Page 1

Nightvision

4

th

VOL.1 March 2011

free copy นิตยสารดีๆ ทีอ่ ยากให้ คนชลบุรอี า่ นทุกหน้า โดย


เอ่อ น้องครับ... Hermes

นวพรค้าข้าว Bangsaen Soft Rock

D+ONE

H2M

Concept Bar

Maya

โรงเตี๊ยม In Love

Bombaybar


แรกหลาม สมัยเด็กๆ ผมไม่ค่อยชอบช่วงเวลากลางคืนเท่าไหร่นัก เพราะมันน่ากลัว อาจเป็ น เพราะสี สั น ของโลกทั้ ง ใบมั น เปลี่ ย นไป จนแทบจะเหลื อ แค่ ข าวกั บ ด� ำ ตามความคิดของคนวัยเยาว์ แต่ในทันทีที่ช่วงเวลายัดเยียดให้ผมโตขึ้น สร้างให้ผมได้พบเจออะไรหลายๆ อย่าง มากขึ้น ทัศนคติหรือสิ่งที่ผมคิดก็เริ่มแปรสภาพ จนในบางครั้ง ผมอาจจะชอบยามวิกาล มากกว่ากลางวันเสียอีก... ...กลางคืนเป็นเวลา 10 กว่าชั่วโมงที่น่าพักผ่อน หลายคนได้กลับจากที่ท� ำงาน อันน่าหดหู่ เพือ่ เพิม่ พลังใจด้วยการพบเจอครอบครัว ได้ทานข้าวร่วมกัน ดูละครหลังข่าว และเข้านอนอย่างมีความสุข แต่ในอีกด้านหนึง่ ยามนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีอ่ กี หลากหลายชีวติ เพิ่งเริ่มต้นหน้าที่ของพวกเขา อาจเรียกได้ว่าโลกหลังพระอาทิตย์ตกเป็นช่วงเวลาเริ่มวิถี ของใครอีกหลายผู้ และเมื่อคิดในทางกลับกันอย่างนี้ เราจึงอยากพาผู้คนเหล่านั้นมา พบคุณในตอนกลางวัน เราจึงอยากให้คุณได้ลองเข้าใจชีวิตของคนฝั่งพระจันทร์ดูบ้าง ว่าเขาเป็นยังไง ว่าไอ้ที่เรียกกันว่า “คนกลางคืน” พวกเขาเหมือนเรามั้ย? นี่คือการเคาะ ประเด็นจากความสนใจง่ายๆ ส�ำหรับ หลาม แมกกาซีน 04 มีใครบางคนเคยเปรียบเปรยไว้เล็กๆ ว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่เคยหลับใหลเพราะ ทั้งช่วงเวลา AM และ PM ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ชีวิตของผู้คนกัน อย่างน่าสนุก ดังนั้น อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในเล่มนี้คุณจะได้อ่านบทความสนุกๆ เกี่ ย วกั บ Nightlife ของที่ นี่ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ยั น ปั จ จุ บั น และตามไปสั ม ผั ส กั บ ชี วิ ต หลังพระอาทิตย์ตกของหลายอาชีพ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน...นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรา คัดสรรมาให้ในนิตยสารแจกฟรีฉบับนี้ ในแง่ของการท�ำงาน ทุกอย่างดูท้าทายมากส�ำหรับชาวหลาม ตั้งแต่การเปลี่ยน ตัวเองเป็นคนกลางคืนกับเขาบ้าง 1 เดือนเต็ม เพือ่ ตามไปใกล้ชดิ สนิทสนม และถ่ายทอด เนือ้ หาของกลุม่ คนและบรรยากาศยามพลบค�ำ่ ในเล่มนีใ้ ห้เข้าถึงและหลากมิตทิ สี่ ดุ เท่าที่ จะท�ำได้ มันจึงท�ำให้เราได้เข้านอนกันตอนสายอยู่หลายคืน เอ๊ย! หลายวันทีเดียว แต่ผลที่ได้ก็เกินคุ้มนะครับ เพราะนอกจากเราจะมี Issue ดีๆ ส�ำหรับเดือนมีนาคม แล้ว...ผมยังได้ไขข้อข้องใจในวัยเด็กของตัวเอง ว่าจริงๆ แล้วตอนกลางคืนไม่ได้น่ากลัว อย่างที่คิด และก็ไม่ใช่สีขาว-ด�ำเท่านั้นที่มีอยู่ แต่สีสันของรอยยิ้มแห่งความอดทนในการสู้ชีวิต มันช่วยรังสรรค์ให้ทุกๆ คืนที่นี่ สว่างไสวยิ่งกว่าแสงไฟตามผับเสียอีก ขอบคุณทีมงาน ขอบคุณสปอนเซอร์ ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยจริงใจ ‘NIGHT’ 2 meet you ครับ... ธีรภัทร รัญตะเสวี

นิตยสารแจกฟรี...ของดีเมืองชลฯ An almost ordinary magazine that Chonburi deserved. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : Nightvision ประจ�ำเดือนมีนาคม 2554

สนใจลงโฆษณากับหลาม แมกกาซีน โทรศัพท์ 08-8193-9894 หรือ 08-0619-9818

คาเฟ่ชื่อดัง บริษัท สะดวกตาพานิช จ�ำกัด 17/184 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 08-8193-9894 อีเมล lahm_magazine@hotmail.com

เจ๊เจ้าของร้าน เรจินา รัญตะเสวี เรณุภา รัญตะเสวี ซินแสดูโหงวเฮ้งร้าน ผศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผศ.รัชนี วงศ์สุมิตร ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ พ่อครัว ธีรภัทร รัญตะเสวี คนเขียนป้ายหน้าคาเฟ่ ธนะ วงษ์มณี บาร์เทนเดอร์ จิรายุ ชาติประสพ กัปตัน ณัฐศากรณ์ วุฒิศาสตร์ เด็กบาร์น�้ำ ภาณุมาศ โพธิ์แก้ว ผู้จัดการร้าน อลิณณกรณ์ วุฒิศาสตร์ พีอาร์หนุ่มหล่อ-สาวสวย อภิญญา สกุลเจริญสุข รสริน อินทบุตร มนตรี สุคนธ์แก้วสกุล คนส่งน�้ำแข็ง ฆณศัพท์ ศรีเมือง ปริด์ พิมพ์สุวรรณ มโน วนเวฬุสิต พนักงานฝึกเสิร์ฟ วรวัฒน์ วิวัฒนศร รุจิวรรณ คงก�ำนัน ปัณฑิตา วัฒนพิสุทธิ์วงศ์

6


หลามระบัญ

22 34

18

32 8

36


ข่าวหลาม

แถลงข่าวความพร้อม เปิดฤดูกาล 2011-2012 ชลบุรี เอฟซี เซ็นทรัลพลาซา ชลุบรี

พิธีสวดโอวาทปาติโมกข์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

I’m Yours ละครเวทีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หอศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

สัปดาห์วิชาการ มนุษย์กับสังคม ‘54

บางแสนย้อนยุค 2554

มหาวิทยาลัยบูรพา

แหลมแท่น บางแสน

10


หลามaround SUBANAHONGSA Thai Film Awards 2010

สมาคมพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ส� ำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นสักขีพยานและ ชื่นชมในความตระการตาของวงการภาพยนตร์ไทย ใน งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 20 พบกองทัพศิลปินและนักแสดงจากวงการ จอเงินมากมายพร้อมลุ้นและเชียร์ภาพยนตร์คุณภาพ ในสาขาต่างๆ ให้ติดตามอย่างสมศักดิ์ศรี โดยงานนี้จะมี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช บริเวณโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า

Thailand Ukulele Festival @Siam Paragon

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากลูกค้าของเรา Honolele Ukulele Shop Bangsaen จ้ะ ส�ำหรับผู้คลั่งไคล้ใน เสียงดนตรีที่แสนจะฮาว้าย ฮาวายของอูคูเลเล่ นี่คือ ข่ า วดี ใ นรอบปี ข องคุ ณ กั บ การรวมตั ว ครั้ ง ส� ำ คั ญ ของขุ น พลชาวอู ๊ ค ทั่ ว ฟ้ า เมื อ งไทย และสิ น ค้ า เครื่ อ งดนตรี ส ายพั น ธุ ์ ฮ าวายเอี้ ย นหลากหลาย แบรนด์ ที่ ร อคุ ณ อยู ่ ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า สยาม พารากอน กรุงเทพฯ 12-13 มีนาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandukulelefestival.com ถ้าจะให้ง่ายๆ ไปคุ ย กั บ พี่ คิ ม พี่ ห ญิ ง แห่ ง Honolele Uke Shop บางแสนได้เลย

สุขคัพ ครั้งที่ 34 Special Match “Liverpool vs Manchester United” the Red War at ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน “Chonburi FC vs Pattaya United”

โปรแกรมถ่ายทอดสดสุดยอดบิ๊กแมตช์ครั้งส�ำคัญที่ คอลูกหนังสาวกปีศาจและหงส์ไม่ควรพลาด ศึกแห่งศักดิศ์ รี (อีกแล้ว) ของ 2 สีแดงจะถูกยิงออกอากาศผ่านจอขนาดยักษ์ หน้าศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน โดยมุ่งหมายให้ทั้งสอง สายพันธุ์แดงเดือด ร่วมชมและร่วมเชียร์สร้างปรากฏการณ์ ครั้งส�ำคัญของชลบุรีนะ เอาล่ะ เตรียมเสื้อและผ้าพันคอมา ให้ พ ร้ อ มกั บ การเชี ย ร์ ใ นนั ด ส� ำ คั ญ กั น เลย 6 มี น าคมนี้ ที่ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lt.co.th ก็แล้วกัน

Pattaya International Music Festival 2011

ใกล้ประทุอีกครั้ง กับมหกรรมงานดนตรีที่ทุกๆคนรอ เทศกาลดนตรีนานาชาติ กับ “พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล มิวสิค เฟสติวัล 2011” Pattaya International Music Festival 2011หลากหลายงานดนตรี จากวงดนตรีชั้นน�ำ ทั้งไทย และต่างประเทศประต่างประเทศ สนุกดื่มด�่ำ กับ งานดนตรีหลากหลายสไตล์ ตามใจที่คุณต้องการ โดยงานในปีนจี้ ะเริม่ ความสนุกในวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2554 ส่วนรายละเอียดรายชือ่ ศิลปิน และเวทีการแสดงดนตรี ตามเช็คกันเอาเองได้เลยที่ www.gmmgrammy.com นะ

บอลนอกแค่สะใจ บอลไทยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว โดย เฉพาะชาวชลบุรีของเรา หลังจากเพลิดเพลินกับศึกแดง เดือดไปแล้ว ก็เตรียมตัวมาเชียร์ทีมประจ�ำใจของเรากันต่อ ในศึกแห่งศักดิ์ศรี ศึกแห่งความสามัคคี “แสนสุขคัพ” ครั้ง ที่ 34 ประจ�ำปี 2554 ที่พร้อมให้สมัครและเข้าแข่งขันได้ใน วันที่ 5 มีนาคม พร้อมแข่งจริงในวันที่ 9 มีนาคม 17.00 น. เป็นต้นไป และพลาดไม่ได้กบั บอลนัดพิเศษ “Chonburi FC vs Pattaya United” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ถ.ข้าวหลาม รายละเอียดโทรเลย 038-193523 และ 0896089202

Eak Condoview presents หวานใจกับนายข้างห้อง

ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายน เราจะได้เห็นหนังรัก อารมณ์ดีที่น่าติดตามทุกตอน หนึ่งในผู้สนับสนุนหลาม แมกกาซีนอย่างเป็นทางการ “เอก คอนโดวิว” ฝากประชาสัมพันธ์กันซักนิดส�ำหรับซีรีส์ อารมณ์ดี “หวานใจกับนายข้างห้อง” เรื่องราวความรัก กุก๊ กิก๊ กิบ๊ เก๋ ของชายหนุม่ และหญิงสาวทีบ่ งั เอิญอยูห่ อ้ งใกล้ กัน การตลาดแนวใหม่ ที่ได้ใจคนรักซีรีส์ไปเต็มๆ ติดตามชมได้ที่เคเบิลทีวีทั่วจังหวัดชลบุรี รถ Mobile LED ส�ำหรับทุกพื้นที่ชุมชน ใครตามไม่ทัน คลิกไปชมตอนเก่าก่อนได้ที่ Facebook หลาม แมกกาซีน และ Eak Condoview จ้ะ

12


บุคคลในหลาม

เรือ่ ง : ธีรภัทร รัญตะเสวี ภาพ : จิรายุ ชาติประสพ

อุบลวรรณ รักพันธ์ (22) : นิสิต, PG (Promotion Girl) โซนภาคตะวันออก ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำ� ประจำ� ณ ร้าน Maya bar & restuarant บางแสน, ชลบุรี

Cheer leader

ความสุนทรีย์ของหนุ่มๆ นักดื่มทั้งหลายมักจะเริ่มต้นด้วยเพื่อนฝูงที่รู้ใจ เรียกความสนใจได้ มันก็ช่วยให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้น มันเลยต้องมีค�ำว่า “สุรากับ สถานทีช่ ลิ บรรยากาศดีๆ และเครือ่ งดืม่ รสขมหลากหลายยีห่ อ้ แล้วแต่จะเลือกสรร นารี เป็นของคู่กัน” ไงคะ กันมาเทลงคอ ในสายตาของคนที่ไม่เข้าใจ อาชีพนี้ดูหวือหวาและเสี่ยงต่อการมองไม่ดี อิทธิพลของสาวสวยเป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีช่ ว่ ยเติมเต็มค�ำ่ คืนแห่งการสังสรรค์ให้มี เอามากๆ เลย คุณเคยโดนอะไรแบบนี้บ้างมั้ย สีสนั มากยิง่ ขึน้ เมือ่ ค่ายน�ำ้ เมาเล็งเห็นความส�ำคัญของจุดนี้ ต�ำแหน่ง PG (Promotion โหย...เยอะแยะค่ะพี่ (หัวเราะ) มีหมดแหละค่ะ แขกหื่นกามงี้ เมียแขก Girl) จึงถือก�ำเนิดขึ้น... ก็ แหม...แค่หล่อนเดินผ่านโต๊ะ คุณยังเหลียวมองจน มาด่าเรางี้ ทั้งๆ ที่หนูก็ไม่ได้ไปท�ำอะไรเลยนะ แต่สามีเขามาดื่มที่ร้านที่หนูท�ำอยู่ คอแทบเคล็ด! บ่อยๆ คล้ายๆ ว่าติดเรา อะไรแบบนี้ แล้วก็เกิดปัญหา ซึ่งหนูยังงงอยู่เลยว่าไป ...เอ่อ น้องครับ? ท�ำอะไรให้เจ๊เขาโกรธตอนไหน (ยิ้ม) มีแบบเลวร้ายกว่านี้ก็มีนะ แขกวางเงินไว้ ที่โต๊ะ แบงค์พันทั้งนั้นเลยแล้วบอกว่า ให้กลับด้วยกัน จะไปส่ง คือ หนูว่ามัน คุณท�ำอาชีพนี้มานานหรือยัง แย่มาก ตรงๆ เลยนะคะ, หนูจะบอกแค่ว่าหนูเป็น PG, ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่า... นานแล้วค่ะ (ยิ้ม) คือตอนแรกเพื่อนชวนท�ำ หนูก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะ หนูไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้น เจอบ่อยนะ เจอจนเดี๋ยวนี้ชินแล้ว คือมองปุ๊บรู้เลย มันเป็นการหารายได้ทดี่ ใี นช่วงเวลาทีเ่ ราว่างตอนกลางคืน อะไรแบบนี้ ก่อนหน้านี้ ว่าจะมาไม้ไหน ที่ท�ำอยู่จะเป็นเชียร์เบียร์นะ เพิ่งจะเปลี่ยนมาท�ำ PG เหล้าเมื่อไม่นานมานี้เอง แสดงว่าเราก็ผ่านเรื่องที่แย่ๆ แบบนี้มาพอสมควร อันนี้พูดได้มั้ยเนี่ย? (ท�ำตาโต) มันเป็นประสบการณ์นะพี่ คือมันท�ำให้เรารู้จักคน มองคนออก ไม่ไว้ใจใคร ได้สิ, ว่าแต่ คุณท�ำอาชีพนี้แล้วไม่กระทบกับการเรียนเหรอ ง่ายๆ อะไรแบบนี้ คือกลายเป็นว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากเที่ยวกลางคืนแล้วนะ เรื่ อ งแบบนี้ มั น ขึ้ น อยู ่ กั บ เราจั ด สรรเวลานะ คื อ พู ด ง่ า ยๆ ก็ คื อ เราต้ อ ง มันเบื่อไปเลย เพราะเราท�ำงานกลางคืนก็เหมือนได้เที่ยวแล้วมั้ง...รึเปล่า? (ยิ้ม) รับผิดชอบตัวเอง ที่หนูท�ำมันเป็นอาชีพที่หาเงิน มันเป็นงานสุจริตที่หนูต้องท�ำ ฟังดูดีเชียว...แล้วท�ำงานขนาดนี้ เงินเก็บก็ต้องมีบ้างสินะ เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง อะไรแบบนี้ มันก็เลยต้องท�ำ มันคงชินแล้วมั้ง ก็โอเคค่ะ คือทุกวันนี้ไม่ต้องขอพ่อแม่แล้ว เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีเงินจ่าย เราทราบมาว่าการเป็น PG นี่ต้องมีการตรวจสอบ มีการวัดความรู้ ค่าเทอม ค่าเช่าหอ แล้วก็พอได้เก็บบ้าง ซึ่งที่บ้านเขาก็โอเคนะ เขาไม่ได้รู้สึก หรือไปสัมมนาอะไรแบบนี้ด้วยใช่มั้ย แย่อะไร เพราะเขารู้ว่าอาชีพเราท�ำอะไร ใช่... (ลากเสียงยาว) นีห่ นูเพิง่ จะกลับมาจากสัมมนาเลยนะเนีย่ มีใบประกาศ ในฐานะสาวสวยยามราตรี ฝากอะไรถึงคนอ่านเล่มนี้หน่อย เกียรติคุณด้วยนะ (ยิ้ม) PG ต้อง รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับโปรดักท์ที่เราขาย อย่างดี ต้องฝึกวิธีการพูด วิธีการยืน วิธีการผสมเครื่องดื่ม อะไรแบบนี้ด้วย ไม่มีอะไรมากค่ะ อาชีพหนูคือการคอยเชียร์อัพแขก ก็ขายของนั่นแหละ คือเราต้องเป๊ะไง เราไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้...ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เข้าใจกันใหม่ด้วยนะคะ (ยิ้ม) หลายคนบอกว่า “ถ้าผู้หญิงสวยเซ็กซี่เป็นคนขาย จะช่วยให้เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ขายดีขึ้น” คุณคิดเห็นยังไง หนูว่ามีส่วนนะ คือเรามองว่ามันเหมือนสีสันนะ ง่ายๆ เลย ก็คนที่ดื่ม เครื่องดื่มแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไง สาวๆ เซ็กซี่ก็เลยเป็นส่วนประกอบที่ 14

ขะ ขะ เข้าใจแล้วครับ...จริงมั้ยพวกเรา?


15


วันวานยังหลามอยู่

เรื่อง : ฆณศัพท์ ศรีเมือง

facebook ของฆณศัพท์ http://goo.gl/BGTzV

บันทึกหลังกองถ่าย 4 ไม่นานนักหลวงพ่อก็เดินลงมาหาพวกเรา กลั บ มาพบกั น ในตอนที่ 4 ของบั น ทึ ก ครั บ จากที่ ผ ม ตัดสินใจหาพิธีกรร่วมรายการเพื่อออกกองให้ตรงตามเวลา “ไหนมาจะถามอะไรบ้างล่ะ” หลวงพ่อท่านเอ่ยถามขึ้น ทีน่ ดั ได้ในเย็นวันนัน้ วันรุง่ ขึน้ เราก็เริม่ ออกเดินทางตอน 8.00 น. “นมัสการครับ หลวงพ่อ” แล้วผมก็หันไปบอกกับน้องว่า น้องฝึกงานที่ให้เป็นพิธีกรดูตื่นเต้นไม่ใช่น้อยกับการไปถ่าย รายการในวันนี้ เราใช้เวลาในการเดินทางไปโคกพนมดีประมา ให้คุยเรื่องค�ำถามกับหลวงพ่อเลย 1 ชั่วโมงกว่า พอถึงก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มถ่ายรายการ “แล้วโยมจะถ่ายกันตรงไหนล่ะ” หลวงพ่อท่านถามต่ออีก ส�ำหรับจุดทีเ่ ริม่ ถ่ายนีเ้ ราอยูก่ นั ข้างล่างทางขึน้ ไปบนวัดโคกพนมดี “ก็แถวนี้เลยล่ะครับ แต่อายากให้เดินคุยกันไปเรื่อยๆ ครับ” ซึง่ ทีแรกเลยผมไม่ได้คดิ ทีจ่ ะถ่ายช่วงเปิดนีไ้ ว้หรอกครับ แต่ทถี่ า่ ย ก็เพือ่ ให้นอ้ งฝึกงานเตรียมตัวปรับอารมณ์ (ว่าจากนีไ้ ปจะเอาจริง เพราะพื้ น ที่ แ ถวนี้ เ มื่ อ ก่ อ นเคยมี ก ารขุ ด พบซากโบราณวั ต ถุ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อครั้งก่อน แล้วนะ) หลังจากเช็คมุมเรียบร้อยเราก็เริ่มถ่ายกันครับ “แล้วจะให้เริ่มยังไงล่ะ” หลวงพ่อถาม เทคแรก น้องเชษฏ ของเราก็ออกอาการตื่นนิดหน่อย แล้วก็ “เดี๋ยวผมให้ให้น้องพิธีกรถาม แล้วหลวงพ่อตอบหรือเล่า ติดอยู่บ้าง เทค 2 ก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็มีติดบางประโยคที่ยังพูดออกมา ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ จากนั้นก็ตามมาด้วย เทค 3 เทค 4 เทค 5 แล้ว ตามทีถ่ ามได้เลยครับ” หลังจากพูดเสร็จผมก็หนั ไปบอกกับช่างภาพ ก็มาจบที่เทค 10 นี่เอง ที่พอไปวัดไปวาได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ถือว่า ว่าให้ถ่ายไปเรื่อยๆ ได้เลย เพราะไม่รู้ว่าทั้งพิธีกรและหลวงพ่อ ดีที่สุด เราก็ย้ายกองขึ้นไปบนที่วัด พอขึ้นไปผมก็เดินไปที่กุฏิท่าน จะพูดหรือตอบออกมาแบบไหน เกรงว่าจะไม่ตรงตามทีเ่ ราต้องการ เจ้าอาวาส ท่านก�ำลังนั่งคุยกับพระลูกวัดอยู่ผมเลย บอกท่านว่า ดังนั้นเราถ่ายไว้ทั้งหมดแล้วค่อยกลับไปคัดเอาในส่วนตรงตาม ลงไปรอข้างล่างหน้ากุฏิ หลวงพ่อท่านว่าเดีย๋ วจะตามลงไป จากนัน้ ค�ำถามที่ตั้งไว้ ช่วงที่รอผมก็ถือโอกาสเดินส�ำรวจบริเวณวัดอย่างละเอียดซะเลย แต่จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเหมือนกัน เพราะหลวงพ่อท่าน ซึ่งช่วงนี้เอง ผมเดินมองซ้ายมองขวาไปเรื่อย นึกใจว่า Location เล่ายาวจนพิธกี รผมไม่มที แี่ ทรกเพือ่ ถามท่านต่อเลย ดังนัน้ ผมจึงคัท ที่นี่เป็นอะไรที่เลือกยากมากทีเดียว ไม่ใช่ว่าสวยหรอกนะครับ แล้วให้ถามทีละค�ำถาม เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลในส่วนของการขุดค้น แต่ที่เลือกไม่ถูกเพราะไม่มีอะไรให้ถ่ายเลย ขอบอกตรงๆ ว่าไม่รู้จะ ซากโบราณวัตถุในแต่ละช่วงได้ละเอียดขึ้น น�ำเสนอออกมาในรูปแบบไหนดี คิดอะไรไม่ออกจริงๆ นอกจาก (อ่านต่อฉบับหน้า) ยืนมองเศษกระเบื้องดินเผาและเศษเปลือกหอยที่เห็นเกลื่อนพื้น ไปหมด ส่วนเชษฏ ก็นงั่ ก้มหน้าก้มตามท่องสคริปท์โดยไม่สนใจใคร โปรดิวเซอร์ไส้แห้ง

16


โชว์หลาม #007

โชว์หลามยังเปิดกว้างอย่างชิลๆ ให้เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ได้ปล่อยของกันเต็มที่ เต็มหนึง่ หน้า A4 ไว้โชว์ผลงานของคุณ ส่งมาอวดเราได้ทุกแขนง เราพร้อมตีพิมพ์ให้กันเก๋ๆ ว่าแล้วก็แนบ จดหมายมาได้เลยที่ lahm_magazine@hotmail.com

digital paint : Jay Kay จากวง Jamiroquai นักร้องที่ผมประทับใจ

หัวเสือ : งานส่งอาจารย์ตอนปี1 tiger : เขียนขึ้นต้อนรับปีเสือที่ผ่านมา

ส่ ว นหนึ่ ง ของ character design : ผู้มาเยือนจากดวงดาวที่ห่างไกลออกไป พวกมัน มาเพือ่ ตามหา”ผูส้ ร้าง”ไปทัว่ จักรวาล และหลักฐาน ที่พบล่าสุดนั้นอยู่บนโลก?!

wall paint : งานแสดงกลุ่ม ออกลาย ที่ ArtGorillas ArtGallery เมื่อกลางปีที่แล้วครับ

เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา (DCXIX) ร้านนิวแมนพาณิชย์ 08-7617-4242 facebook.com/dcxix dcxix@hotmail.com


โชว์หลาม #008


หลาม eye view

เรื่อง : HAGN ภาพ : จาลี๊ป

ร้าน บาง-สิบ-หมื่น ถนนลงหาดบางแสน

20


ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกๆคนต้องเจอกับปัญหาการงาน ทีย่ งุ่ เหยิง พอถึงวันพักผ่อนก็อยากหาร้านไว้Hang out เพือ่ ผ่อนคลาย ความเครียดกัน แม้แต่ผมเองก็ไม่เว้น เหมื อ นโชคชะตาจะเป็ น ใจเมื่ อ มี พี่ ที่ รู ้ จั ก กั น คนหนึ่ ง แนะน� ำ ร้ า น บรรยากาศสบายๆ ให้ได้ไปนั่งชิลกัน “ก่อนถึงวงเวียนบางแสน” พี่ผม บอกแค่นั้น ตอนแรกก็หวั่นใจว่าจะหาไม่เจอแต่พอเอาเข้าจริง ที่นี่โดดเด่น มาก ทั้งด้วยการตบแต่งในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองในรูปลักษณ์แนว เรโทร(ยุค60) แฝงไว้ด้วยกลิ่นไอวันวานของบางแสน แค่มองจากหน้าร้าน เข้าไปก็รู้สึกถูกใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว ลองเข้ามาเลือกหามุมนั่ง ภายในร้าน มีมุมหลากหลายให้เลือกตามใจชอบทั้งโซฟานุ่มพร้อมต้อนรับ กลุ่มผองเพื่อนให้สังสรรค์กัน ภายในร้านมีแกลลอรี่เล็กๆ ที่ท�ำให้ย้อนหวน ไปถึ ง วั น วานแสนหวานของบางแสน จุ ด เด่ น ของที่ นี่ ค งจะเป็ น ความ เป็นกันเองและอบอุ่น เพราะเมื่อได้เข้ามาที่นี่แล้วนอกจากจะมีพี่ชายใจดี ต้อนรับอย่างเป็นกันเองแล้ว ยังคอยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบตามประสา สังสรรค์กันในหมู่พี่น้องอีกด้วย ดั่งต้องมนต์บางแสนจริงๆเมื่อได้มาที่นี่ บรรยากาศกลิ่นไอ วันวานแบบนี้ นี่แหละเสน่ห์ของบางแสน เมื่อค�่ำคืนผ่อนคลายผ่านไป ด้วยมิตรภาพที่ทุกคนที่นี่มีให้ หากก�ำลังเลือกหาร้านนั่งดื่มอยากให้ลองไป ที่นี่กัน ผมขอเรียกที่นี่ว่า บ้าน-บาง-สิบ-หมื่น ครับ

21


หลามใหญ่

เรือ่ ง : ธีรภัทร รัญตะเสวี ภาพ : จิรายุ ชาติประสพ

22


06:59 PM

ตะวันลับตา...ท้องฟ้าก็ทาสีด�ำ ในช่วงแรกของการผลิตเนื้อหาส�ำหรับหลามเล่มนี้ เรามีปัญหาในการปรับนาฬิกาให้ชีวิตอยู่เล็กน้อย เพราะบทความและ เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลามหลัก 8 หน้าของเราเล่มนี้เริ่มต้นที่เวลา 19.00 นาฬิกาประเทศไทยทั้งสิ้น ...แต่การใช้ชีวิตแบบนกฮูกนกเค้าแมวตลอดระยะเวลา 1 เดือนก็ท�ำให้เราได้กลั่นกรองเนื้อหาเฟี้ยวๆ มาฝากคุณได้มากมาย และนี่คือแบบเรียนรายวิชาสปช. ภาคค�่ำ ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ เชิญทัศนา… 23


รู้ๆ กันอยู่ว่าคนไทยเป็นมนุษย์ที่ชื่นชอบ การสรวลเสเฮฮา รักความบันเทิงและอารมณ์ สุนทรียม์ านานนม และทีส่ ำ� คัญเรือ่ งน่าสนุกดัง กล่าวมักเกิดขึ้นช่วงพลบค�่ำยามวิกาล...ท�ำไม น่ะเหรอ? ผู้คนส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการท�ำงานแล หากินเลี้ยงชีพในช่วงเวลากลางวัน ไม่ว่าจะ ชนชั้นไหน เกษตรกรยันเจ้าขุนมูลนาย ก็เริ่ม งานตัง้ แต่เช้าตรูม่ ากว่า 10 โมงยาม เมือ่ ท�ำงาน จนแสงหมดก็ได้เวลากลับบ้านเข้าเรือน หุงหา ข้าวปลาพร้อมหน้าตั้งวง ช่วงเวลานี้ที่ผู้คน ท� ำ งานจะได้ ม ารวมตั ว จั บ กลุ ่ ม คุ ย กั น เรื่ อ ง งานการในวันรุ่งขึ้น ดื่มน�้ำจัณฑ์กันพอเป็น กระษัย ใครใคร่จะเพลินดนตรี ก็บรรเลงสร้าง บรรยากาศได้ทันทีไม่ว่ากัน จากข้อมูลที่ได้ เราพบว่าสมัยก่อนผู้คน ชลบุรีแทบทั้งจังหวัดล้วนแล้วแต่ท�ำมาหากิน ด้วยอาชีพท�ำนา ท�ำไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ในช่วงเดือนอ้าย เดือนยี่แล้ว ก็จะเข้าหน้าแล้ง พอดี ช่วงที่ว่างเว้นจากการท�ำนาในช่วงหน้า แล้งนี้ ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อแสวงหา ความรื่นเริงบันเทิงใจ หลังจากที่ต้องตรากตร�ำ ท�ำนามาตลอดช่วงฤดูฝน ซึ่งสมัยก่อนสถานที่ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของผู ้ ค น ก็ เ ห็ น จะมี แ ต่ วั ด เท่านั้น ชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปท�ำบุญพร้อม กับจัดงานรืน่ เริงร่วมกันด้วย อาจกล่าวได้วา่ นัน่ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของงานประจ� ำ ปี ต ามวั ด วา อารามต่างๆ ของบ้านเรา

ถึงแม้ว่าธุรกิจกลางคืนมักจะถูกมองไปใน ทาง Negative เสียส่วนใหญ่ แต่เชือ่ เถอะว่าใน มุมหนึง่ ของยามราตรีแห่งนี้ ยังมีอกี หลากหลาย ชีวิต ที่ต้องดิ้นรนและต่อสู้กันอย่างสุจริตชน เพื่อด�ำเนินชีวิตกันต่อไปอย่างน้อยทางเลือก และสิ่งเหล่านี้เอง ที่เราอยากให้มองและเก็บ เป็นแรงบันดาลใจและสีสนั ทีส่ วยงามกว่าหลอด นีออนอยู่มากโข…

จากงานวัดงานวา สู่ Night party : พัฒนาการแห่งบันเทิงส�ำราญยามราตรี - ค�ำว่า “บัง” ของชาวไทยมุสลิม และ “บาบู” ของชาวฮินดู มีความหมายเดียวกัน คือ “พี่ชาย” - บาบู ร าจู เ ป็ น คนอิ น เดี ย โดยก� ำ เนิ ด บ้ า นเกิ ด ของเขาอยู ่ ที่ เ มื อ งกู สิ น ารา ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า - นอกจากแขกขายถั่ว เรายังสามารถพบเห็นเด็กขายดอกไม้-ทิชชู่, คนพิการขาย ของเล่นเรืองแสง, คูห่ ตู าบอดและผูเ้ ดินน�ำเพือ่ ร้องเพลงแลกเศษเงิน เป็นอีกหลากสีสนั และเสน่ห์ยามราตรีของชลบุรีจริงๆ - โครงการ “Khao Kheow After Dark” เป็นโครงการที่ต่อยอดและปรับปรุง มาจากโครงการ “Khao Kheow Night Zafari” ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา โดยลดจ�ำนวนรอบเข้าชมลง แต่เพิ่มโชว์พิเศษของเหล่าเสือสายพันธุ์ต่างๆ สุดอลังการ เข้ามาแทน คุ้มค่ากว่าเดิมเห็นๆ - ตามแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีต่างๆ ของชลบุรีจะมีแม่ค้าพ่อค้าที่ขายสินค้า ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ มากมายหลายชนิด ดังนี้ กุง้ เต้น, ลูกชิน้ ทอด, แมลงทอด, ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ, ผลไม้, หมูสะเต๊ะ, ส้มต�ำและย�ำสารพัดชนิด, ปลาหมึกย่าง, ไปจนถึงก๋วยเตี๋ยว ยังไงก็ไม่อดตายนะ กลางคืนเนี่ย - Burdock Pub บางแสน เป็ น สถานบั น เทิ ง แห่ ง เดี ย วในจั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่มีการรวมตัวของประชากรหนาแน่น ที่สุดของประเทศไทย HOT จริงอะไรจริง* * จากการประเมินและท�ำการส�ำรวจของบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อปี 2553)

24

รู้ไปหลาม ๆ

วันเวลาผ่านไป พัดพาเอาค่านิยมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่อยู่เนืองๆ ความบันเทิงในยาม ราตรีเป็นเรือ่ งทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ เข้าถึงง่ายขึน้ ดิสโก้เธค ผับและบาร์เหล้าเป็นธุรกิจส�ำเริง สถานที่ผุดขึ้นมาตอบสนองความต้องการผ่อน คลายในยามราตรี แทนที่มหรสพตามศาสน สถานดั่งเช่นเดิม

A night’s tale


พื้ น ที่ . ..ราตรี นี้ ไม่มีหลับ

ในขณะที่หลายคนเริ่มหาวง่วงงัวเงีย เตรียมตัวเข้านอนตามกิจวัตรประจ�ำวันเช่นทุกที ยัง มีอีกหลายสถานที่ที่ยัง Duty กันอยู่อย่างขยันขันแข็ง และนอกจากเราจะนับสถานบันเทิงอัน แสนตืด๊ ทัง้ หลายไปแล้ว เหล่านีค้ อื location ทีเ่ หลือของชีวติ คนกลางคืน ทีค่ ณ ุ คงเคยได้ยนิ และ ใช้บริการ...ล่ะมั้ง?

3. นิคมอุตสาหกรรม

4. แท่นขุดเจาะกลางทะเลในอุตสาหกรรมน�้ำมัน

1. สถานีบริการน�ำ้ มัน 24 ชัว่ โมง

2. ร้านสะดวกซือ้ 24 ชัว่ โมงและShop อาหารฟาสต์ฟดู้ แบบ All night long

เมื่ อ การคมนาคมในปั จ จุ บั น เข้ า มา มีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในแง่ของการขนส่งหรือเดิน ทาง เวลาในการเปิดบริการของปัม๊ ป์นำ�้ มันยีห่ อ้ ชั้นน�ำจึงถูกปรับเพิ่มมาในช่วงรอบคืนด้วย

กลยุ ท ธ์ ห ลั ก เพี ย งไม่ กี่ เรื่ อ งที่ มิ นิ ม าร์ ท เหล่านีเ้ อาชนะร้านสะดวกซือ้ บ้านๆ ได้กค็ อื การ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กั บ จั ง หวั ด ที่ คึ ก คั ก ทั้ ง คื น อย่ า งชลบุ รี ที่ นี่ ก็ ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่

People – เด็กปัม๊ ป์และแคชเชียร์มนิ มิ าร์ท ภายในสถานีบริการน�ำ้ มันมีความหมายพอๆ กัน การท�ำงานเป็นกะและโหมดตาสว่างต้องถูก น�ำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ยามดึ ก ให้ อ ภั ย บ้ า งหากเราจะเห็ น พวกเขา สัปหงกในเวลาท�ำงาน

People – เด็ ก วั ย รุ ่ น วั ย เรี ย นที่ เ ป็ น พนั ก งานทั้ ง ประจ� ำ และพาร์ ท ไทม์ ข องร้ า น สะดวกซื้อกะดึก จ�ำเป็นต้องปรับตารางเวลา ชีวิตใหม่ เสียงเพลงจากคลื่นวิทยุ AM และ สัญญาณเสียงเปิดประตูอาจเป็นไม่กอี่ ย่างทีช่ ว่ ย ปลุกพวกเขาได้จากการแอบหลับหลังเคาน์เตอร์

ยืนหยัดตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทะเล อันไกลโพ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ที่นี่เปรียบ เสมื อ นผู ้ ที่ ถู ก ลื ม จากแผ่ น ดิ น ฝั ่ ง แต่ เ พื่ อ ทรัพยากรพลังงานของชลบุรีและประเทศไทย เปลวไฟบนปล่องก็ยังต้องลุกโชนอยู่ตลอดเวลา

5. สะพานปลาและเรือประมง

6. ตลาดเช้า

“หาหอยหาปลามันต้องหาตอนกลางคืน” ประโยคของผูค้ ร�ำ่ หวอดในวงการประมงท้องถิน่ บางท่านเคยเปรยไว้ ด้วยเหตุที่ฝูงมัจฉามักจะ ชอบมาบนผิวน�้ำตามแสงไฟของเรือลากอวน เหล่านี้นั่นเอง

People – พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้เชี่ยวชาญที่นี่จะดูแลและควบคุมมิเตอร์หรือ มาตรวัดส�ำคัญๆ ต่างๆ ความเที่ยงตรงและ มาตรฐานเท่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่ บางครั้งที่นี่ก็มีอารมณ์แอบเหงาเหมือนกันนะ

People – บนแท่นขุดเจาะเหล่านี้ไม่มี พื้นที่ให้มือสมัครเล่น ทุกคนที่นี่ต้องได้รับการ รั บ รองหลากหลายชนิ ด ทั้ ง สุ ข ภาพร่ างกาย สภาวะจิตใจ ภาษาในการสื่อสาร และความ พร้อมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องท�ำงาน ยามราตรี และที่ส�ำคัญ ถ้าคุณจะท�ำงานที่นี่ เลิกบุหรี่ก่อนก็ดีนะ

People – เสียงเครือ่ งยนต์และความหวัง เท่านัน้ ทีอ่ ยูเ่ ป็นเพือ่ นพวกเขาบนเรือ ชีวติ ทีฝ่ าก ไว้ กั บ ท้ อ งทะเลและสภาพอากาศของผู ้ ค น เหล่ า นี้ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี วิ ช าการให้ ห นั ก หั ว ประสบการณ์ตา่ งหากทีจ่ ะบอกได้เองว่าพวกเขา ควรท� ำ อะไรในยามที่ ทุ ก อย่ า งเป็ น สี ด� ำ ทั้งท้องฟ้าและทะเล

ชีวิตของคนค้าขายเริ่มต้นตอนกลางคืน แทบทั้งนั้น ผู้คนเหล่านี้ขยันเกินกว่าจะนอน หลั บ ตามเวลาปกติ เ หมื อ นพวกเรา ยามดึ ก นี่แหละที่จะเป็นช่วงเตรียมของและวัตถุดิบ ให้เพียบพร้อม ก่อนที่จะถึงนาทีทองของการ ค้าขายในช่วงในรุ่งสาง

7. โรงพยาบาลและจุดหน่วยกูภ้ ยั

8. ด่านเก็บเงินทางค่าทางด่วน

9. ร้านก๋วยเตีย๋ วและร้านข้าวต้มรอบดึก

10. เมืองพัทยา

ถ้ า หากเราใช้ ค� ำ ว่ า “ไม่ ค าดคิ ด ” กั บ อุบัติเหตุ นั่นก็แปลว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ดเู วลาเช่นกัน และถ้าหากสถานพยาบาลและ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเลิกท�ำงานในเวลา ราชการแล้วล่ะก็ อะไรจะเกิดขึ้น

มี ใ ครหลายคนเคยเปรี ย บเปรยว่ า คน ที่ต้องท�ำหน้าที่เดิมซ�้ำๆ ก็เหมือนกับเครื่องจักร ในร่างมนุษย์ สิ่งที่พวกเขาต้องท�ำก็เพียงแค่รับ เงินและทอนให้ถูกต้อง...ก็แค่นั้น

พ่อครัวแม่ครัวยามราตรีมีหน้าที่ท�ำให้ ท่านอิ่มก่อนนอน พวกเขาขายอาหารยันสว่าง ตามชื่อร้าน “โต้รุ่ง” ทั้งหลาย ที่อยู่เป็นเพื่อน คุณพอๆ กับ 7-Eleven กันเลยทีเดียว

People – หากจะเห็นใจกันซักนิด ในยาม ราตรี พวกเขาต้องอยูใ่ นตูแ้ อร์เล็กๆ ขนาดไม่เกิน 1x3 เมตร มี เ พี ย งวิ ท ยุ ตั ว เล็ ก ๆ และเพื่ อ น เจ้าหน้าทีใ่ นกล่องข้างๆ ทีค่ อยอยูร่ องรับอารมณ์ แย่ๆ ของเจ้าของรถหลายๆ ท่านที่ต้องการ ความเร่งด่วนเหมือนกับทางพิเศษเหล่านี้

Peoples – หน้าตาที่ผ่านศึกมาแล้วครึ่ง ค่ อ นคื น ความเหนื่ อ ยล้ าที่ เ ห็ น ตามถุ ง ใต้ ตา เป็นเครือ่ งยืนยันถึงรสชาติของอาหารได้อย่างดี ถ้าคุณคิดจะบ่นเรื่องรสชาติของเมนูที่คุณสั่ง ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราสักนิด แล้วคิดดูใหม่ คนกลางคื น คู ่ ค วรกั บ การให้ อ ภั ย เรื่ อ งเล็ ก ๆ น้อยๆ นะ

ไม่ตอ้ งบรรยายอะไรมากกับเมืองทีไ่ ม่เคย หลับอย่างแท้จริงของชลบุรจี งั หวัด ทีน่ คี่ ลาคล�ำ่ ไปด้วยธุรกิจของการท่องเทีย่ วทุกรูปแบบ ผูค้ น ทุกสไตล์ทั้งไทยและสากล ต่างเป็นสีสันของ ภาคตะวันออกอย่างแท้จริง

ช่วงเวลาของเครื่องจักรในแวดวงโรงงาน นั้นต้องท�ำงานตลอดเวลา โดยเฉพาะในย่าน แห่งพลังงานและสายพานอย่างนิคมอุตสาหกรรม มากมายของบ้านเรา นี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไม ท้ อ งฟ้ า ที่ นี่ ถึ ง สวยงามยามค�่ ำ ด้ ว ยแสงไฟ เหลืองทองอยู่เสมอ

People – พวกเขาคือผู้เสียสละเพื่ อ ส่วนรวมอย่างแท้จริง การท�ำงาน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 8 โมงเช้าวันถัดไปไม่ใช่เรื่อง แปลก เพราะทุกชีวิตมีความหมาย นี่คือเหตุผล ว่าท�ำไม พวกเขาถึงหลับไม่ได้

25

People – เหล่าพ่อค้าแม่ขายทุกคน มักพูดจาเสียงดัง เพือ่ ให้ชดั เจนฉะฉาน ดูนาฬิกา บ่อยๆ และมือเป็นระวิงตลอดเวลา ความขยัน และรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในกระแสเลือด ไปแล้ ว ในเมื่ อ ทุ ก นาที มี ค ่ า ขนาดนี้ เขาจะ หลับตาลงไปได้อย่างไร

People – ผู ้ ค นที่ นี่ ม ากมายเกิ น กว่ า จะสาธยายได้ ว ่ า มี กี่ พั น แบบ แต่ถ ้า โดยรวม พวกเขาคือเหล่าตัวละครที่ช่วยแต่งแต้มค�่ำคืน ของที่นี่ให้สว่างไสวไปทั่วชายหาดเมืองพัทยา ทั้งนักท่องเที่ยวหรือเจ้าของบาร์ ที่นี่คือบ้าน ที่เปิดไฟตลอดคืนอย่างแท้จริง


‘NIGHT’ 2 meet you.

...อย่างทีไ่ ด้บอกไปว่าหลากหลายชีวติ ของคนภาคค่ำ�ในจังหวัดนี้ มีอยูม่ ากมายเกินไปกว่าทีเ่ ราจะพามาบรรจุอยูใ่ นนิตยสารเล่มนีไ้ ด้หมด นีจ่ งึ เป็นบางส่วนของบุคคลทีเ่ ราคัดเลือก ว่าน่าสนใจและควรเข้าไปนั่งคุยด้วย... ไปกันเถอะ...เดี๋ยวจะค่ำ�มืดดึกดื่น

Dine ‘til dawn. ชูศรี ซื่อตรง (41)

แม่ค้าขายไก่ย่าง, หมูย่าง บาร์บีคิว ‘ต่าย BBQ’ ถ.บางแสนล่าง, ชลบุรี เราขอเดาว่าคุณคงไม่ได้ท�ำอาชีพนี้มาตั้งแต่เริ่ม? ใช่, ก่อนหน้านีเ้ ราเป็นคนดูแลหอพักมาก่อน แล้วเรารูส้ กึ ว่าเงินมันไม่พอใช้น่ะ คิดดูว่ามีลูกตั้งสองคน เงินเดือนๆ หนึ่ง มันก็ไม่พออยู่แล้ว เราก็ต้องหาทาง คิด คิด คิด เอ....เราจะท�ำ ยังไงดีน้า ก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะขายของกลางคืนบ้าง ก็ลองดู แล้วตอนนี้ก็เลยมี 2 อาชีพ ตอนกลางวันท�ำหอพัก ตอนกลางคืนขายบาร์บีคิว ลองดู ? แล้ ว คุ ณ เอาข้ อ มู ล หรื อ วิ ธี ก ารมาจากไหน ในการเริ่มต้นกิจการบาร์บีคิว เมื่อก่อนมันยังไม่ขายกันมากเท่าไหร่ เราอาศัยครูพัก ลักจ�ำจากเจ้าอื่นเขามา (หัวเราะ) แต่เราก็หยิบมาปรุงต่อเอง เพิ่มอีกนะ ปรุงจนมันกลายเป็นรสชาติของเราเองเลย ไม่รู้ว่า ตอนนี้มันเรียกว่าบาร์บีคิวอยู่หรือเปล่า (หัวเราะดัง) บาร์บีคิวมันมีดียังไง ท�ำไมต้องขายกลางคืน

กลางวันร้านค้าเขาเปิดกันเยอะแยะ เราขายก็ขายล�ำบากสิ จริงมั้ย? แต่เราขายตั้งแต่เย็นเลยนะ พอโรงเรียนเลิก เราก็จะ เริ่มขายได้ แล้วก็ลากยาวไปจนค�่ำ จนดึกดื่นค่อนคืน ก็จะมี ลูกค้าประจ�ำ ลูกค้าที่เพิ่งเลิกจากผับ เลิกจากสังสรรค์กันมา เราก็จะขายได้ ขายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนั่นแหละ (ยิ้ม) คุณท�ำงานตอนกลางวันด้วย แล้วคุณเอาเวลาที่ไหน ไปพักล่ะ เออ...นั่นสิเนอะ (หัวเราะ) นอนจริงๆ แค่ 4 ชั่วโมง เองนะ เผลอๆ ไม่ถึงด้วย เพราะตอนตีห้าเราก็ต้องตื่นไปซื้อ เนื้อหมูเนื้อไก่แล้ว ไม่งั้นก็ไม่ทัน แต่พอถึงเวลาจริงๆ นาฬิกา ปลุกดัง ง่วงยังไงมันก็ตื่นเองอัตโนมัตินะ เพราะว่าเราเคยชิน แล้วมั้ง มันก็ไปได้ของมันนะ ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมาย การมาใช้ชีวิตกลางคืนมันท�ำให้อะไรๆ มันเปลี่ยนไป บ้างมั้ย

ไม่ปล่งไม่เปลี่ยนหรอก คือเราต้องท�ำ เราต้องปรับตัว ไม่อย่างนัน้ ก็จะไม่มเี งินกินกัน ไม่ได้คดิ ว่าเปลีย่ นอะไรมากมาย มันเป็นชีวติ เราอย่างนี้ เราต้องสูก้ นั ไป เป็นคนกลางคืนก็ดอี อก ส�ำหรับคุณ เสน่ห์ของช่วงเวลากลางคืนอยู่ตรงไหน มันเย็นดี ขายของแล้วสบาย ไม่ร้อน (หัวเราะ) คุณเป็นคน 2 เวลาแบบนี้ อะไรที่ท� ำให้คุณสู้สุดใจ ได้ขนาดนั้น เพื่อลูกไง เพราะเราเห็นเขาไม่มีกินไม่ได้ ใจคอมันไม่ดี คือเราอยากเห็นลูกสบาย บางทีเราอยากให้ลูกได้กิน ได้มีเงิน ไปโรงเรียนเท่าๆ กับเพื่อน แค่นั้นมันก็เป็นความสุขแล้ว ส่วนพ่อแม่อย่างเราเอาไว้ก่อนได้ (ยิ้ม)

กิตติศักดิ์ พานิช (28) สุขจิน สามารถ (29)

การ์ด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Burdock Pub บางแสน, ชลบุรี

Boys, interrupted. คุณดูขึงขังจริงจังนะ ถามจริงๆ คุณเป็นแบบนี้ตลอด เวลาหรือเปล่า เหรอ? (ยิ้ม) ดุมั้ยล่ะ (หัวเราะ) ไม่หรอกนะ จริงๆ ก็ไม่ได้ ดุอะไรขนาดนั้น เราท�ำตามหน้าที่เฉยๆ มันก็ต้องมีเฮี้ยบ กันบ้าง แต่ตัวจริงเราไม่ดุหรอก เราดุในเครื่องแบบ (หัวเราะ) หน้าทีห่ ลักของพวกคุณในคืนหนึง่ ๆ เนีย่ ต้องท�ำอะไรบ้าง เราตรวจดูความเรียบร้อยครับ ตั้งแต่เริ่มต้นจนผับปิด เราคอย Screen คน, ตรวจการพกพาอาวุธเข้ามาเทีย่ ว, ตรวจ บั ต รประชาชนเพื่ อ เช็ ค ดู ว ่ า เขาสามารถเที่ ย วได้ ห รื อ ยั ง หรือเหมาะสมหรือยัง คอยเคลียร์สถานการณ์หรือยุติเหตุ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต� ำรวจ เมื่อเกิดเรื่องขึ้น อะไร ประมาณนี้ นี่คือหน้าที่หลัก

เท่าที่ฟังมา สิ่งที่คุณท�ำอาจสร้างความหงุดหงิดใจ กับนักท่องราตรี มันเป็นหน้าทีค่ รับ (ตอบเร็ว) ซึง่ คนทีม่ าเทีย่ วเขาก็เข้าใจนะ คือมันเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว ความถูกต้อง ความเหมาะสม อะไรแบบนี้ จริงๆ แล้วมันก็มนี ะ เขาไม่พกบัตรมาแล้วหงุดหงิด ซึง่ นัน่ มันก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องเตือนเขา ว่ามันไม่ได้นะ อยากให้ เชื่อเถอะว่าที่เราท�ำน่ะ เพื่อตัวคุณนั่นแหละ คุณต้องปฏิบัติหน้าที่นานแค่ไหน แล้ ว แต่ เ ลย, บางคื น ก็ ก ลั บ ตามปกติ ผั บ เลิ ก ก็ ก ลั บ หรื อ บางคื น มี เ ทศกาลหรื อ งานเลี้ ย งอะไรแบบนี้ ก็ อ ยู ่ ย าว ลากยาวกันไป ข้างในยังมันกันอยู่ เราก็ต้องอยู่ด้วย (ยิ้ม) จึงได้กลับไปพักผ่อน บางวันโต้รุ่งก็มีนะ

26

ความหนักใจของคนที่ท�ำอาชีพอย่างคุณ ไม่หนักหรอก (หัวเราะ) แต่เรามันก็เหมือนคนที่ต้อง ท�ำหน้าที่แบบคล้ายๆ จะขัดใจเขามากกว่า แต่สิ่งที่เราท�ำมัน คื อ ความเรี ย บร้ อ ย มั น คื อ การป้ อ งกั น เหตุ ร ้ า ยที่ จ ะเกิ ด ผมเข้าใจนะว่าบางครัง้ เขาก็อารมณ์เสียกัน แต่ทเี่ ราเซฟเพราะ ว่าเราไม่อยากให้เขามีปัญหา เขาจะมองเรายังไงก็แล้วแต่ แต่เราแค่ท�ำตามหน้าที่ บางทีให้ความร่วมมือดีๆ อะไรๆ มันจะง่ายกว่า เชื่อผมเถอะ ทุกวันนี้นิยามตัวเองว่ายังไง เป็นคนเบื้องหลังความสนุกในทุกๆ คืน (ยิ้ม)


คุณเป็นคนถือไมค์บนรถทัวร์ในสวนสัตว์มานาน แค่ไหนแล้ว ปีนี้เข้าปีที่ 4 แล้วนะ แต่ก็ข้อมูลเยอะ เยอะ พอสมควรเลยล่ะ (ยิ้ม) เล่าให้เราฟังหน่อยถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ คือทางสวนสัตว์ของเราอยากให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัส ได้เรียนรูแ้ ละติดตามวิถชี วี ติ ของสัตว์ปา่ และสัตว์ คุม้ ครองทัง้ หลาย ว่าเขามีความเป็นอยูย่ งั ไง และใช้ชวี ติ กันแบบไหน หากินเมือ่ ไหร่ ทุกอย่างจะเป็นชีวติ จริงของ เขาเลย

Wild, wild night.

แล้วมันต่างจากกลางวันยังไงล่ะ ต่างสิครับ, ต่างมากเลย เพราะว่าสัตว์บางชนิด หรือเกือบจะทุกชนิดเลยก็วา่ ได้ เขาจะมีวถิ ชี วี ติ ของเขา บางทีเราไปดูตอนกลางวัน สัตว์บางตัวเขานอน เขานิง่ ๆ ซึมๆ หรืออาจจะดูเฉยๆ แต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันจะ เป็นเวลาหากินของเขา มันก็เลยต่างกัน

สมเกียรติ กล่ามภู่ (27)

วิทยากรโครงการ Khao Kheow After Dark, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศรีราชา, ชลบุรี

แล้วส่วนตัวของคุณ ต้องท�ำหน้าที่ตรงนี้ด้วย? จริงๆ แล้วผมท�ำฝ่ายการศึกษา ก็คือวิทยากรนั่น แหละ เพียงแต่วา่ พอมีโครงการนีม้ า เราก็จะดูแลต่อด้วย ลากยาวตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยทีเดียว (ยิ้ม) จริงเหรอ? แล้วคุณพักตอนไหนล่ะ ก็จนกว่าจะเสร็จ...ราวๆ 3 ทุม่ กว่า ซึง่ มันก็นานนะ เพราะเราลากยาวตั้งแต่ 8 โมงเช้า (หัวเราะ) แต่เรารู้สกึ

ดีนะ กลางคืนอากาศก็ดี นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกัน เรา ก็ได้อยู่กับสัตว์ป่า ได้ดูชีวิตพวกเขาทุกวัน มันเป็นเรื่อง ทีด่ เี ลย เราได้เห็นกวางดาวเดินข้ามถนนไปทีท่ งุ่ หญ้า ได้ ดูเจ้าสมเสร็จกินข้าวเย็น มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง คุณก�ำลังจะบอกว่ากลางคืนมีเสน่ห์ คือกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาของวิถชี วี ติ น่ะ...ทัง้ คน ทั้งสัตว์เลย (ยิ้ม) ความหนักใจของคนที่ท�ำอาชีพอย่างคุณ ไม่มีเท่าไหร่นะครับ จะมีก็แต่ความเศร้าใจ สมัย ก่อนคนไทยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฆ่าสัตว์ตัดไม้กันเยอะ หลายตัวเราไม่มโี อกาสได้เห็นอีกแล้ว ต้องดูผา่ นทีวี ผ่าน หนังสือเท่านั้น มันเศร้าตรงนี้เท่านั้นเอง ส่วนหนักใจ อะไรมั้ย...ทุกวันนี้ไม่มีครับ (ยิ้ม) สุดท้ายนี้ให้ขายของกันซักหน่อยก็ได้ ได้ครับ ก็...สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเราก็เป็นศูนย์ อนุรกั ษ์และดูแลสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นเพือ่ นร่วมโลกของเรานะ ครับ เราก็มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 5,000 ไร่ ใหญ่เป็น อันดับ 1 ของเอเชียและเป็นที่ 2 ของโลก ทุกวันนี้เรา ดีใจทีไ่ ด้มสี ว่ นขยายพันธุส์ ตั ว์สงวนหลากหลายชนิดและ ปล่อยกลับสู่ป่าจริง ยังไงก็ขอให้มาเที่ยวชมกันเยอะๆ นะครับ มารับรู้ถึงวิถีชีวิตของสัตว์ป่าเพื่อนเรากันครับ (ยิ้ม)

Mr. Bean.

Raju Yadav (40) राजू यादव

คนเร่ขายถั่ว

ในตะกร้าคุณเนี่ย อันไหนที่ขายดีสุด ทั่วว๋าน (ตอบเร็ว) ไหมต้องย�ำกะด้าย อร่อยดี เซ้าสาว กะชอบกินทั่วหว๋าน เอาซักจานมั้ยล่า? มั้ยล่ะ?

SUB : ถั่วหวาน ไม่ต้องย�ำก็ได้ อร่อยดี สาวๆ ชอบกินถั่วหวาน เอาซักจาน

เอาจานนึง, ว่าแต่ คุณเป็นคนทีไ่ หน แล้วตกลงเราต้อง เรียกคุณว่าอะไร พมมาจั้กอินเดียครับ (ยิ้ม) ยูเมืองไทมา 20 กว่าปีแล้ว อยู่กรุงเทพฯป้ะมาณ 16 ปี แลวก็ยายมายูถี่นี่ ยูถี่นี่บางคน กะเรียก “บัง” มั่ง เรียก “บาบู” มั่ง เรียก “แขก” กะมี มั่นแลวแต้เขา แต่จริงๆ ผมชื่อ “รายู” นะ SUB : ผมมาจากอินเดียครับ อยู่เมืองไทยมา 20 กว่าปีแล้ว อยู่กรุงเทพฯ ประมาณ 16 ปี แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่บางคนก็เรียก “บัง” มั่ง เรียก “บาบู” มั่ง เรียก “แขก” ก็มี มันแล้วแต่เขา แต่จริงๆ ผมชื่อ “รายู” นะ

กับค�ำถาม คลาสสิค “ท�ำไมคุณต้องขายถั่ว” (หัวเราะ) คือเรามั่นขายอะไรไหม่ได้ เป็นศาสนาฮิ่นดู๋ กะต้องขายผ้า คนมี่เงิ๋นกะปล่อยเงินกู้ เพราะว่าเรามั่นโดน เนี้ยสัตว์ไหม่ได้ เป็นมังสวิรัติแล้วไม่กินเนี้ยะสัตว์ กะเลยม่า ขายถั่ว แหล่วมาใหม่ๆ เรากะซื่อสารไหม่ได้ ง่ายๆ แคนี้กะ รู้เรื่องแล้ว ทั่ว 10 บาท 20 บาท กะต้องขายแบบนี้ มันง่าย แต่ถ้าเป็นแขกอิสล๋ามเขากะขายโรตีได้ ขายอ้าหารอิสล๋ามได้

คนแขกยูเมืองไทกะมีกันแค่นี๋แล่ะ (ยิ้ม) เรามายูบ้านเขา เรากะไปแย่งอาชีพเขาท�ำไหม่ได้ เดีย๋ วเขาเกลียดเรา (หัวเราะ) กะเลยอันนี้อาชีพแขกนะ ขายทั่ว

ตามร้านอ้าหาร ที่เขายูกัน กะจนกว่าจะ ตี 2 ตี 3 คนหมด กะกลับบ้าน บางวันคนน้อย กะกลับบ้านเร็วหน่อย ขายไหม่ได้ ขายไหม่ดีเท่าไหร่ เรากะต้องกลับ ไม่รู้จะอยู่ท�ำไม

SUB : คือเรามันขายอะไรไม่ได้ เป็นศาสนาฮินดู ก็ตอ้ งขายผ้า คนมีเงินก็ปล่อย เงินกู้ เพราะเรามันโดนเนือ้ สัตว์ไม่ได้ เป็นมังสวิรตั แิ ล้วไม่กนิ เนือ้ สัตว์ ก็เลยมาขายถัว่ แล้วมาใหม่ๆ เราก็สื่อสารไม่ได้ ง่ายๆ แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว ถั่ว 10 บาท 20 บาท ก็ต้อง ขายแบบนี้ มันง่าย แต่ถ้าเป็นแขกอิสลามเขาก็ขายโรตีได้ ขายอาหารอิสลามได้ คนแขกอยู่เมืองไทยก็มีกันแค่นี้แหละ เรามาอยู่บ้านเขา เราก็ไปแย่งอาชีพเขาท�ำ ไม่ได้ เดี๋ยวเขาเกลียดเรา ก็เลยอันนี้อาชีพแขกนะ ขายถั่ว

SUB : ก็ออกจากบ้านช่วงประมาณ 3 ทุม่ ญาติๆ ก็เดินขาย ผมก็ขมี่ อเตอร์ไซค์ ขาย ขายวนไปเรื่อยๆ ตามที่วงเหล้า ตามร้านอาหาร ที่เขายูกัน ก็จนกว่าจะตี 2 ตี 3 คนหมดก็กลับบ้าน บางวันคนน้อย ก็กลับบ้านเร็วหน่อย ขายไม่ได้ ขายไม่ดีเท่าไหร่ เราก็ต้องกลับ ไม่รู้จะอยู่ท�ำไม

แล้วถั่วพวกนี้คุณเอามาจากไหนกัน ซังมาครับ โทรซังจากกรุงเทพฯ แลวเขากะมาส่งให้ มันกะเยอะบ้างนอยบ้าง แล้วแต่ ยางทั่วหวานนี่กะจะซังมา เยอะหน่อย เพราะว่าขายดี 20-30 โล ลันเตากะ 10 โล ซังมา รวมกันแลวกะแบ่งกันในกลุ่มญาติๆ แล้วกะแยกกันไป้ขาย อาทิตย์หนึ่งหมดกะสั่งใหม่ SUB : สั่งมาครับ โทรสั่งมาจากกรุงเทพฯ แล้วเขาก็มาส่งให้ มันก็เยอะบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ อย่างถั่วหวานนี่ก็จะสั่งมาเยอะหน่อย เพราะว่าขายดี 20-30 โล ลันเตาก็ 10 โล สัง่ มารวมกันแล้วก็แบ่งกันในกลุม่ ญาติ ๆ แล้วก็แยกกันไปขาย อาทิตย์ นึงหมดก็สั่งใหม่

คุณใช้เวลาในคืนหนึ่งๆ ตั้งแต่กี่โมง แล้วคุณพักผ่อน ตอนไหน กะออกจากบ้านช่วงประมาณ 3 ทุ่ม ญาติๆ กะเดินขาย ผมกะขี่มอเตอร์ไซค์ขาย ขายวนไปเรือยเรื่อย ตามที่วงเหล้า

27

อยู่ที่นี่มานาน คุณพอจะรู้จักคนไทยมากขึ้นบ้างมั้ย กะพอรูบ้างครับ คนไทนีกะชอบเล่นหวย ชอบแบบเรื่อง ของโชคชะตา แตเรากะมองว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง ยางผม กะรูแคว่าทุกยางมันกะขึ้นยูก้ะตัวเรา เราท�ำเราเองกะได้ ถ้าคุณซือหวย เลขมันกะมากมายมันกะถูกไหม่ได้ ซือบ่อยๆ มันกะหมดเงิน เราต้องท�ำด้วยตัวเองดีกว่า SUB : ก็พอรู้บ้างครับ คนไทยนี่ก็ชอบเล่นหวย ชอบแบบเรื่องของโชคชะตา แต่เรากลับมองว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง อย่างผมก็รู้แค่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรา เราท�ำเองก็ได้ ถ้าคุณซื้อหวย เลขมันก็มากมายมันก็ถูกไม่ได้ ซื้อบ่อย ๆ มันก็หมดเงิน เราต้องท�ำมันด้วยตัวเองดีกว่า

โอเค ถ้างั้นก่อนจะไปคุณอยากจะฝากอะไรมั้ย ไหม่ฝากล่ะครับ ไหม่รจู ะฝากอะไร กะขอให้ชวยอุด้ หนุน ทั่วกันนอยกะได้นะครับ อรอยครับ SUB : ไม่ฝากหรอกครับ ไม่รู้จะฝากอะไร ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนถั่วกันหน่อย ก็ได้นะครับ อร่อยครับ


หลามภาษณ์ยอ่ ย

เรื่อง : Smalleye ภาพ : จาลิ๊ป

Midnight crisis.

ช�ำนาญ ปุญณศิริกุล (51) หัวหน้าทีมกู้ภัยชุดรถพยาบาล (EMS) มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซ�ำเต็กไท้) ชลบุรี

หลายคนมักจะหัวเสียเสมอเมือ่ ได้ยนิ เสียงหวอของรถด่วนพิเศษบนท้องถนน หรือโดนแสงไฟกระพริบแดงที่แยงตา แต่ความเร่งรีบที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลาฉุกเฉิน เช่นนี้ วินาทีเดียวก็ช้าไม่ได้...

ชลบุรี เกี่ยวกับชีวิต การท�ำงาน และแนวคิดของคณะบุคคลผู้ปิดทองยามราตรี มาตลอดการท�ำงาน และคุณอาช�ำนาญ ผู้ที่น่าจะคร�่ำหวอดในวงการนี้ ก็ยินดี ถ่ายทอดความรู้สึกให้เราฟัง...

ช่วงเวลากลางดึกของซักคืนหนึ่งก่อนปิดเล่ม เราเดินทางไปที่แหลมแท่น ว่ า ...ท่ า มกลางเสี ย งก่ น ด่ า ระอาเอื อ ม...ใครจะเข้ า ใจผู ้ เ สี ย สละอย่ า ง บางแสน ด้วยมุ่งใจว่าจะพูดคุยกับหน่วยกู้ชีพ มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซ�ำเต็กไท้) พวกเขาบ้าง?

28


คุณพอจะทราบจ�ำนวนที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจังหวัดชลบุรีมั้ย

ความหนักใจของคุณท�ำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างคุณ

โอ๊ย...ไม่ไหวหรอก มันเยอะ (ตอบห้วน) คุณจะบ้าเหรอ มันนับไม่ถ้วน เลยนะ เอาเป็นว่าของชลบุรีมันมี 2 มูลนิธิ คือมังกร (หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน์) และก็เรา คือถ้าคุณจะเอาเป็น “ประจ�ำ” หรือ “อาสา” ล่ะ เพราะถ้า ประจ�ำมีประมาณไม่เกิน 10 คัน แต่ถ้าเป็นหน่วยอาสา มีเป็นร้อยครับ อย่างต�่ำ ต้องมี 300-400 คัน ทั้งรถกู้ภัย มอเตอร์ไซค์เร็ว คือมันเยอะมากเลยคุณ บอกไม่ถูกเลย แล้วระหว่างมูลนิธิฯ พวกคุณท�ำงานกันยังไง ไม่ซ้อนกันเหรอ เราจะสลับวันกันท�ำ ถ้าวันนีเ้ ราท�ำ พรุง่ นีเ้ ราก็หยุด ก็จะเป็นงานของอีกมูลนิธิ หนึ่ง สลับกันไปตั้งแต่ 8 โมงเช้ายัน 8 โมงเช้าของอีกวันหนึ่ง แสดงว่าทีมงานทั้งหมดมีเยอะมาก

ผมบอกตรงๆ เลยนะ เราหนักใจเรื่องโดนบ่น โดนด่านี่แหละ ไอ้พวกไทยมุง เนีย่ ล่ะครับ เอาโทรศัพท์ เอาทรัพย์สนิ มีคา่ ของคนเจ็บไป แล้วมาโทษพวกเราครับ อันนี้หนักใจมาก บางคนบอก “ไอพวกมูลนิธิฯนี่แหละ มาก็มาขโมยของมั่ง เก็บมือถือไปมั่ง” นั่นไม่ใช่สันดานเราครับ คุณลองคิดดูนะ คนเจ็บน่ะญาติผม หรือเปล่า ลูกเมียเราหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ บางคนโทรศัพท์กระเด็นไปไหน ยังยืม มือถือของมูลนิธิโทรหาญาติอยู่เลย แล้วมาบอกว่าพวกผมขโมยของ ปัดโถ่!... เราอยากให้พวกคุณรอดด้วยซ�้ำ มาถึงก็มาด่าเราอย่างโน้นอย่างนี้ ผมบอกได้เลย ว่าพวกผมนี่แหละ เป็นคนแรกที่จะไปถึงญาติคุณ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่ต�ำรวจ ไม่ใช่ใครที่ไหน ถ้าผมไม่ไปล่ะ...มันจะเป็นยังไง? ก็จริงอย่างคุณว่า, แล้วอย่างนี้ คุณมีค�ำจ�ำกัดความให้กับตัวคุณเอง และทีมงานมั้ย

ทีมงานของพวกเราประจ�ำการอยู่ตามจุดต่างๆ จะจุดบ้านบึง จุดนาป่า เราคื อ ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง ครั บ เอางี้ เ ลย คุ ณ เห็ น สติ๊ ก เกอร์ ท ้ า ยรถผมมั้ ย จุดอะไร รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ 40 กว่าจุด ตีเป็นคนก็ทั้งสิ้น 2,000 กว่าคน แล้วเมื่อ “เจ็บเมื่อไหร่ ก็โทรมา” แค่นั้นแหละ... เกิดเหตุการณ์ที่ไหน เขาก็จะประสานไปยังทีมงานที่อยู่จุดที่ใกล้ที่สุดให้ไปที่ ขอบคุณมาก ทีนี้ฝากอะไรส่งท้ายบทสัมภาษณ์หน่อยสิ เกิดเหตุ แต่ถ้างานใหญ่จริงๆ ก็จะระดมทีมอื่นมาช่วยด้วย อย่างนี้ ผมไม่ฝากอะไรมากมายหรอก แค่อยากจะบอกว่าอยากให้ “เข้าใจเราบ้าง” เหล่าผู้เสียสละอย่างพวกคุณมาจากไหนกันมากมาย สิ่งที่พวกเราท�ำมันเพื่อคนเจ็บ คุณไม่ได้เป็นญาติคุณไม่รู้หรอก บางคนด่าเราว่า คืออย่างที่บอก เรามีทีมงานที่มีเงินเดือนไม่เท่าไหร่หรอก แต่เราเปิดรับทีม “จะรีบไปตายห่ากันที่ไหน” ถ้าเป็นญาติคุณ คุณคงบอกว่า “ท�ำไมมึงขับช้า อาสาที่มาด้วยใจ ที่อยากเสียสละเพื่อส่วนรวม เราเปิดรับหมดทุกคนเลยนะ อย่างนี้ ไปโรงพยาบาลเร็วๆ สิ” มันต้องเกิดกับตัวเอง บางคนญาติเจ็บแล้วเรา แต่ข้อห้ามคือ ลักทรัพย์ ติดยา อย่างนี้เราไม่เอา พาไปโรงพยาบาลทันเวลา เขามีรอยยิ้มให้เรา พูดกับเรา “ขอบคุณครับพี่ ไม่ได้ พอจะเข้าใจนะ, ว่าแต่...เท่าทีท่ ำ� มา คุณบอกได้ไหมว่าจุดไหนที่ Hot ทีส่ ดุ มูลนิธิฯ ผมแย่แน่ๆ” แค่นี้เราภูมิใจแล้ว เราไม่หวังอะไร เพราะฉะนั้นเราจึงอยาก ให้คุณเข้าใจคนอย่างเรา บางคนมาท�ำเพราะอาสามา เขาไม่มีเงินเดือน เขามา มั น ไม่ มี อั น ไหน HOT กว่ า อั น ไหนหรอกคุ ณ เพราะมั น HOT ทุ ก จุ ด ด้วยใจ ผมบอกได้เลยว่าคนพวกนี้คือผู้เสียสละ เราคือผู้ปิดทองหลังพระที่โดนด่า เราตอบไม่ได้หรอก เพราะเหตุมันเกิดไม่ซ�้ำกันหรอก แต่ถ้าถามว่าอันไหนรุนแรง ตลอด คุณจะพบจะเจอเรา ก็ขอให้มองเราในแง่ดีบ้าง เราไม่ใช่แว๊นซ์ ไม่ใช่จิ๊กโก๋ มันก็ตอบไม่ได้อีกนั่นแหละ คุณจะเอาอะไร เครื่องบินตก รถไฟชนกัน ตึกถล่ม ป่วนเมืองที่ไหน สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าเราท�ำเพื่อส่วนรวม แค่นี้แหละ

บางคนด่าเราว่า “จะรีบไปตายห่ากันที่ไหน” ถ้าเป็นญาติคุณ คุณคงบอกว่า “ท�ำไมมึงขับช้าอย่างนี้ ไปโรงพยาบาลเร็วๆ สิ” ผมถามว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุน่ะ มันก็ HOT ทุกอย่างนั่นแหละคุณ จริงมั้ย?

ท่ามกลางแสงสีในยามค�ำ่ คืนอันน่าพิสมัย หลายคนมีความสุขกับการได้ออก จริงแฮะ, ทีนี้ในเมื่อพวกคุณต้องขับรถเร็วเพื่อไปให้ถึงจุดเกิดเหตุได้ ไปสังสรรค์ยามดึกจนเมามายไร้สติ สิง่ เหล่านีค้ อื ความบันเทิงชัว่ คืนของคนหมูม่ าก ทันท่วงที แต่การที่คุณ SPEED UP กันขนาดนั้นพวกคุณมั่นใจในความ ทัว่ ไป แต่นอกวงล้อมของความวุน่ วายเหล่านัน้ หน่วยกูภ้ ยั คือผูเ้ สียสละทีจ่ ะคอย ปลอดภัยได้ยังไง ดูแลอยู่หา่ งๆ และจะรุดไปทันทีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด...พวกเขาท�ำเพื่อใคร? ง่ายๆ เลย รถเราต้องเช็คทุกครั้ง ทุกงาน เราต้อง Safety ตลอด นี่คือหน้าที่ ทีมงานหลามเดินทางกลับพร้อมกับความภูมใิ จทีไ่ ด้สมั ภาษณ์ชดุ กูภ้ ยั ชัน้ แนว ของเรา อันที่จริงเราขับรถ เราเองก็ดูจังหวะนะคุณ คนขับเขาก็ต้องรู้ ไม่ใช่ หน้าของชลบุรี และดีใจที่ได้รู้ว่าคนดีๆ มักจะท�ำหน้าที่เพื่อส่วนรวมเสมอ ถึงแม้ ตะบีต้ ะบันขับ จะแซง จะปาดหน้าอย่างโน้นอย่างนี้ คือไฟแดงเราก็ตอ้ งติดนะคุณ จะยังไม่มีใครเข้าใจพวกเขาลึกซึ้งนัก แต่เอาเป็นว่าเราขอพิเศษนิดนึงก็แล้วกัน เพราะคุณก็รู้ ว่าชีวิตคนเจ็บที่นอนอยู่ ....แต่อย่างน้อย ในคืนนี้ ก็มีหลามคนหนึ่งล่ะ ด้านหลังน่ะ จะเป็นจะตายมันขึ้นอยู่กับพวกผม ใช่มั้ยล่ะ? ผมถามแค่ว่าถ้า เป็นคุณ คุณอยากให้ขับช้าหรือขับเร็วล่ะ มันก็ต้องพิเศษให้ชีวิตคนหน่อย แต่ถ้า วันไหนไม่มีงานสิ ไม่มีอุบัติเหตุ คุณขี่จักรยานคุณยังขี่ทันพวกผมเลย ผมขับ ตามกฎหมายตลอด มันเป็นอย่างนั้น

29


หลามหู

facebook ของ Interimm http://goo.gl/BGTzV

เรื่อง : Interimm

Singles หลามview พบกั น อี ก แล้ ว นะครั บ ในฉบั บ ที่ 4 ท่ า มกลางบรรยากาศการเมื อ งที่ ร ้ อ นรุ ่ ม รุนแรง ทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้ อากาศทีร่ อ้ นอยูแ่ ล้วยิง่ ทวีความร้อนขึน้ หลาย เท่า ไม่เป็นไรครับ หากท่านผู้อ่านหยิบหลาม ขึ้ น มา แล้ ว อ่ า นมาจนถึ ง คอลั้ ม หลามหู นี้ เชื่อว่าคงจะผ่อนคลายหายร้อนไม่มากก็น้อย อ๊ ะ !! แต่ ห ากท่ า นใดยั ง ไม่ ห ายร้ อ น มามะ interimm ขออาสา พาท่านคลายร้อนไปกับ การฟังเพลงกันดีกว่า วันนี้มี single ใหม่ๆ ที่ คั ด กรองมมาแล้ ว อย่ า งดี เ สิ ร ์ ฟ ให้ ถึ ง หู เลยน้า เชิญเสพได้ตามอัธยาศัย แล้วเจอกัน ใหม่ฉบับหน้าคร๊าบบบบ

Track : คืนนี้ Artist : Jetsetter Label : สนามหลวง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

หลังจากพวกเขาพา “ฝ่าไฟแดง” ในจังหวะ ดิสโก้ ฟังก์ โด่งดังสุดๆมาแล้วในอดีต ปัจจุบัน “คืนนี้” ในไสตล์โซลแบบฉบับของพวกเขาเอง ก็ ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มไม่ แ พ้ กั น เนื้ อ หาที่ ออดอ้ อ นเหมาะกั บ การจี บ หญิ ง ล้ อ กั บ เครื่องเป่าอย่าง แซ็กโซโฟน, ทรัมเป็ท และ ทรอมโบน ได้ อ ย่ า งนุ ่ ม ละมุ น ท� ำ ให้ เ พลงนี้ ลงตัวในทุกกรณี ฟันธง!!!

Track : เวลา Artist : Cocktail Label : Genie record GMM

Track : หรรษาราตรี Artist : Paradox Label : Genie record GMM

ยั ง คงเปี ่ ย มไปด้ ว ยพลั ง แห่ ง เครื่ อ งสาย และเสียงร้องทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ทีฟ่ งั ครัง้ แรกก็รวู้ า่ ต้องเป็นวงทีม่ ชี อื่ น่าดืม่ !! ไม่ใช่แค่ชอื่ แต่เนือ้ เพลง ที่ ก ล่ า วถึ ง ความอาลั ย อาวรณ์ ต่ อ ผู ้ ห ญิ ง อั น เป็นที่รักที่ไม่มีทางกลับมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล อะไรก็ตาม ประกอบกับการใส่เครือ่ งสายทีเ่ รียบ เรียงได้อย่างเหมาะเจาะ ท�ำให้เพลงนี้น่ากิน มว๊ากกก ไม่แพ้ชอื่ วงเลยทีเดียว คอนเฟิรม์ มมมม

ยังสนุกสนานเหมือนเคยนะวงนี้ กับเนือ้ หา ชวนสยิวกริว๊ ยิง่ ได้เสียงใสๆ เซ็กซีเ่ ล็กๆ จาก 5 สาว (มัย๊ ) Venus butterfly ยิง่ เพิม่ ดีกรีเซ็กซี่ แบบชนิดลืมคนทีบ่ า้ นได้เป็นปลิดทิง้ (555) เรียก ได้วา่ เป็นเพลงของงานปาร์ตแี้ ห่งปีได้เลย เพราะ เนื้อหาเป็นเรื่องของงานปาร์ตี้ยามวิกาลล้วนๆ (ยกเว้นผูอ้ า่ นจะฟังแล้วนึกถึงงาน กาล่าดินเนอร์ อันนีไ้ ม่วา่ กันนะจ๊ะ) 4 ปีทหี่ ายไป “หรรษาราตรี” ท�ำให้หายคิดถึงได้ไม่นอ้ ยเลยนะจะบอกให้ ^^

30

Track : พูดไม่คิด (Feat.ฟักกลิ้ง ฮีโร่) Artist : Season Five Label : Einstein by Matching Group

เพลงนีโ้ ดนใจวัยรุน่ หลายคนทีท่ ะเลาะกันที ไร เอะอะก็ “เราเลิกกันเหอะ” แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ ง มานอนร้องไห้ บางครัง้ ต้องบากหน้าไปขอคืนดี 555!! แม่ง!! พูดไม่คดิ (เอ่อ.. ไม่ใช่ประสบการณ์ ตรงนะครับ) นักร้องยังคงเป็น 4 หนุม่ ผูค้ ลัง่ ไคล้ แนว ACAPPELLA คือ เอก, เจ, จัก๊ และเปา แต่ ความพิเศษคือ เพลงนีไ้ ด้ หนุม่ แร๊พเปอร์ทมี่ ผี ม อยูต่ รงคาง ฟักกลิง้ ฮีโร่ มาแร๊พโย่วกันแบบ มันส์ สะเด็ด เพลงนีจ้ งึ แปลกแหวกแนว แถมเนือ้ หา โดนใจ เอาไป 18 กะโหลก

Track : ค�ำบางค�ำ Artist : Sqweez Animal Label : Spicydisc

หายหน้าและหายเสียงไปสักพัก ชวนให้คดิ ถึง เสียงร้อง Squeeze (แปลว่า บีบ ไม่ได้เก่งอะไรหรอก ครับเปิดดิกเอา อิอ)ิ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของนักร้องน�ำ วิน ศิรวิ งศ์ ทีใ่ ช้เทคนิคหลบเสียงหรือบีบเสียงในทุกๆ เพลงของ SQWEEZ ANIMAL เลยก็วา่ ได้ จนกลาย เป็ น ลายเซ็ น ของเขาไปซะแล้ ว เพลงนี้ เริ่ ม ด้ ว ย กีตาร์อคูสติก ให้อารมณ์เหงาๆ แล้วเสียงบีบๆ เล็กๆ ก็พน่ เนือ้ เพลง “ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว และยิง่ มากขึน้ ทุกที” แค่ขึ้นต้นขนผมก็ลุกแล้ว ยิ่งฟังทั้งเพลง โอ้วววว อะไรต่อมิอะไรก็ลุก (หมายถึงหวามรู้สึก นะครับ แหะแหะ) ถือได้วา่ เป็นเพลงทีเ่ พราะตัง้ แต่ ฟังครั้งแรกจริงๆครับ ถ้าไม่เชื่อ ต้องโหลด เอ๊ย!! หาซือ้ อัลบัม้ เต็มมาฟังนะครับ คาดว่ารออีกไม่นานนี้ สวดยวดเลยลวกเพีย๊ ะ !!!!!


หลามตา

เรื่อง : DAMANO

83rd Academy Awards Nominations Films. facebook ของ Damano http://goo.gl/FUAgZ

Biutiful ชีวิตสวยด้วยใจแกร่ง ลลล

เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยีย่ มและ นักแสดงน�ำ ชายยอดเยี่ยม Javier Bardem การทดลองที่น่าชื่นชมของ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อิญญาริตู ผูก้ ำ� กับเจ้าของผลงาน 21 Grams และ Babel ทีก่ ารเล่าเรือ่ งเป็นเอกภาพ มากขึ้น ล�้ำลึกมากขึ้น จนเกิดส่วนผสมระหว่าง ผี และ คนพลัดถิ่น เพื่อสะท้อนความเดียวดายและความผิดบาปที่ชนชั้นกลางระดับล่างยุค ปัจจุบันต้องเผชิญ

The Town ปล้นสะท้านเมือง ลลล

เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Jeremy Renner ดูแล้วต้องยอมรับในฝีมือก�ำกับของ เบน เเอฟเฟล็ค จริงๆ ตัวหนัง ครบรสทั้ง แอ็คชั่น และดราม่าที่เข้มข้น จนไม่อยากเชื่อว่าหนังใช้ทุน ไม่ถึง 40 ล้านเหรียญ แต่ไฮไลท์จริงๆของเรื่องคงอยู่ที่ฉาก ดูดโค้กที่ คนทิ้งไว้ของ เจเรมี่ เรนเนอร์ นี่เป็นการเข้าชิงอีกครั้งของเขาหลัง The Hurt Locker ที่พิสูจน์คุณภาพของ “ตัวโกงหนังแอ็คชั่น” คนนี้

The Fighter สองแกร่งหัวใจเกินร้อย ลลลล

เข้าชิงสาขา ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม, ผูก้ ำ� กับยอดเยีย่ ม, นักแสดงสมทบ ชายChristian Bale, สมทบหญิง Amy Adams และ Melissa Leo, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, ตัดต่อยอดเยี่ยม หนั ง ชกมวยอาจมี ก ารสร้ า งกั น มาจนเฝื อ แต่ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง เดวิด โอ รัสเซล กลับเลือกที่จะถ่ายทอดความสัมพันธ์อันเปราะบาง ในครอบครัวของ มิคกี้ วอร์ด ทีมนักแสดงในเรือ่ งต่างรับส่งบทบาทกันได้ อย่างยอดเยี่ยม ผู้ก�ำกับถ่ายทอดเรื่องราวได้น่าติดตาม แต่กระนั้นก็ต้อง บอกว่า ออสการ์สาขานักแสดงสมทบคงต้องเคลียร์รนั เวย์ไว้ให้ คริสเตียน เบล และ เมลิสซ่า เลโอ อย่างไร้คู่แข่ง

The King’s Speech ประกาศก้องจอมราชา ลลล

เข้าชิง 12 สาขารวมทั้ง ภาพยนตร์, ผู้ก�ำกับ Tom Hooper, นักแสดงน�ำชาย Colin Firth, สมทบชาย Geoffrey Rush, สมทบหญิง Helena Bonham Carter และบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม หนังกษัตริย์ผู้ต้องรักษาพระอาการติดอ่าง เพื่อใช้พระสุระเสียง ปลอบโยนไพร่ฟา้ ย่อมถูกใจคนไทยได้ไม่ยาก จุดเด่นของหนังก็คอื “โชว์” ของโคลิน เฟิร์ธ ที่โดดเด่นจนเกือบจะกลายเป็น The Colin Firth’s Speech อยู่มะรอมมะร่อ จนสาขาน�ำชายปีนี้ทุกสถาบันแทบจะทอด พรมแดงให้เขาเดินไปรับรางวัลอย่างไร้ข้อกังขา

Blue Valentine บลู วาเลนไทน์ ลลล

ของหนังเรื่องนี้ มันกร่อนกินหัวใจในทุกนาทีที่ภาพบนจอเคลื่อนไหว จนฉากจบซึ่งทุกอย่าง “กระจ่าง” แต่คนดูกลับจมจ่อมกับความเจ็บปวด จนยากจะ “ถ่ายถอน”

ไม่เกี่ยวกับออสการ์ แต่น่าพูดถึง The Green Hornet 3D หน้ากากแตนอาละวาด

Rabbit Hole ฝ่าใจฝัน วันใจสลาย ลลลลล

เข้าชิงสาขานักแสดงน�ำหญิง Nicole Kidman นีค่ อื หนังทีเ่ ล่นเอาคนดู “ตาย” ได้งา่ ยๆ ชะตากรรมของสามีภรรยา ทีส่ ญ ู เสียลูกต้องข้ามผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายทัง้ การตัง้ ครรภ์ของน้องสาว ภรรยา การเผชิญกับความสัมพันธ์นอกครอบครัว และการไถ่บาปของ วัยรุ่นที่ขับรถชนลูกชายของพวกเขา นี่คือการแสดงที่ดีที่สุดของ นิโคล คิดแมน และแจ้งเกิดให้ ไมล์ เทลเลอร์ ผู้รับบทเด็กหนุ่มผู้แบกความ ผิดบาปไว้ทั้งชีวิต เสียดายที่ไม่มีชื่อของ จอห์น คาเมรอน มิตเชล เข้าชิง ออสการ์สาขาผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม เพราะเขาถ่ายทอดเรื่องราวสุดรันทด ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกิน

Black Swan แบล็ค สวอน ลลลลล

เข้าชิงสาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม Darren Aronofsky, นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม Natalie Portman, ถ่ายภาพ ยอดเยี่ยม และ ตัดต่อยอดเยี่ยม เรื่องราวที่ซ้อนทับระหว่างการซ้อมบัลเลต์เรื่อง Swan Lake กับชีวติ ส่วนตัวของนีนา่ เซเยอร์ส ทีน่ าตาลี พอร์ทแมน แทบถอดวิญญาณ แสดง มิพัก ต้องพูด ถึง งานภาพที่แทบจะเต้นบัล เลต์ถ่ายจนเหมือน ตั ว ละครบิ น ได้ จ ริ ง ๆ ตลอดจนภาพสะท้ อ นในกระจกที่ ช ่ ว ยเน้ น ย�้ ำ theme หลักเกี่ยวกับการกลืนกินจิตวิญญาณของนักแสดงได้อย่าง มีนัยยะส�ำคัญ นี่คืองานที่ ดาเรน อาโรนอฟสกี้ เปิดประสบการณ์ใหม่ ให้คนดูอย่างแท้จริง

True Grit ยอดคนจริง ลลลล

เข้าชิง 10 สาขารวมถึง ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม, ผูก้ ำ� กับยอดเยีย่ มและ บทดัดแปลง Joel & Ethan Coen, น�ำชาย Jeff Bridges, สมทบหญิง Hailee Steinfeld พี่น้องโคเอนยังคงแม่นย�ำในการ “กดปุ่ม” คนดูเช่นเคย ตัวหนัง สามารถสถาปนาตนเองกลายเป็นคาวบอยPost-Modern ด้วยการผสม ธีมความไร้ราคาของกฎหมายในแดนเถือ่ นผสานกับการวิพากษ์การเชิดชู วีรบุรุษได้อย่างกลมกลืน ด้านการแสดง เจฟ บริดเจสนั้นยอดเยี่ยม เช่นเคย แต่อีกหนึ่งเซอร์ไพร์ส แห่งปีคือสาวน้อยวัย 14 เฮลี่ย์ สเตนฟิลด์ ผู้รับบท แมตตี้ รอส สาวน้อยเจ้าปัญญาที่หวังแก้แค้นให้พ่อ แต่เมื่อ เท้าก้าวสู่แดนเถื่อนแม้แต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะต่อรองได้กับทุกสิ่ง

เข้าชิงสาขานักแสดงน�ำหญิง Michelle Williams หนังรักร้าว ของคน2คนที่ความรักดันหมดอายุเสียเอง การแสดง ของทั้ง ไรอั้น กอสลิ่ง และ มิเชล วิลเลี่ยมส์ คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด

31

วิ สั ย ทั ศ น์ ด ้ า นภาพของ มิ เชล กอนดรี้ ยั ง คงเชื่ อ มื อ ได้ เช่ น เคย การแสดงของเซธ โรเก็ น และ เทคนิค3มิติช่วยประคองให้คนดู ติดตามเรือ่ งราวได้ตลอดรอดฝัง่

Norwegian Wood ด้วยรัก ความตาย และ เธอ

หนังใจสลายจากนิยายของ ฮารูกิ มุราคามิ สูเ่ รือ่ งรักบาดลึก งานภาพ ชวนหวิวไหว และรินโกะ คิคชู ิ ทีเ่ คย ชิ ง ออสการ์ จ าก Babel ก็ ยั ง top form เช่นเคย

Sanctum 3D ดิ่งท้าตาย

เป็นหนังทีห่ า “มิต”ิ ของตัวละคร ยากเหลือเกิน แต่สงิ่ หนึง่ ทีห่ นังท�ำ ส�ำเร็จคือการสร้างอาการ “ขาด อากาศหายใจ” ให้ผู้ชมได้ตลอด เวลา 100 กว่านาที


หลามออนไลน์

เรื่อง : 486DX

Ipad 2 เปิดตัวด้วยราคาเท่า ipad รุน่ แรกยกไลน์ ส่วนรุน่ แรกลดราคาทันทีสามพันบาททุกรุน่ ย่อย ส่วนใครทีซ่ อื้ ไปก่อนปรับราคา ภายใน 15 วัน แอปเปิลจะคืนสามพันบาทให้ แต่ดันมีข่าวว่า istudio ไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นเพียง reseller(เรียกไม่ค่อยเก๋คือ ยี่ปั๊ว) ร้านที่ แต่งสวย ๆ หรู ๆ พนักงานบางสาขาดูหยิ่ง ๆ นั่นล่ะครับ ตกลงว่าไม่ใช่ร้าน Apple store จริง ๆ หรอกนะ แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน แน่นอนว่าต้องมีคนไม่พอใจ โวยวายตามสังคมออนไลน์ แต่ที่ผมอึ้งไปเลยคือ มีความเห็นประเภท “ท�ำไมไม่รู้จักเช็คข่าว รู้ทั้งรู้ว่ารุ่นใหม่ จะออก ซื้อมาก็ต้องรับความเสี่ยงเอง” มาต่อว่าคนที่ต้องการสิทธิ์รับเงินคืน พิลึกดีไหมครับ ผู้บริโภคไม่ช่วยกันรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภค แต่ไป ปกป้องพ่อค้าแทน น่ารักกันอย่างนี้ ผมเป็นพ่อค้าจะรีบเทของตก QC มาจากประเทศอื่น มาขายให้คนไทยเสียให้หมด

#loveit

John’s Phone : นี่คือโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง สมาร์ทโฟนนับวันจะยิ่งถูกและดี แต่ใครใช้อยู่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ ท�ำได้แย่ที่สุดก็คือการเป็นโทรศัพท์นั่นแหละ เพราะความฉลาดมักมากับความยุ่งยาก John’s Phone จึงขอแจ้งเกิดในฐานะโทรศัพท์มือถือที่เรียบง่ายที่สุดในโลก นอกจากปุ่มที่โทรศัพท์บ้านมี John’s Phone ขอเพิ่มปุ่มรับสาย,วางสาย สวิตช์ เปิด-เปิดเครื่อง เปิด-ปิดเสียง และล้อปรับระดับเสียงไว้ข้างเครื่อง แค่นี้พอ เสร็จเป็น โทรศัพท์ 1 เครื่อง ลืม 3G,EDGE,กล้อง,MP3,วิทยุ ฯลฯ ไปได้เลย กระทั่ง SMS เครื่องนี้ยังไม่มีให้ใช้ สมุดโทรศัพท์ก็คือสมุดโทรศัพท์จริง ๆ แอบอยู่หลังเครื่อง พร้อมปากกาลูกลื่นเอาไว้ จด(น่าจะเป็นเครื่องเดียวที่เปิดดูเบอร์ได้แม้แบตฯหมด) ยังดีที่มีจอภาพแถวเดียว (เหมือนเพจเจอร์!)อยู่ด้านบนเอาไว้ดูเบอร์ที่โทรเข้า-โทรออก มีหลายสีให้เลือก ใคร อยากได้มาใช้หรือให้อากงอาม่าใช้ ตอนนี้เริ่มมีคนเอามาขายในไทยแล้วนะ

http://goo.gl/5QzIC

Angry Birds : Knock On Wood เดชนกเดือด

#flingit

ใครไม่รู้จัก Angry Birds นับว่า เชยลาก เกมดีดนกทีโ่ ด่งดังจาก iphone จนตอนนี้มีให้เล่นมันแทบจะทุกเครื่อง ใช้ ไ ฟฟ้ า (ก� ำ ลั ง จะมา facebook ด้วยนะ) ถูก Mattel บริษัทของเล่น ชือ่ ดังผลิตเป็นเวอร์ชนั จับต้องได้จริง ซึง่ วิธีเล่นก็ดูไม่ต่างจากในจอเท่าไหร่เลย นกสีด�ำจะระเบิดได้จริงไหม นกสีขาว ออกไข่ได้จริงไหม ข่าวไม่ได้แจ้ง แต่ ซื้อไว้เล่นกับเพื่อนคงฮาเปื่อยไม่น้อย

#shootwithit

Superheadz Necono : แมวมอง จริง ๆ ตรงนี้จะเป็นข่าวอื่น แต่เห็นแล้วอด ไม่ได้จริง ๆ มันล้ามหลามซะขนาดนี้ จะว่าเป็นกล้อง Lo-fi เหมือนตัวในเล่ม 1 ก็ ไม่เชิง ถึงสเปคจะด๋อย ๆ (ถ่ายภาพนิ่ง 3 ล้าน พิกเซล ภาพเคลื่อนไหว VGA) แต่จุดขายคงอยู่ที่ งานออกแบบโดย Lisa Larson เจ้าเหมียวจิ๋วมี แม่เหล็กที่เท้า แปะไว้ที่ไหนก็แล้วแต่จินตนาการ สามารถตั้งเวลาถ่ายได้ ใช้ MicroSD เป็นหน่วย ความจ�ำ มี Dock พร้อมจอ(ใช่จะ้ ไม่มจี อติดมาให้) ขายแยก ซึ่งยังไม่รู้ราคา แต่ราคาน้องเหมียวนั้น ปาเข้าไปเกือบหมื่นหกพันเยน – หกพันกว่าบาท ได้มั้งน่ะ สงสัยค่าตัวดีไซเนอร์จะแพง

http://goo.gl/VuDDb

32

http://goo.gl/4Gxy8


สาวหลาม

เรื่อง : Smalleye ภาพ : จิรายุ ชาติประสพ

Melt me with your meatballs.

จิ๊บ

พรนิภา ขวัญยืน (22)

ก๋วยเตี๋ยว ชามร้อนๆ กับช่วงเวลากลางดึกมักเป็นของคู่กันอย่างลงตัว คุณขายก๋วยเตี๋ยวกลางคืน แล้วยังต้องไปเรียนด้วย พักผ่อนพอมั้ย แต่ถ้าบางร้านพ่วงด้วยแม่ค้าสาวน้อยหน้าหวานชนิดที่ว่าน�้ำตาลไม่ต้องเติม วัน ไหนถ้ามีเรียนเช้ามาก จิบ๊ ก็จะขึน้ ไปนอนก่อนปิดร้านเลยค่ะ (หัวเราะ) แต่ปกติ ด้วยแล้วล่ะก็ คงไม่ต้องคิดมาก แต่ปัญหาเดียวที่เจอก็คือ เราจะนั่งโต๊ะไหนดี ร้านก็จะปิดตีหนึ่งนะ เที่ยงคืนครึ่งก็เริ่มเก็บของแล้ว มันก็พอได้ค่ะ ยังตื่นไหวอยู่นะ ให้เห็นหน้าสาวน้อยสู้งานสุดหลามคนนี้ได้ชัดๆ แว่วๆ มาว่าคุณเป็นแม่ค้ามือฉมังคนหนึ่ง คุณมีจิตวิญญาณในการขาย ก่อนจะกินก๋วยเตี๋ยว ขอถามชื่อคนขายหน่อย ขนาดนัน้ เลยเหรอ ชื่อพรนิภา ขวัญยืนค่ะ ชื่อเล่นชื่อจิ๊บ อายุ 21 ปี แต่ลงว่า 22 ปีก็ได้นะ เพราะ ช่วงต้นๆ มีนานี้ก็วันเกิดและ (ยิ้ม)

ท�ำอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ จิ๊บ เรียนอยู่ปี 3 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ หลังเลิกเรียน ก็เป็นคนกลางคืนเหมือนกัน แต่เป็นแม่ค้านะ (ยิ้ม) ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง น�้ำซุป, หมูตุ๋น แล้วก็ลูกชิ้นอร่อยมาก (หัวเราะ)

โฆษณาซะเยอะขนาดนี้ แสดงว่าเชีย่ วชาญน่าดู ขายมานานแล้วเหรอ ถ้า เดือนมิถุนายนปีนี้ก็ครบ 1 ปีแล้วค่ะ, คือหนูก็เริ่มต้นจากการที่ท�ำไม่เป็นเลย ซักกะอย่าง แต่ตอนนี้ก็โอเคค่ะ ท�ำได้ทุกอย่างเลย ทุกเมนู และก็ตั้งแต่เก็บตังค์ยันล้าง จาน (ยิ้ม), ที่นี่จะมีลูกค้าประจ�ำเยอะมาก เพื่อนจิ๊บบ้าง ลูกค้าประจ�ำบ้าง บางคน มาทุกวัน มาถึงเจอหน้าเราไม่ต้องสั่งอะไร รู้เลย...ท�ำให้ได้เลย ขนาดนั้น

คุณเชื่อมั้ยกับประโยคที่ว่า “แม่ค้าสวย รวยแน่ร้านนี้”

ชอบขายของมากค่ะ (ตอบเร็ว) ขายของที่ตลาดนัดอะไรอย่างนี้ก็มี Gift shop ต่างๆ ขายที่ใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยะ ข�ำๆ ขายน�้ำปั่น ขายกระทง ขายโคมลอยเดิน ตามหาด จิ๊บก็ไปขายมาแล้วนะ (หัวเราะ) คนรอบข้างจะมองว่าขยันหาเงินมาก หรือ ขี้งกนั่นเอง (หัวเราะ)

เล่มนี้เราพูดเรื่อง “ชีวิตคนกลางคืน” คุณคิดยังไงกับค�ำๆ นี้ จิ๊บ ว่าค�ำว่า “คนกลางคืน” ไม่ได้แปลว่าเค้าเป็น “คนไม่ดี” เสมอไป ที่บางคนท�ำ เขารู้อยู่แก่ใจค่ะ ว่าท�ำดีหรือไม่ดี คนที่เที่ยวกลางคืน ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีนะ บางครั้งเราจะมองแค่สภาพแวดล้อมไม่ได้ แต่จิ๊บไม่เที่ยวนะ (ยิ้ม)

ถ้ามีโอกาสซักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณอยากจะเป็นอะไร

อยาก จะเป็นคนธรรมดานี่แหละค่ะ ที่ท�ำอะไรก็ดี ที่ประสบความส�ำเร็จ เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เองดีมั้ย ก๋วยเตี๋ยวจุ๊บจิ๊บ อะไรอย่างงี้ (หัวเราะ)

แทบ ไม่ต้องสั่งบะหมี่มากิน ทีมงานก็อิ่มไปตามๆ กันกับแนวคิด ทัศนคติ และการมองโลกของสาวน้อยยิม้ หวานคนนี้ หลามจึงอยากช่วยโฆษณาให้งา่ ยๆ ก็นิดนึงมั้งคะ (ยิ้มเขิน) แต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยอะไรเลยค่ะ เป็นคนธรรมดา ว่าเจอเธอได้ทรี่ า้ นก๋วยเตีย๋ วกาละมัง ถ.ลงหาดบางแสน ใกล้ธนาคารกรุงเทพและ แล้วเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงไหน ติดกับร้านเครื่องส�ำอาง LADONNA ลูกค้าของเราด้วยจ้ะ ปล.หล่อนกระซิบมา เป็นคนโก๊ะๆ ค่ะ มึนๆ งงๆ (ยิ้ม) แต่ไม่มีผลต่อการคิดเงินหรือเก็บตังค์นะ เรื่องนี้ ว่าจะให้ลูกชิ้นเพิ่มด้วยนะ ถ้าบอกว่ามาจากหลาม แมกกาซีน จะเป๊ะมาก (หัวเราะ) 34


หลามคำ�

เรื่อง : จาลิ๊ป

สักวา ดาวจระเข้ ก็เหหก ศีรษะตก หันหาง ขึ้นกลางหาว เป็นวันแรม แจ่มแจ้ง ด้วยแสงดาว น�ำค้างพราว ปรายโปรย โรยละออง ลมเรื่อยเรื่อย เฉื่อยฉิว ต้องผิวเนื้อ ความหนาวเหลือ ทานทน กระมลหมอง สกุณากา ดุเหว่ ก็เร่าร้อง ดูแสงทอง จับฟ้า ขอลาเอย ผู้แต่ง : สุนทรภู่

กลอนสักวา (อ่านว่า สัก-กะ-วา โบราณเขียนว่า สักกรวา) ค�ำว่าสักวานี้ ย่อมาจากสักวาทะ หรือสักวาทีซึ่งเป็นค� ำตรงกันข้ามกับค�ำปรวาทะ หรือ ปรวาทีเพราะในการเล่นสักวานั้นมีการโต้ตอบกันเป็นบทกลอน

สักวา

สักวา คือ ชือ่ ของร้อยกรองประเภทกลอนล�ำน�ำ ชนิดหนึง่ 1 บทมี 4 ค�ำกลอน ขึ้นต้นด้วยค�ำ ‘สักวา’ และลงท้ายด้วยค�ำ ‘เอย’ กลอนสักวาถูกน�ำมาใช้ทั้งแบบ ที่เป็นบทประพันธ์ธรรมดา ของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ และน�ำ มาใช้เป็นการละเล่นโต้ตอบกันระหว่างผู้เล่นหลายคน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทาง ด้านร้อยกรอง และยังต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณของผู้เล่นที่จะสามารถโต้ตอบ กันได้อย่างถูก ต้องและทันท่วงที การเล่นสักวาเป็นการเล่นอย่างหนึง่ ของชาวไทยมีมาแต่สมัยอยุธยาเมือ่ ถึงฤดู น�้ำมากในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่าและเที่ยวทุ่ง ในสมัยนั้นผู้มีบรรดาศักดิ์ ตั้งแต่เจ้านายลงมาจะพาบริวารซึ่งเป็นนักร้องทั้งต้นบทและลูกคู่ มีโทน ทับ กรับ ฉิง่ ลงเรือ่ ไปเทีย่ วบางล�ำก็เป็นเรือชายบางล�ำก็เป็นเรือหญิง เมือ่ ไปพบปะประชุม กันในท้องทุ่งต่างฝ่ายก็คิดบทสักวาร้องโต้ตอบกันสักวานั้นต้องคิดเป็นกลอนสด โต้ให้ทนั กันผูช้ ำ� นาญการประพันธ์เท่านัน้ จึงจะบอกบทสักวาได้สกั วานิยมเล่นกัน มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ กรุงรัตนโกสินทร์ กลอนสักวาก�ำหนดลักษณะเฉพาะไว้ดังนี้

เอย ผังโครงสร้างกลอนสักวา ความยาว 1 บท 1. สักวา 1บท มี 4 ค�ำกลอน หรือ 8 วรรค 2. สักวา 1 วรรค นิยมเขียน 7-10 ค�ำ 3. เส้นโยงภายในวรรค เรียกว่าสัมผัสใน ส่วนเส้นโยงค�ำท้ายวรรค เรียกว่า สัมผัสนอก 4. กลอนสักวาต้องขึ้นต้นด้วยค�ำว่า “สักวา” และจบด้วยค�ำว่า “เอย” เสมอ 5. ลักษณะบังคับอื่น ๆ เช่น เรื่องเสียงท้ายวรรคการชิงสัมผัส สัมผัสซ�้ำ สัมผัสเลือน และสัมผัส ทีฆะรัสสะ นั้น คงใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันกับ กลอนแปด 6. กลอนสักวา และกลอนแปด บรรทัดสุดท้ายของบท นอกจากสัมผัส ค�ำที่ 3 แล้วอาจเลื่อนไปสัมผัสตรงค�ำที่ 5 ก็ได้

1. กลอนสักวาบทหนึ่งมี 4 ค�ำกลอน 2. จังหวะแรกของวรรคขึ้นต้นบทด้วยค�ำว่า “ สักวา “ 3. ค�ำสุดท้ายของบทลงท้ายด้วย “ เอย “ 4. สัมผัสบังคับ เป็นสัมผัสสระ ลักษณะอย่างกลอนทั่วไป ที่มา: http://www.kaweeclub.com และ http://th.wikipedia.org

36


สัตว์เลี้ยงแสนหลาม

เรือ่ ง : เพือ่ นอูด๊ ภาพ : จาลิป๊

ขอโทษครับ ผมเพื่อนอู๊ด

สวัสดีชาวหลามครับ คอลัมน์หน้าตาแปลกใหม่นคี้ อื “สัตว์เลีย้ งแสน หลาม” เราจะน�ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรู้ เทคนิคการเลี้ยง รวมไป ถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆ ในสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดที่จะแวะเวียนมา ท�ำความรูจ้ กั กันครับ ไม่วา่ จะเป็นสัตว์สามัญประจ�ำบ้าน(น้องหมา-แมว) รวมถึงสัตว์ที่มองอย่างไรก็ไม่เป็นสัตว์เลี้ยง(Exotic pet) ซึ่งมีวิธีการ เลีย้ งแตกต่างจากน้องหมา-แมว อย่างสิน้ เชิง จากประสบการณ์จริงของ ผู้เลี้ยงโดยตรงครับ

อีกด้วย วิธีที่ดีกว่าการน�ำไปปล่อยก็คือ การขายคืนร้านที่เราน�ำเค้ามา ตัง้ แต่แรกหรือผูท้ สี่ ามารถดูแลมันต่อจากเราได้จะเป็นทางออกทีด่ กี ว่านะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย�้ำเตือนส�ำหรับผู้เลี้ยงใหม่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การศึกษาข้อมูล ทั้งด้านอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย พฤติกรรม รวมไปถึง ลักษณะนิสัยของเค้าเหล่านั้น ก่อนจะน�ำเค้ามาเลี้ยงว่าเราสามารถเลี้ยง พวกเค้าได้ไปตลอดรึเปล่า ไม่ใช่ว่า ซื้อมาก็มาเลี้ยงแบบทิ้งๆขว้างๆโตมา ไม่น่ารักก็เอาไปปล่อย อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้ขอให้เราเอามันมาเลี้ยง แต่เราต่างหากทีเ่ ป็นคนน�ำเค้ามาเลีย้ งเอง เมือ่ เรามีความพร้อมในการดูแล สัตว์เลีย้ งแล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิง่ ทีผ่ มพูดมาในข้างต้น คือความรัก และการดูแลเอาใจใส่ที่มีต่อเพื่อนตัวน้อยของเรา ทั้ง น้องหมา แมว งู กบ กระรอก กระต่าย รวมถึงตัวอู๊ดเอง สัตว์เลี้ยงทุกๆตัวย่อมต้องการเงา ผู้เป็นเจ้าของทอดยาวมายังบ้านหลังน้อยๆของพวกเค้า

แนะน�ำคอลัมน์กนั ไปแล้ว มาแนะน�ำตัวผูเ้ ขียนกันหน่อยดีกว่า แน่นอน นี่เป็นเป็นบทความเรื่องแรกในชีวิตของผม“เพื่อนอู๊ด” ....อู๊ดเป็นเพื่อนรัก ของผม เพื่อนผมคนนี้มีขา 4 ขา หางยาว ดวงตากลมโต จะคึกมากเวลา ได้เล่นน�้ำ ไม่ใช่น้องหมานะครับ อู๊ดเป็นเต่า และเป็นเต่าน�้ำที่กินเนื้อ เป็นอาหาร ผักนี่ไม่แตะเลย ผมชอบดูตอนมันกินเป็นที่สุดครับ ท�ำให้ผม จินตนาการไปว่า ถ้าน�ำมันไปปล่อยสูแ่ หล่งน�ำ้ ในธรรมชาติละ่ ก็ ปัญหาใหญ่ มาดูแลสัตว์เลี้ยงแสนหลามของเราให้ได้รับความรักและความอบอุ่น แน่นอนครับ ตอนมันตัวเท่าเหรียญสิบ งับกุง้ ทีเดียวขาดครึง่ ตอนโตเต็มวัย กันนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ขอตัวก่อนนะ อู๊ด อู๊ด…. จะขนาดไหน ที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่ออยากจะย�้ำเตือนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงต่างๆ ในครอบครองว่า อย่าน�ำพวกเค้าไปปล่อยออกสู่ธรรมชาติเป็นอันขาดครับ เพราะจะท�ำให้เป็นภาระต่อผู้อื่นต่อไป ที่ส�ำคัญระบบนิเวศจะเสียสมดุล

38


ไม่ใช่แฟน ท�ำแทนไม่ได้

40


หลามมาชิก

x12

= 850 x1 ใครมีหลามครบทุกเล่ม ยกมือขึ้น เราปรบมือให้ความพยายามของทุกท่าน เพราะหลามก็เหมือนกับ free copy ทั่วไปในโลกหล้า คือไม่เคยพอกับความต้องการ แม้เราจะมีฉบับ online edition ไห้อ่าน ให้โหลดเก็บกันแล้ว แต่ตัวเป็น ๆ ก็ยังเป็นที่ต้องการมากกว่า ดังนั้น สมัครหลามมาชิกกันเถิด หลาม 12 เล่ม + เสื้อหลาม 1 ตัว (ตามไซส์ที่คุณเลือก) ราคา 850 บาท แล้วรอให้หลามไปหาถึงบ้านได้เลย ไม่ต้องตามลุ้นอีกต่อไป ลุ้นแค่ว่าเดือนนี้จะมีอะไรพิเศษ ๆ ส�ำหรับหลามมาชิกบ้างก็พอ เดือนที่แล้วใครได้ตั๋วหนังฟรีบ้าง ยกมือขึ้น แล้วพบกันฉบับหน้า ที่รั้วบ้านคุณ 42


หลาม แมกกาซีน VOL.1 NO.4  

หลาม แมกกาซีน ฉบับที่ 4 ดึกแล้วคุณขา

Advertisement