Page 1

MEMÒRIA PROCÉS PARTICIPATIU: ELS SAFAREIGS DEL PUIG


ACTUACIÓ 3.1


POUM


NORMATIVA


FITXA CATÀLEG PATRIMONI


ACTA DE LA COMISSIÓ LOCAL DEL PATRIMONI . 14/06/2010 - ÀREA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Identificació de la sessió: Data: 14.06.2010. Horari: des de les 13´45 hores fins les 14’55 hores Lloc: Sala de reunions d’Urbanisme. President: Sr. Carles Xargay Saurí, regidor delegat de llicències d’obres. Vocals que hi assisteixen: Sra. Meritxel Ramos i Balló. Sra. Silvia Alemany – Directora del Museu. Sr. Lluís López i Arilla – Arquitecte cap de l’àrea d’urbanisme Sr. Jordi Colomeda – Junta tècnica del Museu. Assistents amb veu però sense vot: Sr. Francesc Rodríguez i Molina, TAG d’urbanisme que fa funcions de secretari. Al punt de l’ordre del dia 1.6 assisteixen la Sra. Anna Ampudia i Laia Suñé. S’acorda iniciar la reunió per aquest punt. 1.6 La Sra. Laia Suñé fa introducció de l’objecte de discussió. Atès que els Safareigs Públics és un element inclòs al catàleg del Patrimoni Arquitectònic amb un nivell de protecció B – Bé d’interès local i abans d’iniciar el procés de participació ciutadana s’ha volgut tenir aquesta reunió amb la Comissió Local del Patrimoni per tal que es fixi un marc en el que es puguin moure les possibles propostes d’intervenció. Durant la reunió es fan diverses intervencions de tots els assistents sobre els següents aspectes: • Mur de tancament existent al carrer Baixada del Puig i espai més elevat (davant de la futura plaça del Puig). • Dipòsit de distribució d’aigua situat a la confluència del carrer Baixada del Puig amb el carrer de la Lluna. • Conjunt dels 4 safareigs existents i bancs que els envolten. • Màquina per desinfectar roba. Després d’una llarga discussió aquesta Comissió acorda fixar els següent marge d’actuació en allò que és de la seva competència: • Es pot plantejar el rebaix de la zona més elevada que limita amb el carrer Baixada del Puig i l’enderroc de tot o part del mur existent que dona front al referit carrer. • El Dipòsit no es considera un element prioritari que s’hagi de conservar, encara que el projecte el podria integrar. • La màquina de desinfectar, si fos necessari, es podria traslladar, però s’hauria d’integrar a l’espai. • S’ha de conservar la idea de conjunt dels safareigs. La Comissió considera que el més adequat és mantenir tots els existents, en tot cas i prèvia justificació de la proposta que es plantegi es podria estudiar l’eliminació d’un d’ells. Alguns dels bancs existents també es pot analitzar la supressió o la seva reubicació, segons proposta.


ESTAT ACTUAL


SESSIÓ 17 MARÇ 2011: Usos asisitents: 23 persones

PROPOSTES

GRUP ROSA

GRUP TARONJA

GRUP GROC

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

PROPOSTES 3

Mantenir-ho tal i com està, restaurar-los i fer-ho visitable, sense cap altre ús.

Hotel d’entitats, enrajolar i fer zona de descans. Exposar els safaretjos i tancar-los per a millor conservació, obrir l’antiga porta d’accés

Mantenir l’espai històric i patrimonial visitable. Crear més espai polivalent (per adaptar al màxims usos del barri i la ciutat), amb una mínima intervenció arquitectònica, no agressiva.

Conservar el que hi havia i fer nova edificació per espai cívic:

Exemple: Embolcallar “transparent”.

Demanda d’espai històrico-cultural i didàctic, sobre la vida del poble de St. Feliu de Guíxols i en particular dels safaretjos i del Barri del Puig al segle XX. Acabada la restauració i la construcció de la plaça, es podria buscar altres usos socials. • • • • • • • •

Conservació integral Integració amb plaça Pedra ben conservada Antic fortí. Deixar a nivell de terra la zona verda/estenedor Substituir ús (Ardenya), casa 70m2 guarda. USOS: Històric cultural, dones rentant, espai cívic, no ús social Eliminar paret c/ Pujada del Puig entrada principal i mantenir la resta

• • • •

• • • • • •

Qualsevol servei municipal que faci que el barri es relacioni amb la ciutat. Espai públic/Associacions del barri. Espai públic polivalent que cobreixi les necessitats de tothom: petits, joves i gent gran. Alberg

• • •

tot

l’espai

amb

una

coberta

i

Usos. Planta baixa, cobrir espai amb sostre. Conservació safaretjos i dipòsit. Obert a la ciutat, sala polivalent, transparent.

Mantenir l’espai històric com està i restaurar-ho com a patrimoni del barri Recuperar 70m2 edifici sala vivenda Tancar safaretjos Hotel d’entitats i reunions. La part verda de l’estenedor. Enrajolat i bancs mantenir el passadís de 37m2. Signatura document veïns intocable i no edificable.

GRUP VERD

GRUP BLAU

GRUP LILA

PROPOSTA 4

PROPOSTA 5

PROPOSTA 6

Espai polivalent: • Que es respectin els elements històrics • Gestionat per la gent del barri • Integrat dins del conjunt de la rehabilitació del pla de barris Activitats: • Gestió de les visites i usos dels safareig-refugi i espai. • Tallers pedagògics • Visites guiades • Espai de debat Proposta: • Enquesta veïnal • Gestió vinculat directament al barri • Espai cívic I discutir posteriorment estructura • Espai d’ús polilivalent i recuperar memòria històrica ( refugi i safaretjos), • Ús escolar educatiu, musealitzable, (no horta palahí)

Espai Cívic per satisfer un públic heterogeni de totes les edats.

Espai cívic amb d’inclusió d’algun servei municipal, per tal de comunicar al barri amb la resta de ciutat.

Usos: •

• • • • •

Espai Polivalent: Entitats i associacions, sala de concerts, sala d’exposicions ( memòria històrica, artístic, col·lectives...) Cursos i tallers Alberg juvenil Espai centre cívic per grans i joves. Espai polivalent, llúdic i formatiu (Sala de concerts, cursos, tallers) Alberg.

L’espai cívic hauria d’incloure sales polivalents per d’associacions, exposicions, memòria històrica, sala reunions amb TV, cursets per gent gran, etc. Dilema entre el existent i allò nou. Entre conservar i manca d’equipaments. Entre usos cívics de servei municipal i pública participada Edifici paret i/o transparent • • •

ús de

de gestió


CONCLUSIONS Es recullen totes les propostes dels grups i s’engloben en dues propostes i es procedeix a votació: 1. Mantenir safareig sense cap altre ús. Restauració i visites. 2. Mantenir part històrica i patrimonial + Espai polivalent Es procedeix a votació a mà alçada i s’elimina la possibilitat de mantenir-ho com està, visitable i sense cap altre ús. Després es fa votació amb pòsits de colors sobre les propostes dels grups. PROPOSTA FINAL Mantenir espai històric, patrimonial visitable + Espai polivalent 17 vots a favor de 23 assistents


SESSIÓ 14 ABRIL 2011: Relació Plç del Puig - Els Safareigs asisitents: 28 persones


PROPOSTES

GRUP TARONJA -

-

Obrir paret a on hi ha la caldera i deixar-la a la vista. Treure les parets oficines i fer dues sales per l’Associació Ardenya i l’Associació de veïns del Puig. Paret frontal amb roca treure de les escales a l’esquerra fins a la porta. Eliminar la roca, tancar amb vidre fer una estructura molt lleugera metàl·lica com a coberta per utilitzar com a oficina municipal que quedi tancada. El motiu és activar l’economia del barri a través d’una oficina que obligui a anar al Barri per fer alguna gestió determinada i a la vegada, estalviar a l’Ajuntament el lloguer d’una oficina que ara tingui ubicada en un espai no municipal. Obrir espai del darrera als safaretjos.

Recull informació en la sessió: Treure la paret de l’espai de la caldera cap a fora per deixar-la a la vista. Passadís del darrere dels safaretjos que quedi obert amb grans vitrines. Tirar a terra espai actual on havia la caseta del guarda i fer un espai per dues associacions. Ardenya i veïns del Puig. Que s’hi accedis des de fora. Deixar el dipòsit com està i deixar aquest espai obert per entrar ja que és el que queda a peu pla per entrar des del carrer. On hi ha l’entrada actual i part del que és ara l’estenedor, construir l’edifici de vidre que faci visibles els safareigs. Es creu que el barri necessita un espai on hagi de venir la gent del municipi a fer gestions. Entrada als safaretjos oberta a tothom, accés des del dipòsit. Tancar-la al vespre amb portes correderes. Despatxos d’associacions, fer entrada des del carrer Lluna perquè així la gent que accedeix als safaretjos no hi tindria accés.

GRUP ROSA -

• •

Traslladar la màquina de vapor a on ara està ubicada l’Associació Ardenya. Enderrocar l’habitació on ara està ubicada la màquina de vapor i unificar aquest espai amb part del davant dels safaretjos, fent dues plantes, el que representaria un espai d’uns 300 m2, mirar que fos una edificació airosa. Espai d’ús polilivalent i recuperar memòria històrica ( refugi i safaretjos), Ús escolar educatiu, musealitzable, (no horta palahí)

-

Recull informació en sessió: Conservacionistes Creuen que treure la roca de fora seria més pràctic perquè es podria entrar a peu pla i permetria la vista dels safareigs, però s’inclinen per ser més conservadors ja que és la última roca que queda del Puig i no es vol tocar. Obrir el pas per on hi ha el dipòsit. Repelar la roca Treure el mur del davant , si s’ha de tancar proposen tanca tipus forja. Conservació no tocar res. Deixar separació entre màquina vapor i safareigs, és històric sempre ha anat separat. Conservar safareigs i que tornin a tenir aigua. No tocar la paret del darrera perquè ja hi era.

GRUP GROC •

Conservar la roca originaria de la muntanya Obrir fins al safareig l’obertura anterior a la roca. Sota la zona on hi ha l’habitatge enderrocar i fer un espai pels usos necessaris. Serveis Públics (WC) Demanen un estudi tècnic per part del museu, conservació del patrimoni, arqueòlegs i tècnics per la conservació i rehabilitació. També amb els veïns interessats.

GRUP BLAU

-

Recull d’informació en la sessió: Treure el doble nivell per guanyar superfície en planta (espai estenedors) La pedra es pot tallar. Fer ho de cara a la gent jove i a la mainada Queda un espai de 200m que permet fer una piscina que es pugui tapar. Pista minibàsquet. Dos locals per associacions però tenint l’espai de les vetlladores a prop potser no cal fer espai per associacions. Fer en aquest espai el vestuari per les piscines. Seria interessant recuperar el refugi de guerra. La roca té bona acústica per a fer concerts de petit format Que el refugi fos accesible pel carrer Lluna. Tancar auditori amb coberta.

GRUP VERD -

• • •

Obrir un pas que comuniqui els safaretjos amb la resta de la plaça, conservant la resta de la roca del Puig. D’aquesta manera els safaretjos serien visibles des del carrer. Protegir aquest accés amb reixa o vidre. Conservar i enjardinar els estenedors amb el dipòsit. Considerem que s’ha de conservar la roca ja que és el darrer testimoni del cim del Puig que dóna nom al barri.

Recull d’informació en la sessió: • Conservar l’estenedor amb el dipòsit junt amb tot el conjunt dels safaretjos. • Si la màquina de vapor es treu es desvirtua el circuit històric. • Si es tria tirar a terra la part de l’estenedor conservar la roca.

Possibilitat de nivellar la superfície per construir un espai per la mainada. Algunes propostes són fer una petita piscina poc fonda per a les criatures, amb possibilitat de tapar-la a l’hivern i fer-hi usos polivalents. Que aquest espai estigués separat dels safaretjos amb vidre o material transaparent. Que tingui una entrada oberta des de la plaça i el mur actual a terra. Ús lúdic per a la mainada, la part externa i la dels safarejos intacta. Rehabilitar la part dels lavabos, però no se li doni el mateix ús. Altre proposta fer-hi espai per concerts de petit format.


CONCLUSIONS Es vota sobre 4 possibilitats, cada participant disposava de 3 butlletes amb puntuacions de 10, 5 i 1 punt que havien d’adjudicar segons ordre de preferència: •

Mantenir l’aïllament entre la Plaça i els Safaretjos. Actualment hi ha un mur que no permet veure els safaretjos. Els safaretjos no són visibles des de fora, ni s’hi pot accedir perquè hi ha una porta que resta tancada. (0 punts)

Establir contacte visual entre la Plaça i els Safaretjos. Fer mur, paret i/o edifici transparent, de manera que permeti que des de la plaça del Puig es visualitzin els safaretjos. (131 punts)

Establir una relació de permeabilitat. Establir una relació que permeti el pas i l’accés de la plaça als safaretjos i que relacioni el conjunt, buscant solucions arquitectòniques adequades que potenciïn aquesta relació. (84 punts)

Mixte. Establir relació visual i de permeabilitat. (163 punts)

PROPOSTA FINAL Mixte. Establir relació visual i de permeabilitat. (163 punts)


SESSIÓ 31 MAIG 2011 asisitents: 20 persones Equipament sostenible: reservar espais per implantar fonts d’energia renovable: cooperativa somenergia (15 vots de 20) Patrimoni: es reafirma la importància de la conservació del conjunt arquitectònic, estructura metàl·lica, màquina de vapor i dipòsit.

Es pot plantejar el rebaix de la zona més elevada que limita amb el carrer Baixada del Puig

Es pot plantejar l’enderroc de tot o part del mur existent que dona front la Baixada del Puig, es suggereix tenir en compte integrar la roca

El Dipòsit no es considera un element prioritari que s’hagi de conservar, però si es considera un elememt identitari que el projecte podria integrar.

S’ha de conservar la idea de conjunt dels safareigs es considera que el més adequat és mantenir tots els existents i recuperar l’espai del cinquè

S’ha de conservar la idea de conjunt dels safareigs es considera que el més adequat és mantenir tots els bancs existents

S’ha de conservar la màquina de vapor i l’espai on s’ubica, ja que formen part del conjunt arquitectònic i la seva història.


SESSIÓ 21 GENER 2012 asisitents: 13 persones OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: -

Consulta participativa sobre la volumetria i l’ubicació de l’espai polivalent destinat a ús cívic Consulta participativa per concretar la connectivitat de la plaça i els Safaretjos

Conclusions de les sessions anterios:

REHABILITACIÓ PER A VISITES + ÚS CÍVIC: mantenir espai històric, patrimonial visitable + espai polivalent

RELACIÓ MIXTE PLÇ PUIG – ELS SAFAREIGS: establir una relació de permeabilitat i contacte visual entre la Plaça i els Safaretjos. Fer mur, paret i/o edifici transparent, de manera que permeti que des de la plaça del Puig es visualitzin els safaretjos.Establir una relació que permeti el pas i l’accés de la plaça als safaretjos i que relacioni el conjunt, buscant solucions arquitectòniques adequades que potenciïn aquesta relació.

• •

EQUIPAMENT SOSTENIBLE: reservar espais per implantar fonts d’energia renovable (estudi cooperativa somenergia) PATRIMONI: importància de la conservació del conjunt arquitectònic, estructura metàl·lica, màquina de vapor i dipòsit.

Plànol original Arquitecte General Guitara 1908


OPCIONS DE VOLUMETRIA DEL NOU ESPAI CÍVIC

A. Rehabilitar l’espai de l’antic habitatge del conserge, actual seu de l’Ass. Ardenya, per a ús cívic

B. Nova edificació PB per a ús cívic, davant de l’espai on hi ha la màquina de vapor

C. Nova edificació PB +1 per a ús cívic, davant de l’espai on hi ha la màquina de vapor

l


OPCIONS DE CONNEXIÓ DELS SAFARETJOS I LA PLAÇA A. Obrir la connexió per la part central

B. Obrir la connexió per la part baixa: Baixada del Puig-C/Sol

C. Obrir la connexió per la part alta: Baixada del Puig – C/Lluna


RESULTATS DE LA SESSIÓ 21 GENER DE 2012

-

VOLUMETRIA NOU ESPAI CÍVIC S’escull l’opció A: Rehabilitar l’espai de l’antic habitatge del conserge i actual seu de l’ass. Ardenya, convertint-lo en un espai polivalent per a ús cívic amb una sala gran per a realitzar diferents activitats, despatxos per a les associacions i serveis

-

CONNEXIÓ DELS SAFAREIGS AMB LA PLAÇA: Es parteix de la decisió presa en sessions anteriors d’establir una relació de permeabilitat i contacte visual entre la Plaça i els Safaretjos, de manera que permeti que des de la plaça del Puig es visualitzin els safaretjos i establir una relació que permeti el pas i l’accés de la plaça als safaretjos i que relacioni el conjunt, buscant solucions arquitectòniques adequades que potenciïn aquesta relació. S’acorda enderrocar el mur però mantenir la roca existetnt intentat tenir el màxim de visibilitat Es demana que a ser possible es mantingui els brancals i l’arcada existents. Previ estudi geotècnic es planteja el rebaix de la zona dels estenedors, mantenint la roca existent

CONCLUSIONS DEL PROCÉS

REHABILITACIÓ PER A VISITES + ÚS CÍVIC: mantenir espai històric, patrimonial visitable + espai polivalent RELACIÓ MIXTE PLÇ PUIG – ELS SAFAREIGS: establir una relació de permeabilitat i contacte visual entre la Plaça i els Safaretjos, de manera que permeti que des de la plaça del Puig es visualitzin els safaretjos. Establir una relació que permeti el pas i l’accés de la plaça als safaretjos i que relacioni el conjunt, buscant solucions arquitectòniques adequades que potenciïn aquesta relació. EQUIPAMENT SOSTENIBLE: reservar espais per implantar fonts d’energia renovable (estudi cooperativa somenergia) PATRIMONI: conservació del conjunt arquitectònic, estructura metàl·lica, safareigs, bancs, màquina de vapor i dipòsit. VOLUMETRIA NOU ESPAI CÍVIC: rehabilitar l’espai de l’antic habitatge del conserge i actual seu de l’ass. Ardenya, convertint-lo en un espai polivalent per a ús cívic amb una sala gran per a realitzar diferents activitats, despatxos per a les associacions i serveis CONNEXIÓ DELS SAFAREIGS AMB LA PLAÇA: enderrocar el mur però mantenir la roca existetnt intentat tenir el màxim de visibilitat. Es demana que a ser possible es mantingui els brancals i l’arcada existents. Previ estudi geotècnic es planteja el rebaix de la zona dels estenedors, mantenint la roca existent

LES CONCLUSIONS DEL PROCÉS HAN DE SER LES BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC QUE SERÀ PPRESENTAT ALS VEÏNS ABANS DE LA SEVA APROVACIÓ Laia Suñé, arq tec Gener 2012 s

MEMÒRIA PROCÉS PARTICIPATIU ELS SAFAREIGS DEL PUIG  

Síntesi del procés participatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you