Page 1

 

koloszal@inbox.ru

        СПIВЗАСНОВНИКИ:

Залiщицька районна рада, Залiщицька райдержадмiнiстрацiя, Залiщицька міська рада, трудовий колектив редакції

Виходить з 24 лютого 1940 року u

№ 97-98 (7980) Цiна вроздрiб -1 грн.

²ÄËÓÍÍß ÏÎIJ¯

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – íà àäðåñó ðåäàêö³¿ íàä³éøëà â³òàëüíà òåëåãðàìà âñ³ì õä³áîðîáàì, àãðàð³ÿì íàøîãî êðàþ â³ä óðîäæåíöÿ Çàë³ùèê³â, Ïî÷åñíîãî ãîëîâè Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Öåíòð ìèëîñåðäÿ» ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÁÅÄÐÈʲÂÑÜÊÎÃÎ…

Íà ñâ³òëèíàõ: ó÷àñíèêè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó Çàë³ùèêàõ òà Òåðíîïîë³.

Øàíîâí³ íàääí³ñòðÿíö³, äîðîã³ çåìëÿêè! Ñïîêîíâ³êó õë³áîðîáñüêà ïðàöÿ áóëà ïîøàíîâàíà òà îñï³âàíà, àäæå ïëóã ³ áîðîçíà – óñüîìó ïî÷àòîê. Öÿ çàãàëüíîëþäñüêà ³ñòèíà ëåæèòü â îñíîâ³ áóòòÿ óêðà¿íö³â, íàøî¿ ìîðàëüíîñò³ òà äóõîâíîñò³. Õë³áîðîáñüêà ïðàöÿ º âèçíà÷àëüíîþ ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðàþ, çàïîðóêîþ ñòàá³ëüíîñò³, àäæå íàø ðàéîí – àãðàðíèé. Äîáðå ðîçóì³þ, â ÿêèõ íåëåãêèõ óìîâàõ äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè. Òà ïîïðè âñ³ òðóäíîù³ çàâäÿêè âàì ó âàøèõ îñåëÿõ, íà íàøèõ ñòîëàõ º õë³á ³ äî õë³áà. Íèçüêèé óêë³í âàì çà íåâòîìíó ïðàöþ, çà íàòðóäæåí³ ìîçîëÿñò³ ðóêè, ÿê³ çàñ³âàþòü äîáðèì çåðíîì íàø³ íèâè. Çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì. Íåõàé çàâæäè äî âàñ áóäå ïðèõèëüíà ìàò³íêà-ïðèðîäà, õàé ìèëîñåðäíèé Áîã äàðóº âàì äîáðî, ùàñòÿ, ðàä³ñòü, ùåäð³ âðîæà¿! Ç ïîâàãîþ – Âîëîäèìèð ÁÅÄÐÈʲÂÑÜÊÈÉ, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿

u

²ÄËÓÍÍß ÏÎIJ¯ u

18 ëèñòîïàäà ñâÿòêîâ³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³äáóëèñÿ â çàë³ çàñ³äàíü ðàéðàäè òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ ãðàìîòàìè ðàéîííî¿ âëàäè áóëè íàãîðîäæåí³ ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÐÄÀ, ³íñïåêö³¿ çàõèñòó ðîñëèí, íàñ³ííºâî¿ ³íñïåêö³¿, óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè, à òàêîæ ìåõàí³çàòîðè, òðàêòîðèñòè, êîìáàéíåðè, âî䳿, áóõãàëòåðè, êåð³âíèêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ðàéîíó. Óñüîãî 26 ÷îëîâ³ê. À 20 ëèñòîïàäà âåëåëþäíå ä³éñòâî ç³áðàëî àãðàð³¿â Òåðíîï³ëëÿ â îáëàñíîìó Ïàëàö³ êóëüòóðè «Áåðåç³ëü». Òóò â³äáóëèñÿ ñâÿòêîâ³ óðî÷èñòîñò³ çà ó÷àñòþ äåëåãàö³é ç óñ³õ êóòî÷ê³â Òåðíîï³ëüùè-

u

âåäåíí³ ÿðìàðê³â ó Òåðíîïîë³ âðó÷åí³ ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìöþ Ì.Ãóéâàíó. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó íàãîðîäèëî ãðàìîòàìè äèðåêòîð³â ÏÎÏ «Çîëîòà íèâà» Ì.Äîëîòêà, ÏÏ «ÂÅÏÀÃÐÎ ÏËÞÑ» Î.Ïåëüöåð òà áðèãàäèðà òðàêòîðíî¿ áðèãàäè ÒΠ«Àãðîïîë³ñ» Ï.Ìàëüîâàíîãî. Ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðèºìíî âðàçèëè ðîçìà¿òèé êîíöåðò ó Òåðíîïîë³ òà âèñòóïè àìàòîð³â ñöåíè ó ðàéîííîìó öåíòð³, ÿê³ äîäàëè ïîçèòèâíîãî íàñòðîþ ó äåíü ñâÿòà.

Îäàð³ÿ ßÑÈÙÓÊ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÐÄÀ

Ïåðåä ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèñòóïèëè ãîñò³ ç Êèºâà, Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ ðàä – Â.Â.Êîç³íà òà Þ.Î.Øèï³ëîâà. Ëåêö³¿ ³ëþñòðóâàëèñü êîíêðåòíèìè ôàêòàìè ³ç ñóäîâî¿ ïðàêòèêè, íàâîäèëèñü ïðèêëàäè ç ð³çíèõ îáëàñòåé. Ðî-

ÂÀÐÒÎ ÇÍÀÒÈ

Ó Ì²ÑÜÊ²É ÐÀIJ

îëîä³æí³ ïèòàííÿ íåîäíîðàçîâî ï³äí³ìàëèñü íà ñåñ³ÿõ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñ³äàííÿõ âèêîíêîìó. Îáãîâîðþâàëè ¿õ ³ äåïóòàòè, ³ ïåäàãîãè, ³ ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà. À íåäàâíî ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ âëàäè ïðîâåäåíî çàñ³äàííÿ «çà êðóãëèì ñòîëîì», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèêè äèðåêòîð³â ïî âèõîâí³é ðîáîò³ äåðæã³ìíà糿 òà äâîõ ì³ñüêèõ øê³ë, âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà, äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ, Çàë³ùèöüêîãî îáëàñíîãî áàãàòîïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó.

Ì

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íåùîäàâíî ó Òåðåáîâë³ äëÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ ñåì³íàðòðåí³íã, ïðîâåäåíèé ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ ðàä. ϳä ÷àñ ñåì³íàðó ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ çàòîñóâàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà òà äîñòóï ³ äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿ì çàðàç ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà. ²ç Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó â ñåì³íàð³ âçÿëî ó÷àñòü 10 ÷îëîâ³ê – äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Â.Ô.Ëîïóøíÿêîì: ñ³ëüñüê³ ãîëîâè, ñåêðåòàð³ ñ³ëüðàä òà ïðàö³âíèêè âèêîíàâ÷îãî àïàðàòó ðàéîííî¿ ðàäè.

u

íè. Äåëåãàö³þ Çàë³ùàíùèíè î÷îëþâàëè ãîëîâà ðàéðàäè ²âàí Äðîçä, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ Ñòåïàí Êîá³ñ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÀÏÐ Âàñèëü Ñàìáîðñüêèé. Ïðèºìíî, ùî ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà áóëè â³äçíà÷åí³ õë³áîðîáè Íàääí³ñòðÿíñüêîãî êðàþ. Öå – ìåõàí³çàòîð ÏÏ «Øèï³âñüêå» Ñ.Ãîëîâàöüêèé, ÿêèé îòðèìàâ íàãîðîäó – «Çíàê ïîøàíè»; êåð³âíèê öüîãî æ ï³äïðèºìñòâà Ä.Çîëîòèé, ãîëîâà ÑÁÊ «Ðàòàé» ².Ìàðóñÿê îòðèìàëè ãðàìîòè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÀÏÐ Çàë³ùèöüêî¿ ÐÄÀ ².Òèì÷óê òà äèðåêòîð ÒΠ«Ìàÿê» Â.Ëàíäÿê - ãðàìîòè îáëàñíî¿ ðàäè. Ãðàìîòà ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåðíîïîëÿ òà ö³ííèé ïîäàðóíîê çà àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðî-

ÄËß Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ç’ÿñíåííÿ áóëè êîíêðåòí³, äîñòóïí³, âèñòóïè äîïîâíþâàëè ñëàéäè. Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó, îáãîâîðèâøè Çàêîíè Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîðóïö³¿”, «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ. Çîêðåìà, ïðî òå, ÿê ïîâîäèòèñü îñîá³, ÿê³é ïðîïîíóþòü íåïðàâîì³ðíó âèãîäó (õàáàð, äàðóíîê), ïðî äàðóíêè òà ïîæåðòâè áþäæåòí³é óñòàíîâ³, ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó ïðî â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ òèïîâ³ ïîìèëêè, ÿêèõ ïðèïóñêàþòüñÿ ï³ä ÷àñ ¿õ ñêëàäåííÿ, ïðî â³äñòîðîíåííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä îñ³á, ÿêèõ áóëî ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. À òàêîæ îòðèìàëè ðîç’ÿñíåííÿ, ùî òàêå ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ, â³äì³íí³ñòü çàïèò³â íà

ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ â³ä çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà çàïèò³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñòðîêè íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà çàïèò. Íà äðóãèé äåíü ñåì³íàðó â³äáóëèñÿ òðåí³íãè, ó÷àñíèêè ¿õ âèêîíàëè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. 29 ëèñòîïàäà ç ïèòàíü àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íàðàäà-ñåì³íàð â³äáóäåòüñÿ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñí³é ðàä³. Äëÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðîâîäèòü ¿¿ ðåã³îíàëüíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é.

Ìàð³ÿ ÌÀÊÑÈÌÅÖÜ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî¿ òà êàäðîâî¿ ðîáîòè àïàðàòó ðàéîííî¿ ðàäè

2 ãðóäíÿ 2011 ðîêó áóäå ïðîâîäèòèñü “ãàðÿ÷à” òåëåôîííà ë³í³ÿ ç Îëåãîì Îëåêñàíäðîâè÷åì ÁÀÐ×ÓÊÎÌ - ãîëîâîþ ÐÄÀ. Òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì: 2-11-78 ç 11 äî 12 ãîä. 9 ãðóäíÿ áóäå ïðîâîäèòèñü “ãàðÿ÷à” òåëåôîííà ë³í³ÿ ç³ Ñòåïàíîì Âîëîäèìèðîâè÷åì ÊÎÁ²ÑÎÌ - ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÐÄÀ. Òåë.: 2-13-78 ç 11 äî 12 ãîä.

Ðîçìîâó çàïî÷àòêóâàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â.Áåíåâ’ÿò, ÿêèé îçíàéîìèâ ïðèñóòí³õ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ì³ñüêî¿ âëàäè. Çîêðåìà, çàâàæèâ, ùî ó ì³ñò³ ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî ïàì’ÿòíèêà ë³êâ³äàòîðàì ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òà àôãàíöÿì. Ïðîâîäèòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ìàéäàíó. Ó÷àñíèêè «êðóãëîãî ñòîëó» ï³äíÿëè ïèòàííÿ äóõîâíîãî, ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³. Ñïðèÿº âèõîâíîìó ïðîöåñó çàëó÷åííÿ øêîëÿð³â äî ó÷àñò³ ó â³äçíà÷åíí³ çàõîä³â, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ç íàãîäè äåðæàâíèõ, íàö³îíàëüíèõ ñâÿò. ßê ãîâîðèëè ïðèñóòí³, ïðîñâ³òíèöüêèì öåíòðîì ïîâèíåí ñòàòè ì³ñüêèé ê³íîòåàòð. Àëå ñïåðøó íåîáõ³äíî â³äðåìîíòóâàòè ïðèì³ùåííÿ. ̳ñüêèé ãîëîâà ïîâ³äîìèâ, ùî ðåìîíò ê³íîòåàòðó ïëàíóºòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Áàãàòî óâàãè áóëî ïðèä³ëåíî

åêîëîã³÷íèì ïðîáëåìàì, äî âèð³øåííÿ ÿêèõ àêòèâíî ï³äêëþ÷àþòüñÿ þí³. Âîíè áåðóòü ó÷àñòü ó áëàãîóñòðî¿ ì³ñòà. À â ã³ìíà糿 ïðèâåðíóëè óâàãó äî îõîðîíè äîâê³ëëÿ. Ñòâîðèëè àã³òáðèãàäó åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó. ¯¿ ó÷àñíèêè ãîòîâ³ âèñòóïèòè â îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà, ïðèâåðíóòè óâàãó çàë³ùàí äî åêîëî㳿, àäæå òèì ïîäáàºìî ïðî çäîðîâ’ÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé. À äî ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî âèñëîâëåíî ïðîõàííÿ: ðîçðîáèòè ãðàô³ê çóñòð³÷³ àã³òáðèãàäè ç êîëåêòèâàìè ì³ñòà. Ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ âëàäè çàïðîâàäæåíî ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ ñì³òòÿ, âñòàíîâëåí³ êîíòåéíåðè äëÿ ïëàñòèêà ³ ïë³âêè. Ó÷àñíèêè «êðóãëîãî ñòîëó» ïðîïîíóâàëè âñòàíîâèòè á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïëàñòèêîâ³ ÿùèêè äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáèðàííÿ ñì³òòÿ: ó ñèí³ ñêëàäàòè ïëàñòèê, ó ÷åðâîí³ – åëåêòðîëàìïî÷êè, áàòàðåéêè, ó æîâò³ é çåëåí³ – ïàï³ð, êàðòîí. Íå çàëèøèëîñü ïîçà óâàãîþ ³ ïèòàííÿ äîçâ³ëëÿ ìîëîä³. Çì³ñòîâí³ âå÷îðè â³äïî÷èíêó ïðîâîäÿòüñÿ â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ. Ðàí³øå îðãàí³çîâóâàëèñü äèñêîòåêè ó ÐÁÍÒ. Òåïåð þíàêè ³ ä³â÷àòà â³äâ³äóþòü äèñêîòåêè ó «Ìàòðèö³» ³ êàôå «Ãðàíä». «Âå÷îðè â³äïî÷èíêó ïîâèíí³ áóòè ö³êàâèìè. Öå – íå ëèøå òàíö³», – íàãîëîøóâàëè

ó÷àñíèêè «êðóãëîãî ñòîëó». ³äïî÷èêîâ³ çàêëàäè ïîâèíí³ áóòè ó ïîë³ çîðó ïðàâîîõîðîíö³â. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ó ì³ñüê³é ðàä³ áóëè ïðèñóòí³ äâà ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîðè, àëå íà çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè ïðîâåäåíî ðåéä³â ó «Ìàòðèöþ» ³ «Ãðàíä», âîíè íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè. Ïåäàãîãè õîò³ëè á áà÷èòè ä³ëüíè÷íèõ íà âå÷îðàõ â³äïî÷èíêó â øêîëàõ. Ïóíêò ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðåéä³â áóâ çàïèñàíèé ó ïðîòîêîëüíîìó äîðó÷åíí³ çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè Â.Ìàøåð³. Òóðáîòà ïðî ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ìຠáóòè â öåíòð³ óâàãè ³ ì³ñüêî¿ âëàäè, ³ ïåäàãîã³â, ³ ãðîìàäñüêîñò³. Öå – íàøà ñï³ëüíà òóðáîòà. Ùîá ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ìîëîäèõ, áóëî çàïðîïîíîâàíî ïðè ì³ñüê³é ðàä³ ñòâîðèòè ó÷í³âñüêó êîíñóëüòàòèâíó ðàäó. Äëÿ öüîãî ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïðîâåñòè çáîðè ³ îáãîâîðèòè êàíäèäàòóðè ïðåäñòàâíèê³â. Ó ðîáîò³ «êðóãëîãî ñòîëó» âçÿëà ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ Ì.Íàâîëüñüêà. Öÿ ðîçìîâà çíîâó ïðèâåðíóëà óâàãó äî ìîëîä³æíèõ ïèòàíü. Âîíà ïðîäîâæèòüñÿ íàñòóïíèìè çóñòð³÷àìè ó ì³ñüêðàä³.

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ


2 u

№ 97-98 (7980)

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

þäñòâî êð³çü ðîêè äîëຠñòåðåîòèïè, óïåðåäæåííÿ ùîäî îäíå îäíîãî. Ñâ³ò, ãëîáàë³çóþ÷èñü, ñòàâèòü íîâ³ ïèòàííÿ, íà ÿê³ íå ìîæå äàòè â³äïîâ³äü «â÷îðà». Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà º íàéñòðàøí³øîþ ïî䳺þ ÕÕ ñòîë³òòÿ. ² õî÷ ÷àñ â³ääàëÿº íàñ â³ä íå¿, ëþäñòâî í³ÿê íå ìîæå âèçíà÷èòè ò³ îñíîâí³ ïðèíöèïè ùîäî ¿¿ íàñë³äê³â. Ùî ëþäèíà õî÷å çãàäàòè, ïàì’ÿòàþ÷è â³éíó? Ïðîáëåìà, íàä ÿêîþ ïðàöþþòü òðèâàëèé ÷àñ ³ñòîðèêè, ÿêó âèâ÷àþòü ç ó÷íÿìè ïåäàãîãè, ÿêà ñòàâèòü íå ëèøå ³ñòîðè÷í³, àëå é ïîë³òè÷í³

Ë

Íà çóñòð³÷³ ç â÷èòåëÿìè ïðîôåñîð ß.Ãðèöàê òà Ò.Ñíàéäåð (ñïðàâà).

îðãêîì³òåòîì Çàë³ùèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÐÄÀ Ì.Íàâîëüñüêî¿ çàòâåðäæåíî çàõîäè ç ï³äãîòîâêè ³ â³äçíà÷åííÿ â ðàéîí³ Äíÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. 25 ëèñòîïàäà ö.ð. ó Çàë³ùèêàõ â³äáóäåòüñÿ ïàì’ÿòíà õîäà äî ìåìîð³àëó «Áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿íè», ïàíàõèäà òà ì³òèíã-ðåê⳺ì. Çàïðîùóºìî ïðåäñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ìîëîäü òà äîðîñëèõ çàë³ùàí ç³áðàòèñü á³ëÿ ì³ñüêî¿ ðàäè î 14 ãîäèí³. Çàõîäàìè ïåðåäáà÷åíî 26 ëèñòîïàäà î 16 ãîä. çàïàëèòè ñâ³÷êè ïàì’ÿò³ òà ïðèñïóñòèòè Äåðæàâí³ Ïðàïîðè Óêðà¿íè íà óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ.

21.11.2011

1921 Більшовики розстріляли під м. Базаром 359 українських вояків, учасників Другого Зимового Походу.

20-22.11.1943 Під охороною УПА на Волині відбулася І конференція поневолених в СРСР народів (АБН) 22.11.2004 День Свободи — свято встановлено з метою утвердження 22.11.2011 в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності та на підтримку ініціатив громадськості, згідно з Указом Президента України «Про День Свободи» від 19 листопада 2005 р. № 1619/2005.

23.11.2011 1919 Помер критик Микола Євшан. 24.11.2011 âèêëèêè. Òîìó â Óêðà¿í³ â³äáóâàòèìóòüñÿ «êðóãë³ ñòîëè», çàâäàííÿ ÿêèõ âèçíà÷èòè êëþ÷îâ³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè ùîäî âèñâ³òëåííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ó ìàéáóòíüîìó ¿õ ìîæíà áóäå òðàíñôîðìóâàòè ó ùîäåííå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ³ òèì ñàìèì çíÿòè ïîë³òè÷í³ ï³äõîäè äî ìîðàëüíî-åòè÷íèõ çàñàä òâîðåííÿ ïàì’ÿò³ ïðî â³éíó. Îðãàí³çàòîðàìè «êðóãëèõ ñòîë³â» âèñòóïèëè Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ âèêëàäà÷³â ³ñòî𳿠òà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í «Íîâà Äîáà», ïðîãðàìà äîñë³äæåíü ³ñòî𳿠ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ³ì. Ï. ßöèêà, Ïîñîëüñòâî Êîðîë³âñòâà ͳäåðëàíä³â â Óêðà¿í³. Ïåðøèé òàêèõ çàõ³ä â³äáóâñÿ íåùîäàâíî ó Êè¿âñüêîìó áóäèíêó â÷èòåëÿ. Éîãî òåìà: «²ñòîðè÷íèé äîñâ³ä Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: ñï³ëüíå òà ñïåöèô³êà».  îáãîâîðåíí³ ïèòàíü áðàëè ó÷àñòü ïðîôåñîðè Ñ. Êóëü÷èöüêèé, ß.Ãðèöàê, Þ. Øàïîâàë, Â.Ãðèíåâè÷ - ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ïîë³òèíèõ òà åòíîíàö³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè, Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Êîðîë³âñòâà ͳäåðëàíä³â â Óêðà¿í³ ϳòåð ßí Âîòåðñ. Â÷åí³ ïîäàëè øèðîêèé ïîãëÿä ÿê íà ôàêòîëîã³÷í³ àñïåêòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, òàê ³ íà ìîðàëüíî-åòè÷í³, ÿê³ ôîðìóþòü ó ñóñï³ëüñòâ³ ïàì’ÿòü ïðî â³éíó. Ç’ÿñóâàëè, ùî ñïåöèô³÷íå ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÿêå â³äáóâàëîñÿ ó êðà¿íàõ ªâðîïè, ìຠñï³ëüíèé êîð³íü, à òîìó éîãî ñë³ä ðîçãëÿäàòè íå ÿê ðîç’ºäíóþ÷èé, à îá’ºäíóþ÷èé ôàêòîð ó òâîðåíí³ íîâî¿ ïàðàäèãìè ïàì’ÿò³ ïðî Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó. Ö³êàâèì âèÿâèâñÿ âèñòóï Íàäçâè÷àéíîãî Ïîñëà, ó ÿêîìó â³í ïîçíàéîìèâ

u

ó÷àñíèê³â ç òðàíñôîðìàö³ºþ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ͳäåðëàíä³â ùîäî ñïðèéíÿòòÿ âíóòð³øí³õ ñóïå÷íîñòåé òîãî ïåð³îäó. ϳäñóìóâàâ, ùî ïàì’ÿòü äຠï³äñòàâè ãîâîðèòè íå ïðî ñëàâó ³ ïåðåìîãó, à ïðî óñâ³äîìëåííÿ áîëþ òà âòðàòè ÿê îçíàêó çð³ëîñò³ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðî ãëèáèíí³ ìîòèâè êîëàáîðàö³îí³çìó ³ éîãî ñïðèéíÿòòÿ êîæíèì ³íäèâ³äóìîì, çîêðåìà. Äîïîâ³ä³ âèêëèêàëè æâàâèé ³íòåðåñ ³ ñïîíóêàëè ïðèñóòí³õ äî øèðîêîãî îáãîâîðåííÿ. Ó ïåðøèé äåíü «êðóãëîãî ñòîëó» ö³êàâèìè ñòàëè ³ âèñòóïè ïåäàãîã³â, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè ìàòåð³àëè âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü ùîäî ñïðèéíÿòòÿ ó÷íÿìè-ñòàðøîêëàñíèêàìè ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âèñòóï çàïðîïîíóâàâ àâòîð ñòàòò³. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ öüîãî ïðîöåñó çàñâ³ä÷óþòü, ùî ïàì’ÿòü âòðà÷ຠïåðñîí³ô³êîâàí³ñòü ³ ñòຠíîâîþ ôîðìîþ, ÿêà íàáóâຠðèñ ³íàêøîñò³, âòðà÷àþ÷è åìîö³éíó áåçïîñåðåäí³ñòü ³ ïîë³òè÷íå çàáàðâëåííÿ. Êð³ì òîãî, â÷èòåëåì ³ñòî𳿠ÇÎØ ¹ 37 ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Ñ.Àíò³ïîâîþ áóëî ïðîàíàë³çîâàíî ï³äõîäè ñó÷àñíèõ ï³äðó÷íèê³â ùîäî âèñâ³òëåííÿ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âîíà â³äçíà÷èëà, ùî ïîðÿä ç ïîçèòèâíèìè çðóøåííÿìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü óíèêàòè ñòåðåîòèïíèõ êë³øå, çàëèøàþòüñÿ ³ «ñòàð³» ïðîáëåìè ñòîñîâíî ð³âíÿ çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ òà íàóêîâîãî àíàë³çó ïîä³é òîãî ïåð³îäó. Ó äèñêóñ³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ ïðèíöèï³â îñìèñëåííÿ ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âçÿëî ó÷àñòü áàãàòî íàóêîâö³â, ÿê³ âèñëîâèëè ïîáàæàííÿ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ³ ãîòîâíîñò³ îá’ºäíàòè ñâî¿ çóñèëëÿ ç ïåäàãîãàìè-ïðàêòèêàìè.

Ìîäåðàòîðè - ïðîôåñîð ß.Ãðèöàê òà â÷èòåëü ÇÎØ ¹250 Êèºâà Å.Ñèòíèê - âì³ëî ïðîâåëè äèñêóñ³þ ³ çàïðîñèëè äî ïîäàëüøîãî ïîøóêó âñ³õ ó÷àñíèê³â «êðóãëîãî ñòîëó». Íàñòóïíîãî äíÿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè «Êðèâàâ³ çåìë³» ïðîôåñîðà ªëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ò³ìîò³ Ñíàéäåðà. Àâòîð ðîçïîâ³â ïðî ñòðóêòóðó ìîíîãðàô³¿ ³ ïðî ñêëàäíîù³ ó ñïðèéíÿòò³ ³íøèìè ³ñòîðèêàìè ¿¿ ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó. Âîäíî÷àñ Ò.Ñíàéäåð çóïèíèâñÿ íà òîìó, ùî ïîòð³áíî ÿêîìîãà ãëèáøå óñâ³äîìèòè ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ëþäñòâîì êîæíî¿ ëþäèíè, ÿêà çáåð³ãຠïàì’ÿòü ïðî â³éíó. Àäæå â³éíà - íå «ëèøå ñòàòèñòèêà, àëå é äîëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, çîêðåìà». «Òîìó, – ï³äêðåñëèâ â³í, - âàðòî ïîñò³éíî ãîâîðèòè ïðî îñîáèñò³ á³ëü ³ âòðàòè, êîëè ëþäèíà, ìàþ÷è âèá³ð, ÷àñòî ïîçáàâëåíà éîãî ó êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ». Êð³ì ïðîôåñîðà, âèñòóïèâ Ïîâíîâàæíèé ³ Íàäçâè÷àéíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Óêðà¿í³ Ã.Ëèòâèí, ÿêèé çà ôàõîì òåæ ³ñòîðèê. Ó éîãî âèñòóï³ çâó÷àëè òåìè îá’ºäíàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïàì’ÿòåé êðà¿í «Êðèâàâèõ çåìåëü» â ºäèíó, ùî äàëî á çìîãó ö³íóâàòè ëþäñüêå æèòòÿ òèõ, õòî â³ääàâ éîãî, íåçâàæàþ÷è íà òå, íà ÿê³é ñòîðîí³ áîðîâñÿ. Ïåðøèé «êðóãëèé ñò³ë» çàâåðøèâñÿ óêëàäàííÿì ïëàíó ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ùîäî ðîçðîáêè òà âèçíà÷åííÿ ïðèíöèï³â ïîáóäîâè íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿêèé áè ðåàë³çóâàâ íîâ³òí³ ï³äõîäè ó ñâ³òîñïðèéíÿòò³ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âàñèëü ÄßʲÂ, ó÷àñíèê ñåì³íàðó, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ÍÂÐ äåðæàâíî¿ ã³ìíà糿 ³ì.áðàò³â Ãíàòþê³â

1934 Помер великий український історик і Голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

1838 Народився Іван Нечуй-Левицький - український письменник. 25.11.2011 1855 Народився Д.Яворницький - дослідник козацької старовини. 1956 Помер О.Довженко - український режисер і письменник. 26.11.2011 День пам’яті жертв Голордомору та політичних репресій. 27.11.2011 1863 Народилася українська письменниця Ольга Кобилянська. 28.11.2011

1950 Загинув Осип Дяків-Горновий - провідник ОУН на Львівщині, теоретик українського націоналізму.

1778 Народився Григорій Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк 29.11.2011 української нової літератури. 1902 Помер український поет-революціонер Павло Грабовський. 30.11.2011

1891 Помер великий учений Олександр Потебня. 1932 Загинули бойовики ОУН - Старик і Березинський.

ÇÀÏÈÒÓªÒÅ - ²ÄÏβÄÀªÌÎ

Íà çàïèòàííÿ íàøèõ ÷èòà÷³â â³äïîâ³äຠÞð³é Îë³éíèê - íà÷àëüíèê ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³: - ßêèé äîêóìåíò íàäຠïðàâî çàáóäîâíèêó íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò? - Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî ä³ÿëüíîñò³» ïðàâî íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèíèêຠó çàáóäîâíèêà ï³ñëÿ: 1) íàïðàâëåííÿ çàìîâíèêîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò äî ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà, áóä³âíèöòâà ùîäî îá'ºêò³â, áóä³âíèöòâî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ áóä³âåëüíîãî ïàñïîðòà, ÿê³

íå ïîòðåáóþòü ðåºñòðàö³¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò àáî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ¿õ âèêîíàííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà, çàòâåðäæåíèì Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ïåðåë³ê îá'ºêò³â, áóä³âíèöòâî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 13.04. 2011 ðîêó ¹466 «Äåÿê³ ïèòàííÿ âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò».Öå - ³íäèâ³äóàëüíèé (ñàäèáíèé) æèòëîâèé áóäèíîê, ñàäîâèé, áóäèíîê íå âèùå äâîõ ïîâåðõ³â (áåç óðàõóâàííÿ ìàíñàðäíîãî) ïëîùåþ äî 300 êâ. ìåòð³â, òà ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, çîêðåìà ãàðàæ³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà ïðèñàäèáíèõ, äà÷íèõ ³ ñàäîâèõ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíêàõ; 2) ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíîþ ³íñïåêö³ºþ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî- áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äåêëàðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò - ùîäî îá'ºêò³â áóä³âíèöòâó ùî íàëåæàòü äî ²²²² êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³; 3) âèäà÷³ çàìîâíèêó ³íñïåêö³ºþ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâîëó íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ùîäî îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà, ùî íàëåæàòü äî IV ³ V êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³. ³äíåñåííÿ îá'ºêòà äî êàòåãî𳿠ñêëàäíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîåêòíîþ îðãàí³çàö³ºþ òà çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà. Ïðîöåäóðà ïîäàííÿ ÷è ðåºñòðàö³¿ äîêóìåíòó, ùî äຠïðàâî íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèçíà÷àºòüñÿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 13.04.2011 ð. ¹466.

Âèêîíêîì ³ äåïóòàòñüêèé êîðïóñ Ñîëîíåíñüêî¿ ñ³ëüðàäè âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ äåïóòàòó ñ³ëüðàäè Âàñèëþ Äìèòðîâè÷ó ÑÊÎ×ÈÍÑÜÊÎÌÓ ç ïðèâîäó íåïîïðàâíî¿ âòðàòè - ñìåðò³ éîãî áàòüêà Äìèòðà Âàñèëüîâè÷à. Íåõàé çåìëÿ éîìó áóäå ïóõîì, à ïàì’ÿòü ïðî ïîê³éíîãî - â³÷íîþ. Çàë³ùèöüêà ðàéîííà äðóêàðíÿ, ðåäàêö³¿ ðàéîííî¿ ãàçåòè “Êîëîñ” òà ðàéîííîãî ðàä³îìîâëåííÿ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ãîëîâíîìó ³íæåíåðó ðàéäðóêàðí³ ÒÀÐÒÀ×ÍÈÊ Íàòà볿 ²âàí³âí³ ç ïðèâîäó íåïîïðàâíî¿ âòðàòè - ñìåðò³ ¿¿ áàòüêà ²âàíà Âàñèëüîâè÷à ÒÎÏÎÐͲÖÜÊÎÃÎ. Íåõàé çåìëÿ éîìó áóäå ïóõîì, à ïàì’ÿòü ïðî ïîê³éíîãî - â³÷íîþ.


№ 97-98 (7980) u

ÁÞÄÆÅÒ - 2011

Âèêîíàííÿ äîõîä³â ðàéîííîãî áþäæåòó ïî çàãàëüíîìó ôîíäó çàòâåðäæåíî â ñóì³ 89078,0 òèñ.ãðèâåíü ³ ïî âèäàòêàõ â ñóì³ 91261,8 òèñ. ãðèâåíü, à òàêîæ ïî ñïåö³àëüíîìó ôîíäó ïî äîõîäàõ

1318,0 òèñ.ãðèâåíü, ³ ïî âèäàòêàõ 2799,9 òèñ.ãðèâåíü. Çîêðåìà, çà çâ³òíèé áþäæåòíèé ïåð³îä ôàêòè÷í³ íàäõîäæåííÿ çàãàëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó âêëþ÷àþòü: äîõîä³â áåç До хо ди

Ко д

Н ай ме н ува нн я до хо д ів зг ідн о із б ю дж етн о ю к ласи ф ік аці єю

100 0000 0 110 1000 0 110 2000 0 200 0000 0

П о да тко в і н адх одж ен н я П ода ток на д ох оди ф ізични х ос іб П ода ток на п ри бу ток під п риєм ств Н еп од атк о ві над ход ж ен ня Час тина чи стог о приб утку (д ох оду ) кому нал ьних уні тарни х п ідпр иєм с тв та їх об'є д нань , щ о ви лу ча єть с я до бюд же ту Інш і н адх одж ення Ад мі ніс трати вн і ш тр аф и та інш і сан кції Реє с траційний збір за пр ов еден ня держ авно ї реє стр ації юри дич них ос іб та ф ізич них ос іб-підпри єм ців Н ад ход женн я кош тів в ід ві дш код ув анн я в трат с іл ьс ь когос п од арсь кого та л іс огос п ода рсь кого ви робн ицтв а Інш і н адх одж ення В л асн і н ад хо д ж ен н я б ю д ж . уста н ов Раз о м до хо д ів Ко ш ти , щ о н ад х од я ть до р ай о нн и х та місь к их (м іст Ки єв а і С ев асто п о ля, міст ре сп уб лікан сь к о го і о б ласн о г о зн ач енн я ) б ю дж . з місь к их (м іст ра й он н о го з на чен ня ), сел и щ ни х, сіл ь сь ки х та р ай о н ни х у міст ах б ю дж . Д о тац ії С уб в енц і ї В сь о г о д ох одів

210 1030 0 210 8050 0 210 8110 0

220 1030 0

211 1000 0 240 6030 0 250 0000 0

410 1060 0 410 2000 0 410 3000 0

010100 070000 080000 090000

70303

Видатки бюджету за функціональною стр уктурою

Органи місцевого самоврядування Освіта Охорона здоров"я Соціальний захист та соціальне забезпечення (в тому числі) Субвенція з державного бю дж ету мі сцевим бюджетам на виплат у допомоги сім"я м з ді тьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинств а і дітям інвалідам та тимчасов ої державної допомоги Субвенція з держбюджету мі сцевим бюджетам на виплат у державної соціальної допомоги на дітей-сирі т, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соц, послуг у дит. сім. типу прийомних сім"я х за принципом гроші ходять за дитиною Субвенція з державного бю джету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елект роенергії, природного газу, послуг тепло-, водопост ачання і водовідведення, кварт ирної плати, вив езення побутового сміття та рідких не чистот Субвенція з державного бю дж ету на надання пільг з послуг зв”язк у та інших передбачених законодав ст вом пільг(крім пільг на одержання лі ків, зубопротезув ання ,оплату елект роенергії, природного газу на побутові п отреби)

110000 120000 130000 150000 160000 180000

210000 250000

250311

250312

250313

250342 250380

250388

âðàõóâàííÿ òðàíñôåðò³â – 6503,9 òèñ.ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 70,6 â³äñîòêà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ïëàíó òà 104,0 â³äñîòêà ïëàíó çâ³òíîãî ïåð³îäó, âèëó÷åííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó – 451,3

Загаль н ий Затв е рдж е но на 2011 рік з ур ах ув анн я м зм ін 9072 410 9055 410 17 000 142 690

фо н д В и к он ан о за 9 міс яц ів 2 011 р о к у 640193 1 638513 2 1679 9 10197 0

òèñ.ãðèâåíü (66,2% ð³÷íîãî ïëàíó), äîòàö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó – 54906,4 òèñ. ãðèâåíü (71,4%), ñóáâåíö³é – 27216,4 òèñ.ãðèâåíü (74,6%). Âèäàòêè çàãàëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó, ç âðàõóâàííÿì òðàíñôåðò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, âèêîíàí³ â ñóì³ 91261,8 òèñ. ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 74,6 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó.

С пец іа льн и й ф о нд В и ко н ан о за 9 м ісяц ів 20 11 р ок у 0 0

З атв е рдж е но н а 201 1 р ік з ур а хув . з мін

216 2900

1 317998

Субвенція з держбюджету на надання передбачених чинним законодав ст вом пільг та жит. суб. населенню на придбання твердого т а рідкого пічного побут. п алива, скрапленого газу Культура і мистецтво Засоби масов ої інформації Фізична культура і спорт Буді вництво Сільське і лісове госп одарство,рибне госп одарство т а мисливств о Інші п ослуги, пов "язані з економічною діяльністю

Запобігання та лікві дація надзв ичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Видатки, не віднесені до основних груп Разом видатків Дотації вирівню вання, що передаються з районних та мі ськ их (міст Києва і Севастополя, міст республі канського і обласного значення) бюджетів Додатков а дотація з держбюджету місцевим бю джетам на забезпечення виплат, пов’язаних ізпідвищення м рівня оплати праці працівників бю джетної сфери, в тому числі на підвищення посадового ок ладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки Додатков а дотація з державного бю джету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості Субвенція з державного бю джету мі сцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлвштування посадових осіб місцев ого самоврядування з числа депутатів відпов ідних рад, що потребую ть працевлаштування в зв"язку із закінченням строку повноважень Інша субвенція Субвенція з держбюджету мі сцевим бюдж. на проведення виборів депутатів Верховної ради Ав тономної Республі ки Крим, мі сцевих рад та сільських, селищних, міських голів Разом видатків ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Затв. по бюдж. на рік з урахув. змін 1135315

Óñòàíîâàìè îñâ³òè âèêîðèñòàíî – 32656,7 òèñ. ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 71,9 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó; - îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – 17915,7 òèñ. ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 79,4 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó; - ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ (ç óðàõóâàííÿì òðàíñôåðò³â) – 28440,2 òèñ.ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü

З атв е рдж ен о на 2011 рік з ур ахув . змін 90724 10 90554 10 170 00 23055 90

Р азо м В и ко н ан о за 9 м ісяц ів 20 11 р о ку 6 401931 6 385132 16799 1 419968

% в и к он ан н я р ічн о го п л ан у 70, 6 70, 5 98, 8 61, 6

5 500 1 590 100 000

106 0 160 0 8597 7

55 00 15 90 1000 00

1060 1600 85977

19, 3 100 ,6 86, 0

5 600

728 8

56 00

7288

130 ,1

30 000

604 5

9215 100

650390 1

1 304499 1 317998

0 300 00 21629 00 113780 00

13499 6045 1 304499 7 821899

20, 2 60, 3 68, 7

682 200 76938 800 36493 800 123329 900

45129 0 549 0637 5 272 1640 6 890 7797 2

1 317998

6822 00 769388 00 364938 00 1 254928 00

451290 549 06375 272 16406 903 95970

66, 2 71, 4 74, 6 72, 0

13499 216 2900 216 2900

216 2900

Видатки загального фонд у (грн.) з них Код

3

Виконано за 9 місяців 2011 року оплата праці

Видатки спеціального фонду (грн.) з них

оплата комун. посл уг та енергоносіїв (код 1160)

Затв. по бю джету на рік з урахув. змін

Виконано за 9 місяців 2011 року Споживання

оплата праці

оплата комун. послуг та енерг. (код 1160)

Розвитку

74,2 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó; - êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà – 3314,8 òèñ. ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 76,5 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó; - ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó – 501,6 òèñ.ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 80,1 â³äñîòêè äî óòî÷íåíîãî ïëàíó 2011 ðîêó. Íà îïëàòó ïðàö³ ç íàðàõóâàííÿìè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ ñïðÿìîâàíî 35738,8 òèñ.ãðèâåíü, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà åíåðãîíîñ³¿ – 4233,9 òèñ.ãðèâåíü. Ñïåö³àëüíèé ôîíä ðàéîííîãî áþäæåòó ïî äîõîäàõ ñòàíîâèòü – 1318,0òèñ. ãðèâåíü, ç íèõ âëàñí³ äîõîäè áþäæåòíèõ óñòàíîâ – 1304,5òèñ.ãðèâåíü, ² ïî âèäàòêàõ (ñïåö³àëüíèé ôîíä) ñòàíîâèòü – 2799,9 òèñ.ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³; íà óòðèìàííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ, çà ðàõóíîê âëàñíèõ íàäõîäæåíü, â ñóì³ 1278,1 òèñ.ãðèâåíü; - íà êàï³òàëüí³ âèäàòêè çà ðàõóíîê êîøò³â, ùî ïåðåäàþòüñÿ ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó äî áþäæåòó ðîçâèòêó â ñóì³ 1521,8 òèñ. ãðèâåíü. Ïðîòÿãîì ïîòî÷íîãî áþäæåòíîãî ïåð³îäó ñòîâ³äñîòêîâî ïðîô³íàíñîâàíî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà íàðàõóâàíü íà íå¿.

Ìàð³ÿ ËÈÂÀÊ, íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

з них з них кап. вид. за рах. коштів, що перед. із заг. фонду до бюдж. розв. бюджет (спецфонду) розвитку

Р азом

900502 555751 20295922 11621932 830547

33580 2964922 1025754 61917

85184 1553865 1093462 248400

84706 1273734 646630 160268

985208 33930445 18562369 28600449

30000000

22923772

22923772

84000

62902

62902

4738700

3307871

3307871

622200

475974

475974

803500 4331330 146000 625820

206287 3314839 111458 501576

123575

299161

181464

138708

156465

24198

1500 450745

1500 431645

1500

1210

7302 11734

84706 863450 121995

32656710 17915740 28440181

2278168

71535 68014

84706 863450 121995

45404490 22564493 38338600

15000

403745 523138 160268

84706 869990 123495

59194

42756

19990

19990

431645

431645

431645

206287 3496303 111458 503076 431645

9250 9250

3400 91000

2966 56500

2966

112655448

83909722

9190900

7041440

7041440

169600

51174

51174

186100

103500

103500

88601 20000

88601 19090

48300 9703501 122358949

48300 7352105 91261827

35738786

4233945

3732317

20000

2779947

1227358

140759

78230

20000

1552592

20000

1521786

20000

1521786

20000

56500 86689669

88601 39090

48300 35738786

4233945

20000 3752317

20000 2799947

1227358

140759

78230

20000 1572592

20000 1541786

20000 1541786

7372105 94061774


4

№ 97-98 (7980)

  Ëèñòîïàä 2011 ðîêó, ¹ 34    

1 æîâòíÿ 2011 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ ïðèéíÿòèé 8 ëèïíÿ 2011 ðîêó Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" ¹3668-VI. Çã³äíî ³ç ïðèéíÿòèì Çàêîíîì, âñ³ ïåíñ³¿, ïðèçíà÷åí³ äî íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³, ïðîäîâæóþòü âèïëà÷óâàòèñü ó âñòàíîâëåíèõ ðîçì³ðàõ, áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü, â òîìó ÷èñë³ ³ ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì. Ïðî çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ ç ïðèéíÿòòÿì Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè « Êîëîñ» â ðóáðèö³ «Ïåíñ³éíà ðåôîðìà»:

Ç

Ç̲ÍÈ, ÙÎ ÑÒÎÑÓÞÒÜÑß ÏÅÍѲÉÍÎÃΠ²ÊÓ 1. Âñòàíîâëåíî ºäèíèé äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â³ê âèõîäó íà ïåíñ³þ. Òàê, ñòàòòþ 26 Çàêîíó «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» âèêëàäåíî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ îñîáè ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ çà â³êîì ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 60 ðîê³â. Äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" ïðàâî íà ïåíñ³þ çà â³êîì ìàëè æ³íêè ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 55 ðîê³â, ÷îëîâ³êè – 60 ðîê³â. ϳäâèùåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó äëÿ æ³íîê áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ïîñòóïîâî çà òàêîþ ñõåìîþ: äî äîñÿãíåííÿ â³êó, âñòàíîâëåíîãî àáçàöîì ïåðøèì ö³º¿ ñòàòò³, ïðàâî íà ïåíñ³þ çà â³êîì ìàþòü æ³íêè 1961 ðîêó íàðîäæåííÿ ³ ñòàðø³ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ íèìè òàêîãî â³êó; 55 ðîê³â ÿê³ íàðîäèëèñÿ äî 30 âåðåñíÿ 1956 ðîêó âêëþ÷íî; 55 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 æîâòíÿ 1956 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 1957 ðîêó; 56 ðîê³â ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 êâ³òíÿ 1957 ðîêó ïî 30 âåðåñíÿ 1957 ðîêó; 56 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 æîâòíÿ 1957 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 1958 ðîêó; 57 ðîê³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 êâ³òíÿ 1958 ðîêó ïî 30 âåðåñíÿ 1958 ðîêó; 57 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 æîâòíÿ 1958 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 1959 ðîêó; 58 ðîê³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 êâ³òíÿ 1959 ðîêó ïî 30 âåðåñíÿ 1959 ðîêó; 58 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 æîâòíÿ 1959 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 1960 ðîêó; 59 ðîê³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 êâ³òíÿ 1960 ðîêó ïî 30 âåðåñíÿ 1960 ðîêó; 59 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 æîâòíÿ 1960 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 1961 ðîêó; 60 ðîê³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 êâ³òíÿ 1961 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 1961 ðîêó"; 2. Ïåðåäáà÷åíî êîìïåíñàö³þ çà á³ëüø ï³çí³é âèõ³ä íà ïåíñ³þ. Òàê, ñòàòòþ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» äîïîâíåíî 3 òàêîãî çì³ñòó: "3. Ƴíêàì, ÿê³ íàðîäèëèñÿ ó ïåð³îä ïî 31 ãðóäíÿ 1961 ðîêó, ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ âñòàíîâëþºòüñÿ ï³äâèùåííÿ ðîçì³ðó ïåíñ³¿, îá÷èñëåíîãî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 27 öüîãî Çàêîíó, â ðîçì³ð³ 2,5 â³äñîòêà çà êîæí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â á³ëüø ï³çíüîãî âèõîäó íà ïåíñ³þ, ïî÷èíàþ÷è ç 55 ðîê³â äî äîñÿãíåííÿ íèìè 60ð³÷íîãî â³êó". 3. Ó ïåð³îä äî 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çáåðåæåíî ìîæëèâ³ñòü (çà áàæàííÿì) âèõîäó íà ïåíñ³þ æ³íîê ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 55 ðîê³â. Òàêå ïðàâî

ìàòèìóòü ò³ æ³íêè, ÿê³ çâ³ëüíèëèñÿ ç ðîáîòè çà íàÿâíîñò³ ñòðàõîâîãî ñòàæó íå ìåíøå 30 ðîê³â. Ó öüîìó âèïàäêó ðîçì³ð ¿õ ïåíñ³¿, îá÷èñëåíèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 27 òà ç óðàõóâàííÿì ñòàòò³ 28 öüîãî Çàêîíó, çìåíøóºòüñÿ íà 0,5 â³äñîòêà çà êîæíèé ïîâíèé ÷è íåïîâíèé ì³ñÿöü äîñòðîêîâîãî âèõîäó íà ïåíñ³þ (ïóíêò 72 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ»). Ïðèêëàä. Ƴíêà ìຠïðàâî íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 55 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â, ïðîòå âîíà âèÿâèëà áàæàííÿ ïðèçíà÷èòè ïåíñ³þ ó 55 ðîê³â. Ðîçì³ð ïåíñ³¿, îá÷èñëåíèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 27 ç óðàõóâàííÿì ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», ñòàíîâèòü 1500 ãðí. Äî âèïëàòè òàêà æ³íêà îäåðæóâàòèìå 1455 ãðí., òîáòî ïåíñ³ÿ çìåíøóºòüñÿ íà 3 % (0,5 % Õ 6 ì³ñÿö³â äîñòðîêîâîãî âèõîäó íà ïåíñ³þ). Ó ðàç³, êîëè òàêà æ³íêà äî äîñÿãíåííÿ â³êó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 26 Çàêîíó

â³ê³â â³ê âèõîäó íà ïåíñ³þ àáî ùîì³ñÿ÷íå äîâ³÷íå ãðîøîâå óòðèìàííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó, ïîñòóïîâî çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ äî 62 ðîê³â çà òàêîþ ñõåìîþ: 60 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 1953 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 1953 ðîêó; 61 ð³ê - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 1954 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 1954 ðîêó; 61 ð³ê 6 ì³ñÿö³â - ÿê³ íàðîäèëèñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 1955 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 1955 ðîêó. Ó çâ’ÿçêó ³ç çá³ëüøåííÿì ïåíñ³éíîãî â³êó, çì³íåíî òàêîæ ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ (íà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äèïëîìàòè÷í³é ñëóæá³), ÿêèé ñòàíîâèòèìå 60 ðîê³â äëÿ æ³íîê ³ 62 ðîêè äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî â³êó ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ (ñëóæáîâö³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äèïëîìàòè÷í³ ïðàö³âíèêè) ìîæóòü áóòè

îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ ïðàö³, â òîìó ÷èñë³ ë³êâ³äàö³ºþ, ðåîðãàí³çàö³ºþ, ïåðåïðîô³ëþâàííÿì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñêîðî÷åííÿì ÷èñåëüíîñò³ àáî øòàòó ïðàö³âíèê³â, à òàêîæ âèÿâëåíîþ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïðàö³âíèêà çàéìàí³é ïîñàä³ çà ñòàíîì çäîðî-

â’ÿ, ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà äîñòðîêîâèé âèõ³ä íà ïåíñ³þ, ÿêùî çâ³ëüíåííÿ â³äáóëîñÿ çà ï³âòîðà ðîêó äî äîñÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó, âñòàíîâëåíîãî ñòàòòåþ 26 Çàêîíó 1058 (òîáòî çà ï³âòîðà ðîêó äî äîñÿãíåííÿ 60 ðîê³â ÷îëîâ³êàìè ³ 55 ðîê³â 6 ì³-

áàì, ÿê³ ïðàöþâàëè àáî ïðî- ííÿì ñòðàõîâîãî ñòàæó íà æèâàëè íà òåðèòîð³ÿõ ðàä³î- äåíü çâåðíåííÿ çà ïðèçíààêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ, ÷åííÿì ïåíñ³¿ ç ï³äâèùåííÿì ïåíñ³¿ íàäàþòüñÿ ³ç çìåí- ðîçì³ðó ïåíñ³¿ çà â³êîì, øåííÿì ïåíñ³éíîãî â³êó, îá÷èñëåíîãî â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ñòàòòåþ 26 ñòàòò³ 27 öüîãî Çàêîíó, íà Çàêîíó “Ïðî çàãàëüíîîáî- òàêèé â³äñîòîê: íà 0,5% - çà â’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå êîæíèé ïîâíèé ì³ñÿöü ñòðàñòðàõóâàííÿ”. Ïðè öüîìó õîâîãî ñòàæó ï³ñëÿ äîñÿãâ³äïîâ³äíå çíèæåííÿ ïåíñ³é- íåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó ó ðàç³ íîãî â³êó, ïåðåäáà÷åíå ö³ºþ â³äñòðî÷åííÿ âèõîäó íà ñòàòòåþ, çàñòîñîâóºòüñÿ ïåíñ³þ íà ñòðîê äî 60 ì³ñÿòàêîæ äî çàâåðøåííÿ ïåð³î- ö³â; íà 0,75% - çà êîæíèé äó çá³ëüøåííÿ â³êó âèõîäó íà ïîâíèé ì³ñÿöü ñòðàõîâîãî ïåíñ³þ äî 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó”. ñòàæó ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ Òàê, çã³äíî ³ç Çàêîíîì "Ïðî ïåíñ³éíîãî â³êó ó ðàç³ â³äçàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî ñòðî÷åííÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìó- íà ñòðîê ïîíàä 60 ì³ñÿö³â” (ÿê âàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" âáà÷àºòüñÿ ìàêñèìàëüíà æ³íêà, ÿêà íàðîäèëàñÿ 1 ê³ëüê³ñòü ì³ñÿö³â â³äñòðî÷åðâíÿ 1957 ðîêó, ìàòèìå ÷åííÿ â³êó âèõîäó íà ïåíñ³þ ïðàâî íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ äîñÿã- íå îáìåæóºòüñÿ); íåííÿ 56 ðîê³â. ßêùî öÿ æ³íêà â³äíîñèòüñÿ До прийня ття Закону 3 668 відс трочити пе нс ію можна було н а 1-10 років äî êàòåãî𳿠ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ×îð- із збільшенням пенсії у та кому порядку: íîáèëüñüêî¿ êàòàПідвищенн я Кількість років ñòðîôè ³ ìຠïðàâî від кладе ного вих од у розм іру пе нсії на на п енсію за віком íà çíèæåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó íà 2 ðîêè, 1 3,0 0% òî âîíà ìàòèìå ïðàâî íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ 2 6,7 1 % äîñÿãíåííÿ 54 ðîê³â, ÿêùî ìຠïðàâî çíè3 11,83 % æåííÿ íà 5 ðîê³â –

Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», ïðàöåâëàøòóâàëàñÿ, âèïëàòà äîñòðîêîâî¿ ïåíñ³¿ íà ÷àñ ðîáîòè ïðèïèíÿºòüñÿ. ϳñëÿ äîñÿãíåííÿ â³êó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 26 Çàêîíó â³äñîòîê íà ÿêèé çìåíøåíî ðîçì³ð ïåíñ³¿, ïåðåãëÿäàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ïîâíèõ ì³ñÿö³â ñòðàõîâîãî

ñòàæó, íàáóòîãî çà ïåð³îä ðîáîòè ï³ñëÿ äîñòðîêîâîãî âèõîäó íà ïåíñ³þ. ³äñîòîê, íà ÿêèé áóëî çìåíøåíî ðîçì³ð ïåíñ³¿, òàêîæ ìîæå áóòè ïåðåãëÿíóòî ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîâíèõ ì³ñÿö³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, ÿêùî îñîáà ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ â³êó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 26, ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè ³ â³äìîâèëàñÿ â³ä îòðèìàííÿ ïåíñ³¿”. Ç̲ÍÈ ÏÎ «ÑÏÅÖÇÀÊÎÍÀÕ» 4. Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" çì³íåíî òàêîæ â³ê äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî «ñïåö³àëüíèõ» çàêîí³â. Òàê, ïðàâî íà ïåíñ³þ çà íîðìàìè çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» òà ïðàâî íà ùîì³ñÿ÷íå äîâ³÷íå ãðîøîâå óòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â” ç 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó ìàòèìóòü æ³íêè ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ â³êó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» (òîáòî ïåíñ³éíèé â³ê ïîñòóïîâî çá³ëüøóºòüñÿ ç 55 ðîê³â äî 60 ðîê³â çà âèùåçàçíà÷åíîþ ñõåìîþ). Äëÿ ÷îëî-

çàëèøåí³ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ ëèøå íà ïîñàäàõ ðàäíèê³â àáî êîíñóëüòàíò³â çà ð³øåííÿì êåð³âíèêà äåðæàâíîãî îðãàíó. Äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ ñòàíîâèâ 60 ðîê³â äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ 55 ðîê³â äëÿ æ³íîê. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êåð³âíèê äåðæàâíîãî îðãàíó çà ïîãîäæåííÿì ç êåð³âíèêîì ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ì³ã ïðîäîâæèòè òåðì³í ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³, àëå íå á³ëüø ÿê íà ï'ÿòü ðîê³â. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öüîãî òåðì³íó äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ ìîãëè áóòè çàëèøåí³ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ ëèøå íà ïîñàäàõ ðàäíèê³â àáî êîíñóëüòàíò³â çà ð³øåííÿì êåð³âíèêà äåðæàâíîãî îðãàíó. Çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî çíèæåííÿ â³äñîòêó îá÷èñëåííÿ òàêèõ ïåíñ³é. Ïåíñ³¿ â ïîðÿäêó ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíàìè Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó”, “Ïðî ïðîêóðàòóðó”, “Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè”, “Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü”, “Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á” òà ùîì³ñÿ÷íå äîâ³÷íå ãðîøîâå óòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â” ïðèçíà÷àòèìóòüñÿ â ðîçì³ð³ 80 % â³äïîâ³äíèõ ñóì çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" çàçíà÷åí³ ïåíñ³¿ îá÷èñëþâàëèñÿ ó ðîçì³ð³ 80 – 90 % çàðîá³òêó. 5. Âíåñåí³ çì³íè äî çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ” òà “Ïðî îñíîâí³ çàñàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â ïðàö³ òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó â Óêðà¿í³”. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ çì³í îñîáàì, òðóäîâèé äîãîâ³ð ç ÿêèìè ðîç³ðâàíî ç ³í³ö³àòèâè âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íàìè â

ñÿö³â - 60 ðîê³â (çà âèùåçàçíà÷åíîþ ñõåìîþ) – æ³íêàìè), àáî â³êó, ùî äຠïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó”, “Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè”, “Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâîòåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü” (çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ óìîâ). Ùå îäíà çì³íà: òàê³ ïåíñ³¿ ïðèçíà÷àòèìóòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ñòðàõîâîãî ñòàæó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ çà â³êîì ó ì³í³ìàëüíîìó ðîçì³ð³, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ïåðøèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”, òîáòî çà íàÿâíîñò³ 30 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó ó æ³íîê ³ 35 ðîê³â ó ÷îëîâ³ê³â; 6. Çá³ëüøåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó òîðêíåòüñÿ òàêîæ æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”. Ñòàòòåþ 55 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè” (â ðåäàêö³¿ ïðèéíÿòèõ Çàêîíîì "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" çì³í), ïåðåäáà÷åíî, ùî îñî-

òî ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 51 ðîêó, ÿêùî íà 10 ðîê³â – òî ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 46 ðîê³â. ÏÎÐßÄÎÊ Â²ÄÑÒÐÎ×ÊÈ Â²ÊÓ ÂÈÕÎÄÓ ÍÀ ÏÅÍÑ²Þ 7. Çì³íåíî ïîðÿäîê â³äñòðî÷åííÿ â³êó âèõîäó íà ïåíñ³þ (çì³íè äî ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”). Ïî-ïåðøå: ó ðàç³ âèÿâëåííÿ áàæàííÿ â³äñòðî÷èòè â³ê âèõîäó íà ïåíñ³þ, îñîá³ ïðè äîñÿãíåíí³ ïåíñ³éíîãî â³êó íå ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ³ç çàÿâîþ ïðî òå, ùî âîíà áàæຠïðàöþâàòè ³ îäåðæóâàòè ïåíñ³þ ç á³ëüø ï³çíüîãî ñòðîêó (äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" òàêà óìîâà áóëà îáîâ’ÿçêîâîþ). ³äñòðî÷åííÿ â³êó âèõîäó íà ïåíñ³þ áóäå âèçíà÷àòèñÿ çà ôàêòîì çâåðíåííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì ïåíñ³¿; ïî-äðóãå: â³äñòðî÷óâàòè â³ê âèõîäó íà ïåíñ³þ ìîæíà íàâ³òü íà ì³ñÿöü. Ïðè öüîìó ïåíñ³ÿ çà â³êîì ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ ç óðàõóâà-

4

18,54 %

5

27,07 %

6

36,46 %

7

46,85 %

8

58,43 %

9

71,19 %

10

85,32 %

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî: à) ïðàâî íà â³äñòðî÷åííÿ (â³äïîâ³äíî, íà çá³ëüøåííÿ ïåíñ³¿) ìàþòü ëèøå îñîáè, ÿê³ äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ïåðøèì ÷.² ñò. 26 Çàêîíó “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ” (öèì àáçàöîì âñòàíîâëåíèé ïåíñ³éíèé â³ê ³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ äëÿ æ³íîê 60 ðîê³â); á) ïðàâî íà â³äñòðî÷åííÿ (â³äïîâ³äíî íà çá³ëüøåííÿ ïåíñ³¿) ìàþòü ëèøå îñîáè, ÿê³ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ â³êó 60 ð. ïðîäîâæóâàëè ïðàöþâàòè; â) çì³íàìè, âíåñåíèìè äî ñò.29 Çàêîíó “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”, çìîæóòü òàêîæ ñêîðèñòàòèñÿ îñîáè, ÿê³ äîñÿãëè â³êó (÷îëîâ³êè 60 ðîê³â, æ³íêè – 55 ðîê³â) äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè", àëå ÿê³ ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 60 ð. ³ çà ïðèçíà÷åííÿì ïåíñ³¿ çà â³êîì çâåðíóòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì.

Ç̲ÍÅÍÎ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓ ÂÅËÈ×ÈÍÓ ÁÀÇÈ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ªÄÈÍÎÃÎ ÂÍÅÑÊÓ. Ïóíêòîì 4 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ” ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà äîõîäó çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè, íà ÿêó íàðàõîâóºòüñÿ ºäèíèé âíåñîê, äîð³âíþº ñ³ìíàäöÿòè ðîçì³ðàì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì. Äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè" ìàêñèìàëüíà ñóìà äîõîäó çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè, íà ÿêó íàðàõîâóâàâñÿ ºäèíèé âíåñîê, äîð³âíþâàëà ï’ÿòíàäöÿòè ðîçì³ðàì ïðî-

æèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì. Ïîëîæåííÿ ùîäî ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ çàðïëàòè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ ç óðàõóâàííÿì ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) ó ñåðåäíüîìó íà îäíó çàñòðàõîâàíó îñîáó â ö³ëîìó â Óêðà¿í³, ç ÿêî¿ ñïëà÷åíî ñòðàõîâ³ âíåñêè, çà òðè êàëåíäàðí³

ðîêè, ùî ïåðåäóþòü ðîêó çâåðíåííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì ïåíñ³¿, â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» òà «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», íàáèðàþòü ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. (Ïðè îá÷èñëåíí³ ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”).

Íàòàë³ÿ ÁÅÑÏÀËÊÎ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Çàë³ùèöüêîìó ðàéîí³


№ 97-98 (7980) u

5

ÌÎÂÀ (Ð) ÏÐßÌÀ êñ-ãîëîâà Òåð-

íîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Þð³é ×èæìàðü ââàæàº, ùî â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ çãîðòàííÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïîñòóïîâà ðóñèô³êàö³ÿ. Íà äóìêó ïîë³òèêà, ìîâíà ïîë³òèêà â Óêðà¿í³ – ñåðéîçíèé çáóäíèê ñóñï³ëüíèõ íàñòðî¿â òà ³íñòðóìåíò

Å

u êíèãè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, âèïóñê íà åêðàí ó 2007 ðîö³ àíòèóêðà¿íñüêîãî çà ñâî¿ì çì³ñòîì ô³ëüìó Âîëîäèìèðà Áîðòêà “Òàðàñ Áóëüáà” (çíÿòîãî ðîñ³éñüêèìè ê³íåìàòîãðàôàìè çà ï³äòðèìêè ̳í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè) òà ³íø³ ÿâèùà ãóìàí³òàðíîãî õàðàêòåðó ñâ³ä÷àòü ïðî àãðåñèâíèé íàñòóï íà óêðà¿íñüêó ìîâó. Ïîä³áí³ ïðîöåñè â³äáó-

ÄÎ ÄÀÒÈ  

Горить свіча. Нуртує пам'ять, Нащадків жертв, які живуть. І не корилась тому гніту, Яку не вбили і не вб’ють. Морили голодом катюги, Що комунвлада принесла. Про злочин цей у світі знають, До крихти брали з хати харч. Та є ще недруги Вкраїни. Його держави визнають. Вчиняти так могли наругу Довіку їм ганьба і стид! Ніхто й ніколи не зуміє Загарбник, ворог чи стукач. Бо їх натхненники вчинили Його змаліти чи забуть. Вбивали націю, еліту, На Україні геноцид. Бо за ріднею серце мліє Що проростала із села. Âàñèëü ÄÐÎÇÄ

u

²ÄËÓÍÍß ÏÎIJ¯

äåñòàá³ë³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Òîìó ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³” ïîâèíåí áóòè ïðîäóêòîì ñóñï³ëüíîãî êîíñåíñóñó, à íå äâîõ ðîñ³éñüêîìîâíèõ äåïóòàò³â. - Àíàë³çóþ÷è íîðìè ïðîåêòó ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî öå ÷åðãîâà ñïðîáà ïðîâåñòè ñóìíîçâ³ñíèé çàêîíîïðîåêò “Ïðî ìîâè â Óêðà¿í³”, ÿêèé ìèíóëîãî ðîêó îòðèìàâ íåãàòèâíó îö³íêó íå ëèøå â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ àëå é ó âèñíîâêàõ Âåíåö³àíñüêî¿ êîì³ñ³¿ òà Âåðõîâíîãî Êîì³ñàðà ÎÁѪ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, – êàæå Þð³é ×èæìàðü. Ïîë³òèê ââàæàº, ùî àâòîðè íîâîãî ïðîåêòó â³äìîâèëèñÿ ëèøå â³ä íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñïåö³àëüíîãî ñòàòóñó, çð³âíÿâøè ¿¿ ç ìîâàìè ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè. Íà äóìêó ïàíà ×èæìàðÿ, àâòîðè öüîãî çàêîíîïðîåêòó ðîçóì³þòü éîãî áåçïåðñïåêòèâí³ñòü ³

ðîáëÿòü öå ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá íàïåðåäîäí³ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ïîñèëèòè ñâî¿ åëåêòîðàëüí³ ïîçèö³¿ ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ îêðóãàõ. - Ïðîòå ÿ ç áîëåì çìóøåíèé êîíñòàòóâàòè ïðîöåñ çãîðòàííÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïîñòóïîâó ðóñèô³êàö³þ. Ñâ³ä÷åííÿì òîãî º îáìåæåííÿ ðàä³îòðàíñëÿö³¿ óêðà¿íîìîâíèõ âèêîíàâö³â ó ìåæàõ 25 â³äñîòê³â, à ùå çíà÷íå çá³ëüøåííÿ ðåïåðòóàðó óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â êîìåðö³àë³çîâàíèìè ï³ñíÿìè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, – êàæå Þð³é ×èæìàðü. - Äîñòàòíüî ïîñëóõàòè îñòàíí³ ï³ñí³ ²ðèíè Á³ëèê, Àí³ Ëîðàê, Ò³íè Êàðîëü, Íàòàëêè Ìîãèëåâñüêî¿ ÷è Àíäð³ÿ Äàíèëêà. À ùå ñóáòèòðóâàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ô³ëüì³â, âèðîáëåíèõ íå ëèøå â Ðîñ³¿, àëå é ó ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ðåéäåðñüêå çàõîïëåííÿ ïðèì³ùåííÿ âèäàâíèöòâà “À-áà-áà-ãàëà-ìà-ãà”, ÿêå äðóêóº äèòÿ÷³

âàþòüñÿ ³ â îñåðåäêàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâíî¿ êóëüòóðè çà êîðäîíîì. Ó 2010 ðîö³ çàêðèòî Óêðà¿íñüêó á³áë³îòåêó â Ìîñêâ³. Óêðà¿íñüêèé â³ëüíèé óí³âåðñèòåò, çàñíîâàíèé ó ³äí³ â 1921 ðîö³ óêðà¿íñüêèìè â÷åíèìè-åì³ãðàíòàìè, â³äîìèé ñâîºþ ïðîñâ³òíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ÷àñè òîòàë³òàðèçìó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ñüîãîäí³ çà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ ô³íàíñîâîãî áàíêðóòñòâà. Ùîá çáåðåãòè çàêëàä, êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó â 2008 ðîö³ âèìóøåíå áóëî ïðîäàòè ïðèì³ùåííÿ óí³âåðñèòåòó â öåíòð³ Ìþíõåíà ³ ïåðå¿õàòè íà îêîëèöþ ì³ñòà. Þð³é ×èæìàðü ïåðåêîíàíèé, ùî ïîãëèáëåííÿ öèõ ïðîöåñ³â çãóáíî âïëèâຠÿê íà ³äåíòèô³êàö³þ óêðà¿íñòâà ó ñâ³ò³, òàê ³ íà ³ì³äæ Óêðà¿íè çàãàëîì. Íàãàäàºìî, ùî Þð³é ×èæìàðü áóâ ãîëîâîþ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ ó 20072010ðð.

Îëüãà ÄÎÁÐÎÄÓÌ

 

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîñâ³ä÷åíîãî ïåäàãîãà, çíàþ÷îãî ôàõ³âöÿ, íåâòîìíîãî ïðàöåëþáà, îðãàí³çàòîðà áàãàòüîõ ö³êàâèõ çàõîä³â, ìåòîäèñòà Òîâñòåíñüêîãî Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ÃÅÂÊÎ Ìàð³þ Àäàì³âíó, ïðîôåñ³îíàë³çì òà áàãàòîð³÷íà ïîñë³äîâíà ³ íàïîëåãëèâà ïðàöÿ ÿêî¿ ñïðèÿþòü óñï³øí³é ä³ÿëüíîñò³ òà àâòîðèòåòó íàøîãî ïîçàøê³ëüíîãî çàêëàäó. Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâî¿ íàñíàãè, òâîð÷èõ äîñÿãíåíü, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî äîáðà ³ äîñòàòêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ. Ëåòÿòü ðîêè, ÿê ëåáåä³, ó âèð³é, Õàé áóäóòü ïîðó÷ â³ðà ³ íàä³ÿ, Æèòòÿ ³äå, éîãî íå çóïèíèòü, ßê äâà êðèëà, ùî âïàñòè Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³ – íå äàäóòü, Ùå äî ñòà ðîê³â çè÷èìî ïðîæèòü. À ñàì Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³ Óñå áóëî â æèòò³ – ³ ðàäîñò³, ³ á³äè, íàä³ëèòü ² ìåä ñîëîäêèé, ³ ã³ðêèé ïîëèí. Ùå äîâãèõ ë³ò ùàñëèâó Íåõàé òåïåð áóäå íàéìåíøå êðèâäè, ñâ³òëó ïóòü. À á³ëüøå ãàðíèõ, ñîíÿ÷íèõ, ùàñëèâèõ äíèí. Ç ïîâàãîþ – êîëåãè ïî ðîáîò³

³º¿ çóñòð³÷³ ó Çàë³ùèöüêîìó âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó ó÷èëèù³ ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóâàëè óñ³: ³ ïåäàãîãè, ³ ó÷í³. Íà îäí³é ñöåí³ çëèëèñÿ âîºäèíî, ìîâ äâà êðèëà îäíîãî ïòàõà, ïîåç³ÿ òà ìóçèêà. Öåé ÷àð³âíèé ï³ñåííèé óí³ñîí ñòâîðþâàëè äëÿ ïðèñóòí³õ íàø³ çåìëÿêè – ùèð³, â³äêðèò³ ëþäè, ç Áîæî¿ ëàñêè íàä³ëåí³ âåëèêèìè òàëàíòàìè – ïîåò, ïóáë³öèñò, ³ñòîðèê, ïåäàãîã, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Âàñèëü Äðîçä òà êîìïîçèòîð, âèêîíàâåöü ï³ñåíü ²ãîð Ôåä³ðêî.

Ö

Âåäó÷à çóñòð³÷³ Ãàííà Íàâ³ç³âñüêà çóì³ëà ñòâîðèòè íåâèìóøåíó àòìîñôåðó ñï³ëêóâàííÿ ³ ïîâåëà ïðèñóòí³õ â ³ñêðèñòèé äèâîêðàé öüîãî òâîð÷îãî òàíäåìó. Ïîåò ³ êîìïîçèòîð – âèõ³äö³ ³ç ñóñ³äí³õ ñ³ë íàøîãî Çàë³ùèöüêîãî êðàþ. Òà äîì³íàíòíîþ ó öüîìó òâîð÷îìó ñîþç³ º, áåçïåðå÷íî, ëþáîâ äî ïðåêðàñíîãî. À êðàñó âîíè áà÷àòü â óñüîìó: ó ð³äí³é äåðæàâ³, â îò÷îìó äîì³, â ìàòåðèíñüêèõ ðóêàõ òà ¿¿ âèøèâàíö³, ó áàòüê³âñüêîìó ãîëîñ³, ó êëþ÷³ ëåëå÷îìó, ó ñèí³õ î÷àõ êîõàíî¿ æ³íêè... Öå âñå – ð³äíå ³ áëèçüêå äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, ïðèñóòíüî¿ ó çàë³. ²ç çàõîïëåííÿì, ðàä³ñòþ, à ÷àñîì ç³ ñëüîçèíêîþ íà î÷àõ ñïðèéìàâ êîëåêòèâ êîæíó ïîåç³þ ³ ìåëîä³þ. Íåï³äðîáíó ñèí³âñüêó ëþáîâ äî ð³äíî¿ çåìë³ ïîåò ³ êîìïîçèòîð âèëèëè ó ï³ñíÿõ “Âîäîñïàä” (âèê. Î.Áåçóøêî òà ².Ôåä³ðêî), “гäíå ì³ñòî ì (².Ôåä³ðêî, ².Âèòðèêóø), “Ïàì’ÿòü ñåðöÿ” ó ìàéñòåðíîìó

Ùåäðèì çàñ³âîì äîáðà, ëþáîâ³, Áîæî¿ áëàãîäàò³ â³íøóºìî ó äåíü çîëîòîãî þâ³ëåþ áóõãàëòåðà ÏÏ «Àðìà» Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó ²ÂÀÍÑÜÊÓ. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñèëè ó æèòò³ ³ ëàñêè â³ä Âñåâèøíüîãî. Äÿêóºìî Âàì çà äîáðå ñåðöå, ùèð³ñòü, óñ³õ Âè â쳺òå ç³ãð³òè òåïëèì ñëîâîì òà äîáðîþ ïîðàäîþ. Мабуть, ще слів таких ніхто і не придумав, Щоб в них вмістити щиро все про Вас, Ви доброта, порядність, мудрість, Ми поважаєм і цінуєм Вас. Осінні дні злітають пелюстками, Роки летять, як в вирій журавлі, А Ви гордіться прожитими роками, Бо добрий слід залишите на цій землі. Õàé Âàñ îáåð³ãຠìîëèòâà ñâÿòà, à Ãîñïîäü äàðóº ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà. Õàé ó Âàøîìó ñåðö³ äîâ³êó æèâå äîáðîòà ³ ùèð³ñòü! Ç â³íøóâàííÿìè ³ ïîáàæàííÿìè þâ³ëÿðö³ êîëåêòèâ ÏÏ «Àðìà»

âèêîíàíí³ Ã.Íàâ³ç³âñüêî¿. Äçâ³íêîãîëîñî ïðîëóíàëà ïîåç³ÿ Â. Äðîçäà íà ìóçèêó ². Ôåä³ðêà “Ìîÿ Çàë³ùàíùèíà” ó âèêîíàíí³ òð³î “Òåðíîöâ³ò”, à Ã.Íàâ³ç³âñüêà, Î.Êîâáàñåíêî òà Ã.ijäèê ðîç÷óëèëè ñëóõà÷³â ñâî¿ìè í³æíèìè ãîëîñàìè òà ï³ñíåþ “ßáëóíåâèé êðàé”. Ö³ òâîðè – ç³çíàííÿ ó ëþáîâ³ äî ð³äíîãî êðàþ, áî, ÿê ñêàçàâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, “íå ìîæíà Âêðà¿íó ëþáèòè, ÿê êðàþ íå áóäåø ëþáèòü”. À ÿêèé æå òâîð÷èé òàíäåì áåç ï³ñåíü ïðî êîõàííÿ? ª âîíè ³ ó äîðîáêó íàøèõ øàíîâíèõ ãîñòåé. Красо жіноча! Ти найперша На світі між усіх чудес, - öèòóâàâ ïîåò íåâèïàäêîâî, áî ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êîëåêòèâ ó÷èëèùà æ³íî÷èé, òîìó ³ç âäÿ÷í³ñòþ ñåðöÿ òà ùèðèìè àïëîäèñìåíòàìè ñïðèéíÿâ ï³ñí³ àäðåñîâàí³ êîõàí³é, äðóæèí³, æ³íö³. “Êîõàíà æ³íêà” ó âèêîíàíí³ ². Ôåä³ðêà òà Ì.Êîãóòà, “Ìàò³îëà” (äóåò ó ñêëàä³ ². Ôåä³ðêà òà ². Âèòðèêóøà), “³íîê êîõàííÿ” – ïîåç³ÿïðèñâÿòà êîõàí³é äðóæèí³ìóç³ Âàñèëÿ Ãðèãîðîâè÷à, ÿêà ïðîëóíàëà ó âèêîíàíí³ ãóðòó “Ðàçîì”. “Òè ïðèñíèëàñü, êîõàíà, ìåí³” – ìåëîä³ÿ, ÿêó äàðóâàâ ².Ôåä³ðêî ñâî¿é äðóæèí³ Òåòÿí³. ² íåõàé… Ðîêè, íåíà÷å ïòàõè, ó âèð³é çëåò³ëè, ² ïàì’ÿòíà í³÷ çàëèøèëà âæå íàñ. À íî÷³ äóõìÿí³, àêàö³¿ á³ë³ Ëèø â ñïîãàäàõ íàì ïîâåðòàþòü òîé ÷àñ, - ïðîçâó÷àëî îïòèì³ñòè÷íîþ íîòêîþ. À çàâåðøàëüíèì àêîðäîì çóñòð³÷³ ñòàëà ï³ñíÿ “Ãîðä³ìîñÿ, äðóç³, ùî ìè -

óêðà¿íö³”, ÿêîþ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ çàêëèêàâ ïðèñóòí³õ íå âòðà÷àòè íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ òà ãîðäî íåñòè ëþáîâ äî âñüîãî, ùî äîðîãå ñåðöþ. Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì äëÿ âèêëàäà÷³â òà ó÷í³â ÂÏÓ ñòàëè ïîäàðîâàí³ ïîåòîì êíèãè òà ïðèñâÿòà ó÷èëèùó, éîãî ïðàö³âíèêàì, ó÷íÿì ï³ä íàçâîþ “Ïëåêàéòå ëþáîâ”. ˳òà ïðîìèíàëè é ì³íÿëèñü åïîõè, À çàêëàä íàâ÷àëüíèé, ìîâ ôàêåë, ãîð³â. Éîãî ó äîðîç³ íå ñòàðèëè ðîêè, Íîâèìè ðåìåñëàìè â³í ìîëîä³â. dz ùèðèìè ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ çà äðóæíþ, â³äâåðòó çóñòð³÷ ³ç áëàãîðîäíèìè ëþäüìè, ÿêèì ïðèçíà÷åíî “êðàñîþ â³í÷àòè öåé ñâ³ò”, çâåðíóëèñÿ äî ìèòö³â äèðåêòîð ó÷èëèùà ³êòîð Ñòîÿê òà çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Íàòàë³ÿ Õîì³â. Ãîñòÿ òâîð÷îãî âå÷îðà Ìàð³ÿ Íàâîëüñüêà – çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü – ïîäÿêóâàëà Â. Äðîçäó òà ².Ôåä³ðêó çà ¿õí³é òàëàíò, ÿêèé âîíè íå çàíåäáàëè, à íåñóòü äî ëþäåé, ùîáè ñâ³ò ñòàâ äîáð³øèì, ñâ³òë³øèì, ìèëîñåðäí³øèì. À ùå... áóëî ìîðå êâ³ò³â, ãó÷í³ àïëîäèñìåíòè òà ñâ³òëà íåïðèõîâàíà ãîðä³ñòü çà òàëàíîâèòèõ çåìëÿê³â, ÿê³ æèâóòü ïîðó÷. Íàòàë³ÿ ÔÅÄÈÊ, âèêëàäà÷ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè âèùî¿ êàòåãî𳿠Çàë³ùèöüêîãî ÂÏÓ

Ó æèòò³ íàøî¿ íàéäîðîæ÷î¿ ìàòóñ³, áàáóñ³, ïðàáàáóñ³ Îëüãè Àíäð³¿âíè ÁÈ×ÎÊ ³ç Çàë³ùèê³â ïîâàæíà ³ ñëàâíà äàòà - 85 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè çàñèëàºìî íàø³é íåíüö³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ - çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ðîäèííîãî òåïëà, ëàñêè, ðîçóì³ííÿ, Áîæî¿ îï³êè, íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó òà äóøåâíîãî ñïîêîþ. Íåõàé Âàøà äîáðîòà ïîâåðòàºòüñÿ ëþäñüêîþ âäÿ÷í³ñòþ, ðîäèííîþ ëþáîâ’þ, íåõàé îñ³ííÿ ïîçîëîòà ùåäðî ñèïëå íà Âàø³ æèòòºâ³ ñòåæèíè êîëüîðîâ³ áàðâè. Âè, íàøà íàéäîðîæ÷à, äîñòîéí³ ñë³â ïîâàãè ³ âäÿ÷íîñò³ çà òå, ùî çàâæäè ðîçóì³ëè ñâî¿õ ä³òåé, âíóê³â, ïðèãîðòàëè äî ñâîãî ñåðöÿ ³ ïðàâíóê³â, áî äóøà Âàøà ñïîâíåíà ñâ³òëîì äîáðà. Õàé Áîã áåðåæå Âàñ ùå ðîê³â áàãàòî äîáðîì ³ äîñòàòêîì õàé ïîâíèòüñÿ õàòà ìè Âàì ïîñèëàºì âäÿ÷í³ ñëîâà, Ãîñïîäü õàé äàðóº ìíî㳿 ë³òà. Íåõàé ïîïåðåäó ó Âàñ áóäå ùå áàãàòî ñâ³òëèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ - ñèí Þð³é, íåâ³ñòêà Íàä³ÿ, âíóê Êîñòÿ, éîãî äðóæèíà Íàòàë³ÿ, ïðàâíóêè Ìàðê ³ Ñîô³ÿ, âíó÷êà Îëüãà, à òàêîæ ðîäèíè Ñâàðè÷åâñüêèõ ³ç Çàë³ùèê³â òà Íåïèéâîäè ç Õàðèòîí³âö³â.

 

³òàºìî ³ç çîëîòèì þâ³ëåºì áóõãàëòåðà ÏÏ «Àðìà» Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó ²ÂÀÍÑÜÊÓ, ñóìë³ííîãî ïðàö³âíèêà, ëþäèíó äîáðî¿ äóø³ ³ ùèðîãî ñåðöÿ, ÷óéíó ³ äîáðîçè÷ëèâó. Ñåðöå ¿¿ çàâæäè øèðîêî â³äêðèòå äëÿ ëþäåé, ÿêèì âîíà äàðóº ñâîþ ùèð³ñòü ³ òåïëîòó. Òîæ õàé äîëÿ äëÿ Âàñ, øàíîâíà þâ³ëÿðêî, áóäå ³ íàäàë³ ùèðîþ íà äîáðî, ëþäñüêó øàíó. Çà Âàøó ëþäñüêó ïðîñòîòó Ïîäÿêó ìè ñêëàäàºì çà ñåðöå ìóäðå é äîáðîòó Âàì áëàã óñ³õ áàæàºì. Íåõàé æèòòºâà òà äîðîãà, Ùî ùå ñóäèëîñÿ ïðîéòè, áóäå äàðóíî÷êîì â³ä Áîãà, Ïîâíà çäîðîâ’ÿ é äîáðîòè.  îñ³ííþ ïîðó Âè ïðèéøëè ó ñâ³ò, òîæ êâ³òàìè õàé ïàõíå ïðèâ³òàííÿ, à ì³ñÿöü ëèñòîïàä äàðóº Âàì ùå ñîòíþ ë³ò. Õàé ïîðó÷ áóäóòü â³ðà ³ íàä³ÿ, ÿê äâà êðèëà, ùî âïàñòè íå äàäóòü, õàé Ìàò³ð Áîæà òðèìຠÂàñ ï³ä ñâî¿ì ïîêðîâîì. Íåõàé Áîã áëàãîñëîâëÿº Âàø êîæåí äåíü, ëàñêó áëàæåíñòâà ïîñèëຠäëÿ Âàøî¿ ðîäèíè. Íåõàé çîçóëÿ êóº ùîë³òà ìíîãàÿ ë³òà! Ç ïîâàãîþ – êîëåêòèâ ÏÏ «Ò³ì³ðòàí»

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãîãî ñâàòà ßðîñëàâà Ìèõàéëîâè÷à ÖÅÏÅÍÞÊÀ ³ç ñ.Òîðñüêå. Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü, ÿêèé ïðèïàäຠíà 24 ëèñòîïàäà, çè÷èìî Âàì, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³, äîñòàòêó òà ðîäèííîãî òåïëà. Роки ніколи хай не старять У Вас минає славна дата, І не приносять в дім біди. Прожито стільки щедрих днів, Хай світить Вам щаслива доля, Отож, дозвольте привітати Хай обминає Вас журба. І побажати сотню літ. Бажаємо Вам на видноколі Хай кожен день дарує радість, Блаженства, миру і добра. Хай сонце світить Вам завжди. Õàé Ãîñïîäíÿ ëàñêà ³ áëàãîäàòü çàâæäè áóäóòü ç Âàìè. ³ä âîäè Âàì – ñèëè, â³ä ðîñè – çäîðîâ’ÿ, â³ä ä³òåé Âàì – øàíè, â³ä âíóê³â – ïîâàãè. Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè – ñâàòè ³ç Õàðòîí³âö³â


6

№ 97-98 (7980)

Ï

îíåä³ëîê

28 ëèñòîïàäà

ÓÒ-1 06.01 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05, 08.00 Íîâèíè. 06.25 Òåìà äíÿ. 07.15 Åðà áiçíåñó. 07.25 Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. 07.55 Ì/ô. 08.20 Åêñïåðò íà çâ`ÿçêó. 08.40 Ïîðàäè. 09.00 Ïiäñóìêè òèæíÿ. 09.50 "Áóòè æiíêîþ". 10.40 Áèòâà íàöié. 11.00 Øåô-êóõàð. 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè. 12.15 Ïðàâî íà çàõèñò. 12.35 Àðìiÿ. 12.45 Õ/ô "Ñèáiðèàäà". 15.15 Euronews. 15.30 Àãðîñåêòîð. 15.40 Âiêíî äî Àìåðèêè. 16.05 Õ/ô "Ñòðàõîâèé àãåíò". 17.20 Ò/ñ "Ñïðàâåäëèâi". 19.00 After Live. 19.20, 22.20 Áiëüÿðä. ×Ñ. 19.55 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 20.40 Ñiëüðàäà. 21.00 Ïiäñóìêè. 21.45 Óêðà¿íñüêà ìðiÿ Ìèõàéëà Ïîïëàâñüêîãî. 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i. 23.00, 00.00 Ïiäñóìêè.

ÊÀÍÀË“1+1” 06.55,09.10 Ñíiäàíîê . 07.00, 08.00, 09.00 "ÒÑÍ". 07.15 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 09.55 "Äåíü ïåðåìîãè". 11.20 Õ/ô "Áóëî äiëî íà Êóáàíi". 17.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.20 Õ/ô "Áóëî äiëî íà Êóáàíi". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 Ò/ñ "Iíòåðíè". (2). 21.15 "Õîëîñòÿ÷êè. Íîâå êîõàííÿ". 22.25 "Iëþçiÿ áåçïåêè". 23.25 "Tkachenko.ua". 00.10 "ÒÑÍ". 00.25 Õ/ô "Øàëåíi ãðîøi".

IÍÒÅÐ

Â

³âòîðîê

29 ëèñòîïàäà

ÓÒ-1

Ñ

åðåäà

30 ëèñòîïàäà

ÓÒ-1

ÓÒ-1

3 ãðóäíÿ

ÓÒ-1

ÊÀÍÀË“1+1”

ÊÀÍÀË“1+1”

ÊÀÍÀË“1+1”

ÊÀÍÀË“1+1”

06.55, 09.10 Ñíiäàíîê. 07.00, 08.00, 09.00 "ÒÑÍ". 07.15 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.15 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 11.10 "Íå áðåøè ìåíi 2". 12.10 "×åñíî". 13.00 "Iëþçiÿ áåçïåêè". 13.50 "Ìàííà íåáåñíà". 14.45 "Òèæäåíü áåç æiíîê". 16.00 "Ìàìà â çàêîíi". 17.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.20 "Øiñòü êàäðiâ". 17.40 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 18.30 "Íå áðåøè ìåíi 2". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Iíòåðíè". 21.15 "Êðàñà ïî-óêðà¿íñüêè". 22.20 "Îñîáèñòà ñïðàâà". 23.20 "ÒÑÍ".

06.55, 09.10 Ñíiäàíîê . 07.00, 08.00, 09.00 "ÒÑÍ". 07.15 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.15 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 11.10 "Íå áðåøè ìåíi 2". 12.10 "×åñíî". 13.05 "Iëþçiÿ áåçïåêè". 13.55 "Ìàííà íåáåñíà". 14.50 "Òèæäåíü áåç æiíîê". 16.00 "Ìàìà â çàêîíi". 17.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.20 "Øiñòü êàäðiâ". 17.40 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 18.30 "Íå áðåøè ìåíi 2". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Iíòåðíè". 21.15 "×îòèðè âåñiëëÿ". 22.25 "Çäèâóé ìåíå 2". 23.35 "ÒÑÍ". 23.55 Õ/ô

06.55, 09.10 Ñíiäàíîê. 07.00, 08.00, 09.00 "ÒÑÍ". 07.15 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.10 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 11.05 "Íå áðåøè ìåíi 2". 12.05 "×åñíî". 13.00 "Iëþçiÿ áåçïåêè". 13.50 "Ìàííà íåáåñíà". 14.45 "Òèæäåíü áåç æiíîê". 16.00 "Ìàìà â çàêîíi". 17.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.20 "Øiñòü êàäðiâ". 17.40 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 18.30 "Íå áðåøè ìåíi 2". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Âåëèêà ðiçíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêîìó". 21.10 Õ/ô "Ïiðàòè 00.00 Ïàãîðáè ìàþòü î÷i

ÊÀÍÀË“1+1”

IÍÒÅÐ

IÍÒÅÐ

06.15 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì. 09.10 Ò/ñ "Êëåéìî". 11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà 2".12.00 Íîâèíè. 12.15 "Çíàê ÿêîñòi". 12.40 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 14.45 "Äåòåêòèâè". 15.10 "Ñóäîâi ñïðàâè". 16.05 Ò/ñ "Äàð". 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Îáðó÷êà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.35 "Äiâî÷å ïîëþâàííÿ". 21.35 Ò/ñ "Ñïëà÷åíî ëþáîâ`þ". 23.45 "Ñåêðåòíi òåðèòîði¿" Æèòòÿ óâi ñíi. 00.50 Õ/ô "Ïîùàäè íå áóäå". (2).

06.15 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì. 09.10 Ò/ñ "Êëåéìî". 11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà 2". 12.00 Íîâèíè. 12.15 "Çíàê ÿêîñòi". 12.40 «Ñëiäñòâî âåëè» 14.45 "Äåòåêòèâè". 15.10 "Ñóäîâi ñïðàâè". 16.05 Ò/ñ "Äàð". 18.00 Íîâèíè. 18.10 "Îáðó÷êà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.35 "Äiâî÷å ïîëþâàííÿ". 21.35 Ò/ñ "Ñïëà÷åíî ëþáîâ`þ". 23.45 "Æàäiáíiñòü". Ðèíîê: òåðèòîðiÿ îáìàíó. 00.50 Õ/ô "Âèíåí, çà çâèíóâà÷åííÿì".

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Ó ìàéáóòíº" 06.25 Ì/ñ "Äæóìàíäæè" 06.55 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè" 07.15 «Ï³äéîì» 09.10 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 11.00 Ò/ ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 12.00 Ò/ñ "Êàäåòè" 14.00 Ì/ñ "Áåòìåí" 14.35 Ì/ñ "Ìàñêà-2" 14.55 Ò/ñ "Äðåéê ³ Äæîø" 16.05 Ò/ñ "Äæîó¿" 17.00 Ò/ñ "Ñïîêóñëèâ³ òà â³ëüí³" 17.55 "Âîðîí³íè" 19.00 Ðåïîðòåð 19.35 "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 20.40 Áàòüêè ³ ä³òè 21.40 Ò/ñ "Âîðîí³íè" 22.40 Àôåðèñòè 23.40 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 00.40 Ðåïîðòåð

06.05 "Íàçàä ó ìàéáóòíº" 06.25 "Äæóìàíäæè" 06.55 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè" 07.15 «Ï³äéîì» 09.10 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 11.00 "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 12.00 Ò/ñ "Êàäåòè" 14.00 Ì/ñ "Áåòìåí" 14.35 Ì/ñ "Ìàñêà" 14.55 Ò/ñ "Äðåéê ³ Äæîø" 16.00 Ò/ñ "Äæîó¿" 17.00 Ò/ñ "Ñïîêóñëèâ³ òà â³ëüí³" 17.55 "Âîðîí³íè" 19.00 Ðåïîðòåð 19.35 "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 20.40 Çíîâó ðàçîì 21.45 Ò/ñ "Âîðîí³íè" 22.45 Íîâèé ïîãëÿä 23.45 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 00.45 Ðåïîðòåð

06.05 "Íàçàä ó ìàéáóòíº" 06.25 "Äæóìàíäæè" 06.55 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè" 07.15 «Ï³äéîì» 09.10 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 11.00 "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 12.00 Ò/ñ "Êàäåòè" 14.00 Ì/ñ "Áåòìåí" 14.35 Ì/ñ "Ìàñêà" 14.55 Ò/ñ "Äðåéê ³ Äæîø" 16.00 Ò/ñ "Äæîó¿" 17.00 Ò/ñ "Ñïîêóñëèâ³ òà â³ëüí³" 17.55 "Âîðîí³íè" 19.00 Ðåïîðòåð 19.35 Ò/ ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 20.40 Ðåâ³çîð 21.40 Ò/ñ "Âîðîí³íè" 22.40 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî 23.40 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 00.45 Ðåïîðòåð

ICTV

ICTV

06.20 Äiëîâi ôàêòè. 06.40 Ñâiòàíîê. 07.40 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.20 "Ðîñiéñüêèé äóáëü". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Íà ðiâíèõ. 13.10 Ò/ñ "Ðîñiéñüêèé äóáëü". 14.15 Õ/ô "×åñòü ìàþ!" 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.25 «Ìîðñüêi äèÿâîëè». 22.30 Ôàêòè. Ïiäñóìîê äíÿ. 22.45 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.50 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè.

06.25 Äiëîâi ôàêòè. 06.45 Ñâiòàíîê. 07.50 Òè íå ïîâiðèø! 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35 Õ/ô "Âàí Õåëñèíã". 12.00 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10 Comedy Club. 14.10 Ò/ñ «Ìîðñüêi äèÿâîëè». 16.30 "Äàëåêîáiéíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Íîâèíè. 20.25 Ò/ñ «Ìîðñüêi äèÿâîëè». 22.30 Ò/ñ "Òàêñi". 22.55 Ôàêòè. Ïiäñóìîê äíÿ. 23.10 Ò/ñ "Îôiöåðè".

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÓÒ-1

óáîòà

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.10 Ì/ô. 06.40 Ñâiò ïðàâîñëàâ`ÿ. 07.10 Åðà çäîðîâ`ÿ. 07.30 Ïîðàäè. 07.45 Íà îëiìïiéñüêèé Ëîíäîí. 08.00 ØóñòåðLive. 12.30 Ãëèáèííå áóðiííÿ. 13.05 ÄÏʪ2011. Ùîäåííèê ¹4. 13.15 Ôåºðiÿ ìàíäðiâ. 13.35 Õ/ô "Òàíê ÊÂ-2". 15.10 Çåëåíèé êîðèäîð. 15.25 Áiàòëîí. Ñïðèíò (æiíêè). 17.10 ªâðî2012. 18.10 Êîíöåðò Àíiòè Öîé. 19.15 Ñâiò àòîìà. 19.35 Çîëîòèé ãóñàê. 20.00 Ïiäñóìêè äíÿ. 20.25 Çâîðîòíèé çâ`ÿçîê. 20.30 ÄÏʪ2011. Ôiíàë. 22.35 ÄÏʪ2011. Ôiíàë. Iíòåðâ`þ ç ïåðåìîæöåì. 22.45 Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî,. 23.00 Óëüòðà.23.20 Åðà çäîðîâ`ÿ. 23.45 Çîëîòà îñiíü Ì. Ïîïëàâñüêîãî. 00.50 Êîðèñíi ïîðàäè.

06.15 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì. 09.10 Ò/ñ "Êëåéìî". 11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà 2". 12.00 Íîâèíè. 12.15 "Çíàê ÿêîñòi". 12.40 «Ñëiäñòâî âåëè» 14.45 "Äåòåêòèâè". 15.10 "Ñóäîâi ñïðàâè". 16.05 Ò/ñ "Äàð". 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Îáðó÷êà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.35 "Äiâî÷å ïîëþâàííÿ". 21.35 "Ñïëà÷åíî ëþáîâ`þ". 23.45 "Ìîÿ êðà¿íà". 00.05 "Îëåêñié Áàòàëîâ. 01.15 Õ/ô "Ðåéäåð".

07.00, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì. 09.10 Õ/ ô "Âiòåð ïiâíi÷íèé". 11.05 "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 12.00 Íîâèíè. 12.15 "Çíàê ÿêîñòi". 12.40 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 13.40 Êîíöåðò "Äåíü íàðîäæåííÿ Iíòåðà". 16.20 "×åêàé íà ìåíå". 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Îáðó÷êà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.30 "Ñïîðò â Ïîäðîáèöÿõ". 20.35 "Äiâî÷å ïîëþâàííÿ". 21.35 "Ñïëà÷åíî ëþáîâ`þ". 23.45 "Ïîçàî÷i". 00.50 Õ/ô "Äiàìàíòîâà ðóêà".

2 ãðóäíÿ

Ñ

06.01 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05, 08.00 Íîâèíè. 06.25 Òåìà äíÿ. 07.15 Åðà áiçíåñó. 07.25 Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. 07.50 Ì/ô. 08.20 Åêñïåðò. 08.40 Ïîðàäè. 09.00, 21.00 Ïiäñóìêè äíÿ. 09.35 Ä/ô "Êè¿âñüêèé çàìîê íiìåöüêîãî áàðîíà" 10.00 Âiäêðèòòÿ ìå÷åòi. 10.15 "Ëåãêî áóòè æiíêîþ". 11.00 ÄÏʪ-2011. Ùîäåííèê ¹3. 11.10 "Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ". 12.00, 15.00 Íîâèíè. 12.10, 21.15 Ñâiò. 12.25 "Íàäâå÷ið`ÿ". 12.55 Îêîëèöÿ. 13.25 "Òåðìiíîâî. Ñåêðåòíî. Ãóá×Êà". 15.15 Euronews. 15.30 Àãðîñåêòîð. 15.40 "Áðàòè Êàðàìàçîâè". 16.55 Ôóòáîë. 19.00 ªâðî-2012. Ôiíàëüíå æåðåáêóâàííÿ. 20.20 Ìàãiñòðàëü. 20.40 After Live.21.10 Ïëþñìiíóñ. 21.25, Øóñòåð.

06.01 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05, 08.00 Íîâèíè. 06.25 Òåìà äíÿ. 07.15 Åðà áiçíåñó. 07.25 Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. 07.50 Ì/ô. 08.20 Åêñïåðò. 08.40 Êîðèñíi ïîðàäè. 09.00, 21.00 Ïiäñóìêè äíÿ. 09.35 "Áóòè æiíêîþ". 11.00 ÄÏʪ-2011. Ùîäåííèê ¹1. 11.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè. 12.10, 18.45, 21.35 Äiëîâèé ñâiò. 12.25 "×åðâîíèé íàìåò". 15.15 Euronews. 15.30 Àãðîñåêòîð. 15.40 Çîëîòèé ãóñàê. 16.10 "Áðàòè Êàðàìàçîâè". 17.25 "Ñïðàâåäëèâi". 19.10 Áiàòëîí. 20.55 Îôiöiéíà õðîíiêà. 21.25 Ïëþñ-ìiíóñ. 21.45 Äîñâiä. 22.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. 22.45 Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî. 23.00, 00.00 Ïiäñóìêè. 23.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè.

IÍÒÅÐ

1 ãðóäíÿ

Ï ’ÿòíèöÿ

06.01 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05, 08.00 Íîâèíè. 06.25 Òåìà äíÿ. 07.15 Åðà áiçíåñó. 07.50 Ì/ô. 08.20 Åêñïåðò íà çâ`ÿçêó. 08.40 Êîðèñíi ïîðàäè. 09.00, 21.00 Ïiäñóìêè 09.35 Êíèãà.ua. 09.55 "Ëåãêî áóòè æiíêîþ". 11.00 ÄÏʪ-2011. Ùîäåííèê ¹2. 11.10 Çäîðîâ`ÿ. 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè. 12.35 Àóäiºíöiÿ. 13.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè. 13.45 Õ/ô "ß çðîáèâ óñå, ùî ìiã". 15.15 Euronews. 15.30 Àãðîñåêòîð. 15.40 "Áðàòè Êàðàìàçîâè". 16.50 Õ/ô "ßãóàð". 19.00 Áiàòëîí. 20.55 Îôiöiéíà õðîíiêà. 21.25 Ïëþñìiíóñ. 21.40 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. 22.00 Áîãàòèðñüêi iãðè. 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 00.00 Ïiäñóìêè. 23.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Åêñïåðò çâ`ÿçêó.

06.01 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05, 08.00 Íîâèíè. 06.25 Òåìà äíÿ. 07.15 Åðà áiçíåñó. 07.50 Ì/ô. 08.20 Åêñïåðò íà çâ`ÿçêó. 08.40 Êîðèñíi ïîðàäè. 09.00, 21.00 Ïiäñóìêè. 09.35 Ñâiòëî. 10.00 "Áóòè æiíêîþ". 11.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè. 12.15 Õàé ùàñòèòü. 12.35 Òåìíèé ñèëóåò. 12.45 Õ/ô "Ñèáiðèàäà". 15.15 Euronews. 15.30 Àãðîñåêòîð. 15.40 Õ/ô "Îñiíü. ×åðòàíîâî". 17.25 Ò/ñ "Ñïðàâåäëèâi". 19.00 Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Îá`ºäíàâ÷èé ç`¿çä Ôåäåðàöi¿ ðîáîòîäàâöiâ 20.30 Ãëèáèííå áóðiííÿ. 21.25 Ïëþñ-ìiíóñ. 21.40 Åêñòðåíèé âèêëèê. 22.00 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 00.00 Ïiäñóìêè. 23.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Åêñïåðò.

06.55,09.10 Ñíiäàíîê ç. 07.00, 08.00, 09.00 "ÒÑÍ". 07.15 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.25 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 11.20 "Íå áðåøè ìåíi 2". 12.15 "×åñíî". 13.10 "Iëþçiÿ áåçïåêè". 14.10 "Ìàííà íåáåñíà". 15.00 "Òèæäåíü áåç æiíîê". 16.00 "Ìàìà â çàêîíi". 17.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.20 "Øiñòü êàäðiâ". 17.45 "Ñiìåéíi ìåëîäðàìè". 18.35 "Íå áðåøè ìåíi 2". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Iíòåðíè". 21.15 "Ìiíÿþ æiíêó 4". 22.30 "Ãðîøi". 23.30 "ÒÑÍ". 23.50 "Êiíã-Êîíã".

× åòâåð

ICTV 06.25 Äiëîâi ôàêòè. 06.40 Ñâiòàíîê. 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30 Íîâèíè. 10.30 Ò/ñ "Äàëåêîáiéíèêè". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10 Comedy Club. 14.10 «Ìîðñüêi äèÿâîëè». 16.30 "Äàëåêîáiéíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.25 "Ìîðñüêi äèÿâîëè". 22.25 "Òàêñi". 22.55 Ôàêòè. Ïiäñóìîê äíÿ. 23.10 Ò/ñ "Îôiöåðè".

06.05 "Íàçàä ó ìàéáóòíº" 06.25 Ì/ñ "Äæóìàíäæè" 06.55 "Áàðáîñê³íè" 07.05 «Ï³äéîì» 09.10 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 11.00 Ò/ ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 12.00 Ò/ñ "Êàäåòè" 14.00 Ì/ñ "Áåòìåí" 14.35 Ì/ñ "Ìàñêà" 14.55 Ò/ñ "Äðåéê ³ Äæîø" 16.00 Ò/ñ "Äæîó¿" 17.00 Ò/ñ "Ñïîêóñëèâ³ òà â³ëüí³" 17.55 "Âîðîí³íè" 19.00 Ðåïîðòåð 19.35 "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 20.40 Êóõíÿ íà äâîõ 21.40 Ò/ñ "Âîðîí³íè" 22.40 Ì𳿠çáóâàþòüñÿ 23.45 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 00.50 Ðåïîðòåð

ICTV 06.20 Äiëîâi ôàêòè. 06.40 Ñâiòàíîê. 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿íi. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30 Íîâèíè. 10.30 Ò/ñ "Äàëåêîáiéíèêè". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.15 Comedy Club. 14.15 "Ìîðñüêi äèÿâîëè". 16.30 "Äàëåêîáiéíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Íîâèíè. 20.25 "Ìîðñüêi äèÿâîëè". 22.25 Ò/ñ "Òàêñi". 22.55 Ôàêòè. Ïiäñóìîê äíÿ. 23.10 Ò/ñ "Îôiöåðè".

IÍÒÅÐ

06.30 Ì/ô "Ñìóðôè". 07.25 "Ñïðàâæíi ëiêàði 2". 08.15 "Ñâiòñüêå æèòòÿ". 09.05 "Õòî òàì?" 10.05 "Òiìîí i Ïóìáà". 10.30 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.55 "Ñâiò íàâèâîðiò 2: Iíäiÿ". 11.50 Ìiíÿþ æiíêó. 12.55 "×îòèðè âåñiëëÿ". 14.00 Õ/ô "Êóäëàòèé òàòî". 15.50 Õ/ô "Æiíêà, íå ñõèëüíà äî àâàíòþð". 17.40 "Âåëèêà ðiçíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêîìó". 18.35 "Äðóæèíà ãåíåðàëà". 19.30 "ÒÑÍ". 20.00 "Äðóæèíà ãåíåðàëà". 22.40 "Çàêîõàíèé". 00.15 "Íå ìîæå áóòè".

IÍÒÅÐ

Í

åä³ëÿ 4 ãðóäíÿ

ÓÒ-1 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.10 Ì/ô. 06.20 Êðîê äî çiðîê. 07.00 Ä/ô "Äèòèíñòâî ó äèêié ïðèðîäi". 07.50 Ñiëüñüêèé ÷àñ. 08.20 Óêðàâòîêîíòèíåíò. 08.50 Êîðèñíi ïîðàäè. 09.00 ÄÏʪ-2011. Ôiíàë. 11.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.55 Êóìèðè i êóìèð÷èêè. 12.20 Êàðàîêå. 13.10 Áiàòëîí. Ïåðåñëiäóâàííÿ. 14.05 Àòàêà ìàãi¿. 14.30 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 15.25 Áiàòëîí. 16.20 Çîëîòèé ãóñàê. 16.50  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 17.45 Äiëîâèé ñâiò. Òèæäåíü. 18.30 Ôåñòèâàëü "×åðâîíà ðóòà-2011". 20.00 Âå÷ið ïàì`ÿòi Ìàðêà Áåðíåñà. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îôiöiéíà õðîíiêà. 21.00 Ïiäñóìêè. 21.40 Òî÷êà çîðó. 22.00 Ôîëüê-music. 22.55 Òðiéêà. 23.00 Åðà áiçíåñó.

ÊÀÍÀË“1+1” 06.15 "Êíèãà äæóíãëiâ 2". 07.35 Ì/ô. 08.00 "Õîëîñòÿ÷êè. Íîâå êîõàííÿ". 09.05 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.05 "Òiìîí i Ïóìáà". 10.30 Ì/ñ "×iï i Äåéë". 10.55 "Äèêi i ñìiøíi". 11.20 "Õîâàíêè" 12.10 "Íåçâè÷àéíà ñiì`ÿ". 13.45 "Øiñòü êàäðiâ". 13.55 "Ñìàêóºìî". 14.20 "ß òàê æèâó". 14.55 "Êðàñà ïî-óêðà¿íñüêè". 16.00 "Äðóæèíà ãåíåðàëà". 19.30 ÒÑÍ. 20.15 "Ìié êîõàíèé òåëåïåíü". 21.55 "10 êðîêiâ äî êîõàííÿ". 22.55 "Ñâiòñüêå æèòòÿ". 23.55 Íîâèíè.

IÍÒÅÐ

06.15 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì. 09.10 Ò/ñ "Êëåéìî". 11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà 2". 12.00 Íîâèíè. 12.15 Ä/ñ «Ñëiäñòâî âåëè» 15.05 "Ñóäîâi ñïðàâè". 16.00 Ò/ñ "Äàð". 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Îáðó÷êà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.35 Ò/ñ "Äiâî÷å ïîëþâàííÿ". 22.35 "Âåëèêà ïîëiòèêà". 01.15 Õ/ô "Îñòàííÿ âå÷åðÿ". (2).

07.40 "Ôîðìóëà êîõàííÿ". Ñ. Êàçàíií. 08.35 "Ãîðîäîê". 09.00 "Îðåë i Ðåøêà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!" 10.40 "Âèðâàíèé ç íàòîâïó". 11.20 "Íàéðîçóìíiøèé". 13.15 "Áåíåôiñ Í. Êîðîëüîâî¿". 15.20 Õ/ô "Íàéêðàñèâiøà". 18.00 "Âå÷iðíié êâàðòàë. Ñïåöâèïóñê". 19.00 "Ðîçñìiøèòè êîìiêà". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 20.30 Êîíöåðò Ñ. Ìèõàéëîâà "Òiëüêè òè". 22.30 "Ðîçáið ïîëüîòiâ". 23.30 Õ/ô "Ñàíêòóì".

05.50 "Íàéðîçóìíiøèé". 07.20 Ì/ñ "Âiíêñ". 08.20 "Ìàøà i Âåäìiäü". 08.30 "Öå ìîÿ äèòèíà". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Ðàíêîâà ïîøòà ç Ïóãà÷îâîþ i Ãàëêiíèì". 10.35 "Íåäiëÿ ç "Êâàðòàëîì". 11.30 "Ñìà÷íà ëiãà ç À. Çàâîðîòíþê". 12.25 Êîíöåðò Ñ. Ìèõàéëîâà "Òiëüêè òè". 14.25 "Íàéêðàñèâiøà 2". 18.05 Õ/ô "Àðèôìåòèêà ïiäñòóïíîñòi". 20.00 "Ïîäðîáèöi". 21.00 Õ/ô "ß Âàñ ÷åêàþ". 22.50 Õ/ô "Æîðñòîêà ëþáîâ". 01.00 "Ïîäðîáèöi òèæíÿ".

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.35 Ò/ñ "Æóðíàë ìîä" 06.40 Ì/ô "Áåòìåí" 07.55 Õ/ô "Òðîº ÷îëîâ³ê³â ³ ìàëåíüêà ëåä³" 10.00 Ðåâ³çîð 11.00 Àôåðèñòè 12.00 ÒÎÏ-100 13.20 Äàºø ìîëîäü 14.00 Õ/ô "Ãðîìîáîé" 15.55 Õ/ô "Äåíü ðàä³î" 18.05 Õ/ô "̳ññ Êîíãåí³àëüí³ñòü" 20.25 Õ/ô "̳ññ Êîíãåí³àëüí³ñòü 2" 22.55 Õ/ô "Íîâèé õëîïåöü ì ìàìè" (2) 01.00 Õ/ô "Ñïðàãà øâèäêîñò³" (2)

04.40 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" 06.15 Êë³ïñè 06.35 Ò/ñ "Æóðíàë ìîä" 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ 08.25 Äàºø ìîëîäü 08.50 Õ/ô "Ãðîìîáîé" 10.45 ß - ÃÅÐÎÉ! 12.50 Øîóìàí³ÿ 13.40 Info-øîê 14.30 "̳ññ Êîíãåí³àëüí³ñòü" 16.45 Õ/ô "̳ññ Êîíãåí³àëüí³ñòü 2" 19.00 "ϳðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâ³òó" 22.25 Õòî ïðîòè áëîíäèíîê? 23.30 Õ/ô "Âå÷åðÿ ç íåäîóìêàìè" (2) 02.05 Õ/ô "Íîâèé õëîïåöü ì ìàìè" (2)

06.05 "Íàçàä ó ìàéáóòíº" 06.25 "Äæóìàíäæè" 06.55 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè" 07.15 «Ï³äéîì» 09.10 "Ùàñëèâ³ ðàçîì" 10.55 Ò/ ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 12.00 Ò/ñ "Êàäåòè" 14.00 Ì/ñ "Áåòìåí" 14.35 Ì/ñ "Ìàñêà" 14.55 Ò/ñ "Äðåéê ³ Äæîø" 16.00 Ò/ñ "Äæîó¿" 17.00 Ò/ñ "Ñïîêóñëèâ³ òà â³ëüí³" 17.55 "Âîðîí³íè" 19.00 Ðåïîðòåð 19.35 Ò/ ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" 20.35 ²íòó¿ö³ÿ 21.40 Õ/ô "Ñïðàãà øâèäêîñò³" (2) 23.35 Ðåïîðòåð 00.00 Õ/ô "Äåíü ðàä³î"

ICTV 06.25 Äiëîâi ôàêòè. 06.40 Ñâiòàíîê. 07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30 Íîâèíè. 10.30 Ò/ñ "Äàëåêîáiéíèêè". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.15 Comedy Club. 14.15 "Ìîðñüêi äèÿâîëè". 16.30 "Äàëåêîáiéíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.15 Íîâèíè. 20.10 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàéîí". 22.00 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàéîí. Óëüòèìàòóì". 00.05 Ñàìîçâàíöi.

ICTV 06.15 "Ñïðàâà ôiðìè". 08.00 Ñòåðåæèñÿ àâòîìîáiëÿ. 09.00 Ëþäè, êîíi, êðîëèêè... i äîìàøíi ðîëèêè. 10.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.00 ªâðîÔóä-2012. 11.55 Íàøà Russia. 12.40 Îñòàííié ãåðîé. 13.50 Ñòîï-10. 14.50 Ïðîâîêàòîð. 15.50 "Òðèíàäöÿòèé ðàéîí". 17.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿íi. 18.45 Ôàêòè. Ïiäñóìîê äíÿ. 19.00 Ò/ñ "Áîìáèëà". 21.55 Íàøà Russia. 23.10 Õ/ô "Øîñå ñìåðòi". 00.55 Ôðåäi ïðîòè Äæåéñ

ICTV 06.25 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè. 06.45 ªâðîÔóä-2012. 07.35 Ò/ñ "Áîìáèëà". 10.30 Òè íå ïîâiðèø! 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.55 Iíøèé ôóòáîë. 12.25 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàéîí. Óëüòèìàòóì". 14.50 Ò/ñ "Ðîñiéñüêèé äóáëü". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Íàøà Russia. Ïðåì`ºðíèé âèïóñê. 20.05 Îñòàííié ãåðîé. 21.15 Ò/ñ " ÷åðâíi 41ãî".


№ 97-98 (7980) u

ÂÀÐÒÎ ÇÍÀÒÈ

15 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó âèäàíî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ÐÄÀ «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ êàðàíòèííîãî ðåæèìó ùîäî çàõ³äíîãî êóêóðóäçÿíîãî æóêà». Ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ òà ëîêàë³çàö³¿ âèÿâëåíèõ âîãíèù çàõ³äíîãî êóêóðóäçÿíîãî æóêà çàïðîâàäæåíî êàðàíòèííèé ðåæèì íà òåðèòî𳿠ðàéîíó ç äàòè îïðèëþäíåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ç âñòàíîâëåííÿì êàðàíòèííî¿ çîíè íà çàãàëüí³é ïëîù³ 350 ãà. Çàòâåðäæåíî çàõîäè ç ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ âîãíèù öüîãî æóêà íà 2011-2016 ðîêè. Ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò âèðîùóâàííÿ êóêóðóäçè ç óðàõóâàííÿì çàðàæåííÿ ïëîù æóêîì, äîòðèìàííÿ ó âèÿâëåíèõ âîãíèùàõ íà çàãàëüí³é ïëîù³ 350 ãà àãðîòåõí³êè âèðîùóâàííÿ, ñ³âîçì³í, âèñ³âàííÿ ñîðò³â, ñò³éêèõ äî ïîøêîäæåííÿ æóêîì. À òàêîæ îáñòåæåííÿ 100% çåìåëüíèõ óã³äü, ä³ëÿíîê ó ïåð³îä ðîçâèòêó çàõ³äíîãî êóêóðóäçÿíîãî æóêà.

Ó Çàë³ùèöüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 11 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó çàðåºñòðîâàíå ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ÐÄÀ «Ïðî ïðîâåäåííÿ ïðèïèñêè ãðîìàäÿí 1995 ðîêó íàðîäæåííÿ äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ ðàéîíó». Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 2012 ðîêó áóäå ïðîâåäåíî ïðèïèñêó ãðîìàäÿí 1995 ðîêó íàðîäæåííÿ äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ ðàéîíó çà ì³ñöåì ¿õ ïîñò³éíîãî ÷è òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ. Ç ïðîâåäåííÿ ïðèïèñêè ãðîìàäÿí äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ ðàéîíó ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ. Ãîëîâàì ì³ñüêñ³ëüâèêîíêîì³â, êåð³âíèêàì

7

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, äèðåêòîðàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó äîðó÷åíî ïîäàòè ó Áîðù³âñüêî-Çàë³ùèöüêèé îá’ºäíàíèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò ñïèñêè þíàê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðèïèñö³ äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³. À òàêîæ çàáåçïå÷èòè îïîâ³ùåííÿ, îðãàí³çîâàíèé çá³ð äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ îñîáîâèõ ñïðàâ ïðèçîâíèê³â òà ¿õ ñâîº÷àñíó ÿâêó íà ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ. Þíàê³â íà êîì³ñ³þ ïî ïðèïèñö³ ïðåäñòàâëÿº â³äïîâ³äàëüíà îñîáà ñ³ëüñüêî¿ (ñåëèùíî¿) ðàäè, íàâ÷à-

ëüíîãî çàêëàäó òà ôåëüäøåð (ä³ëüíè÷íèé ë³êàð). Ïðèïèñêà ³ âèïèñêà ïðèçîâíèê³â çà ¿õ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ïðè íàÿâíîñò³ ó ¿õí³õ â³éñüêîâî-îáë³êîâèõ äîêóìåíòàõ â³äì³òîê ïðî ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâèé îáë³ê ÷è çíÿòòÿ ç íüîãî. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿäó ïðèçîâíèê³â áóäóòü íàïðàâëåí³ ë³êàð³ñïåö³àë³ñòè. Äëÿ ñòàö³îíàðíîãî îáñòåæåííÿ ïðèçîâíèê³â ó Çàë³ùèöüê³é öåíòðàëüí³é êîìóíàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ áóäå âèä³ëåíî íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü.

ÑÒ “ÀÃÐÎÁÓÄ”

Øàíîâíi ÷èòà÷i! Òðèâຠïåðåäïëàòà íà 2012 ð³ê! Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü ïåðåäïëàòèòè “ÊÎËÎÑ” ³ îäåðæóâàòè ñâîþ ãàçåòó. Ïåðåäïëàòíà âàðò³ñòü ùîòèæíåâîãî âèõîäó äëÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåðåäïëàòíèê³â çà ³íäåêñîì 61356 ñòàíîâèòü 5 ãðí. 48 êîï. íà ì³ñÿöü, 15 ãðí. 84 êîï.- íà êâàðòàë, íà ï³âðîêó - 30 С ЛО ãðí. 03 êîï, íà КО ð³ê - 58 ãðí. 86 êîï. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïåðåäïëàòíà âàðò³ñòü ðàéîíêè çà ³íäåêñîì 91090 ñêëàäຠíà ì³ñÿöü 7 ãðí. 23 êîï., íà êâàðòàë - 21 ãðí. 09 êîï., íà ï³âð³÷÷ÿ - 40 ãðí. 53 êîï., íà ð³ê 79 ãðí. 86 êîï. Ó çàçíà÷åí³ ñóìè âæå ââ³éøëà âàðò³ñòü îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè ³ äîñòàâêè ãàçåòè. Òîæ íå áàð³òüñÿ, ïîñï³øàéòå äî ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü ³ îôîðìëÿéòå ïåðåäïëàòó íà 2012 ð³ê. ×èòàéòå â ãàçåò³ ïóáë³êàö³¿ ðóáðèê “Ãîëîñ ñåëà”, “Íà ïóëüñ³ çäîðîâ’ÿ”, “Íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³”, “Íàøà äóõîâí³ñòü” òîùî, ñ³ìåéíó ñòîð³íêó “Á²Ëß ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ ÂÎÃÍÈÙÀ”, ìàòåð³àëè ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî êëóáó “ÄͲÑÒÅД, òåìàòè÷íèõ ñòîð³íîê “ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖ²”, “ÍÀØŠ̲ÑÒΔ òà ³í. “ÊÎËÎÑ” ×ÅÊÀª ×ÈÒÀײ ² ÏÐÈÕÈËÜÍÈʲÂ!

ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÍß ÒÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÐÀÉÎÍÓ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ: ¯ áóä³âåëüí³ òà ðåìîíòí³ ðîáîòè; ¯ òåõí³÷íèé íàãëÿä çà áóä³âíèöòâîì.

ÏÐÎÄÀª: ¯ ë³ñ, äîøêè, áðóñè; ¯ ê³ëüöÿ äëÿ êðèíèöü òà âèãðåá³â; ¯ ôóíäàìåíòí³ áëîêè

ÔÑ-3, ÔÑ-4, ÔÑ-5; ¯ öåìåíò Ì-500, á³ëèé öåìåíò; ¯ âàïíî ãàøåíå; ¯ ìåòàëî÷åðåïèöþ, ã³ïñîêàðòîí,

ðóáåðîéä. ÐÎÇÏÈËÞª: ¯ ë³ñ ñòð³÷êîâîþ ïèëîðàìîþ.

ÂÈÃÎÒÎÂËߪ: ¯ ñòîëÿðí³ âèðîáè (â³êíà, äâåð³

òà ³íø³ âèðîáè); ¯ ìåòàëåâ³ ãàðàæí³ áðàìè, äâåð³, êîâàí³ âèðîáè ç ìåòàëó.

ÏÅÐÅÂÎÇÈÒÜ ÂÀÍÒÀƲ: ¯ àâòîìîá³ëÿìè: ÊÀÌàÇ ³ç ïðè÷åïîì,

DzË-ÌÌÇ, ÃÀÇ-53À.

ÍÀÄÀª ÏÎÑËÓÃÈ: ¯ àâòîêðàíîì; ¯ åêñêàâàòîðîì.

ÇÂÅÐÒÀÒÈÑß: ì.Çàë³ùèêè, âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 4, òåëåôîíè 2-12-54, 2-13-54.

Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïîâ³äîìëÿº ùîäî íàäàííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåííÿì ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà ³ îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà â³äïîâ³äíî äî ñò. 37 òà ÷.2 ñò.23 âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ â ðîçì³ð³ 50% ñåðåäíüî¿ âàðòîñò³ ïóò³âêè ïî Óêðà¿í³ çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè». Ñòàòòåþ 37 Çàêîíó ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠ïîñèëåíîãî ðàä³îåêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ, ïåðåäáà÷åíà âèïëàòà ùîì³ñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåííÿì ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà òà îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà ó ðîçì³ð³ 30% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ïåðåë³ê íàñåëåíèõ ïóíêò³â, æèòåëÿì ÿêèõ âèïëà÷óºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íà ãðîøîâà äîïîìîãà, çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â. Çã³äíî äîäàòêó ¹ 2 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â, â³ä 23.07.1991 ðîêó ¹ 106 «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì òåðèòîð³é, ùî çàçíàëà ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿

Ñï³âðîá³òíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ îáëàñò³ çàäîêóìåíòîâàíî ôàêòè ïîðóøåííÿ ÷èííîãî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà îäíèì ³ç ï³äïðèºìñòâ, ÿêå çàéìàºòüñÿ áóä³âíèöòâîì òà ðåìîíòîì äîð³ã. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâà âñòàíîâëåíî âçàºìîðîçðàõóíêè ç ðÿäîì êîíòðàãåíò³â, ùî íîñèëè ñóìí³âíèé õàðàêòåð. Çîêðåìà, âñòàíîâëåíî íåïðàâîì³ðíå ñïèñàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ áëèçüêî 1 ìëí.ãðí. íà áóä³âíèöòâî àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè â îäíîìó ç ðàéîí³â îáëàñò³. Ïðîòå ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ïåðåâåçåííÿ áóäìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ áóä³âíèöòâà äîðîãè òà ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿¿ áóä³âíèöòâîì, íå áóëî. Êð³ì öüîãî, çã³äíî íàäàíèõ äëÿ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â, ðåìîíò òðàíñïîðòó òà ñïåö³àëüíî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè ïðîâîäèëî ëüâ³âñüêå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ê». Îäíàê âñòàíîâëåíî, ùî ðåìîíòí³ ðîáîòè äàíèì ï³äïðèºìñòâîì âçàãàë³ íå ïðîâîäèëèñü, âíàñë³äîê ÷îãî çàâèùåíî âàëîâ³ âèòðàòè òà ïîäàòêîâèé êðåäèò. Âñüîãî ç âèíè ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà áþäæåò íå îòðèìàâ ïîäàòê³â â çàãàëüí³é ñóì³ á³ëüøå 2,1 ìëí.ãðí. Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ïî äàíîìó ôàêòó ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Òðèâຠñë³äñòâî.

Óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÄÏÀ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, òåë. 43-46-45.

«Ê Î Ë Î Ñ»

- Çàë³ùèöüêà ðàéîííà ãàçåòà. Видається українською мовою щоп’ятниці koloszal@inbox.ru Матеріали з позначкою (Р) чи (*) оплачені згідно з чинним законодавством України.

êàòàñòðîôè», ì. Çàë³ùèêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ íåìຠâ ïåðåë³êó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, æèòåëÿì ÿêèõ âèïëà÷óºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íà ãðîøîâà äîïîìîãà ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåííÿì ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà òà îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 23 Çàêîíó «Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè» ïîðÿäîê íàäàííÿ ïóò³âîê, ðîçì³ð òà ïîðÿäîê âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ñàìîñò³éíîãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â. Çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 885 òàêèõ âèïëàò íà 2008 – 2011 ðîêè íåïåðåäáà÷åíî. Òîìó íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòó ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî ñò. 37 òà â³äøêîäóâàííÿ êîìïåíñàö³¿ çã³äíî ñò. 23 âèùåíàçâàíîãî Çàêîíó òà çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íå ïåðåäáà÷åíî.

Còåïàí ÏÎÕÍÀ, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç âèêîíàííÿ ×îðíîáèëüñüêèõ ïðîãðàì ÓÏÑÇÍ ÐÄÀ ÇÀÃÓÁËÅÍÅ ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé ÷ëåíà êîëåêòèâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà ñåð³ÿ ÒÐÓ ¹009993 íà ñóìó 1016 ãðí. íà ïð³çâèùå ÁÎÐÈÑÅÂÈ× Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, âèäàíîãî Ïîä³ëüñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ (¹859 â³ä 29.09.2004ð.), ââàæàòè íåä³éñíèì. ÒÎÂÑÒÅÍÑÜÊÀ ÑÅËÈÙÍÀ ÐÀÄÀ ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ íà íàäàííÿ â îðåíäó ñòàâó ïî âóëèö³ Çåëåí³é, 62 á ñìò.Òîâñòå. Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 25 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó çà àäðåñîþ: ñìò.Òîâñòå, âóë.Óêðà¿íñüêà, 84, ïðèì³ùåííÿ ñ³ëüðàäè. Äîêóìåíòè ïîäàâàòè äî 24 ãðóäíÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 3-52-48.

ПОВІТРЯ НАЙЧИСТІШЕ В ОБЛАСТІ Çà ñ³÷åíü–âåðåñåíü 2011ð. ó ïîâ³òðÿíèé áàñåéí ðàéîíó â³ä ðîáîòè ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïîòðàïèëî 15 ò çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí (íà 45% ìåíøå ïðîòè â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó 2010ð.). ×àñòêà âèêèä³â ðàéîíó â çàãàëüíîìó îáñÿç³ îáëàñò³ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéíèæ÷èõ (0,1%). Íà êâàäðàòíèé ê³ëîìåòð òåðèòî𳿠ðàéîíó â ñåðåäíüîìó ïðèïàëî ïî 22 êã âèêèä³â, ùî íà 17 êã ìåíøå, í³æ ó ñ³÷í³–âåðåñí³ 2010ð. òà â 44 ðàçè ìåíøå â³äïîâ³äíîãî ïîêàçíèêà ïî îáëàñò³. Ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ ðàéîíó ïðèéøëîñÿ ïî 0,3 êã øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. Ñüîãîäí³ Çàë³ùèöüêèé ðàéîí îäèí ç íàéêðàùèõ â îáëàñò³ ùîäî ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó îáëàñò³

Íàø ð/ðàõóíîê 26004198767 ó ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ “ÀÂÀËÜ” (ì.Êè¿â),

ÌÔÎ 380805, ÊÎÄ 02475256. Àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Êîëîñ”, âóë. ².Ôðàíêà, 6, ì.Çàë³ùèêè, 48600 Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÒÐ ¹313, 16.10.2001ð. Íàêëàä 2790 ïðèì. Ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè: 61356, 91090

ÑÈÍÜʲÂÑÜÊÀ ѲËÜÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ íà íàáóòòÿ ïðàâà îðåíäè íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà (áóä³âíèöòâà òåïëè÷íîãî êîìïëåêñó) íà òåðèòî𳿠ñ.Ñèíüê³â, âêëþ÷åíèõ äî ïåðåë³êó äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà îðåíäè, çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ïðîïîçèö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íà îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèéìàþòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ. Çàö³êàâëåíèì â îðåíä³ âêàçàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îñîáàì äëÿ îòðèìàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çâåðòàòèñü äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ñèíüê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè òà â êîíêóðñíó êîì³ñ³þ çà òåëåôîíîì: 2-61-42. Ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà îðåíäè íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ: 1. Ó ìåæàõ ñåëà Ñèíüê³â çåìåëüíà ä³ëÿíêà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 18,5 ãà, çà àäðåñîþ ñ.Ñèíüê³â, âóë. Öåíòðàëüíà (òåðèòîð³ÿ êîëèøíüî¿ òâàðèííèöüêî¿ ôåðìè). 2.Òåðì³í îðåíäè - äî 49 ðîê³â. 3. Ïî÷àòêîâèé â³äñîòîê ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ ñòàíîâèòü 3 % â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ íàñòóïí³ äîêóìåíòè: - íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíà êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ - äëÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ; - êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó - äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á; - êîï³ÿ ñòàòóòó (ïîëîæåííÿ) - äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á; - äîâ³ðåí³ñòü, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà íà âèêîíàííÿ ä³é, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì êîíêóðñó; - ïðîïîçèö³ÿ, â ÿê³é âêàçàíèé â³äñîòîê ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íàáóòòÿ ïðàâà îðåíäè ÿêî¿ âèñòàâëÿºòüñÿ íà êîíêóðñ. Êîíêóðñ áóäå ïðîâîäèòèñü ó ïðèì³ùåíí³ Ñèíüê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Âèêîíêîì Ñèíüê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

ÍÀØÀ ÀÄÐÅÑÀ: ì.ÇÀ˲ÙÈÊÈ, âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 31 à, ÒÅË.: (03554) 2-32-56; 099 6089406. ÏÐÎÄÀÞÒÜÑß Â Ì²ÑÒ² ÇÀ˲ÙÈÊÈ ïî âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè,6: 2 ³ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ó íîâîçáóäîâàíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó; ãàðàæ³. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: 2-32-56 àáî ìîá. 0996089406.

*Ó ñåë³ Äçâèíÿ÷ ïðîäàºòüñÿ êàì’ÿíèé áóäèíîê. ª ãàç, âîäà, öåãëÿíèé ñàðàé, ï³äâàë. Á³ëÿ áóäèíêó 10 ñîòèõ ãîðîäó. Òåë. 050 6718086. *ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ïðèâàòíèé áóäèíîê ó ñ.Òîðñüêå. ª âåëèêà ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20 ãà. Ïîáëèçó äæåðåëî, ñòðóìîê. Çâåðòàòèñÿ: 099 3247248. *ÏÐÎÄÀªÒÜÑß æèòëîâèé áóäèíîê â Çàë³ùèêàõ ïî âóë.Ñàäîâ³é,4 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. ª ãàðàæ, ë³òíÿ, êóõíÿ, ï³äâàë ³ ä³ëÿíêà 6 ñîòèõ. Çâåðòàòèñÿ: 2-21-12, 067 9267146.

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀͲß

“ÑÀÒÓÐÍ” ÂÈÃÎÒÎÂËߪ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ (À ÒÀÊÎÆ ÀËÞ̲ͲªÂ²) ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв Ç ÅÊÎËÎò×ÍÎ ×ÈÑÒÎÃΠͲÌÅÖÜÊÎÃÎ ÏÐÎÔ²ËÞ ÊÎÌÏÀͲ¯ “ W I N T E C H ”.

ÏÐÎÄÀªÌÎ Â ÊÐÅÄÈÒ Ó×ÀÑÍÈÊ “ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÂÊËÀIJ” Òåë. “ãàðÿ÷î¿” ë³í³¿: 8-800-309-15-10 ü Âêëàäè äåïîçèòí³: Âêëàäè ç³ ùîì³ñÿ÷íîþ âèïëàòîþ â³äñîòê³â òà ìîæëèâ³ñòþ ïîïîâíåííÿ!!! ü Êðåäèòè íà ð³çí³ ïîòðåáè: ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòó!!! Àäðåñà:

Íàéêðàùå ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè òà ÿêîñò³. Íàøà àäðåñà: ì.Çàë³ùèêè, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 102, ìàãàçèí “Òîðãîâèé öåíòð”, òåë.: (03554) 2-13-44, 4-15-62, 2-25-52.

10 çíè % æêà !

ì. Çàë³ùèêè, ñìò. Òîâñòå, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 38/15 âóë.Ñ.Áàíäåðè, 68. Òåëåôîí: (03554) 2-32-08 Òåëåôîí: (03554) 3-52-43

å-mail: samopomich@ukr.net ˳öåíç³ÿ: ñåð³ÿ ÀB ¹319228 â³ä 16.04.2007ð.

Äîïîìîæè ñîá³ ñàì!!! 12 ðîê³â íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã!!!

²ÄIJËÈ ÐÅÄÀÊÖ²¯: Îëüãà ÌÅËÜÍÈÊ, çàñòóïíèê ðåäàêòîðà â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ......................2-18-69 Ãàëèíà ÊÎÐ×ÅÂÑÜÊÀ, çàââ³ää³ëîì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ..............2-11-42 Áóõãàëòåð³ÿ..................................................2-18-69

Ðåäàêòîð Î.². Äßʲ Висловлювані авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Згідно Закону “Про пресу в Україні” редакція зберігає за собою право редагувати та скорочувати подані текстові оригінали, які не рецензуються і не повертаються. Листування з читачами - лише на сторінках газети. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Рекламодавці самостійно відповідають за зміст рекламних блоків, за збереження авторських прав та прав третіх осіб.

Газета видрукувана у друкарні ТОВ “Буковинський видавничий дім”( м.Чернівці, вул.Прутська, 29, тел. 52-20-77). Чергова по номеру

Оксана ДЯКІВ. Фотокореспондент Ігор ІВАНСЬКИЙ. Комп’ютерна верстка Євгенія МУРЗА.


8

№ 97-98 (7980)

çóâàâøè ï’ºñó «Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àð³âö³» Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà. Àíñàìáëü ä³â÷àò âèêîíàâ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ «Êâ³òó÷à Óêðà¿íà», «Ìàìèíà ìîâà» òà ³íø³. ß âïåâíåíà, ùî òàê³ ñâÿòà íàâ÷àòü ä³òåé ëþáîâ³ ³ øàíè äî íàøî¿ ñï³âó÷î¿ ìîâè. Íåõàé äóõîâíîþ çàïîâ³ääþ íà ùîäåíü ñòàíóòü äëÿ êîæíîãî ç íàñ ñëîâà Ì.Äðàãîìàíîâà: «…Ñòàâëåííÿ äî ð³äíî¿ ìîâè ìຠáóòè òàêèì, ÿê ³ äî ð³äíî¿ ìàòåð³, ¿¿

åðøèé äóõîâíèé îñòð³â, ÿêèé ìîæíà â³äêðèòè â îêåàí³ ð³äíîãî íàðîäó, - öå íàøà ìîâà, ÿêà ïðîéøëà òåðíèñòèé øëÿõ. Àäæå â³äêîëè ìè ñåáå ïàì’ÿòàºìî, òî çàâæäè âì³ëè ðîçìîâëÿòè. Âñå, ùî ìè çíàºìî ³ ïðî ùî ä³çíàºìîñÿ, ïðèíåñëà ìîâà. Ïðèêàçêà «Â³ê æèâè – â³ê ó÷èñü» ïîøèðåíà ³ íà ìîâó: ¿¿ ï³çíàííÿ íå çàê³í÷óºòüñÿ í³êîëè.

... Íå çàáóâàéòå ð³äíó ìîâó, Óñ³ì ºñòâîì ëþá³òü ¿¿: Ïðîñòó, áàðâèñòó, ïðå÷óäîâó, ßê³é ïîçàçäðÿòü ñîëîâ'¿. Î.Áîãà÷óê Òàêèìè ñëîâàìè ðîçïî÷àëè Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ³ ìîâè ó÷í³ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ñìò.Òîâñòå. Àäæå 9 ëèñòîïàäà Óêðà¿íà òðàäèö³éíî âøàíîâóº Ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà - ë³òîïèñöÿ. ² öå çàêîíîì³ðíî. Àäæå óêðà¿íñüêà çåìëÿ íàðîäèëà ñèíà, ÿêèé óñâ³äîìëþâàâ çíà÷åííÿ âñüîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ íà í³é , ïðàãíóâ çáåðåãòè íàö³îíàëüíó ïàì'ÿòü ç â³ðîþ â òå, ùî ¿¿ íå ðîçãóáëÿòü, à ïðèìíîæàòü íàùàäêè. Ñàìå Íåñòîð - ë³òîïèñåöü ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³. Ö³êàâèìè áóëè ðîçïîâ³ä³ ó÷í³â Í.Ïåðåï³÷êè, Ì.Äóñÿê, Ò.Áàäëî, Ì.Áîäíàð (9-Á êë.) ïðî âèíèêíåííÿ ³ºðîãë³ô³â, ô³í³ê³éñüêîãî àëôàâ³òó, ãëàãîëèö³ ³ êèðèëèö³. À Ì.Ïðîäàíèê, Õ.̳ñüêî, Í.Âåðá³öüêà, Í.Áîã³â, Ð.Òóðêî (9-Áêë.) ïîâåëè íàñ òåð-

Ï

Íåùîäàâíî ó íàø³é øêîë³ ìè ñâÿòêóâàëè Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè, äå ó÷í³ øêîëè ðàçîì ³ç ñâî¿ìè íàñòàâíèêàìè ðîçêðèëè áàãàòñòâî, êðàñó ìàòåðèí-

ñüêî¿ ìîâè, ¿¿ âèçíà÷àëüíó ðîëü ó æèòò³. Øåñòèêëàñíèêè ðîçïîâ³ëè ëåãåíäó «Ïðî âèíèêíåííÿ ïèñåìíîñò³», à ÷èòö³ Î.Íàëüîòîâà, Î.Ìîðîç, Â.Äîëèíþê, Ò.Êàëåíþê, Ó.Ìîíè÷ çà äîïîìîãîþ õóäîæíüîãî ñëîâà ðîçêðèëè íåïîâòîðí³ñòü, ëþáîâ, øàíó äî íåíüêè-ìîâè. Ïîâåëè ó ñâ³ò ôðàçåîëîã³çì³â, êðèëàòèõ âèñëîâ³â ó÷í³ 7 êëàñó Ì.Êàëü÷óê ³ Ò.Ãîøîâñüêà, ³íñöåí³-

ëþáëÿòü íå çà ÿê³ñòü ïðèíàäè ÷è âèãîäó, à çà òå, ùî âîíà ìàòè. Ðîçìîâëÿé ó ñ³ì’¿ ìîâîþ ñâ ìàòåð³. Íå â쳺ø – ó÷èñü. Ïðèùåïëþé ä³òÿì ñòàâëåííÿ äî ìîâè ÿê äî ñâÿòèí³, íàéäîðîæ÷îãî ñêàðáó». Ãàëèíà ÄÀÖÜÊÀ, â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÇÎØ ²-²² ñò. ñ.Äîáð³âëÿíè

u

íîñò³ òà ìîâè. Íå îáìèíóëî öå ñâÿòî ³ íàøî¿ øêîëè, ó÷í³ òà â÷èòåë³ àêòèâíî äî íüîãî ãîòóâàëèñÿ. ijòè â÷èëè â³ðø³ ïðî ð³äíó ìîâó, ãîòóþ÷èñü äî êîíêóðñó íà êðàùîãî ÷èòöÿ, à â÷èòåë³ – äî â³äêðèòèõ óðîê³â ç ïèñüìà òà ìîâè, ÿê³ â³äâ³äàëà çàâ³äóþ÷à øêîëè Ì.À.Ïðèñÿæíþê. Ó öåé äåíü ïåðøîêëàñíèêè êàë³ãðàô³÷íî âèâîäèëè áóêâó «åì», òðåòüîêëàñíèêè â÷èëèñÿ çíàõîäèòè êîð³íü ñëîâà, à äðóãîêëàñíèöÿ ñêëàäàëà ðîçïîâ³äü ïðî äåíü íàðîäæåííÿ òà ïîâòîðþâàëà âèâ÷åíå ïðî ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ. Ç ó÷íÿìè 4 êëàñó áóëà ïðîâåäåíà âèõîâíà ãîäèíà, ïðèñâÿ÷åíà âèíèêíåííþ ïèñåìíîñò³. Ó÷í³ äåêëàìóâàëè â³ðø³, ñï³âàëè ï³ñí³, çà÷èòóâàëè âèñëîâëþâàííÿ ïðî ìîâó â³äîìèõ óêðà¿íö³â, ðîçãàäóâàëè êðîñâîðäè, ðåáóñè òà çàãàäêè, ñëóõàëè ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ïèñåìíîñò³. Ó ñâÿòêîâèé äåíü âñ³ øêîëÿð³ ñêëàëè êëÿòâó ð³äí³é ìîâ³: «…áåðåãòè ¿¿, ïëåêàòè, ³ ëþáèòè, é øàíóâàòè, çíàòè, ñëóõàòè, êîõàòè, ãàðíî âì³òè ðîçìîâëÿòè…» Ìàð³ÿ ÏÐÈÑßÆÍÞÊ, çàâ³äóþ÷à øêîëîþ ñ.Âèãîäà

Á êëàñó (Ì.Äóñÿê, Í.Âåðá³öüêà, Ì.Áîäíàð, À.Áîã³â, Ò.Áàäëî). ×àðóâàëè ñâî¿ì ñï³âîì ä³â÷àòà 6-Á êëàñó (Þ.Êóçÿê, Å.Áðåç³íà, Ì.Ïðèéäóí), âèêîíóþ÷è ï³ñíþ «Ëþá³òü ñâîþ ìîâó». Áàðâàìè âåñåëêè âèãðàâàëè íàö³îíàëüí³ êîñòþìè, ñîðî÷êè, ó ÿê³ áóëè îäÿãíåí³ ó÷àñíèêè ñâÿòà. Ïîäÿêóâàâ ó÷àñíèêàì çàõîäó çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äàíèëî Ïàâëîâè÷ Îíèùóê, ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî íàøà ð³äíà óêðà¿íñüêà ìîâà º áàãàòîþ ³ ìèëîçâó÷íîþ. Íåþ ìîæíà ïåðåäàòè íàéòîíø³ â³äò³íêè äóìîê ³ ïî÷óòò³â. Âîíà â³ääçåðêàëþº äóøó íàøîãî íàðîäó, éîãî ³ñòîð³þ. Òîìó âñ³ ìè, êîæíèé ³ç íàñ, ïîâèíí³ äáàòè çà ÷èñòîòó ð³äíî¿ ìîâè , îáåð³ãàþ÷è ¿¿ â³ä çàñì³÷óâàííÿ , çáàãà÷óþ÷è ¿¿ êðàñó. ßê çàêëþ÷íèé àêîðä ñâÿòà ïðîçâó÷àëà ï³ñíÿ «Êâ³òó÷à Óêðà¿íà». Ãàëèíà ÌÅËÜÍÈÊ, ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ñìò. Òîâñòå

ïàõ á³áë³îòåêàð Î.Â. Òàðàñåâè÷, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ².Ì. Ïðîêîï, â÷èòåë³ ì³ñöåâî¿ øêîëè Ë.Äìèòðèøèí ³ Ã.Êóëèíè÷, æèòåëüêà ñåëà Ã.Êîëîäç³íñüêà. Â÷èòåëüêà Ã.Êóëèíè÷ ðîçïîâ³ëà ïðî íàéâàæëèâ³ø³ â³õè æèòòÿ ³ òâîð÷î¿ ïðàö³ Åì³ëÿ Êîðèòêà – óðîäæåíöÿ ñåëà, â³äîìîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî åòíîãðàôà ³ ôîëüêëîðèñòà. Ïðî Âîëîäèìèðà Øåâ÷óêà – æèâîïèñöÿ, ëàóðåàòà äåðæàâíî¿ ïðå쳿 ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ãîâîðèëà Íàä³ÿ Ñòðó÷óê. Ñïîãàäàìè ïðî áëèçüêîãî äðóãà Âîëîäèìèðà Îëåêñ³éîâè÷à Øåâ÷óêà ïîä³ëèâñÿ Âàñèëü Ïàí÷àê ³ç Çàë³ùèê. ²ç éîãî ðîçïîâ³ä³ ìè äîâ³äàëèñü, ùî Â. Øåâ÷óê êîëèñü ïðàöþâàâ ó Çàë³ùèöüê³é õóäîæ-

ç ÷àñîì - ó áàáóñ³. Ó 16ð³÷íîìó â³ö³ âèéøëà çàì³æ ³ âè¿õàëà ç ñåëà. Ïðàöþâàëà íà øàõòàõ ó Äîíåöüêó, àëå âñå æ ïîâåðíóëàñü äîäîìó. «Ðàä³éìî æèòòþ, ñï³âàéìî, ëþá³ìîñÿ, øàíóéìî ³ äîïîìàãàéìî îäèí îäíîìó», - ç òàêèìè ñëîâàìè çâåðíóëàñü äî ïðèñóòí³õ öÿ ìèëà, åíåðã³éíà æ³íêà, ùî ïðàãíå áóòè àêòèâíîþ ó æèòò³ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè, ñï³âຠâ öåðêîâíîìó õîð³, áåðå ó÷àñòü ó õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³. Ïðî ³ðó Ñàì÷óê - àêòîðêó Òåðíîï³ëüñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ðîçïîâ³äàëà Îëåêñàíäðà Òàðàñåâè÷. Òàëàíîâèò³é óðîäæåíö³ ñåëà, çàñëóæåí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè ³ð³ Ñàì÷óê ïðèñâÿòèâ â³ðø «Çåëåíèé Ãàé» â³äîìèé ïîåò Âîëîäè-

í³é ìàéñòåðí³. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ Êîñ³âñüêîãî õóäîæíüîãî ó÷èëèùà ³ Ëüâ³âñüêîãî õóäîæíüîãî ³íñòèòóòó âèêëàäàâ æèâîïèñ ó Êîñ³âñüêîìó òåõí³êóì³ õóäîæíüî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà óäîñòî¿âñÿ çà õóäîæíº îôîðìëåííÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó (àâòîðñüê³ õóäîæí³ ðîáîòè ç äåðåâà).  ïàì'ÿòü ïðî äðóãà ³ â äàðóíîê æèòåëÿì ñåëà Çåëåíèé Ãàé, á³áë³îòåêàðÿì ðàéîíó Âàñèëü Ïàí÷àê ìàéñòåðíî ïðî÷èòàâ ïîåìó Ò.Ã. Øåâ÷åíêà «Êàâêàç». Ó âèêîíàíí³ æ³íî÷îãî àíñàìáëþ ñ³ëüñüêîãî Íàðîäíîãî äîìó, ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ëóíàëè ï³ñí³. Ïîðàäóâàëè íàñ ñï³âîì Ìàð³ÿ ×àéêîâñüêà, Ãàëèíà Ðîãàöüê à, ijàíà Íóæä³í, Íàòàë³ÿ Ìèðîíþê, Ãàëèíà Îëåêñþê. гäíîìó ñåëó ïðèñâÿòèëè ïîå糿, ï³ñí³ Ïåòðóíåëÿ Øåâ÷óê-Ãðèíèøèí, Òàðàñ Ñåðåäþê, Ñòåïàí³ÿ Ëàâðîâà, ðîáëÿòü ïåðø³ ñïðîáè ³ þí³ àâòîðè – ó÷í³ øêîëè. Ã.É. Êóëèíè÷ ÷èòàëà àâòîðñüêó ïîåç³þ «Ìîº ñåëî», à æ³íî÷èé àíñàìáëü âèêîíàâ ï³ñíþ «Æèæàâî ìèëà». Ñïîãàäàìè ïðî îäíîñåëü÷àí ä³ëèëàñü Ãàííà Êîëîäç³íñüêà, áî ñàìå âîíè äîïîìîãëè ¿é âèæèòè ó âàæê³ ÷àñè. Ðàíî çàëèøèëàñü âîíà ñèðîòîþ: ó øåñòèð³÷íîìó â³ö³ ïîìåðëà ìàìà, íå ïîâåðíóâñÿ ç â³éíè áàòüêî. Ñàìîòíüî æèëà ó áàòüê³âñüê³é õàò³,

ìèð Âèõðóù. Àâòîð ïîåòè÷íî¿ ïðèñâÿòè çìàëþâàâ ñåëî íàäçâè÷àéíî¿ êðàñè, íàïèñàâøè: «… õòî òóò ðîäèâñÿ, òðóä ï³çíàâ, ³ ïîìèñëè ìàâ çðîäó ÷èñò³». Öþ ïîåç³þ - ïðèñâÿòó ïðî÷èòàëà Íàä³ÿ Ñòðó÷óê. Ïèñàí³ ç ëþáîâ’þ òåïë³ ñëîâà ³ðè Ñàì÷óê - â³äãóê íà çàïðîøåííÿ, ùèðå ïðàãíåííÿ çóñòð³÷³ ç ð³äíèì ñåëîì, äîì³âêîþ ³ îäíîñåëüöÿìè. Ó äóø³ ö³º¿ òàëàíîâèòî¿ æ³íêè º ÷èìàëî ñïîãàä³â, ùàñëèâèõ ïåðåæèâàíü, óñï³øíèõ âèñòóï³â, òð³óìô³â ³ ïåðåìîã, àëå â öüîìó ¿¿ ëèñò³ ÷èòàºìî ïðî íàéð³äí³øå ³ íàéá³ëüøå çàõîïëåííÿ ÷àðàìè ð³äíî¿ çåìë³, ³ñòîð³ºþ, ïîä³ÿìè, äîëÿìè îäíîñåëü÷àí. «Æèòòÿ ñêëàäíå... Àëå íàñíàãè ³ ñèëè çàâæäè áåðåìî â³ä òîãî êëàïòèêà Çåìë³ ï³ä áåçìåæíèì íåáîì, ç ÿêîãî ï³øëà ó øèðîêèé ñâ³ò, - öå Çåëåíèé Ãàé. Òàê õî÷åòüñÿ, ùîá óñ³ ëþäè, ÿê³ æèâóòü ó ñåë³, áóëè ùàñëèâèìè. Ùîá ¿õíÿ ïðàöÿ ïðèíîñèëà çàäîâîëåííÿ, à äóøà ñï³âàëà”. Îäóõîòâîðåí³ óâàãîþ, âäÿ÷í³ñòþ çà ïðàöþ, á³áë³îòåêàð³ ðàéîíó ðîçïîâ³äàëè ïðî îðãàí³çîâàí³ íèìè êðàºçíàâ÷³ çàõîäè ó ñâî¿õ ñ³ëüñüêèõ êíèãîçá³ðíÿõ, ñòâîðèâøè òàêèì ÷èíîì «Ìîçà¿êó á³áë³îòå÷íèõ ñïðàâ» ³ ïî÷åðïíóâøè æèòòºäàéíèõ ñèë äëÿ ïîäàëüøî¿ òâîð÷î¿ ïðàö³.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

åùîäàâíî êåð³âíèêè á³áë³îòå÷íèõ ìóçå¿â, öåíòð³â êðàºçíàâñòâà ïîáóâàëè ó Çåëåíîãàéñüê³é á³áë³îòåö³, çíàéîìèëèñü ³ç ä³ÿëüí³ñòþ óñòàíîâè òà ñòâîðåíîãî ï³ä êåð³âíèöòâîì á³áë³îòåêàðÿ Òàðàñåâè÷ Îëåêñàíäðè Âîëîäèìèð³âíè ìóçåþ ñåëà, ÿêèé 䳺 ó êíèãîçá³ðí³.

Í

²ÄËÓÍÍß ÑÂßÒÀ 9 ëèñòîïàäà â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè Äåíü ïèñåì-   u

íèñòèì øëÿõîì , ÿêèì éøëà íàøà ð³äíà ìîâà, àëå íå çëàìàëàñÿ, íå ñòàëà íà êîë³íà. Ùèðî, ç ëþáîâ'þ äåêëàìóâàëè â'ÿçàíêó â³ðø³â ïðî ð³äíó ìîâó íàéìîëîäø³ ó÷àñíèêè ñâÿòà Þ.Ñàäîâñüêà, À.Ñàêîâñüêà, À.²âàí³â, À.Áðàìàí, Â.Òóñòàíîâñüêèé, ².Ïåòåíêî (5-Á êë.). Çàçâè÷àé , æîäíå ñâÿòî íå îáõîäèòüñÿ áåç ãîñòåé. Òîæ ³ ìè çàïðîñèëè äî íàñ öàð³âíó Ãðàìàòèêó (Þ.Íåðà) ç äî÷êîþ Ìîðôîëî㳺þ (Õ.Äîáóø) òà ñèíîì Ñèíòàêñèñîì (Â.Òóñòàíîâñüêèé). Äîâãî ñïåðå÷àëèñü ãåðî¿ ³íñöåí³âêè ϳäìåò (Ð.Ãîë îäðèãà) òà Ïðèñóäîê (².Êàñþê), õòî º ç íèõ âàæëèâ³øèì, ïîêè íå ç'ÿâèëîñü Òèðå (Î.Êóçÿê) ³ íå ïîìèðèëî ¿õ. Öàð³âíà ãðàìàòèêà (Þ.Íåðà) çàïðîñèëà âñ³õ ó÷í³â òà ó÷èòåë³â ïåðåâ³ðèòè ñâîþ ãðàìîòí³ñòü ³ âçÿòè ó÷àñòü ó íàïèñàíí³ äèêòàíòó íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³. Óñ³ ïðèñóòí³ áóëè çâîðóøåí³ çàäóøåâíèìè ï³ñíÿìè «Íàøà ìîâà ñîëîâ'¿íà», «×åðâîíà êàëèíà», «Íà íàø³é Óêðà¿í³» ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ ä³â÷àòîê 9-

Ïåðøà ïèñåìíà çãàäêà ïðî ñåëî Æèæàâà äàòîâàíà 1578 ðîêîì, à ó 1950 ðîö³ çì³íåíî íàçâó íà Çåëåíèé Ãàé. Íàéá³ëüøèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ ³ñòî𳿠ð³äíîãî ñåëà Çåëåíèé Ãàé âí³ñ ³ñòîðèê ²âàí Äóáåöüêèé, æèòòÿ ÿêîãî îá³ðâàëîñü äóæå ðàíî, òîìó áà-

ëÿ óêðà¿íö³â ð³äíà ìîâà – öå íå ëèøå çàñ³á ñï³ëêóâàííÿ, öå âåëèêèé ³ ÷àð³âíèé ñâ³ò æèòòÿ, áåçö³ííèé äàð, ïîäàðîâàíèé Áîãîì, áî ìè, óêðà¿íö³, ìàºìî îäíó ç íàéìèëîçâó÷í³øèõ ìîâ ó ñâ³ò³. Ùîð³÷íî 9 ëèñòîïàäà

Ä

ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåêñàíäðè Âàñèëåíêî, «Êîëüîðîâå ñêëî» - ÷ëåíè ãóðòêà «Ìàëþíîê íà ñêë³» ï³ä êåð³âíèöòâîì Ëþáîâ³ Õîìèíåöü ³ êîìàíäà «Óêðà¿íñüê³ ãîâîðóí÷èêè» - ó÷àñíèêè òàíöþâàëüíîãî ãóðòêà Ìàð’ÿíè Îáëåùóê. Êîíöåðòó ïðîãðàìó âåëà

ñóâåí³ðàìè, ÿê³ áóëè âèãîòîâëåí³ ãóðòê³âöÿìè «Óì³ë³ ðóêè» ï³ä êåð³âíèöòâîì Óëÿíè Äàíèëèê. ϳäâåëà ï³äñóìêè êîíêóðñó ³ ïðîâåëà íàãîðîäæåííÿ äèðåêòîð ÇÁÄÞÒ Ñ.Â.Áîäíàð. Ñâ³òëàíà ³êòîð³âíà íàãîëîñèëà: «Ïðèä³ëÿòè óâàãó ìîâ³ ïîòð³áíî íå ëèøå

Ìàð’ÿíà Îáëåùóê – êóëüòîðãàí³çàòîð ÇÁÄÞÒ, à çáàãà÷óâàëè ñâÿòî óêðà¿íñüêèìè ï³ñíÿìè, ÿê³ ñòâîðþâàëè àòìîñôåðó óðî÷èñòîñò³ ³ ãàðíîãî íàñòðîþ, ïðàö³âíèê çàêëàäó ²ãîð Ôåä³ðêî òà Îëÿ Þð³é÷óê, âèõîâàíêà âîêàëüíîãî ãóðòêà. Çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä áóëè êàâåðçí³, âîíè ïîòðåáóâàëè ëîã³êè ³ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àëå â îñíîâíîìó âñ³ ç íèìè ñïðàâèëèñÿ. Æóð³ ó ñêëàä³ Ñ.Â.Áîäíàð, Ì.Ì.Æèëþê, Ó.Ñ.Äàíèëèê â³ääàëè 1 ì³ñöå êîìàíä³ «Ñîíå÷êî», ó÷àñíèêè ÿêî¿ íàéêðàùå ³ íàéøâèäøå ñïðàâëÿëèñÿ ³ç çàâäàííÿìè, 2 ì³ñöå – ó êîìàíäè «Óêðà¿íñüê³ ãîâîðóí÷èêè», à 3 ì³ñöå çäîáóëà êîìàíäà «Êîëüîðîâå ñêëî». Óñ³õ ó÷àñíèê³â êîìàíä íàãîðîäèëè ïîäàðóíêîâèìè

ó âèçíà÷åí³ äàòè, à çàâæäè, áî ìîâà – íàøå áàãàòñòâî ³ ÷àñòèíà íàøîãî ñàìîóòâåðäæåííÿ íà çåìë³».

â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïèñåìíîñò³. ² ñàìå â öåé äåíü ó Çàë³ùèöüêîìó áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå éîãî ñâÿòêóâàííÿ. Ñâÿòî â³äáóâàëîñÿ â àêòîâîìó çàë³ ³ ïðîõîäèëî ï³ä äåâ³çîì «Ð³äíà ìîâà ó ð³äíîìó äîì³!» Äî ñâÿòêóâàííÿ áóëè çàëó÷åí³ âñ³ êåð³âíèêè ãóðòê³â ðàçîì ³ç ãóðòê³âöÿìè. Êàæóòü, ùî ìîâà – öå îñíîâà ³íòåëåêòóàëüíîãî áàãàòñòâà ëþäèíè, òîìó ³ ñâÿòêóâàííÿ ïðîõîäèëî ó âèãëÿä³ ³íòåëåêòóàëüíîãî çìàãàííÿ, äå îáèðàëèñÿ íàéðîçóìí³ø³ çíàâö³ ìîâè ñåðåä ãóðòê³âö³â. Ó ïðîòèñòîÿíí³ áðàëè ó÷àñòü òðè êîìàíäè: «Ñîíå÷êî» - âèõîâàíö³ òàíöþâàëüíîãî ãóðòêà

Ìàð’ÿíà ÎÁËÅÙÓÊ, êóëüòîðãàí³çàòîð

ãàòî éîãî äîñë³äæåíü çàëèøèëèñü íå äîâåðøåíèìè. Åêñïîíàòè, ìàòåð³àëè ç â³äîìîñòÿìè ïðî ³ñòîð³þ ñåëà, ïðî îäíîñåëü÷àí – ó÷àñíèê³â íàö³îíàëüíî âèçâîëüíèõ çìàãàíü, ïðàöåëþá³â ïîâîºííîãî ïåð³îäó ³ ñó÷àñíèê³â ç³áðàíî ó á³áë³îòå÷íîìó ìóçå¿ çàâäÿêè ÷ëåíàì êëóáó «Ïîøóê», ÿêèé îá’ºäíóº çà ³íòåðåñàìè ëþäåé ð³çíîãî â³êó. Íàéá³ëüøå åêñïîíàò³â, ðîäèííèõ ðåë³êâ³é, ç³ ñë³â á³áë³îòåêàðÿ, ïåðåäàëè Ãàëèíà Âèòðèêóø, Ìàð³ÿ ×àéêîâñüêà, Ëþáîâ Õîì’ÿê, Ãàëèíà Ðîãàöüêà. Êîëèñü äèâóâàëè ó Çåëåíîìó Ãà¿ óñ³õ ñâî¿ìè ìèñòåöüêèìè âèðîáàìè. Òåïåð ö³ òðàäèö³¿ ïðîäîâæóþòü ïîâàæàí³ ó ñåë³ ëþäè: ñòîëÿð Ôåä³ð Îñàä÷óê, ïèñàíêàðêà Ãàëèíà Âèòðèêóø, êâ³òíèêàðêà Îðèñÿ Êðàñ³é, êðàâ÷èí³ Ãàííà Ñêàôàðèê ³ dzíà Øåâ÷óê.  òîé äåíü ó ìóçå¿ åêñïîíóâàëà ñâîº ìèñòåöòâî âèøèâàëüíèöÿ Ãàííà Ñêàôàðèê, ÿêà ïðåäñòàâèëà íà âèñòàâö³ äàâíº ³ òåïåð³øíº âèøèòòÿ. Öåé âèä ìèñòåöòâà ïåðåéíÿëà â³ä ìàòåð³, à âæå òåïåð ñàìà âèøèâàº, ñòâîðþº âëàñí³ óçîðè. Ïðî âàæëèâ³ñòü âèõîâàííÿ ìîëîä³ íà êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³ÿõ, ³ñòîð³¿, æèòòÿ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ³ ïðî ðîëü á³áë³îòåêè òà ¿¿ ñï³âïðàöþ ç³ øêîëîþ, ãðîìàäîþ ñåëà, îðãàí³çàö³þ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â ãîâîðèëè ó ñâî¿õ âèñòó-

Îëüãà ÒÐÀÊÀËÎ, äèðåêòîð ÖÁÑ

Газета "Колос", № 97-98 від 25 листопада 2011 року  
Газета "Колос", № 97-98 від 25 листопада 2011 року  

Проект "Заліщики online" http.//zal.te.ua/