Page 1

koloszal@inbox.ru Інтернет-версія: http://zal.te.ua/

    СПIВЗАСНОВНИКИ: Залiщицька районна рада, Залiщицька райдержадмiнiстрацiя, Залiщицька міська рада, трудовий колектив редакції Виходить з 24 лютого 1940 року

№ 59-60 (8049) Цiна вроздрiб -1 грн. u

16 липня – 22-а річниця проголошення Декларації про державний суверенітет України. Цей історичний документ засвідчив волю українського народу, який висловив бажання жити в незалежній сувере-

ФОТОАНОНС На виконання програми Президента України Віктора Януковича та Уряду перший заступник голови РДА С.Кобіс вручив телетюнер жителю с.Рожанівка, інваліду II групи Є.П.Сапіжаку. (Докладніше читайте на 2 сторінці).

нній державі. Про це мріяли десятки попередніх поколінь, за волю України загинули кращі її сини і дочки. Прийняття Декларації стало важливим кроком до незалежної України, дороговказом для прийняття наступних законодавчих актів, спрямованих на утвердження самостійної держави. Вітаємо жителів району з 22-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет України. Зичимо щастя, міцного здоров’я кожній родині, єдності, злагоди, віри у подолання життєвих негараздів. Іван ДРОЗД, Олег БАРЧУК, Володимир БЕНЕВ’ЯТ, голова Заліщицької голова Заліщицької міський голова районної ради районної держадміністрації Заліщиків

u

ПРОГРЕС МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ 16 липня 1990 року більшістю депутатів Верховної Ради була проголошена Декларація про державний суверенітет України. Цей документ ознаменував вагомий здобуток патріотів на шляху до відновлення суверенітету нашої держави. Декларація стала проголошенням намірів українців жити у незалежній державі. Головне зараз – не звернути із обраного шляху демократії. Кожен повинен відчути, що ми є представниками великої нації, повинні шанувати рідну мову, культуру свого народу. Активності, злагоди, єдності вам на шляху розбудови української держави, шановні краяни. Вітаю вас з святом – 22-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет України! Сергій ЛЮТИЙ, нотаріус Заліщицького районного нотаріального округу

ДОПОМОЖЕ ЛІКАРЯМ ДБАТИ ПРО ПАЦІЄНТІВ

Оновлена і реконструйована будівля райлікарні.

Ìè âñ³ õî÷åìî â³ðèòè, ùî ïðèéäå ÷àñ, êîëè â íàøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ïðàöþâàòèìå ñó÷àñíå ³ íàä³éíå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ, ÿêå äîïîìîæå íàøèì ë³êàðÿì ùå êðàùå îï³êóâàòèñÿ õâîðèìè. ² äóìàºòüñÿ, òàê³ íà䳿 ñïðàâäèëèñÿ, àäæå çàâäÿêè íàøîìó çåìëÿêîâ³ òà ìåöåíàòó Äìèòðó Ô³ðòàøó îñòàíí³ì ÷àñîì ìåäè÷íà ãàëóçü ðàéîíó îòðèìàëà äîðîãîâàðò³ñíó ìåäè÷íó òåõí³êó. Öå äîçâîëèòü ëþäÿì ó á³ëèõ õàëàòàõ íàäàâàòè áàãàòîïðîô³ëüí³ ä³àãíîñòè÷í³ òà ë³êóâàëüí³ ïîñëóãè, çàñòîñîâóþ÷è íàéñó÷àñí³ø³ ï³äõîäè ùîäî ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ, à ïàö³ºíòàì – ïðîõîäèòè êîìïëåêñíå òà

ð³çíîïëàíîâå îáñòåæåííÿ çàðàäè çì³öíåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ`ÿ. Ïðî öå ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ³ç ãîëîâíèì ë³êàðåì Çàë³ùèöüêî¿ ÖÊÐË Âàñèëåì Ðîìàíþêîì, ÿêèé ëþá’ÿçíî ïîãîäèâñÿ ïðîâåñòè äëÿ æóðíàë³ñò³â åêñêóðñ³þ ïî ìåäè÷íèõ êàá³íåòàõ, ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè íîâå îáëàäíàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî ñàìå ðîáîòà íàøîãî ôîòîêîðåñïîíäåíòà ²ãîðÿ ²âàíñüêîãî äîçâîëèòü ÷èòà÷àì «Êîëîñà» ÿêíàéêðàùå ïîáà÷èòè ò³ ñóòòºâ³ çì³íè, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ïîë³ïøåííþ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ðàéîíó. Íà æàëü, æèòåë³ Íàääí³ñòðÿíùèíè íå ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ ì³öíèì çäî-

ðîâ’ÿì, à ùîäî Çàë³ùèê³â, òî òóò ñèòóàö³ÿ ùå ñêëàäí³øà, îñê³ëüêè ì³ñòî íàëåæèòü äî ²V çîíè ðàä³àö³éíîãî çàáðóäíåííÿ ï³ñëÿ àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Òîìó áàãàòî íàääí³ñòðÿíö³â äî öüîãî ÷àñó çâåðòàëèñÿ ó ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ì. ×åðí³âö³, äî ÿêîãî äîáèðàòèñü íàéçðó÷í³øå. Àëå òåïåð, ïåðåêîíàíà, ñèòóàö³ÿ ïîâèííà çì³íèòèñÿ êàðäèíàëüíî. Àäæå äî ïîñëóã íàøèõ êðàÿí áóäóòü íîâ³òí³ ìåäè÷í³ àïàðàòè. Îñü íà ñâ³òëèí³ ñïðàâà ãîëîâíèé ë³ê àð ÖÊÐË Âàñèëü Ðîìàíþê äåìîíñòðóº ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ äëÿ ìîí³òîðóâàííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà. (Продовж. - на 4 стор.)


2

№ 59-60 (8049) u

u

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

було практично жодного уряду, котрий не намагався би не те, що пришвидшити темпи розвитку тваринництва, а хоча б зупинити його падіння. Пригадаймо старі вислови, коли гроші «ходили» за фермерами, потім – за підприємцями, молодими спеціалістами. Ùîðàçó áóëè ÿê³ñü íîâ³ ³äå¿: äëÿ ï³äòðèìêè ò³º¿ … ÷è ³íøî¿ ãàëóç³, íà ÿê³ äåðæàâà âèä³ëÿëà ç áþäæåòó ïåâí³ ñóìè. Àëå íåð³äêî ãðîø³ àáî íå äîõîäèëè äî âèðîáíèêàãîñïîäàðÿ, àáî ¿õ áóëî íàäòî ìàëî. Îñòàíí³ Ïîñòàíîâè Óðÿäó ñòîñóþòüñÿ äîòóâàííÿ íà âèðîùóâàííÿ ÂÐÕ. ̳ëüÿðä ãðèâåíü ³ç áþäæåòó âæå º, à òåïåð òðåáà çíàéòè

Не

ТА ПРИЙМАННЯ ПРОГРАМ ЦИФРОВОГО ЕФІРНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Çàë³ùèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äîâîäèòü äî â³äîìà, ùî çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè ç 26 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ðîçïî÷àëà äîñòàâêó òåëåòþíåð³â íà àäðåñè ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïèñàëè çàÿâè íà îäåðæàííÿ áåçêîøòîâíèõ òåëåòþíåð³â â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 áåðåçíÿ 2012 ðîêó «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåä-

u

áà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ çàñîáàìè ïðèéìàííÿ ñèãíàë³â öèôðîâîãî òåëåðàä³îìîâëåííÿ». Äîñòàâêà ðîçïî÷íåòüñÿ çà àäðåñàìè òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íàä³éøëè äî Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè ó ôîðì³ óçàãàëüíåíèõ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ñïèñê³â â³äïîâ³äíî äî ÷åðãîâîñò³ ¿õ íàäõîäæåííÿ. Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ 2012 ðîêó Çàë³ùèöüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ íàä³ñëàíî óçàãàëüíåí³ ñïèñêè, äî ÿêèõ âêëþ÷åíî ³íôîðìàö³þ ïðî 1744

ãðîìàäÿííà. Êð³ì òîãî, ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ ãðîìàäÿíàì ñïîñîáó ï³äêëþ÷åííÿ òåëåòþíåð³â òà ïðèéìàííÿ ïðîãðàì öèôðîâîãî åô³ðíîãî òåëåáà÷åííÿ ïðîñèìî ÷³òêî äîòðèìóâàòèñü ³íñòðóêö³¿, ÿêà äîäàºòüñÿ äî ïðèñòðîþ, à òàêîæ êîíñóëüòóâàòèñÿ ó ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé áóäå ïðîâîäèòè ï³äêëþ÷åííÿ.

Галина МИХАЙЛЮК, начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

НАША ДУХОВНІСТЬ

Áëàãîñëîâåííå Áîãîì ì³ñöå, ÿêå áà÷èëî íå îäíó ÷óäåñíó ç'ÿâó... Çà ñåëîì, ó ðîçëîãîìó ÿðó ïîñåðåä ë³ñó, ðîçòàøîâàíà îíîâëåíà, â³äðåìîíòîâàíà êàïëèöÿ Áîæî¿ Ìàòåð³, à âíèçó – á’º ö³ëþùå ñâÿòå äæåðåëî, ÿêå, çà ïåðåêàçàìè, â³äêðèëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà öå ì³ñöå ñòóïèëà íîãà Áîãîðîäèö³. Ùîðîêó òóò â³äáóâàþòüñÿ â³äïóñòè. Ñåëî Âèíÿòèíö³ ó ö³º¿ íåä³ë³ áóëî çàïîâíåíå âåëåëþäíîþ ð³êîþ. Æèòåë³ ñåëà, Íîâîñ³ëêè, Çîçóëèíö³â, Âèãîäè, ãîñò³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â îáëàñò³ ïðèêëîíèëèñü ïåðåä êàïëèöåþ Áîæî¿ Ìàòåð³, ùîá â³ääàòè ¯é øàíó. Ùå ðàç ó ñï³ëüí³é ìîëèòâ³ çâåðíóòèñÿ äî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ç ïðîõàííÿìè çàñòóïíèöòâà òà áëàãîäàò³ äëÿ äóø³ êîæíîãî ³ ïðîùåííÿ ãð³õ³â. ³äïóñò – öå ö³ëþùà áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî, ÿêó ëþäèíà çíàõîäèòü ïðè äîòðèìàíí³ ïåâíèõ óìîâ. Éîãî ìåòîþ º îòðèìàííÿ äóõîâíî¿ çäàòíîñò³ ëþáèòè Áîãà âñ³ì ñåðöåì ñâî¿ì, à áëèæíüîãî ñâîãî - ÿê ñàìîãî ñåáå... Âîäíî÷àñ â³äïóñò - öå ôîðìà ñïðàâæíüîãî äóõîâíîãî ë³êóâàííÿ, çàâäÿêè ÿêîìó íàøà âîëÿ ïðàãíå äî ä³éñíîãî áëàãà, à íàø ðîçóì òî÷í³øå âèçíà÷ຠ³ âèáèðຠñïðàâæíþ ³ñòèíó. Ñâÿòó ˳òóðã³þ ðàçîì ³ç ïàðîõîì ÓÀÏÖ ñ.Âèíÿòèíö³ î.².Áîéêîì, ïðîâåëè îòö³ Âîëîäèìèð (ñ.Íîâîñ³ëêà), Ãðèãîð³é (ñ.Ùèò³âö³), Ëåîí³ä, ìèòðîôîðí³ ïðîòðå¿ Àíà-

u

ãîñïîäàðñòâî «Ãàëè÷èíà», º ³íâåñòîð, ÿêèé âçÿâ ìàéíî ïàéîâèê³â – òâàðèííèöüêó ôåðìó – â îðåíäó, ïðîâîäèòü òóò â äàíèé ÷àñ ðåìîíò ³ î÷³êóºòüñÿ, ùî â ñåðïí³âåðåñí³ òóò óòðèìóâàòèìóòü õóäîáó, â òîìó ÷èñë³ 200 êîð³â. - Які ще діючі господар-

óòðèìàííÿ ìîëîäíÿêà âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ÿêèé íàðîäèâñÿ â ¿õ ãîñïîäàðñòâàõ òà çáåðåæåííÿ éîãî äî ïåâíîãî â³êó íà äàòó ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ó òàêèõ ðîçì³ðàõ: 250 ãðí. çà ìîëîäíÿê (çà îäíó ãîëîâó) â³êîì â³ä 3 äî 6 ì³ñÿö³â; 500 ãðí. – çà ìîëîäíÿê â³ä 6 äî 9 ì³ñÿö³â; 750 ãðí. – çà ìîëîäíÿê â³ä 9 äî 12 ì³ñÿö³â; 1000 ãðí. – çà ìîëîäíÿê â³ä 12 äî 15 ì³ñÿö³â. - Іване Михайловичу, така увага до галузі тваринництва, очевидно, має стимулювати його розвиток. Однак переважна більшість погоджується з тим, що проблема зовсім не в тому, аби виростити корову, а що далі з нею робити, правильніше – як бути з молоком? Адже дотація не перекриває ті

ВАРТО ЗНАТИ

òîë³é (ì.×îðòê³â), Îëåêñ³é (ñìò.Òîâñòå), Âàñèëü (ì.Çàë³ùèêè). Çëàãîäæåíå òà äóõîâíî ï³äíÿòå çâó÷àííÿ õîðó äîïîìàãàëî äîíåñòè ñëîâà Áîæî¿ ëàñêè òà îï³êè Áîãîðîäèö³ â äóø³ êîæíîãî ìèðÿíèíà, ïðèñóòíüîãî íà ñâÿòîìó ä³éñòâ³. Ó ñâîºìó ñëîâ³ íàñòîÿòåëü ì³ñöåâîãî õðàìó – îòåöü ²âàí – ïîäÿêóâàâ âñ³ì çà òó õâèëþ Áîæî¿ áëàãîäàò³, ÿêó ïîäàðóâàëî ñâÿòå ì³ñöå áàãàòüîì ïîêîë³ííÿì îäíîñåëüö³â, âñ³ì, õòî ïðèêëàâñÿ äî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ âåëè÷íîãî ñâÿòà. Óðî÷èñòî çâó÷àëî: «Ìíîãàÿ ë³òà!» Íà ñâÿò³ áóâ ïðèñóòí³é ³ ìåöåíàò Þ.Â.×èæìàðü. Çàâäÿêè éîãî çóñèëëÿì áóëè âèä³ëåí³ êîøòè òà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ çàáåçïå÷åíî âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî îáëàøòóâàííÿ êàïëèö³, íà ì³ñö³ äå â³äáóëîñÿ ç’ÿâëåííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³. Çîêðåìà, çðîáëåíî îáìîñòêó íàâêîëî êàïëèö³, ìàéäàí÷èê, ñõîäè òà ìåòàëåâ³ ïîðó÷í³, çà ùî íàñòîÿòåëü õðàìó ñåëà Âèíÿòèíö³ âèñëîâèâ ïîäÿêó áëàãîä³éíèêó. Þð³é Âàñèëüîâè÷ âèñòóïèâ ïåðåä ó÷àñíèêàìè ñâÿòà ïðî âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ íà òåðåíàõ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ³ ïîäàðóâàâ öåðêîâíó âîäîñâÿòíó ÷àøó äëÿ îñâÿ÷åííÿ âîäè. ϳñëÿ ˳òóð㳿 ðóøèëà ïðîöåñ³ÿ õîäîþ äî äæåðåëà, äå éîãî îñâÿòèëè íàñòîÿòåë³ ÓÀÏÖ. Äóøà êîæíîãî ï³äíÿëàñÿ ³ ïîºäíàëàñÿ ç Áîãîì,

î÷èñòèëàñÿ â³ä ñóºòè òà áðóäó áóäåííîñò³ òà ñòàëà ÷èñò³øîþ. Þ.Â. ×èæìàðü: «Ðåë³ã³éí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñâÿòèíÿìè, ñòâîðþþòü êîæí³é ëþäèí³ ïîçèòèâíèé íàñòð³é ³ â ñêëàäíèõ áóäíÿõ äàþòü ìîìåíòè äóøåâíîãî â³äïî÷èíêó òà ðîçñëàáëåííÿ, ÿêîãî êîæåí òàê ïîòðåáóº… Õî÷à òðàäèö³éíî âèäàºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ðåë³ã³éíèõ çàõîä³â â³äâ³äóþòü ë³òí³ ëþäè, àëå öå íå õàðàêòåðíî äëÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè… Ñüîãîäí³ íà â³äïóñò³ áà÷èìî áàãàòî ìîëîä³, ùî ãîâîðèòü ïðî ïðàâèëüí³ çàñàäè âèõîâàííÿ ³ âñåëÿº â³ðó â ìàéáóòíº. Àäæå ñüîãîäí³ íà ñõîä³ òà ï³âäí³ Óêðà¿íè ìè áà÷èìî ñèëüíå ðîçðîñòàííÿ ñåêò ³ç íåçðîçóì³ëîþ äëÿ ìåíå ³äåîëî㳺þ… ß, ÿê áàòüêî, õîò³â áè, ùîá ì³é ñèí çðîñòàâ â ³ñòèííî õðèñòèÿíñüê³é êðà¿í³. Íàøà â³ðà, ïåðåäàíà íàì áàòüêàìè, ¿¿ ö³ííîñò³ ïåðåâ³ðåí³ â³êàìè Óêðà¿íà ïåðåæèëà áàãàòî íàö³îíàëüíèõ òðàãåä³é ³ ïîíåâ³ðÿíü, àëå íàøà â³ðà íàì äàâàëà äóõîâí³ ñèëè, àáè öå ïåðåæèòè ³ çáóäóâàòè ñâîþ äåðæàâó. ³ðà – öå ñèëà. Âîíà, ÿê ³ ìîâà, êóëüòóðí³ òðàäèö³¿ º íåâ³ä’ºìíîþ îçíàêîþ ³äåíòèô³êàö³¿ óêðà¿íöÿ ó ñâ³ò³. Öå – íàøå îáëè÷÷ÿ. ² âîíî ñüîãîäí³ ïðåêðàñíå… Áåðåæ³ìî íàøó â³ðó!» Сергій ЛЮТИЙ, член Національної спілки журналістів України

3 серпня 2012 року буде проводитись “гаряча” телефонна лінія з Барчуком Олегом Олександровичем, головою райдержадміністрації. Телефонуйте за номером 2-11-78 з 11.00 до 12.00. 10 серпня ц.р буде проводитись “гаряча” телефонна лінія з Кобісом Степаном Володимировичем, першим заступником голови райдержадміністрації. Телефонуйте за номером 2-13-78 з 11.00 до 12.00. 16 серпня ц.р. з 10.00 до 12.00 відбудеться виїзний день прийому громадян у селі Устечко за участю голови райдержадміністрації О.О.Барчука, начальників управлінь та відділів районної державної адміністрації.

ìîæëèâ³ñòü ãðîø³ «îñâî¿òè». ×è ïîñï³øàþòü ñåëÿíèãîñïîäàð³ ñêîðèñòàòèñÿ òàêîþ äåðæàâíîþ äîòàö³ºþ â íàøîìó ðàéîí³ ³ ðîçâîäèòè òà óòðèìóâàòè êîð³â? ×è ìîæíà íàñïðàâä³ çá³ëüøèòè ïîãîë³â’ÿ éîãî? Офіційна агростатистика намагається довести, що галузь йде вперед, і ріст стада відчутний. В масштабах держави воно може й так. А як в районі? Про ці проблеми журналіст веде розмову із в.о. начальника агропромислового розвитку РДА Іваном ТИМЧУКОМ. - Навіть у найуспішніші роки в галузі фіксувалось помітне зменшення поголів’я. А щодо кількості корів, то, здається, тенденцій до кращого мало. Чи можете окреслити порівняльну характеристику: що в нас було, наприклад, у 80і роки і в даний час. - ßêùî êîëèñü, ó 80-õ ðîêàõ ó ðàéîí³ óòðèìóâàëè ïîíàä 8 òèñ.êîð³â, çàðàç – ó ñòî ðàç³â ìåíøå. ª âîíè â ÏÀÏ «Êîëîñ» - òóò 60 ãîë³â, ó Ôë³äðîäæåííÿ» - 16, ó ñ³ëüãîñïîáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâ³ «Ïðîãðåñ-2» (êåð. Ì.Ãóéâàí) – 10 êîð³â. ßêùî ðàõóâàòè âñüîãî ÂÐÕ, à öå òåëè÷êè, áè÷êè ³ êîðîâè, òî âæå ¿õ ïîíàä 200 ãîë³â. Îòîæ, íàðîùóâàííÿ éäå. - Іване Михайловичу, які вбачаєте шляхи збільшення поголів’я ВРХ? - Íàéïåðøå, öå ñòâîðåííÿ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, â ÿêèõ ìîæíà óòðèìóâàòè äî 25 êîð³â, à öå ïîíàä 50 ãîë³â ÂÐÕ. Öå - ì³í³-ìîëî÷í³ ôåðìè. «Â³äðîäæåííÿ» ³ íàëåæèòü äî òàêèõ: òóò ñüîãîäí³ 16 êîð³â, àëå âñüîãî º 52 ãîëîâè ÂÐÕ. Íîâîñòâîðåíå ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Íàä³ÿ13» ó Ãîëîâ÷èíöÿõ òàêîæ çàêóïèëî 10 êîð³â ³ âæå ìຠïðèïë³ä, òàêèì ÷èíîì òóò óòðèìóþòü 18 ãîë³â õóäîáè. Ó íàñ â ðàéîí³ çàðåºñòðîâàíî 33 ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâà, õî÷à ä³þ÷èõ ò³ëüêè 20. ßêùî áè ïîëîâèíà çàéìàëèñÿ ìîëî÷íèì ñêîòàðñòâîì, òî âæå ìàëè á 200 êîð³â. ²íøèé øëÿõ – öå ñòâîðåííÿ âåëèêîòîâàðíèõ ãîñïîäàðñòâ – â³ä 200 äî 500 êîð³â. Òàêó ïåðñïåêòèâó ìè ìàºìî çðîáèòè ðåàëüí³ñòþ. ² âæå ïî ñ³ëüñüê³é ðàä³ Ëèñ³âö³â, äå êîëèñü íà ¿¿ òåðèòî𳿠ä³ÿëî

ства могли б утримувати і розвивати молочне скотарство? - Ó ìàéáóòíüîìó áóäåìî ïðàöþâàòè íàä òèì, ùîá ³ «Ìàÿê» â³äíîâèâ òâàðèííèöòâî, ³ «Äîáðîáóò» òà «ÅëüÃàó÷î», áî â íèõ º ³ çåìëÿ, ³ òâàðèííèöüê³ ïðèì³ùåííÿ. Ö³ äóìêè íå äàþòü ñïîêîþ áàãàòüîì àãðàð³ÿì, àäæå ìîëî÷íå ñêîòàðñòâî – öå íå ò³ëüêè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ëþäÿì, ÷óäîâà ïðîäóêö³ÿ, à é ïîæèâíà îðãàí³êà íà ïîëÿ. ² ìè ïîñòóïîâî ìóñèìî äî öüîãî ïîâåðòàòèñÿ, íàðîùóâàòè ïîãîë³â’ÿ ³ äáàòè ïðî ðåíòàáåëüí³ñòü éîãî ³ ãîñïîäàðñòâà çàãàëîì. Ìîÿ ïîçèö³ÿ – õòî çàéìàºòüñÿ ðîñëèííèöòâîì, ìຠçåìë³, òî íà êîæíèõ 100 ãåêòàð³â ¿¿ ìຠáóòè 20 ãîë³â õóäîáè, â ò.÷. 10 êîð³â. ² òàêèì ÷èíîì ïðîáëåìà ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà â ðàéîí³ áóäå âèð³øåíà. Òîä³ é åêîëîã³÷íî ÷èñòà ïðîäóêö³ÿ áóäå äëÿ ñïîæèâàííÿ, ³ çåìëÿ â ïîðÿäêó. Îöå òàê³ ïëàíè ùîäî çá³ëüøåííÿ ïîãîë³â’ÿ. - Іване Михайловичу, а тепер кілька слів про дотацію для тваринництва, зокрема за молодняк. - Ïîñòàíîâàìè Êàáì³íó â³ä 2 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ç äîäàòêàìè â³ä 23 êâ³òíÿ 2012ð. âñòàíîâëåíî, ùî äåðæàâà ïëàíóº òàêèé ìåõàí³çì ï³äòðèìêè òâàðèííèöòâà. Ïåðøå – öå ñïåö³àëüíà áþäæåòíà äîòàö³ÿ ô³çè÷íèì îñîáàì, ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. Äî 5 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ âîíè ìàþòü áóòè ïîäàí³ (ðåºñòð, âèïèñêè ç êíèã ïðî ìîëîäíÿê). À óïðàâë³ííÿ íàøå ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïîâèííî çðîáèòè íàðàõóâàííÿ ãðîøåé. Äðóãèé ìîìåíò – ÷àñòêîâå â³äøêîäóâàííÿ çà ïðèäáàííÿ íåòåëåé, ìîëî÷íèõ êîð³â. 50 â³äñîòê³â â³äøêîäîâóº äåðæàâà çà ïîãîë³â’ÿ. Òðåò³é ìåõàí³çì - ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà ïðèäáàííÿ äî¿ëüíèõ àïàðàò³â – íå á³ëüøå 5 òèñ.ãðí. ïðè óìîâ³, ùî âîíè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Îäíàê ó ÷åðâí³ ö.ð. Êàáì³í ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ñóì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ñïëà÷åíèõ ïåðåðîáíèìè ï³äïðèºìñòâàìè äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó. Çã³äíî çì³í, äîòàö³ÿ çà ìîëîäíÿê âèïëà÷óºòüñÿ çà

втрати, що їх зазнають селяни через низькі закупівельні ціни на сировину. - Çàãîò³âåëüíèêè áåðóòü â ëþäåé ìîëîêî çà 1 ë³òð – 1 ãðí.80 êîï. Ïî ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâàõ – òðîõè äîðîæ÷å – 2.50-3 ãðí. çà ë³òð. À ðåàë³çàö³ÿ â ìàãàçèí³ – â³ä 8 äî 10 ãðèâåíü. Îòîæ, ÿêèé ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³ çàëèøàºòüñÿ ìîëîêîçàâîäàì? À ùî ìຠñåëÿíèí çà ïðàöþ ñâîþ? Íà íåùîäàâí³é íàðàä³ â îáëàñò³ ïðåäñòàâíèê Áó÷àöüêîãî ìîëîêîçàâîäó ñòâåðäæóâàâ, ùî ìîëîêî â³äïóñêàþòü ïî 5.50-6 ãðí., à â ìàãàçèí³ âîíî êîøòóº 8-10 ãðí. - Яке співвідношення цін між виробником і реалізацією? Де антимонопольний комітет? Чому така спекуляція? - Íà æàëü, æîäíèõ âïëèâ³â êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â íà çàãîò³âåëüíèê³â ñåëÿíè íå â³ä÷óâàþòü. Ìàáóòü, º ÿêàñü äîìîâëåí³ñòü ³ ì³æ ïåðåðîáíèêàìè, òîìó é ïàäàþòü ö³íè íà ìîëîêî. À çðåøòîþ º ùå îäíà ïðîáëåìà, íà ÿê³é çàãîñòðåíà óâàãà – êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ ìîëîêà. - Öå ïðàâäà: ³ íà ðèíîê, ³ íà ïðèéìàëüí³ ïóíêòè ïîòðàïëÿº ìîëîêî íåïåðåâ³ðåíå. À ïðè÷èí äëÿ çàíåïîêîºííÿ òîãî, ùî ìè âæèâàºìî – áåçë³÷. Òðåáà áóòè â³äâåðòèì: ³ çäîðîâ’ÿ õóäîáè íå ïåðåâ³ðÿþòü, ³ êîðìè á³îëîã³÷íî íå çàâæäè ÿê³ñí³, ³ ìîëî÷êî íà ðèíêàõ, íà çëèâíèõ ïóíêòàõ – ñàí³òàðíà ñëóæáà íå êîíòðîëþº. - Чи маєте дані про зібране молоко в індивідуальному секторі? - Çâè÷àéíî, íà ñüîãîäí³ öÿ öèôðà ñÿãíóëà ïî ðàéîíó 705 òîíí. Óòðèìàííÿ êîð³â ó ³íäèâ³äóàëüíîìó ñåêòîð³ – ñïðàâà çàâæäè íåëåãêà. À ö³íè íà ïðîäóêö³þ ì³çåðí³. Õ³áà º áàæàííÿ ó ñåëÿíèíà ïðàöþâàòè íà çáèòêè ñîá³, ðîäèí³? ˳òðà âîäè êîøòóº á³ëüøå 2 ãðèâåíü, à ìîëîêî – 1,8 ãðí. Ôóíêö³ÿ äîòàö³¿ çîâñ³ì íå â äîäàòêîâîìó çàðîá³òêó, à â ñòèìóëÿö³¿ äî íàðîùóâàííÿ ïîãîë³â’ÿ. Îäíàê öå ïîâèííî áóòè âèã³äíî â ïåðøó ÷åðãó ñåëÿíèíó. - Дякую за розмову.

Інтерв’ю вела Ольга Личук

Á³äà ïðèõîäèòü ó ä³ì çàâæäè íåî÷³êóâàíî. Âåñíîþ öüîãî ðîêó ÿ òÿæêî çàõâîð³ëà, ìåíå ïàðàë³çóâàëî (³íñóëüò), íå ìîãëà ï³äíÿòèñÿ ç ë³æêà ³ ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ. Ïîòð³áí³ áóëè ë³êè, ùîäåííå êàïàííÿ ³ òðèâàëèé äîãëÿä. ² íà ë³êè ÷èìàëî ãðîøåé, áî ìåäèêàìåíòè çàðàç êîøòóþòü íåäåøåâî. Äëÿ ëþäèíè ç ì³í³ìàëüíîþ ïåíñ³ºþ ïðèäáàòè ¿õ – òàêîæ ïðîáëåìà. Àëå íåäàðìà êàæóòü, ùî ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé. Ïðî ìî¿ ïðîáëåìè çíàëè ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ã.Ñ.ϳäã³ðíà, ñîö³àëüíèé ðîá³òíèê Ë.Â.Ñàëàìàíäèê. Ó Ñèíüêîâ³ ïðîâîäèâ ïðèéîì ãðîìàäÿí ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Î.Áàð÷óê, áóëà ïðèñóòíÿ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Î.Ì.Ëó÷èê. Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ ïîö³êàâèâñÿ, ñê³ëüêè â ñåë³ îäèíîêèõ ëþäåé, äå âîíè æèâóòü. Ãàííà Ñòåïàí³âíà ³ Ëþáà Âîëîäèìèð³âíà ðîçïîâ³ëè ïðî ìî¿ ïðîáëåìè. Áóëî âèð³øåíî íàäàòè ìåí³ ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Î.Ì.Ëó÷èê ïîñïðèÿëà, ùîá äîïîìîãà áóëà âèä³ëåíà. ß áóëà ó òàêîìó âàæêîìó ñòàí³, ùî íàâ³òü âåçòè äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ìåíå íå ìîæíà áóëî, ïðè¿æäæàëè ë³êàð³ äîäîìó. Îï³êóâàëèñü ìíîþ ñ³ëüñüê³ ìåäèêè íà ÷îë³ ³ç ãîëîâíèì ë³êàðåì àìáóëàòî𳿠ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ Ï.Ô.Ëåâèöüêèì. Ïîñò³éíî äîïîìàãàëà ñîö³àëüíèé ðîá³òíèê Ë.Â.Ñàëàìàíäèê, ìè ç ÷îëîâ³êîì – ëþäè ñòàðøîãî â³êó, òî æ âèð³øåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì ëÿãëî íà ¿¿ ðóêè. Ùîäåííî äî ìåíå ïðèõîäÿòü ïëåì³ííèêè. Äÿêóþ÷è Áîãó ³ äîïîìîç³ äîáðèõ ëþäåé, ÿ ïîñòóïîâî ñòàëà íà íîãè, âæå ïîìàëåíüêî õîäæó. À ùå äîïîìîãëà ìåí³ íàðîäíà ìåäèöèíà – áàíàíè, ÿê³ ùîäåííî âæèâàþ. Äÿêóþ âñ³ì äîáðèì ëþäÿì, ÿê³ äîïîìîãëè ìåí³ ïåðåáîðîòè âàæêó íåäóãó. Ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ âàì óñ³ì, Áîæî¿ áëàãîäàò³. Євдокія БЗОВА, с.Синьків


№ 59-60 (8049) u

ПОДАТКОВА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

u çàõîä³â ïðèíîñèòü êîðèñòü ÿê ïðåäñòàâíèêàì á³çíåñó, òàê ³ ñàìèì ïîäàòê³âöÿì. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñîâèõ ñòðóêòóð ðàéîíó ôàõ³âö³ îáëàñíîãî àïàðàòó ðîç`ÿñíèëè âèìîãè ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îá÷èñëåííÿ òà ñïëàòè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ

дним із пріоритетних напрямів діяльності податкової служби є налагодження та зміцнення партнерських відносин з платниками податків. Äíÿìè â Çàë³ùèöüêîìó ðàéîí³ ïðàöþâàëà âè¿çíà ìîá³ëüíà áðèãàäà ç ðîçãëÿäó çâåðíåíü, çàïèò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ùîäî çàñòîñóâàííÿ íîðì ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, çà ó÷àñòþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÄÏÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ Êîíîí÷óêà Î.Â. òà ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â îáëàñíîãî àïàðàòó. Ñâîþ ðîáîòó âè¿çíà ìîá³ëüíà áðèãàäà ðîçïî÷àëà ç ïðîâåäåííÿ ñåàíñó òåëå-

О

u НА

ôîííîãî çâ`ÿçêó «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». Íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â³äïîâ³äàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ Êîíîí÷óê, ÿêèé ïðîâ³â òàêîæ âè¿çíèé îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ïèòàííÿ, ç ÿêèìè çâåðòàëèñü ãðîìàäÿíè òà ïëàòíèêè ïîäàòê³â, ñòîñóâàëèñü ðîç’ÿñíåííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. Íàñòóïíèì åòàïîì ñòàëà çóñòð³÷ ç ïðåäñòàâíèêàìè ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë ðàéîíó. ³äêðèâàþ÷è çóñòð³÷, â.î. íà÷àëüíèêà Áîðù³âñüêî¿ ÌÄϲ Áîäíàðóê Á.Ï. çàóâàæèâ, ùî ïðîâåííÿ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ ïîä³áíèõ

îñ³á , ºäèíîãî ïîäàòêó, ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ òà ÏÄÂ. Îñîáëèâå çàö³êàâëåííÿ ó ïðèñóòí³õ âèêëèêàëè çì³íè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿê³ çàïðîâàäæóþòüñÿ ç 1 ëèïíÿ öüîãî ðîêó ó çâ`ÿçêó ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 24.05. 2012ð. ¹4834-YI. Íà çàê³í÷åííÿ çàõîäó ïðèñóòí³ àêòèâíî äîëó÷èëèñü äî îáãîâîðåííÿ íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî éîãî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ òà îòðèìàëè êâàë³ô³êîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ. Ïîäàòê³âö³ ïåðåêîíàí³, ùî ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ çàõîä³â äîçâîëÿº ïðîÿñíèòè òà âèð³øèòè ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðè çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³äâèùèòè ð³âåíü îá³çíàíîñò³ â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³. Ç ³íøîãî áîêó, â³í º ñâ³ä÷åííÿì ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â ³ ôàêòîðîì ïîðîçóì³ííÿ òà çì³öíåííÿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â. À öå - çàïîðóêà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîáðîâ³ëüíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â. Заліщицьке відділення Борщівської МДПІ

Християнства промінням осяяна, Освітилась зорею «Просвіти» – Та радянським терором розстріляна, Тридцять сьомим осквернена й вбита. Розіп’яли музу поетів! У митців – прострелене серце,

У липні 2012 року виповнюється 75 років з того часу, як розпочався один із найбільших етапів масових політичних репресій. За різними даними, у 1937-1938 роках було засуджено понад мільйон людей, з них більше 600 тисяч розстріляно. Згідно зі статистикою НКВС, в Українській РСР розстріляли майже 73 тис.осіб. Роки комуністичного Великого терору забрали життя багатьох представників української інтелігенції: Леся Курбаса, Миколи Куліша, Валер’яна Підмогильного, Миколи Зерова, Михайла Драй-Хмари та інших. 89 українських письменників були розстріляні...

Щоб не прагнули волі та злетів, Поскидали співців в жерло смерті. І Драй-Хмара, й Микола Зеров, І ще сотні Богом ціловані В соцрежимній голій пустелі

Ïîåç³ÿ ó øàòàõ ìîâè ²ç ñåðöåì ïî÷èíà ðîçìîâó: Ïðî õë³á ³ ñ³ëü, æèòòÿ-áóòòÿ, Ñóìíî¿ Ëåòè íåáóòòÿ... Íàïîºíà ðàíêîâèìè äîùàìè, Îìèòà ñð³áëîì ðîñ âåñíÿíèõ Äàæäüáîãà ³ñêðè â í³é ïàëàþòü, Ñòîë³òòÿ äîëþ âèøèâàþòü. ² ìîâíî¿ ñêàðáíèö³ ëåã³ò Ëåòèòü êð³çü ñòð³ë âîðîæèõ ñêðåã³ò, Ùîá äàðóâàòè ñïðàâæíþ ë³ðó – Øóêàòè ëþäÿì ùàñòÿ é ìèðó.

МОВА ПРО МОВУ

Ми, депутати Заліщицької міської ради, вважаємо зрадою державних інтересів та злочином проти української нації ухвалення Верховною Радою України 3 липня 2012 року законопроекту "Про засади державної мовної політики". 248 осіб, що вчинили наругу над українською мовою, на нашу думку, є порушниками присяги народного депутата і не мають морального права бути представниками народу. Ìè ïåðåêîíàí³, ùî ïîä³ÿìè 3 ëèïíÿ öüîãî ðîêó ñâ³äîìî çàïóùåíî ìåõàí³çì ðîçêîëó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ íàïåðåäîäí³ âèáîð³â äî Ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè. Ó òàêèé öèí³÷íèé ñïîñ³á øòó÷íî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ íàïðóãà ó ñóñï³ëüñòâ³ òà â³äâîë³êàºòüñÿ Éîãî óâàãà â³ä êàòàñòðîô³÷íîãî çóáîæ³ííÿ ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, íåâèêîíàííÿ ãó÷íèõ ïåðåäâèáîð÷èõ îá³öÿíîê, òîòàëüíî¿ êîðóïö³¿ òà çãîðòàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé. Âîäíî÷àñ öèì çàêîíîì ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ìຠíàì³ð çàïðîâàäèòè â Óêðà¿í³ äðóãó äåðæàâíó ìîâó - ðîñ³éñüêó, çâóçèòè ñôåðó âæèâàííÿ ìîâè óêðà¿íñüêî¿ ÿê äåðæàâíî¿, ïîðóøèòè ãðîìàäÿíñüêèé ñïîê³é ó ñóñï³ëüñòâ³ òà ïîñ³ÿòè ì³æíàö³îíàëüíó âîðîæíå÷ó. Íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàêîíîïðîåêòó "Ïðî çàñàäè äåðæà-

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ ДЕПУТАТІВ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПРИВОДУ ПРИЙНЯТТЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ АНТИДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ "ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ" òóâàí³ íîðìè Çàêîíó Óêðà¿íè âíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè" ïðè«Ïðî Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ çâåäå äî ôàêòè÷íîãî âèò³ñÐàäè Óêðà¿íè». íåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ç Òîìó, âáîë³âàþ÷è çà ìàòåíàéâàæëèâ³øèõ ñôåð ñóñï³ðèíñüêó ìîâó, âèñëîâëþþ÷è ëüíîãî æèò³ÿ òà ñòàíîâèâîëþ, íàñòðî¿ òà ïàòð³îòè÷í³ òèìå çàãðîçó óêðà¿íñüê³é íàö³¿ ïî÷óòòÿ ãðîìàäè ì. Çàë³ÿê ñèñòåìîóòâîðþþ÷îìó ÷èííèêó Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿ùèêè, âèìàãàºìî: 1. ³ä Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ íñüêî¿ Äåðæàâè. Ðàäè Óêðà¿íè - íå ï³äïèñóâàòè Òàê³ Ä²¯ ìè ðîçö³íþºìî òàêîæ ÿê ïîñÿãàííÿ íà Êîíïðèéíÿòèé ç ïîðóøåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ðåãëàñòèòóö³þ Óêðà¿íè, ùî îô³ö³éìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðàíî çàêð³ïëþº ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâ¿íè» çàêîíîïðîåêò "Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³íî¿.  ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éòèêè". íîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ¹10 ðï/99 2. ³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íèÿê ãàðàíòà Êîíñòèòóö³¿ Óêó ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìàðà¿íè çàñòîñóâàòè ïðàâî ÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî âåòî íà àíòèêîíñòèòóö³éíèé òà àíòèäåðæàâíèé çàêîí â³ä çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíî¿ Ç ëèïíÿ 2012 ðîêó "Ïðî ìîâè ÷³òêî âêàçàíî: "Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ñòàòóñ äåðçàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè". æàâíî¿ ìîâè íàäàíî óêðà3. ³ä Ãåíåðàëüíîãî ïðîêó¿íñüê³é ìîâ³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 10). Öå ïîâí³ñòþ â³äðîðà Óêðà¿íè - ïðèòÿãíóòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüïîâ³äຠäåðæàâîòâîð÷³é ðîë³ íîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâóêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ùî çàçíà÷åíî ó ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ ö³â, ÿê³ ïîðóøèëè Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè ïðè ïðèéíÿòò³ Óêðà¿íè, íàö³¿, ÿêà ³ñòîðè÷íî çàêîíó â³ä 3 ëèïíÿ 2012 ðîêó ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñòàíîâèòü àáñîëþòíó "Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè". á³ëüø³ñòü ¿¿ íàñåëåííÿ ³ äàëà Òàêîæ ìè, ÿê ïðåäñòàâîô³ö³éíó íàçâó äåðæàâ³". Çâåðòàºìî òàêîæ óâàãó, íèêè ãðîìàäè ì. Çàë³ùèêè, çâåðòàºìîñÿ äî æèòåë³â ùî 3 ëèïíÿ 2012 ðîêó ï³ä ÷àñ ì³ñòà ï³äòðèìàòè íàøó ïîòàê çâàíîãî ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó "Ïðî çàñàäè çèö³þ ³ ïðèºäíàòèñÿ äî ìèðíèõ àêö³é ãðîìàäñüêîãî äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè" ñïðîòèâó îêóïàö³éí³é òà ãîëîâóþ÷èì íà ñåñ³¿ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Âåðõîàíòèóêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ âëàäè. âíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Àäàìîì Прийнято 7 липня 2012 Ìàðòèíþêîì áóëî ãðóáî ïîðóøåíî ïîðÿäîê ðîçãëÿäó року на позачерговій сесії Заліщицької çàêîíîïðîåêòó ó äðóãîìó міської ради ÷èòàíí³ òà öèí³÷íî çíåõм. Заліщики

На світлинах Ігоря ІВАНСЬКОГО: депутати міської ради під час обговорення звернення щодо мовного питання.

СКРИЖАЛЯХ ІСТОРІЇ

Київ-град – колиска Вітчизни, Терен подвигів предків гучних, Не минула тебе болю тризна По найкращих синах золотих –

3

Репресивним млином замордовані… До безсмертя шляхом тернистим Проторили вкраїнці дорогу. Словом рідним, кров’ю очищеним, Закликають у Правди чертоги!

 íàðîä³ òèõî æåáîí³ëà, Òà êðèöåþ áðàëàñü äî ä³ëà –  áîðí³, ÿê âîäîñïàä, ðåâëà! Îäíàê òåðï³ëà ãí³ò ÿðìà… Òà âñå æ öå ìîâíåº áàãàòñòâî Ùå äî ÷àñ³â ñòàðèõ êîçàöòâà Áåðå ïî÷àòîê ñâ³é. Ùå Ðóñü Ïëåêàëà ìîâó ñîëîâ’¿íó – Âêðà¿íñüêó í³æíó ³ íåñòðèìíó – Äëÿ íàñ, íàùàäê³â, äëÿ ä³òåé – Ïðîñòèõ ì³ëüéîí³â òèõ ëþäåé Âêðà¿íñüêî¿ ñîáîðíî¿ äåðæàâè… Âîíà ñòîë³òòÿìè ³äå äî ñëàâè. Âåäå ñâ³é Êè¿â çëàòîãëàâèé ×åðåç ðó¿íè, áèòâè é çëåò, Äî ìàéáóòòÿ ëåòèòü – âïåðåä. Оксана ДЯКІВ

u ТОЧКА

ЗОРУ

Деякі Міністри примудряються не рідше як раз у квартал відзначатися своїми нововведеннями. Мова йде про Міністра освіти Дмитра Табачника & company. Âäîñòàëü ïî÷àêëóâàâøè íàä ï³äðó÷íèêîì ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè é ïåðåôàðáóâàâøè âñå ó ïîòð³áí³ êîëüîðè, âëàäí³ ìóæ³ âçÿëèñÿ îñó÷àñíþâàòè øê³ëüíó ïðîãðàìó ïî ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³. ϳñëÿ ïåðåãëÿäó ÒÑÍ íà òåëåêàíàë³ 1+1, çðîáèëà äëÿ ñåáå âèñíîâêè, ùî ÷åêàòè íà êðàùå ìàéáóòíº ñâ äåðæàâè ïîêè ùî ðàíî. À äîêè ïðè âëàä³ áóäóòü ëþäè, ÿê³ çîâñ³ì íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì äî ñâ ïîñàäè, ïðî äîáðîáóò ìîæíà âçàãàë³ çàáóòè. Ùîäî îíîâëþâàííÿ êóðñó ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè ç áëàãîðîäíîþ ìåòîþ íå ïåðåíàñè÷óâàòè øê³ëüíèé ìàòåð³àë, ðîçðîáíèêè ïðîãðàìè âèêîðèñòàëè ñïîñ³á çàì³ùåííÿ. Òîáòî ñòàð³ òâîðè âèêèíóòè – íîâ³ âïèñàòè. Òà äîòðèìóþ÷èñü òàêî¿ ìîäè, íå âðàõóâàëè îäíó âàæëèâó äåòàëü, ùî âñå íîâå – öå äàâíî çàáóòå ñòàðå. Íå çíàþ, çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè îö³íþâàëèñÿ ³ ïîð³âíþâàëèñÿ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» À. Åêçþïåð³ òà «Ãàðð³ Ïîòòåð» Äæ. Ðîóë³íã. Îñîáèñòî ÿ ÷èòàëà ö³ òâîðè é ïðîíèêëàñÿ ñèìïàò³ºþ äî îáîõ, ïðîòå âîíè íàñò³ëüêè ð³çí³ çà æàíðàìè, ùî íå

ìàþòü ïîð³âíÿííÿ. Òèì ïà÷å íàâêîëî ïîïóëÿðíîñò³ êíèã ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà äèòÿ÷³ ïñèõîëîãè òà íàâ³òü äåÿê³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ äîñ³ âåäóòü äèñêóñ³¿. Äåÿê³ åêñïåðòè âèñëîâëþâàëèñÿ ïðî «Çëî÷èí ³ êàðó» Ô.Äîñòîºâñüêîãî, ÿê íàäòî ñêëàäíèé ðîìàí, âèñëîâëþâàëè ïîáîþâàííÿ ùîäî íåãàòèâíîãî ïðèêëàäó Ðàñêîëüíèêîâà. Òàêîæ íå ïåðåäáà÷åíî ó íîâ³é ïðîãðàì³ ì³ñöÿ äëÿ «Áîæåñòâåííî¿ êîìå䳿» Äàíòå, «Ôàóñòà» É. Ãåòå, Ë. Òîëñòîãî, «Àéâåíãî» Â. Ñêîòòà òà ³íøèõ êëàñèê³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Íå äèâíî, ùî âñå öå âèêëèêàëî îáóðåííÿ óêðà¿íñüêèõ â÷èòåë³â. Àäæå øêîëà âèñòóïຠîäíèì ³ç îñíîâíèõ ³íñòèòóò³â ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, íå ìîæíà äîïóñòèòè, ùîá ä³òè ÷èòàëè òâîðè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ¿õíüîìó â³êó.  ðåçóëüòàò³ ìàñîâîãî îáóðåííÿ, Äìèòðó Òàáà÷íèêó áóâ íàïðàâëåíèé â³äêðèòèé ëèñò, ùî ñòîñóâàâñÿ îáãîâîðåííÿ ïðîãðàìè. Õîò³ëîñÿ á çàïðîïîíóâàòè äåðæàâíèì ìóæàì òåîð³þ «âèïðàâëÿííÿ ³ìåí» Êîíôóö³ÿ, äå ñêàçàíî, ùî êîæåí ìàº

âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè. Ìîæëèâî, ïðèéøîâ ÷àñ ³ ¿ì çàäóìàòèñÿ íàä çíà÷åííÿì öüîãî ñëîâà.

Мар’яна ПАЛАГНЮК, студентка Заліщицького агроколеджу і Тернопільського педуніверситету ім.Гнатюка


4

№ 59-60 (8049)

u

СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ

На виконання соціальних ініціатив Президента України В.Януковича передбачено здійснення модернізації соціальних служб для повного охоплення увагою держави найуразливіших громадян. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó Çàêîí³

íèé ïðàö³âíèê ïëàíóº ³ ðåàë³çóº çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ òðàâìàòèçìó òà ïðàâîïîðóøåíü ó ñîö³àëüí³é ñôåð³. Íàäຠäîïîìîãó ãðîìàäÿíàì, îñîáëèâî ìîëîä³, ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, ¿õ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîñòâåðäæåíí³. Ðåºñòðóº àñîö³àëüí³

Óêðà¿íè „Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê" ïåðåäáà÷åíà äîäàòêîâà äîòàö³ÿ ì³ñöåâèì áþäæåòàì äëÿ ïîêðàùåííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íàéóðàçëèâ³øèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ. ³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Ñ. Ò³ã³ïêîì âèäàíî Íàêàç «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³¿ «ôàõ³âåöü ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè» â³ä 25.05.2012 ¹ 324. Ñîö³àëü-

u

ÿâèùà ³ ðîçðîáëÿº êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ, çìåíøóº íåãàòèâíèé âïëèâ íà ëþäñüêå ñåðåäîâèùå, ñï³âïðàöþº ç îðãàíàìè îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ó ïèòàííÿõ ë³êâ³äàö³¿ ïðè÷èí íåãàòèâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù. Çîêðåìà, ó Çàë³ùèöüêîìó ðàéîí³ ïëàíóºòüñÿ (â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ðàéîíó) îá’ºäíàííÿ äåê³ëüêîõ ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä òà âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó 20 îñ³á ïîâíîë³òíüîãî â³êó, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó â³äïî-

â³äíîãî íàïðÿìêó ï³äãîòîâêè. Ùîäî ðîçì³ðó îïëàòè ïðàö³ ôàõ³âö³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, òî ïîñàäîâèé îêëàä ñòàíîâèòü 1374 ãðí., â³äïîâ³äíî äî ñï³ëüíîãî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³ä 08.06.2012 ¹ 349/429 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî óìîâ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèêàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà óñòàíîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ». Îñîáëèâ³ñòþ ââåäåííÿ ïîñàäè ôàõ³âöÿ ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè º ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ó á³ëüøîñò³ îáëàñòåé Óêðà¿íè óæå ââåäåíà ðîçøèðåíà ñèñòåìà ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.  Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ äàíå ïèòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè, òîìó äîòàö³éí³ êîøòè íå íàä³éøëè â ðàéîí ³ òèì÷àñîâî çóïèíåíî ïðîöåñ ï³äáîðó ôàõ³âö³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè.

Заліщицький райцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ПРОГРЕС МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ

u

БЛАГОЧИННІСТЬ

Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ: «Відроджуємо рідний край»

Чесному і Животворящому Хресту тепер можна поклонитися в Улашківському монастирі. Äåíü 7 ëèïíÿ 2012 ðîêó íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ äîáðîþ çãàäêîþ â ³ñòî𳿠Óëàøê³âñüêîãî âàñèë³ÿíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ùî ó ×îðòê³âñüêîìó ðàéîí³, àäæå ç â³÷íîãî ì³ñòà Ðèìó, äå çíàõîäèòüñÿ Àïîñòîëüñüêèé Ïðåñò³ë, ö³é ïðåäâ³÷í³é äóõîâí³é îáèòåë³ ïåðåäàíî â äàð íåîö³íåííèé ñêàðá – ÷àñòèíêó ×åñíîãî ³ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî, ÿêèé â Óêðà¿íó ñóïðîâîäæóâàâ Êàíîí³ê Áàçèë³êè Ìà𳿠Ìàäæîðå âëàäèêà ²ðèíåé Á³ëèê, ×ÈÍÓ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀÑÈË²ß ÂÅËÈÊÎÃÎ. Ó äåíü õðàìîâîãî ïðàçíèêà гçäâà ñâ. ²âàíà Õðèñòèòåëÿ âëàäèêà ²ðèíåé Á³ëèê ïåðåäàâ ñâÿòó ðåë³êâ³þ ó ðóêè î. Òåîäîç³ÿ Êðåöóëà, ðåêòîðà Óëàøê³âñüêî¿ Áàçèë³êè гçäâà Áîæî¿ Ìàòåð³. ×àñòèíêó ×åñíîãî ³ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî ïåðåäàíî Óëàøê³âñüê³é îáèòåë³ òàêîæ äëÿ ïðèâñåëþäíîãî ïîêëîí³ííÿ òà îòðèìàííÿ Áîæèõ ëàñê. Íà óðî÷èñòîñò³ ïðèáóâ âëàäèêà Äèìèòð³é Ãðèãîðàê– ïðàâëÿ÷èé àðõèºðåé Áó÷àöüêî¿ ªïàðõ³¿, ÿêèé î÷îëèâ Àðõèºðåéñüêó Áîæåñòâåííó ˳òóðã³þ ó ñï³âñëóæ³íí³ ç âëàäèêîþ ²ðèíåºì Á³ëèêîì– êàíîí³êîì ïàïñüêî¿ Áàçèë³êè Ñàíòà Ìàð³ÿ Ìàäæîðå. Ó Ñâÿò³é ˳òóð㳿 âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 20 ñâÿùåíèê³â, êîòð³ ñï³âñëóæèëè òà ñïîâ³äàëè ç³áðàíèé ëþä. Äëÿ ãðîìàäè Óëàøê³âö³â ïî䳿 öüîãî äíÿ ñòàëè ñèìâîë³÷íèìè. Íà â³äïðàâó äî ìîíàñòèðÿ ç`¿õàëèñü â³ðí³ ç ³íøèõ ñ³ë ×îðòê³âùèíè, àáè ïðèêëàñòèñÿ äî ñâÿòî¿ ðåë³ê-

Володимир Бедриківський дарує добірку книг про героїчне минуле українського народу бібліотеці села Улашківці. ⳿ ³ îòðèìàòè áëàãîäàòü Áîæó. Íà ñâÿòî ïðèáóâ ïðåäñòàâíèê óïðàâè Ïðîâ³íö³¿ Íàéñâÿò³øîãî Ñïàñèòåëÿ â Óêðà¿í³ Îòö³â Âàñèë³ÿí – î. Ìàêàð³é Ôëÿ÷îê, à òàêîæ ³ãóìåíè, ñâÿùåíèêè òà áðàòè ç âàñèë³ÿíñüêèõ ìîíàñòèð³â ùî ó Ðèì³, Ëüâîâ³, Áó÷à÷³, Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, Êðåõîâ³, Áðþõîâè÷àõ, ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ³íøèõ õðàì³â Òåðíîï³ëëÿ.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿâ ó÷àñòü íàø çåìëÿê, ãåíåðàëïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Áåäðèê³âñüêèé, ÿêèé áóâ çàïðîøåíèé íà ñâÿòî. ³í ùèðî, â³ä óñ³º¿ äóø³ ïðèâ³òàâ â³ðÿí ç гçäâîì ñâ. ²âàíà Õðèñòèòåëÿ, ³ ç òàêî¿ íàãîäè ïîäàðóâàâ Êàíîí³êó Áàçèë³êè Ìà𳿠Ìàäæîðå âëàäèö³ ²ðèíåþ Á³ëèêó òà î. Òåîäîç³þ Êðåöóë³, ðåêòîðó Óëàøê³âñüêî¿ Áàçè-

ë³êè гçäâà Áîæî¿ Ìàòåð³, óí³êàëüí³ êîﳿ Áó÷àöüêîãî Åâàíãåë³ÿ. Îï³ñëÿ â³äáóëîñÿ ïîñâÿ÷åííÿ êîﳿ ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà câ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ òà îñâÿ÷åííÿ âîäè á³ëÿ ö³ëþùîãî äæåðåëà. À âæå íàñòóïíîãî äíÿ, 8 ëèïíÿ, Âîëîäèìèð Áåäðèê³âñüêèé íà çàïðîøåííÿ óëàøê³âñüêî¿ ãðîìàäè ïðèáóâ íà ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñåëà, äå â³äâ³äàâ áîãîñëóæ³ííÿ â õðàì³ òà çóñòð³âñÿ ç ïàðàô³ÿíàìè. Ç íàãîäè ñâÿòà íàø çåìëÿê ïîäàðóâàâ äîá³ðêó äèòÿ÷èõ êíèã äëÿ ìàëå÷³ ì³ñöåâîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà, à òàêîæ ïîïîâíèâ ôîíä ñ³ëüñüêî¿ á³áë³îòåêè óí³êàëüíèìè êíèãàìè ïðî ãåðî¿÷íå ìèíóëå óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Ірина МАДЗІЙ

ДОПОМОЖЕ ЛІКАРЯМ ДБАТИ ПРО ПАЦІЄНТІВ (Початок - на 1 стор.) Íèì óæå îñíàùåíå ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ. À â êàá³íåò³ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè ðàéïîë³êë³í³êè ïðàöþº ïðèñòð³é «Êàðä³î-ïëþñ», çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ðîáîòó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ÷åðåç çàïèñ åëåêòðîêàðä³îãðàìè; âèÿâèòè ïðèõîâàí³ õâîðîáè ñåðöÿ çà äîïîìîãîþ âåëîåðãîìåòðà, à òàêîæ ïðîâåñòè ñï³ðîìåòð³þ îðãàí³â äèõàííÿ. Ó ìîìåíò ôîòîçéîìîê ó êàá³íåò³ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, äî ÿêîãî ìè çàâ³òàëè ³ç çàâ³äóþ÷îþ ïîë³êë³í³êè Îêñàíîþ Öèìáàëþê, ë³êàð ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè Âîëîäèìèð Ãðèöþê çàïèñóâàâ êàðä³îãðàìó ïàö³ºíòó (ñâ³òëèíà ñïðàâà âãîð³ íà 1 ñòîð³íö³). Ó ðåíòãåíêàá³íåò³ éîãî çàâ³äóþ÷èé Âîëîäèìèð Áîðù ðàçîì ³ç ðåíòãåíîëîãîì Ñâ³òëàíîþ Òåëèê òà ðåíòãåíëàáîðàíòîì

Îëåãîì Ñìåðå÷àíñüêèì ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâèé ìàìîãðàô, ÿêèé äîïîìîæå ïðåêðàñí³é ïîëîâèí³ Çàë³ùèöüêîãî êðàþ äáàòè ïðî çäîðîâ’ÿ ìîëî÷íèõ çàëîç, ùî ñüîãîäí³ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíî ÷åðåç ïîøèðåííÿ îíêîõâîðîá. Ó êàá³íåò³ îôòàëüìîëîãà Ëþäìèëè Îñàä÷óê ìè çìîãëè îçíàéîìèòèñü ³ç ðîáîòîþ ïåðèãðàôó “ÏÅÐÈÊÎÌ”, àïàðàòó çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ä³àãíîñòóþòü çàõâîðþâàííÿ ñ³òê³âêè îêà ³ ãîëîâíîãî ìîçêó, ïåðåâ³ðÿþòü ïîëå çîðó ïàö³ºíòà (світлина внизу). À â àêóøåðñüêî-ã³íåêîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Íàòàë³ÿ Êóäðÿâöåâà òà ãîëîâíèé ë³êàð ÖÊÐË Âàñèëü Ðîìàíþê ïîêàçàëè ðåàí³ìàö³éíó ñèñòåìó äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ. Êð³ì òîãî, Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ ïîä³ëèâñÿ ç æóðíàë³ñòàìè ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñëóæáà «øâèäêî¿ äîïîìîãè» íà ñüîãîäí³ îñíàùåíà ðåàí³ìàö³éíèì òà ³íøèì íåîáõ³-

äíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ïîëîãîâîãî, õ³ðóðã³÷íîãî ³ òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåíü, îòðèìàí³ ôóíêö³îíàëüí³ ë³æêà, à ùå – äåíòàëüíèé ðåíòãåíàïàðàò òà óñòàíîâêó äëÿ ë³êóâàííÿ çóá³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ ó ñòîìàòîëî㳿. 15 àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òåïåð ìàþòü ÅÊÃ-àïàðàòè, à òàêîæ ó ðàéë³êàðíþ íàä³éøëè àïàðàòè øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü òà áàãàòî ³íøîãî ñó÷àñíîãî âàðò³ñíîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ. Íà öåé ÷àñ ïðîâîäèòüñÿ íàëàãîäæåííÿ óñòàòêóâàííÿ ñïåö³àë³ñòàìè, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó ùîäî ðîáîòè íà àïàðàòóð³. Óñå öå äîïîìîæå íàø³é ìåäèöèí³ ðàö³îíàë³çóâàòè ë³êóâàëüíèé òà ä³àãíîñòè÷íèé ïðîöåñè ³ ï³äâèùèòü ÿê³ñòü äîãëÿäó çà ïàö³ºíòàìè. Àäæå çäîðîâ’ÿ êîæíî¿ ëþäèíè – öå çäîðîâ’ÿ óñ³º¿ íàö³¿.

Виступ Володимира Бедриківського перед паломниками.

19 липня – 45 років у керівника торгового комплексу «Господар» Степана Михайловича НАВОЛЬСЬКОГО. Ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ, Ñòåïàíå Ìèõàéëîâè÷ó, ç êîçàöüêèì þâ³ëåºì. Çè÷èìî çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ áåçìåæíîãî, õàé ó Âàø³é äóø³ ïàíóº äîáðî, à ñåðöå çàâæäè ç³ãð³âຠòåïëî. Ìè âäÿ÷í³ Âàì çà ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó, ó êîëåêòèâ³ òîðãîâîãî êîìïëåêñó «Ãîñïîäàð» çàâæäè ïàíóþòü ùèð³ñòü ³ äîáðî ó âçàºìèíàõ. Íåõàé Âàñ, øàíîâíèé ³ìåíèííèêó, äîëÿ îáäàðîâóº çåìíèìè ùåäðîòàìè, äàðóº ëþäñüêå ùàñòÿ, äîâãîë³òòÿ, óäà÷ó òà íàñíàãó ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ. У цей святковий світлий день, Коли настав Ваш ювілей, Ми сердечно Вас вітаєм, Добра і щастя Вам бажаєм. Õàé îáìèíàþòü Âàñ òðèâîãè, Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³, Õàé ñâ³òëà, ðàä³ñíà äîðîãà Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³! Áàæàºìî ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ é ñèëè, ëàñêàâî¿ äîë³, äîáðà ³ òåïëà. Ùîá ëàñêó Âàì ñëàëî íåáåñíå ñâ³òèëî, çäîðîâ’ÿì íàïîâíèëà ð³äíà çåìëÿ! З повагою – працівники торгового комплексу «Господар»

Оксана ДЯКІВ

дорогу і люблячу матусю, бабусю Ганну Володимирівну КУРИЛЮК з с.Кошилівці із 60-річчям. Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні й літа, А тиха радість - чиста і висока, щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, Любові, доброти і щастя повен дім, Нехай у серці розкошує літо І соняхом квітує золотим. Õàé ïîñò³éíèé óñï³õ, Ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê ñèïëþòüñÿ äî Âàñ, Íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò, Õàé æèòòºâèé äîñâ³ä òâîðèòü ç áóäí³â ñâÿòà, À Ãîñïîäü äàðóº äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò. Ìè ùèðî ëþáèìî Âàñ, øàíóºìî, ö³ëóºìî Âàø³ íàòðóäæåí³ ðóêè. Âäÿ÷í³ Âàì çà ìóäð³ ïîðàäè, çà òóðáîòó ïðî íàñ, çà äîáðî ³ ëàñêó. З повагою та любов’ю – син Іван, невістка Наталя, дочка Галина, зять Роман, внуки Улянка, Володя, Сашко і вся любляча родина


№ 59-60 (8049) пека неймовірна огорнула в той день Добрівляни. А від неї і втома припікала кожного, хто завітав сюди на свято «Купальська мелодія Добровлян». Хіба що у затінку присадкуватих верб можна посидіти, або на зарінку, за яким протікає Дністер. Природа тут чудесна. Озираюся навсібіч і помічаю чисте дно річки, а в ній, наче якась велетенська сила життя непізнаного. Всеньке царство – онде риба, скидаючись, плюскоче, а тут віночки пливуть наввипередки, красується ромашка лугова небаченої величини, і зозулячі черевички квітнуть-буяють, наче востаннє у своєму рослинному житті. Стою, милуюся цим природнім царством Добрівлян. І думаю: “Господи, врозуми, врешті, Людину!.. Щоб такий величний і мудрий світ ніхто не смів занапастити своєю байдужістю, якої теж навколо вистачає…”

5

C

¿õíüîìó âèêîíàíí³ ñòàëà çàñï³âîì äî âñüîãî ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà. Çà÷àðîâàí³ ïîãëÿäè, áàäüîð³ äçâ³íê³ ãîëîñè â ó÷àñíèê³â íàðîäíîãî âîêàëüíîãî àíñàìáëþ «Áåðåãèíÿ», ÿêèé ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ òâîðîì Ì.Ëóãîôåòà, ìóç.².Ôåä³ðêà «Çåìëÿ Íàääí³ñòðÿíñüêà». Öüîìó êîëåêòèâó í³êîëè íå áðàêóâàëî ùèðèõ øàíóâàëüíèê³â, áåç óñÿêèõ ì³êðîôîí³â ¿õí³é ãîëîñ äîëèíå äî íàéäàëüøîãî êóòî÷êà ð³äíîãî ñåëà. Äî ãðîìàäè âèéøëè ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ñòåïàí Ãóöóëÿê ³ äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè Þð³é ×èæìàðü – ï³ä ïàòðîíàòîì ïåðøîãî ç íèõ ³ çà ñïðèÿííÿ äðóãîãî â³äáóâàâñÿ öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü «Êóïàëüñüêà ìåëîä³ÿ Äîáðîâëÿí». «Ãëèáîê³ ïî÷óòòÿ íàðîäæóþòü â ñåðöÿõ îòàê³ òðàäèö³¿, â³íî÷êè, ÿê³ ñïëåëè

На світлині Ігоря ІВАНСЬКОГО: виступає Юрій Чижмарь. ïàí Ãóöóëÿê çàâæäè â³äïîâ³äàëüíèé çà ñâîº ñåëî ³ â òîé äåíü â³í òàêîæ áóâ ó òóðáîòàõ, àáè ìåíøå ñïèðòíîãî ñïîæèëè ³ äîáð³âëÿíö³, ³ ãîñò³, áî â³ä îêî-

ì³é òàëàíò, ³ç ¿õí³ìè ï³ñíÿìè ÿ ï³øëà â Çàë³ùèöüêó ìóçè÷íó øêîëó , ó ×åðí³âåöüêå ìóçó÷èëèùå, çãîäîì – ùå é â Êè¿âñüêó êîíñåðâàòîð³þ».

âèòî¿ ÷èìàëî ãîðÿ. Òîìó Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷ ïðèâ³òàâ îäíîñåëü÷àí ³ç ôåñòèâàëåì ³ ïîáàæàâ çäîðîâ’ÿ, çàäîâîëåííÿ â³ä ñâÿòà, íîâèõ äðóç³â çíàéòè ³ áóòè ã³äíèìè ãîñïîäàðÿìè ñâ çåìë³. À íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçâó÷àëà ï³ñíÿ ïðî Äîáð³âëÿíè ó âèêîíàíí³ Ãàííè Íàâ³ç³âñüêî¿ òà Ìèðîñëàâà Ëóãîôåòà. Íà ñâÿòî ïðèáóëî ÷èìàëî ãîñòåé. Äîáð³âëÿíö³ ùèðî â³òàëè ³ çàõîïëþâàëèñü ñï³âîì ñâ îäíîñåëü÷àíêè, íèí³ çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿íè Íàòà볿 Øåëåïíèöüêî¿ òà ¿¿ êîëåãè Äìèòðà Àíäð³éöÿ. Îáîº ïðàöþþòü ó Êèºâ³ ³ çàâæäè ùèðî â³äãóêóþòüñÿ íà çàïðîøåííÿ – ïîáóâàòè íà òàêîìó ôåñòèâàë³. Íàòàë³ÿ çàâæäè çâîðóøëèâà çóñòð³÷÷þ ³ç ñâî¿ìè çåìëÿêàìè-îäíîñåëüöÿìè. «ß âñ³õ âàñ ùèðî â³òàþ, ðàäà, ùî òóò ìî¿

Ñüîãîäí³ Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà – îïåðíà ñï³âà÷êà. Äëÿ âñ³õ âîíà âèêîíàëà «Ñòî¿òü ãîðà âèñîêàÿ» òà «Íà âóëèö³ ñêðèïêà ãðົ. Äìèòðî Àíäð³ºöü, çäàºòüñÿ, âäðóãå â³äâ³äàâ Äîáð³âëÿíè. ³í íàðîäèâñÿ â áàãàòîä³òí³é ñ³ì’¿, äå îêð³ì íüîãî ï³äðîñòàëî, à çãîäîì ï³øëè â æèòòºâó äîðîãó ùå 12 õëîïö³â ³ ä³â÷àò. Äëÿ íüîãî ï³ñíÿ – òî éîãî äóøà. ³í âëàñíå ÷åðåç ñâîº ñåðöå â³ääຠ¿¿ ëþäÿì. Îáäàðîâàíèé â³ä ïðèðîäè, âðîäëèâèé, æèòòºðàä³ñíèé ³ ñï³âó÷èé. Óëþáëåí³ ï³ñí³ Äìèòðî âèêîíóâàâ ñàì ³ ç Íàòàëåþ. ×óäîâå ïîºäíàííÿ ãîëîñ³â, âèñîêà êóëüòóðà ñï³âó çàïîëîíèëè áàãàòüîõ ãëÿäà÷³â. ϳñëÿ âèñòóïó âîíè ïîâåðòàëèñü äî Êèºâà òâîðèòè äàë³ äîáðî – äàðóâàòè ñâî¿ ï³ñí³, õî÷à Äìèòðî Àíäð³ºöü º äåêàíîì îäíîãî ç ôàêóëüòåò³â

Íàòà볿 Øåëåïíèöüê³é, ÿê³ âèêîíàâö³ – òàê³ ÿê ²ãîð âîíà ïîâåçëà äî ñòîëèö³ Êîãóò, Ñåðã³é Êîñòþê, Êîâáàñåíêî, òà ñâ³òëî â äóøàõ öèõ äâîõ Îëüãà Êóáèøèí, ìîëîäèõ ëþäåé áóäå Íàòàë³ÿ ñïðÿìîâàíî íà äîáð³ Ìàð’ÿíà Ãðàáîâåöüêà, Îëåêñàíäðà ²ë³ùóê. ùîäåíí³ ñïðàâè. Ùå îäíà ìîëîäà ñï³âà- Ìåëîñîì ð³äíîãî êðàþ ÷êà Þë³ÿ Áåãà ³ç Çàë³ùèê³â ñïîâíåí³ áóëè êîëåêòèâè – òàêîæ ïðèºìíî çäèâóâàëà. Þë³ÿ – ùå çîâñ³ì þíà âèêîíàâèöÿ, ÿêà ëèøå çàê³í÷èëà Êè¿âñüêå âèùå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ³ì.Ã볺ðà. Àëå çà âèñëîâîì ¿¿ âèêëàäà÷³â, âîíà òàêîæ ïîäຠâåëèê³ íà䳿, ÿê ñîë³ñòêà ³ íåõàé ì𳿠¿¿ îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíÿòüñÿ. Àêòèâí³ ó÷àñíèö³ «Áåðåãèí³» Îëåíà Ñîðîêà ³ Äàð³ÿ Ñàâê³â ïîäàðóâàëè ï³ñíþ «Ãåé íà ²âàíà, íà Êóïàëà», íàðîäíèé êîëåêòèâ «Ñàäê³â÷àíêà» (êåð.Ìàð³ÿ ÏîСлово має сільський ïàäèí), õîð «Äîáðîголова Степан Гуцуляк. âëÿíè» äóåò ñåñòðè-

Àëå â ìî¿é äóø³ íóðòóþòü ñâ³òë³ ïî÷óòòÿ, áî ñ³ëüñüêèé ôåñòèâàëü óæå âêîòðå â Äîáð³âëÿíàõ çáèðຠ÷èìàëî ëþäó äî ñåáå â ãîñò³. ² êîæåí ç áëàãèìè

ñ³ëüñüê³ ä³â÷àòà. ßê àñü æèòòºäàéíà õâèëÿ îãîðòຠòóò êîæíîãî. Ìîæå òîìó, ùî ÿ íå ïî÷óâ íàð³êàíü íà äîëþ. Êîæåí îçèðàºòüñÿ íà ñâ³é ð³ä, ñâîº êîð³ííÿ ³

Пісню виконують Роксолана та Андріана Миронюки. íàì³ðàìè – ñâî¿ ï³ñí³ âèêîíàòè, ³íøèõ ïî÷óòè. Ùîá ñîâ³ñòü áóëà ÷èñòà ³ ñâ³òëà, áî ï³ñíÿ, ÿê ³ ìîâà, ïåðåäàºòüñÿ ç ðîäó äî ðîäó, â³ä ñåëà äî ñåëà. Ìèðîñëàâ Ëóãîôåò, çà ìèñòåöüêèì ïðîåêòîì ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ öå ùîð³÷íå ñâÿòî, ÿêîñü ñêàçàâ: «Ëþáëþ éîãî âñ³ì ñåðöåì, áî â íüîìó òðàíñôîðìóþòüñÿ íàø³ òàëàíòè. Òóò ïàõíå ë³òîì, âåðáîþ ³ òðàâîþ, ³ íåáîì â îáåðåìêó á³ëèõ õìàð. Íåëåãêî ç³áðàòè ñò³ëüêè êîëåêòèâ³â ç áàãàòüîõ ñ³ë äî íàñ, ó Äîáð³âëÿíè. ² ñüîãîäí³ íå âñ³ ìîãëè é ïðèáóòè, àëå ãëÿíåø, ÿêå ðîçìà¿òòÿ êîñòþì³â, ïî÷óºø ï³ñí³, ³ íà÷å ïî³íøîìó ñïðèéìàºø ñâ³ò». À íà ñöåí³ â óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó âáðàíí³ òà çåëåíèõ â³íî÷êàõ ç ï³ñíåþ «Êâ³òêà – äóøà» âèéøëè äâ³ ñåñòðè÷êè – Ðîêñîëàíà òà Àíäð³àíà Ìèðîíþêè. Ìåëîä³ÿ ó

ìð³º, àáè â³í ðîçðîñòàâñÿ, àáè ìîðàëü áóëà âèñîêîþ. ß áàæàþ, ùîá ó ñ³ì’ÿõ âàøèõ çá³ëüøóâàëîñü ä³òî÷îê, âíóê³â, à ï³ñíÿ óêðà¿íñüêà íå ïåðåñòàâàëà

Заслужена артистка України Наталія Шелепницька. ÷îê ßãíè÷ ³ç Ñàäîê, ³ç Çâåíÿ÷èíà «Âåñåë³ ìîëî-

На світлині: захоплю глядачів піснями хор села Добрівляни.

àíñàìáë³ «Ëþáèñòîê» ( ê å ð . Ã. Í à â ³ ç ³ â ñ ü ê à ) , «Áàðâè», «Äí³ñòåð», «Êàëèíà», ÿê³ çà÷àðóâàëè ïðèñóòí³õ íà ñâÿò³ íàðîäíèìè òà ñó÷àñíèìè ï³ñíÿìè. Êîæåí ç íèõ âèêëàäàâñÿ, ÿê ì³ã, òîìó é çàñëóãîâóþòü íàéùèð³øî¿ ïîäÿêè. À âëàäà ñ³ëüñüêà ïîòóðáóâàëàñü ïðî ïàì’ÿòí³ ñóâåí³ðè äëÿ êîæíîãî êîëåêòèâó-ó÷àñíèêà ³ âèêîíàâöÿ. Íå îá³éøëîñÿ ñâÿòî áåç ñïîíñîð³â òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ìèêîëè Ãóéâàíà, Ìèêîëè Âàùåíêà. Àëå ö³ ùèð³ ïðàãíåííÿ ëþäåé ïðîÿâëÿëèñÿ ç ³í³ö³àòèâè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, ÿêèé âäÿ÷íèé êîæíîìó, õòî â³äãóêíóâñÿ íà éîãî ïðîõàííÿ. Âëàäà ñåëà îö³íèëà é âíåñîê òèõ, õòî áóâ òàê áè ìîâèòè, çà êàäðîì ñâÿòà. Öå çâóêîðåæèñåð Ðîìàí Áîäüî òà Îëåã Êîâàë³â, ìóçè÷í³ êåð³âíèêè ²ãîð Ôåä³ðêî òà Îëåã Ìàðòèí÷óê, ìåòîäè÷íó ï³äòðèìêó íàäàâàâ Âîëîäèìèð Ãèðèëþê. Óñ³ âîíè ñïðèÿëè ïðîâåäåííþ òðàäèö³éíîãî ñ³ëüñüêîãî ôåñòèâàëþ. Було запалено купальське вогнище, тривала допізна забава, гостей пригощали пловом, шашликами, морозивом, соками, квасом та іншими напоями. Знайшлося і пиво, і дещо міцніше. Світлі враження від свята не погасли і у вечірній час, де ще довго бриніла пісня над Дністром. Під місячним небом, під купальськими зорями…

çâó÷àòè», - ñêàçàâ Þð³é Âàñèëüîâè÷. ѳëüñüêèé ãîëîâà Ñòå-

На сцені - народний колектив “Берегиня”.

áàòüêè, ÿê³ òàêîæ íàäçâè÷àéíî ëþáëÿòü óêðà¿íñüêó ï³ñíþ. Âîíè âèêîëèõàëè

Êè¿âñüêîãî àãðàðíîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. Âåëèê³ îáåðåìêè êâ³ò³â

äè÷êè» òà «Âàñèëèõà» ³ç Êîñòðèæ³âêè Çàñòàâí³âñüêîãî ðàéîíó, îêðåì³

Ольга ЛИЧУК


6

№ 59-60 (8049)

u АЛЬМА-МАТЕР

u НАША

Рідна альма-матер, Заліщицька школа ім.О.Маковея, яку ми закінчили у 1967 році. І до якої знову повернулись через 45 років, на традиційну зустріч випускників, шкільних друзів. У цьому домі, коли б ми не заїхали, не зайшли, на нас постійно чекають увага, турбота, любов. Школа – це пристань і гавань, сюди повертаєшся знов із мандрів далеких і плавань. Для нас вона стала рідним домом, навчала жити і здобувати знання. «Здрастуй, школо!» - сказали ми знову. – Сьогодні вклоняємось тобі низько і шлемо найкращі слова привітання, бо ти нашого дитинства колиска». Íåìîâ ó êàçêîâèé ñàä, ìè ùå ðàç çàçèðíóëè ó ðîêè äèòèíñòâà. Ó çàë³ çë³òàëè çàäóøåâí³, ùèð³ ñëîâà, ñïîãàäè, ùî áåíòåæèëè äóìêó, ÷àðóâàëè äóøó. Ó ñåðö³ êîæíîãî ùåì³â ñïîãàä ïðî þí³ñòü. Çäàºòüñÿ, ùå â÷îðà ó á³ëîìó öâ³ò³ áóÿëà âåñíà, à

u НАШІ

çàðàç ìè ñòóïèëè â ë³òî, ùî êîòèòüñÿ â äóøó, äóìêó, äîëþ. Êîæåí ³ç íàñ ìຠì³ñöå ó æèòò³, ñ³ì’þ. Òà áåíòåæíî ñòóêຠñåðöå ïðè çãàäö³ ïðî øê³ëüí³ ðîêè. Ùå ðàç õî÷åòüñÿ ïðîéòèñÿ øê³ëüíèì êîðèäîðîì, ïîñèä³òè çà ñâîºþ ïàðòîþ, çóñòð³òèñÿ â ð³äíîìó êëàñ³. Ìèíàþòü ðîêè çà ðîêàìè, òà ð³äíà øêîëà çàâæäè ç íàìè. Ïðîëóíàâ øê³ëüíèé äçâîíèê, àëå íàñ, òåïåð âæå íå ó÷í³â, à ãîñòåé-âèïóñêíèê³â, â³í êëèêàâ íå íà óðîêè, à ïðîñèâ ïðèãàäàòè øê³ëüí³ ðîêè. Ç îñîáëèâîþ âäÿ÷í³ñòþ, òåïëîòîþ çãàäóâàëè âèïóñêíèêè ïåäàãîã³â Ñ.Ò. Êîñòîãðèçà, Ã.Ñ.Ëóáêîâè÷, Ë.Ê.Þð³é÷óê, Â.Ì.Ïîëÿê³âñüêó, Ð.À.Þð³é÷óêà, Ã.Â.Ñèìîòþê, Í.Â.Ôåäîðöåâó, Ì.Ô. Ò³íÿêîâó, À.Ã.Íåáîæåíê à,

Ã.Ì.Ìàëèøåíêî, Í.ß.Ìåëüíè÷óê. Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè â÷èòåë³â, âèïóñêíèê³â, ÿê³ â³ä³éøëè ó ³÷í³ñòü. Ñòåæêè-äîðîãè âèïóñêíèê³â 1967 ðîêó (à íàñ áóëî ÷îòèðè êëàñè) îá’ºäíàëèñÿ â îäíó ºäèíó, ÿêà ïîâåðíóëà íàñ ó äèòèíñòâî, þí³ñòü, ïðèâ³âøè äî õðàìó íàóêè. Òóò âñå, ÿê êîëèñü: äçâ³íêî ùåáå÷å ä³òâîðà, çàêëîïîòàí³ â÷èòåë³. Òà ìè âæå íå ò³, çà íàìè – äîðîãè æèòòÿ, òàê³ ð³çí³ ³ òàê³ íåëåãê³. ² â÷èòåë³ íàø³ ïîñèâ³ëè, í³õòî íå â ñèëàõ çóïèíèòè ÷àñ. Æèòòÿ íåâïèííî á³æèòü, çàëèøàþ÷è ïðåêðàñí³ ñïîãàäè ïðî äèòèíñòâî, þí³ñòü. ² ÿê öå äîáðå, ùî øëÿõè äî øê³ë çàáóäü-òðàâîþ íå ïîçàðîñòàëè. Çóñòð³÷ áóëà íàäçâè÷àéíî çâîðóøëèâîþ, òåïëîþ. Ïðî

ЗЕМЛЯКИ

Степан ОБОДЯК, випускник 1967 року Заліщицької школи ім.О.Маковея

u

Товстенській бібліотеці проведено годинуспогад, присвячену 65річчю від дня народження Олександра Федоровича Коновця, відомого вченого, науковця у галузах історії та освіти, доктора історичних наук, професора, академіка АН ВШ України, члена Міжнародного Союзу історії і філософії, науки і техніки Наукового товариства імені Шевченка,

У

заслуженого журналіста України. Çíàíèé â³í òàêîæ â Óêðà¿í³ ³ ÿê ïðîâ³äíèé äîñë³äíèê ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî ïðîñâ³òíèöòâà, âåäó÷èé ðàä³îïåðåäà÷ «Äçâîíè Ïðîñâ³òè». Äî Òîâñòîãî ðîäèíà Êîíîâö³â ïåðå¿õàëà íàïðèê³íö³ 50õ ðîê³â. Ç òèõ ï³ð ïîäðóææÿ ³íòåë³ãåíò³â Ôåäîðà ³ Ìà𳿠Êîíîâö³â - áàòüê³â Îëåêñàíäðà - çàëèøèëî ³ äîòåïåð äîáð³ é òåïë³ ñïîãàäè ïðî ñåáå ó ìî¿õ îäíîñåëü÷àí. Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷ î÷îëþâàâ ïàñïîðòíó ñëóæáó Òîâñòåíñüêîãî, à çãîäîì Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó. Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà – ìîÿ óëþáëåíà â÷èòåëüêà, ÿêà íàâ÷àëà ìåíå ³

öå ïîäáàëè äèðåêòîð Çàë³ùèöüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñò. ³ì.Ìàêîâåÿ Ë.Ì.Õðåáòàê, çàâó÷ ç âèõîâíî¿ ðîáîòè Î.Ë.Ñêîðåâè÷, ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð Ë.Ï.Ìîíè÷. Ç õâèëþâàííÿì ìè ñëóõàëè ñëîâà â³ðø³â, ï³ñåíü ó âèêîíàíí³ ó÷í³â Îëüãè Áîðåéêî, Õðèñòèíè Çàðåöüêî¿, Ñîô³¿ Ìàòâ³é÷óê, Àíäð³ÿ Øòèïîâàíîãî, Êàòåðèíè Ïðîöþê, Ìàðèíè Øåãåðè, Àíàñòàñ³¿ Ïîêëÿöüêî¿. Ó ïîäàðóíîê øêîë³ Ìèõàéëî Áëóäíèé â³ä îäíîêëàñíèê³â âðó÷èâ âåëè÷àâó ³êîíó Áîæî¿ Ìàòåð³ Ïî÷à¿âñüêî¿.

ìî¿õ ðîâåñíèê³â ó ìîëîäøèõ êëàñàõ, ³ ÿê³é ìè çàâäÿ÷óºìî çà ìóäðó æèòòºâó íàóêó. Ãîðä³ñòþ Òîâñòîãî ³ ì³ñöåâî¿ øêîëè º Îëåêñàíäð Êîíîâåöü, ÿêèé äîñÿãíóâ âåëèêèõ óñï³õ³â ó íàóö³. Ö³íóºìî éîãî âàãîìèé âêëàä ó â³äðîäæåííÿ ³ñòî𳿠êðàþ, ñòâîðåííÿ ë³òîïèñó êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ðóõó. Ïðàöþâàâ êîðåñïîíäåíòîì ãàçåòè «Êè¿âñüêà ïðàâäà», â³ä 1985 ðîêó – íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ³ñòî𳿠Àêàäå쳿 íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Öåíòðó äîñë³äæåíü íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó òà ³ñòî𳿠íàóêè ³ì. Ã. Äîáðîâà ÍÀÍÓ, ²íñòèòóòó óêðà¿íîçíàâñòâà Êè¿âñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. Äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ë³íãâ³ñòèêè ³ ïðàâà. Ó 2000-2001 ðð. – ïðîôåñîð êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó, êàôåäðè òåî𳿠êîìóí³êàö³¿ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà. Îñíîâíèì íàïðÿìîì éîãî íàóêîâî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó íàóêè, íàóêîâî¿ êîìóí³êàö³¿ â Óêðà¿í³ òà ijàñïîð³, âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà, íàö³îíàëü-

íî¿ íàóêîâî¿ åë³òè. Ó òâîð÷îìó äîðîáêó íàóêîâöÿ ïîíàä 100 ïðàöü, ó òîìó ÷èñë³ 5 ìîíîãðàô³é ³ ïîñ³áíèêè – öå ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ ³ñòî𳿠íàóêè, ³ñòî𳿠³ òåî𳿠íàóêîâî¿ êîìóí³êàö³¿, íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ïðåñè â Óêðà¿í³. Ó 1998-1999 ðîêàõ Î. Êîíîâåöü âèêîíóâàâ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â Êîëóìá³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (ÑØÀ), âèñòóïàâ ç äîïîâ³äÿìè ³ ëåêö³ÿìè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Áåëü㳿, ÑØÀ, Óãîðùèíè, ×åõ³¿. Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ÷àñòî â³äâ³äóâàâ Òîâñòå, äàðóâàâ àâòîðñüê³ ïðàö³ á³áë³îòåêàì, ð³äí³é øêîë³, ìóçåºâ³, çóñòð³÷àâñÿ ç ñâî¿ìè îäíîêëàñíèêàìè, â÷èòåëÿìè. Éîãî æèòòºâà äîðîãà îá³ðâàëàñü ðàïòîâî, 7 ÷åðâíÿ 2010 ð., â 63-ð³÷íîìó â³ö³. Íå çàáóâàþòü íàóêîâöÿ, æóðíàë³ñòà, â÷åíîãî ó ð³äíîìó Òîâñòîìó.  äåíü éîãî íàðîäæåííÿ ó ñåëèùí³é á³áë³îòåö³ ñïîãàäàìè ïðî äîðîãîãî êðàÿíèíà - Î.Êîíîâöÿ ä³ëèâñÿ éîãî îäíîêëàñíèê ³ íàéáëèæ÷èé òîâàðèø Àíäð³é Òèìóñü, â÷èòåë³ – Å.Ï. Êîòóçÿê, Å.É. Áàðèëþê, Ã.Ä. Ñëîáîäÿí òà ³íø³. Ім’я Олександра Федоровича Коновця навічно вписуємо в історію Товстого і Заліщицького краю.

Ольга ТРАКАЛО

СВЯТИНЯ

÷åòâåðî ä³òåé áóëè äëÿ íàñ, ïàëîìíèê³â, â äîðîç³ ïðèêëàäîì âèòðèâàëîñò³, ñòðèìàíîñò³, ìèëîñåðäÿ é ëþáîâ³. Ìîëèòîâí³ ï³ñí³, àêàô³ñòè, ìîëåáí³, âåðâè÷êè ï³äòðèìóâàëè,îõîðîíÿëè é íàäàâàëè íàì ñèë ó äîðîç³, êîëè íåìèëîñåðäíî ïåêëî ñîíöå é ðîç³ãð³òèé àñôàëüò. Çà âñå öå é çà ìîæëèâ³ñòü ïîáóâàòè íà âåëèêîìó â³äïóñò³ â Óëàøê³âöÿõ ìè äÿêóºìî î.²âàíîâ³, ÿêèé ìàéæå ùîð³÷íî îðãàí³çîâóº òàê³ ä³éñòâà. Ñêëàäàºìî òàêîæ ïîäÿêó é î.²ãîðþ ³ç Òîâñòîãî òà éîãî ºìîñò³ Ñâ³òëàí³ çà íàäàííÿ íàì â³äïî÷èíêó, õàð÷óâàííÿ é ï³äòðèìêè â äîðîç³, ÿêó â³í ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ òà ïàëîìíèêàìè çä³éñíèâ ðàçîì ³ç íàìè. Äÿêóºìî é íàñòîÿòåëþ ìîíàñòèðÿ, ³ãóìåíó î.Òåîäîç³þ, áðàòàììîíàõàì, âëàäèö³ Áó÷àöüêîìó Äìèòðó Ãðèãîðàêó, ²ðèíåþ Á³ëèêó, ÿêèé ïðèâ³ç ³ç Ðèìà ìîù³ ²âàíà Õðåñòèòåëÿ é ÷àñòèíêó Õðåñòà, íà ÿêîìó áóëî ðîç³ï’ÿòî ²ñóñà, ÿêèìè íàñ áëàãîñëîâèâ ³ ÿêèì ìè ïîêëîíÿëèñÿ. Âäÿ÷í³ ìè ³ ïàí³ ðåãåíò, ÿêà òàê ãàðíî, ï³ñåííî âåëà âñ³ â³äïðàâè: âå÷³ðí³, í³÷í³ é âðàí³øí³, à òàêîæ íàøîìó ïàðîõó î.Ñòåïàíó çà äóøïàñòèðñüêå áëàãîñëîâåííÿ â äîðîãó. Äÿêóºìî âñ³ì, õòî ìîëèâñÿ ðàçîì ³ç íàìè â ö³ ïðåêðàñí³ ï³äíåñåí³ äí³.

гê 2012 – þâ³ëåéíèé äëÿ íàøî¿ öåðêâè: ìè â³ääàºìî øàíó âåëèêîìó ïàòð³àðõó, íàøîìó çåìëÿêîâ³ Éîñèïó Ñë³ïîìó, ÿêèé ïîíàä óñå ïðàãíóâ çëóêè óêðà¿íñüêèõ çåìåëü â ºäèí³é êàòîëèöüê³é öåðêâ³, çðîñòàííÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äîìîñò³, ïîëåãøåííÿ äîë³, ïîë³ïøåííÿ äîáðîáóòó é ïðîñâ³òè äëÿ íàðîäó. ³í â³ääàâàâ ï³ä îï³êó Ìàòåð³ Áîæ³é óñ³ íàø³ ðîäèíè, âåñü íàø íàð³ä, ìîëèâñÿ çà íàø³ òåðï³ííÿ, ñëüîçè, ðàäîù³, çà ìèð, ëþáîâ òà çëàãîäó â ñóñï³ëüñòâ³. Ïàòð³àðõ çàêëèêàâ ïðèõîäèòè äî Ìàò³íêè Íåáåñíî¿ ³ â ðàäîñò³, ³ â ãîð³, ïîêëîíÿòèñÿ ¯¿ ñâÿòèì ³êîíàì, ÿêèõ òàê áàãàòî íà Óêðà¿íñüê³é çåìë³. Ìè òåæ öüîãî ðîêó ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðèéòè íà ïîêëîí³ííÿ äî ÓËÀØÊÎÂÅÖÜÊί ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ², ÿêà ùå ç ÷àñ³â òàòàðñüêèõ íàá³ã³â áóëà ó âåëèê³é øàí³, ââàæàëè ¯¿ ïðèá³æèùåì íåùàñëèâèõ, îõîðîíîþ ïåðåä æîðñòîê³ñòþ. ÌÀÐ²ß öå – íàøà ìàòè - ëàñêàâà é ìèëîñåðäíà ó âñ³õ íàøèõ ïðîñüáàõ é ïîòðåáàõ, ÂÎÍÀ çö³ëÿº íåäóæèõ ³ êàë³ê. Ìè, ïàëîìíèêè ³ç ñ. ²âàíåÇîëîòå, ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîðó÷èòèñÿ ÌÀÒ²ÍÖ² ÓËÀØʲÂÑÜÊ²É çàâäÿêè äîáðå îðãàí³çîâàíîìó ï³øîìó ïîõîäîâ³, ÿêèé â³äáóâñÿ 6 ëèïíÿ ö.ð. â³ä öåðêâè ñâ.Ïîêðîâè ì. Çàë³ùèêè äî ñ.Óëàøê³âö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì íàñòîÿòåëÿ î.²âàíà. Îòåöü ²âàí, ïàí³ ºìîñòü Ëåñÿ ³ ¿õí³

Від імені паломників с.Іване-Золоте – Орися ГАНДЗЮК

СПОРТ

ßê ìè ³íôîðìóâàëè ó ìèíóëîìó âèïóñêó ãàçåòè, 9 òóð ïåðøîñò³ ðàéîíó â³äáóâñÿ 12 ëèïíÿ ³ ïðèí³ñ òàê³ ðåçóëüòàòè: Êîøèë³âö³-Äîáð³âëÿíè (1:2), Ñîëîíå-Ñàäêè (0:5), Êóëàê³âö³-Äçâèíÿ÷ (1:2), Óñòå÷êî-Çàë³ùèêè (3:0), Ñëîá³äêà-Øèï³âö³ (3:0), Íîâîñ³ëêà-Ëèñ³âö³ (0:9), Âîðâóëèíö³ – âèõ³äí³.  Óñòå÷êó ñï³òêíóâñÿ ë³äåð ïåðøîñò³ – ôóòáîëüíèé êîëåêòèâ ³ç Çàë³ùèê³â, ÿêèé ïðîïóñòèâ àæ 3 ãîëè, íå çàáèâøè æîäíîãî. ϳäòâåðäèëè ñâîº ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³ ë³äåð³â ôóòáîë³ñòè ³ç Ñàäîê, Äçâèíÿ÷à, Ëèñ³âö³â, Óñòå÷ê à, Äîáð³âëÿí. Çíîâó, âêîòðå çàñìóòèëè ñâî¿õ âáîë³âàëüíèê³â ôóòáîë³ñòè ³ç Íîâîñ³ëêè, ÿê³ íà ñâîºìó ïîë³ ïðîïóñòèëè 9 ñóõèõ ì’ÿ÷³â ó ìàò÷³ ç îïîíåíòàìè ç Ëèñ³âåöü. Øèï³âåöüê³ ôóòáîë³ñòè íå ïðèáóëè íà ìàò÷ ó Ñëîá³äêó, â ðåçóëüòàò³ – ÷åðãîâà âòðàòà î÷îê, òîáòî òåõí³÷íà ïîðàçêà 0:3. *** *** *** 10 òóð (³ãðè ïðîéøëè â íåä³ëþ, 15 ëèïíÿ) ïðèí³ñ òàê³ ðåçóëüòàòè: Äîáð³âëÿíèØèï³âö³ - 3:0 (íåÿâêà ãîñòåé), Äçâèíÿ÷-Óñòå÷êî - 1:4, Ëèñ³âö³-Êóëàê³âö³ - 8:2, ÑàäêèÍîâîñ³ëêà – 3:0 (íåÿâêà ãîñòåé), Êîøèë³âö³-Ñîëîíå – 9:2, Çàë³ùèêè – âèõ³äí³. Îñîáëèâî õî÷åòüñÿ â³ä-

Ó íàøîìó æèòò³ íå äóæå ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ çàâæäè ïðèéòè íà äîïîìîãó, ïðîñòÿãíóòè ðóêó ï³äòðèìêè, ÷è ïðîñòî ñêàçàòè òåïë³ ñëîâà. Ó ñêðóòíèé ÷àñ óêðà¿íñüêèõ íåãàðàçä³â òàê³ áëàãîä³éíèêè, ÿê í³êîëè ïîòð³áí³. Áàãàòî ç íèõ ðîçêèäàí³ ïî äàëåêèõ ñâ³òàõ, àëå ñåðöåì ³ äóøåþ ö³ ëþäè çàâæäè æèâóòü òóðáîòàìè ð³äíèõ êðà¿â. Òàêèì º ³ ²ãîð Ìèõàéëîâè÷ Ôåäþê, ùî íàðîäèâñÿ â Çàë³ùèêàõ. Ç äèòèíñòâà ñïîðò áóâ éîãî ïîêëèêàííÿì ³ çàõîïëåííÿì. Õî÷ æèâå â³í ó Ðîñ³¿ ³ º âëàñíèêîì ô³ðìè «Áóäìåòàëîêîíñòðóêö³ÿ», àëå çàâæäè ùèðî â³äãóêóºòüñÿ íà ïîòðåáè ñâî¿õ çåìëÿê³â. Çîâñ³ì íåäàâíî ïðè çóñòð³÷³ ç êåð³âíèöòâîì Çàë³ùèöüêî¿ ÄÞÑØ íàäàâ ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó äëÿ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü. Êîëåêòèâ øêîëè ùèðî äÿêóº ²ãîðþ Ìèõàéëîâè÷ó Ôåäþêó çà ëþäÿíå ñòàâëåííÿ äî ïðîЗ-П О áëåì Çàë³ùèöüêî¿ 29-14 22 ÄÞÑØ. Áàæຠéî29-8 20 ìó ùàñòÿ ³ äîâãèõ 24-14 19 ðîê³â æèòòÿ äàðóº.

ì³òèòè, ùî òóð ñòàâ íàéáàãàòøèì íà çàáèò³ ãîëè, ¿õ áóëî 35 – ðåêîðä ç ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó! Ôóòáîë³ñòè ³ç Óñòå÷êà ó â³äì³ííîìó ñòèë³ çäîáóëè âîëüîâó ïåðåìîãó â Äçâèíÿ÷³ ç ðàõóíêîì 4:1. Ïåðøèé òàéì çàê³í÷èâñÿ ç ðàõóíêîì 0:0, ó äðóãîìó ãîñïîäàð³ âèéøëè âïåðåä, àëå ¿ì íå ñóäèëîñÿ äîâåñòè ìàò÷ äî ïåðåìîãè, ãîñò³ 4 ðàçè «ðîçïèñàëèñü» ó ¿õ âîðîòàõ. Ôóòáîë³ñòè ç Óñòå÷êà â 2 ìàò÷àõ ï³äðÿä çäîáóëè ïåðåìîãè ç âåëèêèì ðàõóíêîì ³ ï³ñëÿ 10 òóðó ââ³éøëè â òð³éêó ë³äåð³â ïåðøîñò³ ðàéîíó. Íà æàëü, íå ïðèáóëè íà ìàò÷ ó Äîáð³âëÿíè ôóòáîë³ñòè ³ç Øèï³âåöü, ó ðåçóëüòàò³ òåõí³÷íà ïåðåìîãà ãîñïîäàð³â 3:0, òàêîæ íåÿâêà ôóòáîë³ñò³â Íîâîñ³ëêè â Ñàäêè ïðèíåñëà òåõí³÷íó ïåðåìîãó ãîñïîäàðÿì. Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ï³ñëÿ 10 òóð³â (ë³äèðóþ÷à ãðóïà ³ àóòñàéäåðè) ìຠòàêèé âèãëÿä: Команда Садки Лисівці Устечко Заліщики Дзвиняч Добрівляни

І 10 10 9 9 10 9

В 7 6 6 6 6 6

Н 1 2 1 1 1 1

П 2 2 2 2 3 2

21-8 23-15 10-12

19 19 10

Солоне Новосілка Шипівці

9 8 9

1 1 0

2 0 1

6 7 8

14-30 3-33 8-33

5 3 1

Петро РАЦИН, член районної федерації футболу, футбольний оглядач «Колоса»

19 ëèïíÿ – ð³÷íèöÿ ç ÷àñó ñìåðò³ íàøîãî äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, òàòóñÿ ³ ä³äóñÿ Ãàçäþêà Ïåòðà Âàñèëüîâè÷à ³ç ñåëà Ñèíüê³â. Íå ñòàëî ëþäèíè ùåäðî¿ äóø³, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 òà ïðàöåëþáíîñò³. Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ ïðàöþâàâ âåòë³êàðåì, éîãî ïîâàæàëè îäíîñåëüö³, îáèðàëè äåïóòàòîì ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Íå ñòèõàþòü á³ëü ³ òóãà ó íàøèõ ñåðöÿõ, áî íàäòî ðàïòîâî Òè â³ä³éøîâ çà ìåæó æèòòÿ. Ëèøå á³ëü, â³÷íèé ³ íåâãàñèìèé, çàëèøèâ íàì, òèì, õòî ëþáèâ Òåáå. Ò³ëüêè ñïîìèí êðຠíàø³ ñåðöÿ. Òåáå íåìà, à ìè íå éìåìî â³ðè, òâ³é îáðàç íå ïîìåðê ³ íå ïîãàñ. Òè ç íàìè â ö³ì ñêëàäí³ì æèòòºâ³ì âèð³, Òè ç íàìè êîæåí äåíü ³ êîæåí ÷àñ. ͳêîëè íå çãàñíå íàøà ëþáîâ, íå çàðîñòå ñòåæèíà äî Òâ ìîãèëè. Ïðîñèìî âñ³õ, ç êèì ïðàöþâàâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ Ãàçäþê, ïðèÿòåëþâàâ, çãàäàòè éîãî äîáðèì ñëîâîì ³ ïîì’ÿíóòè ó ñâî¿õ ìîëèòâàõ, ïîïðîñèòè ó Ãîñïîäà Öàðñòâà Íåáåñíîãî äëÿ íüîãî. ³÷íà ïàì’ÿòü, ìèð ³ ñïîê³é Òâî¿é äóø³. Õàé çåìëÿ áóäå ïóõîì, à íàøà ïàì’ÿòü ïðî Òåáå – â³÷íîþ. З глибоким сумом вся родина – дружина Євгенія, дочка Марія, зять Дмитро, внуки Іра, Саша і Віка


ОГОЛОШЕННЯ такого змісту: «Втрачений державний акт на земельну ділянку серії ЯД № 2 2 3 8 5 5 , зареєстрований 12 грудня 2008 року за реєстраційним номером 010864701144 на прізвище Сторощук Ганна Михайлівна», опубліковане у газеті «Колос» 15 червня 2012 року, вважати недійсним, оскільки держакт знайдено.

u

ВАРТО ЗНАТИ

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, êîòð³ ïðîõîäÿòü ÷åðåç ïîëÿ, ÿê³ îáðîáëÿº ãîñïîäàðñòâî, íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü Ïðàâèë îõîðîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, çàòâåðäæåíèõ Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 4 áåðåçíÿ 1997 ð. ¹ 209. Çàáîðîíÿºòüñÿ â îõîðîííèõ çîíàõ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é: - ñïàëþâàòè ñîëîìó, ñòåðíþ, ñì³òòÿ, î÷åðåò; - ñêëàäóâàòè ñîëîìó òà ³íø³ ìàòåð³àëè; - ïðî¿æäæàòè ÷è ïðàöþâàòè â îõîðîííèõ çîíàõ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é ìàøèíàì ³ ìåõàí³çìàì

u

7

№ 59-60 (8049)

ВИГОТОВЛЯЄ: - âîðîòà ãàðàæí³, áðàìè - äâåð³ ìåòàëåâ³ äî ï³äâàëó - òàìáóðí³ äâåð³ äî ï³ä’¿çäó - ñåêö³¿ îãîðîæ, ãîéäàëêè - ëàâêè òà ³íø³ ìåòàëîêîíñòðóêö³¿

КРЕДИТИ - ДЕПОЗИТИ Кредити надаються без довідки про доходи Àäðåñà: ì.Çàë³ùèêè, ñìò.Òîâñòå, âóë.Óêðà¿íñüêà, âóë.Ñ.Áàíäåðè, áóä.68, áóä.38, îô.15, òåë.:(03554) 2-32-08 òåë.:(03554) 3-52-43

å-mail: samopomich@ukr.net

ПРОДАЄ:

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

- òà ðîçïèëþº õâîéíèé ë³ñ - ìåòàëîïðîêàò â àñîðòèìåíò³ - âàïíî ãàøåíå – á³ëå - ê³ëüöÿ äëÿ êðèíèöü òà âèãðåá³â - öåìåíò Ì-500, á³ëèé öåìåíò - áëîêè ôóíäàìåíòí³. Íàäàºìî ïîñëóãè: - àâòîêðàíîì, åêñêàâàòîðîì.

“САТУРН” ВИГОТОВЛЯЄ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ (А ТАКОЖ АЛЮМІНІЄВІ) ВІКНА ТА ДВЕРІ З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО НІМЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ КОМПАНІЇ “ W I N T E C H ”.

çàãàëüíîþ âèñîòîþ â³ä ïîâåðõí³ çåìë³ ïîíàä 4,5 ìåòðè ç âàíòàæåì àáî áåç íüîãî. Âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ îõîðîíí³ çîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ óçäîâæ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é ïî îáèäâ³ ñòîðîíè â³ä êðàéí³õ ïðîâîä³â: 2 ìåòðè – 220  – 380 Â; 10 ìåòð³â – 10 êÂ; 15 ìåòð³â – 35 êÂ; 20 ìåòð³â – 110 êÂ; 30 ìåòð³â – 330 êÂ; 40 ìåòð³â – 750 êÂ. Ïî ïåðèìåòðó òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é – íà â³äñòàí³ 3 ìåòð³â â³ä îãîðîæ³ àáî ñïîðóäè. Ó ì³ñöÿõ îáðîá³òêó ãðóíòó, äå ðîçòàøîâàí³ åëåêòðîîïîðè, íå ìîæíà ï³ä’¿æäæàòè áëèæ÷å 1 ìåòðà äî îïîð ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïàä³ííÿ îïîð òà óðàæåííÿ åëåêòðîñòðóìîì. Василь ЄМЧУК, начальник Заліщицького РЕМ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ : тел.2-12-54, 2-13-54, 0972838725, м.Заліщики, вул.40 років Перемоги, 4, СТ “АГРОБУД”.

ПРОДАЄМО В КРЕДИТ Найкраще співвідношення ціни та якості. Наша адреса: м.Заліщики, вул. С.Бандери, 102, магазин “Торговий центр”, тел.: (03554) 2-13-44, 4-15-62, 2-25-52.

 

10 зни % жка !

 

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ, РАДИТЬ, ЗАСТЕРІГАЄ

НАША АДРЕСА: м.ЗАЛІЩИКИ, вул. 40 років Перемоги, 31 а, ТЕЛ.: (03554) 2-32-56; 099 6089406.

Ðîáîòà ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿ Рùîäî ïîïåðåäæåííÿ ñêîºííÿ çëî÷èí³â â³äíîñíî ñàìîòí³õ îñ³á ïîõèëîãî â³êó ïîñò³éíî íà êîíòðîë³ êåð³âíèöòâà. Ç ïî÷àòêó 2012 ðîêó ñòîñîâíî ïðåñòàð³ëèõ îäèíîêèõ îñ³á çëî÷èí³â âèÿâëåíî íå áóëî. ijëüíè÷íèìè ³íñïåêòîðàìè çä³éñíþþòüñÿ ïîêâàðòèðí³ îáõîäè ñàìîòí³õ ãðîìàäÿí ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òàêèõ, êîòð³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Çàë³ùèöüêèé â³ää³ë âíóòð³øí³õ ñïðàâ ðàäèòü ñàìîòí³ì îñîáàì ïîõèëîãî â³êó íå â³ä÷èíÿòè äâåð³ íåâ³äîìèì ëþäÿì. Íàäì³ðíà äîâ³ðëèâ³ñòü - âàø ïåðøèé âîðîã. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âåëè÷åçíèõ âòðàò ìîãëî á íå áóòè, ÿêáè ñàìà æåðòâà ïðîÿâèëà

òð³øêè îáåðåæíîñò³. Êîëè âàøó äîì³âêó â³äâ³äàëà íåâ³äîìà îñîáà ³ ï³ä áóäüÿêèì ïðèâîäîì ïðîñèòü ïîæåðòâóâàòè ê³ëüêà ãðèâåíü, ÷àñòî öå áóâຠçâè÷àéíîþ âèãàäêîþ. Á³ëüø³ñòü ëþäåé äຠëåãêî ñåáå îáøóêàòè. Êîëè àã³òóþòü ïîæåðòâóâàòè ãðîø³, ð³äêî õòî äîäóìàºòüñÿ ïåðåâ³ðèòè, ÷è íàñïðàâä³ öå òàê. Çàïàì'ÿòàéòå: ïîæåðòâóâàííÿ òðåáà âíîñèòè òàì, äå âè öüîãî îñîáèñòî õî÷åòå. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïîñëóãàìè íåçíàéîìö³â äëÿ ïðèäáàííÿ äåô³öèòíèõ òîâàð³â, ðîçâ'ÿçàííÿ ïèòàííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ ïðîïèñêè, îòðèìàííÿ æèòëà, âñòàíîâëåííÿ òåëåôîíó ³ ïîä³áíèõ ïîñëóã. Êîëè âàì ïðîïîíóþòü âèã³äí³ óìîâè, çíà÷í³ â³äñîòêè ï³ä

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÒçΠ«ÅÄÅÌ – Ô», ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 48663, Òåðíîï³ëüñüêà îáë., Çàë³ùèöüêèé ð-í, ñ.Ñèíüê³â, âóë. Öåíòðàëüíà, 1. Äèðåêòîð Ãîðäàø ³êòîð Âàñèëüîâè÷. 2. ̳ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè) - â ñåë³ Ñèíüê³â. 3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): Òåïëè÷íèé êîìïëåêñ â ñ. Ñèíüê³â Çàë³ùèöüêîãî ð-í Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ ç³ ñõîäó, çàõîäó ³ ï³âäíÿ - ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³; ç ï³âíî÷³ - äîðîãà. 4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âåäåííÿ ï³äñîáíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, â³äêðèòòÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. 5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿: çåìåëüíèõ 22,8ãà, ñèðîâèííèõ ïðèðîäíèé ãàç - ÿê àëüòåðíàòèâíå ïàëèâî äèçåëüíå; åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî) - ïðèðîäíèé ãàç - åëåêòðîåíåðã³ÿ - çã³äíî ÒÓ , âîäíèõ 1200 ì êóá./äîáó 438 òèñ.ì êóá./ð³ê, òðóäîâèõ - 120 ÷îë. 6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íå âèìàãàºòüñÿ. 7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè - ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü ïðîâîäèòè çã³äíî ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

«К О Л О С» - Заліщицька районна газета. Видається українською мовою щоп’ятниці koloszal@inbox.ru Матеріали з позначкою (Р) чи (*) оплачені згідно з чинним законодавством України.

ïîçè÷åí³ ãðîø³, ìèòòºâèé âèãðàø, çàâæäè ïàì'ÿòàéòå: áåçïëàòíèé ñèð ìîæå áóòè ò³ëüêè â ìèøîëîâö³. Áóäüòå îáåðåæí³ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè íåçíàéîìåöü ðîçïîâ³äຠâàì, ùî éîãî ïîïðîñèëè âàø³ ñóñ³äè ùîñü äëÿ íèõ ïðèäáàòè ³ ïðîñèòü âàñ îïëàòèòè ïîñëóãè. Íà ïîðîç³ êâàðòèðè í³êîëè íå ï³äïèñóéòå äîêóìåíòè. Íå ãðàéòå â àçàðòí³ ³ãðè, ç ³ðîí³ºþ ñòàâòåñÿ äî ìèòòºâîãî âèãðàøó, êîëè éîãî ðîçì³ñòèëè íà ðåêëàìí³é øïàëüò³ ãàçåòè. Òàì, äå ìîâà çàõîäèòü ïðî îïëàòó, âäóìàéòåñü, ÷è âèã³äíî öå äëÿ âàñ, àäæå ñïîñîáè âèäóðþâàííÿ ãðîøåé íàéð³çíîìàí³òí³ø³. Ірина МЕНДИК, інспектор по РН та ГФ РВ УМВС

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòî𳿠çà âàð³àíòàìè: çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêòíîãî îá'ºêòà ³íæåíåðíèìè ìåðåæàìè, âîäîçàá³ð ç ð³÷êè Äí³ñòåð. 9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: íåãàòèâíîãî âïëèâó ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü íå ÷èíèòü, ïîâ³òðÿ ïðè ñïàëþâàí³ ãàçó - âèêèäè â ïîâ³òðÿ àçîòó ä³îêñèä, âóãëåöþ îêñèä, ðòóòü, ìåòàí, âîäíå-ñêèä ñò³÷íèõ âîä ó êàíàë³çàö³þ 65 ì êóá. /äîáó ³ íà î÷èñí³ ñïîðóäè GLARA C. Ãðóíò óòâîðåííÿ ò.â., ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè - íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ïðèëåãë³ òåðèòî𳿠íå ÷èíèòü; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) - íåãàòèâíîãî âïëèâó íå áóäå; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå íà æèòëîâî-öèâ³ëüí³ îá'ºêòè - íå âïëèâàº. 10. ³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåíèÿ: çá³ð ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ îðãàí³çóâàòè ó çàêðèòèé ñì³òòºçá³ðíèê ç âèâîçîì íà ñì³òòºçâàëèùå çã³äíî äîãîâîðó. 11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: âèêîíàòè çã³äíî ÄÂÍ À.2.2-1-2003. 12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ - ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâó ãàçåòó. Çàìîâíèê ÒçΠ“ÅÄÅÌ-Ô” - Ãîðäàø Â.Â. Ïðîåêòóâàëüíèê ÏÏ “ÀÐÒ-ÁÓÄ” - Àíäðåºâà À.Ï.

Наш р/рахунок 26004198767 у РАЙФФАЙЗЕН БАНК “АВАЛЬ” (м.Київ),

МФО 380805, КОД 02475256. Адреса: Редакція газети “Колос”, вул. І.Франка, 6, м.Заліщики, 48600 Реєстраційне свідоцтво ТР №313, 16.10.2001р. Наклад 3215 прим. Передплатні індекси: 61356, 91090

ПРОДАЮТЬСЯ В МІСТІ ЗАЛІЩИКИ по вул. 40 років Перемоги,6: 2 і 3-кімнатні квартири у новозбудованому житловому будинку; гаражі. Звертатися за тел.: 2-32-56 або моб. 0996089406.

*У м.Заліщики по вул.С.Бандери, 85а/37 продається 3-кімнатна квартира. Є підвал, гараж. Звертатися за тел.2-11-14 або моб. 098 0034803. *Продається будинок по вул.Чорновола, на Сонячному масиві. Телефонуйте: 067 5894610. *Терміново і недорого в центрі м.Заліщики, вул.Шевченка, продається однокімнатна квартира. Ціна договірна. Тел. 096 6764959. *Продається житловий будинок в м.Заліщики, вул.Лисенка,11в. Ціна договірна. Звертатися: 096 9509017. *Втрачений державний акт на земельну ділянку серії ЯА №193675 на прізвище Юрчишин Петро Миколайович, зареєстрований 15 вересня 2004р. за №010464703166, вважати недійсним. *Втрачене посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни серії Д № 124481 на прізвище Крушельницька Лідія Юліанівна, с. Гиньківці, видане управлінням праці та соціального захисту населення Заліщицької РДА 1 січня 2006р., вважати недійсним.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК» (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü, Çàë³ùèöüêèé ðàéîí, ñ. Äçâèíÿ÷, âóë.Ïðîìèñëîâà, 3, êîä ªÄÐÏÎÓ - 32166263) ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ êîòåëüí³ Òîâñòåíüñüêî¿ ðàéîííî¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ çà àäðåñîþ: Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü, Çàë³ùèöüêèé ðàéîí, ñìò. Òîâñòå, âóë.Ðîá³òíè÷à, 1.  êîòåëüí³ äëÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ Òîâñòåíñüêî¿ ðàéîííî¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ âñòàíîâëåíî òâåðäîïàëèâíèé êîòåë ìàðêè «KALVIS – 250» íîì³íàëüíîþ òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ 250 êÂò. Âèä ïàëèâà – äðîâà, â³äõîäè äåðåâèíè, áðèêåòè ç òèðñè ³ òîðôó, êàì’ÿíå âóã³ëëÿ. Ïåðåâèùåíü ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ïðè ñïàþâàíí³ ïàëèâà íåìàº. Çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ó ì.Çàë³ùèêè, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15á, Çàë³ùèöüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë.. (03554) 2-11-78, 2-16-78. ÒЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ТЕРНОПІЛЬКОМУНЕНЕРГО» ìຠíàì³ð âíåñòè çì³íè äî äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè êîòåëåíü Çàë³ùèöüêîãî òåïëîðàéîíó, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì.Çàë³ùèêè, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî,10 òà âóë.Ãðóøåâñüêîãî,1 (ïðîììàéäàí÷èê ¹1). Çì³íè âíîñÿòüñÿ ó çâ’ÿçêó ³ç âèêîðèñòàííÿì â êîòåëüí³ àëüòåðíàòèâíîãî ïàëèâà – â³äõîä³â äåðåâèíè. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä ïðîöåñó âèðîáëåííÿ òåïëà ñòàíîâëÿòü 5,275 ò/ð³ê. Ïðîâåäåíà ðåæèìíà íàëàäêà òà åêîëîãîòåïëîòåõí³÷í³ âèïðîáóâàííÿ êîòë³â. Ïåðåâèùåíü òåõíîëîã³÷íèõ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ó ïðîöåñó âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íåìàº. Çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Çàë³ùèêè, âóë.Ñ.Áàíäåðè,15á, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ÷àñó îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ:

Редактор О.І. ДЯКІВ

Ольга МЕЛЬНИК, заступник редактора відповідальний секретар ......................2-18-69 Галина КОРЧЕВСЬКА, заввідділом суспільно-політичного життя................2-11-42 Ігор ІВАНСЬКИЙ, фотокореспондент 2-12-43 Бухгалтерія..................................................2-18-69

Висловлювані авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Згідно Закону “Про пресу в Україні” редакція зберігає за собою право редагувати та скорочувати подані текстові оригінали, які не рецензуються і не повертаються. Листування з читачами - лише на сторінках газети. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Рекламодавці самостійно відповідають за зміст рекламних блоків, за збереження авторських прав та прав третіх осіб.

Газета видрукувана у друкарні ТОВ “Буковинський видавничий дім” (м.Чернівці, вул. Прутська, 29, тел. 52-20-77). Чергова по номеру

Галина КОРЧЕВСЬКА. Комп’ютерна верстка Євгенія МУРЗА. Комп’ютерний набір - Марія РЕХТЕЦЬКА. Коректор - Ірина ІВАНСЬКА.


8 u

№ 59-60 (8049)

МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ

ìèòèñü ç ì³ñòîì òà éîãî ³ñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè, â³äâ³äàòè ³ñòîðè÷íèé çàìîê ³ êîñòåë â ì. Áæåã, ³ç çàõîïëåííÿì îãëÿíóòè ð³çí³ âèäè äèçàéíó ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê, ïîáà÷èòè ð³çíîïëàíîâ³ñòü çàõîïëåíü æèòåë³â ì³ñòà òà íàâêîëèøí³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â (â³ä âåëîñïîðòó äî ê³ííèõ âèñòóï³â). Ó ÷àñ ïåðåáóâàííÿ äåëåãàö³¿ íàìè îï³êóâàëèñÿ âæå íàø³ äàâí³ äðóç³ - Ãîëîâà ðàäè ì³ñòà Íàìèñë³â ßðîñëàâ ²âàíèùóê, êåð³âíèê ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Àðêàä³óø Îëåêñÿê, äèðåêòîð ñï³ëêè øê³ë ð³ëüíè÷èõ ßöåê Ϻòðîøåê. Âñ³ âèñòóïè ó÷àñíèê³â àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ «Õë³áîäàðè» ñïðèéìàëèñÿ íàä-

Успішні виступи під час урочистостей в м. Намислів.

У рамках співпраці між ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» та спілкою шкіл рільничих м.Намислів з 21 по 25 червня 2012 року відбулась поїздка делегації коледжу в складі викладачів та студентів у Польщу. Ó ðàìêàõ äàíî¿ ïî¿çäêè, ÷ëåíè äåëåãàö³¿, à öå â îñíîâíîìó àêòèâí³ ó÷àñíèêè àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ «Õë³áîäàðè», ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñü ç ïåäàãîã³÷íèì òà ñòóäåíòñüêèì êîëåêòèâàìè ñï³ëêè øê³ë ð³ëüíè÷èõ, ïîáóâàòè â àóäèòîð³ÿõ ³ âèñòóïèòè ç êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ. Ðàçîì ç òèì, â ö³ äí³ ï³ä ïàòðîíàòîì ñòàðîñòè Þë³àíà Êðóø³íñüêîãî ³ áóðãì³ñòðà ì. Íàìèñë³â Êøè-

u

øòîôà Êóõ÷èíñüêîãî â³äáóëîñü ï³äïèñàííÿ îô³ö³éíî¿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ äâîìà íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Ó çâåðíåíí³ ñòàðîñòè ïîâ³òó Íàìèñë³â â³ä 22 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó äî äèðåêòîðà êîëåäæó ïðîçâó÷àëè ñëîâà: «Ìàþ ùèðó íàä³þ, ùî ñüîãîäí³øíÿ óðî÷èñò³ñòü ï³äïèñàííÿ óãîäè ì³æ Çàë³ùèöüêèì àãðàðíèì êîëåäæåì òà Ñï³ëêîþ øê³ë ð³ëüíè÷èõ â Íàìèñëîâ³ º îäíî÷àñíî ïî÷àòêîì äðóæáè ³ ñï³âïðàö³ ì³æ ãðîìàäàìè Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó ³ ïîâ³òó Íàìèñë³â. Áàãàòüîõ ìåøêàíö³â íàøîãî

ïîâ³òó ïîâ’ÿçóþòü ³ç Çàë³ùèöüêèì êðàºì ðîäèíí³ çâ’ÿçêè òà ñï³ëüíà ³ñòîð³ÿ, áëèçüê³ñòü êóëüòóð ³ ìåíòàëüíîñò³ íàðîä³â. Öå äîáðà îñíîâà äëÿ íàñòóïíîãî ïàðòíåðñòâà ³ ñï³âïðàö³. Òîìó ÿ âïåâíåíèé ó ìàéáóòíüîìó ñï³âïðàö³ ì³æ íàøèìè äâîìà øêîëàìè ïî óäîñêîíàëåííþ íàâ÷àííÿ ìîëîä³ ³ ñï³ëüíîìó ðîçâèòêó». Ó íàñòóïí³ äâà äí³, êð³ì êîíöåðòíèõ âèñòóï³â âîêàë³ñò³â, òàíöþðèñò³â òà õîðèñò³â íà óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè Äí³â Íàìèñëîâà, â³äêðèòòÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó òà â êîñòåë³ íàéñâÿò³øîãî ñåðöÿ Õðèñòîâîãî Ïðæåøî-

НА НИВІ ОСВІТИ

çâè÷àéíî òåïëî ³ â öüîìó ïðîôåñ³îíàë³çì³, ÿêèé ïðîäåìîíñòðóâàëè ïîëüñüêèì

Емоційно духовний виступ у костелі.

Наталії Василівні Побігун із міста Заліщики виповнилось 65 років. Âàø þâ³ëåé – ùàñëèâà äàòà, ³ ñóìí³âàòèñü òóò íå ñë³ä. Íåõàé ñüîãîäí³ íàø³ ïðèâ³òàííÿ ó ñåðö³ Âàøîìó çàëèøàòü äîáðèé ñë³ä. Îòîæ ïðèéì³òü íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ íà áàãàòî ë³ò. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ñåðåä ëþäåé, Íàéêðàù³ âñ³, ùî äî âïîäîáè êâ³òè Äàðóºì Âàì ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü. Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè ó ïîì³÷ áóäå, À Ìàòè Áîæà áåðåæå â³ä çëà. Áàæàºì Âàì óäà÷³ é ñèëè, Ðàäîñò³ çåìíî¿ ³ òåïëà. Íåõàé àíãåë Áîæèé çàâæäè ïîðó÷ êðîêóº, À Ãîñïîäü ùàñëèâå ìàéáóòòÿ äàðóº. Çà Âàøó íàóêó, ëþáîâ’þ ç³ãð³òó, ö³ëóºìî Âàø³ ðóêè, í³æíî ïðèãîðòàºìî, äîáðà Âàì, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áàæàºìî. Ó Ãîñïîäà áëàãàºì âñ³ äëÿ Âàñ ùîäåííî äîáðîãî çäîðîâ’ÿ ³ áëàãîñëîâåííÿ. З повагою – чоловік Петро, дочки Таня і Світлана, зять Сергій, внуки Юля, Владик, Тарас.

˳òî ó âñ³õ àñîö³þºòüñÿ ç òåïëîì, õîðîøèì íàñòðîºì ³, áåçïåðå÷íî, ë³òí³ì â³äïî÷èíêîì. Ñàìå â öåé ÷àñ áàòüêè íàìàãàþòüñÿ ÿêíàéá³ëüøå ïîäáàòè ïðî çäîðîâ’ÿ ñâ äèòèíè. Á³ëüø³ñòü øêîëÿð³â Çàë³ùàíùèíè ïåðåáóâàëî â ïåðøèé ì³ñÿöü ë³òà ó ïðèøê³ëüíèõ îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ. Àëå, ÿê â³äîìî, â³äïî÷èíîê ïîâèíåí áóòè íå ëèøå ïðèºìíèì, àëå é êîðèñíèì. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé ó ïðèøê³ëüíîìó òàáîð³ «Ïåðëèíà», ùî ãîñòèííî â³ä÷èíèâ äâåð³ Çàë³ùèöüêî¿ ã³ìíà糿, ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â: ïåðåãëÿä ê³íîô³ëüì³â, îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³é, ïîõîä³â, çìàãàíü, êàðàîêå, «âåñåë³ ñòàðòè», «âåñåë³ ðîçìàëüîâêè», òàêîæ â³äïî÷èíîê ó ïàðêîâèõ çîíàõ ì³ñòà. ², çâè÷àéíî, ïîâç óâàãó â³äïî÷èâàëüíèê³â íå ïðîéøëè äåðæàâí³ ñâÿòà, çîêðåìà, Äåíü Êîíñòèòóö³¿. ijòè âçÿëè ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ïðèñâÿ-

âà, ó÷àñíèêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè ñó÷àñíèé ïëàâàëüíèé áàñåéí, ïîçíàéî-

ãëÿäà÷àì, îñîáëèâà çàñëóãà êåð³âíèêà àíñàìáëþ òà õîðîâî¿ ãðóïè Ñ. Òàðàñåâè÷, êåð³âíèêà òàíöþâàëüíî¿ ãðóïè Ë. Âèëêè, êîíöåðòìåéñòåðà Î. Ìàðòèí÷óêà. Îñîáëèâî òåïëèìè ³ ùèðèìè áóëè ñëîâà âäÿ÷íîñò³ êñüîíäçà êîñòåëó òà ÷ëåí³â ïàðàô³¿, äå êîëåäæ³âñüê³ àðòèñòè âèñòóïèëè ç äóõîâíîþ êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ. Ìè ùå ðàç ïåðåêîíàëèñÿ â òîìó, ùî íàñ ºäíຠíå ò³ëüêè ªâðî-2012, àëå é áàãàòî ñï³ëüíîãî â êóëüòóðíîìó, ³ñòîðè÷íîìó, îñâ³òíüîìó ïëàíàõ. Ðîçâèòîê ð³çíîïëàíîâèõ ôîðì ñï³âïðàö³ º íàäçâè÷àéíî êîðèñíèì ³ âçàºìî çáàãà÷óþ÷èì äëÿ îáîõ ñòîð³í. Ïðèíàã³äíî, âèñëîâëþºìî âäÿ÷í³ñòü çà òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ ïî¿çäêè ÏÏ «Îñòàï÷óê» òà âîä³ÿì Îäàéñüêîìó Ñòåïàíó òà Ñþðêàëî Ðîìàíó. Володимир ГЛОВА, директор коледжу

÷åíèõ Äíþ çàõèñòó ä³òåé, ð³çíîìàí³òíèõ çìàãàííÿõ äî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012, ó ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ ªâðîïè, ïðîâåëè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ìåäèöèíè òà îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³. 9 ÷åðâíÿ ã³ìíàçèñòè â³äâ³äàëè ì³æðåã³îíàëüíèé åòíîãðàô³÷íèé ôåñòèâàëü «Äæóðèí-ôåñò», íà ÿêîìó äèòÿ÷èé çðàçêîâèé àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ «Ïåðâîöâ³ò» (êåð³âíèêè Ëàðèñà Âèëêà òà Çîÿ Øìèãëèê) ïðåäñòàâëÿâ íàø ðàéîí. óìíàçèñòè ïðîòÿãîì òèæíÿ â³äïî÷èâàëè â ì³æíàðîäíîìó òàáîð³ â Òåðåáîâë³, ÿêèé áóâ îðãàí³çîâàíèé çà ñïðèÿííÿ âîëîíòåð³â Êîðïóñó Ìèðó (êîîðäèíàòîð ²ðèíà Ëó÷èí). ijòè íàáðàëèñÿ íå ëèøå ïîçèòèâíèõ åìîö³é, à é ïðàêòèêóâàëèñÿ â çíàííÿõ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Çàë³ùèöüêà ã³ìíàç³ÿ ñï³âïðàöþº ç³ øêîëîþ-ïàðòíåðîì ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. Óñ³ çàõîäè ïðîâîäÿòüñÿ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Íàâ÷àéìîñÿ ðàçîì» (êîîð-

äèíàòîðè - Îëåêñàíäðà Âîé÷èøèí, äèðåêòîð ã³ìíà糿, òà Àéåí Ëåòò). 28 ÷åðâíÿ êîìàíäè þíèõ áàñêåòáîë³ñò³â ç Óêðà¿íè (òðåíåðè Áîðèñ Áåçóøêî òà Ñâ³òëàíà Ñòàñþê) òà Àíã볿 (òðåíåð Ëþ³ñ Õîêë³) çìàãàëèñÿ â ðåæèì³ online, à âáîë³âàëüíèêè ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ êîìàíä ç äîïîìîãîþ ïðîãðàìè Skype. Ìîðå âðàæåíü, ïåðåæèâàíü, ãó÷í³ ðàõóíêè çàáèòèõ ì’ÿ÷³â ç îáîõ ñòîð³í íàïîâíþâàëè ñïîðòèâí³ çàëè. Ìè ïåðåìîãëè! Íåçàáóòí³ âðàæåííÿ çàëèøóòüñÿ é ó òèõ, õòî ïî¿õàâ â³äïî÷èâàòè â «Ðîìàøêó». Ìàëüîâíè÷à ì³ñöèíà, íà ÿê³é ðîçì³ùóºòüñÿ òàá³ð, ñâ³æå ïîâ³òðÿ, ë³ñ, Äæóðèíñüêèé âîäîïàä – âñå öå äîäàñòü íîâèõ ñèë òà åíåð㳿 íàøèì ä³òÿì. Ìàéæå âñå ë³òî ùå ïîïåðåäó, òîæ ó íàøèõ ä³òåé áàãàòî ùàñëèâèõ ìèòòºâîñòåé â³äïî÷èíêó: ³ç ïîñì³øêîþ ïðîá³ãòèñÿ ïî ðîñÿí³é òðàâ³, çàáèòè ãîë ó âîðîòà ñóïåðíèêà, çàíóðèòèñÿ â ïðîõîëîäíó ð³÷êó, â³äïî÷èòè ç áàòüêàìè íà áåðåç³ ìîðÿ, ó òàáîð³. Ïîáàæàºìî ¿ì ãàðíîãî íàñòðîþ, ïðèºìíèõ êàí³êóë, ñÿþ÷èõ ïîñì³øîê òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é.

Зоряна КОПИЧИНСЬКА, заступник директора гімназії з виховної роботи

Міська рада, міськвиконком, депутати міської ради вітають з ювілеєм – 40-річчя з дня народження директора Заліщицького житлово-комунального підприємства Романа Ігоровича ВЕРХОЛУ. Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ, ïë³äíî¿ ïðàö³, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî òåïëà. Õàé äîëÿ çàâæäè áóäå ùåäðîþ âèíàãîðîäîþ çà äîáð³ ñïðàâè, çðîáëåí³ Âàìè. Áàæàºìî äîáðà ³ äîâãîë³òòÿ, ó êîæí³é ñïðàâ³ õàé ùàñòèòü, â³ê ùåäðèé, ÿê êàëèíîâå ñóöâ³òòÿ, ó çëàãîä³ ³ ðàäîñò³ ïðîæèòü. Õàé äîëÿ áóäå, ÿê âîëîøêà â æèò³, äóøà õàé áóäå çàâæäè ìîëîäà, â³ä ñîíöÿ – çîëîòà, à â³ä íåáåñ – áëàêèò³, õàé îáìèíàþòü ãîðå ³ á³äà. Õàé Ìàò³ð Áîæà Âàñ îõîðîíÿº, â äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà, ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ'ÿ ïîñèëຠíà ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà.

У липні відзначили свій піввіковий ювілей Світлана Петрівна Золота – бібліотекар с. Шипівці та 55-річчя від дня народження - Пашкевич Марія Петрівна – завідуюча бібліотекою-філією смт.Товсте. З цієї нагоди засилаємо сердечні вітання і побажання міцного здоровя – найбільшого скарбу земного, щедрих Божих ласк, ревної опіки Ангела – охоронця. У Вас минає славна дата, Прожито стільки щедрих днів! Отож, дозвольте привітати І побажати сотню літ. Хай сонце світить Вам завжди, Роки ніколи хай не старять І не приносять в дім біди. Хай сила завжди прибуває, До серця смуток не спішить, Хай завжди люди поважають І Бог життя благословить. З повагою – відділ культури і туризму райдержадміністрації

Газета "Колос", № 59-60 від 20 липня 2012 року  

Проект "Заліщики online" http.//zal.te.ua/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you