Page 1

!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

V! tranh theo nh"c Ph#$ng pháp ti%p c&n h'p nh(t bi)u *"t v+ k) chuy,n theo tranh, v! tranh và trang trí

-1-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Chu-n b. cho qui trình gi/ng d"y và l0p h1c Tài li,u:: B(t bi'n, ch+i, c( s,n, s,n, b*ng màu palét, m-t b*ng l.n có kh+ gi/y tr0ng l.n ch/t l%1ng cao, b2ng dính, m-t s3 xô d)ng n%.c. !4t mi5ng gi/y lên b*ng màu palét tr%.c khi s,n. Th)c hi6n 7-ng tác này s8 giúp làm s"ch sau khi dùng. Âm nh"c: Vi6c ch(n l)a nh"c là r/t c9n thi5t cho khâu cu3i cùng c:a c* qui trình th)c hi6n (s*n ph;m). Ch(n 7%1c lo"i nh"c kh<i 7-ng nh= nhàng và t2ng vôlum và nh>p 7-. Ví d?:

M2c tiêu/ M2c *ích N-i dung na@ s8: • Thúc 7;y , t"o c*m hAng c:a sinh viên

K%t qu/ Sau khi th)c hi6n n-i dung này sinh viên có th':

l$p k5 ho"ch và th)c hi6n qui trình h1p

Ch(n l)a 7%1c dòng nh"c phù h1p

S0p x5p m-t ho4c hai bàn th)c hành có

nh/t k5t h1p giBa quá trình th%<ng thAc,

các v$t li6u c9n thi5t cho qui trình th)c

c*m th? âm nh"c v.i các giác quan v$n

hi6n.

7-ng và quá trình v8

L$p qui trình làm màu theo dòng nh"c

Giúp sinh viên trong vi6c b3 trí l.p h(c

Chu;n b>, b3 trí và ti5n hành các qui

và qu*n lC l.p h(c

trình h1p nh/t

1. Nghe nh "c v à t ô màu theo nh .p M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8:

Cu3i n-i dung này sinh viên có th':

-2-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

• •

Thúc 7;y các giác quan nh% thính giác, xúc giác, m# h(c c:a sinh viên. Thúc 7;y sinh viên c*m nh$n vG âm nh"c và nh>p 7i6u 7ã t"o nên c*m xúc nh% th5 nào. Thúc 7;y s) th%<ng thAc, tr*i nghi6m, s) ph*n hIi c:a sinh viên vG nh>p 7i6u, v$n 7-ng c, th' và các nét màu tô tranh Thúc 7;y qui trình m# h(c mang tính t$p th'

• •

• •

L0ng nghe tình c*m, c*m nh$n c:a riêng mình khi c*m th? nh"c Th' hi6n tình c*m, c*m xúc thông qua vi6c tô màu, các 7%&ng nét, hình kh3i bDng các 7-ng tác tô nét màu theo dòng nh"c. Th' hi6n 7%1c s) hi'u bi5t, n0m b0t ki5n thAc vG âm nh"c và v$n 7-ng c, th'. H1p tác trong su3t các qui trình ngh6 thu$t

Trong khi nghe m-t tác ph;m âm nh"c thì nhBng ng%&i tham gia làm 7-ng tác làm màu bDng cách dùng mi5ng b(t bi'n di trên kh+ gi/y tr0ng l.n . Trong không khí t$p trung và yên l4ng cao 7-, nhBng ng%&i tham gia di chuy'n chung quanh bàn và th)c hi6n các 7-ng tác qu6t màu theo h%.ng dEn c:a giáo viên. Tr%.c h5t là màu tr0ng, sau 7ó là vàng , 7F, xanh lá cây, xanh da tr&i. NhBng s) luân chuy'n 7Gu 7%1c giáo viên chu;n b> c;n th$n. Sau khi th)c hi6n qui trình làm màu xanh da tr&i ng%&i giáo viên có th' cho sinh viên chuy'n tH vi6c dùng b(t bi'n sang dùng c( và t/t c* qui trình làm màu 7Gu có l8 k5t thúc bDng màu 7en. Khi âm nh"c k5t thúc, giáo viên có th' ti5n hành b%.c ti5p t?c cho sinh viên hoàn thành bAc tranh l.n.

-3-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

NB!! Vi6c th)c hi6n qui trình v8 tranh theo nh"c có th' th)c hi6n theo các cách khác nhau. ThJ nghi6m v.i nhiGu màu s0c, kích cK…… V/n 7G c, b*n là ng%&i giáo viên có th' xây d)ng, l$p k5 ho"ch, và th)c hi6n và trao 7+i các ph%,ng pháp m.i trong vi6c chu;n b> qui trình d"y và h(c.

3.T3 v! tranh *%n th#4ng th5c tranh c6a mình M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8

Sau khi h(c n-i dung này sinh viên có th':

• •

Thách thAc sinh viên chia sL kinh nghi6m và C t%<ng. Thúc 7;y, khuy5n khích s) t$p trung và kh* n2ng trao 7+i và l0ng nghe nh"c c:a sinh viên

• • •

Th' hi6n s) tr*i nghi6m c:a cá nhân. L0ng nghe ch2m chú các bài thuy5t trình c:a các sinh viên khác. Th' hi6n 7%1c mình ng%&i giáo viên ng%&i h%.ng dEn th)c hi6n qui trình dO dàng

Sinh viên cùng th*o lu$n 7' 7i 75n m-t quy5t 7>nh chung xem s8 treo tranh l.n nh% th5 nào NhBng l&i phát bi'u, bình lu$n vG qui trình th)c hi6n và cùng chia sL s*n ph;m cu3i cùng. Câu h7i m(u ch8t: • • • • •

Anh ch> có c*m nh$n nh% th5 nào trong su3t quá trình di chuy'n chung quanh bàn v8 màu? Anh ch> nghM nh% th5 nào vG bAc tranh t$p th'? B"n thích gì? Anh ch> có nghM là nó không theo tr$t t) hay không? Anh ch> có cho qui trình th)c hi6n có hAng thú hay không? Trong khi quan sát tranh anh ch> có liên t%<ng t.i gì? Khi quan sát bAc tranh thì nb"n nghM 75n tH- m/u ch3t nào?

Các nh$n xét và các tH- m/u ch3t 7%1c chN ra trên b*ng 7en 7' phân bi6t sau. Khuy5n khích, kích thích s) t%<ng t%1ng và sáng t"o càng nhiGu càng t3t tr%.c khi 7i 75n s) t$p trung 74c bi6t •

Anh ch> có nh$n th/y các ph9n trong tranh th' hi6n gì không? Câu hFi này có th' dEn d0t 75n m-t cu-c th*o lu$n vG nhiGu th' lo"i khác nhau!

-4-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

4. Th) hi,n b9ng màu s:c, *#;ng nét, hình kh8i M2c tiêu/ M2c *ích

K%t qu/

N-i dung này s8:

Sau khi h(c xong n-i dung n-i dung này sinh viên có th':

Thúc 7;y và m< r-ng v3n ngôn ngB ngh6 thu$t vG n-i dung : b3 c?c, kho*ng tr3ng, hình kh3i, màu s0c, 7- sáng /t3i, 73i l$p t%,ng ph*n, chuy'n 7-ng

SJ d?ng các khái ni6m khác nhau vG n-i dung nh% b3 c?c, hình kh3i, màu s0c và 7%&ng nét Th)c hi6n vi6c 7(c tranh và 7ánh giá tranh c:a mình và c:a ng%&i khác.

!3i tho"i, th*o lu$n vG m-t bAc tranh t$p chung ch: y5u vào b3 c?c, 7%&ng nét, hình kh3i và màu s0c.

-5-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

!3i v.i v/n 7G th%<ng thAc, tr*i nghi6m màu s0c ch: y5u 7%1c ph*n ánh thông qua các m*ng t%,ng ph*n sau: • T%,ng ph*n giBa màu 7$m và nh"t • T%,ng ph*n màu /m và l"nh • T%,ng ph*n màu ánh sáng khi k5t h1p v,í màu 7ó t"o thành tr0ng sáng • T%,ng ph*n 7>nh tính • T%,ng ph*n 7>nh l%1ng Anh ch> có th' t$p trung vào vào: • !- trong su3t, rõ ràng • Nh>p 7i6u • !- sâu

Câu h7i m(u ch8t Giáo viên h%.ng dEn sinh viên th%<ng thAc bAc tranh và t) th' hi6n: • !ôi m0t c:a b"n l%.t, d>ch chuy'n theo 7%&ng nét nào?

-6-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Câu hFi này dEn 75n s) th*o lu$n vG b3 c?c! • !Ing chí có thích các ph9n c? th' nào c:a tranh không? Câu hFi này dEn 75n th*o lu$n vG màu s0c.!

5. S< ch1n l<a “hình /nh” trong th% gi0i t#4ng t#'ng M2c tiêu / m2c *ích

K%t qu/:

N-i dung này s8

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

• • •

T"o thách thAc cho sinh viên v$n d?ng s) t%<ng t%1ng c:a mình. Khuy5n khích sinh viên ch(n l)a theo s) t$p trung c:a T"o thách thAc cho sinh viên xây d)ng câu chuy6n d)a vào ph9n mà mình 7ã ch(n tH bAc tranh l.n. Khuy5n khích thúc 7;y vi6c k# n2ng thuy5t trình và t$p trung.

• • •

Ch(n l)a m-t ph9n hình *nh trong bAc tranh l.n theo nh% ch: 7G Xây d)ng câu chuy6n liên quan 75n bAc tranh 7ã 7%1c c0t ra Tr%ng bày bAc tranh 7ã ch(n l)a và k' chuy6n 7ã 7),c xây d)ng cho toàn bnhóm trong l.p h(c nghe .

Giáo viên sáng t"o câu chuy6n - th5 gi,í t%<ng t%1ng- ch(n l)a 7G tài 7' b0t 79u qui trình, mà mPi sinh viên cu3i cùng có th' ch(n l)a 7%1c tranh c:a mình và xây d)ng 7%1c câu chuy6n theo nh% tranh 7ã ch(n l)a. Ví d?:“Ngày x!a ngày x"a có m#t nhóm các nhà nghiên c$u v% chim n&i ti'ng cùng h(p t)i m#t h#i th*o c+p qu,c t' n-i mà m.i thành viên /"0c m1i tr"ng bày b$c tranh /2p nh+t c!a mình v% loài chim quí hi'm. H( /"0c yêu c3u trình bày b$c tranh c!a mình v4i các thông s, v% loài chim nh" : màu s5c, ngu6n g,c, /7c /i8m. /i%u ki9n s,ng nh" th$c :n,, quá trình sinh s*n, s; ch:m sóc c!a b, m2, các /i%u ki9n khác …......” MPi sinh viên m-t dùng khung gi/y b(c ngoài kh+ A4. T/t c* ph9n tr3ng bên trong là cùng kh+ A4

Sinh viên 7%1c coi là nhà nghiên cAu vG loài chim loài chim c:a mình. MPi thành viên tham gia ch(n l)a loài chim cu* mình và dán khung vào bAc tranh l.n sau khi tìm ra hình. Các sinh viên ch(n tranh c:a mình và ngIi 7' t%<ng t%1ng ra câu chuy6n s8 7%1c thuy5t trình. MPi thành viên tham gia l9n l%1t trình bày câu chuy6n c:a mình tr%.c l.p. Khi k5t thúc ng%&i k' chuy6n ch(n l)a chN 7>nh bAc tranh bAc tranh ti5p t?c 7%1c trình bày cho 75n t$n khi t/t c* l.p 7Gu có c, h-i trình bày tranh c:a mình.

-7-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

6. Câu chuy,n luôn sinh *=ng trong tranh và cùng v0i ch6 *+ c6a tác gi/. M2c tiêu/ m2c *ích

K%t qu/ *"t *#'c

N-i dung này s8

Sau khi nghiên cAu n-i dung này sinh viên có th'

• •

T"o thách thAc cho sinh viên trong vi6c k5t h1p giBa tranh và n-i dung trình bày Khuy5n khích, thúc 7;y sinh viên th%<ng thAc tr*i nghi6m và phác th*o b3 c?c. Khuy5n khích, thúc 7;y sinh viên th*o lu$n l$p k5 ho"ch và giám sát, hP tr1 lEn nhau trong nhóm 4 ng%&i.

• • • •

-8-

Phác th*o b3 c?c Th*o lu$n, ph*n hIi lEn nhau trong su3t quy trình m# h(c. Ch(n l)a ngh6 thu$t trình bày , b3 trí tranh và n-i dung bDng ngôn ngB vi5t. Vi5t chB hoa và chB th%&ng bDng các ph%,ng ti6n khác nhau.

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

T"o thách thAc trong vi6c vi5t và 7(c chB La mã VIX

Th*o lu$n vG ch/t l%1ng c:a các cách trình bày, b3 trí khác nhau.

Sau 7ó mPi sinh viên c0t mi5ng tranh 7ã ch(n l)a c:a mình và theo các nhóm b3n ng%&i hP tr1 qui trình trình bày trang bìa c:a tHng cu3n sách c? th'.

C0t ra

Ch(n l)a

Thêm vào/ l%1c 7i

Làm vi6c, th%<ng thAc , th*o lu$n và hP tr1 lEn nhau trong các nhóm 4 ng%&i

Vi5t nháp

H%.ng dEn

7. Cá nhân trình bày trong bu>i thuy%t trình

M2c tiêu/ m2c *ích

K%t qu/ :

N-i dung này s8:

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

-9-

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Thúc 7;y khuy5n khích sinh viên 7%a ra

các ph%,ng pháp tr%ng bày và th' hi6n các tác ph;m ngh6 thu$t •

!ánh giá liên t?c

Chu;n b> s0p các cách tr%ng bày tác ph;m ngh6 thu$t mang tính giáo d?c và t"o c*m hAng trong su3t qui trình m# h(c. Sáp x5p chu;n b> tr%ng bày các tác ph;m ngh6 thu$t vào cu3i c:a qui trình.

Thuy5t trình

- 10 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

Suy ngh! c"a giáo viên: : Làm th# nào mà mình có th$ %&o di'n qui trình và %(m b(o ch)t l*+ng c ( v, m-t hình th.c và bi$u c(m?

Giáo viên suy ngh? v+

Các @ t#4ng khác nh#

Làm sách M2c tiêu / m2c *ích

K%t qu/:

N-i dung này s8

Sau khi h(c xong n-i dung này sinh viên có th'

Khuy5n khích thúc 7;y sinh viên xây d)ng C •

Ch: 7-ng l$p k5 ho"ch trong các qui trình

t%<ng k5t h1p v.i các tác ph;m ngh6 thu$t

giao thoa ch%,ng trình gi*ng d"y

trong các ho"t 7-ng giao thoa ch%,ng trình

Chu;n b> qui trình làm sách.

gi*ng d"y. A. H(c sinh v8 vG “ Ngày ch: nh$t c:a tôi t"i Hà n-i “. N-i dung và các bAc tranh 7%1c ch(n l)a trong cu3n sách 7%1c in chuyên nghi6p…

B. L.p 0 ( nhà trL) v8 vG “!iGu tôi thích nh/t “. H( trình bày cho l.p c:a mình hi'u vG bAc tranh và câu chuy6n c:a h( 7ã 7%1c giáo viên ghi l"i và vi5t l"i theo tranh. Khi h(c sinh b0t 79u l.p 1 cu3n sách t) làm c:a h( tr< thành cu3n sách mà chúng 7(c 79u tiên..

- 11 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

MAT SB CÁCH THC HIDN KHÁC

- 12 -

NUAE & UCSJ


!ào t"o giáo viên M# thu$t các tr%&ng ti'u h(c- D) th*o

- 13 -

NUAE & UCSJ

Vẽ theo nhạc  

Phương pháp tiếp cận hợp nhất biểu đạt vẽ tranh, kể chyện theo tranh và trang trí

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you