Page 1

SAĞ LIK SÖZ-SEN

Sa ğ lı kta siyasetten uzak sendikac ı l ı k anlay ışı ile bir uyanışı n göstergesi olan sendikam ı z SA Ğ LIK SÖZ SEN 2012 yı lı nda; sa ğ lı k i çin, sa ğ lığı mı z i çin, sa ğ l ı kc ı lar i çin, ülkemiz i çin, tabi ki gelece ğ imiz i çin güzel projeler ve önerilerle geliyor... Sa ğ lı k Söz-Sen Bas ı n Yay ı n saglikcininsozu@gmail.com

www.sagliksozsen.org.tr www.saglikcininsozu.blogspot.com www.twitter.com/SAGLIKCININSOZU www.facebook.com/saglikcininsozu

SAĞ LIKCILAR dinen de a çl ı k s ı n ı rı alt ı nda m ı ?


Sa ğ lı k Söz Sen olarak Cevab ı m ı z: Evet, Sa ğ lı kcı lar D İ NENDE AÇLIK SINIRI ALTINDADIR.! 2011 yıl sonunu hatırlayalım ve hesaplayalım: Lise mezunu bir hemşire aylık net maaşı 1.018 TL Lisans mezunu bir hemşire aylık net maaşı 1.298 TL Ek ödemeler: kadrolu sağlıkcı 430 TL, sözleşmeli sağlıkcı 375 TL Ramazan ayında dinimizce bir kişi için verilen fitre hesab ı 7.5 TL de ğil miydi? Fitreler hesaplanırken 2 öğün olarak hesaplanırsa eğer; 1 kişinin günde 2 sadece 2 öğün yiyerek 1 aylık 7.5 x 30 = 225 TL 4 kişilik ailenin aylık doyum masrafı 225 x 4 = 900 TL SONUÇ: Yalnızca taam masrafınız ile 4 kişilik ailede günde sadece 2 öğün yemek hesaplamasıyla geliriniz 900 TL altında ise; DİNEN DE AÇLIK SINIRI ALTINDASINIZDIR! 4 kişilik bir ailenin günde 3 öğün hesabıyla aylık doyum masrafı 1350 TL ediyor... (Yiyecek dışındaki Temel ihtiyaçlar "Elektrik, Su, Yakıt, Temizlik, İletişim ve Giyim" masraflarını katmayı da unutmayın!) HAKSIZ MIYIZ ??? Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

2011 Ardı ndan 2012 İ çin SAĞ LIK SÖZ-SEN Bası n Yayı n Komisyonu De ğ erlendirmesi


* Sağlıkta Kamu hastaneler biriliği yasası ile sağlıkta siyasileşme tehditi ve hastanelerin ticarethane mantığı ile yönetilmesi tehditi halkımızın alaca ğı sosyal hizmet olan sağlık hizmeti için en büyük endişemizdir. * Tam gün yasasıyla Doktorlara getirilen sigorta sistemiyle doktorlar baz ı risklerden kurtarılırken diğer çalışanların riski yokmuş gibi diğer kesimin bu sigorta kapsamına alınması için maalesef zayıf kalınmışdır. Bilinmesi gereken bu teşkilatda çalışan hiç kimsenin risk dışı durumu yoktur. * Son zamanlarda yaşanan Ek ödemelerdeki büyük orandaki düşüşler önemli bir sıkıntı olarak ek ödemedeki pasta payından en az alan kesimi büyük bir mağduriyete itmişdir. Bu pastadan en az payı alanda ne yaz ık ki Genel İdari Hizmetler Sınıfı personellerimiz olduğu aşikardır. Bundan etkilenenlerin içinde hekim dışı Sağlık hizmeti çalışan personelinde olduğunu inkar etmemek lazımdır. * Ülkemiz genelinde devlet memuru maaşlarının emekliliğe yansıyan ı 2000 tl den aşağı düşmezken bir hemşire 1018-1200 tl arasında yansımaktadır. Dinen de açlık sınırı altında çal ışan Sağlık çal ışanlarının döner sermaye ödemelerileri (en azından sabit ek ödeme miktarları) kesinlikle emekliliğe yansıtılmalıdır! Bu konuda Sağlık Söz Sen olarak "artık sözün bittiği yerdeyiz" diyoruz. * KHK ile sözleşmeliden kadroya geçirilen personel intibak başvuruları sonrası yeni kadro ve derecelerinin bakanlığımızca hala verilmediği gibi 2005 yılında devlet memurlarına verilen 1 dereceden de mahrum burakılmışlardır. * Kadroya geçirilen personelin maaş ödemeleri merkezi bütçe ve döner sermaye ödemeli olarak teşkilatlanmada da taşra ve döner semaye teşkilatı diye ayr ılmışt ır. Taşra döner sermaye şeklinde teşkilat farklılığı ile sağlıkcılar tayin başvurular ında mağduriyet yasamaktadırlar. Sağlık Söz Sen olarak Kadroya geçen personelin maaşlarının merkezi bütçeden ödenmesinde ısrarcıyız! * 2011 yılında Sağlık çal ışanlarının nakil işlemlerinde de s ık ıntılar ya şand ığı görülmektedir. Bilindiği gibi kadrolu sağlıkcının üst bölgeye nakli hizmet puan ı ile olmaktadır ve alt bölgede çal ışan üst bölge çal ışan ı ile becayi ş yapamamaktad ır. Sözleşmeli sağlıkcılar bölge farklılığına bakılmaksızın aynı öğrenim durumu sartıyla becayiş yapabilirken kadrolularda ise alt bölge çalışanı üst bölge çal ışanı ile öğrenim durumu farklı da olsa becayiş yapamamaktadır hizmet puan ı yükselene kadar alt bölgede çak ılı kaldığı görülmektedir. Tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli sağlıkcıların da eş durumu ve sağlık mazereti tayinleri kura ile olmaktadır. Eğitim durumundan tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli sa ğl ık çalışanlarının eğitim hakkı da engellenmemelidir. * Sağlıkcılarında öğretmenler gibi temel askeri eğitim sonras ı sa ğl ıkta istihdam sıkıntısı çekilen kamu hastaneleri vs. de mesleğini icra ederek maa şl ı askerlik yapabilmesi sağlanabilir. Bu konuda basın yayın komisyonumuzun öneri ve proje çalışmaları bitmiştir.


* Her geçen gün hastanelerde artan sağlık çal ışanlar ına şiddete kar şı ciddi bir şekilde durulmalı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca can kurtarmak için yola ç ıkan meslektaşlarımızn can güvenliği tehlikedeyse art ık düşünmek gerek! Sıkca yaşanan ambulans kazalarının bir daha yaşanmamas ı için, riskli birim statüsünde olmayan 112 Ambulans çal ışanlar ında bir an önce riskli birim statüsüne alınması ve tüm ambulans sürücülerinin güvenli sürüş eğitimlerini tamamlaması isteğimizdir... * Sağlık Söz Sen olarak Van depreminde hayatını kaybeden (ve i ş göremez) sağlıkç ı meslektaşlarımıza ve geride kalan yalnız ailelerine de gerekli maa ş ve diğer hakların verilmesi için Sağlık Bakanlığımızın gerekli giri şimlerini görmek istiyoruz. Ayrıca deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan sa ğlıkc ıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bazen yetersiz kalınması da bizleri üzmüştür. Fedakar sağlıkcılarımızın hizmetleri göz ardı edilemez ve gereken de ğeri de her zaman görmelidirler. * Sağlık çalışanları acilen ve düzenli olarak her dönemde tekrarlayan ünvan değişikliği sınavları yapılmasını istiyor. İşe girdikten sonra diğer bran şları okuyanlar işe girdikleri ünvanları ile çal ışt ıkları için son okuduklar ı bran şlarda görev yapamıyor. Mevcut kadroluların dışında KHK ile 70 bin sözleşmeli personelin de kadroya geçi şi ile ünvan değişikliği mağduru personel say ı daha da artmuıştır. Personel mağduriyetinin giderilmesi adına ünvan değişikliği sınav ı yapılmalıdır. * Ülkemizde hemşire ihtiyacı görülüyor diye yurt dışından hemşire istihdamını 10000lerce atama bekleyen sağlık meslek lisesi ve sağl ık yüksek okulu mezunlarımız var iken anlamış değiliz. Yine istihdamı sağlanacak olan yabancı personelin eğitim seviyesi hiç tartısılmaması endişemizdir. * KPSS SB 2010/2 kadro/pozisyon için tercihler yapılması yapılarak atama edilmemelidir..

den bu yana ÖSYM tarafından mezun olunan alan/dal ile aranan öğrenim koşulu kontrolü yap ılamad ığı için alan d ışı önlenememiştir. Bi an önce alan/dal kontrolu çal ışmalar ı bekleyen sağlıkcılar yerleşmelerde daha fazla mağdur

* Ayrıca yeni personel alımlarında birçok sağlık bölümümezunları unutulmaktad ır az sayıda istihdam sonucu işsizlik yaşamaktadırlar. Neden bazı bölümlerde alım 1000'lerce bazı bölümler 1'lerce? Öyle olacağına yurt dışından sağlıkcı istihdam ı yerine atama bekleyen sağlık bölümü(laboratuvar, radyoloji, protez ortez, eczane hizmetleri, tıbbi sekreter....) mezunlarını bir dönem teorik ders 1 dönem pratik staj eğitimleriyle Tıp memuru olarak istihdam edebilebilmesi de Sendikamız Ar-Ge proje ve önerisidir.


* Sağlık lisansiyeri olan biyologlar aynı konumda olduklar ı bir psikolog bir diyetisyen ile aynı muameleyi maalesef göremedikleri gibi laboratuvarlarda teknisyen gibi çal ıştırılmak da istemiyor. Biyologlar ın labortauvardaki yetkilerinin ve bakanlığımızca yapılan biyoloji mezunlarının istihdamının arttırlması için olan girişimleri "biyoloji sağlıksız sağlık biyologsuz olmaz" diyerek sendikamız olarak destekliyoruz. * MR ünitelerinin asıl sahibi Radyoloji teknikerleri, diş laboratuvarlar ının as ıl sahibi olan Diş protez teknisyenlerimiz gibi tıbbi Laboratuvarların asıl sahipleri laboratuvar teknisyenleri de mesleklerini icra edebilmek için laboratuvarlarda taşeron adıyla vasıfsız kişiler değil devlet güvencesi ile diplomalı laborantlar çalıştırılmalı diyor bizlerde tamamıyle destekliyoruz. Ayrıca aile hekimliklerinde az donanımlı laboratuvarların aç ılması ve hastalar ımızın hastaneye gönderilmeden kısa süreli rutin ve acil testlerinin çal ışılabilmesinin sa ğlanmas ı da hem istihdam hem de hasta memnuniyeti için önerimizdir. * Ülkemizde sağlıkta taşeronlaşma ve Tıbbi sekreterler sertifika kursları ile başlayan sertifikalı sağlıkcı rezaleti tüm sağlık mesleklerini (Laboratuvar, Radyoloji, Diş protez, Protez ortez, Optisyen, Eczane teknisyeni...) tehdit etmektedir. Sağlık Söz Sen olarak Herkes Sağlıkcı olmaz emeğe saygı diyerek Taşerona ve Sertifikasyona HAYIR diyoruz!

* Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı artık 4b li al ım yapmıyor. Sağl ık Söz Sen olarak Sağlık Bakanlığının bu kadrolu, 4924, 4b, 4c, vekil sa ğl ıkc ı şeklinde ayrımcı ısrarından vazgeçmesi için kuruluşumuzdan beri sürdürdüğümüz Sağlıkta sözleşmeli istihdama HAYIR mücadelemizde KARARLIYIZ! Özellikle atama bekleyen meslektaşlarımız sizler de bu bilinçte olun... * Atanamayan sağlıkcılar bize 4blide olsa çalışı rım yeterki atanayım diye yazıyor, bu maalesef 4b şimdiden başlıyor rehin almaya demektir. Çünkü4b'li olarak işe başladığınızda bir hak talebinde bulunduğunuzda Bakanlığın size ilk vereceği cevap maalesef sen sözleslemeliyi bilerek sectin olabilmektedir. Oysa ki bu arkadaslar sözlesmeliye mecbur burakılmıyorlar mı? Bir sözümüzde değerli sağlık çal ışanı meslektaşlarımıza; * Sa ğ lı k camias ı nda sorunlar öyle çok ki, bu sorunlardan sadece en


asgarisini gündeme ta şı yabiliyoruz. Sa ğ lığı mı za ve mesleklerimize sahip ç ı kal ı m, sessiz kalmayal ı m! Sa ğ lı k Söz-Sen bir uyanışı n göstergesidir bu uyan ış a sizlerde üye olarak destek olun...

Çünkü Sa ğ lı k Söz Sen'le Biz gücümüzü; sa ğ dan soldan de ğ il üyelerimizden al ı yoruz.. İş imiz Hizmet Görevimiz Mücadele... Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu saglikcininsozu@gmail.com www.sagliksozsen.org.tr www.saglikcininsozu.blogspot.com www.twitter.com/SAGLIKCININSOZU www.facebook.com/saglikcininsozu

Sağlık SÖZ SEN: Sağlıkcının Sözü  

2011 Ardından 2012 İçin SAĞLIK SÖZ-SEN Basın Yayın Komisyonu Değerlendirmesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you