Page 1

v A

Tr o u b

d n o

d n la

le M an


TROUBLE

MAN

r eder naa t zijn mo e m n e m , reist sa poetsers , schoen n e a ld … e v Û` g Ûa MAN ngs sla TROUBLE 2ÛYT trekken la :HKL[[PU rond. Zij g e rt o o ziel. b , haar ge e Turkse in Turkije Trabzon, ek naar d o z p o e Turks zijn e t w ie n im t e adities Ê h n e en tussen tr ng over liters the spanning rvoorstelli e te d a n e e th l a n d is ee se tongv Avondlan n Europe ankzij ee d n e rd inderen. o tw igrantenk -m opgelich e ti ra e egen e- en derd bij tweed pt el, conce tekst, sp …a 2ÛYTÛaÛ` muziek :HKL[[PU ÛU `K eindregie )…SLU[( (WVYVZ uit 2008  * U H orstelling 2HSRPT svolle vo

ce n de suc erdam. uw Amst remake va n De Nie d is een e n n la a d n M vo A ble ur. van Trou am, 21 u oproductie Amsterd en een c ti a c s ra eater F

\Z[YPL

Th er 2011, septemb 2 2 . g a 26 68 66 donderd l of 020 6 .n ti a 7YLTPuYL c s ra heaterf n: www.t Reservere

UK !:WPUOL_0

;V\Y ULL

6U[^LYW!9

PZ]H

[VNYHĂ„L! KL*-V U6]LYLLT

P[ZLU+Y\R 9LPUPLY.LYY

3, 24-09 21, 22, 2 wo 28-09 vr 30-09 5-10 di 4, wo za 8-10 do 13-10 vr 14-10 wo19-10 do 27-10 zo 30-10

am Amsterd n Groninge

Frascati Kruithuis Vrijthof ikker Theater K huur Toneelsc Vrouw de Lieve T ilburg Theaters briek Verkadefa ui an het Sp Theater a uis ’t Speelh

blem www.trou

fo@trou an.nl in

Maastric Utrecht

ht

Haarlem rt Amersfoo T ilburg ch Den Bos g Den Haa Helmond

bleman.n

l

Flyer Avondland 2011  

Flyer Avondland 2011

Flyer Avondland 2011  

Flyer Avondland 2011