Page 1

Bi l geKağanY az ı t ı

Bi l geKağanYaz ı t ı( Bi l geKağanKi t âbes i ) ,Or hunYaz ı t l ar ı ndanbi r i di r .Bi l geKağan' ı n öl ümündens onr aoğl ut ar af ı ndandi k i l mi ş t i r . Moğol i s t an' daOr honI r mağıy ak ı nl ar ı ndabul unmak t adı r .Bi l geKağanYaz ı t ıi l eKül Ti gi nYaz ı t ı ar as ı ndak i uz ak l ı kbi rk i l omet r edi r .İ s k andi navr uni khar f l er ebenz ey enGök t ür ky az ı s ıi l e y az ı l mı ş t ı r .Baz ıböl üml er i Kül t i gi nKi t abes i ' ndenak t ar ı l mı ş t ı r .Ondanf ar k l l ıol ar akKül Ti gi n' i n öl ümündens onr ak i ol ay l ar ıdaanl at mı ş t ı r .Kül t i gi nk i t abel er i ni nç ev r es i ndeBi l geKağan' ı n mez ar ı nı net r af ı ndadabal bal l arv ar dı r .Bunl ar ıYol l ugTi gi ny az mı ş t ı r .

Bi l geKağanYaz ı t ı ' nı ny ük s ek l i ği 3. 80met r edi r .Doğuy üz ünde41s at ı r , güneyv ek uz ey y üz l er i nde15' ers at ı ry eral mak t adı r .Böy l ec eTür k ç ey az ı l mı şol ant opl am s at ı rs ay ı s ı71' i bul mak t adı r .Bat ıy üz ündei s eÇi nc ebi ry az ıy eral mak t adı r .Kuz eyy üz ününi l k8s at ı r ıKül Ti gi nYaz ı t ını ngüneyy üz ündey eral ani l k11s at ı ri l eay nı dı r .Ay r ı c adoğuy üz ündek i i l k24 s at ı ri l eKül Ti gi nYaz ı t ı nı ndoğuy üz ündey eral ani l k30s at ı ray nı dı r . Buy az ı ti l ky az ı tol ar ak t ar i hegeç mi ş di r .

Buy az ı t ,Kül Ti gi nYaz ı t ı naor anl adahaç okt ahr i batgör müş t ür .Bunedenl emet i nl erk es i ky adaok unamazdur umdadı r . Buy az ı t t ak onuş anBi l geKağan' dı r .Yaz ı t , 734y ı l ı ndaöl enBi l geKağananı s ı na,735y ı l ı ndaoğl uTenr i Kağant ar af ı ndan di k i l mi ş t i r .Yaz ı t , Bi l geKağan' ı ny eğeni Yol l ugTi gi nt ar af ı ndany az ı l mı ş t ı r .Çi nc ek i t abeni nal t ı ndanTür k ç ek i t abedev am et mek t edi r .Anc akÇi nc ek i t abet amamens i l i nmi ş t i r .Bi l geKağan' ı nöl ümünden1y ı l s onr aoğl ut ar af ı ndany apt ı r ı l mı ş t ı r . Ki t abedeBi l geKağanv ey eğeni Yol l ugTi gi n' i ns öz l er i y eral mak t adı r .Bi l geKağanKi t abes i hem dev r i l mi ş ,hem de par ç al anmı ş t ı r .O y üz dent ahr i batv es i l i nt i Bi l geKağanKi t abes i ndeç okf az l adı r .Buabi deni net r af ı nday i net ür beenk az ı , hey k el l erv ebal bal l arbul unmak t adı r .

Başlıksız-3  

BilgeKağanYazıtı'nınyüksekliği3.80metredir.Doğu yüzünde41satır,güneyvekuzey yüzlerinde15'ersatıryeralmaktadır.BöyleceTürkçe yazılmışolantopl...