Page 1

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Säffle står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper Grön anger att Säffle tillhör de 25 % med bäst resultat Gul anger att Säffle tillhör de 50 % i mitten Röd anger att Säffle tillhör de 25 % med sämst resultat Tillgänglighet i Säffle kommun

2013

2012

2011

Kommentar

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar.

Säffles resultat är bättre än förra året. De flesta av e-breven besvaras inom en arbetsdag vilket är ett bra resultat.

Andel som får svar på en enkel fråga inom 60 sekunder via telefon.

Säffles resultat är sämre än tidigare. Kommunen planerar att genomföra ett projekt för att kartlägga och föreslå åtgärder för att förbättra vår service. Utgångsläget är att undersöka möjlgheten att införa ett servicekontor.

Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon kontaktar kommunen med en enkel fråga.

Vi kan utveckla vårt bemötande ytterliggare. Det är självklart något som vi aktivt arbeter med.

Öppettider bibliotek, simhall och återvinningsstationen.

Säffles öppettider går att utveckla ytterliggare.

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum.

Ambitionen är att plats ska erbjudas så snart behov har anmälts. Plats erbjuds dock inom ramen för skollagens krav dvs. inom fyra månader.

Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum.

Väntetiden för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum är något längre än föregående år, vilket kan förklaras av att flera efterfrågat plats vid samma tidpunkt.

Väntetid i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats.

Säffles resultat är sämre än tidigare. I några fall förekommer önskan om specifikt boende och man tackar nej till erbjuden plats

Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd från första kontakt till beslut.

Ej mätt 2011

Säffles resultat är bättre än förra året. Kommunen kan erbjuda nybesök inom 14 dagar

Trend


Trygghetsaspekter i Säffle kommun

2013

2012

2011

Kommentar Tyvärr känner sig inte medborgarna i allmänhet trygga. Polisen har utökat sin närvaro den senaste tiden vilket är ett beslut i rätt riktning för att medborgarna ska känna sig trygga i sin vardag.

Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under en 14dagarsperiod

Säffles resultat är bättre än förra året. Mindre arbetsgrupper ger ökad kontinuitet.

Antal barn per personal i kommunens förskolor

Oförändrat från föregående år

Information och delaktighet i Säffle kommun

2013

2012

2011

Kommentar

Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna?

Säffle tillhör den bästa gruppen för tredje året i rad. (Rättelse jmf årsredovisning 2013)

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Något sämre än tidigare, Säffle tillhör den övre delen av mittengruppen. Utvecklingsområden är: Öppna forum för diskussion mellan medborgare och politiker, fler nämnder med öppna möten, införande av e-petitioner, skapa möjlighet att ställa öppna frågor till politiker på webben.

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

Kostnadseffektivitet i Säffle kommun

Ej mätt 2012

2013

2012

Trend

Säffles resultat är bättre än tidigare. Riktlinjer för invånardialog har antagits av fullmäktige samt att det finns ett ökat fokus på kommunikation kring påverkan och medborgardialog i planeringsfrågor.

2011

Kostnad för inskrivet barn i förskolan Resultat som elever i årskurs 6 i kommunen når i de nationella proven, ej jämförbart mellan åren

Trend

Kommentar Kostnadsnivån är i princip oförändrad jämfört med tidigare år.

Ej mätt 2011

Den aktuella årskursen uppvisar bättre kunskaper i samtliga ämnen än föregående årskull. Dock är Säffles resultat fortfarande sämre än rikets genomsnitt i engelska.

Resultat som elever i årskurs 3 i kommunen når i de nationella proven

Säffles resultat är bättre än förra året. Positiv trend där den aktuella årskullen är bland de 15 bästa i undersökningen.

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

Säffle har en negativ resultatutveckling vilket kommunen prioriterar att vända de närmaste åren.

Kostnad per betygspoäng

Kunskapsresultaten för den aktuella årskursen var sämre än tidigare år samtidigt som kostnaderna var oförändrade, vilket ger en högre kostnad per betygspoäng för åk 9.

Trend


Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen

Säffle har ett bra resultat och tillhör bland de 50 bästa kommunerna i undersökningen

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram

Säffles resultat är bättre än förra året. Säffle har ett bra resultat nationellt sett. Minskat antal elever som avbryter sin skolgång alternativt inte klarar studierna inom 4 år.

Serviceutbud inom särskilt boende för äldre i kommunen

Serviceutbudet är en avvägning mellan generella erbjudanden och individuella behov. Aktiviteter erbjuds vardagar dock inte helger.

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende

Säffles resultat är bättre än förra året. Strävan efter kostnadseffektivitet är en ständig utmaning där kvaliteten inte får prioriteras ned.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

Säffles resultat är bättre än förra året. Säffles arbete med kvalitets- och värdegrundfrågor har gett resultat då fler brukare känner sig nöjda.

Omsorgs- och serviceutbud i hemtjänsten finansierad av kommunen

Säffles resultat är bättre än förra året. Dagverksamhet erbjuds.

Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen

Ökade insatser avseende hälso- och sjukvård för brukare gör att kostnaderna ökar.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

Säffles resultat är bättre än förra året. Säffle strävar alltid efter att alla våra kunder ska vara nöjda. Säffle har ökat kontinuiteten samt hjälper till med lättare matlagning i hemmet.

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende

Serviceutbudet är en avvägning mellan generella erbjudanden och individuella behov. Möjlighet till sammanboende kommer att ses över framgent.

Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning

Säffle har en hög ungdomsarbetslöshet som vi försöker komma till rätta med.

Säffle kommun som samhällsbyggare

2013

2012

2011

Andelen förvärvsarbetare i kommunen Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

Antal nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen

Kommentar Säffles resultat är bättre än förra året. Från 2009 har andelen sakta ökat för att 2012 ligga på 76 % som är en procentenhet lägre än riksgenomsnittet respektive år.

Ej mätt 2011

Behovet av ekonomiskt bistånd varierar beror bland annat på den rådande situationen på arbetsmarkanden och på konjunkturen i samhället. Säffle har en låg andel av befolkningen som fått bistånd under perioden. Säffle förbättrar sitt resultat från föregående år men resultatet är sämre än medelvärdet

Trend


Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar.

Säffles och rikets sjukpenningstal ökar från föregående år. Säffles resultat är sämre än medelvärdet. st

Andel inköpta ekologiska livsmedel

Säffle har i dagsläget 102 st. personbilar i trafik, av dessa bilar är 53 st. miljöbilar, varav 47 st. är skattebefriade. Ett resultat på 52 % miljöbilar bör hamna på GULT. Ej mätt 2012

I nuvarande livsmedelsavtal prioriteras närodlade mer än ekologiska livsmedel. I kommande avtal ingår fler ekologiska livsmedel.

Nivåer

2013

2012

2011

Kommentar

Grön anger att Säffle tillhör de 25 % med bäst resultat Gul anger att Säffle tillhör de 50 % i mitten Röd anger att Säffle tillhör de 25 % med sämst resultat

29 %

12 %

37 %

Säffle har en positiv ökning och flera av de gula ligger mycket nära att bli gröna.

40 %

49 %

19 %

Flera i denna nivå ligger nära att tillhöra den högsta nivån vilket talar för en positiv trend även här.

31 %

39 %

44 %

Utvecklingsområden som kommunen i flera fall tydligt prioriterar, exempelvis resultaten i skolan där det kan konstateras en positiv utveckling i tidiga åldrar.

Sammantaget över tre år utvecklar Säffle kommun en positiv trend. Samtidigt som ett antal stora utmaningar kvarstår.

Trend

Profile for Säffle kommun

Resultat av undersökningen kommunens kvalitet i korthet  

Resultat av undersökningen kommunens kvalitet i korthet  

Advertisement