Page 1


‫‪CONTENTS‬‬

‫‪28‬‬

‫دوستان و همکاران گرامی سالم؛‬ ‫بیایی��د با هم اتفاقات بد و تلخ گذش��ته‬ ‫را فرام��وش کنی��م و کین��ه ه��ا را دور‬ ‫بریزیم و با قلبی س��فید و مهربان وارد‬ ‫سال جدید شویم‪.‬‬ ‫موافقت هیئ��ت نظارت ب��ر مطبوعات‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با دو‬ ‫هفت��ه نامه ش��دن ماهنام��ه حفاظت و‬ ‫س��اختمان آخر س��ال جذاب و مهیجی‬ ‫را برای گ��روه ایران آالرم رقم زده و با‬ ‫توجه به تدوین بس��ته رسانه ای برای‬ ‫س��ال ‪ 93‬توس��ط گروه ای��ران آالرم‪،‬‬ ‫سال ‪ 93‬را می توان یک سال جذاب و‬ ‫نی��ز پر بار برای ایران آالرم و همراهان‬ ‫آن پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫به لطف خداوند بزرگ‪ ،‬نمایش��گاه اهواز‬ ‫را برای س��ومین س��ال متوال��ی برگزار‬ ‫نمودیم که البته معتقدیم این نمایشگاه‬ ‫بای��د با کیفیت بهت��ر و مطلوب تر و در‬ ‫ش��أن اس��تان مهم خوزس��تان برگزار‬ ‫شود‪ .‬نمایشگاه بعدی ایران آالرم طبق‬ ‫برنامه در مرداد ماه س��ال آتی در تبریز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫از صمی��م قل��ب ب��رای هم��ه ش��ما‬ ‫خوانندگان و همکاران آرزوی سالمتی و‬ ‫موفقی��ت در س��ال جدی��د‪ ،‬از خداون��د‬ ‫مهربان آرزو داریم‪.‬‬ ‫موفـق باشيـد‬ ‫فرشيد نوروزخاني‬

‫موفقیت کلید شادی نیست‪،‬‬ ‫شادی کلید موفقیت است؛‬ ‫اگر آنچه انجام می دهی‬ ‫دوست بداری‪ ،‬موفق‬ ‫خواهی بود‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‏ ماهنامه تخصصی‪ ،‬فنی و مهندسی حریـق ‪ /‬شماره ‪ ، 29‬بهمن و اسفند ماه ‪1392‬‬ ‫‪www.firemagazine.ir‬‬

‫گروه ایران آالرم‬

‫‪www.firemagazine.ir‬‬

‫فرشید نوروزخانی‬ ‫‌‌‌‬ ‫صاحب امتیاز و مد‌‌‌يرمسئول‪:‬‬ ‫سرد‌‌‌بير‪ :‬فرشید‌‌‌ نوروزخانی‬ ‫‪info@iranalarm.com‬‬ ‫دبیر نشریات‪ :‬مهند‌‌‌س حد‌‌‌يث سالمي‬ ‫‪technical@iranalarm.com‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫مدیر گروه اداری‪ :‬آنی تعالی‬ ‫‪office@iranalarm.com‬‬ ‫مدیر گروه بازرگانی و اجرایی‪ :‬آرش رحمانی فرزین‬ ‫‪ads@iranalarm.com‬‬ ‫مد‌‌‌ير روابط بين الملل‪ :‬مهند‌‌‌س محمد‌‌‌ نفيسي‬ ‫‪trade@iranalarm.com‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫مسئول امور اداری حفاظت و ساختمان‪ :‬مهری عبدی‬ ‫‪office@iranalarm.com‬‬ ‫مسئول امور اداری حریق‪ :‬مهندس لیال کریمی‬ ‫‪editor@firemagazine.ir‬‬ ‫مسئول امور اداری خانه هوشمند‪ :‬مهندس غزاله رحمانی‬ ‫‪office@iranalarm.com‬‬


‫فهرست آگهي‏دهندگان‬

‫‪74‬‬

‫صفحه‬

‫‪31‬‬

‫‪80‬‬

‫‪www.firemagazine.ir‬‬

‫‪www.firemagazine.ir‬‬

‫مسئول امور مالی‪ :‬مروارید حیدری‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫مسئول امور نمایشگاهی‪ :‬امین طاهری‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫گرافيك و صفحه آرايي نشریات‪ :‬آتلیه ایران آالرم‬ ‫مسئول امور چاپ‪ :‬مهدی بهزادی‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫گروه پشتیبانی سایتهای ایران آالرم‪:‬‬

‫حامد آرایشی‪ ،‬محمد معقول شبستری‬ ‫‪..................................................................................‬‬

‫گروه پشتیبانی نرم افزار موبایل ایران آالرم‪:‬‬

‫منوچهر داداشی‪ ،‬مرتضی تندری‪ ،‬علی گودرزی‬

‫مشـاورین‪:‬‬ ‫آقایان‪ ،‬دکتر رش��تچیان‪ ،‬ش��کوری‪ ،‬ش��مس‪ ،‬بختیاری‪ ،‬عليزاده‪ ،‬پایچوک‪ ،‬طباطبائی‪ ،‬س��تاره‪ ،‬حبیبی‪،‬‬ ‫كش��وري‪ ،‬اسکاش‪ ،‬احمدی‪ ،‬هادي‪ ،‬گیوه‏چی‪ ،‬قره‏ويس��كي‪ ،‬گل‏محمدی‪ ،‬محمودزاده و مهندسین مداح‏‪،‬‬ ‫مدني‪ ،‬حیدری‪ ،‬مش��عوف‪ ،‬چماني‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬رزمیان‏فر‪ ،‬دهاقين‪ ،‬افخمی‪ ،‬دانیالی‪ ،‬رحمانی‪ ،‬رهبر‪ ،‬عمادي‪،‬‬ ‫درويش‏‪ ،‬مرادي‏فر‪ ،‬حجازي‪ ،‬حس��ن‏زاده‪ ،‬س��بزنیا‪ ،‬قندهاری‪ ،‬شبیری‪ ،‬عبدا‪...‬‏پور‪ ،‬فتاپور‪ ،‬بداغی‪ ،‬ممتحنی‪،‬‬ ‫کبیری‪ ،‬کیارس��ی‪ ،‬جاویان��ی‪ ،‬واصف‪ ،‬بشیری‏نس��ب‪ ،‬قربانپور‪ ،‬چرخند‪ ،‬ش��ریف‏زاده‪ ،‬فرج��ی‪ ،‬مهرپـور‪،‬‬ ‫سلطانی‏فر‪ ،‬تنها‪ ،‬رستگارپناه‪ ،‬ملک‏ثابت‪ ،‬جوهری‪ ،‬كوهستاني‪ ،‬تاجبخش‪ ،‬خبازی‪ ،‬پیرستانی‪ ،‬قلعی‪ ،‬منصف‪،‬‬ ‫قره‏ويس��كي‪ ،‬گـرجی‪ ،‬عظیمی‪ ،‬اسماعیلی‪ ،‬مجمع‪ ،‬ده‏بزرگی‪ ،‬بهزادي‏پور‪ ،‬احتش��ام‏زاده‪ ،‬طالوری‪ ،‬وثوق‬ ‫رضوی‪ ،‬بیات‪ ،‬عبدالهي‪ ،‬ميرطاهري و ‪....‬‬

‫شرکتآگهیدهنده‬

‫صفحه‬

‫شرکتآگهیدهنده‬

‫‪1‬‬

‫پارس آژیراک‬

‫‪58‬‬

‫آتش خاموش پارس‬

‫‪2‬‬

‫آوند انرژی‬

‫‪59‬‬

‫نورنجات‬

‫‪3‬‬

‫شزنیاک‬

‫‪60‬‬

‫تارا الکترونیک‬

‫‪4‬‬

‫آتش بس پارس‬

‫‪61‬‬

‫ایمنی کیان‬

‫‪5‬‬

‫مزدک‬

‫‪62‬‬

‫تجهیزات امداد و نجات‬

‫‪7/6‬‬

‫بازرگانی خلیل‬

‫‪63‬‬

‫مهر پاسارگاد‬

‫‪9/8‬‬

‫آرمان ایمن ایرانیان‬

‫‪64‬‬

‫رنگ پدرام‬

‫‪11/10‬‬

‫کیمیا آرا‬

‫‪12‬‬

‫مهراس ایمن‬

‫‪13‬‬

‫مبناسازه هوشمند‬

‫‪14‬‬

‫گروه ایمنی آتش پوشان‬

‫‪65‬‬

‫صنایع ایمنی و‬ ‫اطفاء تهران‬

‫‪66‬‬

‫بازرسی مخازن آلیاژدار‬

‫‪82-83‬‬

‫حفاظ الکترونیک برنا‬

‫‪15‬‬

‫بایا سیلندر‬

‫‪84‬‬

‫مبارزان حریق‬

‫‪16‬‬

‫ایمن گستر ساعی‬

‫‪85‬‬

‫ایمن حریق پاسارگاد‬

‫‪17‬‬

‫ایده طرح محصول‬

‫‪86‬‬

‫نار منفرد‬

‫‪18‬‬

‫مهندسی پژواک‬

‫‪87‬‬

‫پارس آژیراک‬

‫‪19‬‬

‫آریا کوپلینگ‬

‫‪88‬‬

‫شیر ایران‬

‫‪20‬‬

‫گروه صنعتی پامچال‬

‫‪89‬‬

‫ایمن شتاب روز‬

‫‪21‬‬

‫هیرکاژه‬

‫‪90‬‬

‫پارسیان فجر‬

‫‪22‬‬

‫نیرو حفاظ پاسارگاد‬

‫‪23‬‬

‫پارس اتیلن‬

‫فروشگاه های تجهیزات‬

‫‪112‬‬

‫آتش نشانی‬

‫‪24‬‬

‫تیگرا‬

‫‪113‬‬

‫ایمن آسه‬

‫‪25‬‬

‫آریا تجهیز بین الملل‬

‫‪114‬‬

‫نمایشگاه تبریز‬

‫ساختار انرژی ژرف‬

‫‪115‬‬

‫بازرگانی اطلس‬

‫‪26-27‬‬ ‫‪30‬‬

‫اردال‬

‫‪116-117‬‬

‫ماگیروس‬

‫‪51‬‬

‫مثلث آتش‬

‫‪118‬‬

‫شهر و خانه‬

‫‪52‬‬

‫اطفا پارس صنعت‬

‫‪119‬‬

‫ایمن اقلیم‬

‫‪53‬‬

‫سانا پژوهش گستر‬

‫‪120‬‬

‫بنیان ایمن‬

‫‪57‬تا‪54‬‬

‫ایمنی نگهبان‬

‫ ماهنامه حریق وابسته به هیچ سازمان یا شرکتی نیست‪.‬‬‫ اين نش��ریه به‏صورت ماهیانه براي س��ازمان‏هـاي آتش‏نشـاني شهري‪ ،‬صنعتـي‪،‬‬‫پااليشگـاه‏ها‪ ،‬پتروشيمـي‏ها‪ ،‬فرودگاه‏ها‪ ،‬ش��ركت‏هاي مهندسي مشاور‪ ،‬پيمانكاران‬ ‫و شركت‏هاي معتبر و فعال در حوزه ايمني‪ ،‬آتش‏نشاني و ‪ HSE‬ارسال مي‏گردد‪.‬‬ ‫ اساتید‪ ،‬محققین‪ ،‬مدرسین و مشاورین صنعت ایمنی از حریق‪ ،‬با ارسال مشخصات‬‫خود‪ ،‬مشترک رایگان ماهنامه خواهند شد‪.‬‬ ‫ مقاالت ارس��الی با فرمت ‪ Word‬همراه با مش��خصات کامل‪ ،‬تصویر فرستنده و‬‫ایمیل تا تاریخ ‪ 5‬هر ماه به ‪ info@iranalarm.com‬ارسال گردد‪.‬‬ ‫ برای دانش��جویان مرتبط‪ ،‬تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز‬‫آموزشی ارسـال گردیده و مشتـرک رایگـان ‪ 12‬شمـاره ماهنامه می‏شوند‪.‬‬ ‫ سردبیری مجـاز به رد‪ ،‬اصالح یا دخل و تصرف مطالب ارسالی می‏باشد‪.‬‬‫ مطالب چاپ‏شده‪ ،‬صرف ًا بيانگـر نظـر و دیدگـاه نويسنـدگان آنهـاست‪.‬‬‫‪ -‬مسئوليت کلیه محتوای آگهي‏هاي تبليغـاتي‪ ،‬با آگهي‏دهندگـان است‪.‬‬


‫گزارش تصویری از سومین نمایشگاه‬

‫فناوری های نوین صنایع حفاضتی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫ایمنی و آتشنشانی اهواز‪ ،‬بهمن ‪1392‬‬


‫خبرگزاری فارس‪:‬‬ ‫همزمان با ‪ 28‬بهمن‌ماه صورت می‌گیرد‬

‫برگزاری سومین نمایشگاه فناوری‌های نوین‬ ‫صنایع حفاظتی آتش‌نشانی در اهواز‬

‫دبیر اجرایی سومین نمایشگاه فناوری‌های نوین صنایع حفاظتی‪ ،‬امنیتی و آتش نشانی اهواز از‬ ‫برگزاری این نمایشگاه در تاریخ ‪ 28‬بهمن تا یکم اسفندماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫فرشید نوروزخانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز از برگزاری سومین نمایشگاه‬ ‫فناوری‌های نوین صنایع حفاظتی‪ ،‬امنیتی و آتش‌نشانی در این شهر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه بزرگترین و مهمترین رویداد نمایشگاهی در جنوب کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایشگاه فناوری‌های نوین صنایع حفاظتی‪ ،‬امنیتی و آتش نشانی اهواز در محل‬ ‫نمایش��گاه‌های بین المللی استان خوزستان برای سومین سال متوالی با حمایت مسئوالن‬ ‫و س��ازمان‌های مرتبط با امور حفاظتی امنیتی و مدیران ش��رکت‌های خصوصی در محل‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی کالنشهر اهواز؛ ‪ 28‬بهمن آغاز به‌کار می‌کند و تا یکم اسفند ماه‬ ‫سال جاری ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی سومین نمایشگاه فناوری‌های نوین صنایع حفاظتی‪ ،‬امنیتی و آتش نشانی اهواز‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه با محوریت تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان و صاحبان صنایع امنیتی‪،‬حفاظتی‬ ‫و ایمنی با هدف افزایش سطح امنیتی از نظر علمی و تجهیزاتی و شناساندن توانایی‌های بالقوه‬ ‫استان خوزستان و دیگر نقاط کشور و ایجاد رقابت کیفیتی بین صاحبان صنایع حفاظتی امنیتی‬ ‫و ایمنی جهت بومی شدن دانش این صنعت برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه استانداری و ش��رکت نمایشگاه بین‌المللی خوزستان و نیز سازمان‬ ‫آتش‌نش��انی اهواز متولی دوره‌های قبل این نمایشگاه در استان به صورت تخصصی است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به همین منظور آموزش همگانی مانند انجام مانورهای عملیاتی توسط سازمان آتش‬ ‫نشانی‪ ،‬جمعیت هالل احمر و سازمان فنی و حرفه‌ای خوزستان‪ ،‬تشکیل کارگاه‌های آموزشی‬ ‫با محوریت آشنایی با مبانی حریق و اصول ایمنی آتش نشانی و مبحث کارآفرینی و اصول و‬ ‫فنون آن‪ ،‬آموزش دوربین‌های مداربسته نیز در طول برپایی نمایشگاه به عموم ارائه می‌شود‪.‬‬


‫رونمایی از پوستر جدید نمایشگاه اهواز سال ‪93‬‬ ‫با حضور مدیر کل محترم حراست استانداری خوزستان‬

‫تقدیر و تشکر از مقامات و مسئولین حامی و نیز بازدیدکننده از سومین نمایشگاه فناوریهای نوین اهواز‪:‬‬

‫آقای پیرهادی‬ ‫ ‬ ‫‪ )1‬مدیر کل محترم حراست استانداری خوزستان‬ ‫آقای فضل ا‪ ...‬پور‬ ‫ ‬ ‫‪ )2‬مدیرکل محترم امنیتی و مرزی استانداری خوزستان‬ ‫آقای حری‬ ‫ ‬ ‫‪ )3‬مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری خوزستان‬ ‫آقای حیدری‬ ‫ن‬ ‫‪ )4‬مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستا ‬ ‫دکتر خدادادی‬ ‫ ‬ ‫‪ )5‬ریاست محترم جمعیت هالل احمر استان خوزستان‬ ‫آقای نیاکان‬ ‫ ‬ ‫‪ )6‬مدیر محترم روابط عمومی شرکت مخابرات استان خوزستان‬ ‫‪ )7‬ریاست محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهوا ز آقای نجفی‬ ‫آقای حجازی‬ ‫ ‬ ‫‪ )8‬مشاور محترم حفاظتی و امنیتی استان خوزستان‬


‫اجرای مانور آتشنشانی‪ ،‬امداد و نجات در سومین نمایشگاه فناوریهای نوین‬


‫اهدای لوح تقدیر به شرکتهای شرکت کننده در سومین نمایشگاه فناوری های نوین‬


‫در پایان نیز به قید قرعه تعداد ‪ 10‬کپسول آتشنشانی به‬ ‫بازدید کنندگان از طرف شرکت های ایمن ابزار محمد‬ ‫و ایمن شیمی مهریزدان اهدا گردید‪.‬‬ ‫یک دستگاه گوش�ی موبایل سامسونگ (جایزه ویژه)‬ ‫بین تمامی بازدیدکنندگان سومین نمایشگاه فناوریهای‬ ‫نوین قرعه کش�ی شد و آقای علی سلامات از اهواز‬ ‫برنده خوش ش�انس بودند که به ایش�ان تقدیم ش�د‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫با همکاری مش�ترک ش�رکت ش�رکت مهندس�ی و بازرگانی خلیل و روزنباور اتریش‬

‫آشنایی با مدرن ترین تجهیزات‬ ‫آتش نشانی روز دنیا‬

‫در تاریخ ‪ 28‬و ‪ 29‬بهمن ماه سمیناری ‪ 1‬روزه در سالن همایش هتل‬ ‫اوین تهران برگزار ش��د و در آن توس��ط مدیران و کارشناس��ان شرکت‬ ‫روزنباور اتریش و ش��رکت مهندسی و بازرگانی خلیل(نماینده انحصاری‬ ‫روزنباور در ایران) ‪ ،‬مدرن ترین تجهیزات و سیس��تم های آتش نشانی‬ ‫روز دنیا به مدعووین معرفی شد‪.‬‬ ‫س��خنرانان این همایش آقای پیتر هایل��و‪PETER HEILOO‬‬ ‫(مدی��ر ارش��د ف��روش منطقه) ش��رکت روزنباور اتریش ‪ ،‬آقای س��ون‬ ‫لیندنفلس��ر‪ SVEN LINDENFELSER‬سرپرس��ت دپارتمان‬ ‫مدیریت تولید و صادرات شرکت روزنباور متز(‪ROSENBAUER‬‬ ‫‪ ، )METZ‬آق��ای مایکل فریم��ل ‪MICHAEL FRIMMEL‬‬ ‫مدیر فروش منطقه خاور میانه و جنوب آس��یا شرکت روزنباور اتریش ‪،‬‬

‫آقای ماریو هوفر ‪ MARIO HOEFER‬مدیر فروش منطقه (بین‬ ‫الملل) ش��رکت روزنباور اتریش و آقای خلی��ل مهدی زاده مدیر مقیم‬ ‫شرکت روزنباوراتریش در ایران و مدیر عامل شرکت مهندسی و بازرگانی‬ ‫خلیل (نماینده انحصاری شرکت روزنباور در ایران) بودند‪.‬‬ ‫مهمانان این س��مینار در روز اول ‪ ،‬جمعی از مدیران و کارشناس��ان‬ ‫ارشد سازمان های آتش نشانی سراسر کشور و فرودگاه ها و در روز دوم‬ ‫جمعی از مدیران ‪ HSE‬و آتش نش��انی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫و صنایع دیگر بودند‪.‬‬ ‫به همین بهانه گفت و گویی با آقای مهندس خلیل مهدی زاده مدیر‬ ‫مقیم ش��رکت روزنباور اتریش در ایران و مدیرعامل شرکت مهندسی و‬ ‫بازرگانی خلیل ترتیب داده ایم که در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫جن�اب آق�ای مهندس مه�دی زاده لطفا ه�دف خود را از‬ ‫برگزاری این سمینار بفرمایید‪:‬‬ ‫ همانطور که می دانید صنعت آتش نشانی در دنیا به سرعت در حال‬‫پیشرفت اس��ت و هر روز محصوالت جدیدی توسط سازندگان معرفی‬ ‫می شود که با اطالع داشتن از وجود این تجهیزات ‪ ،‬مدیران و صاحب‬ ‫نظران حرفه آتش نشانی می توانند برای حفظ جان و مال شهروندان و‬ ‫همچنین حفظ سرمایه های ملی برنامه ریزی کرده و اطالعات خود را به‬ ‫روز نمایند‪ .‬این اطالعات را مدیران آتش نشانی می توانند بوسیله بازدید‬ ‫از شرکت های سازنده و حضور در نمایشگاه های خارجی کسب نمایند‬ ‫که بدیهی است به دلیل حساسیت شغلی‪ ،‬فرصت و امکان ترک کشور‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪39‬‬


‫‪40‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫گ�زارش س�مینار‬

‫مشکالتی برای ایشان دارد‪ .‬از سوی دیگر هزینه های سفر و نیز تهیه‬ ‫ویزا و محدودیت های دیگر باعث اتالف وقت و س��رمایه سازمان‌های‬ ‫آتش نش��انی می ش��ود ‪ -‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم بهترین راه را‬ ‫انتخاب کرده و به جای اعزام این عزیزان به خارج از کش��ور‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناس��ان شرکت روزنباور که پیشرو در تولید تجهیزات آتش نشانی‬ ‫در دنیا است را به ایران دعوت کنیم‪.‬‬ ‫چه تجهیزات و سیس�تم هایی در زمینه آتش نش�انی ها‬ ‫معرفی شد؟‬ ‫ در رابطه با تجهیزات مقابله با حوادث ش��یمیایی ش��رکت روزنباور‬‫فعالی��ت ه��ای زیادی انجام داده اس��ت ک��ه تحت عن��وان تجهیزات‬ ‫‪ HAZMAT‬به مهمانان معرفی ش��د ‪ .‬همچنین خودروهای نردبان‬ ‫این ش��رکت مزیت هایی نس��بت به سایر تولید کنندگان دارد که با ذکر‬ ‫جزئیات به اطالع کارشناسان رسید ‪ .‬در رابطه با تجهیزات نوین اطفای‬ ‫حریق جنگل‌ها‪ ،‬خودروهایی معرفی ش��د که قابلیت دسترسی به محل‬ ‫های صعب العبور را دارد و تحت عنوان سیستم های ‪ UHPS‬باالترین‬ ‫راندمان را در اس��تفاده از آب ارائه می نماید ‪ .‬همچنین سیس��تم ‪SKY‬‬ ‫‪ CAFS‬قابلیت فوق العاده ای در اطفاء حریق در ساختمان های بسیار‬ ‫بلن��د دارد‪ .‬میدانی��م که پیش از این محدودیت های��ی برای انتقال آب‬ ‫اطفای حریق و کف در ساختمان های حدود ‪ 30‬طبقه و به باال وجود‬ ‫داش��ت که با سیس��تم ‪ SKY CAFS‬این امکان برای اطفای حریق‬ ‫س��اختمان‌ها با ارتفاع تقریبی ‪ 400‬متر حاصل ش��ده است که موفقیت‬ ‫بسیار بزرگی محسوب می شود‪.‬‬ ‫آق�ای مهندس مهدی زاده لطف�ا بفرمایید برای ایمنی در‬ ‫فرودگاه ها چه محصول جدیدی ارائه شده است؟‬ ‫ عالوه بر خودروهای فرودگاهی که دائما در حال پیش��رفت از نظر‬‫تکنولوژی هستند ‪ ،‬جدیدا پله فرار طراحی شده توسط شرکت روزنباور‪،‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫توانس��ته اس��ت توجه دس��ت اندرکاران ایمنی فرودگاه ها را در اروپا به‬ ‫خ��ود جلب کند ‪ .‬تا حدی که با وجود مدت کوتاهی که از س��اخت این‬ ‫محصول می گذرد در کشور آلمان استفاده از این سیستم تخلیه اضطراری‬ ‫مشمول استاندارد اجباری شده است ‪ .‬به این صورت که طبق استاندارد‬ ‫جدید‪ ،‬هر فرودگا ِه آلمان ملزم است که حداقل یک دستگاه از این نوع‬ ‫پله فرار را آماده داش��ته باش��ند‪ .‬این پله فرار که با نام ‪ ES2‬شناخته می‬ ‫ش��ود طوری طراحی ش��ده است که به سرعت می تواند حادثه دیدگان‬ ‫هواپیما را تخلیه نموده و در عین حال امکان اطفای حریق با آن وجود‬ ‫دارد و آتش نش��ان ها می توانند به دلیل عرض مناس��ب در نظر گرفته‬ ‫شده بدون مزاحمت برای تخلیه سریع به حمایت حادثه دیدگان بپردازند‪.‬‬

‫آیا ش�رکت روزنباور برای حفاظت از جان آتش نشان ها‬ ‫هم اقدامی کرده است؟‬ ‫بله‪ 25 ،‬درصد از پرسنل شرکت روزنباور را آتش نشان‌های داوطلب‬‫تش��کیل می‌دهند‪ .‬این امر باعث شده است که شرکت روزنباور دقیقا با‬ ‫مش��کالت آتش نش��ان‌ها در رابطه با تجهیزات فردی آنها آشنا باشد و‬ ‫دائما با محصوالت جدید و به‌روز‌رسانی شده به آتش نشان ها خدمات‬ ‫ارائه کند در واقع ش��رکت روزنب��اور با محصوالتی که درزمینه حفاظت‬ ‫فردی ارائه کرده نش��ان داده اس��ت که دقیقا می داند آتش نشان‌ها چه‬ ‫می خواهند و همان محصول را تولید نموده است‪.‬کاله ‪ ،‬لباس عملیاتی‬ ‫‪ ،‬هود و پوتین های عملیاتی که در این سمینار معرفی شدند ‪ ،‬در همه‬ ‫زمینه‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند و راحت ‪ ،‬با قابلیت مانور باال‬ ‫‪ ،‬امکان پوشیدن سریع و در نهایت ایمنی باال هستند‪.‬‬ ‫بفرمایی�د ب�رای صنایع نفت و گاز و پتروش�یمی و س�ایر‬ ‫صنایع چه خبر های خوبی داشتید؟‬ ‫ خودرویی برای اطفای حریق در مجتمع های صنعتی طراحی شده‬‫است که قابلیت‌های بسیار باالیی دارد‪ .‬از جمله اینکه به مشکالتی که‬ ‫قبال آتش نشان ها برای استفاده آب و کف همزمان داشتند پایان داده‬ ‫اس��ت به این صورت که قبال اگر عملیات ترکیبی بروز می کرد چندین‬ ‫خودرو باید درگیر عملیات می ش��دند ‪ .‬ی��ک خودرو برای خنک کردن‬ ‫مخازن یا محل حریق ‪ ،‬یک خودرو برای کف رسانی و خودروی دیگر‬ ‫برای آب رس��انی و دیگری برای اطفاء بوس��یله پ��ودر و ‪ ...‬هر کدام از‬ ‫این عملیات نیاز به خودرویی متناس��ب با وظیفه داش��ت ‪.‬از بحث تعدد‬ ‫خودروها که بگذریم مدیریت آنها در صحنه عملیات بسیار مشکل است‬ ‫ام��ا در حال حاضر یک خودرو هیدروماتیک با ظرفیت باالی آب ‪ ،‬پودر‬ ‫و ک��ف و با قابلیت اس��تفاده مجزا و همزم��ان از هر بخش اطفاء حریق‬


‫‪41‬‬ ‫نش��انی شد برای بنده شخصا ش��گفت انگیز بود و نشان داد اگر همتی‬ ‫برای پیش��رفت صنعت و دانش آتش‌نشانی در ایران وجود داشته باشد‬ ‫مدیران این بخش حمایت می کنند و حضور خواهند داشت حقیقتا این‬ ‫استقبال باعث دلگرمی برای بنده و همکارانم بود‪.‬‬ ‫در رابطه با آینده هم تمام تالش��مان را م��ی کنیم که بتوانیم به این‬ ‫حرکت ادامه بدهیم‪ .‬چون معتقدیم حتی برداشتن یک قدم در راه ارتقای‬ ‫دانش ایمنی ‪ ،‬آینده روشنی را برای این حرفه و به دنبال آن برای کشور‬ ‫عزیزمان به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫را به کاری آس��ان و سریع برای آتش نشانان حوزه صنعت تبدیل کرده‬ ‫است و می تواند از هر خروجی پمپ‪ ،‬آب یا کف با درصد های مستقل‬ ‫و متفاوت تامین کند‪.‬‬ ‫بفرمایید که از نظر خودتان نقاط ضعف و قوت این سمینار‬ ‫چه بود؟‬ ‫ در مورد نقاط ضعف باید بگویم مباحث س��مینار به زبان انگلیس��ی‬‫ارائ��ه گردید و به دلیل کمبود وقت می بایس��ت ترجمه به صورت هم‬ ‫زم��ان انجام می ش��د ‪ .‬اهل فن می‌دانند که ترجم��ه هم زمان آن هم‬ ‫در مباحث تخصصی کار بس��یار مش��کلی اس��ت وما هم در این بخش‬ ‫مش��کالتی داشتیم ‪ .‬برای جبران این نقص همه مباحث مطرح شده را‬ ‫در یک ‪ DVD‬تقدیم همه مهمانان عزیز کردیم تا در آنان در فرصت‬ ‫کافی بتوانند مطالعه و بررس��ی مجدد انجام دهند دیگر اینکه در دعوت‬ ‫از مهمانان بسیار محدودیت داشتیم ‪ .‬به این صورت که تنها در هر روز‬ ‫صد نفر را می توانستیم دعوت کنیم و البته تعداد مدیران و متخصصان‬ ‫حوزه آتش نشانی کشور بسیار بیشتر از این تعداد است‪ .‬البته ما ظرفیت‬ ‫را ب��ه حدود ‪ 130‬نف��ر در هر روز افزایش دادیم اما نتوانس��تیم پذیرای‬ ‫بس��یاری از عزیزان باشیم که امیدواریم بتوانیم در دوره های بعدی در‬ ‫خدمت ایشان باشیم‪.‬‬ ‫لطفا بفرمایید آیا از نتیجه برگزاری سمینار رضایت دارید‬ ‫و به این کار ادامه خواهید داد؟‬ ‫‪ -‬اس��تقبالی که از این س��مینار توسط دس��ت اندرکاران عرصه آتش‬

‫و کالم آخر ؟‬ ‫ می خواهم از همه دس��ت اندرکاران آتش نشانی شهری و صنعتی‬‫درخواست کنم با توجه به حساسیت تجهیزات و ابزار آالت آتش نشانی‬ ‫در نج��ات ج��ان مردم ‪ ،‬این امکانات را فقط و فقط از کانال رس��می و‬ ‫نمایندگی‌های مجاز تهیه نمایند و به قول یکی از فعاالن معتبر اقتصادی‬ ‫این کش��ور از نیش فروشندگان غیر رس��می پرهیز کنند‪ .‬افراد سود جو‬ ‫ضمن اینکه کاالی مناس��ب را در اختیار مش��تری قرار نمی دهند هیچ‬ ‫گون��ه تعهدی در زمینه نگهداری و خدمات پس از فروش کاال را تعهد‬ ‫نمی کنند‪ .‬افراد سود جو قصد سوء استفاده از اعتماد مشتریان را دارند‬ ‫و برای این کار برنامه‌ریزی می کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت این مدیران آگاه و دلسوز هستند که سازمان خود را به‬ ‫سمت فروشندگان رسمی هدایت می کنند و بهترین نوع محصوالت و‬ ‫خدمات را هم از آنان دریافت می‌نمایند‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪41‬‬


‫‪42‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫گ�زارش همایش‬

‫نخستین همایش ملی‬ ‫ایمنی در انبار و ایمن س�ازی خدمات انبارداری‬

‫موسس��ه ره آوران آفاق صنعت با بیش از ‪ 12‬س��ال تجربه و تخصص در زمینه‬ ‫برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و همایش های تخصصی و کاربردی ‪،‬‬ ‫در ادامه فعالیت های خود در این زمینه‪ ،‬پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش‬ ‫تخصصی " بازرسی انبار و کنترل کیفیت خدمات انبارداری" در سال ‪ 1391‬به عنوان‬ ‫نخستین همایش در سطح کشور که به موضوع انبار پرداخت و به صورت تخصصی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬بزرگترین گردهمایی مدیران‪ ،‬کارشناسان انبار و متخصصین و متولیان‬ ‫حوزه ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست را در قالب نخستین همایش"ایمنی در انبار و‬ ‫ایمن سازی خدمات انباردای"با تکیه بر تجربه سال ها برگزاری دوره های آموزشی‬ ‫تخصصی در زمینه انبار و با همکاری دانشگاه ها‪ ،‬مراکز علمی و متخصصین این‬ ‫حوزه‪ ،‬برنام��ه ریزی نموده و به یاری خداوند در آذر‬ ‫ماه سال جاری برگزار نمود‪.‬‬ ‫از مهمتری��ن اهداف این همایش که بیش از ‪390‬‬ ‫نفر از مدیران و کارشناسان انبار و همچنین مدیران و‬ ‫کارشناسان ایمنی و بهداشت و محیط زیست از سراسر‬ ‫کشور در آن حضور داشتند‪ ،‬بررسی اهمیت نگهداری‪،‬‬ ‫حفاظت و کنترل سرمایه های هر شرکت یا سازمان‬ ‫و نقش ایمنی در حفظ منابع انسانی‪ ،‬مواد‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و کاالهای سرمایه ای هر سازمان بود‪.‬‬ ‫مهمترین نتایجی که در این همایش به‬ ‫دست آمد‪:‬‬ ‫• در رابط��ه ب��ا الزمات‪ ،‬قوانین یا اس��تانداردهای‬ ‫تخصص��ی در زمینه انبار بویژه ایمنی در انبار ضعف‬ ‫مشهودی دیده می شود‪.‬‬ ‫• جای��گاه انبار ب��ه عنوان یک بخ��ش حیاتی و‬ ‫استراتژیک در اکثر سازمانها پذیرفته نشده است‪.‬‬ ‫• در م��وارد بس��یاری کارکنان بخ��ش انبار فاقد‬ ‫تخصص حرفه ای و آموزشهای تخصصی در زمینه‬ ‫کاری هستند‪.‬‬ ‫• فرهن��گ ایمنی در این بخش به طور بایس��ته‬ ‫و شایس��ته وجود ندارد‪ ،‬در این خصوص نبود دانش‬

‫تخصصی ایمنی در انبار و عدم توجه مدیران ارش��د‬ ‫بسیار تأثیر گذار است‪.‬‬ ‫سخنرانان همایش‪:‬‬ ‫دکتر جواد عدل‪ ،‬دبیر علمی همایش (دکترای ایمنی‬ ‫صنعتی از ایمپریال کالج لندن)‬ ‫دکتر شاهین محمدنژاد (مدیرکل ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیست وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت)‬ ‫دکتر محمدکاظم نوری (مدیر ‪ HSE‬ایمیدرو)‬ ‫مهندس محمدرضا یوسفی پور (رییس بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران)‬ ‫دکتر سیدحمید الیق میرحسینی (دکترای مهندسی‬ ‫ساخت و مدیریت عملیات ازناکینگهام انگلستان)‬ ‫مهندس ناصر رهبر (متخصص اطفاء حریق و عضو‬ ‫کمیته های ملی تدوین استانداردهای اطفاء حریق)‬ ‫دکتر رضا غالم نیا (دکترای بهداشت حرفه ای‪ ،‬استاد‬

‫دانشگاه‪ ،‬مشاور و مدرس ایمنی)‬ ‫دکتر بهمن عبدالحمید زاده (مدیر گروه ‪ HSE‬دانشگاه صنعتی شریف)‬ ‫مهندس شهرام غالمی (مشاور و مدرس انبار و سیستم های مکانیزه انبارداری)‬ ‫مهندس محمود بشیری نسب (مدیر پروژه بازنگری و تدوین دستورالعمل های‬ ‫‪ HSE‬در وزارت نفت)‬ ‫دکتر شهناز باکند ( نماینده مرکز تحقیقات بهداشت کار)‬ ‫دکتر غالمعباس شیرالی (عضو آزمایشگاه نوآوری در حوزه رزیلینس اروپا)‬ ‫کارگاه های تخصصی همایش عبارتند از‪:‬‬ ‫کارگاه تخصصی رفتار شناسی حریق در حوادث انبار‬ ‫کارگاه تخصصی عالیم‪ ،‬کدها و شناسه های ایمنی‬ ‫و بهداشت در انبار‬ ‫کارگاه تخصصی ارزیابی سیس��تماتیک ریس��ک‬ ‫با اس��تفاده از مدل تشدید کارکرد مبتنی بر رویکرد‬ ‫مهندس رزیلینس‬ ‫کارگاه تخصصی تخلیه و بارگیری مواد سنگین و‬ ‫کاالهای فوق سنگین‬ ‫برنامه های جنبی همایش‪:‬‬ ‫‪ -1‬رونمایی از آخرین کتابی که در زمینه انبار چاپ‬ ‫شده است با عنوان ‪ :‬طراحی و مدیریت سیستم کنترل‬ ‫و تجهیزات انبارداری‬ ‫‪ -2‬سخنرانی های ‪ 3‬دقیقه ای‪ :‬فرم هایی در اختیار‬ ‫هر یک از شرکت کنندگان قرار داده شده بود که طی‬ ‫آن می توانستند به معرفی حادثه ای که در انبار سازمان‬ ‫خود با آن مواجه شده بودند یا تجربه ای که در رابطه‬ ‫با مدیریت یا پیشگیری حوادث انبار در سازمان خود‬ ‫داشته اند‪ ،‬بپردازند‪.‬‬ ‫‪ -3‬یک��ی از برنامه ه��ای این همایش اختصاص‬ ‫وقت پرس��ش و پاس��خ برای شرکت کنندگان پس‬ ‫از هر سخنرانی بود‪ .‬به این ترتیب شرکت کنندگان‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬


‫فریبرز قاسمی‬ ‫دبیر اجرایی و رییس شورای سیاستگذاری‬

‫‪43‬‬

‫شرکتهای معادن‪ ،‬شرکتهای تهویه مطبوع‪ ،‬کارخانجات رنگ‪ ،‬کارخانجات قطعات‬ ‫خودرو‪ ،‬شرکت ملی نفت‪ ،‬شرکتهای آرایشی و بهداشتی‪ ،‬شرکتهای صنایع شیمیایی‬ ‫‪ ،‬ادراه کل بنادر و دریانوردی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬شرکتهای مشاور مهندسی ‪ ،‬شرکتهای‬ ‫خودروسازی‪ ،‬شرکتهای مهندسی مشاور (نفت و گاز)‪ ،‬شرکتهای بازرگانی‪ ،‬شرکتهای‬ ‫الستیک سازی‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬شرکت ملی گاز‪ ،‬شرکت انبارهای عمومی‬ ‫و خدمات گمرکی ایران‪ ،‬شرکتهای فوالد‪ ،‬شرکت شهرکهای صنعتی‪ ،‬شرکت واگن‬ ‫س��ازی ‪ ،‬صنایع چوب و کاغذ‪ ،‬س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬صنایع مس‪ ،‬شرکتهای‬ ‫چاپ‪ ،‬ش��رکت آب و فاضالب روستایی‪ ،‬شهرداریها‪ ،‬سازمان پیشگیری و مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬شرکتهای کامپیوتری‪ ،‬شرکتهای قفسه بندی کاال‪ ،‬شرکتهای ساختمانی‪،‬‬ ‫سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی‪ ،‬فروشگاه ها زنجیره ای ‪ ،‬شرکتهای لجستیک‪،‬‬ ‫بیمارستانها‪ ،‬صنایع سلولزی‬ ‫امیدوارم به یاری خداوند برگزاری این همایش در بهبود نگرش به این بخش مهم‬ ‫و تبیین اهمیت آن مؤثر و شروعی باشد برای شناخت بیشتر ارتقای جایگاه متولیان‬ ‫بخش انبار در همه سازمان ها‪ .‬به امید آن روز‪...‬‬ ‫سؤاالت خود را از سخنران مربوطه در هر حوزه مطرح و پاسخ های الزم را دریافت‬ ‫می نمودند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حضور نمایندگان مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی (محک)‬ ‫گواهینامه همایش‪:‬‬ ‫نخس��تین همای��ش ایمنی در انبار و ایمن س��ازی خدمات انب��ارداری عالوه بر‬ ‫اخذ مجوز از معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬تأیید‬ ‫صالحیت ارایه گواهینامه بین المللی توس��ط ش��رکت ‪ IMQ‬ایتالیا را نیز دارا بود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب به ش��رکت کنندگان در همایش گواهینام��ه بین المللی مورد تأیید‬ ‫‪ ACADEMYIMQ‬ایتالیا اعطا شد‪.‬‬ ‫حامیان همایش‪:‬‬ ‫وزارت صنعت و معدن و تجارت‪ ،‬سازمان ایمیدرو‪ ،‬دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬دانشگاه‬ ‫شیراز‪ ،‬شرکت راک مشبک تهران‪ ،‬انجمن علمی بهداشت کار ایران‪ ،‬مرکز تحقیقات‬ ‫علوم بهداشتی‪ ،‬مرکز تحقیقات بهداشت کار و نشریه حریق‪.‬‬ ‫گروه ها و صنایع شرکت کننده در همایش‪:‬‬ ‫شرکتهای برق و نیروگاه ‪ ،‬کارخانجات صنایع غذایی‪ ،‬شرکت های پخش‪ ،‬شرکت‬ ‫های داروس��ازی‪ ،‬شرکتهای پتروشیمی‪ ،‬شرکتهای ارتباطات‪ ،‬کارخانجات سیمان‪،‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪43‬‬


‫‪44‬‬

‫اخبار تخصصی‬

‫نــوآوري هاي صنعــــت آتش نشـــــانی‬

‫‪Community News‬‬ ‫‪e‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬

‫‪z‬‬

‫‪a‬‬

‫‪g‬‬

‫‪a‬‬

‫‪m‬‬

‫‪e‬‬

‫‪r‬‬

‫‪i‬‬

‫جلسه شوراي راهبردي انجمن جامعه ايمن‬

‫ششمين جلسه شوراي راهبردي انجمن جامعه ايمن در تاريخ ‪1392/11/9‬‬ ‫در مکان دبيرخانه انجمن با حضور مهندس علي شمس قائم مقام مديرعامل‬ ‫ودبيرشوراي سياستگذاري جامعه ايمن کشور ‪ ،‬دکتر محسن خسروي رييس‬ ‫کميته علمي و آموزشي ‪ ،‬مهندس منصور دارابي رييس کميته تداوم و عضويت‬ ‫‪ ،‬مهندس محسن بهبودي نژاد بازرس فني ‪ ،‬خانم مهندس الهام دهقان دبير‬ ‫کميته راهبري جامعه ايمن ش��هرهاي انديش��ه و ميبد‪ ،‬مهندس محمدرضا‬ ‫نهاوندي نماينده و مشاور طرح جامعه ايمن درکالنشهر مشهدمقدس‪ ،‬مهندس‬ ‫محمد جعفرنژاد مدير اداري انجمن و خانم مهندس ليال کريمي کارش��ناس‬ ‫‪ HSE‬برگزار گرديد‪.‬‬ ‫بدوا» علي شمس ضمن خيرمقدم به مدعوين و گزارشي از پيشرفت پروژه‬ ‫جامعه ايمن در سطح ملي ارائه نمود و سپس ازنماينده انجمن جامعه ايمن در‬ ‫کالنشهر مش��هد مقدس درخواست نمود گزارشي در خصوص اجراي پروژه‬ ‫جامعه ايمن در منطقه ‪ 1‬مشهد مقدس راارايه نمايند‪ .‬مهندس نهاوندي اعالم‬ ‫نمود ‪،‬ازمرداد ماه سال ‪ 1391‬طرح جامعه ايمن در منطقه ‪ 1‬کالنشهر مشهد‬ ‫بصورت پايلوت باپشتيباني وحمايت آقاي مهندس باغبان نژاد مدير ساماندهي‬ ‫و مهندس��ي بحران شهرداري مشهد به اجراء گذاشته شد و دبيرخانه شوراي‬ ‫راهبردي جامعه ايمن کالنشهر مشهد مقدس تشکيل شد ‪ ،‬در حال حاضر‪31‬‬ ‫نفر از مديران بخش��ي وبين بخش��ي عضو اين شورا هستند‪ ،.‬کميته راهبري‬ ‫جامعه ايمن منطقه ‪ 1‬مشهد داراي هشت کارگروه مي باشد که رييس و نائب‬ ‫رييس آن نيز مش��خص ش��ده است‪ .‬شرح وظايف از رييس کميته راهبري تا‬ ‫کارگروه هاي تخصصي حوادث مشخص شده است‪ .‬هم چنين ‪ 500‬گزارش‬ ‫از اطالعات حوادث تهيه شده که در واقع ‪ 85‬تا ‪ 90‬درصد اطالعات تکميل‬ ‫شده که با تکميل مابقي اطالعات منطقه ‪ 1‬کالنشهر مشهد آمادگي الحاق به‬ ‫شبکه جهاني جوامع ايمن را خواهد داشت و ان شاءا‪ ...‬تا اکتبر سال ‪ 2014‬ضمن‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫الحاق منطقه ‪ 1‬به شبکه جهاني جوامع ايمن باحضور نمايندگان دفتر مرکزي‬ ‫سازمان جهاني بهداشت (‪ )who‬درامورجامعه ايمن ‪،‬منطقه ثامن الحج مشهد‬ ‫نيز سايت ويزيت وپروژه جامعه ايمن درآن منطقه عملياتي واجرايي مي شود‪.‬‬ ‫خانم مهندس دهقان دبير کميته راهبري جامعه ايمن شهر انديشه و ميبد‬ ‫اعالم کردند که در شهر انديشه در سال ‪ 1392‬با تمهيدات وآموزش خانه به‬ ‫خانه هيچ گونه مرگ و مير ناش��ي از گاز موکسيد کربن (مرگهاي خاموش )‬ ‫گزارش نش��ده اس��ت‪ .‬هم چنين به همت مسئولين جامعه ايمن شهر انديشه‬ ‫جلسات روانشناسي با حضور روانشناسان در باب بعد هاي آسيب هاي اجتماعي‬ ‫برگزار مي گردد که باعث کاهش آمار خودکشي در اين شهر گشته است‪ .‬در‬ ‫ادامه خانم مهندس دهقان اطالع دادند که براي شهر ميبد مجوز اجراي پروژه‬ ‫جامعه ايمن از شوراي اسالمي شهر ميبد اخذ گرديده و انشاء اهلل در اوايل ماه‬ ‫اسفند دبيرخانه کميته راهبري جامعه ايمن شهر ميبد راه اندازي وپروژه جامعه‬ ‫ايمن باپشتيباني وراهنمايي انجمن جامعه ايمن اجرايي مي گردد‪.‬‬ ‫مهندس بهبودي نژاد بازرس فني کارگروه پيش��گيري از مرگهاي خاموش‬ ‫ناشي از گاز ‪ co‬اعالم نمود متاسفانه به علت برودت هوا و عدم رعايت نکات‬ ‫ايمني لوازم گازس��وز حوادث ناشي از مرگ خاموش اخيرا» مشاهده گرديده‪.،‬‬ ‫هم چنين حوادث ناش��ي از برق گرفتگي به علت اس��تفاده از سيم هاي غير‬ ‫استاندارد در ساخت و ساز ساختمان و هم چنين توليدات الکتريکي نا مناسب‬ ‫و فاقد استاندارد افزايش يافته است‪.‬‬ ‫درپايان نشست به پاس تالش و جديت خانم مهندس دهقان در پيشگيري‬ ‫از حوادث و سوانح لوح تقدير به ايشان اعطا گرديد‪.‬‬

‫‪f‬‬


‫با تالش آتش نشانان ‪ 5‬ایستگاه انجام شد؛‬

‫خارج کردن ده ها سیلندر گاز مایع در‬ ‫آتش سوزی مغازه مصالح فروشی‬ ‫آتش نشانان با مهار و اطفای سریع آتش سوزی‬ ‫یک مغازه مصالح فروشی درغرب تهران از بروز‬ ‫انفجارده ها سیلندر گاز مایع جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار پایگاه خبری ‪ ،125‬وقوع‬ ‫این حادثه س��اعت‪ 14:16‬دقیقه روز گذش��ته به‬ ‫س��امانه ‪ 125‬اطالع داده ش��د که ب��ا هماهنگی‬ ‫ستاد فرماندهی آتش‌نشانی بالفاصله آتش‌نشانان‬ ‫ایستگاههای ‪ 77 ،10 ،55 ،102‬وهمچنین گروه‬ ‫ام��داد ونجات ‪ 3‬این س��ازمان به بلوار اش��رفی‬ ‫اصفهانی‪ ،‬باالتر از مرزداران رهسپار شدند‪.‬‬ ‫محمود شادکی مدیر منطقه ‪ 2‬عملیات سازمان‬ ‫آتش نش��انی تهران که در مح��ل حادثه حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬دراین حادثه یک باب فروش��گاه‬

‫به مبارزه با ش��عله های آتش پرداخته و همزمان‬ ‫گروه نجات نیز به جستجوی محبوسین احتمالی‬ ‫در داخل س��اختمان مشغول شدند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مجاورت مغازه مصالح فروشی‪ ،‬آشپزخانه یک‬ ‫رس��توران قرار داشت که شعله های آتش به این‬ ‫مکان هم سرایت کرده بود‪.‬‬ ‫مدیر عملیات منطقه ‪ 2‬س��ازمان در ادامه ابراز‬ ‫داش��ت‪ :‬نیروهای عملیاتی با مهار س��ریع آتش‪،‬‬ ‫از انفجار س��یلندر های گاز مایع جلوگیری کرده‬ ‫وتعداد‪ 47‬دستگاه سیلندر ‪ 11‬کیلویی گاز مایع را‬ ‫از محل آتش سوزی خارج کردند‪.‬‬ ‫وی م��دت عملیات آتش نش��انان برای مهار‪،‬‬ ‫اطف��ای کامل این آتش س��وزی و همچنین لکه‬

‫مصالح ساختمان و آهن آالت به متراژ ‪ 100‬متر‬ ‫مربع دچار آتش س��وزی ش��د که هنگام رسیدن‬ ‫آتش نش��انان به محل‪ ،‬شعله های آتش از دهانه‬ ‫مغازه به بیرون زبانه می کشید ودود ناشی از آن‬ ‫نیز از فواصل دور کامال مشهود بود‪.‬‬ ‫ش��ادکی افزود‪ :‬نیروهای آتش نش��انی پس از‬ ‫قط��ع کامل ب��رق و گاز‪ ،‬به خاموش کردن آتش‬ ‫پرداختند که به علت وس��عت آتش سوزی و دود‬ ‫زیاد بالفاصله درخواست تجهیزات بیشتر از جمله‬ ‫دستگاه تنفسی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که آتش نشانان از چند ناحیه‬

‫گیری آن حدود دو ساعت ذکر کرد و خاطر نشان‬ ‫س��اخت‪ :‬در جریان این آتش سوزی خوشبختانه‬ ‫به هیچ کس آس��یب جانی نرس��ید وکارشناسان‬ ‫آتش نشانی هم اکنون علت بروز آن را در دست‬ ‫بررسی دارند‪.‬‬ ‫مدیر عملیات منطقه ‪ 2‬س��ازمان آتش نش��انی‬ ‫تهران از شهروندان خواست در هنگام وقوع حادثه‬ ‫و آتش سوزی به منظور تسهیل در امدادرسانی و‬ ‫پیشگیری از وقوع حوادث برای آنان از تجمع در‬ ‫اطراف محل حادثه جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫منبع‪tehran.ir.125 :‬‬

‫بازدید ایمنی از‬ ‫مدرسه ابتدایی‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫آتش نش�انان ایس�تگاه ‪ 68‬با بازدید‬ ‫ایمن�ی از مدرس�ه ابتدائی ش�هدای‬ ‫پاسدار‪ ،‬اصول اولیه ایمنی را به دانش‬ ‫آموزان و معلمان این مدرسه آموزش‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش خبرن�گار پای�گاه خبری‬ ‫‪ ،125‬ب�ه گفته محمود کبودبند رئیس‬ ‫ایس�تگاه ‪ 68‬آت�ش نش�انی ته�ران‪،‬‬ ‫پرس�نل ایستگاه پس از بازدید ایمنی‬ ‫از مدرس�ه و به منظور آشنایی دانش‬ ‫آم�وزان و معلمان‪ ،‬با تش�کیل کالس‬ ‫آموزش ایمن�ی‪ ،‬کار با خاموش کننده‬ ‫دس�تی و همچنی�ن ن�کات ایمنی را‬ ‫آموزش دادند‪.‬‬ ‫در ای�ن برنام�ه‪ ،‬تمامی دس�تورات و‬ ‫دس�تورالعمل ه�ای ایمن�ی الزم ب�ه‬ ‫مسئولین این مدرسه ارائه شد‪.‬‬ ‫منبع‪tehran.ir.125 :‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪45‬‬


‫‪46‬‬

‫اخبار تخصصی‬

‫نــوآوري هاي صنعــــت آتش نشـــــانی‬

‫‪Community News‬‬ ‫‪e‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬

‫‪z‬‬

‫‪a‬‬

‫‪g‬‬

‫‪a‬‬

‫‪m‬‬

‫‪e‬‬

‫‪r‬‬

‫‪i‬‬

‫‪f‬‬

‫برگزاری کارگاه دو روزه سیستم های ایمنی وحفاظت از حریق‬

‫کارگاه آموزشی شناخت و کاربرد سیستم های‬ ‫ایمنی و حفاظت از حریق برای بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫از پرسنل و کارشناسان اداری‪،‬خدماتی و درمانی‬ ‫بیمارستان امام خمینی ره اهواز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری س��پنا ‪ /‬احمد عامری ‪:‬‬ ‫در ای��ن کارگاه دو روزه که بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر از‬ ‫پرس��نل و کارشناسان اداری‪،‬خدماتی و درمانی‬ ‫بیمارس��تان امام خمینی ره اهواز حضور داشتند‬ ‫مدرس��ین و آتش نش��انان مج��رب و با تجربه‬ ‫س��ازمان آتش نش��انی به ارائه آخرین تجارب‬

‫‪ ،‬یافته ها و مباحث علمی در زمینه ش��ناخت و‬ ‫کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه ضرورت ایمنی و آتش نش��انی‬ ‫در بیمارس��تانها به عن��وان یکی از هفت محور‬ ‫حاکمیت بالینی و همچنین اهمیت امر آموزش‬ ‫بر طبق استاندارهای اعتباربخشی ‪ ،‬واحد ایمنی‬ ‫و بهداش��ت حرفه ای با همکاری واحد خدمات‬ ‫بیمارستان امام مینی (ره) اهواز اقدام به برگزاری‬ ‫کارگاه دو روزه آموزشی ایمنی و آتش نشانی به‬

‫صورت تئوری و عملی نموده است‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این کارگاه با موضوعات‬ ‫راههای س��رایت آتش ‪ ،‬انواع آتش س��وزی و‬ ‫روش��های مقابله با آن ‪ ،‬نحوه استفاده صحیح‬ ‫از خاموش کننده های دس��تی ‪ ،‬نحوه برخورد‬ ‫صحیح با حوادث و آتش سوزیها ‪ ،‬ایمنی دربرق‬ ‫آشنا ش��دند‪ .‬همچنین شرکت کنندگان پس از‬ ‫کالس تئوری‪ ،‬بصورت عملی توس��ط خاموش‬ ‫کننده های دستی اطفای انواع آتش سوزیها را‬ ‫تمرین نمودند‪.‬‬ ‫هم��کاری های آموزش��ی بیمارس��تان امام‬ ‫خمینی ره اهواز در زمینه های ش��غلی و بهبود‬ ‫کیفی��ت به ارائ��ه کیفیت مطلوب آموزش��ی و‬ ‫درمانی در اس��تان منجر شده است تا آنجا که‬ ‫تقریبا هر هفته یک دوره آموزشی تخصصی به‬ ‫پرس��نل و کارشناسان این مرکز ارائه می شود‬ ‫و ارائه مطلوب این اموزش ها رضایت اکثریت‬ ‫کارکنان و ارباب رجوع را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫این کارگاه که در تاالر همایش های ش��هید‬ ‫دکتر رهنمون برگزار گردید با استقبال بی نظیر‬ ‫کارکنان بیمارستان مواجه شد که این خود دلیل‬ ‫بر ارزش نهادن به س�لامت و ایمنی پرسنل و‬ ‫بیماران می باشد ‪.‬منبع‪spna.ir :‬‬

‫چراغ های ال ای دی ‪ATEX‬سری ‪650-HT‬‬ ‫س��ری چراغ قوه پیش��انی ‪،ATEX LED‬‬ ‫ب��رای عملیات هایی ك��ه درآن نورافکنی‪ ،‬بدون‬ ‫دخالت دست ضروری است‪ ،‬مخصوص ٌا در جایی‬ ‫که دسترس��ی به محل سخت است و نیازبه باال‬ ‫رفتن یا سينه خيز رفتن است‪ ،‬کامال مناسب می‬ ‫باشد‪ .‬شركت ‪ ،ATEX‬ايمني استفاده از آنها را‬ ‫در مناط��ق خط��رزون ‪ 1‬و ‪ 2‬و مدل ‪650-HT‬‬ ‫را نيز براي اس��تفاده در منطقه ي خطرزون صفر‬ ‫تایید کرده است‪.‬‬ ‫چراغ قوه پیشانی ‪ 650-HT‬توسط ‪Baseefa‬‬ ‫(صادرکننده گواهي تایید تجهيزات ضدانفجار در‬ ‫انگلستان) برای اس��تفاده در اماکن قابل انفجار‬ ‫مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اين چراغ از مواد ترموپالستیک بسيار فشرده‪،‬‬ ‫بادوام و بسيار مستحکم ساخته شده كه در برابر‬

‫مواد شيميايي مقاوم و بدون خطر الكترواستاتيك‬ ‫ب��وده و لنز پلي كربنات نش��كن روی آن نصب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چراغ ق��وه های پیش��انی ‪،ATEX LED‬‬ ‫دارای عم��ر طوالن��ي‪« ،‬نورقابل تنظیم» و منبع‬ ‫نور پرقدرت ‪ ،LED‬هستند‪.‬‬ ‫این چراغ ها دارای بند پارچه اي جداش��ونده و‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫قابل تنظيم است و این قابلیت را ایجاد می کند‬ ‫که چراغ قوه مدتی طوالنی به راحتی روی س��ر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همچنين بند کشی سیلیکونی‪ ،‬براي ‪650-HT‬‬ ‫تعبيه ش��ده كه به راحتي تميز مي شود و امکان‬ ‫بس��ته ش��دن چراغ قوه پیشانی بند را به كاله‬ ‫هاي ايمنی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مشخصات فني‬ ‫• پرت��و نورنقطه ای فوق العاده قوی ‪LED‬‬ ‫(تقريب ٌا ‪:)22o‬‬ ‫حداکثر شدت نور در ‪1‬متر ‪ ،lux 493‬در‪2.5‬متر‬ ‫‪lux 67‬‬ ‫• پرتو پرنور با زاویه وسيع (تقريب ٌا ‪)100o‬‬ ‫حداکثر ش��دت نور در‪1‬مت��ر ‪ ،lux 32‬در‪2.5‬‬ ‫متر ‪lux 8‬‬


‫پرسشنامه ای برای آتش نشانان‬ ‫در سال ‪2014‬‬

‫وب س��ایت ‪Fire Product Search‬‬ ‫درح��ال گردآوری پرسش��نامه ای ب��رای آتش‬ ‫نشانان می باشد تا بدین وسیله جنبه های متعدد‬ ‫زندگی آنها را به عنوان یک آتش نش��ان بررسی‬ ‫کن��د‪ ،‬و تجرب��ه ها و دیدگاه ه��ای متفاوت را با‬ ‫خدمات آتش نش��انی بین المللی در سال ‪2014‬‬ ‫مورد مقایسه قرار دهد‪.‬‬ ‫اگر درحال حاضر یک آتش نشان هستید یا به‬ ‫تازگی از شغل آتش نش��انی بازنشسته شده اید‪،‬‬ ‫این سایت از شما برای شرکت در پرسشنامه آتش‬ ‫نشان سال ‪ 2014‬دعوت کرده و از شما می خواهد‬ ‫که به ‪ 9‬سوال پاسخ دهید‪.‬‬ ‫پاس��خ های ش��ما در گزارش��ی که توسط وب‬ ‫سایت ‪ Fire Product Search‬منتشر می‬ ‫ش��ود‪ ،‬استفاده می ش��ود وبا توجه به پاسخ های‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬آتش نش��ان ها را در مناطق مختلف‬ ‫دنیا مقایس��ه می کند‪ .‬مث�لا آیا بین ادارات آتش‬ ‫نشانی توکیو و مکزیکو سیتی تفاوت های عمده‬ ‫ای وجود دارد؟ آیا آتش نش��انی در توکیو مشابه‬ ‫آتش نش��انی درشهر لندن می باشد؟ اندازه شهر‬ ‫و جغرافیای ش��هر چگونه بر نظرات و تجربه ها‬ ‫در شغل آتش نش��انی تاثیر می گذارد؟ مسولين‬ ‫س��ایت می گوين��د‪« :‬ما امید داری��م بتوانیم این‬ ‫نوع س��واالت و س��واالتی از این قبیل را در این‬ ‫پرسشنامه پاسخ دهیم»‪.‬‬ ‫پرسشنامه آتش نشان ها در سال ‪2014‬‬ ‫چرا آتش نشان شدید؟‬ ‫بهترین چیز در شغل آتش نشانی چیست ؟‬ ‫بدترین چیز در شغل آتش نشانی چیست ؟‬ ‫پرچالش ترین لحظه شما در شغل آتش نشانی‬

‫چه بود ؟‬ ‫برای کسی که می خواهد یک آتش نشان شود‬ ‫چه توصیه ای دارید ؟‬ ‫آیا اداره ش��ما با سایر خدمات فوری در صحنه‬ ‫حوادث به خوبی همکاری می کند ‪ ،‬چگونه می‬ ‫توان این همکاری را بهبود بخشید ؟‬ ‫برای این که یک آتش نش��ان ش��وید‪ ،‬به چه‬ ‫چیزی نیاز دارید ؟ جدای از آموزش های رسمی‬ ‫‪ ،‬باید چه ارزش ها و ویژگی هایی داشته باشید ؟‬ ‫آیا مه��ارت جدیدی وج��ود دارد که به تازگی‬ ‫آموخت��ه ای��د و اکنون بخش مهم��ی از خدمات‬ ‫نجات و حریق محسوب شود ؟‬ ‫عجیب ترین و خنده دارترین تجربه ای که تا‬ ‫به حال به عنوان آتش نش��ان با آن مواجه ش��ده‬ ‫اید چیست ؟‬ ‫ب��رای تکمي��ل پرسش��نامه ب��ه س��ايت‬ ‫‪ fireproductsearch.com‬مراجع��ه‬ ‫کنی��د و ب��رروی گزين��ه‪Firefighter 2014‬‬ ‫‪ Questionnaire‬کليک کنید‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬می توانید از طريق‬ ‫ایمیل ‪Robert@fireproductsearch.‬‬ ‫‪ com‬با رابرت اسپورتماس بگیرید‪.‬‬ ‫تیم مسولین سایت اعالم کردند‪« :‬ما مشتاقانه‬ ‫منتظر پاس��خ های شما هستیم و از کلیه شرکت‬ ‫کنندگان سپاسگذاریم‪ .‬پاسخ های شما محرمانه‬ ‫می مانند‪ .‬کلیه اطالعات شخصی به دست آمده‬ ‫از این پرسشنامه صرفا برای جمع آوری داده های‬ ‫ناشناس استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ فرد‪،‬‬ ‫سازمان یا سایر تیم ها قرار نخواهد گرفت ‪.‬‬ ‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫سیس�تم اعالن حریق‬ ‫س�ایت رادار فرودگاه‬ ‫گ�رگان نص�ب و راه‬ ‫اندازی شد‬

‫گرگان ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫استان گلس�تان از نصب و راه اندازی‬ ‫سیس�تم اعلان حریق س�ایت رادار‬ ‫درازنو فرودگاه گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫تیم�ور امیری روز چهارش�نبه گفت‪:‬‬ ‫سیس�تم اعالن حریق س�ایت رادار با‬ ‫اعتب�اری بالغ بر ‪ 50‬میلی�ون ریال از‬ ‫محل اعتبارات ش�رکت فرودگاه های‬ ‫کشور نصب شد‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬کار نص�ب و راه ان�دازی‬ ‫این سیس�تم در مدت سه روز توسط‬ ‫مهندس�ان اداره الکترونیک فرودگاه‬ ‫گرگان صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬این اقدام با ه�دف ارتقاء‬ ‫ایمنی و جلوگیری از حوادث احتمالی‬ ‫در سایت رادار درازنو انجام شده است‪.‬‬ ‫س�ایت رادار درازن�و در ارتفاع ‪2700‬‬ ‫مت�ری س�طح دری�ا و در منطق�ه‬ ‫کوهستانی جنوب گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫اس�تان گلستان دارای دو فرودگاه در‬ ‫گرگان و کالله است‪.‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪47‬‬


‫‪48‬‬

‫اخبار تخصصی‬

‫نــوآوري هاي صنعــــت آتش نشـــــانی‬

‫‪Community News‬‬ ‫‪e‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬

‫‪z‬‬

‫‪a‬‬

‫‪g‬‬

‫‪a‬‬

‫‪m‬‬

‫‪e‬‬

‫‪r‬‬

‫‪i‬‬

‫حریق پژو ‪ 405‬در پارکینگ ساختمان‬

‫س��ید جالل ملکی‪ ،‬سخنگوی سازمان آتش‬ ‫نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این‬ ‫باره گفت‪ :‬به دنبال اعالم یک مورد حریق منزل‬ ‫مسکونی در ساعت ‪ 1:12‬بامداد روز چهارشنبه‬ ‫به آدرس بزرگراه نواب‪ ،‬خیابان جوانمرد س��تاد‬ ‫فرماندهی آتش نش��انی ایستگاه های ‪ 5‬و ‪52‬‬ ‫را به محل حادثه که یک س��اختمان پنج طبقه‬ ‫مسکونی بود‪ ،‬اعزام کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از حضور آتش نش��انان در‬

‫محل مش��اهده شد که یک دس��تگاه سواری‬ ‫‪ 405‬در قسمت پارکینگ این ساختمان به علت‬ ‫نامعلومی دچار حریق شده و شعله های آتش به‬ ‫یک دستگاه سواری پراید نیز سرایت کرده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه پارکینگ‬ ‫این س��اختمان مملو از قطع��ات و لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��عله های آتش در‬ ‫حال سرایت به طبقات فوقانی بود؛ همچنین دود‬

‫زیادی طبقات این ساختمان را در بر گرفته بود‪.‬‬ ‫ملکی با اشاره به محبوس شدن هفت تن از‬ ‫ساکنان این ساختمان در میان دود و شعله های‬ ‫آتش‪ ،‬افزود‪ :‬س��ه تن از س��اکنان که یک مادر‬ ‫و دو فرزندش بودند‪ ،‬در اقدامی هوش��مندانه به‬ ‫پشت بام رفته و از طریق خانه همسایه‪ ،‬خود را‬ ‫نجات داده بودند‪ .‬اما چهار تن دیگر از ساکنان‬ ‫دیگر ش��امل س��ه زن و یک مرد میانس��ال در‬ ‫طبقات محبوس شده بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اقدام آتش نش��انان برای‬ ‫نجات این افراد و اطفای حریق‪ ،‬خاطر نش��ان‬ ‫کرد‪ :‬یک گروه از آتش نش��انان با اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات مربوط��ه‪ ،‬این چهار تن را به فضای‬ ‫باز منتقل کردند و گروه دیگر نیز ش��عله های‬ ‫آتش در این خودروی س��واری را به طور کامل‬ ‫مهار و اطفا کردند‪.‬‬ ‫س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه علت این‬ ‫حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی‬ ‫در دست بررسی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬آتش نشانان‬ ‫پس از انجام عملیات تخلیه دود‪ ،‬در ساعت ‪2:16‬‬ ‫به عملیات خود خاتمه دادند‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬سيمرغ‬

‫حریق گسترده در مجموعه آبی مشهد‬ ‫معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات شهرداری مشهد از وقوع حریق‬ ‫در یکی از مجموعه‌های آبی در حال ساخت واقع در جاده مشهد شاندیز خبر داد‪.‬‬ ‫مسعود ظهوریان در گفت‌و‌گو با ایسنا‪ ،‬در مورد جزییات این حریق گفت‪ :‬ظهر‬ ‫روز جمعه حوالی س��اعت ‪ 12‬وقوع این حریق به س��امانه ‪ 125‬مشهد گزارش‬ ‫ش��د که با توجه به گس��تردگی آتش بیش از ‪ 100‬آتش‌نشان از ‪ 20‬ایستگاه با‬ ‫خودروی سنگین با نردبان به محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد به خاطر دیر‬ ‫اطالع دادن به سامانه ‪ 125‬شعله‌های آتش در حال سرایت به کل مجموعه بودند‬ ‫که آتش‌نشانان با شناسایی کانون‌های آتش‌سوزی‪ ،‬آن را مهار و اطفاء کردند‪.‬‬ ‫معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات شهرداری مشهد در مورد نحوه‬ ‫پایان این عملیات خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از ایمن‌س��ازی محل و انجام عملیات‬ ‫لکه‌گیری این اقدام در ساعت ‪ 15‬و ‪ 11‬دقیقه به پایان رسید‪.‬‬ ‫ظهوریان ادامه داد‪ :‬حادثه هیچ مصدومی نداش��ت اما با توجه به گس��تردگی‬ ‫آتش‌سوزی علت آن پس از اظهارنظر کارشناسان مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‪irankhabar:‬‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫‪f‬‬


‫مجموعه ي جديدي از تجهيزات تجسس و نجات‬ ‫بيس��ت و چه��ارم آوريل ‪ ،2013‬ب��د ترين روز‬ ‫در تاريخ صنعت پوش��اك بنگالدش بود‪ :‬زمانيكه‬ ‫س��اختمان رانا پالزا در داكا فرو ريخت‪ 1129 ،‬نفر‬ ‫كشته شدند‪.‬‬ ‫در چنين موقعيتي‪ ،‬زمان‪ ،‬هميش��ه براي نجات‬ ‫قربانيان گرانبها است و تيم هاي ‪ USAR‬بايد به‬ ‫سرعت و بطور مؤثر عمل كنند‪ .‬مجموعه ي جديد‬ ‫ونواورانه تجهيزات تجسس و نجات ‪،LEADER‬‬ ‫به تيم هاي ‪ USAR‬در سرتاس��ر جهان كمك‬ ‫مي كند‪ ،‬در زمان كمتري زندگي هاي بيش��تري‬ ‫را نجات دهند‪.‬‬ ‫مجموعه جديد تجهيزات تجسس و نجات!‬ ‫شركت ‪ LEADER‬مفتخر است نسل جديدي‬ ‫از تجهيزات تجس��س و نجات را معرفي كند كه‬ ‫توسط کارشناسان تجسس فني براي کارشناسان‬ ‫تجسس فني طراحي شده است‪ .‬اين محصوالت‬ ‫مبتكرانه‪ ،‬به علت داشتن وزن سبک‪ ،‬ارگونوميك‬ ‫و مؤثر بزرگترين مزيت را در تمام مراحل تجسس‬ ‫(فوري‪ ،‬اوليه و ثانويه) دارا هستند‪.‬‬ ‫اين مجموعه تجهيزات تا حد زیادی پیشرفته‬ ‫تر ش��ده اند‪ ،‬جدید ترین و پیشرفته ترین کارایی‬ ‫و قابلي��ت اطمينان را هنگام عمليات تجس��س و‬ ‫نجات ارائه مي كنند‪ .‬قربانيان را آسانتر‪ ،‬سريعتر‪ ،‬و‬ ‫ایمن تر پيدا كنيد‪.‬‬ ‫تجهيزات تجسس ‪LEADER‬‬ ‫دستگاه زنده ياب بي سيم تجسس ‪،LEADER‬‬ ‫در عمليات هاي نجات جهت پیدا کردن موقعيت‬ ‫قربانيان مدفون شده در ساختمان هاي فرو ريخته‬ ‫و محل یابی آنها استفاده می شود‪ .‬دستگاه های‬ ‫تجس��س ‪ ،LEADER‬كمترين ل��رزش ها را‬ ‫به وس��يله ي تبديل مؤثر كل س��اختمان به يك‬ ‫ميكروفون عظيم‪ ،‬كشف و به دقت نقطه يابي مي‬ ‫كند‪ .‬وسایل تجس��س ‪ ،LEADER‬با معرفي‬ ‫سه حسگر بي سيم با برد بيش از ‪ 100‬متر (‪328‬‬ ‫اينچ) و گزينه ي ديگر سه حسگر سيمي‪ ،‬قابليت‬ ‫انعطاف پذيري‪ ،‬كيفيت صدا و انتش��ار صدای بي‬ ‫نظير را ارائه مي دهد‪.‬‬ ‫تجهيزات تجس��س ‪ ،LEADER‬با جعبه ي‬ ‫كنترل بسيار سبک و فشرده كه دارای صفحه ي‬ ‫ال رنگي با وضوح باال و فهرست و نمودارهايي‬ ‫كام ً‬ ‫با کاربری آسان‪ ،‬كامل مي شود‪.‬‬ ‫عالوه بر تنوع در انتخاب (اگر ش��ما قابلیت سه‬

‫حسگر بي سيم دستگاه تجسس از بین مدل های‬ ‫‪ 3‬حسگر بي سيم و سه حسگر سيمي انتخاب كنيد)‪،‬‬ ‫ما كاوش��گر ارتباطات صوتي دو طرفه ي ضد آب‬ ‫مستحکمی را تهيه نموده ايم‪.‬‬ ‫دوربين ‪LEADER‬‬ ‫دوربين تجسس ‪ Cam LEADER‬با ارتباط‬ ‫مخابره اي‪ ،‬در حي��ن عمليات هاي نجات‪،‬جهت‬ ‫مكان يابي تصويري و برقراري ارتباط با قربانيان‬ ‫به كار مي رود‪ .‬اين دوربين براي شناس��ايي دقيق‬ ‫مكان قربانيان مدفون شده در فضاهاي محبوس‬ ‫که ورود به آنها دشوار است و نيز ارتباط با قربانیان‬ ‫و ارزیابی و کنترل موقعیت آنها که کار مش��کلی‬ ‫است‪ ،‬طراحی شده است‪.‬‬ ‫با طراحي كامل مجدد‪ ،‬این دستگاه‪ ،‬ويژگي هاي‬ ‫جدید سبكی و فشرده بودن‪ ،‬راحتي كاربری منحصر‬ ‫به فرد توسط اپراتور را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫كاوش��گردوربين دار با بافت كربني بسيار سبك‬ ‫وزن آن‪ ،‬صفحه كامال رنگي با وضوح بس��یارباال‪،‬‬ ‫فهرس��ت ها و نمودارهاي س��هل االستفاده‪ ،‬ابزار‬ ‫ايده آلي براي عمليات هاي تجسس است‪ .‬قابليت‬ ‫انعطاف این دستگاه‪ ،‬آن را براي استفاده در عمليات‬ ‫تك نفري يا به هنگام كار تيمي مطلوب مي سازد‪.‬‬ ‫تجهيزات کمک فوری ‪LEADER‬‬ ‫تنها وس��يله ي کمک فوري چن��د منظوره ي‬ ‫دنيا‪ :‬تنها با يك وس��يله‪ ،‬ببينيد‪ ،‬جس��تجو كنيد و‬ ‫نجات دهيد‪.‬‬ ‫ملحقات تجهيزات فوريتي ‪:LEADER‬‬ ‫حالت تجس��س دوربين براي تعیین‬ ‫ •‬ ‫محل دقيق ومش��اهده قربانيان‪ .‬كاوشگر بسيار‬ ‫سبك آن‪ ،‬با نورهايي با شدت زياد و مفصل بندي‬ ‫انعطاف پذیر سر دوربين دارای ميكروفن‪/‬بلندگو‪،‬‬ ‫برق��راري ارتباط بين ناجي و قرباني را امکان پذیر‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫حالت كاشف لرزه اي براي استفاده‬ ‫ •‬ ‫با دو حسگر بي سيم براي كشف عالئم حیات‪.‬‬ ‫قابلي��ت تغيي��ر ف��وري بين «حالت تجس��س‬ ‫تصويري» و «حالت تجسس صوتي» بي سيم در‬ ‫يك موقعيت يابي‪ ،‬اثربخشي و تحرك ناجي را تا‬ ‫حد زیادی افزایش می دهد و زمان الزم برای پيدا‬ ‫كردن قربانيان را‪ ،‬کاهش و در نتیجه شانس آنها‬ ‫را براي زنده ماندن را افزايش مي دهد‪.‬‬ ‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫آتش پل تاریخی‬ ‫چین را تخریب کرد‬ ‫بخ�ش ه�ای چوب�ی پل سرپوش�یده‬ ‫تاریخ�ی فن�گ یو در چون�گ کینگ‬ ‫واق�ع در جنوب غربی چی�ن که بلند‬ ‫ترین پل سرپوش�یده آس�یا می باشد‬ ‫و دارای ‪ 303‬مت�ر ط�ول در امت�داد‬ ‫رودخانه آپنگ س�اخته ش�ده است ‪،‬‬ ‫بع�د از آتش س�وزی عظیم�ی از بین‬ ‫رفت‪ .‬آتش نشانان نتوانستند آتش را‬ ‫مهار کنند ‪ ،‬اکنون از این پل چیزی جز‬ ‫یک ردیف پایه های سنگی و تخته پاره‬ ‫های شناور روی آب باقی نمانده است‪.‬‬ ‫پل فنگ ی�و برای اولین بار در س�ال‬ ‫‪ ، 1519‬کامال از چوب س�اخته ش�د و‬ ‫در ساخت آن هیچ میخی به کار برده‬ ‫نشد‪ .‬این پل در طول قرن ها‪ ،‬چندین‬ ‫بار تخریب و بازس�ازی شد‪ ،‬اخیرا در‬ ‫سال ‪ 1999‬پایه سنگی جایگزین پایه‬ ‫چوبی آن ش�د‪ .‬عرض ‪ 5‬متری این پل‬ ‫که دارای س�قفی به شکل یک بتکده‬ ‫می باش�د به یک اژده ها متصل شده‬ ‫اس�ت که دارای ویژگی های معماری‬ ‫ظریف و کنده کاری های هنری است‪.‬‬ ‫مقامات هنوز درحال بررسی علت بروز‬ ‫این آتش سوزی هستند‪.‬‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪49‬‬


‫‪50‬‬

‫اخبار تخصصی‬

‫نــوآوري هاي صنعــــت آتش نشـــــانی‬

‫‪Community News‬‬ ‫‪e‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬

‫‪z‬‬

‫‪a‬‬

‫‪g‬‬

‫‪a‬‬

‫‪m‬‬

‫‪e‬‬

‫‪r‬‬

‫‪i‬‬

‫چکمه ی ویژه ی آتش نشانان ‪Poseidon‬‬ ‫چکمه ی ویژه ی آتش نشانان ‪Poseidon‬‬ ‫محصول ‪ ،YDS Boots‬پیشرفته ترین چکمه‬ ‫ی آتش نشانی در دنیا می باشد‪ ،‬چکمه ی آتش‬ ‫نشانی پوسیدون‪ ،‬نش��اندهنده سیستم منحصر‬ ‫بفرد کفی الس��تیکی با تراکم دوبرابر و سبک‬ ‫وزن این شرکت است‪.‬‬ ‫• مواد قسمت هایی باالیی‪ :‬چرم سیاه‬ ‫• تودوزی‪ :‬تودوزی ضد آب گورتکس‬ ‫• کفی‪ :‬الس��تیک با تراکم دوبرابر (‪)DDR‬‬ ‫برای کفی داخلی و خارجی برای دوام بیش��تر‬ ‫و وزن کمتر‬ ‫• دو دستگیره برای پوشیدن راحت تر‬ ‫• کاله��ک ضرب��ه گیر الس��تیکی خارجی‬ ‫برجسته‪ ،‬برای استفاده طوالنی‬ ‫• کالهک استیل مقاوم در برابر ضربه برای‬ ‫محافظت از انگشتان پا‪ ،‬تا ‪ ٢٠٠‬ژول‬ ‫• کفی میانی استیل با قابلیت مقاومت در برابر‬ ‫نفوذ اجسام تا نیروی ‪ ١١٠٠‬نیوتن‬ ‫• مقاوم��ت در براب��ر گرم��ا ت��ا ‪ ٣٠٠‬درجه‬ ‫سانتیگراد‬ ‫• دارای عاج های درش��ت به همراه پاش��نه‬ ‫برای بهتر قرارگرفتن روی نردبان‬ ‫• تمام��ا از ن��خ ه��ای مق��اوم در برابر آتش‬

‫‪NOMEX‬‬ ‫• محافظ��ت کننده ی غوزک پ��ا در هر دو‬ ‫سمت کناری چکمه‬ ‫• پاشنه ی جذب کننده ی ضربه و انرژی‬ ‫• یقه ی پشتی دار‬ ‫• ابری نگه دارنده ی پای بسیار راحت – هر‬

‫دو قابل جداسازی‪ ،‬تعویض و شستشو‬ ‫• کفی خارجی مقاوم در برابر روغن‪ ،‬گرما‪ ،‬لیز‬ ‫خوردن‪ ،‬اسید و ضد الکتریسیته ساکن‬ ‫• منطبق بر استاندارد ‪15090 EN ISO‬‬ ‫• سایزبندی کامل( ‪ ٥‬تا ‪)١٣‬‬

‫ماسک ‪ 3 Vision‬محصولی از ‪Scott Saftey‬‬ ‫ماسک اسکات ویژن ‪ ،3 SCBA‬تجربه متفاوت و جدیدی از راحتی و دید مناسب را‬ ‫در اختیار فرد قرار می دهد‪ .‬در ‪ 4‬سایز موجود بوده و مجموعه ای از گیره و سگک ها برای‬ ‫تنظیم سر و نیز آپشن هایی برای انتخاب درگاه های تعبیه شده روی آن دارد‪ .‬محصوالت‬ ‫ویژن ‪ 3‬می توانند با هر کدام از پکیج های تجهیزاتی تنفسی مجزای اسکات استفاده شوند‪.‬‬ ‫ویژگی های کلیدی‬ ‫ پوشش بیرونی سيلیکونی تناسب و راحتی فوق العاده ای را فراهم می کند‪.‬‬‫ گزینه های مختلف برای گیره و سگک های پالستیکی و توری‬‫ ‪ 4‬سایز برای اندازه شدن ماسک برای ابعاد مختلف سر و صورت موجود است‪.‬‬‫ محافظ تورودیال جلوی ماسک‪ ،‬دید بسیار مناسبی را فراهم می کند‪.‬‬‫ قابل استفاده با سایر محصوالت اسکات‬‫استانداردها‬ ‫ دارای نشان ‪ CE‬برای ‪EN136‬‬‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫‪f‬‬


‫مهندس رحمانی‬ ‫كارشناس مهندسي مكانيك‬ ‫مدير عامل شركت مهندسي و بازرسي فني مخازن آلياژدار‬

‫‪67‬‬

‫نكات حائز اهميت در خصوص كپسول هاي‬ ‫تنفسي كامپوزيتي در دوره مصرف‬ ‫از چند دهه قبل تا كنون ‪ ،‬انواع س��يلندرهاي‬ ‫تحت فش��ار به دليل قابليت حمل و نگهداري‬ ‫انواع سياالت ‪ ،‬از تجهيزات پر مصرف در صنايع‬ ‫مي باشند‪ .‬در گذشته عموم ًا جهت ذخيره سازي‬ ‫سياالت از سيلندرهاي فلزي (عمدت ًا فوالدي و‬ ‫بعض ًا آلومينيومي) استفاده مي گرديد ‪ ،‬ليكن از‬ ‫دو دهه پيش با ارتقاء س��طح تكنولوژي توليد‬ ‫انواع كپس��ول ها و س��يلندرهاي فشار باالي‬ ‫كامپوزيتي به صورت تجاري و براي اس��تفاده‬ ‫صناي��ع ‪ ،‬عملي��ات امداد و نج��ات به صورت‬ ‫گسترده وارد بازار شدند‪ .‬كپسول هاي كامپوزيتي‬ ‫ضم��ن ارائه عملكرد و كيفيتي باالتر ‪ ،‬با وزني‬ ‫حدود يك س��وم نس��بت به سيلندرهاي فلزي‬ ‫مشابه خود ‪ ،‬قابليت تحمل فشار باالتري را دارا‬ ‫مي باشند ‪ ،‬كه اين موضوع استفاده از آنها را به‬ ‫شدت در بازار ترويج داده است‪ .‬ليكن نكته حائز‬ ‫اهميت در بهره برداري ايمن از كپس��ول هاي‬ ‫كامپوزيت ‪ ،‬اطالع و آگاهي از نحوه نگهداري‬ ‫‪ ،‬مراقب��ت و بازديد از آنها در دوره مصرف مي‬ ‫باش��د ‪ .‬همانطوريكه مي دانيم فرآيند بازرسي‬ ‫دوره اي كپس��ول هاي فش��ار ب��االي فلزي ‪،‬‬ ‫طي س��اليان متم��ادي در دوره مصرف كامال‬ ‫ش��ناخته ش��ده و كم و بيش صورت مي پذيرد‬ ‫‪ ،‬با اين وجود بازرس��ي دوره اي كپس��ول هاي‬ ‫كامپوزيت��ي به دليل جديد الورود بودن به بازار‬ ‫و ع��دم آگاه��ي كافي از ويژگ��ي هاي فني و‬ ‫ال‬ ‫مالحظ��ات بهره برداري از آنها ‪ ،‬تاكنون كام ً‬ ‫شناس��ايي و عملياتي نشده است‪ .‬اين كپسول‬ ‫ها عمدت ًا داراي يك اليه داخلي فلزي (معمو ًال‬ ‫آلومينيومي) نازك بوده كه توس��ط دسته الياف‬ ‫هاي كربني و يا شيش��ه اي تقويت شده است‪.‬‬ ‫تحمل فشارهاي باال در عين سبك بودن ‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده تكنولوژي پيشرفته در ساخت و حساسيت‬ ‫مترتب در روش هاي بهره برداري و نگهداري‬ ‫اين تجهيزات در دوره مصرف مي باش��د‪ .‬اليه‬ ‫بيروني كپس��ول هاي تنفس��ي كامپوزيت كه‬ ‫متش��كل از الياف كربن و شيش��ه مي باش��د ‪،‬‬ ‫ضخامت��ي حدود ‪ 4mm‬دارد و در برابر ضربه‬

‫‪ ،‬سايش ‪ ،‬تيزي و ‪ . . .‬بسيار حساس مي باشد‬ ‫كه اين موضوع مبين اهميت نگهداري صحيح‬ ‫و انجام مرتب بازرس��ي هاي دوره اي آنها مي‬ ‫باش��د ‪ .‬از اين��رو كوچكترين كاهش ضخامتي‬ ‫(حتي در حد ‪ )1mm‬در اليه متشكل از الياف‬ ‫اين كپسول ها (كه نقش اصلي ايجاد استحكام‬ ‫را دارد) باعث پايين آمدن شديد استحكام و عدم‬ ‫قابليت تحمل فشار عملياتي مي شود‪ .‬بازه زماني‬ ‫بازرس��ي دوره اي كپس��ول هاي تنفس��ي گاز‬ ‫كامپوزيتي با توجه به كيفيت ساخت و كارخانه‬ ‫سازنده آنها ‪ ،‬معمو ًال دوره ‪ 3‬يا ‪ 5‬سال مي باشد‪.‬‬ ‫ضمن اينكه اين كپسول ها برخالف سيلندرهاي‬ ‫فلزي عمدت ًا داراي يك عمر مفيد مي باشند كه‬ ‫پس از طي اين زمان غيرقابل استفاده مي باشد‪.‬‬ ‫اين عمر مفيد در اكثر موارد ‪ 15‬سال مي باشد‬ ‫‪ .‬در كل م��ي توان چنين عنوان نمود ؛ عليرغم‬ ‫مزيت هاي عنوان ش��ده ‪ ،‬ريسك نسبي باالتر‬ ‫استفاده از سيلندرهاي كامپوزيتي ‪ ،‬در مقايسه‬ ‫با سيلندرهاي فلزي اهميت بازرسي فني دوره‬ ‫اي آنها را دو چندان نموده اس��ت‪ .‬در اين راستا‬ ‫استاندارد تدوين شده بين المللي جهت بازرسي‬ ‫و آزم��ون دوره اي س��يلندرهاي كامپوزيت��ي‬ ‫‪ )2002(:ISO11623‬مي باشد ضمن اينكه با‬ ‫توجه به تنوع فراوان سيلندرهاي كامپوزيتي و‬ ‫تكنولوژي ساخت آنها ‪ ،‬استفاده از دستورالعمل‬ ‫هاي فني س��ازنده در دوره مصرف و نيز حين‬ ‫بازرسي دوره اي الزامي است ‪ .‬طبق مفاد مندرج‬ ‫در اس��تانداردهاي ملي ش��ماره ‪ 14953‬و بين‬ ‫المللي ‪ ISO11623‬انجام بازرسي فني و آزمون‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫دوره اي يك كپسول تنفسي كامپوزيت در دوره‬ ‫زماني ‪ 5‬ساله توسط آزمايشگاه هاي ذيصالح و‬ ‫به جهت كسب اطمينان از سالمت آن الزاميست‬ ‫‪ .‬خاطر نش��ان مي س��ازد اي��ن دوره زماني در‬ ‫مدارك فني منتشره توسط سازندگان كپسول‬ ‫ها نظير كمپاني هاي ‪ SCI‬و ‪ ، Luxfer‬بعضا‬ ‫به ‪ 3‬سال نيز تقليل داده شده است ‪ .‬نكته بسيار‬ ‫مهم ديگر تاريخ انقضاء بهره برداري و يا عمر‬ ‫مفيد يك كپس��ول كامپوزيت است كه توسط‬ ‫سازنده روي آن درج مي شود كه اين تاريخ در‬ ‫بس��ياري از موارد به اشتباه و نادرست به جاي‬ ‫فواصل زماني تس��ت دوره اي كپسول توسط‬ ‫فروش��ندگان و بهره برداران تلقي ش��ده است‪.‬‬ ‫خاطرنشان مي سازد زمان انقضاء يك كپسول‬ ‫كامپوزيت حس��ب نوع كپسول و تكنولوژي به‬ ‫كار رفته توسط سازنده عموم ًا ‪ 15‬و يا ‪ 20‬سال‬ ‫مي باشد هرچند كه اخيراً كپسول هاي با عمر‬ ‫‪ 30‬س��ال نيز توليد و روانه بازار شده است‪ .‬در‬ ‫تصاوير زير اين موضوع براس��اس ليبل مندرج‬ ‫روي دو نوع از كپسول هاي تنفسي ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اينكه همانطوريكه عنوان گرديد‬ ‫عالوه بر ضرورت و الزامي بودن تس��ت هاي‬ ‫دوره اي در بازه هاي زماني هر ‪ 5‬س��ال يكبار‬ ‫ب��ه لحاظ الزامات قانوني ‪ ،‬نتايج اين آزمون ها‬ ‫متضمن بهره برداري ايمن از كپسول در طول‬ ‫عمر مفيد آن مي باش��د ‪ .‬بديهي اس��ت پس از‬ ‫تاريخ انقضاء (عمرمفيد) الزمس��ت كپسول از‬ ‫چرخه مصرف خارج شود‪.‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪67‬‬


‫‪68‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫پیـ�ام تبـریـ�ک‬

‫یم‬ ‫با آرزوی سالی ا ن و سرشار از سالمتی ربای‬

‫هم‬ ‫تمامی وطنان ع ززی نوروز ‪ 1393‬مبارک ‪.‬‬ ‫شرکت کیمیا آرایوتاب‬

‫بهار یک نقطه دارد ‪ ،‬نقطه آغاز بهار زندیگتان بی‬

‫انتها باد‪.‬‬

‫سال نو رب تمام مهندسین ‪ ،‬کارشناسان و آتش نشاانن‬ ‫مح‬ ‫زحمت کش و مدریان ترم ‪ HSE‬فرخنده باد ‪.‬‬ ‫شرکت مهراس ایمن‬

‫فص‬ ‫هست ایام عید و ل بهار‬

‫جشن جمشید و گردش گلزار‬

‫سال نو مبارک‬

‫صنایع ایمنی و اطفاء تهران‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫یم‬ ‫با آرزوی سالی بهتر ‪ ،‬سالم رت و ا ن رت‬ ‫ساناپژوهش گستر‬


‫‪69‬‬

‫دلهای رپ مهرمان را هب روزاهی سبز و زیبای بهار‬

‫پیوند می زنیم‪ ،‬بهاری که فرصتی نو ربای اتزه شدن و‬ ‫یس‬ ‫شوری نو ربای ساختن و بهتر ز تن است‬ ‫با امید هب سالی سرشار از موفقیت ‪.‬‬

‫تل‬ ‫نگر کوچکی است بهار ‪ ،‬وقتی فراموش می کنیم‬

‫دنیا چقدر شاد است روزگاری سبز را ربای شایست گانی‬

‫چون شما آرزومندیم‪.‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫گروه مهندسی پژواک‬

‫شرکت مثلث آتش پارس‬

‫هب انم آنکه هم یاد است وهم یادگار هب انزش می دار ات وقت دیدار‬ ‫آمده نوروز هم از بامداد‬

‫آمدنش فرخ وفرخنده باد‬

‫بخ‬ ‫تصم‬ ‫فرا رسیدن سال نو همیشه نوید ش اف کارنو ‪،‬کردار نو و یم گیریهای نو ربای آینده است آینده ای که همه‬

‫امید داریم بهتر از گذشته باشد ردسال نوسالمتی ‪،‬شادی ‪،‬پیروزی‪ ،‬مهر ودوستی ربای همه آرزومندم‬ ‫گروه صنعتی پامچال‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪69‬‬


‫‪70‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫انتخاب کابل مجاز‬ ‫مساله ساده اي نيست‬

‫انتخ��اب کابل مجاز حريق آس��ان اس��ت‪،‬‬ ‫اينطور نيس��ت؟ نه‪ ،‬اين م��ورد نياز به احتياط‬ ‫دارد‪ .‬متاسفانه همه کابل ها آنچه که ادعا مي‬ ‫کنن��د را نمي توانند انجام دهند‪ ،‬اعتبار بعضي‬ ‫از کابل ها مش��خص نيس��ت و استانداردها و‬ ‫کدهاي مربوط ب��ه آزمايش روي آنها اعمال‬ ‫نم��ي ش��ود و از اين رو نمي ت��وان به ادعاي‬ ‫آنها اعتماد نمود‪.‬‬

‫سه مساله مربوط به کيفيت پيش روي نصب‬ ‫کننده کابل ها مي باش��د‪ .‬اين مسائل به هيچ‬ ‫عنوان جديد نيستند و عالوه بر آن محدود به‬ ‫مرزها نيز نيس��تند‪ .‬کابل هاي بدون پوش��ش‬ ‫مناس��ب به اين معني هس��تند که ناچاريم به‬ ‫ادعاهاي شرکت سازنده يا تامين کننده جنس‬ ‫اطمينان کني��م‪ ،‬نصب کابل هاي پايين تر از‬ ‫حد استاندارد يا جعلي به معني پذيرش ريسک‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫صدمات مالي و جاني ناش��ي از آتش س��وزي‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون نصب همچين کابلي منطبق بر‬ ‫عملکرد و استاندارد مورد نياز نيست‪.‬‬ ‫سازندگان معتبر کابل در سراسر دنيا سرمايه‬ ‫گذاري س��نگيني در مورد تحقيق و توس��عه‪،‬‬ ‫آزمايش پيوس��ته مواد جدي��د و طراحي کابل‬ ‫هاي جديد مي کنند‪ ،‬کابل هايي که بايد مورد‬ ‫تاييد سازمان هاي مشهوري مانند ‪BASEC‬‬


‫‪71‬‬

‫کابل ها نيز مانند سيس�تم هاي امنيتي اضطراري مانند روش�نايي اضطراري‪،‬‬ ‫تشخيص آتش و آالرم‪ ،‬اطفا حريق اتوماتيک‪ ،‬کنترل دود و هواکش و باالبرهاي‬ ‫آتش نش�اني بر اساس س�طح عملکرد مشخص و استاندارد مناسبي طراحي‬ ‫و تست مي شوند‪.‬‬ ‫يا ‪ LPCB‬باشند‪ .‬به عالوه‪ ،‬تست هايي براي‬ ‫اطمينان يافتن از س��ازگاري کابل با استاندارد‬ ‫ه��اي بريتانيايي‪ ،‬اروپاي��ي و بين المللي انجام‬ ‫مي گردد‪.‬‬ ‫کاب��ل ه��ا نيز مانند سيس��تم ه��اي امنيتي‬ ‫اضطراري مانند روشنايي اضطراري‪ ،‬تشخيص‬ ‫آتش و آالرم‪ ،‬اطفا حريق اتوماتيک‪ ،‬کنترل دود‬ ‫و هواکش و باالبرهاي آتش نش��اني بر اساس‬ ‫سطح عملکرد مشخص و اس��تاندارد مناسبي‬ ‫طراحي و تست مي شوند‪.‬‬ ‫ام��ا به طور کلي در اي��ن تحقيق و آزمايش‬ ‫چه چيزي براي اطمينان‪ ،‬هدف قرار داده شده‬ ‫اس��ت؟ سه تس��ت اصلي براي تعيين عملکرد‬ ‫کابل هاي آتش نشاني انجام مي شود‪:‬‬ ‫مقاومت کابل‬ ‫• ‬ ‫سرعت پيشروي شعله کابل‬ ‫• ‬ ‫دود زايي کابل‬ ‫• ‬ ‫تس��ت مقاومت آتش‪ ،‬همانطور که از نامش‬ ‫بر مي آيد‪ ،‬همبس��تگي و استحکام کابل را در‬ ‫مقاب��ل آتش ارزيابي مي کند‪ .‬به عبارت ديگر‪،‬‬ ‫مدت زماني که کابل زير آتش مي تواند به کار‬ ‫خود ادامه دهد را اندازه گيري مي کند‪ .‬بعضي‬ ‫ها براي مقاومت به مدت ‪ 30‬دقيقه‪ ،‬برخي ‪60‬‬ ‫و در باالترين حد ‪ 120‬دقيقه طراحي شده اند‪.‬‬ ‫تست هاي ضربه شامل ضربات متعدد به کابل‬ ‫است که به اين وسيله ريزش آوار را شبيه سازي‬ ‫م��ي کند و پرتاب آب در اين تس��ت نقش آب‬ ‫خارج ش��ده با فش��ار از نازل هاي آتش نشاني‬ ‫را بازي مي کند‪ .‬اين تس��ت به تست يکپارچه‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫تست پيشروي شعله‪ ،‬گسترش شعله از نقطه‬ ‫شروع آن را مشخص مي کند و تعيين مي کند‬ ‫چه مقدار از کابل پيش از توقف شعله آتش مي‬ ‫گيرد‪ .‬براي اين تست‪ ،‬کابل را به طور عمودي‬ ‫در کوره در حال س��وختن قرار مي دهند‪ .‬براي‬ ‫تس��ت نشر دود‪ ،‬کابل در مکاني به نام مکعب‬

‫دود قرار داده مي ش��ود‪ .‬اين مکعب يک منبع‬ ‫نور در يک انتها و سنسور نور در انتهاي ديگر‬ ‫خود دارد‪ .‬س��پس کابل آتش زده مي ش��ود و‬ ‫بدين ترتيب دود را در مکعب منتش��ر مي کند‪.‬‬ ‫کاهش ش��دت نور دريافت شده توسط سنسور‬ ‫که به خاطر فضاي دودي مکعب است نبايد از‬ ‫درصدي بيشتر شود‪.‬‬ ‫بنابراين شرکت هاي معروف زمان‪ ،‬تخصص‬ ‫و پول زيادي خرج مي کنند تا از امنيت کابل و‬ ‫مناسب بودن آن براي عمليات اطمينان حاصل‬ ‫کنند‪ .‬اينجا جايي نيست که بخواهند هزينه ها را‬ ‫کم کنند يا به خصوص نصابان بخواهند چيزي‬ ‫جز کابل هاي تست شده و تاييد شده استفاده‬ ‫کنند‪ .‬کابل بايد به طور مناسب عالمت گذاري‬ ‫شود و استاندارد هاي خاص مربوط به کارکرد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫مارک گذاشتن حياتي کابل‬ ‫خوب چه اشکالي دارد از کابل هايي استفاده‬ ‫کني��م که روي جلد خود مارک گذاري نش��ده‬ ‫اند؟ به طور خالصه‪ ،‬مارک نداشتن يک کابل‬ ‫به معني عدم صحت از اطمينان کابل اس��ت‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر آن‪ ،‬خيلي احتمالش زياد اس��ت که‬ ‫کابل از ش��رکتي غير معتبر باشد و عملکرد آن‬ ‫نيز به ش��دت زير سوال اس��ت‪ .‬اين مساله اي‬ ‫اس��ت که هر کس از تعيي��ن کنندگان حقوق‬ ‫گرفت��ه تا کارمندان کنترل س��اختمان بايد به‬ ‫آن توجه کند‪ .‬بس��ته به نوع عملکرد‪ ،‬مثال در‬ ‫بريتانيا اجبار قانوني وجود دارد که مشخصات‬ ‫به خصوصي را شامل شود‪ .‬هر چه مشخصات‬ ‫س��خت گيرانه تر باشد‪ ،‬اطالعات بيشتري نيز‬ ‫نياز است که روي غشاي کابل نوشته شود‪.‬‬ ‫ب��دون مارک گ��ذاري روي جل��د کابل غير‬ ‫ممکن اس��ت که بتوان به امنيت کابل اعتماد‬ ‫کرد‪ .‬اين مس��اله تنها مخت��ص مرحله ابتدايي‬ ‫نصب نيست‪ ،‬بلکه براي تغيير دادن مدار ها نيز‬ ‫مورد توجه قرار مي گيرد‪ .‬استفاده از کابل هاي‬ ‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫با کيفيت پايين مي تواند پيامد هاي کشنده اي‬ ‫به همراه داش��ته باشد و نصاب را تحت پيگرد‬ ‫قانوني قرار دهد‪.‬‬ ‫در ميان ويژگي هايي که در بريتانيا بايد روي‬ ‫جلد کابل درج ش��ود نام شرکت توليد کننده و‬ ‫شماره اس��تاندارد بريتانيايي که کابل ادعا مي‬ ‫کند آن را کس��ب کرده قرار دارد‪ .‬نام شرکت‬ ‫شخص ثالث مستقلي که تست کابل را انجام‬ ‫داده اس��ت هم از جمله مواردي است که بايد‬ ‫روي کابل قيد ش��ود‪ .‬اما تنها چس��باندن يک‬ ‫ش��ماره اس��تاندارد بريتانيا اثبات کننده صحت‬ ‫اعتبار نيس��ت‪ .‬بدون تاييد ش��رکت مس��تقل‬ ‫ش��خص ثالثي که کابل را تاييد کند ضمانتي‬ ‫براي صحيح بودن ادعاهاي مطرح شده براي‬ ‫کابل وجود ندارد‪ .‬حتي اگر به هر دليلي به مارک‬ ‫کردن شرکت مستقل روي جلد نيز شک داشتيد‬ ‫بايد آن را با سازمان مربوطه چک کنيد‪.‬‬ ‫دردسر کابل تقلبي‬ ‫نبود مارک گذاري مناسب روي کابل‪ ،‬به هر‬ ‫احتمالي‪ ،‬به خوبي نش��ان مي دهد کابل مورد‬ ‫استفاده زير اس��تاندارد است و شرکت سازنده‬ ‫درستکار نيست‪.‬‬ ‫نصب همچي��ن کابلي همانن��د نصب بمب‬ ‫ساعتي است و اين مساله به قدري مهم است‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ -ACI ،2010‬گروه گس��ترده‬ ‫صنعتي‪ -‬تاس��يس شد تا خطرات را اعالم کند‬ ‫و تالش هاي هماهنگي براي بيرون گذاشتن‬ ‫همچين شرکت هايي انجام شد‪.‬‬ ‫علي رغم تالش هاي تمام عياري که توسط‬ ‫‪ ACI‬و ديگ��ر ارگان ه��ا مانند ‪ BASEC‬و‬ ‫ش��رکت هاي معروف پيشرو در زمينه ساخت‬ ‫کابل انجام ش��د‪ ،‬ام��ا امروزه کم��اکان کابل‬ ‫هاي غير استاندارد به طور کامال معمول مورد‬ ‫استفاده مي شوند‪.‬‬ ‫از قضا‪ ،‬اين حقيقت که استانداردهايي وجود‬ ‫دارد که ش��رکت هاي با حس��ن نيت در واقع‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪71‬‬


‫‪72‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫نبود م�ارک گذاري مناس�ب روي‬

‫کابل‪ ،‬به ه�ر احتمالي‪ ،‬به خوبي‬ ‫نشان مي دهد کابل مورد استفاده‬

‫زي�ر اس�تاندارد اس�ت و ش�رکت‬ ‫سازنده درستکار نيست‪.‬‬

‫به ش��رکت هاي جعل��ي کمک مي کنند تا به‬ ‫گ��ول زدن نصاب‪ ،‬مهن��دس و پخش کننده‬ ‫بپردازند‪ .‬اين ش��رکت هاي دروغگو ادعاهاي‬ ‫دروغين خود در مورد اس��تاندارد بريتانيا‪ ،‬اروپا‬ ‫و بي��ن المللي را روي جلد کابل خود نمايش‬ ‫مي دهند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬کابل هاي غير اس��تاندارد را‬ ‫مي توان از قطر کاهش يافته سيم مسي‪ ،‬کم‬ ‫شدن جريان مجاز عبوري و افزايش مقاومت‬ ‫کاب��ل پيدا کرد‪ .‬موارد زيادي وجود دارد که به‬ ‫جاي مس خالص از مواد ديگري مانند س��يم‬ ‫فوالدي‪ ،‬آلومينيوم با پوش��ش مس يا مس به‬ ‫طور نا مناسب بازيافت شده استفاده شده است‪.‬‬ ‫همچنين مواردي مانند عايق و جلد نا مناسب‬ ‫کابل نيز معمول است‪.‬‬ ‫پ��س‪ ،‬چه کار بايد انجام ش��ود؟ اين کار از‬ ‫صنايع مرتبط ش��روع مي ش��ود که مسئوليت‬ ‫ه��اي اخالقي و قانوني خود را بپذيرند‪ .‬اولين‬ ‫ق��دم چک کردن اين مورد اس��ت ک��ه مبادا‬ ‫آنچه به ش��ما گفته شده از روي بي صداقتي‬ ‫يا پش��ت گوش اندازي انجام ندهيد‪ .‬اما صرفا‬ ‫تکيه کردن به ادعاهاي سازنده يا تامين کننده‬ ‫ب��راي احراز تاييديه کافي نيس��ت‪ .‬هنوز بهتر‬ ‫اس��ت که تاييد توسط شرکت هاي مستقل و‬ ‫مورد تاييد انجام گردد‪.‬‬ ‫اهميت وجود ش��رکت شخص ثالث در اين‬ ‫واقعيت نهفته است که مشخص کننده‪ ،‬تامين‬ ‫کننده و نصب کننده بتوانند بفهمند کابلي که‬ ‫امروز تهيه شده همان کابلي است که استاندارد‬ ‫و مشخصات الزم را قبال ارضا کرده است‪ .‬الزم‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫به تکرار مجدد اس��ت که شرکتي که تاييديه‬ ‫شرکت شخص ثالث مستقل را ندارد‪ ،‬ضمانتي‬ ‫براي تاييد ادعاهاي انجام شده توسط خود را‬ ‫ندارد‪ .‬الزام تاييد شرکت شخص ثالث حتي در‬ ‫مواردي که کابل را از يک سازنده معتبر تهيه‬ ‫م��ي کنيم نيز وج��ود دارد‪ .‬بدون اين تاييديه‪،‬‬ ‫حت��ي در زماني که کابل هاي قبال خريداري‬ ‫شده از آن تامين کننده‪ ،‬استانداردهاي ادعا شده‬ ‫را تامين کرده باشند‪ ،‬مجاز نيست‪ .‬چون ممکن‬ ‫است فرمول پوشش دادن يا جلد کردن کابل‬ ‫را تغيير داده باش��د يا تغيير در طراحي ممکن‬ ‫اس��ت در عملکرد کابل تاثير گذاشته باشد‪ .‬با‬ ‫اين حال مهم اس��ت به ياد داش��ته باشيم که‬ ‫ش��رکت هاي دروغگوي تولي��د کننده کابل‬ ‫عالقمند به تاييديه هاي دروغين شرکت هاي‬ ‫ثالث هستند‪ ،‬همينطور استانداردهاي بريتانيا‪،‬‬ ‫اروپا و بين الملل��ي قالبي‪ .‬براي جلوگيري از‬ ‫تکرار اين اتفاق‪ ،‬هميشه سازمان مجوز رسمي‬ ‫را چک کنيم تا مطمئن ش��ويم ادعاي صورت‬ ‫گرفته واقعي است‪.‬‬ ‫حصول اطمينان از انطباق‬ ‫وض��ع روز افزون قوانين در مورد کابل هاي‬ ‫آتش نش��اني بدون شک کار انتخاب کابل را‬ ‫سخت تر کرده اس��ت بدين ترتيب سخت تر‬ ‫ش��دن کار انتخاب کابل آتش نشاني هميشه‬ ‫به خاطر راهنمايي غلط برخي توليد کنندگان‬ ‫يا شرکاي تامين کننده نيست‪.‬‬ ‫مورد ‪ 8519:2010 BS‬را براي مثال در نظر‬ ‫بگيريد (انتخاب و نصب کابل هاي ضد حريق‬ ‫سيستم هاي قدرت و کنترل براي حفاظت جان‬


‫‪73‬‬ ‫و امور مربوط به آتش نشاني‪،‬کد تمرين)‪ .‬اين‬ ‫ب��ه خاطر ان��دازه بزرگ‪ ،‬ارتف��اع و پيچيدگي‬ ‫حفاظت از آتش در بسياري از ساختمان هاي‬ ‫بلن��د مرتب��ه و پيچيده و قب��ول راه حل هاي‬ ‫مهندسي ش��ده مي باشد‪ .‬اين راه حل ها نياز‬ ‫به حد باال و قابل اطميناني از عملکرد سرويس‬ ‫هاي س��اختمان مانند تامين کننده الکتريکي‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا معرفي اش منجر به ادعاهاي گمراه‬ ‫کنن��ده اي در م��ورد بعضي از کابل ها ش��د‪،‬‬ ‫گمراهي اي که از برداش��ت نادرست از روش‬ ‫هاي مختلف تس��ت کابل هاي توان و کنترل‬ ‫ب��ه وجود مي آي��د‪ .‬هنگامي که کد تمرين در‬ ‫نهايت درک و پذيرفته ش��د‪ ،‬بيان مي کند که‬ ‫گمراهي از کجا نشات مي گيرد‪.‬‬ ‫‪ 8519:2010 BS‬انتخاب و نصب سيس��تم‬ ‫هاي کابل قدرت و کنترل را براي حفاظت جان‬ ‫و کاربرد هاي آتش نشاني پوشش مي دهد و‬ ‫ايجاب مي کند ک��ه کابل هاي توان با توجه‬ ‫به ‪ ( 8491:2008 BS‬روش��ي براي بررسي‬ ‫اي��ن که آيا مي توان از کاب��ل هاي قدرت با‬ ‫قطر باال ب��ه عنوان ابزار کنترل دود و گرما و‬ ‫سيستم هاي امنيت آتش سوزي فعال استفاده‬ ‫کرد يا نه) تست شوند‪ .‬استاندارد مورد نظر به‬ ‫طور مش��خص به سه دس��ته مدار الزم براي‬ ‫حفظ تماميت در ش��رايط آتش س��وزي براي‬ ‫زمان هاي نجات ‪ 60 ،30‬و ‪ 120‬دقيقه ارجاع‬ ‫مي دهد‪ .‬تست هاي کابل مشخصي براي هر‬ ‫دسته مشخص شده اند که استاندارد بريتانيايي‬ ‫مربوط به عملکرد احتمالي هر کابل در شرايط‬ ‫واقعي آتش سوزي را بررسي مي کنند‪.‬‬ ‫ب��ا اي��ن وجود‪ ،‬کاب��ل هايي ک��ه مطابق با‬ ‫اس��تاندارد ‪8491 BS‬نيس��تند‪ ،‬خيلي زود به‬ ‫عنوان کابل هايي با قابليت استفاده در سيستم‬ ‫های قدرت رواج يافتند‪ .‬اين کابل ها با توجه به‬ ‫‪( BS EN50200:2006‬روش تست مقاومت‬ ‫در براب��ر آت��ش کابل ه��اي کوچک حفاظت‬ ‫نشده مورد اس��تفاده در مدارهاي اضطراري)‬ ‫تس��ت ش��دند و در نتيجه تنها به عنوان کابل‬ ‫هاي کنترل مناس��ب تشخيص داده شدند‪ .‬با‬ ‫اي��ن حال کابل هايي وجود دارند که ش��رايط‬ ‫کاب��ل ه��اي توان��ي ‪ -8519 BS‬که يکي از‬ ‫آنه��ا ‪ Draka’s FTP120‬اس��ت (اخيرا‬ ‫‪ Firetuf Powerplus‬ناميده مي شود)‬ ‫را ارضا مي کنند‪.‬‬

‫در حال حاضر‪ ،‬کابل هاي غير استاندارد را مي توان از قطر‬ ‫کاهش يافته سيم مسي‪ ،‬کم شدن جريان مجاز عبوري و‬ ‫افزايش مقاومت کابل پيدا کرد‪ .‬موارد زيادي وجود دارد که‬ ‫به جاي مس خالص از مواد ديگري مانند سيم فوالدي‪،‬‬ ‫آلومينيوم با پوش�ش م�س يا مس به طور نا مناس�ب‬ ‫بازيافت ش�ده اس�تفاده شده اس�ت‪ .‬همچنين مواردي‬ ‫مانند عايق و جلد نا مناس�ب کابل نيز معمول اس�ت‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪73‬‬


‫‪74‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫کالههاي‬ ‫آتش نشاني‬ ‫مورد تاييد‬ ‫استاندارد‪NFPA‬‬ ‫‪1971:2013‬‬ ‫آخرين ويرايش اس��تاندارد ‪ ،PPE‬کاله هاي آتش نش��اني‪NFPA‬‬ ‫اکنون آماده ي اجراس��ت‪ .‬اين ويرايش جديد ش��امل تغييراتي در زمنيه‬ ‫ملزومات کارايي و تست کاله هايي ست که قصد ورود به بازار آمريکا‬ ‫و ديگر نقاط را دارند و از استاندارد ‪ NFPA‬پيروي مي کنند‪.‬‬ ‫بر خالف ديگر اس��تاندارد هاي بين المللي کاله هاي آتش نش��اني‪،‬‬ ‫مانند ‪ 4067 AS/NZS‬و ‪ 1971 NFPA ،EN443‬استانداري ست‬ ‫ک��ه داراي گواهينامه اي از تمامي گروه هاي آتش نش��اني ‪ PPE‬مي‬ ‫باشد‪ .‬کاله هاي ايمني يکي از اجزاي اين استاندارد مي باشد‪ .‬در حاليکه‬ ‫تغييرات بر روي پروس��ه ي تست فيزيکي حداقل است‪ ،‬تعدادي تست‬ ‫ه��ای الحاقی بي اهميت به خصوص در مورد طراحي و تس��ت اجزاي‬ ‫بصري کاله ايمني‪ ،‬مثل محفظه يا پوشش چشم وجود دارد‪.‬‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫در رابطه با ملزومات عمومي‪ ،‬نسخه ي قبلي ‪،)2007(1971 NFPA‬‬ ‫ش��امل تع��دادي ملزومات طراحي و تس��ت براي اج��زاي بصري بود‪.‬‬ ‫‪ 1971:2013 NFPA‬اي��ن ملزومات را لحاظ ک��رده‪ ،‬اما تصريح مي‬ ‫کن��د که اج��زاي بصري بايد با ملزومات ‪ 2010:.ANSI Z87‬تس��ت‬ ‫ش��وند‪ .‬اينها به عنوان تفاوت هاي بين کارايي فني ملزومات ‪NFPA‬‬ ‫‪ 1971‬و ‪ ANSI Z87.1‬عنوان مي شوند‪ .‬در ويرايش قبلي ‪NFPA‬‬ ‫‪ ،1971‬بيش��تر توجه مربوط به محافظ خارجي چشم و صورت در کاله‬ ‫هاي ايمني سنتي بود‪ .‬در ويرايش جديد‪ ،‬اصالحات و ملحقات مختلفي‬ ‫براي ملزومات تس��ت بصري جهت نشان دادن تغييرات طراحي شامل‬ ‫افزايش حضور کاله هاي ايمني جت اس��تايل در مناطقي که استاندارد‬ ‫‪ NFPA‬مورد استفاده است‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬


‫مرشدی – دپارتمان اطفا حریق‬ ‫شرکت پارس آژیراک‬ ‫‪support@parsajirak.com‬‬

‫ملزوم��ات و الحقات مختلف ديگري نيز وجود دارند‪ .‬در زير ليس��تي‬ ‫از اين ملزومات که بيش��ترين تاثيرات را روي توليد کنندگان و مصرف‬ ‫کنندگان دارد آمده است‪.‬‬ ‫ملزومات جديد‬ ‫• شاخص قرار گيري کاله ايمني(‪)HPI‬‬ ‫توليد کنندگان بايد فاصله ي عمودي بين پايين ترين نقطه ي بيروني‬ ‫تا وسط سطح برآمدگي جلويي را تصريح کنند‪ .‬اين امر به طور موثري‬ ‫ارتفاع پوش��ش را مش��خص کرده و به توليد کننده اجازه مي دهد اين‬ ‫ارتفاع نسبي را در طراحي کاله ايمني اش لحاظ کند‪.‬‬ ‫• مقاومت در برابر ضربه‬ ‫تغييري در ملزومات مکانيکي وجود ندارد‪ ،‬همانطور که يکبار تس��ت‬ ‫ش��د‪ ،‬کاله هاي ايمني بايد يکپارچگي س��اختاري براي تحمل ضربات‬ ‫در همه ي ‪ ٥‬نقطه را به طور مناس��بي داش��ته باش��ند‪ .‬اين به طور کل‬ ‫به اين معناست که کاله بايد در حين تست هاي ضربه‪ ،‬سالم بماند‪.‬‬ ‫• مقاومت در برابر سوراخ شدگي‬ ‫تغييري در ملزومات مکانيکي وجود ندارد‪ ،‬ولي با اين وجود ملزومات‬ ‫پيش نياز زير‪ ،‬تست را سخت تر مي کند‪:‬‬ ‫*همه محافظ هاي صورت ‪ /‬يا عينک هاي محافظ (چه از داخل چه‬ ‫از خارج) بايد جدا شوند‪.‬‬ ‫*قطعات گيره و آرم جلويي که ممکن است براي تست مشکل ايجاد‬ ‫کرده و در نتايج تاثير داشته باشد‪ ،‬بايد جدا شوند‪.‬‬ ‫*محافظ صورت داخلي (که بخش��ي از خود کاله اس��ت) بايد مستقر‬ ‫شود (در موقعيت ‘در حال استفاده’ قرار گيرد)‪.‬‬ ‫*فاصله قسمت ضربه گير بايد از مرکز حفره ي يا مکان ضربه قبلي‬ ‫حداقل ‪ ٧٥‬ميليمتر باشد‪.‬‬ ‫• قرار گرفتن در معرض گرما‬ ‫*لبه ي پشتي کاله نبايد بيش از ‪ ٣٠‬ميليمتر خميده شود‪.‬‬ ‫*هيچکدام از اجزاي کاله نبايد بيش از ‪ ٣٠‬ميليمتر از زير پايين ترين‬

‫‪75‬‬

‫نقطه قسمت جلويي پوسته ي کاله‪ ،‬قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض‬ ‫گرما‪ ،‬افزايش طول يابد‪ .‬اين تست اجازه ي قرار دادن يک حفاظ داخلي‬ ‫ب��راي صورت را مي دهد‪ .‬ملزومات قبلي براي اين بود که هيچکدام از‬ ‫اجزاي تش��کيل دهنده ي کاله نتواند در اثر گرما زير لبه خم ش��وند و‬ ‫برای تست جهت حفاظ و عينک هاي محافظ خارجي انجام مي شد‪.‬‬ ‫• محافظ گردن مقاوم در برابر آتش‬ ‫اين محافظ نواري بايد در جهت پش��ت بدن يا قس��مت جلويي کاله‬ ‫قرار داشته باشد‪ .‬اين کار ميزان ايمني براي فرد را افزايش مي دهد‪.‬‬ ‫• تطابق با استاندارد ‪ANSI Z87‬‬ ‫موارد مورد نياز براي محافظ چشم و صورت تحت استاندارد ‪ANSI‬‬ ‫‪ Z87‬بايد با عنوان ‪ +Z87‬تاييد شود‪.‬‬ ‫• کارايي محافظتي در برابر گرما براي محافظ هاي گردن و شانه ها‬ ‫و پوشش ‪ /‬باله ي گوش ها‪:‬‬ ‫اکنون پوش��ش کاله ها لحاظ شده و بايد نرخ ‪ TPP <=20‬داشته‬ ‫باشند‪ .‬قبال‪ ،‬فقط پوشش‪/‬باله ي گوش ها و محافظ گردن لحاظ شده بود‪.‬‬ ‫مفاهيم‬ ‫با وجود اينکه تغييرات عنوان ش��ده کم هستند‪ ،‬به استثناي ملزومات‬ ‫پيش‪-‬آزمايشي مقاومت در برابر ضربه‪ ،‬اين تغييرات به طور موثري کاله‬ ‫هاي اورپايي جت_استايل با محافظ داخلي صورت را اصالح خواهد کرد‪.‬‬ ‫نتيجه اين نخواهد بود که کاله هاي داراي گواهي ‪ EN443‬به صورت‬ ‫اتوماتيک استاندارد هاي ‪ NFPA‬را نيز خواهند داشت‪ .‬تفاوت هايي در‬ ‫ملزومات سه استاندارد اصلي بين المللي ‪EN443,4067 AS/NZS‬‬ ‫و ‪ 1971 NFPA‬وجود دارد‪ .‬هر استاندارد ملزومات تست خاص خود‬ ‫را دارد که براي آن از ديگر استاندارد ها مهم تر است‪.‬‬ ‫پسيفيک هلمتز‪ ،‬تنها توليد کننده ي کاله است که کاله هايي مطابق با‬ ‫هر سه استاندارد اصلي ساخت کاله هاي آتش نشاني (‪AS,NZS , EN‬‬ ‫‪ ), NFPA‬توليد مي کند‪ .‬متعاقبا تطبيق با اين تغييرات براي اين شرکت‬ ‫دشوار نخواهد بود‪ .‬پسيفيک تضمين مي کند که کاله هايي که اکنون توليد‬ ‫مي شوند با هر استانداردي کامال تطابق داشته و ما از تغييراتي که سبب ايمني‬ ‫بيشتر براي استفاده کنندگان آنها شود‪ ،‬استقبال خواهيم کرد‪.‬‬ ‫فايده ي اصلي داش��تن اس��تانداردهاي مختل��ف در طبيعت متفاوت‬ ‫ملزومات استانداردها در سه ناحيه نهفته است‪ .‬برخي تست ها که مختص‬ ‫يک ناحيه هستند ممکن است قصد شبيه سازي يک شرايط خاص که‬ ‫در وقوع آن در آن ناحيه شايع تر است را داشته باشند‪.‬‬ ‫کاله هاي مورد تاييد ‪2013 :1971 NFPA‬‬ ‫‪ ، Pacific Helmets‬ه��م م��دل هاي موج��ود را براي تطابق با‬ ‫ويرايش جديد اس��تاندارد به روز رس��اني خواهد ک��رد و هم مدل هاي‬ ‫جديد را توليد خواهد نمود‪.‬‬ ‫آخرين مدلي که قرار است توليد شود و مورد تاييد ‪:1971 NFPA‬‬ ‫‪ 2013‬باش��د ش��امل مدل ‪ F3C/F4‬و ‪ F10‬خواهد ب��ود‪ F10 .‬کاله‬ ‫جت‪-‬اس��تايل که پتنت ش��رکت پس��يفيک براي محافظ چشم با يک‬ ‫تماس باز ش��ونده‪ ،‬در آن گنجانده ش��ده اس��ت‪ ،‬و به س��رعت در حال‬ ‫محبوب شدن بين سرويس هاي فوريتي در سراسر دنياست‪ .‬همچنين‬ ‫باز شدن محافظ چشم با يک تماس‪ ،‬در اين دو مدل به صورت مستمر‬ ‫گنجانده خواهد شد‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪75‬‬


‫‪76‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫چیست؟‬

‫معیار صنعت برای طراحی‪ ،‬نصب و راه اندازی سیستم های اسپرینکلر‬ ‫اس��تاندارد ‪ NFPA13‬می باش��د که ش��یوه های طراحی سیس��تم‬ ‫اسپرینکلر‪ ،‬نصب سیستم و انتخاب اجزا برای پیشگیری از مرگ و میر‬ ‫ناشی از آتش سوزی و خسارت به اموال را مورد توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ : NFPA13‬هدف اطالعات‬ ‫‪ 1.1‬قلمرو ‪ 1.1.A‬این اس��تاندارد یک طیفی (محدوده ای) از روش‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫های سیس��تم اس��پرینکلر‪ ،‬تناوب توسعه طراحی و انتخاب مولفه هایی‬ ‫که قابل قبول هسنتد را فراهم می آورد‪ .‬مالکین ساختمان و نمایندگان‬ ‫تعیین شده اشان بطور دقیق انتخاب های پیشنهاد شده را برای تناسب‬ ‫و اولویت را مورد ارزیابی قرار می دهند‪ 1.1.1 .‬حداقل الزامات مورد نیاز‬ ‫برای طراحی‪ ،‬نصب و راه اندازی سیس��تم های آب افشان (اسپرینکلر)‬ ‫اتوماتیک ‪ ،‬حفظ و حراس��ت سیس��تم های اس��پرینکلر تحت پوشش‬


‫‪77‬‬ ‫این اس��تاندارد قرار دارد‪ 1.1.2 .‬این‬ ‫اس��تاندارد با این فرض که سیستم‬ ‫اس��پرینکلر باید ب��رای حفاظت در‬ ‫مفابل حریق تک منش��اء در داخل‬ ‫س��اختمان طراحی ش��ده‪ ،‬نوشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ NFPA13‬چه چیزی را مورد‬ ‫خطاب قرار می دهد؟‬ ‫الزامات جامعی شامل طراحی‬ ‫سیس��تم اس��پرینکلر‪ ،‬نصب و‬ ‫تست تایید‪ ،‬سیستم های معلق‬ ‫و قوی‪ ،‬لوله کش��ی زیرزمینی‬ ‫و حفاظ��ت در براب��ر زلزله در‬ ‫راستای ‪ SEI/ASCE7‬می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ : NFPA13‬اس��تاندارد‬ ‫نصب سیستم های اسپرینکلر‬ ‫‪ NFPA13D‬چیست؟‬ ‫‪ NFPA13D‬استاندارد‬ ‫طراحی اسپرینکلر مسکونی‬ ‫برای س��اختمان های ی��ک و دو خانوار و خانه های‬ ‫س��اخته شده می باش��د‪ .‬این به این منظور‬ ‫اس��ت که سیستم اسپرینکلر مقرون‬ ‫به صرفه را در خانه ها را فراهم‬ ‫آورد در حالی که سطح باالیی‬ ‫از ایمنی زندگی را حفظ کند‪.‬‬ ‫‪ : NFPA13D‬ه��دف‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ 1.1‬قلم��رو ‪ 1.1.1‬ای��ن‬ ‫اس��تاندارد طراح��ی‪ ،‬نصب ‪،‬‬ ‫راه اندازی و نگهداری سیستم‬ ‫های اتوماتیک اس��پرینکلر برای‬ ‫حفاظ��ت در مقابل خطرات حریق در‬ ‫خان��ه های یک و دو خان��وار و خانه های‬ ‫ساخته شده را پوش��ش می دهد‪1.1.2 .‬‬ ‫این استاندارد سیستم طراحی شده برای‬ ‫حفاظت در برابر حریق تک منشا از یک‬ ‫محل جرقه زنی را بعهده می گیرد‪.‬‬ ‫‪ NFPA13D‬چه چیزی را مورد خطاب‬ ‫قرار می دهد؟‬ ‫الزامات شامل طراحی سیستم اتوماتیک اسپرینکلر‪ ،‬نصب‬ ‫‪ ،‬راه اندازی و نگهداری ش��امل موضوعاتی از قبیل لیس��ت اجزا‪ ،‬تست‬ ‫های هیدرواس��تاتیک‪ ،‬درجات دمای اس��پرینکلر‪ ،‬مستند سازی طرح و‬ ‫محاسبات هیدرولیک را شامل می باشد‪.‬‬

‫‪ NFPA13E‬چیست؟‬ ‫‪ : NFPA13E‬ه��دف‬ ‫اطالعات‬ ‫اطالعات و دس��تورالعمل های‬ ‫بنی��ادی را ب��رای اس��تفاده در‬ ‫عملیات آتش نشانی در باب دارایی‬ ‫هایی که مجهز به سیس��تم های‬ ‫حفاظتی ثابت هستند را فراهم می‬ ‫آورد‪ .‬سیس��تم های تحت پوشش‬ ‫در این اس��تاندارد ش��امل سیس��تم‬ ‫های اتوماتیک اس��پرینکلر داخلی‪،‬‬ ‫سیس��تم های اس��پرینکلر خارجی و‬ ‫سیس��تم های ‪(stand pipe‬لوله‬ ‫های ایستاده) می باشد‪.‬‬ ‫‪ NFPA13R‬چیست؟‬ ‫‪ NFPA13R‬اس��تاندارد طراح��ی‬ ‫اسپرینکلر برای تصرفات مسکونی کم‬ ‫ارتفاع می باش��د‪ .‬هدف این اس��تاندارد‬ ‫این است که یک سیستم اسپرینکلر که‬ ‫هدف آن کنترل حریق های مس��کونی‬ ‫و ارتق��اء حفاظت در برابر جراحت و مرگ و میر در‬ ‫خانه های مس��کونی چند خانواری می باشد‬ ‫را فراهم می آورد‪.‬‬ ‫‪ : NFPA13R‬هدف اطالعات‬ ‫‪ 1.1‬قلمرو‪ .‬این اس��تاندارد‪،‬طراحی‬ ‫و نص��ب سیس��تم ه��ای اتوماتیک‬ ‫اس��پرینکلر برای حفاظ��ت در برابر‬ ‫خط��رات حری��ق در تصرفات باال و‬ ‫چه��ار طبقه ارتفاع را تحت پوش��ش‬ ‫قرار می دهد‪ 1.1.1 .‬این استاندارد تقبل‬ ‫می کند که سیستم اسپرینکلر به گونه ای‬ ‫طراحی می شود که حفاظت در برابر یک منشا‬ ‫حریق از یک واحد اشتعال را فراهم می آورد‪.‬‬ ‫‪ NFPA13R‬چه چیزی را مورد خطاب قرار‬ ‫می دهد؟‬ ‫این اس��تاندارد ب��ه الزامات طراحی سیس��تم‬ ‫اتوماتی��ک اس��پرینکلر‪ ،‬نص��ب و راه اندازی که‬ ‫ش��امل لیس��ت اجزا‪ ،‬تس��ت های هیدرواستاتیک‪،‬‬ ‫درجات دمای اس��پرینکلر‪ ،‬مستندسازی طرح‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫لوله روکار‪ ،‬لوله توکار‪ ،‬سیس��تم های پیش مهندس��ی شده‪ ،‬منابع‬ ‫ذخیره آب‪ ،‬سیستم های لوله کشی چند منظوره و محاسبات هیدرولیک‬ ‫را مورد توجه قرار می دهد‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪77‬‬


‫‪78‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫تشخيصآتشويديويي‬

‫درطول دهه گذشته‪ ،‬تشخيص شعله و دود با تصوير ويديويي‪ ،‬پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه‬ ‫حفاظت در برابر آتش داشته است‪ .‬امروزه تشخيص آتش در تصوير ويدويي((‪ VID‬به صورت‬ ‫گسترده اي براي تشخيص دود و شعله دربرخي از عمليات هاي تجاري وصنعتي استفاده مي شود‪.‬‬ ‫تشخيص آتش در تصوير ويدويي‪،‬‬ ‫ب��ه دليل مزايايي که ب��ه همراه دارد‬ ‫نسبت به گزينه هاي حفاظت دربرابر‬ ‫آتش استاندارد موجود‪ ،‬برتري دارد‪.‬‬ ‫اين برتري نس��بت ب��ه دتکتورها و‬ ‫سيستم هاي زير‪ ،‬قابل تامل مي باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اس��پرينکلرها‪ .‬معموال با کد به‬ ‫اس��پرينکلرها يا هم��ان آب پاش ها‬ ‫دس��تور داده م��ي ش��ود و در دماي‬ ‫باال فعال مي شود ‪.‬آنها براي حفاپت‬ ‫از بدن��ه س��اختمان و جلوگي��ري از‬ ‫گس��ترش حريق و پيشگيري از آتش‬ ‫س��وزي هاي بزرگ طراحي شده اند‬ ‫ولي از وس��ايل و محتويات ساختمان‬ ‫محافظت نمي کنند و در اطفا حريق‬ ‫نقش تمام کننده را ندارند‪.‬‬ ‫‪ -2‬دتکتورهاي خطي حرارتي‪ .‬دتکتور‬ ‫خط��ي حرارتي به عن��وان پيش اقدام‬ ‫براي اس��پرينکلرها ب��راي تجهيزات‬ ‫صنعتي و نقاله ها استفاده مي شود اما‬ ‫اين دتکتورها ه��م با دماي باال فعال‬ ‫مي ش��وند و آتش ها را درمرحله اوليه‬

‫تشخيص نمي دهد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دتکتورهاي پرتوي(بيم دتکتور)‪.‬‬ ‫اي��ن دتکتورها روي س��قف قرارمي‬ ‫گيرند و با بلوکه شدن يا عدم سيگنال‬ ‫دهي مناس��ب به يکديگر آالرم هاي‬ ‫نويزي توليد م��ي کنند‪ .‬بنابراين اين‬ ‫دتکتوره��ا در س��قف ه��اي بلن��د تا‬ ‫گسترش کامل دود فعال نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪-4‬دتکتوره��اي نقطه اي(اس��پات‬ ‫دتکتور)‪ .‬کاش��ف ه��اي نقطه اي يا‬ ‫سقفي معموال يا فتوالکتريکي هستند‬ ‫يا يونيزاسيوني و روي سقف قرار مي‬ ‫گيرند‪ ،‬که دود را با تاخير تش��خيص‬ ‫مي دهند‪.‬‬ ‫‪-5‬دتکتور دود تنفسي‪ .‬اين دتکتور‬ ‫معموال نس��بت به اسپات دتکتورها و‬ ‫بيم دتکتورها عملکرد سريع تري دارد‬ ‫اما باز هم توانايي تشخيص دود را در‬ ‫همان مراحل اوليه ندارند‪.‬‬ ‫تشخيص دود در تصوير ويديويي‬ ‫دروهل��ه اول بر اس��اس س��ه مزيت‬ ‫اولي��ه ي تش��خيص زود هن��گام‪،‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫آگاه��ي موقعيتي و انعط��اف پذيري‬ ‫سيس��تم در کارخانجات بسيار بزرگ‬ ‫داراي س��رمايه زي��اد اس��تفاده م��ي‬ ‫ش��ود‪ ،Global FM .‬يک شرکت‬ ‫بيمه صنعتي جهاني برجس��ته اس��ت‬ ‫ک��ه درزمينه ي خدم��ات مربوط به‬ ‫پيشگيري از زيان براي شرکت هاي‬ ‫بزرگ تخصص دارد و قوانين مربوط‬ ‫را ب��راي آشکارس��ازي خودکارحريق‬ ‫(‪ )48-5‬منتشر مي کند‪ .‬بند ‪2.2.1.11‬‬ ‫اي��ن قوانين م��ي گويد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫سيستم هاي تشخيص آتش در تصوير‬ ‫ويدويي براي عمليات هاي تجاري و‬ ‫صنعتي زير مناسب و مورد نياز است‪:‬‬ ‫• مناطق فضاي باز مثل سکوهاي‬ ‫نفتي‬ ‫• ميدان هاي نفتي‬ ‫• عمليات استخراج از معدن‬ ‫• محصوالت جنگلي‬ ‫• مکان هاي بس��ته مثل کارخانه‬ ‫هاي صنعتي‬ ‫• ديگ بخار يا س��اير بخش هاي‬

‫کشتي‬ ‫• توربين ها‬ ‫• و برخ��ي اتاق هاي تميز يا اتاق‬ ‫هاي شيميايي ‪.‬‬ ‫تشخيص زود هنگام ‪:‬‬ ‫سيس��تم دتکت��ور آت��ش تصوي��ر‬ ‫ويدويي‪ ،‬باعث تش��خيص س��ريع تر‬ ‫آتش مي ش��ود زيرا ا بيک دوربين با‬ ‫استفاده از تحليل مبتني بر نرم افزار‪،‬‬ ‫تصاوير ويديويي را پردازش مي کند‬ ‫که مي تواند الگوهاي دود و شعله را‬ ‫تعيين کند‪ .‬اين دس��تگاه اساسا آتش‬ ‫را از يک فاصله مشخص "مي بيند"‬ ‫و تش��خيص مي دهد که حادثه آتش‬ ‫سوزي درحال رخ دادن است‪ ،‬درست‬ ‫مانند کار مغز و چشم در انسان‪.‬‬ ‫س��اير تکنولوژي هاي تش��خيص‬ ‫آتش به گونه اي است که بايد نشانه‬ ‫آتش س��وزي (مثل گرم��ا يا دود) به‬ ‫دتکتور برسد‪ .‬مش��ابه ساير احساس‬ ‫هاي انسان‪ ،‬مثل احساس گرمي آتش‬ ‫توسط حس المسه يا بوي سوختگي‬ ‫نان توس��ط حس بوياي��ي‪ .‬درهر دو‬ ‫مورد ش��ما الزم است که نزديک به‬ ‫آتش سوزي باشيد تا آن را تشخيص‬ ‫دهيد‪ ،‬درحالي که شما مي توانيد آتش‬ ‫را از فاصل��ه دور ببينيد‪ ،‬بنابراين اين‬ ‫دستگاه سريع تر هشدار مي دهد‪ .‬اما‬ ‫درس��ت مثل انسان‪ ،‬دوربين نياز دارد‬ ‫که آتش را ببيند‪ ،‬بنابراين بايد درمورد‬ ‫محل استقرار دوربين بايد دقت شود‬ ‫تا ميدان ديد منطقه تش��خيص مورد‬ ‫نظر بسته نشود (احتماال بايد دوربين‬ ‫در چند محل نصب ش��ود ) و منطقه‬ ‫روشن باشد ‪.‬‬ ‫دوربين ها مي توانند دود را در نور‬ ‫بس��يار اندک هم تشخيص دهند اما‬ ‫حداقل سطح نور براي تشخيص دود‬ ‫الزم اس��ت که معموال توسط برخي‬ ‫از ان��واع الم��پ هاي ک��م نور مثل‬


‫تهيه و تنظيم‪:‬‬ ‫مهندس حديث سالمی‬

‫‪ LED‬ها فراهم مي ش��ود‪ .‬برخي از‬ ‫توليد کنندگان حت��ي از نور ماوراي‬ ‫بنفش اس��تفاده مي کنن��د که دود را‬ ‫در يک منطقه تاريک هم قادر اس��ت‬ ‫تش��خيص دهد اما برخي از سوخت‬ ‫ه��ا مثل هي��دروژن و برخي از الکل‬ ‫ها آنقدر روش��ن مي سوزند که تقريبا‬ ‫قابل رويت توسط دوربين ها نيستند‬ ‫و قابل تشخيص نمي باشند‪.‬‬ ‫آگاهي موقعيتي‬ ‫استفاده از دوربين هاي ضبط تصوير‬ ‫شبکه اي به عنوان تشخيص دهنده‪،‬‬

‫هوش��مند‪ ،‬آگاهي خود را از موقعيت‬ ‫مربوط حفظ کنيد‪ .‬اين سيس��تم هاي‬ ‫تصوي��ري همچنين به صورت مرتب‬ ‫تصوي��ر ضبط مي کنند و اين امر به‬ ‫بازس��ازي و پيدا کردن علت و منشاء‬ ‫س��رعت مي بخش��د‪ .‬از طرف��ي ا ز‬ ‫سرقت و آتش س��وزي هاي عمدي‬ ‫ني��ز جلوگيري مي کند ک��ه يکي از‬ ‫داليل مهم آتش سوزي هاي مخرب‬ ‫مي باشد‪.‬‬ ‫انعطاف پذيري‬ ‫برخي سيستم هاي ‪ VID‬الگوريتم‬

‫اي��ن مزاي��اي تش��خيص تصوير‬ ‫ويدوي��ي منجر به افزاي��ش امکانات‬ ‫حفاظت در بازارهاي ذيل مي شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬تاسيسات نفت و گاز‬ ‫‪ -2‬ني��روگاه ه��اي ان��رژي (زغال‬ ‫سنگ و هسته اي)‬ ‫‪ -3‬کارخانجات توليدي‬ ‫‪ -4‬انبارها‬ ‫‪ -5‬صنعت هوايي‬ ‫‪ -6‬مراکز فرهنگي‬ ‫سيس��تم ه��اي تش��خيس تصوير‬ ‫ويديويي براس��اس قوانين ‪NFPA‬‬

‫باع��ث فراهم آوردن آگاهي موقعيتي‬ ‫فوري و امنيت ش��خصي مي ش��ود‪.‬‬ ‫تصوير همچنين تاخير مربوط به تاييد‬ ‫وجود آت��ش از طريق تماس با آتش‬ ‫نش��اني را کاهش م��ي دهد‪ ،‬درحالي‬ ‫که از طرف ديگر به تشخيص فوري‬ ‫آالرم اش��تباه ي��ا نوي��زي هم کمک‬ ‫مي کند‪.‬‬ ‫از آنجاي��ي ک��ه تکنولوژي بر روي‬ ‫يک شبکه مس��تقر است‪ ،‬تصوير در‬ ‫غي��ر از محل نص��ب دوربين مثال در‬ ‫دفتر مرکزي قابل رويت مي باش��د‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬پکيج ها ايميلي وجود دارد‬ ‫که فرد هر زماني که آالرم توليد مي‬ ‫شود با توجه به عکس هاي فوري از‬ ‫رويداد‪ ،‬متوجه آنها مي شود‪ .‬بنابراين‬ ‫ش��ما مي توانيد از طريق يک گوشي‬

‫هاي عملکرد احتياطي تشخيص شعله‬ ‫‪ ،‬دود ‪ ،‬نور يا حرکت منعکس شده از‬ ‫آتش دارند‪ .‬هر يک از اين الگوريتم ها‬ ‫در ميدان ديد کلي يا درست در مناطق‬ ‫برمبن��اي خط��ر و وضعي��ت محيط‪،‬‬ ‫امکان فعال يا غير فعال شدن دارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال يک فضاي بيروني با‬ ‫فعال کردن الگوريتم تشخيص شعله‬ ‫به طور مناسبي مانيتور و حفاظت مي‬ ‫شود در حاليکه مابقي الگوريتم هاي‬ ‫تشخيصي غير فعال هستند‪.‬‬ ‫سيس��تم تشخيص دود ‪ VID‬مي‬ ‫توان��د به راحتي جايگزين ‪ 20‬دتکتور‬ ‫دود نقطه اي ش��ود و طوري طراحي‬ ‫ش��ده اند در ع��رض ‪ 4‬دقيقه قابليت‬ ‫تشخيص دود در يک فضاي ‪ 30‬متر‬ ‫مربعي را با زاويه ديد ‪ 90‬درجه دارند‪.‬‬

‫و کدهاي ديگر نصب مي ش��وند که‬ ‫قابليت تحليل دود و ش��عله را دارند‪.‬‬ ‫اين م��دل دوربين ه��ا‪ ،‬مثل دوربين‬ ‫‪ ، SigniFire IP‬منظبق بر قوانين‬ ‫‪(UL268B‬تشخيص دود ويديويي) و‬ ‫‪(FM3260‬تشخيص تشعشع انرژي‬ ‫ش��عله) مي باش��د‪ .‬اين تجهيزات که‬ ‫منظبق بر قوانين ‪ NFPA‬مي باشند‬ ‫به يک کنترل پنل اعالم حريق متصل‬ ‫مي شوند‪.‬‬ ‫با اين حال بخش بزرگي از جاهاي‬ ‫مورد نظر نياز به اين نوع تش��خيص‬ ‫ندارن��د و ب��راي حفاظ��ت متکي به‬ ‫فعالسازي اسپرينکلرها هستند‪ .‬آتش‬ ‫س��وزي ها م��ي تواند نس��بتا بزرگ‬ ‫باش��د و آس��يب حت��ي هنگامي که‬ ‫اس��پرينکلرها خ��وب کار م��ي کنند‪،‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫‪79‬‬

‫ممکن است زياد باشد‪ .‬به همين دليل‪،‬‬ ‫فراهم کردن ابزار تشخيص بيشتر و‬ ‫هش��دار اوليه دراين مناطق سودمند‬ ‫خواهد بود‪ .‬نصب سيس��تم منظبق بر‬ ‫استانداردها مي تواند وقت گير و گران‬ ‫باشد زيرا اين سيستم نياز به طراحي و‬ ‫نصب وتاييد دارد‪.‬‬ ‫با ورود انجمن ‪ ONVIF‬بسياري‬ ‫از دوربين هاي ‪ IP‬امروزه رابط هاي‬ ‫ارتب��اط اس��تانداردي را فراه��م مي‬ ‫نمايند‪ .‬اين اس��تاندارد باز به سيستم‬ ‫ه��اي مديريت ويديوي اين امکان را‬ ‫مي دهد که س��اخت تعداد مدل هاي‬ ‫دوربين بيشتر ي را پذيرفته و پردازش‬ ‫نمايند‪ .‬تولي��د کنندگاني مثل ‪Fike‬‬ ‫‪ VID‬از اي��ن فرص��ت براي ايجاد‬ ‫سرورهاي تش��خيص توسط تصوير‬ ‫ويديويي اس��تفاده کرده اند‪ .‬سرور از‬ ‫الگوريتم ها مش��ابه در ‪ UL‬و ‪FM‬‬ ‫استفاده مي کند‬ ‫سرور ‪ VID‬در رک قرار مي گيرد‬ ‫و با ويندوز ‪ 7‬کار مي کند‪ .‬اين سرور‬ ‫مي تواند ‪4‬و‪8‬و‪ 12‬ويا ‪ 16‬کاناله باشد‪.‬‬ ‫دوربين هاي مورد استفاده حتما بايد‬ ‫آخرين ن��رم افزاره��اي ‪ONVIF‬‬ ‫را داشته باش��ند‪ .‬بهتر است دوربيني‬ ‫استفاده شود که قابليت پوشش زمين‬ ‫سقف را همزمان داشته باشد‪ .‬دوربين‬ ‫هايي که ناحيه محدودي را مي گيرند‬ ‫و يا با زاويه رو به پايين نصب شده اند‬ ‫ايده آل نيستند‪.‬‬ ‫به طور خالصه اس��تفاده از سيستم‬ ‫تش��خيص حريق ويديويي در مکان‬ ‫هاي بس��يار وس��يع و فضاه��اي باز‬ ‫مزاياي زيادي نس��بت به ديگر روش‬ ‫هاي تشخيص حريق دارد‪ .‬تشخيص‬ ‫اولي��ه زود هن��گام‪ ،‬آگاهي س��ريع از‬ ‫موقعي��ت مکاني و انعط��اف پذيري‬ ‫اين سيس��تم ها باعث ش��ده که آنها‬ ‫گزين��ه اي��ده آلي براي م��کان هاي‬ ‫صنعت��ي و محي��ط هاي��ي همچون‬ ‫انبارها باش��ند‪ .‬امروزه توليدکنندگان‬ ‫‪ VID‬دوربي��ن هاي��ي منطب��ق بر‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬دتکتورهاي مخصوص‬ ‫با قابليت ‪ third-party‬در شبکه‬ ‫طراحي و توليد مي کنند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫سيستم هاي ‪ VID‬استراتژي موثري‬ ‫در افزاي��ش ايمني و امنيت در مکان‬ ‫ها و موقعيت هاي حس��اس و بزرگ‬ ‫مي باشد‪.‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪79‬‬


‫‪80‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫ضرورت اجراي پروژه جامعه ايــــــــ‬

‫چرا جامعه ايمن ؟‬ ‫مفهوم جامعه ايمن بر اساس همکاري سيتماتيک ‪ ،‬مداوم و‬ ‫بين بخشي براي « ارتقاء ايمني و پيشگيري از آسيب » پايه‬ ‫ريزي شده و در اصل از دو دهه پيش توسط « سازمان جهاني‬ ‫بهداشت» توسعه يافته است‪ .‬جامعه ايمن با کاهش آسيب ها‬ ‫و مرگ و مير منجر به افزايش استانداردهاي زندگي و افزايش‬ ‫احساس ايمني براي ساکنين جامعه مي شود؛ هم چنين سبب‬ ‫کاه��ش هزينه در بخش هاي متعددي مانند بيمارس��تان ها‪،‬‬ ‫خدمات اجتماعي و هزينه هاي بيمه مي شود‪.‬‬ ‫تاريخچه جامعه ايمن در جهان ‪،‬ايران و کالنشهر تهران‬ ‫بدنبال مرگ يک جوان ‪ 19‬ساله که بر اثر انفجار مواد شيميايي‬ ‫در سال ‪ 1985‬در تورنتو کانادا رخ داد براي اولين بار دوستان ‪،‬‬ ‫آشنايان و ‪ NGO‬هاي فعال مطلع از حادثه‪ ،‬بنيادي را تشکيل‬ ‫دادند که براي امر پيشگيري از حوادث و سوانح اقدام کنند ‪.‬‬ ‫سازمان بهداشت جهاني که از دهه هاي قبل به طور روز افزون‬ ‫براي پيش��گيري از آسيب و ارتقاي ايمني در حال فعاليت بود‬ ‫‪.‬بر ضرورت گنجانده شدن موضوع ارتقاي ايمني و پيشگيري‬ ‫از آسيب در برنامه هاي ارتقاي سالمت عمومي تاکيد کرد‪.‬‬ ‫اولين کنفرانس بين المللي حوادث و پيشگيري از آسيب ها‬ ‫در سال ‪ 1389‬در استکهلم سوئد برگزار گرديد ‪.‬و مفهوم جامعه‬ ‫ايمن تبيين گرديد و” بيانيه جوامع ايمن” بدنبال اين کنفرانس‬ ‫به عنوان يک سند بنيادين به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫“ تمام افراد بشر داراي حق برابر براي برخورداري‬ ‫از سالمت و ايمني مي باشند” اجراي پروژه جامعه ايمن‬ ‫با ش��اخص هاي تعيين شده اولين بار در شهر‪Lidkoping‬‬ ‫سوئد به اجراء گذاشته شد و اين شهر در سال ‪1989‬به شبکه‬ ‫جهاني جوامع ايمن پيوست ‪.‬‬ ‫مرکز همکاري هاي سازمان جهاني بهداشت (‪ )WHO‬در‬‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫امور جوامع ايمن در دانشگاه کارولينسکا سوئد مستقر گرديد ‪.‬‬ ‫طرح پيشگيري از حوادث در قالب جامعه ايمن طي برگزاري‬ ‫کارگاهي توسط وزارت بهداشت و درمان (مرکز مديريت بيماري‬ ‫ها ) در سال ‪ 1374‬با شرکت سازمان هايي که به نحوي مسئول‬ ‫پيشگيري از حوادث بودند تشکيل و ارائه شد ‪ .‬اين طرح از سال‬ ‫‪ 1376‬در پنج دانشگاه علوم پزشکي کشور به صورت پايلوت در‬ ‫يک شهرستان منتخب به اجرا در آمد که دانشگاه هاي مورد‬ ‫نظر‪ ،‬استان تهران (اسالمشهر ) استان گيالن (الهيجان)استان‬ ‫خراسان(کاشمر) استان بوشهر (بوشهر) استان مرکزي (شازند )‬ ‫کانديد اجراي پروژه جامعه ايمن گرديدند ‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1383‬نمايندگان مرکز همکاري هاي سازمان جهاني‬ ‫بهداشت (از دانشگاه کارولينسکاي سوئد ) از روند اجرايي طرح‬ ‫‪ ،‬بازديد کردند که در نتيجه بازديد ‪ ،‬شهرس��تان کاشمر از زير‬ ‫مجموعه دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان نخستين مجري‬ ‫پروژه جامعه ايمن موفق عنوان شد و در سال ‪ 1386‬به شبکه‬ ‫جهاني جوامع ايمن پيوست‪ .‬از سال ‪ 1386‬پروژه جامعه ايمن با‬ ‫بومي سازي والگوي علمي مبتني بر شواهد در کالنشهر تهران‬ ‫بصورت منطقه اي به اجرا گذاشته شد بصورتي که در سال‪1391‬‬ ‫کالنشهر تهران با ‪ 22‬منطقه که هر کدام به مثابه يک شهر مي‬ ‫باشد به شبکه جهاني جوامع ايمن پيوست‪.‬‬ ‫کالنشهر شيراز و شهرهاي انديشه ‪،‬قشم و کهريزک از جمله‬ ‫جوامعي مي باشند ‪ ،‬که با کمک و مساعدت شوراي سياستگذاري‬ ‫جامعه ايمن موفق به اجراي پروژه جامعه ايمن شده و کانديداي‬ ‫اجراي پروژه جامعه ايمن گرديده اند‪.‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 329‬ش��هر از ‪ 32‬کش��ور با اج��راي موفقيت آميز‬ ‫پ��روژه جامعه ايمن به ش��بکه جهاني جوامع ايمن پيوس��ته‬ ‫((‪ ACCEPT‬و لوح پيوس��تن به شبکه جهاني جوامع ايمن‬ ‫پرچ��م ‪ SAFE COMMUNITY‬را دريافت نموده و‬


‫تهيه و تنظيم‪ :‬ليال کريمي‬ ‫زير نظر‪ :‬دکتر محسن خسروي‬ ‫منبع‪www.tehransafe.com :‬‬

‫‪81‬‬

‫يــــــــمن در کالنشهر ها و شهر ها‬ ‫موفق به امضاء تفاهمنامه مشترک با مرکز همکاريهاي سازمان‬ ‫بهداشت جهاني (‪ )WHO‬در امور جامعه ايمن گرديده اند ‪.‬‬ ‫به لحاظ رتبه بندي کشور چين در رتبه نخست‪ ،‬ايران در رتبه‬ ‫دوم و کشور آمريکا در رتبه سوم قرار دارند‪.‬‬

‫‪6‬داراي ابزارهاي س��نجش جهت ارزيابي برنامه ها ‪ ،‬روند‬‫تغييرات و تاثير مداخالت هستند‪.‬‬ ‫‪7‬در ش��بکه هاي جامعه ايمن ملي و بين المللي مشارکت‬‫مداوم دارند‪.‬‬

‫اهداف انجمن جامعه ايمن‬ ‫‪.1‬توسعه سياست هاي حامي ايمني شهروندان‬ ‫‪.2‬تبادل تجارب بين جوامع ايمني کشور و جهان‬ ‫‪.3‬ارائه خدمات فني‪ ،‬علمي آموزشي و پژوهشي براي الحاق‬ ‫مناطق و شهرها به شبکه جهاني جوامع ايران‬ ‫‪.4‬طراحي مالحظات ارتقاي ايمني‬ ‫‪.5‬اجرا و پشتيباني مالحظات ارتقاي ايمني‬ ‫‪.6‬پايش و ارزشيابي مالحظات ارتقاي ايمني‬ ‫‪.7‬شبکه سازي و تبادل اطالعات و تجارب ملي و بين المللي‬

‫عمده فعاليت هاي جامعه ايمن‬ ‫‪1‬ايمني منازل و اماکن مس��کوني ‪2-‬ايمني محيط هاي‬‫کار ‪ 3-‬ايمن��ي ترافيک ‪ - 4‬ايمني اماکن عمومي ‪ ،‬پارک ها‬ ‫و تفرجگاهها ‪- 5‬ايمني ورزش و فضاهاي ورزشي ‪ 6-‬ايمني‬ ‫بيمارستان ها ‪ 7-‬ايمني مدارس ‪8-‬ايمني کودکان ‪ 9-‬ايمني‬ ‫سالمندان‪10-‬ايمني مساجد و اماکن مذهبي‬

‫شاخص هاي هفت گانه جامعه ايمن‬ ‫‪1‬داراي تشکيالتي بر اساس مشارکت و همکاري هستند‬‫و توسط يک گروه بين بخشي که مسئول ارتقاي سالمت در‬ ‫جامعه آنهاست اداره ميشوند‪.‬‬ ‫‪2‬داراي برنامه بلندمدت و مداوم هستند که تمامي افراد با‬‫هر جنس��يت و گروه سني و نيز تمامي محيطها و موقعيت ها‬ ‫را پوشش ميدهد‪.‬‬ ‫‪3‬داراي برنام��ه هاي��ي هس��تند که گروهه��اي پرخطر و‬‫محيطهاي مخاطره آمي��ز را هدف قرار ميدهد و راهکارهايي‬ ‫جهت ارتقاء ايمني در گروههاي آسيب پذير دارند‪.‬‬ ‫‪4‬داراي برنامه هايي مبتني بر شواهد موجود هستند‪.‬‬‫‪5‬داراي برنامه هايي هس��تند که علت و فراواني آسيبها را‬‫مستند و ثبت مينمايد‪.‬‬

‫شوراي سياستگذاري جامعه ايمن‬ ‫عهده دار مسئوليت اجراي پروژه‬ ‫جامعه ايمن در کشور مي باشد‪.‬‬ ‫هدف کلي جامعه ايمن پيشگيري از مرگ و مير و آسيب هاي‬ ‫ناشي از تصادفات‪ ،‬خشونت‪ ،‬خودکشي و بالياي طبيعي مي باشد‬ ‫و اينکه تمام گروه هاي سني‪ ،‬جنسي‪ ،‬محيطها و موقعيت هاي‬ ‫مختلف را تحت پوشش قرارمي دهد‪.‬‬ ‫پروژه جامعه ايمن تنها در سايه همکاري هاي بين بخشي و‬ ‫مسئوليت پذيري فردفرد ايرانيان به منصه ظهور خواهد نشست‬ ‫و در اين صورت شاهد کاهش آسيب و مرگ و مير هموطنان‬ ‫عزيز خواهيم بود‪ .‬ان شاء ا‪...‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪81‬‬


‫‪91‬‬

‫عالئم شب نما خروج اضطراری‬

‫پِرماالیت‬

‫اين محصول جهت مشخص کردن مسیرها و راه های خروج‬ ‫اضطراری و عالئم راهنما در مواقع تاریکی و قابل اس��تفاده در‬ ‫مکان هاپر تردد می باشد‪.‬‬ ‫عالئ��م فوق محص��ول ش��ركت ‪ Permalight‬آلمان می‬ ‫باش��د و از ذرات رنگ دانه زمینی ش��ب نما با چگالی شب تاب‬ ‫باال ساخته ش��ده و با جذب انرژی نورانی (طبیعی یا فلورسنت)‬ ‫به مدت ‪ 10-50‬دقیقه قابلیت نوردهی میرا بین ‪ 8-36‬س��اعت‬ ‫را دارا می باشد‪.‬‬

‫الزم به ذکر اس��ت اين ش��ركت به عنوان نماينده انحصاري‬ ‫ش��رکت ‪ Permalight‬در ایران بوده و افتخار خدمت گذاری‬ ‫در مراکز به شرح ذیل را دارد‪:‬‬ ‫ف��رودگاه بين المللي ام��ام خميني فرودگاه مهرآباد ‪،‬س��ازمان‬ ‫یونیسف‪ ،‬س��اختمان هاي وزارت كشور‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬وزارت نیرو‬ ‫ساختمان های وزارت نفت‪ ،‬شرکت آب و فاضالب مناطق‪2‬و‪3‬و‪4‬و‬ ‫‪، 5‬آب و فاضالب آبیک‪ ،‬شرکت تهیه کاالی نفت ایران‪ ،‬شركت‬ ‫مهندسي و توسعه نفت‪ ،‬شركت نفت فالت قاره‪،‬شرکت نفتکش‬

‫ایران‪ ،‬ش��ركت نفت پتروپارس‪ ،‬ش��رکت نفت پترو امید آس��یا ‪،‬‬ ‫ش��ركت ملي صادرات گاز ايران‪ ،‬ش��ركت مايع سازي گاز ايران‪،‬‬ ‫شركت ملي فوالد ايران‪ ،‬شركت نفت و گاز پارس‪ ،‬شركت توسعه‬ ‫صنايع نفت و انرژي‪ ،‬شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی‪ ،‬سازمان‬ ‫اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‪ ،‬مراکز پتروشيمي‪ :‬اروندان‪،‬‬ ‫تبري��ز‪ ،‬غدير‪ ،‬بندر امام‪ ،‬ج��م و اميركبير‪،‬اصفهان ‪ ،‬فارابی‪ ،‬آریا‬ ‫ساسول‪،‬برق همدان‪ ،‬سازمان بازنشستگي كشور‪ ،‬سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار كشور‪ ،‬مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)‪،‬‬ ‫ش��ركت همراه اول‪ ،‬موزه مجلس ش��وراي اسالمي‪ ،‬بانک های‬ ‫‪ :‬تجارت‪ ،‬برج س��پهر بانک صادرات‪ ،‬س��امان‪ ،‬توس��عه صادرات‬ ‫ايران‪ ،‬تات‪ ،‬کارآفرین و ساختمان مركزي بانك صنعت و معدن‪،‬‬ ‫پارسیان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬موسسه مالی و اعتباری مهری‪ ،‬دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمي كرج ‪ ،‬دانشگاه صنعتی شريف ‪ ،‬تونل توحید ‪ ،‬دارو سازی‬ ‫ثامن ‪ ،‬بيمارس��تان های ‪:‬جم‪ ،‬آبان‪ ،‬آتيه‪ ،‬كسري‪،‬محک‪ ،‬ساسان‪،‬‬ ‫بینا‪ ،‬عرفان‪ ،‬سوم شعبان‪ ،‬برج میالد‪ ،‬شهرداري مركز‪ ،‬ساختمان‬ ‫نواحي ش��هرداري منطق��ه‪ 22 ،4 ، 1 ،16‬تهران و كليه نواحي و‬ ‫ساختمانهاي منطقه ‪9، 19‬و مناطق ‪ ، 9 ، 8، 6، 5 ، 3‬ستاد بحران‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ، 2‬مترو پانزده خرداد و مترو شهید بهشتی و‪. ...‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪91‬‬


‫‪92‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫‪ 85‬درصد سوانح‬ ‫هوایی در حین‬ ‫نشستن یا برخاست‬ ‫هواپیما در فرودگاه‬ ‫رخ میدهد‬

‫حوادثفرود)هوایی‬ ‫(ارابه‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫امروزه از هواپیما استفاده های گوناگونی میشود‪.‬‬ ‫بعضی جهت حمل مسافر و بار آنها ‪،‬بعضی جهت حمل کاال و هواپیما های جنگی و‪...‬‬ ‫برخی از آنها جهت نشستن بروی باند در زمین‪،‬برخی دیگر جهت نشستن بر روی آب و بعضی نیز جهت‬ ‫استفاده چند منظوره (نشست و برخاست برروی باند و مناطق برفی‪ ،‬آبی و خاکی) و غیره‪.‬‬ ‫تمام این خصوصیتها ارتباط مستقیمی دارد با قسمتی از هواپیما که به آن ارابه فرود می گویند‪.‬‬ ‫بر اساس نوع کاربری هواپیما‪ ،‬از مدلهای چرخ دار‪ ،‬چوب اسکی ‪ ،‬قایقی ‪ ...،‬و بعضا ترکیبی از آنها استفاده میشود‪.‬‬ ‫اصوال ارابه فرود ‪ ،‬در هنگام نشست و برخاست وزن هواپیما را تحمل میکند وباعث ثبات هواپیما در هنگام‬ ‫توقف در محوطه پارکینگ میشود‪.‬‬ ‫و در مدلهای چوب اسکی و قایقی نیز وظیفه ثبات هواپیما در آب و برف را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫در این مبحث در رابطه با ارابه فرود چرخ دار هواپیمای مسافر بری بحث میکنیم‪.‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬


‫مرتضی خادمی‬ ‫کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات‬

‫ارابه فرود چرخ دار‪:‬‬ ‫در رابطه با ارابه فرود چرخ دار میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪-1‬ارابه فرود چرخ دار با شاسی ثابت‬

‫‪-2‬ارابه چرخ دار با شاسی متحرک‬

‫البته در نوع شاسی متحرک نیز دو نمونه است که یک نمونه‪ ،‬دارای‬ ‫درب محفظه چرخها است مثل نمونه باال ودیگری بدون درب محفظه‬ ‫چرخ است مانند بوئینگ‪737-700‬‬

‫ارابه فرود چرخ دار شامل‪:‬‬ ‫_چرخها که متشکل از آلیاژهای مختلفی است و از گاز نیتروژن با فشار‬

‫‪93‬‬

‫‪ 12‬تا ‪ 13‬بار پر شده‬ ‫_میله عمودی و تلسکوپی که جاذب ضربات است که میتوان آنرا به کمک‬ ‫فنر خودرو تشبیه کرد‪.‬‬ ‫_ترمزها که قبال از جنس اس��تیل بوده ولی امروزه از جنس دیس��کهای‬ ‫کربنی مقاوم در برابر گرما ی باال ساخته شده است‬ ‫_سیس��تم باز و بسته کردن ارابه فرود که توسط نیروی هیدرولیک کل‬ ‫مجموعه ارابه فرود را در درون محفظه جمع و یا هنگام فرود خارج میکند‪.‬‬ ‫(فشار نیروی هیدرولیک آن ‪200‬بار است)‬ ‫البته در چرخ جلو هواپیما یک سیستم شبیه فرمان ماشین جهت هدایت‬ ‫زمینی آن تعبیه شده است‪.‬‬ ‫حوادث مربوط به ارابه فرود‬ ‫اختالل در عملکرد و یا خطاهای انس��انی (و یا ترکیبی از این) مربوط به‬ ‫ارابه فرود جمع شدنی علت تصادفات و حوادث متعدد در طول تاریخ حمل‬ ‫و نقل هوایی شده است‪.‬‬ ‫حواس پرتی یا بی توجهی در حین فرود‪ ،‬باعث بوجود آمدن بیش از ‪100‬‬ ‫حادثه (ارابه فرود) در آمریکا بین سالهای ‪ 1998‬تا ‪ 2003‬گردیده است‪.‬‬ ‫شایع ترین نوع فرود در حوادث ارابه فرود ‪ ،‬فرود سینه مال است که ممکن‬ ‫است بر اثر بی دقتی خلبان یا شکسته شدن ارابه فرود و یا یک نقص مکانیکی‬ ‫ساده بوجود آید‪،‬اگرچه به ندرت این حوادث مرگبار است ولی باعث خسارت‬ ‫های سنگینی میشود‪.‬‬ ‫‪rejected take off‬‬ ‫از جمله موارد دیگر میتوان به داغ شدن الستیک هواپیما در مواردی چون‬ ‫ترمز شدید و ناگهانی هواپیما بر اثر انصراف خلبان از ادامه مسیر جهت بلند‬ ‫ش��دن از باند ‪ ،‬عنوان کرد‪( .‬دمای اش��تعال الستیک در حدود ‪ 250‬تا ‪350‬‬ ‫درجه سانتیگراد است)‪.‬‬ ‫_ترکیدن الستیک و یا شکستن ارابه فرود در نتیجه بلند شدن یا نشستن‬ ‫هواپیما‪ (،‬الزم به ذکر است که ‪ 85‬درصد سوانح هوایی در حین نشستن یا‬ ‫برخاست هواپیما در فرودگاه رخ میدهد)‪.‬‬ ‫در مواردی نیز دیده ش��ده اس��ت که در هنگام باز شدن چرخها چیزی از‬ ‫درون محفظه آن به خارج پرتاب میشود که در نمای نزدیک تر مشخص‬ ‫شده فردی به طور قاچاق خود را درون محفظه چرخها مخفی کرده است که‬ ‫به دلیل کمبود اکسیژن و دمای پایین هوا در ارتفاع باال دچار مرگ میشوند‪.‬‬ ‫درپایان قابل ذکر است که‪:‬‬ ‫در موارد داغ شدن الستیک هواپیما باید با تمام توان در صحنه حاضر شد‬ ‫تا مبادا این حادثه تبدیل به سانحه جبران ناپذیری شود‪.‬‬

‫از جمله موارد دیگر میتوان به داغ شدن الستیک هواپیما در مواردی‬ ‫چون ترمز ش��دید و ناگهانی هواپیم��ا بر اثر انصراف خلبان از ادامه‬ ‫مس��یر جهت بلند ش��دن از باند ‪ ،‬عنوان کرد‪( .‬دمای اشتعال الستیک‬ ‫در حدود ‪ 250‬تا ‪ 350‬درجه سانتیگراد است)‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪93‬‬


Fire MAGAZINE

‫مقـاله تخصصــی‬

The reasons why your Safety Helmet should carry the AS4067 Label

‫چرا کاله ايمنی‬ ‫آتش نشانی باید برچسب‬ ‫ را داشته باشد؟‬AS4067 www.firemagazine.ir 29 ‫ شماره‬/ 92 ‫ بهمن و اسفند‬/ ‫ماهنامه حريق‬

94


‫‪95‬‬ ‫مقایس��ه ی اس��تانداردهای مرتب��ط با کاله‬ ‫های ایمنی آتش نش��انی با یکدیگر ش��بیه به‬ ‫مقایس��ه ی قوانین راگبی(فوتبال انگلیسی)با‬ ‫آسی(فوتبال استرالیایی)است چرا که توپ هردو‬ ‫بازی بسیار شبیه به هم می باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صحبت ها و تعاریف حول استاندارد‬ ‫های مختلف کمی پیچیده به نظر می رس��د و‬ ‫نمی توان وجه تمایز بین استانداردهای مختلف‬ ‫و درجه ی اعتبار آنها را دریافت‪ .‬باید یادآوری‬ ‫کرد که ساختارهای بین امللی قانونی در تعیین‬ ‫استاندارد کاله های آتش نشانی از سه قسمت‬ ‫مختلف دنیا ارائه می گردند؛ آمریکا‪ ،‬اس��ترالیا‪/‬‬ ‫نیوزلن��د و اروپا‪ ،‬که البته هر کدام در ش��رایط‬ ‫عملیات��ی و محیطی مختل��ف قوانین را وضع‬ ‫و پ��س از آزمایش‪ ،‬اس��تاندارد مورد نظر را به‬ ‫محصوالت اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫استاندارد استرالیا‪/‬نیوزلند برای ساختار کاله‬ ‫های آتش نشانی‪ ،4067 AS/NZS ،‬بوسیله‬ ‫کمیته ای از نمایندگان عالقه مند‪ ،‬آگاه و آشنا‬ ‫با‪ :‬س��بک و س��اختار کاله های آتش نشانی‪،‬‬ ‫خطرات عملیاتی و محیط های حادثه و فاکتور‬ ‫های ویژه ی هر دو کشور تنظیم گشته است‪.‬‬ ‫برخی از این فاکتور ها شامل دمای محیط در‬ ‫تابستان‪ ،‬برخورد شدید وسائل نقیله ی موتوری‪،‬‬ ‫پی آمد ‪USAR‬و مسئولیت های پاکسازی می‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه ‪10‬درصد از زمان اتفاء‬ ‫حریق یک س��اختمان به پوشیدن کاله ایمنی‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬کمیته ی مذکور با بررسی‬ ‫عملکرد و کارایی محصوالت وبا در نظر گرفتن‬ ‫دیگر استانداردها به این نتیجه رسید که برخی‬ ‫از اس��تانداردها مالیم عمل نموده و برعکس‬ ‫برخی دیگر بسیار سخت گیرانه عمل نموده اند‪.‬‬ ‫در آخر‪ ،‬ب��رای حفاظت از کارکنان و نیروهای‬ ‫آتش نشانی‪ ،‬بسیار مهم است که استانداردهای‬ ‫تعیین شده با دقت برای هر منطقه یا با توجه به‬ ‫ویژگی های محیطی و شرایط آن به اجرا درآیند‪.‬‬ ‫ملزوماتی برای به کارگیری استاندارد‪AS/‬‬ ‫‪ NZS4067‬وج��ود دارند ک��ه اعتبار و قدرت‬ ‫این اس��تاندارد را در مقایس��ه با استانداردهای‬ ‫بین المللی نشان می دهند‪.‬‬ ‫• تست مقاوت اشتعال پذیری‪ :‬در این تست‬ ‫که به طور خاص تنها در استاندارد ‪AS4067‬‬ ‫یافت می شود‪ ،‬قشر بیرونی کاله آتش نشانی‬ ‫در مع��رض منبع حرارتی دایره ای ‪ 200‬درجه‬ ‫س��انتی گراد قرار می گیرد‪ .‬س��پس بعد از ‪60‬‬ ‫ثانیه بالفاصله در حین گرمادهی با منبع دایره‬ ‫ای‪ ،‬به مدت ‪ 15‬ثانیه با ش��عله ی چراغ بونزن‬ ‫نیز حرارت می بیند‪.‬‬

‫• تست انتقال گرمای کوره‪ :‬در تکمیل تست‬ ‫قبلی‪ ،‬کاله می بایس��ت توان مقاومت در برابر‬ ‫دمای باال را داشته باشد‪ .‬به بیان بهتر در دمای‬ ‫باال ذوب نگردد یا حداقل حالتش را از دس��ت‬ ‫ندهد‪ ،‬این تست با حرارتی معادل ‪230‬درجه ی‬ ‫سانتیگراد در مدت ‪3‬دقیقه صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫• تس��ت پایایی‪ :‬این تس��ت منحصربه فرد‬ ‫پیش شرطی‪ ،‬مقدم برتمام تست ها ی مقاومت‬ ‫دربرابر ضربه یا فش��ار شدید می باشد‪ .‬کاله از‬ ‫ارتف��اع ‪1.5‬مت��ری دو بار روی س��طح صاف‬ ‫بتونی رها می گردد‪ .‬نرمی پوس��ته ی کاله و‬ ‫به خصوص ایمنی جلوی آن حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫با انجام این آزمایش‪ ،‬تست های تاثیر ضربات‬ ‫شدید در جهت مخالف نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫• تست ضربه ی شدید‪ :‬در دیگر استانداردها‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ 30‬درجه از قس��مت مرک��زی کاله و‬ ‫مقاومت��ش در برابر ضربات ش��دید را آزمایش‬ ‫م��ی نمایند‪ .‬در حالیکه اس��تاندارد ‪،AS4067‬‬ ‫فضای بیشتری از کاله را نزدیک به ‪ 60‬درجه‬ ‫تحت بررسی قرار داده است‪ .‬این امر موجب می‬ ‫شود‪ ،‬ضربات بسیار شدید که از طرفین‪ ،‬جلو و‬ ‫عقب به کاله وارد می شوند نیز تحت بررسی‬ ‫قرار گیرند‪ .‬حتی فراتر رفته و صدمات ناشی از‬ ‫سقوط از نردبان یا ساختمان وتصادفات رانندگی‬ ‫که عمده دالیل تلفات در نیوزیلند و استرالیا می‬ ‫باشد نیز مورد بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫• تس��ت عایق الکتریکی‪ :‬ای��ن آزمایش در‬ ‫اس��تاندارد ‪ AS4067‬بس��یار سخت گیرانه تر‬ ‫از دیگر اس��تانداردهای بین الملی صورت می‬ ‫پذیرد‪ .‬ولتاژی که به کاله اعمال می شود(برای‬ ‫آنکه رس��انای جریان برق باش��د اصوال رويه‬ ‫ی آن��را را مرط��وب می نماین��د) ولتاژ مرگبار‬ ‫‪2200‬ولت و زمان در نظر گرفته شده نیز یک‬ ‫دقیقه است‪ .‬در حالیکه در دیگر استانداردها از‬ ‫ولتاژ‪1200‬ولت در مدت زمان ‪15‬ثانیه استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫• تس��ت باالرفت��ن دم��ای داخل��ی‪ :‬دیگر‬ ‫اس��تانداردها دم��ای داخل��ی کاله در زم��ان‬ ‫فرونش��انی و اتفاء حریق ساختمان را ‪25‬درجه‬ ‫س��انتیگراد در نظ��ر گرفته ان��د در حالیکه در‬ ‫اس��تاندارد ‪ AS4067‬حداکثراین دما‪10‬درجه‬ ‫ی سانتیگراد منظور ش��ده است‪ .‬در استاندارد‬ ‫کاله ه��ای چند الی��ه ای ‪ ،AS4067‬میزان‬ ‫افزای��ش دما کمتر از ‪3‬درجه ی س��انتی گراد‬ ‫خواه��د بود‪ .‬دیگر مزایایی که پوش��یدن کاله‬ ‫های تحت استاندارد ‪ AS/NZS4067‬دارند‬ ‫ویژگی های ساده ای است که در ادامه به آنها‬ ‫شاره نموده ایم‪:‬‬ ‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫‪20 .1‬الی ‪ 30‬درصد وزن کمتر در کاله های‬ ‫مظابق با استاندارد‪ ،4067 AS‬درمقایسه با مدل‬ ‫های ‪EN443‬‬ ‫‪ .2‬کاله های آتش نشانی‪ PACIFIC‬در‬ ‫‪ 4‬نوع مختلف ارائه ش��ده اند و هر کدام دارای‬ ‫خصوصیات ویژه ای می باشند‪ .‬البته تمامشان‬ ‫تحت استاندارد‪ 4067 AS‬می باشند‪.‬‬ ‫‪ .3‬راحت��ی و ایمنی این کاله ها که حفاظت‬ ‫و آسایش شما را تقویت می نماید‪.‬‬ ‫‪ .4‬موجود در س��ایز های مختلف و مناس��ب‬ ‫برای تمام افراد‪ ،‬این کاله ها در طیف انبوهی‬ ‫از اندازه های مختلف با شعاع ‪ 52‬تا ‪ 64‬سانتی‬ ‫متر موجود می باش��ند‪ .‬البته برخی مدل ها با‬ ‫شعاع بین ‪ 64‬تا ‪ 65‬سانتی متر تولید شده اند‪.‬‬ ‫‪ .5‬حق انتخاب در طراحی وس��اخت با توجه‬ ‫ب��ه نیاز و وظایف افراد‪ ،‬با پذیرش سفارش��ات‬ ‫خاص از س��وی مش��تریان می توانند با توجه‬ ‫نیاز و انتظارتش��ان‪ ،‬طراحی منحصر به فردی‬ ‫را در اختیارشان قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ .6‬پراکنده کردن دما وحرارت اضافی س��ر‪،‬‬ ‫درمقایس��ه با مدل های مختلف نشان داده که‬ ‫کاله های آتش نش��انی ‪ PACIFIC‬سطح‬ ‫پراکندگی گرمایی بی نظیری حتی در دماهای‬ ‫بسیار باال ارائه می نماید‪.‬‬ ‫‪ .7‬محافظ��ت از تمام س��ر و جمجمه‪ ،‬تمام‬ ‫کاله های آتش نشانی برای حفاظت و ایمنی‬ ‫س��ر تولید شده اند اما تنها برخی از کاله های‬ ‫اروپایی هستند که به طور کامل سر را از عوامل‬ ‫خارجی محافظت می نمایند‪.‬‬ ‫‪ .8‬مواد اولیه غیر قابل مقایسه‪ ،‬در تولید این‬ ‫کاله ه��ا از مواد منحصر به فردی بهره گرفته‬ ‫ان��د که البت��ه در عملکرد محص��والت کامال‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫‪ .9‬اعتباراس��تاندارد ‪ ،AS/NZS4067‬شما‬ ‫می توانی��د با آرامش کامل از این محصوالت‬ ‫به��ره بگیرید و نگران هیچ چیز نباش��ید زیرا‬ ‫این اس��تاندارد با بررس��ی های دقیق به کاله‬ ‫های آتش نش��انی این شرکت اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪95‬‬


‫‪96‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫‪125.ir‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫ضواب�ط و دس�تور‬ ‫العم�ل ه�اي‬ ‫سازمان آتش‬ ‫نش�اني و‬ ‫خد م�ا ت‬ ‫ايمني در مورد ايمني ساختمان ها‬ ‫الف) ضوابط و مقررات ايمني سازمان در مرحله طراحي‬ ‫‪ -1‬ضواب�ط مربوط به فاصله س�اختمان ه�ا از يکديگر با توجه‬ ‫به نوع کاربري‬ ‫‪ -1-1‬جايگاه هاي سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن‬ ‫حداق��ل هفت متر فاصله از پ�لاک هاي مجاور و معبر عمومي رعايت گردد و‬ ‫ابعاد پالک جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬ع��دم احداث س��اختمان ه��ا با کاربري‪ :‬س��ينما‪ ،‬س��الن اجتماعات‪،‬‬ ‫مدارس‪،‬مساجد و اماکن پرجمعيت از اين قبيل در مجاورت جايگاه هاي سوخت‪.‬‬ ‫‪ -1-3‬پالک هاي مجاور در جايگاه هاي سوخت تا ارتفاع دو طبقه روي پيلوت‬ ‫بالمانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دو طبقه روي پيلوت بالمانع‬ ‫و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نس��بت به دوطبقه روي پيلوت عقب نشيني‬ ‫سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه‪ ،‬بدون‬ ‫هيچگونه روزنه و داکت با جبهه باز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر‬ ‫حسب تحمل فشار‪7‬کيلوگرم بر سانتيمتر مربع (‪ 7‬اتمسفر فشار ناشي از انفجار‬ ‫گاز مواد نفتي) در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقات روي پيلوت)‬ ‫و عرض ترافيکي گذرهاي اطراف پالک‬ ‫حداکثر ارتفاع‬ ‫عرض ترافيکي گذر‬ ‫رديف‬ ‫دو طبقه روي پيلوت‬ ‫کمتر از ‪ 6‬متر‬ ‫‪2-1‬‬ ‫سه طبقه روي پيلوت‬ ‫‪ 6‬متر‬ ‫‪2-2‬‬ ‫چهار طبقه روي پيلوت‬ ‫‪ 8‬متري‬ ‫‪2-3‬‬ ‫پنج طبقه روي پيلوت‬ ‫‪ 10‬متر‬ ‫‪2-4‬‬ ‫‪ 12 2-5‬متر لغايت ‪( 22‬بن بست) شش طبقه روي پيلوت‬ ‫محدوديت ندارد‬ ‫‪ 12‬متر و بيشتر (بن باز)‬ ‫‪2-6‬‬ ‫محدوديت ندارد‬ ‫‪22‬متر و بيشتر (بن بست)‬ ‫‪2-7‬‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫‪ -3‬ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري‬ ‫‪ -3-1‬حداکثر ارتفاع س��اختمان ‪ 30‬متر يا ‪ 9‬طبقه روي پيلوت دس��تگاه پله‬ ‫اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد‪ ،‬به نحوي که دستگاه پله‬ ‫ال جداسازي گردد‪.‬‬ ‫از ايستگاه مشترک ورودي واحدها و آسانسور در طبقات کام ً‬ ‫مساحت ايستگاه مشترک (سه متر مربع ‪ +‬يک متر مربع × تعداد واحدها در‬ ‫طبقه) با مصالح ساختماني و درب ايزوله دود خود بسته شو جداسازي گردد‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬از ارتفاع بيش از ‪ 30‬متر يا بيشتر از ‪ 9‬طبقه روي پيلوت ضروري است‬ ‫دو دستگاه پله بنحوي در نظر گرفته شود که در طبقات به يکديگر راه داشته‬ ‫باش��ند يکي از دس��تگاه پله ها با فاصله از دس��تگاه پله ديگر و در ضلع مجور‬ ‫فضاي آزاد بوده و ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد‪.‬‬ ‫‪ -3-3‬س��اختمان هاي ب��ا ‪ 3‬طبقه روي پيلوت و هر طبقه ش��امل ‪ 8‬واحد‪،‬‬ ‫س��اختمان هاي با ‪ 4‬طبقه روي پيلوت و هر طبقه ش��امل ‪ 6‬واحد و ساختمان‬ ‫هاي با ‪ 5‬طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل ‪ 3‬واحد و ساختمان هاي ‪ 6‬طبقه‬ ‫روي پيلوت و بيشتر حتي با يک واحد در هر طبقه مشمول بند ‪ 3-1‬مي شوند‪.‬‬ ‫‪ -3-4‬براي ساختمان هاي خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشاني‪.‬‬ ‫‪ -3-5‬حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ (س��الن‬ ‫اجتماعات‪ ،‬سينماها و غيره) و همچنين حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول‬ ‫زير محاسبه گردد‪:‬‬

‫عرض خروجي‬ ‫‪80 cm‬‬ ‫‪90 cm‬‬ ‫‪100 cm‬‬ ‫‪110 cm‬‬ ‫‪120 cm‬‬ ‫‪130 cm‬‬

‫تعداد اشغال کنندگان (نفر)‬ ‫‪1‬تا ‪50‬‬ ‫‪ 51‬تا ‪110‬‬ ‫‪ 111‬تا ‪170‬‬ ‫‪ 171‬تا ‪220‬‬ ‫‪ 221‬تا ‪240‬‬ ‫‪ 241‬تا ‪260‬‬


‫‪97‬‬ ‫‪140 cm‬‬ ‫‪150 cm‬‬ ‫‪160 cm‬‬ ‫‪170 cm‬‬

‫‪ 261‬تا ‪280‬‬ ‫‪ 281‬تا ‪300‬‬ ‫‪ 301‬تا ‪320‬‬ ‫‪ 321‬تا ‪340‬‬

‫تعداد خروجي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫تعداد اشغال کنندگان (نفر)‬ ‫‪ 1‬تا ‪50‬‬ ‫‪ 51‬تا ‪500‬‬ ‫‪ 501‬تا ‪1000‬‬ ‫‪ 1001‬تا ‪2000‬‬ ‫‪ 2001‬تا ‪4000‬‬ ‫‪ 4001‬تا ‪7000‬‬ ‫‪ 7000‬تا ‪11000‬‬

‫در ضمن دس��تگاه پله اضطراري عالوه بر دس��تگاه پله اصلي براي س��الن‬ ‫اجتماعات با ظرفيت بيش از يک صد نفر‪ ،‬س��ينما ها‪ ،‬بيمارس��تان ها‪ ،‬هتلها‪،‬‬ ‫‪ ...‬ضروري مي باشد‪.‬‬ ‫‪ -3-6‬در يک س��اختمان با کاربري مختلف ( مسکوني‪ ،‬تجاري‪ ،‬دفتر کار‪)...‬‬ ‫ضروري است از نظر ايمني‪ ،‬دستگاه پله مسکوني مستقل از دستگاه پله کاربري‬ ‫هاي ديگر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -3-7‬راه دسترس��ي به انبار تجاري واقع در زيرزمين‪ ،‬از انتهاي انباري غير‬ ‫مجاز مي باشد و مقتضي است از داخل واحد تجاري با فاصله حداکثر ‪ 1/2‬متر‬ ‫از معبر عمومي و ترجيح ًا بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضوابط مربوط به آسانسور‬ ‫‪ -4-1‬آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحي گردد‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬چاه آسانسور تا روي فوندانسيون ساختمان امتداد يابد و يا در صورت‬ ‫قرار داشتن فضاي آزاد زير چاهک آسانسور يک ستون زير ضربه گيرهاي چاهک‬ ‫با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل ‪ 150 × 150‬سانتيمتر باشد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬در نظ��ر گرفتن اطاق مس��تقل براي موتورخانه آسانس��ور‪ ،‬دريچه به‬ ‫ابعاد حداقل ‪ 60 × 80‬سانتيمتر زير کف موتور خانه روي ديوار جانبي با بازشو‬ ‫به بيرون‪.‬‬ ‫‪ -4-6‬هر گونه بازشو (روزنه‪ ،‬دريچه) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه‬ ‫و دريچه مورد بند ‪ 4-5‬غير مجاز است‪.‬‬ ‫‪ -4-7‬رعايت کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضوابط مربوط به رمپ پارکينگ‬ ‫‪ -5-1‬شروع رمپ با ‪ 2/5‬متر فاصله از معبر عمومي (پياده رو)‬ ‫‪ -5-2‬شيب حداکثر ‪%15‬‬ ‫‪ -5-3‬رعايت ارتفاع حداقل ‪ 195‬س��انتيمتر از روي رمپ تا زير سقف باالي‬ ‫رمپ‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬حداقل قطر در چرخش ‪ 180‬درجه ‪ 12‬متر رعايت گردد‪.‬‬ ‫‪ -5-5‬حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش ‪ 90‬درجه رمپ ‪ 7‬متر رعايت گردد‪.‬‬ ‫‪ -5-6‬در نظ��ر گرفت��ن دو رم��پ با عرض حداقل ‪ 3/5‬مت��ر يا يک رمپ با‬ ‫عرض حداقل ‪ 5‬متر براي پارکينگ با ظرفيت بيش از ‪ 24‬خودرو بصورت رفت‬ ‫و برگشت ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -5-7‬در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل ‪ 3/5‬متر براي پارکينگ با ظرفيت‬ ‫کمتر از ‪ 24‬خودرو ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -5-8‬در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براي پارکينگ ها در‬ ‫طبقات فوقاني و زيرزمين به کد همکف تراز خروجي ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -5-9‬تأمين راه دسترسي خودرو صرف ًا توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن‬

‫رمپ غير مجاز (بجز پارکينگهائي که تمام طبقات کاربري پارکينگ دارد و در‬ ‫اين مورد رمپ بصورت ترجيح ًا مطرح است)‪.‬‬ ‫‪ -5-10‬دور بندي ايس��تگاه مشترک دس��تگاه پلکان وآسانسور در پارکينگ‬ ‫ساختمان ها و نصب در دودبند خود بسته شو‪.‬‬ ‫‪-6‬ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات‬ ‫‪ -6-1‬طراحي موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امکان‪،‬‬ ‫مجاور يک جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -6-2‬موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور‪ ،‬دستگاه پله و سالن اجتماعات‬ ‫قرار نگيرد‪ .‬و در صورت عدم امکان‪ ،‬ديوار مشترک بين آنها مقاوم حريق باشد‪.‬‬ ‫‪ -6-3‬داکت مس��تقل براي لوله هاي تأسيس��ات‪ ،‬کابلهاي برق و دود کشها‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضوابط مربوط به سيستم اعالم کننده حريق‬ ‫‪ -7-1‬براي س��اختمان ها که نياز به راه دسترس��ي يا پله اضطراري داش��ته‬ ‫باش��ند وس��اختمان هاي صنعتي‪ ،‬انبار ها‪ ،‬اداري‪ ،‬عمومي س��ينماها‪ ،‬سالنهاي‬ ‫اجتماع��ات مراقبت��ي‪ ،‬درماني‪ ،‬اقامتي عمومي‪ ،‬مجتمع ه��اي تجاري و اماکن‬ ‫پرمخاطره ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -7-2‬طراحي بر اس��اس اس��تاندارد جهاني از قبي��ل ‪ BS5839‬يا ‪EN54‬‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬تأييد طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشاني ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -8‬ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه‬ ‫ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه بايد طبق بند ب‪ 2 -‬اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ -9‬ضوابط مربوط به استعالم از سازمان آتش نشاني و نظريات‬ ‫کارشناسي‬ ‫‪-9-1‬با توجه به موقعيت‪ ،‬کاربري‪ ،‬ش��رايط س��اختمان ها ضروري است هر‬ ‫يک از س��اختمان ها مستقل جهت اخذ نظريات کارشناسي و تشکيل پرونده و‬ ‫حفظ س��وابق براي مواقع اضطراري و بررس��ي علل حريق و حادثه از سازمان‬ ‫آتش نشاني استعالم گردد‪.‬‬ ‫‪ -9-2‬همواره نظريات کارشناسي سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد‪.‬‬ ‫ب) دستور العمل ايمني سازمان در مرحله اجراء (بازديد‪ ،‬کنترل‬ ‫ونظارت)‬ ‫‪-1‬دس�تور العم�ل مرب�وط به ايمن�ي از مرحله خ�اک برداري و‬ ‫شورع تا پايانکار‬ ‫‪ -1-1‬بر اساس مبحث ‪ 12‬مقررات ملي ساختمان ايران اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬دستورالعمل مربوط به نماي سنگ وشيشه‬ ‫‪ -2-1‬شيشه از نوع سکوريت باشد‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬از پش��ت نما داخل س��اختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از‬ ‫کف تمام شده اجراي جانپناه با مصالح ساختماني به ارتفاع حداقل ‪ 80‬سانتيمتر‬ ‫ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -2-3‬ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم‬ ‫شيشه هر شش متر ارتفاع يک ژوئن دو سانتي اجراء گردد‪.‬‬ ‫‪ -2-4‬هر سه متر ارتفاع سنگ روي نيشي قرار گيرد و اسکوپ کامل شود‪.‬‬ ‫‪ -2-5‬فرم شيشه محکم و فيکس اجراء گردد‪.‬‬ ‫ال رولپالک گردند‪.‬‬ ‫‪ -2-6‬سنگ هاي روي درپوش ها کام ً‬ ‫‪ -2-7‬در محل تقاطع ديوارهاي جداکننده با فرم نماي شيشه به منظور ممانعت‬ ‫گسترش حريق از دو فضاي مجاور به يکديگر از پشت نماي شيشه به عرض حداقل‬ ‫يک متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد‪.‬‬ ‫‪ -2-8‬فضاهاي جدا از يکديگر واقع در پشت نماي شيشه‪ ،‬نسبت به يکديگر‬ ‫ال جداسازي شوند‪.‬‬ ‫با مصالح ساختماني غير قابل اشتعال کام ً‬ ‫‪-3‬دستور العمل مربوط به برق و روشنائي اضطراري ساختمان‬ ‫‪ -3-1‬سيس��تم برق بر اس��اس مبح��ث ‪ 13‬مقررات ملي س��اختمان ايران‬ ‫رعايت گردد‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬تابلوي برق مجاور در اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪97‬‬


‫‪98‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫‪ -3-3‬تابل��و برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوري مس��تقل براي س��رويس‬ ‫بهداشتي (حمام و توالت)‪ -‬آشپزخانه‪ -‬سالن‪ -‬اطاق خواب ها‪ -‬کولر‪ ....‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -3-4‬هر يک از تابلوهاي برق به کليد قطع برق در صورت نش��ت جريان‬ ‫(‪ )FI‬مجهز گردد‪.‬‬ ‫‪ -3-5‬کابلها ولوله هاي سيس��تم برق از داکت هاي مس��تقل يا داخل ديوار‬ ‫عبور نمايند‪.‬‬ ‫‪ -3-6‬در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير‪.‬‬ ‫‪ -3-7‬در نظر گرفتن روش��نائي ‪ 12‬ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيک‬ ‫براي دستگاه پله و مسير اضطراري‪ ،‬کابين آسانسور‪ ،‬زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي‪،‬‬ ‫س��الن اجتماعات‪ ،‬موتورخانه‪ ،‬مجتمع ها‪ ،‬واحدهاي تجاري‪ ،‬مجتمع هاي تجاري‪،‬‬ ‫بيمارستان ها‪ ،‬کتابخانه ها و موزه ها و هتل ها‪....‬‬ ‫‪ -3-8‬سيس��تم برق اماکن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از کف‬ ‫تمام شده تا ارتفاع ‪ 2/2‬متر بصورت ‪ 12‬ولت و عدم بهره برداري از ‪ 220‬ولت‬ ‫و از ارتفاع باالي ‪ 2/2‬متر در صورت بهره برداري از ‪ 220‬ولت از نوع حفاظت‬ ‫شده در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪-4‬دستور العمل مربوط به آسانسور‬ ‫‪ -4-1‬رعايت کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬عدم عبور هر گونه لوله هاي تأسيس��ات آب س��رد‪ ،‬گرم‪ ،‬دودکش ها‪،‬‬ ‫لوله هاي گاز و کابل هاي برق از داخل چاه آسانسور‪( .‬بجز تجهيزات آسانسور)‬ ‫‪ -4-3‬نصب قفل س��ويچي روي دريچه زير کف موتورخانه و در اتاق موتور‬ ‫خانه آسانسور‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬نصب مش��بک فلزي با خانه هائي به ابعاد ‪ 2×2‬سانتيمتر روي پنجره‬ ‫و روزنه هاي اتاق موتورخانه آسانسور‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬کابين آسانسور به در‪ ،‬آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي متحرک‪ ،‬زنگ‬ ‫خطر‪ ،‬تهويه‪ ،‬روشنايي ‪ 12‬ولت تغذيه از باتري با شارژو رله اتوماتيک مجهز گردد‪.‬‬ ‫‪ -4-6‬در نظر گرفتن تجهيزات کامل ايمني آسانسور (از قبيل گاورنر‪ ،‬پاراشوت‪،‬‬ ‫ميکروسوئيچ هاي کنترل کننده)‪.‬‬ ‫‪ -4-7‬ديوارهاي جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه‬ ‫روزنه اجرا گردد‪.‬‬ ‫‪ -4-8‬در نظ��ر گرفت��ن چاه ارت و اتصال اس��کلت فلزي چ��اه‪ ،‬کابين‪ ،‬قاب‬ ‫وزن��ه‪ ،‬تجهيزات موتورخانه و کليه قس��مت ها به سيس��تم ارتينگ با مقاومت‬ ‫حداکثر ‪ 5‬اهم‪.‬‬ ‫‪ -4-9‬اخذ تأييد از شرکت بازرسي و کيفيت و استاندارد ايران‪.‬‬ ‫‪ -4-10‬نصب تابلو هشدار دهنده داخل کابين با مشخصات ذيل‪:‬‬ ‫ابعاد‪ 20×30‬سانت‪ -‬زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يک سانت‬ ‫در پيرامون تابلو‪ -‬نوشته متن به رنگ سفيد‪.‬‬ ‫متن تابلو‪ :‬در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد‪.‬‬ ‫‪-5‬دستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختمان‬ ‫‪ -5-1‬کليه ساختمان هاي تجاري و فروشگاه ها از سيتم حرارت مرکزي يا‬ ‫پک ايچ استفاده نمايند (استفاده از بخاري با شعله رو باز مجاز نيست)‪.‬‬ ‫‪-5-2‬سيستم گازکشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬براي هريک از انشعابات گاز بجز روشنائي ها در نظر گرفتن دودکش‬ ‫بطور مس��تقل و امتداد آن تا ارتفاع ‪ 80‬س��انتيمتر باالتر از پش��ت بام و نصب‬ ‫کالهک مناسب ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ش��ومينه ها و دستگاه هاي گازس��وز (کليه مشعل ها) به شير کنترل‬ ‫ترموکوپل مجهز گردند‪.‬‬ ‫‪-5-5‬آش��پزخانه رس��توران ها حتي المقدور زير فضاي آزاد مستقر گرددو در‬ ‫صورت استقرار زير احداث بنا در مجاورت فضاي آزاد قرار گيرد و باالي آشپزخانه‬ ‫سالن اجتماعات وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسيسات‬ ‫‪-6-1‬در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در براي موتورخانه‪.‬‬ ‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬

‫‪-6-2‬در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه‪.‬‬ ‫‪-6-3‬کليه ديگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشند‪.‬‬ ‫‪-6-4‬س��يم کش��ي هاي برق بصورت توکار يا از داخل لوله مخصوص عبور‬ ‫نمايند‪.‬‬ ‫‪-6-5‬روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند‪.‬‬ ‫‪ -6-6‬موتورخان��ه تأسيس��ات ب��ه تجهيزات ايمني و آتش نش��اني زير نظر‬ ‫کارشناس مجهز گردند‪.‬‬ ‫‪ -6-7‬مجهز به کف شوي باشد‪.‬‬ ‫‪ -6-8‬حداقل ‪ 1/3‬فضاي موتورخانه بصورت فضاي پرت منظور شود‪.‬‬ ‫‪-7‬دستورالعمل مربوط به جانپناه‪ ،‬داکت و نورگير و بازشوها‬ ‫‪ -7-1‬احداث جانپناه با ارتفاع حداقل ‪ 80‬سانتيمتر از کف تمام شده اطراف‬ ‫پش��ت بام‪ ،‬تراس‪ ،‬بالکن‪ ،‬دس��تگاه پله‪ ،‬اطراف داکت هاي واقع در پش��ت بام‪،‬‬ ‫پرتگاه ها و پش��ت بام س��اختمان هاي ‪ 6‬طبقه به باال موزايک فرش شود و از‬ ‫آسفالت و ايزوگام استفاده نشود‪.‬‬ ‫‪-7-2‬استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و‬ ‫در صورت اس��تفاده از نرده‪ ،‬حفاظ ه��ا بصورت عمودي و با فاصله حداکثر ‪10‬‬ ‫سانتيمتر از يکديگر باشد‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬نص��ب کوپ��ل طلق دار روي نورگيرهاي پش��ت بام و در صورتيکه از‬ ‫شيش��ه در قس��مت نورگيرها و داکت ها روي پش��ت بام اس��تفاده شده است‪،‬‬ ‫ضروري اس��ت مش��بک فلزي با خانه هائي به ابعاد حداکثر ‪ 2×2‬سانت با قاب‬ ‫مقاوم زير شيشه ها نصب گردد‪.‬‬ ‫‪ -7-4‬ديوارهاي جانبي داکت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد‪.‬‬ ‫‪ -7-5‬پنجره داکت هاي نورگير‪ :‬از خط الرأس تالقي دو ديوار جانبي با فاصله‬ ‫حداقل يک متر‪ ،‬فاصله دوپنجره مجاور حداقل يک متر‪ ،‬زير پنجره ها با ارتفاع‬ ‫حداقل ‪ 1/5‬متر از کف تمام ش��ده‪ ،‬شيش��ه ها دوجداره و شيش��ه داخلي از نوع‬ ‫س��کوريت ‪ 6‬ميليمتري‪ ،‬پنجره آشپزخانه ثابت‪ ،‬حداقل مساحت نورگيري براي‬ ‫س��اختمان هاي تک واحدي ‪ 4‬متر مربع و براي ساختمان هاي چند واحدي ‪7‬‬ ‫متر مربع با در نظر گرفتن فرمول‪:‬‬ ‫‪S =N × R 0.3 × K 0.2‬‬ ‫‪ = S‬مساحت‪ = N ،‬تعداد طبقات‪ = R ،‬پنجره غير از آشپزخانه‪ = K ،‬تعداد‬ ‫پنجره آشپزخانه‬ ‫‪ -7-6‬در صورت اس��تفاده از شيش��ه جهت رفع مشرفيت‪ ،‬شيشه ها بصورت‬ ‫فيکس باش��د در قاب فلزي با دوربندي کامل و نوار دور شيش��ه نصب شوند و‬ ‫در صورت استفاده از شيشه سکوريت بطور اصولي وبا استحکام الزم در محل‬ ‫خود مستقر گردد‪.‬‬ ‫‪ -7-7‬عدم اس��تفاده از شيش��ه در قس��مت کتيبه باالي درب اصلي ورودي‬ ‫به واحدها‪.‬‬ ‫‪ -8‬دستور العمل مربوط به سيستم لوله کشي آب آتش نشاني‬ ‫ساختمان ها‬ ‫‪ -8-1‬س��اختمان هاي به ارتفاع حداکثر س��ه طبقه روي پيلوت و يک واحد‬ ‫در ه��ر طبق��ه و زير بنا در هر طبقه حداکثر ‪ 140‬متر مربع نياز به لوله کش��ي‬ ‫آب آتش نشاني ندارد‪.‬‬ ‫‪ -8-2‬ساختمان ها با مشخصات بند ‪ 8-1‬و دو واحد در هر طبقه طبق ارائه‬ ‫طريق بند ‪ 8 -3‬اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ -8-3‬ساختمان هاي مسکوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت و زير‬ ‫بنا‪ ،‬از ‪ 140‬متر مربع تا ‪ 230‬متر مربع نياز به اجراي سيس��تم کش��ي آب آتش‬ ‫نشاني با لوله به قطر ‪ 1/5‬اينچ و نصب جعبه ‪ F‬به صورت يک طبقه در ميان‬ ‫شروع از همکف مي باشد‪.‬‬ ‫‪ -8-4‬ساختمان هاي مسکوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت با زير‬ ‫بناي بيش از ‪ 230‬متر مربع با لوله به قطر‪1‬‬


‫‪99‬‬ ‫الي ‪ 2‬اينچ و نصب جعبه ‪ F‬در کليه طبقات با نظر کارشناسان آتش نشاني‪.‬‬ ‫‪ -8-5‬س��اختمان هاي با ارتفاع بيش از ‪ 5‬طبقه روي پيلوت با هر مقدار زير‬ ‫بنا و نصب جعبه ‪F‬در تمام طبقات با نظر کارشناس آتش نشاني الزم مي باشد‪.‬‬ ‫(قطر لوله اصلي آب آتش نش��اني توس��ط کارش��ناس آتش نشاني مشخص‬ ‫مي گردد‪).‬‬ ‫‪ -8-6‬متعلق��ات جعبه‪ F‬ب��راي بندهاي (‪ )8-2‬الي (‪ )8-5‬والو و کوپلينگ ‪1‬‬ ‫اينچ و هوزريل (تصوير رنگي شماره ‪ )4‬با لوله الستيکي فشار قوي و سرنازل‬ ‫شيردار سه حالته مي باشد‪.‬‬ ‫‪ -8-7‬سيس��تم لوله کش��ي آب آتش نشاني س��الن هاي اجتماعات‪ ،‬انبارها‪،‬‬ ‫واحدهاي تجاري و صنعتي زير نظر کارشناسان آتش نشاني انجام شود نصب‬ ‫جعبه‪ F‬جنب در وخارج از س��اخت با متعلقات لوله نواري و داخل س��الن ها با‬ ‫متعلقات لوله الستيکي فشار قوي و هوزريل صورت گيرد‪ ،‬حداکثر فاصله جعبه‬ ‫‪ F‬از يکديگر س��ي متر‪( .‬نصب جعبه‪ F‬با متعلقات لوله نواري‪ ،‬داخل س��الن بر‬ ‫حسب نظر کارشناسي آتش نشاني)‬ ‫‪ -8-8‬امتداد لوله اصلي آب آتش نش��اني از پش��ت بام تا پائين ترين ارتفاع‬ ‫ساختمان (کد روي فوندانسيون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره هوائي‬ ‫آب آتش نش��اني مستقر در پشت بام ضروري است سايز لوله اصلي و ظرفيت‬ ‫منبع طبق نظر کارش��ناس آتش نش��اني و دبي خروجي براي مدت ‪ 10‬دقيقه‬ ‫تا زمان رس��يدن نيروي عملياتي آتش نشاني در نظر گرفته مي شود و در نظر‬ ‫گرفتن پمپ با رلة اتوماتيک جهت تأمين حداقل ‪ 3‬آتمس��فر فش��ار براي هر‬ ‫يک از سر نازل ها‪.‬‬ ‫‪ -8-9‬انبارها‪ ،‬واحد هاي صنعتي‪ ،‬توليدي ضروري اس��ت مجهز به اس��تخر‬ ‫آب با ظرفيت متناس��ب با محل و چاه و سيستم پمپاژ با رلة اتوماتيک باشند و‬ ‫در نظ��ر گرفتن ژنراتور برق اضط��راري جهت مواقع ضروري و قطع برق (زير‬ ‫نظر کارشناس آتش نشاني)‪.‬‬ ‫‪ -8-10‬هيدرانت آتش نشاني (شير ايستاده آتش نشاني) براي مجتمع هاي‬ ‫مس��کوني‪ ،‬تجاري‪ ،‬صنعتي و اداري زير نظر کارش��ناس آتش نشاني مشخص‬ ‫مي گردد‪.‬‬ ‫‪ -8-11‬سيس��تم آب افشان اتوماتيک و دستي (سيستم اسپرينکلر) زير نظر‬ ‫کارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد‪.‬‬ ‫‪ -8-12‬سيستم لوله کشي آب آتش نشاني بصورت خشک زير نظر کارشناسان‬ ‫آتش نشاني مشخص مي گردد‪.‬‬ ‫‪-9‬دس�تور العمل مرب�وط به خاموش کننده دس�تي و چرخ دار‬ ‫آتش نشاني‬ ‫‪ -9-1‬نص��ب خاموش کننده ‪ 6‬کيلويي دي اکس��يد کربن (‪ ) CO2‬مجاور‬ ‫تابلو اصلي برق ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -9-2‬نصب خاموش کننده پودر وگاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباري‬ ‫ها و داخل هر واحد تجاري ضروري است‪.‬‬ ‫‪ -9-3‬سيس��تم اطف��اء حريق اتوماتيک زير نظر کارشناس��ان آتش نش��اني‬ ‫مشخص گردد‪.‬‬ ‫‪ -9-4‬تعداد و نوع خاموش کننده هاي دستي و چرخ دار توسط کارشناسان‬ ‫آتش نشاني در مرحله پايان کار مشخص گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬دس�تورالعمل مربوط به نازک کاري و دکوراس�يون داخلي‬ ‫ساختمان ها‬ ‫‪ -10-1‬عدم استفاده از مواد قابل اشتعال (از قبيل موکت) داخل راهروها و دستگاه‬ ‫پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ورودي واحدها و سقف‪.‬‬ ‫‪ -10-2‬عدم اس��تفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسيون و نازک کاري‬ ‫س��الن ه��اي اجتماعات‪ ،‬س��ينماها و راه هاي دسترس��ي اضط��راري در کليه‬ ‫ساختمان ها‪.‬‬

‫‪-11‬دستورالعمل مربوط به سيستم اعالم حريق‬ ‫‪ -11-1‬هر يک از س��اختمان ها که نياز به راه دسترس��ي اضطراري يا پله‬ ‫اضطراري داشته باشند‪ ،‬ساختمان هاي صنعتي‪ ،‬انبارها‪ ،‬عمومي‪ ،‬اداري سينماها‬ ‫و سالن هاي اجتماعات‪ ،‬مراقبتي‪ ،‬درماني‪ ،‬اقامتي عمومي‪ ،‬مجتمع هاي تجاري‬ ‫و اماکن پر مخاطره‪.‬‬ ‫‪ -11-2‬قب��ل از اجراء ضروري اس��ت طرح سيس��تم اع�لام حريق به تأييد‬ ‫سازمان آتش نشاني برسد‪.‬‬ ‫‪ -11-3‬نصب تابلو هش��دار دهنده در محدوده ورودي اصلي س��اختمان در‬ ‫معرض ديد با مشخصات ذيل‪:‬‬ ‫ ابعاد ‪ 40×30‬س��انت زمينه آبي و نوار ش��برنگ سبز به عرض يک سانت‬‫در پيرامون تابلو‬ ‫ نوشته متن به رنگ سفيد‬‫ مت��ن تابلو‪ :‬به محض ش��نيدن آژير عمومي اعالم حريق در اس��رع وقت‬‫با حفظ خونس��ردي محل واحد خود را ترک نموده و از مس��ير دس��تگاه پله از‬ ‫ساختمان خارج گرديد‪.‬‬ ‫‪ -12‬دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري‬ ‫‪ -12-1‬ديوارهاي مس��ير دسترسي اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود‬ ‫ايس��تا بدون هيچگونه منفذ باش��د (بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد) و‬ ‫به در دودبند خود بس��ته ش��و مجهز گردد و نصب کوپل طلق دار همراه با فن‬ ‫مناس��ب در سقف دس��تگاه پلکان و جانپناه دستگاه پلکان مشرف به نورگير به‬ ‫ارتف��اع حداقل ‪ 1/5‬متر اجراء و نصب روش��نائي اضط��راري ‪ 12‬ولت تغذيه از‬ ‫باتري با شارژ و رلة اتوماتيک‪.‬‬ ‫‪ -12-2‬نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج‬ ‫در ارتفاع حداکثر ‪ 1/8‬متر از کف تمام شده با مشخصات ذيل‪:‬‬ ‫بصورت نوردار با روش��نائي ‪ 12‬ولت تغذيه از باتري با شارژر و رلة اتوماتيک‬ ‫يا شبرنگ متناسب با مسير خروج‪.‬‬ ‫‪ -13‬دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر‬ ‫‪ -13-1‬موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند‪.‬‬ ‫‪ -13-2‬سيستم برق تا ارتفاع ‪ 2/2‬متر بصورت ‪ 12‬ولت و عدم بهره برداري‬ ‫از ‪ 220‬ولت و از ارتفاع باالي ‪ 2/2‬متر در صورت استفاده از ‪ 220‬ولت از نوع‬ ‫حفاظت شده و مجهز به کليد‪ F1‬مستقل باشد‪.‬‬ ‫‪ -13-3‬در نظر گرفتن روشنائي اضطراري ‪ 12‬ولت تغذيه از باتري با شارژر‬ ‫و رلة اتوماتيک‬ ‫‪ -13-4‬جداسازي محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت‬ ‫هاي ساختمان ضروري مي باشد‪.‬‬ ‫‪ -13-5‬در باال و اطراف سکوي شيرجه (دايو) تا فاصله حداقل به ‪ 3‬متر عدم‬ ‫بهره برداري از برق ‪ 220‬ولت و از ولتاژ حداکثر ‪ 12‬ولت بهره برداري شود‪.‬‬ ‫‪ -13-6‬کليه شيش��ه هاي مش��رف به اس��تخر و رختکن از نوع س��کوريت‬ ‫انتخاب گردد‪.‬‬ ‫‪-13-7‬کف سازي محوطه استخر لغزنده نباشد‪.‬‬ ‫‪ -13-8‬سيستم گرمايشي بصورت حرارت مرکزي تغذيه گردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬دس�تور العمل مربوط به استعالم از سازمان آتش نشاني‬ ‫و نظريات کارشناسي‬ ‫‪ -14-1‬با توجه به موقعيت‪ ،‬نوع کاربري و شرايط ساختمان ها ضروري است‬ ‫براي هر يک از ساختمان ها بطور مستقل از سازمان آتش نشاني استعالم گردد‪.‬‬ ‫جهت اخذ نظريات کارشناسي و ارائه طريق‪ ،‬تشکيل پرونده‪ ،‬حفظ سوابق براي‬ ‫مواقع بروز آتش س��وزي و حادثه و راهنمائي نيروهاي عملياتي بر اس��اس آن‬ ‫توسط ستاد فرماندهي‪ ،‬بررسي علل حريق و حادثه‪.‬‬ ‫‪ -14-2‬همواره نظريات کارشناس سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد‪.‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪99‬‬


‫‪100‬‬

‫‪Fire MAGAZINE‬‬

‫مقـاله تخصصــی‬

‫(‪ )Bariatric‬نجات‬

‫چاقيبارياتريک‬

‫مشکالت ايجاد شده ناشي از افزايش مرض چاقي جمعيت جهان هميشه‬ ‫وجود داشته است ولي طي سال هاي اخير اعالم مي‌شود که چاقي بارياتريک‬ ‫بيش از پيش دارد يک موضوع خدمات واکنش(پاسخ) اوليه اورژانسي مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��يوه مدرن زندگي‪ ،‬در دس��ترس بودن غذا و کمبود ورزش همگي در‬ ‫مشکالتي که آنها با آن مواجه مي شوند سهيم هستند‪ .‬در اين شيوه مدرن‬ ‫زندگي تمايل داريم که با خودرو به هرجا برويم‪ ،‬اگر يک کنترل از راه دور‬ ‫تلويزيون نداشته باشيم و مجبور باشيم از صندلي هاي راحتي مان بلند شويم‬ ‫تا شبکه را عوض کنيم شکايت مي‌کنيم‪ ،‬و کمبود کار فيزيکي که در گذشته‬ ‫همه ما را الغر‪ ،‬متناس��ب‪ ،‬و س��الم نگه مي داشت‪ ،‬به دليل اين تکنولوژي‬ ‫شگفت انگيز‪ ،‬به وجود آمده است‪.‬‬ ‫اصطالح چاقي بارياتريک يک اصطالح پزش��کي است که براي توصيف‬ ‫مشتري خيلي چاق به کار مي‌رود‪ .‬معموال مشتريان خيلي چاق افرادي هستند‬ ‫که وزنشان بيش از ‪ 25‬استون (يا همان ‪ 159‬کيلوگرم) است که به عنوان‬ ‫چاق مريض با ش��اخص وزن ‪ 40 kg/m2‬يا با ‪ BMI‬برابر ‪35 kg/m2‬‬ ‫که همراه با ساير مشکالت است طبقه بندي مي شود‪.‬‬ ‫بيماري يا تصادف از نظر تاريخي سهم اصلي را در چاقي بارياتريک داشته‬ ‫اند ولي همانگونه که ذکر شده است اکنون شيوه زندگي ما عامل اصلي است‬ ‫و افزايش وزن به تدريج افزايش مي يابد و ما بدون هيچ زنگ خطری‪ ،‬طي‬ ‫يک دوره زماني چاق می شويم ولي در يک چشم به هم زدن افزايش وزن‬ ‫مي‌تواند شدت يابد و به طور غير منتظره از حالت چاق به چاقي بارياتريک‬ ‫مبتال شويم و اين زماني است که موضوعات مديريت کتابچه راهنما براي‬ ‫امدادگران يک مسئله مي‌شود‪.‬‬ ‫مسائل چاقي به دو دسته طبقه بندي مي‌شود‪:‬‬ ‫ي هس��تند ک��ه بر چاقي تاثير‬ ‫• اول اينک��ه تغييرات آناتومي و فيزيولوژ ‌‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬اين ها مشکالتي را در مديريت مسيرجريان هوا‪ ،‬تهويه‪ ،‬دسترسي‬ ‫به گردش خون و مقدار استعمال دارو ايجاد مي‌کنند‪.‬‬ ‫• مسئله بعدي اثرات حجم بدن و وزن خيلي زياد شخص مي باشد‪.‬‬ ‫در زماني که ‪ BMI‬به ‪ 40‬مي‌رس��د تحرک و س�لامت فرد تحت تاثير‬ ‫چربي بدنشان قرار مي‌گيرد‪ .‬زماني که وزن شخص از ‪ 20‬سنگ تجاوز کرد‬ ‫آنها شروع به بروز مشکالت خالصي و نجات از چاقي مي‌کنند‪ .‬آنها ممکن‬ ‫است از محدوده هاي حد بار طراحي تجهيزات نجات عبور کنند و تيم ها يا‬ ‫کارکنان مجبور خواهند شد که به دنبال تجهيزات خاصي براي به حرکت‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪www.firemagazine.ir 29‬‬


‫تهيه و ترجمه‪:‬‬ ‫مهندس حديث سالمی‬

‫درآوردن ايمن اين ش��خص(بيمار) باش��ند تا از بيمار و کارکنان درگير در‬ ‫پروسه نجات محافظت شود‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬س��ال اخير‪ ،‬پاس��خ مخلوطي از ارائه کنندگان خدمات اورژانس‬ ‫که ش��امل آمبوالنس‪ ،‬آتش و پليس مي‌شود وجود داشته است‪ .‬سطحي‬ ‫از خدماتي که ارائه کنندگان اورژانس ارائه مي‌کنند در برخی از تيم هاي‬ ‫متخصص کامال مجهز و پش��تيباني مالي شده‪ ،‬به تعصب ها در خدمات‬ ‫به افرادي که براي مس��ائل و مش��کالتي که اشخاص مبتال به چاقي يا‬ ‫بارياتري��ک مراجعه مي کنند نزول کرده اس��ت که باعث اختالف دروني‬ ‫آژانس شده است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگي‪ ،‬موضوعات و مراحل ضروري براي مس��ئوليت پذير بودن و‬ ‫پيداکردن راه حل هايي براي فراهم کردن خدمات حرفه اي و اينکه سطح‬ ‫يکسان خدمات بايد براي تمام بخش هاي جامعه از فقير تا غني ارائه شود و‬ ‫يک محيط کار ايمن براي تمام کارکنان فراهم شود دارد پذيرفته مي شود‪.‬‬ ‫فراهم کردن يک محيط کاري ايمن به دو بخش تقسيم مي شود‪:‬‬ ‫• تدارک تجهيزات مناسب و آموزش صحيح‬ ‫• سيستم هاي ايمن کاري براي کارکنان‪.‬‬ ‫اکنون طيف گسترده اي از تجهيزات در دسترس است تا به حرکت دادن‬ ‫ش��خص مبتال به بارياتريک کمک کند که اين تجهيزات از يک صفحه‬ ‫سر ساده تا آسانسر و باالبر‪ ،‬برانکاردها‪ ،‬صندلي هاي تخليه افراد و غيره‬ ‫را شامل مي شود‪ .‬اگر داريد يک فرد بزرگتر را از يک ‪ RTA‬يا هواپيما و‬ ‫غيره خارج مي‌کنيد‪ ProMove ،‬يک راه حل ايده آل است‪ .‬چون اين‬ ‫دستگاه تا وزن ‪ 60‬استون را حمل مي‌کند‪ EvacMat .‬و کيت هاي نجات‬ ‫بارياتريک نيز گزينه هاي ايده آلي هستند چون راه حلي براي نگهداري‬ ‫وزن بدن ش��خص بيمار فراهم مي‌کنند در ضمن اينکه قادر مي س��ازند‬ ‫که بيماران را به س�لامت حرکت دهند و بدون هيچ بلند کردن فيزيکي‬ ‫اي بيماران را از پله ها پايين مي آورند و باوجود دستگيره هاي متحرک‪،‬‬ ‫کارکنان مي‌توانند همگي در يک شرايط خوب کاري باشند‪.‬‬ ‫در رسيدگي کردن به هر بيماري بارياتريک‪ ،‬تجهيزات تنها يک بخش‬ ‫کوچکي از يک نتيجه موفقيت آميز شرايط است‪ .‬عامل مهمتر‪ ،‬دانش‪ ،‬درک‬ ‫و آموزش پرسنل حاضر است‪ .‬مهم است که امدادگران از دانش پزشکي و‬ ‫شرايط عاطفي و بدني بيمار بارياتريک آگاهي داشته باشند‪ .‬اگر امدادگر اين‬ ‫شرايط را درک کند پس خواهد توانست همدلي را براي بيمار ارائه و نمايش‬ ‫دهد‪ .‬اغلب اين اش��خاص در شرايط بد عاطفي و بدني زندگي مي‌کنند و‬ ‫هيچ ظرفيتي براي تحمل ضربه روحي رواني ندارند و اغلب مي بينيد که‬ ‫اين اشخاص افسرده هستند‪ ،‬از فضاهاي خيلي بزرگ مي‌ترسند(بيماري‬ ‫‪ ،)agoraphobic‬ع��زت نفس کمي دارند‪ ،‬داراي حمالت اضطراب و‬ ‫ترس ناگهاني مي شوند و ممکن است از شرم و خجالت رنج ببرند‪.‬‬ ‫به دليل پوش��ش چربي ش��کمي و اينکه وزن بدن اين بيماران فشار رو‬ ‫به پايين به دنده‌هايشان وارد مي‌کند و ديافراگمشان را به سمت باال مي‬ ‫فش��رد‪ ،‬اغلب مي‌بينيد که اين اشخاص داراي مشکالت تنفسي هستند‪.‬‬ ‫آنها مجبور هستند که به سختي کارکنند تا تنفس کنند و زماني که دراز‬ ‫مي کشند اکسيژن کم مي آورند‪ .‬معموال براي اين اشخاص لوله کردن‬ ‫و تکان دادن يک حوله يا پتوي تا شده زير شانه ها مشکل است‪.‬‬ ‫به دليل فش��ار بر سيستم گردش خون‪ ،‬توقف ناگهاني قلب محتمل‌تر‬ ‫اس��ت که اين باعث بروز مش��کالتي در گردش خون مي‌شود چون اليه‬ ‫چربي رگ هاي خوني اصلي را مسدود مي‌کند‪ .‬به دليل وزن بدن بيمار‪،‬‬ ‫دانش تخصصي براي تهيه داروها نياز اس��ت‪ .‬به دليل فقدان اثربخش��ي‬ ‫ناشي از اليه چربي‪ ،‬دستگاه هاي شوک الکتريکي به روش معمولي براي‬

‫‪101‬‬

‫يک مشتري بارياتريک دوباره استفاده نمي‌شود‪ .‬کارکنان نياز دارند که در‬ ‫مورد تکنيک هاي حرکت دادن و جابجايي صحيح يک بيمار بارياتريک‬ ‫به گونه اي که حداقل شکس��تگي به ش��خص وارد شود آموزش ببينند و‬ ‫تمام پرسنل حاضر بايد از زخمي شدن محافظت شوند‪.‬‬ ‫نياز است که به «عوامل خارج از تصور» (براي مثال مسائل ساختماني‬ ‫و بارگيري هاي طبقات) توجه شود‪ .‬آيا طبقه به تير پايه نياز دارد؟ آيا به‬ ‫گسترش دادن تيم نجات و تحقيق شهري (‪ )USAR‬نياز است؟ آيا پله‬ ‫ها و تجهيزات در دس��ترس همگي تناسب دارند و محدوديت وزن براي‬ ‫کار پيش رو را دارند؟‬ ‫طراحي نجات قبل از اجرا ضروري است مثال نگاه کردن به مسير بيرون‬ ‫براي اينکه ببينيد که آيا هيچ گيره‌اي در جاييکه ممکن است يک شخص‬ ‫بزرگتر قرار گرفته در گوشه هاي تنگ داشته باشيد‪ ،‬وجود دارد که هرگونه‬ ‫خطرات بالقوه را شناسايي مي کند و نياز به تجهيزات تخصصي و پرسنل‬ ‫بيشتر دارد‪ ،‬اگر نياز باشد زماني که يک شخص بارياتريک را جابجا‌کنيد‬ ‫همگ��ي عوامل مهمي هس��تند و «عاطفه» که اهمي��ت دارد را فراموش‬ ‫نکنيد چون اين شخص مي توانست مادر‪ ،‬پدر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬پسر يا دختر‬ ‫ش��ما باشد‪ .‬و شما مي‌خواهيد که آنها در ايمن ترين و با حداکثر مهرباني‬ ‫حرکت داده شوند‪.‬‬ ‫به دليل تجارب و دانش عميق و محدوده تجهيزات بارياتريک دردسترس‬ ‫تيم تخصصي پاسخ‪ ،‬پاسخ بارياتريک در آينده بطور فزاينده به تيم تخصصي‬ ‫پاسخ مثال آمبوالنس ‪ HART، USAR‬يا طناب نجات بستگي دارد‪.‬‬ ‫از نظر مالي مناس��ب نيست که هر خودرويي را با يک محدوده کاملي از‬ ‫تجهيزات مجهز کرد‪ .‬مي‌بينيم که تعداد بيشتري از ارائه کنندگان اصلي‬ ‫خدمات دارند مس��وليت و خدمات حوادث مربوط به بيماران بارياتريک را‬ ‫به بخش های مخصوص ارائه خدماتتخصصی بارياتريک محول می کنند‪.‬‬ ‫مطمئن��ا اي��ن معضل از بين نم��ي‌رود و به طور فزاين��ده امدادگران به‬ ‫خدمات رسانی به اشخاص چاق با بيماری بارياتريک فراخوانده مي‌شوند‬ ‫ول��ي با تجهيزات و آم��وزش صحيح اين معضل به راحتی قابل مديريت‬ ‫کردن خواهد شد‪.‬‬ ‫براي اطالعات بيشتر اين سايت را ببينيد‪:‬‬ ‫‪www.hospitalaids.co.uk‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪101‬‬


‫دنیای مجازی‬

‫ امداد و نجات‬،‫ آتش‏نشانی‬،‫وب‏سایت‏ها و وبالگ‏های ایمنی‬ www.iran125.ir www.iransafety.com www.imeny.com www.iransafety.org www.firealarm.blogfa.com www.ahmadvand.org www.hooban.blogfa.com www.ghalenoy.persianblog.ir www.mozh.org www.tehranoh.blogfa.com www.hseforum.com www.safework.persianblog.ir www.mehrdadbaran.blogfa.com www.hse1.blogfa.com www.ergdddonomy.blogfa.com www.safework.blogfa.com www.iranhse.blogfa.com www.safareimen.persianblog.ir www.mohammadfam.persianblog.ir www.ghanoun.persianblog.ir www.savehoh.blogfa.com www.nedasabz.blogfa.com www.javadja.blogfa.com www.ohhdamavand.blogfa.com www.sabzevarohs.blogfa.com www.evaziyan.blogfa.com www.environmentalhealth.ir www.nejat1.blogfa.com www.seyc.persianblog.ir www.hseface.com www.atashneshanan.ir www.emdadgar.com www.zoha90.com www.disasterman.blogfa.com www.phoenix125.blogfa.com www.mahshahr-hse.blogfa.com www.fireinsurance.blogfa.com www.emdad-alvand.blogfa.com www.firehouse.persianblog.ir www.fire.mihanblog.com www.hsemss.com www.emdadnejat.ibsblog.ir www.markazsalamat.ir www.npchse.net www.tums.ac.ir www.firemagazine.blogfa.com ‫ مشخصات خود را جهت درج در این‬،‫وب‏سایت‏ها‏و وبالگ‏های مرتبط می‏توانند ضمن تبادل لینک با ماهنامه حریق‬ .‫ ارسال نمایند‬info@iranalarm.com ‫صفحه به آدرس الکترونیکی‬

www.firemagazine.ir www.firemagazine.ir 29 ‫شماره‬27 / 92‫شماره‬ ‫اسفند‬/ 92 ‫بهمن و‬ ‫ آذر‬/ ‫ماهنامه حريق‬

102


Virtual world

‫ت سازمان‏های آتش‏نشانی مراکز استان‏ها‬ ‫وب‏سای ‏‬ www.shfs.imo.org.ir ......................................................................................................................................... ‫ سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور‬www.125.ir .................................................................................................................................................................................................................................... ‫ تهران‬www.zahedanfire.ir ....................................................................................................................................................................................................... ‫ زاهدان‬www.125rasht.ir ................................................................................................................................................................................................................... ‫ رشت‬www.125.birjand.ir ....................................................................................................................................................................................................... ‫ بیرجند‬www.sarifire.ir ......................................................................................................................................................................................................................... ‫ ساری‬www.gorgan125.ir ............................................................................................................................................................................................................ ‫ گرگان‬www.125bojnord.ir ........................................................................................................................................................................................................ ‫ بجنورد‬www.125mashhad.ir ....................................................................................................................................................................................................... ‫ مشهد‬www.125.birjand.ir ......................................................................................................................................................................................................... ‫ بیرجند‬www.125.ahwaz.ir .............................................................................................................................................................................................................. ‫ اهواز‬www.khoramabad125.ir ..................................................................................................................................................................................... ‫ خرم‏آباد‬www.eshiraz.ir/firefighting ............................................................................................................................................................................... ‫ شیراز‬www.bndfd.org ............................................................................................................................................................................................................... ‫ بندرعباس‬www.tabriz125.com ......................................................................................................................................................................................................... ‫ تبریز‬www.hamedan.ir/firestation ............................................................................................................................................................................ ‫ همدان‬www.fso.urmiafava.org ............................................................................................................................................................................................ ‫ ارومیه‬www.125yazd.ir ....................................................................................................................................................................................................................... ‫ یزد‬www.ifso-shahrekord.ir ...................................................................................................................................................................................... ‫ شهرکرد‬www.bushehr125.com ............................................................................................................................................................................................... ‫ بوشهر‬www.125arak.ir ...................................................................................................................................................................................................................... ‫ اراک‬www.kermanshah125.ir ....................................................................................................................................................................................... ‫ کرمانشاه‬www.semnan.ir ...................................................................................................................................................................................................................... ‫ سمنان‬www.e-sanandaj.ir ......................................................................................................................................................................................................... ‫ سنندج‬www.eardabil.ir ................................................................................................................................................................................................................. ‫ اردبیل‬www.zanjan.ir ....................................................................................................................................................................................................................... ‫ زنجان‬www.qom.ir ..................................................................................................................................................................................................................................... ‫ قـم‬www.karaj125.ir .................................................................................................................................................................................................................... ‫ کرج‬www.125.qazvin.ir .......................................................................................................................................................................................................... ‫ قزوین‬www.krfire125.kermancity.kr.ir.............................................................................................................................................................. ‫ کرمان‬www.ifso.isfahan.ir .......................................................................................................................................................................................................... ‫ اصفهان‬www.kashan125.ir .......................................................................................................................................................................................................... ‫ کاشـان‬www.yasuj125.ir ................................................................................................................................................................................................................... ‫ یاسوج‬-

‫سایر سازمان‏های آتش‏نشانی شهری سراسر کشور می‏توانند وب‏سایت خود را جهت درج در این صفحه به‬ .‫ ارسال نمایند‬info@iranalarm.com ‫آدرس الکترونیکی‬

103

29 27 ‫شماره‬ ‫شماره‬ / 92/‫اسفند‬ 92 ‫وآذر‬/‫بهمن‬ ‫حريق‬/ ‫حريق‬ ‫ماهنامهماهنامه‬www.iranalarm.com www.iranalarm.com


‫بازارچه‬

‫تهران‬ ‫تهران‬

‫تهران‬ ‫نام شرکت‪ :‬ایمن تیراژه کیا‬

‫نام شركت‪ :‬شرکت بهین تجهیز مرسده‬ ‫مديرعامل‪ :‬علیرضا ابوالقاسمی‬

‫مديرعامل‪ :‬کبیری‬

‫نوع فعاليت‪:‬تولیدکننده انواع نازل های آتش نشانی‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ارائه کاری متفاوت در حوزه سرویس و‬

‫نش��اني‪ :‬جاده آبعلی ‪ -‬جاجرود ‪ 10 -‬متری احسان‬

‫شارژ تخصصی کپسول‏های آتش‏نشانی‬ ‫دفتـر‪:‬‬

‫تهران‬

‫‪ -‬پالک ‪234‬‬

‫‪55 24 55 23‬‬

‫کارگاه‪55 26 90 81 - 2 :‬‬

‫مديرعامل‪ :‬ارشادی فر‬

‫نوع فعاليت‪Fire Fighting & Fire Alarm System :‬‬

‫نش��اني‪ :‬تهران ‪ -‬تقاطع سهروردی ش��مالی و شهید‬

‫قندی ‪ -‬پالک ‪ - 735‬واحد ‪6‬‬

‫تلفــن‪02176204719 :‬‬

‫‪aamersedeh@gmail.com‬‬

‫‪www.itksafety.com‬‬

‫نام فروشگاه‪ :‬شرکت ساختار انرژی ژرف‬

‫تلفـن‪88518524 – 88516569 :‬‬

‫فکس‪88516327 :‬‬

‫وب سایت ‪www.aes-co.ir :‬‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫نام شركت‪ :‬اندیش فلز امید (‪) AFO‬‬

‫نام شركت‪ :‬ابداع‏گران ایمن اطفاء‬

‫نام شركت‪ :‬شرکت نارپاد‬

‫نوع فعاليت‪ :‬تولید پمپ و مونیتورهای آتش‏نشانی‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ایمنی‪ ،‬آتش‏نشانی و اعالم حریق حرفه‏ای‬

‫ن��وع فعاليت‪ : :‬طراح��ی ‪ ،‬تامین تجهی��زات ‪ ،‬نصب و‬

‫فکس‪55262996 :‬‬

‫مرادآباد ‪ ،‬خیابان سبالن ‪ ،‬کوچه بنفشه ‪ ،‬شماره ‪11‬‬

‫مديرعامل‪ :‬امام‏قلی‏خان‬

‫مديران ارشد‪ :‬بهبودی و قربانی‬ ‫تلفـن‪55260966 :‬‬

‫نش��اني‪ :‬بزرگراه اش��رفی اصفهانی ‪ ،‬سیمون بولیوار ‪،‬‬ ‫تلفـن‪44805556 :‬‬

‫‪afo.fire@ymail.com‬‬

‫‪www.eimenetfa125.com‬‬ ‫‪eimenetfa313@yahoo.com‬‬

‫تهران‬

‫نام شركت‪ :‬گروه صنعتی تولیدی شیر ایران ‪HOS‬‬ ‫نوع فعاليت‪ :‬انواع شیر و اتصاالت آتش‏نشانی‬

‫نوع فعاليت‪ :‬آزمون‏های دوره‏ای مخازن تحت فشار‬

‫نشاني‪ :‬جاده خاوران ‪ ،‬شهرک صنعتی پایتخت‬ ‫تلفـن‪023 - 24772282 :‬‬

‫فکس‪023 - 24772284 :‬‬

‫نشاني‪ :‬خیابان ش��یخ بهایی ‪ ،‬خیابان اوستا ‪ ،‬پالک ‪22‬‬ ‫تلفـن‪88617961-3 :‬‬

‫فکس‪88617960 :‬‬

‫تهران‬

‫نام شركت‪ :‬مهندسی و بازرسی مخازن آلیاژدار‬

‫مديرعامل‪ :‬سیدعلی حسینی‬

‫نگهداری سیستمهای اعالم و اطفا حریق اتوماتیک‬ ‫‪ ،‬واحد ‪4‬‬

‫فکس‪44828457 :‬‬

‫تهران‬

‫مديرعامل‪ :‬مسعود پورسخا‬

‫مديرعامل‪ :‬رحمانی‬

‫نش��اني‪ :‬خیابان س��هروردی ش��مالی ‪ ،‬خیابان هویزه‬ ‫غربی ‪ ،‬شماره ‪118‬‬

‫نام شركت‪ :‬مهندسین مشاور ایمن‏جو‬ ‫مديرعامل‪ :‬کاظم‏زادگان‬

‫نوع فعاليت‪ :‬مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬نصب و اجرا‪ ،‬سرویس‬ ‫و نگهداری سیستم‏های اعالم و اطفاء حریق‬

‫نشاني‪ :‬خيابان دماوند ‪ ،‬تقاطع سبالن ‪ ،‬مجتمع تجاري‬

‫دماوند ‪ ،‬شماره ‪ ،952‬طبقه ‪ ، 3‬واحد ‪9‬‬

‫تلفـن‪88761696 :‬‬

‫تلفـن‪ 77281972-4 :‬فاکس‪77265887 :‬‬

‫فکس‪88739848 :‬‬ ‫‪www.avei-co.com‬‬

‫اصفهان‬

‫تهران‬

‫نام شرکت ‪:‬مثلث آتش‬

‫مدیر عامل‪ :‬مهندس نجفی‬

‫نوع فعالیت‪ :‬مش��اوره‪ ،‬مهندس��ی و تامین تجهیزات‬

‫سیستمهای اعالم و اطفا حریق‬

‫نشانی‪:‬اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان بهارستان شرقی ‪-‬‬

‫نرسیده به فلکه ملک شهر ‪ -‬جنب نمایندگی سایپا ‪ -‬طبقه‬ ‫فوقانی صنایع چوب‬

‫تلفن‪03114401089 :‬‬

‫‪104‬‬

‫نام شركت‪ :‬مبنا سازه هوشمند‬

‫مديرعامل‪ :‬سرکا خانم مهندس ابراهیمی نیا‬

‫ن��وع فعالي��ت‪ :‬سیس��تمهای اعالم حری��ق و دوربین‬

‫مداربسته‬

‫نشاني‪:‬خیابان ش��ریعتی ‪ -‬نبش خیابان خواجه عبداهلل‬ ‫انصاری ‪ -‬ساختمان تاالر سپیده ‪ -‬طبقه سوم‬ ‫تلفـن‪22866441-2 :‬‬

‫فکس‪22864667 :‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪www.firemagazine.ir‬‬

‫تهران‬ ‫نام شركت‪ :‬مهر پاسارگاد‬ ‫مديرعامل‪ :‬محمدی‬

‫نوع فعاليت‪ :‬سیستم های اعالم و اطفاء هوشمند‬

‫نشاني‪ :‬خیایبان مطهری‪ ،‬خیابان الرستان‪ ،‬پالک ‪،78‬‬

‫طبقه سوم‪ ،‬واحد ‪12‬‬ ‫تلفن‪88910419 :‬‬

‫فکس‪88910579 :‬‬

‫‪info@rasaeng.com‬‬


‫بازارچه‬ ‫شیراز‬

‫شهرستان‬ ‫اصفهان‬

‫اصفهان‬

‫نام موسسه‪ :‬دیباوران فارس‬

‫نام شركت‪ :‬ایمن فرهنگ سپاهان‬

‫نام شركت‪ :‬سامان آتش‬

‫نوع فعاليت‪ :‬مشاوره‪ ،‬آموزش و تأمین کلیه تجهیزات‬

‫نوع فعاليت‪ :‬تولید کپسول آتش‏نشانی یک‏تکه زیتا‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ایمنی‪ ،‬آتش‏نشانی و اعالم حریق‬

‫نش��اني‪ :‬ش��یراز‪ -‬فلک��ه گاز‪ ،‬جنب بان��ک تجارت‪،‬‬

‫تلفکس‪0311 - 5676913 :‬‬

‫گلزار ‪ ،‬مجتمع تجاری جام‏جم ‪ ،‬واحد ‪12‬‬

‫مديرعامل‪ :‬خانم کریمی‬

‫تخصصی امداد و نجات ‪ -‬کار در ارتفاع‬

‫ساختمان امین‪ ,‬طبقه ‪ ، 2‬واحد ‪6‬‬

‫مدیر فروش‪ :‬خلیلی‬

‫نشاني‪ :‬اصفهان ‪ -‬منطقه صنعتی مبارکه‬

‫مديرعامل‪ :‬درخشانی‬

‫نش��اني‪ :‬اصفهان‪ -‬هشت‏بهش��ت غربی ‪ ،‬بین ملک و‬ ‫تلفـن‪0311 - 2651422 :‬‬

‫تلفکس‪0711 - 2299213 :‬‬

‫فکس‪0311 - 2651420 :‬‬ ‫‪infosamanatash@yahoo.com‬‬

‫اردبیل‬

‫مشهد‬

‫هرمزگان‬

‫نام شركت‪ :‬فن‏آور پادرا ارس‬

‫نام شرکت‪ :‬گروه مهندسي پژواک‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ايمني‪ ،‬آتش‏نشانی‪ ،‬امداد و نجات‬

‫نوع فعاليت ‪ :‬طراحي‪ ،‬مش��اوره و اجراي سيستمهاي‬

‫ن��وع فعاليت‪ :‬نماینده ‪ UniPOS‬در مش��هد و ارائه‬

‫نماينده کابل هاي مقاوم در برابر حريق ‪ Draka‬در ايران‬

‫حفاظتی و امنیتی‬

‫مديرعامل‪ :‬سيفي‬

‫نام شركت‪ :‬نخل زرین آرامیس‬

‫مديرعامل‪ :‬مهندس یوسف جهانگیری‬

‫مدير عامل‪ :‬سيد محمد پورحسيني‬

‫نش��اني‪ :‬اردبیل ‪ -‬ش��هرک س��بالن ‪ ،‬فاز یک ‪ ،‬تقاطع‬

‫اعالم و اطفاء حريق‬

‫تلفكس‪0451 - 6635820 :‬‬

‫نشاني‪ :‬مشهد‪-‬خيابان کوهسنگي ‪ - 30‬ساختمان ‪118‬‬

‫خیابان ‪ 18‬متری قائم و خیابان شانزدهم جنوبی‬

‫تلفن‪ 0511-8424353 :‬فکس‪0511-8427944 :‬‬ ‫‪Pejvak@engineer.com‬‬

‫مشهد‬

‫اصفهان‬

‫نام شركت‪ :‬ستاره سهند ایلیا‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ايمني‪ ،‬آتش‏نشاني‪ ،‬اعالم و اطفاء حریق‬

‫نوع فعالي��ت‪ :‬تولیدفایرباکس (برن��د رویال) و ارائه‬

‫نش��اني‪ :‬مش��هد ‪ -‬بلوار دانش��جو‪ ،‬نبش دانشجو ‪17‬‬

‫تلفكس‪0511 - 8938655 :‬‬

‫تلفکس‪0311 - 2720556 :‬‬

‫امیدیه‬ ‫نام شركت‪ :‬آماج‏پژوه جنوب‬ ‫مديرعامل‪ :‬طالوری‬

‫نوع فعاليت‪ :‬آموزش تخصصی ایمنی و آتش‏نشانی‬

‫نشاني‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان احمدآباد‪ ،‬خیابان شهید توانا‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ارائهآموزشوخدماتتخصصیآتش‏نشانی‬ ‫نشاني‪ :‬اه��واز ‪ -‬خیابان شریعتی جنوبی ‪ ،‬بعد از فلکه‬

‫پل پنجم ‪ ،‬روبروی بانک رفاه‬ ‫تلفـن‪0611 - 5553884 :‬‬

‫فکس‪0611 - 5510074 :‬‬

‫بندرعباس‬

‫اصفهان‬

‫نام شركت‪ :‬سازه‏های امن هوشمند‬

‫نام شركت‪ :‬گروه صنعتی پامچال‬

‫نوع فعاليت‪ :‬ایمنی و آتش‏نشانی حرفه‏ای‬

‫نوع فعاليت‪ :‬تولید تجهیزات آتش‏نشانی (پامچال)‬

‫مديرعامل‪ :‬هراتیان‬

‫مديرعامل‪ :‬عباس‏زاده‬

‫نشاني‪ :‬بندرعباس‪ -‬خیابان اتوبوسرانی ‪ ،‬خیابان شبنم ‪1‬‬

‫تلفـن‪0652 - 3225148 :‬‬

‫تلفکس‪0761 - 6687354 :‬‬

‫فکس‪0652 - 3220554 :‬‬

‫تلفکس‪0761-4315610 :‬‬

‫مديرعامل‪ :‬صالحی‬

‫نشاني‪ :‬خوزستان‪ ،‬شهرستان اميدي��ه ‪ -‬شهرك شهید‬

‫مطهري ‪ ،‬خيابان آبان ‪1‬‬

‫قنادی پاک‬

‫نام شركت‪ :‬حریق نشان خوزستان‬

‫مديرعامل‪ :‬سرتاج‬

‫کلیه خدمات ایمنی‪ ،‬آتش‏نشانی و اعالم حریق‬

‫پالک ‪ ، 99‬ساختمان کیمیا ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫نشاني‪ :‬بندر عباس ‪ -‬انتهای خیابان آزادگان ‪ -‬جنب‬

‫اهواز‬

‫نام شركت‪ :‬آتش نو‬

‫مديرعامل‪ :‬ايلياتي‬

‫دهن��ده کلیه خدمات آتش نش��انی و سیس��تم های‬

‫ساختمان درسا ‪ ،‬طبقه ‪2‬‬

‫‪www.iranalarm.com‬‬

‫نش��اني‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعتی دول��ت آباد ‪-‬‬

‫خیابان اطلس ‪ -‬پالک ‪3‬‬

‫تلفـن‪03125837000-1 :‬‬

‫ماهنامه حريق ‪ /‬بهمن و اسفند ‪ / 92‬شماره ‪29‬‬

‫‪105‬‬


‫مشترک شوید‪!...‬‬


‫برندهای داخلی ‪Iranian Brands ...................................‬‬ ‫‪Iranian Brands Iranian Brands Iranian Brands‬‬ ‫تولیدی ایمنی نگهبان‪05118591921 :‬‬ ‫تجهیزات ایمنی و آتش‏نشانی‬

‫تجارت نمای اکسین‪88536376-8 :‬‬

‫‪Safety Equ.‬‬

‫مزدک‪77605640-42 :‬‬

‫تجهیزات اعالم حریق‬ ‫صوتی ‪ /‬اینترکام‬

‫تارا ‪22038255-7 :‬‬

‫البرز نجات‪88908971 :‬‬

‫آتش‏خاموش‏کن پاک‏پایرو‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن پیشرو‬

‫تجهیزات کامل اعالم حریق‬

‫بایا سیلندر‪02822826498 :‬‬

‫سانا پژوهش گستر‪04115549710 :‬‬

‫گروه صنعتی پامچال ‪03125837000 :‬‬ ‫تولید کننده جعبه های آتش نشانی‬ ‫و تجهیزات اطفا حریق‬

‫اطلس سیلندر‪77515950-4 :‬‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن اطلس سیلندر‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن بایا‬

‫سامان آتش‪03112651420 :‬‬ ‫تجهیزات کامل اعالم و اطفای حریق‬

‫آریاک‪66914116 :‬‬

‫تجهیزات کامل اعالم حریق‬

‫صنایع شیر ایران‪02324772282 :‬‬ ‫شیرآالت و اتصاالت آتش‏نشانی‬

‫صنایع شیمیایی لوشاره‪77515950-4 :‬‬

‫پودر آتش‏نشانی‬

‫آریا کوپلینگ‪76203691 :‬‬

‫باران مازند‪01112197015 :‬‬

‫آتش‏بس پارس‪88764831 :‬‬

‫شیرآالت و اتصاالت آتش‏نشانی‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن باران‬ ‫مازند‬

‫فوم آتش‏نشانی و حفاری‬

‫نگهبان‪44906581-9 :‬‬

‫روناک گاز خزر‪01113123021 :‬‬

‫ایرا کوپلینگ افق‪33584138 :‬‬

‫تجهیزات آتش‏نشانی‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن روناک‬

‫فیدار تجارت رسپینا‪77591250 :‬‬

‫اطفاء پارس صنعت‪66875235 :‬‬

‫هشداردهنده نشت گاز ‪testogas‬‬

‫تجهیزات و اتصاالت آتش‏نشانی‬

‫ایمنی کیان‪66439388-9 :‬‬

‫نمادين طرح ‪65516260 :‬‬

‫مبارزان حریق‪09121323479 :‬‬

‫ایمن مهان آریا‪88972614 :‬‬ ‫) ‪( Deluge Valve‬‬ ‫و سایر تجهیزات آتش‏نشانی‬

‫ایمن تاش سپاهان‪03116672237 :‬‬

‫تأمين و تجهيز ناوگان آتش‏نشاني‬

‫پودر و فوم آتش‏نشانی‬

‫پمپ حریق ایران‪46849696 :‬‬

‫‪55 26 09 66 : AFO‬‬

‫قرقره شیلنگ آتش‏نشانی‬

‫تولید پمپ آتش‏نشانی‬

‫برسام‪05113671265 :‬‬

‫دادرس آتش‪03115720508 :‬‬

‫پودر خشک آتش‏نشانی‬

‫شیرآالت و اتصاالت آتش‏نشانی‬

‫کپسول آتش‏خاموش‏کن توچال‬

‫حذف ‪ ،‬اصالح و یا درج لوگو‪ 021 - 66 34 22 83 66 34 22 74 66 34 22 65 :‬داخلی ‪7‬‬

‫پمپ و مونیتور آتش‏نشانی‬

‫ایمن تیار‪88631689 :‬‬ ‫تجهیزات آتش‏نشانی‬

‫‪www.firemagazine.ir‬‬


‫نمایندگی برندهای خارجی‬

World Brands World Brands World Brands World World Brands Brands World World Brands Brands World World Brands Brands 88484703 :‫دفتر تهران‬

88791936 :‫مهندسی و بازرگانی خلیل‬

Firefighting Equ.

Fire Fighting Vehicles

88015368 :‫مهر ماهان پاد‬

26600550 :‫مارینا تک‬

Watermist Portable Equ.

Safety Equ.

77605060:‫نارمنفرد‬ Watermist Portable Equ.

26600550 :‫مارینا تک‬

88758064-6 :‫دناصنعت‬

66044495 :‫ایمنی و اطفاء تهران‬

Fire Extinguishing Aerosol Systems

88614494 :‫ایمن اقلیم‬ Fire Extinguishing Aerosol Systems

66730295 :‫پارس آژیراک‬

‫بازرگانی اطلس‬

www.canasafe.com Safety Equipment

‫بازرگانی اطلس‬

www.canasafe.com Safety Equipment

88768404 :‫مهراس ایمن‬ Fire Fighting Equ.

Safety Equ.

88768404 :‫مهراس ایمن‬ Fire Fighting Gloves

Safety Equ.

88617961-3 :‫نارپاد‬ Fire Alarm & Fire Extinguishing Systems

66744879 :‫ایمن اطلس‬ safety Eq.

44282800 :‫ایمن صنعت پارس‬

Safety Equ.

66744879 :‫ایمن اطلس‬

Fire Extinguishing Aerosol Systems

22248138-9 :‫گروه تجارت امین صادقیه‬

88348530-1:‫آوا ایمن گستر‬

02176204719 :‫شرکت بهین تجهیز مرسده‬

88140009 :‫توسعه پترو کاردان‬

88862906 :‫سفیران فنون ایمنی‬

Fire Fighting Equ.

safety Eq.

88324161 :‫افشید الکتریک‬

88516569: ‫ساختار انرژی ژرف‬

Fire Fighting Sprey.

66705621 - 66347911:‫فروشگاه ژاکوب‬

Fire Fighting & Fire Alarm System

03115676913: ‫ایمن فرهنگ سپاهان‬

77533173 :‫بازرگانی کوه‏ویسی‬

Work At Height Equ.

safety Eq.

Safety Helmet

safety lamp

Fire Fighting & Fire Alarm

22047977 :‫تجارت دانا پایه‬

66466703 :‫نفتا راهبر ویستا‬

Rescue Equ.

System

Safety Net Working at Height Tools

7 ‫ داخلی‬021 - 66 34 22 83 66 34 22 74 66 34 22 65 :‫ اصالح و یا درج لوگو‬، ‫حذف‬

www.firemagazine.ir

29 ‫ شماره‬/ 92 ‫ بهمن و اسفند‬/ ‫ماهنامه حريق‬

108


REPRESENTATION OF FORIEGN BRANDS

World Brands World Brands World Brands 88727091-2 :‫اردال‬

22894525-6 :‫مدامکار‬

Fire Protection Systems

77605640-2 :‫مزدک‬

Fire Alarm Systems

66908882 :‫ایمـن گستـر ساعی‬ 66525518 :‫ساریان سیستم نوین‬

22894525-6 :‫مدامکار‬

88842649 :‫نارکوب ایران‬

22894525-6 :‫مدامکار‬

0411 - 5241753 :‫آرمان ایمن ایرانیان‬

Fire Alarm Systems

Fire Alarm Systems

88758064-6 :‫دناصنعت‬

Fire Fighting Systems

Fire Extinguishing Systems

88758064-6 :‫دناصنعت‬

88054640-1 :‫فرایند توسعه پاد‬

Fire Alarm Systems

Fire Alarm Systems

0311-6276923 :‫شهر و خانه‬

88527816-9 :‫نارفوم‏کار‬

Fire Alarm Systems

Fire Alarm Systems

22653994-5:‫فناور پویاسای‬

66730295 :‫پارس آژیراک‬

Fire Alarm Systems Alarm Systems

Fire Alarm Systems

Fire Alarm Systems

44494147 :‫هیرکاژه‬

Fire Alarm Systems

88976089 :‫آالرم‏کو‬

Fire Alarm Systems

88538185 :‫سیماران‬

Security & Fire Alarm Systems

Fire Alarm Systems

66730295 :‫پارس آژیراک‬

0511-8424353:‫گروه مهندسي پژواک‬

88910419 :‫مهر پاسارگاد‬

88773551-2 :‫زعیم الکترونیک‬

88215815-7 :‫ایمن صنعت آترین‬

Fire Alarm Systems

General Electric

Fire Alarm Systems

Fire Protection Systems

‫کابل هاي مقاوم در برابر حريق‬

Fire Alarm Systems

88614494 :‫ایمن اقلیم‬

22866441 :‫مبنا سازه هوشمند‬

77188643

Fire Resistant Cables

88906715 :‫صرنیک الکترونیک‬

77680247 :‫محو حریق پیشتاز‬

Fire Alarm Systems

Fire Protection Systems

7 ‫ داخلی‬021 - 66 34 22 83 66 34 22 74 66 34 22 65 :‫ اصالح و یا درج لوگو‬، ‫حذف‬

109

29 ‫ شماره‬/ 92 ‫ بهمن و اسفند‬/ ‫ماهنامه حريق‬

66535367 :‫نورندا‬

Fire Protection Systems

(‫صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب‬ Fire Alarm Systems

‫نمایندگی رسمی یونی پاس‬

www.iranalarm.com

Fire Alarm Systems

05118409699 :‫پـاژ‬

Fire Alarm Systems


‫محصوالت جديد‬

NEW PRODUCTS Fire Alarm Products SAFETY

www.hazmatpac.com

HAZMATPAC’s Universal Yellow absorbent material is ideal for most chemical spills. Manufactured from polypropylene with surfactant, the universal yellow is the chemist’s choice for an all purpose absorbent. HAZMATPAC Universal Spill Kits are designed to include the required material to handle most chemical spills. All HAZMATPAC Spill Kits include only Universal Absorbent Material to protect against the widest range of possible chemical spills. Our Spill Kits are also designed for the shipment of the waste material after the cleanup has occurred.

www.physio-control.com

LifePak 1000

www.classltd.com

‫شرکت مبارزان حریق‬

FIRE Ex.

RESCUE

www.hudec.at

FIRE

(WP) High Expansion Foam Generators

SECOND ESCAPE ROUTE

tandard Model Water Powered (WP) High Expansion Foam Generators are designed to expand fire fighting foam solution into millions of tiny stable bubbles. Expansion rates up to 940 gallons of expanded foam for every one gallon of foam solution can be achieved depending on the generator selected solution flow rate and operating pressure. The Chemguard WP High Expansion Generators require no other source of power such as electricity or gasoline engines. They are powered by the foam solution driving a hydraulic (water) motor. The expansion of the foam solution is achieved by spraying the solution onto a stainless steel screen, and then an air stream created by the fan attached to the motor forces air through the screen to produce a mass of foam bubbles. The continuous flow of the foam solution and the movement of air through the screen will generate large volumes of foam. * Seven different models available * No outside source of power required – only the foam solution under 1,000 to 26,400 cfm * UL Listed® to operate at or

Type of rescue equipment: SLOPING ESCAPE CHUTE FOR STATIONARY INSTALLATION IN A BUILDING Type designation: EUROACE - R Type of system: Sloping escape chute Max. working height: 35m Max. length of the chute: 50m Inclination angle of chute: 45° Classification: TÜV Certificate Material used: Flame retardant impregnation DIN 5510 Class.4 Max. sliding speed: 2.0m/sec.

RESCUE

www.chemguard.com

WWW.UniPOS.IR

www.resqtec.com

OCTOPUS Heavy Rescue System

PLI Portable Liquid Level Gauge The PLI portable liquid level gauge from Class Instrumentation is designed to offer a simple, accurate, rapid and reliable method of determining the liquid level of high or low pressure CO2, Halon, FM200, Propane and any liquefied gas under pressure, without the need to move or weigh the cylinders. There is no reduction in health and safety, and the risk of gas leaks during servicing is eliminated as cylinders remain active and in situ. PLI Technical Specifications Accuracy: ±10mmPLI liquid level gauge Features: Power boost facility for cylinders in poor condition and cylinder wall thickness selector for thick (>4mm) or thin (<4mm) walled cylinders. Unit Dimensions: 200 x 100 x 40mm Unit Weight: 300g Sensor: 1.5m cable and magnetic clamp for hands-free use Operational Weight: 700g Shipping Weight: 2.5Kg

SAFETY

www.paratech.com

The Gen2 US&R SMT comes fully loaded & mounted in a 20ft Wells Cargo Trailer (12,000 lbs, tandem axle) with onboard generator, Storage Layout Graphics, MAXIFORCE Master rack, Advanced LED Lighting and 2 Data Resource Kiosks. The 22-700236 consists of the following Paratech components: • 1 US&R MAXIFORCE Lift Bag Kit (22-889350) • 1 Tripod Conversion Kit (22-796300) • 1 Flying Raker Kit (22-796486) • 1 Optional Raker Center Brace Kit (22-796484) • 1 C/K Rescue Cushion Kit (22-887104K) • 2 Pakhammer 90 Kits (22-550505) • 1 Working Air Car w/ cylinders

EUROACE - R

Not every cardiac emergency is the same. Neither is every responder. Your world demands flexibility—and that’s exactly what the LIFEPAK® 1000 defibrillator delivers. The rugged LIFEPAK 1000 defibrillator is an easy-to-use automatic external defibrillator (AED) from the leader in defibrillation technology. But it’s also a defibrillator powerful and adaptable enough for professional responders, featuring advanced capabilities that can help improve lifesaving outcomes and speed the transition of cardiac patients to the next critical level of care.

SAFETY

RESCUE

Safety Products

GEN2 US&R SMT 20’-W/ OPTIONS

SPILL CLEAN UP SUPPLIES

SAFETY

Fire Fighting Products

www.msasafety.com

eXXtreme

4 basic tools within the Octopus system: New Profix max: is the most capable shoring device, unmatched in capacity, ease of use and safety. The unique automatic locking device allows it to be used for lift support, stabilization, moving and trench! It can be operated pneumatically, mechanically and hydraulically. NT Lifting bag: With up to 132 tons of lifting capacity and connectable to up to 2.1 meters, it is unmatched in performance. Other lifting devices cannot compare to the NT bags ability to cope with pointed loads and the ARC movement. The NT bag guarantees to do the lifting job. CribBlock series: Don’t rely on wood to crib the load, use the CribBlocks! Strong and easy to use, they create the structure you need in Heavy Rescue. From stabilizing an object to create a pivot point or make a flat surface. V-Series Rams: Is the perfect tool within Octopus, when you need to shift, spread or create space. It has up to 11 ton capacity with various strokes! Use it alone, with an attachment, extension or even with ProFix Max!

RESCUE

www.rescue-tools.co.uk

Ogura HRS Modular Rescue System

The Preset: eXXtreme SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) harness is an extra tough heavy duty harness for extreme apllications. The continuous exposure to flames and heat from recurring hard training takes an especially hard toll on equipment. The eXXtreme preset utilizes special materials to reduce maintenance and cost of ownership of critical components that would otherwise require frequent replacement in such extreme applications. The harness is made from extra heavy duty and non-flammable aramid fibres. The air line is protected from fire and heat by insulating tunnels on the shoulder pads. With the rapid cylinder exchange coupling alphaCLICK, the cylinder is simply snapped onto the pressure reducer.

The Ogura HRS battery powered Hydraulic Rescue System is a portable, lightweight, compact and extremely versatile series of cutting, spreading and forced entry tools. Totally modular in nature, the HRS system allows users to select only those tools suitable to their tasks, thereby allowing professionals the freedom to purpose-build their battery powered rescue system. With the HRS system, simplicity is the key and due to the nature of its ‘closed’ hydraulic system, maintenance and training requirements are minimal. The HRS Pump has been recently upgraded to incorporate a larger oil reservoir meaning that we are now able to offer a 200 mm / 8” door opening tool. Dedicated tools offer flexibility and ease of use Revolutionary hydraulic pump gives incredible power

FIRE

www.pliszka.pl

ALS Active Automatic Fire Extinguishing Line Immediate operation of the ALS system is provided by heat detector in the form of a polymer cable, attached to the tank filled with extinguishing agent. The detection line is evenly distributed inside the protected space and creates a braid, which breaks at the point of overheating or ignition. A crack causes immediate discharging of the extinguishing agent, directly towards the fire and extinguish it in the bud. The addition of a solenoid valve allows connection ALS to the existing VACIE system or an independent optical/ audible signalling device. Depending on the properties of the protected equipment and surfaces, ALS Active Automatic Fire Extinguishing Line can be filled with FE-36™ gas (replacement of halon 1211), carbon dioxide CO2 or foaming agents.

7 ‫ داخلی‬021 - 66 34 22 83 66 34 22 74 66 34 22 65 :‫ اصالح و یا درج لوگو‬، ‫حذف‬

www.firemagazine.ir

29 ‫ شماره‬/ 92 ‫ بهمن و اسفند‬/ ‫ماهنامه حريق‬

110


‫محصوالت جديد‬

NEW PRODUCTS Fire Fighting Products

Fire Alarm Products FIRE

FIRE

WWW.UniPOS.IR

www.teletek-electronics.com

FIRE

www.ziegler.de

Gas Detector & Heat Detector Induced Gas: Natural Gas / LPG Power Input: 220 VAC 50Hz High stability Buzzer Level: ≥85dB/m Independent & Network optional High Density SMD Design Auto reset after alarm Operating Temperature: -10℃ to +60℃ Standard: CE - FSE - FAS Operating Humidity: ≤80‫ دصرد‬RH Alarm Density : 10‫ دصرد‬LEL Alarm Mode: Flash & sound Alarm / Network Alarm Signal Power Consumption: ≤6W

FIRE

www.siemens.com

Cerberus PRO – Intelligent Fire Protection System Intelligent Technology for Comprehensive Safety Cerberus™ PRO control panels and fire terminals are the ideal choice for a variety of applications.They are easy and intuitive to operate. These panels provide customized instruction texts in the event of an alarm, providing the quick and appropriate action to save lives and assets. The Cerberus PRO control panel family comprises: • A stand-alone control panel for smaller applications • Networkable control panels for a variety of applications • A networkable fire terminal for operation remote from the control panel

FIRE

www.zitex-firealarm.com

ZI-HGD-918

D720 Series LED Keypads

 Easy to read LED display  Easy system control from function keys Each D720 Series LED Keypad model is low-profile, surface-mountable, four-wire, and compatible with the G Series control panels. Each keypad model annunciates up to eight protective points on its light emitting diode (LED) display. Each keypad model has indicators, three programmable function keys, and a sounder that emits seven tones.

FIRE

FIRE

www.boschsecurity.us

Safety Products

IRIS - Addressable Fire Panel IRIS is an addressable fire system designed to meet all the requirements of EN54. • Modular type panel with 1 to 4 loops; • Supports TTE (IRIS TTE Loop) and System Sensor (IRIS SS Loop) communication protocol; • Up to 250 devices per loop, of which up to 180 with isolator (SensoIRIS series); • 96 zones with programming opportunity for each zone output delays; • Day/Night operating; • Up to 128 programmable inputs/outputs – free programmable. 8 inputs strings as OR/AND function to 1 output; • Touch screen panel;

FIRE

www.esser-systems.com

www.horinglih.com

FPN 2000 (10-2000/15-2000) fire pump 1stage or 2stage centrifugal fire pump in clockwise or anti-clockwise rotational direction, suitable for fire fighting vehicles type (H)LF 20, TLF 3000 and TLF 4000 Pump output max. at 10 bar, Hs 3,0 m: Pump output up to 2500 l/min Basic equipment: 1 suction inlet size A. 2 delivery outlets size B Each 1 connection for rapid intervention line and tank filling line, 1 connection for tank suction line lockable by butterfly valve, priming system fully automatic TROKOMAT PLUS Gauges and controls: Modular pump control system “Z-Control” Auxiliary equipment and systems: Third and fourth delivery outlet, connection for a second rapid intervention line for turret, installation of a pump proportioner, automatic p.t.o. engagement (ANS), automatic pressure governor (TOURMAT D), automatic water supply system (AWZ), TROKOMAT shut-off,

FIRE

www.haleeurope.com

O2T/FSp multi-sensor fire detector IQ8Quad with isolator, composed version

AH-0933 Mechanical Rate of Rise Heat Detector

Godiva Prima SmartCAFS

Same as 802385, but with an individual combination of up to 5 languages, see special order form in the appendix. The reliable O²T multi-sensor principle for consistent response performance at the highest level of security against false alarms. Flash lamp. Loop powered - no need for external power supply. No additional short address. Automatic synchronization of various IQ8Quad alarm signaling devices. High flash energy Sounder. Operating voltage 8 ... 42 V DC Area to be monitored max. 110 m² Height to be monitored max. 12 m Application temperature -20 °C ... 65 °C Storage temperature -25 °C ... 75 °C Type of protection IP 42 Material ABS plastic Air humidity <95 ‫دصرد‬ Color white, similar to RAL 9010 Weight approx. 145 g

Characteristics • Detector is made of high endurance, solid and colorfast Fire-proof plastic. • Non-loosening screws on base terminal for easy installation. • The unit is completely sealed; its function is not affected by humidity, dust or insects. • This detector has passed strict quality control and repetitive testing, hence its quality is stable and highly reliable.

The Godiva Prima vehicle mounted pump is now available with an integrated compressed air foam system. Designed for use with all Prima models - single and multi-pressure - the system will deliver all the benefits of compressed air foam (CAFS) from one integrated package. CAFS is widely recognised as a more efficient way of fighting fires with improved knockdown times, reduced water and environmental damage and far less water usage. The Godiva Prima SmartCAFS features user friendly operation from one control panel - foam at the push of a button. The use of “Smart” switches for selecting wet or dry foam compostion, allows discrete control of the mixture and pre-programmed positions. All the main system components are supplied in one integrated package - compressor, foam pump, mixing manifold and control panel - ideal for easy and cost efficient installation by the vehicle builder

FIRE

FIRE

www.c-tec.co.uk

ZFP touchscreen-controlled fire alarm panel Intelligent fire alarm technology at your fingertips Every once in a while a product comes along that lifts existing, respected technology to another level. C-TEC’s ZFP is one such product. Created with the input of some of the world’s leading fire alarm and life safety experts, the ZFP is the powerful touchscreen controlled fire alarm panel that everyone’s been waiting for. Designed and built in the UK, the panel can be configured to suit any application. From small ‘one out, all out’ systems to large multi-loop networked systems with sophisticated cause and effects, the ZFP can handle them all – with ease.

www.lpgfire.co.uk

HYPOXIC AIR FIRE SUPPRESSION SYSTEMS ►No fires - EVER! ►No Business Interruption. ►No extinguishing damage. ►Total protection of your buildings, contents and people. ►Protection against many acts of terrorism. ►No down time - always effective, even in the most hard to hard to reach of places. ►No need for Over Pressure Compensation. ►Reduced deterioration of stored items due to reduced oxidative corrosion.

FIRE

Mini HD Fire Helmet Camera with BlackJack Helmet Holder, 1080 x 720 HD, 2 Modes The Fire Cam 1080 is the best fire helmet camera on the market. Designed for interior firefighting such as metro or busier fire departments. It comes with 2 Li Ion batteries which lasts up to 3.5 hours total, but has 2 video modes. One is 720 HD at 60 FPS (for great slow motion slow down shots) and 1080 HD at 30 FPS. It also can take 12 MP photos. • Includes BlackJack helmet holder (custom made specifically for this camera! • 1080 x 720 high definition video / 12 MP camera / 30fps with audio OR 720 x 60 for amazing slow motion shots • Uses up to 32GB Micro SD card (not included) • Single button operation and vibrate notification for on, off or record • Size: 4” L x 10 mm diameter, weighs 4 oz. • Waterproof up to 33 ft.

7 ‫ داخلی‬021 - 66 34 22 83 66 34 22 74 66 34 22 65 :‫ اصالح و یا درج لوگو‬، ‫حذف‬

111

29 ‫ شماره‬/ 92 ‫ بهمن و اسفند‬/ ‫ماهنامه حريق‬

www.iranalarm.com

www.thefirestore.com


‫قابل توجه فروشگاههای تجهیزات آتشنشانی سراسر کشور‪ ،‬جهت معرفی فروشگاه خود در این بخش با ما تماس بگیرید‬

‫سازمان آگهیها‪66 34 22 83 - 66 34 22 74 - 66 34 22 65 :‬‬


Fire29 for site  

fire 29

Advertisement