you can press and release the 60


Using your POPyourHiFi

Display brightness You can adjust the brightness of the display backlight for both the ‘Dim level’ (Standby) and ‘On level’ (On) modes of your POPyourHiFi.

Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button.

1.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Backlight>’. Press and release the Select button.

2.

‘<Timeout>’ is displayed. Press and release the Select button. Press and release the Prev or Next button to scroll through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90,120 or 180 seconds. Press and release the Select button to confirm.

3.

Press and release the Menu button until you return to the station display.

4.

61

Press and hold the Menu button to enter the menu options. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Backlight>’. Press and release the Select button. Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘Dim level’ or ‘On level’ and together with the Select button, choose to change the backlight brightness setting for the ‘Dim level’ or ‘On level’ modes of your POPyourHiFi.


Using your POPyourHiFi

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Language>’. Press and release the Select button.

Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting.

Press and release the Prev or Next button to scroll to the display language you would like. Press and release the Select button.

5.

When you have scrolled through the available options, please press and release the Select button to confirm.

Note: As soon as you select a different display language, all of the display information will be in this new language.

Display language You can change the display language of your POPyourHiFi, there are 7 options available; Norwegian, Swedish, Danish, French, German, Italian and English.

Press and release the Menu button until you return to the station display.

Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options.

Software version Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button. 62


Using your POPyourHiFi

Note: If you reset your POPyourHiFi all of your DAB and FM station presets will be deleted.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button.

Press and hold the Menu button on the remote control to enter the menu options.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<SW version>’. Press and release the Select button.

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button.

The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here:

Press and release the Prev or Next button to scroll to ‘<Factory Reset>’. Press and release the Select button.

Press and release the Menu button until you return to the station display.

‘Factory Reset? Yes <No>’ will be displayed. Press and release the Prev button to scroll to ‘<Yes>’. Press and release the Select button to confirm.

Factory reset

‘Restarting...’ is displayed. After a few seconds the display will change to ‘Welcome to Digital Radio’ and will then go to Standby.

You can reset your POPyourHiFi and restore all of the original factory settings. 63


Using your POPyourHiFi

Other information

Press and release the button and your POPyourHiFi will switch on and scan for DAB stations. Remember to extend the telescopic aerial.

Technical specification Power adaptor: Input

AC 100-240V

Output DC 5V/1A

64

Remote control battery:

1 x CR2025 (Supplied)

DAB+ frequency range:

Band III, 174 MHz - 240 MHz

FM frequency range:

87.5 MHz to 108 MHz


Product support

Troubleshooting

No sound

If you are experiencing problems with your POPyourHiFi, there are some quick and easy checks that you can do, which may help to solve the problem.

You may need to re-scan if the station you last listened to is no longer available. See page 44

Check the Audio lead connections on the back of the POPyourHiFi and on your audio system.

Increase the volume on your audio system.

Check that the audio system you have connected the POPyourHiFi to is in the correct mode.

Radio reception is poor •

Please check that the aerial is FULLY extended for the maximum signal strength and improved reception. Check that you do not have other electrical equipment too close to your POPyourHiFi, causing interference.

Visit www.radio.no. for information about DAB reception in your area.

The remote control buttons do not respond • 65

Check that the audio system you have connected the POPyourHiFi to is in the correct mode.


Product support •

The remote control battery may be exhausted and need to be replaced. Please use a good quality CR2025 size battery.

Check that the power lead is plugged into the back of the POPyourHiFi and that the mains adaptor is plugged in and switched on. Slide the switch on the back of the POPadaptor to on and press and release the button on the remote control to power on the POPyourHiFi from Standby mode.

Disposal This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.elretur.no. This symbol indicates that batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available. Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing.

Try a factory reset. See page 63.

66


Guarantee

The guarantee is subject to the following provisions: •

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. This product has 2 years warranty from the purchase date. These warranty/ guarantee rules apply only for products purchased in Norway, different rules apply in your country.

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

It must be solely for domestic purpose.

The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.

Specifications are subject to change without notice.

Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit.

The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages.

PRODUCT GUARANTEE

The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights. 67


Jun 17/Issue 1

Profile for Sahaga AS

POPyourHiFi - user manual  

POPyourHiFi - user manual  

Profile for sahagaas