Page 1


BIL i. ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

vii.

AKTIVITI

PEMENTORAN

PEMANTAUAN

PENGESANAN

PENYELARASAN

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa PBS Sekolah

Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di sekolah dalam pelaksanaan PBS. (SWOT Analisis) Menyediakan pelan strategik bagi penjaminan kualiti di peringkat sekolah. (SMART) Melantik personel yang menjalankan penjaminan kualiti. Memastikan penjaminan kualiti di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. Menganalisis laporan pelaksanaan penjaminan kualiti dan mengambil tindakan susulan. Merancang program pemantapan profesionalisme guru. Menghantar laporan pelaksanaan peringkat sekolah kepada PPD.


Pemantau Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah BIL i.

AKTIVITI Mendapatkan maklumat guru yang perlu menjalani penjaminan kualiti.

ii.

Memaklumkan kepada guru tarikh dan masa pemantauan.

iii.

Memantau pentaksiran yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran berpandukan borang PKP 1

iv.

Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pentaksiran sekolah.

v.

Memberi maklumbalas kepada guru yang dipantau berpandukan instrumen pemantauan PKP 1 yang telah dilengkapkan.

vi.

Memberi cadangan penambahbaikan mengenai pelaksanaan pentaksiran sekolah.

vii.

Menyediakan laporan pemantauan menggunakan Borang PKP 2 untuk diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran/Pengetua/Guru Besar/PPD/JPN/LP.

√ √ √ √ √ √ √


Pemantau Pengurusan PBS BIL i.

AKTIVITI Memaklumkan kepada pentadbir sekolah tarikh dan masa pemantauan.

ii.

Memantau pengurusan PBS berpandukan borang PKP 3

iii.

Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pengurusan PBS.

iv.

Memberi maklumbalas kepada pihak sekolah berpandukan instrumen pemantauan PKP 3 yang telah dilengkapkan.

v.

Memberi cadangan penambahbaikan mengenai pengurusan PBS

√ √ √ √ √


MULA

Menyediakan jadual pemantauan dan melantik Pemantau

Memberi bimbingan kepada guru

Menjalankan Pemantauan PBS

Menyediakan laporan Pemantauan

Tidak

PBS dilaksanakan mengikut prinsip pentaksiran dan prosedur pentaksiran Ya

Guru meneruskan kaedah pentaksiran

Menyediakan dan menghantar laporan pemantauan sekolah kepada PPD/JPN/LP

TAMAT


MULA

Menyediakan jadual pemantauan dan melantik Pemantau.

Memberi bimbingan

Menjalankan pemantauan di sekolah

Menyemak dokumen pelaksanaan PBS

Membincangkan hasil dengan pihak sekolah

Tidak

dapatan

PBS dilaksanakan mengikut prosedur pentaksiran Ya

Membuat analisis dan laporan dapatan pemantauan

Menyedia dan menghantar laporan pemantauan kepada PPD/ JPN/LP

TAMAT


PKP1 BORANG PENILAIAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (Diisi oleh Pemantau)

Sekolah

: ……………………………………………………………………..

Nama guru

: ……………………………………………………………………..

Mata pelajaran

: ……………………………………………………………………..

Tahun/Tingkatan

: ……………………………………………………………………..

Tajuk

: ……………………………………………………………………..

Tarikh dan masa

: ……………………………………………………………………..

ARAHAN Senarai semak berikut berkaitan dengan instrumen yang disediakan oleh pemantau di sekolah. Sila bulatkan Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Pernyataan Menepati kurikulum Menepati standard kandungan Sesuai dengan deskriptor Sesuai dengan perkembangan murid Sesuai dengan kemampuan murid Sesuai dengan peruntukan masa Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan tahap pembelajaran murid Mentaksir semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


PKP 2 BORANG LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (Diisi oleh Pemantau)

Sekolah

: ……………………………………………………………………..

Nama Pemantau

: ……………………………………………………………………..

Bilangan guru yang dipantau : ……………………………………………………………………..

ARAHAN Sila tuliskan peratus (%) bagi Ya atau Tidak berdasarkan dapatan dari borang PKK 1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Pernyataan

Peratus Ya Tidak

Menepati kurikulum Menepati standard kandungan Sesuai dengan deskriptor Sesuai dengan perkembangan murid Sesuai dengan kemampuan murid Sesuai dengan peruntukan masa Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan tahap pembelajaran murid Mentaksir semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran

%

%


PKP3 BORANG PENILAIAN PEMANTAUAN PENGURUSAN PBS (Diisi oleh Pemantau)

Sekolah

: ……………………………………………………………………..

Nama guru

: ……………………………………………………………………..

Mata pelajaran

: ……………………………………………………………………..

Tahun/Tingkatan

: ……………………………………………………………………..

Tajuk

: ……………………………………………………………………..

Tarikh dan masa

: ……………………………………………………………………..

ARAHAN Senarai semak berikut berkaitan dengan instrumen yang disediakan di sekolah. Sila bulatkan Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah. Bil

oleh

pematau

Pernyataan

1

Carta Organisasi JK PBS disediakan

2

Jadual Pengoperasian PBS dipatuhi:

Ya

Tidak

Mesyuarat JK PBS dijalankan

Ya

Tidak

Semua murid didaftarkan dalam SPPBS

Ya

Tidak

Semua guru diberikan kata laluan

Ya

Tidak

Penguasaan murid direkodkan

Ya

Tidak

3

Surat Pekeliling dan Surat Siaran PBS lengkap

Ya

Tidak

4

Dokumen Standard Prestasi lengkap

Ya

Tidak

5

Panduan Pengurusan PBS dirujuk

Ya

Tidak

6

Manual Penjaminan Kualiti dirujuk

Ya

Tidak

7

Manual PAJSK dirujuk

Ya

Tidak

8

Manual Pentaksiran Psikometrik dirujuk

Ya

Tidak

9

Manual SPPBS dirujuk

Ya

Tidak

10

Buku Soalan Lazim dirujuk

Ya

Tidak

11

Fail Perkembangan Murid dikemaskini

Ya

Tidak

12

Fail Showcase dikemaskini

Ya

Tidak

13

Laporan Penjaminan Kualiti: Pementoran

Ya

Tidak

Penyelarasan

Ya

Tidak

Pemantauan

Ya

Tidak

Pengesanan

Ya

Tidak

Minit Mesyuarat JK PBS

Ya

Tidak

14


PKP 4 BORANG LAPORAN PEMANTAUAN PENGURUSAN PBS (Diisi oleh Pemantau)

Sekolah

: ……………………………………………………………………..

Nama Pemantau

: ……………………………………………………………………..

Bilangan sekolah

: ……………………………………………………………………..

(Diisi oleh Pemantau Luar)

ARAHAN Sila tuliskan peratus (%) bagi Ya atau Tidak berdasarkan dapatan dari borang PKK 1. Bil

Pernyataan

Peratus Ya

1

Carta Organisasi JK PBS disediakan

2

Jadual Pengoperasian PBS LP dipatuhi: Mesyuarat JK PBS dijalankan Semua murid didaftarkan dalam SPPBS Semua guru diberikan kata laluan Penguasaan murid direkodkan

3

Surat Pekeliling dan Surat Siaran PBS lengkap

4

Dokumen Standard Prestasi lengkap

5

Panduan Pengurusan PBS dirujuk

6

Manual Penjaminan Kualiti dirujuk

7

Manual PAJSK dirujuk

8

Manual Pentaksiran Psikometrik dirujuk

9

Manual SPPBS dirujuk

10

Buku Soalan Lazim dirujuk

11

Fail Perkembangan Murid dikemaskini

12

Fail Showcase dikemaskini

13

Laporan Penjaminan Kualiti: Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

14

Minit Mesyuarat JK PBS

Tidak


5 penjaminan kualiti pemantauan