Page 1

Student Association for International Affairs

NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ #1 ⋄ 2012 1.Syria’s propaganda war, Le Monde Diplomatique (English Edition), by Antonin Amado and Marc de Miramon.

Και οι δύο πλεςπέρ ζηη ζύγκποςζη ηηρ Σςπίαρ -και όλερ οι δςνάμειρ ηηρ Μέζηρ Αναηολήρ- παπαποιούν ηα γεγονόηα και διαππέοςν θήμερ ππορ ηην εξςπηπέηηζη ζηυν δικών ηοςρ ζκοπών. Η ππόζβαζη ηυν Media, όπος ηςσόν δύναηαι, ζε αδιάζειζηα γεγονόηα είναι πεπιοπιζμένη, ενώ ούηυρ ή άλλυρ η πλειοτηθία ηυν μέζυν ενημέπυζηρ απκείηαι ζε μια απλή ζςμπαθηηική αθήγηζη ηυν ηεκηαινόμενυν.

2. Broken BRICs, Why the Rest Stopped Rising, Foreign Affairs, by Ruchir Sharma. Μύθοσ η διεθνόσ οικονομικό ςύγκληςη Βραζιλύασ, Ρωςύασ, Ινδύασ και Κύνασ, που θεωρούνταν μϋχρι πρότινοσ οι ανερχόμενεσ οικονομικϋσ δυνϊμεισ. Λύγεσ χώρεσ μπορούν να αντϋξουν την αςυνόθιςτα ταχεύα οικονομικό ανϊπτυξη για μια δεκαετύα και ακόμη λιγότεροι για μεγαλύτερο διϊςτημα. Εν τϋλει, η διεθνόσ τϊξη θα αλλϊξει λιγότερο απ' ότι αναμενόταν. 3. Lebanon’s Bad Habit: Staring into the Abyss Too Often, Time Magazine, by Rania Abouzeid. Ενόψει τησ πρόςφατησ βομβιςτικόσ επύθεςησ ςτη Βηρυτό, θα μπορούςε το γεγονόσ αυτό να ςηματοδοτόςει την επιςτροφό τησ χώρεσ ςτουσ παλιούσ ταραγμϋνουσ καιρούσ; Ή οι ταραγμϋνοι καιρού εύναι μόνο μϋροσ του τραγικού πολιτικού κύκλου του Λιβϊνου; 4 . Why opposing Islamophobia is not a defense of extremism, Le Monde Diplomatique (English Edition), by Christian Christensen. Η αναύρεςη των κοινότοπων πλϋον επιχειρημϊτων περύ βϊςιμων λόγων Ιςλαμοφοβύασ.

1


Student Association for International Affairs

5. The pressing need to root out corruption, Le Monde Diplomatique (English Edition), by Sigrun Daviosdottir Διαφθορϊ: βαςικό αιτύα του υπϋρογκου χρϋουσ των υπερχρεωμϋνων χωρών του ευρώ. Αναγωγό ςε κϊθε επιμϋρουσ χώρα και ανϊλυςη των παραγόντων που οδόγηςαν ςτην υπερχρϋωςη. Λαώκό οργό για την αντιμετώπιςη τησ κατϊςταςησ με ςκληρϊ μϋτρα λιτότητασ. Bahrain says ban on protests is response to rising violence, CNN, by the CNN Wire Staff. 6.

Απαγόρευςη όλων των δημόςιων διαδηλώςεων αποφϊςιςε η Κυβϋρνηςη του Bahrain λόγω των αυξανόμενων φαινομϋνων βύασ κατϊ τη διϊρκεια τουσ. Για παραβύαςη των δικαιωμϊτων τησ ϋκφραςησ, του ςυνϋρχεςθαι και του ςυνεταιρύζεςθαι κατηγόρηςε το κρϊτοσ του Bahrain η Διεθνόσ Αμνηςτύα. Το Υπουργεύο Εςωτερικών αναζητϊ μϋρη ανϊ την επικρϊτεια ςτα οπούα θα λαμβϊνουν χώρα οι διαδηλώςεισ, χωρύσ να υπϊρχουν κύνδυνοι ζημιών και αναταρϊξεων. 7.

Ethnic cleansing in Myanmar, A bloody road to apartheid, The Economist, by Banyan.

Έξαρςη τησ εθνοτικόσ βύασ ςτην πολιτεύα Ρακύν τησ Μιανμϊρ μεταξύ των πλειψηφούντων Βουδιςτών κατούκων τησ Ρακύν και τησ μουςουλμανικόσ μειονότητασ Rohingya. Η μειονότητα αυτό δεν αναγνωρύζεται από το κρϊτοσ τησ Μιανμϊρ ωσ ξεχωριςτό μειονότητα και ςτην πλειοψηφύα των μελών τησ δεν δύνεται υπηκοότητα ςύμφωνα με το νόμο για την ιθαγϋνεια, με αποτϋλεςμα να αντιμετωπύζονται ωσ παρϊνομοι μετανϊςτεσ. Η κυβϋρνηςη ϋχει κατηγορηθεύ για ελλιπό προςταςύα των Rohingya.

2


Student Association for International Affairs 8.

US election: 10 oddities explained, BBC, by Daniel Nasaw.

Στο μικροςκόπιο 10 λεπτομϋρειεσ για την πολιτικό των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, όπωσ κϊποια χαρακτηριςτικϊ του εκλογικού ςυςτόματοσ, οι επικοινωνιακϋσ επιλογϋσ των υποψηφύων και ο λόγοσ που οι προεδρικϋσ εκλογϋσ λαμβϊνουν χώρο Τρύτεσ.

9. Publishers Abroad Take On Google,The New York Times, by David Carr.

Εκδοτικού ούκοι ςτρϋφονται εναντύον τησ Google καθώσ θεωρούν ότι θύγονται τα οικονομικϊ τουσ ςυμφϋρονται από την υπηρεςύα Google News. Υποςτηρύζουν ότι η υπηρεςύα πρϋπει να τουσ ανταμεύβει για την παρουςιϊςη επικεφαλύδων και μικρών περιλόψεων των ϊρθρων τουσ.

Turkish Leader Says He Plans a Trip to Gaza Soon, The New York Times, by Jodi Rudoren. 10.

Την πρόθεςό του να επιςκεφθεύ ςτο προςεχϋσ μϋλλον την παλαιςτινιακό Λωρύδα τησ Γϊζασ εξϋφραςε ο Ταγύπ Ερντογϊν. Ο Τούρκοσ πρωθυπουργόσ επανϋφερε την πρόταςό του προσ τον Αμπϊσ να επιςκεφθούν από κοινού τη Γϊζα. Το ϊρθρο εξετϊζει τον διπλωματικό αντύκτυπο τησ κύνηςησ και την κριςιμότητα τησ περιόδου αυτόσ για την περιοχό.

3

Newsletter 1  

Το 1ο newsletter της Safia για το 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you