Page 1

Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

O KANCELARII O KANCELARII

Misja Misja Podstawą naszej działalności jest

Mając na uwadze potrzeby

stały kontakt z Klientem, zrozu-

biznesowe pomagamy Zarządom

mienie potrzeb biznesowych,

i innym przedstawicielom firm

skupienie uwagi na efektywności

w rozwiąz ywaniu bieżących

naszego doradztwa i pełna

problemów prawnych, cenimy

transparentność w rozliczeniach

sobie współpracę opartą na długo-

z Klientem. Celem naszym jest

letnich relacjach z Klientami.

zabezpieczanie interesów prawnych Klientów, aby byli gotowi na nieprzewidziane sytuacje.

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

2


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

O KANCELARII O KANCELARII

Wspólnicy Wspólnicy Kancelarię prowadzą: radca prawny Monika Drab-Grotowska, oraz adwokat Bartłomiej Achler.

Monika Drab-Grotowska ukończyła Wydział

we Wrocławiu (marzec 2002r.-luty 2003r.),

Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1998r.)

„Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu

oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie

(listopad 2003r.-czerwiec 2004r.), a także

Radców Prawnych w Warszawie (2004r.).

zarządzając spółką inwestycyjną (luty 2003r.-

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując

sierpień 2004r.). Posiada bogate doświadczenie

jako prawnik w Departamencie Domów

w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się

Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych

w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko

i Giełd (1998r.-2001r.), będąc zastępcą

pojętym prawie gospodarczym. Wiedza

Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej

merytoryczna poparta doświadczeniem

i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001r.-

sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na

2002r.), jak również zasiadając w radach

wielu konferencjach i szkoleniach. W lutym

nadzorczych spółek prawa handlowego, takich

2001r. ukazała się książka, której jest

jak: „Daewoo Engineering & Construction

współautorką, zatytułowana „Papier y

Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie (lipiec

wartościowe i prawa pochodne - aspekty

2001r.-maj 2002r.), „Pilmet S.A." z siedzibą

prawne i rachunkowe".

Bartłomiej Achler adwokat. Ukończył studia

Jest autorem i współautorem opinii, ekspertyz

na Wydziale P rawa i Administracji

i opracowań z zakresu prawa cywilnego, oraz

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze

w Warszawie. Doświadczenie zawodowe

szczególnym uwzględnieniem prawa umów,

zdobywał świadcząc obsługę prawną spółek

oraz w prawie spółek i prawie procesowym.

prawa handlowego, w tym spółek publicznych

Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach

oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak

cywilnych, karnych i administracyjnych, a także

również zasiadając w radach nadzorczych

jako obrońca w postępowaniach karnych.

spółek kapitałowych.

Świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

3


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

O KANCELARII O KANCELARII

Współpraca Współpraca Świadczymy pomoc prawną zarówno na

stracji rządowej i samorządowej, sądami

rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób

administracyjnymi, Sądem Najwyższym,

fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

organami podatkowymi, udzielamy porad i opinii prawnych, a także uczestniczymy

W zakresie świadczonej przez nas pomocy

w negocjacjach, prowadzimy obsługę

prawnej reprezentujemy Klientów przed

korporacyjną firm.

sądami powszechnymi, organami adminiNaszym Klientom proponujemy współpracę opartą:

na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej obejmującej konkretne zlecenie, w której wynagrodzenie jest obliczane według rzeczywistej liczby godzin poświęconych na wykonywanie prac na rzecz Klienta a rozliczenia dokonujemy według stawek za godzinę zegarową, ewentualnie ustalone jest dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy. bądź/oraz

na podstawie umowy o świadczenie stałej pomocy prawnej, w której ustalone jest miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe uzależnione od przewidywanego miesięcznego limitu czasu pracy na rzecz Klienta; Pomoc prawną świadczymy w języku

Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb

polskim, angielskim oraz francuskim, a na

i oczekiwań Klienta, zostanie przygoto-

życzenie Klienta w każdym innym języku

wana indywidualna oferta współpracy,

obcym.

dostosowana do wymagań i preferencji Klienta.

Zapraszamy do współpracy

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

4


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo spółek

Prawo spółek Prawo podatkowe

I

Świadczymy pomoc prawną przy

Świadczymy pomoc prawną przy

zakładaniu, likwidacji, upadłości

łączeniu podziale i przekształceniu

spółek, negocjowaniu umów pomię-

spółek. Przygotowujemy, negocju-

dzy wspólnikami/ akcjonariuszami.

jemy i opiniujemy transakcje zbywania i nabywania akcji i udziałów

Prowadzimy kompleksową obsługę

w spółkach.

Zarządów i Rad Nadzorczych przygotowując

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

dokumentację

Reprezentujemy naszych Klientów

(umowy, regulaminy, statuty), udzie-

w prowadzonych sporach sądowych

lający porad i opracowując opinie

pomiędzy wspólnikami/akcjonariu-

prawne. Prowadzimy walne zgroma-

szami, w postępowaniach sądowych

dzenia akcjonariuszy oraz zgroma-

dotyczących zaskarżenia/uchylenia

dzenia wspólników.

uchwał organów spółek.

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

5


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo umów

Prawo umów Prawo podatkowe

II

Negocjujemy, opracowujemy i opi-

Dostarczamy rozwiązania zabezpie-

niujemy umowy w obrocie gospo-

czając interesy naszych Klientów

darczym, doradzając naszym Klien-

poprzez zminimalizowanie wszel-

tom rozwiązania optymalne z punktu

kiego rodzaju ryzyk, jakie mogą

widzenia zabezpieczenia ich praw-

wyniknąć w związku z realizacją

nych interesów, przy równoczesnym

umowy

uwzględnieniu celów biznesowych. Reprezentujemy naszych Klientów Opracowując rozwiązania dla na-

w negocjacjach z kontrahentami, jak

szych Klientów, bierzemy pod uwagę

również w sporach sądowych i pos-

charakterystykę branży i uwarunko-

tępowaniach arbitrażowych.

wania biznesowe każdego z Klientów.

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

6


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo cywilne

Prawo cywilne Prawo podatkowe

III

Doradzamy, opracowujemy opinie

Dostarczamy naszym Klientom

prawne i reprezentujemy naszych

rozwiązania prawne pozwalające

Klientów w postępowaniach sądo-

najefektywniej zabezpieczać ich

wych w sprawach majątkowych,

interesy i roszczenia. Zapewniamy

sprawach o naruszenie dóbr osobi-

wsparcie prawne w negocjacjach.

stych, dobrego imienia czy wizerunku, a także pomagamy w dochodze-

Reprezentujemy naszych Klientów

niu zapłaty roszczeń oraz odszkodo-

w procesach sądowych i postępowa-

wań z tytułu niewykonania lub/i

niach arbitrażowych w sprawach

nienależytego wykonania zawartych

związanych z dochodzeniem rosz-

umów.

czeń z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

7


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo pracy

Prawo pracy Prawo podatkowe

IV

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

Na rzecz naszych Klientów prowa-

świadczymy pomoc w zakresie

dzimy doradztwo w zakresie prawa

przygotowywania, negocjowania,

pracy od zatrudniania pracowników

zabezpieczenia kontraktów mena-

do rozwiązywania z nimi umów

dżerskich wraz z doradztwem

o pracę.

podatkowym w tym zakresie.

Na życzenie Klientów doradzamy

Świadczymy pomoc prawną w pro-

w wyborze najkorzystniejszej formy

wadzeniu dialogu ze związkami

zatrudnienia, prz ygotowujemy

zawodowymi, radami pracowników.

umowy o pracę, harmonogramy czasu

Uczestniczymy w negocjowaniu

pracy w różnych systemach czasu

układów zbiorowych i pakietów

pracy, regulaminy pracy, wynagrodzeń

społecznych, opracowujemy opinie

i inne akty prawa obowiązujące

i informacje prawne.

u pracodawcy. Zapewniamy audyty

Reprezentujemy naszych Klientów

w zakresie prowadzenia akt osobo-

w postępowaniach sądowych z zakre-

wych oraz rozliczania czasu pracy.

su prawa pracy indywidualnego

Na rzecz kadry menadżerskiej

i zbiorowego.

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

8


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo karne

Prawo karne

I V

Prawo podatkowe

Świadczymy wszechstronną pomoc

pozwalających na unikanie naruszeń

prawną w sprawach z zakresu prawa

prawa.

karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych

Reprezentujemy naszych Klientów

z przestępczością gospodarczą i pra-

we wszystkich stadiach postępowania

wem karnym skarbowym.

karnego. Zapewniamy wsparcie prawne poprzez udział w charakterze

Sporządzamy analizy prawne w za-

obrońcy, pełnomocnika pokrzy-

kresie oceny prawnokarnych skutków

wdzonego, oskarżyciela posiłkowego

operacji gospodarczych. Zabezpie-

oraz oskarżyciela prywatnego na

czamy interesy naszych Klientów

każdym etapie postępowania.

poprzez dostarczanie rozwiązań

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

9


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

VI

Prawo podatkowe

Doradzamy naszym Klientom w pra-

doradzamy rozwiązania optymalne

wnych aspektach obrotu nieru-

pod względem obciążeń publiczno-

chomościami. Świadczymy komple-

prawnych.

ksową pomoc prawną w sprawach związanych z nabywaniem i zbywa-

Świadczymy doradztwo w sprawach

niem nieruchomości.

związanych z zarządzaniem nieruchomościami i ich eksploatacją.

Prowadzimy analizy stanu prawnego

Opracowujemy i opiniujemy umowy

nieruchomości, ze szczególnym

dotyczące zarządzania nierucho-

uwzględnieniem określenia ryzyk

mościami, umowy najmu, dzierżawy,

i zagrożeń w zakresie tytułu prawnego

użyczenia itp.

do nieruchomości i roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń reprywa-

Reprezentujemy naszych Klientów

tyzacyjnych.

w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w zakre-

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

Przygotowujemy i przeprowadzamy

sie prawa nieruchomości. Zapewnia-

transakcje obrotu nieruchomościami.

my wsparcie prawne w negocjacjach

Przy udziale doradców podatkowych

i sporach sądowych.

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

10


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej

VII

Prawo podatkowe

Zapewniamy wszechstronne dora-

oraz praw autorskich. Opiniujemy

dztwo w zakresie ochrony praw

i sporządzamy umowy w zakresie

własności intelektualnej i przemy-

transferu praw na dobrach niemater-

słowej, a także w zakresie ochrony

ialnych.

i transferu autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach i sporach sądowych

Prowadzimy analizy prawne i dostar-

związanych z naruszeniami praw

czamy rozwiązania w zakresie

własności intelektualnej i przemy-

ochrony wzorów użytkowych,

słowej.

tajemnic handlowych, know-how

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

11


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji Prawo podatkowe

VIII

Zapewniamy doradztwo w zakresie

zania zgodne z prawem konkurencji

praktyk ograniczających konkurencję,

i antymonopolowym, przyjmując za

nadużywania pozycji dominującej

priorytet zapobieganie naruszeniom

oraz praktyk naruszających zbiorowe

prawa przez naszych Klientów.

interesy konsumentów, jak również w sprawach z zakresu zwalczania

Uczestniczymy w negocjacjach i re-

nieuczciwej konkurencji.

prezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed Prezesem

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

Analizujemy podejmowane i plano-

Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-

wane przez naszych Klientów

sumentów oraz w postępowaniach

działania w aspekcie ich zgodności

sądowych w sprawach z zakresu

z prawem oraz doradzamy rozwią-

ochrony konkurencji.

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

12


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Prawo podatkowe

IX

Świadczymy obsługę prawną przed-

naszym Klientom w dokonaniu oceny

siębiorców w toku postępowania

ofert pod względem formalno-

o udzielenie zamówienia publicznego,

prawnym.

jak również we wszelkich kwestiach związanych z realizacją zawartych

Opracowujemy i opiniujemy umowy

umów. Doradzamy także zamawiają-

konsorcjum dla potrzeb ubiegania się

cym w zakresie prawnych aspektów

o udzielenie zamówienia publicznego.

postępowania o udzielenie zamówie-

Przygotowujemy projekty pism,

nia publicznego.

wniosków, protestów, skarg i odwołań, jak również zapewniamy wsparcie

Zapewniamy kompleksowe doradz-

prawne w postępowaniach odwoła-

two w zakresie przygotowywania

wczych i skargowych.

dokumentacji ofertowej. Pomagamy

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

13


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo papierów wartościowychwartościowych Prawo papierów Prawo podatkowe

X

Świadczymy doradztwo prawne

Wspieramy nasz ych Klientów

w zakresie emisji i obrotu papierami

w realizacji praw z papierów warto-

wartościowymi, w tym również

ściowych oraz praw pochodnych

w ramach oferty publicznej.

(w tym kontraktów opcyjnych, terminowych). Uczestniczymy w ne-

Sporządzamy ekspertyzy i opinie

gocjacjach, przygotowujemy i prze-

prawne w sprawach z zakresu prawa

prowadzamy transakcje w obrocie

papierów wartościowych oraz innych

papierami wartościowymi.

instrumentów finansowych, a także uregulowań

prawnych r ynku

kapitałowego.

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

14


Drab-Grotowska&Achler KANCELARIA PRAWNA

Obszary Praktyki Obszary Praktyki

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

XI

Prawo podatkowe

Dzięki ścisłej współpracy z doradc-

krajowymi i zagranicznymi, a także

ami podatkowymi i ekspertami,

pomagamy w praktycznym realizo-

zapewniamy kompleksowe doradz-

waniu operacji handlowych w rajach

two w zakresie podatkowych aspe-

podatkowych.

któw działalności biznesowej. Reprezentujemy naszych Klientów Doradzamy w sprawach związanych

przed organami podatkowymi i cel-

z optymalizacją obciążeń publiczno-

nymi, przed wojewódzkimi sądami

prawnych, dokonujemy analizy

administracyjnymi oraz przed Na-

prawnej ryzyk podatkowych zwią-

czelnym Sądem Administracyjnym.

zanych z kontraktami handlowymi

Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa www.dga-legal.pl

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 e-mail: sekretariat@dga-legal.pl

15


Kancelaria Prawna Drab-Grotowska&Achler l Radcowie Prawni i Adwokaci Sp贸lka Partnerska

tel. (+48 22) 628 33 79 fax (+48 22) 628 14 55 www.dga-legal.pl e-mail: sekretariat@dga-legal.pl Al. J. Ch. Szucha 16 lok 16 00-582 Warszawa

DG&A Legal  

Folder Kancelarii Prawnej DG&A Legal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you