Issuu on Google+

!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

V! tranh theo nh"c Ph#$ng pháp ti%p c&n h'p nh(t bi)u *"t v+ k) chuy,n theo tranh, v! tranh và trang trí

-1-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Chu-n b. cho qui trình gi/ng d"y và l0p h1c Tài li,u:: B(t bi'n, ch+i, c( s,n, s,n, b*ng màu palét, m-t b*ng l.n có kh+ gi/y tr0ng l.n ch/t l%1ng cao, b2ng dính, m-t s3 xô d)ng n%.c. !4t mi5ng gi/y lên b*ng màu palét tr%.c khi s,n. Th)c hi6n 7-ng tác này s8 giúp làm s"ch sau khi dùng. Âm nh"c: Vi6c ch(n l)a nh"c là r/t c9n thi5t cho khâu cu3i cùng c:a c* qui trình th)c hi6n (s*n ph;m). Ch(n 7%1c lo"i nh"c kh<i 7-ng nh= nhàng và t2ng vôlum và nh>p 7-. Ví d?:

M2c tiêu/ M2c *ích N-i dung na@ s8: • Thúc 7;y , t"o c*m hAng c:a sinh viên

K%t qu/ Sau khi th)c hi6n n-i dung này sinh viên có th':

l$p k5 ho"ch và th)c hi6n qui trình h1p

Ch(n l)a 7%1c dòng nh"c phù h1p

S0p x5p m-t ho4c hai bàn th)c hành có

nh/t k5t h1p giBa quá trình th%<ng thAc,

các v$t li6u c9n thi5t cho qui trình th)c

c*m th? âm nh"c v.i các giác quan v$n

hi6n.

7-ng và quá trình v8

L$p qui trình làm màu theo dòng nh"c

Giúp sinh viên trong vi6c b3 trí l.p h(c

Chu;n b>, b3 trí và ti5n hành các qui

và qu*n lC l.p h(c

trình h1p nh/t

1. Nghe nh "c v à t ô màu theo nh .p M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8:

Cu3i n-i dung này sinh viên có th':

-2-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

• •

Thúc 7;y các giác quan nh% thính giác, xúc giác, m# h(c c:a sinh viên. Thúc 7;y sinh viên c*m nh$n vG âm nh"c và nh>p 7i6u 7ã t"o nên c*m xúc nh% th5 nào. Thúc 7;y s) th%<ng thAc, tr*i nghi6m, s) ph*n hIi c:a sinh viên vG nh>p 7i6u, v$n 7-ng c, th' và các nét màu tô tranh Thúc 7;y qui trình m# h(c mang tính t$p th'

• •

• •

L0ng nghe tình c*m, c*m nh$n c:a riêng mình khi c*m th? nh"c Th' hi6n tình c*m, c*m xúc thông qua vi6c tô màu, các 7%&ng nét, hình kh3i bDng các 7-ng tác tô nét màu theo dòng nh"c. Th' hi6n 7%1c s) hi'u bi5t, n0m b0t ki5n thAc vG âm nh"c và v$n 7-ng c, th'. H1p tác trong su3t các qui trình ngh6 thu$t

Trong khi nghe m-t tác ph;m âm nh"c thì nhBng ng%&i tham gia làm 7-ng tác làm màu bDng cách dùng mi5ng b(t bi'n di trên kh+ gi/y tr0ng l.n . Trong không khí t$p trung và yên l4ng cao 7-, nhBng ng%&i tham gia di chuy'n chung quanh bàn và th)c hi6n các 7-ng tác qu6t màu theo h%.ng dEn c:a giáo viên. Tr%.c h5t là màu tr0ng, sau 7ó là vàng , 7F, xanh lá cây, xanh da tr&i. NhBng s) luân chuy'n 7Gu 7%1c giáo viên chu;n b> c;n th$n. Sau khi th)c hi6n qui trình làm màu xanh da tr&i ng%&i giáo viên có th' cho sinh viên chuy'n tH vi6c dùng b(t bi'n sang dùng c( và t/t c* qui trình làm màu 7Gu có l8 k5t thúc bDng màu 7en. Khi âm nh"c k5t thúc, giáo viên có th' ti5n hành b%.c ti5p t?c cho sinh viên hoàn thành bAc tranh l.n.

-3-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

NB!! Vi6c th)c hi6n qui trình v8 tranh theo nh"c có th' th)c hi6n theo các cách khác nhau. ThJ nghi6m v.i nhiGu màu s0c, kích cK…… V/n 7G c, b*n là ng%&i giáo viên có th' xây d)ng, l$p k5 ho"ch, và th)c hi6n và trao 7+i các ph%,ng pháp m.i trong vi6c chu;n b> qui trình d"y và h(c.

3.T3 v! tranh *%n th#4ng th5c tranh c6a mình M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8

Sau khi h(c n-i dung này sinh viên có th':

• •

Thách thAc sinh viên chia sL kinh nghi6m và C t%<ng. Thúc 7;y, khuy5n khích s) t$p trung và kh* n2ng trao 7+i và l0ng nghe nh"c c:a sinh viên

• • •

Th' hi6n s) tr*i nghi6m c:a cá nhân. L0ng nghe ch2m chú các bài thuy5t trình c:a các sinh viên khác. Th' hi6n 7%1c mình ng%&i giáo viên ng%&i h%.ng dEn th)c hi6n qui trình dO dàng

Sinh viên cùng th*o lu$n 7' 7i 75n m-t quy5t 7>nh chung xem s8 treo tranh l.n nh% th5 nào NhBng l&i phát bi'u, bình lu$n vG qui trình th)c hi6n và cùng chia sL s*n ph;m cu3i cùng. Câu h7i m(u ch8t: • • • • •

Anh ch> có c*m nh$n nh% th5 nào trong su3t quá trình di chuy'n chung quanh bàn v8 màu? Anh ch> nghM nh% th5 nào vG bAc tranh t$p th'? B"n thích gì? Anh ch> có nghM là nó không theo tr$t t) hay không? Anh ch> có cho qui trình th)c hi6n có hAng thú hay không? Trong khi quan sát tranh anh ch> có liên t%<ng t.i gì? Khi quan sát bAc tranh thì nb"n nghM 75n tH- m/u ch3t nào?

Các nh$n xét và các tH- m/u ch3t 7%1c chN ra trên b*ng 7en 7' phân bi6t sau. Khuy5n khích, kích thích s) t%<ng t%1ng và sáng t"o càng nhiGu càng t3t tr%.c khi 7i 75n s) t$p trung 74c bi6t •

Anh ch> có nh$n th/y các ph9n trong tranh th' hi6n gì không? Câu hFi này có th' dEn d0t 75n m-t cu-c th*o lu$n vG nhiGu th' lo"i khác nhau!

-4-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

4. Th) hi,n b9ng màu s:c, *#;ng nét, hình kh8i M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8:

Sau khi h(c xong n-i dung n-i dung này sinh viên có th':

Thúc 7;y và m< r-ng v3n ngôn ngB ngh6 thu$t vG n-i dung : b3 c?c, kho*ng tr3ng, hình kh3i, màu s0c, 7- sáng /t3i, 73i l$p t%,ng ph*n, chuy'n 7-ng

SJ d?ng các khái ni6m khác nhau vG n-i dung nh% b3 c?c, hình kh3i, màu s0c và 7%&ng nét Th)c hi6n vi6c 7(c tranh và 7ánh giá tranh c:a mình và c:a ng%&i khác.

!3i tho"i, th*o lu$n vG m-t bAc tranh t$p chung ch: y5u vào b3 c?c, 7%&ng nét, hình kh3i và màu s0c.

-5-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

!3i v.i v/n 7G th%<ng thAc, tr*i nghi6m màu s0c ch: y5u 7%1c ph*n ánh thông qua các m*ng t%,ng ph*n sau: • T%,ng ph*n giBa màu 7$m và nh"t • T%,ng ph*n màu /m và l"nh • T%,ng ph*n màu ánh sáng khi k5t h1p v,í màu 7ó t"o thành tr0ng sáng • T%,ng ph*n 7>nh tính • T%,ng ph*n 7>nh l%1ng Anh ch> có th' t$p trung vào vào: • !- trong su3t, rõ ràng • Nh>p 7i6u • !- sâu

Câu h7i m(u ch8t Giáo viên h%.ng dEn sinh viên th%<ng thAc bAc tranh và t) th' hi6n: • !ôi m0t c:a b"n l%.t, d>ch chuy'n theo 7%&ng nét nào?

-6-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Câu hFi này dEn 75n s) th*o lu$n vG b3 c?c! • !Ing chí có thích các ph9n c? th' nào c:a tranh không? Câu hFi này dEn 75n th*o lu$n vG màu s0c.!

5. S< ch1n l<a “hình /nh” trong th% gi0i t#4ng t#'ng M2c tiêu / m2c *ích

K%t qu/:

N-i dung này s8

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

• • •

T"o thách thAc cho sinh viên v$n d?ng s) t%<ng t%1ng c:a mình. Khuy5n khích sinh viên ch(n l)a theo s) t$p trung c:a T"o thách thAc cho sinh viên xây d)ng câu chuy6n d)a vào ph9n mà mình 7ã ch(n tH bAc tranh l.n. Khuy5n khích thúc 7;y vi6c k# n2ng thuy5t trình và t$p trung.

• • •

Ch(n l)a m-t ph9n hình *nh trong bAc tranh l.n theo nh% ch: 7G Xây d)ng câu chuy6n liên quan 75n bAc tranh 7ã 7%1c c0t ra Tr%ng bày bAc tranh 7ã ch(n l)a và k' chuy6n 7ã 7),c xây d)ng cho toàn bnhóm trong l.p h(c nghe .

Giáo viên sáng t"o câu chuy6n - th5 gi,í t%<ng t%1ng- ch(n l)a 7G tài 7' b0t 79u qui trình, mà mPi sinh viên cu3i cùng có th' ch(n l)a 7%1c tranh c:a mình và xây d)ng 7%1c câu chuy6n theo nh% tranh 7ã ch(n l)a. Ví d?:“Ngày x!a ngày x"a có m#t nhóm các nhà nghiên c$u v% chim n&i ti'ng cùng h(p t)i m#t h#i th*o c+p qu,c t' n-i mà m.i thành viên /"0c m1i tr"ng bày b$c tranh /2p nh+t c!a mình v% loài chim quí hi'm. H( /"0c yêu c3u trình bày b$c tranh c!a mình v4i các thông s, v% loài chim nh" : màu s5c, ngu6n g,c, /7c /i8m. /i%u ki9n s,ng nh" th$c :n,, quá trình sinh s*n, s; ch:m sóc c!a b, m2, các /i%u ki9n khác …......” MPi sinh viên m-t dùng khung gi/y b(c ngoài kh+ A4. T/t c* ph9n tr3ng bên trong là cùng kh+ A4

Sinh viên 7%1c coi là nhà nghiên cAu vG loài chim loài chim c:a mình. MPi thành viên tham gia ch(n l)a loài chim cu* mình và dán khung vào bAc tranh l.n sau khi tìm ra hình. Các sinh viên ch(n tranh c:a mình và ngIi 7' t%<ng t%1ng ra câu chuy6n s8 7%1c thuy5t trình. MPi thành viên tham gia l9n l%1t trình bày câu chuy6n c:a mình tr%.c l.p. Khi k5t thúc ng%&i k' chuy6n ch(n l)a chN 7>nh bAc tranh bAc tranh ti5p t?c 7%1c trình bày cho 75n t$n khi t/t c* l.p 7Gu có c, h-i trình bày tranh c:a mình.

-7-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

6. Câu chuy,n luôn sinh *=ng trong tranh và cùng v0i ch6 *+ c6a tác gi/. M2c tiêu/ m2c *ích

K%t qu/ *"t *#'c

N-i dung này s8

Sau khi nghiên cAu n-i dung này sinh viên có th'

• •

T"o thách thAc cho sinh viên trong vi6c k5t h1p giBa tranh và n-i dung trình bày Khuy5n khích, thúc 7;y sinh viên th%<ng thAc tr*i nghi6m và phác th*o b3 c?c. Khuy5n khích, thúc 7;y sinh viên th*o lu$n l$p k5 ho"ch và giám sát, hP tr1 lEn nhau trong nhóm 4 ng%&i.

• • • •

-8-

Phác th*o b3 c?c Th*o lu$n, ph*n hIi lEn nhau trong su3t quy trình m# h(c. Ch(n l)a ngh6 thu$t trình bày , b3 trí tranh và n-i dung bDng ngôn ngB vi5t. Vi5t chB hoa và chB th%&ng bDng các ph%,ng ti6n khác nhau.

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

T"o thách thAc trong vi6c vi5t và 7(c chB La mã VIX

Th*o lu$n vG ch/t l%1ng c:a các cách trình bày, b3 trí khác nhau.

Sau 7ó mPi sinh viên c0t mi5ng tranh 7ã ch(n l)a c:a mình và theo các nhóm b3n ng%&i hP tr1 qui trình trình bày trang bìa c:a tHng cu3n sách c? th'.

C0t ra

Ch(n l)a

Thêm vào/ l%1c 7i

Làm vi6c, th%<ng thAc , th*o lu$n và hP tr1 lEn nhau trong các nhóm 4 ng%&i

Vi5t nháp

H%.ng dEn

7. Cá nhân trình bày trong bu>i thuy%t trình

M2c tiêu/ m2c *ích

K%t qu/ :

N-i dung này s8:

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

-9-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Thúc 7;y khuy5n khích sinh viên 7%a ra

các ph%,ng pháp tr%ng bày và th' hi6n các tác ph;m ngh6 thu$t •

!ánh giá liên t?c

Chu;n b> s0p các cách tr%ng bày tác ph;m ngh6 thu$t mang tính giáo d?c và t"o c*m hAng trong su3t qui trình m# h(c. Sáp x5p chu;n b> tr%ng bày các tác ph;m ngh6 thu$t vào cu3i c:a qui trình.

Thuy5t trình

- 10 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Suy ngh! c"a giáo viên: : Làm th# nào mà mình có th$ %&o di'n qui trình và %(m b(o ch)t l*+ng c ( v, m-t hình th.c và bi$u c(m?

Giáo viên suy ngh? v+

Các @ t#4ng khác nh#

Làm sách M2c tiêu / m2c *ích

K%t qu/:

N-i dung này s8

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

Khuy5n khích thúc 7;y sinh viên xây d)ng C •

Ch: 7-ng l$p k5 ho"ch trong các qui trình

t%<ng k5t h1p v.i các tác ph;m ngh6 thu$t

giao thoa ch%,ng trình gi*ng d"y

trong các ho"t 7-ng giao thoa ch%,ng trình

Chu;n b> qui trình làm sách.

gi*ng d"y. A. H(c sinh v8 vG “ Ngày ch: nh$t c:a tôi t"i Hà n-i “. N-i dung và các bAc tranh 7%1c ch(n l)a trong cu3n sách 7%1c in chuyên nghi6p…

B. L.p 0 ( nhà trL) v8 vG “!iGu tôi thích nh/t “. H( trình bày cho l.p c:a mình hi'u vG bAc tranh và câu chuy6n c:a h( 7ã 7%1c giáo viên ghi l"i và vi5t l"i theo tranh. Khi h(c sinh b0t 79u l.p 1 cu3n sách t) làm c:a h( tr< thành cu3n sách mà chúng 7(c 79u tiên..

- 11 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

MAT SB CÁCH THC HIDN KHÁC

- 12 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

- 13 -

NUAE & UCSJ


Vẽ theo nhạc