Page 1

 

koloszal@inbox.ru

        СПIВЗАСНОВНИКИ:

Залiщицька районна рада, Залiщицька райдержадмiнiстрацiя, Залiщицька міська рада, трудовий колектив редакції

Виходить з 24 лютого 1940 року

№ 11-13 (8002) Цiна вроздрiб -1 грн. u

Á˲Ö-²ÍÔÎÐÌ

u

ÔÎÒÎÀÍÎÍÑ

³äáóëàñÿ ï³äñóìêîâà ìåäè÷íà ðàäà, íà ÿê³é îáãîâîðåíî ðîáîòó ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó çà 2011 ð³ê ³ çàâäàííÿ íà 2012. ²ç çâ³òîì âèñòóïèâ ãîëîâíèé ë³êàð ÖÊÐË Âàñèëü Ðîìàíþê, à â îáãîâîðåíí³ ¿¿ âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ðàéîíó Âàëåð³é Êðàñí³êîâ, ðàéîííèé êàðä³îëîã ²ðèíà Õîìèøèí, íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìèõàéëî Áóðòíÿê òà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ Ñòåïàí Êîá³ñ. Ðîçìîâà áóëà ö³êàâîþ, íåòðàäèö³éíîþ ³ç ïåâíèì â³äò³íêîì ðåçîíàíñíîãî ìàéáóòíüîãî. Àëå äîêëàäí³øå ïðî öå ÷èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³. Ñâ³òëèíè ²ãîðÿ ²ÂÀÍÑÜÊÎÃÎ.

Ó Òåðíîïîë³ â³äêðèòî â³çîâèé öåíòð. Âèñòóïàþ÷è ç ö³º¿ íàãîäè, Ãåíåðàëüíèé êîíñóë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Ëüâîâ³ ßðîñëàâ Äðîçä çàçíà÷èâ, ùî â³äòåïåð ïîë³ïøàòüñÿ êîíòàêòè æèòåë³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ç Ïîëüùåþ. ßê åêñïåðèìåíò – ââîäèòüñÿ â³çà äëÿ çä³éñíåííÿ ïîêóïîê, äëÿ ÿêî¿ íå ïîòð³áíî çàïðîøåííÿ ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè. Âîíà äàºòüñÿ íà ñ³ì äí³â ³ ÿêùî òîé, õòî ïîìàíäðóâàâ çà ïîêóïêàìè, ïðèâåçå ³ìåííèé òîâàðíèé ÷åê, òî çìîæå â³äêðèòè øåíãåí-â³çó íà ð³ê. Òåïåð òåðíîïîëÿíàì íå äîâåäåòüñÿ ê³ëüêà ðàç³â ¿õàòè äî Ëüâîâà ÷è Ëóöüêà ³ âèñòîþâàòè òàì ó äîâãèõ ÷åðãàõ. Ó òåðíîï³ëüñüêîìó öåíòð³ ïðàöþº äåâ`ÿòü â³êîí, â³çó îá³öÿþòü îôîðìèòè çà ï`ÿòü äí³â. Íèí³ çà êîðäîíîì ïðàöþþòü äî 200 òèñ. æèòåë³â îáëàñò³. Ùîðîêó âîíè íàäñèëàþòü ïðèáëèçíî ï³âì³ëüÿðäà ºâðî, ÿê³ âëèâàþòüñÿ â åêîíîì³êó îáëàñò³. Àëå òðåáà ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, àáè íàø³ ëþäè ìàëè ðîáîòó âäîìà, à çà êîðäîí ¿çäèëè ÿê òóðèñòè. ³äêðèòòÿ â³çîâîãî öåíòðó â îáëàñò³ äàñòü çìîãó íàëàãîäæóâàòè ò³ñí³ø³ êîíòàêòè ç ïîëüñüêèìè ì³ñòàìèïîáðàòèìàìè. Òåðíîï³ëüñüêèé â³çîâèé öåíòð ñòàâ òðåò³ì ï³ñëÿ Ëüâ³âñüêîãî òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî. Çâîðîòíèé á³ê ìåäàë³ – íà äóìêó äåÿêèõ åêñïåðò³â, íàø³ ñóñ³äè íå âèïàäêîâî ïîëåãøóþòü óìîâè îòðèìàííÿ â³ç: âîíè â³ä÷óâàþòü äåô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, çîêðåìà ìåäèê³â, ³íæåíåð³â, áóä³âåëüíèê³â.

Ó Ñèíüêîâ³ ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî íàéñó÷àñí³øîãî òåïëè÷íîãî êîìá³íàòó ïëîùåþ 30 ãåêòàð³â, âàðò³ñòþ 150 ì³ëüéîí³â ºâðî. Ô³íàíñóº áóä³âíèöòâî âèõîäåöü öüîãî ñåëà, â³äîìèé á³çíåñìåí Äìèòðî Ô³ðòàø. Ïàðàëåëüíî ñïîðóäæóâàòèìóòüñÿ îá`ºêòè ³íôðàñòðóêòóðè: àâòîáàçà, ñõîâèùà, ïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî, æèòëî äëÿ ïðàö³âíèê³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî òóò áóäå ñòâîðåíî 5 òèñ. ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ñèíüê³â - îäíå ³ç ñ³ë ó ðàéîí³, ùî ìຠñëàâó ïîì³äîðíîãî. Ïðèðîäà, ì³êðîêë³ìàò Äí³ñòðîâñüêîãî êàíüéîíó íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâ³ äëÿ âèðîùóâàííÿ òîìàò³â. Êîëèñü, çà ÷àñ³â Ñîþçó, ì³ñöåâ³ ñåëÿíè ïîñòà÷àëè ñâîþ ïðîäóêö³þ æèòåëÿì ì³ñò Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ïðèáàëòèêè, íèí³, ùîïðàâäà, ðèíêè çáóòó îáìåæóþòüñÿ ëèøå Òåðíîïîëåì òà íàáëèæåíèìè äî íüîãî ðàéöåíòðàìè. Òà íåâäîâç³ ïðî íàø³ çàë³ùèöüêî - ñèíüê³âñüê³ ïîì³äîðè ìຠøàíñ ïî÷óòè ³ ªâðîïà.

u

ÇÂ’ßÇÊÈ Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜʲÑÒÞ

íåä³ëþ â ñåëàõ Âîðâóëèíö³ ³ Ãèíüê³âö³ â³äáóëèñÿ ñõîäè ãðîìàäÿí. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñ.Â.Êîá³ñ òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÐÄÀ Â.².Ñàìáîðñüêèé.

Ó

 îáîõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïåðåä æèòåëÿìè ïðîçâ³òóâàâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Â.ß.Êîðí³öüêèé. Ïðî ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ áóëè ï³äíÿò³ ï³ä ÷àñ ñõîä³â ãðîìàäÿí, ïðîáëåìè ³ ìîæëèâ³ øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ æóðíàë³ñòè ïîïðîñèëè ðîçïîâ³ñòè î÷³ëüíèêà ñ³ëüñüêî¿ âëàäè Â.ß. ÊÎÐͲÖÜÊÎÃÎ. - Íàéá³ëüøå ëþäåé ö³êàâèëè çåìåëüí³ ïèòàííÿ, äîïîìîãà îðåíäàòîð³â, ÿê³ îáðîáëÿþòü ó Âîðâóëèíöÿõ ³ Ãèíüê³âöÿõ çåìåëüí³ ïà¿, ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. ÏÏ «Åëü-Ãàó÷î» çàêóïëåíî ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð äëÿ ó÷í³â Âîðâóëèíñüêî¿ øêîëè, äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïîäàðóíêè ïðåçåíòóâàëè ³ ïåðøîêëàñíèêàì: äî 1 âåðåñíÿ êîæåí ³ç íèõ îòðèìàâ ðþêçàê ³ç øê³ëüíèì ïðèëàääÿì. À â äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ îðåíäàòîðè ñïîíñîðóâàëè ä³òÿì ñîëîäê³ ïîäàðóíêè. ÏÏ «Åëü-Ãàó÷î» ïðîÿâëÿº òóðáîòó ³ äî ó÷àñíèê³â â³éíè, ³íâàë³ä³â, âä³â – äî Äíÿ Ïåðåìîãè, Äíÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ¿ì áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Çà êîøòè ñ³ëüñüêîãî

áþäæåòó çàêóïëåíî êîìï’þòåð äëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. À êñåðîêñ äëÿ ñ³ëüðàäè ïðèäáàëîÏÀÏÏ «Ôîðòóíà» (ñ.Ñâèäîâà), ÿêå òåæ îðåíäóº ó Âîðâóëèíöÿõ ³ Ãèíüê³âöÿõ çåìåëüí³ ïà¿ ñåëÿí. Ó öüîìó ðîö³ âèä³ëÿº ãðîø³ íà ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Çà êîøòè öüîãî ³íâåñòîðà çðîáëåíî ðåìîíò ñõîä³â á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âî¿íàìîäíîñåëü÷àíàì, ÿê³ çàãèíóëè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. ÏÀÏÏ «Ôîðòóíà» ñïîíñîðóâàëà íåäàâíþ ïî¿çäêó ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè ñ.Âîðâóëèíö³ â Çàë³ùèêè íà çìàãàííÿ ç ì³í³ôóòáîëó â ïàì’ÿòü àôãàíöÿ Â.Ëóá’ÿíñüêîãî. Ó ñåë³ Ñâèäîâà ñóñ³äíüîãî ×îðòê³âñüêîãî ðàéîíó êåð³âíèêà «Ôîðòóíè» ².Â.Ôðè÷à çíàþòü ÿê äîáðîãî ãîñïîäàðÿ. Éîãî ãîñïîäàðñüêó æèëêó, òóðáîòó ïðî ëþäåé â³ä÷óëè ³ æèòåë³ íàøèõ ñ³ë, äå â³í îáðîáëÿº çåìåëüí³ ïà¿. Â³ä «ãîñïîäàðþâàííÿ» ïîïåðåäí³õ îðåíäàòîð³â – «Àãðîñòàíäàðòó» - äîâåëîñü ïîëÿ â³ä çàðîñòåé äåðåâ ðîç÷èùàòè. Êåð³âíèöòâî «Ôîðòóíè» ðîçðàõóâàëîñü çà çåìåëüí³ ïà¿ ç ñåëÿíàìè: ï³ä õàòó êîæíîãî áåçêîøòîâíî áóëî çàâåçåíî çåðíî, ïîôàñîâàíå ó ì³øêè. Íà Ìèêîëàÿ êîæíèé ïàéîâèê îòðèìàâ ïîäàðóíîê. Ëþäè çàäîâîëåí³ òàêîþ òóðáîòîþ, à ò³ ïàéîâèêè, ÿê³ ùå ìàþòü äîãîâîðè ç «Àãðîñòàíäàðòîì», õî÷óòü ¿õ ðîç³ðâàòè. Îðåíäàòîð íå çàëèøàºòüñÿ îñòîðîíü ³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ñ³ë: çðîáëåíî îãîðîæó á³ëÿ àäì³íáóäèíêó ñ³ëü-

ñüêî¿ ðàäè, â³äìîñòêó – á³ëÿ ïðèì³ùåíü Âîðâóëèíñüêîãî ÁÍÒ ³ êëóáó â Ãèíüê³âöÿõ. Çà êîøòè ÏÀÏ «Ôîðòóíà» ïðîâåäåíèé ðåìîíò ó äîøê³ëüí³é ãðóï³ ó ñ.Ãèíüê³âö³ : çàì³íåíî äâà â³êíà òà äâåð³. Òàêîæ äî Ãèíüêîâåöü çðîáëåíî ðåìîíò ï³ä’¿çíî¿ äîðîãè, ÿìêîâèé ðåìîíò äîðîãè äî ñ.Âîðâóëèíö³. Äî Íîâîãî ðîêó ó÷í³ ³ äîøê³ëüíÿòà îòðèìàëè ïîäàðóíêè. ϳä ÷àñ ñõîä³â ãðîìàäÿí ï³äí³ìàëèñü ³ ïðîáëåìè, ÿê³ õâèëþþòü ³ ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ. Çîêðåìà, ï³äâåçåííÿ ä³òåé äî øêîëè. ²ç Ãèíüêîâåöü äî Âîðâóëèíö³â – ïîíàä òðè ê³ëîìåòðè ³ íåëåãêî ùîäåííî äîëàòè öþ â³äñòàíü, îñîáëèâî â õîëîäíó çèìîâó ïîðó, øêîëÿðàì. Êåð³âíèê «Ôîðòóíè» ².Â.Ôðè÷ îá³öÿâ äîïîìîãòè: çíàéòè òðàíñïîðò äëÿ ï³äâåçåííÿ ó÷í³â, íàéíÿòè øîôåðà. Âîðâóëèíñüêà øêîëà çíàõîäèòüñÿ â îðåíäîâàíîìó ïðèì³ùåíí³ ðàéÑÒ, íåìຠá³ëÿ íå¿ í³ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà, í³ ³íâåíòàðÿ äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ. Òóðáóº íàñ ñòàí äîð³ã ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ï³ä’¿çíà äîðîãà äî Âîðâóëèíö³â, ñ³ëüñüê³ äîðîãè òåæ âèìàãàþòü îáëàøòóâàííÿ. Äåðæàâà âèä³ëèëà íà ñ³ëüñüêó ðàäó 11 òèñ.ãðí. íà äîðîæí³ ðîáîòè – ¿õ âèñòà÷èòü íà ÊÀÌÀÇ ãðàâ³þ. Íà çàïèòàííÿ æèòåë³â ñ³ë â³äïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñ.Â.Êîá³ñ.

У зв’язку з погіршенням погодніх умов та встановленням критично низьких температур у приміщенні Заліщицької організації Партії Регіонів організовано пункт обігріву, в якому ви можете пригоститися гарячими напоями, у разі потреби здійснити телефонний дзвінок вашим близьким та рідним. ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆÍÈÌÈ ÍÀ ÌÎÐÎDz, ÍÅ ÏÅÐÅÎÕÎËÎÄÆÓÉÒÅÑÜ, ÁÅÐÅƲÒÜ ÑÂΪ ÇÄÎÐÎÂ’ß! ПУНКТ ОБІГРІВУ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: М.ЗАЛІЩИКИ, ВУЛ.О.МАКОВЕЯ,47 (ПРИМІЩЕННЯ РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА).

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåííÿ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ç íàñåëåííÿì, â Çàë³ùèöüêîìó РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ðîçïî÷àòî ðîáîòó ç ïðèéìàííÿ çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ãðîìàäÿí â ñèñòåì³ «ªäèíîãî â³êíà». Ïðèéîì ãðîìàäÿí áóäå çä³éñíþâàòèñü ùîäåííî â ðîáî÷³ äí³ (êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³) ç 9 äî 18 ãîä. â ê³ìíàò³ ïðèéîìó ãðîìàäÿí Çàë³ùèöüêîãî РÓÌÂÑ. Çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: ì.Çàë³ùèêè, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿,25.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÐÀÉÎÍÓ 24 ëþòîãî áóäå ïðîâîäèòèñü «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ ç Áîðèñîì ²âàíîâè÷åì Õàíåíêîì, çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÐÄÀ. Òåëåôîíóéòå: 2-19-46 ç 11 äî 12 ãîä. 16 ëþòîãî ö.ð. ç 10 äî 12 ãîä. â³äáóäåòüñÿ âè¿çíèé äåíü ïðèéîìó ãðîìàäÿí ó ñåë³ Âèíÿòèíö³ çà ó÷àñòþ ãîëîâè ÐÄÀ Î.Î.Áàð÷óêà, íà÷àëüíèê³â óïðàâë³íü òà â³ää³ë³â ÐÄÀ. 17 ëþòîãî 2012 ðîêó áóäå ïðîâîäèòèñü «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ ç Ìàð³ºþ Ìèõàéë³âíîþ Íàâîëüñüêîþ, çàñòóïíèêîì ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì: 2-20-36 ç 11 äî 12 ãîä.

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íèì ïîõîëîäàííÿì Çàë³ùèöüêèé òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ïðîñèòü æèòåë³â ðàéîíó áóòè íåáàéäóæèìè ³ ïîâ³äîìëÿòè ïðî óñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè äëÿ íåäîïóùåííÿ ïåðåîõîëîäæåííÿ òà çàìåðçàííÿ îñ³á, íàäàííÿ ¿ì íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè â ïåð³îä ñèëüíèõ ìîðîç³â. Ïðîñèìî òåëåôîíóâàòè: 2-14-42, êð³ì òîãî, çâåðòàéòåñÿ â ìåäè÷í³ çàêëàäè ðàéîíó òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.


2

№ 11-13 (8002)

  На світлині Ігоря ІВАНСЬКОГО: учасники вшанування Героїв Крут у Заліщиках.

²ñòîðè÷íó ãîäèíó, ïðèñâÿ÷åíó ãåðîÿì Êðóò, ïðîâåëè äëÿ ó÷í³â Øèï³âñüêî¿ øêîëè çàâ³äóþ÷à ñ³ëüñüêîþ á³áë³îòåêîþ Ñ.Ï.Çîëîòà òà êëàñîâîä Í.Á.Âåðá³öüêà. Øêîëÿð³ îçíàéîìèëèñÿ ç ³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ 29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó, çàõîïëþâàëèñü ìóæí³ñòþ 300 ñòóäåíò³â, ÿê³ çàãèíóëè â áîþ ï³ä Êðóòàìè, çàõèùàþ÷è Óêðà¿íó. Ó âèêîíàíí³ ó÷í³â 4 êëàñó ëóíàëè â³ðø³ «Á³é ï³ä Êðóòàìè», «Êðóòè», «¯õ ñëàâà áóäå ïëîìåí³òè», «Êðóòÿíöÿì», «Ïàì’ÿò³ òðèäöÿòè», «Ãåðîÿì Êðóò», «Íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³» òà ³í. Äåêëàìóâàëè ¿õ Î.Áåðåç³íà, Î.Ïîë³òè÷êî, Í.Çîëîòà, Î.ßãíè÷, Ñ.Ñîëÿð, Î.Ïàëàãíþê, ß.Çîëîòèé, Ì.Áóðèê, Ò.Âåðá³öüêà, Ò.Ïðèãîäþê, Ì.Þçàê, Õ.ßêèìèøèí, Ò.Ãîëîâàöüêà. Çàâá³áë³îòåêîþ îôîðìèëà êíèæêîâó âèñòàâêó «Âîíè çàãèíóëè çà Óêðà¿íó». Світлана ЗОЛОТА, завідуюча бібліотекою-філією с.Шипівці

29 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷èëè Äåíü ïàì’ÿò³ ãåðî¿â Êðóò. Ó äàëåêîìó 1918 ðîö³ â³äáóâñÿ á³é, ùî íà äîâã³ ðîêè ñòàâ îäíèì ³ç ñèìâîë³â áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ çàë³ùàíè ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ìîãèëè áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿íè, ùîá âøàíóâàòè ïàì’ÿòü þíàê³â, ÿê³ çàãèíóâëè ó íåð³âíîìó áîþ ç á³ëüøîâèêàìè, ðÿòóþ÷è Óêðà¿íñüêó äåðæàâó. Äî öèõ ïîä³é ïðèâåðíóëè óâàãó ïðèñóòí³õ, âåäó÷è ìîâó ïðî ïàòð³îòèçì ìîëîäèõ ëþäåé,

êåðóþ÷èé ñïðàâàìè ðàéîííî¿ ðàäè, ãîëîâà ðàéîðãàí³çàö³¿ ÓÍÏ Âîëîäèìèð Êóëà÷êîâñüêèé òà ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò. ¯õ áóëî òðèñòà – ñòóäåíòè òà ã³ìíàçèñòè, ïðîòè íèõ – òèñÿ÷³, ñîëäàòè òà ìàòðîñè á³ëüøîâèöüêî¿ àð쳿. Íà ñòîëèöþ Óêðà¿íè íàñóâàëèñÿ îçáðîºí³ äî çóá³â á³ëüøîâèöüê³ îðäè ï³ä êîìàíäóâàííÿì ãåíåðàëà Ìóðàâéîâà. Ñòóäåíòè Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó, Óí³âåðñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà òà ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â Óêðà¿íñüêî¿ Êèðèëî-Ìåôî䳿âñüêî¿

ã³ìíà糿 ï’ÿòü ãîäèí ñòðèìóâàëè íàñòóï á³ëüøîâèê³â: 29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó íåäàëåêî â³ä çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ ïîáëèçó ñåëèùà Êðóòè ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóëàñÿ ñòðàøíà, àëå ãåðî¿÷íà áèòâà óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â ç á³ëüøîâèöüêîþ àð쳺þ. Õî÷ þíàêè áóëè ïîãàíî îçáðîºí³, íå ìàëè â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè, àëå ñì³ëèâî ï³øëè âïåðåä ïðîòè ê³ëüêàòèñÿ÷íî¿ íàâàëè Ìèõàéëà Ìóðàâéîâà. Ñòóäåíòè çàãèíóëè, çàõèùàþ÷è ð³äíó çåìëþ. «Ó õîëîäíå çèìîâå íåáî çë³òàëè ñëîâà «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà» - ¿õ ïåðøèì

çàñï³âàâ ã³ìíàçèñò Ãðèãîð³é Ïèïñüêèé, - ãîâîðèâ Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò, çàêëèêàâøè ïðèñóòí³õ âèêîíàòè äåðæàâíèé ã³ìí Óêðà¿íè. Äî ìåìîð³àëó áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿íè ïîêëàëè êîøèê êâ³ò³â, â ïàì’ÿòü ïðî ãåðî¿â Êðóò çàë³ùàíè çìîâèëè ñëîâà ìîëèòâè, çàïàëèëè ëàìïàäêè. Ó õðàìàõ â³äáóëèñÿ ïîìèíàëüí³ ïàíàõèäè. Ó öåðêâ³ Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ñëîâî ïðî ïîäâèã ãåðî¿â Êðóò âèãîëîñèâ îòåöü ²âàí Ñåíäçþê, à ïîìèíàëüíó ïàíàõèäó â³äñëóæèëè äâà ñâÿùåíèêè - ².Ñåíäçþê òà Î.Øâèãàð.

Çèìîâèé ðàíîê áóâ õîëîäíèé. Êðóãîì çàñèïàëè ñí³ãè. Ùîá çàõèñòèòè ð³äíó çåìëþ, ϳäíÿëèñü íàø³ þíàêè. ² âèðóøèëè âñ³ äî Êðóò³â, Ùîá çóïèíèòè âîðîã³â, Ùîá çàõèñòèòè ð³äíèé Êè¿â ³ä ìóðàâéîâñüêèõ ïà볿â. À âè áóëè ùå çîâñ³ì ìîëîäèìè, Ëåò³ëè â á³é íå çà ñâ ñëàâè. ϳä Êðóòè éøëè âè þíèìè îðëàìè, Ùîá â³äñòîÿòè ÷åñòü äåðæàâè. ² çáðîÿ áóëà çîâñ³ì íå òàêà... ² âè äî áîéí³ íå áóëè ãîòîâ³, Êîëè ïîêëèêàâ âàñ ñóðìà÷, Áî òðåáà çàõèñòèòè âîëþ!

ϳä Êðóòè âè¿õàëè âñ³, Ó êîãî â ñåðö³ – ùèðà â³ðà: «Íåõàé çàãèíåìî â áîþ, Ùîá áóëà â³ëüíà Óêðà¿íà!» ² á³é êèï³â, ãðèì³ëè êóëåìåòè. Ñïèíèòè âîðîãà áóëà ìåòà. Àëå íàâàëà á³ëüøîâèöüêà Äî Êðóò³â ðâàëàñü, íà÷å òüìà. Íà ðàíîê ñòèõëè êóëåìåòè. Áîðîòèñü á³ëüøå ñèëè íå áóëî. Êðóãîì ëåæàëè âáèò³ ³ ðàíåí³, À ïîëîíåíèì – ïîñòð³ë ó ÷îëî.. Ó ïàì’ÿò³ ëèøèâñÿ íàì íà çãàäêó Òîé ñëàâíèé ãåðî¿÷íèé ÷àñ. ² òðåáà çàõèùàòè Óêðà¿íó, Ïîêè æèâèìè áóäå õòîñü ³ç íàñ! Степан ЛОПУХ, м.Заліщики

Інформація власна

 ³ñòîð³þ íàøî¿ äåðæàâè âïèñàí³ ³ ðàä³ñí³, ³ òðàã³÷í³ ñòîð³íêè. 29 ñ³÷íÿ 1918 ð.- äåíü, ÿêèé ó ïàì'ÿò³ íå ç³òðåòüñÿ í³êîëè. Íà ãåðî¿÷íèõ ñòîð³íêàõ íàøîãî íåäàâíüîãî ìèíóëîãî º îäíå êîðîòêå, àëå âåëè÷íå ñëîâî: «Êðóòè». Âîíî â³äêðèâຠíîâèé ðîçä³ë, çàïèñàíèé êðèâàâèìè áóêâàìè íàéá³ëüø ãåðî¿÷íèõ ïîäâèã³â. Ãëÿíóòè áëèæ÷å íà ò³ ïî䳿, ïåðåíåñòèñÿ äóìêîþ ³ äóõîì ó òîé ÷àñ, ó ò³ ñâÿò³ äëÿ íàñ ì³ñöÿ ³ íà òîé øëÿõ, ùî çàâ³â óêðà¿íñüêèõ þíàê³â ï³ä Êðóòè, äîïîìîãëè ó÷íÿì øêîëè ³ì.Î.Ìàêîâåÿ ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í â÷èòåëü ³ñòî𳿠Ãîð³øíà Îêñàíà Âàñèë³âíà, ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð Òîôàí Ëþáîâ Ïåòð³âíà òà øêîëÿð³ 6-9 êëàñ³â (Î.Ò³ùåíêî, À.Ïîêëÿöüêà, À.Øòèïîâàíèé, À.Ñàâ÷àê, Ð.Çåë³íêî, Ê.Ïðîöþê, Ñ.Ìàòâ³é÷óê, Õ.Çàðåöüêà, Ì.Øåãåðà).Âîíè ïåðåíåñëè ïðèñóòí³õ ó áóðåìíèé, íåçàáóòí³é 1918 ð³ê. Êðóòè - öå ïåðåëîìíèé ìîìåíò íà ìåæ³ äâîõ ñòîë³òü. Öå ïîä³ÿ, ÿêà ïîêàçóº ñó÷àñíèêàì, ç ÿêèìè òðóäíîùàìè áîðîâñÿ óêðà¿íñüêèé íàðîä íà øëÿõó äî æàäàíî¿ âîë³, ïðîãîëîøåíî¿ 22 ñ³÷íÿ 1918 ð. ²V Óí³âåðñàëîì. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì, Óêðà¿íñüêà Öåíòðàëüíà Ðàäà çâåðíóëàñÿ äî âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè é ïîâ³äîìèëà: «Â³äíèí³ Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà ñòຠñàìîñò³éíîþ, í³ â³ä êîãî íå çàëåæíîþ, â³ëüíîþ, ñóâåðåííîþ äåðæàâîþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó». Òàêèé õ³ä ïîä³é áóâ íåâèã³äíèé ïåòðîãðàäñüêîìó óðÿäó íàðîäíèõ êîì³ñàð³â, ³ â³í îãîëîøóº â³éíó ìîëîä³é óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³. Äî Óêðà¿íè ðóøèëî â³éñüêî á³ëüøîâèê³â ï³ä êîìàíäîþ Â.Àíòîíîâà-Îâñ³ºíêà òà Ì.Ìóðàâéîâà. Òà çàõèùàòè äåðæàâó áóëî í³êîìó. ² òîä³ íà çàõèñò ñòຠóêðà¿íñüêà ìîëîäü: þíàêè Êè¿âñüêî¿ øêîëè ³ì.Á.Õìåëüíèöüêîãî, ñòóäåíòè Óí³âåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà, Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó òà ñòàðøîêëàñíèêè Êèðèëî - Ìåôî䳿âñüêî¿ ã³ìíà糿. Ùîá ïåðåãîðîäèòè á³ëüøîâèêàì øëÿõ íà Êè¿â , óêðà¿íñüêà ÷àñòèíà çàéíÿëà ïîçèö³¿ ï³ä ñòàíö³ºþ Êðóòè (íà ä³ëÿíö³ çàë³çíèö³ Ãðåá³íêà -Êðóòè). 29 ñ³÷íÿ á³ëüøîâèöüê³ â³éñüêà ï³ä³éøëè äî ñòàíö³¿ Êðóòè ³ ðîçïî÷àëè íàñòóï. Á³é òðèâàâ ç ðàíêó äî âå÷îðà. Þíàêè ìóæíüî îáîðîíÿëè ñòàíö³þ, àëå ñèëè áóëè íåð³âí³, ïðîòè íèõ ñóíóëà ìàéæå âäåñÿòåðî ïåðåâàæàþ÷à á³ëüøîâèöüêà ëàâèíà. Òîä³ ïîêëàëè ãîëîâè íà êðóòÿíñüêèõ ïîëÿõ, çà ñòàíö³ºþ ³ íà ñàì³é ñòàíö³¿ ìàéæå 300 ñòð³ëüö³â. ²ñòîð³ÿ çíຠáàãàòî æåðòâ, àëå òàêî¿ ñòîð³íêè âîíà ùå íå ðîçãîðòàëà ïåðåä ëþäñüêèìè î÷èìà. Ó÷í³ øêîëè òà ïðèñóòí³ â÷èòåë³ äî ãëèáèíè äóø³ ïåðåéíÿëèñÿ ö³ºþ òðàãå䳺þ. ³äáóëîñÿ âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ òèõ, õòî çàãèíóâ ï³ä Êðóãàìè, õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. 94 ðîêè òîìó 300 «ìó÷í³â óêðà¿íñüêèõ» ï³øëî â áåçñìåðòÿ. Þíàêè - ãåðî¿ ïîêàçàëè ïðèêëàä ìóæíîñò³, íåçáîðèìå áàæàííÿ âîë³, â³ääàíîñò³ äåðæàâ³. Ãåðî¿ íå âìèðàþòü, à æèâóòü ó ïàì'ÿò³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.

Оксана ГОРІШНА, вчитель історії школи ім.О.Маковея м.Заліщики

29 ñ³÷íÿ Óêðà¿íà âøàíîâóâàëà ïàì’ÿòü ãåðî¿â Êðóò. Öå öâ³ò íàøîãî íàðîäó, éîãî ñëàâí³ ñèíè, ÿê³ ó ðîçêâ³ò³ ñâî¿õ ñèë â³ääàëè çà ³ò÷èçíó ìîëîä³ñòü ³ íàéäîðîæ÷å, ùî º ó êîæíîãî ç íàñ – æèòòÿ.  ïàì’ÿòü ïðî ñòóäåíò³â, ÿê³ ïîëÿãëè çà âîëþ Óêðà¿íè ó ñ³÷í³ 1918 ðîêó ï³ä Êðóòàìè ó íåð³âíîìó áîþ ç á³ëüøîâèöüêîþ íàâàëîþ, ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè é ë³òåðàòóðè Çàë³ùèöüêî¿ äåðæàâíî¿ ã³ìíà糿 Í.Ì.Ïàöàðèíà ç ó÷íÿìè 3-Á êëàñó òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè Çàë³ùèöüêî¿ ÖÁÑ Î.².Òîïîëüíèöüêîþ ïðîâåëè ãîäèíó ïàì’ÿò³ «Õòî âìèðຠâ áîðîòüá³ – â ñåðöÿõ æèâå

â³÷íî». óìíàçèñòè ðîçïîâ³ëè ïðî þíàê³â, ÿê³ çà âîëþ ³ êðàùó äîëþ Óêðà¿íè íå äîæèëè äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ, à ñïëÿòü ó çíàíèõ ³ áåç³ìåííèõ ìîãèëàõ, ðîçêèäàíèõ ïî ð³äí³é ³ ÷óæ³é çåìë³, ãåðî¿â, ùî ïîëÿãëè â ñòðàøíîìó áîþ ï³ä Êðóòàìè.  ïàì’ÿòü ïðî ã³ìíàçèñò³â, ñòóäåíò³â, ñòàðøèí, ÿê³ çàãèíóëè â íåð³âíîìó áîþ, ó÷í³ ÷èòàëè ïðèñâÿòè Ë.Ñòàðèöüêî¿-×åðíÿõ³âñüêî¿, ß.Ñëàâóòè÷à, Ï.Òè÷èíè, Á.Ñòåëüìàõà. Ó÷àñíèêè ãîäèíè ïàì’ÿò³ çàêëèêàëè ñâî¿õ ðîâåñíèê³â áóòè ã³äíèìè ïàì’ÿò³ ñëàâíèõ ãåðî¿â Êðóò, ö³íóâàòè íåçàëåæí³ñòü, ëþáèòè ñâ³é íàðîä ³ ó

â³äïîâ³äàëüíó õâèëèíó íå çàíåïàäàòè äóõîì, à íàñë³äóâàòè ïðèêëàä ñëàâíèõ ñèí³â Óêðà¿íè. Ó ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ äëÿ ä³òåé â³äêðèòî òåìàòè÷íó ïîëèöþ «Íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ ïîõîâàëè ¿õ», äå êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç êíèãàìè òà ïåð³îäè÷íèìè âèäàííÿìè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ìóæí³ñòü ³ ñëàâó ñòóäåíò³â, ã³ìíàçèñò³â, â³éñüêîâèõ êóðñàíò³â, ÿê³ áîðîëèñü â ³ì’ÿ ñâ ³ò÷èçíè.

³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüê³ ãîäèíè: ïðåçåíòàö³¿ êíèæêîâî-³ëþñòðàö³éíèõ âèñòàâîê, òåìàòè÷í³ âå÷îðè, áåñ³äè çà «êðóãëèì ñòîëîì», îôîðìëåííÿ ñòåíä³â, ñåì³íàðè, ïðèóðî÷åí³ 825-é ð³÷íèö³ ç ÷àñó íàïèñàííÿ «Ñëîâà î ïîëêó ²ãîðåâ³ì», çóñòð³÷³ ç íàóêîâöÿìè, îãëÿäè ë³òåðàòóðè. ³ää³ëó ç ïèòàíü îñâ³òè ÐÄÀ ðåêîìåíäîâàíî îôîðìèòè â á³áë³îòåêàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â

ðàéîíó òåìàòè÷í³ âèñòàâêè ë³òåðàòóðè, ïðèóðî÷åí³ 860ð³÷÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ íîâãîðîä-ñ³âåðñüêîãî êíÿçÿ ²ãîðÿ Ñâÿòîñëàâîâè÷à – ãîëîâíîãî ãåðîÿ «Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì» òà 825-é ð³÷íèö³ ç ÷àñó íàïèñàííÿ öüîãî òâîðó, à òàêîæ îðãàí³çóâàòè êîíêóðñ ìàëþíê³â íà òåìó êíÿæî¿ äîáè. Çàêëàäàì êóëüòóðè çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ òåìàòè÷íèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ öèì ³ñòîðè÷íèì äàòàì.

Олександра Топольницька, заступник директора по роботі з дітьми ЦБС

Íà âèêîíàííÿ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä 7 âåðåñíÿ 2011 ð. «Ïðî â³äçíà÷åííÿ 860-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ íîâãîðîä-ñ³âåðñüêîãî êíÿçÿ ²ãîðÿ Ñâÿòîñëàâîâè÷à – ãîëîâíîãî ãåðîÿ äàâíüîðóñüêî¿ ïîåìè «Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì», çàõîä³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 13 ñ³÷íÿ 2012ð., ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ï³äãîòóâàëà ïëàí, çã³äíî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïðîâåñòè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñ³õ ð³âí³â


№ 11-13 (8002)

3

³ä ïîïåðåäíüîãî ³íòåðâ’þ ç íà÷àëüíèêîì ðàéâ³ää³ëó ÓÌÂÑ Óêðà¿íè Ñåð㳺ì Ñåìåíê³âèì ìèíóëî íå òàê áàãàòî ÷àñó. Àëå ðîáîòà ïðàâîîõîðîíö³â ùîäåííî â ïîë³ çîðó æèòåë³â êðàþ, ³ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, âëàñíå, â³ä ñóìë³ííîãî ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ëþäåé â ïîãîíàõ çàëåæèòü ³ ñïîê³é â íàøîìó ñï³ëüíîìó äîì³, ³ áåçïåêà òà ïðàâîïîðÿäîê â ðîäèíàõ, ³ çàõèñò â³ä ð³çíîãî ðîäó íåãàòèâíèõ â÷èíê³â íåïîâíîë³òí³õ, ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî â íåïðîñòîìó áóäåííîìó æèòò³.

Â

Òîìó òåìà íèí³øíüî¿ ðîçìîâè ³ç Ñåð㳺ì Âîëîäèìèðîâè÷åì, ÿê çàâæäè, íå ì³ñòèòü äëÿ ïîëêîâíèêà íåðîçêðèòèõ òàºìíèöü â ðîáîò³. Ðîçìîâëÿòè ç íèì çàâæäè ö³êàâî, áî â³äïîâ³ä³ íà îêðåì³ ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ «â³äøë³ôîâàí³», âëàñíå, ³ ïîä³ÿìè, ÿêèìè ñïîâíåíå íàøå æèòòÿ, ³ ïðîáëåìàìè, ÿê³ ÷àñ â³ä ÷àñó íàãðîìàäæóþòüñÿ â ðàéîí³. - Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, äîíåäàâíà ïðîô³ëàêòèêà çëî÷èííîñò³ ââàæàëàñÿ ìàéæå çàáóòîþ òåìîþ. ¯¿ ëåäü íå ââàæàëè ïåðåæèòêîì ìèíóëîãî. Àëå ÷àñ ïîêàçàâ, ùî áåç ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè àæ í³ÿê íå ìîæíà. - ß çãîäåí ç öèì. Àëå â îñòàíí³ ðîêè ìè, ìîæëèâî, òð³øêè â³ä³éøëè â³ä ïðîô³ëàêòèêè, à çàéìàºìîñü â îñíîâíîìó ðîçêðèòòÿì çëî÷èí³â, òîáòî ïðàöþâàëè, ÿê êàæóòü, çà ôàêòîì, à íå íà âèïåðåäæåííÿ. ² â íàøîìó ðàéîí³ çá³ëüøèëàñü ðåºñòðàö³ÿ ³ ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â. Äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî, íàïðèêëàä, ìèíóëîãî ðîêó çàðåºñòðîâàíî íà 22 çëî÷èíè á³ëüøå, í³æ ó 2010. Ïèòîìà âàãà âñòàíîâëåíèõ îñ³á ñòàíîâèòü 85,1, â ïîð³âíÿíí³ äî ìèíóëîãî ðîêó íà 5 â³äñîòê³â âèðîñëà. Ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â ñòàíîâèòü 86,4 â³äñîòêà ó 2011, à ïîçàìèíóëîìó ðîö³ – 84,4. Äàí³ ïîêàçíèêè ïî ðîçêðèòòþ

çëî÷èí³â âèù³ ñåðåäíüîîáëàñíèõ. Íà 50 â³äñîòê³â çìåíøåíî ãðàáóíê³â. Íåõàðàêòåðíèì äëÿ íàøîãî ðàéîíó º ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî òîðã³âë³ ëþäüìè, ÿêà âèÿâëåíà, áóêâàëüíî, â ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ñòàòåþ 303 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà 150 â³äñîòê³â âèÿâëåíî çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåçàêîííèì çáåð³ãàííÿì çáðî¿. Çìåíøåíî ÷èñëî äîðîæíüîòðàíñïîðòíèõ ïðèãîä.  åêîíîì³÷í³é ñôåð³ íà 22,6 â³äñîòêà çëî÷èí³â çàô³êñîâàíî á³ëüøå. Ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â ìèíóëèõ ðîê³â âèãëÿäຠòàêèì ÷èíîì: ó 2010-ó 13 çëî÷èí³â, à â 2011 – 18.

áóëà çàêðèòà çñåðåäèíè. Ïðè òàêèõ îáñòàâèíàõ òà ñóäÿ÷è ³ç ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü âèÿâëåíèõ òðóï³â, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê: ôàêòè íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ íå çíàõîäÿòü. - Íàéñòðàøí³øå, êîëè çëî÷èíè ñêîþþòü ä³òè: ùî ì³ë³ö³ÿ ðîáèòü, ùîá öüîãî íå òðàïëÿëîñÿ? - Äèòÿ÷à çëî÷èíí³ñòü íå º ïðîáëåìîþ ñóòî ò³ëüêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. ß ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîáëåìà çàïîá³ãàííÿ öüîìó ëèõîâ³ ïîâèííà òóðáóâàòè â³ää³ë ó

- Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ³íôîðìàö³ÿ ïðî çíàéäåíó ó Êàñïåð³âñüêîìó âîäîéìèù³ ìàøèíó ç ëþäüìè, ÿêà â ðîçøóêó ç 2002 ðîêó âæå ç’ÿâèëàñÿ â áàãàòüîõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ìè, íà æàëü, í³ ôàêòó ïðî íå¿, í³ äåòàëåé ðîçñë³äóâàííÿ àáî õî÷à á õîäó ñïðàâè ¿¿ íå îòðèìàëè é äîñ³. Ïðîÿñí³òü ñèòóàö³þ, áóäü ëàñêà. - ß ìîæó ñêàçàòè íàñòóïíå ç öüîãî ïðèâîäó: ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ÷.2 ñò.115 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîâîäèòüñÿ ðÿä åêñïåðòèç, â ò.÷. ³ ìåäè÷íà, ïðèçíà÷åíî àâòîòåõí³÷íà òà òðàñîëîã³÷íà åêñïåðòèçè, òåõí³÷íà åêñïåðòèçà äîêóìåíò³â, ñóäîâîêðèì³íàë³ñòè÷íà ³ ñóäîâîìåäè÷íà åêñïåðòèçà. Âèõîäÿ÷è ³ç ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â, ïðîâåäåíèõ íàïåðåäîäí³ îãëÿä³â ³ äîñë³äæåíü, ìîæíà çðîáèòè ïîïåðåäí³ âèñíîâêè: çàãèáë³ ïåðåáóâàëè â àâòîìàøèí³, ÿêà áóëà â çàâåäåíîìó ñòàí³, ç óâ³ìêíåíèì îïàëåííÿì, òà ãàáàðèòíèìè ë³õòàðÿìè. Ìàøèíà

ñïðàâàõ ä³òåé, ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó òà ç ïèòàíü îñâ³òè ÐÄÀ, à òàêîæ áàòüê³âñüêó ãðîìàäñüê³ñòü. Ó íàñ çà ðîáîòó ç íåïîâíîë³òí³ìè â³äïîâ³äຠñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé Ñåðã³é Ñòðåìåäëîâñüêèé – ñóìë³ííèé ïðàö³âíèê, äî ÿêîãî â ìåíå ïðåòåíç³é íåìàº. Àëå, íà æàëü, çã³äíî äàíèõ, â³äáóâñÿ ð³ñò ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ ó 2011 ðîö³ – ç 3 äî 9 ôàêò³â. ßê³ öå çëî÷èíè, ÷îìó òàêèé ð³ñò, ÿ ïîÿñíþ. Òîìó ùî 6 çëî÷èí³â ³ç 9 áóëè ñêîºí³ äî 2011 ðîêó. Ïðè ðîçêðèòò³ ¿õ âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà êîòðà ñêî¿ëà ¿õ, íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ äîñÿãëà ïîâíîë³òòÿ, õî÷à â ïîðó ñêîºííÿ çëî÷èíó áóëà ùå íåïîâíîë³òíüîþ. Çàðàç öåé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê – æèòåëü Óãðèíüêîâåöü - â³äáóâຠïîêàðàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà êðàä³æêè. - Ùî ïîçèòèâíîãî ç’ÿâèëîñÿ âíàñë³äîê ïàòðóëþâàííÿ ì³ñòà, àäæå â³äêîëè Âè î÷îëèëè ðàéâ³ää³ë, â ì³ñò³ ïàòðóëþþòü ó âå÷³ð-

Çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ Òåðíîï³ëüñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè íàêëàäຠøòðàôè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ îäåðæàííÿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷êè ñïëàòè øòðàôó ñòÿãóºòüñÿ ïåíÿ â ðîçì³ð³ ï³âòîðà â³äñîòêà â³ä ñóìè øòðàôó. Íàðàõóâàííÿ òà ñòÿãíåííÿ ïåí³ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, ìຠîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð òà íå ïîòðåáóº ïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêîãî ð³øåííÿ ïðî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ. Ó âèïàäêó íåñïëàòè øòðàôíèõ ñàíêö³é â äîáðîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè, âîíè ñòÿãóþòüñÿ ñóäîì çà ïîçîâîì òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, îñîáà, íà ÿêó íàêëàäåí³ øòðàôí³ ñàíêö³¿, ìຠïðàâî îñêàðæèòè ð³øåííÿ îðãàíó Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè â ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ â òîé æå äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ îäåðæàííÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ. Ïðè öüîìó, òàêèé ñòðîê â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà º ïðèñ³÷íèì, òîáòî íå ìîæå áóòè â³äíîâëåíèé. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ÷è ïåðåãëÿäó ñïðàâè â ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ð³øåííÿ â³ää³ëåííÿ, âèêîíàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ çóïèíÿºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çóïèíÿºòüñÿ íàðàõóâàííÿ ïåí³ çà ïðîñòðî÷êó ñïëàòè øòðàôó. Ïðîòå, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ äîñèòü ÷àñòî íå óñâ³äîìëþþòü, ùî òðèâàë³ñòü òàêîãî çóïèíåííÿ âèç-

ïðèêëàäè – ôàêòè, ÿê³ âðàæàþòü? Áî öå âåëèêà á³äà äëÿ òèõ ðîäèí ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ ñèñòåìàòè÷íî íàâ³äóþòüñÿ â òàê³ çàêëàäè. - Íà òåðèòî𳿠ì³ñòà ³ ðàéîíó áóëè çàêëàäè ³ç ãðàëüíèìè àâòîìàòàìè. Ó ìèíóëîìó ðîö³ ïðîâîäèëèñü ïåâí³ ïåðåâ³ðêè, çóìîâëåí³ Çàêîíîì «Ïðî çàáîðîíó ãðàëüíîãî á³çíåñó». Çâ³ñíî, ðîáîòó çàêëàä³â ³ç ãðàëüíèìè àâòîìàòàìè ïðèçóïèíåíî. Àëå º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äï³ëüíå ³ñíóâàííÿ òàêèõ çàêëàä³â ó Çàë³ùèêàõ, íàïðèêëàä, â öåíòð³ ì³ñòà. Ïðàâäà, â òîìó ïðèì³ùåíí³ çàðàç ³äå ðåìîíò. ² âëàñíèêè éîãî, ÿêùî íàâ³òü âïóñêàþòü ê볺íò³â (÷è-òî ïî äçâ³íêó, ÷è ïî

íà÷àºòüñÿ âèêëþ÷íî ïåð³îäîì ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ôàêòè÷íî çä³éñíþâàâñÿ çàçíà÷åíèé ðîçãëÿä ÷è ïåðåãëÿä, òîáòî â³ä äíÿ ïðèéíÿòòÿ ñóäîì â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ÷è ñêàðãè äî ðîçãëÿäó ³ äî äíÿ ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ÷è ïîñòàíîâè ïî ðåçóëüòàòàõ ¿õ ðîçãëÿäó. Ñë³ä òàêîæ ìàòè íà óâàç³, ùî çóïèíåííÿ íàðàõóâàííÿ ïåí³ â³äáóâàºòüñÿ ëèøå ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ, ðîçãëÿäîì ÷è ïåðåãëÿäîì ñïðàâè ñàìå ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì, à íå áóäü-ÿêèì ³íøèì îðãàíîì, ùî âèð³øèâ ÷è âèð³øóº ñï³ð. Àíàëîã³÷íî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é âèêëàäåíî â Ïîñòàíîâ³ ïëåíóìó Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 26.12.2011 ¹15 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà». Íàâåäó äâà ïðèêëàäè çà 2011 ð³ê ç äàíîãî ïðèâîäó. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ îñêàðæóâàâ â ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ ð³øåííÿ â³ää³ëåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ íà íüîãî øòðàôó â ðîçì³ð³ 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì, ïðîòå ñâîº÷àñíî âêàçàíèé øòðàô íå îïëàòèâ. Çà ÷àñ, êîëè â³äïîâ³äíà ñïðàâà çíàõîäèëàñÿ ó ñóäàõ äâîõ ³íñòàíö³é, ïðîòå ¿¿ ðîçãëÿä ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàâñÿ, áóëà íàðàõîâàíà ïåíÿ â ðîçì³ð³ á³ëüøå 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿêà ñòÿãíóòà çà ð³øåííÿì ñóäó, òà íà äàíèé ÷àñ îïëà÷åíà. Îêð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî îïëàòèëî

ñóäîâ³ âèòðàòè òà âèêîíàâ÷èé çá³ð. ²íøèé ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ç â³äîìèõ ò³ëüêè éîìó ïðè÷èí, ïðîñòðî÷èâ ñïëàòó øòðàôó â ðîçì³ð³ 2 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà 22 äí³, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì áóëà íàðàõîâàíà ïåíÿ â ðîçì³ð³ 660 ãðèâåíü. Ó çâ’ÿçêó ç â³äìîâîþ ñïëàòèòè ïåíþ äîáðîâ³ëüíî, â³ää³ëåííÿì áóâ çàÿâëåíèé â³äïîâ³äíèé ïîçîâ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè â ñóä³ òîâàðèñòâî ñïëàòèëî ïåíþ, ïðîòå ç íüîãî ñòÿãíóòî ñóäîâèé çá³ð â ðîçì³ð³ á³ëüøå 1,4 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ð³øåíü îðãàí³â Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³, ³ ïðè ¿õ îñêàðæåíí³, ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà çá³ëüøóþòüñÿ âäâ³÷³ òà ïîðóøíèê äîäàòêîâî çìóøåíèé îïëàòèòè ñóäîâ³ âèòðàòè òà âèêîíàâ÷èé çá³ð. Òåðíîï³ëüñüêå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè äîñèòü çâàæåíî ï³äõîäèòü äî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, îñê³ëüêè îñíîâíîþ ìåòîþ îðãàí³â Êîì³òåòó º ïðèïèíåííÿ ïîðóøåíü òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿, ³ ò³ëüêè â³ä ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çàëåæèòü â ïîäàëüøîìó, ÷è íå çá³ëüøàòü âîíè íàêëàäåí³ øòðàôí³ ñàíêö³¿ â äåê³ëüêà ðàç³â. Іван КУРНИЦЬКИЙ, голова територіального відділення

í³é ÷àñ íå ëèøå Âàø³ ïðàö³âíèêè, à çàëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ðàéîðãàí³çàö³é, óñòàíîâ: ó÷èëèùà, êîëåäæó, áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é? - Áóâ ñêëàäåíèé ãðàô³ê ÷åðãóâàíü, çàòâåðäæåíèé âëàäîþ. ² ëþäè ïðèõîäÿòü áåç íàð³êàíü, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ïàòðóëþâàíí³. Öå äຠíàì ìîæëèâ³ñòü íîðìàëüíî ïðàöþâàòè, áî ö³ ëþäè ñòàþòü ñâ³äêàìè ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ðîçâàæàëüíèõ çàêëàäàõ, äå ðîçïèâàþòü ñïèðòíå. ³äïðàöüîâóþòü ñï³ëüíî ³ç ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÐÄÀ ÷èìàëî çàõîä³â, ÿê³ âîäíî÷àñ º ïðîô³ëàêòèêîþ ïîïåðåäæåííÿ íåáàæàíèõ çëî÷èí³â. Ó ñåëàõ òàêó ðîáîòó ïðîâîäÿòü ä³ëüíè÷í³, çâè÷àéíî, íå âñþäè, àëå öÿ ïðîáëåìà â íàñ íà ÷³òêîìó êîíòðîë³. Îñòàííº â³äïðàöþâàííÿ áóëî íà Ñòàðèé Íîâèé ð³ê. Ñòâîðåíî áóëî ø³ñòü ìîá³ëüíèõ ãðóï, ÿê³ ïîâí³ñòþ â³äïðàöüîâóâàëè ñåëà Òîâñòåíñüêî¿ çîíè. ßê íàñë³äîê, âèÿâëåíî ðÿä àäì³íïîðóøåíü. Ïî íåïîâíîë³òí³õ íà çàâåðøåííÿ 2011 ðîêó áóëî ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî ìàòåð³ Ãîðíè÷íî¿ ³ç Òîðñüêîãî çà íåâèêîíàííÿ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Ó öüîìó ç íàìè àêòèâíî ñï³âïðàöþº ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé ÐÄÀ. - Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, àêò óàëüíîþ º íå ïåðøèé ð³ê ïðîáëåìà, ùî ñòîñóºòüñÿ ðîáîòè ãðàëüíèõ àâòîìàò³â? ×è îðãàí³çîâóâàëèñü ðåéäè, õòî áðàâ ó íèõ ó÷àñòü. ×è ìàºòå áîäàé ÿê³ñü ðåçîíàíñí³

³íøèõ ñèãíàëàõ-ïàðîëÿõ), òî ïðàâîîõîðîíöÿì âîíè íå â³äêðèâàþòü. Òîáòî òàì ïðàöþþòü ó çàêðèòîìó ðåæèì³ ³ âïóñêàþòü ëèøå «ñâî¿õ». - Âèõîäèòü, ùî ãîñïîäàð³ ³ãíîðóþòü ïðàâîîõîðîíö³â? - Ìè 䳺ìî çã³äíî Çàêîíó. Îô³ö³éíî áóëî çàðåºñòðîâàíî 7 ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàëè ãðàëüí³ àâòîìàòè. ¯õ áóëî ëèøå äåê³ëüêà â Çàë³ùèêàõ, à ðåøòà ó ñåëàõ Çåëåíèé Ãàé, Êîëîäð³áê à, Òîâñòå, Øóòðîìèíö³, Ëèñ³âö³, Äîðîãè÷³âêà, Ñèíüê³â. Âëàñíèêè äóæå íàæèâàëèñÿ íà òàêîìó á³çíåñ³, à ñê³ëüêè ñ³ìåé ñòðàæäàëî? Ñê³ëüêè ëèõà äîâîäèëîñü ïåðåæèâàòè é ä³òÿì â³ä áàòüê³â òà íàâïàêè – áàòüêàì â³ä ä³òåé? Òîìó ÿ îñîáèñòî ðîçö³íþþ öå ÿê ñâîãî ðîäó õâîðîáó. ² õòî íåþ «çàõâîð³â», òîé íàâ³òü îñòàííº çàáèðຠâ ñ³ì’¿, ÿêùî ñï³òêàëà éîãî íåâäà÷à. Òîìó ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî æîäåí ñóá’ºêò ãðàëüíèõ àâòîìàò³â íå ïðàöþâàòèìå â ðàéîí³. - Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ÿê ïðîêîìåíòóºòå ñèòóàö³þ ïî âèÿâëåííþ çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çåìåëüíèìè ïèòàííÿìè, òîáòî ³ç ñàìîçàõîïëåííÿì ¿¿? - ßêùî êîðîòêî, òî ñêàæó: ìèíóëîãî ðîêó âèÿâëåíî îäèí çëî÷èí ïðîòè òðüîõ ó 2010-ó. Ðàéâ³ää³ëîì ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâ³ðêà ïî äåÿêèõ ñ³ëüñüêèõ ðàäàõ, äå ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðè íàÿâíîñò³ ¿õ ôàêòè áóäóòü çàäîêóìåíòîâàí³ ³ ïîðóøåí³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè. Òàê çâàí³ çåìåëüí³ ñïðàâè, ñàìîçàõîï-

ëåííÿ çåìë³ – òîíêà þðèñïðóäåíö³ÿ ³ âèìàãຠäåòàëüíî¿ ñêðóïóëüîçíî¿ ïåðåâ³ðêè ³ íàëåæíî¿ äîêàçîâî¿ áàçè. Íàìè ç³áðàíèé ìàòåð³àë ñüîãîäí³ ïðîõîäèòü åêñïåðòíó îö³íêó òà àíàë³ç ó Òåðíîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó ÓÁÎdz. - Øê³äëèâ³ çâè÷êè áàãàòüîõ, îñîáëèâî ìîëîäèõ, çì³íþþòü æèòòÿ íà ã³ðøå, ôàêòè÷íî, ïàðàë³çóþòü éîãî. ² â ïåðøó ÷åðãó, öå íàðêîòèêè, ïèÿöòâî. Ïðîêîìåíòóéòå, áóäü ëàñêà, öå íåãàòèâíå ÿâèùå â ðàéîí³. - Íàðêîá³çíåñ äåùî «ïðèãàñ» â ðàéîí³, ùî íàñ ò³øèòü, áî, î÷åâèäíî, ïîâ’ÿçàíî öå ç òèì, ùî ó 2010 ðîö³ áóëî âèÿâëåíî ñïðàâæíº êóáëî éîãî. Âñ³ «ãåðî¿» áóëè çàñóäæåí³ äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ð³çíèé ñòðîê. À â ö³ëîìó ïðèõèëüíèêè íàðêîìàí³¿ íå ïðèòèõëè, à çàòà¿ëèñü. À âæå öüîãîð³÷ âèÿâëåíî 1 çëî÷èí. Ó 2011- 23 çëî÷èíè. Ç íèõ 8 – öå çáóò ðå÷îâèíè, ñò³ëüêè æ – çáåð³ãàííÿ ¿¿ ³ 6 – ïîñ³â ìàêó ³ êîíîïë³. Âñ³ çëî÷èíö³ ïîíåñëè ïîêàðàííÿ. 1 ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñüîãîäí³ â ñóä³. Àëå, ÿêùî ïîð³âíÿòè íàðêîñèòóàö³þ ç 2010 ðîêîì, òî º ïîì³òíå çíèæåííÿ ð³âíÿ ¿¿. ² íàîñòàíîê äåê³ëüêà ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ: ìèíóëîãî ðîêó âäàëîñÿ çìåíøèòè ð³ñò çëî÷èí³â, ñêîºíèõ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ – 35 ó 2010 ðîö³ ïðîòè 30 ó 2011. Ïîïåðåäæåíî çëî÷èí³â íà 50 â³äñîòê³â á³ëüøå, í³æ 2010 ðîêó. Ïî àäì³í³ñòðàòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ íà 47 çàÿâ ïðèéíÿòî á³ëüøå ìèíóëîãî ðîêó, àí³æ ïîçàìèíóëîãî. Ñêëàäåíî 2016 àäì³íïðîòîêîë³â, ó 2010 – 2089. Ðîçêðèòî çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ìèíóëîãî ðîêó – 18, â³äïîâ³äíî ó 2010 – 13. Öèôðè – ð³÷ óïåðòà, ³ âîíè º ñâ³ä÷åííÿì íàøî¿ ðîáîòè. Äëÿ ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà íàéãîëîâí³øå – íå ïîòðàïèòè ï³ä âïëèâ êðèì³íàëüíèõ åëåìåíò³â, áóòè ïîðÿäíèì ó á³çíåñ³, òóðáîòëèâèì ó âèõîâàíí³ ñâî¿õ ä³òåé, íå âåñòè àíòèãðîìàäñüêèé ñòèëü æèòòÿ, áî ðàíî ÷è ï³çíî âñå ñòຠÿâíèì ³ çà âñå òðåáà â³äïîâ³äàòè ïî Çàêîíó. Ïðàâîâà ïðîçîð³ñòü ìຠñòàòè îñíîâîþ ïîðÿäêó, ñïîêîþ òà åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçêâ³òó â ðàéîí³. - Äÿêóþ, Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà ö³êàâèé ³ â³äâåðòèé ä³àëîã. Ñïîä³âàþñü, æèòòÿ ï³äêàæå íîâ³ òåìè äëÿ ðîçìîâè. Áàæàþ óñï³õ³â ó íàâåäåíí³ ïîðÿäêó â íàøîìó êðà¿.

Ольга ЛИЧУК

Ñï³âðîá³òíèêàìè óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÄÏÀ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü ðîçãàëóæåíî¿ ñèñòåìè íåëåãàëüíîãî âèðîáíèöòâà òà çáóòó ôàëüñèô³êîâàíî¿ àëêîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêó îðãàí³çóâàâ ãð.À., æèòåëü îäíîãî ³ç ñ³ë Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. ³í îðãàí³çóâàâ ñèñòåìó ï³äï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà òà çáóòó íåëåãàëüíî¿ àëêîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿. Ïðè ïðîâåäåíí³ îáøóêó ó äîìîâîëîä³íí³ âêàçàíîãî ãðîìàäÿíèíà âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 310 ë³òð³â ñïèðòó, 250 ïëÿøîê ³ç ôàëüñèô³êîâàíîþ ãîð³ëêîþ ï³ä ìàðêàìè â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â (ÿê îêëåºíèõ ï³äðîáëåíèìè ìàðêàìè àêöèçíîãî ïîäàòêó, òàê ³ íåìàðêîâàíèõ), çíàðÿääÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóâàëîñü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ôàëüñèô³êàòó. Òàêîæ, ïðè âè¿çä³ ç ïîäâ³ð’ÿ âêàçàíîãî ãðîìàäÿíèíà áóëî çóïèíåíî àâòîìîá³ëü, ïðè îãëÿä³ ÿêîãî âèÿâëåíî 200 ïëÿøîê íåçàêîííî âèãîòîâëåíèõ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, îáêëåºíèõ ìàðêàìè àêöèçíîãî ïîäàòêó ç îçíàêàìè ï³äðîáêè, ïðèäáàíèõ ó ãð.À.

Ïðîâ³âøè îáøóê â ãàðàæíîìó ïðèì³ùåíí³ îäíîãî ³ç êîîïåðàòèâ³â ó ì.Òåðíîï³ëü, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 140 ïëÿøîê íåçàêîííî âèãîòîâëåíèõ òèì æå ãðîìàäÿíèíîì À. àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ç ìàðêàìè àêöèçíîãî ïîäàòêó ç îçíàêàìè ï³äðîáêè, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñü äëÿ ðåàë³çàö³¿ òåðíîïîëÿíàì. Ñòîñîâíî öüîãî «âèðîáíèêà» ñë³ä÷èìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì íåçàêîííîãî âèãîòîâëåííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ¿õ çáóòó. Òðèâຠðîçñë³äóâàííÿ. Äîâ³äêîâî: ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ãóìàí³çàö³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà

ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³», ÿêèé âñòóïèâ â ñèëó ç 18.01.12, ó Êðèì³íàëüíîìó Êîäåêñ³ Óêðà¿íè çì³íåí³ ñàíêö³¿ ñòàòåé äåÿêèõ ñòàòåé, çîêðåìà: - Ñò. 204 (íåçàêîííå âèãîòîâëåííÿ, çáåð³ãàííÿ, çáóò àáî òðàíñïîðòóâàííÿ ç ìåòîþ çáóòó ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â) ó ÷àñòèí³ 1 - øòðàô â³ä 17 äî 34 òèñ.ãðí. ç êîíô³ñêàö³ºþ íåçàêîííî âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ òà îáëàäíàííÿ äëÿ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ; - ÷.2 - øòðàô â³ä 51 äî 170 òèñ.ãðí. ç êîíô³ñêàö³ºþ íåçàêîííî âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ òà îáëàäíàííÿ äëÿ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ; - Ñò. 216 (íåçàêîííå âèãîòîâëåííÿ, ï³äðîáëåííÿ, âèêîðèñòàííÿ àáî çáóò íåçàêîííî âèãîòîâëåíèõ, îäåðæàíèõ ÷è ï³äðîáëåíèõ ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ÷è êîíòðîëüíèõ ìàðîê) ó ÷àñòèíà 1 - øòðàô â³ä 8,5 äî 17 òèñ.ãðí.; ó ÷àñòèí³ 2 - øòðàô â³ä 51 äî 85 òèñ.ãðí. ç êîíô³ñêàö³ºþ òîâàð³â, ïðîìàðêîâàíèõ ï³äðîáëåíèìè ìàðêàìè ÷è ãîëîãðàô³÷íèìè çàõèñíèìè åëåìåíòàìè";

Управління податкової міліції ДПА в Тернопільській області


4

№ 11-13 (8002)

Живіть Заліщики! Цвітіть для України веселково, як квітне наше рідне слово, на радість завтрашніх століть!.. Петро МЕЛЬНИК

z èòàííÿ áëàãîóñòðîþ, ìàáóòü, îäíå ç íàéáîëþ÷³øèõ ó íàøîìó ì³ñò³. Íàéá³ëüøå óâàãè éîìó ïðèä³ëÿºòüñÿ ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà, ïåðåä Âåëèêîäí³ìè ñâÿòàìè. Òîä³ êîæåí ç ìåøêàíö³â íàìàãàºòüñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê íå ò³ëüêè â îñåë³, à é á³ëÿ áóäèíêó, íà âóëèö³. Òàêî¿ á àêòèâíîñò³ ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó! Íà æàëü, ¿¿ íà êîðîòêèé ÷àñ âèñòà÷àº, âèðîñòàþòü ñì³òíèêè íà âóëèöÿõ, ãàñàþòü íèìè çãðà¿ áðîäÿ÷èõ ñîáàê, ðîçäèðàþ÷è ïàêåòè ç³ ñì³òòÿì. Ïðîáëåìè áëàãîóñòðîþ ïîðóøèëà ó ì³ñò³ äî ðåäàêö³¿ æèòåëüêà ì³ñòà Ã.Ï.Ðóøåëþê.

Ï

²Ç ËÈÑÒÀ ×ÈÒÀ×ÊÈ Õâèëþº ìåíå ³, äóìàþ, íå ò³ëüêè ìåíå, áëàãîóñòð³é íàøîãî ì³ñòà. ß ùå ó 2006 ðîö³ çâåðòàëàñÿ ç ïðèâîäó öüîãî ïèòàííÿ ÷åðåç ðàéîííó ãàçåòó äî âëàäè ì.Çàë³ùèêè. Ç òèõ ï³ð ³ ì³ñöåâà âëàäà ïîì³íÿëàñÿ, à â³ç ³ íèí³ òàì. Ìè, æèòåë³, áóäèíêó ¹2 âóë. Øåâ÷åíêà, çâåðòàëèñü ç ïðîáëåìîþ ñì³òòÿ á³ëÿ íàñ. Öåé ñì³òòºçá³ðíèê ñëóæèòü ñòèõ³éíèì ñì³òòºçâàëèùåì, áî ñþäè çâîçÿòü ç ðàéîíó ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ç âóëèöü á³ëÿ Äí³ñòðà, äå òðèìàþòü êðîë³â, ñâèíåé – ñþäè ïîòðàïëÿþòü íå÷èñòîòè. Íàâ³òü ìàøèíè, ÿê³ ³äóòü ç ×åðí³âö³â, ïåðå¿çäÿòü íà ë³âó ñòîðîíó ³ âèêèäàþòü ñì³òòÿ. Ñîáàêè çãðàÿìè êîðìëÿòüñÿ íà öüîìó çâàëèù³, ùóð³ çàá³ãàëè äî íàñ íà ïîäâ³ð’ÿ, ñîáàêè ðâóòü ï³äãóçíèêè, â³òåð ðîçíîñèòü òå «äîáðî» ñêð³çü. ²ç áóäèíê³â áåç ñàíâóçë³â âèêèäàþòü íå÷èñòîòè, à õëîïöÿì, ÿê³ âèâîçÿòü ñì³òòÿ, äîâîäèòüñÿ ¿õ âàíòàæèòè íà ìàøèíó. Á³ëÿ áóäèíêó íàøîãî º íåâåëè÷êå ïîäâ³ð’ÿ, àëå íåìîæëèâî âë³òêó í³ ïîñèä³òè íà ëàâö³, í³ â³äêðèòè â³êíî, êð³ì âèõëîïíèõ ãàç³â ç äîðîãè, äèõàºìî ùå öèìè «ïàðôóìàìè». Ïîðó÷ – çóïèíêà àâòîáóñà, ÿê òàì ÷èñòî – öå âæå äðóãå ïèòàííÿ. Çà íàøèì ïàðêàíîì çðîáèëè ùå îäíå ñì³òòºçâàëèùå, çàáðàëè îäíó êë³òêó â³ä ïàðêàíà ³ êèäàþòü òàì. ß îñîáèñòî òàì ïðèáèðàëà, áî íå ìîæó äèâèòèñÿ íà öåé «áàðäàê», àëå çíîâó íàêèäàëè ð³çíîãî íåïîòð³áó. Äî ñóñ³äíüîãî ðàéöåíòðó – ì³ñòà Çàñòàâíà ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ íå òàê ³ äàëåêî, àëå ñèòóàö³ÿ ³íøà. ß ïîáóâàëà íåäàâíî òàì – ó öåíòð³ ì³ñòà ïëîùà îáëàøòîâàíà äëÿ â³äïî÷èíêó ëþäåé, á³ëÿ ëàâêè – çàá³ðíèêè ñì³òòÿ, ìàøèíè ïðèïàðêîâàí³ ïîçà ö³ºþ çîíîþ, îáëàøòîâàí³ òðîòóàðè. À ùî ó íàñ â Çàë³ùèêàõ? ß íåäàâíî ñóïðîâîäæóâàëà îäíó æ³íêó, êîòðà ñàìîñò³éíî íå ìîæå õîäèòè, ìè éøëè öåíòðîì ç âóë.Øåâ÷åíêà äî âóë.Ìàêîâåÿ – ùîá ¿é ïðèñ³ñòè, â³äïî÷èòè – íåìຠäå, çíèêëè ëàâêè ó öåíòð³. Íà ïëîù³ ñêð³çü ãàñàþòü ìàøèíè, ïî ¿õ ê³ëüêîñò³ íàâ³òü íåïîì³òíî, ùî â

Óêðà¿í³ êðèçà. Ìàøèíè ïðèïàðêîâàí³ íà òðîòóàðàõ, ï³ä â³êíàìè öåíòðàëüíî¿ ïåðóêàðí³. Áóñè ç äæèïàìè «â³äïî÷èâàþòü», çàéìàþ÷è ï³âòðîòóàðó, ³ îáõîäèòè ¿õ òðåáà ïî äîðîç³. ϳøîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ó öåíòð³ íåìàº, çà ñâ³òëîôîð ò³ëüêè ÿ âíóêàì ìîæó ðîçïîâ³ñòè ³ íàìàëþâàòè éîãî. Äîëàþ÷è ïåðåõðåñòîê äî ìàãàçèíó Ãðèíèêà, ëþäè, ÿê çàéö³, ñêà÷óòü. Íåâæå òðåáà òîííè ôàðáè, ùîá «çåáðó» íàìàëþâàòè?  ªâðîï³, çíàºòå, ÿê êàæóòü: «À õ³áà äîðîãè ó âàñ º?» Íåâæå âñå êåð³âíèöòâî ïåðåñóâàºòüñÿ ò³ëüêè íà êîëåñàõ? Íåõàé ïðîéäåòüñÿ òèìè äîðîãàìè, òðîòóàðàìè, äå õîäÿòü ïðîñò³ ñìåðòí³. Áðîäÿòü ì³ñòîì çãðà¿ áåçäîìíèõ ñîáàê.  Óêðà¿í³ º âèïàäêè, êîëè ëþäåé ïîêóñàëè õâîð³ ñîáàêè. ßê çàë³ùàíàì î 6 ãîäèí³ ðàíêó áåç âóëè÷íîãî ñâ³òëà (áî éîãî âèêëþ÷àþòü) ³òè íà àâòîáóñ, íà ðîáîòó, ïî

z Лютий 2012 року      № 80

ÏÐÎ ÍÀßÂͲ ÏÐÎÁËÅÌÈ – Ï²Ä ×ÀÑ ÇÀѲÄÀÍÍß «ÇÀ ÊÐÓÃËÈÌ ÑÒÎËÎÌ» «Âåëèêà ïðîñüáà íàäðóêóâàòè ìîãî ëèñòà, à äëÿ ëþäåé äàòè â³äïîâ³äü êåð³âíèöòâà ì³ñüêî¿ âëàäè», - íà çàê³í÷åííÿ âèñëîâèëà ïðîñüáó àâòîðêà ëèñòà. Ç ïðèâîäó ïðîáëåì áëàãîóñòðîþ ó ì³ñüê³é ðàä³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë», ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÏÏ «Ïîðÿäîê», ðàéÑÒ, ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè. Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò, ì³ñüêèé ãîëîâà: «Ëèñò ó ðåäàêö³þ ñòàâ ïîøòîâõîì äëÿ íàøî¿ ñüîãîäí³øíüî¿ çóñòð³÷³. ß éîãî ñïðèéìàþ àáñîëþòíî àäåêâàòíî, ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ ï³äíÿò³ ó ëèñò³ – öå ëèøå îêðåì³ ³ç òèõ, ÿê³ º â ì³ñò³. Áî êð³ì òèõ, ÿê³ íàç-

äî ðå÷³, ïëàíóºìî àñôàëüò ïîêëàñòè íà ò³é äîðîç³. Òðåáà âèçíà÷èòè, êîìó íàëåæàòü ñàðà¿, õòî ðîçâîäèòü àíòèñàí³òàð³þ, øòðàôóâàòè ïîðóøíèê³â ïîðÿäêó».

âàëà àâòîðêà, º ùå ïðîáëåìè ó êàíàë³çàö³éí³é, âîäîïðîâ³äí³é ñèñòåì³, ó ô³íàíñóâàíí³ òèõ îá’ºêò³â, ÿêèìè îï³êóþòüñÿ ì³ñüêà ³ ðàéîííà ðàäè, äå êàòàñòðîô³÷íî íåìà êîøò³â. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ì³ñò ìè ìàºìî íàáàãàòî ìåíø³ áþäæåòè, òîìó ùî â íàñ ÷îðíîáèëüñüêà çîíà. ²ç íîâîïðèéíÿòîãî áþäæåòó íà 2012 ð³ê 2/3 – öå ô³íàíñóâàííÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íà âèð³øåííÿ âñ³õ ³íøèõ ïèòàíü íà ð³ê çàëèøàºòüñÿ 1 ìëí.300 òèñ. À ñþäè âõîäèòü ³ çàðïëàòà êîìóíàëüíèõ íàøèõ ñëóæá, ì³ñüêî¿ ðàäè, áëàãîóñòð³é, îñâ³òëåííÿ â ì³ñò³. Ìè ñüîãîäí³ ç³áðàëèñÿ íà «êðóãëèé ñò³ë», àáè ç âàìè ïîðàäèòèñÿ, ÿê çðîáèòè, ùîá âñå-òàêè ò³ ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèéìàëèñÿ ïî áëàãîóñòðîþ, ñàí³òàðíîìó ñòàí³, âò³ëþâàòè ó æèòò³. Áî âîíè çàëèøàþòüñÿ â ïðîòîêîëàõ, íàäðóêîâàí³ ó ãàçåò³. ×àñòèíà æèëüö³â ¿õ âèêîíóº, ³íøà – íå ðåàãóº íà íèõ. Òîìó ÿ á ïðîñèâ, ùîá ìè ðàçîì â³ä ñë³â ïåðåéøëè äî ä³ëà. ϳñëÿ ö³º¿ íàðàäè ñôîðìóºìî îäíó ÷è äâ³ áðèãàäè íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ï³äåìî â ò³ áîëüîâ³ òî÷êè â ì³ñò³, çðîáèìî ¿õ ä³àãíîç. Ïðèéíÿò³ õîðîø³ ð³øåííÿ, âèçíà÷åí³ øòðàôè ïî 340 ãðí., àëå ñêàæ³òü ìåí³, õòî ³ç íåðàäèâèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ìàþòü ó ì³ñò³ ìàãàçèíè, áàðè, îøòðàôîâàí³ çà íå ïðèáèðàííÿ ñí³ãó ÷è îæåëåäèöþ ïåðåä âõîäîì?» Âàñèëü Ñèí³òîâè÷, ïîì³÷íèê ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿: «Í³õòî íå îøòðàôîâàíèé». Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò: «Õî÷à âñ³ ìè áà÷èìî – ³ ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè, ³ ñàíåï³äåìñòàíö³¿, ÿê³ ïðîáëåìè º ó ì³ñò³. Íå êîæåí ï³äïðèºìåöü ïðèáèðຠòðîòóàð. Áîëüîâà òî÷êà ïî áëàãîóñòðîþ – á³ëÿ êîñòåëó º ñì³òíèê, çà «ÒÅÊλ, ìè òàì ïîñòàâèëè ÿùèê. ß áè ïðîñèâ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Þ.Ì.Çàïîëîõà ðàçîì ³ç ä³ëüíè÷íèì ³íñïåêòîðîì, ïðàö³âíèêàìè ñàíåï³äåìñòàíö³¿ ñüîãîäí³ ïîáóâàòè íà âóëèö³ Ãîíòè. Ãíî¿âêà ç ñåïòèê³â òå÷å ïðÿìî á³ëÿ ÿùèêà äëÿ ñì³òòÿ, â öåíòð³ ì³ñòà. Ìè íà öåé ð³ê,

á³ëÿ ìàãàçèíó «Óðîæàé» ñì³òíèê, ïðî ÿêèé ïèøå àâòîðêà ëèñòà». Ðîìàí Âåðõîëà, äèðåêòîð ÆÊÏ: «Òðåáà çàáðàòè éîãî ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè». Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò; «Äëÿ öüîãî ÏÏ «Ïîðÿäîê» äàñòü ñâî¿õ ëþäåé, ÆÊÏ âèä³ëÿº äâîõ ÷îëîâ³ê. Çàáðàòè ñì³òòÿ, ïî÷èñòèòè òðîòóàð. Ïîðó÷ – àâòîáóñíà çóïèíêà, òàì òåæ ëþäè ñì³òòÿ êèäàþòü. ßùèê äëÿ ñì³òòÿ áóâ ó ñêâåð³, ùî á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà ².Ôðàíêó, òåæ áóëè ïðîáëåìè. Çàáðàëè ó íèæí³é ïàðê, íà òåðèòîð³þ ë³êàðí³ – ëþäè ç íàâêîëèøí³õ âóëèöü íîñÿòü ñì³òòÿ ó äâ³ð ë³êàðí³». Îëåã Äàóãåëà, ë³êàð ç êîìóíàëüíî¿ ã³ã³ºíè ñàíåï³äåìñòàíö³¿: Ïî âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî º áîëüîâ³ òî÷êè. Ñì³òòÿ òàì çàáèðàþòü â îá³ä, ï³ñëÿ îá³äó. Çðàíêó éäåø íà ðîáîòó – ñîáàêè âñå ïîðîçêèäàëè. Òàì îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè ÿùèê. À äå éîãî ïîñòàâèòè – ïåðåãîâîðèòè ç ëþäüìè». Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò: «ª äóìêà, ùîá âçàãàë³ çàáðàòè ÿùèêè äëÿ ñì³òòÿ, áî âîíè ïñóþòü âèãëÿä ì³ñòà. Àëå æ ó Òåðíîïîë³, ×åðí³âöÿõ ÿùèêè ñòîÿòü…» Þð³é Çàïîëîõ, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè: «ß ïðèõèëüíèê òàêî¿ äóìêè. ϳ䒿æäæຠìàøèíà ³ çðàçó âèêèäàþòü ñì³òòÿ. Á³ëÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ïî âóë.Ñ.Áàíäåðè 114, 114à çàâæäè ïîðÿäîê». Âàñèëü Ìàøåðà, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü: «Îñòàííº ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî áëàãîóñòðîþ, äå âêàçóþòüñÿ øòðàôè, ðîçäðóêóþ ³ ïîâ³øó ó ïðîáëåìíèõ òî÷êàõ, ùîá ëþäè çíàëè». ²âàí Ïàñ³÷íèé: «Í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, ïîêè êîãîñü ç áóäèíêó, õòî ïîðóøóº ñàí³òàðíèé ñòàí, íå îøòðàôóþòü». Ïðî ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ â³â ìîâó ³íñïåêòîð ïî áëàãîóñòðîþ Àíäð³é Ðîìàíêî. Íà ñï³ëüí³é 䳿 ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè, ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â – íà íàðàä³ áóâ ïðèñóòí³é Òàðàñ ѳíêåâè÷, ïðàö³âíèê³â ñàíåï³äåìñòàíö³¿ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì áëàãîóñòðîþ íàãî-

Ìèõàéëî Ñàâ÷àê, êåð³âíèê ðàéÑÒ: «Áóëî á äîáðå çàáðàòè çâ³äòè ÿùèê äëÿ ñì³òòÿ, ÿêå òóäè íîñÿòü æèòåë³ âñ³õ íàâêîëèøí³õ âóëèöü. Ðåñòîðàí íà äàíèé ÷àñ íå ïðàöþº, à äëÿ «ÒÅÊλ ìè çðîáèìî ÿùèê ó äâîð³». ²âàí Ïàñ³÷íèé, äèðåêòîð ÏÏ «Ïîðÿäîê»: «Òàê áóëî ³ ðàí³øå, ìàøèíà áóäå çà¿æäæàòè ó äâ³ð». Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò: «Ùå îäíà áîëüîâà òî÷êà –

ëîøóâàâ ì³ñüêèé î÷³ëüíèê, à òàêîæ íà âèìîãëèâîñò³ òà ïðèíöèïîâîñò³ ó ï³äõîä³ äî ïîðóøíèê³â ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà. «Áóäåìî øòðàôóâàòè, - ãîâîðèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³é Çàïîëîõ. – Ïî âóë.Ãðóøåâñüêîãî,28 ìè âñ³ì äàëè ïðèïèñ äî 1 ãðóäíÿ óñóíóòè íåäîë³êè – ùîá êàíàë³çàö³ÿ íå òåêëà ó ÿð ³ Äí³ñòåð. Àëå äî öüîãî ÷àñó í³÷îãî íå çðîáëåíî». ijëüíè÷íèé Òàðàñ ѳíêåâè÷ çàóâàæóâàâ, ùî äàþòü ëþäèí³ òèæäåíü ÷àñó, çîáîâ’ÿçóþòü ïðèáðàòè, íàïðèêëàä, ðîçêèäàí³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè, ÆÊÏ âèñëîâëþâàëè âäÿ÷í³ñòü âñ³ì ìåøêàíöÿì

ÿìàõ, ïîïðè çãðà¿ ñîáàê? Íåäàâíî ó íàøîìó ì³ñò³, â ãîòåë³, ïðîæèâàëè ãîñò³ ç Ðèìó. Õîäèëè âîíè â ïåðóêàðíþ (äå õîëîäíî ³ ïîìèòè ãîëîâó - ïðîáëåìà), â ñóïåðìàðêåò (äå ÷àñòî ö³ííèêè íå íà ì³ñö³), ïî íàøèõ äîðîãàõ, òðîòóàðàõ. À âë³òêó ùå á³ëüøå ãîñòåé ïðè¿æäæຠç-çà êîðäîíó. ß ñîá³ òàê äóìàþ: ÿêùî ³ âîíè áà÷àòü òå, ùî ³ ÿ? ² íàø ðèíîê – òîâàðè íà àñôàëüò³, ïîì³æ àâòîáóñè – îâî÷³, ôðóêòè ç âì³ñòîì âèõëîïíèõ ãàç³â. À ÿê âîíè îö³íþþòü íàø ñåðâ³ñ: ÿê íå «ðÿâêíå» ïðîäàâ÷èíÿ ãðóáî ç-çà ïðèëàâêó, òî “ïðèëèïëà” äî ìîá³ëüíèêà ³ âçàãàë³ íå â³äïîâ³ñòü, àáî ñîíÿøíèê ëóçàº. À ÿêùî òè ¿¿ ïîòóðáóâàâ, òî íà÷å äîäîìó äî íå¿ ïðèéøîâ. Âèõîäèòü, çà ñâî¿ ãðîø³ ñîá³ íàñòð³é ç³ïñóâàâ. Ó ñâ³ò³ º äåðæàâè, íàñåëåííÿ ÿêèõ æèâå çà ðàõóíîê òóðèçìó. Ñïðèÿòëèâèé äëÿ öüîãî ³ íàø êðàé. Àëå âë³òêó ó Çàë³ùèêàõ íåìຠäå ñõîâàòèñÿ â³ä àñôàëüòó ³ ðîçïå÷åíîãî ñîíöÿ, áî ïàðêè ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè. À â ²òà볿, íàïðèêëàä, äåðåâà ïî âñ³é Áîëîíü¿ ïðîíóìåðîâàí³, êðîíè ñôîðìîâàí³, ìàøèíè íà âóëèöÿõ ïðèïàðêîâàí³, âåëîñèïåäè ³ ìîòîöèêëè íî÷óþòü íà âóëèö³, êàçêà, îäíèì ñëîâîì. ×îìó íå ïîâ÷èòèñÿ õî÷ ÷îìóñü ó íèõ? Ó äîùîâó ïîãîäó â Çàë³ùèêàõ íåìîæëèâî ïðîéòè: ÿê íå òåáå ç í³ã äî ãîëîâè îáëÿïàþòü íà òðîòóàð³, òî âñ³ â³êíà ³ ñò³íè áóäèíê³â ïîïðè äîðîãó. Õ³áà ìîæíà íàçèâàòè ñåáå ïàòð³îòîì, îäÿãíóâøè âèøèâàíêó, à ñì³òòÿ âèêèíóòè çà ïîð³ã ³ âìèòè ðóêè? Õîäèòè â öåðêâó ³ êàçàòè, ùî «ìîÿ õàòà ñêðàþ», öå òåæ º ãð³õ. Äå âèõîâàííÿ â øêîë³, ñ³ì’¿? Õî÷åòüñÿ ñêàçàòè: «Ëþäè, ñõàìåí³ìîñü, çðîá³ìî äëÿ ñåáå, ùîá ìîãëè ãîðäèòèñÿ ñâî¿ì ì³ñòîì, ñâî¿ì ï³ä’¿çäîì, ñâîºþ âóëèöåþ. Ç ïîâàãîþ Ãàëèíà ÐÓØÅËÞÊ ³ ñóñ³äè ïî âóëèö³ Øåâ÷åíêà,2.

z

ì³ñòà, ÿê³ äáàþòü ïðî áëàãîóñòð³é. “ϳäïðèºìåöü ªâãåí ²âàíñüêèé, ÿêèé ïðîäຠìîðîçèâî, õî÷ íå ïðàöþº çàðàç, àëå ïîðÿäîê ùîäíÿ íàâîäèòü – ñí³ã â³äêèäàº, ï³äì³òດ. Ó ì³ñò³ ìàëåíüêèé òðàêòîðåöü, ÿêèé ì³ñüêà ðàäà êóïèëà äëÿ ÆÊÏ, ïîñèïຠäîðîãè ï³ñêîì, ñ³ëëþ. Áîëþ÷à ïðîáëåìà ó ì³ñò³ – çãðà¿ áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Âîíè º ÷è íå á³ëÿ êîæíîãî áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, ó íèæíüîìó ïàðêó, á³ëÿ ìàãàçèí³â, ðîçì³ùåíèõ ïîïðè àâòîáóñíó ñòàíö³þ, á³ëÿ òîðã³âåëüíî¿ áàçè. Ãóìàíí³ íàø³ çàêîíè íå äîçâîëÿþòü ¿õ çíèùóâàòè, õî÷ âîíè ñòâîðþþòü çàãðîçó æèòòþ ëþäåé. Áàòüêè, ä³äóñ³ òà áàáóñ³ çìóøåí³ ñóïðîâîäæóâàòè ä³òîê ó ìóçè÷íó øêîëó, äå çàíÿòòÿ â³äáóâàþòüñÿ ï³ñëÿ îá³äó. Á³ëÿ äåÿêèõ ìàãàçèí³â ïðèáëóäí³ ñîáàêè âæå ñòàëè «ñâî¿ìè», ¿õ òóò ï³äãîäîâóþòü, ³ äåÿê³ íàâ³òü âíî÷³ ìàéíî îõîðîíÿþòü, òî æ ñòîðîæà íå òðåáà. Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ öüîãî «êðóãëîãî ñòîëó», ÿêèé â³äáóâñÿ â ñåðåäó, â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ï³äïðèºìöÿìè, äå éøëà ìîâà ïðî áðîäÿ÷³ ñîáàêè. Á³ëÿ ñâ òîðãîâî¿ òî÷êè êîæåí ï³äïðèºìåöü ïîâèíåí ïîäáàòè ïðî áåçïåêó ïîêóïö³â, îñîáëèâî ä³òåé. ϲÑËßÌÎÂÀ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÀ Íåëåãêà ô³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ ñüîãîäåííÿ íå äîçâîëÿº âåñòè ìîâó ïðî ÿê³ñü ãðîì³çäê³ ïðîåêòè ÷è áóäîâè. Àëå â ïèòàíí³ ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ, íàâåäåííÿ ïîðÿäêó ó ì³ñò³ º òàê³ àñïåêòè, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü âåëèêèõ êîøò³â. Íàïðèêëàä, ï³äìåñòè á³ëÿ ñâîãî äâîðó, áóäèíêó, ó ï³ä’¿çä³. Áàãàòî çàë³ùàí öå ðîáèòü, àëå äåÿê³ íàâ³òü çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ â³äìîâëÿþòüñÿ ïëàòèòè. Ìîòèâóþòü, ùî âèâîçÿòü éîãî ñàì³. Àëå êóäè æ, ÷è íå íà òå ñàìå ñì³òòºçâàëèùå, ÿêå òðåáà îáëàøòîâóâàòè êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ÷è âèêèäàþòü ó ïîñàäêó, çàáðóäíþþ÷è íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå? Òàê, ÷èìàëî ïðåòåíç³é ìîæíà âèñëîâèòè ³ äî ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ äî êîìóíàëüíèê³â – ÷àñòèíó ç íèõ íàçâàëà àâòîðêà ëèñ-

òà. ²ç ðîêó â ð³ê íå âäàºòüñÿ ë³êâ³äóâàòè ñòèõ³éí³ ñì³òíèêè. Àëå çàäóìàéìîñü êîæåí ç íàñ: õòî æ ¿õ ñòâîðþº, ÿê íå ìè ñàì³? Äåõòî íàâ³òü íå ñïðîìîæåòüñÿ ïàêåòè ³ç ñì³òòÿì êèíóòè ó ÿùèê. Ìîæëèâî, êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ ìàëî âñòàíîâëåíî. Íà ìîþ äóìêó, òóò ìîæóòü ïîñïðèÿòè áóäèíêîâ³ êîì³òåòè. Æèòåë³ íàøîãî áóäèíêó ïî âóë.Áàíäåðè 94à ðàçîì ³ç ñóñ³äí³ì ç³áðàëè ãðîø³, çàìîâèëè äåðåâ’ÿíèé êîíòåéíåð ó ÑÒ «Àãðîáóä». Òàêèé äîáðèé ïðèêëàä ïîäàëè íàì ñóñ³äè ïî âóë.Ïðîìèñëîâà. ×èñòî áóäå òîä³, êîëè íå áóäåìî ñì³òèòè, ïðèâ÷èìî äî ïîðÿäêó ñâî¿õ ä³òåé ³ âíóê³â. ² ïðàâèëüíî Ã.Ðóøåëþê âåäå ìîâó ïðî âèõîâàííÿ, íàñàìïåðåä ó êîæí³é ñ³ì’¿. Íå ñòàëè ì³ñöåì â³äïî÷èíêó ³ íàø³ ïàðêè, îñîáëèâî íèæí³é. ̳ñüêèé ãîëîâà ãîâîðèâ ùî ç âåñíè ðîçïî÷íóòüñÿ ðîáîòè, çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèöòâó ÆÊÏ ðîçðîáèòè ñòðóêòóðó: âèçíà÷èòè ëþäåé, ÿê³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè çà ïàðê, ³íø³ – çà ðåìîíò âóëèöü. ̳ñòî – íàø ñï³ëüíèé ä³ì, ÿêèì â³í áóäå, çàëåæèòü â³ä êîæíîãî ç íàñ. «Íå ìèíàéòå ïðîáëåì, íå ïðîõîä³òü ìèìî, çðîá³òü çàóâàæåííÿ òîìó, õòî ïîðóøóº áëàãîóñòð³é», ãîâîðèâ Â.Áåíåâ’ÿò. Á³ëüø³ñòü äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèïó: «Ìîÿ õàòè ñêðàþ», ³íåðòí³ñòü, ïàñèâí³ñòü ïîðîäæóºòüñÿ, ìàáóòü, ³ íàÿâíèìè åêîíîì³÷íèìè ïðîáëåìàìè. À ùå ïåðåøêîäîþ ñòຠâ³äñóòí³ñòü ïðèíöèïîâîñò³ ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïîñàäîâèìè îñîáàìè. Íà íàðàä³ íàâîäèâñÿ ïðèêëàä, ÿê ä³þòü ïî íàâåäåííþ áëàãîóñòðîþ ó Ñíÿòèí³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³: ÷îëîâ³ê âèñèïàâ íà òðîòóàð ãðàâ³é, ÷åðåç ãîäèíó òàì âæå áóëè ä³ëüíè÷íèé, ³íñïåêòîðè ïî áëàãîóñòðîþ. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³é Çàïîëîõ íàâîäèâ ïðèêëàä ïî íàøîìó ðàéöåíòð³, áåçïîñåðåäíüî ç âëàñíîãî ïîáóòó: ó 1972 ðîö³ ïðèâåçëè ãëèíó, âèñèïàëè íà òðîòóàð³. Òîä³øí³ ïðàö³âíèêè ñàíåï³äåìñòàíö³¿ ää.Áåðíàäçèê³âñüêèé ³ Ëîáà÷îâ íàïèñàëè ïðèïèñ, ùîá âèêîíàòè éîãî, ãîñïîäàð³ âîçèëè òà÷êàìè ãëèíó íàâ³òü âíî÷³. Íå ðàç íà ñåñ³ÿõ çãàäóþòü, ÿê äáàëè ïðî ñàí³òàðíèé ñòàí ó ì³ñò³ ùå çà ÷àñ³â Ïîëüù³. Îäíà ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí – ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèéìàëè, âèêîíóâàëà ³ âëàäà, ³ ñàì³ æèòåë³. Çà íåâèêîíàííÿ –øòðàô. ² çíàâ òîä³ ãîñïîäàð: íå âèêîíàâ ïðèïèñó – áóäåø ïîêàðàíèé. Òàêî¿ ïðèíöèïîâîñò³ íå âèñòà÷ຠòåïåð ó ñòàâëåíí³ äî òèõ, õòî ïîðóøóº ñàí³òàðíèé ñòàí ì³ñòà. Ïàñóºìî ïåðåä íàãë³ñòþ, çóõâàë³ñòþ, ó ïîñàäîâèõ îñ³á ñòîðîííÿ ïîçèö³ÿ: òà ç öèìè ëþäüìè íàì ùîäíÿ çóñòð³÷àòèñü. Òîãî ñàìîãî äíÿ, êîëè ïðîâîäèâñÿ «êðóãëèé ñò³ë», ðåéäîâà áðèãàäà ì³ñüêî¿ ðàäè ïîáóâàëà ó òèõ áîëüîâèõ òî÷êàõ áëàãîóñòðîþ, ïðî ÿê³ éøëà ðîçìîâà, çîêðåìà, íà âóë.Ãîíòè. Âèáîðö³ ÷åêàþòü â³ä âëàäè êîíêðåòíèõ ñïðàâ, à âëàäà î÷³êóº äîïîìîãè, ñïðèÿííÿ ãðîìàäè. Áî ò³ëüêè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìîæíà íàâåñòè ïîðÿäîê ó âëàñíîìó äîì³.

Галина КОРЧЕВСЬКА


№ 11-13 (8002) u

ÌÈ - ÓÊÐÀ¯ÍÖ²

5

Ó øêîë³ ²-²² ñò. ñ.Äóí³â â³äáóëîñÿ ñâÿòî, ïðèóðî÷åíå Äíþ ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè. Ó÷í³ 7-8 êëàñ³â ïðîâåëè êîðîòêèé åêñêóðñ ó 1919 ð³ê. ³êòîð Êîëîä³é, Âàñèëü Ìàêñèìåöü, Äåíèñ Ëèëèê òà ²âàí Ôåä³â ïðåäñòàâëÿëè Óðÿä Óêðà¿íè 1919ð., ÿêèé ðîáèâ óñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá îá’ºäíàòè óêðà¿íñüê³ çåìë³. Ñó÷àñíà Óêðà¿íà óñïàäêóâàëà äåìîêðàòè÷í³ òðàäèö³¿ ³ äåðæàâíó ñèìâîë³êó îá’ºäíàíî¿ 1919ð. Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. ²äåÿ ñîáîðíîñò³ ïðîäîâæóâàëà æèòè. 22 ñ³÷íÿ 1990ð., êîëè Óêðà¿íà ñòîÿëà íà ïîðîç³

u

âàìè: Óêðà¿íî ìîÿ, òè âåëèêà äåðæàâî! ² òîá³ ñâ³é ïîêë³í ÿ â³ä ñåðöÿ ðîáëþ, Óêðà¿íî, æèâå õàé â³êè òâîÿ ñëàâà ² çà öå äåíü ³ í³÷ ÿ ²ñóñà ìîëþ. Äíþ ñîáîðíîñò³ áóëà ïðèñâÿ÷åíà òàêîæ òåìàòè÷íà ³íôîðìàö³éíà ãîäèíà. ¯¿ ï³äãîòóâàëè ó÷í³ 9 êëàñó Âàëåíòèíà Ëàíîâà, Þë³ÿ Ôåä³â òà Ëþáîâ Êîëîä³é (êë.êåð³âíèê Ã.Â.ʳíäðàò, â÷èòåëü ³ñòî𳿠Ã.².Ìîëäîâàí). Діана Лилик, учениця 8 класу

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÂÑÅÎÁÓ×

Ó çâ'ÿçêó ç âíåñåííÿì çì³í äî ñòàòò³ 377 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÖÊ òà 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ Ç Ê), íåîáõ³äíî çíàòè íàñòóïíå: 05.11.2009 ðîêó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè áóëî ïðèéíÿòî óíåñåí³ çì³íè äî ñòàòò³ 377' Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê ïåðåõîäó ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó âèïàäêó â³ä÷óæåííÿ îá'ºêòà íåðóõîìîñò³, ùî íà í³é ðîçòàøîâàíèé. Çì³íè äî ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íàáóëè ÷èííîñò³ ç 1.01.2010 ðîêó ³ ôàêòè÷íî ³ç öüîãî ÷àñó ïîâí³ñòþ ïðèïèíèëîñü óêëàäàííÿ ïðàâîìî÷èí³â ç â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîñò³, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, íàäàíèõ ó êîðèñòóâàííÿ, òîáòî íå ïðèâàòèçîâàíèõ. Çàêîíîì ¹ 1702-Ó² äî ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äîäàíî ÷àñòèíó øîñòó, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî îáîâ'ÿçêîâå çàçíà÷åííÿ ïëîù³ òà êàäàñòðîâîãî

u

ñâ ñóâåðåííîñò³, ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â âèøèêóâàëèñü ó æèâèé ëàíöþã â³ä Êèºâà äî Ëüâîâà. Ïðî ö³ ïî䳿 ðîçïîâ³ëè ïðèñóòí³ì íà ñâÿò³ ³òà ²ëüê³â, ijàíà Ëèëèê, Äàð³ÿ Ãðîìèê, Ìàð³ÿ Òàðàñîâà. Íà çàõîä³, ïðèñâÿ÷åíîìó Äíþ ñîáîðíîñò³, çâó÷àëè â³ðø³ ïðî Óêðà¿íó ó âèêîíàíí³ Ãàëèíè Âåðõîëè, Ìàð’ÿíè Ëåøê³â òà ³íøèõ. Ëóíàëè ï³ñí³ ïðî Óêðà¿íó ó âèêîíàíí³ ó÷í³â 8 êëàñó (êë.êåð³âíèê ß.Â.Ðîçëóöüêà, â÷.ìóçèêè Ë.².Êîðîëèê) òà ó÷íÿ 9 êëàñó, ïåðåìîæöÿ áàãàòüîõ ï³ñåííèõ êîíêóðñ³â ³êòîðà ×åðí³÷êà. Ñâÿòî çàâåðøèëîñÿ ñëî-

íîìåðà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â òåêñòàõ ïðàâî÷èí³â ùîäî íåðóõîìîñò³. Íà ïðàêòèö³ âèìîãè ÷. 2 ñò. 377 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à òàêîæ ÷. 6 ñò. ²20 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðèçâîäÿòü äî ³ñòîòíîãî çâóæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðàâ îêðåìèõ ãðóï âëàñíèê³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ öèì ìàéíîì, à ñàìå âëàñíèê³â æèòëîâèõ áóäèíê³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ïðàâà íà ÿê³ íå çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó (íå îòðèìàí³ ó âëàñí³ñòü àáî â îðåíäó). Äëÿ éîãî îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî âèãîòîâèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîð³â, îôîðìèâøè äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè òàê çâàíèìè «ðîçïèñêàìè», àáî çíàõîäÿòüñÿ â î÷³êóâàíí³ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà,

ÿê³. íà äóìêó ãðîìàäÿí, áóäóòü ïîâ'ÿçàí³ ³ç ñêàñóâàííÿì îáîâ'ÿçêîâîñò³ êàäàñòðîâîãî íîìåðó ,äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³ïðîäàæó íåðóõîìîñò³, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà «þðèäè÷íî» íåîôîðìëåí³é çåìë³, ðèçèêóþòü âòðàòèòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêò íåðóõîìîñò³, çà ÿêèé âîíè îïëàòèëè ãðîø³, îñê³ëüêè äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà ï³äëÿãຠîáîâ'ÿçêîâîìó íîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ ¿ äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿. ...Îòæå, îáîâ'ÿçêîâîþ º. íàÿâí³ñòü êàäàñòðîâîãî íîìåðó äëÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó æèòëîâèõ áóäèíê³â, áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ç âèçíà÷åíèìè ïðàâàìè íà íèõ, ïðàâîì âëàñíîñò³, àáî îðåíäè, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ïîðÿäêó.

Анжела ЧАПЛІЙ, державний нотаріус

ÍÀ ÏÓËÜѲ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Ó äåðæàâíîìó çàêëàä³ “Çàë³ùèöüêà ðàéîííà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñòàíö³ÿ" â³äáóëàñÿ ï³äñóìêîâà íàðàäà ç ïðèâîäó ä³ÿëüíîñò³ éîãî â 2011ð. òà ïåðñïåêòèâ íà ìàéáóòíº. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü, îêð³ì ôàõ³âö³â ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè Çàë³ùèöüêî¿ ÖÊÐË òà ³íø³ çàö³êàâëåí³ ñëóæáè. Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ðàäà â³äì³÷àº, ùî ìèíóëèé ð³ê âèäàâñÿ íåëåãêèì â ïèòàííÿõ îðãàí³çàö³éíî¿, ïðàâîâî¿, ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà ïðîòèåï³äåì³÷íî¿ ðîáîòè.  äåðæàâ³, â ñóñ³äí³õ ðåã³îíàõ ðåºñòðóâàëîñü áàãàòî ñïàëàõ³â íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, àêòèâ³çóâàëîñÿ çðîñòàííÿ çàðàçíèõ õâîðîá, ³ñíóþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè â ïèòàíí³ âàêöèíàö³¿ íàñåëåííÿ, ð³ñò âèìîã äî êîíòðîëüíèõ ñëóæá ç³ ñòîðîíè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âêðàé íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. Ñàìå çàâäÿêè ÷³òêî ñïëàíîâàí³é òà íàëàãîäæåí³é ðîáîò³ ñëóæáè, îðãàí³â âëàäè, çàö³êàâëåíèõ â³äîìñòâ â ìèíóëîìó ðîö³ âèêîíàíî ïåâíèé êîìïëåêñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â. Âñóïåðå÷ áàãàòüîì ïðîáëåìàì ³ âñ³ëÿêèì íåãàðàçäàì íàø ðàéîí – îäèí ç íåáàãàòüîõ, äå âïðîäîâæ ðîê³â º ñòàá³ëüí³ñòü â åï³äåì³÷íîìó â³äíîøåíí³ òà â ïèòàííÿõ çáåðåæåííÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ çàë³ùàí Ìèíóëîð³÷ íà 63 â³äñîòêè

çìåíøèëàñÿ çàãàëüíà ³íôåêö³éíà çàõâîðþâàí³ñòü ñåðåä íàñåëåííÿ, à öå îçíà÷àº, ùî ïîíàä 2òèñ. ëþäåé çàõâîð³ëî ìåíøå â ïîð³âíÿíí³ ç 2010. Íà 5,6% çíèæåíà çàãàëüíà ïàðàçèòíà çàõâîðþâàí³ñòü. Ôàõ³âö³ äåðæñàíåï³äñëóæáè “òðèìàëè íà çàìêàõ” äèòÿ÷³ êîëåêòèâè ³ ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ùîá íå äîïóñòèòè ñïàëàõ³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.  2011ð. ïðàö³âíèêàìè ðàéñàíåï³äñòàíö³¿ íàêëàäåíî 247 øòðàô³â íà ñóìó 26231 ãðí., çàáðàêîâàíî 360 êã. íåäîáðîÿê³ñíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â íà ñóìó ïîíàä 12 òèñ. ãðí.. Ïðèçóïèíåíà åêñïëóàòàö³ÿ 112 åï³äåì³÷íî-íåáåçïå÷íèõ îá`ºêò³â íàðîäíîãñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, â³ä ðîáîòè â³äñòîðîíåíî ïîíàä 330 îñ³á, çà íå ïðîõîäæåííÿ îáîâ`ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó.  òîé æå ÷àñ ìàþòü ì³ñöå ³ çàëèøàþòüñÿ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â ðàéîí³. Íà æàëü, çäîðîâ`ÿ íàøèõ ä³òåé ïîã³ðøóºòüñÿ – ëèøå 1 äèòèíà ç 10 çàê³í÷óº øêîëó çäîðîâîþ.  íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ñíóþòü ïîíàä 800 íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ïðîòå íåìຠïðîãðàìè çáåðåæåííÿ çäîðîâ`ÿ ó÷í³â.  ìèíóëîìó ðîö³ îáëàøòîâàíî ìàéæå âñ³ øêîëè ³ äèòÿ÷³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè âíóòð³øí³ìè ñàí³òàðíèìè âóçëàìè.  áàãàòüîõ íîâ³ ñèñòåìè îïàëåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ä êîòåëåíü íà àëüòåðíàòèâíå

ïàëèâî. Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íó ñëóæáó çâèíóâà÷óþòü ó ãàëüìóâàíí³ ðîçâèòêó á³çíåñó. Íàñïðàâä³ í³êîìó òàêîãî á³çíåñó íå ïîòð³áíî, ÿêèé º âêðàé íåáåçïå÷íèì äëÿ çäîðîâ`ÿ. Íà êîæíîìó äðóãîìó îá`ºêò³ òîðã³âë³ àáî ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ âèÿâëÿþòü ãðóá³ ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà, à òîìó íàêëàäåíî 140 øòðàô³â íà ñóìó ïîíàä 16 òèñ.ãðí., à 23 ô³íàíñîâèõ ñòÿãíåííÿ ñêëàëè ïîíàä 1,6 òèñ.ãðí. Ñëóæáà âèìóøåíà çàñòîñóâàòè ïðè öüîìó æîðñòê³ çàõîäè, ³íàêøå ñïàëàõ³â õàð÷îâèõ îòðóºíü òà çàõâîðþâàíü íå óíèêíóòè.  îñòàíí³ ðîêè òóò ÷³òêî ïðîñë³äêîâóºòüñÿ çàêîíîì³ðí³ñòü: ÷èì ÷àñò³øå ïîðóøóþòüñÿ òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ùåïëåíü àáî íå âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé îá`ºì ¿õ, òèì ÷àñò³øå äàþòü ïðî ñåáå çíàòè ò³ ÷è ³íø³ ³íôåêö³éí³ õâîðîáè.  òîé æå ÷àñ, ïîïðè óñ³ íåãàðàçäè, çàëèøàþòüñÿ ñïîä³âàííÿ, ùî íàøà ñëóæáà, ç ìàéæå 100-ë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ, äîñòîéíî ïîêàçóâàëà ñåáå íàâ³òü ó íàéñêëàäí³ø³ ÷àñè, òèì á³ëüøå, ùî óñï³õ â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ`ÿ ïîâèíåí áàçóâàòèñÿ íà ïîïåðåäæåíí³ õâîðîá, à íå íà ¿õ ë³êóâàíí³. Валерій КРАСНІКОВ, головний державний санітарний лікар району

åìîð³àë Âàëåð³ÿ Ëóá’ÿíñüêîãî çàâåðøèâñÿ íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ. 28 ³ 29 ÷èñëà ÷âåðòü ô³íàë³ñòè, ï³âô³íàë³ñòè òà ô³íàë³ñòè çà îë³ìï³éñüêîþ ñèñòåìîþ (ïðîãðàâ – âèáóâ) âèÿâëÿëè ñèëüí³øîãî ó 26-ó òóðí³ð³ ïàì’ÿò³ âî¿íà-«àôãàíöÿ». Ñóáîòí³ ïîºäèíêè çàâåðøèëèñÿ ç òàêèìè ðåçóëüòàòàìè: «Àíäð³àòèêà»Àãðîêîëåäæ – 6:1, «Øóòðîìèíö³»-Ðîäèíà-«²íâàñïîðò» - 5:4, «Ïðîãðåñ»«Óñòå÷êî» - 4:0, «Ïîä³ëëÿ» -«Åêñïðåñ» - 6:0. Ó íåä³ëüíèõ ï³âô³íàëüíèõ ïîºäèíêàõ çóñòð³ëèñÿ «Àíäð³àòèêà»-«Øóòðîìèíö³» - 5:0 òà «Ïîä³ëëÿ»-«Ïðîãðåñ» - 1:0. Îòæå, çà òðåòº ì³ñöå ïîâåëè áîðîòüáó «Ïðîãðåñ» òà «Øóòðîìèíö³» - 5:1. À çà

Ì

Íà ñâ³òëèí³ ²ãîðÿ ²ÂÀÍÑÜÊÎÃÎ: ãàðÿ÷èé ìîìåíò ãðè ó ìîðîçíîìó ñ³÷í³.

ïåðåõ³äíèé êóáîê ïàì’ÿò³ Âàëåð³ÿ Ëóá’ÿíñüêîãî, ìåäàë³ ç îäèíè÷êîþ íà àâåðñ³ òà ãðîøîâó ïðåì³þ. Äðóã³ òà òðåò³ ïðèçåðè – ôóòáîë³ñòè «Àíäð³àòèêè» é «Ïðîãðåñó» îòðèìàëè ìåäàë³ ç â³äïîâ³äíèìè öèôðàìè (2:3) íà àâåðñ³ òà ãðîøîâ³ ïðå쳿. Ïàì’ÿòí³ ìåäàë³ çà ó÷àñòü ó áîðîòüá³ çà òðåòº ì³ñöå îòðèìàëè ãðàâö³ «Øóòðîìèíåöü». Îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó – ðàé

Òðåáà ñêàçàòè, ùî âñ³ ïðå쳿, ÿê ³ ñóâåí³ðè êðàùèì, ñïîíñîðóâàëè Çàë³ùèöüêà ì³ñüêà ðàäà (Âîëîäèìèð Áåíåâ’ÿò), ÏÏ «Àíäð³àòèêà» (ïîäðóææÿ Á³ë³íñüêèõ), ï³äïðèºìö³ Âàñèëü Àíäðóñèê, Ãàííà Êà÷îð, Âàñèëèíà Êî÷ìàí, Ãàëèíà Îæåõîâñüêà òà ñïîðòêëóá ÌÂÌ (Ðîìàí ßâîðñüêèé). Ïîäðóææÿ Á³ë³íñüêèõ ïî çàâåðøåíí³ òóðí³ðó ïîäàðóâàëè êîìàíä³ ÄÞÑØ

Ôóòáîë³ñòè “Ïîä³ëëÿ” âîëîäàð³ êóáêà ïàì’ÿò³ Âàëåð³ÿ Ëóá’ÿíñüêîãî. Ç ïåðåõ³äíèì êóáêîì êðàùèé âîðîòàð ²âàí Ìåëüíèê. ïåðøó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó ïîøàíè ³ ïåðåõ³äíèé êóáîê îðãêîì³òåòó çàïåêëó çâèòÿãó ïîäàðóâàëè ìàéæå ï³âòèñÿ÷³ âáîë³âàëüíèêàì êîìàíäè «Ïîä³ëëÿ» é «Àíäð³àòèêà». Ôîðòóíà ïîñì³õíóëàñÿ ïîä³ëüñüêèì ñïîðòñìåíàì âî³ñòèíó áàòüê³âñüêó îï³êó ÿêèõ çä³éñíþâàâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Áîðèñ Êóçü, - 2:0. Çàáèâøè ó âîðîòà ñóïåðíèê³â çà âåñü òóðí³ð 26 ì’ÿ÷³â ³ ïðîïóñòèâøè âñüîãî ÷îòèðè, ñïîðòñìåíè «Ïîä³ëëÿ» ñòàëè ïåðåìîæöÿìè òóðí³ðó ³ ç ðóê çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Âàñèëÿ Ëîïóøíÿêà, ãîëîâè ðàéîííî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó îòðèìàëè

ñïîðòêîì³òåò, ÔÑÒ «Êîëîñ» òà ðàéîííà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó – âèçíàëè êðàùèì âîðîòàðåì òóðí³ðó ²âàíà Ìåëüíèêà («Ïîä³ëëÿ»), íàéâëó÷í³øèì áîìáàðäèðîì ²âàíà Áà÷èíñüêîãî («Øóòðîìèíö³»), íàéåôåêòèâí³øèì ôóòáîë³ñòîì ßðîñëàâà Îëåêñ³âà («Àíäð³àòèêà») òà âðó÷èëè ¿ì íåâåëèê³ ñóâåí³ðè ³ ãðîøîâ³ ïðå쳿. Îñîáëèâ³ â³äçíàêè îòðèìàâ òàêîæ íàéìîëîäøèé ó÷àñíèê ïîºäèíê³â Ïåòðî ×åïèãà (ÄÞÑØ-2), à òàêîæ ²âàí Äæóñ («Àíäð³àòèêà»), ÿêèé â³ä ï³äïðèºìöÿ Ðîìàíà ßâîðñüêîãî îòðèìàâ ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é.

Þí³ ôóòáîë³ñòè ÄÞÑØ (ñåðåäíüî-â³êîâà ãðóïà). Ç êîìïëåêòîì ôóòáîëîê â³ä ïîäðóææÿ ï³äïðèºìö³â Á³ë³íñüêèõ.

(ñåðåäíÿ â³êîâà ãðóïà) – ÷åìï³îíó îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³ãè 16 êîìïëåêò³â ôóòáîëüíî¿ ôîðìè, à ï³äïðèºìåöü Ìèêîëà Ãóéâàí – êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ òàêî¿ ôîðìè ãðàâöÿì ÄÞÑØ ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè. ³ä Ðîìàíà ßâîðñüêîãî ôóòáîë³ñòè ÄÞÑØ îòðèìàëè ùå é ñîëîäêèé ïðèç – âåëèêèé òîðò. Îðãêîì³òåò ñêëàâ îñîáëèâó ïîäÿêó âáîë³âàëüíèêó ç³ ñòàæåì, àêòèâ³ñòó ðàéîííî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Ïåòðó Ðàöèíó çà îðãàí³çàòîðñüê³ êëîïîòè òà ïîïóëÿðèçàö³þ ôóòáîëó ñåðåä ìîëîäèõ.

Дан АСТРІЙ


6

№ 11-13 (8002)

ëåäæ ó, ÿêèé íîñèòü éîãî ³ì’ÿ. Âèêëàäà÷ ³ñòî𳿠òà êåð³âíèê ³ñòîðè÷íîãî ãóðòêà íà áàç³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà Îë³éíèê ïîäÿêóâàëà îðãàí³çàòîðàì öüîãî çàõîäó çà ö³êàâó çì³ñòîâíó ðîçïîâ³äü, àäæå ñòóäåíòè ìàëè çìîãó ïî÷åðïíóòè äëÿ ñåáå áàãàòî ³íôîðìàö³¿ ç ³ñòî𳿠ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè òà á³îãðàô³÷íî¿ äîë³ ¿¿ áóäèòåëÿ ßðîñëàâà Ñòåöüêà. Äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ çâó÷àëè ìóçè÷í³ ïðèñâÿòè «Ñâ³÷à» òà «Ñòîðîíà ìîÿ» ó âèêîíàíí³ Îëüãè Þð³é÷óê (êåð³âíèê Ë.À.²ë³ùóê). Çàâåðøàëüíîþ íîòîþ ñòàëî ñï³ëüíå âèêîíàííÿ óìíó «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà».

àñòî ëþáèâ ïîâòîðþâàòè íàø çåìëÿê, ïîë³òèê, â³äîìèé ä³ÿ÷ ÎÓÍ, áîðåöü çà âîëþ ³ äåìîêðàò³þ ßðîñëàâ Ñåìåíîâè÷ Ñòåöüêî. Ó áîðîòüá³ çà íåçàëåæí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ â³í áóâ ñò³éêèì ³ íåçëàìíèì. Ìàâ ÷³òêå ðåâîëþö³éíå ïåðåêîíàííÿ, íå æàë³þ÷è ñåáå, ïðàöþâàâ íà áëàãî ìàéáóòíüî¿ äåðæàâè. 19 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ìè â³äçíà÷èëè 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ß. Ñòåöüêà - ñïðàâæíüîãî ïàòð³îòà, ñïðàâîþ æèòòÿ ÿêîãî ñòàëà áîðîòüáà çà «Óêðà¿íó áåç õàìà é áåç ïàíà». Ó Íàðîäíîìó ìóçå¿ «Ñòð³-

×

u

ëåöüêî¿ ñëàâè» ïðè Çàë³ùèöüêîìó ÐÁÄÞÒ ïðîâåäåíà ãîäèíà ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî òåðíîïîëÿíèíà. Ðîçïî÷àâ åêñêóðñ â ³ñòîðè÷íå ìèíóëå íàøî¿ äåðæàâè 30-50ðð. ÕX ñò. Â.².Îë³éíèê - äèðåêòîð Çàë³ùèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ³ äèðåêòîð ìóçåþ «Ñòð³ëåöüêî¿ ñëàâè». Òàêîæ â³í çàïðîïîíóâàâ âñ³ì ïðèñóòí³ì âøàíóâàòè ñâ³òëó ïàì'ÿòü ß.Ñòåöüêà õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Ïðî ñòîð³íêè á³îãðàô³¿ ÎÓͳâöÿ ðîçïîâ³ëè ÷ëåíè ðàäè íàðîäíîãî ìóçåþ, ñòóäåíòêè «Çàë³³öèöüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó ³ì.ª.Õðàïëèâîãî» Â³êòîð³ÿ Äàíèëþê òà Ãàëèíà Éîàí. Çîêðåìà, ïðî òå, ùî ßðîñëàâ ç þíàöüêèõ ðîê³â âêëþ÷èâñÿ â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíó áîðîòüáó,

ñòàâ ÷ëåíîì íåëåãàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿íñüêà íàö³îíàë³ñòè÷íà ìîëîäü», à ï³çí³øå ï³äï³ëüíèõ Óêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òà Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â, áóâ ðåäàêòîðîì ÎÓÍ-ãàçåòè «Þíàê» ³ “Áþëåòåíü”. Òà îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ çàñëóã ñòàëà ä³ÿëüí³ñòü ßðîñëàâà Ñòåöüêà íà ïîñàä³ Ïðåì'ºðà Óêðà¿íñüêîãî Äåðæàâíîãî Ïðàâë³ííÿ. Äî ðå÷³, â òîä³øíüîìó Óðÿä³ Ì³í³ñòðîì ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà áóâ ªâãåí Õðàïëèâèé íå ìåíø â³äîìà ïîñòàòü íà òåðåíàõ íàøîãî êðàþ.

Íåõàé í³êîëè íå âìðå ³ ïàì'ÿòü ïðî ¿¿ ãåðî¿â! Õî÷åòüñÿ çàê³í÷èòè ðÿäêàìè ç ïîå糿 Ëåîí³äà Ïîëòàâè: Òè òðèäöÿòü æèòò³â ïðîæèâ, ßðîñëàâå, Ùîá æèòè â íàðîäí³é íà䳿. ×åêຠÒåáå Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà – Ó Êèºâ³-ãðàä³, Íà Ïëîù³ Ñâÿòî¿ Ñîô³¿. Õòî ñêàçàâ, ùî ïîìåð Òè? – Îäåðæèì³ íå çíàþòü ñìåðòè.

Мар'яна ПАЛАГНЮК, студентка спеціальності «Журналістика» ТННУ ім. В. Гнатюка

Ó âèõîâí³é ãîäèí³ âçÿëè ó÷àñòü þí³ ïîñë³äîâíèêè Õðàïëèâîãî - ñòóäåíòè 15 ãðóïè Çàë³ùèöüêîãî àãðîêî-

ÏÎÇÀØʲËÜÍÀ ÎѲÒÀ ðîâîëüñüêèé, Â.ß. Ãåðèëåâè÷, Î.².Îñòàï÷óê, Â.Ì.Ïàâëèøèí, ².Ñ.Êîá³ñ, Â.Ì. Êèâåðèãà, êåðóþ÷³ Óêðñèááàíêó, Ïðèâàòáàíêó, Ðàéôàéçåí áàíê Àâàëü, Íàäðàáàíêó, Îùàäáàíêó, êðåäèòíî¿ ñï³ëêè «Ñàìîïîì³÷», ñòðàõîâî¿ ãðóïè «ÒÀÑ», à òàêîæ áàòüêè. Ðîçïî÷àëè 2012 ð³ê íàø³ âèõîâàíö³ ç ó÷àñò³ ó ð³çäâÿíîìó Âåðòåï³ òà ó ìàñîâèõ çàõîäàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî Òèæíÿ íàóêè ³ òåõí³êè, ÿêèé ïðîõîäèâ ï³ä

На світлині: урочистий момент нагородження переможців змагань.

Íàñòóïèâ 2012 ð³ê. ³äñâÿòêóâàëè Íîâîð³÷í³ òà гçäâÿí³ ñâÿòà. Þí³ òåõí³êè öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ øêîëÿð³â ç íîâèìè íàä³ÿìè òà âåëèêèì åíòóç³àçìîì ðîçïî÷àëè äðóãå ï³âð³÷÷ÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ìèíóëèé ð³ê äëÿ íàøèõ âèõîâàíö³â áóâ óñï³øíèì. Áðàëè ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêèõ, îáëàñíèõ ìàñîâèõ çàõîäàõ, ó ÿêèõ íàø³ âèõîâàíö³ âèáîðîëè ÷è íå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü âèñîêèõ íàãîðîä çà îñòàíí³õ 5 ðîê³â: 14-ó Âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñàõ-âèñòàâêàõ, çìàãàííÿõ ³ 26 â îáëàñíèõ. Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè Íàçàð Îäàéñüêèé, Íàçàð Êðàâ÷óê, Þð³é Êðàâ÷óê, Ïàâëî Âîðîöÿíêî, Åðâ³í Øïîðòàí, Ìèõàéëî Ïîõíà, Ñòåïàí Áó÷êî, Ìàð’ÿíà Îðë³íñüêà, Ðîñòèñëàâ Âàêóëåíêî, Ðóñëàí ßíîâñüêèé, Ñâ³òëàíà Øï³í, Ìèõàéëî Ãîëîäåí, Ãàííà Òðàêàëî, Òåòÿíà ×îêàí, Ìèõàéëî Ìèñåâè÷,

Ñåðã³é Êàñïðóê, Àðòóð ̳ñüêî, Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, Âîëîäèìèð Íàòóðêà÷, Âëàäèñëàâ Áàðàíèê, Àíäð³é Àíäðóñèê, Íàçàð Ïàëàãíþê, Ìàð³ÿ Ãîäåöüêà òà ³íø³. 2011 ð³ê áóâ ïë³äíèì íà äîáðî÷èíö³â, ÿê³ âñ³ëÿêî äîïîìàãàëè ó âèõîâàíí³ òà íàâ÷àíí³ ìîëîä³ íàøîãî çàêëàäó ³ íàäàâàëè â³ä÷óòíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Öå êîëèøí³é ãóðòê³âåöü Áåäðèê³âñüêèé Â.Â., ÿêèé ïðèäáàâ äëÿ þíèõ êàðòèíã³ñò³â äâà íîâåíüêèõ êàðòèíãè àìåðèêàíñüêîãî âèðîáíèöòâà, çàì³íèâ 12 â³êîí íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, áðàòè Íàâîëüñüê³, ².Ï.Äðîçä, Ï.Ï.ßêóáèøèí - ïðèäáàëè äâèãóíè äëÿ êàðòèíã³â. Ó ïðîâåäåíí³ ìàñîâèõ çàõîä³â òà â³äðÿäæåíí³ êîìàíä íà îáëàñí³ òà Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ, êîíêóðñè äîïîìàãàëè Ì.Â. Îðèùóê, Â.Ñ.Áåíåâ'ÿò, À.².Ðóäèé, Â.ß.Êðàéíèê, Î.Ñ.Ãîðîäèíñüêà, Ð.Î.Êë³é÷óê, ².Ï.Äîá-

÷àñ çèìîâèõ êàí³êóë. Ïðîâîäèëè êîíêóðñ íà êðàùó ÿëèíêîâó ïðèêðàñó ñåðåä ãóðòê³âö³â ÖÍÒÒØ, ó ÿêîìó ïåðåìîæöÿìè âèéøëè Îëåíà Îäàéñüêà, Òàíÿ Ëÿëèê, Àíäð³é ßñ³íñüêèé, çìàãàííÿ þíèõ àâòîòðàñîâèê³â - ïåðåìîæö³ Íàçàð Êðàâ÷óê, Âàëåíòèí Âàëüòåð, Þð³é Êðàâ÷óê, à òàêîæ â³äêðèò³ òðàäèö³éí³ çìàãàííÿ ç àâòîìîäåëüíîãî ñïîðòó ó êëàñ³ ðàä³îêåðîâàíèõ ìîäåëåé, ÿê³ ïðîõîäèëè 22 ñ³÷íÿ ó ïðèì³ùåíí³ Áóäèíêó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, çà ùî ìè ùèðî âäÿ÷í³ çàâ³äóâà÷ó â³ää³ëîì êóëüòóðè, äèðåêòîðó Áóäèíêó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, òà âñ³ì ïðàö³âíèêàì çàêëàäó, ÿê³ äîïîìàãàëè ó ïðîâåäåíí³ çìàãàíü. Áðàëè ó÷àñòü 42 ó÷àñíèêè. Öå ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ì³ñòà, Çàë³ùèöüêî¿ äåðæàâíî¿ ã³ìíà糿, Çàë³ùèöüêîãî îáëàñíîãî ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó, òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ñ³ë Êàñïåð³âö³, Óãðèíüê³âö³, Çî-

çóëèíö³, Âèíÿòèíö³. Ó íàïîëåãëèâ³é áîðîòüá³ ïåðåìîæöÿìè ó êëàñ³ äî 20 ñàíòèìåòð³â âèéøëè Ðóñëàí ßíîâñüêèé, Ìàêñèì Êîïêî, Ãðèãîð³é Ðóäèé. Ó êëàñ³ ìîäåëåé á³ëüøå 20 ñàíòèìåòð³â ïåðåìîãëè Îëåêñàíäð Ìàðèíþê, Òàðàñ Äåäüî, Ìèêîëà ͳõàëåâè÷. Çàîõî÷óâàëüí³ íàãîðîäè îòðèìàëè Âàñèëü Ôåöèê òà Åâåë³íà Âðóáëåâñüêà - ó÷í³ Êàñïåð³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Íàãîðîäæåí³ ³ íàéìîëîäø³ ó÷àñíèêè çìàãàíü ßðîñëàâ Êîöþáêà òà Ìàêñèì Êîïêî. Ïåðåìîæö³ çìàãàíü îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä äîáðî÷èíö³â-ï³äïðèºìö³â À.Ã.Ðóäîãî òà Â.ß.Ãåðèëåâè÷à. Ó ïåðåðâàõ ì³æ çà¿çäàìè äàðóâàëè ó÷àñíèêàì çìàãàíü ÷óäîâ³ êîëÿäêè òà ìóçè÷í³ òâîðè þí³ ñêðèïàë³, ñåñòðè Îëÿ òà ²ðèíêà Ò³ùåíêî. Ðîçïî÷èíàëè òà çàâåðøóâàëè çìàãàííÿ ó÷àñíèêè òà ãîñò³ êîëÿäêàìè. Ігор ДРОНЬ, методист

æîâòíÿ 1814 ð. â ñåë³ ×åïåëÿõ Çîëî÷³âñüêîãî îêðóãó â Ãàëè÷èí³ â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ ñâÿùåíèêà íàðîäèâñÿ ßê³â Ôåäîðîâè÷ Ãîëîâàöüêèé. Íàâ÷àâñÿ ñïî÷àòêó ó ñ³ëüñüê³é øêîë³, à â 18251839 ð.ð. ó ã³ìíà糿 òà óí³âåðñèòåò³ ó Ëüâîâ³.

20

òîé äàëåêî", "Çàðó÷åíà ç âîºâîäîþ Ñòåïàíîì" ³ áàãàòî ³íøèõ. Íà òðåòüîìó ðîö³ ïåðåáóâàííÿ ó Ìèêèòèíöÿõ Ãîëîâàöüêèé ïåðåí³ñ ñ³ìåéíå ãîðå, ïîìåð â³ä êîêëþøó ãðóäíèé ñèí ²âàí. Ïðîæèâøè ÷îòèðè ðîêè ó Ìèêèòèíöÿõ (äî 1846 ð.), âèòðèìàâøè êîíêóðñíèé åêçàìåí, îòðèìàâ ñàìîñò³éíèé ïðèõ³ä, êàïåëëàí³þ Õìåëåâó. Òóò â³í

Íàö³îíàëüíî - âèçâîëüí³ ³äå¿ Ì.Øàøêåâè÷à,"Åíå¿äà" ².Êîòëÿðåâñüêîãî çàïàëèëè Ãîëîâàöüêîãî äî àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ òà ôîëüêëîðèñòè÷íî¿ ðîáîòè. Çáèðàþ÷è ï³ñí³, îïèñóþ÷è ìîâó ³ ïîáóò íàðîäó, â³í îá³éøîâ ï³øêè Ãàëè÷èíó, Çàêàðïàòòÿ, áóâ íà Áóêîâèí³ ³ â Óãîðùèí³. Çà ó÷àñòü ó âèäàíí³ "Ðóñàëêè Äí³ñòðîâî¿" ³ çâ`ÿçêè ç êóëüòóðíèìè ä³ÿ÷àìè ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâ³òó ïåðåáóâàâ ï³ä íàãëÿäîì ïîë³ö³¿ ³ ïîñàäó ñâÿùåíèêà çì³ã ä³ñòàòè ëèøå 1842 ðîêó. Ñïî÷àòêó æèâ ó Ìèêèòèíöÿõ íà Ñòàí³ñëàâùèí³, à ç 1846 ð. ó ñ.Õìåëåâà òîä³øíüîãî ×îðòê³âñüêîãî ó¿çäó, ñüîãîäí³ Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó íà Òåðíîï³ëüùèí³. Ó öåé ÷àñ Ãîëîâàöüêèé âèäàâ "Ãàëèöüê³ ïðèïîâ³äêè", ç³áðàí³ ²ëüêåâè÷åì (1841), âàæëèâó ïðàöþ " Ñòàíîâèùå ðóñèí³â ó Ãàëè÷èí³" (í³ìåöüêîþ ìîâîþ,1846), äâà çá³ðíèêè "³íîê ðóñèíàì íà îáæèíêè" ðàçîì ç áðàòîì ²âàíîì. Ó 1848 ð. Ãîëîâàöüêèé áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì ç`¿çäó óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ, íà ÿêîìó âèñòóïàâ ç äîïîâ³ääþ "Ðîçïðàâà î ÿçèö³ þæíîðóñüê³ì ³ ºãî íàð³÷³ÿõ", ñòàâ ïðîôåñîðîì, à â 1864 ð.- ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó, â ÿêîìó âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ìîâó ³ ë³òåðàòóðó.  öåé ÷àñ âèäàâ ñâî¿ ïðàö³ “Òðè âñòóïèòåëüí³¿ ïðåïîäàâàí³ÿ î ðóñüê³é ñëîâåñíîñò³”, (1849), "Ãðàìàòèêó ðóñüêîãî ÿçèêà" (1849) òà ³í. Ó 1867 ð. çà ó÷àñòü ó Ìîñêîâñüê³é åòíîãðàô³÷í³é âèñòàâö³ áóâ çâ³ëüíåíèé àâñòð³éñüêèì óðÿäîì ç ïîñàäè â óí³âåðñèòåò³ ³ âè¿õàâ äî Ðîñ³¿. Íå îäåðæàâøè óí³âåðñèòåòñüêî¿ êàôåäðè, Ãîëîâàöüêèé ïðàöþâàâ â àðõåîëîã³÷í³é êîì³ñ³¿ ó ì.³ëüíþñ³. Çàõîäàìè Î.Áîäÿíñüêîãî â 1878 ð. áóëî íàäðóêîâàíî ö³ííå ÷îòèðèòîìíå ç³áðàííÿ "Íàðîäíûå ïåñíè Ãàëèöêîé è Óãîðñêîé Ðóñè, ñîáðàííûå ß.Ô.Ãîëîâàöêèì". Ç ïîå糿 ñë³ä â³äì³òèòè "Äâà â³íî÷êè", "Âåñíà", "Òóãà çà ðîäèíîþ", "г÷êà", "Íàä Ïðóòîì" ³ ðÿä ³íøèõ. Ñåðåä ñåðáñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü - "³â÷àð òà ä³â÷èíà", "Îäèí ìèëèé, òà ³

ìàâ áàãàòî îðíî¿ çåìë³, çàéìàâñÿ ãîñïîäàðñòâîì. Ó Õìåëåâ³ Ãîëîâàöüêîìó äîâåëîñü ïåðåíåñòè äðóãó òðàãåä³þ. Éîãî øåñòèð³÷íèé ñèí Âîëîäèìèð îòðèìàâ çàïàëåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó. ×åðåç áåçäîð³ææÿ íå áóëî ìîæëèâîñò³ äîñòàâèòè éîãî äî Áó÷à÷à, â³í ïîìåð. Íà öâèíòàð³ ó Õìåëåâ³ Ãîëîâàöüêèé âñòàíîâèâ êàì`ÿíèé õðåñò, íà ÿêîìó âëàñíîðó÷íî âè÷åêàíèâ ñëîâ`ÿíñüêèé íàäïèñ. Îòðèìàâ â³äîçâó çàïðîâàäèòè ðîáîòó ô³ë³àëó ãàçåòè «Ãàëèöüêà çîðÿ» ó ì. ×îðòêîâ³, ùî é áóëî çðîáëåíî. ϳñëÿ öüîãî Ãîëîâàöüêîãî çàïðîñèëè íà êàôåäðó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè äî Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Äóæå ö³êàâ³ ëèñòè â³í ïèñàâ ç³ Ëüâîâà äî ².Ãîëîâàöüêîãî, Î.Áîäÿíñüêîãî, Ï.Êóë³øà, ÿê³ îïóáë³êîâàíî ó êíèç³ «Ïèñüìåííèêè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè», 1965ð.Êè¿â. Ïåðåáóâàþ÷è ó Êàíàä³ ì. Òîðîíòî, ÿ ìàâ ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç ö³ºþ êíèãîþ, çâ³äêè é äîâ³äàâñÿ ïðî ß.Ãîëîâàöüêîãî. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ìåí³ òàêîæ ïðèéøëîñÿ á³ëüøå ñîðîêà ðîê³â ïðàöþâàòè ó ì.Çàë³ùèêè, áàãàòîðàçîâî ïîáóâàòè ó ñ.Õìåëåâà, ÿ âèð³øèâ îïóáë³êóâàòè ìàòåð³àë ïðî öüîãî ïåäàãîãà ó ðàéîíí³é ãàçåò³. Ó ï³äãîòîâö³ éîãî ³ñòîòíó äîïîìîãó ìåí³ íàäàëà â÷èòåëüêà Õìåë³âñüêî¿ ÇÎØ Âîëîäèìèðà Áîðèñ³âíà Ìåëüíèê, çà ùî ÿ ¿é ùèðî âäÿ÷íèé. Âîíà íàä³ñëàëà ìåí³ ôîòî îïèñàíîãî âèùå õðåñòà, ÿêèé çáåð³ãñÿ ó ãàðíîìó ñòàí³ äî ñüîãîäåííÿ. Êð³ì öüîãî, íàä³ñëàëà ôîòî â³äïðàâè íà ìîãèë³ á³ëÿ öüîãî õðåñòà ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâèõ ÷èòàíü. Äóæå ïðèºìíî, ùî öÿ ³ñòîðè÷íà ïàì`ÿòêà äàâíèíè çáåðåãëàñü ïðîòÿãîì 166 ðîê³â äî íàøèõ äí³â.

Вячеслав КУЧМА, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Національної спілки журналістів України

Ó äîðîãî¿ äëÿ âñ³õ íàñ ëþäèíè-ìàòåð³, áàáóñ³, ïðàáàáóñ³ Ðîçà볿 Éîñèï³âíè ÏÅÐ×ÀÊ ³ç ñåëà Íèðê³â – äîáðèé, ìóäðèé þâ³ëåé. Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ³ìåíèííèöþ ³ç 75-ð³÷÷ÿì. Çèìîâèé äåíü ñï³âຠäçâ³íêó ï³ñíþ, ³òຠùèðî ç þâ³ëåºì Âàñ. Õàé Âàøå ñåðöå, ëàã³äíå ³ í³æíå, Íå çíຠñìóòêó ³ îáðàç. Íåõàé ïîâ³ê çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ² ðàä³ñòþ íàïîâíþºòüñÿ ä³ì. ² ùàñòÿ, ³ ëþáîâ õàé ïîðó÷ õîäÿòü, ² íåãàðàçäè çâ³þòüñÿ, ÿê äèì. Ñïàñèá³ Âàì, ìàìî, çà Âàøå òåïëî, çà ëþäÿí³ñòü Âàøó, áåçìåæíå äîáðî, çà òå, ùî çðîñòèëè, çà òå, ùî íàâ÷èëè, çà õë³á íà ñòîë³ ³ äîñòàòîê â ñ³ì’¿. Íåõàé Âàì äîâ³êó ùàñëèâî æèâåòüñÿ, õàé çàâæäè äîñòàòîê ó äîì³ âåäåòüñÿ. Õàé Ìàòè Áîæà Âàñ îõîðîíÿº, ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ’ÿ é ùàñòÿ ïîñèëຠíà ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà. З любов’ю – син Ярослав, невістка Люба, онуки Марійка, Юра, Міша, правнучка Юля


№ 11-13 (8002) u

7

ÍÀØŠ̲ÑÒÎ: ÄÎÁв ÍÎÂÈÍÈ

u

ÍÀ ÍȲ ÎѲÒÈ

â³òîâà ³ñòîð³ÿ çíຠñåðåä íàéâ³äîì³øèõ áàøòîâèõ ãîäèííèê³â Ïðàçüêèé Îðëàé, ùî âñòàíîâëåíèé íà ï³âäåíí³é ñò³í³ Ñòàðîì³ñüêî¿ ðàòóø³ â Ïðàç³, òà Êðåìë³âñüê³ êóðàíòè íà Ñïàñüê³é âåæ³ â Ìîñêâ³.

Ñ

Ïðàçüêèé äçèãàð (ãîäèííèê) â³äîìèé ç ÕV ñòîë³òòÿ, àëå ô³ãóðêè, ùî ðóõàþòüñÿ, ç’ÿâèëèñÿ àæ ó ÕV²² ñòîë³òò³. Âîíè ñèìâîë³çóþòü ëþäñüê³ âàäè-ãàíäæ³ ³ òàê³ äîì³íàíòè íàøîãî æèòòÿ, ÿê ñìåðòü, à òàêîæ àíãåëà, ùî ï³äí³ìຠòà îïóñêຠêàðàþ÷èé ìå÷. Äî âèãîòîâëåííÿ öüîãî õðîíîìåòðà ïðè÷åòí³ òàê³ ìàéñòðè, ÿê Ìèêóëàò Êàéäàí, ßí Øèíäåëü, ßí Òàáîðñüêèé, Âîéòåõ Ñóõàðäà. Êðåìë³âñüê³ êóðàíòè â³äîì³ ç 1625 ðîêó, êîëè ï³ä êåð³âíèöòâîì àíãë³éñüêîãî ìåõàí³êà Õðèñòîôîðà Ãàëîâåÿ ðîñ³éñüêèìè ìàéñòðàìèêîâàëÿìè Øóìèëîì Æäàíîâèì, Îëåêñ³ºì Øóìèëîâèì, Êèðèëîì Ñàìàéëîâèì áóëè

ϳä òàêîþ íàçâîþ ó øêîë³ ñ.Âèãîäà â³äáóëîñÿ ðîäèííå ñâÿòî. Ñëóõàëè ö³êàâ³ ðîçïîâ³ä³ ïðî òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàííÿ гçäâà òà Âîäîõðåùà, ³ñòîð³þ æèòòÿ Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî òà âåñåëèé çâè÷àé âåäåííÿ Ìåëàíêè. Ó âèêîíàíí³ ä³òåé ïðîçâó÷àëè ðàä³ñí³ êîëÿäêè òà ùåäð³âêè, ð³çäâÿí³ â³íøóâàííÿ òà íîâîð³÷í³

âñòàíîâëåí³ öèôåðáëàò ³ äçâîíè, êîòð³ «ãðàëè ìóçèêó ³ â³äì³ðÿëè ÷àñ äíÿ ³ íî÷³». Íàéìîëîäøèé ³ç âñåñâ³òíüî â³äîìèõ ºâðîïåéñüêèõ êóðàíò³â – ëîíäîíñüêèé Á³ã-Áåí, òîáòî ãîäèííèê, ùî âñòàíîâëåíèé íà âåæ³ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ïàëàöó (â íàðîä³ – Ïàðëàìåíòó Àíã볿). Àðõ³òåêòîð ×åðëüç Áåðð³ ó 1840-õ ðîêàõ äîáóäóâàâ ïðè ïàëàö³ ñòð³ìêó âèñîòíó âåæó, íà ÿê³é Îãàñòåñ Ïüþäæèí âñòàíîâèâ ñåìèìåòðîâ³ ñòàëüí³ ðàìêè, à â íèõ íà ÷îòèðè ñòîðîíè ñâ³òó ñòàëè ïîêàçóâàòè òî÷íó ïîðó äíÿ ³ íî÷³ ãîäèííèêîâ³ ñòð³ëêè (2,7 òà 4,2 ìåòðà äîâæèíè). Äçâîíè Á³ã-Áåíà ãðàþòü ìåëîä³þ êåìáðèäæñüêèõ ïåðåäçâîí³â, â³äáèâàþ÷è ðèòì ñë³â: «Â ïîðó, ùî Ãîñïîäü áåðåæå ìåíå, ³ ñèëà éîãî íå äຠí³êîìó ñï³òêíóòèñÿ». Ãîäèííèê íà äçâ³íèö³-âåæ³ êîñòåëà ñâÿòîãî Ñòàí³ñëàâà ó íàøîìó ì³ñò³ íå íàäòî â³äîìèé, ÿê çãàäàí³ éîãî ïîïåðåäíèêè, àëå äëÿ òàêîãî íåâåëèêîãî, ïðîâ³íö³éíîãî ì³ñòà, ÿê Çàë³ùèêè, öå ÿâèùå çíà÷íå. Òèì ïà÷å, ùî ³ñòîð³ÿ éîãî òåæ ö³êàâà. Êîñòåë ñâ.Ñòàí³ñëàâà çáóäîâàíèé êàøòåëÿíîì Ñòàí³ñëàâîì Ïîíÿòîâñüêèì ó 1763 ðîö³. Ïðàâäà, òî áóëà äåðåâ’ÿíà ñïîðóäà. ² ò³ëüêè â 1824 ðîö³ êîñòåë ïîñòàâ ç êàìåíþ ³ íàáóâ ñó÷àñíèõ îáðèñ³â ç âåæåþ òà îòâîðîì äëÿ ãîäèííèêà, ÿêèé âñòàíîâèâ, ÿê ç³çíàâñÿ ç àðõ³âíèõ äæåðåë íàø êðàºçíàâåöü, äèðåêòîð ðàéîííîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Âàñèëü Îë³éíèê, àæ 19 âåðåñíÿ 1875 ðîêó àâñòð³éñüêèé ìàéñòåð ³ç Øàøë³öÿ ²âàí Áàâîð, óðîäæåíåöü ì.Áàìáåðã. Ñàì ãîäèííèê âèãîòîâèâ äçèãàðìàéñòåð Åì³ëü Øàóåð, ³ çà íüîãî ãðîìàäà ðèìî-êàòîëèê³â ó Çàë³ùèêàõ çàïëàòèëà òîä³ 800 ôîðèíò³â. Îäíàê òîìó ïðèñòðîþ ïî â³äë³êó ÷àñó ñóäèëîñÿ ïðîæèòè ò³ëüêè 33 ðîêè. 2 ÷åðâíÿ 1908 ðîêó áëèñêàâêà âäàðèëà ó âåæó êîñòåëó ³ ñïàëèëà ãîäèííèê. Ïîêð³âëþ â³äðåìîíòóâàëè, êîñòåë ä³ÿâ äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ áîéí³, àëå ãîäèííèê ìîâ÷àâ. ϳñëÿ â³éíè á³ëüøîâèêè çðîáèëè ç

êîñòåëó ñêëàä³ ñîë³ òà ³íøèõ òîâàð³â. ² ò³ëüêè â 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â êîñòåë ïðèéøëè â³ðÿíè - ðèìî-êàòîëèêè, êîòð³ ç êñüîíäçîì Ìàðåêîì Ïøåáèëüñüêèì â³äíîâèëè íå ò³ëüêè ³íòåð’ºð êîñòåëó, à é 17 êâ³òíÿ 1997 ðîêó áëàãîñëîâèëè ðîáîòó â³äíîâëåíîãî ãîäèííèêà, çà êîòðèé çàïëàòèëè ïîëüñüêèì ìàéñòðàì 9 òèñ.äîëàð³â ÑØÀ. Î÷åâèäíî, íå íàäòî ñóìë³ííèé äîãëÿä áóâ çà ìåõàí³çìîì ãîäèííèêà, àáî æ íå íàäòî ÿê³ñíî ïîñòàâèëèñÿ äî éîãî âèãîòîâëåííÿ äçè´àð-ìàéñòðè Âàðøàâè, àëå íåâäîâç³ ãîäèííèê çóïèíèâñÿ. ͳ ãðîìàäà ðèìî-êàòîëèê³â ì³ñòà, í³ ¿¿ íîâèé ïàñòîð-êñüîíäç Ñòàí³ñëàâ Æàëÿ íå õîò³ëè ìèðèòèñÿ ç òàêèì ñòàíîì ðå÷åé. Âàðøàâñüêèé ìàéñòåð â³äðåìîíòóâàâ ìåõàí³çì õðîíîìåòðà ³ çàïðîïîíóâàâ «îæèâèòè» ãîäèííèêà, ùîá â³í íå ò³ëüêè ïîêàçóâàâ ÷àñ, à é «â³äáèâàâ» ãîäèíè. Ëüâ³âñüê³ ìàéñòðè, äî ÿêèõ çâåðíóëèñÿ â³ðÿíè, çàïðîñèëè ÷èìàë³ ãðîø³. Òîä³ êñüîíäç ïîðàäèâñÿ ç ïðèõîæàíàìè ³ Ðîìàí óðíèê âçÿâñÿ çà ñòâîðåííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè òà ïîøóê ìàéñòð³â-ïðîôåñ³îíàë³â, êîòð³ á çìîãëè îçâó÷èòè ìåõàí³çì ãîäèííèêà. Çâè÷àéíî, êóðàíò³â í³õòî íå çáèðàâñÿ âèãîòîâëÿòè, àëå… «Ðîçðîáíèêîì òåõí³÷íî¿ ÷àñòèíè çàäóìó áóâ çàë³ùàíèí ³òàë³é Äìèòåðêî. Äîïîìîãëè â ïîøóêàõ äèíàì³ê³â (îçâó÷åííÿ ãîäèííèêà) Áîðèñ Âîé÷èøèí, Ñåðã³é Äèêîâèöüêèé, çàï÷àñòèíàìè ïîñïðèÿâ Àíäð³é Êóçü, âñòàíîâëþâàâ äèíàì³êè ²âàí ×îâãàí, - ðîçêàçóº äåïóòàò ì³ñüêðàäè, ï³äïðèºìåöü Ðîìàí óðíèê. – Ñïðèÿâ ó ðåìîíò³ ãîäèííèêà ì³é äâîþð³äíèé áðàò Âîëîäèìèð Ñòàñÿ÷åê ç Ìîñòèñüê, êîòðèé âîçèâ ìåíå â Ïîëüùó ³ íàçàä. Òðàíñïîðòîì äîïîìàãàâ Àíäð³é Ðîìàíêî». - Ïàíå Ðîìàíå, ñê³ëüêè ÷àñó Âè âò³ëþâàëè çàäóì ó ðåàëüí³ñòü? – çàïèòóþ ãîëîâíîãî ãåðîÿ â³äðîäæåííÿ ãîäèííèêà. - Ó òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó ìè çàïóñòèëè â ðîáîòó ãîäèííèêà, à òîä³ ì³çêóâàëè

íàä äçâîíàìè. Ìè ïî êðóïèíö³ çáèðàëè íåîáõ³äí³ äåòàë³, ùîá óñå çàäóìàíå çðåàë³çóâàòè. Çà âèêîíàíó ðîáîòó ìè íå áðàëè ãðîøåé, ô³íàíñîâî – ò³ëüêè äëÿ ïðèäáàííÿ äåÿêèõ äåòàëåé – äîïîìîãëà ì³ñüêðàäà â îñîá³ ãîëîâè Âîëîäèìèðà Áåíåâ’ÿòà òà éîãî çàñòóïíèêà Ñòåïàíà Ìèðîíþêà. Íåùîäàâíî íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ãîëîâà ì³ñòà âèñëîâëþâàâ ìåí³ ïîäÿêó çà äîáðó ñïðàâó, ÿ æ àäðåñóþ ¿¿ âñ³ì ñâî¿ì êîëåãàì, ÿê³ äîêëàëè áàãàòüîõ çóñèëü, ùîá äëÿ ì³ñòà ³ éîãî æèòåë³â çðîáèòè ãàðíó îáíîâó. Ñïðàâä³, â íàñ º ÷èìàëî óì³ëüö³â, òåõí³÷íî ãðàìîòíèõ ³ ö³êàâèõ ëþäåé, ÿê³, ìîæëèâî â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ íàäòî ñêðîìí³, àëå âîíè íå áàéäóæ³ äî ïðîáëåì ì³ñòà, ³ çàâæäè ãîòîâ³ ïðèêëàñòèñÿ äî éîãî îíîâëåííÿ. Íàéá³ëüøå ö³íóºòüñÿ òå, ùî çðîáëåíî âëàñíèìè ðóêàìè, çàâäÿêè ñâî¿é êì³òëèâîñò³. ² öå çàâæäè ñòâîðþº àòìîñôåðó, ñïîâíåíó çàòèøêó, òåïëà, ñïîêîþ. Òîìó ïîäàðóíîê íà êîñòåë³ – öå íå ò³ëüêè ö³êàâå õîá³ ëþäåé, ÿê³ âêëàëè â íüîãî âñþ ôàíòàç³þ äóìêè, à é ÷óäîâèé ñïîñ³á ïîðàäóâàòè ëþäåé, ³, çðåøòîþ, çàÿâèòè, ùî íå âñå òàê ïîãàíî â íàøîìó äîì³. ϳñëÿ âñ³õ ðîçâ³äîê òà ðîçìîâè ç Ðîìàíîì óðíèêîì ïîäóìàëîñÿ: ÿê äîáðå, ùî íå ÷åðñòâ³þòü äóøåþ ïàòð³îòè ì³ñòà! ßê äîáðå, ùî º òàê³ ëþäè, êîòð³ çâîäÿòü äëÿ íüîãî ñó÷àñí³ áóäèíêè, íàñòåëÿþòü-âèìîùóþòü ó íüîìó àñôàëüòîâ³ äîðîãè, îçåëåíþþòü éîãî ïàðêè ³ ñêâåðè, à òî é ³íôîðìóþòü ÷åðåç ñó÷àñí³ àóä³î-â³äåî ìîæëèâîñò³ ïðî éîãî çäîáóòêè, ïðî ëþäåé-òâîðö³â éîãî îáëè÷÷ÿ ³ ñëàâè ñâ³òîâó ãðîìàäñüê³ñòü (ìàþ íà îö³ ²nternet). ² ÿê äîáðå, ùî º òàê³ ëþäè, ÿê Ðîìàí óðíèê òà íàçâàí³ íèì îäíîäóìö³, êîòð³ îæèâèëè ãîëîâíèé ãîäèííèê ì³ñòà, êîòðèé â³ä 6-î¿ ðàíêó äî 12î¿ íî÷³ ñâî¿ìè ñòð³ëêàìè îçâó÷óº ãîäèíè éîãî Âåëè÷íîñò³ ×àñó, âåäó÷è íàñ ó çàâòðàøí³é äåíü! Ольга ЛИЧУК

ïîáàæàííÿ, æàðò³âëèâ³ ùåäð³âî÷êè òà ñâÿòêîâ³ ïîñ³âàíêè. Ðîäèííå ñâÿòî çàê³í÷èëîñü ñï³ëüíîþ ìîëèòâîþ ó ñ³ëüñüêîìó õðàì³, àäæå «…²âàí Ïðåäòå÷à çáèðຠâñ³ ñâÿòà íà ïëå÷³…» ³ çàê³í÷óº öèêë ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Çàâäÿêè íàøèì â÷èòåëÿì õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó

â³äðîäæåíí³ äóõîâíîñò³, ¿õí³ ñåðöÿ íàïîâíþþòüñÿ ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äî íàðîäíèõ çâè÷à¿â, çíà÷èòü ¿ì íå áàéäóæå Ñëîâî Áîæå, çíà÷èòü áóäå êîìó ïðîäîâæóâàòè ãàðí³ òðàäèö³¿ íàøèõ ñëàâíèõ ä³ä³â-ïðàä³ä³â. Батьки учнів та дошкільнят

 

Äîðîãó äîíå÷êó, îíóêó, ñåñòðè÷êó Ìàð³éêó ÞÐ×ÈØÈÍ ³ç ñ.²âàíå-Çîëîòå â³òàºìî ç 15-ð³÷÷ÿì! Õàé þí³ñòü Òâîÿ ðîçöâ³òàº, Õàé óñì³õàºòüñÿ ùàñòÿ Òîá³. ² òå, ùî íàéêðàùå áóâàº, Õàé áóäå â Òâîºìó æèòò³. Äå ñòóïàòèìåø Òè – Ùîá òðîÿíäè öâ³ëè, Ùîá ùàñëèâîþ áóëà Òâîÿ äîëÿ, Ùîá ó ùàñò³ ³ äîáð³ Òâî¿ ðîêè ïðîéøëè. Âåñåëà áóäü, ëþáè ñâ³é êðàé, ³ ò³ëüêè ðàç â æèòò³ êîõàé. Áî ò³ëüêè ðàç âåñíà ³äå, Áî ò³ëüêè ðàç ëþáîâ íåñå.

З любов’ю до Тебе – тато Ігор, мама Галя, брат Дмитро, дідусі Василь і Антон, бабця Марія.

28 ñ³÷íÿ âèïîâíèëîñü ï’ÿòäåñÿò ðîê³â Îëüç³ Þë³àí³âí³ ÄÎÁÐßÍÑÜʲÉ, æèòåëüö³ ñ.Õìåëåâà. ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ëàñêàâó ìàòóñþ òà êîõàíó äðóæèíó. Áàæàºìî ¿é ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ, ìèðó, ëþáîâ³ òà Áîæî¿ áëàãîäàò³. ²ç Äíåì íàðîäæåííÿ â³òàºì, ùàñòÿ é äîë³ Âàì áàæàºì, Çäîðîâ'ÿ, íåáåñíî¿ áëàãîäàò³, ìèðó é çëàãîäè ó õàò³. Îñèïàþòüñÿ äí³ ïåëþñòêàìè, íåïîì³òíî ñïëèâàþòü ðîêè, Íå ñóìóéòå, ãîðä³òüñÿ ë³òàìè, áî íå ìàðíî ïðîæèò³ âîíè. ßê äëÿ Âàñ - òî ïðîæèòî ùå ìàëî, Äîæèâ³òü õî÷ ïðèíàéìí³ äî ñòà, Ùîá óñþäè Âàñ ùàñòÿ ñòð³÷àëî, À äëÿ ãîðÿ, ùîá ÷àñ íå íàñòàâ. Íåõàé ëþáîâ íåçãàñíî ñâ³òèòü, Õàé äîëÿ ðàä³ñíî ñï³âà, Äëÿ Âàñ óñ³ íàéêðàù³ êâ³òè ² íàéëàñêàâ³ø³ ñëîâà. Áàæàºì Âàì æèòòÿ ïðîæèòè Áåç ñë³ç, áåç ãîðÿ, áåç á³äè. Íåõàé âîíî ùàñëèâèì áóäå Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè! З любов'ю та повагою чоловік Іван, дочка Люба та син Володя з дружиною Іриною

Íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà çàïðîøóºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ ïðèºäíàòèñÿ äî ÏÅÐØÎÃÎ ôëåøìîáó â Çàë³ùèêàõ. - Ùî áóäåìî ðîáèòè? - ÇÀÏÓÑÊÀÒÈÌÅÌÎ ÊÈÒÀÉÑÜʲ ˲ÕÒÀÐÈÊÈ!!!; ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÂѲÕ-ÂѲÕ-ÂѲÕ!!! Äåòàë³ íà ñàéò³ Çàë³ùèê³â: http://zal.te.ua/index.php/novyny/3-novynyzalishchanshchyny/427-zapusk-kytajskyhlihtarykiv Ãðóïà ÂÊíîíòàêò³: http://vk.com/zapusk_kut_lihtarukiv Çàïðîøóºìî âçÿòè ó÷àñòü. Ïîâ³äîìòå âñ³õ ñâî¿õ äðóç³â!

Ó íàøî¿ øàíîâíî¿ êîëåãè ïî ðîáîòó – áóõãàëòåðà Ñàäê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Ãàííè Áîãäàí³âíè ÑÀÂÎÖÜÊί – þâ³ëåéí³ íàðîäèíè. Ùèðî â³òàºìî Òåáå, øàíîâíà ³ìåíèííèöå-þâ³ëÿðêî. Õàé äîáðîì ³ çäîðîâ’ÿì äîðîãè Òâî¿ çàêâ³ò÷àþòüñÿ, õàé òåïëîì ³ ðàä³ñòþ íàïîâíèòüñÿ í³æíà äóøà. Бажаєм сонця за вікном і в серці, Здоров’я та любові на щодень, Нехай Тобі завжди з легкістю вдається Розв’язувати ребуси проблем. Хай кожен день дарує свято, Хай обминає Тебе журба, Бажаємо Тобі на видноколі Блаженства, миру і добра. Хай Бог здоров’я Тобі дає, А Мати Пречиста завжди береже. З повагою, колектив працівників сільської ради


8 u

№ 11-13 (8002)

Ô²ÍÀÍÑÈ - 2012 Додаток 1 до рішення районної ради від 11.01.2012 № 180

Загальний Спеціальний фонд фонд Код Найменування доходів Разом у т.ч. Разом згідно із бюджетною класифікацією бедж. розв. 1 2 3 4 5 6 10000000 Податкові надходження 10356000 10356000 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 10356000 10356000 збільшення ринкової вартості 11010000 Податок на доходи фізичних осіб 10334000 10334000 11010100 Податок на доходи фіз. осіб, що сплачується подат. агентами,9912500 9912500 із доходів платника податку у вигляді заробі тної плати 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 145700 145700 грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 275800 275800 особами за результатами річного декларування 11020000 Податок на прибуток підприємств 22000 22000 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінустанов комун. влас. 22000 22000 20000000 Неподаткові надходження 45800 1245710 1291510 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4800 3510 8310 21010000 Частина чистого прибутку (доходу) держ. унітарних 4800 4800 підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бедж., та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господ. товариств, у статутних капіталах яких є держ. власність 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 4800 4800 підприємств та їх об' єднань, що вилучається до бюджету 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат 3510 3510 сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 12000 12000 некомерційної господарської діяльності 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 12000 12000 22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 12000 12000 юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 24000000 Інші неподаткові надходження 29000 29000 24060000 Інші надходження 29000 29000 24060300 Інші надходження 29000 29000 25000000 Власні надходження бюджетних установ 1242200 1242200

u

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ РАЗОМ ДОХОДІВ 40000000 Офіційні трансферти 41000000 Від органів державного управління

1031700

13000

13000

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (мі ст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 41020000 Дотації 41020100 Дотації вирівнювання з держ. бюджету місцевим бюджетам 41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41030000 Субвенції

83100 83100

83100 83100

96045500 94832900 1212600

96045500 94832900 1212600

41030600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територіях 41030900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби 41031000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побут. палива і скрапленого газу 41032600Субвенція з державного бюдж. місцевим бедж. на придбання медикаментів для забезпечення швидкої мед. допомоги 41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 41035800Субвенція з державного бюджету місцевим бюдж. на виплату держ. соцдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грош. забез. батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг ВСЬОГО ДОХОДІВ

33000000

33000000

4739700

4739700

615400

615400

863200

863200

330300

330300

39673000

855800

855800

124400

40528800

855800

124400

146203400

2101510

148304910

u ÂÀÐÒÎ ÇÍÀÒÈ

çâ’ÿçêó ç ïîõîëîäàííÿì ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ñóòòºâî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïîæåæ. Îñíîâíèìè ¿õ âèíóâàòöÿìè ñòàþòü îá³ãð³âà÷³, íàé÷àñò³øå ñàìîðîáí³, íèçüêî¿ ÿêîñò³ òà êóñòàðíîãî âèðîáíèöòâà, ùî íå ìàþòü ñåðòèô³êàòó â³äïîâ³äíîñò³. Ìàñîâå îäíî÷àñíå âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîïðèëàä³â ìîæå ïðèçâåñòè äî çíà÷íèõ åëåêòðè÷íèõ ïåðåíàâàíòàæåíü ³, â³äïîâ³äíî, äî ìàñîâèõ ïîø-

Ó

(вØÅÍÍß ÑÅѲ¯ ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ Â²Ä 17.01.2012ð. ¹ 588) Доходи

ккд

10000000 11010000 11020000 12020000 12030000 13050000 16010000 18040000 18050000 19000000 20000000

Податкові надходження Податок з доходів фізичних осіб Податок на прибуток підприємств Податок з власн. транс. засобів та інших самохідних машин і механізмів Збір за першу реєстрацію транспортного засобу Плата за землю Місцеві податки і збори Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Єдиний податок Інші податки та збори Неподаткові надходження Частина прибутку (доходу) госп. організацій (які належать до комун. 21010300 влас., або у стат. фондах яких є частка комун. влас.), що вилуч. до бюдж. 21080000 Інші надходження 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22090000 Державне мито 24000000 Інші неподаткові надходження 24060000 Інші надходження 25000000 Власні надходження бюджетних установ 30000000 Доходи від операцій з капіталом 33010000 Надходження від продажу землі 50000000 Цільові фонди Разом доходів 41020000 Дотації 41030000 Субвенції Всього доходів

Загальний фонд Спеціальний фонд Затв. Виконано Затв. Виконано на звітний з початку на звітний з початку період року період року 3545653,00 3198644,60 627750,00 673555,36 2692870,00 2419538,45 85800,00 85883,00 48078,16 30800,00 5543,79 664487,00 586402,76 6799,00 6799,33 15300,00 16627,16 529750,00 543430,27 51900,00 59875,98 236947,00 247732,52 95607,22 5095,68

Разом Затв. Виконано на звітний з початку період року 4173403,00 3872199,96 2692870,00 2419538,45 85800,00 85883,00 0,00 48078,16 664487,00 6799,00 15300,00 529750,00 51900,00 332554,22

586402,76 6799,33 16627,16 543430,27 59875,98 252828,20

18933,00 16759,00 27000,00

18933,22 28223,00 23266,36

18933,00 16759,00 27000,00

18933,22 28223,00 23266,36

119180,00

122688,70

Затв. на звітний період

Органи місцевого самоврядування 687900,00 Дошкільні заклади освіти 1847500,00 Інші видатки на соціальний захист населення 12000,00 Благоустрій міст, сіл, селищ 400000,00 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 20000,00 інші мистецькі заклади та заходи 0300 Кінематографія 12000,00 І0202 Водопровідне каналізаційне господарство І0101 Капітальні вкладення Ю122 Інвестиційні проекти І0101 Землеустрій 0703 Видатки на пров. робіт, пов'язаних з буд., реконст., ремонтом і утриманням авт.. доріг 0601 Охорона та рац. використання природних рес. 0900 Цільові фонди 0102 Резервний фонд 0302 Кошти, що передаються до районних та 682200,00 міських (міст Києва і Севастополя, міст респуб. і обл. значення) бюдж. з міських (міст рай. значення), селищних, сільських та район. у містах бюдж. 0409 Внески органів влади та орг.місц. 0380 Інші субвенції 31000,00 ВСЬОГО ВИДАТКІВ 3692600,00

Виконано з початку року

122688,70 5095,68 500,00 3300,00 500,00 3300,00 90607,22 0,00 90607,22 0,00 477829,00 479915,55 477829,00 479915,55 420000,00 69915,55 420000,00 69915,55 50405,00 50405,00 50405,00 50405,00 3782600,00 3446377,12 1251591,22 1208971,59 5034191,22 4655348,71 51000,00 51000,00 20000,00 20000,00 3833600,00 3497377,12 1251591,22 1208971,59 5085191,22 4706348,71 5095,68

Видатки спеціального фонду

3 них опл. Оп. комун. Кап. Затв. Виконано з Поточні 3 них опл. Оп. комун. Кап. праці послуг та (код 2000) на звітний початку (код 1000) праці послуг та (код 2000) (код 1110) енерг. період року (код 1110) енерг. (код 11160) (код 11160) 737684,50 737685,50 502621,63 15655,38 1734340,24 1734340,24 970307,11 180344,07 40000,00 36432,60 35082,60 1350,00 13635,00 13635,00 463944,00 463944,00 50607,22 50607,22 50607,22 16125,00 16125,00 18000,00

617574,00

Поточні (код 1000)

18000,00 39027,00 853147,00

39027,00 751623,92

39027,00 751623,92

25000,00 49844,00

17431,52 31267,55

31267,55

64100,00

64100,00

64100,00

17431,52

737684,50 1770772,84 13635,00 514551,22 16125,00 18000,00 39027,00 751623,92 0,00 17431,52 31267,55

617574,00

148773,00

þðèäè÷íî¿ ðîáîòè àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Îñíîâí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: íà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó þðèäè÷íî¿ ðîáîòè àïàðàòó ÐÄÀ (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷-

Разом виконано з початку року

64100,00 0,00

617574,10

31000,00 31000,00 3632302,74 3632303,84 1472928,74 195999,45

119180,00

5000,00

Видатки загального фонду Видатки бюджету за функціональною структурою

³äïîâ³äíî äî ÇÓ "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó", ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 169 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â" òà ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä ÇÎ ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 87, Çàë³ùèöüêà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì.Çàë³ùèêè, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15-á, òåë.2-11 -78 ) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó

1031700

197500 11647510 136657400 136657400

ÁÞÄÆÅÒ - 2011

3116 3101 3412 302 03 0103

1242200

197500 10401800 1245710 135801600 855800 135801600 855800

Код

1242200

1270498,22

íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà): • âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà ÷è ìàã³ñòðà • ñòàæ: ðîáîòè ó äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè ó äåðæàâí³é ñëóæá³ çà ôàõîì íå ìåíøå 5 ðîê³â, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 7 ðîê³â Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü

148770,06

148770,06

1139259,87 181057,4

958202,50

íà ³ì'ÿ ãîëîâè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òàê³ äîêóìåíòè: • çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè; • çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; • äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì; • êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî

148770,06 31000,00 4771562,61

îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî; • â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå ³ à ÷ëåí³â ñâ ñ³ì'¿; • êîﳿ 1 òà 2 ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Äîêóìåíòè ïîäàâàòè â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³þ (2 ïîâåðõ,êàá.¹17) ïðîòÿãîì ÇÎ äí³â ç ÷àñó îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 2-26-78.

êîäæåíü åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ. Íåð³äêî, êîëè â áóäèíêàõ âèìèêàþòü ñâ³òëî, ïîæåæ³ òðàïëÿþòüñÿ ÷åðåç çàëèøåí³ áåç íàãëÿäó çàïàëåí³ ñâ³÷êè, íåñïðàâí³ñòü êàì³í³â òà ïå÷åé. Çàë³ùèöüêèé Рóïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â: áóäüòå îáåðåæí³ ç îá³ãð³âà÷àìè, ï³÷íèì îïàëåííÿì òà äîòðèìóéòåñÿ åëåìåíòàðíèõ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàä³â. ÌÍÑ çàêëèêຠñóâîðî äîòðèìóâàòèñü òàêèõ ïðàâèë áåçïåêè: - âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðè÷í³ åëåêòðîîá³ãð³âà÷³, ïåðåâ³ðÿéòå ñïðàâí³ñòü åëåêòðîïðîâîäêè, ùèòê³â, ðîçåòîê òà øòåïñåëüíèõ âèëîê ïðèëàä³â; - íå êîðèñòóâàòèñÿ ñàìîðîáíèìè òà êóñòàðíî âèãîòîâëåíèìè åëåêòðîîá³ãð³âà÷àìè; - óíèêàòè ïåðåâàíòàæåííÿ åëåêòðîìåðåæ³ øëÿõîì îäíî÷àñíîãî óâ³ìêíåííÿ äåê³ëüêîõ ñïîæèâà÷³â; - îïàëþþ÷è ïðèì³ùåííÿ ï³÷êàìè, ïåðåâ³ðÿéòå ÷è íå ç’ÿâèëèñÿ â í³é òð³ùèíè àáî ù³ëèíè; - íå çàëèøàéòå óâ³ìêíåíèìè âàø³ îá³ãð³âà÷³ íà í³÷.

Андрій КАСТРАНЕЦЬ, інженер з пожежнорятувальних робіт РДПС-15 Заліщицького РВ УМНС України в Тернопільській області


№ 11-13 (8002) u

Ô²ÍÀÍÑÈ - 2012

u

Код тимч. клас. Найменування коду тимчасової класифікації видатків вид. та кредитування місцевих бюджетів та кред. місц. бюдж.

250000 250404 03 110000 110502 10 070000 070201 070401 070702 070802

070804 070805 070808 090000 091108

150000 150101 11 090000 091101 091102 091103 130000 130106 130107 09 0201

09 0202

09 0203

09 0204

09 0205

090201

090202

090203

090204

090205

09 0207

09 0208

09 0209

09 0210

09 0211

09 0214 09 0215 09 0216 09 0302 09 0303 09 0304 09 0305 09 0306 09 0307 09 0401 09 0405 09 0406 09 0412 09 0416 09 1204 09 1205

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÑËÓÆÁÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

(Ïî÷àòîê - ó íîìåð³ çà 13 ñ³÷íÿ)

Додаток З до рішення районної ради від 11.01.2012 № 180

01 010000 010116 120000 120100 120201 130000 130204

9

Видатки загального фонду Всього з них: оплата праці

Заліщицька районна рада 1443800 Державне управління 1142800 Органи місцевого самоврядування 1142800 Засоби масової інформації 180000 Телебачення і радіомовлення 40000 Періодичні видання (газети та журнали) 140000 Фізична культура і спорт 56000 Утримання апарату управління громадських 56000 фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ 'Колос') Видатки, не віднесені до основних груп 65000 Інші видатки 65000 Заліщицька районна державна адміністрація 20000 Культура і мистецтво 20000 Інші культурно-освітні заклади та заходи 20000 Відділ з питань освіти Заліщицької РДА 54137800 Освіта 54047800 ЗОШ (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),49735400 спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Позаш. зак. осв. заходи із позаш. роботи з дітьми 2076700 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 70000 Методична робота, інші заходи у сфері освіти 1280400

Централізовані бух гал. обл., міських, рай. відділів освіти Групи централізованого господарського обслуговування Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років Соціальний захист та соціальне забезпечення Заходи з оздоров. та відпочинку дітей, крім заходів з оздоров. дітей, що здійсн. за рахунок коштів на оздоров. громадян, які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи Будівництво Капітальні вкладення Відділ у справах молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації Соціальний захист та соціальне забезпечення Утриманн я центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді

750000 750000 750000

Всього

спож.

коммун. пос. та енер.

37200 37200 37200

Видатки спеціального фонду з них: розв. оплата праці

комун. пос. та енер.

250000 250000 250000

бюдж. розв.

250000 250000 250000

250000 250000 250000

РАЗОМ з них: з них кап. вид. за рахунок коштів, що із заг. фонду до бюдж. розв. (спецфонд) 250000 1693800 250000 1392800 250000 1392800 180000 40000 140000 56000 56000

34304000 34304000 31410000

4647300 2892600 4647300 1592600 4545000 710600

465000 80000 465000 80000 50000

13500 13500

2427600 2412600 2412600 1127600 1112600 1112600 660600 650600 650600

1413000

70800

700000

415000 80000

13500

285000

910400

13000

7000

554000 294100 37200

390100 180500

12500 6000

7000

5000 170000

5000 170000

280000

280000

7000

7000

5000 170000

65000 65000 20000 20000 20000 57030400 55640400 50446000 2776700 70000 1287400

5000 170000

90000 90000

559000 464100 37200 90000 90000

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ÒÀ ÑÒÐÎÊÈ ÑÏËÀÒÈ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê øëÿõîì çä³éñíåííÿ àâàíñîâîãî âíåñêó íå ï³çí³øå 20 ÷èñëà (âêëþ÷íî) ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ. Òàê³ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæóòü çä³éñíèòè ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àâàíñîâèì âíåñêîì çà âåñü ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä (êâàðòàë, ð³ê), àëå íå á³ëüø ÿê äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî çâ³òíîãî ðîêó. Íàðàõóâàííÿ àâàíñîâèõ âíåñê³â äëÿ âèùåâêàçàíèõ ïëàòíèê³â çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íà ï³äñòàâ³ çàÿâ òàêèõ ïëàòíèê³â. Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ îñ³á, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîòÿãîì 1 êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ íà ð³ê íà ÷àñ â³äïóñòêè, à òàêîæ çà ïåð³îä õâîðîáè, ï³äòâåðäæåíî¿ êîﳺþ ëèñòêà (ëèñòêàìè) íåïðàöåçäàòíîñò³, ÿêùî âîíà òðèâຠ30 ³ á³ëüøå êàëåíäàðíèõ äí³â.

Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ – òðåòüî¿ ãðóïè ïîäàþòü äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ó ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ äëÿ êâàðòàëüíîãî ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó. Ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì ïîäàòêîâî¿ àäðåñè. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé º ïëàòíèêîì ³íøèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ïåðåõ³ä íà ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ îäèí ðàç ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó øëÿõîì ïîäàííÿ çàÿâè äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íå ï³çí³øå í³æ çà 15 êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó. Äëÿ â³äìîâè â³ä ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ íå ï³çí³øå í³æ çà 10 êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó íîâîãî êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó (ðîêó) ïîäຠäî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çàÿâó. 7.ÓÌÎÂÈ ÏÅÐÅÁÓÂÀÍÍß ÍÀ ÑÏÐÎÙÅÍ²É ÑÈÑÒÅ̲ Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó, ÿê³ ó êàëåíäàðíîìó/ïîäàòêî-

1300000 1300000 691200

370100

172200 160200

116100 116100

Програми і заходи центрів соцслужб для сім'ї, діт. та мол. 2000 Соціальні прог. і заходи держ. органів у справах молоді 10000 Фізична культура і спорт 519000 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 30000 не олімпійських видів спорту Утриманн я та навчально-тренувальна робота дитячо415000 юнацьких спортивних шкіл

36500

1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 691200 172200 160200

254000

36500

254000

36500

2000 10000 519000 30000 415000

Пільги ветер анам ві йни, особам, на яких пош ирю ється чинність 3419700 ЗУ 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх со цзахисту', особам, які мають особливі заслуги пер ед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померли х (за гиблих) осіб, які маю Пільги ветер анам ві йни, особам, на яких пош ирю ється чинність 350000 Закону Укра їни 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за хисту', особам, які мають особливі заслуги пер ед Батьківщиною, вдов. (вдівцям) та батькам по мерлих (загиб.) о сіб Інші пільги вет. вій ни, особам, на яких пошир юється чинність 106500 Закону України 'Про статус вет. війн и, гара нтії їх соцзахисту', особам, які ма ють осо бливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померли х (за гиблих) осіб Пільги ветер анам ві йськової служ би, вет. органів внутрішніх 100000 спр ав, ветер ан ам податкової міліції, ветеранам держа вн ої пожежної охорони, ветеран ам Дер ж. кримінально -виконавчої служби, ветерана м служби цивільного захисту, ве т. Держслужби Пільги ветер анам ві йськової служ би, ветеранам о рганів 410 внутрішніх спра в, ветерана м подат. міліції, ветер ан ам державної пожежної охорони, ветеран ам Дер жавної кри міна льно -виконавчої служби, ветерана м служби цивільного захисту, ве т. Держслужби

3419 700

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 3419700 ЗУ 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 350000 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Б атьківщиною, вдов. (вдівцям) та батькам померлих (загиб.) осіб Інші пільги вет. війни, особам, на яких поширюється чинність 106500 Закону України 'Про статус вет. війни, гарантії їх соцзахисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб Пільги ветеранам військової служби, вет. органів внутрішніх 100000 справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Держ. кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вет. Держслужби Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 410 внутрішніх справ, ветеранам подат. міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вет. Держслужби

3419700

Пільги гро мадянам, які постражд али вн аслідок Чорнобильської 1500 00 катастрофи, др ужин ам (чоловіка м) та о пікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, сме рть яких пов'язана з Чорнобильською катастроф ою, на жи тлово-комун альні послуги Пільги гро мадянам, які постражд али вн аслідок Чорнобильської 4100 катастрофи, др ужин ам (чоловіка м) та о пікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, сме рть яких пов'язана з Чорнобильською катастроф ою, на придбання тверд ого палива Інші пільги громадян ам, які постра ждали внаслідо к 7200 Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян, сме рть яких пов'язана з Чорноби льською катастроф ою Пільги пенсіонерам з числа спеціа лістів із захисту р осли н, 6000 00 пере дбачені частин ою четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин» , гро мадянам, пе редбачені пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законод. пр о охор ону здоров'я, ч. IV Пільги пенсіонерам з числа спеціа лістів із захисту р осли н, 8120 0 пере дбачені частин ою четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбаче ні пунктом "і" частини першої статті 77 Основ закон. про охорону здоро в'я, ч. IV Пільги окр емим категоріям громадян з послуг зв'язку 1897 00

1500 00

Пільги багатодіт. сім'ям на житлово- комун. послуги 1600 00 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого 4060 0 палива та скрапленого газу Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 3500 00 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 9500 000 Допомога при народженні дитини 1205 0000 Допомога на дітей, над якими встан. опіку чи піклув. 8000 00 Допомога на дітей одиноким матерям 1500 000 Тимчасова державна допомога дітям 1000 00 Державна соціальна допомога малозабезп. сім'ям 2700 000 Субсидії населенню для відшкодування витра т на 3100 00 оплату житлово-комунальних послуг Субсидії населенню для відшкод. витрат на придб. 3868 90 Тверд. та рідкого пічного поб. палива і скраплен. газу Інші видатки на соціальний захист населення 2600 0 Інші видатки на соцзахист ветер. війни та праці 4000 Тери торіа льні центри соцобсл. (надання соцпослуг) 2486 700 Виплати гро шової компенсації фізичним особам, які 1414 00 на дають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям- інвалідам, хворим, які не здатні до само обслуговув. і потребують сторонньої допомоги

3500 00

1065 00

1000 00

410

350000

106500

100000

410

4100

7200

6000 00

8120 0

1897 00 160000 40600 350000 9500000 12050000 800000 1500000 100000 2700000 310000 386890

16223 00 157500

Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) êâàðòàë. Ñïëàòà ºäèíîãî ïîäàòêó çä³éñíþºòüñÿ çà ì³ñöåì ïîäàòêîâî¿ àäðåñè. ªäèíèé ïîäàòîê, íàðàõîâàíèé çà ïåðåâèùåííÿ îáñÿãó äîõîäó, ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) êâàðòàë.

8 88500

188500

700000

(Продовження даної таблиці на 10 сторінці.)

700000

700000

26000 4000 3375200 141400

6. ÂÅÄÅÍÍß ÎÁ˲ÊÓ ² ÑÊËÀÄÅÍÍß Ç²ÒÍÎÑÒ² ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï òà ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè, ÿê³ íå º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, âåäóòü êíèãó îáë³êó äîõîä³â øëÿõîì ùîäåííîãî, çà ï³äñóìêàìè ðîáî÷îãî äíÿ, â³äîáðàæåííÿ îòðèìàíèõ äîõîä³â. Ôîðìà êíèãè îáë³êó äîõîä³â, ïîðÿäîê ¿¿ âåäåííÿ çàòâåðäæóþòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè, ÿê³ º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, âåäóòü îáë³ê äîõîä³â òà âèòðàò çà ôîðìîþ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ̳í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ãðóïè, ÿêùî âîíè íå äîïóñòèëè ïåðåâèùåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ãðàíè÷íîãî îáñÿãó äîõîäó òà/àáî íå ïåðåéøëè ñàìîñò³éíî íà ñïëàòó ïîäàòêó çà ñòàâêàìè äðóãî¿ àáî òðåòüî¿ ãðóïè, ïîäàþòü äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äëÿ ð³÷íîãî ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó, â ÿê³é â³äîáðàæàþòüñÿ îáñÿã îòðèìàíîãî äîõîäó, ùîì³ñÿ÷í³ àâàíñîâ³ âíåñêè. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ãðàíè÷íîãî îáñÿãó äîõîäó àáî ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåõ³ä íà ñïëàòó ïîäàòêó çà ñòàâêàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ àáî òðåòüî¿ ãðóïè ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ãðóïè ïîäàþòü äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ó ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ äëÿ êâàðòàëüíîãî ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó.

âîìó êâàðòàë³ ïåðåâèùèëè ãðàíè÷íèé îáñÿã äîõîäó: - ïåðøî¿ ãðóïè (ïîíàä 150 òèñ. ãðí.) – çà çàÿâîþ ç íàñòóïíîãî êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó ïåðåõîäÿòü íà çàñòîñóâàííÿ ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó, âèçíà÷åíî¿ äëÿ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ àáî òðåòüî¿ ãðóïè, àáî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä çàñòîñóâàííÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ; - äðóãî¿ ãðóïè (ïîíàä 1 ìëí. ãðí.) – çà çàÿâîþ â íàñòóïíîìó ïîäàòêîâîìó (çâ³òíîìó) êâàðòàë³ ïåðåõîäÿòü íà çàñòîñóâàííÿ ñòàâêè ïîäàòêó äëÿ òðåòüî¿ ãðóïè, àáî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä çàñòîñóâàííÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ - òðåòüî¿ ãðóïè (ïîíàä 3 ìëí. ãðí.) – çîáîâ’ÿçàí³ ïåðåéòè íà ñïëàòó ³íøèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â, âñòàíîâëåíèõ Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó, âêàçàí³ ïëàòíèêè äî ñóìè ïåðåâèùåííÿ çîáîâ’ÿçàí³ çàñòîñóâàòè ñòàâêó ºäèíîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 15%. Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä îáîâ’ÿçêó íàðàõóâàííÿ, ñïëàòè òà ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ç òàêèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â: 1) ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ó ÷àñòèí³ äîõîä³â (îá’ºêòà îïîäàòêóâàííÿ), ùî îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè òà îïîäàòêîâàí³ ; 2) ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ç îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ì³ñöå ïîñòà÷àííÿ ÿêèõ ðîçòàøîâàíå íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, êð³ì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ îáðàëè ñòàâêó ºäèíîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 3%; 3) çåìåëüíîãî ïîäàòêó, êð³ì çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ íèìè äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 4) çáîðó çà ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 5) çáîðó íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà. Íàðàõóâàííÿ, ñïëàòà òà ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ç ³íøèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â, çä³éñíþþòüñÿ ïëàòíèêàìè ºäèíîãî ïîäàòêó â ïîðÿäêó òà ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ Êîäåêñîì.

Заліщицьке відділення Борщівської МДПІ


10 u

№ 11-13 (8002)

Ô²ÍÀÍÑÈ - 2012

ÂÀÐÒÎ ÇÍÀÒÈ

u

Додаток З до рішення районної ради від 11.01.2012 № 180 (Ïî÷àòîê äàíî¿ òàáëèö³ íà 9 ñòîð³íö³.) 091206 091300 150000 150101 170000 170102 20 090000 090802 24 110000 110201 110202 110204 110205 110502 53 200000 200200 67 210000

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів Державна соцдопомога інв. з дит. та дітям-інвалідам Будівництво Капітальні вкладення Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомоб. транспортом окремим категоріям громадян Служба у справах дітей Заліщицької РДА Соціальний захист та соціальне забезпечення Інші програми соціального захисту дітей Відділ культури і туризму Заліщицької РДА Культура і мистецтво Бібліотеки Музеї і виставки Палаци і буд. культури, клуби та інші зак. клуб.типу Школи естетичного виховання дітей Інші культурно-освітні заклади та заходи Управління агропром. розвитку Заліщицької РДА Охорона нав. природного середов. та ядерна безпека Охорона і раціональне використання земель Відділ з питань надзв. ситуацій Заліщицької РДА Запобігання та лікв. надзв. сит. та насл. стих. лиха

104200

76300

104200

6000000

6000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 312000

1000000 1000000 312000 312000

312000

25000 25000 25000 5473500 5473500 1660300 85500 1345500 2076000 306200

25000 25000 25000 5718200 5718200 1665300 86200 1439500 2221000 306200 3510 3510 3510 15000 15000

3436220 3436220 1199000 62000 515220 1450000 210000

444300 444300 11800 362500 70000

244700 244700 5000 700 94000 145000

215000 215000 5000 700 66500 142800

3510 3510 3510

3510 3510 3510

11000 92800 29700 11000 92800 29700

22000 22000

22000 22000

3000 17000 27500 8000 75800 2200

22000

22000

15000 15000

210105

15000

73 180000 180404 76 250000 250102 250311

Видатки на запобігання та ліквідацію 15000 надзвичайних ситуацій та наслідків стих. лиха Управління економіки Заліщицької РДА 10000 Інші послуги, пов'язані з економ. діяльністю 10000 Підтримка малого і середнього підприємництва 10000 Фінансове управління Заліщицької РДА 11585700 Видатки, не віднесені до основних груп 11585700 Резервний фонд 303400 Дотації вирівнювання, що передаються з 10767300 районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст респуб. і обласного значення) бюдж. 250313 Додаткова дотація з державного бюджету на 515000 вирівнювання фінансової забез. місцевих бюдж. 250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюдж. на будів., рекон., ремонт та утримання вулиць і доріг комун. власності у нас. пунктах Всього видатків 141738800 57496120

10000 10000 10000 12441500 12441500 303400 10767300

855800 855800

855800 855800

515000 855800

855800

855800

6973300 6566110 2003810 188800

163800

44646004464600 148304910

Ç ìåòîþ çâîðîòíüîãî çâ'ÿçêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ô³íàíñîâî-áþäæåòíî¿ äèñöèïë³íè íà îá'ºêòàõ êîíòðîëþ â Äåðæô³í³íñïåêö³¿ â îáëàñò³ ôóíêö³îíóº «òåëåôîí äîâ³ðè» çà íîìåðîì (0352) 52-54-05. ²íøîþ âàæëèâîþ ìåòîþ ôóíêö³îíóâàííÿ „òåëåôîíó äîâ³ðè" º íàäàííÿ Äåðæô³í³íñïåêö³ºþ â îáëàñò³ ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã ãðîìàäñüêîñò³ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè âèòðà÷àíí³ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèêîðèñòàííÿì äåðæàâíîãî ÷è êîìóíàëüíîãî ìàéíà. Äåðæô³í³íñïåêö³ÿ â îáëàñò³ ïðîñèòü ³íôîðìóâàòè ïðî ôàêòè íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ïðàö³âíèêàìè ³íñïåêö³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íèìè êîíòðîëüíèõ çàõîä³â. dz ñêàðãàìè, çàïèòàííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè òàêîæ ìîæíà äçâîíèòè íà „òåëåôîí äîâ³ðè" Äåðæô³í³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè çà íîìåðîì (044) 425-38-18. Прес-служба Держфінінспекції в області

Äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä 11.01.2011 ¹ 180

№ п/п

Код бюджету

Найменування АТО

Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, мі ст республіканського і обласного значення) бюджетів

Сума

1 19305501000 с.Бедриківці 2 19305502000 с.Блищанка 3 19305503000 с.Буряківка 4 19305504000 с.Винятинці 5 19305505000 с.Ворвулинці 6 19305506000 с.Головчинці 7 19305507000 с.Городок 8 19305508000 с.Дзвиняч 9 19305509000 с.Добрівляни 10 19305510000 с.Дорогичівка 11 19305511000 с.Дунів 12 19305512000 с.Дуплиська 13 19305513000 с.Зелений Гай 14 19305514000 с.Зозулинці 15 19305515000 с.Іване-Золоте 16 19305516000 с.Касперівці 17 19305517000 с.Колодрібка 18 19305518000 с.Кошилівці 19 19305519000 с.Кулаківці 20 19305520000 с.Лисівці 21 19305521000 с.Литячі 22 19305522000 с.Мишків 23 19305523000 с. Нирків 24 19305524000 с.Новосілка 25 19305525000 С.Поділля 26 19305526000 с.Садки 27 19305527000 с.Синьків 28 19305528000 с.Слобідка 29 19305529000 с. Солоне ЗО 19305530000 с.Торське 31 19305531000 с.Угриньківці 32 19305532000 с.Устечко 33 19305533000 с.Хмелева 34 19305534000 с.Шипівці 35 19305535000 с.Шутроминці Разом по сільських бюджетах 36 19305401000 с-ще Товсте 37 19305301000 м.Заліщики ВСЬОГО

u

4562300

ÇòÄÍÎ Ç ÄÀÍÈÌÈ ÄÅÐÆÊÎÌÑÒÀÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íàøî¿ êðà¿íè íà 1 ãðóäíÿ 2011 ð. ñòàíîâèëà 45,6 ìëí. îñ³á. Öå íà 11 òèñ. ìåíøå, í³æ áóëî ùå â ëèñòîïàä³. Çàãàëîì çà ïåðø³ 11 ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ çìåíøèëàñü ïîð³âíÿíî ç òàêèì æå ïåð³îäîì 2010-ãî, à íàðîäæóâàí³ñòü çðîñëà. Ïðîòå öå íå ìîæå çì³íèòè íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿ äî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ, îñîáëèâî ñ³ëüñüêîãî. Ïîêàçíèê äèòÿ÷î¿ ñìåðòíîñò³ çàëèøèâñÿ íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³. Îòæå, ïðèð³ñò íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ïîêè ùî íåãàòèâíèé. Ïðèðîäíå ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ â³äçíà÷åíî ó 22 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. À ïîêàçíèê éîãî ïðèðîñòó ïîì³÷åíî ëèøå â ê³ëüêîõ çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, à òàêîæ ó Êèºâ³. ² ÿêùî âæå ãîâîðèòè ïðî ä³òåé, òî ìåäèêè êîíñòàòóþòü, ùî â êðà¿í³ íàðîäæóºòüñÿ äåäàë³ á³ëüøå íåäîíîøåíèõ íåìîâëÿò. À öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ò³ëüêè ïðî ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ`ÿ ïîòåíö³éíèõ ìàòåð³â. Ôàõ³âö³ ââàæàþòü: ÿêùî òàêà òåíäåíö³ÿ çáåð³ãàòèìåòüñÿ, ìîæóòü ñïðàâäèòèñÿ ïðîãíîçè â÷åíèõ, ùî óêðà¿íö³ ÷åðåç 1200 ðîê³â çíèêíóòü ³ç äåìîãðàô³÷íî¿ êàðòè.

Щод. норм. відрах. %

478200 194600 198100 328500 222600 219700 230500 360200 444200 195100 288400 53900 179200 494400 198600 457400 348100 228600 195100 776000 224600 138100 367000 405500 422300 284100 406100 218900 310900 176100 335900 204600 207100 290700 168000 10251300 516000

0,45 0,18 0,19 0,31 0,21 0,21 0,22 0,34 0,42 0,19 0,27 0,05 0,17 0,47 0,19 0,43 0,33 0,22 0,19 0,74 0,21 0,13 0,35 0,39 0,40 0,27 0,39 0,21 0,30 0,17 0,32 0,19 0,20 0,28 0,16 9,75 0,49

10767300

10,24

Міжбюджетні трансферти Загальний фонд Кошти що надходять до район. та міських Дод. Всього (міст Києва дотація і Севастополя, міст з держ. респуб. і обл. бюдж. значення) бюдж. на вирів. з міських (міст фінан. район. знач.), забез. селищ. , сі льсь. та місцевих рай. у містах бюдж. бюдж. Щод. норм. Сума відрахувань %

зоооо 30000 415000 100000

478200 194600 218100 348500 222600 219700 250500 380200 444200 195100 288400 98900 179200 494400 198600 457400 348100 228600 225100 776000 244600 138100 367000 405500 422300 284100 526100 248900 310900 176100 335900 234600 207100 320700 198000 10666300 616000

515000

11282300

20000 20000

20000 20000

45000

30000 20000

120000 30000

30000

83100 2,70 83100 2,70

Спеціальний фонд Субв. з держ. бюдж. місцевим бюдж. на будів., Всього реконст. ремонт та утриманн я вулиць і доріг комун. власності у нас. пунктах

38472 8809 10918 15250 11485 17880 22433 16177 33153 12136 20009 2276 32465 22585 10465 21034 24308 11504 18269 23629 8679 5481 17889 18729 22507 11776 16768 7571 19140 15770 23360 9159 13284 9074 7515 579959 80549 195292 855800

38472 8809 10918 15250 11485 17880 22433 16177 33153 12136 20009 2276 32465 22585 10465 21034 24308 11504 18269 23629 8679 5481 17889 18729 22507 11776 16768 7571 19140 15770 23360 9159 13284 9074 7515 579959 80549 195292 855800

òà â÷èòåëÿ ìóçèêè Â.².Ãðèãîðê³â ä³òè çâåðòàëèñÿ äî ñâî¿õ ð³äíèõ ç ïðèâ³òàëüíèìè â³ðøàìè, âèêîíóâàëè ï³ñí³ "Áàáóñèíà êàçêà", "Ìàìî, ìàìî", à òàêîæ æàðò³âëèâó "Òàòî ìîæå"... ª òàêèé âèñë³â "ðîäèííà ï³ñíÿ". Öå òà, ÿêà ºäíຠáàáóñþ, ìàìó, äîíüêó òà îíóê³â. Ñàìå òàêå ðîäèííå ºäíàííÿ ïðîçâó÷àëî ïðè âèêîíàíí³ ï³ñí³"Ðîäèíà, ðîäèíà", ÿêó âèêîíàâ áàòüêî ó÷åíèö³ Â.Á.Áîéêî. Ðîäèííà çóñòð³÷ áóëà ö³êàâîþ, îðãàí³çîâàíî áàãàòî êîíêóðñ³â, â³êòîðèí, äå ä³òè â³äêðèëè ñâî¿ òàëàíòè ³ çä³áíîñò³, çà ùî áóëè íàãîðîäæåí³ ñîëîäêèìè ïðèçàìè. Êëàñíèé êåð³âíèê Ë.Â.Ôå-

Загальний Спеціальний фонд фонд Разом у т.ч. Разом бедж. розв. 1 2 3 4 5 6 10000000 Податкові надходження 10356000 10356000 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 10356000 10356000 збільшення ринкової вартості 11010000 Податок на доходи фізичних осіб 10334000 10334000 11010100 Податок на доходи фіз. осіб, що сплачується подат. агентами, 9912500 9912500 із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 145700 145700 грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 275800 275800 особами за результатами річного декларування 11020000 Податок на прибуток підприємств 22000 22000 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінустанов комун. влас. 22000 22000 20000000 Неподаткові надходження 45800 1245710 1291510 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4800 3510 8310 21010000 Частина чистого прибутку (доходу) держ. унітарних 4800 4800 підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бедж., та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господ. товариств, у статутних капіталах яких є держ. власність 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 4800 4800 підприємств та їх об' єднань, що вилучається до бюджету 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат 3510 3510 сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 12000 12000 некомерційної господарської діяльності 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 12000 12000 22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 12000 12000 юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 24000000 Інші неподаткові надходження 29000 29000 24060000 Інші надходження 29000 29000 24060300 Інші надходження 29000 29000 25000000 Власні надходження бюджетних установ 1242200 1242200 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 1242200 1242200 бюджетними установами згідно із законодавством 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1031700 1031700 згідно з їх основною діяльністю 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової 13000 13000 (господарської) діяльності 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 197500 197500 РАЗОМ ДОХОДІВ 10401800 1245710 11647510 40000000 Офіційні трансферти 135801600 855800 136657400 41000000 Від органів державного управління 135801600 855800 136657400 Код

РАЗОМ

516672 203409 229018 363750 234085 237580 272933 396377 477353 207236 308409 101176 211665 516985 209065 478434 372408 240104 243369 799629 253279 143581 384889 424229 444807 295876 542868 256471 330040 191870 359260 243759 220384 329774 205515 11246259 696549 195292 12138100

²ÄËÓÍÍß ÏÎIJ¯

ª ñêàðáè, çàõîâàí³ â çåìëþ, º ðîçòàøîâàí³ íà ïîâåðõí³, ùî ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ , ÷àðóþ÷è ëþäñüêó äóøó. Äî òàêèõ ñêàðá³â íàëåæèòü ïàì 'ÿòü ðîäó, éîãî çâè÷à¿, òðàäèö³¿,ìàìèíà ï³ñíÿ, áàòüê³âñüêà õàòà, áàáóñèíà âèøèâêà, ä³äóñåâà êàçêà-âñÿ íàøà ðîäîâ³äíà ïàì'ÿòü, íàø³ ñèìâîëè, íàøà ³ñòîð³ÿ. Ðîçøóêóâàëè òàê³ ðîäîâ³äí³ ñêàðáè ó÷í³ 5 êëàñó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ñåëà Êîøèë³âö³ ï³ä ÷àñ ðîäèííîãî ñâÿòà: "Â÷èìîñÿ æèòè â ìèð³ òà çëàãîä³". Ñâÿòî áóëî òåïëèì, çàòèøíèì, ðîçìîâà - ùèðà é ìóäðà. ϳä êåð³âíèöòâîì êëàñíîãî êåð³âíèêà Ë.Â.Ôåäóí³â

Äîäàòîê 6 äî ð³øåííÿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä 11.01.2012 ¹ 180

äóí³â ïðèãàäàëà ñâî¿ì âèõîâàíöÿì ïðî îáîâ 'ÿçîê ä³òåé ïåðåä áàòüêàìè. Çà ëàñêó, òóðáîòó ³ ëþáîâ ð³äíèõ ñåðäåöü, ä³òè ïîâèíí³ â³ääÿ÷óâàòè ¿ì ïîâàãîþ ³ òåïëîì. À â äàðóíîê áàòüêàì âèõîâàíö³â Ëþäìèëà Âàñèë³âíà òà Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ïîäàðóâàëè ï³ñíþ "Ìî¿ áàòüêè". Íà çàê³í÷åííÿ ðîäèííîãî ñâÿòà âñ³ ó÷àñíèêè äðóæíî çàñï³âàëè ï³ñíþ "Çåëåíåº æèòî, çåëåíå ", à ï'ÿòèêëàñíèêè, ÿê ñïðàâæí³ ãîñïîäàð³, ïðèãîñòèëè âñ³õ ãîñòåé çàïàøíèìè ÿáëóêàìè.

Ганна ЧМОЛА, директор школи с.Кошилівці

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 41020000 Дотації 41020100 Дотації вирівнювання з держ. бюджету місцевим бюджетам 41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41030000 Субвенції

83100 83100

83100 83100

96045500 94832900 1212600

96045500 94832900 1212600

39673000

855800

40528800


№ 11-13 (8002) u

Ô²ÍÀÍÑÈ - 2012

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀͲß

ÑÒ “ÀÃÐÎÁÓÄ”

“САТУРН”

ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÍß ÒÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÐÀÉÎÍÓ

Додаток 7 до рішення районної ради від 11.01.2012 № 180

Íàéêðàùå ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè òà ÿêîñò³. Íàøà àäðåñà: ì.Çàë³ùèêè, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 102, ìàãàçèí “Òîðãîâèé öåíòð”, òåë.: (03554) 2-13-44, 4-15-62, 2-25-52.

090412 090416 20 090802 090802 67 210105

210105

73 180404

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Інші видатки на соціальний захист населення

Районна цільова програма "Цукровий діабет" на 2010-2013 роки

ПЕРЕВОЗИТЬ ВАНТАЖІ: НАДАЄ ПОСЛУГИ: - àâòîêðàíîì, åêñêàâàòîðîì.

ÇÂÅÐÒÀÒÈÑß: ì.Çàë³ùèêè, âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 4, òåëåôîíè 2-12-54, 2-13-54.

КРЕДИТНА СПІЛКА

ÊÐÅÄÈÒÈ - ÄÅÏÎÇÈÒÈ Êðåäèòè íàäàþòüñÿ áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè Àäðåñà: ì.Çàë³ùèêè, ñìò.Òîâñòå, âóë.Óêðà¿íñüêà, âóë.Ñ.Áàíäåðè, áóä.68, áóä.38, îô.15, òåë.:(03554) 2-32-08 òåë.:(03554) 3-52-43

ÍÀIJÉͲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ. ÇÐÓ×ͲÑÒÜ. ØÂÈÄÊÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÊÐÅÄÈÒI КРЕДИТИ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ: - для придбання побутової техніки, будматеріалів; ремонту та газифікації осель; для поїздки за кордон; для відпочинку та оздоровлення; для навчання. Кредити на різні події. Кредити для малого бізнесу. З А Л У Ч Е Н Н Я Д Е П О З И ТIВ Н А В И Г IД Н И Х У М О ВА Х : Âè áàæàºòå íàêîïè÷èòè ãðîø³ íà äàâíî îìð³ÿíó ð³÷, çàõîïëþþ÷ó ìàíäð³âêó, íà âåñ³ëëÿ ä³òåé? Áàæàºòå îòðèìóâàòè ðåãóëÿðíó ùîì³ñÿ÷íó íàäáàâêó äî çàðïëàòè, ïåíñ³¿, ñòèïåí䳿? Âè - ä³ëîâà ëþäèíà ³ ìàºòå â³ëüí³ êîøòè íà îáìåæåíèé ïåð³îä ÷àñó? Âè - ïåíñ³îíåð ³ áàæàëè á ìàòè äîäàòêîâèé äîõ³ä ó âèãëÿä³ ïðîöåíò³â?

Íàøà àäðåñà: ì.Çàë³ùèêè, âóë.Â.Ñòåôàíèêà,4 òåë.(03554) 2-16-82; òåë./ ôàêñ 2-22-06 E-mail dovira@inbox.ru

140000 40000 26000 57000 2000

ÍÀØÀ ÀÄÐÅÑÀ: ì.ÇÀ˲ÙÈÊÈ, âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 31 à, ÒÅË.: (03554) 2-32-56; 099 6089406.

10000 30000

20000 10000

10000

10000

30000

30000

Районна комплексна програма соціальної 26000 підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011-2015 роки Інші видатки на соціальний захист вет. війни та праці Районна програма «Ветеран» на 2010 - 2014 роки 4000 Служба у справах дітей Заліщицької 25000 райдержадміністрації Інші програми соціального захисту дітей Районна програма профілактики правопорушень, 3000 рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2010-2013 роки Інші програми соціального захисту дітей Районна програма соціального захисту дітей- сиріт 22000 та дітей, позбав. батьківського піклув. на 2012 рік Відділ з питань надзвичайних ситуацій 15000 Заліщицької райдержадміністрації Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення 5000 ситуацій та наслідків стихійного лиха цивільної та територіальної оборони, мобілізаційної готовності Заліщицького району в мирний та особливий період на 2011- 2014 роки. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних Комплексна програма розвитку системи цивільного 10000 ситуацій та наслідків стихійного лиха захисту району від надзв. ситуацій техногенного та природ. характеру на 2011-2014 роки Управління економіки Заліщицької РДА 10000 Підтримка малого і середнього підприємництва Програма підтримки малого підприємництва в 10000 / Заліщицькому районі на 2011-2012 роки ВСЬОГО: 403000

ÂÈÃÎÒÎÂËߪ: - ñòîëÿðí³ âèðîáè (â³êíà, äâåð³); - ìåòàëåâ³ ãàðàæí³ áðàìè, äâåð³, êîâàí³ âèðîáè ç ìåòàëó. - àâòîìîá³ëÿìè ÊÀÌÀÇ, DzË, ÃÀÇ.

Äîäàòîê 8 äî ð³øåííÿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä 11.01.2012 ¹ 180

15

ë³ñ, äîøêè, áðóñè; ê³ëüöÿ äëÿ êðèíèöü òà âèãðåá³â; ôóíäàìåíòí³ áëîêè; öåìåíò Ì-500, á³ëèé öåìåíò; âàïíî ãàøåíå.

РОЗПИЛЮЄ:

10 çíè % æêà !

246000 40000

-

- ë³ñ ñòð³÷êîâîþ ïèëîðàìîþ.

å-mail: samopomich@ukr.net

Разом

ПРОДАЄ:

ПРОДАЄМО В КРЕДИТ

Код від. Класиф. Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний бюджетів фонд Код тимч. класиф. Назва коду тимчасової класифікації видатків та Найменування програми Сума Найм. Сума вид. та кредитування місцевих бюджетів програми кредит. міс. бюдж. Районна рада 01 246000 120100 Телебачення і радіомовлення Районна програма підтримки і розвитку редакції 40000 районного радіомовлення на 2012-2014 роки 120201 Періодичні видання (газети та журнали) Районна програма підтримки і розвитку редакції 140000 Заліщицької районної газети "Колос" на 2012 рік 250404 Інші видатки Районна програма організаційно- матеріального 40000 забез. районного труд. архіву на 2012-2013 рр. 250404 Інші видатки Програма розв. районного комун. підприємства 26000 "Заліщицьке туристичне бюро" на 2011-2012 роки 11 Відділу справах молоді і спорту Заліщицької РДА 57000 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, Програма забез. вдосконалення соцроботи з 2000 дітей та молоді сім’ями, дітьми та молоддю на період до 2012 року 091103 Соціальні програми і заходи державних органів у Районна програма "Молодь Заліщанщини" на 2011 10000 справах молоді - 2015 роки. 130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Районна програма олімпійського руху в 30000 з не олімпійських видів спорту Заліщицькому районі на 2011-2014роки 130202 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і Районна програма розвитку фізичної культури і 15000 масових заходів з фізичної культури (які проводяться спорту у сільській місцевості на 2012-2016 роки громад. організ. фізкультурно-спорт. спрямованості) 14 Відділ охорони здоров'я Заліщицької РДА 20000 081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактикиРайонна програма імунопрофілактики та захисту 10000 населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 рр.

ПРОВОДИТЬ: - áóä³âåëüí³ òà ðåìîíòí³ ðîáîòè (˳öåíç³ÿ ñå𳿠À ¹596343); - òåõí³÷íèé íàãëÿä çà áóä³âíèöòâîì; - îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïî÷àòîê òà çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà, óçàêîíåííÿ ñàìîâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà.

ÂÈÃÎÒÎÂËߪ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ (À ÒÀÊÎÆ ÀËÞ̲ͲªÂ²) ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв Ç ÅÊÎËÎò×ÍÎ ×ÈÑÒÎÃΠͲÌÅÖÜÊÎÃÎ ÏÐÎÔ²ËÞ ÊÎÌÏÀͲ¯ “ W I N T E C H ”.

Код типової Заг/ Відсоток Всього Разом відомчої Назва головного Найменування об’єктів відповідно до обсяг зав. видатків на видатків класифікації розпорядника коштів проектно-кошторисної документації; фінансу- будівництв завершення на видатків тощо вання а об’єктів будівництва поточний будів. на майбутні об’єктів на рік Код тимчасової Найменування коду тимчасової роки майбутні роки класифікації класифікації видатків та кредитування видатків та місцевих бюджетів кредитування 01 Заліщицька районна рада 250000 010116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки* 250000. 10 Відділ з питань освіти 1300000 2412600 Заліщицької РДА 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школаКапітальні видатки* 650600 дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із Капітальні видатки* 280000 позашкільної роботи з дітьми 070802 Методична робота, інші заходи у сфері Капітальні видатки* 7000 народної освіти 070804 Централізовані бухгалтерії обласних, Капітальні видатки* 5000 міських, районних відділів освіти 070805 Групи централізованого госп. обслугов. Капітальні видатки* 170000 150101 Капітальні вкладення Будів. туалету в Шипівській ЗОШ І-ІІст. 150000 150000 150101 Капітальні вкладення Реконструкція котельні на альтернативне300000 300000 паливо в Лисівській ЗОШ І-ІІІст 150101 Капітальні вкладення Реконструкція котельні на альтернативне250000 250000 паливо в Литячівській ЗОШ І-ІІ ст. 150101 Капітальні вкладення Реконструкція котельні на альтернативне250000 250000 паливо в Хмелівськкій ЗОШ І-ІІ ст 150101 Капітальні вкладення Реконструкція котельні на альтернативне200000 200000 паливо в Дорогичівській ЗОШ І-ІІІ ст 150101 Капітальні вкладення Проектно-кошторисна документація на 150000 150000 реконструкцію адмін.. будинку під ЗОШ в с.Винятинці І-ІІ ст. 14 Відділ охорони здоров'я Заліщицької 80000 районної державної адміністрації 080101 Лікарні Капітальні видатки* 80000 15 Управління праці та соцзахисту нас. 1000000 1700000 091204 Територіальні центри соціального Капітальні видатки* 700000 обслуговування (надання соцпослуг) 150101 Капітальні вкладення Реконструкція прим. геріатр. від. відділ. 1000000 1000000 соціально-побутової адаптації та відділення медико-соцпослуг в смт.Товсте 24 Відділ культури і туризму 22000 Заліщицької РДА 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші Капітальні видатки* 22000 заклади клубного типу Всього: 2300000 4464600

081009

11

ÏÐÎÄÀÞÒÜÑß Â Ì²ÑÒ² ÇÀ˲ÙÈÊÈ ïî âóë. 40 ðîê³â Ïåðåìîãè,6: 2 ³ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ó íîâîçáóäîâàíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó; ãàðàæ³. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: 2-32-56 àáî ìîá. 0996089406.

26000 4000 25000 3000 22000 15000 5000

10000

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ пенсійного віку, жінка, для торгівлі промисловими товарами у Заліщиках. Телефонуйте: 0984395955.

*В селі Дзвиняч продається кам’яний будинок. Є газ, вода, цегляний сарай, підвал. Біля будинку 10 сотих городу. Тел. 050 6718086. *Ïðîäàºòüñÿ îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà â öåíòð³ ì.Çàë³ùèêè íà ²² ïîâåðñ³. Òåë. 067 9862079.

Ó Çàë³ùèêàõ íà "Ñîíÿ÷íîìó ìàñèâ³" ïðîäàºòüñÿ æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Òåë: 0677663838. *Âòðà÷åí³ äèïëîì ñå𳿠ÒÅ ¹31856589 ³ àòåñòàò ñå𳿠ÒÅ ¹31843678 íà ïð³çâèùå ³â÷àðèê Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, âèäàí³ Òîâñòåíñüêèì ïðîôåñ³éíèì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ë³öåºì 30 ÷åðâíÿ 2007ð., ââàæàòè íåä³éñíèìè. *Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ïîòåðï³ëîãî â³ä íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×ÀÅÑ ñåð³¿ Ä ¹257124 íà ïð³çâèùå Ãîðîäèíñüêà ³êòîð³ÿ Ñòåïàí³âíà, ââàæàòè íåä³éñíèì.

10000 10000 403000

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÒÅÐÍÎϲËÜÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ñïåö³àë³ñòà I êàòåãî𳿠â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Çàë³ùèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì áàêàëàâðà, ñïåö³àë³ñòà; áåç âèìîã äî ñòàæó ðîáîòè; çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè; äîñâ³ä ðîáîòè íà êîìï’þòåð³. Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè; êîï³þ äîêóìåíòà ïðî îñâ³òó; äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ÷àñó îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 8, â³ää³ë êàäðîâî¿ ðîáîòè òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè, êàá³íåò 324. Òåëåôîí: 52-32-52. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ð³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàþòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

«Ê Î Ë Î Ñ»

- Заліщицька районна газета. Видається українською мовою щоп’ятниці koloszal@inbox.ru Матеріали з позначкою (Р) чи (*) оплачені згідно з чинним законодавством України.

Íàø ð/ðàõóíîê 26004198767 ó ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ “ÀÂÀËÜ” (ì.Êè¿â),

ÌÔÎ 380805, ÊÎÄ 02475256. Àäðåñà: Редакція газети “Колос”, вул. І.Франка, 6, м.Заліщики, 48600 Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÒÐ ¹313, 16.10.2001ð. Íàêëàä 2810 ïðèì. Ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè: 61356, 91090

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ: Îëüãà ÌÅËÜÍÈÊ, çàñòóïíèê ðåäàêòîðà â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ......................2-18-69 Ãàëèíà ÊÎÐ×ÅÂÑÜÊÀ, çàââ³ää³ëîì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ..............2-11-42 Áóõãàëòåð³ÿ..................................................2-12-43

Ðåäàêòîð Î.². Äßʲ Висловлювані авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Згідно Закону “Про пресу в Україні” редакція зберігає за собою право редагувати та скорочувати подані текстові оригінали, які не рецензуються і не повертаються. Листування з читачами - лише на сторінках газети. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Рекламодавці самостійно відповідають за зміст рекламних блоків, за збереження авторських прав та прав третіх осіб.

Газета видрукувана у друкарні ТОВ “Буковинський видавничий дім”( м.Чернівці, вул.Прутська, 29, тел. 52-20-77). Чергова по номеру

Галина КОРЧЕВСЬКА. Фотокореспондент Ігор ІВАНСЬКИЙ. Комп’ютерна верстка Євгенія МУРЗА.


12 u

№ 11-13 (8002)

ÄÎØʲËÜÍÀ ÎѲÒÀ Íà ñâ³òëèí³: ïñèõîëîã Îëåñÿ ²âàí³âíà Äàí÷óê ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ ç âèõîâàíöÿìè.

Âiñíèê Çàëiùèöüêîãî ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñòi îìïëåêñ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã øóêà÷àì ðîáîòè ³ ïðàöåäàâöÿì íàäຠäåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³, ï³äòðèìóº áåçðîá³òíèõ ³ ïîâåðòຠ¿õ äî ïðîäóêòèâíî¿ çàéíÿòîñò³. Ïðî ðîáîòó ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ó 2011 ðîö³, ïðî âò³ëåííÿ ó æèòòÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîäîëàííÿ áåçðîá³òòÿ ðîçïîâ³äຠäèðåêòîð Çàë³ùèöüêîãî ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Ì.².Ãíàòèøèí.

Ê

àêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó» ïåðåäáà÷åíî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü çäîáóòòÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ä³òüìè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó. Â÷åíèìè âñüîãî ñâ³òó – ô³ç³îëîãàìè, ïñèõîëîãàìè, ïåäàãîãàìè äîâåäåíî, ùî äîøê³ëüíèé â³ê º «çîëîòèì â³êîì» ó ðîçâèòêó ëþäèíè. ×èì á³ëüøå ï³çíຠäèòèíà ó ðàííüîìó â³ö³, òèì ðîçóìí³øîþ âîíà áóäå. Áóä³âëÿ ìîæå áóòè ì³öíîþ ò³ëüêè òîä³, êîëè â íå¿ ì³öíèé ôóíäàìåíò.

Ïðàöþþòü ç íèìè äîñâ³ä÷åí³ ïåäàãîãè ²ëîíà Âîëîäèìèð³âíà Äåäåð÷óê, Íàòàëÿ Ìèõàéë³âíà Ìàñëþê, Àëëà Ìèõàéë³âíà ϳâöüî, Íàòàëÿ Ìèõàéë³âíà ²ëüê³â, ïñèõîëîã Îëåñÿ ²âàí³âíà Äàí÷óê, ìåòîäèñò Ëåñÿ Âàñèë³âíà Äðàá³íêåâè÷, ïîì³÷íèêè âèõîâàòåë³â Ëþáà Ìèõàéë³âíà Ñàâðóê, Ìàð³ÿ ßðîñëàâ³âíà Ö³õàíîâñüêà. Âîíè äîêëàäàþòü áàãàòî çóñèëü, ùîá ó ãðóï³ ïàíóâàëà äîìàøíÿ àòìîñôåðà. Ïåäàãîãè äîëó÷àþòü ä³òåé äî ñèñòåìè çíàíü, íàâè÷îê, ÿê³ âîíè ìîæóòü çàñâîþâàòè â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé. Îâîëîä³âøè öèìè çíàííÿìè â ïåðåäøê³ëüíèé ïåð³îä, äèòèíà ìîæå óñï³øíî íàâ÷àòèñü ó ïåðøîìó êëàñ³ ³ çàñâîþâàòè îñíîâí³ øê³ëüí³ ïðåäìåòè. Äîáðå íàâ÷àòèñü äîïîìîæå ðîçâèíåíà ïàì’ÿòü, ÿêó òðåíóþòü ï³ä ÷àñ çàíÿòü ó ñàäêó, ðîçó÷óþ÷è

- Ìèõàéëå ²âàíîâè÷ó, ñê³ëüêè ìåøêàíö³â Íàääí³ñòðîâ’ÿ ìèíóëîð³÷ ñêîðèñòàëèñü ïîñëóãàìè öåíòðó çàéíÿòîñò³? - Ïðîòÿãîì 2011 ðîêó ïîñëóãàìè öåíòðó çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñü 1941 íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí. Çà íàïðàâëåííÿì ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðàöåâëàøòî-

ãðóï³ ¹2 ïðîâîäÿòüñÿ çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÿê³ âåäå ìåòîäèñò Ëåñÿ Âàñèë³âíà Äðàá³íêåâè÷. Ç íåòåðï³ííÿì äîøê³ëüíÿòà ÷åêàþòü íà çàíÿòòÿ ç îáðàçîòâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïðîâîäèòü â÷èòåëü ìàëþâàííÿ Òåòÿíà Äìèòð³âíà Ñàðàí÷óê. Öå â³äïîâ³äàëüíèé, êì³òëèâèé ïåäàãîã, ïðàöüîâèòà, äîáðîçè÷ëèâà ëþäèíà. Òåòÿíà Äìèòð³âíà ïîñò³éíî âäîñêîíàëþº ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, âèêîðèñòîâóº ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ä³òåé, âîëî䳺 ñó÷àñíèìè ìåòîäè÷íèìè ïðèéîìàìè, ïåäàãîã³÷íèìè çàñîáàìè, ð³çíèìè ôîðìàìè ðîáîòè, îáðàçíî ³ âàíî 1034 îñîÓ çâ’ÿçêó ³ç çàïðîâàäæåâèðàçíî ïîäຠìàòåð³àë. ííÿì îáîâ’ÿçêîâî¿ äîøê³ëüíî¿ Âèõîâàòåë³, îçíàéîìèâ- áè. Öå íàøå ãîîñâ³òè äëÿ ä³òåé, ÿê³ äîñÿãëè øèñü ³ç óñï³øí³ñòþ òà ïîâå- ëîâíå çàâäàííÿ 5-ð³÷íîãî â³êó, îñîáëèâî ä³íêîþ íàøèõ âèõîâàíö³â, – äîïîìîãòè ëþàêòóàëüíà ïðîáëåìà ôîðìóïåðåêîíàëèñü, ùî á³ëüø³ñòü äèí³ çíàéòè ðîâàííÿ ãîòîâíîñò³ ä³òåé äî ç íèõ ìຠíåîáõ³äíèé îáñÿã áîòó, ùîá âîíà øê³ëüíîãî æèòòÿ. Ïåðåä çíàíü, ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ, ì à ò å ð ³ à ë ü í î ïåäàãîãàìè ³ áàòüêàìè ñòî¿òü ñôîðìîâàíó óâàãó, äèñöèï- ç à á å ç ï å ÷ è ë à ë³íîâàí³ñòü, ïî÷óòòÿ â³ä- ñåáå ³ ñâîþ ñ³ïîâ³äàëüíîñò³. Ó ä³òåé ðîçÂ÷èòåëü ìàëþâàííÿ Òåòÿíà âèíåí³ ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿòü, ì’þ. Òà é ïñèõîëîã³÷íèé ôàêòîð Äìèòð³âíà Ñàðàí÷óê ïðîâîìèñëåííÿ. äèòü çàíÿòòÿ á³íàðíîãî óðîêó Ö³ëåñïðÿìîâàíà ðîáîòà ìຠòàêîæ çíàâèõîâàòåë³â ìຠäîáð³ ÷åííÿ – îòðèçà áàçîâèì êîìïîíåíòîì ðåçóëüòàòè òà õîðîø³ â³äãóêè ìàâøè ðîáîòó, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. â÷èòåë³â Íà䳿 Âàñèë³âíè ïîâ³ðèòè ó ñåáå, Êèâåðèãè, Ìà𳿠Âàñèë³âíè ó ñâî¿ ñèëè òà Ìàêàðè, Íà䳿 Ìàêñèì³âíè ïðîôåñ³éí³ ìîæÑêîðåéêî, Ëþáè Ïåòð³âíè ëèâîñò³. Ñòàíîì Ãè÷óí, ³ðè Ìèðîñëàâ³âíè Ëè- íà 1 ñ³÷íÿ 2012 ëèê, Ìà𳿠Àíòîí³âíè Ìèðî- ðîêó ÷èñåëüíþê, ͳíè Ïåòð³âíè Õîì’ÿê. ijòè äî íàâ÷àííÿ â øêîë³ ï³ä- í³ñòü íåçàéãîòîâëåí³ ô³çè÷íî, ïñèõîëî- íÿòèõ ãðîìàäÿí ñòàíîâèòü ã³÷íî, ìîðàëüíî, ðîçóìîâî, 393 îñ³á, ó ò.÷. áåçðîá³òíèõ – ñîö³àëüíî çà âñ³ìà ñôåðàìè 376, ç íèõ îäåðæóþòü äîæèòòºä³ÿëüíîñò³. Ìàþòü ïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ – 331. õîðîøèé ð³âåíü çíàíü ç óñ³õ ϳäòðèìóºìî òèõ ê볺íò³â, ÿê³ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè «ß ó ñâ³ò³», áàæàþòü ñïðîáóâàòè ñâî¿ çàáåçïå÷åí³ ð³âíåì ðîçâèíå- ñèëè ó ñôåð³ á³çíåñó. 18 îñîíîñò³, âèõîâàíîñò³, íàâ÷å- áàì ³ç ñòàòóñîì áåçðîá³òíîñò³. Âîíè îðãàí³çîâàí³, íîãî çà ìèíóëèé ð³ê âèïëàêì³òëèâ³, àêòèâí³, ðîçóìí³, ÷åíî äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ ñëóõíÿí³, äîáðå íàâ÷àþ- äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèòüñÿ. öüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ijòè, ÿê³ îõîïëåí³ äîø- Áàãàòî, ìàáóòü, ñåðåä ê³ëüíîþ îñâ³òîþ, íå â³ä÷óçàâäàííÿ – çàáåçïå÷èòè â³ðø³, ÷èòàþ÷è îïîâ³äàííÿ òà âàþòü òðóäíîù³â ó íàâ÷à- áåçðîá³òíèõ ìîëîäèõ ëþêîæí³é 6-ð³÷í³é äèòèí³ ïåðåä êàçêè. ijòè â÷àòüñÿ ïåðåêà- íí³, ñï³ëêóâàíí³ ç îäíîë- äåé? Àäæå ìîëîäîìó ñïåâñòóïîì äî øêîëè òàêèé çóâàòè, âèä³ëÿòè â òåêñò³ ³òêàìè, ïåäàãîãàìè, ëåãøå ö³àë³ñòó áåç äîñâ³äó âàæêî ð³âåíü ðîçâèòêó âèõîâàííÿ ãîëîâíå, ïðàâèëüíî ôîðìó- àäàïòîâóþòüñÿ äî øêîëè, çíàéòè ðîáîòó. Äî òîãî æ, òà íàâ÷àííÿ, ÿêèé ãàðàíòó- ëþâàòè çàïèòàííÿ òà ñàìî- ïîð³âíÿíî ç ä³òüìè, ÿê³ íå â Óêðà¿í³ ³ñíóº äèñáàëàíñ âàòèìå ìàëþêîâ³ äîñòàòíþ ñò³éíî â³äïîâ³äàòè íà íèõ, â³äâ³äóâàëè äèòÿ÷èé ì³æ ïîïèòîì ³ ïðîïîçèé íåîáõ³äíó æèòòºâó êîì- âì³þòü ïåðåêîíëèâî îá´ðóí- ñàäîê. ö³ºþ ðîáî÷î¿ ñèëè. òîâóâàòè ñâ³é âèá³ð, ñêëàäàïåòåíòí³ñòü. - ²ç òåïåð³øíüî¿ çàãàëüíî¿ Ó ÄÍÇ «Êàëèíîíüêà» çäî- òè ðå÷åííÿ òà íåâåëèê³ Євгенія ГОЛОВЕЦЬКА, ÷èñåëüíîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ áóâàþòü äîøê³ëüíó îñâ³òó 69 îïîâ³äêè. завідувач ДНЗ öåíòðîì çàéíÿòîñò³ áåçðî³äðàäíî, ùî ó ñòàðø³é ä³òåé ó äâîõ ñòàðøèõ ãðóïàõ. «Калинонька» á³òíèõ 188 ÷îëîâ³ê (ïîëîâèíà) – ìîëîä³ ëþäè â³êîì äî   35 ðîê³â. Òàê, çíàéòè ðîáîòó ñïåö³àë³ñòàì, ÿê³ çàê³í÷èëè âèù³ ÷è ñåðåäí³ ñïåö³àëüí³   íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, âàæêî. ̳ñöåâèì ïðàöåäàâöÿì Ùèðî â³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì äîðîãó ìàìó òà áàáóñþ, äðóæèíó Ãàííó íàéá³ëüøå íåîáõ³äí³ ôàõ³âö³ Áîãäàí³âíó ÑÀÂÎÖÜÊÓ ³ç ñ.Ñàäêè. ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é. À ÿêùî Öåé äåíü ñï³âຠäçâ³íêó ï³ñíþ, âîíè ïîòðåáóþòü áóõãàëòåðà ³òຠùèðî ç þâ³ëåºì Âàñ, ÷è þðèñòà, òî ç äîñâ³äîì ðîÕàé Âàøå ñåðöå, ëàã³äíå ³ í³æíå, áîòè. Áóòè êâàë³ô³êîâàíèì Íå çíຠáîëþ, ñìóòêó ³ îáðàç. ðîá³òíèêîì ñòຠïðåñòèæíî Íåõàé ïîâ³ê çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íàâ³òü âèã³äíî, éîãî ïðàöÿ ² ðàä³ñòþ íàïîâíþºòüñÿ ä³ì, çäåá³ëüøîãî êðàùå îïëà÷óÀ ùàñòÿ òà ëþáîâ õàé ïîðó÷ õîäèòü, ºòüñÿ. ² íåãàðàçäè çâ³þòüñÿ, ÿê äèì. Õàé Áîã ìèëîñåðäíèé ç âèñîêîãî íåáà - Ðèíîê ïðàö³ âèñóâຠÄàðóº óñå, ÷îãî ò³ëüêè òðåáà, ï³äâèùåí³ âèìîãè äî òèõ, À Ìàò³íêà Áîæà, Öàðèöÿ Ñâÿòà, Äàðóº ùàñëèâ³ ³ äîâã³ ë³òà. õòî ïðåòåíäóº íà îòðèìàЗ повагою - чоловік Іван, дочка Іванна, зять ííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. ßê Іван, син Василь, невістка Ліля, онуки ñëóæáà çàéíÿòîñò³ äîïîБогданчик та Дмитрик, свекруха ìàãຠáåçðîá³òíèì ï³äâèùèòè ¿õ êîíêóðåíòîçäà-

Ç

òí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³? - Öüîìó, íàñàìïåðåä, ñïðèÿº ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ áåçðîá³òíèõ. Ó ñ³÷í³-ãðóäí³ 2011 ðîêó, çà íàïðàâëåííÿì ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, ïðîôíàâ÷àííÿ ïðîéøëî 156 áåçðîá³òíèõ. Ïåðåë³ê ïðîôåñ³é, çà ÿêèìè ïðîâîäèòüñÿ ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ðîçøèðèâñÿ çà ðàõóíîê íàâ÷àííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè ³ ñòàæóâàííÿ áåçðîá³òíèõ íà êîíêðåòíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ. - À ñê³ëüêè çàðåºñòðîâàíèõ ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ îñ³á âçÿëî ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ? Öå âèä òèì÷àñîâî¿ çàéíÿòîñò³, àëå âñå æ òàêè â³í íà ïåâíèé ÷àñ ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìóº ëþäèíó, ÿêà âòðàòèëà ðîáîòó… - Ñàìå òàê, ³ öþ ôîðìó ðîáîòè çàéíÿòîñò³ ãðîìàäÿí íàìàãàºìîñü çàâæäè âèêîðèñòîâóâàòè; áåçðîá³òí³

ñòîñóºòüñÿ ³ ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, ³ îðãàí³çàö³¿ îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò, ³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè. - Âèáîðó ïðîôåñ³¿ çàâæäè ñïðèÿº ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà. ßê ïðîâîäèòü ¿¿ ñëóæáà çàéíÿòîñò³? - Íàñàìïåðåä, öå ñòîñóºòüñÿ ìîëîäèõ ëþäåé. Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà ïðèùåïëþº þíàêàì ³ ä³â÷àòàì óì³ííÿ çä³éñíþâàòè ïðîôåñ³éíèé âèá³ð çàëåæíî â³ä âëàñíèõ íàõèë³â ³ çä³áíîñòåé òà ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. Äëÿ ðîáîòè ç ìîëîääþ âèêîðèñòîâóºìî ð³çí³ ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè. Çîêðåìà, öå ïðîôîð³ºíòàö³éí³ ä³ëîâ³ ùîäåííèêè äëÿ øêîëÿð³â, ÿê³ áåçêîøòîâíî îòðèìàëè ó÷í³ 511 êëàñ³â íàøîãî ðàéîíó. Ó øêîëàõ âñòàíîâëåí³ ïðîôîð³ºíòàö³éí³ òåðì³íàëè. Þíàêè ³ ä³â÷àòà áåðóòü ó÷àñòü ó ïðåçåíòàö³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðîôåñ³é òà ïîñëóã, ÿê³

áåðóòü ó÷àñòü ó áëàãîóñòðî¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ïðîâåäåíí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò. Ó 2011 ðîö³ ó ïðîâåäåíí³ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò âçÿëè ó÷àñòü 404 îñîáè. Äî ðå÷³, öå íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ ó 2010 ðîö³ – òîä³ ó ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ âçÿëè ó÷àñòü 312 ÷îëîâ³ê. - Âèñë³â «Ðîáîòîäàâåöü äëÿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ – ê볺íò íîìåð îäèí» ³ äàë³ çàëèøàºòüñÿ â ñèë³? - Òàê âîíî ³ º, ðîáîòîäàâåöü äëÿ íàñ ê볺íò íîìåð îäèí. Àäæå â³í ñòâîðþº ðîáî÷³ ì³ñöÿ, çàáåçïå÷óº áåçðîá³òíèõ ðîáîòîþ. Ó ìèíóëîìó ðîö³ ì³æ íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè áóëî çàðåºñòðîâàíî 178 òðóäîâèõ äîãîâîð³â. Íà äîòàö³éí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ïðàöåâëàøòîâàíî 29 îñ³á. Âàæëèâèé àñïåêò ñï³âïðàö³ ç ðîáîòîäàâöÿìè – öå ³ îðãàí³çàö³ÿ òèõ æå îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò, ïðî ÿê³ ÿ âæå ãîâîðèâ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿºìî ôîðìóâàííþ ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíåñó, ïðîâîäèòüñÿ ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ñåðåä ïðàöåäàâö³â, îðãàí³çîâóþòüñÿ ñåì³íàðè. Ó 2011 ðîö³ 219 ðîáîòîäàâö³â ïîäàëè ó ñëóæáó çàéíÿòîñò³ çàÿâêè íà âàêàíñ³¿. Ôàõ³âö³ öåíòðó çàéíÿòîñò³ äîïîìîãëè ¿ì ó äîáîð³ êàäð³â. Ó ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè íà ðèíêó ïðàö³, îïèðàºòüñÿ íà äîïîìîãó ðàéîííî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå

ïðîâîäÿòü ôàõ³âö³ ðàéîííî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Ó ïðèì³ùåíí³ ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ îôîðìëåíèé êóòîê, ç ìàòåð³àë³â ÿêîãî ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³é. -  ïîøóêó ðîáîòè ê볺íòó ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ìàáóòü, íàéá³ëüøå âàæëèâî âîëîä³òè ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàÿâí³ ì³ñöÿ ïðàö³? - Çâè÷àéíî. ² òàê³ â³äîìîñò³ äîñòóïí³ ó áàíêîìàò³ âàêàíñ³é, íà ñïåö³àëüíèõ ñòåíäàõ, ðîçì³ùåíèõ ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Äëÿ òèõ, õòî ïåðåáóâຠíà îáë³êó â ÐÖÇ, ïîøóê ðîáîòè çä³éñíþºòüñÿ â àâòîìàòèçîâàíîìó ðåæèì³. Ïîë³ïøóâàòè ÿê³ñòü òà ðîçøèðþâàòè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ê볺íòàì äîïîìàãຠçàñòîñóâàííÿ ªäèíî¿ òåõíîëî㳿 íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ òà ðîáîòîäàâöÿì ³ ìîäåðí³çàö³ÿ ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè – ç 12 æîâòíÿ 2011 ðîêó ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ïðàöþº ó ñèñòåì³ ª²ÀÑ (NET). Ìîäåðí³çîâàíà ñèñòåìà äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ïîøóê ðîáîòè äëÿ ãðîìàäÿí ó ðåàëüíîìó ÷àñ³ íà òåðèòî𳿠âñ³º¿ äåðæàâè, îòðèìóâàòè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ïðàöþº çàðàäè ëþäèíè, íà ¿¿ áëàãî. Ôàõ³âö³ ÐÖÇ äîïîìàãàþòü íàøèì êðàÿíàì ðåàë³çóâàòè ñâîº ïðàâî íà ïðàöþ òà ã³äíó çàðïëàòó.

Розмовляла Галина ЛАНОВА

Газета "Колос", № 11-13 від 3 лютого 2012 року  
Газета "Колос", № 11-13 від 3 лютого 2012 року  

Проект "Заліщики online" http.//zal.te.ua/

Advertisement