__MAIN_TEXT__

Page 1

Bruksanvisning

Norsk


Innhold Sikkerhetsinformasjon

Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . .13 Bytte til en FM-stasjon . . . . . . . . . . . . .13

Strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Endre Skanneinnstillingene . . . . . . . . . .14

Fuktighet og vann . . . . . . . . . . . . . . . .3

Lydmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Varmekilder og flammer . . . . . . . . . . . .4

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon . . . . .15

Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Bytte til en forvalgt FM-favorittstasjon . . . .16

Plassering av digitalradioen . . . . . . . . . .4

FM Skjerminformasjon . . . . . . . . . . . . .16

Generell sikkerhetsinformasjon . . . . . . . .4

Systeminnstillinger . . . . . . . . . . . . . . .17

Bli kjent med din digitalradio

Stille dato og klokkeslett manuelt . . . . . . 17 Stille alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Førstegangsoppsett . . . . . . . . . . . . . . 7

Stoppe alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . .7

Slumre/snooze . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Sette inn batterier (valgfritt) . . . . . . . . . . 7

Slå av alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Klokkeslett og dato . . . . . . . . . . . . . . .8

Sleep (innsovningstimer) . . . . . . . . . . . 20

DAB+/FM-modus . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tidsavbrutt bakgrunnsbelysning . . . . . . .21

Justere volumet . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Skjermlysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hodetelefonutgang . . . . . . . . . . . . . . 8

Skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Programvareversjon . . . . . . . . . . . . . . 22

Bruk av din digitalradio

Nullstille til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . .23

DAB-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Bytte DAB-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 9

Annen informasjon

Skanne etter DAB-stasjoner . . . . . . . . . .9

Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . .24

Renske DAB-stasjoner . . . . . . . . . . . . .10 Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon . . . .10

Produktstøtte

Bytte til en forvalgt DAB-favorittstasjon . . .11

Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DAB Skjerminformasjon . . . . . . . . . . . .11

Avfallhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . 12

Produktgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

FM-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2


Sikkerhetsinformasjon Vennligst les instruksjonene og advarslene nøye før bruk, for å sikre trygg og tilfredsstillende drift av produktet.

Strømforsyning • Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en uautorisert strømforsyning vil dette ugyldiggjøre garantien og det kan ugjenkallelig skade produktet. • Koble radioen fra strømnettet under tordenvær. • Sjekk alltid at du har slått radioen helt av, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen. • Hvis radioen ikke skal brukes over en lengre periode, sørg for at alle batteriene fjernes fra batterirommet og at strømmen er koblet fra. • Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme eller tilsvarende type. • Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. • Batteriene skal settes inn med riktig polaritet. • Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. • Fjern batteriene fra radioen dersom de ikke skal brukes i en lengre periode. • Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen. • Batterier er farlige ved svelging, så hold de langt unna små barn. • Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkjente og sertifiserte.

Fuktighet og vann • Ikke utsett radioen for lave temperature, da fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

3


Sikkerhetsinformasjon Varmekilder og flammer • Ikke utsett radioen for høye temperaturer, da elektriske enheter og plastdeler kan deformeres av varmen.

Ventilasjon • Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse er gitt for funksjonalitet og/eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Plassering av digitalradioen Det er viktig at du tenker nøye gjennom på forhånd hvor radioen vil bli plassert, og sørg for at det er: • på en flat og stabil overflate. • maksimum 1,4 meter fra en stikkontakt (hvis du skal bruke strømnettet). Vennligst forsikre deg om at ledningen ikke er en snublefare. • et sted med nok høyde for teleskopantennen. • nærme et vindu for å bedre mottaket. Aldri plasser radioen direkte på en antikk eller polert overflate.

Generell sikkerhetsinformasjon • Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn. • Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

4


Sikkerhetsinformasjon • Du må ikke prøve og åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte ut selv. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig. • Ikke bruk radioen i nærheten av medisinsk nød- og intensivutstyr; hvis du har en pacemaker eller under tordenvær. • Tørk av med en fuktig (ikke våt) klut for å rengjøre. • Kun for husholdningsbruk. Må ikke brukes utendørs. Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging. ADVARSEL! Plastposer rundt produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn. FORSIKTIG: For å unngå mulige hørselsskader, må du ikke lytte til denne radioen med for høyt volumnivå over lengre perioder. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

5


Bli kjent med din digitalradio 1

2

3

7

11

12 13

4

5

8

6

9

10

14

1. Teleskopantenne

8. Forvalg

2. Bakgrunnsbelyst punktmatriseskjerm

9. DAB+/FM-modus

3. Tune

10. Roterbar volumkontroll

4. Velg 5. Meny/Tilbake/Info.

11. Batterikammer (Krever 4 x AA-batterier, ikke inkludert)

6. Strøm på/av (ventemodus)

12. Hovedstrømkontakt

7. Tune

13. Hodetelefonutgang 14. Høyttaler 6


Bli kjent med din digitalradio Førstegangsoppsett 1. Koble strømledningen i kontakten på baksiden av radioen og forleng teleskopantennen fullt ut i vertikal stilling for å oppnå maksimal signalstyrke. 2. Koble strømadapteren inn i stikkontakten i veggen og slå på. ‘Velkommen til Digital Radio’ vises, og deretter vil radioen din gå inn i ventemodus. 3. Trykk på den roterbare kontrollen på toppen av radioen for å slå på. Radioen vil begynne en automatisk skanning etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen vil også bli vist. 4. Når skanningen er fullført vil radioen velge den første tilgjengelige stasjonen å begynne og spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard. 5. Trykk på Tune

eller Tune

for å se gjennom de tilgjengelige stasjonene i stasjonslisten.

6. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på Select-knappen for å velge. Det vil bli en kort pause mens radioen din bytter til den valgte stasjonen.

Teleskopantenne Kontroller at antennen på toppen av radioen er justert og trukket helt ut når du skanner etter DAB-stasjoner og lytter til DAB-radio. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig, samt best mulig lydkvalitet. Merk: DAB-stasjonslisten er lagret i minnet, så neste gang du slår på radioen, vil ikke kanalsøket finne sted.

Sette inn batterier (valgfritt) 1. Før du installerer batterier (ikke inkludert) må du sørge for at radioen er slått av og er koblet fra strømnettet. Husk å fjerne støpselet på baksiden av radioen. 2. På baksiden av radioen, trykk på spaken til høyre for å løsne og fjerne batteridekselet. 3. Sett inn 4 x AA-batterier, og pass på å være oppmerksom på ‘+’ og ‘-’ merkene og plasser batteriene riktig vei. 7


Bli kjent med din digitalradio 4. Sett på plass batteridekselet og pass på at den “klikker” slik at den blir ordentlig stengt. Merk: Hvis radioen brukes kontinuerlig på batteri, har radioen en omtrentlig batterilevetid på 5 timer ved bruk av alkaliske batterier av god kvalitet.

Klokkeslett og dato Første gang du lytter til DAB-radioen din, vil klokkeslett og dato bli automatisk synkronisert til 24-timersmodus; som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å stille klokkeslett og dato manuelt.

DAB+/FM-modus Trykk på DAB/FM-knappen oppå radioen hver gang du ønsker å bytte mellom DAB- og FMradio.

Justere volumet Bruk den roterbare kontrollen med symbolet for å justere volumet. Vri med klokken for å øke volumet og mot klokken for å senke volumet. Se på skjermen for å bekrefte voluminnstillingen.

Hodetelefonutgang Du kan koble til hodetelefoner (ikke inkludert) til radioen. Hodetelefonutgangen finner du på baksiden av radioen. Når du har hodetelefoner tilkoblet radioen, vil radioens høyttaler være slått av og all lyd kommer via hodetelefonene. Merk: Hodetelefonene må ha en 3,5 mm stereoplugg .

8


Bruk av din digitalradio DAB-modus Sjekk at radioen er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på DAB/FMknappen for å gå inn i DAB-modus (sjekk skjermen for å bekrefte). Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil radioen automatisk begynne og skanne etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen. Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo av radioen, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Bytte DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Trykk på Tune

eller Tune

for å se gjennom stasjonslisten.

2. Trykk på Select-knappen når den stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen.

Skanne etter DAB-stasjoner Med DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet på radioen. Hvis du har flyttet radioen til et annet sted, for eksempel hvis du drar på ferie, så er det også en god idé å gjennomføre en manuell skanning. I DAB-modus: 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Trykk på Tune

for å finne ‘<Full scanning>’. Trykk på Select-knappen for å bekrefte.

3. Skjermen vil endres til ’Skanner…’. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen vil også vises.

9


Bruk av din digitalradio Renske DAB-stasjoner Du kan fjerne DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med forstavelsen ’?’. 1. Trykk på Menu-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg til ’<Renske>’. Trykk på Select-knappen for å bekrefte.

3. ’Renske Ja <Nei>’ vises. Bruk Tune for å bla til ’<Ja>’. Trykk på Select-knappen for å bekrefte og renske stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ’?’ vil nå ikke lenger være synlige. 4. Trykk på Menu-knappen for å returnere til stasjonsskjermen.

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon Radioen din kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forvalgte minne for øyeblikkelig tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte DAB-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte FMstasjonene. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte DAB-stasjon på side 9). 2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre den forvalgte radiostasjonen på (1-10). 4. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DAB-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

10


Bruk av din digitalradio Bytte til en forvalgt DAB-favorittstasjon I DAB-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjoner er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

3. Trykk på Select-knappen for å velge. Radioen vil bytte til den valgte stasjonen å begynne og spille. Merk: Hvis ingen DAB-stasjon har vært lagret under forvalgsknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

DAB Skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Programtype (PTY) for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ • Multiplex Navn Viser kringkastingsområdet og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. For eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network. • Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren.

11


Bruk av din digitalradio • Kanal og Frekvens for eksempel 12B 225.64 MHz • Signalinformasjon Datahastigheten på signalet som blir overført. • Signalstyrke Informasjonen gir detaljer om signalstyrken du mottar. En tom vil vises på den andre linjen på displayet for å indikere minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Raden av faste rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signal, jo lenger til høyre vil rekken av solide rektangler være. 1. Trykk gjentatte ganger på Menu/Back-knappen for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Dynamic range control (DRC) I DAB-modus: Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimalt. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 nivåer for kompresjon: • DRC Av - ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen. • DRC Lav - medium kompresjon. • DRC Høy - maksimal kompresjon. 12


Bruk av din digitalradio 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å gå inn i radioens menyalternativer. 2. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til ’<DRC>’. Trykk på Select-knappen for å velge. Den nåværende DRC-innstillingen vil ha en ’*’ ved siden av seg. 3. Bruk Tune bekrefte.

eller Tune

for å bla gjennom alternativene og trykk på Select-knappen for å

4. Trykk på Menu-knappen for å returnere til stasjonsskjermen.

FM-modus Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykk på DAB/FM-knappen for å gå inn i FM-modus (sjekk skjermen for å bekrefte). Når radioen din er i FM-modus kan den motta Radio Data System eller ’RDS’-informasjon hvis dette blir sendt av kringkasteren. RDS-informasjon vil ofte inkludere stasjonsnavn, detaljer om programmet og klokkeslett. Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av radioen, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en FM-stasjon. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Å trekke antennen helt ut sørger også for best mulig lydkvalitet.

Bytte til en FM-stasjon 1. Trykk og hold inne Tune for å skanne oppover på frekvensbåndet. Trykk og hold inne Tune for å skanne nedover på frekvensbåndet. Radioen din vil søke etter neste tilgjengelige stasjon og så stoppe ved denne stasjonen. 2. Trykk på Tune

eller Tune

for å finjustere hver frekvens i 0.05MHz-trinn.

13


Bruk av din digitalradio Merk: Hvis mottaket fremdeles er dårlig, prøv å justere plasseringen av antennen eller prøv å flytte radioen til et annet sted.

Endre Skanneinnstillingene I FM-modus: 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å gå inn i radioen menyalternativer. ’FM <Scanneinnstillinger>’ vises. Trykk på Select-knappen for å velge. Den nåværende Skanneinnstillingen vil ha en ’*’ øverst til høyre på skjermen. Det finnes to ulike alternativer å velge mellom: • Sterke stasjoner Skanningen vil bare stoppe når et sterkt signal mottas som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du skanner etter kan bli oversett ved hjelp av dette alternativet. • Alle stasjoner Skanningen vil stoppe for hver eneste stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig. 2. Bruk Tune eller Tune for å velge mellom de to tilgjengelige alternativene og trykk på Select-knappen for å bekrefte. 3. Trykk på Menu-knappen for å returnere til stasjonsskjermen.

Lydmodus Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet. Du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom ’Stereo’ og ’Mono’. Merk: Du bør bytte til ’Stereo’ hvis du hører på radioen din med hodetelefoner.

14


Bruk av din digitalradio 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å gå inn i radioens menyalternativer. 2. Bruk Tune velge.

eller Tune

for å bla deg til ’<Lydinnstilling>’. Trykk på Select-knappen for å

3. Du får nå to alternativer; ’Kun mono’ og ’Stereo tillatt’. Den nåværende innstillingen har en ’*’ ved siden av seg. 4. Bruk Tune eller Tune for å velge mellom de to tilgjengelige alternativene. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. 5. Trykk på Menu-knappen for å returnere til stasjonsskjermen.

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte FM-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte DABstasjonene. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte til en FM-stasjon på side 13). 2. Trykk og hold inne Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Tune (1-10).

eller Tune

for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre forvalget på

4. Trykk på Select-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FM-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

15


Bruk av din digitalradio Bytte til en forvalgt FM-favorittstasjon I FM-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Tune (1-10).

eller Tune

for å bla deg til plasseringen på det forvalget du ønsker å lytte til

3. Trykk på Select-knappen for å velge. Radioen vil bytte til den ønskede stasjonen å begynne og spille. Merk: Hvis ingen FM-stasjon har vært lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

FM Skjerminformasjon Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Det finnes flere ulike typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Radiotekst (RT) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Programtype (PTY) For eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ • Klokkeslett og dato Leveres av kringkasteren. • Stasjonsnavn eller frekvens. For eksempel BBC R4 eller 93.30MHz.

16


Bruk av din digitalradio 1. Trykk gjentatte ganger på Menu/Back-knappen for å bla deg gjennom de ulike informasjonsalternativene.

Systeminnstillinger Radioen din må være slått på (ikke i Ventemodus) når du endrer systeminnstillingene.

Stille dato og klokkeslett manuelt 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å gå inn i menyalternativene. 2. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

3. ’<Tid>’ vises. Trykk på Select-knappen. 4. ’<Still inn klokkeslett/dato>’ vises. Trykk på Select-knappen igjen. 5. ’Angi klokkeslett’ vises og time-tallene vil blinke. Bruk Tune riktig time i 24-timersklokke. Trykk på Select-knappen. 6. Minuttene vil nå blinke. Bruk Tune Select-knappen.

eller Tune

eller Tune

for å bla deg til

for å bla deg til riktige minutter. Trykk på

7. ’Still inn dato’ vises og ’Dag’ vil blinke. Bruk Tune Select-knappen. 8. ’Måned’ vil nå blinke. Bruk Tune knappen.

eller Tune

eller Tune

for å finne riktig dag. Trykk på

for å finne frem riktig måned. Trykk på Select-

9. ’År’ vil blinke. Bruk Tune eller Tune for å finne riktig år. Trykk på Select-knappen. ’Tid Lagret’ vises på skjermen, før den returnerer til ’<Still inn klokkeslett/dato>’. 10. Du kan nå bruke Tune eller Tune for å bla deg gjennom de andre ulike alternativene. Trykk på Select-knappen for å velge og bekrefte når det kreves. Du kan endre innstillingene for: • 12/24-timersklokke. • Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ. 17


Bruk av din digitalradio • Å automatisk oppdatere klokkeslettet fra DAB-signalet, FM-signalet, DAB- eller FM-signalet eller ingen oppdatering. 11. Trykk på Menu-knappen helt til du kommer tilbake til stasjonsskjermen.

Stille alarmen Merk: Kontroller at radioen har korrekt klokkeslett og dato, før du stiller alarmen. I DAB/FM-modus 1. Trykk og hold Menu-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk Tune

eller Tune

3. Bruk Tune eller Tune knappen for å velge.

for å bla deg til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen for å velge. for å bla deg til ‘<Alarm 1>’ or ‘<Alarm 2>’. Trykk på Select-

4. ‘Alarm 1 (eller 2) Oppsett’ vises. Trykk på Select-knappen. 5. ‘Alarm 1 (eller 2) Veiviser I tide’ vises og timetallene for alarmen vil blinke. 6. Bruk Tune eller Tune Select-knappen.

for å bla deg til timetallet du ønsker for alarmen og trykk på

7. Minuttene vil nå blinke. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til minuttet du ønsker for alarmen og trykk på Select-knappen for å velge. Varigheten på alarmen vil nå blinke. 8. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til varigheten du ønsker på alarmen. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Trykk på Select-knappen for å velge. Kilden for alarmen vil nå blinke. 9. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til kilden du ønsker. Du kan velge mellom Tone, DAB eller FM. Trykk på Select-knappen for å velge. Merk: Hvis du velger DAB eller FM som alarmkilde, vil ‘Sist hørt på’ blinke i skjermen. Trykk på Select-knappen og radiostasjonen du sist hørte på i DAB eller FM, som valgt, vil bli brukt for alarmen din.

18


Bruk av din digitalradio 10. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til hyppigheten du ønsker for alarmen. Du kan velge mellom Daglig, En gang, Helger, Ukedager. Trykk på Select-knappen for å velge. Merk: Hvis du velger ‘En gang’, vil du bli bedt om å sette datoen for alarmen din. 11. Bruk Tune eller Tune for å bla deg til det volumet du ønsker for alarmen. Trykk på Select-knappen for å velge. Merk: Det er ikke mulig å stille en alarm under 4 volumnivåbarer. Husk å sette alarmvolumet til et nivå som vil vekke deg. Alarmvolumet øker gradvis til det når alarmvolumet du har satt. 12. ‘Alarm 1 (eller 2) Veiviser’ vises igjen, sammen med ‘Alarm Av (eller På)’. Bruk Tune eller Tune for å velge mellom ‘Alarm På’ eller ‘Av’. Trykk på Select-knappen for å velge. ‘Alarm Lagret’ vises. 13. I Ventemodus, vil et bjellesymbol vises øverst i høyre hjørne på skjermen. Dette bekrefter at alarmen har blitt stilt og lagret. Merk: Hvis klokkeslettet ikke har blitt stilt eller hvis det ikke har blitt oppdatert fra radiosignalet, vil ‘Tid ikke stilt’ vises når du prøver å stille alarmen. Radioen vil be deg om å stille klokkeslettet. En alarm kan bare stilles etter at klokkeslettet er stilt inn.

Stoppe alarmen Når alarmen starter, trykk på Power-knappen, ‘Alarm av’ vil vises. Alternativt kan du trykke på Select-knappen for å Slumre/snooze (se Slumre/snooze-funksjon nedenfor). Merk: Hvis du trykker på Power-knappen for å stoppe alarmen, vil alarmsymbolet bli værende på skjermen og alarmen vil starte igjen til samme tid neste dag, hvis ikke alarmen kun var satt til ‘En gang’.

19


Bruk av din digitalradio Slumre/snooze Når alarmen starter, kan du trykke på Select-knappen for å aktivere en 10 minutters slumrefunksjon. ‘Snooze’ vil vises på skjermen, sammen med en nedtellingstid til alarmen starter igjen.

Slå av alarmen Følg stegene for å ‘Stille en alarm’ og velg ‘Av’ i steg 12.

Sleep (innsovningstimer) Du kan sette radioen til å slå seg av automatisk ved hjelp av sleep-funksjonen. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. I DAB/FM-modus: 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i menyen. 2. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg til ‘<System>’. Trykk på Select-knappen.

3. ‘<Sleep>’ vises på skjermen. Trykk på Select-knappen for å velge. 4. Bruk Tune eller Tune for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Stopp når den sleep-tiden du ønsker vises på skjermen og trykk på Select-knappen. 5. Trykk på Menu-knappen for å returnere til radioens hjemskjerm. Sleep-tiden du har valgt vil vises øverst til høyre på skjermen, f.eks. S15 for 15 minutter og en nedtelling til radioen slår seg av. Merk: For å avbryte sleep-tiden, følg stegene for å stille inn sleep, men stopp når ‘Sleep av’ vises og trykk på Select-knappen for å velge.

20


Bruk av din digitalradio Tidsavbrutt bakgrunnsbelysning Du kan justere det tidsavbrutte bakgrunnslyset. Alternativene er Permanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Merk: En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i menyalternativene. 2. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg til ’<System>’. Trykk på Select-knappen.

3. Bruk Tune

eller Tune

for å bla til ’<Bakgrunnslys>’. Trykk på Select-knappen.

4. ’<Tidsavbrudd>’ vises. Trykk på Select-knappen. Bruk Tune eller Tune for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for tidsavbrutt bakgrunnslys: På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. 5. Trykk på Menu-knappen gjentatte ganger til du returnerer til stasjonsskjermen.

Skjermlysstyrke Du kan justere skjermens lysstyrke for både ’Dimmenivå’ (Standby) og ’På-nivå’ (På) på din radio. 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å gå inn i menyalternativene. 2. Bruk Tune velge.

eller Tune

for å bla deg frem til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å

3. Bruk Tune å velge.

eller Tune

for å bla deg frem til ’<Bakgrunnslys>’. Trykk på Select-knappen for

4. Du kan nå bruke Tune eller Tune for å bla deg frem til ’Dimmenivå’ eller ’På-nivå’ og velge med Select-knappen for å endre bakgrunnslyset for modusene ’Dimmenivå’ og/eller ’På-nivå’ på radioen din. Merk: En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. 5. Når du har bladd deg gjennom de tilgjengelige alternativene, vennligst trykk på Selectknappen for å bekrefte den innstillingen du ønsker. 21


Bruk av din digitalradio Skjermspråk Du kan endre skjermspråket til radioen din. Det finnes 8 alternativer; Norsk, Svensk, Dansk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk og Italiensk. 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i radioens Meny. 2. Bruk Tune velge.

eller Tune

for å bla deg frem til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å

3. Bruk Tune

eller Tune

for å bla deg frem til ’<Språk>’. Trykk på Select-knappen for å velge.

4. Bruk Tune eller Tune for å bla deg frem til det språket du ønsker å bruke. Trykk på Select-knappen for å velge. Merk: Med en gang du velger et nytt skjermspråk, vil all skjerminformasjon være på dette nye språket. 5. Trykk på Menu-knappen gjentatte ganger til du returnerer til stasjonsskjermen.

Programvareversjon 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk Tune velge.

eller Tune

3. Bruk Tune eller Tune for å velge.

for å bla deg frem til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å for å bla deg frem til ’<Prog.vareversjon>’. Trykk på Select-knappen

4. Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her:

5. Trykk på Menu-knappen gjentatte ganger til du returnerer til stasjonsskjermen.

22


Bruk av din digitalradio Nullstille til fabrikkoppsett Du kan nullstille radioen din og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Merk: Hvis du nullstiller radioen til fabrikkoppsett vil alle dine forvalgte favorittstasjoner bli slettet. 1. Trykk og hold inne Menu-knappen for å komme inn i radioen meny. 2. Bruk Tune velge.

eller Tune

3. Bruk Tune eller Tune knappen for å velge.

for å bla deg frem til ’<System>’. Trykk på Select-knappen for å for å bla deg frem til ’<Nullstill til fabrikkoppsett>’. Trykk på Select-

4. ’Nullstill til fabrikkoppsett? Ja <Nei>’ vil vises på skjermen. Bruk Tune Trykk på Select-knappen for å bekrefte.

for å bla deg til ’<Ja>’.

5. ’Omstart…’ vises på skjermen. Etter et par sekunder vil skjermen vise ’Velkommen til Digital Radio’, før den går inn i ventemodus. 6. Trykk på og radioen vil slå seg på og skanne etter DAB-stasjoner. Husk å strekke teleskopantennen helt ut.

23


Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning:

DC-inngang DC 5V/1A

Strømadapterinngang:

AC 100-240v / 50-60Hz

Batterier:

4 x AA-batterier (ikke inkludert)

DAB+ frekvensområde

Band III, 174 MHz – 240 MHz

FM frekvensområde

87,5 MHz til 108 MHz

Høyttaler: 1W Hodetelefonutgang:

Stereoutgang 3.5mm

Ledningens lengde:

1.4 meter

Mål:

H120 B177 D53mm

Vekt: 375g

24


Produktstøtte Feilsøking Hvis du opplever problemer med radioen din, finnes det noen raske og enkle ting du kan gjøre som kan løse problemet.

Mottaket er dårlig • Vennligst kontroller at teleskopantennen er strukket HELT ut, for å få maksimal signalstyrke og forbedret mottak. • Prøv å flytte radioen til en alternativ plassering for å se om mottaket blir bedre. Husk å skanne etter DAB-stasjoner igjen når du har flyttet radioen. Se side 9 • Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære radioen, dette kan forårsake forstyrrelser. • Hvis du har batterier i radioen, kan de være oppbrukt og trenger utbytting. Vennligst bruk AA-batterier av god kvalitet. • Besøk: www.radio.no for å få informasjon om DAB-mottaket i ditt område.

Ingen lyd • Juster volumet ved hjelp av volumhjulet. • Du kan ha hodetelefoner tilkoblet. Bruk hodetelefonene til å lytte til radioen din eller plugg ut hodetelefonene for å lytte til radioens høyttaler. • Hvis du har batterier i radioen, kan de være oppbrukt og trenger utbytting. Vennligst bruk AA-batterier av god kvalitet. • Kontroller at strømpluggen er koblet til på baksiden av radioen og at strømadapteren er koblet til stikkontakten i veggen. Trykk på for å slå på radioen fra Ventemodus. • Det kan hende du må skanne etter radiostasjoner på nytt, hvis den du lyttet til sist ikke lenger er tilgjengelig. Se side 9.

25


Produktstøtte Funksjonsknappene virker ikke: • Hvis du har batterier i radioen, kan de være oppbrukt og trenger utbytting. Vennligst bruk AA-batterier av god kvalitet. • Kontroller at strømpluggen er koblet til på baksiden av radioen og at strømadapteren er koblet til stikkontakten i veggen. Trykk på for å slå på radioen fra Ventemodus. • Slå av radioen og ta ut strømpluggen. La den være i et par minutter, før du prøver å koble til radioen igjen. • Prøv en nullstilling til fabrikkoppsett. Se side 23.

Avfallhåndtering Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige. Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

26


Produktstøtte Produktgaranti Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i andre land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter

27


Denne siden er blank med hensikt


Instruction Manual

English


Contents Safety information

Telescopic aerial . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tuning to an FM station . . . . . . . . . . . .42

Power source . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Changing the Scan setting . . . . . . . . . . 43

Moisture and water . . . . . . . . . . . . . . .31

Audio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Heat sources and flames . . . . . . . . . . . 32

Storing an FM station preset . . . . . . . . . 44

Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Tune to an FM preset station . . . . . . . . . 45

Positioning the DAB/FM digital radio . . . .32

FM display information . . . . . . . . . . . . .45

General safety information . . . . . . . . . . 32

Menu system settings . . . . . . . . . . . . . 46

Getting to know your DAB/FM digital radio

Manually set the date and time . . . . . . . .46 Setting the alarm . . . . . . . . . . . . . . . .47 Stop the Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Initial set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Snooze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Telescopic aerial . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Turn off the Alarm . . . . . . . . . . . . . . .49

Inserting batteries (optional) . . . . . . . . . .35

Sleep timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Time and date . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Display backlight timeout . . . . . . . . . . .50

DAB/FM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Display brightness . . . . . . . . . . . . . . . 50

Adjusting the volume . . . . . . . . . . . . . 36

Display language . . . . . . . . . . . . . . . .51

Headphone socket . . . . . . . . . . . . . . .37

Software version . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Using your DAB/FM digital radio

Factory reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

DAB Radio mode . . . . . . . . . . . . . . . .38

Other information

Changing DAB stations . . . . . . . . . . . . 38

Technical specification . . . . . . . . . . . . 53

Scanning for DAB stations . . . . . . . . . . .38 Prune DAB stations . . . . . . . . . . . . . . .39

Product support

Storing a DAB station preset . . . . . . . . . 39

Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Tune to a DAB preset station . . . . . . . . .40

Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

DAB display information . . . . . . . . . . . .40

Product guarantee . . . . . . . . . . . . . . .56

Dynamic Range Control (DRC) . . . . . . . .41 FM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 30


Safety information

Please read the instructions and warnings carefully before use, to ensure safe and satisfactory operation of this product.

Power source • Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product. • Disconnect your radio from the mains power supply during thunderstorms. • Always check that you have completely switched off your radio, before you change or disconnect the power supply. • If the radio will not be used for a long period of time, make sure that all of the batteries are removed from the battery compartment and the mains power is unplugged. • Only use recommended batteries or those of the same or equivalent type. • Do not mix old and new batteries or batteries of different types. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Remove the batteries from the radio if they will not be used for an extended period of time. • Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing. • Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children. • In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified.

Moisture and water • Do not expose the radio to low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

31


Safety information

Heat sources and flames • Do not expose the radio to high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

Ventilation • Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

Positioning the DAB/FM digital radio It is important that you consider carefully in advance where your radio will be situated and make sure that it is: • on a flat and stable surface. • within 1.4 metres of a power socket (if using mains power). Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard. • where there is enough height for the telescopic radio aerial. • close to a window for better reception Never place your radio directly onto antique or polished surfaces.

General safety information • Keep the product and all its parts out of reach of small children. • This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. • Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty. 32


Safety information

• Do not use your radio near emergency/intensive care medical equipment; if you have a pacemaker fitted or during an electrical storm. • Wipe with a damp (not wet) soft cloth to clean. • For household use only. Do not use outdoors. Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek medical help if swallowed. WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children. CAUTION: To avoid possible hearing damage, do not listen to this radio at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

33


Getting to know your DAB/FM digital radio 1

2

3

7

11

12 13

4

5

8

6

9

10

14

1. Telescopic aerial

8. Preset

2. Backlit dot matrix display

9. DAB/FM mode

3. Tune

10. Rotary volume control

4. Select 5. Menu/Back/Info.

11. Battery compartment (Requires 4 x AA batteries, not included)

6. Power on/off (standby)

12. Mains power socket

7. Tune

13. Headphone socket 14. Speaker 34


Getting to know your DAB/FM digital radio Initial set-up 1. Connect the mains power lead into the socket on the back of the radio and fully extend the radio aerial in a vertical position to obtain the maximum signal strength. 2. Plug the power adaptor into the mains power wall socket and switch on. â&#x20AC;&#x2DC;Velkommen til Digital Radioâ&#x20AC;&#x2122; will be displayed and then your radio will go to Standby mode. 3. Press and release the rotary control on the top of the radio to switch on. Your radio will begin an automatic scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. 4. When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default. 5. Press and release the Tune list.

or Tune

to move through the available stations in the station

6. When the station that you would like to listen to is displayed, press the Select button. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station.

Telescopic aerial Please make sure that the aerial on the top of the radio is fully extended and adjusted when you scan for DAB stations and listen to DAB radio. This will ensure that the maximum signal strength is available as well as the best possible sound quality. Note: The DAB radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your radio on, the station search does not take place.

Inserting batteries (optional) 1. Before installing the batteries (not included) please ensure that the radio is switched off and has been unplugged from the mains power supply. Remember to remove the mains power plug from the back of the radio.

35


Getting to know your DAB/FM digital radio 2. On the back of the radio, push the tab to the right to release and remove the battery compartment cover. 3. Insert 4 x AA batteries, making sure to note the ‘+’ and ‘-‘ markings and position the batteries the correct way around. 4. Replace the battery cover, making sure it ‘clicks’ shut. Note: If used continuously on battery power, your radio has an approximate battery life of 5 hours, when using good quality alkaline batteries.

Time and date The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.

DAB/FM mode Press and release the DAB/FM button on the top of the radio each time you wish to switch between DAB and FM radio.

Adjusting the volume Use the rotary control with the symbol to adjust the volume. Turn clockwise to increase the volume and anti-clockwise to decrease the volume. Check the display, which will confirm the volume setting.

36


Getting to know your DAB/FM digital radio Headphone socket You can connect headphones (not included) to your radio. The headphone socket can be found on the back of the radio and when you have headphones connected the radio speaker is switched off and all sound is via the headphones. Note: Headphones will need a 3.5mm stereo plug.

37


Using your DAB/FM digital radio DAB Radio mode Check that your radio is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the DAB/FM button to go to DAB mode (check the display). The first time you use the radio or if the station list is empty, your radio will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. If you were listening to a DAB station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

Changing DAB stations In DAB mode: 1. Press and release the Tune

or Tune

buttons to move through the station list.

2. Press and release the Select button when the station you would like to listen to is displayed.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your radio. If you have moved your radio to another location e.g.: if you go on holiday, then it’s also a good idea to carry out a manual scan. In DAB mode: 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Press and release the Tune button. ’

button to display ‘<Full scan>’. Press and release the Select

3. The display will change to ‘Scanning...’ A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

38


Using your DAB/FM digital radio Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune

or Tune

button to scroll to ‘<Prune>’. Press and release the Select button.

3. ‘Prune Yes <No>’ is displayed. Use the Tune button to scroll to ‘<Yes>’. Press and release the Select button to confirm and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed. 4. Press and release the Menu button to return to the station display.

Storing a DAB station preset Your radio can store up to 10 DAB stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store DAB radio station presets, these do not overwrite your FM station presets. 1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see changing DAB stations on page 37). 2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty)>’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Use the Tune or Tune buttons to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the Select button. The display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

39


Using your DAB/FM digital radio Tune to a DAB preset station In DAB mode: 1. Press and release the Preset button ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Use the Tune or Tune listen to (1-10).

button to move to the preset location that you would like to

3. Press and release the Select button. The radio will tune to that station and begin to play. Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the second line of the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. • Dynamic Label Segment (DLS) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Multiplex name Displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g. BBC National DAB, Digital 1 Network. • Time and date Supplied by the broadcaster.

40


Using your DAB/FM digital radio • Channel and Frequency e.g.: 12B 225.64 MHz • Signal information The data rate at which the signal is being transmitted • Signal strength The information provided gives details of the signal strength you are receiving. An empty will appear on the second line of the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be. 1. Repeatedly press and release the Menu/Back button to cycle through the different information options.

Dynamic Range Control (DRC) In DAB mode: The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: • DRC Off - no compression. This is the default setting. • DRC Low - medium compression. 41


Using your DAB/FM digital radio • DRC High - maximum compression. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use Tune or Tune button to scroll to ‘<DRC>’. Press and release the Select button. The current DRC setting will have an ‘*’ next to it. 3. Use the Tune or Tune button to scroll through the options and press and release the Select button to confirm. 4. Press and release the Menu button to return to the station display.

FM mode If you are not already in FM mode, press and release the DAB/FM button to go to FM mode (check the display). When your radio is in FM mode it can receive Radio Data System or ‘RDS’ information if this is being transmitted by the broadcaster. RDS information will often include the station name, detail about the programme and the current time. If you were listening to an FM station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

Telescopic aerial Please make sure that the aerial on the top of the radio is fully extended and adjusted before you attempt to tune to an FM station. This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Tuning to an FM station 1. Press and hold the Tune button to scan up the frequency band. Press and hold the Tune button to scan down the frequency band. Your radio will search for the next available station and then stop on that station. 42


Using your DAB/FM digital radio 2. Press and release the Tune steps.

or Tune

button to fine tune each frequency in 0.05MHz

Note: If reception is still poor adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

Changing the Scan setting In FM mode: 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. ‘FM <Scan setting>’ is displayed. Press and release the Select button. The current Scan setting will have an ‘*’ in the top right of the display. There are two different options to choose from: • Strong stations The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option. • All stations The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor. 2. Use the Tune or Tune button to choose from the two options available and press and release the Select button to confirm. 3. Press and release the Menu button to return to the station display.

Audio mode The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Note: You may wish to select ‘Stereo’ if you are listening to your radio using headphones.

43


Using your DAB/FM digital radio 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<Audio setting>’. Press and release the Select

3. There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have an ‘*’ next to it. 4. Use the Tune or Tune button to choose from the two options available. Press and release the Select button to confirm. 5. Press and release the Menu button to return to the station display.

Storing an FM station preset Your radio can store up to 10 FM stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store FM radio station presets, these do not overwrite your DAB station presets. 1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see Tuning to an FM station on page 41). 2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty)>’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Use the Tune or Tune button to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the Select button. The display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

44


Using your DAB/FM digital radio Tune to an FM preset station In FM mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Use the Tune or Tune listen to (1-10).

button to move to the preset location that you would like to

3. Press and release the Select button. The radio will tune to that station and begin to play. Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display There are several different types of information that are sent by the broadcaster. • Radiotext (RT) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Time and date Supplied by the broadcaster. • Station name Such as BBC R4 or 93.30MHz 1. Repeatedly press and release the Menu/Back button to cycle through the different information options. 45


Using your DAB/FM digital radio Menu system settings Your radio must be switched on (not in Standby mode) when you change the system settings.

Manually set the date and time 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. ‘<Time>’ is displayed. Press and release the Select button. 4. ‘<Set Time/Date>’ is displayed. Press and release the Select button again. 5. ‘Set time’ is displayed and the hour digits will flash. Use the Tune or Tune button to display the correct hour in 24 hour clock. Press and release the Select button. 6. The minutes will flash. Use the Tune Press and release the Select button.

or Tune

button to display the correct minutes.

7. ‘Set date’ is displayed and the ‘Day’ will flash. Use the Tune the day. Press and release the Select button. 8. The ‘Month’ will flash. Use the Tune release the Select button.

or Tune

or Tune

button to display

button to display the month. Press and

9. The ‘Year’ will flash. Use the Tune or Tune button to display the year. Press and release the Select button. ‘Time Saved’ is displayed and then returns to ’<Set Time/Date>’. 10. You can now use the Tune or Tune button to scroll through the other options available. Press the Select button to select and confirm as required. You can change the settings for: • 12/24 hour clock display • date format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY • to auto update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update. 11. Press and release the Menu button until you return to the station display. 46


Using your DAB/FM digital radio Setting the alarm Note: Check that the radio has the correct time and date before you set an alarm. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

3. Use the Tune or Tune the Select button.

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select button to scroll to ‘<Alarm 1>’ or ‘<Alarm 2>. Press and release

4. ‘Alarm 1 (or 2) Setup’ is displayed. Press and release the Select button. 5. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard On time’ is displayed and the hour digits for the alarm will flash. 6. Use the Tune or Tune the Select button.

button to scroll to the hour for the alarm and press and release

7. The minutes will now flash. Use the Tune or Tune button to scroll to the minutes for the alarm and press and release the Select button. The duration time will now flash. 8. Use the Tune or Tune button to scroll to the duration for the alarm. You can choose from 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Press and release the Select button. The source for the alarm will now flash. 9. Use the Tune or Tune button to scroll to the sound source for the alarm. You can choose from Buzzer, DAB or FM. Press and release the Select button. Note: If you select DAB or FM radio for the alarm source, ‘Last listened’ will flash in the display. Press and release the Select button and the last listened to radio station in DAB or FM, as appropriate, will be used for your alarm. 10. Use the Tune or Tune button to scroll to the frequency for the alarm. You can choose from Daily, Once, Weekends or Weekdays. Press and release the Select button.

47


Using your DAB/FM digital radio Note: If you select ‘Once’, you will then be prompted to set the date for your alarm. 11. Use the Tune Select button.

or Tune

button to set the volume for your alarm. Press and release the

Note: You will not be able to set the alarm for less than 4 volume bars. Remember to set the alarm radio volume to one that will wake you. The alarm volume will increase progressively until it reaches the alarm volume you have set. 12. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard’ is displayed again, together with ‘Alarm Off (or On)’. Use the Tune or Tune button to choose ‘Alarm On’ or ‘Off’ as appropriate and press and release the Select button. ‘Alarm Saved’ is displayed. 13. In Standby mode a bell symbol in the top right of the display will confirm when an alarm has been set. Note: If the time is not set or has failed to update from the radio signal, ‘Time is not set’ will be displayed when you try to set the alarm. The radio will then prompt you to set the time. An alarm can only be set after the time has been set.

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release the Power button, ‘Alarm off’ is displayed. Alternatively, you can press and release the Select button to Snooze (see Snooze function below). Note: If you press the Power button to stop the alarm, the alarm symbol will remain in the display and the alarm will sound again at the same time the next day, unless it was set for ‘Once’ only.

48


Using your DAB/FM digital radio Snooze When the alarm sounds you can press and release the Select button to activate the 10 minute snooze function. ‘Snooze’ will be displayed, followed by the snooze time countdown, until the alarm sounds again.

Turn off the Alarm Follow the steps for ‘Setting an Alarm’ and select ‘Off’ in step 12.

Sleep timer You can set your radio to turn off automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. ‘<Sleep>’ is displayed. Press and release the Select button. 4. Use the Tune or Tune button to scroll through the available options of Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. Stop when the sleep time you would like is displayed and press and release the Select button. 5. Press and release the Menu button to return to the radio display. The sleep time minutes that you have selected will be displayed on the top right of the display, e.g. S15 for 15 minutes, and will countdown until the radio switches off. Note: To cancel the sleep time, follow the steps to set the sleep time but stop when ‘Sleep off’ is displayed and press and release the ‘Select’ button.

49


Using your DAB/FM digital radio Display backlight timeout You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<Backlight>’. Press and release the Select

4. ‘<Timeout>’ is displayed. Press and release the Select button. Use the Tune or Tune button to scroll through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90,120 or 180 seconds. Press and release the Select button to confirm. 5. Press and release the Menu button until you return to the station display.

Display brightness You can adjust the brightness of the display backlight for both the ‘Dim level’ (Standby) and ‘On level’ (On) modes of your radio. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<Backlight>’. Press and release the Select

4. You can now use the Tune or Tune button to scroll to ‘Dim level’ or ‘On level’ and together with the Select button, choose to change the backlight brightness setting for the ‘Dim level’ or ‘On level’ modes of your radio.

50


Using your DAB/FM digital radio Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. 5. When you have scrolled through the available options, please press and release the Select button to confirm.

Display language You can change the display language of your radio, there are 8 options available; Norwegian, Swedish, Danish, English, German, Dutch, French and Italian. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<Language>’. Press and release the Select

4. Use the Tune or Tune button to scroll to the display language you would like. Press and release the Select button. Note: As soon as you select a different display language, all of the display information will be in this new language. 5. Press and release the Menu button until you return to the station display.

Software version 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<SW version>’. Press and release the Select

51


Using your DAB/FM digital radio 4. The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here:

5. Press and release the Menu button until you return to the station display.

Factory reset You can reset your radio and restore all of the original factory settings. Note: If you reset your radio all of your DAB and FM station presets will be deleted. 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<System>’. Press and release the Select

3. Use the Tune button.

or Tune

button to scroll to ‘<Factory Reset>’. Press and release the Select

4. ‘Factory Reset? Yes <No>’ will be displayed. Use the Tune Press and release the Select button to confirm.

button to scroll to ‘<Yes>’.

5. ‘Restarting...’ is displayed. After a few seconds the display will change to ‘Velkommen til Digital Radio’ and will then go to Standby.

52


Other information Technical specification Power supply:

DC Input socket

DC 5V/1A

Power adaptor Input:

AC 100-240V/50-60Hz

Batteries:

4 x AA batteries (not included)

DAB frequency range:

Band III, 174 MHz - 240 MHz

FM frequency range:

87.5 MHz to 108 MHz

Speaker: 1W Headphone socket:

Stereo socket 3.5mm diameter

Cable length:

1.4 metres

Dimensions:

H120 W177 D53mm

Weight: 375g

53


Product support Troubleshooting If you are experiencing problems with your radio, there are some quick and easy checks that you can do, which may help to solve the problem.

Radio reception is poor • Please check that the aerial is FULLY extended for the maximum signal strength and improved reception. • Try moving your radio to an alternative location to see if the reception improves. Please remember to scan for DAB stations again once you have moved your radio. See page 37 • Check that you do not have other electrical equipment too close to your radio, causing interference. • If you have batteries fitted, they may be exhausted and need to be replaced. Please use only good quality AA size batteries. • Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

No sound • Adjust the volume using the rotary volume control. • You may have headphones connected. Either use the headphones to listen to your radio or unplug the headphones. • If you have batteries fitted, they may be exhausted and need to be replaced. Please use only good quality AA size batteries. • Check that the mains power lead is connected at the back of the radio and the mains power wall socket is switched on. Press and release the button to power on the radio from Standby mode. • You may need to re-scan if the station you last listened to is no longer available. See page 37.

54


Product support The function buttons do not respond •

If you have batteries fitted, they may be exhausted and need to be replaced. Please use only good quality AA size batteries.

Check that the power lead is plugged into the back of the radio and that the mains adaptor is plugged in and switched on. Press and release the button to power on the radio from Standby mode.

Turn off the radio and unplug the mains power. Leave for one minute and then reconnect your radio.

Try a factory reset. See page 51.

Disposal This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.elretur.no Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available. Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing.

55


Product support Product guarantee In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 2 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit The guarantee is subject to the following provisions: •

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

It must be solely for domestic purpose.

The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.

Specifications are subject to change without notice.

The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

56


This page is intentionally blank


May 17/Issue: 1

Profile for Sahaga AS

POP17 - user manual  

POP17 - user manual  

Profile for sahagaas